SPOLUPRÁCE HERCE A REŢISÉRA (MOJE DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPOLUPRÁCE HERCE A REŢISÉRA (MOJE DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI)"

Transkript

1 JANÁČKOVÁ AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér činoherního herectví doc. Mgr. Aleše Bergmana, Ph. D. Činoherní herectví SPOLUPRÁCE HERCE A REŢISÉRA (MOJE DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI) DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor práce: Simona Zmrzlá Vedoucí práce: doc. Jana Hlaváčková Oponent práce: Mgr. Igor Dostálek Brno 2012 [Zadejte text.]

2 Bibliografický záznam ZMRZLÁ, Simona, Spolupráce herce a režiséra (Moje dosavadní zkušenosti) [Cooparation between actor and director (Based on my experience up to now)]brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, Ateliér činoherního herectví doc. Aleše Bergmana, 2012, s. Vedoucí diplomové práce: doc. Jana Hlaváčková ANOTACE Diplomová práce se bude zabývat popisem spolupráce herce a reţiséra (na základě dosavadních zkušeností a za pomoci odborné literatury) a dále, co reţisér poţaduje od herce a co herec očekává od reţiséra. ANNOTATION This thesis is going to deal with description of actor s and director s cooperation (based on my experience up to now and specialized publications), what director requires of actor and what actor expects from director. Klíčová slova herec, režisér, spolupráce, vztahy. Keywords Actor, director, cooperation, relation. [Zadejte text.]

3 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci vypracovala samostatně a uvedla v ní veškerou literaturu a další zdroje informací, které jsem pouţila. Současně dávám svolení k tomu, aby tato diplomová práce byla umístěna v Knihovně JAMU a pouţívána ke studijním účelům. V Brně, dne Simona Zmrzlá [Zadejte text.]

4 Můj velký dík patří, vedoucí mé diplomové práce, paní doc. Janě Hlaváčkové za cenné rady, připomínky a za velkou trpělivost při vypracovávání této práce. A také bych chtěla poděkovat mé rodině a přátelům za obrovskou podporu. S.Z. [Zadejte text.]

5 Obsah ÚVOD CO ŘÍKÁ O SPOLUPRÁCI HERCE S REŽISÉREM ODBORNÁ LITERATURA? K. S. Stanislavskij systém herecké práce Ruská divadelní avantgarda V. E. Mejerhold pohybové etudy, zdivadelnění divadla J. B. Vachtangov fantaskní realismus Francouzská divadelní reforma Jacques Copeau, Louis Jouvet komunikace herce s postavou Michail Čechov O herecké technice (hercovo tělo+ psychika) Bertold Brecht epické divadlo JerziGrotowski divadlo a rituál LeeStrasberg psychoanalýza DeclanDonnellan Herec a jeho cíl (odblokování herce) SPOLUPRÁCE HERCE A REŽISÉRA NA PROFESIONÁLNÍCH SCÉNÁCH Spolupráce s režisérem Jiřím Pokorným Hvězda stříbrného plátna Děj hry Scéna a kostýmy Zvláštnosti inscenace Postava Spolupráce herce s režisérem Pracovní situace - průběh zkoušení za normálních okolností i v problémových situacích Režisérovovedení herců k pochopení rolí a jednotlivých situací Systém režisérových připomínek Vzájemný vztah režiséra a hereckého souboru pracovní a lidský Pracovní vztah Lidský vztah [Zadejte text.]

6 Můj pocit z připravenosti režiséra na inscenaci Jak se režisér stavěl k naší invenci a nápadům? Byl dán prostor pro naše herecké uvažování o situacích, postavách a vztazích mezi nimi? Reprízy Spolupráce s režisérem Ivem Krobotem Mrzák Inishmaanský Hudba, choreografie Scénografie a kostýmy Spolupráce herce s režisérem Pracovní situace průběh zkoušení za normálních okolností i v problémových situacích Režisérovo vedení herců k pochopení rolí a jednotlivých situací Používal režisér vůči hercům nějakou taktiku? Systém režisérových připomínek Pracovní vztah Lidský vztah Zkoušky navíc Můj pocit z připravenosti režiséra na inscenaci Jak se režisér stavěl k naší invenci a nápadům? Byl dán prostor pro naše herecké uvažování o situacích, postavách a vztazích mezi nimi? Promítnutí osobností do zkoušení Spolupráce s režisérem Františkem Derflerem Děj hry Scéna a kostýmy Hudba a choreografie Spolupráce herce s režisérem Postava Pracovní situace - Průběh zkoušení za normálních okolností i v problémových situacích Režisérovo vedení herců k pochopení rolí a jednotlivých situací Používal režisér vůči hercům nějakou taktiku? Systém režisérových připomínek Vzájemný vztah režiséra a hereckého souboru pracovní a lidský Zkoušky navíc Můj pocit z připravenosti režiséra na inscenaci [Zadejte text.]

7 Byl dán prostor pro naše herecké uvažování o situacích, postavách a vztazích mezi nimi? Reprízy Závěr Seznam použité literatury Seznam citované literatury Seznam internetových zdrojů PŘÍLOHA: REFLEXE ABSOLVENTSKÉHO VÝKONU Martin McDonagh Mrzák Inishmaanský postava Kate Čtené zkoušky Aranžovací zkoušky Postava Kate Vytváření postavy (vnitřní a vnější) Atmosféra při zkoušení Reprízy [Zadejte text.]

8 ÚVOD Herec. Strom, který se zabývá tím, že roste, vůbec nerozumuje o tom, co je pro něho dobré nebo špatně. Roste, myslí. 1 Téma mé Diplomové práce se nazývá Spolupráce herce a reţiséra s vyuţitím mých dosavadních zkušeností. K psaní o tomto tématu mě vedla zejména moje osobní divadelní krize, která vznikla v červnu 2011 a postupně odchází aţ dosud (květen 2012). Tato má krize se projevovala velkou únavou, která mě vedla k laxnosti ve zkoušení inscenací. Přestala jsem divadlu obětovat velkou část svých myšlenek a času (jak tomu bylo doposud), přestala jsem chtít je obětovat. Nicméně jsem je musela obětovat! Ale moje práce nebyla tak kvalitní jako předtím. Rozhodla jsem se proto ve své diplomové práci se zabývat vztahem herce a reţiséra, protoţe si nejsem jista, jestli můj problém nepocházel i z této oblasti. Domnívám se, ţe vzájemný pracovní vztah herce a reţiséra můţe velice ovlivnit hercovo nasazení v té které inscenaci. Svou Diplomovou práci uvádím kapitolou Co říká o spolupráci herce s reţisérem odborná literatura. Dala jsem si zde za úkol propátrat, co poţadovali někteří světově proslulí divadelníci reţiséři po hercích v historii. I kdyţ s těmito poznatky v další části Diplomové práce neoperuji, byly pro mne potřebným a důleţitým odrazištěm pro uvaţování o její stěţejní části. V diplomové práci se má pozornost bude soustřeďovat na detailní průběh zkoušení tří inscenací s profesionálními reţiséry na profesionálních scénách a budu se snaţit reflektovat svůj osobní pocit z tohoto zkoušení. Zároveň se má pozornost bude zaobírat průběhem zkoušení nejen pracovním, ale i neformálními vztahy mezi tvůrci představení. Budu se snaţit být ve svém popisu zkoušení jednotlivých inscenací objektivní a to tak, ţe budu upřímná i sama k sobě a chyby, či omyly, kterých jsem se dopouštěla v jednotlivých inscenacích, přiznám a pokusím se je pojmenovat. 1 JOUVET, Jouvet. Nepřevtělený herec. Praha, 1976, s

9 1. CO ŘÍKÁ O SPOLUPRÁCI HERCE S REŽISÉREM ODBORNÁ LITERATURA? V této kapitole bych se chtěla věnovat tomu, co poţadovali reţiséři po hercích v minulosti a z toho odhadnout, jaké spolu mohli mít reţisér a herec pracovní vztahy. Veškeré faktické informace jsem čerpala z materiálů z hodin Teorií a metod herecké tvorby, pokud není uvedený jiný zdroj K. S. Stanislavskij systém herecké práce V době K. S. Stanislavského se začal rozšiřovat divadelní ţánr realismus, který byl reakcí na romantismus. V romantismu bylo obvyklé, ţe hlavními hrdiny hry byli bohatí šlechtici nebo neexistující historické osoby. Realismus měl být odpovědí na tento ţánr. Díky tomu i styl, kterým se hry inscenovaly, se změnil. Hlavní důraz byl kladen na tvrdou realitu, která potkává lidi různého společenského postavení. K. S. Stanislavskij (dále jen K. S. S.) byl prvním, kdo se snaţil o zformulování systému herecké práce. Zjistil například, ţe hercovy emoce jsou umístěny v podvědomí, které ale musí být ovládáno vědomím. Nelze tedy na jevišti bezmezně vyjadřovat emoce a nekontrolovat se. Hovoří o podvědomém prostřednictvím vědomého = zákon psychosomatické jednoty (tvrdil, ţe co se děje v těle, odráţí se do psychiky a naopak). Předkládal hercům konkrétní pomůcky, jak emoce lze navodit říká tomu vábničky (magické kdyby + dané okolnosti, představivost, jevištní pozornost, svalové uvolnění, části a úkoly, pocit pravdy a víra, emocionální paměť, vzájemný styk, přizpůsobení) 2. K. S. S. Nepodceňoval ani tělesnou přípravu herce, resp. uvolnění hercova těla, protoţe teprve s tělem tzv. bez bloků mohou herci svobodně vytvořit charakter postavy a teprve tehdy věrohodně zahrát například fyzicky postiţenou osobu. Tvrdil, ţe herci mohou mít nějakou část těla tzv. zablokovanou svými civilními stereotypy, které se musí odstranit cílenými cvičeními (například přelévání olova, tanec, šerm, 2 LUKAVSKÝ, Radovan. Stanislavského metoda herecké práce. Praha,

10 step, atd.). Stejně jako správné ovládání těla, je důleţitý i přirozeně posazený hlas a rozšiřování hlasového rozsahu, aby herec mohl bezpečně hlasem vládnout tak, jak to vyţadují charaktery postav, se kterými se setká. Dalším důleţitým bodem v díle K. S. S. Je Perspektiva herce a perspektiva role. Herec ví, jaký je konec příběhu na rozdíl od postavy, kterou hraje. Jeho poţadavek byl nehrát roli perspektivně, tzn. nehrát v kaţdém okamţiku, jak postava skončí. Tedy: kaţdý ve svém ţivotě máme tzv. masky, ke kaţdému člověku se chováme jinak a v kaţdé situaci se chováme jiným způsobem čili chováme se vzhledem k situaci a neprosazujeme jen svůj charakter (např. postava je cholerik nechtít na kaţdou situaci reagovat výbušně). Dále je v díle Metoda herecké práce kapitola Práce na roli, do které zakomponoval nejen detailní návod, jak pracovat na postavě, ale i hereckou etiku, která souvisí se vztahy v divadle. Práce na roli podle K. S. S.: K. S. S. zdůrazňuje důleţitost prvního dojmu po přečtení hry. Říká, ţe se vryje hluboko do paměti. Důleţité pro herce je najít si tzv. světlá místa ve hře (místa, kterým rozumí a ztotoţňuje se s nimi) a ta v průběhu zkoušení rozvíjet a rozšiřovat. Rozbor hry v díle Metoda herecké práce se opírá o studium vnějších podmínek a událostí hry, které ovlivňují vnitřní ţivot postav, rozbor role pak závisí na poznání vnitřního ţivota role, jejich duševních proţitků v té které situaci. Je při tom nutno hledat city i další vlastnosti role, proţitky v osobním ţivotě herce, které jsou společné s rolí. Metoda fyzických jednání: Základem hereckého umění je jednání. Podle K. S. S. kaţdé jednání musí být účelné a musí mít smysl. Přitom je potřeba vynaloţit určité mnoţství fyzické i psychické síly. Jak uţ bylo napsáno předtím, herec můţe vyuţít fyzické jednání ke spuštění emocí. Prohloubení daných okolností můţeme získat při důkladném čtení hry, tzn. neopakovat pouze autorův obsah hry, který všichni znají, ale objevovat ve hře podtexty

11 Hodnocení faktů hry je pak hercovo osobní hodnocení událostí: Herec si položí otázku: které vnitřní důvody a podmínky by mě přiměly k tomu, abych s k faktům, lidem i událostem hry choval tak, jak se k nim chová postava, kterou hraju? 3 Je zajímavé, ţe se K. S. S. zabýval tématem, jako je herecká divadelní etika. Příliš mnoho lidí, myslím si, se tímto tématem nezabývalo. Podle K: S. S. jsou všichni pracovníci divadla spolutvůrci představení. Do divadla a hlavně na jeviště se nemají tzv. přenášet problémy z osobního ţivota. V divadle by mělo být čisto, teplo a představení by mělo začínat včas. Důleţité jsou vztahy v souboru nejen mezi herci, ale i s reţisérem a s celým vedením divadla. Herec by měl studovat nejen svoji roli, ale zabývat se i celou hrou a jejím smyslem. Myslím, ţe podle K. S. S. je vztah herce a reţiséra vyrovnaný. Ale s tou podmínkou, ţe herec respektoval reţiséra a spolu s ním se dobíral smyslu role. Herec tedy měl, domnívám se, větší svobodu ve svém hereckém projevu neţ dnes. Byl mu dán velký prostor na práci jeho postavy. Styl divadla K. S. S. se soustřeďoval hlavně na herce a na herecké situace, které jsou nezřídka velice emocionálně vypjaté. To ovšem po herci poţadovalo velice dobrou hereckou techniku, kterou musel perfektně ovládat. Stanislavského vnímání několika reţijních přístupů: Různé režijní postupy Někteří režiséři prostudují hru a přicházejí na první zkoušku s hotovým plánem. Jiní nestudují nic a spoléhají jen na svou zkušenost. A my dobře víme, jak tito zkušení dovedou zručně a bez váhání určit herci formální linii role. Jindy jsou linie určeny třeba seriózněji a mohou být správné, ale nebývají přitažlivé a pak jsou pro herce nepotřebné. A konečně jsou režiséři s hereckým talentem, kteří hercům ukazují, jak mají roli zahrát. Herce takové předvádění zbavuje svobody a vlastního názoru na roli. Čím geniálnější je ukázka, tím silnější dojem a herec se ho už nikdy nezbaví. Ale také se mu nikdy nepodaří jej reprodukovat. A slabá kopie vynikajícího vzoru je horší než dobrý, průměrný originál. Ve všech těchto případech se režisér nevyhne násilí na herci a jen talentovaným hercům se podaří je překonat. Režisérům je tedy možno poradit, aby hercům nevnucovali nic, co je nad jejich síly. Zato by měli 3 LUKAVSKÝ, Radovan. Stanislavského metoda herecké práce. Praha, 1978, s

12 umět probudit v herci chuť k roli. Hercům pak radím, aby se drželi spásné linie života lidského těla, která je spolehlivě přivede k životu lidského ducha role. Je to současně jediný způsob, který zajišťuje herci svobodu tvorby Ruská divadelní avantgarda Převáţně jsou do ní zapojeni následovníci K. S. S. resp. jeho ţáci. Nejvýznamnějšími jsou V. E. Mejerchold a J. B. Vachtangov. K. S. S. usiloval o to, aby si divák připadal součástí toho, co se děje na jevišti ne tzv. čtvrtá stěna, ale realistické iluzivní divadlo. Jeho ţáci reagovali na K. S. S. tím, ţe se oba ve své tvorbě snaţili o neustálé tzv. zdivadelňování divadla. Divákovi neustále připomínali jeho přítomnost v divadle tím, ţe zdůrazňovali pouţití ryze divadelních prostředků. V jejich případě se mluví o neiluzivním divadle V. E. Mejerhold pohybové etudy, zdivadelnění divadla V. E Mejerchold chtěl po herci zejména stylizovaný pohyb. Akce, či emoce na jevišti nebyly soustředěny na jedince, ale na sociální skupiny. To také vyjadřovalo jeho politický a společenský názor. Vytvořil šestnáct pohybových etud, které pouţil, či rozvinul v biomechanických cvičeních. Jsou to herecká cvičení, která nejsou určená k hraní na jevišti, ale k tréninku na zkušebně a mají rozvíjet hercův pohyb, uvědomování si svého vlastního těla. Biomechanických etud je celkem třináct: střelba z luku, hod kamenem, facka, bod dýkou, stavění pyramidy, souboj nohou, skok na prsa, spouštění břemene, kůň a jezdec, podraţení, nesení pytle, seskok ze zad, kruh (se čtyřmi z nich jsme se seznámili v prvním ročníku při workshopu s Alexejem Levinským 5 -střelba z luku, hod kamenem, facka, bod dýkou). Při cvičení jsme si potvrdili, ţe cílem těchto cvičení je nejen procvičení těla, ale také trénink pohybové paměti. Trénink pohybové paměti spočívá v členění pohybu na fáze: adkaz - odvratný pohyb, pasil - provedení gesta, točka - zakončení pohybu. Součástí procvičování pohybové paměti je také výdrţ v jedné pozici a díky postupně 4 LUKAVSKÝ, Radovan. Stanislavského metoda herecké práce. Praha, 1978, s Je ţákem V. Mejercholda. V hereckých školách po celém světě pořádá workshopy biomechaniky

13 přicházející bolesti si uvědomíme i ty části těla, na které například nevidíme. Tak se procvičí i naše vnímání a představivost obrazu našeho těla z pohledu hlediště J. B. Vachtangov fantaskní realismus Ani J. B. Vachtangov nebyl odpůrcem K. S. S., uznával jeho Systém, a sám K. S. S. tvrdil, ţe J. B. Vachtangov dokáţe Systém učit lépe neţ on. Zároveň ale také jako V. E. Mejerchold usiloval o tzv. zdivadelnění divadla a přišel se směrem, jemuţ se říká fantaskní realismus. Nejúspěšnější představení byla Princezna Turandot. Na začátku této inscenace přišli herci na jeviště jako civilní osoby a dávali najevo: My jsme herci, vy jste diváci, pojďme si hrát!, potom si před diváky nasadili masky a diváci se díky své fantazii i přesto vţívali do příběhu, o kterém věděli, ţe je jen divadlo. Se zapojením divákovy fantazie přichází J. B. Vachtangov na to, ţe i neiluzivní divadlo můţe také velmi silně působit na divákovy emoce. Myslím si, ţe J. B. Vachtangov a V. E. Mejerchold se v komunikaci s hercem na rozdíl od K. S. S. od něho trochu vzdálili, protoţe se začali více věnovat celku a vizuální stránce představení. Snaţili se o novou formu divadla, ale pořád ještě prostřednictvím herců. Byl to druh práce a tedy i komunikace herce a reţiséra, které neubylo, ale změnila se. Myslím si, ţe komunikace herce a reţiséra se týkala spíše vnějších prostředků herecké akce neţ emocionálních proţitků. Ale v porovnání s častým stylem reţisérské práce dnes, byli J. B. Vachtangov a V. E. Mejerchold velice citliví v komunikaci s hercem Francouzská divadelní reforma Ve Francii dochází k podobnému reteatralizování divadla jako v Rusku a to na počátku 20. století. Do té doby francouzské divadlo spočívalo hlavně na mluveném projevu tzv. deklamačním herectví. Proto se divadelní reforma zabývala znovuobjevováním hereckého pohybu: vyjadřování emocí gestem/tělem, vztahy mezi fyzickou a emocionální oblastí, vztahy mezi vjemem hudby a pohybovým výrazem, zpěvem, mluveným hlasem a gestem, rytmikou (Francoise Delsarte, Émil Jacques-Dalcroze)

14 Jacques Copeau, Louis Jouvet komunikace herce s postavou Jacques Copeau byl jedním z hlavních představitelů francouzské divadelní reformy. Šlo mu o obrození divadla znovuobjevením jasných a prostých zákonů divadelní hry. Usiloval o vznik ţivého vztahu mezi hledištěm a jevištěm. Hledal na jevišti pravdu a poezii, odmítal bulvár, podbízení se vkusu diváků a taktéţ odmítal herce, kteří se divákům podbízejí. Věděl, ţe základem pro renovaci divadla je oddaný herecký soubor pro jeho snahy. J. Copeau byl silně věřící člověk a moţná právě proto jeho herecký soubor byl v divadle, jako mniši v klášteře. Jeho herecký soubor by se dal přirovnat ke komunitě, která se zcela odevzdávala kultu jeho divadelní představy. Napsal předmluvu k Diderotovu Paradoxu 6 a upravuje Diderotův termín citlivost na přecitlivělost. A téţ Diderotův termín navlékání si postavy podle J. Copeaua není přesný, spíše Postava přichází k herci a on se jí ptá, co postava potřebuje, aby mohl na její úkor existovat. Pak postupně postava zaujímá místo herce s jeho kůží a on se jí snaží pouze ponechat co nejvíce prostoru.. 7 Podle J. Copeaua se musí herec svému povolání odevzdat, ale aby se mohl odevzdat, musí umět ovládat všechny atributy svého řemesla a musí být pracovitý. Z těchto informací o J. Copeauovi usuzuji, ţe po herci poţadoval především pokoru a pracovitost. Určitě i dnes existují takoví herci, i kdyţ se nás bulvární tisk snaţí přesvědčit o opaku a líčí nám spíš hvězdné manýry herců. Je ale pravda, ţe dost herců proti tomu neprotestuje. Louis Jouvet byl blízkým přítelem J. Copeaua. Byl vynikajícím hercem i reţisérem (stejně jako J. Copeau). Ve své knize Nepřevtělený herec zaznamenal mnohé ze svých poznání o herecké práci. Dle mého dojmu z knihy poţaduje po herci ještě více pokory vůči postavě neţ J. Copeau. Podle Jouveta je postava ideální bytost, k níţ herec musí získávat osobní vztah, poznávat ji, nesmí ji vystrašit tzv. hereckou machou a hereckým egoismem, má se nechat postavou pozvolna pronikat. 8 Herec jako posel. Herec je jakýsi poslíček a doručovatel. To je asi nejpokornější a také nejvíc pokořující způsob, jak se na herce dívat, ale je to nutné hledisko. Aby se zboží 6 DIDEROT, Denis. Herecký paradox HYVNAR, Jan. Francouzská divadelní reforma: Od Antoina k Artaudovi. Praha: Praţská scéna, 1996, s JOUVET, Louis. Nepřevtělený herec, Praha,

15 nezkazilo, musí být doručeno v původním stavu. Poslíček jde pěšky, jede na kole, tramvají. Stejně jako on i herec podle toho, o jaké jde zboží nebo o jakého klienta, doručuje, co mu bylo svěřeno, záleží přitom na jeho technice, na tom, jak to dělá. Nemá se tedy pokládat za stvořitele, nýbrž za prostředníka Michail Čechov O herecké technice (hercovo tělo+ psychika) M. Čechov byl ţákem K. S. Stanislavského. Velice dobře ovládal jeho Systém a rozvíjel ho. Na rozdíl od K. S. S. začal více propojovat hercovo tělo s duší. Podle M. Čechova je potřeba hercovo tělo tvarovat zevnitř. 10 Čechovova cvičení propojují fyzickou aktivitu s představivostí a tvůrčí fantazií a vychází z principů psychosomatické jednoty. Ve své knize O herecké technice se věnuje podobným tématům jako K. S. S. ve svém díle Metoda herecké práce - například představivostí, ztělesňováním postav, improvizací, vnímáním partnerů, atmosférou, prací na roli. Zabývá se těmito tématy z jiného úhlu pohledu, ale v souladu s K. S. S. dává ještě konkrétnější rady a konkrétní cvičení k rozvíjení této herecké práce. Velkým objevem M. Čechova je psychologické gesto. Pohybové gesto, které vyjadřuje základní chtění té které postavy. Pokud toto gesto, přesné pro naši postavu, vytvoříme, provádíme ho nejprve fyzicky s pocity, které nám toto gesto dodává, a poté můţeme gesto zmenšovat, aţ dokud si psychologické gesto jen představujeme, ale pocit pohybu tohoto gesta v nás zůstává. Sami jsme si tuto cestu k psychologickému gestu vyzkoušeli na workshopu s prof. Jurijem Michajlovičem Avšarovem 11. Prof. Avšarov po nás poţadoval velkou soustředěnost na naše nitro i tělo. Učil nás tyto dvě sloţky propojovat vše v psychice (i nepatrný, ale zřetelný pocit) se odráţí do těla a chování člověka/herce. Myslím si, ţe francouzská divadelní reforma se zabývá komplexními sloţkami, které podporují divadelnost. M. Čechov se po K. S. S. zase hodně věnuje herci a herecké práci. V tradici ruského divadla se hlavní pozornost soustřeďuje na herce - herec je středem představení, středem divadla. M. Čechov dává herci ještě konkrétnější rady a cvičení neţ K. S. S., jak pracovat na herectví a na postavě. 9 JOUVET, Louis. Nepřevtělený herec, Praha, 1976, s ČECHOV, Michail. O herecké technice, Divadelní ústav v Praze, J. M. Avšarov byl hercem, reţisérem a pedagogem. Učil herectví na Ščukinově divadelním institutu v Moskvě. Vycházel z tradic Vachtangovské pedagogiky a z technik Michaila Čechova

16 Cvičení, která M. Čechov uvádí, dle mého názoru, můţe cvičit i herec nezkušený, cvičení jsou určena do zkušebny a některá tato cvičení se dají aplikovat i na práci na postavě, kterou se právě herec zabývá. Po zkušenosti s prof. Avšarovem mám z této metody dojem naprosté přirozenosti - vycházel z hercova těla a mysli Bertold Brecht epické divadlo Bertold Brecht také patřil do tzv. vlny zdivadelňování divadla. Bertold Brecht se postavil proti klasickému tzv. aristotelovskému typu divadla. V tomto tzv. aristotelovském typu divadla je podle Brechta divák pasivní. Vybere si hrdinu, s kterým chce sympatizovat a proţívá jeho příběh, ale nezaujímá k jeho činům ţádné stanovisko, ţádný názor. Neuznával divadlo, po kterém divák proţije katarzi emocionálně a prosazoval tzv. epické divadlo. Chtěl, aby divák vnímal divadlo rozumem. Chtěl divadlem diváky tzv. vychovávat. Divadelní témata se týkala tehdejší politické situace. Zajímavé je, ţe Bertold Brecht přímo sám s herci nepracoval. Měl tzv. přihlíţecí reţii a hlavního reţiséra, ten pracoval s herci a Bertold Brecht se soustředil na celek inscenace a její koncepci. Práce Bertolda Brechta (dále jen BB) s hercem se hodně liší například od práce herce s reţisérem u M. Čechova. M. Čechov pracoval hodně s nitrem a po té s tělem herce. BB pracoval hlavně s celkovým vyzněním inscenace, jednotliví herci a jejich postavy vyjadřovali často nějaký ideový názor. BB potřeboval inteligentní a zároveň talentované herce. Herci totiţ často měli divákovi ukázat více alternativ toho, jak by mohl příběh dále pokračovat. Z hereckých akcí by pro diváka mělo být důleţité ne to, co postava dělá, ale to, co nedělá a měla by dělat. Herec má pořád od postavy odstup a nehraje jen tu kterou postavu, ale i svůj názor na ni. Emoce se u BB neproţívaly, ale ukazovaly (referovaly). Základními hereckými prostředky, jak tzv. ukazovat emoce: herci říkají uvozovací věty, herec o postavě hovoří ve třetí osobě, herec o postavě vypráví v minulém čase. Práce herce na postavě u BB by se dala sepsat do tří fází. V první fázi se herec seznamuje s postavou, hledá a sbírá o ní veškeré informace, utváří si na postavu názor a fixuje si ho. Ve druhé fázi se herec snaţí postavu pochopit a vcítit se do ní, proţívat ji. A ve třetí fázi zkoušení se herec na postavu dívá tzv. zvnějšku. Dívá se na ni jako na součást sociálního prostředí a jejího působení v něm

17 Myslím si, ţe práce s hercem u BB je velmi rozdílná od práce například K. S. Stanislavkého nebo M. Čechova. Zatímco u Stanislavského a Čechova můţeme vypozorovat fakt, ţe si herec a reţisér k sobě musí najít cestu, je zkoušení podle BB zase určitým vzdálením se ve vztahu herce a reţiséra. Ale i u BB musí herec s reţisérem navázat vztah. Záleţí totiţ na jejich společném vnímání a názoru na téma, o kterém hrají. Takţe jde spíše o racionální navázání společného vztahu. U BB by měli být všichni členové týmu zkoušejících velice zaujati tématem, o kterém hrají a kaţdý by měl mít vlastní zájem na úspěchu inscenace a důsledcích inscenace, která například tzv. útočí na některou instituci JerziGrotowski divadlo a rituál V době, kdy byl J. Grotowski ještě na studiích, poznal systém K. S. Stanislavského. Byl jím nadšen, ale nelíbila se mu estetika K. S. S., nicméně z něj čerpal. J. Grotowského zaujala práce s tělem a chce po hercích, aby svoje emoce, či jakékoliv jednání vyjadřovali novým, neobvyklým, pohybovým způsobem. Poţaduje po hercích, aby se nechali inspirovat vlastním tělem a přirozenými pohyby vyjadřovali herecké akce pohybově. Zkrátka soustředil se hodně na tělo, pohyb, dech. Jeho herci hledali nový přístup k pohybu a ke způsobu, jakým pohybem ukázat proţitky. Stále méně poţadoval po herci tvorbu postavy. Začal se soustředit na rituály, tance apod. A proto bylo také jeho vnímání diváka jiné. Divák má být součástí dění na jevišti, má být přímým účastníkem, který nevykonává ţádné fyzické akce, ale zúčastňuje se uţ jen svou přítomností a vnímáním dění na jevišti. Podle J. Grotowského se student herectví nepotřebuje učit různé herecké dovednosti/schopnosti, ale důleţité je odstraňování překáţek, aby jeho vnitřní podstata mohla na povrch. Pro J. Grotowského, kdyţ je herec na jevišti, úplně se otevírá, obětuje se. Nazývá toto svatý herec. Vytvářel spolu s některými herci svého souboru cvičení, která by měla odstranit tyto vnitřní bloky. U J. Grotowského se herec vyjadřuje jen sám za sebe. Hraje sice postavu, ale tak, jak ji vnímá on sám. Skupina J. Grotowského měla rysy sekty. Poţadoval po hercích absolutní oddanost a odevzdanost hereckému poslání. Zdokonalování vnitřní techniky herců

18 dociloval zásahy do jejich nejcitlivější psychické vrstvy. Chtěl herce zbavit jejich přirozených zábran a chtěl, aby překonávali průměrnou realitu stavem exaltovaného vytrţení. Musím se přiznat, ţe taková práce s hercem, kterou prosazoval J. Grotowski mi není sympatická. Právě ono poţadování po hercích extrémní oddanosti divadlu se mi zdá aţ nezdravá/nepřirozená. Nicméně výhodou této metody musel být velmi úzký vztah mezi všemi členy skupiny, či hereckého souboru. Myslím si, ţe ve skupinových scénách byli velmi dobře vycvičení ve vnímání sebe navzájem. Herci se určitě mezi sebou velmi dobře znali, coţ muselo být výhodou pro tzv. hereckou partneřinu LeeStrasberg psychoanalýza Lee Strasberg ve své pedagogice vychází ze Stanislavkého Metody herecké práce, rozvíjí ji a snaţí se ji aplikovat na prostředí USA přibliţně od konce čtyřicátých a počátku padesátých let 20. století. S Metodou herecké práce se mohl seznámit u herců z MCHATu 12, kteří byli v USA a Systém Stanislavského vyučovali. Lee Strasberg vychází nejen z K. S. S., ale také ze studií psychoanalýzy Sigmunda Freuda 13. A také proto studium postavy u Lee Strasberga, resp. analyzování postavy, se podobá spíše psychoanalýze postavy. Od roku 1949 pracuje v Ateliéru dramatického umění, které se později mění na Actors Studio 14. V Actors Studiu se Lee Strasberg postupně stával tou nejdůleţitější vedoucí osobností. S herci v Actors Studiu usilovně pracoval a snaţil se zkoumat nové podněty. Lee Strasberg hodně pracoval s hercovým nevědomím, zabýval se záleţitostmi hercovy psychiky. V Actors Studiu zaloţil školu zejména 12 MCHAT - Moskevské umělecké akademické divadlo. Původně vzniklo jako Moskevské umělecké divadlo 14. října Zakladateli byli Konstantin Sergejevič Stanislavkij a Vladimir IvanovičNěmirovič-Dančenko. >Zdroj: ivadlo 13 Sigmund Freud byl lékař neurolog, psycholog a zakladatel psychoanalýzy. Narodil se v moravském Příboře. >Zdroj: 14 Actors Studio zaloţili Elia Kazan, CherylCrawford a RobertLewis v roce Actors Studio stále existuje. >Zdroj:

19 na zkoumání vlastního JÁ herce. Pomáhal hercům nalézat jejich vlastní osobnost, řešit jejich intimní problémy. Lee Strasberg po hercích poţadoval hlavně autenticitu, absolutní obnaţení a otevření se před publikem. Proto s herci dělá psychoanalýzu postavy a v této psychoanalýze se herec s postavou ztotoţňuje. Tedy herec nejprve reaguje na situace postavy ve hře sám za sebe (jak by reagoval on) a tím zkoumá i sebe sama. Postupně se takto prohlubuje vztah, pochopení a empatie herce k postavě, kterou hraje. Lee Strasberg upozorňuje na zkoumání postavy všemi pěti smysly. Herci tedy musí rozvíjet velice silně svoji představivost a opravdu všemi smysly pociťovat události, které se postavě dějí. Základem této metody je emocionální paměť. Herec hledá podobné situace ze svého ţivota, které zaţívá postava (herec tzv. zaměňuje motivace). Lee Strasberg byl výjimečný tím, ţe dokázal s herci velmi empaticky pracovat, odhalovat jejich problémy a komplexy a poté výsledky aplikovat na hereckou akci. Tato práce byla hodně psychicky náročná a mohla by být i nebezpečná, proto pracoval vţdy jen s jedním aţ dvěma herci, aby jim mohl věnovat dostatek pozornosti. Během svého studia přišel na to, ţe pokud herec zaţije velký citový otřes, můţe tuto záměnu motivace pouţít/hrát aţ sedm let po té, co se událost stala. Nevědomí totiţ za tu dobu dostatečně vytěsní extrémně nepříjemný záţitek a člověku uţ nezpůsobuje velký citový otřes, ale kdyţ si na záţitek vzpomene, přesto vyvolá potřebnou emoci. A protoţe Lee Strasberg takto hloubkově pracoval s hercovým podvědomím, uznával právo herce na to, aby mohl herec tzv. jít proti reţisérovi, pokud začíná ztrácet svoji vlastní psychiku/identitu a kontrolu nad sebou samým. To znamená, ţe práce Lee Strasberga s herci se pohybovala na úrovni vědomé práci herců se svým podvědomí. Protoţe se Lee Strasberg soustředil zásadně na vnitřní psychoanalýzu postavy, pracoval pouze s herci, kteří neměli problém s mluvou a ostatními hereckými dovednostmi. Myslím si, ţe tato metoda je velice vhodná pro filmové herectví. Herec zde postavu, či některé scény zahraje/proţije jen několikrát (podle počtu klapek), ale pokud jsou situace jeho role silně emociálně vyhrocené, mohlo by být hraní několika

20 desítek repríz v divadle se záměnami motivací, které herec nemá dostatečně vytěsněné, nebezpečné. Jak uţ jsem se zmiňovala, práce Lee Strasberga byla hodně individuální a pokud se mu herec svěřoval se svými problémy, musel mezi nimi, dle mého názoru, být velice úzký vztah plný důvěry DeclanDonnellan Herec a jeho cíl (odblokování herce) Declan Donnellan je jedním z posledních, kdo sepsal další hereckou pomůcku či techniku, jak pracovat na roli. Zabývá se čistě hereckými problémy. Kniha Herec a jeho cíl můţe být hereckou pomůckou, jak pro profesionální herce, tak i začínající herce. Declan Donnellan se soustřeďuje hlavně na odstraňování vnitřních psychických bloků. V knize se objevují kapitoly jako: Nevím, co chci., Nevím, kde jsem., Nevím, jak se mám pohybovat., Nevím, co mám cítit., Nevím, co mám říkat. apod. DeclanDonnellan říká, ţe hlavní je vytyčit si cíl. Tyto problémy herce, které jsou pojmenované v některých příkladech názvů kapitol, jsou způsobeny hercovým sobeckým soustředěním se jen na sebe samotného. Pokud si herec vytyčí herecký cíl a soustředí se na něj, jednoduše mu nezbývá čas na to, aby se zaobíral sám sebou a svými případnými nedostatky. Declan Donnellan tento cíl definuje šesti vlastnostmi, které by měly o vytyčeném cíli vţdy platit: Vždycky je tu nějaký cíl. Cíl existuje vždycky mimo herce a v měřitelné vzdálenosti od něj. Je imaginární, ale konkretizuje se hercovou představivostí. Cíl existuje dříve, než jej potřebujete. Herec si ho nevymyslí, existoval uţ předtím. Herec si ho nemůţe vymyslet také proto, ţe by to byla další známka hereckého egoismu. Cíl je vždycky konkrétní. Hercova představa (obraz) musí být naprosto konkrétní, i kdyţ si zpětně uvědomuje, ţe výsledek můţe být abstraktní. Cíl se vždycky proměňuje. Herec musí být pořád ve střehu, jeho cíl se obměňuje podle dané situace. Cíl je vždy aktivní. Nejenže se cíl ustavičně proměňuje, navíc něco neustále dělá. A všechno, co cíl dělá, je třeba změnit a musím to změnit já. Othello

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve výchově a vzdělávání; vymezí obsah dramatické

Více

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí Dramatická výchova ročník 1 Dramatická výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika Nonverbální komunikace, pohyb a pantomima charakterizuje cíle a prostředky oboru dramatická výchova

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

10.10., 8:00-12:00, 17.10., 12:00-16:00 31.10., 8:00-12:00, 07.11., 12:00-16:00

10.10., 8:00-12:00, 17.10., 12:00-16:00 31.10., 8:00-12:00, 07.11., 12:00-16:00 Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 20.9., 12:00- běhy 16:00 20.9., Kurzy Adaptace Kurz Worklife balance 10.10.,

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Scénář; Storyboard Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_Mul4r0117

Scénář; Storyboard Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_Mul4r0117 Scénář; Storyboard Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_Mul4r0117 Scénář Každý šot, klip, krátké video či snímek by měl mít předem propracovanou strukturu, v níž je jasně rozvrženo, co má který člověk podílející

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART LOUČENÍ PARTING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART LOUČENÍ PARTING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR SOCHŘSTVÍ 2 STUDIO SCULPTURE 2 LOUČENÍ PARTING BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS AUTOR

Více

o klukovi, který neuměl zlobit

o klukovi, který neuměl zlobit Pracovní list k inscenaci o klukovi, který neuměl zlobit o klukovi, který neuměl zlobit 1) nahlédni za oponu / pročti komiks Diváci se pohodlně usazují do svých sedaček a čekají, až se ozve třetí zvonění,

Více

Spouštěč od Boha JJK

Spouštěč od Boha JJK Spouštěč od Boha JJK Pátý atribut času: M í r Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem se dostaneš do souladu s energií ze zdroje existence

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Datum 12. 2011 22. 02. 2011 Jana 3. OA3 Němčina 22. 02. 2011 Jana 4. OA4 Němčina 22. 02. 2011 Marie 3. OA3 Němčina

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Scenáristika a dramaturgie

Scenáristika a dramaturgie Scenáristika a dramaturgie Jednotlivá odvětví ve filmové či divadelní tvorbě Scenárista: autor scénáře jako literárního díla, tvůrce příběhu, spíše literární autor Dramaturg: vybírá a také kontroluje scénáře,

Více

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Kdo je to edukátor? Edukátor je profesionál, který provádí edukaci (někoho vyučuje, vychovává, školí, zacvičuje, trénuje, atd.) (Průcha, 2002). Profese učitele Učitelé

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let Motto: "Život je Hra, hraj ji život je Píseň, zpívej ji život je Boj, přijmi jej život je Sen, uskutečni ho život je Oběť, nabídni ji život je Láska,

Více

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat příběh, který určitě není ojedinělý, ale na české poměry

Více

Autoevaluace školy v oblasti podpory strategií učení cizímu jazyku Dotazník pro učitele středních škol

Autoevaluace školy v oblasti podpory strategií učení cizímu jazyku Dotazník pro učitele středních škol Autoevaluace školy v oblasti podpory strategií učení cizímu jazyku Dotazník pro učitele středních škol Inspirováno autory Andrew D. Cohenem, Rebeccou L. Oxfordovou a Julií C. Chiovou (2002) Účelem dotazníku

Více

Prezentace filmového projektu VTEŘINA

Prezentace filmového projektu VTEŘINA Prezentace filmového projektu VTEŘINA O autorovi projektu Jméno: Roman Manda Studium: 1. ročník kombinovaného studia oboru Divadlo a výchova na JAMU v Brně Profese: Vyučující na Pedagogickém lyceu na SŠ

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT

TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT Národní učební osnovy pro Anglii TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT Stupeň 1 Vyučování by mělo zajistit, že při hodnocení a zlepšování výkonu se vzájemně propojí Získání a rozvíjení dovedností a) objevovat základní

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast BRNO - divadla Datum vytvoření 27. 6. 2013 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehled brněnských divadelních scén Způsob využití Rozšíření základního učiva v

Více

Umělecká kritika MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií

Umělecká kritika MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií Umělecká kritika Seminární práce esej, Úvod do uměnovědných studií USK 01 Vypracoval: Zvonek David (UČO :

Více

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005)

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Pohled veřejnosti na mimořádné události a možnosti zdravotníků

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

studijní opora k předmětu

studijní opora k předmětu doporučený ročník: 1 forma výuky: seminář, cvičení rozsah hodin výuky: 8 hod/semestr počet hodin pro samostudium: 50 způsob zakončení: zápočet vyučující: Mgr. Karel Řepa studijní opora k předmětu Co je

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Věc: Zpráva o přijímacím řízení na Divadelní fakultě JAMU pro akademický rok 2003/2004

Věc: Zpráva o přijímacím řízení na Divadelní fakultě JAMU pro akademický rok 2003/2004 Věc: Zpráva o přijímacím řízení na Divadelní fakultě JAMU pro akademický rok 2003/2004 Přijímací řízení na Divadelní fakultě JAMU (dále jen fakulta) pro akademický rok 2003/2004 bylo vyhlášeno v souladu

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

dramatická výchova - specializace Gymnázium a SOŠ pedagogická, Znojmo Mgr. Ladislava Vrbková Ped. lyceum 2. C 12 žáků

dramatická výchova - specializace Gymnázium a SOŠ pedagogická, Znojmo Mgr. Ladislava Vrbková Ped. lyceum 2. C 12 žáků NÁZEV/TÉMA: Divadlo Vyučovací předmět: Škola: Učitel: Třída + počet žáků: Časová jednotka: 2 vyučovací hodiny 90 minut dramatická výchova - specializace Gymnázium a SOŠ pedagogická, Znojmo Mgr. Ladislava

Více

Moravské gymnázium Brno s. r.o.

Moravské gymnázium Brno s. r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s. r.o. Autor Mgr. Kateřina Proroková Tématická oblast Základy společenský věd Téma Druhy a efektivita učení Ročník 1. ročník Datum

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ŢIVOT LIFE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ŢIVOT LIFE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR KRESBY A GRAFIKY STUDIO OF DRAWING AND PRINTMAKING ŢIVOT LIFE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR

Více

Cambridžská škála depersonalizace

Cambridžská škála depersonalizace Cambridžská škála depersonalizace JMÉNO: VĚK: DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ: ZÁKLADNÍ / VYUČENA / STŘEDOŠKOLSKÉ / VYŠSÍ NEBO VYSOKÉ (prosím vyplňte a zakroužkujte) PROSÍME VÁS, ABYSTE SI POZORNĚ PŘEČETLA INSTRUKCE:

Více

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí?

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí? 1 Tarotová galerie Jak jste na tom se svou intuicí? Necháváte se v běžném životě vést svými pocity, svým vnitřním vedením, anebo pro svá rozhodnutí vždy potřebujete logické zdůvodnění? Nebo to máte půl

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Aktivizace osob

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

Lekce 2: Sebeuvědomění

Lekce 2: Sebeuvědomění Lekce 2: Sebeuvědomění Teoretický úvod: Důležitou součástí vnímání emocí je sebeuvědomění neboli uvědomování si sebe sama jako objektu svých pocitů, svého vlastního prožitku. Sebeuvědomění odráží naši

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Buchtová Eva, Staňková Barbora

Buchtová Eva, Staňková Barbora Buchtová Eva, Staňková Barbora Pomoz mi, abych to dokázalo samo děti mají rozdílné učební schopnosti a nadání Hlavní myšlenky Marie Montessori děti nemusí k dosažení stejného cíle postupovat stejným tempem

Více

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka Najdete zde - desatero pro prvňáčka - rady a informace pro rodiče prvňáčků - co by mělo umět dítě, které jde do školy - co potřebuje prvňák od rodičů - pomůcky pro žáky 1. ročníku ZŠ - školní zralost Desatero

Více

Reflexe absolventského výkonu v autorské inscenaci VDN Časoprostor

Reflexe absolventského výkonu v autorské inscenaci VDN Časoprostor JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Výchovná dramatika pro Neslyšící Reflexe absolventského výkonu v autorské inscenaci VDN Časoprostor Autor práce: Věra Lištvanová Vedoucí

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

malýprůvodce životem

malýprůvodce životem karelspilko malýprůvodce životem Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se stanou Žít v souladu s kosmickým proudem je koncem utrpení MALÝ PRŮVODCE ŽIVOTEM Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Dodatek k ŠVP ze dne 25. srpna 2010

Dodatek k ŠVP ze dne 25. srpna 2010 Dodatek k ŠVP ze dne 25. srpna 2010 Strana 4: Zřizovatel školy telefon: + 420 556 400 886 fax: +420 556 720 402 Strana 5: Velikost a úplnost školy Od školního roku 2009/2010 probíhá výuka ve dvou třídách

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Světová literatura od poloviny 19. století

Světová literatura od poloviny 19. století Světová literatura od poloviny 19. století Mgr. Lenka Trtíková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou FRANCIS SCOTT FITZGERALD Velký Gatsby VY_32_INOVACE_06_3_13_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Více

Psychologie ve sportu. Kateřina Kantová M.A. et M.A.

Psychologie ve sportu. Kateřina Kantová M.A. et M.A. Psychologie ve sportu Kateřina Kantová M.A. et M.A. Basketbalová legenda Kareem Abdul-Jabbal řekl: Vaše mysl je to, co ovládá vše ostatní. A Novak Djokovic to doplnil: Mezi top 100 hráči světa, není tak

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2. Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV-3-1-01 VV-3-1-02 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty);

Více

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (Individuální plánování poskytovaných služeb) Jiří Miler Anotace: I lidé s mentální retardací mají vědomí sebe sama.

Více

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění Rudolf Steiner Ita Wegmanová Poznání duchovního člověka V tomto spise poukazujeme na nové možnosti lékařského vědění a působení. To co tu podáváme,

Více

Metodika vedení čtenářské dílny 1

Metodika vedení čtenářské dílny 1 Metodika vedení čtenářské dílny 1 Iva Procházková, Hlavní výhra Věková skupina žáků: 9 10 let Úroveň čtenáře: Čtenář průzkumník zpracování informací, hodnocení textu Cíl aktivity: Žák už při čtení předvídá,

Více

Václav Vocásek Co je pro zdraví a dobrý psychický stav nejdůležitější

Václav Vocásek Co je pro zdraví a dobrý psychický stav nejdůležitější Stránka: 1 Co je pro zdraví a dobrý psychický stav nejdůležitější Jaký je kořen zdravého a kvalitního života Napsal Václav Vocásek Tvůrce školy tělesného a duševního rozvoje Perly čchi-kungu Napsáno pro:

Více

He-Art: Program budoucnosti. Kurz: Úvod do He-Art programu. Třebíč, 30.4.2015

He-Art: Program budoucnosti. Kurz: Úvod do He-Art programu. Třebíč, 30.4.2015 He-Art: Program budoucnosti Kurz: Úvod do He-Art programu Třebíč, 30.4.2015 Jednodenní (5h) seznamovací kurz, jehož cílem je v praxi ukázat přínosy HE-ART Programu a jeho odlišnost od "tradičního" způsobu

Více

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory.

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Obrázky silně působí na mozek. Vidět tohle: se velmi rychle pochopí a pamatuje. Lépe než slova "pokleslo o třicet procent" Trochu profesionálněji

Více

STAV MYSLI STATE of MIND. PhDr. Marian Jelínek

STAV MYSLI STATE of MIND. PhDr. Marian Jelínek STAV MYSLI STATE of MIND PhDr. Jeden ze základních faktorů vrcholového sportovního výkonu STAV MYSLI STATE of MIND One of key elements to achieve best sport performance 2 ZDE 30 sekundový SESTŘIH VIDEO

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu výborná práce obsahově i formálně. Hodnocení A+ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Více

Novinky 2009 Brecht, Bertolt Kupování mosazi ISBN 978-80-86928-52-4 Doporučená cena: 232 Kč 1. vydání Lepoldová, Jana Metodika taneční gymnastiky

Novinky 2009 Brecht, Bertolt Kupování mosazi ISBN 978-80-86928-52-4 Doporučená cena: 232 Kč 1. vydání Lepoldová, Jana Metodika taneční gymnastiky Novinky 2009 Brecht, Bertolt Kupování mosazi (Der Messingkauf) Kupování mosazi je rozhovor mezi filosofem, dramaturgem, hercem a herečkou. Ačkoli dialog zůstal pouze fragmentem, patří tato noční diskuse

Více

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník VÝTVARNÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah Základní škola Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-3-1-01 VV-3-1-02 VV-3-1-03 VV-3-1-04 rozpozná a

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

SEMINÁŘ ČSLH PRO TRENÉRY SCM ČESKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE. téma přednášky: CELOROČNÍ TRÉNINK HOKEJOVÉHO BRUSLENÍ (JIŘÍ RYŢUK)

SEMINÁŘ ČSLH PRO TRENÉRY SCM ČESKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE. téma přednášky: CELOROČNÍ TRÉNINK HOKEJOVÉHO BRUSLENÍ (JIŘÍ RYŢUK) ČESKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE SEMINÁŘ ČSLH PRO TRENÉRY SCM PRAHA - O2 ARENA - 27.04.2011 téma přednášky: CELOROČNÍ TRÉNINK HOKEJOVÉHO BRUSLENÍ (JIŘÍ RYŢUK) JIŘÍ RYŢUK: POWERSKATING (TRÉNINK EFEKTIVNÍHO BRUSLENÍ)

Více

Základní kurz barbaričovsko-ericksonovské hypnózy

Základní kurz barbaričovsko-ericksonovské hypnózy Základní kurz barbaričovsko-ericksonovské hypnózy A. Úvod Mnoho let jsem se nějakému kurzu, který by byl zaměřený pouze na hypnózu, bránil. Důvod je podle mého názoru prostý. Totiž, i k mému velkému překvapení,

Více

Prenatální linie a její hlavní body

Prenatální linie a její hlavní body Prenatální linie a její hlavní body Linie, jež je pro metamorfózu podstatná, se nachází na vnitřní straně nártu. Zde je možné určit různé hlavní body, ze kterých lze vyčíst průběh prenatálního vývoje.

Více

POJĎME SPOLU DO PŘÍRODY. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Mateřská centra, centra pro předškoláky. Mgr. Ludmila Huboňová Štufková

POJĎME SPOLU DO PŘÍRODY. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Mateřská centra, centra pro předškoláky. Mgr. Ludmila Huboňová Štufková 60 Minut 2 6 Let 35 Účastníků POJĎME SPOLU DO PŘÍRODY Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Místo konání Průřezové téma, vzdělávací oblast Mateřská centra, centra pro předškoláky Mgr.

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno,

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, VÝSTUPY PROJEKTU doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, 26.4.2016 OBSAH: 1. Východiska tvorby záznamového archu. 2. Tvorba záznamového archu a jeho ověření. 3. Návrhy metodik.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Majakovského

Více

Individuální psychologie Individuální (samostatná psychologická škola Alfreda škola Alfr Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou)

Individuální psychologie Individuální (samostatná psychologická škola Alfreda škola Alfr Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou) Individuální psychologie (samostatná psychologická škola Alfreda Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou) Přednáška č. 2 1870-1937, Vídeň, USA Lékař Prezident Vídeňské psychoanalytické společnosti 1911-myšlenkový

Více

Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak

Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak Většina novinářů má ráda plný stůl (Znáte tu o dr. Raabovi Jenkinsonovi?)

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

1. Je pravda, že po třicítce je matematik odepsaný?

1. Je pravda, že po třicítce je matematik odepsaný? Kapitola 8 1. Je pravda, že po třicítce je matematik odepsaný? Matematika Tento široce rozšířený mýtus je založen na chybné představě o povaze matematického nadání. Lidé si s oblibou představují matematiky

Více

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori V tomto článku se blíže zamyslíme nad dílem světoznámé pedagogické pracovnice a zakladatelky pedagogického směru Marie Montessori.

Více

WINTER. PSYCHOLOGICKÉ Template ASPEKTY VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH. Mgr. Kateřina Švejdová Kontakt:

WINTER. PSYCHOLOGICKÉ Template ASPEKTY VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH. Mgr. Kateřina Švejdová Kontakt: 01 WINTER PSYCHOLOGICKÉ Template ASPEKTY VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Mgr. Kateřina Švejdová Kontakt: katka.svejdova@seznam.cz Odborný seminář CVLK, 17. 2. 2012 CO JE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH? 02 Vzdělávání v průběhu

Více

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Obsah prezentace Úvod Rámcové vzdělávací programy Vzdělávací oblasti a jejich výstupy Role knihovníka

Více

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy V : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu V Brně dne 9. listopadu 2007 Sp. zn.: 4111/2007/VOP/MBČ Zpráva o šetření postupu ÚMČ Brno-Žabovřesky a Magistrátu města Brna v řízení o poskytnutí ochrany proti zásahu do pokojného stavu ( 5 občanského

Více