VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BIOART FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ATELIÉR MULTIMÉDIA DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BIOART FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ATELIÉR MULTIMÉDIA DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ATELIÉR MULTIMÉDIA FACULTY OF FINE ARTS MULTIMEDIA STUDIO BIOART BIOART DIPLOMOVÁ PRÁCE DIPLOMA THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR BCA. LUKÁŠ HÁJEK VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR MGR. RICHARD FAJNOR BRNO 2008

2 2

3 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3

4 ABSTRAKT Tématem této diplomové práce je biotechnologické umění - bioart, které ve svých realizacích využívá nejnovější poznatky různých přírodovědných oborů. Mezi ně patří především genetika, tkáňové inženýrství, kybernetika, ekologie a informační technologie. Jelikož je tento umělecký směr relativně mladý a nezmapovaný, zaměřil jsem se na shrnutí dosavadních uměleckých projektů. KLÍČOVÁ SLOVA Bioart, biotechnologické umění, transgenetické umění, hybridní umění, DNA umění, umělé tkáně, bakteriální umění, ekologické umění, genetika, tkáňové kultury, transgenetika, křížení, chiméry, GFP, DNA, bakterie, umělý život, umělá inteligence, kybernetika, robotika, wetware, GM, GMO, ekologický aktivismus, současné umění, performance, instalace, objekt, interaktivita, hudba, Ars Electronica 4

5 ABSTRACT The topic of this Master s Thesis is biotechnological art - bioart, which uses the most recent findings in biology and science branches. Particulary in genetics, tissue culture, cybernetics, ecology and information technology. Because this art movement is fairly young and not compiled, I have focused on a summery of up to now projects. KEYWORDS Bioart, biotech art, biotechnological art, transgenetic art, hybrid art, DNA art, semi-living tissue, bacteria art, eco art, genetics, tissue culture, transgenetics, crossbreeding, chimera, GFP, DNA, bacteria, artificial life, artificial intelligence, cybernetics, robotics, wetware, GM, GMO, eco activism, contemporary art, performance, installation, object, interactivity, music, Ars Electronica 5

6 Prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci včetně příloh vypracoval samostatně a uvedl jsem všechny použité podklady a literaturu. V Brně dne Lukáš Hájek Potvrzení vedoucího práce o převzetí elektronické dokumentace diplomové práce K této diplomové práci byla předložena kompletní digitální dokumentace ve formátech pdf. a rtf. Potvrzuji její převzetí V Brně dne Mgr. Richard Fajnor 6

7 OBSAH 1. Úvod Definice a podmnožiny Transgenetické umění Tkáňové umění Kybernetické umění DNA a bakteriální umění Ecoart a aktivismus Komerční zhodnocení Situace v České republice Umělci pod čarou Závěr Seznam použitých zdrojů Seznam použitých zkratek a symbolů

8 8

9 př. n. l př. n. l př. n. l. 1 tis. př. n. l. Šaman Sfinga Okřídlený býk Chiméra Trois-Frères Egypt Babylón Etrurie 500 př. n. l. 1 st. n. l. 1 tis. n. l st. Kentaur Anděl Ganesha Chiméra Řecko Pompeje Indie Notre-Dame Zahrada zemských potěšení Alchimista promlouvá s přírodou Pád vzbouřených andělů Objev bakteií Hieronymus Bosch Jean Perréal Pieter Bruegel st. Antonie Philips van Leeuwenhoek Los Caprichos Frankenstein Walden O původu druhů Francisco Goya Mary Shelley Henry David Thoreau Charles Darwin Zákony dědičnosti Člověk a příroda Objev DNA Plačící pavouk Gregor Johann Mendel George Perkins Marsh Friedrich Miescher Odilon Redon , ? Sfinga Naklonování mločího embria Tkáňová kultura žije mimo tělo Interaktivní rostliny Fernand Khnopff Hans Speman Ross Granville Harrison, Alexis Carrel Rupert von Krazmar 9

10 10

11 Výstava Delphinium Fireside angel Objev struktury DNA The Fly Edward Steichen Max Ernst Francis Crick + John Watson George Langelaan Spiderman Silent spring Galacidalacidesoxyribonucleicacid I like America and America likes me Stan Lee + Steve Ditko Rachel L. Carson Salvador Dalí Joseph Beuys TV Garden První transgenetické zvíře Kovce Butcher boys Nam June Paik Rudolf Jaenisch W.H. Dixon Jane Alexander První použití GMO Monsanto Company Použití GFP pro označení proteinů Douglas Prasher La Ré-Incarnation de Sainte Orlan Orlan The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living Damien Hirst Misfit Dolly I Bite America and America bites me Myš s lidským uchem Thomas Grünfeld Ian Wilmut + Keith Campbell Oleg Kulik Joseph Vacanti + Charles Vacanti 11

12 2. DEFINICE A PODMNOŽINY Bioart (Biotechnological Art) je označení pro umění, kde se médiem stává živá složka. Umělci ve svých pracích často používají nejen celé živé organismy, ale i životní procesy, tkáně, bakterie, buňky nebo DNA. Typickým znakem Bioartových projektů je spolupráce umělců a vědců. Na poli biotechnologie tak dochází k propojení umění, techniky a vědy. Poprvé se tento pojem začal používat v souvislosti s prací průkopníka Bioartu Eduarda Kace, Time Capsule (1997). Svého rozšíření se Bioart dočkal až na počátku 21.století, a proto je někdy považován za první umělecké hnutí tohoto století. Stejně jako jiné umělecké směry v minulosti je ve svých počátcích hojně kritizován. Výtky směřují k zneužívání zvířat pro potřeby umělců a často bývá zpochybňována morálnost průběhu a výsledků jejich práce. V rámci Bioartu neboli biotechnologického umění, je možné vypozorovat určité směry jak se s živou hmotou pracuje a podle toho toto odvětví dále dělit. Transgenetické umění vytváří geneticky upravené organismy - hybridy tím, že přirozenou DNA vylepší něčím novým. Nejznámějšími projekty v této oblasti jsou práce Eduarda Kace. Umělci pracující s tkáňovými kulturami využívají pro svá díla tkáňové buňky organismů, které dále laboratorně pěstují a formují do různých tvarů. Výsledkem jsou rostoucí živé objekty, které nevyžadují úmrtí prvotního dárce tkáně. Dominantní postavení má v tomto oboru australská laboratoř SimbioticA. Nejpočetnější skupinou jsou kybernetické projekty, ve kterých se střetává živá složka s moderní technologií. Život zde může být zastoupen pouhou bakterií 12

13 nebo také hejnem ryb. Technologickou část většinou tvoří software, robot, síť senzorů nebo internet. Vzájemný vztah obou složek může být symbiotický, nebo se přirozených schopností organismů využívá jako generátorů dalších procesů. Formou výstupu bývají zajímavé interaktivní instalace a robotické objekty. Uznání v této oblasti dosáhli např. Ken Rinaldo, Andy Gracie nebo Stelarc. Na hranici ekoartu jsou práce skupiny umělců, kteří za pomoci moderních technologií upozorňují na ekologické problémy dnešní společnosti a zároveň nabízejí i jejich řešení. Některé z těchto projektů mají povahu DIY 1 a vybízejí veřejnost k následování. Mezi progresivní ekologické aktivisty patří Beatriz da Costa nebo Natalia Jeremijenko. Kategorie DNA umění a bakteriální umění patří umělcům, kteří pracují na nejnižších úrovních života, ale místo modifikace jako je tomu u transgenetického umění, volí stimulaci, a nebo si nechávají vyrábět data pro další zpracování. Je nutné si uvědomit, že málokteré dílo lze absolutně zařadit pouze do jedné z výše uvedených kategorií. Některé práce přesahují z Bioartu i do tradičních výtvarných disciplín jako jsou malba, sochařství, landart, performance nebo multimédia. Vzestup Bioartových projektů na umělecké scéně reflektoval i jeden z nejdůležitějších festivalů Ars Electrornica. Během posledních devíti let, co bioartové práce sbíraly ocenění především v kategorii Interactive art, vznikla v roce 2007 kategorie Hybrid art. 1 Do it yourself 13

14 3. TRANSGENETICKÉ UMĚNÍ Eduardo Kac (1962) je současný americký umělec a pedagog, původem z Brazílie, který se stal na konci minulého století jednou ze stěžejních postav Bioartu. V současné době působí jako profesor na The School of the Art Institute v Chicagu. Pro jeho práci je typické propojování různých organických a technologických systémů do jednoho celku. Jeho instalace A-positiv (1997) je založena na symbióze mezi člověkem a robotem, kteří jsou vzájemně intravenózně propojeni. Na jedné straně je lidské tělo, které poskytuje robotovi krev, na straně druhé robot, který tuto krev přijímá a odebírá z ní kyslík, aby jím udržoval při životě malý plamínek. Na oplátku posílá robot do žil člověka glukózu. Kac chce tímto gestem upozornit na problematiku otrockého využívání robotů a navrhuje nový systém, ve kterém budou mít své místo nové formy života jako jsou klony, androidi, umělý život nebo právě roboti. Kacova práce ze stejného roku Time Capsule (1997) vychází z úvahy o tom, že v posledních letech s nástupem moderních technologií je snadné manipulovat s lidskou pamětí. Dříve byly vzpomínky fixovány pomocí média malby nebo fotografie. V dnešní době, kdy hranice mezi skutečností a fikcí je čím dál více rozostřena, se díky počítačovým úpravám může každý stát kým chce, místo toho kým je. Tím se paměť lidí nebude skládat z toho co zažili, ale z toho co jí bylo vtisknuto a stane se tak umělou. Vztah mezi tělem a pamětí se díky digitálním technologiím změní. Kac se rozhodl plně poskytnout své tělo umělé paměti a nechal si do kotníku implantovat mikročip. Tento čip je schopný vysílat unikátní kód, pomocí kterého se Kac nechal přes internet zaregistrovat do databáze pro identifikaci ztracených a ukradených zvířat, která se dají pomocí 14

15 scanneru vyhledat. Kac se nechal zaregistrovat jako zvíře i jako majitel. Instalaci prezentoval v interiéru v podobě nemocniční místnosti, ve které bylo kromě jiného možné přes internet nahlédnout do databáze a vyhledat umělcovo tělo. Ne náhodou si pro umístění mikročipu vybral kotník, místo kde se tradičně umísťovaly okovy. Kriticky poukazuje na to, že např. čipy umístěné v páteři, které pohybují lidským tělem, jsou pouze předzvěstí toho až se lidé stanou prodlouženou rukou počítačů. Obr. 1, Eduardo Kac - Genesis O dva roky později na festivalu Ars Electronica 1999, přišel Kac s instalací Genesis, ve které vytvořil vlastní artist s gen, tedy unikátní gen, který se v přírodě nevyskytuje. Podstatou bylo vyjmutí verše z Bible Genesis 1:26 And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth ( Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, 15

16 i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým zeměplazem hýbajícím se na zemi. ), který přeložil do morseovy abecedy a z té, pomocí pro tento účel vytvořeného systému do základních DNA párů. Vzniklý gen byl vpraven do bakterií, žijících v petriho misce vystavených v galerii. Tato miska byla snímána webovou kamerou. Pokud diváci na webu nesouhlasili z obsahem původního verše z Bible mohli přes internet spouštět ultrafialové světlo v galerii, které způsobovalo v bakteriích mutaci genu a tím i změnu původního významu textu. Zároveň tak demonstrovali vládu člověka nad přírodou. Na konci výstavy byla DNA přeložena zpět do angličtiny LET AAN HAVE DOMINION OVER THE FISH OF THE SEA AND OVER THE FOWL OF THE AIR AND OVER EVERY LIVING THING THAT IOVES UA EON THE EARTH Dílo, které je většinově vnímáno jako ikona celého Bioartu a je jedním z nejkontroverznějších v kontextu umění na přelomu století je GFP Bunny, neboli králík Alba. V roce 2000 Kac vylepšil genetickou výbavu samice bílého králíka o GFP 1 gen, který způsobil, že při vystavení speciálnímu modrému světlu králík zeleně světélkoval. Tento fluorescenční gen, který byl původně odebrán z medúzy rodu Aequorea victoria, vpravil do oplodněného králičího vajíčka francouzský genetik Louis-Marie Houdebine. Další fáze projektu měly zahrnovat veřejné prezentace Alby zakončené jejím odvozem do Chicaga, kde se měla stát domácím mazlíčkem Kacovi rodiny. Během výstavy ve Francii mohli diváci v televizi vidět Kace, jak tráví celou dobu s králíkem v prostoru galerie a mohli aktivovat modré světlo, které králíka rozsvítilo. Skandál následoval téměř okamžitě a Houdebine se od Kacovi práce distancoval. Následně laboratoř odmítla umělci zvíře vydat jako domácího mazlíčka a ukryla ho před světem. Kac se hájil tím, že u transgenetického umění nejde 1 Green fluorescent protein 16

17 o pouhé vytvoření mutanta jako objektu. Musí být respektován mentální život transgenetického zvířete a neméně důležité jsou sociální aspekty projektu, jako je v tomto případě poskytnutí králíkovi kompletního zázemí jako by to bylo normální zvíře. Po uveřejnění fotek zářícího králíka vědci Kace obvinili z fotomontáže v přesvědčení, že králík takto silně nezářil. Projekt tedy zůstal nedokončen a Kac alespoň na protest vyvěsil před svým domem vlajku se siluetou králíka. Co se stalo s Albou nikdo neví, v roce 2002 přišel Houdebine se zprávou, že králík zemřel, což bylo následně dementováno. Dnes už můžeme s jistotou říct, že Alba je mrtvá, protože králíci se dožívají maximálně 12 let, ale v laboratoři daleko méně. Dalším tajemstvím zůstává kolik dalších takových králíků bylo Obr. 2, Eduardo Kac - GFP Bunny pro Kace vyrobeno, kteří ale nepoznali slávu jako Alba. Podle Houdebineho slov laboratoř podobné projekty realizovala již dříve. Další podobné projekty od jiných umělců pracující s GFP genem jako společenským zvýrazňovačem na sebe nenechali dlouho čekat a také komerční využití přišlo záhy. 17

18 V následujícím roce představil Kac souhrnnou práci Eight day, uzavřený umělý ekosystém, ve které bylo k vidění několik fluorescenčních zvířat - GFP rostliny, améby, ryby a myši. Dále zde byl biobot - biologický robot, jehož mozkové buňky tvořila kolonie GFP améby. Podle toho, jak byly tyto buňky aktivní byl aktivní i biobot. Navíc se k němu mohli připojit návštěvníci přes internet a pozorovat ekosystém zevnitř očima robota. George Gesserta (1944) můžeme směle označit jako průkopníka Bioartu. Ve srovnání s ostatními projekty se nám jeho postupy mohou zdát málo technicky progresivní, ale je třeba si uvědomit, že Gessert začal s Bioartem už na přelomu 70 a 80 let, tedy v době, kdy se živé formy v galeriích objevovaly zřídka a kdy termín Bioart neexistoval. Právě v této době, začal se systematickým křížením Obr. 3, George Gessert - Mark Tobey květin a vytvářením unikátních hybridů. Od 90. let se prezentuje pouze těmito kříženci společně s dokumentací procesu šlechtění. Gessert sleduje především estetiku svých výtvorů a to, jak lidský vkus ovlivňuje vývoj přírody. Ve své instalaci Art Life, nechal umístit mezi květiny zápisníky, do kterých mohli lidé zapisovat své preference. Návštěvníkům tedy umožňuje prostřednictvím volby určit, které rostliny se budou šlechtit dál a které zaniknou. 18

19 Sám své počínání nazývá Genetic folk art, tedy jakési genetické lidové umění, kdy lidé svým vkusem určují jak bude příroda v budoucnu vypadat. Jeho sbírka obsahuje desetitisíce květin a každá má své číslo. Jedinou pojmenovanou květinou je hybrid pod číslem Mark Tobey. Gessert by se dal považovat za pokračovatele Edwarda Steichena - fotografa, který jako první v roce 1936 prezentoval křížence straček v galerii 2 a v očích některých teoretiků se tak stal prvním bioumělcem vůbec. C-lab je uměleckovědecká laboratoř v Londýně, zaměřená na elektronické umění a Bioart. V jejím čele stojí norsko-italská dvojice Howard Boland (1975) a Laura Cinti (1979). Svůj asi nejzajímavější počin představila C-lab v roce 2001, který přináší výrazný zásah do podstaty rostliny - The Cactus Project. Na počátku byla úvaha nad vzhledem kaktusu, jehož tělo je sice falické, ale chráněné špičatými ostny. Ty jsou příčinou toho, že se člověku kaktus jeví antisexuální. A tak v C-labu provedli transgenetickou úpravu DNA a ostny zaměnily za chlupy, jako symbolu Obr. 4, C-lab - The Cactus project, The Mexico project 2 Delphiniums, Museum of Modern Art, New York 19

20 rozmnožování a pohlavní dospělosti. Výsledkem je, podle slov laboratoře, stále rostoucí organický a ochlupený vibrátor. O tři roky později v rámci akce The Mexico project - An ecological invasion (2004), zasadili tento kaktus na dvou místech v mexické poušti, aby mohli pozorovat, jak se transgenetické rostlině bude dařit v přirozeném ekosystému. Výsledky bohužel nejsou známy. Od roku 2005 se Boland a Cinti zabývají vyšlechtěním růže, která by dokázala přežít na Marsu -The Martian Rose. Opět za pomoci genového inženýrství chtějí konkurovat podobným projektům, které připravuje NASA 3 a ESA 4. V roce 2007 podrobily růži extrémním podmínkám podobným na Marsu v Mars Simulation Laboratory v Dánsku, která spolupracuje i s ESA. Je velice pravděpodobné, že pozemská krása této květiny bude značně narušena, takže jejich počínání je zároveň nadnesení otázky: Je opravdu naším cílem osídlit Mars, pokud tam život vypadá takto? Autorská dvojice Shiho Fukuhara a Georg Tremmel ve svém projektu Biopresence (2003), zkoumá dopad biotechnologií na naši společnost velice účinným způsobem a jejich práce má určité výstupní hodnoty i pro veřejnost. Vytvářejí tzv. Žijící pomníky neboli Transgenetické náhrobky tím, že do DNA jabloní vpraví DNA člověka, který zemřel. Jabloň se tak stává živým odkazem, který dál nese jedinečné prvky milované osoby a to i ve svých plodech. Díky metodě Joe Davise mohou být tyto geny umístěny do přebytečných tripletů a nijak tedy neovlivní genetickou informaci stromu. Odhadovaná cena za takový náhrobek je USD. 3 National Aeronautics and Space Administration 4 Europian Space Agency 20

21 Dmitry Bulatov (1968) je ruský umělec a teoretik, který kromě svých uměleckých aktivit kurátorsky vede Národní Centrum pro současné umění v Kaliningradu. V letech pracoval na projektu Senses Alert, během kterého rozvinul běžné obarvování živočichů flourescenčními proteiny. Bulatov nejen dokázal použít více barevných odstínů na jednom živočichovi, ale také definovat v jaké části těla se daná barva má objevit. Tímto způsobem dal vzniknout žábě, která měla jednu půlku těla zelenou a druhou půlku červenou. Obr. 5, Dmitry Bulatov - Senses Alert 21

22 4. TKÁŇOVÉ UMĚNÍ Australské seskupení SimbioticA -The Art & Science Collaborative Research Lab (1996) je první výzkumnou a uměleckou laboratoří, kde pracují vědci společně s umělci. V tomto případě se tak děje pod střechou The University of Western Australia. SimbioticA v čele s Oronem Cattsem (1967) a Ionat Zurr (1970) dosáhla uznání především za své práce s živou tkání, kterou kultivují do konkrétních tvarů - The Tissue Culture & Art. Sami své výtvory nazývají položivými bytostmi, které jsou sice naživu, ale ne jako součást svého těla. Kromě své umělecko-výzkumné činnosti nabízejí studijní pobyty ve svých laboratořích, které využila většina významných osobností Bioartu jako např. Stelarc, Adam Zaretsky, Marta de Menezes a další. V roce 2000 realizovali projekt The Stone Age of Biology, kdy za použití svalových buněk myší a králíků a nervových buněk zlatých rybek vytvořili objekt tvaru pazourku, jaký se používal v době kamenné. Vše se odehrávalo ve funkční laboratoři sestavené v galerii, kde se pokusili, stejně jako naši předci, vytvořit nástroj z dostupných materiálů. V průběhu téhož roku se vydali na Harvard Stem Cell Institute za Josephem Vacatim 1 a výsledkem nových poznatků byla práce Tissue Culture and Art(ificial) Womb - The semi-living worry dolls (2000). Základní myšlenka staví na následujícím příběhu: Děti guatemalských indiánů chrání před strachem šest panenek, které mají v krabici u postele. Před spaním si vyberou jednu panenku určenou pro konkrétní obavy a svěří se jí. Přes noc panenka jejich trápení zažene. Catts a Zurr nechali v bioreaktoru (umělém lůně) z tkáně vyrůst panenky, které 1 Otec tkáňového inženýrství, který v letech se svým bratrem Charlesem Vacantim vypěstoval lidské ucho na zádech myši 22

23 byly živé ve víře, že jejich síla bude větší. Lidé mohli těmto panenkám svěřovat své vnitřní obavy podobně jako děti indiánů. Projekt představuje novou možnost početí živého organismu za použití umělého lůna, které je mimo tělo matky a zjišťuje naši připravenost na případný život bez sexu. O dva roky později si vzali umělci na mušku známé rčení...až budou prasata létat a tak vznikl The Pig Wings Project (2002). Ve svých úvahách vycházeli z předpokladu, že ve většině lidských kultur existují dva typy křídel. Dobrá - andělská ve tvaru ptačích křídel a špatná - satanská ve tvaru netopýřích křídel. K nim přidali třetí typ ze skupiny obratlovců - neutrální, bez kulturních nánosů a to křídla pterodaktyla. Z živé prasečí kostní tkáně pak nechali vyrůst tři páry křídel do požadovaných tvarů. Autoři se snažili nastolit etické otázky, jak se společnost bude v blízké budoucnosti stavět k lidem se zvířecími částmi a naopak, když už dnes je možné provádět transplantace zvířecích orgánů do lidského těla. Obr. 6, SimbioticA - The Pig Wings Project Podobným způsobem vznikla instalace Disembodied Cuisine (2003). Autoři nechali ze svalové tkáně žabích stehýnek vyrůst porci velikosti steaku, aniž by žába zemřela. Mezitím, co tato tkáňová kultura rostla, se žábě zahojila rána po odebrání buněk. Výslednou formou byla kulinářská hostina přímo v galerii ve společnosti živé žáby, která byla vlastně pojídána. Poselstvím autorů je ukázat cestu těm lidem, kteří se vzdali masité stravy z morálních důvodů a nepřistoupili na vztah obět vs. predátor. 23

24 Obr. 7, SimbioticA - Disembodied cuisine Obr.8, SimbioticA - Victimless leather Na podobném principu je postaven i Victimless leather z roku prototyp uměle vyrostlé kožené bundy. Opět jde o vytvoření živé tkáně, v tomto případě myší, která vyrostla do tvaru kabátu, aniž by zvíře zahynulo. Je to tedy další pokus o vyvolání diskuse na téma vykořisťování zvířat člověkem a morálnost nošení mrtvých zvířat jako součásti oděvu. Zatím poslední prací je výzkumný projekt NoArk (2007), tedy jakási novodobá Noemova archa. Současný biologický výzkum je totiž zaměřen více na manipulaci a hybridizaci jednotlivých druhů, než na jejich objevování a kategorizaci. NoArk je sbírka buněk a tkání ze všech možných organismů, které Catts a Zurr nasbírali z různých tkáňových bank a laboratoří. Ty se nyní společně rozrůstají v bioreaktoru - technovědeckém těle. V roce 2007 byla za svoji práci SimbioticA oceněna Golden Nica prix na Ars Electronica. Art Orienté Objet (1991) je francouzská dvojice umělců Marion Laval- Jeantet (1967) & Benoît Mangin (196?) a jejich práce s tkáňovými kulturami je zastoupena projektem Culture de Peaux d Artistes (Artist s skin culture) 24

25 z roku Kožní tkáňové buňky obou umělců byly namnoženy a vpraveny do kožní tkáně prasete. Na tuto část kůže pak nechali vytetovat motivy ohrožených zvířecích druhů. Autorská dvojice se domnívá, že tento transplantát, který se stal místem mezidruhového setkání, přispěje k porušení hranic mezi jednotlivými živočišnými druhy. Bioteknica Art and Sicence Artist Collective ( ) byl uměleckovědecký projekt tandemu Shawn Bailey (1972) a Jennifer Willet (1975). Jednalo se o fiktivní korporaci, která na svých internetových stránkách nabízela výrobu nového organismu podle požadavků uživatele. Tyto nové organismy byli pouze virtuální a měli povahu teratomy - obrovského nádoru, který obsahuje několik druhů tkání (např. vlasovou, zubní, kožní, nervovou). Korporace byla spíše parodií a nabízela pohled do možné budoucnosti, ale od roku 2004 začala Bioteknica intenzivně spolupracovat s Oronem Cattsem a Ionat Zurr z laboratoře SimbioticA na fyzické výrobě těchto organismů. V roce 2006 prezentovali své první Teratological Prototypes v laboratoři zřízené přímo v prostorách galerie. Obr. 9, Art Orienté Objet - Artist s skin culture Obr. 10, Bioteknica - Teratological Prototypes Obr. 11, Julia Reodica - hymnext 25

26 Julia Reodica (1970) realizuje své práce s tkáněmi v uměleckém studiu a laboratoři Vivolabs. V roce 2004 začala pracovat na projektu hymnext, ve kterém vypěstovala z živé tkáně panenské blány. Umělkyně si nechala odebrat vaginální buňky, které přidala k buňkám hladké svaloviny a v inkubátoru je nechala vyrůst do potřebných tvarů. Práci prezentuje jako sérii živých panenských blan různého vzhledu, připravených k aplikaci do ženského těla pro obnovení nevinnosti. Finální adjustace blány je vyřešena vložením do luxusní krabičky a může fungovat i jako symbolický dárek panenství mezi milenci. 26

27 5. KYBERNETICKÉ UMĚNÍ Stelarc (1946), vlastním jménem Stelios Arcadiou, Australan původem z Kypru, je především performer, který ve svých pracích kromě robotiky, kybernetiky a virtuální reality používá i biotechnologie. Je přesvědčen, že lidské tělo musí být zdokonaleno rozšiřujícími technologickými prostředky, aby se přizpůsobilo technologiím, které člověk dnes běžně používá. Pokud k tomu nedojde staneme se hostiteli těchto technologií, které na nás v současnosti parazitují. Stelarc nyní působí jako hostující profesor na Brunel University v Londýně. Jedním z prvních pokusů jak své tělo rozšířit byla slavná robotická třetí ruka Third hand, kterou vyvíjel v Japonsku ( ). Jedná se o kybernetické rozšíření levé ruky, která je ovládána elektrodami připojenými na různých částech těla. Jakmile dojde k aktivaci svalové hmoty v příslušné oblasti, spustí se proces třetí ruky. K nejznámější performanci patřilo psaní slov Evolution a Decadence všema třema rukama zároveň. Daleko větším biostrojem je Stelarcův Hexapod -The Muscle Machine (2003), šestinohý chodící robot podobající se pavoukovi. Uprostřed kostry robota je člověk, který je propojen s robotem přes senzory umístěnými v kloubech. Svými pohyby řídí člověk pohyby robota včetně rychlosti. Zároveň senzory získaná data generují zvuky, které jsou následně přiřazovány jednotlivým pohybům a funkcím. Choreografií člověka - stroje vzniká hudební kompozice, která pohybovou performance ozvučuje. Extra ear ( ) je podobně jako třetí ruka pokusem o rozšíření vlastního těla. Schůdkem, kterým se Stelarc k realizaci přiblížil byl projekt Extra ear - 27

28 1/4 Scale z roku 2003, kdy si nechal od laboratoře SimbioticA vypěstovat ze svých buněk čtvrtinovou repliku vlastního ucha. Až v roce 2006 za pomoci kosmetických chirurgů a laboratoře SimtioticA si nechal implantovat kopii svého ucha na předloktí. Ucho zde bylo tvarově dokončeno a později byl do něj zaveden mikrofon, který musel být záhy kvůli infekci odstraněn. Stelarcovi představy o možnostech využití třetího ucha zahrnují i formu internetové antény, která bude zvuky z internetu rozšiřovat škálu zvuků ze skutečného prostředí. Dále uvažuje o přemístění z předloktí před stávající ucho na pravé straně hlavy. Obr. 12, Stelarc - Extra ear Na tuto práci navazuje projektem Partial Head, který je zatím pouze na papíře. Tak jako v Extra ear - 1/4 Scale si nechal vypěstovat ucho, chce si nechat kromě ucha vyrůst malé repliky vlastních rtů, nosu a očí. Vznikne tak cosi na hraně částečného portrétu a částečné živé bytosti. Ken Goldberg (1961), v současnosti profesor Berkleley Center for new media, se kromě výuky a umění prosadil i jako vynálezce a spisovatel. Jeho práce vždy držely krok s nejnovějšími technologiemi. Už v roce 1995 představil robotickou interaktivní instalaci Telegarden, ve které hrála svoji úlohu i živá složka. Jednalo se o miniaturní kruhovitou zahrádku, uprostřed které bylo robotické rameno, které zahradu obhospodařovalo. Příkazy dostávalo díky uživatelům na internetu, kteří mohli na dálku pěstovat a zalévat rostliny. V roce 1996 se stala instalace 28

29 na 9 let součástí festivalu Ars Electronica, během kterých se tisíce lidí zapojilo do její kultivace. Další projekt, ve které Goldberg sáhl po živém organismu, je Infiltrate z roku v Centrem instalace je osvícené akvárium, ve kterém plave 6 ryb, 5 jich je stejných a jedna je zlatá. Pohyb ryb v akváriu je zaznamenáván kamerou a údaje jsou v reálném čase zpracovány a animovány v projekci. Ta běží na stěně vedle akvária jako 3D animace pěti zjednodušených ryb. Pohyb ryb v animaci odpovídá aktuálnímu pohybu pěti normálních ryb v akváriu, tak jak je vidí zlatá ryba. Obr. 13, Ken Goldberg - Telegarden Obr. 14, Christoph Ebener, Frank Fietzek, Uli Winters - HAMSTER Instalace od trojice autorů Christoph Ebener, Frank Fietzek a Uli Winters HAMSTER - Symbiotic Exchange of Hoarded Energy (1999) je založena na symbiotickém vztahu mezi sérií pojízdných vozíků a skupinou 15 křečků, kteří jsou spolu s autíčky v ohrádce. Autíčka jsou opatřena vestavěnou obručí, do které když křeček nastoupí a začne běhat, autíčko se rozjede. Na jedné straně ohrádky je zdroj světla a na druhé straně je nepřístupná zásobárna jídla. 29

30 Navádění směru je zajištěno světlocitlivými čidly, které autíčko směřují ke zdroji světla v ohrádce. Zde se vozítko zastaví a čeká, až se jeho baterie napájená solárními články dobije. Potom má autíčko přesně tolik vlastní energie, aby dovezlo křečka za odměnu k jídlu. Americký umělec Remo Campopiano (1949) vytvářel instalace s živými zvířaty (např. ryby, holuby, krysy) již od druhé poloviny 80 let. Ke svému posledním projektu Eight-Bit ant farm (2002) přizval umělce Guye Marsdena a Jonathana Schulla. Výsledkem jejich spolupráce byla interaktivní instalace, ve které živou složku zastupují mravenci a lidi. Mravenci jsou uzavřeni v průhledné kostce a jejich pohyb je snímán kamerou. Pohyb lidí je vymezen prostory galerie a stejně jako u mravenců je zaznamenáván. Kamery odesílají každých 10 vteřin informace o změně pohybu v mraveništi a galerii. Tato změna se projeví rozsvícením příslušných ping pongových míčků, uspořádaných do čtverce 8 x 8 (celkem 64 míčků) podle toho, v jakém místě ke změně došlo. Andy Gracie (1967) je britský umělec, který pod hlavičkou Hostprods (Host productions) vytváří biorobotické systémy, ve kterých dochází k symbióze biologických a technologických prvků. Small work for robot and insects z roku 2003 je experimentální projekt, ve kterém na sebe navzájem reagují robot a cvrčci. Vše je umístěno v teráriu, kde jsou cvrčci odděleni od robota skleněnou stěnou. Gracie si nechal od svého kolegy Briana Lee Young Rowe sestavit inteligentního robota, který naslouchá zvuku cvrčků a na základě toho se snaží vymyslet jazyk, kterým by s nimi mohl komunikovat. Gracieho zajímá prozkoumávání vztahů mezi strojem a přírodou a proces utváření tohoto vztahu. 30

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

VY_32_INOVACE_11.18 1/6 3.2.11.18 Genetika Genetika

VY_32_INOVACE_11.18 1/6 3.2.11.18 Genetika Genetika 1/6 3.2.11.18 Cíl chápat pojmy dědičnost, proměnlivost, gen, DNA, dominantní, recesivní, aleoly - vnímat význam vědního oboru - odvodit jeho využití, ale i zneužití Tajemství genů - dědičnost schopnost

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Genetika

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MBIO1/Molekulární biologie 1 Tento projekt je spolufinancován

Více

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE 5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Obratlovci kmen: Strunatci podkmen: Obratlovci

Více

Studijní zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba

Studijní zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba Studijní zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba Studijní zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba přistupuje ke zvukové tvorbě jako k jednomu z druhů umění, které aktivně

Více

Jméno: Martin Dočkal Datum: 26. 9. 2010 Referát na téma: GMO Geneticky modifikované organismy Geneticky modifikované organismy Člověk je od přírody pohodlný a má velkou dávku fantazie. Aby nemusel měnit

Více

Obecná biologie a genetika B53 volitelný předmět pro 4. ročník

Obecná biologie a genetika B53 volitelný předmět pro 4. ročník Obecná biologie a genetika B53 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Mezipředmětové

Více

Zvuková karta. Zvuk a zvuková zařízení. Vývoj, typy, vlastnosti

Zvuková karta. Zvuk a zvuková zařízení. Vývoj, typy, vlastnosti Zvuk a zvuková zařízení. Vývoj, typy, vlastnosti Zvuková karta Počítač řady PC je ve své standardní konfiguraci vybaven malým reproduktorem označovaným jako PC speaker. Tento reproduktor je součástí skříně

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_003 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Základní znaky života Vyučovací předmět:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART MIMO VYMEZENÍ OUTSIDE THE LIMIT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART MIMO VYMEZENÍ OUTSIDE THE LIMIT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR SOCHAŘSTVÍ 1 STUDIO SCULPTURE 1 MIMO VYMEZENÍ OUTSIDE THE LIMIT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 7.4 13/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 7.4 13/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 7.4 13/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 13 0:40 Implementace Umělá inteligence (UI) Umělá inteligence

Více

Microfluidic systems, advantages and applications Monika Kremplová, Mgr.

Microfluidic systems, advantages and applications Monika Kremplová, Mgr. Název: Školitel: Microfluidic systems, advantages and applications Monika Kremplová, Mgr. Datum: 21. 6. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní spolupráce v oblasti "in

Více

Dědičnost vázaná na X chromosom

Dědičnost vázaná na X chromosom 12 Dědičnost vázaná na X chromosom EuroGentest - Volně přístupné webové stránky s informacemi o genetickém vyšetření (v angličtině). www.eurogentest.org Orphanet - Volně přístupné webové stránky s informacemi

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP na gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře Pavla Trčková, kabinet Biologie, GPdC Tábor Co je fluorescence Fluorescence je jev spočívající v tom, že některé látky (fluorofory) po

Více

www.zlinskedumy.cz Střední průmyslová škola Zlín

www.zlinskedumy.cz Střední průmyslová škola Zlín VY_32_INOVACE_31_12 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Rychlost světla a její souvislost s prostředím

Rychlost světla a její souvislost s prostředím Rychlost světla a její souvislost s prostředím Jak byla změřena rychlost světla? První, kdo přišel s myšlenkou konečné rychlosti světla, byl Francis Bacon. Ve své práci Novum Organum Scientiarum tvrdil,

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS PŘÍRODOPIS 8.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Úvod, opakování učiva ue

Více

Vznik a vývoj života na Zemi

Vznik a vývoj života na Zemi Vznik a vývoj života na Zemi Vznik a vývoj života na Zemi VY_32_INOVACE_02_03_01 Vytvořeno 11/2012 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu. Zaměřuje se na vznik života na Zemi. Cílem je uvědomit

Více

SSOS_ZE_1.10 Příroda projevy živé hmoty

SSOS_ZE_1.10 Příroda projevy živé hmoty Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_1.10

Více

Buňka. Kristýna Obhlídalová 7.A

Buňka. Kristýna Obhlídalová 7.A Buňka Kristýna Obhlídalová 7.A Buňka Buňky jsou nejmenší a nejjednodušší útvary schopné samostatného života. Buňka je základní stavební a funkční jednotkou živých organismů. Zatímco některé organismy jsou

Více

VZNIK ZEMĚ. Obr. č. 1

VZNIK ZEMĚ. Obr. č. 1 VZNIK ZEMĚ Země je 3. planeta (v pořadí od Slunce) sluneční soustavy, která vznikala velice složitým procesem a její utváření je úzce spjato s postupným a dlouho trvajícím vznikem celého vesmíru. Planeta

Více

Buňka. základní stavební jednotka organismů

Buňka. základní stavební jednotka organismů Buňka základní stavební jednotka organismů Buňka Buňka je základní stavební a funkční jednotka těl organizmů. Toto se netýká virů (z lat. virus jed, je drobný vnitrobuněčný cizopasník nacházející se na

Více

Buněčné automaty a mřížkové buněčné automaty pro plyny. Larysa Ocheretna

Buněčné automaty a mřížkové buněčné automaty pro plyny. Larysa Ocheretna Buněčné automaty a mřížkové buněčné automaty pro plyny Larysa Ocheretna Obsah Buněčný automat: princip modelu, vymezení pojmů Mřížkový buněčný automat pro plyny Příklady aplikace principů mřížkových buněčných

Více

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Téma bakalářské práce: Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Nové odvětví molekulární biologie se zabývá RNA molekulami, které se nepřekládají do proteinů, ale slouží

Více

FILOSOFIE. fotografie. Vybrané pojmy z problematiky. Mgr. Roman Sejkot

FILOSOFIE. fotografie. Vybrané pojmy z problematiky. Mgr. Roman Sejkot FILOSOFIE fotografie Vybrané pojmy z problematiky Mgr. Roman Sejkot Již staří Řekové před 2500 lety... Filosofie fotografie Filosofie fotografie Philosophia (řec.), láska k moudrosti Philosophus (řec.),

Více

VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN. Datová úložiště

VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN. Datová úložiště VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN Datová úložiště Název výukového materiálu Datová úložiště Anotace Formou frontální prezentace se žáci dozví, jaké byly možnosti ukládání dat a současně si připomenou, jaká úložiště

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Obecná biologie rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

Více

TERMÁLNÍ LÁZNĚ YVERDON, PĚT SMYSLŮ V ARCHITEKTUŘE

TERMÁLNÍ LÁZNĚ YVERDON, PĚT SMYSLŮ V ARCHITEKTUŘE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN TERMÁLNÍ LÁZNĚ YVERDON, PĚT SMYSLŮ V ARCHITEKTUŘE THERMAL

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

Bio art. Živé organismy a biologie v umění Karel Stibral

Bio art. Živé organismy a biologie v umění Karel Stibral Fotografie z památné výstavy Starčeky Edwarda Steichena (Edward Steichen s Delphiniums, New York: MoMA 1936), založené na hře barev mnoha Steichenem vyšlechtěných kultivarů starčeků, foto: archiv autora

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

schopni vysvětlit, co znamená protokol NFS a k čemu se používá; umět rozpoznat autorské dílo a znát autorská práva;

schopni vysvětlit, co znamená protokol NFS a k čemu se používá; umět rozpoznat autorské dílo a znát autorská práva; POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 SDÍLENÍ DAT Čas ke studiu: 1,5 hodiny Cíl: Po prostudování této kapitoly budete:

Více

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŽIVÝCH ORGANISMŮ - PRACOVNÍ LIST

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŽIVÝCH ORGANISMŮ - PRACOVNÍ LIST OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŽIVÝCH ORGANISMŮ - PRACOVNÍ LIST Datum: 26. 8. 2013 Projekt: Registrační číslo: Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Název práce: Předmět: Ročník: Studijní obor: Časová dotace:

Více

NĚMECKÉ MUZEUM HYGIENY V DRÁŽĎANECH SE PŘEDSTAVUJE...

NĚMECKÉ MUZEUM HYGIENY V DRÁŽĎANECH SE PŘEDSTAVUJE... NĚMECKÉ MUZEUM HYGIENY V DRÁŽĎANECH SE PŘEDSTAVUJE... 3. SMRTELNÁ MEDICÍNA heißt duben 2007 workshop Kultur verbindet Kultura spojuje přenos informací NMH kraje - školy zajištění servisu a služeb muzea

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Za vše mohou geny

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Za vše mohou geny Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Za vše mohou geny Jméno a příjmení: Sandra Diblíčková Třída: 9.A Školní rok: 2009/2010 Garant / konzultant: Mgr. Kamila Sklenářová Datum 31.05.2010

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 8 14/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 8 14/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 8 14/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 18 0:40 Roboti a jejich programování Robotické mechanické

Více

NECHTĚNÉ SDÍLENÍ Jana Bubáková Průmyslový design FA ČVUT 2013/2014

NECHTĚNÉ SDÍLENÍ Jana Bubáková Průmyslový design FA ČVUT 2013/2014 NECHTĚNÉ SDÍLENÍ Jana Bubáková Průmyslový design FA ČVUT 2013/2014 Popis projektu Projekt je inspirován dnešním světem, kde čím dál více času trávíme virtuální komunikací. Sdílíme nejrůznější informace

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

Zvuk a jeho vlastnosti

Zvuk a jeho vlastnosti PEF MZLU v Brně 9. října 2008 Zvuk obecně podélné (nebo příčné) mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat v lidském uchu sluchový vjem. frekvence leží v rozsahu přibližně 20 Hz až

Více

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010 NAW WEBOVÉ STRÁNKY 1 Barevné modely (nejen v oblasti webdesignu), fyzikální podstata barvy 2 Zacházení s barvou v oblasti webdesignu a její účinek na psychiku 3 Tvar vizuálních prvků webdesignu, vliv na

Více

Tisková zpráva k slavnostnímu zahájení provozu světelné instalace na jižní fasádě Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze

Tisková zpráva k slavnostnímu zahájení provozu světelné instalace na jižní fasádě Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Technická 2, 166 27 Praha 6 Praha 15. února 2016 Tisková zpráva k slavnostnímu zahájení provozu světelné instalace na jižní fasádě Fakulty

Více

6.36 Audiovizuální technika

6.36 Audiovizuální technika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.36 Audiovizuální technika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Žáci se pohybují

Více

Kurz psychologie a sociologie na FSV

Kurz psychologie a sociologie na FSV Kurz psychologie a sociologie na FSV Základy obecné psychologie 1 - - senzorické procesy, vnímání, vědomí Mgr. Petra Halířová 2010/2011 Literatura Atkinsonová, R. (2003). Psychologie, s. 110-231 Dobrovská,

Více

Druh učebního materiálu Prezentace Power Point

Druh učebního materiálu Prezentace Power Point VY_32_INOVACE_10_05_PŘ Téma Rostliny a živočichové v okolí našich domovů Anotace Osvojování poznatků o rostlinách a živočiších Autor Mgr. Martina Mašterová Jazyk čeština Očekávaný výstup Žak si prohlubuje

Více

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe Oborový portál BOZPinfo.cz - http://www.bozpinfo.cz Tisknete stránku: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2013/zavedeni-sypokub.html Články jsou aktuální k datumu jejich vydání. Stránka byla vytvořena/aktualizována:

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT- 1-41

Identifikátor materiálu EU: ICT- 1-41 Identifikátor materiálu EU: ICT- 1-41 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/Téma Žák prezentuje své dosavadní znalosti a zkušeností. Pojmenovává hlavní části PC sestavy. Doplňuje

Více

PROGRAMOVÁNÍ ROBOTŮ LEGO MINDSTORM S VYUŽITÍM MATLABU

PROGRAMOVÁNÍ ROBOTŮ LEGO MINDSTORM S VYUŽITÍM MATLABU PROGRAMOVÁNÍ ROBOTŮ LEGO MINDSTORM S VYUŽITÍM MATLABU J. Mareš*, A. Procházka*, P. Doležel** * Ústav počítačové a řídicí techniky, Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická, Technická

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Bioinformatika. hledání významu biologických dat. Marian Novotný. Friday, April 24, 15

Bioinformatika. hledání významu biologických dat. Marian Novotný. Friday, April 24, 15 Bioinformatika hledání významu biologických dat Marian Novotný Bioinformatika sběr biologických dat archivace biologických dat organizace biologických dat interpretace biologických dat 2 Biologové sbírají

Více

Věda v prostoru. Voda v pohybu. Buněční detektivové. Svědkové dávné minulosti Země

Věda v prostoru. Voda v pohybu. Buněční detektivové. Svědkové dávné minulosti Země 6+ Věda v prostoru Jak vědci pracují v laboratoři? Proč je zelená víc než jen obyčejná barva? Jak můžeme použít prášek do pečiva ke sfouknutí svíčky? Získejte odpovědi na všechny otázky v tomto vzrušujícím

Více

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380 Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02, tel.: 465534626, fax: 465 534 632, mail : slavik@zs-habrmanova.cz Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100,

Více

Emergence chování robotických agentů: neuroevoluce

Emergence chování robotických agentů: neuroevoluce Emergence chování robotických agentů: neuroevoluce Petra Vidnerová, Stanislav Slušný, Roman Neruda Ústav Informatiky, AV ČR Kognice a umělý život VIII Praha 28. 5. 2008 Evoluční robotika: EA & neuronové

Více

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno,

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, Prezentace Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, využití interaktivní tabule. Postup při tvorbě prezentace I 1. Stanovení cílů.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Přírodopis 3. období 9. ročník Danuše Kvasničková, Ekologický přírodopis pro 9. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, nakl. Fortuna Praha 1998

Více

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb. IT Cluster People for IT IT for People Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz Kontext Hlavní směry výzkumu a vývoje Biologické a ekologické

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Vozítko na solární pohon. Hung Pham Huy, Le Dinh Tuan, Jan Novák 7.A Gymnázium Cheb Nerudova 7

Vozítko na solární pohon. Hung Pham Huy, Le Dinh Tuan, Jan Novák 7.A Gymnázium Cheb Nerudova 7 Vozítko na solární pohon Hung Pham Huy, Le Dinh Tuan, Jan Novák 7.A Gymnázium Cheb Nerudova 7 Krátký souhrn projektu: Náš tým věří, že perspektiva lidstva leží v obnovitelných zdrojích. Proto jsme se rozhodli

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Číslo a název projektu Číslo a název šablony

Číslo a název projektu Číslo a název šablony Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_1.05

Více

Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008

Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008 Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008 Národní galerie prezentuje netradiční model spolupráce se současnými umělci

Více

Fáze a techniky marketingového výzkumu

Fáze a techniky marketingového výzkumu VY_32_INOVACE_MAR_91 Fáze a techniky marketingového výzkumu Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH. Michaela Nesvadbová

DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH. Michaela Nesvadbová DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH Michaela Nesvadbová Význam identifikace živočišných druhů v krmivu a potravinách povinností každého výrobce je řádně a pravdivě označit

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

Interaktivní divadelní představení

Interaktivní divadelní představení Interaktivní divadelní představení Motivace Rozhodly jsme se na základě našich různých zkušeností s divadlem a názorů na něj, které se v určitých místech protínají, posunout od verbální kritiky k vytvoření

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

DAVID KOPECKÝ 1963 2009

DAVID KOPECKÝ 1963 2009 DAVID KOPECKÝ 1963 2009 Velkorysý i puntičkář, chladnokrevný i panikář, racionální i mystik, vzpíral se jakékoliv definici 1, tak popsala Bára Kopecká svého muže, architekta Davida Kopeckého v závěrečné

Více

Pracovní listy pro žáky

Pracovní listy pro žáky Pracovní listy pro žáky : (Ne)viditelná DNA Úvod do tématu Přečtěte si následující tři odborné články a přiřaďte k nim názvy oborů, ve kterých se využívá metod izolace DNA: forenzní genetika, paleogenetika,

Více

SYSTÉMOVÁ METODOLOGIE (VII) Kybernetika. Ak. rok 2011/2012 vbp 1

SYSTÉMOVÁ METODOLOGIE (VII) Kybernetika. Ak. rok 2011/2012 vbp 1 SYSTÉMOVÁ METODOLOGIE (VII) Kybernetika Ak. rok 2011/2012 vbp 1 ZÁKLADNÍ SMĚRY A DISCIPLÍNY Teoretická kybernetika (vědecký aparát a metody ke zkoumání kybernetických systémů; používá abstraktní modely

Více

-dědičnost= schopnost rodičů předat vlastnosti v podobě vloh potomkům

-dědičnost= schopnost rodičů předat vlastnosti v podobě vloh potomkům Otázka: Molekulární základy dědičnosti Předmět: Biologie Přidal(a): KatkaS GENETIKA =dědičnost, proměnlivost organismu -dědičnost= schopnost rodičů předat vlastnosti v podobě vloh potomkům -umožní zachovat

Více

INFORMATIKA. Jindřich Kaluža. Ludmila Kalužová

INFORMATIKA. Jindřich Kaluža. Ludmila Kalužová INFORMATIKA Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: doc. RNDr. František Koliba, CSc. prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD. Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou nakladatelství. Všechna práva vyhrazena.

Více

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba 5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba Obsahem komplexní výtvarné tvorby je teoretické i praktické zvládnutí jednotlivých výtvarných technik, poznávání moderních technologií a seznámení se

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Pozorování dalekohledy. Umožňují pozorovat vzdálenější a méně jasné objekty (až stonásobně více než pouhým okem). Dají se použít jakékoli dalekohledy

Pozorování dalekohledy. Umožňují pozorovat vzdálenější a méně jasné objekty (až stonásobně více než pouhým okem). Dají se použít jakékoli dalekohledy Vesmírná komunikace Pozorování Za nejběžnější vesmírnou komunikaci lze označit pozorování vesmíru pouhým okem (možno vidět okolo 7000 objektů- hvězdy, planety ).Je to i nejstarší a nejběžnější prostředek.

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Počítačová síť, adresy, domény a připojení Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Počítačová síť počítačová síť = označení pro několik navzájem propojených počítačů,

Více

Fluorescenční mikroskopie

Fluorescenční mikroskopie Fluorescenční mikroskopie Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii Ctirad Hofr 1 VYUŽITÍ FLUORESCENCE, PŘÍMÁ FLUORESCENCE, PŘÍMÁ A NEPŘÍMA IMUNOFLUORESCENCE, BIOTIN-AVIDINOVÁ METODA IMUNOFLUORESCENCE

Více

Prognóza budoucnosti. RNDr.Bohumír Štědroň,CSc.

Prognóza budoucnosti. RNDr.Bohumír Štědroň,CSc. Prognóza budoucnosti RNDr.Bohumír Štědroň,CSc. 2012 Myslíte si, že je to scifi? V roce 1905 vypadalo scifi takto: Televize Video Počítače Lety do vesmíru Mobilní telefon Mikrovlnná trouba Internet Roboti

Více

Využití moderních technologií v oblasti Bezpečnosti majetku a osob

Využití moderních technologií v oblasti Bezpečnosti majetku a osob Využití moderních technologií v oblasti Bezpečnosti majetku a osob Přehled systémů Typické systémy fyzické ochrany CCTV Sensory Systém kontroly a zpracování dat Lidský monitoring a hodnocení AACS Přehled

Více

Název: Hmoto, jsi živá? I

Název: Hmoto, jsi živá? I Název: Hmoto, jsi živá? I Výukové materiály Téma: Obecné vlastnosti živé hmoty Úroveň: střední škola Tematický celek: Obecné zákonitosti přírodovědných disciplín a principy poznání ve vědě Předmět (obor):

Více

Standardizace vše podstatné je předem formalizováno, předepsáno Nestandardizace bývá využíván v kvalitních výzkumech

Standardizace vše podstatné je předem formalizováno, předepsáno Nestandardizace bývá využíván v kvalitních výzkumech Otázka: Metody psychologického výzkumu Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Jitunka Pozorování rozdělujeme na běžné lidské pozorování a vědecké pozorování Patří k základním technikám sběru dat.

Více

Pokud některá z výše uvedených součástí chybí, kontaktujte prosím dodavatele.

Pokud některá z výše uvedených součástí chybí, kontaktujte prosím dodavatele. SC001 Sweex 4.1 PCI Sound Card Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex 4.1 Sound Card. Zvuková karta Sweex umožňuje počítači produkovat prostorový zvuk s funkcí surround. To Pro dosažení

Více

Mnohobuněčné kvasinky

Mnohobuněčné kvasinky Laboratoř buněčné biologie PROJEKT Mnohobuněčné kvasinky Libuše Váchová ve spolupráci s laboratoří Prof. Palkové (PřFUK) Do laboratoře přijímáme studenty se zájmem o vědeckou práci Kontakt: vachova@biomed.cas.cz

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 8. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Biologie živočichů porovná základní vnější a vnitřní stavbu těla vybraných živočichů; určí vybrané zástupce

Více

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ M. Sysel, I. Pomykacz Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Česká republika

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Využití metagenomiky při hodnocení sanace chlorovaných ethylenů in situ Výsledky pilotních testů

Využití metagenomiky při hodnocení sanace chlorovaných ethylenů in situ Výsledky pilotních testů Využití metagenomiky při hodnocení sanace chlorovaných ethylenů in situ Výsledky pilotních testů Stavělová M.,* Macháčková J.*, Rídl J.,** Pačes J.** * Earth Tech CZ, s.r.o ** ÚMG AV ČR PROČ METAGENOMIKA?

Více

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hardware Ukládání dat, úložiště Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Způsob záznamu informace na PC data existují na PC zakódovaná do dvojkové soustavy = formou hodnot 0

Více

Přenášení nikdy nevypadalo tak dobře

Přenášení nikdy nevypadalo tak dobře Přenášení nikdy nevypadalo tak dobře Externí pevný disk www.verbatim-europe.com Proč právě společnost Verbatim? Společnost Verbatim nabízí ucelené řešení pro všechny vaše potřeby. Od optických médií a

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty Ing. Jakab Barnabáš

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty Ing. Jakab Barnabáš Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty

Více

Pracovní list Název projektového úkolu: Pocházíme z hvězd? Třída: IX. Název společného projektu: Vesmír

Pracovní list Název projektového úkolu: Pocházíme z hvězd? Třída: IX. Název společného projektu: Vesmír Pracovní list Název projektového úkolu: Pocházíme z hvězd? Třída: IX. Název společného projektu: Vesmír Název pracovního týmu: Členové pracovního týmu: Zadání úkolu: Na základě předložených materiálů a

Více