Družstvo, bytové družstvo, sociální družstvo NOZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Družstvo, bytové družstvo, sociální družstvo 552 773 NOZ"

Transkript

1 Družstvo, bytové družstvo, sociáln lní družstvo NOZ

2 Základní ustanovení Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání. ( 552) Nejméně 3 členové (FO i PO bez rozdílu) Stanovy (povinně od založení do zániku) Minimální základní údaje ( 553) Účinnost změny: schválení schůzí (resp. pozdější datum dle usnesení) ( 554)

3 Aplikace Hlavy I ZOK Družstvy jsou družstvo a evropská družstevní společnost. ( 1 odst. 3) Společníkem podle této hlavy se rozumí i člen družstva. ( 4 odst. 4) Díl 7 a 8 (orgány korporace a vyloučení člena statutárního orgánu) se obecně nepoužijí na členskou schůzi ( 70) (taxativní výjimky) 6 měsíců od založení bez podání návrhu na zápis do OR jinak fikce všichni uchazeči o členství vzali svou přihlášku zpět

4 Založen ení družstva Ustavující schůze (svolá svolatel) ( 555): zvolí členy orgánů přijme stanovy schválí způsob splnění základního (příp. vstupního členského vkladu) Zakladatel ( 558) podal přihlášku a nevzal ji zpět (mohou i ti co nehlasovali pro stanovy) splní vkladovou povinnost do 15 dní ( 561) NZ osvědčuje průběh ustavující schůze ( 560)

5 Členský vklad Základní (všichni, stejný, zahrnuje vstupní vklad) ( 563) Další určí-li tak stanovy (i různé, smlouvou) ( 572) Zvýšení základního ( 566): doplatky členů -jen ve stanovách, 1x za 3 roky, max. na 3-násobek základního z vlastních zdrojů Snížení základního ( 568): výzva věřitelům k přihlášení a poskytnutí jistoty (ochrana věřitelů) Nepeněžitý ( 573) ocenit znalcem, i práce a služby (pokud umožněno stanovami)

6 Práva a povinnosti členů ( 575) Práva: -volit orgány a být volen -účast na řízení a rozhodování -podílet se na výhodách Povinnosti: - dodržovat stanovy a rozhodnutí orgánů družstva Práva lze vázat na délku členství (započtou se právní předchůdci) ( 576) Seznam členů ( 580): identifikace, vznik členství, výše a splnění vkladu, nahlížet a opisy

7 Vznik členství ( 577) 1. Při založení vznikem družstva 2. Rozhodnutím orgánu o přijetí 3. Převodem a přechodem družstevního podílu Na dobu neurčitou Členství manžela nezakládá členství druhého Lze podmínit pracovním poměrem (ten už však ne výhodnější než prac. poměr nečlenů, jen osoby pracovněprávně způsobilé

8 Obsah členství Členská žaloba ( 584) nejprve však informovat kontrolní komisi Podíl na zisku ( 588) pokud je ve stanovách, obecně dle poměrů splněné vklad povinnosti, necelý rok poměrná část Uhrazovací povinnost ( 587) limit 3-násobek zákl. členského vkladu (představenstvo a kontrol. komise až 10-násobek), necelý rok poměrná část

9 Družstevn stevní podíl l 1/2 (dříve členský podíl ) Představuje práva a povinnosti člena 1 člen = 1 podíl ( 595) Stanovy mohou vyloučit spoluvlastnictví ( 597) Podmínění prac. poměrem ne převod/přechod Převod ( 599) u členů vyloučit, u nečlenů povolit stanovami (+ event. souhlas představenstva) Ručení převodce za dluhy ( 601)

10 Družstevn stevní podíl l 2/2 Přechod ( 602) - lze vyloučit (ne u bytového s právem nájmu), podmínit souhlasem, možnost výpovědi Splynutí podílů ( 606) nabytím dalšího podílu členem Rozdělení podílů ( 607) souhlas představenstva, min. výše základního podílu Možnost finanční asistence

11 Zánik členství ( 610) dohodou vystoupením vyloučením převodem či přechodem družstevního podílu smrtí / zánikem člena v souvislosti s insolvencí zánik pracovního poměru zánik družstva bez právního nástupce

12 Výpověď ( 612) a vyloučen ení ( 614) Výpovědní doba až 6 měsíců (stanovami) Výpověď při změně stanov do 30 dnů, pokud nehlasoval pro změnu stanov Vyloučení pro neplnění povinností, nedostatek podmínek, další dle stanov výstraha (30 dní) Rozhodne představenstvo (lhůta subjektivní 6 měsíců, objektivní 1 rok) Možné námitky k členské schůzi, možná autoremedura Soud - 3 měsíce prekluzívní lhůta

13 Vypořádac dací podíl l ( ( 623 a násl.) Dispozitivní úprava Poměrem splněné vklad. povinnosti k celkové Z vlastního kapitálu sníženého o rezervní fond dle úč. závěrky ke konci daného období (nesestavuje se mimořádná, do lze dle předchozí) Výplata do 3 měsíců od možnosti zjištění výše podílu (1 rok u vyloučení) (stanovy 2 roky) Nepřebírá se vracení předmětu vkladu

14 Orgány ( ( 629) členská schůze představenstvo kontrolní komise jiné orgány zřízené stanovami Členem orgánu jen člen družstva 1 člen = 1 hlas Funkční obdobímax. 5 let ( 632) Pořizuje se zápis o průběhu jednání ( 634)

15 Členská schůze 1/3 Nejvyšší orgán ( 44) Min. 1x ročně (6 měsíců po skončení úč. období) Pozvánka 15 dní předem ( 636) Svolání: - při ztrátě, (hrozícím) úpadku ( 639) - na žádost kontrolní komise nebo 10 % členů Záležitosti mimo program lze projednat jen za účasti a se souhlasem všech členů usnášeníschopnost: ½ hlasů i členů, většina přítomných pro návrh (stanovy a zákon ( 650) stanoví přísněji)

16 Členská schůze 2/3 Náhradní ( 647) usnášeníschopná bez ohledu na účast Fin. asistence, uhrazovací povinnost, zrušení, přeměna, dluhopisy ( 650) 1 člen = 1 hlas Hlasování per rollam ne rozhodování delegátů Působnost ( 656) rozšířit stanovami, dále si vyhradí i další otázky nesvěřené jinému orgánu Pořídí se zápis a u věcí dle 659 i NZ Neplatnost odkaz na spolek ( 258 NOZ) prekluzívní lhůta 3 měsíce

17 Členská schůze 2/3 Dílčí ( 664) stanovami + pravidla zařazení, stejný program všech, během 40 dnů, usnášeníschopnost a výsledek ze všech dílčích schůzí celkem Shormáždění delegátů ( ) Stanovami + působnost a pravidla zařazení Jen družstva nad 200 členů (upravit stanovy při poklesu delším 90 dní) ( 670) Delegát ( 674) max. na 5 let, jedná osobně a v zájmu členů svého obvodu Seznam delegátů ( 678) Náhradník delegáta ( 699) možno určit stanovami

18 Představenstvo ( ( 705) Statutární orgán, obchodní vedení 3 členové, volí svého předsedu (X předseda družstva u malého družstva) ( 708) Rozhoduje o všem nevyhrazeném jinému orgánu (je stat. orgán, již ne výslovně) Zápis z jednání ( 709) hlasování jmenovitě Zákaz konkurence ( 710) lze pouze rozšířit Stanovy možnost kooptace (počet neklesl pod ½) či volby náhradníků ( 714 )

19 Kontrolní komise Kontrolní orgán ( 44 odst. 2) Kontrola veškeré činnosti, stížnosti členů, požaduje informace a doklady o hospodaření Nezávislá, písemné stanovisko k závěrce Možnost účasti člena na jednání orgánů ( 718) Není dán minimální interval jednání Pořizuje se zápis z jednání ( 721) Zákaz konkurence stanovy mohou rozšířit i zúžit

20 Malé družstvo ( ( 726) Do 50 členů Předseda družstva monokratický statutární orgán, pokud tak určí stanovy (přiměřené použití ustanovení o představenstvu) (již nelze jmenovat dalšího člena stat. orgánem vedle předsedy) Kontrolní komise nezřizuje se, nestanoví-li stanovy jinak Zvýšení počtu členů do 3 měsíců upravit stanovy a zvolit (dle ZOK zřejmě chybně jmenovat ) orgány dle základní úpravy jinak zrušení soudem

21 Bytové družstvo ( ( ) 1. jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů 2. může spravovat domy s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob 3. i jiná činnost pokud neohrozí uspokojování bytových svých členů (+ vztah k 1 a 2) 32 odst. 5 stanovami lze podmínit nebo vyloučit zastavení podílu v bytovém družstvu 42 odst. 1 zakazuje se vyloučení a omezení přechodu podílu

22 Bytové družstvo Družstevní byt (a družstevní nebytový prostor) ve vlastnictví bytového družstva + poskytnut do nájmu členovi, jež se vkladem podílel na jeho pořízení ( 729) Nemůže změnit předmět činnosti a stát se jiným než bytovým ledaže žádný člen není nájemcem Stanovy navíc obsahují (změna se souhlasem všech členů nájemců) ( 731): - podmínky na uzavření smlouvy o nájmu členem - úpravu PaP užíváním družstevního bytu

23 Členství v bytovém m družstvu Členství lze podmínit převzetím povinnosti k dalšímu členskému vkladu dle stanov ( 572) Člen má právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu za podmínek dle stanov Vyloučení hrubé porušení povinností z nájmu, ÚTČ v souvislosti s domem ( 734) nepoužije se NOZ na výpověď z nájmu Stanovy mohou až vyloučit členství PO ( 735)

24 Členství v bytovém m družstvu Zvýšení základního členského vkladu doplatkem ( 732) jen se souhlasem (ověřený podpis) všech členůnájemců (proti šikanóznímu zvýšení a následnému vyloučení pro nesplnění) Převod ( 736) nelze omezit ani vyloučit při splnění podmínek pro členství Převodem podílu i převod nájmu a převod dluhů (opak oproti dosavadní judikatuře) Přechod ( 737) nájem přejde na dědice včetně spojených p. a p. z něj, podíl v SJM přejde na manžela

25 Členství v bytovém m družstvu Rozdělení podílu ( 738) nelze omezit, ale jen pokud je nájemcem nejméně 2 bytů Společné členství manželů ( 740) pokud je podíl součástí SJM, rozhodnutí o vyloučení se doručuje každému z nich Nájem družstevního bytu použití NOZ ( 741) Člen (po splnění podmínek) má právo na uzavření smlouvy o nájmu na dobu neurčitou a stanovení nájemného dle 744 (jen účelně vynaložené náklady) Přeměna SJM na výlučné vlastnictví podílu je bez vlivu na společné nájemní právo, zánikem výlučného vlastnictví však zanikne i nájemní právo druhého ( 747)

26 Bytové družstvo Vypořádací podíl ve výši splněného členského vkladu (nelze méně), v penězích Omezení hospodaření Zisk jen pro bytové potřeby a další rozvoj ( 750) Převést vlastnické právo je se souhlasem všech dotčených členů-nájemců (ověřený podpis) ( 751) (ne u převodu bytů členům-nájemcům) Zastavení nemovitostí jen se souhlasem 2/3 členůnájemců

27 Bytové družstvo Samospráva bytového družstva ( 753): Je organizační jednotkou Pokud zřídí samosprávu, pak stanovy určí i okruh působnosti, pravidla organizace a činnosti atd. Členská schůze ( 755) Princip 1 člen = 1 hlas (lze prolomit stanovami) Společní členové (SJM) 1 hlas dohromady Podíl na likvidačním zůstatku roven splněné vkladové povinnosti k členskému vkladu

28 Sociáln lní družstvo ( ( ) Soustavně vyvíjí obecně prospěšné činnosti směřující na podporu sociální soudržnosti za účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti s přednostním uspokojováním místních potřeb a využíváním místních zdrojů podle místa sídla a působnosti sociálního družstva, zejména v oblasti vytváření pracovních příležitostí, sociálních služeb a zdravotní péče, vzdělávání, bydlení a trvale udržitelného rozvoje Neplnění tohoto cíle povede ke zrušení soudem ( 773)

29 Sociáln lní družstvo Dle úpravy v Itálii a Francii Charitativní a obdobná činnost pro širší veřejnost Kombinace podnikatelského subjektu (to limituje nadace a spolky) a charitativního cíle Nesmí měnit předmět činnosti ani se změnit na jiné než soc. družstvo ( 760) Člen vykonává práci pro družstvo (i jen dobrovolně) nebo mu jsou poskytovány služby

30 Sociáln lní družstvo 765 omezuje některé činnosti rizikové (emise dluhopisů, neomezeně ručit) Zisk rozdělit max. 33 % ( 766) (zrušení soudem při porušení dle 773) Vypořádací podíl dle splněné vkladové povinnosti ( 769) Členská schůze: 1 člen = 1 hlas, ne dílčí, ne shromáždění delegátů (angažovanost členů) likvidační zůstatek po uspokojení práv členů připadne jinému soc. družstvu, jinak obci ( 772)

31 Weinhold Legal, v.o.s. Weinhold Legal v.o.s. Karlovo nám Praha 2 Tel.: Fax:

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo STANOVY Nad Kampou bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma a sídlo 1) Firma: Nad Kampou - bytové družstvo 2) Sídlo: Malostranské nábřeží 563/3, PSČ 110 00, Praha 1 3) Právní poměry družstva

Více

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h U p r a v e n é n a z á k l a d ě p l a t n o s t i N O Z (n o v ý O b č a n s k ý z á k o n í k) a Z O K (Z á k o n

Více

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 2) Sídlo: Mělník, Sídliště střed 2573, PSČ 276 01 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Jiráskova 261-263 družstvo upravené dle zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Část I. Základní ustanovení

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. I 1) Firma: Čtvrté chrudimské družstvo 2) Sídlo: Na Větrníku 1295, Chrudim. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

Stanovy bytového družstva Varnsdorf

Stanovy bytového družstva Varnsdorf STANOVY Bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo 2) Sídlo:, nám. E. Beneše 470, PSČ 407 47 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: ZNOJEMČAN,stavební bytové družstvo 2) Sídlo: Znojmo, Lidická 872/4,66902 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno ve veřejném

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy 2) Sídlo: Čechova 1634, Benešov, PSČ 256 01 3) Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy (dále

Více

AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY

AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY Členská schůze družstva mění stanovy družstva a přijímá toto jejich úplné znění: AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY Agrodružstvo Košetice (dále jen družstvo ) je ustanoveno ve smyslu ustanovení 221 a násl.

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y S P R Á V N Í H O B Y T O V É H O D R U Ž S T V A R O Z V O J Stanovy schválené shromážděním delegátům konaným dne 4.12.2013

Více

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Lidové bytové družstvo Praha 7. 2) Sídlo: Praha 7, U Uranie 12/1362,

Více

STANOVY. Obchodního družstva Soběšice

STANOVY. Obchodního družstva Soběšice STANOVY Obchodního družstva Soběšice se sídlem Soběšice 163, 342 01 Soběšice, zapsaného v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddíle DrXXIV, vložka 692, schválené na členské schůzi konané dne

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik družstva 1. Stavební bytové družstvo Praha 8 (dále jen družstvo ) bylo zřízeno usnesením ustavující členské schůze

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

S T A N O V Y. Čl.I. Firma, sídlo a právní povaha družstva.

S T A N O V Y. Čl.I. Firma, sídlo a právní povaha družstva. S T A N O V Y Čl.I. Firma, sídlo a právní povaha družstva. 1) Firma družstva: Zemědělské družstvo "Agroholding" se sídlem v Bernarticích (dále jen družstvo). Sídlo družstva: č.p. 111, 790 57 Bernartice

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo

S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Tanvaldská, bytové družstvo Obsah: ČÁST PRVÁ... 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... Chyba! Záložka není definována. Čl. 1 Právní postavení družstva Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1 Firma družstva zní: Bytové družstvo 19-21-23, IČ: 25186418 (dále v těchto stanovách jen jako družstvo ). 2 Sídlo družstva je na adrese:

Více

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH)

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) 2012 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ... 14 OBCHODNÍ KORPORACE... 14 HLAVA I... 14 Díl 1... 14 Společná ustanovení... 14 Díl 2... 16 Založení

Více

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE. I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE. I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701 STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA SMRŽICE I. 1. Firma: Zemědělské družstvo Smržice, IČ: 469 91 701 2. Sídlo družstva: Smržice č.p. 269, 798 17 Smržice 3. Družstvo vzniká na dobu neurčitou 4. Účel družstva:

Více

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY Úplné znění k 22. 5. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice.

Více