20.3. Absence žáků Hodnocení vzdělávací činnosti Před reparáty Celkový prospěch Celkový prospěch v letech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "20.3. Absence žáků 20.4. Hodnocení vzdělávací činnosti 20.4.1. Před reparáty 20.4.2. Celkový prospěch 20.4.3. Celkový prospěch v letech 1998-2008"

Transkript

1

2 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 2.1. Učební plán 2.2. Vzdělávací programy 2.3. Další informace o škole 3. Součásti školy 3.1. Nejvyšší povolený počet žáků, naplněnost 3.2. Součásti školy 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich 4.1. Počet tříd a žáků 5. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 6. Přijímací řízení 6.1. Přijímací řízení do 1. ročníku 6.2. Údaje o přijímacím řízení 7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání 7.1. Prospěch a docházka žáků Prospěch před reparáty Prospěch po reparátech 7.2. Prospěch v letech Absence 7.3. Komisionální zkoušky Komisionální zkoušky souhrn 7.4. Výsledky maturitních zkoušek Opravná maturitní zkouška 8. Chování 9. Absolventi a jejich další uplatnění 9.1. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu 9.2. Přijetí na VŠ v letech Údaje o nezaměstnanosti absolventů 11. Úroveň jazykového vzdělávání na škole Žáci učící se cizí jazyky Učitelé cizích jazyků Komentář k jazykovému vzdělávání Hodnocení práce PK ANJ za školní rok 2006/ Zpráva o činnosti předmětové komise NEJ ve školním roce Zpráva o činnosti PK FRJ-RUJ ve školním roce Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole 13. Údaje o pracovnících školy Základní údaje o pracovnících školy Věková struktura pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaženého vzdělání Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe Aprobovanost výuky Další údaje o pedagogických pracovnících 14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy Veřejné akce školy Programy a projekty Spolupráce se zahraničními školami Vědomostní a sportovní soutěže Hodnocení PK TEV Prevence sociálně patologických jevů Environmentální výchova Spolupráce školy se zřizovatelem, obcí, sociálními partnery, úřady práce, zaměstnavateli a dalšími subjekty Aktivity školy uspořádané pro veřejnost Hodnocení sportovní přípravy 16. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení 17. Výchovné poradenství 18. Další činnost školy 19. Ekonomická část výroční zprávy Základní údaje o hospodaření školy Přijaté příspěvky a dotace Investiční činnost Inspekční a jiná kontrolní činnost 20. Závěr Charakteristika školního roku Počty žáků

3 20.3. Absence žáků Hodnocení vzdělávací činnosti Před reparáty Celkový prospěch Celkový prospěch v letech Zájem o studium na VŠ v období Zájem o studium Podmínky pro výuku 21. Autoevaluace - zpráva za rok Opatření a závěr

4 1. Základní údaje o škole Sportovní gymnázium Kladno, Plzeňská 3103, Kladno Zřizovatel : Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha Kontakty: tel.: (sekretariát) (ředitel) (ekonom) fax.: Ředitel : Mgr. Jiří Stejskal Statutární zástupce zástupce pro pedagogickou činnost: ing. Ivana Nová - zástupce pro sportovní přípravu: Mgr. Vít Rus Školská rada: zástupci zřizovatele zástupci nezletilých žáků školy zástupci pedagogických pracovníků - ing. Marcel Hrabě - Antonín Kajgr - RNDr. Václav Opatrný - ing. Alena Sajdlová - Mgr. Ilona Mašková - Mgr. Marta Nekužová Datum zařazení do rejstříku škol: a Charakteristika školy Charakteristika vzdělávacího procesu Název vzdělávacího procesu: Gymnázium K/801 dobíhající obor * Gymnázium tělesná výchova K/813 dobíhající obor * * změna JKKOV Gymnázium K/81 od Gymnázium tělesná výchova K/81 od Délka vzdělávacího programu: 8 let (viz. Profil absolventa) Gymnázium Gymnázium sportovní příprava Gymnázium tělesná výchova K/ K/ K/413 Délka vzdělávacího programu: 4 roky (viz. Profil absolventa)

5 Pojetí a cíle vzdělávacího programu Hlavní náplní gymnaziálního studia je příprava ke studiu na vysoké škole libovolného typu a zaměření. Splnění tohoto cíle znamená, že si žáci v průběhu studia osvojí nejen potřebný objem vědomostí a potřebné studijní dovednosti, techniky a návyky, ale že budou zároveň pro studium na vysoké škole dostatečně motivováni a budou chápat vzdělání jako významnou hodnotu svého života. Tyto požadavky se promítají do cílů gymnaziálního vzdělání, jimiž jsou rozvoj poznání, dovednosti, kompetence, hodnoty a postoje. Tento cíl si klademe u všech částí školy. V části sportovní pak navíc připravujeme naše žáky pro jejich zařazení do špičkového (vrcholového) sportu v návaznosti na soutěže typu extraliga, ME, MS, OH. Jako praktický výstup je možnost získání trenérské licence typu C a průkazu rozhodčího III.tř. v atletice. Organizace výuky Délka studia na naší škole je 8 let, respektive 4 roky, studium je denní. Pro sportovní část školy je denní režim organizován tak, aby byly skloubeny povinnosti gymnazisty s požadavky sportovní přípravy. Způsoby hodnocení Klasifikace známkami. V oblasti sportovní přípravy plnění výkonnostních limitů pro MČR, ME, MS, OH a zařazení se do národních mužstev. Vstupní předpoklady Absolvování 5. nebo 9. ročníku ZŠ, přijímací zkoušky dle vyhl. 671/2004 Sb.,a podle šk.z. 60a, 60b s odlišnostmi upravenými v 62 odst. 1 až 3. Testy z všeobecných studijních předpokladů. U uchazečů na obor K/420, K/413 a K/81 zaměřené na TEV ještě navíc talentové a pohybové testy, zároveň je požadován dobrý zdravotní stav Učební plán Jednotlivé ročníky školy se řídí podle roku nástupu ke studiu na naší škole následujícími dokumenty: - Generalizovaný učební plán s osmiletým studijním cyklem schválený MŠMT ze dne č.j /99-22 s platností od Upravený učební plán pro obor K/420 schválený MŠMT č.j / Generalizovaný učební plán č.j / ŠVP Kalocagathia rozvoj těla i ducha, osmiletý a čtyřletý vzdělávací program schválený č.j. 1405/2007/SG

6 2.2. Vzdělávací programy: Gymnázium K/801 a 81 Poslední ročník sedmiletého studia ukončil studium maturitou ve školním roce 1998/99. První ročník osmiletého studia maturoval v roce Ve školním roce 2007/08 studovali žáci tuto větev v 8 třídách. Gymnázium tělesná výchova K/813 a 81 Od školního roku 2002/03 je vždy otevírána prima s tímto zaměřením náhradou za dobíhající obor K/820. Ve školním roce 2007/08 studovali žáci tuto větev v 6 třídách. Gymnázium K/401 Ve školním roce 2000/01 bylo obnoveno přijímací řízení do čtyřletého všeobecného studia. Ve školním roce 2005/06 studovali žáci tento typ ve 4 třídách (každý ročník o jedné třídě). A od školního roku 2005/05 je tento obor kombinován s oborem K/413 Gymnázium sportovní příprava K/420 Gymnázium tělesná výchova K/413 Ve školním roce 2001/02 bylo znovu obnoveno přijímání žáků do čtyřletého studia oboru sportovní příprava a zavedeno přijímání do oboru tělesná výchova. Z těchto žáků byly zřízeny kombinované třídy, v každém ročníku po jedné. Od školního roku 2005/06 je v oboru K/420 otevírána samostatná třída. Dosažený stupeň vzdělání Úplné střední všeobecné Způsob ukončení a certifikace Maturitní zkouška vysvědčení o maturitní zkoušce Výsledky vzdělávání 1. Příprava ke studiu na vysokou školu libovolného typu. 2. Příprava k výkonu takových povolání, která vyžadují všeobecný rozhled, ale pro jejichž výkon je třeba pouze krátké zaškolení, nebo nevyžadují zvláštní odbornou přípravu. 3. Ve sportovní části přibývá možnost získat trenérskou licenci typu C. 4. Realizace ve střediscích vrcholového sportu

7 2.3. Další informace o škole Něco z historie Sportovní Škola (původní název) zahájila svoji činnost v novém areálu v Kladně na Sítné. Škola byla koncipována jako dvojstupňová, skládající se z 2. stupně ZŠ (v té době ročník) a gymnázia. Svoji činnost zahajovala se třemi třídami (5. a 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázia a šesti zaměstnanci - D.Kunovou (Černou), F. Müllerem, R. Jánským, J. Sklenářem, P. Kosinou a J. Stejskalem. Jediným sportem, který škola zajišťovala, byla atletika. V průběhu prvního roku činnosti byl dostavován areál tělocvičen, ale největším problémem se stalo vybudování školního hřiště. Hřiště bylo nakonec dobudováno až po vleklých jednáních na podzim roku 1987 z finančních prostředků určených pro asanaci města Kladna.Sportovní Škola v Kladně byla jedinou školou v republice, která zajišťovala pouze jediný sport. Proto byla zahájena jednání po liniích ČSTV a MŠMT ČR o zařazení dalších sportů. Tak bylo možno na počátku roku 1990 zahájit výběrové řízení pro basketbal a judo. V roce 1991 přibylo ještě plavání. V té době měla škola osm tříd a zaměstnávala 18 trenérů. Po listopadu 1989 se se změnou politicko-ekonomických podmínek začala škola transformovat ve víceleté gymnázium se sportovním i se všeobecným zaměřením. A tak v dubnu 1990 proběhlo přijímací řízení do sportovní i do všeobecné primy a I. ročníku čtyřletého gymnázia. Zájem byl nebývalý, na dvě třídy se přihlásilo takřka 250 uchazečů. Pro velký zájem rodičů bylo školským úřadem povoleno otevřít ještě dvě primy při 8. ZŠ, které podléhaly v řízení Sportovní Škole a Gymnáziu, což byl nový název školy. Řízením gymnaziálních tříd na 8. ZŠ byla pověřena pí Mgr. Olga Balcarová. Od následujícího školního roku byly již přijímány na školu tři primy, jedna se sportovním a dvě se všeobecným zaměřením, a jedna třída se čtyřletým studijním cyklem. Od roku 1993/94 byli na školu přijímáni v rámci přijímacího řízení pouze žáci pro obory s osmiletým studijním zaměřením. Počínaje školním rokem 1996/97 nese škola název Sportovní gymnázium a Gymnázium, Kladno. Ve školním roce 1998/1999 a ve školním roce následujícím byly v důsledku regionálního stavu populace otevřeny pouze dvě třídy osmiletého gymnázia: jedna se zaměřením na sportovní přípravu a jedna se zaměřením všeobecným. Počet nově otevíraných tříd se opět zvýšil již ve školním roce 2000/ byly otevřeny tři třídy osmiletého studia (jedna sportovní a dvě všeobecné) a znovu, po delší prodlevě, i jedna třída všeobecného studia čtyřletého. Přijímací řízení pro rok 2001/2002 bylo poznamenáno nařízením MŠMT ČR o zrušení osmiletého oboru Sportovní příprava. Na základě příslušného nařízení byly otevřeny v tomto školním roce pouze dvě třídy osmiletého všeobecného studia, současně se však zdařilo otevřít dvě třídy studia čtyřletého: jednu třídu všeobecného studia a jednu třídu, v níž jsou umístěni žáci oboru Sportovní příprava a žáci studia všeobecného. Současně s tím zažádala škola o povolení k otevření všeobecného studia s rozšířenou výukou tělesné výchovy.počínaje školním rokem 2005/2006 nese škola název Sportovní gymnázium Kladno, Plzeňská 3103.

8 3.Součásti školy 3.1. Nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost IZO a název součásti (druh/typ školy) Nejvyšší povolený počet žáků /studentů Skutečný počet žáků /studentů 1 Počet žáků/stud. v denním studiu gymnázium Přepočtený počet ped. pracovníků učitelé trenéři 55,95 9,99 Počet žáků/stud. na přep. počet ped. pracovníků 9, Součásti školy nejvyšší povolený počet žáků (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost IZO a název součásti (školské zařízení) Nejvyšší povolený počet žáků/./ stráv./klientů Nejvyšší povolený počet žáků/ ubyt./stráv. /klientů Počet žáků stráv./ klientů Z toho cizích Přepočtený počet pracovníků školní jídelna 720/ / /72 0 6, Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě studia podle oborů vzdělání Kód a název oboru Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř K/ , K/ K/ , K/ , K/ Celkem ,64 V příštím školním roce bude otevřeno 23 tříd s předpokládaným počtem žáků Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných - Počet žáků přijatých v průběhu školního roku 2008/2009 do denního studia 8. - Žáků dojíždějících do školy z jiných krajů 12 v denním studiu). Počet nadaných žáků v oblasti sportovní přípravy zařazených do reprezentačních týmů příslušných věkových kategorií vzdělávajících se podle individuálních vzdělávacích plánů:.36.z toho 25 reprezentantů ČR

9 Údaje o individuálně integrovaných žácích a studentech podle druhu zdravotního postižení Počet Druh postižení integrovaných SŠ Tělesné postižení 1 6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ Pro účely přijímacího řízení byly použity testy z obecných studijních předpokladů pro čtyřleté studium, a pro osmileté testy od firmy SCIO o. p. s. K vyhodnocení přijímacího řízení byl použit program téže firmy. V přijímacím řízení u oborů 81 TEV, 413, 420 byly navíc použity výsledky pohybových testů. Výše zmíněné součásti přijímacího řízení byly opatřeny váhou podle následujícího schématu: Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2009/10 Obor K/81 - všeobecné % všeob. studijní předpoklady. Pořadí přijatých žáků stanoveno dle výkonu v přijímacích testech. Prominutí přijímacích zkoušek - průměrný prospěch na ZŠ do 1,55 (na konci 8. i v polovině 9. ročníku). Obor K/81 - rozšířená tělesná výchova + 41+Tv - 75% všeob. studijní předpoklady, 25% pohybové testy. Pořadí přijatých žáků stanoveno dle výkonu v přijímacích testech. Prominutí přijímacích zkoušek - průměrný prospěch na ZŠ do 1,55 (na konci 8. i v polovině 9. ročníku). Obor K/41 - Přijímací zkouška je tvořena ze dvou částí - a) teoretická část - písemné testy, 100% všeobecné studijní předpoklady, b) praktická část - pohybové. testy, obsah dle zvoleného kmenového sportu. Výsledky teoretické části tvoří 1/2 a výsledky talentové části také 1/2 výběrového kritéria. Pořadí přijatých žáků stanoveno dle výkonu v přijímacích testech. Prominutí přijímacích zkoušek - průměrný prospěch na ZŠ do 1,55 (konec 8. ročníku) + start a umístnění na MČR, nebo na ME, MS, OH v individuálních disciplinách - atletika, plavání

10 Za administrativní zpracování dat odpovídal Jiří Čuba a Ing. Ivana Nová, za vyhodnocení pohybových testů Mgr. Vít Rus Údaje o přijímacím řízení do denního studia na SŠ pro školní rok 2009/2010 podle oborů vzdělání Kód a název oboru 1. kolo počet Další kola počet přihl. přij. přihl. přij. Odvolání poda- ných počet kladně vyříz. Počet tříd Gymnázium K/81 všeob./tev D Gymnázium K/41 všeob./ TEV D Gymnázium sportovní příprava K/ D celkem D FV 7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání 7.1. I. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků Počet žáků/studentů Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Žáci celkem 545 Prospěli s vyznamenáním 66 Prospěli 448 Neprospěli 31 - z toho opakující ročník 0 Průměrný prospěch žáků (n.g. /v.g./celkový 1,9/2,47/2,26 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 80,34/1,37

11 Před reparáty žáci samé1 ostatní vyzn. prospěli neprospěli neklas. součty % 0,6% 11,6% 74,9% 5,7% 7,3% samé1 ostatní vyzn. prospěli neprospěli neklas.

12 Celkový prospěch po reparátech samé1 ostatní vyzn. prospěli neprospěli neklas % 0,6% 11,6% 87,3% 0,6% 0,0% samé1 ostatní vyzn. prospěli neprospěli neklas.

13 7.2. Prospěch v letech samé 1 vyznamenání prospěl neprospěl 98/ / / / / / / / / / / samé 1 vyznamenání prospěl neprospěl 98/99 99/00 00/01 00/02 00/03 00/04 00/05 00/06 00/07 00/08 00/09

14 Průměrná absence v jednotlivých třídách absence výuka sport.příp. celkem průměr/žák 80,34 45,94 63,14 průměr/žák 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 výuka sport.příp. celkem 115,00 110,00 105,00 100,00 95,00 90,00 85,00 80,00 75,00 70,00 65,00 60,00 55,00 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B, IV.A IV.B, V.A. V.B. 1.A. 1.D. 2.A, 2.D, VI.B. 3.D. 3.A. VII.A. VII.B. 4.D, 4.A. VIII.B. omluvené neomluvené

15 7.3. Komisionální zkoušky obor ročník opravná zkouška Doklasifikační zkouška K/ K/ K/801 IV. 2 V. 6 5 VII. 2 2 VIII K/813 I. 2 1 V. VII Komisionální zkoušku souhrnem konali: K/401 gymnázium K/420 sportovní příprava komisionální zkoukou ška neprospělo K/ K/ K/820 Celkem tělesná výchova sportovní příprava Četnost opravných zkoušek: ČJL 14x, Mat 13x, BIO 2x, CHE 2x, PŘS 2x, DĚJ 3x, MS 4x Deklasifikační zkoušky: ČJL 4x, BIO 5x, MAT 1x, MS 1x, VKJL 2x, DĚJ 1x, ZSV 1x, RUJ 4x, NĚJ 2x, AVT 2x, TEV 2x, OBV 1x, BICHES 1x. Doklasifikační zkoušky byly konány z důvodů malé četnosti klasifikace z důvodů absencí žáků a nebo z důvodu individuálního studijního plánu.

16 7. 4. Výsledky maturitních zkoušek Maturitní zkouška: Kód a název oboru Žáci/studenti konající zkoušky celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli K/401 gymnázium K/420 sportovní příprava K/ Celkem MATURITY A ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST PRG DG PRUM. 2,68 2,38 3,5 2,67 2,67 1,5 2 2,17 2,67 PRUM. CELKEM: 2,47 VIII.B ČJL AN J NEJ FRJ RU J DEJ ZSV BIO CH E FYZ MA T TEV PRUM. 2,52 1,61 3,33 1 1,25 1,91 1,86 2,75 1,8 2,4 2 ZE M PS Y EST PR G DG PRUM. CELKEM: 2,04

17 4.D ČJL AN J NEJ FRJ RU J DEJ ZSV BIO CH E FYZ MA T TSP PRU M 3,35 2,35 2,5 2,9 2,67 2,67 3 3,67 2, ,78 ZE M PS Y EST AV T DG průměrné známky ,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST PRG+AVT A B D

18 prospěch tříd A B C D S celk samé vyznamenání prospěl neprospěl Průměry tříd 3,00 2,47 2,78 2,50 2,04 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 A B C D S

19 Prospěch celkem samé vyznamenání prospěl neprospěl četnost přemětů celkem ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST PRG+AVT DG

20 ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST PRG+AVT

21 Opravná maturitní zkouška a maturitní zkouška konaná Kód a název oboru Maturitní zkouška: Opravná maturitní zkouška maturitní zkouška Prospěli s vyznamenáním K/401 gymnázium K/420 sportovní příprava - Pr os pěl i Neprospěli K/ Celkem V novém maturitním termínu bude maturovat 1 žák. Kód a název oboru Žáci/studenti konající zkoušky celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Celkem i s opravnou zkouškou Chování žáků Chování žáků/studentů (k ) Druh/typ školy Hodnocení chování velmi dobré uspokojivé neuspokojivé K/401 gymnázium K/420 sportovní příprava K/ K/813 tělesná výchova V průběhu školního roku nebyl vyloučen žádný student. Podmínečné vyloučení ze studia také nebylo uděleno Prospěchové, kázeňské a výchovné problémy byly řešeny na 9 jednáních výchovné komise ve spolupráci s výchovným poradcem a rodiči. Často byla v rámci řešení výchovně výukových problémů kontaktována pedagogicko-psychologická poradna.

22 Chování žáků VIII.B. 4.A. 4.D, VII.B. VII.A. 3.A. 3.D. VI.B. 2.D, 2.A, 1.D. 1.A. V.B, V.A, IV.B, IV.A III.B, III.A, II.B, II.A, I.B, I.A, pochvaly velmi dobré uspokojivé neuspokojivé pod.vylouč. vyloučení

23 9. Absolventi a jejich další uplatnění 9.1. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou a absolventi VOŠ obor počet ž. maturitní zk. %přijatých na VŠ přijatých na VŠ přihláška VŠ přijatí VOŠ z přihlášených z maturantů K/ ,74 85, K/ ,50 70, K/ ,54 59,09 celkem ,59 71, A 4.D VIII.B přihlášení přijatí VŠ VOŠ ostatní

24 9.2. Přijetí na VŠ v letech přijati rok absolventi přihlášeni VŠ 98/ / / / / / / / / / / /99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 absolventi přihlášeni přijati VŠ 10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 2006/2007 Z nich počet nezaměstnaných duben K/401/413 gymnázium K/420 sportovní příprava K/ K/820 sportovní příprava 21 1 celkem 120 4

25 11. Úroveň jazykového vzdělávání na škole Žáci učící se cizí jazyk Jazyk Počet žáků /studentů Počet skupin Počty žáků/studentů ve skupině minimálně maximálně průměr anglický německý francouzský ruský latinský Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace Jazyk Počet učitelů celkem pedagogická i odborná Kvalifikace vyučujících částečná žádná anglický německý francouzský ruský latinský Rodilí mluvčí Komentář k jazykovému vzdělávání - úroveň jazykového vzdělávání je dobrá, přijetím dvou plně aprobovaných angličtinářek za učitelky s kterými byl ukončen pracovní poměr se situace v oblasti výuky jazyků výrazně zlepšila. Došlo k zvýraznění práce PK ANJ a komise začala aktivně pracovat na reorganizaci výuky ANJ. - v rámci dislokace dochází k řešení některých problémů: a) absence rodilých mluvčí b) nemožnost se dále vzdělávat a pracovat s moderními vyučovacími metodami z důvodů absence otevíraných reaprobačních předmětů vysokými školami v kombinovaném či korespondenčním studiu. - 80% učitelů pravidelně pracuje na svém dalším vzdělávání - DVPP probíhá formou nabídnutých seminářů a přednášek, které každoročně předkládá služba škole, agentura Descartes, Caledonian School, Oxford + Cambridge University Press, Francouzský institut, PC Praha - pravidelně spolupracujeme s vydavatelstvími pro jednotlivé jazyky, která nám posílají své aktuální nabídky nejen učebnic, ale i dalších materiálů k výuce (Klett, Frauz, Oxford Cambridge atd.) - německá sekce se pravidelně informuje na akce pořádané Goethe institutem a v rámci možností se jich účastní - anglická sekce spolupracuje s Britskou radou v Praze

26 - někteří vyučující získavají certifikáty z absolvovaných seminářů - všechny jazykové sekce organizují zahraniční pobyty či exkurze do státu vyučovaného jazyka, čímž je zajištěna motivace žáků k učení se cizího jazyka a praktické použití nabytých vědomostí v běžných životních situacích Hodnocení práce PK ANJ za školní rok 2007/08 Předmětová komise anglického jazyka pracovala od listopadu 2008 ve složení : předseda - Š. Jasenovska, členové - R. Čermáková,V. Dvořáková, J. Kotzinová, R. Krchová,,V. Mandlíková- zajišťuje třídy nižšího gymnázia, M. Nekužová, V. Průšová, V. Rus v průběhu roku celkem 6 schůzek průběžné předávání informací z porad vedení školy zpravidla 1 za měsíc provedeny hospitace u kol. Mandlíkové Akce konané v rámci DVPP : Srpen Oxford University Press Praha- seminář na téma Nová maturita z angličtiny v praxi + metodický seminář na téma Komunikace v ANJ Říjen OUP Plzeň metodické semináře + presentace nových učebnic Maturita Solutions + informace k novým Březen OUP Praha metodický pokračovací seminář k výuce literatury, komunikace a psaní strukturované písemné práce a její hodnocení Duben Caledonian School Praha prezentace dalších dílů učebnice OPPORTUNITIES Celoročně Práce na ŠVP Školní semináře korektury osnov pro primu + diskuse a předávání zkušeností vyučujících v primách o učebním plánu a vhodnosti nových učebnic ( V. Mandlíková, V.Vokatá, R.Čermáková + M.Nekužová) Realizace výměny učebnic A Way to win (výuka probíhápodle učebnic Challenges). ˇučast na školeních k nové maturitě. v měsíci říjnu a lednu se konaly dny otevřených dveří našeho gymnázia a na jejich organizaci se podílely kol. Vokatá, Čermáková, Mandlíková,Jasenovská, Krchová, které prezentovaly výuku AJ v uč. č. 62. Zápisy ze schůzek: 10.listopadu - informace z porady vedení - výběr filmového představení jednotliví vyučující vyhodnotí návrhy studentů, termín doporučujeme začátek prosince - hodnocení nových učebnic, využít OPPORTUNITIES pro ŠVP - doplňková četba V. Mandlíková - práce s časopisy

27 3. prosince - informace z porady vedení - maturitní otázky stávající nevyhovují / nevyvážená obtížnost/ vyučující současných 4. ročníků podají návrhy na řešení -ŠVP rozsah do úrovně intermediate, nerozepisovat příliš konkrétně pro případ aktualizace učebnic 8.ledna - informace z porady vedení - ŠVP 4. ročník bez učebnic, tématické okruhy podle požadavků MŠMT ke st.maturitám - od 2. pololetí shodné hodnocení testů na vyš.gymn. úspěšnost v procentech 1-90%, 2-79ˇ, 3-63%,4-50% z možných bodů - lze používat i půl body - nižš. gymn. učitelé zváží možnost jednotného hodnocení - služby na DOD 19. února - rozdělení maturitních otázek k přepracování - ŠJ připraví vzorové, jednotné schéma - zhodnocení ŠVP pro vyš. gymn. - zhodnocení konverzačních soutěží - příprava maturitních otázek 30. března - kontrola maturitních otázek - sjednocení názvů a podotázek pro všechny třídy - informace o zájezdu do Anglie 8. dubna - příprava na maturitní zkoušky - komise - Opportunities pre- inter budou v příštím roce používat všechny 1. ročníky vyš. gymn. - učebnice objednáme hromadně do konce šk. roku pro kvinty,ostatní v září 26. května - zhodnocení maturit rozdílná úroveň jednotlivých tříd - některé otázky v případě odkladu státních maturit vylepšíme,přidáme popis obrázků /koláží/ - sportovní třídy by se měly více zaměřit na otázky týkající se sportu - využití interaktivní tabule ve výuce Aj, k učebnicím objednáme spec. program 4. června - informace z porady vedení - učebnice pro 4. ročníky Infoa - předmět konverzace ve 3. a 4. ročníku bude obsahovat témata pro vlastní školní část maturitní zkoušky - pro vlastní školní část maturitních otázek vypracujeme 10 společných témat a 10 odlišných pro sportovní a studijní třídy ty odlišné se budou probírat v hodinách konverzace

28 25.června - práce s interaktivní tabulí- výukový program na podporu učebnice Op.pre-interm., na podzim objednat úroveň intermmediate. - požadavek na učebnu s interaktivní tabulí na alespoň jednu hodinu s každou třídou pro všechny vyučující AJ za PKAJ Š. Jasenovská Zpráva o činnosti předmětové komise NEJ Předmětová komise se sešla v tomto školním roce celkem 4x, zároveň byly řešeny aktuální problémy ihned i mimo dané termíny schůzek, což bylo časté, protože se dokončoval ŠVP pro vyšší gymnázium. Na první schůzce v přípravném týdnu v srpnu byly řešeny informační a organizační záležitosti ve výuce v novém školním roce. Byly podány informace o učebnicích, pomůckách, časopisech aj. Byly předloženy návrhy exkurze do Německa, byl dán pokyn k vyhodnocení časových plánů. Byla rozdělena práce na ŠVP pro vyšší gymnázium mezi členy komise. Na druhé schůzce v listopadu byly kontrolovány časové plány. Diskutovalo se o průběhu prací na ŠVP a určily se termíny k odevzdání. Kateřina Karasová a Libuše Drábková se zúčastnily v říjnu 2008 školení Metodika rozvíjení ústního projevu v NJ / Maturitní zkouška na úrovni B byla připravena exkurze do Drážďan (Holá, Karasová), kde studenti navštívili především obrazárnu Zwinger. Na třetí schůzce v březnu bylo hodnoceno okresní kolo konverzační soutěže v NEJ, ve kterém naše gymnázium reprezentovala žákyně 1.A Simona Hamerníková, která obsadila 3. místo. Zároveň byly dokončeny práce na ŠVP a odeslány Mgr. Nekužové. Byly zkontrolovány maturitní otázky a časové plány. Na čtvrté schůzce na začátku června byly hodnoceny maturitní zkoušky a diskutovalo se o smyslu státních maturit ve školním roce 2009/2010. Kateřina Karasová a Libuše Drábková absolvovaly školení hodnotitelů na gymnáziu Kladno. Toto školení bylo hodnoceno negativně, protože nepřineslo žádné nové poznatky o maturitě. Zároveň byly prostudovány materiály, které byly zaslány na školu k nové maturitě. S nimi byli seznámeni všichni členové komise. V příštím školním roce 2009/2010 se bude již učit na vyšším gymnáziu podle ŠVP, tímto mění předmětová komise NEJ učebnice, bude se učit podle Studio d od vydavatelství Fraus. Vyučující, kterých se to týká, dostali za úkol seznámit se s těmito učebnicemi o prázdninách. Za předmětovou komisy NEJ Kateřina Karasová

29 Hodnocení činnosti PK FRJ a RUJ Srpen 2008: 1) volba učebnic a dalších studijních pomůcek 2)opravné zkoušky 3)návrh exkurzí a dalších studijně-kulturních aktivit 4)časopisy, objednávka 5)zájezd do Francie Říjen 2008: 1)MZK 2)vyhodnocení zájezdu do Francie 3)program, nabídka dalšího vzdělávání PP 4)ŠVP Leden 2009: 1)vyhodnocení činnosti za 1.pololetí 2)problémoví žáci 3)MZK,příprava dokumentů, textů Březen 2009: 1)Kompletace mat, textů a dokumentů 2)ŠVP 3)nová nabídka učebnic naklad, Fraus Květen 2009: 1)vyhodnocení MZK 2)příprava zájezdu do Francie září )příprava doplňkových studijních aktivit pro šk.rok 2009/2010 V Kladně Za PK FRJ/RUJ zapsala PhDr.V.Dvořáková

30 12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Pedagogičtí pracovníci Pedagogický sbor, včetně trenérů a externistů, má možnost využívat přístupu k Internetu a to přímo ve svých kabinetech. Zasíťové jsou všechny kabinety, což umožňuje jednodušší komunikaci mezi vyučujícími a rodiči, kteří je mohou kontaktovat prostřednictvím u. Proškolení SIPVZ Současný stav ICT znalostí pedagogického sboru je velmi dobrý, v oblasti využívání interaktivních tabulí došlo k velkému zlepšení a využívání tabulí se rozšířilo. Učebny a jejich vybavení Škola je v současnosti vybavena 1 počítačovou učebnou s vyhovujícím hardwarem a celkem 16 pracovními stanicemi. Tento stav je ovšem vzhledem k vývoji techniky dočasný a bude postupně doplňován pravděpodobně v roce 2009/2010. V učebně jsou značkové počítače AutoCont, ve stáří 3 až 5 let a počítače HP, stáří 3 roky. Jsou vybaveny systémy Windows XP, Microsoft Office XP, programem na programování Pascal, tvorbu www stránek, zpracování digitálních fotografií, programy na biologii, matematiku apod. Tento software je rozšiřován dle potřeb školy a novinkám na trhu. Další učebna je vybavena prezentační technikou s dataprojektorem, DVD přehrávačem a videem. Máme k dispozici 4 učebny s interaktivní tabulí. Takto jsou vyučovány předměty zeměpis, fyzika, biologie, chemie a jedna tabule slouží pro výuku jazyků a společenských věd. Zájem o tento způsob výuky je velký, proto počítáme do budoucna s dalším rozšiřováním takových pracoven. Dále má škola k dispozici odborné pracovny, které jsou vybaveny zpětnými projektory a některé video technikou, popř. připojením k síti Internet. V této oblasti plánujeme rozšíření učeben (TV, DVD přehrávač a video) o další. I přes toto všechno snažení škola nesplňuje požadavky ICT standart daný MŠMT ČR. Připojení k Internetu Škola je do internetu připojena službou od Telefonica O2 rychlostí 3,5 MB/s pro učitele a rychlostí 512 kb/s pro studentskou síť.

Základní údaje o škole. 2.Charakteristika školy. 1. Charakteristika vzdělávacího procesu

Základní údaje o škole. 2.Charakteristika školy. 1. Charakteristika vzdělávacího procesu OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 2.1. Učební plán 2.2. Vzdělávací programy 3. Součásti školy 3.1. Nejvyšší povolený počet žáků, naplněnost 3.2. Součásti školy 4. Obory vzdělání

Více

21.3. Absence žáků 21.4. Hodnocení vzdělávací činnosti 21.4.1. Před reparáty 21.4.2. Celkový prospěch 21.4.3. Celkový prospěch v letech 1998-2013

21.3. Absence žáků 21.4. Hodnocení vzdělávací činnosti 21.4.1. Před reparáty 21.4.2. Celkový prospěch 21.4.3. Celkový prospěch v letech 1998-2013 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 2.1. Učební plán 2.2. Vzdělávací programy 2.3. Další informace o škole 3. Součásti školy 3.1. Nejvyšší povolený počet žáků, naplněnost 3.2. Součásti

Více

21.7. Podmínky pro výuku 22. Autoevaluace - zpráva za rok 2012/13 23. Opatření a závěr

21.7. Podmínky pro výuku 22. Autoevaluace - zpráva za rok 2012/13 23. Opatření a závěr OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 2.1. Učební plán 2.2. Vzdělávací programy 2.3. Další informace o škole 3. Součásti školy 3.1. Nejvyšší povolený počet žáků, naplněnost 3.2. Součásti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 3 Charakteristika podmínek pro výuku dle předmětových komisí... 5 3. Školy a školská zařízení členění... 18 4. Obory vzdělání a údaje o

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2007 2008

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2007 2008 Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. 312 /2008 Výroční zpráva o činnosti

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí Sportovní 1135, 271 80 Nové Strašecí Zřizovatel : Středočeský kraj, Praha 5, Zborovská 11 IČO : 14 802 201 IZO : 107 820 536 Kontakty :

Více

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy 1. Základní údaje o škole 1.1.Název školy, adresa. Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní závěrečné zkoušky, U Stadionu 486, 266 00 Beroun 1.2.Zřizovatel : Středočeský

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Charakteristika školy, vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy

Více

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2009/2010

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2009/2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 3 3. Školy a školská zařízení členění... 7 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich... 7 5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti školy 2009 2010 Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414 Fakultní škola Filozofické fakulty UK v Praze Výroční zpráva o činnosti školy 2009 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/10 Strana 1 (celkem

Více

Obsah: Seznam příloh výroční zprávy:

Obsah: Seznam příloh výroční zprávy: Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Školy a školská zařízení členění... 6 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich... 7 5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními

Více

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - - 2 - VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA JANA PALACHA, MĚLNÍK, POD VRCHEM 3421 ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 + Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2006-2007

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2006-2007 Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. 223 /2007 Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Výroční zpráva Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy červenec září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE BUČOVICE Součkova 500 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 právní forma: příspěvková organizace IČO: 00559261 číslo organizace: 6800 náplň činnosti: školství tel. č. ředitel

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2011/2012 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim IČ: 61664545

Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim IČ: 61664545 Výroční zpráva Gymnázia, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim IČ: 61664545 za školní rok 2013/14 Zpracovala RNDr. Chroustová Věra, ředitelka Gymnázia, Vlašim, Tylova 271. OBSAH: 1. Základní

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více