Návrh změn Stanov Rozvoje, SBD Opava, U Cukrovaru 1282/9

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh změn Stanov Rozvoje, SBD Opava, U Cukrovaru 1282/9"

Transkript

1 Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ Návrh změn Stanov Rozvoje, SBD Opava, U Cukrovaru 1282/9 V souvislosti s rozsáhlou rekodifikací českého soukromého práva, která má nabýt účinnosti dnem a jehož základ představuje zejména nový občanský zákoník NOZ (zák. č. 89/2012 Sb.) a zákon o obchodních korporacích ZOK (zák. č. 90/2012 Sb.), je uložena bytovému družstvu povinnost přizpůsobit své stanovy donucujícím zákonným ustanovením, a to ve lhůtě 6 měsíců od nabytí účinnosti ZOK, tj. do nebo dáno právo změnit stanovy podřízením se ZOK jako celku nejpozději do 2 let ode dne jejich účinnosti, tj. do Bez ohledu na to však od účinnosti těchto zákonů budou platit některé právní instituty jimi zavedené (např. zástava družstevního podílu, členství právnických osob, spoluvlastnictví družstevního podílu), které však bytová družstva mohou ve svých stanovách vyloučit, omezit nebo jinak upravit. V souladu se Zpráva o zabezpečení přizpůsobení stanov a ostatních vnitrodružstevních předpisů NOZ a ZOK (základní zásady změn) projednané shromážděním delegátů dne , představenstvo družstva na svém jednání dne projednalo a schválilo Návrh změn stanov družstva a Návrh přechodných ustanovení a účinnosti změn stanov, které předkládá k přijetí shromáždění delegátů dne tak, aby změna stanov nabyla účinnosti současně s účinností nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Návrh změn stanov z pověření představenstva dlouhodobě projednávala a připravila komise pro majetkoprávní a správní záležitosti představenstva družstva, přičemž vycházela i ze zpracovaného vzoru stanov bytového družstva se shromážděním delegátů Svazem českých a moravských bytových družstev. Povinné náležitosti stanov bytového družstva uvedených v 553 a 731 ZOK jsou a) firma družstva, b) předmět podnikání nebo činnosti, c) výše základního členského vkladu, popřípadě vstupního vkladu, d) způsob a lhůta jejich splacení přistupujícím členem, e) způsob svolání shromáždění delegátů a pravidla jejího rozhodování, f) počet členů představenstva a kontrolní komise a délka jejich funkčního období, g) podmínky vzniku členství v družstvu, h) práva a povinnosti člena družstva a družstva, i) podmínky, za kterých vznikne členovi bytového družstva právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, j) podrobnější úpravu práv a povinností člena bytového družstva spojených s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu a práv a povinností člena bytového družstva spojených s užíváním družstevního bytu, která se stávají dnem jejich vzniku právy a povinnostmi člena plynoucí z členství v bytovém družstvu.

2 K přehlednější orientaci v předkládaném návrhu změn stanov družstva odkazujeme na následující komentáře dle pořadového čísla úpravy: 1, 2 ZOK vyžaduje používání pojmu bytové družstvo pro typ družstva zajišťující bytové potřeby svých členů ( 727), zpřesňující úprava terminologická. 3, 4 Úprava dává do souladu znění stanov s úpravou ZOK s tím, že družstvo nepodřizuje svůj právní režim výlučně ZOK; předmět činnosti nově upraven terminologicky a v čl. 3 odst. 3 narovnává podnikatelskou činnost družstva v souladu s aktuálně platným názvem příslušného živnostenského oprávnění dle zák. o živnostenském podnikání. 5 Technická úprava, narovnává správnost označení části III. stanov pro čl. 4 až 28. 6, 7 Nedochází k jiné úpravě oproti dosavadním podmínkám vzniku členství ve stanovách, pouze je jinak systematicky strukturuje a výslovně vylučuje členství právnických osob, které se ani doposud nepřipouštělo ( 735 ZOK). Vypouští se úprava dalšího členského vkladu ve výši Kč a nově se upravuje v čl. 12 (bod 15). 8 Družstevní podíl v nové právní úpravě ( 595 ZOK) nahrazuje dřívější pojem členský podíl a představuje souhrn majetkových a nemajetkových práv a povinností člena k družstvu a družstvo ke členovi, tj. členská práva a povinnosti. V souladu se zákonem se navrhuje vyloučit možnost spoluvlastnictví družstevního podílu ( 597 ZOK) a možnost zastavení družstevního podílu ( 32 odst. 3 ZOK). 9 Úprava koresponduje s novou úpravou společného členství manželů ( 739, 740 ZOK), kdy jeho vznik nebo zánik je vázán na skutečnost, zda je nebo není družstevní podíl součástí společného jmění manželů ( 708 a násl. NOZ). Takové nakládání s podílem v družstvu bylo podle dosavadní zákonné úpravy za trvání manželství vyloučeno. Oproti dosavadní úpravě v čl. 8 odst. 2 nedochází ke změně, jen je formulována obecně. 10 Je zapracována nová právní úprava splynutí družstevních podílů ( 606 ZOK) a rozdělení družstevního podílu ( 607 a 738 ZOK), když stanovami nelze omezit nebo vyloučit rozdělení družstevního podílu v bytovém družstvu. 12, 13 Úprava příkladem zapracovává okruhy základních práv a povinností člena družstva vyplývající ze zákonné úpravy a úpravy z jednotlivých částí stanov družstva, přičemž většina zůstává zachována z dosavadní úpravy stanov s použitím případné nové terminologie pro jednotlivé okruhy členských vztahů. 14 Dosavadní znění čl. 11 Přechod a převod členství je upraveno nově v čl. 18 Převod družstevního podílu (bod 19) a čl. 23 Přechod družstevního podílu (bod 22). Nové znění čl. 11 je věnován úvodu do nové úpravy problematiky vkladové povinnosti členů bytového družstva pouze formou (i zněním) členského vkladu v členění na základní členský vklad a další členské vklady (včetně doposud nám známého členského podílu); nově podle zákona vkladová povinnost dalšího členského vkladu vniká uzavřením písemné smlouvy mezi družstvem a členem; současně se navrhuje v souladu se zákonem ( 659 písm. p) ZOK) ve stanovách určit, že taková smlouva, ani její změna nebo zrušení, nepodléhá schválení shromáždění delegátů.

3 15 Nová samostatná úprava dalšího členského vkladu nebydlícího člena je náhradou za zrušenou dosavadní úpravou v čl. 5 odst. 1 viz komentář k bodu 6. Nová úprava stanovuje náležitosti vkladové smlouvy a podmínky vypořádání vkladu za trvání členství, které musí být, a to platí pro všechny druhy dalších členských vkladů, dohodnuty ve smlouvě o vkladu, jinak nelze za trvání členství další členský vklad nebo jeho část vracet ani jinak vypořádat ( 572 ZOK). 16, 17, 18 Nová úprava v zásadě obsahově zůstává nezměněna, zapracovává se ZOK ( 563) požadovaná terminologie další členský vklad (DČV) a pro odlišení různosti těchto vkladů se v nové úpravě stanov používají názvy Pořizovací DČV (doposud členský podíl ), Dodatečný DČV (doposud dodatečný členský vklad ) a Další nepeněžitý členský vklad(doposud nepeněžitý členský vklad ) a dále náležitosti vkladové smlouvy a podmínky vypořádání jednotlivých DČV za trvání členství, včetně odstoupení od smlouvy o nepeněžitém DČV (doposud odstoupení ze svépomocné výstavby); zásadní změnou oproti dosavadní úpravě ve stanovách je s účinností těchto změn stanov ukončení zhodnocování členského podílu (nově pořizovacího DČV) o členem splacenou část úmoru úvěru, poskytnutou peněžním ústavem na výstavbu družstevního objektu (dosavadní čl. 13 odst. 8 a čl. 14 odst. 1), a to z důvodů, že družstevní podíl je nově právně konstruován jako souhrn vlastnických práv člena (majetkových a nemajetkových), při převodu družstevního podílu nedochází již k vypořádání členského podílu s družstvem a na nabyvatele přechází všechna práva a povinnost s tím spojená, včetně dluhů převodce (odpadá základní důvod započtení dluhů převodce při vypořádání členského podílu s družstvem). Dále nově je náležitostí vedení seznamu členů (čl. 28) i výše jednotlivých DČV a při dosavadním způsobu pololetně prováděné tzv. aktivace anuit na členský podíl by jejich zachování, pro cca 30 obytných domů a jejich uživatelů družstevních bytů, značně pracovně i finančně zatížilo družstvo provádění těchto změn v seznamu členů družstva. 19, 20 Postup při převodu družstevního podílu zůstává oproti dosavadní úpravě beze změn. Jak je uvedeno v komentáři k bodu 16, vypouští se úprava vypořádání členského podílu a zapracovává ručební povinnost převodce a přechod všech dluhů na nabyvatele ( 736 ZOK). Představenstvo dále navrhuje blíže upravit ve stanovách (čl. 18 odst. 5 a 6) postup, práva a povinnosti členů (převodce a nabyvatele) a družstva, při existenci takových dluhů. V souladu s komentářem k bodu 10 (splynutí a rozdělení družstevního podílu) nelze již upravovat podmínky (případy a souhlas orgánu družstva včetně vypořádání) při převodu části družstevního podílu.

4 21, 22 Oproti dosavadní úpravě ve stanovách se pravidla pro zánik členství zásadně nemění, pouze se dílčím způsobem upřesňují a odstraňuje se dosavadní nesprávná terminologie ( 610 ZOK) vystoupením (čl. 22) posiluje se ochrana členů, kteří odcházejí z družstva proto, že nesouhlasí se změnou stanov, přechod družstevního podílu (čl. 23) v případě bytového družstva nelze dědění DP vyloučit ( 602 ZOK), na dědice DP přechází automaticky právo nájmu družstevního bytu (NP) nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu včetně všech práv a povinností s tím spojených ( 737 ZOK), v případě dědění DP, který byl ve společném členství manželů, přechází DP na pozůstalého manžela ( 737 odst. 2 ZOK), vyloučení člena z družstva (čl. 24) uvedeny i specifické důvody vyloučení u člena bytového družstva ( 734 ZOK) a zesílené právo člena na obranu proti vyloučení ( ); stanovy svěřují rozhodnutí o výstraze a vyloučení představenstvu družstva ( 615 odst. 2 a 617 ZOK); proti rozhodnutí představenstva o vyloučení má člen právo podat odůvodnění námitky ke shromáždění delegátů s právem účasti na jeho jednání a udělení slova na svou obranu před hlasováním ( 683 ZOK). Dosavadní úprava zániku společného členství (čl. 26) je nově upravena v čl. 6 (bod 9) a v čl. 53 a 54 (bod 43), pokud jde o zánik práva společného nájmu družstevního bytu. Vypořádání majetkové účasti při zániku členství (vypořádací podíl a jeho splatnost čl. 26 a 27) zůstává oproti dosavadní úpravě beze změn (čl. 27 Majetkové vypořádání) mimo problematiky ukončení aktivace úmoru úvěru po nabytí účinnosti změny stanov (komentář k bodu 16, 17, 18) a je v souladu se zákonnou úpravou ( 748 ZOK). V čl. 28 Seznam členů nově nahrazuje dosavadní evidenci členů a je zapracována zákonná úprava ( ZOK), kdy upřesňuje jaké údaje do seznamu se zapisují a pravidla, kdy člen hradí náklady spojené s vydáním potvrzení ze seznamu členů. 23, 24 Postup při sestavování pořadníků zůstává oproti dosavadní úpravě v zásadě beze změn, zapracovává se nová terminologie a odkazy na příslušné článkové úpravy po změně. Podrobněji se ve stanovách neupravuje otázka délky členství po sestavování pořadníků (dosavadní čl. 30) a ponechává se do pravomoci představenstva (nově čl. 30 odst. 1), aby vyhodnotilo aktuální stav v době sestavování pořadníků, když rozhodující kritérium je schopnost člena financovat pořízení družstevního bytu. 25, 26, 27 Vznik práva na užívání družstevního bytu již zákon jednoznačně nespojuje s administrativním rozhodnutím orgánu družstva rozhodnutím o přidělení, ale pouze s právem na uzavření budoucí nebo samotné smlouvy o nájmu družstevního bytu. Nová úprava stanov v zásadě nemění pravidla výběru budoucího uživatele bytu, ale pouze právní formu spojenou se smlouvou mezi členem a družstvem ( 731 odst. 1 písm. a) ZOK) a dále jde o terminologickou úpravu s vazbou na úpravy pod body 15, 16, 17, 18.

5 28 až 40 Úprava nájmu družstevního bytu (DB) v nových zákonech není zcela přehledná. 741 odst. 1 ZOK odkazuje ve věcech nájmu DB na ustanovení NOZ upravující nájem bytu ( ), nestanoví-li ZOK sám jinak. NOZ ( 2240) naopak uvádí, že podmínky pro uzavření nájemní smlouvy o nájmu DB a práva a povinnosti nájemce a pronajímatele jsou obsaženy v ZOK a ve stanovách bytového družstva a ZOK ( 731) je včleňuje do povinných náležitostí stanov s tím, že jakákoliv pozdější změna v tomto směru vyžaduje souhlas všech členů bytového družstva, kteří toto právo mají (právo nájmu nebo na uzavření smlouvy o nájmu). Úprava nájmu družstevního nebytového prostoru (garáže) se řídí ustanoveními NOZ ( 2302 a násl.) upravujícími nájem prostoru sloužícího k podnikání a obecnými ustanoveními o nájmu ( 2201), jedná-li se nájem prostoru nebo místnosti, jehož účelem není ani bydlení, ani provozování podnikatelské činnosti. Na základě výše uvedeného byly do změny stanov v této části zapracovány terminologické změny zejména v souvislosti se změnami vkladů členů a práva a povinnosti členů nájemců družstevních bytů a družstva, oproti dosavadní úpravě, které jsou vhodné nebo nezbytné k doplnění nebo upřesnění a vyplývají ze zákonné úpravy (ZOK, NOZ) o nájmu a nájemném družstevního bytu nebo jsou uloženy vlastníku bytu (družstvu) v bytovém spoluvlastnictví (společenství) dle ZOK, jehož uživatelem je člen nájemce družstevního bytu (NP). Jedná se o úpravy pod body 30, 31, 32, 33 a 34. Úpravy pod body 37, 38 a 39 vyplývají nebo navazují na nový zákon č. 67/2013 Sb., o plnění (službách) spojených s bydlením, který nabude účinnosti 1. ledna 2014, a to včetně uplatnění úroků z prodlení s úhradou nájemného, kde dosavadní zvláštní úprava poplatku z prodlení bude v souvislosti s rekodifikací soukromého práva od zrušena. Úprava pod bodem 40, vzhledem k způsobu stanovení nájemného družstevního bytu (NP) rozhodnutím orgánu družstva v souladu s podmínkami dané ZOK stanov a zásad družstva, a ne dohodou jako je tomu u nájmu bytu dle NOZ, výslovně dává družstvo oprávnění uplatňovat svá práva z nezaplaceného dluhu včetně vyloučení člena z družstva, a to pro případ splnění dluhu vložením do notářské úschovy dle NOZ. 41, 42, 43 Úprava navazuje na úpravu pod bodem 9 Společné členství manželů a vychází z nové úpravy ZOK ( ). 44 až 48 Úpravy terminologické 49 Úprava v souladu se ZOK ( 734 odst. 2), která nově již pro nájem družstevního bytu nepřipouští jeho zánik formou výpovědi nájmu družstvem s přivolením soudu. 50 Úprava vztahů družstva a nájemce družstevního bytu po zániku nájmu dle ustanovení NOZ o nájmu bytu včetně povinnosti vyklidit byt bez náhrady 51 Úprava dle komentáře k bodu 28 až 40 o úpravě nájmu nebytových prostor z NOZ 52, 53, 54 Terminologická úprava 55 Úprava provedena v souladu s donucujícím ust. ZOK ( 632) obecná ustanovení k orgánům družstva.

6 56 Úprava terminologická v souladu s NOZ ( 30) 57, 58 Úprava provedena v souladu s donucujícími ust. ZOK ( 51 a násl., 710 a 722) společná ustanovení o pravidlech jednání členů orgánů obchodní korporace a zákazu konkurence člena představenstva a kontrolní komise družstva. 59 Legislativně technická úprava, když pro některá přijatá usnesení orgánu družstva je vyžadován vyšší poměr přítomnosti nebo hlasujících od všeobecného pravidla. 60 Většinou jde o úpravu systematickou, již dnes obsaženou ve stanovách a doplněnou o upřesňující záležitosti daných ZOK ( 637) v čl. 66 odst. 7 a 8 a s návrhem, aby z praktických důvodů nebylo uplatňováno pravidlo uvedené v odst. 8 pro jednání členské schůze a výboru samosprávy, pokud si je člen orgánu nebo usnesení členské schůze nevyhradilo dle čl. 85 odst. 4 (bod 74). 61 až 62 Vzhledem k rozsahu vyžadovaných náležitostí ustanovení NOZ pro družstva obecně ( 628 až 714) a zvláště pro bytová družstva a jejich věcného systematického uspořádání, je provedena úprava o orgánech shromáždění delegátů a představenstvu v novém úplném znění. Pro shromáždění delegátů platí i dále, že plně nahrazuje působnost členské schůze družstva v souladu s ZOK doplněny způsoby svolávání jeho jednání, stanoví v souladu z ZOK vyžadovaná pravidla pro určování volebních obvodů voleb delegátů (náhradníků) odpovídající dosavadní úpravě ve volebním řádu družstva pro tyto volby a pravidla pro zařazování všech členů družstva do jednotlivých volebních obvodů (čl. 69) včetně vedení příslušných seznamů a práva členů do nich nahlížet a dále pravidla voleb delegátů (náhradníků) a výkonu jejich funkce (čl. 70) včetně vedení příslušných seznamů a podmínky práva dovolat se neplatnosti usnesení shromáždění delegátů (čl. 71). Pro představenstvo, z důvodů zjednodušení vztahů k členům družstva při vyřizování bytových záležitostí dle čl. 76 (bod 65), se navrhuje v čl. 72 odst. 4 výjimka u písemné formy právního jednání za družstvo (doposud právního úkonu) z hlediska jejich podpisování jen předsedou družstva a deklarování jejich platnosti zápisem ve veřejném rejstříku. V souladu se ZOK ( 708) se stanoví přesný počet členů představenstva ve stanovách; je navrhováno stanovit jejich počet (9 členů) tak, jak bylo stanoveno shromáždění delegátů pro stávající volební období orgánů družstva. 63, 64, 65 Legislativně technické a formulační úpravy 66 Dosavadní úprava postavení a působnosti předsedy družstva jako orgánu družstva dle stanov (ZOK tento orgán výslovně neuvádí a neupravují). Je vyhovující podle dosavadních ustanovení obchodního zákoníku a právní poměry se jimi budou řídit i nadále. Úprava provedena v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o výkonu funkce předsedy družstva pro volební období schválené shromážděním delegátů

7 67, 68, 69 Úprava vztahující se k orgánu družstva kontrolní komise provedena v souladu s ust. ZOK ( 715 a násl.). V souladu s 720 se stanoví přesný počet členů kontrolní komise ve stanovách. Je navrhováno stanovit jejich počet (5 členů) tak, jak bylo stanoveno shromážděním delegátů pro stávající volební období orgánů družstva. 70 až 80 Orgány samosprávy v podrobnostech ZOK neupravuje, pouze v 753 a 754 vymezuje jejich základní působnost a pro případ, že je bytové družstvo zřídí, stanovy určí okruh jejich působnosti, podrobnější pravidla organizace a činnosti, zařazování členů do jednotlivých samospráv a právo ustanovovat jejich orgány; dosavadní stanovy tak plnohodnotně již učinily. Úpravy jsou proto pouze terminologické, zejména s vazbou na provedené úpravy stanov v oblasti vkladů členů. Úprava bod 74 viz komentář u bodu až 98 Dosavadní úprava části VII. stanov Hospodaření družstva v zásadě obsahově zůstává nezměněna; nová úprava zejména terminologicky navazuje na provedení úpravy související s problematikou členských vkladů, zejména u názvosloví a tvorby a použití jednotlivých fondů družstva a hospodaření družstva a středisek domovního hospodářství. Zásadní úpravy navazují na úpravy v ZOK a dotýkají se nakládání se ziskem bytového družstva ( 750), kdy zisk bytového družstva může být použit pouze k uspokojování bytových potřeb členů a k dalšímu rozvoji družstva a nelze ho již rozdělit mezi členy družstva (bod 85, 86) základního kapitálu, kdy zákon již neupravuje kategorii zapisovaného základního kapitálu a nestanoví jeho minimální výši pro trvání družstva (bod 89) nedělitelného fondu, kdy již není zákonem upraven jako jediný povinný fond družstva (je zmiňován v některých ustanoveních jen rezervní fond). Navrhuje se však jeho ponechání včetně názvu a účelu použití (bod 90). V úpravě bodu 86 se v čl. 94 odst. 6., v souladu s donucujícími ustanoveními ZOK ( 587 až 594), upravují podmínky ukládání povinnosti k úhradě ztráty středisek domovního hospodářství i družstva a stanovena přesná výše uhrazovací povinnosti v maximální zákonem připuštěné výši, tj. trojnásobku základního členského vkladu. 99 Úprava části VIII. stanov Zrušení a likvidace družstva zejména vyplývá z úpravy v NOZ ( 168 a násl.), z úpravy společných ustanovení o zrušení a zániku obchodní korporace v ZOK ( 93) a z úpravy ustanovení o družstvu v ZOK ( 756 a 757). 100 V souladu s donucujícím ust. ZOK ( 562) se zavádí institut Informační desky družstva a navrhuje se současně ve stanovách určit (dispozitivní ustanovení zákona) její zpřístupnění i prostřednictvím internetových stránek družstva. 101 Úprava terminologická dle úpravy bod 25

8 Současně s navrhovanou změnou stanov (ČÁST PRVNÍ) doporučuje a navrhuje představenstvo přijmout předkládaná přechodná ustanovení a účinnost změn stanov (ČÁST DRUHÁ) k zajištění právní jistoty a správném postupu v uváděných záležitostech družstva a členů družstva a vzhledem k politické situaci, kdy nelze zcela vyloučit, že NOZ a ZOK nakonec nenabudou účinnosti a právní předpisy, které doposud upravují právní poměry družstva, zůstanou v platnosti, vázat účinnost změny stanov až na účinnost NOZ a ZOK, pokud nedojde k jejich zrušení do Přijetím těchto změn stanov bude splněna zákonná povinnost uvedená v 777 ZOK přizpůsobit do šesti měsíců své stanovy novém předpisu pod sankcí zrušení družstva soudem. Důvodem je, že dnem účinnosti ZOK se zrušují ta ustanovení stanov, která jsou v rozporu s kogentními (donucujícími) ustanoveními tohoto zákona. Navrhovanou úpravu s odůvodněním je nezbytné porovnat se stávajícími stanovami. Současně předkládaný nový jednací řád (dosavadní se zrušuje) již neodůvodňujeme, vychází ze změn stanov, přičemž většina dosavadní úpravy je zachována. Platné stanovy (úplné znění stanov) a jednací řád delegáti SD mají k dispozici; obdrželi je v roce 2011 po volbách. Do jednání SD jsou k dispozici u předsedy družstva (na sekretariátě) v sídle družstva a na obvodových správách Hlučína a Vítkov (na vyžádání). V případě potřeby konzultací navrhované úpravy stanov a jednacího řádu nebo předkládání pozměňujících nebo dalších návrhů na změnu materiálů, doporučujeme je předem projednat s předsedou družstva. Zvláštní konzultační seminář ke změně stanov a jednacího řádu se uskuteční od 15:30 hod. v zasedací místnosti sídla družstva. K legálnosti (zákonnosti) přijetí a obsahu změn stanov i návrhů předkládaných delegáty na SD bude v souladu s notářským řádem a obchodním zákoníkem přítomen na jednání SD i notář a tyto návrhy bude samostatně posuzovat a potvrzovat notářským zápisem. Opava

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2 Stanovy Rozvoje, stavebního bytového družstva, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05, přijaté shromážděním delegátů dne 13.4.1991, ve znění změn a doplňků ze dne 9.12.1991, 28.11.1992, 20.4.1993, 21.4.1994,

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y S P R Á V N Í H O B Y T O V É H O D R U Ž S T V A R O Z V O J Stanovy schválené shromážděním delegátům konaným dne 4.12.2013

Více

Právní úprava spolků dle nového občanského zákoníku

Právní úprava spolků dle nového občanského zákoníku Právní úprava spolků dle nového občanského zákoníku Konkrétní doporučení pro sportovní organizace občanská sdružení Legislativní rada Českého olympijského výboru 2013 Právní úprava spolků dle nového občanského

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

Průvodce novým občanským zákoníkem pro NNO

Průvodce novým občanským zákoníkem pro NNO Průvodce novým občanským zákoníkem pro NNO NOZ nabyl účinnosti! CO TEĎ? Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.............. 4 Veřejné rejstříky právnických osob.................. 6 Jaké další změny čekají

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Contacc SE Společnost se dle ustanovení 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku (1) OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH)

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) 2012 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ... 14 OBCHODNÍ KORPORACE... 14 HLAVA I... 14 Díl 1... 14 Společná ustanovení... 14 Díl 2... 16 Založení

Více

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s.

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Část prvá 1. Založení akciové společnosti Akciová společnost AGROSPOL, Malý Bor a. s. (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Společnost s ručením omezeným Bakalářská práce Autor: Gabriela Vukanovičová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Hana Baštová

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy")

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy") Článek 1 Založení evropské společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou XY,

Více

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s..

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Obsah Stanov: Článek 1: Založení akciové Společnosti... 4 Článek 2: Firma a sídlo Společnosti... 4 Článek 3: Trvání Společnosti... 4 Článek 4:

Více

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1)

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1) Generální finanční ředitelství Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor vymáhání Č.j. 6402/14-7001-51300-602525 Vyřizuje: Mgr. Hana Erbsová Tel: (+ 420) 296 853 822, (+ 420) 296 852

Více

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec

Více

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. STANOVY akciové společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Obsah: HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 Článek 1 Založení, vznik a trvání

Více

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 22/2004 Sb. Změna: 216/2004 Sb. Změna:

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

Spolky a jejich postavení dle nového Občanského zákoníku Obsah

Spolky a jejich postavení dle nového Občanského zákoníku Obsah Spolky a jejich postavení dle nového Občanského zákoníku Obsah Změny oproti úpravě dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů... 2 Systematika nového občanského zákoníku a spolky... 2 Obsah obecné

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst.

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5 HLAVA II PODNIKÁNÍ ZAHRANIČNÍCH OSOB Díl I Základní ustanovení 21 (1) Zahraniční osoby mohou podnikat na území České republiky za stejných

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ Změna obchodního zákoníku Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb.,

Více

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s.

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. I. Základní ustanovení 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: PETKA CZ, a. s. 2. Sídlo

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

ZÁKON o České národní bance

ZÁKON o České národní bance Úplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 60/1993 Sb., zákonem č. 15/1998 Sb., zákonem č. 442/2000 Sb., nálezem Ústavního soudu vyhlášeným pod

Více