Návrh změn Stanov Rozvoje, SBD Opava, U Cukrovaru 1282/9

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh změn Stanov Rozvoje, SBD Opava, U Cukrovaru 1282/9"

Transkript

1 Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ Návrh změn Stanov Rozvoje, SBD Opava, U Cukrovaru 1282/9 V souvislosti s rozsáhlou rekodifikací českého soukromého práva, která má nabýt účinnosti dnem a jehož základ představuje zejména nový občanský zákoník NOZ (zák. č. 89/2012 Sb.) a zákon o obchodních korporacích ZOK (zák. č. 90/2012 Sb.), je uložena bytovému družstvu povinnost přizpůsobit své stanovy donucujícím zákonným ustanovením, a to ve lhůtě 6 měsíců od nabytí účinnosti ZOK, tj. do nebo dáno právo změnit stanovy podřízením se ZOK jako celku nejpozději do 2 let ode dne jejich účinnosti, tj. do Bez ohledu na to však od účinnosti těchto zákonů budou platit některé právní instituty jimi zavedené (např. zástava družstevního podílu, členství právnických osob, spoluvlastnictví družstevního podílu), které však bytová družstva mohou ve svých stanovách vyloučit, omezit nebo jinak upravit. V souladu se Zpráva o zabezpečení přizpůsobení stanov a ostatních vnitrodružstevních předpisů NOZ a ZOK (základní zásady změn) projednané shromážděním delegátů dne , představenstvo družstva na svém jednání dne projednalo a schválilo Návrh změn stanov družstva a Návrh přechodných ustanovení a účinnosti změn stanov, které předkládá k přijetí shromáždění delegátů dne tak, aby změna stanov nabyla účinnosti současně s účinností nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Návrh změn stanov z pověření představenstva dlouhodobě projednávala a připravila komise pro majetkoprávní a správní záležitosti představenstva družstva, přičemž vycházela i ze zpracovaného vzoru stanov bytového družstva se shromážděním delegátů Svazem českých a moravských bytových družstev. Povinné náležitosti stanov bytového družstva uvedených v 553 a 731 ZOK jsou a) firma družstva, b) předmět podnikání nebo činnosti, c) výše základního členského vkladu, popřípadě vstupního vkladu, d) způsob a lhůta jejich splacení přistupujícím členem, e) způsob svolání shromáždění delegátů a pravidla jejího rozhodování, f) počet členů představenstva a kontrolní komise a délka jejich funkčního období, g) podmínky vzniku členství v družstvu, h) práva a povinnosti člena družstva a družstva, i) podmínky, za kterých vznikne členovi bytového družstva právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, j) podrobnější úpravu práv a povinností člena bytového družstva spojených s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu a práv a povinností člena bytového družstva spojených s užíváním družstevního bytu, která se stávají dnem jejich vzniku právy a povinnostmi člena plynoucí z členství v bytovém družstvu.

2 K přehlednější orientaci v předkládaném návrhu změn stanov družstva odkazujeme na následující komentáře dle pořadového čísla úpravy: 1, 2 ZOK vyžaduje používání pojmu bytové družstvo pro typ družstva zajišťující bytové potřeby svých členů ( 727), zpřesňující úprava terminologická. 3, 4 Úprava dává do souladu znění stanov s úpravou ZOK s tím, že družstvo nepodřizuje svůj právní režim výlučně ZOK; předmět činnosti nově upraven terminologicky a v čl. 3 odst. 3 narovnává podnikatelskou činnost družstva v souladu s aktuálně platným názvem příslušného živnostenského oprávnění dle zák. o živnostenském podnikání. 5 Technická úprava, narovnává správnost označení části III. stanov pro čl. 4 až 28. 6, 7 Nedochází k jiné úpravě oproti dosavadním podmínkám vzniku členství ve stanovách, pouze je jinak systematicky strukturuje a výslovně vylučuje členství právnických osob, které se ani doposud nepřipouštělo ( 735 ZOK). Vypouští se úprava dalšího členského vkladu ve výši Kč a nově se upravuje v čl. 12 (bod 15). 8 Družstevní podíl v nové právní úpravě ( 595 ZOK) nahrazuje dřívější pojem členský podíl a představuje souhrn majetkových a nemajetkových práv a povinností člena k družstvu a družstvo ke členovi, tj. členská práva a povinnosti. V souladu se zákonem se navrhuje vyloučit možnost spoluvlastnictví družstevního podílu ( 597 ZOK) a možnost zastavení družstevního podílu ( 32 odst. 3 ZOK). 9 Úprava koresponduje s novou úpravou společného členství manželů ( 739, 740 ZOK), kdy jeho vznik nebo zánik je vázán na skutečnost, zda je nebo není družstevní podíl součástí společného jmění manželů ( 708 a násl. NOZ). Takové nakládání s podílem v družstvu bylo podle dosavadní zákonné úpravy za trvání manželství vyloučeno. Oproti dosavadní úpravě v čl. 8 odst. 2 nedochází ke změně, jen je formulována obecně. 10 Je zapracována nová právní úprava splynutí družstevních podílů ( 606 ZOK) a rozdělení družstevního podílu ( 607 a 738 ZOK), když stanovami nelze omezit nebo vyloučit rozdělení družstevního podílu v bytovém družstvu. 12, 13 Úprava příkladem zapracovává okruhy základních práv a povinností člena družstva vyplývající ze zákonné úpravy a úpravy z jednotlivých částí stanov družstva, přičemž většina zůstává zachována z dosavadní úpravy stanov s použitím případné nové terminologie pro jednotlivé okruhy členských vztahů. 14 Dosavadní znění čl. 11 Přechod a převod členství je upraveno nově v čl. 18 Převod družstevního podílu (bod 19) a čl. 23 Přechod družstevního podílu (bod 22). Nové znění čl. 11 je věnován úvodu do nové úpravy problematiky vkladové povinnosti členů bytového družstva pouze formou (i zněním) členského vkladu v členění na základní členský vklad a další členské vklady (včetně doposud nám známého členského podílu); nově podle zákona vkladová povinnost dalšího členského vkladu vniká uzavřením písemné smlouvy mezi družstvem a členem; současně se navrhuje v souladu se zákonem ( 659 písm. p) ZOK) ve stanovách určit, že taková smlouva, ani její změna nebo zrušení, nepodléhá schválení shromáždění delegátů.

3 15 Nová samostatná úprava dalšího členského vkladu nebydlícího člena je náhradou za zrušenou dosavadní úpravou v čl. 5 odst. 1 viz komentář k bodu 6. Nová úprava stanovuje náležitosti vkladové smlouvy a podmínky vypořádání vkladu za trvání členství, které musí být, a to platí pro všechny druhy dalších členských vkladů, dohodnuty ve smlouvě o vkladu, jinak nelze za trvání členství další členský vklad nebo jeho část vracet ani jinak vypořádat ( 572 ZOK). 16, 17, 18 Nová úprava v zásadě obsahově zůstává nezměněna, zapracovává se ZOK ( 563) požadovaná terminologie další členský vklad (DČV) a pro odlišení různosti těchto vkladů se v nové úpravě stanov používají názvy Pořizovací DČV (doposud členský podíl ), Dodatečný DČV (doposud dodatečný členský vklad ) a Další nepeněžitý členský vklad(doposud nepeněžitý členský vklad ) a dále náležitosti vkladové smlouvy a podmínky vypořádání jednotlivých DČV za trvání členství, včetně odstoupení od smlouvy o nepeněžitém DČV (doposud odstoupení ze svépomocné výstavby); zásadní změnou oproti dosavadní úpravě ve stanovách je s účinností těchto změn stanov ukončení zhodnocování členského podílu (nově pořizovacího DČV) o členem splacenou část úmoru úvěru, poskytnutou peněžním ústavem na výstavbu družstevního objektu (dosavadní čl. 13 odst. 8 a čl. 14 odst. 1), a to z důvodů, že družstevní podíl je nově právně konstruován jako souhrn vlastnických práv člena (majetkových a nemajetkových), při převodu družstevního podílu nedochází již k vypořádání členského podílu s družstvem a na nabyvatele přechází všechna práva a povinnost s tím spojená, včetně dluhů převodce (odpadá základní důvod započtení dluhů převodce při vypořádání členského podílu s družstvem). Dále nově je náležitostí vedení seznamu členů (čl. 28) i výše jednotlivých DČV a při dosavadním způsobu pololetně prováděné tzv. aktivace anuit na členský podíl by jejich zachování, pro cca 30 obytných domů a jejich uživatelů družstevních bytů, značně pracovně i finančně zatížilo družstvo provádění těchto změn v seznamu členů družstva. 19, 20 Postup při převodu družstevního podílu zůstává oproti dosavadní úpravě beze změn. Jak je uvedeno v komentáři k bodu 16, vypouští se úprava vypořádání členského podílu a zapracovává ručební povinnost převodce a přechod všech dluhů na nabyvatele ( 736 ZOK). Představenstvo dále navrhuje blíže upravit ve stanovách (čl. 18 odst. 5 a 6) postup, práva a povinnosti členů (převodce a nabyvatele) a družstva, při existenci takových dluhů. V souladu s komentářem k bodu 10 (splynutí a rozdělení družstevního podílu) nelze již upravovat podmínky (případy a souhlas orgánu družstva včetně vypořádání) při převodu části družstevního podílu.

4 21, 22 Oproti dosavadní úpravě ve stanovách se pravidla pro zánik členství zásadně nemění, pouze se dílčím způsobem upřesňují a odstraňuje se dosavadní nesprávná terminologie ( 610 ZOK) vystoupením (čl. 22) posiluje se ochrana členů, kteří odcházejí z družstva proto, že nesouhlasí se změnou stanov, přechod družstevního podílu (čl. 23) v případě bytového družstva nelze dědění DP vyloučit ( 602 ZOK), na dědice DP přechází automaticky právo nájmu družstevního bytu (NP) nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu včetně všech práv a povinností s tím spojených ( 737 ZOK), v případě dědění DP, který byl ve společném členství manželů, přechází DP na pozůstalého manžela ( 737 odst. 2 ZOK), vyloučení člena z družstva (čl. 24) uvedeny i specifické důvody vyloučení u člena bytového družstva ( 734 ZOK) a zesílené právo člena na obranu proti vyloučení ( ); stanovy svěřují rozhodnutí o výstraze a vyloučení představenstvu družstva ( 615 odst. 2 a 617 ZOK); proti rozhodnutí představenstva o vyloučení má člen právo podat odůvodnění námitky ke shromáždění delegátů s právem účasti na jeho jednání a udělení slova na svou obranu před hlasováním ( 683 ZOK). Dosavadní úprava zániku společného členství (čl. 26) je nově upravena v čl. 6 (bod 9) a v čl. 53 a 54 (bod 43), pokud jde o zánik práva společného nájmu družstevního bytu. Vypořádání majetkové účasti při zániku členství (vypořádací podíl a jeho splatnost čl. 26 a 27) zůstává oproti dosavadní úpravě beze změn (čl. 27 Majetkové vypořádání) mimo problematiky ukončení aktivace úmoru úvěru po nabytí účinnosti změny stanov (komentář k bodu 16, 17, 18) a je v souladu se zákonnou úpravou ( 748 ZOK). V čl. 28 Seznam členů nově nahrazuje dosavadní evidenci členů a je zapracována zákonná úprava ( ZOK), kdy upřesňuje jaké údaje do seznamu se zapisují a pravidla, kdy člen hradí náklady spojené s vydáním potvrzení ze seznamu členů. 23, 24 Postup při sestavování pořadníků zůstává oproti dosavadní úpravě v zásadě beze změn, zapracovává se nová terminologie a odkazy na příslušné článkové úpravy po změně. Podrobněji se ve stanovách neupravuje otázka délky členství po sestavování pořadníků (dosavadní čl. 30) a ponechává se do pravomoci představenstva (nově čl. 30 odst. 1), aby vyhodnotilo aktuální stav v době sestavování pořadníků, když rozhodující kritérium je schopnost člena financovat pořízení družstevního bytu. 25, 26, 27 Vznik práva na užívání družstevního bytu již zákon jednoznačně nespojuje s administrativním rozhodnutím orgánu družstva rozhodnutím o přidělení, ale pouze s právem na uzavření budoucí nebo samotné smlouvy o nájmu družstevního bytu. Nová úprava stanov v zásadě nemění pravidla výběru budoucího uživatele bytu, ale pouze právní formu spojenou se smlouvou mezi členem a družstvem ( 731 odst. 1 písm. a) ZOK) a dále jde o terminologickou úpravu s vazbou na úpravy pod body 15, 16, 17, 18.

5 28 až 40 Úprava nájmu družstevního bytu (DB) v nových zákonech není zcela přehledná. 741 odst. 1 ZOK odkazuje ve věcech nájmu DB na ustanovení NOZ upravující nájem bytu ( ), nestanoví-li ZOK sám jinak. NOZ ( 2240) naopak uvádí, že podmínky pro uzavření nájemní smlouvy o nájmu DB a práva a povinnosti nájemce a pronajímatele jsou obsaženy v ZOK a ve stanovách bytového družstva a ZOK ( 731) je včleňuje do povinných náležitostí stanov s tím, že jakákoliv pozdější změna v tomto směru vyžaduje souhlas všech členů bytového družstva, kteří toto právo mají (právo nájmu nebo na uzavření smlouvy o nájmu). Úprava nájmu družstevního nebytového prostoru (garáže) se řídí ustanoveními NOZ ( 2302 a násl.) upravujícími nájem prostoru sloužícího k podnikání a obecnými ustanoveními o nájmu ( 2201), jedná-li se nájem prostoru nebo místnosti, jehož účelem není ani bydlení, ani provozování podnikatelské činnosti. Na základě výše uvedeného byly do změny stanov v této části zapracovány terminologické změny zejména v souvislosti se změnami vkladů členů a práva a povinnosti členů nájemců družstevních bytů a družstva, oproti dosavadní úpravě, které jsou vhodné nebo nezbytné k doplnění nebo upřesnění a vyplývají ze zákonné úpravy (ZOK, NOZ) o nájmu a nájemném družstevního bytu nebo jsou uloženy vlastníku bytu (družstvu) v bytovém spoluvlastnictví (společenství) dle ZOK, jehož uživatelem je člen nájemce družstevního bytu (NP). Jedná se o úpravy pod body 30, 31, 32, 33 a 34. Úpravy pod body 37, 38 a 39 vyplývají nebo navazují na nový zákon č. 67/2013 Sb., o plnění (službách) spojených s bydlením, který nabude účinnosti 1. ledna 2014, a to včetně uplatnění úroků z prodlení s úhradou nájemného, kde dosavadní zvláštní úprava poplatku z prodlení bude v souvislosti s rekodifikací soukromého práva od zrušena. Úprava pod bodem 40, vzhledem k způsobu stanovení nájemného družstevního bytu (NP) rozhodnutím orgánu družstva v souladu s podmínkami dané ZOK stanov a zásad družstva, a ne dohodou jako je tomu u nájmu bytu dle NOZ, výslovně dává družstvo oprávnění uplatňovat svá práva z nezaplaceného dluhu včetně vyloučení člena z družstva, a to pro případ splnění dluhu vložením do notářské úschovy dle NOZ. 41, 42, 43 Úprava navazuje na úpravu pod bodem 9 Společné členství manželů a vychází z nové úpravy ZOK ( ). 44 až 48 Úpravy terminologické 49 Úprava v souladu se ZOK ( 734 odst. 2), která nově již pro nájem družstevního bytu nepřipouští jeho zánik formou výpovědi nájmu družstvem s přivolením soudu. 50 Úprava vztahů družstva a nájemce družstevního bytu po zániku nájmu dle ustanovení NOZ o nájmu bytu včetně povinnosti vyklidit byt bez náhrady 51 Úprava dle komentáře k bodu 28 až 40 o úpravě nájmu nebytových prostor z NOZ 52, 53, 54 Terminologická úprava 55 Úprava provedena v souladu s donucujícím ust. ZOK ( 632) obecná ustanovení k orgánům družstva.

6 56 Úprava terminologická v souladu s NOZ ( 30) 57, 58 Úprava provedena v souladu s donucujícími ust. ZOK ( 51 a násl., 710 a 722) společná ustanovení o pravidlech jednání členů orgánů obchodní korporace a zákazu konkurence člena představenstva a kontrolní komise družstva. 59 Legislativně technická úprava, když pro některá přijatá usnesení orgánu družstva je vyžadován vyšší poměr přítomnosti nebo hlasujících od všeobecného pravidla. 60 Většinou jde o úpravu systematickou, již dnes obsaženou ve stanovách a doplněnou o upřesňující záležitosti daných ZOK ( 637) v čl. 66 odst. 7 a 8 a s návrhem, aby z praktických důvodů nebylo uplatňováno pravidlo uvedené v odst. 8 pro jednání členské schůze a výboru samosprávy, pokud si je člen orgánu nebo usnesení členské schůze nevyhradilo dle čl. 85 odst. 4 (bod 74). 61 až 62 Vzhledem k rozsahu vyžadovaných náležitostí ustanovení NOZ pro družstva obecně ( 628 až 714) a zvláště pro bytová družstva a jejich věcného systematického uspořádání, je provedena úprava o orgánech shromáždění delegátů a představenstvu v novém úplném znění. Pro shromáždění delegátů platí i dále, že plně nahrazuje působnost členské schůze družstva v souladu s ZOK doplněny způsoby svolávání jeho jednání, stanoví v souladu z ZOK vyžadovaná pravidla pro určování volebních obvodů voleb delegátů (náhradníků) odpovídající dosavadní úpravě ve volebním řádu družstva pro tyto volby a pravidla pro zařazování všech členů družstva do jednotlivých volebních obvodů (čl. 69) včetně vedení příslušných seznamů a práva členů do nich nahlížet a dále pravidla voleb delegátů (náhradníků) a výkonu jejich funkce (čl. 70) včetně vedení příslušných seznamů a podmínky práva dovolat se neplatnosti usnesení shromáždění delegátů (čl. 71). Pro představenstvo, z důvodů zjednodušení vztahů k členům družstva při vyřizování bytových záležitostí dle čl. 76 (bod 65), se navrhuje v čl. 72 odst. 4 výjimka u písemné formy právního jednání za družstvo (doposud právního úkonu) z hlediska jejich podpisování jen předsedou družstva a deklarování jejich platnosti zápisem ve veřejném rejstříku. V souladu se ZOK ( 708) se stanoví přesný počet členů představenstva ve stanovách; je navrhováno stanovit jejich počet (9 členů) tak, jak bylo stanoveno shromáždění delegátů pro stávající volební období orgánů družstva. 63, 64, 65 Legislativně technické a formulační úpravy 66 Dosavadní úprava postavení a působnosti předsedy družstva jako orgánu družstva dle stanov (ZOK tento orgán výslovně neuvádí a neupravují). Je vyhovující podle dosavadních ustanovení obchodního zákoníku a právní poměry se jimi budou řídit i nadále. Úprava provedena v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o výkonu funkce předsedy družstva pro volební období schválené shromážděním delegátů

7 67, 68, 69 Úprava vztahující se k orgánu družstva kontrolní komise provedena v souladu s ust. ZOK ( 715 a násl.). V souladu s 720 se stanoví přesný počet členů kontrolní komise ve stanovách. Je navrhováno stanovit jejich počet (5 členů) tak, jak bylo stanoveno shromážděním delegátů pro stávající volební období orgánů družstva. 70 až 80 Orgány samosprávy v podrobnostech ZOK neupravuje, pouze v 753 a 754 vymezuje jejich základní působnost a pro případ, že je bytové družstvo zřídí, stanovy určí okruh jejich působnosti, podrobnější pravidla organizace a činnosti, zařazování členů do jednotlivých samospráv a právo ustanovovat jejich orgány; dosavadní stanovy tak plnohodnotně již učinily. Úpravy jsou proto pouze terminologické, zejména s vazbou na provedené úpravy stanov v oblasti vkladů členů. Úprava bod 74 viz komentář u bodu až 98 Dosavadní úprava části VII. stanov Hospodaření družstva v zásadě obsahově zůstává nezměněna; nová úprava zejména terminologicky navazuje na provedení úpravy související s problematikou členských vkladů, zejména u názvosloví a tvorby a použití jednotlivých fondů družstva a hospodaření družstva a středisek domovního hospodářství. Zásadní úpravy navazují na úpravy v ZOK a dotýkají se nakládání se ziskem bytového družstva ( 750), kdy zisk bytového družstva může být použit pouze k uspokojování bytových potřeb členů a k dalšímu rozvoji družstva a nelze ho již rozdělit mezi členy družstva (bod 85, 86) základního kapitálu, kdy zákon již neupravuje kategorii zapisovaného základního kapitálu a nestanoví jeho minimální výši pro trvání družstva (bod 89) nedělitelného fondu, kdy již není zákonem upraven jako jediný povinný fond družstva (je zmiňován v některých ustanoveních jen rezervní fond). Navrhuje se však jeho ponechání včetně názvu a účelu použití (bod 90). V úpravě bodu 86 se v čl. 94 odst. 6., v souladu s donucujícími ustanoveními ZOK ( 587 až 594), upravují podmínky ukládání povinnosti k úhradě ztráty středisek domovního hospodářství i družstva a stanovena přesná výše uhrazovací povinnosti v maximální zákonem připuštěné výši, tj. trojnásobku základního členského vkladu. 99 Úprava části VIII. stanov Zrušení a likvidace družstva zejména vyplývá z úpravy v NOZ ( 168 a násl.), z úpravy společných ustanovení o zrušení a zániku obchodní korporace v ZOK ( 93) a z úpravy ustanovení o družstvu v ZOK ( 756 a 757). 100 V souladu s donucujícím ust. ZOK ( 562) se zavádí institut Informační desky družstva a navrhuje se současně ve stanovách určit (dispozitivní ustanovení zákona) její zpřístupnění i prostřednictvím internetových stránek družstva. 101 Úprava terminologická dle úpravy bod 25

8 Současně s navrhovanou změnou stanov (ČÁST PRVNÍ) doporučuje a navrhuje představenstvo přijmout předkládaná přechodná ustanovení a účinnost změn stanov (ČÁST DRUHÁ) k zajištění právní jistoty a správném postupu v uváděných záležitostech družstva a členů družstva a vzhledem k politické situaci, kdy nelze zcela vyloučit, že NOZ a ZOK nakonec nenabudou účinnosti a právní předpisy, které doposud upravují právní poměry družstva, zůstanou v platnosti, vázat účinnost změny stanov až na účinnost NOZ a ZOK, pokud nedojde k jejich zrušení do Přijetím těchto změn stanov bude splněna zákonná povinnost uvedená v 777 ZOK přizpůsobit do šesti měsíců své stanovy novém předpisu pod sankcí zrušení družstva soudem. Důvodem je, že dnem účinnosti ZOK se zrušují ta ustanovení stanov, která jsou v rozporu s kogentními (donucujícími) ustanoveními tohoto zákona. Navrhovanou úpravu s odůvodněním je nezbytné porovnat se stávajícími stanovami. Současně předkládaný nový jednací řád (dosavadní se zrušuje) již neodůvodňujeme, vychází ze změn stanov, přičemž většina dosavadní úpravy je zachována. Platné stanovy (úplné znění stanov) a jednací řád delegáti SD mají k dispozici; obdrželi je v roce 2011 po volbách. Do jednání SD jsou k dispozici u předsedy družstva (na sekretariátě) v sídle družstva a na obvodových správách Hlučína a Vítkov (na vyžádání). V případě potřeby konzultací navrhované úpravy stanov a jednacího řádu nebo předkládání pozměňujících nebo dalších návrhů na změnu materiálů, doporučujeme je předem projednat s předsedou družstva. Zvláštní konzultační seminář ke změně stanov a jednacího řádu se uskuteční od 15:30 hod. v zasedací místnosti sídla družstva. K legálnosti (zákonnosti) přijetí a obsahu změn stanov i návrhů předkládaných delegáty na SD bude v souladu s notářským řádem a obchodním zákoníkem přítomen na jednání SD i notář a tyto návrhy bude samostatně posuzovat a potvrzovat notářským zápisem. Opava

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 ZMĚNA Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Zásady hospodaření, tvorby a použití fondů družstva, schválení SD dne 4.

Více

Nové povinnosti po 01.01.2014 - vliv dosavadní právní úpravy

Nové povinnosti po 01.01.2014 - vliv dosavadní právní úpravy Komentář ke stanovám č. 46/3/13, str 1 / 11 I. Úvod V souvislosti s rekodifikací soukromého práva, která nabude účinnosti 01.01.2014, vypracovalo družstvo návrh nových stanov družstva, vycházející ze zákona

Více

P r á v n í s t a n o v i s k o

P r á v n í s t a n o v i s k o P r á v n í s t a n o v i s k o k otázce rozhodnutí o převodech družstevních bytů do vlastnictví členů družstva u Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 (dále jen BDC ) ve vztahu k návrhu stanov podle

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno I. Firma, sídlo a doba trvání společnosti 1. Firmou družstva je: Bytové družstvo Úvoz 66, Brno ------------------------------------------------------------------ 2.

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

Všem družstvům v naší správě. V Praze dne 1.11.2013. Věc: zákonné změny týkající se bytových družstev. Vážení,

Všem družstvům v naší správě. V Praze dne 1.11.2013. Věc: zákonné změny týkající se bytových družstev. Vážení, JUDr. Hana Slabá, IČ 15313425 Provoz Správa nemovitostí Bínova 532/8, 182 00 Praha 8 Tel. 86589994, 86589996, 0603211171, 0724200899 Fax: 86589998 E-mail: REA.S@iol.cz Všem družstvům v naší správě V Praze

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Družstvo, bytové družstvo, sociální družstvo 552 773 NOZ

Družstvo, bytové družstvo, sociální družstvo 552 773 NOZ Družstvo, bytové družstvo, sociáln lní družstvo 552 773 NOZ Základní ustanovení Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob,

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období Návrh poslanců. na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov:

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Členská schůze schvaluje tuto změnu stanov: 1) V Čl. 2 Právní postavení družstva se vypouští slova ve smyslu ust. 221 a násl. Obchodního zákoníku

Více

Transformace občanského sdružení na spolek. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ)

Transformace občanského sdružení na spolek. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) Transformace občanského sdružení na spolek Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) 3045 NOZ Sdružení se považují za spolky podle NOZ. Sdružení má právo změnit svoji právní formu na ústav

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 ve znění ke dni 1.1.2014 OBSAH: ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 1. Firma a sídlo... 4 2. Právní postavení...

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO SLAVÍČEK

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO SLAVÍČEK STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO SLAVÍČEK OBSAH: ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti a podnikání Čl. 4 Omezení při nakládání s majetkem Čl.

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í :. resp. manželé :... a.. datum narození/r.č.:... bytem:.. (dále jen převodce, resp. převodci ) na straně jedné a Pan/í :.... resp. manželé :... a. datum narození/r.č.:.....

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: Paní (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:...... (dále jen převodce ) na straně jedné a Pan (jméno a příjmení):

Více

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti Směrnice č. 118/2015 ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti K zajištění jednotného postupu pro určování běžné a jiné správní činnosti

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Bytová'družstva'po'1.'1.'2014,'podle'nového'občanského' zákoníku''

Bytová'družstva'po'1.'1.'2014,'podle'nového'občanského' zákoníku'' Bytová'družstva'po'1.'1.'2014,'podle'nového'občanského' zákoníku'' Podle přechodných ustanovení ZOK ( 777) se ve stanovách všech družstev ruší k 1. lednu 2014 všechna ustanovení, která jsou v rozporu s

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

Shromáždění delegátů 23. listopadu 2013

Shromáždění delegátů 23. listopadu 2013 Shromáždění delegátů 23. listopadu 2013 Přijatá usnesení Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku Písemný materiál č. 1 Shromáždění delegátů schvaluje roční účetní závěrku za rok 2012 Shromáždění delegátů

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV 311/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Plumlovská 33 2. Sídlo: Prostějov, Plumlovská 852/33, PSČ 796 01 3. Bytové družstvo Plumlovská

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Kogentní vs. dispozitivní pojetí ZOK Zákonná úprava Vztahy se třetími osobami Organizace korporace

Více

Hlasovací a jednací řád

Hlasovací a jednací řád Hlasovací a jednací řád I Základní ustanovení článek 1 Jednací a volební řád Společenství vlastníků jednotek Puškinova č.o/č.p 523/45, 524/47 a 525/49 Vyškov ( dále jen SVJ) upravuje postup orgánů družstva

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794 dle zákona o obchodních korporacích Stanovy byly schváleny na ustavující členské schůzi dne 10.12.

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Družstvo I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 14.12.2013 Vzdělávací

Více

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana S t a n o v y b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2 2 0 1 4 O b s a h Část název strana I. Základní ustanovení 2 II. Vznik členství 2 Členská práva a povinnosti 3 Zánik členství 4 III.

Více

VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva

VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva přizpůsobené požadavkům zákona o podpoře výstavby družstevních bytů Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo (1) Obchodní firma: Bytové družstvo

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 IČ:00033006, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCVIII, vložka 237 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S Strana jedna NZ 322/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný dne 6.6.2014 (šestého června roku dva tisíce čtrnáct) jménem Mgr. Radima Neubauera, notáře se sídlem v Praze, v jeho notářské kanceláři v Praze

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona)

STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona) STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona) ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek. 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

S T A N O V Y Správního bytového družstva NOVÝ DOMOV Praha 4, Maroldova 1449/8

S T A N O V Y Správního bytového družstva NOVÝ DOMOV Praha 4, Maroldova 1449/8 S T A N O V Y Správního bytového družstva NOVÝ DOMOV Praha 4, Maroldova 1449/8 OBSAH: Stránka: Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma a sídlo. 1 Čl. 2 Poslání družstva. 1 Čl. 3 Právní statut družstva.

Více

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování):

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování): Připomínky k zaprotokolování: PŘIPOMÍNKY K PROJEDNÁNÍ NA ČLENSKÉ SCHŮZI BD SEIDLOVA 23. 2. 2011 Stanovy jsou uvedeny římským číslem hlavy a arabským číslem je označen bod příslušné hlavy.: Zásady jsou

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Milady Horákové 34, Brno

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Milady Horákové 34, Brno STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Milady Horákové 34, Brno Článek 1 1. Firma: Bytové družstvo Milady Horákové 34, Brno -------------------------------- 2. Sídlo: Brno, Milady Horákové 332/34, PSČ

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva I. Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

STANOVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem vzájemné podpory svých členů zejména zajišťováním bytových

Více

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č.

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. 648 POZVÁNKA na členskou schůzi družstva: KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo

Více

Stavební bytové družstvo ve Frýdku-Místku. Družstevní 844, 738 01 Frýdek-Místek. Stanovy. Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku

Stavební bytové družstvo ve Frýdku-Místku. Družstevní 844, 738 01 Frýdek-Místek. Stanovy. Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku Stavební bytové družstvo ve Frýdku-Místku Družstevní 844, 738 01 Frýdek-Místek Stanovy Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku červen 2014 1 O B S A H Část I. Základní ustanovení 4 Čl. 1 Obchodní

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

Z á k o n. ze dne..2012

Z á k o n. ze dne..2012 Z á k o n ze dne..2012 o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,

Více

N á v r h Z ÁKON. ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů ČÁST PRVNÍ

N á v r h Z ÁKON. ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů ČÁST PRVNÍ N á v r h Z ÁKON ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o dani dědické,

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

STANOVY. Bytového družstva Komenského nám. 56

STANOVY. Bytového družstva Komenského nám. 56 STANOVY Bytového družstva Komenského nám. 56 I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Komenského nám. 56 2. Sídlem je: Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Komenského nám. 56,

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:... bytem:... pan/í (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.: bytem:... (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í

Více

STANOVY. Bytové družstvo Tererova 1357/10

STANOVY. Bytové družstvo Tererova 1357/10 STANOVY Bytové družstvo Tererova 1357/10 OBSAH: ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 13 ČÁST DRUHÁ: ZÁKLADNÍ KAPITÁL A VKLADY ČLENŮ... Oddíl I. Základní členský vklad... Oddíl II. Další členský vklad...

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. srpna 2002 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi

Více

3/4.5 Vypofiádání pfii vzniku SVJ, kdy pûvodním vlastníkem budovy bylo BD

3/4.5 Vypofiádání pfii vzniku SVJ, kdy pûvodním vlastníkem budovy bylo BD Praktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek ãást 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 JUDr. Jifií âáp 3/4.5 Vypofiádání pfii vzniku SVJ, kdy pûvodním vlastníkem budovy bylo BD V praxi se často vyskytují

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KŘÍŽKOVSKÉHO 12

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KŘÍŽKOVSKÉHO 12 OBSAH: STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KŘÍŽKOVSKÉHO 12 ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti a podnikání Čl. 4 Omezení při nakládání s majetkem

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č.

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech,

Více