ROZVOJOVÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ, INOVACE A PODNIKATELSTVÍ Ondřej Landa, předseda SSŘIP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZVOJOVÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ, INOVACE A PODNIKATELSTVÍ 2003 2004. Ondřej Landa, předseda SSŘIP"

Transkript

1 OBSAH Innoforum ROZVOJOVÝ PROGRAM...3 PARTNERSTVÍ A BALANCED SCORECARD...4 Strategické řízení ROZVOJOVÝ PROGRAM 3 SPOLEČNOSTI PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ, INOVACE A PODNIKATELSTVÍ Ondřej Landa, předseda SSŘIP TEORIE ŘÍZENÍ ZNALOSTÍ JAKO ZÁKLADNA PRO TVORBU STRATEGIE FIRMY...8 Strategické řízení TRANSFORMACE ČESKÝCH FIREM NA E KORPORACE...11 Strategické řízení INTERMANAGER KLÍČŮ K FORMOVÁNÍ NOVÝCH TRHŮ PROSTŘEDNICTVÍM DISRUPTIVNÍCH INOVACÍ...20 Inovace TERMÍNY PODZIMNÍCH KURZŮ PODZIM NEJVĚTŠÍ CHYBY, JICHŽ SE DOPOUŠTĚJÍ PODNIKATELÉ...24 Podnikatelství ŠPIČKOVÝ VŮDCE...26 Leadership ZAMYŠLENÍ NA TÉMA: "CO DÁL A JAK DÁL?"...27 Galerie tvůrců moderního managementu NOVÍ VŮDCOVÉ, POŽADAVKY KLADENÉ NA VŮDCOVSTVÍ ZÍTŘKA...28 Galerie tvůrců moderního managementu DOPORUČUJEME K PŘEČTENÍ...29 PREZIDENTSKÉ SEMINÁŘE...32 JAK PŘEKONAT ORGANIZAČNÍ LHOSTEJNOST...33 Kaleidoskop SEDM TAJEMSTVÍ PRO "INOVAČNÍ VŮDCE"...35 Kaleidoskop EVROPSKÁ MANAŽERSKÁ KONFERENCE Společnost pro strategické řízení, inovace a podnikatelství vstupuje do období s vědomím výzvy nadcházejícího vstupu České republiky do Evropské unie i nepřetržitého proudu inovací v systémech řízení i modelech podnikání, které se stávají zdrojem významných konkurenčních výhod. Závěrem roku jsme byli z pověření Evropské manažerské asociace pořadateli evropské konference na téma Vůdcovství a podnikatelství pro rozšířenou Evropu (Leadership and Entrepreneurship for the Enlarged Europe 1 ). Konference soustředila projednávané otázky do 5 tematických bloků: Rozšíření EU výzvy pro rozvoj podnikání a podnikatelské vůdcovství Výzvy Evropské unie Příležitosti a úskalí integrovaného evropského trhu Nové modely podnikání a konkurenční strategie pro globální síťovou ekonomiku Rozvoj podnikatelství a vůdcovství výzvy pro toto desetiletí Strategické vůdcovství, konkurenční výhoda a uvolnění podnikatelského potenciálu Vystoupení předních evropských i domácích manažerů a podnikatelů prohloubilo výměnu zkušeností, k níž dochází na platformě SSŘIP a přineslo řadu nových podnětů. Navážeme na ně ve všech strategických programech naší Společnosti. Dalším významným milníkem byl 1. letošní prezidentský seminář dne 16. dubna 2003 na téma Transformace podniku pro období Ze společné diskuse u kulatého stolu se zrodila řada praktických námětů a témat, která zařazujeme do programu SSŘIP v předpřístupovém období Impulsy z této diskuse zasahují do všech hlavních strategických programů SSŘIP: Roundtably (pracovní semináře) pro předsedy představenstev a generální ředitele Zkušenosti z programů změny firemní kultury (jak dosáhnout "absolutně jednotného nastavení mysli" 2 ) Jak prosadit vlastní představy u zahraničního vlastníka (podpora lokálních managementů při prosazení vlastních záměrů, vizí, iniciativ vůči vedení korporací) Programy speciální přípravy podniku na vstup do EU Strategická partnerství se zákazníky jako základ nového business modelu Transformace podniku na efirmu Prezidentské semináře Systém vzdělávání pro tvorbu inovací, zvyšování produktivity tvůrčích činností Knowledge Management jako součást marketingového modelu firmy Nový model učící se organizace Strategické a praktické aspekty přípravy na vstup do EU Transformace podniku na efirmu, tvorba estrategie podniku Strategie pro dynamické malé a střední podniky Klub strategických manažerů Poznávání konkurence jako nástroj získání konkurenční výhody, spolupráce s konkurencí, coopetition Zvyšování čisté přidané hodnoty (EVA) na zaměstnance v podmínkách silné koruny, ebusinessu a eprocurementu, tlaku na růst mezd Opportunity management prostřednictvím řízené účasti v sítích a řetězcích Využití principu regionalismu jako platformy pro rozvojové financování z EU ROZVOJOVÝ PROGRAM SSŘIP

2 4 Mezinárodní seminář Performance Management Through Customer Imbedded Competency Standards Leveraging the Intellectual Capital of the Company Tematika inovací v podnikatelském řízení je i nadále imperativem pro každého, kdo chce udržet krok se světovou konkurencí. Shodli jsme je opakovaně, že po vstupu České republiky do EU se konkurenční prostředí pro naše podniky a podnikatele dále vyostří. Společnost pro strategické řízení, inovace a podnikatelství chce být i nadále platformou, na které se budeme konfrontovat se světovými best practices a sdílet progresivní zkušenosti z předních podniků, které působí na našem trhu. InterProgramy Kromě tematických akcí naznačených výše jsme pro letošní rok inovovali mezinárodní certifikační programy InterDirector, InterMarketing a InterProject. Portfolio našich "interprogramů" doplní InterLeader, který i v tuzemské části nabídne alternativní výcvikové programy v angličtině. InterManager, vlajkový program SSŘIP, Inventy a našich zahraničních partnerů na podzim již vstoupí do 9. ročníku. Věřím, že tak jako v uplynulých letech naleznete ve Společnosti pro strategické řízení, inovace a podnikatelství partnera, který se stane Vaším stálým průvodcem a zdrojem inspirace v oblasti strategických inovací. Těším se na častá setkání v nadcházejících týdnech a měsících. 1) Program a hlavní myšlenky této významné akce přibližuje kopie shrnující prezentace pro Klub strategických manažerů, kterou otiskujeme na str. 38. Ucelené podkladové materiály z této konference mohou členové SSŘIP získat na internetových stránkách pod adresou prez.htm 2) Naléhavá slova Jiřího Ciencialy, předsedy představenstva a generálního ředitele Třineckých železáren. PARTNERSTVÍ Robert S. Kaplan a David P. Norton A BALANCED SCORECARD Úloha měřících a řídících systémů organizace je v pojednáních o vůdcovství často přehlížena. Opravdoví vůdcové však vědí, že systémy měření a řízení hrají rozhodující úlohu v komunikaci, v určování kultury a hodnot organizace a ve sjednocování různých jednotek, zaměstnanců a složek. Opravdoví vůdcové přizpůsobují měřící a řídící systémy své organizace tomu, aby byli partnery svých zaměstnanců při realizaci strategie. Nový systém měření a řízení překračuje vnitroorganizační partnerství a usnadňuje sjednocení a partnerství s externími složkami: zákazníky, dodavateli a veřejností. Balanced Scorecard: Od měření k řízení Balanced Scorecard (BSC) měří výkonnost organizace za použití finančních a nefinančních měření ze čtyř aspektů: aspektu finančního, zákaznického, interních procesů a aspektu učení se a růstu. Z tohoto přístupu se rychle vyvinul nový systém pro charakterizování a řízení strategie. Mnohé z organizací, které tento nový přístup přijaly, se brzy těšily z průlomového zlepšení výkonnosti. Balanced Scorecard jsme vytvořili proto, že pro současné organizace již finanční měření nepostačovala. Strategie tvorby hodnoty se přesunuly od řízení hmotných aktiv k strategiím založeným na znalostech, které vytvářejí a využívají nehmotná aktiva organizace, včetně vztahů se zákazníky, inovativních produktů a služeb, vysoce kvalitních a živě reagujících operačních procesů, dovedností a znalostí pracovníků, informačních technologií, které podporují pracovníky a spojují firmu s jejími zákazníky a dodavateli, a organizačního klimatu, které povzbuzuje inovování, řešení problémů a zlepšování. Pro popisy a sdělení o takových strategiích nestačila ani slova. Formulace jako "potěšme zákazníka", "nabízejme vynikající službu", nebo "investujme do našich lidí" měly pro různé lidi různé významy. Neurčitost slov musela odstranit síla měření tak, aby měl každý jasnou, koherentní představu o tom, co přesně strategie je. Být partnery se zaměstnanci Význam partnerství se zaměstnanci zdůrazňuje několik nutností. Zaměstnanci chtějí vědět, že pracují pro organizaci, která přináší světu hodnotu, že z poslání a strategie jejich organizace a z jejích produktů má prospěch společnost. Potřebují chápat, jak úspěch organizace přináší prospěch nejen jejím akcionářům, ale také jejím zákazníkům, dodavatelům a veřejnosti, v jejímž dosahu operuje. Zaměstnanci chtějí také vědět, v čem se shodují s organizací a jak mohou přispět, aby jí mohli pomoci dosáhnout jejího poslání a cílů. Mimo to si vůdcové nyní uvědomují, že jejich strategie, jakkoliv brilantně formulované, budou úspěšné pouze tehdy, bude li každý v organizaci chápat strategii a pomáhat ji realizovat. Balanced Scorecard poskytuje jednoduché, jasné poselství o strategii organizace, kterému mohou porozumět všichni zaměstnanci a které mohou promítat do svého každodenního jednání. Při existenci takového porozumění mohou zaměstnanci spojovat zlepšování svých každodenních procesů s plněním vysokých strategických cílů. STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ

3 PARTNERSTVÍ A BALANCED SCORECARD 5 Obr.1 Balanced Scorecard: Projekce vize a strategie do čtyř aspektů Rámec Balanced Scorecard popisuje strategii pomocí strategických záměrů, kroků, cílů a iniciativ. Strategické záměry a kroky mohou být zabudovány do celkového rámce či předlohy, kterou nazýváme "strategická mapa". Tato "mapa" doplňuje Balanced Scorecard jednoduchou, lapidární vizualizací hypotéz a vzájemných vztahů, které jsou jádrem strategie. Balanced Scorecard poskytuje jednoduché, jasné poselství o strategii organizace, kterému mohou porozumět všichni zaměstnanci a které mohou promítat do svého jednání. Obr.2 Strategická mapa STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ

4 6 PARTNERSTVÍ A BALANCED SCORECARD Strategická mapa umožňuje vůdcům jasně sdělovat zaměstnancům podstatu podnikání organizace a to, jak chce organizace dosáhnout úspěchu a překonat výkonností své konkurenty. Vyjadřuje rozhodující prvky růstové strategie podniku: Cíle pro růst akcionářské hodnoty Cíloví zákazníci, jejichž prostřednictvím by došlo k lukrativnímu růstu Cenové nabídky, které povedou zákazníky k tomu, aby s podnikem více a při vyšších maržích obchodovali Inovace a vynikající úroveň produktů, služeb a procesů Schopnosti a sladění zaměstnanců a systémů, které posílí významné interní procesy a vztahy se zákazníky tak, aby generovaly a udržovaly růst Strategická mapa a přidružená scorecard představují účinný nositel komunikace o vizi a strategii organizace. Spíše než aby používali měření pomocí BSC pro kontrolu zaměstnanců, užívají vůdcové strategickou mapu a BSC pro komunikování vize budoucnosti, často včetně nových myšlenek a přístupů, které podporují růst. Pro zaměstnance může být inspirací porozumění tomu, jak organizace vytváří hodnotu a jak chce být zdravou, rostoucí entitou. Když vůdcové vypracují strategickou mapu a scorecard na vrcholové úrovni, komunikují strategii kaskádou "dolů" do decentralizovaných divizí, podnikových jednotek a podpůrných funkcí. Místo aby předepisovali měřítka přijatá na podnikové úrovni dolů operačním jednotkám, povzbuzují vůdcové operační jednotky, aby definovaly své vlastní strategie založené na lokálních tržních podmínkách, konkurenci, operačních technologiích a zdrojích pro plnění vrcholových strategických úkolů. Manažeři podnikových jednotek volí lokální měřítka, která ovlivňují podniková měřítka scorecard, nemusí však nutně být s nimi identická. K nejpozoruhodnějším transformacím a partnerstvím dochází u podpůrných funkcí a společných služeb, jako jsou oddělení pro lidské zdroje, informační technologie, finance a nákup. Transformační proces je mění z funkčně orientovaných kalkulačních středisek na strategické partnery pro liniové operační jednotky a podnik. Toto uspořádání se často realizuje servisními smlouvami, které definují menu poskytovaných služeb včetně funkčnosti, úrovně kvality a ceny uzavíranými mezi každým podpůrným oddělením a podnikovou jednotkou. Po dovršení tohoto procesu rozumějí zaměstnanci všech organizačních jednotek, ať jde o liniovou podnikovou jednotku nebo o štábní funkci, tomu, jak jejich jednotka přispívá k celkovému úspěchu organizace. Tento proces spojuje decentralizované jednotky strategickým partnerstvím vzájemně mezi sebou a s mateřským podnikem s cílem plnit integrovanou strategii. Na podnikové úrovni vznikají synergie, jejichž účinkem celek převyšuje sumu jednotlivých částí. Aby však tyto scorecard byly efektivní, musí každý v organizaci rozumět strategiím své jednotky, divize a celého podniku. Generální ředitelé chápou, že nemohou realizovat strategie sami. Potřebují příspěvky myšlenkou i skutkem od každého. Jednotlivci vzdálení od podnikového a regionálních ústředí vytvářejí značné hodnoty tím, že objevují nové a zlepšené způsoby podnikání. Není to řízení "shora dolů". Je to komunikace "shora dolů", která pomáhá zaměstnancům poznávat, jak mohou přispět k úspěšné realizaci strategie. Pro komunikování strategického poselství používají vůdcové různé kanály. Strategická mapa a Balanced Scorecard se publikují v novinách, brožurách, na nástěnkách, v projevech, ve videích, při výcviku, v programech školení a na podnikovém intranetu. Poselství posiluje osobní chování výkonných vedoucích. Pro zaměstnance je skutečným zmocněním, když pochopí, čeho chce organizace dosáhnout, a jak oni mohou k realizaci tohoto záměru přispět. Toto pochopení je zdrojem skutečné vnitřní K nejpozoruhodnějším transformacím a partnerstvím dochází u podpůrných funkcí a společných služeb. motivace. Lidé vědí, že jejich práce může zlepšit výsledky organizace. Zaměstnanci přicházejí do práce s energií, tvořivostí a iniciativou, hledají nové a lepší způsoby, jak pomoci organizaci k úspěchu. Nové informace, myšlenky a akce sladěné s cíli organizace "vyzařují" z frontových linií i podpůrných kanceláří organizace. Toto nové partnerství se zaměstnanci je posilováno tím, že na realizaci strategie organizace jsou napojeny osobní a týmové cíle a zpravidla i nový plán pobídek, který umožňuje, aby všichni zaměstnanci měli z dosažení strategických cílů a vytvoření ekonomické hodnoty finanční prospěch. Poslední složkou je realizace podnikových cílů v oblasti učení se a osobního rozvoje zaměřených na zdokonalování dovedností a schopností zaměstnanců. Dovednosti a schopnosti zaměstnanců zlepšují interní procesy a také cenové nabídky zákazníků, které jsou jádrem strategie. Strategická mapa odhaluje strategický řetězec vztahů příčin důsledků, který nakonec spojuje investice do dovedností zaměstnanců se zlepšenou finanční výkonností. Jak prohlásil vyšší vedoucí jedné velké banky: "V minulosti bylo pro nás obtížné dosáhnout a udržovat soustředění na výcvik a dovednosti našich zaměstnanců. Hovořili jsme o jejich významu, ale když zapůsobily finanční tlaky, patřila tato záležitost mezi první výdajové programy, které se rušily. Nyní, po zavedení Balanced Scorecard, mohou lidé vidět souvislosti mezi zlepšováním těchto schopností a realizací našich dlouhodobých finančních cílů. Soustředění na tyto infrastrukturní investice by mohlo obstát i ve vysoce napjatém prostředí pro podnikové výdaje." Být partnery se zákazníky Zákaznický aspekt je jádrem strategie organizace. Téměř všechny podniky chtějí zvyšovat své příjmy a snižovat náklady, takže cíle Balanced Scorecard ve finančním aspektu jsou pro nejrůznější organizace docela shodné. Organizace se liší jen tím, jak definují své zákaznické a hodnotové návrhy pro cílové zákazníky. Tento proces často vede k novým strategickým partnerstvím s cílovými zákazníky. Např. firma Rockwater, podnik pro podmořské stavby v Halliburtonově organizaci, konkurovala především cenou, což byla ve stavebním průmyslu typická praxe. Když firma začínala vytvářet svůj počáteční Balanced Scorecard, učinili její manažeři poněkud neobvyklý krok spočívající v tom, že skutečně vyšli pohovořit si s existujícími a potenciálními zákazníky velkými integrovanými naftařskými a plynařskými podniky. Firma Rockwater tak poznala, že většina jejích zákazníků si vybrala mezi kvalifikovanými dodavateli toho, kdo podal nejlevnější nabídku. Současně však identifikovala několik významných zákazníků, kteří konkrétně dávali přednost dodavatelům schopným uzavřít dlouhodobý vztah založený na přidané hodnotě, před dodavateli nabízejícími pro jednotlivé projekty nejnižší cenu. Firma Rockwater se proto rozhodla realizovat novou strategii stát se jedničkou mezi dodavateli pro zákazníky přející si vztah přidávající hodnotu. Stát se strategickým partnerem se svými cílovými zákazníky vyžadoval od firmy Rockwater provést vývoj několika zcela nových procesů. Podstata partnerství byla zachycena a komunikována spolu s měřítky v jejích Balanced Scorecard zákaznickém aspektu a v několika nových interních podnikových záměrech. Vůdcové potřebují nové systémy měření a řízení, aby slaďovali svá hmotná a nehmotná aktiva pro realizaci koherentní a integrované strategie. STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ

5 PARTNERSTVÍ A BALANCED SCORECARD Obr.3 Zákaznický aspekt 7 V důsledku toho, že se strategické cíle a měřítka pro vztahy se špičkovými dodavateli pozvednou do podnikových Balanced Scorecard, pochopí zaměstnanci hodnotu strategických vztahů se svými klíčovými dodavateli. Toto poznání a pochopení poskytuje kontext pro iniciativy, zdroje a výkonnostní zpětnou vazbu, zaměřené na nejvýznamnější prvky vztahů s dodavateli. Být partnery pro veřejnost Podniky, jako jsou telekomunikace a veřejné služby, jejichž ceny a operace jsou do určité míry regulovány vládními úřady, musejí mít s těmito úřady a legislativou vynikající vztahy. Podniky, jejichž operace zahrnují environmentální, zdravotní a bezpečnostní (EHS) rizika, musí plnit předpisy v zemích a obcích, v nichž operují. Navíc k tomuto plnění se mohou snažit dosáhnout pověsti "jedničky" v ukazatelích EHS, aby zlepšily své předpoklady získávat a udržet hodnotné zaměstnance a udržet a rozšiřovat svou fyzickou přítomnost v obcích. Mají li takové předpisové a EHS momenty rozhodující význam pro úspěšnou strategii, zahrnou podniky několik odpovídajících cílů do strategického tématu "dobrý podnik občan" v interním aspektu. Být partnery s dodavateli Úspěch mnoha podniků maloobchodních, jako jsou Sears, The Limited a Wal Mart, elektronických, jako jsou Hewlett Packard, Cisco a Sun Microsystems, a automobilových výrobců závisí na tom, jestli mají vynikající dodavatele a výborné vztahy s dodavateli jejich. Pokud jsou součástí strategie vedoucí k průlomové zákaznické a/nebo finanční výkonnosti silné vztahy s dodavateli, pak jsou měřítka pro intenzifikaci výsledků a výkonnosti v oblasti vztahů s dodavateli zařazena do Balanced Scorecard. Cíle a měřítka dodavatelů jsou zpravidla zahrnuty do tématu "Dosáhnout operační dokonalosti" v aspektu Interních procesů. Strategické partnerství s dodavateli vzniká, když si podniky chtějí vybrat dodavatele, kteří nenabízejí nízké ceny, ale nízké náklady. Z dodavatelů s nízkými cenami se mohou stát dodavatelé s extrémně vysokými náklady, dodávají li ve velkých množstvích, která vyžadují rozsáhlé skladovací prostory, přejímací a manipulační zdroje, stejně jako vážou kapitál na nákup a platby za materiál a obchodování daleko před tím, než jsou dodané položky použity. Kvalita přicházejících položek dodávaných dodavateli za nízké ceny nemusí být garantována jako odpovídající požadavkům kupujícího, takže podnik musí provádět inspekci přicházejících položek, vracet ty, u nichž byly zjištěny defekty, a zajišťovat náhradní dodávky (které je také nutno podrobovat inspekci). Dodavatel za nízké ceny také nemusí mít pohotovostní sklad pro včasné dodávky. Jeho neschopnost dodávat spolehlivě v plánovaných termínech má za následek, že kupující podnik musí objednávat daleko dříve, než dodávku potřebuje, a udržovat si záložní sklad pro případ, kdy dodávka nepřijde podle očekávání. Zpožděné dodávky vyvolávají zvýšené náklady na urychlení objednávek a přeplánování provozu podle chybějících položek. Dodavatelé za nízké ceny také nemusí mít elektronické spojení se svými zákazníky a tím vyvolávají u zákazníků vyšší náklady na objednávky kupovaných částí a platby za ně. Naproti tomu dodavatelé za nízké náklady mohou mít mírně vyšší prodejní ceny, ale dodávají produkty prosté defektů přímo na místa konečného užití, přesně včas, kdy jsou potřeba. Pro objednávky a platby používají elektronické kanály. Pro kupující podnik nevznikají prakticky žádné náklady na objednávky, přejímky, inspekce, skladování, manipulace, urychlování, přeplánování, předělávky a platby za části nakupované od tohoto dodavatele za nízké náklady. Strategické partnerství může být tedy definováno měřítkem nákladů (založeným na aktivitách), které motivuje snižování celkových nákladů podél dodávkového řetězce. Pro strategické partnerství s dodavateli by bylo možno také využívat měřítka vztahující se k ukazatelům kvality, dodací lhůty a plnění termínů. Jeden chemický podnik vypracoval pátý aspekt pouze proto, aby reflektoval environmentální úvahy. Tvrdili: "Naše licence je vystavena silnému tlaku v mnoha z obcí, v nichž operujeme. Naší strategií je významně podkračovat to, co současné zákony a předpisy vyžadují, takže nás v každé obci mohou pokládat nejen za podnik občana dodržujícího zákon, ale i za podnik občana vynikajícího, měřeno jak environmentálně, tak i skutečností, že vytváříme dobře placená, bezpečná a produktivní pracovní místa. Jestliže se předpisy zpřísní, mohou někteří z našich konkurentů ztratit své licence, ale my očekáváme, že získáme právo pokračovat ve svých operacích." V jejich případě jsou tedy centrální částí strategie jejich organizace environmentální ukazatele a ukazatele vztahů k obci, a proto musí tvořit integrální součást jejich scorecard. Tato skutečnost vyjadřuje prioritu být vynikajícím zaměstnavatelem v každé obci, ve které firma operuje. Zájmy dodavatelů a veřejnosti sice nejsou explicitně jedním ze čtyř aspektů Balanced Scorecard, ale pokud mají zásadní význam pro úspěch strategie podnikové jednotky jsou do strategické mapy a Balanced Scorecard začleněny. Tyto zájmy zainteresovaných subjektů by však neměly být dodatkem scorecard ve formě odděleného souboru měřítek, které manažeři musí udržovat pod svou "kontrolou". Měřítka jejich zájmu vznikají pouze tehdy, když má partnerství s dodavateli a s veřejností rozhodující význam pro úspěch strategie, a jsou plně integrována do řetězce příčinných událostí ve strategické mapě, která definuje a popisuje strategii podnikové jednotky. Shrnutí Zdrojem konkurenční výhody byl tradičně přístup k levným surovinám, energetickým zdrojům nebo finančnímu kapitálu a schopnost investovat do fyzického kapitálu, aby se dosáhlo úspor z rozsahu a sortimentu. Dnes je zdrojem tvorby hodnoty mobilizování a řízení nehmotných zdrojů organizace, zejména loajálních a výnosných vztahů se zákazníky, vysoce kvalitních a pohotových procesů operování a dodávkového řetězce, informačních systémů a znalostí, a motivovaných, dovedných a zmocňovaných zaměstnanců. Vůdcové potřebují nové systémy měření a řízení, aby slaďovali svá hmotná a nehmotná aktiva pro realizaci koherentní a integrované strategie. Strategické mapy a Balanced Scorecards pomáhají vůdcům komunikovat strategii rozhodujícím složkám zaměstnancům, dodavatelům, zákazníkům a veřejnosti a soustřeďovat svou celou organizaci na vztahy strategického partnerství s těmito složkami, které pohánějí a udržují dlouhodobou tvorbu hodnoty. (Podle HBS Weekly Knowledge, Dec.23, 2002) STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ

6 8 Teorie řízení znalostí TEORIE ŘÍZENÍ ZNALOSTÍ JAKO ZÁKLADNA PRO TVORBU STRATEGIE FIRMY Karl Erik Sveiby K teorii řízení znalostí firmy Znalosti jsou schopnosti jednat (tyto mohou být vědomé nebo ne). Schopnosti jednat lze prokázat jedině při jednání. Každý jedinec musí znovu vytvářet svou schopnost jednat a znovu vytvářet realitu pomocí zkušeností. Znalosti jsou dynamické, osobní a výrazně se odlišují od dat (tj. diskrétních nestrukturovaných symbolů) a od informací (tj. médií pro explicitní komunikaci). Protože pro manažery mají největší význam dynamické vlastnosti znalostí, může být pro schopnost jednat uspokojivým synonymem pojem individuální způsobilosti. hodnota při použití má tendenci klesat, znalosti při použití rostou, a zmenšují se, nejsou li využívány. Způsobilost v určitém cizím jazyku nebo ve sportu vyžaduje velké investice do výcviku manažerská způsobilost vyžaduje dlouhodobé učení se při práci. Přestanete li příslušný jazyk používat, vaše znalost tohoto jazyka postupně mizí. Tvorbu hodnoty z transferu znalostí v organizaci spolu s jejími zákazníky lze nejlépe znázornit jako hodnototvornou síť vztahů: interakci mezi lidmi v různých úlohách a vztazích, kteří vytvářejí nehmotné (znalosti, myšlenky, zpětné vazby atd.) a hmotné (materiální a finanční) hodnoty. Teorie řízení znalostí pro formulaci strategie Tři skupiny nehmotných aktiv Formulace strategie by měla vycházet ze způsobilostí lidí. Skupina individuálních způsobilostí je tvořena způsobilostmi profesionálních/technických kádrů, expertů, pracovníků výzkumu a vývoje, továrních dělníků, pracovníků prodeje a marketingu stručně řečeno všech, kteří mají přímý kontakt se zákazníky a jejichž práce naplňuje poslání podniku. Lidé v organizaci mohou využívat své způsobilosti k tomu, aby vytvářeli hodnotu dvěma hlavními směry: externě a interně. Skupina externích struktur je tvořena vztahy se zákazníky a dodavateli a pověstí (imagí) firmy. Některé z těchto vztahů lze konvertovat do právního vlastnictví, jako jsou např. obchodní značky a značková jména. Hodnotu takových aktiv primárně ovlivňuje to, jak dobře řeší podnik své zákaznické problémy, a vždy se v ní uplatňuje prvek nejistoty. Pověst a vztahy mohou být dobré nebo špatné a mohou se časem měnit. Jsou na jednotlivcích zčásti nezávislé. Když lidé pracují interně, vytvářejí interní strukturu. Interní strukturu tvoří patenty, koncepty, modely a počítačové a administrativní systémy. Vytvářejí je zaměstnanci a proto jsou vesměs "majetkem" organizace. Tato struktura je zčásti nezávislá na jednotlivcích a něco z ní zůstává v podniku, i když velký počet zaměstnanců z něho odchází. K interní struktuře také patří neformální organizace, interní sítě, "kultura" a "duch" organizace. Je užitečné do ní zahrnout i podpůrné složky, účetnictví, informační technologie, lidské zdroje a management, protože jsou držiteli organizace. I když nejcennější jednotlivci opustí podnik, který je silně závislý na jednotlivcích, např. poradenskou firmu, zůstanou přinejmenším části interních a externích struktur pravděpodobně intaktní a mohou sloužit jako základna pro nový start. Umocnit transfery znalostí pro tvorbu hodnoty Abychom ocenili, proč může být teorie řízení znalostí firmy užitečná pro formulaci strategie, uvažme některé z hlavních znaků, kterými se odlišuje transfer znalostí od transferu znalostí ve formě hmotných statků. V protikladu k hmotným statkům, jejichž Obr.1 Firma z pohledu řízení znalostí Nehmotné hodnoty v hodnototvorné síti vzrůstají při každém transferu, protože při něm znalosti neopouštějí svého tvůrce. Znalosti, které se naučím od vás, se přidávají k mým znalostem, avšak vás neopouštějí. Z hlediska organizace se tedy znalosti efektivně zdvojnásobily. Sdělené znalosti jsou zdvojnásobené znalosti. Klíčové pro tvorbu hodnoty je, jak jsou tyto komunikace a konverze efektivní a hlavním problémem pro formulaci strategie je, jak využít tuto "páku" k tvorbě hodnoty pro firmu. Hranice organizace se stávají irelevantní, jsou li zákazníci a dodavatelé zahrnuti mezi nehmotná aktiva firmy. Důležité je, jak je tvorba hodnoty efektivní v celém systému, takže nerozhoduje, je li jednotlivec formální zaměstnanec, zákazník nebo kontraktor, pokud příslušný vztah generuje hodnotu. Bývalý zaměstnanec může např. být hodnotnější jako zákazník, což je fakt již dlouho využívaný firmami poskytujícími profesionální služby. STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ

7 Teorie řízení znalostí Deset prvků znalostní strategie Ve shora popsaném rámci můžeme rozlišit devět základních transferů znalostí, které vytvářejí pro organizaci hodnotu. Zabezpečovací aktivity, které tvoří páteř znalostní strategie, musí být zaměřeny na zlepšování schopností jednat u lidí jak uvnitř, tak vně organizace. 1. Transfery znalostí mezi jednotlivci 2. Transfery znalostí od jednotlivců k externí struktuře 3. Transfery znalostí od externí struktury k jednotlivcům 4. Transfery znalostí od individuální způsobilosti do interní struktury 5. Transfery znalostí od interní struktury k individuální způsobilosti 6. Transfery znalostí uvnitř externí struktury 7. Transfery znalostí od externí k interní struktuře 8. Transfery znalostí od interní k externí struktuře 9. Transfery znalostí uvnitř interní struktury 1O. Maximalizovat tvorbu hodnoty vidět celek 9 jsou zaměstnanci odrazováni i od elektronické pošty. Tato taktika přispěla k tomu, že se živý dialog stal integrální součástí podnikání firmy Oticon v takové míře, že u ní jiné formy komunikace téměř neexistují. V programech rotace personálu získávají zaměstnanci přístup ke znalostem existujícím lokálně a majícím charakter "mlčenlivých" znalostí. Proto jsou takové programy běžně aplikovány. Např. každý vedoucí včetně generálního ředitele u firmy Southwest Airlines stráví minimálně jeden den v každém čtvrtletí jako manipulátor se zavazadly, prodavač letenek nebo letový uvaděč. Tato "provozní" praxe stále osvěžuje znalosti o provozu v myslích všech zúčastněných lidí, zlepšuje také komunikaci napříč všemi úrovněmi. 2. Transfery znalostí od jednotlivců k externí struktuře Transfery znalostí od jednotlivců k externí struktuře se týkají toho, jak zaměstnanci organizace přenášejí své znalosti do vnějšího světa. Strategickou otázkou je: Jak mohou zaměstnanci organizace zlepšovat způsobilosti zákazníků, dodavatelů a ostatních zainteresovaných subjektů? Odpovědi na tuto otázku vedou k aktivitám soustředěným na to, jak umožňovat zaměstnancům, aby pomáhali zákazníkům více se poučit o produktech, zbavovali se byrokracie ve vztazích mezi zákazníky a podnikem, realizovali rotaci v obsazení pracovních míst se zákazníky, organizovali semináře o produktech, zabezpečovali vzdělávání zákazníků atd. Příklad: Konzultanti jsou zpravidla povzbuzováni, aby publikovali výsledky a metody svých výzkumů a tím vytvářeli dobrou pověst svých firem. 3. Transfery znalostí od externí struktury k jednotlivcům Obr.2 Devět transferů znalostí 1. Transfery znalostí mezi jednotlivci Transfery znalostí mezi jednotlivci se týkají toho, jak nejlépe umožnit komunikaci mezi zaměstnanci v organizaci. Strategickou otázkou je: Jak můžeme zlepšit transfer způsobilosti mezi lidmi v naší organizaci? Nejdůležitějším problémem je pravděpodobně důvěra uvnitř organizace. Jak jsou lidé ochotni dělit se o to, co vědí? Odpovědi na takové otázky vedou k aktivitám soustředěným na vytváření důvěry, umožňování týmových aktivit, nástupní programy, rotace na pracovních místech, schemata mistr/učedník atd. Příklady: Firma Oticon, dánský výrobce sluchových pomůcek, založená v r. 1905, přeprojektovala celé pracovní oblasti, aby vytvořila atmosféru otevřenosti, pružnosti a sdílnosti. Podnik klade důraz na "živou" interakci. Bary pro "kávu vestoje" napomáhají improvizovaným setkáním a "dialogové místnosti" se stolem a židlemi slouží relaxaci pracovníků spojené se současným řešením problémů nebo sdílením znalostí. Firma Oticon dokonce uzamkla výtahy, aby docházelo k většímu počtu "nahodilých setkání" na schodištích. Firma je přesvědčena, že "papírování" brzdí výměnu informací, protože je pomalejší a formálnější než ústní komunikace. Podnik proto určil "papírovou místnost" jako jedinou místnost, kde je papír "v bezpečí". Ve prospěch osobní komunikace Zaměstnanci se naučí mnohému ze zpětné vazby od zákazníků, dodavatelů a veřejnosti: Nápady, nové zážitky, ohlasy a nové technické znalosti. Organizace obvykle mívají systémy pro sběr takovýchto znalostí (viz odst.7 v dalším), ty však bývají rozptýlené, nekontrolují se ani neměří a proto systematicky neovlivňují formulování strategie. Strategickou otázkou je: Jak mohou zákazníci, dodavatelé a ostatní zainteresované subjekty organizace zlepšovat způsobilosti svých zaměstnanců? Odpovědi na tuto otázku vedou k aktivitám soustředěným na vytváření a udržování dobrých osobních vztahů mezi vlastními lidmi organizace a lidmi mimo organizaci. Příklady: Zaměstnanci firmy Betz Laboratories v Trevose, Pennsylvania, se často účastní v týmech pro řízení kvality u svých zákazníků, aby lépe pochopili potřeby zákazníků a dokonce je i anticipovali. Tyto znalosti se využívají ve vývoji produktů a vedou ke zvýšení prodejů zákazníkům. Firma Betz měří přidanou hodnotu z těchto znalostí tak, že sleduje výnosnost investic do svých zákazníků a své vlastní zaměstnance odměňuje cenami za vynikající úsilí o zvyšování této výnosnosti. 4. Transfery znalostí od individuální způsobilosti do interní struktury V devadesátých letech minulého století byly investovány velké prostředky do konvertování individuálních způsobilostí (často mlčenlivých) na znalosti, které by bylo možno ukládat do úložišť dat (databank). Ideou bylo, že takto uložené informace by sdílela celá organizace. Strategickou otázkou je: Jak můžeme zlepšit konverzi individuálně vlastněné způsobilosti do systémů, nástrojů a předloh? Odpovědi na tuto otázku vedou k nástrojům, předlohám, STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ

Úvod - Odlišnosti veřejných a soukromých organizací

Úvod - Odlišnosti veřejných a soukromých organizací Projekt 31/04 Management regionálního rozvoje na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností Aktivita 3: Analýza postupů managementu soukromé sféry využitelných ve veřejné správě a regionálním rozvoji

Více

1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5

1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5 11 22 Obsah Úvod s. 4 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5 2. Výchova k podnikání ve školách s. 6 2.1 Současný stav výchovy k podnikání na základních školách

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková

Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je vytvoření návrhu implementace metody Balanced Scorecard

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová

Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá neziskovou organizací DOMINO cz, o.s. Teoreticky se věnuje neziskovým organizacím, jejich

Více

Podnikání v Evropě (Zelená kniha)

Podnikání v Evropě (Zelená kniha) Obsah Úvod 3 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti 5 2. Výchova k podnikání ve středním vzdělávání 7 3. Podpora podnikání, podnikavosti a podnikatelského myšlení

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Předmluva Vážené čtenářky, vážení čtenáři, do rukou

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY 1 QMS pro malé a střední podniky Koncepce managementu kvality Historie a současné koncepce řízení kvality Historie

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP Bc. Mária Štafurová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předkládaná práce je věnována problematice měření výkonnosti v podniku

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Doc. RNDr. Jiří Vaníček CSc. Ing. Vladimír Křesťan Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Marketing cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

2.3.3 Přilákání zahraničních investic... 30 3 Role místní vlády v klastrových iniciativách... 31 3.1 JAK ZAANGAŽOVAT SEKTOR MSP... 31 3.

2.3.3 Přilákání zahraničních investic... 30 3 Role místní vlády v klastrových iniciativách... 31 3.1 JAK ZAANGAŽOVAT SEKTOR MSP... 31 3. Průvodce klastrem 1 Obsah 1 Co jsou to klastry?... 5 1.1 HISTORIE KLASTRŮ... 6 1.2 DEFINICE KLASTRŮ... 6 1.2.1 Různé typy klastrů... 8 1.2.2 Michael Porter... 8 1.3 JAK KLASTRY FUNGUJÍ... 13 1.3.1 Rozvoj

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra sociální politiky a sociální práce. Magisterská diplomová práce. Bc.

Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra sociální politiky a sociální práce. Magisterská diplomová práce. Bc. Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterská diplomová práce Vzdělávací potřeby vedoucích pracovníků administrativy a správy ve vysokoškolské instituci

Více

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Projekt: KONCEPT Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Zadavatel: Národní ústav pro

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP č. projektu CZ.04.3.07/4.1.02/0318 III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt Etika podnikání a podniková kultura č.projektu

Více

IV. ZELENÁ KNIHA. o elektronickém obchodu

IV. ZELENÁ KNIHA. o elektronickém obchodu IV. ZELENÁ KNIHA o elektronickém obchodu Praha 2002 Obsah ZELENÁ KNIHA O ELEKTONICKÉM OBCHODU 1. Úvod 3 2. Legislativa 4 3. Elektronická komunikace s veřejnou správou 6 4. Telekomunikační a logistická

Více