1. Základní údaje o škole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Základní údaje o škole"

Transkript

1

2 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 2.1. Učební plán 2.2. Vzdělávací programy 3. Součásti školy 3.1. Nejvyšší povolený počet žáků, naplněnost 3.2. Součásti školy 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich 4.1. Počet tříd a žáků 5. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 6. Přijímací řízení 6.1. Přijímací řízení do 1. ročníku 6.1.I. Údaje o přijímacím řízení 7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání 7.1. Prospěch a docházka žáků Prospěch v letech Výsledky maturitních zkoušek 8. Chování 9. Absolventi a jejich další uplatnění 9.1. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu 9.2. Přijetí na VŠ v letech Údaje o nezaměstnanosti absolventů 11. Úroveň jazykového vzdělávání na škole Žáci učící se cizí jazyky Učitelé cizích jazyků Komentář k jazykovému vzdělávání 12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole 13. Údaje o pracovnících školy Základní údaje o pracovnících školy Další údaje o pedagogických pracovnících Aprobovanost výuky Věková struktura pedagogických pracovníků 14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy Environmentální výchova Pracovní prostředí Odborné přednášky a exkurze DVPP Olympiády, SOČ z BIO a BICHES s ekologickou tematikou Střednědobé a dlouhodobé projekty Ročníkové ekologické konference Hodnocení EVVO Hodnocení sportovní příptravy 16. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení 17. Výchovné poradenství 18. Údaje o inspekční činnosti ČŠI a jiných kontrolách 19. Další činnost školy 20. Ekonomická část výroční zprávy Základní údaje o hospodaření školy Přijaté příspěvky a dotace 21. Závěr Charakteristika školního roku Počty žáků Hodnocení vzdělávací činnosti Celkový prospěch Celkový prospěch v letech Testování žáků (CERMAT, SCIO) Zájem o studium na VŠ v období Podmínky pro výuku 22. Cíle koncepčního záměru 23. Vlastní hodnocení školy SWOT analýza Vnitřní prostředí školy Hodnocení kultury školy 24. Závěry Opatření

3 1. Základní údaje o škole Sportovní gymnázium Kladno, Plzeňská 3103, Kladno Zřizovatel : Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha Kontakty: tel.: (sekretariát) (ředitel) (ekonom) fax.: Ředitel : Mgr. Jiří Stejskal Statutární zástupce zástupce pro pedagogickou činnost: ing. Ivana Nová - zástupce pro sportovní přípravu: Mgr. Kateřina Rusová Školská rada: zástupci zřizovatele zástupci nezletilých žáků školy zástupci pedagogických pracovníků - ing. Marcel Hrabě - Antonín Kajgr - RNDr. Václav Opatrný - ing. Alena Sajdlová - Mgr. Ilona Mašková - Mgr. Marta Nekužová Datum zařazení do rejstříku škol: a Charakteristika školy Charakteristika vzdělávacího procesu Název vzdělávacího procesu: Gymnázium K/801 Gymnázium tělesná výchova K/813 Gymnázium sportovní příprava K/820 dobíhající obor Délka vzdělávacího programu: 8 let (viz. Profil absolventa) Gymnázium Gymnázium sportovní příprava Gymnázium tělesná výchova K/ K/ K/413 Délka vzdělávacího programu: 4 roky (viz. Profil absolventa) Pojetí a cíle vzdělávacího programu Hlavní náplní gymnaziálního studia je příprava ke studiu na vysoké škole libovolného typu a zaměření. Splnění tohoto cíle znamená, že si žáci v průběhu studia osvojí nejen potřebný objem vědomostí a potřebné studijní dovednosti, techniky a návyky, ale že budou zároveň pro

4 studium na vysoké škole dostatečně motivováni a budou chápat vzdělání jako významnou hodnotu svého života. Tyto požadavky se promítají do cílů gymnaziálního vzdělání, jimiž jsou rozvoj poznání, dovednosti, kompetence, hodnoty a postoje. Tento cíl si klademe u všech částí školy. V části sportovní pak navíc připravujeme naše žáky pro jejich zařazení do špičkového (vrcholového) sportu v návaznosti na soutěže typu extraliga, ME, MS, OH. Jako praktický výstup je možnost získání trenérské licence typu C a průkazu rozhodčího III.tř. v atletice. Organizace výuky Délka studia na naší škole je 8 let, respektive 4 roky, studium je denní. Pro sportovní část školy je denní režim organizován tak, aby byly skloubeny povinnosti gymnazisty s požadavky sportovní přípravy. Způsoby hodnocení Klasifikace známkami. V oblasti sportovní přípravy plnění výkonnostních limitů pro MČR, ME, MS, OH a zařazení se do národních mužstev. Vstupní předpoklady Absolvování 5. nebo 9. ročníku ZŠ, přijímací zkoušky v krajském systému Kvalita, testy z českého jazyka, matematiky, všeobecných studijních předpokladů. U uchazečů na obor K/420, K/413 a K/813 ještě navíc talentové a pohybové testy, zároveň je požadován dobrý zdravotní stav Učební plán Jednotlivé ročníky školy se řídí podle roku nástupu ke studiu na naší škole následujícími dokumenty: - Generalizovaný učební plán s osmiletým studijním cyklem schválený MŠMT ze dne č.j /99-22 s platností od Upravený učební plán pro obor K/420 schválený MŠMT č.j / Generalizovaný učební plán č.j / Vzdělávací programy: Gymnázium K/801 Poslední ročník sedmiletého studia ukončil studium maturitou ve školním roce 1998/99. První ročník osmiletého studia maturoval v roce Ve školním roce 2005/06 studovali žáci tuto větev v 9 třídách.

5 Gymnázium sportovní příprava K/820 Poslední ročník sedmiletého studia ukončil studium maturitou ve školním roce 1998/99. Ve školním roce 2005/06 studovali žáci ve 3 třídách dobíhajícího oboru. Gymnázium tělesná výchova K/813 Od školního roku 2002/03 je vždy otevírána prima s tímto zaměřením náhradou za dobíhající obor K/820. Gymnázium K/401 Ve školním roce 2000/01 bylo obnoveno přijímací řízení do čtyřletého všeobecného studia. Ve školním roce 2005/06 studovali žáci tento typ ve 4 třídách (každý ročník o jedné třídě). Gymnázium sportovní příprava K/420 Gymnázium tělesná výchova K/413 Ve školním roce 2001/02 bylo znovu obnoveno přijímání žáků do čtyřletého studia oboru sportovní příprava a zavedeno přijímání do oboru tělesná výchova. Z těchto žáků byly zřízeny kombinované třídy, v každém ročníku po jedné. Ve školním roce 2005/06 byla v oboru K/420 otevřena samostatná třída. Dosažený stupeň vzdělání Úplné střední všeobecné Způsob ukončení a certifikace Maturitní zkouška vysvědčení o maturitní zkoušce Výsledky vzdělávání 1. Příprava ke studiu na vysokou školu libovolného typu. 2. Příprava k výkonu takových povolání, která vyžadují všeobecný rozhled, ale pro jejichž výkon je třeba pouze krátké zaškolení, nebo nevyžadují zvláštní odbornou přípravu. 3. Ve sportovní části přibývá možnost získat trenérskou licenci typu C.

6 3.Součásti školy 3.1. Nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost IZO a název součásti (druh/typ školy) Nejvyšší povolený počet žáků /studentů Skutečný počet žáků /studentů 1 Počet žáků/stud. v denním studiu gymnázium Přepočtený počet ped. pracovníků učitelé trenéři 48,37 4,41 Počet žáků/stud. na přep. počet ped. pracovníků 13, Součásti školy nejvyšší povolený počet žáků (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost IZO a název součásti (školské zařízení) Nejvyšší povolený počet žáků/./ stráv./klientů Nejvyšší povolený počet žáků/ ubyt./stráv. /klientů Počet žáků stráv./ klientů Z toho cizích Přepočtený počet pracovníků školní jídelna 720/ / /52 0 5,35 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich 4.1. Počet tříd a žáků SŠ v denní formě studia podle oborů vzdělání Kód a název oboru Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř K/ * K/ * K/ , K/ K/ K/ ,7** Celkem ,7 * žáci těchto oborů byli v ročníku slučováni do jedné třídy ** dobíhající obor Z jiných krajů: Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných - Počet žáků přijatých v průběhu školního roku 2005/2006 do denního studia.4 - Žáků dojíždějících do školy z jiných krajů 22 v denním studiu).

7 Počet nadaných žáků v oblasti sportovní přípravy zařazených do reprezentačních týmů příslušných věkových kategorií vzdělávajících se podle individuálních vzdělávacích plánů:...25 Počet nadaných žáků se zdravotním postižením ( tělesné postižení) vzdělávajících se podle individuálních vzdělávacích plánů zařazených do reprezentačních týmů příslušných věkových kategorií (plavání start na paralympiádě): 1 Výše jmenovaný žák není integrovaný. 6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ 6. 1 Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ Pro účely přijímacího řízení byly použity testy z obecných studijních předpokladů, českého jazyka a matematiky, zadané firmou SCIO o. p. s. K vyhodnocení přijímacího řízení byl použit program téže firmy. V přijímacím řízení u oborů 813, 413, 420 byly navíc použity výsledky pohybových testů. Výše zmíněné součásti přijímacího řízení byly opatřeny váhou podle následujícího schématu: Obory 801 a 401: OSP 40%, ČJ 20%, MAT 20% Obory 813, 413 a 420: OSP 25%, ČJ 25%, MAT 25%, Pohybové testy 25% Pořadí přijatých žáků stanoveno dle výkonu. Prominutí přijímacích zkoušek pouze u oboru 420 a413 - průměr prospěchu na ZŠ do 1,3 + start a umístnění na MČR, nebo na ME, MS, OH v individuálních disciplínách. Za administrativní zpracování dat odpovídal Jiří Čuba a Ing. Ivana Nová 6.1. Údaje o přijímacím řízení do denního studia na SŠ pro školní rok 2006/2007 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru 1. kolo počet Další kola počet přihl. přij. přihl. přij. Odvolání počet podaných kladně vyříz. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou K/401 gymnázium 17 15* K/413 tělesná výchova 19 15* K/420 sportovní příprava K/ K/813 tělesná výchova Celkem * tvoří jednu třídu Z jiných krajů byl přijat 7 žák ů (Semily, Praha) Počet tříd 1

8 7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání 7.1. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků Počet žáků/studentů Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Žáci celkem 638 Prospěli s vyznamenáním 69 Prospěli 561 Neprospěli 8 - z toho opakující ročník 8 Průměrný prospěch žáků (n.g. /v.g./celkový 1,98/2,37/2,24 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 86,3/0,76 Před reparáty žáci samé1 ostatní vyzn. prospěli neprospěli neklas. součty % 0,8% 10,0% 62,4% 7,5% 4,9% samé1 ostatní vyzn. prospěli neprospěli neklas.

9 Celkový prospěch po reparátech samé1 ostatní vyzn. prospěli neprospěli neklas % 1% 10% 88% 1% 0% samé1 ostatní vyzn. prospěli neprospěli neklas Prospěch v letech /99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 samé vyznamenání prospěl neprospěl samé 1 vyznamenání prospěl neprospěl 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05

10 Průměrná absence v jednotlivých třídách II.A II.B III.A III.B IV.B omluvené 1.A V.B V.C 1.D VI.A neomluvené VI.B VI.C 2.D 2S VII.A VII.B 3.D 3.S VIIIȦ VIII.B VIII.C 4.D 4.S absence výuka sport.příp. celkem průměr/žák 79,32 37,32 116,64 průměr/žák 120,00 116,64 100,00 79,32 80,00 60,00 37,32 40,00 20,00 0,00 výuka sport.příp. celkem

11 Absence celkem III.B IV.B IV.C V.A V.B V.C 1.S 1.D VI.A VI.B 2.D 2S VII.A VII.B 3.D 3.S VIII.A VIII.B VIII.C 4.D 4.S výuka sport. příp. Všichni žáci byli klasifikováni známkou. Komisionální zkoušku konali: komisionální zkoukou ška K/401 gymnázium K/413 tělesná výchova K/420 sportovní příprava K/ K/813 tělesná výchova K/820 sportovní příprava 5 1 Celkem 47 8 neprospělo Výsledky maturitních zkoušek Maturitní zkouška: Kód a název oboru Žáci/studenti konající zkoušky celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli K/401 gymnázium K/413 tělesná výchova K/ K/820 sportovní příprava Celkem

12 Průměrné známky 8.A ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST PRG DG PRUM. 2,33 1,58 2,14 1,33 2, ,5 1, PRUM. CELKEM: 1,68 VIII.B ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TEV ZEM PSY EST PRG DG PRUM. 2 1,75 1,86 2 1,67 2 1,1 1,33 1,44 2, ,25 PRUM. CELKEM: 1,80 IV.D ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST PRG DG PRUM. 2,83 2, ,5 3,5 2,5 2 3,5 1,17 PRUM. CELKEM: 2,46 IV.S ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST PRG DG PRUM. 2,79 2, ,8 2,83 2,5 4,5 2 3,6 PRUM. CELKEM: 2,87

13 4,6 4,4 4,2 4 3,8 3,6 3,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST PRG DG A B C D S samé vyznamenání prospěl neprospěl A B D S

14 Prospěch celkem samé vyznamenání prospěl neprospěl Opravná maturitní zkouška a maturitní zkouška konaná Kód a název oboru Maturitní zkouška: Opravná maturitní zkouška maturitní zkouška Prospěli s vyznamenáním K/401 gymnázium K/413 výchova tělesná 1 1 P r o s p ě l i Neprospěli K/ K/820 příprava sportovní Celkem V novém maturitním termínu tj. v lednu 2007 budou maturovat 3 žáci.

15 8. Chování žáků Chování žáků/studentů (k ) Druh/typ školy Hodnocení chování velmi dobré uspokojivé neuspokojivé K/401 gymnázium K/413 tělesná výchova K/420 sportovní příprava K/ K/813 tělesná výchova K/820 sportovní příprava S 4.D VIII.B VIII.A 3.S 3.D VII.B VII.A 2.S 2.D VI.C VI.B VI.A 1.D V.B 1.A vyloučení pod.vylouč. neuspokojivé uspokojivé velmi dobré pochvaly IV.B IV.A III.B III.A II.B II.A I.B I.A V průběhu školního roku nebyl vyloučen žádný student. Podmínečné vyloučení ze studia bylo uděleno celkem 8 žákům, z toho 5 za dlouhodobě neomluvenou absenci záškoláctví, a 3 žákům za požívání alkoholických nápojů na lyžařském výcvikovém kurzu. Prospěchové, kázeňské a výchovné problémy byly řešeny na 9 jednáních výchovné komise ve spolupráci s výchovným poradcem a rodiči. Často byla v rámci řešení výchovně výukových problémů kontaktována pedagogicko-psychologická poradna.

16 9. Absolventi a jejich další uplatnění 9.1. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou a absolventi VOŠ třída počet ž. maturitní zk. %přijatých na VŠ přijatých na VŠ přihláška VŠ přijatí VOŠ z přihlášených z maturantů K/ ,78 70, K/ ,46 85, K/ ,50 70, K/ ,92 55,56 celkem ,56 71, přihlášení přijatí 5 0 oktava A oktava B 4.D 4.S VŠ VOŠ ostatní 61

17 9.2. Přijetí na VŠ v letech rok absolventi přihlášeni přijati VŠ 98/ / / / / / / /99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 absolventi přihlášeni přijati VŠ 10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 2004/2005 Z nich počet nezaměstnaných duben K/401 gymnázium K/420 sportovní příprava K/ K/813 tělesná výchova K/820 sportovní příprava 23 1

18 11. Úroveň jazykového vzdělávání na škole Žáci učící se cizí jazyk Počet žáků Počty žáků/studentů ve skupině Jazyk Počet skupin /studentů minimálně maximálně průměr anglický ,41 německý francouzský ,78 ruský , Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace Jazyk Počet učitelů celkem pedagogická i odborná Kvalifikace vyučujících částečná žádná Rodilí mluvčí anglický německý francouzský ruský Komentář k jazykovému vzdělávání - úroveň jazykového vzdělávání je dobrá, ale mohla by být lepší, neboť se každým rokem potýkáme s nedostatkem kvalifikovaných učitelů - v rámci dislokace dochází k časté fluktuaci především učitelů Anj, z toho plynou další problémy: a) vysoký počet žáků v jazykových skupinách b) absence rodilých mluvčích c) pokulhávající kvalifikovanost některých vyučujících d) neochota dále se vzdělávat a pracovat s moderními vyučovacími metodami - 80% učitelů pravidelně pracuje na svém dalším vzdělávání - DVPP probíhá formou nabídnutých seminářů a přednášek, které každoročně předkládá služba škole, agentura Deskartes, Caledonian School, Oxford + Cambridge University Press, Francouzský institut, PC Praha - pravidelně spolupracujeme s vydavatelstvími pro jednotlivé jazyky, která nám posílají své aktuální nabídky nejen učebnic, ale i dalších materiálů k výuce (Klett, Frauz, Oxford Cambridge atd.) - německá sekce se pravidelně informuje na akce pořádané Goethe institutem a v rámci možností se jich účastní - anglická sekce spolupracuje s Britskou radou v Praze - několik vyučujících Anj zároveň dokončuje jazyková studia na PF UK a konají v průběhu roku další dílčí zkoušky a státní závěrečné zk. - ostatní vyučující získavají certifikáty z absolvovaných seminářů - všechny jazykové sekce organizují zahraniční pobyty či exkurze do státu vyučovaného jazyka, čímž je zajištěna motivace žáků k učení se cizího jazyka a praktické použití nabytých vědomostí v běžných životních situacích

19 Hodnocení práce PK ANJ za školní rok 2005/6 PK ANJ pracovala ve složení: předseda M. Pašková, členové V. Dvořáková,, K. Gregorová, I. Hettnerová, V. Průšová,H. Čechová,M.Nekužová, V.Vokatá, R. Čermáková, V. Vojčová (od přebrala úvazek K. Heroutová), V. Rus ( od 1.2. převzal část úvazku V. Průšové). v průběhu roku celkem 6 schůzek průběžné předávání informací z porad vedení školy zpravidla 1 za měsíc provedeny hospitace u kol. Hettnerové, Čechové, Vokaté, Čermákové, Gregorové a Rusa M. Paškovou a kol. Hettnerová provedla náslech a průzkumový test u kolegů Paškové, Čechové, Gregorové a Heroutové v rámci dalšího vzdělávání ped. prac. pokračuje kol. K. Gregorová v dálkovém magisterském studiu Hospodářská politika a správa, obor veřejná správa Kolegyně Čechová a Hettnerová dokončují studia anglického jazyka na PF UK. V rámci DVPP se konal seminář s autorem nové učebnice pro výuku konverzace Talking points, panem Jamesem Gaultem. Seminář proběhl na PF v Plzni v měsíci září a zúčastnily se ho M. Pašková, I. Hettnerová a M. Nekužová. K. Gregorová absolvovala celostátní konferenci vyučujících ANJ pořádanou v dubnu v Praze soukromou jazykovou školou Calledonian School. v měsíci listopadu a lednu se konaly dny otevřených dveří našeho gymnázia a na jejich organizaci se podílely kol. Hettnerová, Průšová a Pašková, které prezentovaly výuku AJ v uč. č. 62 v prosinci a lednu se 5 studentů naší školy zúčastnilo soutěže v AJ o výměnný pobyt v USA, která je každoročně pořádána asociací Kladno Sisters City a magistrátu města Kladna Na opravě písemných prací a na práci v komisi se podílela M. Pašková. v lednu bylo zorganizováno školní kolo konverzační soutěže v AJ celkem se zúčastnilo 61 studentů ve třech kategoriích a na organizaci pracovaly: I.kat V. Vokatá, R. Čermáková II.kat. I. Hettnerová, H. Čechová III.kat. M. Pašková,K. Heroutová v únoru se uskutečnilo okresní kolo konverzační soutěže v AJ v Labyrintu v Kladně a v porotě pracovala K.Gregorová ( kategorie I.B + II.B). Soutěž pro III. kategorii proběhla na Gymnáziu v Kladně a v porotě pracovala V. Průšová naši školu reprezentovali 3 studenti vítězové z jednotlivých kategorií a umístili se následovně: I.kat. Anna Zítková 4. místo II.kat. Erika Gedeonová 4. místo III.kat. Ladislav Pham 3.místo v listopadu zorganizovaly kolegyně Gregorová a Vokatá návštěvu divadelního představení v The Bear Education Theater v Praze, kde zhlédli interaktivní představení v angličtině The Alien Grammar Show se studenty nižšího gymnázia

20 v březnu se studenti vyššího gymnázia zúčastnili představení v angličtině v Salesiánském divadle v Praze a zhlédli hru Frankenstein ( organizátoři M. Pašková, K. Heroutová) v květnu se uskutečnil poznávací zájezd do jižní Anglie se studenty vyššího gymnázia s ped. dozorem a organizátorem I. Hettnerovou duben Maturita na nečisto písemná část květen maturitní zkoušky: zkoušející: M. Pašková, V. Dvořáková, H. Čechová, K. Gregorová červen provedena SWOT analýza školy v rámci PK ANJ jako jeden z prvních kroků před vypracováním Rámcového vzdělávacího plánu školy Přehled čínnosti PK FRJ a RUJ ve školním roce 2005 Září 2005: V září 2005 se uskutečnil studijně-poznávací zájezd studentů Sportovního gymnázia do Francie. Studenti se seznámili s oblastí jihovýchodní Francie, navštívili významná střediska a památky Provence a Cote d Azur. Leden: V lednu proběhlo školní kolo soutěže ve francouzském jazyce. Školního kola se zúčastnilo deset studentů. Vítězem školního kola se stal Hynek Kloboučník. Březen: V březnu se studenti naší školy zapojili do přípravy Francouzských dnů. Aktivně se zapojili do všech akcí. Připravili seminář o francouzském filmu 60.let, zúčastnili se divadelního představení Maison de Bourgogne a koncertu francouzské rockové skupiny. Duben: V dubnu naši školu navštívil jazykový attaché z Francouzského institutu v Praze. Proběhla beseda se studenty naší školy. Ve Francouzském institutu v Praze se uskutečnila ukázková hodina francouzštiny pro vybrané studenty. Studenti sexty a septimy se zúčastnili exkurze do Francouzského institutu v Praze. Seznámili se s mediatékou, historií Institutu a také s jeho bohatou nabídkou jazykových kurzů. Květen: V měsíci květnu začal nábor na zájezd do Francie. Termín zájezdu: září 2006 (jihozápadní Francie)

21 12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Studenti Celkový počet žáků k je 611 studentů, z toho: 231 studuje obor 7941K/ studuje obor 7941K/ studuje obor 7941K/ studuje obor 7941K/ studuje obor 7941K/ studuje obor 7941K/413 Žáci mají možnost využívat vybavení počítačové učebny jak v dopoledních, tak i odpoledních hodinách. Pedagogičtí pracovníci Pedagogický sbor má 69 členů, včetně trenérů a externistů, z nichž mají všichni možnost využívat přístupu k Internetu. V 8 kabinetech jsou počítače s přístupem k síti. Každý pedagog má svoji ovou schránku, přes kterou může komunikovat s rodiči popř. studenty. Do budoucna je plánováno zasíťování všech kabinetů. Proškolení SIPVZ Současný stav ICT znalostí pedagogického sboru je velmi dobrý, školení Z absolvovalo 72% vyučujících, školení P 53% vyučujících. Speciální školení v různých oblastech (www stránky apod.) pak 9 vyučujících. Do budoucna je zřejmá nutnost dalšího proškolování a zvyšování IT kvalifikace všech vyučujících. Učebny a jejich vybavení Škola je v současnosti vybavena 1 počítačovou učebnou s vyhovujícím hardwarem a celkem 11 pracovními stanicemi. Tento stav je ovšem vzhledem k vývoji techniky dočasný a bude postupně doplňován. V učebně jsou značkové počítače AutoCont, ve stáří 3 až 5 let. Jsou vybaveny systémy Windows XP, Microsoft Office XP, programem na programování Pascal, tvorbu www stránek, zpracování digitálních fotografií, programy na biologii, matematiku apod. Tento software je rozšiřován dle potřeb školy a novinkám na trhu. Další učebna je vybavena prezentační technikou s dataprojektorem, DVD přehrávačem a videem. V letošním roce byla zřízena nová učebna s interaktivní tabulí, která je nejvíce využívána k výuce IVT a také biologie. Zájem o tuto učebnu vzrostl natolik, že plánujeme zřízení dalších takto vybavených učeben. Dále má škola k dispozici 12 odborných pracoven, které jsou vybaveny zpětnými projektory a některé video technikou. Jedna pracovna je také vybavena dataprojektorem a PC připojeným k síti Internet. Připojení k Internetu Škola je do internetu připojena službou od Telefonica O 2 rychlostí 2 MB/s pro učitele a rychlostí 512 kb/s pro studentskou síť.

22 13. Údaje o pracovnících školy Základní údaje o pracovnících školy (k ) Počet pracovníků celkem fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických způsobilost pedagog. a odborn Počet žáků na přepočtený počet pedagog. prac. 91/74,5 22/20,35 69/54,15 60/48,37 13, Další údaje o pedagogických pracovnících (k ) Pedagogický pracovník Pracovní zařazení, Úvazek: Kvalifikace-dosažený stupeň Titul: délka praxe: Příjmení: Jméno: funkce: vzdělání, obor: roky dny Balcarová Olga učitel 1,0 VŠ/ MAT-CHE Mgr Brumková Kristýna učitel 1,0 VŠ/CJL-TEV Mgr Cafourková Irena učitel 1,0 VŠ/CJL-NEJ Mgr Cirnfus Slavomír trenér plavání 0,7 USO Čechová Helena učitel 0,85 USV 0 0 Čermáková Radka učitel 0,41 USV 0 0 Drábková Libuše učitel 1,0 VŠ/NEJ-GEO Ing Dvořáková Vladimíra učitel 1,0 VŠ/FRJ-ANJ-RUJ-BUJ PhDr Gregorová Kateřina učitel 1,0 VŠ/ANJ Bc Hadrbolcová Marcela učitel 0,45 VŠ/TEV-BIO Mgr Hettnerová Iva učitel 0,43 USV 0 0 Holá Dana učitel 1,0 VŠ/CJL-NEJ 20 0 Hrušová Věra učitel sport.přípravy 1,0 VŠ/TEV-BRV Mgr Hudcová Marta učitel 0,56 VŠ/BIO-CHE Mgr Jirošová Štěpánka učitel 1,0 VŠ/FYZ Mgr Kaňka Jiří vedoucí trenér 1,0 VŠ/TEV-BRV Mgr Kaňková Ivana učitel 1,0 VŠ/BIO-CHE Mgr Karasová Kateřina učitel 1,0 VŠ/DEJ-NEJ-RUJ 17 8 Karban Zdeněk učitel 1,0 VŠ/FILOSOFIE-DEJ Mgr Karbanová Eva učitel 0,28 VŠ/DEJ-ZEM Mgr Karpíšková Olga trenér II.tř.plavání 0,65 SOU Kimlová Ivana učitel 1,0 VŠ/CJL-DEJ PhDr Kimlová Martina učitel 0,48 VŠ/GEO Mgr Kotíková EX Hana učitel 0,10 VŠ/ZEM-MAT Mgr Košťálová Markéta učitel sport.přípravy 1,0 VŠ/TEV Mgr Kubů Jan učitel 0,56 VŠ/TEV-PŘÍRODOPIS 41 8 Kučera Miroslav učitel 1,0 VŠ/MAT-ZÁKL.PRŮM.VÝROBY Mgr Kuchler Jiří trenér II.tř.hokej 0,6 USO Lev EX Luboš trenér II.tř.basketbal 0,19 VOB Liebzeit Martin učitel 1,0 VŠ/MAT-FYZ Mgr Liebzeitová Iva učitel 1,0 VŠ/CJL-DEJ Mgr Liebzeitová Jana učitel 1,0 VŠ/MAT-FYZ Mgr Maršíková Hana učitel 1,0 VOV DiS Mašková Ilona učitel 1,0 VŠ/VV-RUJ-FRJ Mgr

23 Minaříková EX Jana učitel 0,19 VŠ/HV-RUJ Mgr Nekužová Marta učitel 1,0 VŠ/MAT-CHE Mgr Nová Ivana učitel-zást.ředitele 1,0 VŠ/TECH.VÝROBA Ing Novák Václav trenér I.tř. judo 1,0 USO Opatrný Václav učitel 0,19 VŠ/MAT RNDr Pašková Marta učitel 1,0 VŠ/ANJ-HV-RUJ Mgr Pickar Michal učitel 0,95 USV 5 4 Pokorná Marie učitel 1,0 VŠ/BIO-CHE RNDr Pošmourná Milena učitel 1,0 VŠ/TV Pozan Zarin trenér-basketbal 1,0 VŠ/TEV Mgr Procházka Karel učitel 1,0 VŠ-BAK/sbormistrovství Bc Průšová Věra učitel 1,0 USO 1 7 Rezková Ludmila učitel 0,85 VŠ/CJL-RUJ Mgr Rus EX Vít trenér atletika 0,43 VŠ/TEV Mgr. 8 0 Rusová Kateřina učitel-zást.ředitele 1,0 VŠ/TEV Mgr Soukupová Radka učitel 1,0 VŠ/RUJ-ZEM Stejskal Jiří ředitel 1,0 VŠ/TEV-BRV Mgr Stejskal Zdeněk učitel 0,75 USO Svobodová Martina učitel 0,64 VŠ/ Ing. 9 2 Šátek EX Jan trenér II.tř.atletika 0,43 USV Ševčíková Iva učitel 0,19 USV Šídová Eva učitel 1,0 VŠ/CJL-PEDAGOGIKA PaedDr Špalková Anna učitel 0,59 VŠ/BIO-TV Štiasný Jan učitel 1,0 VŠ/TEV Mgr Tomsová Jana učitel 1,0 VŠ/CJL-DEJ Mgr Vaňková Věra učitel 0,45 VŠ/BIO-CHE RNDr Vávra Josef trenér II.tř.atletika 0,51 USO 21 1 Vidunová Blanka učitel 0,5 VŠ/DEJ-OBN Mgr Vojčová Veronika učitel 0,95 USV 0 0 Vokatá Věra učitel 1,0 USV Vokounová Hana učitel 1,0 VŠ/BIO-CHE RNDr Voňavka Marek trenér II.tř.atletika 0,51 USO Voňavková Eva trenér II.tř.atletika 1,0 VŠ/ Ing Zacharovová EX Jitka učitel 0,1 VŠ/CHE-BIO Mgr Zápotocká Naděžda učitel 0,95 VŠ/MAT-VV Mgr Aprobovanost výuky (k ) Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených aprobovaně ČJL OBV, ZSV DĚJ ZEM MAT FYZ CHE BIO 48 48

24 IVT 16 0 VV HV TEV Sport. Příprava Teorie sport. Přípravy ANJ NEJ FRJ RUJ BIOL. SEM 6 6 FYZ.SEM 2 2 BICHES 2 2 PSYCH 4 0 MAT.SEM 4 4 FRJ konverzace 2 2 ANJ konverzace 16 6 NEJ konverzace 2 2 Vybrané kapitoly z historie Vybrané kapitoly literatura 8 8 Vybrané kapitoly zeměpis 6 6 Programování 4 4 Matematická cvičení 2 2 Aplikovaná výpočetní technika 6 2 Celkem V uplynulém školním roce nastoupilo 6 učitelů, z toho 1 absolvent pedagogické fakulty s aprobací ZEM - MAT, 1 absolvent fakulty tělesné výchovy a sportu s aprobací TEV trenérství atletiky, 1 absolvent filozofické fakulty s aprobací ANJ - V průběhu školního roku odešly dvě učitelky, z toho jedna mimo resort školství. Pí. Jirošová odešla na gymnázium v Praze z osobních důvodů a pí. Heroutova odešla na Ministerstvo vnitra z finančních důvodů.

25 Údaje o pracovnících školy vedení 3 učitelé trvalý pracovní poměr 37 vedlejší pracovní poměr 3 na dohodu 3 důchodci 9 učitelé celkem 55 trenéři na trvalý prac. poměr 8 vedlejší pracovní poměr 3 na dohodu 3 trenéři celkem 14 ostatní THP 2 rehabilit. prac. 1 správce sítě, videotechnik 1 knihovnice 1 skladnice 1 správce budov 1 školník 0 kuchařky 7 ostatní celkem 22 pracovníci prac. poměr 80 dohoda 6 pracovníci celkem 91 pracovníci na MD učitelé celkem trenéři celkem ostatní celkem pracovníci celkem pracovníci bez MD

26 13.4. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. pracovníků do 30 let let let let nad 60 let Z toho důchodci Průměrný věk učitelé ,8 z toho žen ,2 trenéři ,3 z toho žen ,5 Celkem ,6 z toho žen ,4 - Asistent pedagoga a osobní asistent 1 ( pí. Petříková) k žákovi trpícímu myopatií. Mzdové prostředky hrazeny 1 / 2 krajským úřadem a zbytek komisí pro sociální záležitosti a zdraví Magistrátu města Kladna. Bez tohoto asistenta by činnost postiženého žáka byla na škole jak z hlediska výukového, tak i sociálních potřeb, nemožná. Činnost i potřeba asistenta v objemu celého úvazku vidíme jako dostačující. 14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Ředitel školy absolvoval funkční studium II. Na Pedagogické fakultě v Praze v r. 2005, v r specializační studium k problematice řízení škol (osvědčení), v r Manažerský kurz (osvědčení). Další pedagogičtí pracovníci: - Jednodenních a dvoudenních akcí se zúčastnilo 32 pedagogů, vícedenních akcí 9 Počítačová gramotnost: 6 Samostudium: 2 - Finanční náklady na DVPP : ,- Vzdělávání bylo realizováno Pedagogickou fakultou, Pedagogickými centry, prostřednictvím Služby škole Kladno, MŠMT. 15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Úspěšně se rozvíjí činnost kroužku florbalu. PK FRJ organizovala v červnu turnaj v petangue. Žáci běžecké skupiny Mgr.Věry Hrušové se zúčastnili Mezinárodního maratonu. Bc. Karel Procházka uspořádal Vánoční koncert školního pěveckého sboru a Mgr. Pašková Vánoční akademii. Sportovní liga škol byla pořádána ve spolupráci s Labyrintem pro nesportovní třídy.

27 Mgr. Z. Karban realizoval školní Gaudeamus pro žáky septim a 3. ročníku čtyřletého studia. PhDr. Vladimíra Dvořáková tradičně organizovala zájezd do Francie. Mgr. Marta Pašková uskutečnila studijní pobyt v Angli (Hastings). Bc. Kateřina Gregorová organizovala návštěvu představení v ANJ. Mgr. Kateřina Karasová realizovala zájezd do Mnichova a Michal Pickar do Vídně a Salcburku. Mgr. Štěpánka Jirošová uspořádala v rámci výuky fyziky exkurzi do technického muzea v Mnichově. Mgr. Jana Liebzeitová ve spolupráci s MFF UK se zúčastnila s vybranými žáky Týdne fyziky. Mgr. Jana Liebzeitová organizovala návštěvu Dne otevřených dveří Fyzikálního ústavu AV ČR. Bc. Karel Procházka připravil vystoupení pěveckého sboru na slavnostním vyřazení studentů. V březnu byl realizován maturitní a reprezentační ples a setkání bývalých studentů a zaměstnanců školy. V činnosti pokračovala veřejná počítačová pracovna, studentům byl zpřístupněn bez poplatku internet. Vyučující ANJ a FRJ zajistili návštěvu představení divadelních her v ANJ a FRJ. Studenti školy se aktivně podíleli na Sbírce Emil, jejíž výtěžek byl pro Český paralympijský výbor. Motivací v této akci je sportovní činnost našeho žáka Petra Andrýska. Podíl na přípravě Projektu Šance projekt pomoci mladým lidem bez domova - V rámci výuky FRJ i nadále pokračuje pilotní program francouzské metody EXTRA. V rámci práce v BICHES se žáci účastnili Akademie mládeže při VŠCHT a DOD ve Fyziologickém ústavu akademie věd a přednášek Toxikologie a životní prostředí na VŠCHT. Žákyně I.r. a kvint se zúčastnily cyklu přednášek S Tebou o Tobě, které pořádala fy. Procter& Gamble v rámci výchovy k rodičovství. - Studenti osmi tříd se podíleli na zpracování projektu pro ekologickou výchovu TEREZA Živá voda pro obec, mezinárodní projekt Ozon a Kyselé deště.

28 Mgr, Kaňkovou byla organizována Ekologická konference, kde bylo prezentováno 14 žákovských prací. Školou byl organizován Klub mladého diváka pro nižší gymnázium při Středočeském divadle v Kladně a pro vyšší gymnázium v pražských divadlech, kterého se zúčastňovalo cca 100 žáků. Programy a projekty: - Mgr. Němcová předložila prostřednictvím MŠMT opatření 3.2 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů projekt Sledování dopadu vysokoenergetických kosmických částic. Projekt byl podáván ve spolupráci s gymnáziem Pardubice a Fyzikálním ústavem ČVUT. Projekt nebyl schválen z důvodů vhodnosti pro vysokoškoláky. - RNDr. Věra Vaňková podala projekt: Program č. 9 na podporu zájmu nadané mládeže o studium technických a přírodovědných oborů. - Student Gregor předkládal studentský projekt Mezinárodní setkání mládeže Evropské Unie. I přes velké nasazení jmenovaného žáka se tento projekt z organizačních i finančních důvodů nerealizoval Vědomostní a sportovní soutěže účast předmět okres. kolo kraj. kolo repub. kolo mezinár.kolo CJL 1 1 BIO 5 4 CHE 3 Fotograf. 4 teprve proběhne SOČ 3 nekonalo se ZEM 1 72 ANJ 3 MAT-MO 5 2 M-Klokan M- Pythag. 3 FYZ 1 3 TEV 12 atletika přespol.b. 36 florbal 36 fotbal 22 basketbal 48 odbíjená 48 šachy 10 stol. tenis 12 plavání 18 hokejbal sil. víceboj

29 ČJL místo okres. kolo 1 kraj. kolo 1 repub. kolo mez.kolo BIO místo okres. kolo 1 kraj. kolo 2 2 repub. kolo mez.kolo CHE místo okres. kolo kraj. kolo 3 repub. kolo mez.kolo SOČ místo okres. kolo kraj. kolo repub. kolo mez.kolo místo ZEM okres. kolo 1 kraj. kolo repub. kolo mez.kolo

30 ANJ místo okres. kolo 1 2 kraj. kolo repub. kolo mez.kolo TEV místo okres. kolo kraj. kolo repub. kolo 2 mez.kolo MAT místo okres. kolo kraj.kolo 1 repub. kolo mez.kolo FYZ místo okres. kolo 1 kraj. kolo 1 1 repub. kolo mez.kolo

31 - Prevence sociálně patologických jevů V rámci prevence sociálně patologických jevů jsme uskutečnili několik akcí. Všechny třídy nižšího gymnázia navštívily během školního roku Centrum drogové prevence, s nímž máme dlouhodobě velmi dobrou spolupráci. Zde se naši studenti zúčastnili Kontinuálního programu, v jehož rámci absolvovali několik přednášek a aktivit zaměřených na celou problematiku rizikových jevů (agresivita, šikana, drogová a sexuální prevence..).tento program je charakterizován různými formami komunikace s uplatněním zážitkových technik, interaktivních her a modelových situací a vede ke zdravému životnímu stylu. Přímo ve škole se uskutečnily přednášky prezentované firmou Procter and Gamble S tebou o tobě pro 1.ročníky víceletého gymnázia, pro primy a sekundy.tyto přednášky byly zaměřeny na problematiku dospívání a zdravého životního stylu. Dívky prvních ročníků víceletého gymnázia absolvovaly také program z nabídky Státního zdravotního ústavu Prevence rakoviny prsu. Škola vlastní Dokumentární filmy o drogách, které byly studentům vyššího gymnázia příležitostně promítnuty s následnou besedou. Školní metodik prevence absolvoval soubor školení organizovaných Centrem drogové prevence a pedagogicko- psychologickou poradnou. Značné rezervy cítíme v oblasti boje proti kouření, neboť tento jev je stále velmi rozšířen mezi našimi studeny. A co je pro nás alarmující? Věková hranice kuřáků se stále snižuje ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ a) Pokračujeme v rozšiřování a údržbě zeleně v prostorách školy. Daří se zejména rozšiřovat a udržovat zeleň ve třídách význam zodpovědnosti za kmenové třídy. b) Pokračujeme v třídění odpadu ( plasty, papír). c) Studenti pravidelně obnovují panely s přírodovědnou a ekologickou tematikou přírodní vědy, ekologie, životní styl, výsledky krátkodobých projektů nižšího gymnázia ( systém rostlin a živočichů, orgánové soustavy člověka prevence chorob) ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY A EXKURZE a) Výstava Příroda Kladenska zaměřená na chráněná území okresu Kladno ( druhé ročníky) b) Přednáška a beseda dr. Punčochářové z Katedry životního prostředí VŠCHT - Toxikologie životního prostředí ( VIII. B + zájemci z tříd vyššího gymnázia) c) Antropologická expozice NM a Hrdličkovo muzeum člověka ( čtvrté ročníky) d) Čistička odpadních vod ve Vrapicích ( II. A) e) Geologicko-ekologická exkurze CHO Vinařice (III.B) f) Ekologická výroba povrchová úprava kovů DVPP a) Podblanické ekocentrum Příbram konference Výchova a vzdělávání pro život

32 b) Ekocentrum Toulcův dvůr Praha seminář o EVVO a tvorbě RVP c) Akce Klubu Tereza informace o ekoprojektech OLYMPIÁDY, SOČ, SEMINÁRNÍ PRÁCE Z BIO, BIS A BICHES S EKOLOGICKOU TEMATIKOU Viz. Vědomostní a sportovní soutěže STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ PROJEKTY Ekologické projekty jsou a do budoucna budou stěžejní částí EVVO na škole. a) Uskutečnilo se několik dílčích projektů v rámci výuky biologie ve třídách nižšího gymnázia se zaměřením na systém rostlin a živočichů a biotopy, ve kterých žijí, a na orgánové soustavy člověka, jejich onemocnění, prevenci, zdravý životní styl. Výsledky těchto projektů studenti prezentovali na informačních panelech ( I. A,B, II. A,B). b) Proběhla fotografická soutěž Příroda mýma očima v kategoriích do a od 16 let. Nejzdařilejší fotografie byly vybrány v anketě, jejich autoři odměněni a fotografie byly zaslány do celostátní soutěže, kterou pořádá KRNAP. Reprezentant školy v kategorii od 16 let získal v celostátní soutěži 2 místo. c) Završením celoročního školního projektu LES byla EKOLOGICKÁ KONFERENCE ROČNÍKOVÉ EKOLOGICKÉ KONFERENCE V rámci celoročního ekoprojektu LES vzniklo celkem 32 prací, které studenti zpracovali buď individuálně, nebo skupinově. Zhruba polovina těchto prací byla studenty od primy do septimy prezentována na konferenci ( viz program). Součástí akce bylo i vyhodnocení fotografické soutěže a příspěvek absolventky naší školy, Mgr. Blanky Berdychové, která v uplynulém měsíci obhájila na PřF UK diplomovou práci, která se týkala lesních škůdců. Svůj příspěvek doplnila praktickými ukázkami. 2. ROČNÍK EKOLOGICKÉ KONFERENCE LES VÝVOJ LESA (M. Dlouhá 2.S) OCHRANA A KATEGORIZACE LESA (A. Zídková, A. Frašková, S. Hrbková II.B) FORMY VLASTNICTVÍ LESŮ V ČR (L. Liebzeit, P. Dudek, J. Kubovic II.B) KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA (E.A. Ondráčková VI.C) VZTEKLINA (V. Čermáková VI.B, T. Voborníková 2.D) BORELIÓZA (T. Nešvera 2.D) CHOROBY SMRKŮ (V. Štěrba V.B) LESNÍ ŠKŮDCI (Mgr. B. Berdychová, j.h.) VÝZKUM LESNÍHO BIOTOPU V LOKALITĚ SEPEKOV(A. Zouharová I.B) KŘIVOKLÁTSKO (B. Kaleta, M. Řezáčová 1.D) PRAMENY KLÍČAVY (T. Vojtová, M. Kubovicová, K. Sochorová 1.D) CHKO KŘIVOKLÁTSKO (K. Burgerová V.B) ŠUMAVA - MEDVĚDÍ STEZKA (L. Saidlová, A. Urbanová V.B) LIŠEJNÍKY ( J. Kopačka, M. Křeček V.B)

33 STANOVENÍ ČISTOTY OVZDUŠÍ POMOCÍ LIŠEJNÍKŮ (P.Zimová, E. Carvanová V.B) SMRKOVÉ MONOKULTURY (P.Vermach, F. Mercl, P. Gábriš VII.B) LÍPA (N. Babčanová, T. Jirásek V.B) VČELÍ SPOLEČENSTVA (T. Vlasáková VI.C) Všechny práce vznikly pod vedením dr. M. Pokorné, Mgr. M. Hadrbolcové, Mgr. B. Vidunové a Mgr. I. Kaňkové Hodnocení EVVO Pozitivní na činnosti EVVO vidím zapojování stále většího počtu studentů nejen do zpracovávání teoretických prací, ale i v zapojení do praktických činností. Vzhledem k tomu, že ekologická výchova v rámci výchovně vzdělávacího procesu stojí stále pro mnoho lidí poněkud na okraji zájmu, je potěšující i fakt, že si čím dál více studentů a zejména pedagogů všímá, že v této oblasti na naší škole probíhají různé aktivity. Na druhé straně se ale příliš nezvyšuje ochota se do těchto akcí aktivně zapojit i v jiných než přírodovědných předmětech, ani alespoň snaha vyjádřit podporu svou přítomností na prezentaci prací. V rámci celoškolního projektu se nabízí mnoho možností pro všechny předměty. Situace by se měla změnit s přijetím RVP, ve kterých je ekologická výchova jedním z průřezových témat. - Spolupráce školy se zřizovatelem, obcí, sociálními partnery, úřady práce, zaměstnavateli a dalšími subjekty Ředitel školy pracuje v Komisi pro volný čas a školství Magistrátu města Kladna, je členem poradního sboru OŠMT (Mgr. Kaucká). Spolupráce s magistrátem i se zřizovatelem je bezproblémová v duchu aktivního řešení problematiky chodu i hospodaření školy. Aktivity školy uspořádané pro veřejnost Škola realizovala a Dny otevřených dveří, aktivně se účastnila Burzy škol v Kladně a Rakovníku pořádaných Úřady práce. Bc. Karel Procházka uspořádal Vánoční koncert školního pěveckého sboru a Mgr. akademii. Pašková Vánoční Hodnocení sportovní přípravy za školní rok 2005/2006 Sportovní příprava je realizována v rozsahu 18 hodin týdně, a to v režii 4. kmenových sportů atletika, hokej, plavání a judo. Ve školním roce 05/06 sportovní příprava čítala 106 kmenových studentů. Největší zastoupení v počtu sportovců má kmenový sport atletika, ve školním roce 05/06-56 atletů. Plavání a lední hokej čítá po 13 sportovcích. Judo navštěvovalo 12 žáků. Ve školním roce 2005/2006 dobíhal na SG kmenový sport basketbal se

34 12 sportovci. Basketbal byl z rozhodnutí MŠMT ČR náměstka ministryně školství ČR ing. Karla Hrdého zrušen a od školního roku 2005/2006 byl nahrazen novým kmenovým sportem ledním hokejem (ve šk. roce 05/06 byla otevřena první třída). Na studenty působí kvalifikovaní trenéři o jejich sportovní přípravu se stará 11 trenérů (7 na plný úvazek, 4 na úvazek částečný). Jejich tréninkové metody jsou v souladu se sportovním tréninkem dětí a mládeže. Vypracovávají roční tréninkové plány (rámcového charakteru) předkládají je na začátku školního roku vedení školy. Operativní tréninkové plány trenéři zpracovávají pro svou potřebu, škola je neeviduje ani pravidelně nekontroluje, trenéři jsou povinni plány mít uloženy a v případě vyzvání vedením školy či jiným kontrolním orgánem je předložit ke kontrole. Zároveň vyhodnocení tréninkového procesu je plně v režii trenéra. Žáci si evidují zatížení v tréninkových dennících, které kontroluje trenér v pravidelných časových intervalech. Celá řada žáků Sportovního gymnázia je ve svém mladém věku špičkou ve svém sportu a reprezentuje nejen školu, ale i Českou republiku na mezinárodní scéně. Žáci sportovní přípravy šk. rok 05/06 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Atletika Hokej Plavání Judo Basketbal * * dobíhající sport, studenti přeřazení do oboru K/413 Trenérské zabezpečení Jméno Kvalifikace Sport Kaňka Jiří II. třída atletika Košťálová Markéta I. třída atletika Hrušová Věra I. třída atletika Voňavková Eva I. třída atletika Voňavka Marek II. třída atletika Rus Vít I. třída atletika Šátek Jan II. třída atletika Kuchler jiří II. třída hokej Novák Václav II. třída judo Karpíšková Olga II. třída plavání Cirnfus Slavomír I. třída plavání Čerpání finančních prostředků 1. Využití poskytnutých státních dotací Čerpání finančních prostředků přidělených MŠMT ČR

35 - zajištění tréninkových prostorů - mzdy trenérů - autodoprava soustředění, závody - materiální zajištění nejlepších sportovců (vždy závisí na zůstatku) - zajištění podzimního soustředění 2. Průměrné finanční náklady na činnost jednoho žáka SG Nelze přesně vyčíslit, ale zcela jistě náklady na jednoho žáka překračují dotace MŠMT ČR. Účast na výcvikových táborech a testovacích srazech a měřeních 1. Pořádané výcvikové tábory pro žáky SG Škola pořádá v průběhu školního roku pro své studenty sportovce tři soustředění (podzimní, zimní, jarní). Termín je jednotný, místo pobytu si volí každá tréninková skupina sama. Dozor vykonává trenér. Počet účastníků odpovídá počtu členů v tréninkové skupině. - kondiční soustředění podzim zimní soustředění - jarní soustředění přelom duben/květen Dále se pozvaní studenti účastní soustředění pořádaných sportovními svazy či jeho složkou SCM. Zdravotní zabezpečení 1. Vstupní zdravotní vyšetření Studenti dokládají lékařské vyšetření stvrzující schopnost studia s fyzickou zátěží k přihlášce na SG. Dále jsou studenti 1. ročníku vyšetření v místní ortopedické ambulanci - MUDr. Miroslav Sýkora. 2. Preventivní zdravotní prohlídky Zdravotní prohlídka se uskutečňuje pouze u studentů 1. ročníku. Jsme si vědomi nedostatečnosti tohoto vyšetření. V letošním roce budeme situaci řežit prohlídkou u sportovního lékaře. 4. Regenerace a rehabilitace Studenti školy mají k dispozici školní rehabilitaci elektroléčba, vodoléčba, masáže, zdravotní gymnastika. V uplynulém roce vybudovány a vybaveny 2 cvičebny zdravotní tělesné výchovy. Škola zaměstnává jednu rehabilitační sestru, která pracuje pro potřeby studentů. Lékařské zabezpečení zajišťuje MUDr. Miroslav Sýkora ortopedická ambulance pro volně příchozí pacienty + studenty SG. ATLETIKA Počet žáků: 56 Počet trenérů: 7 Počet reprezentantů: 6 Oddíl: A.C. TEPO Kladno, SK ZŠ Jeseniova Sportoviště: Sletiště, školní tělocvičny, hala sletiště

36 Sportovní výsledky 1. Výsledky v soutěžích družstev v OP, semifinále a finále MČR a) Mistrovství ČR muži, skupina o místo 3. místo A.C. TEPO Kladno b) Mistrovství ČR ženy, skupina o místo 7. místo A.C. TEPO Kladno c) II. Liga skupina A ženy - 6. místo A.C. TEPO Kladno d) II. Liga skupina A muži - 6. místo A.C. TEPO Kladno e) Finále družstev MČR junioři 3. místo A.C. TEPO Kladno f) Finále družstev MČR juniorky 2. místo A.C. TEPO Kladno g) Semifinále družstev dorostenci 7. místo A.C. TEPO Kladno h) Semifinále družstev dorostenky 7. místo A.C. TEPO Kladno i) Finále družstev MČR starší žáci 4. místo A.C. TEPO Kladno j) Finále družstev MČR starší žákyně 5. místo A.C. TEPO Kladno k) Finále družstev mladší žáci 1. místo A.C. TEPO Kladno l) Finále družstev mladší žákyně 1. místo A.C. TEPO Kladno

37 p.č. jméno kategorie disciplína umístění výkon hala dráha hala Dráha 1. Kaplan Miroslav MČR muži/ženy 4x400m 3. 3:16,70 2. Plzenská Markéta MČR do 22 let 4x400m 2. 3:53,19 3. Slavíková Sylvie MČR do 22 let 4x400m 2. 3:53,19 4. Novotná Barbora MČR do 22 let 4x400m 2. 3:53,19 5. Klesnilová Martina MČR do 22 let 4x400m 2. 3:53,19 6. Pavlíček Miroslav MČR do 22 let kladivo 3. 56,80 7. Klučinová Eliška MČR do 22 let výška Plzenská Markéta MČR junioři/rky 400m 1. 57,84 9. Novotná Barbora MČR junioři/rky 4x100m 1. 48, Klučinová Eliška MČR junioři/rky 4x100m 1. 48, Plzenská Markéta MČR junioři/rky 4x100m 1. 48, Novotná Barbora MČR junioři/rky 4x200m 1. 1:43, Klučinová Eliška MČR junioři/rky 4x200m 1. 1:43, Plzenská Markéta MČR junioři/rky 4x200m 1. 1:43, Lamer Ondřej MČR junioři/rky 4x400m 1. 3:20, Klučinová Eliška MČR junioři/rky dálka Klučinová Eliška MČR junioři/rky 100př , Klučinová Eliška MČR junioři/rky dálka Klučinová Eliška MČR junioři/rky 7-boj Plzenská Markéta MČR junioři/rky 400m 2. 57, Pavlíček Miroslav MČR junioři/rky kladivo 2. 64, Novotná Barbora MČR junioři/rky 4x400m 2. 3:54, Slavíková Sylvie MČR junioři/rky 4x400m 2. 3:54, Plzenská Markéta MČR junioři/rky 4x400m 2. 3:54, Lamer Ondřej MČR junioři/rky 4x200m 3. 1:33, Kopejtko Lukáš MČR junioři/rky 4x200m 3. 1:33, Hoksza Daniel MČR junioři/rky 4x200m 3. 1:33, Lamer Ondřej MČR junioři/rky 4x100m 3. 43, Kopejtko lukáš MČR junioři/rky 4x100m 3. 43, Hoksza Daniel MČR junioři/rky 4x100m 3. 43, Klučinová Eliška MČR junioři/rky 60př. 3. 9, Pavlíček Miroslav MČR junioři/rky koule 3. 15, Klesnilová Martina MČR dorostenci/ky 800m 1. 2:21, Vosáhlová Petra MČR dorostenci/ky 4x400m 1. 3:57, Součková Šárka MČR dorostenci/ky 4x400m 1. 3:57, Klesnilová Martina MČR dorostenci/ky 4x400m 1. 3:57, Vosáhlová Petra MČR dorostenci/ky 4x400m 1. 3:57, Kopejtko Lukáš MČR dorostenci/ky 200m 2. 22, Voňavka Tomáš MČR dorostenci/ky disk 2. 47, Voňavka Tomáš MČR dorostenci/ky kladivo 2. 58, Vosáhlová Petra MČR dorostenci/ky 4x200m 2. 1:47, Klesnilová Martina MČR dorostenci/ky 4x200m 2. 1:47, Procházková Radka MČR dorostenci/ky 4x200m 2. 1:47, Voňavka Tomáš MČR dorostenci/ky koule 3. 15, Vosáhlová Petra MČR dorostenci/ky 400př , Kaňková Beáta MČR žáci/kyně 3x300m 1. 2:08, Kaňková Beáta MČR žáci/kyně 3x300m 2. 2:12, Hofmannová Adéla MČR žáci/kyně 800m 2. 2:25,22 2. Umístění žáků atletů SG na místě na M-ČR a/ Halová sezóna

Základní údaje o škole. 2.Charakteristika školy. 1. Charakteristika vzdělávacího procesu

Základní údaje o škole. 2.Charakteristika školy. 1. Charakteristika vzdělávacího procesu OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 2.1. Učební plán 2.2. Vzdělávací programy 3. Součásti školy 3.1. Nejvyšší povolený počet žáků, naplněnost 3.2. Součásti školy 4. Obory vzdělání

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

20.3. Absence žáků 20.4. Hodnocení vzdělávací činnosti 20.4.1. Před reparáty 20.4.2. Celkový prospěch 20.4.3. Celkový prospěch v letech 1998-2008

20.3. Absence žáků 20.4. Hodnocení vzdělávací činnosti 20.4.1. Před reparáty 20.4.2. Celkový prospěch 20.4.3. Celkový prospěch v letech 1998-2008 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 2.1. Učební plán 2.2. Vzdělávací programy 2.3. Další informace o škole 3. Součásti školy 3.1. Nejvyšší povolený počet žáků, naplněnost 3.2. Součásti

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Albrechtická 732,Praha Kbely za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Albrechtická 732,Praha Kbely za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Albrechtická 732,Praha Kbely za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole - název školy Základní škola Albrechtická 732,Praha Kbely - adresa školy Albrechtická 732, 197

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

21.3. Absence žáků 21.4. Hodnocení vzdělávací činnosti 21.4.1. Před reparáty 21.4.2. Celkový prospěch 21.4.3. Celkový prospěch v letech 1998-2013

21.3. Absence žáků 21.4. Hodnocení vzdělávací činnosti 21.4.1. Před reparáty 21.4.2. Celkový prospěch 21.4.3. Celkový prospěch v letech 1998-2013 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 2.1. Učební plán 2.2. Vzdělávací programy 2.3. Další informace o škole 3. Součásti školy 3.1. Nejvyšší povolený počet žáků, naplněnost 3.2. Součásti

Více

ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008

ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008 Zpracovali: Mgr. M. Kuča

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY REALIZACE ŠVP Personální podmínky realizace ŠVP na škole obsahuje následující tabulka. Učitelé v průběhu každého školního roku absolvují v systému dalšího vzdělávání pedagogických

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2002/2003 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : +420 485 106 143 tel./fax : +420 485 105 120 e-mail : info@oalib.cz http://www.oalib.cz/

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PLÁN Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní rok 2014/2015 Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková Ve Varnsdorfu dne 1. září 2014 ředitelka školy RÁMCOVÉ CÍLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

21.7. Podmínky pro výuku 22. Autoevaluace - zpráva za rok 2012/13 23. Opatření a závěr

21.7. Podmínky pro výuku 22. Autoevaluace - zpráva za rok 2012/13 23. Opatření a závěr OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 2.1. Učební plán 2.2. Vzdělávací programy 2.3. Další informace o škole 3. Součásti školy 3.1. Nejvyšší povolený počet žáků, naplněnost 3.2. Součásti

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

adresa školy Lužická 1208,Hradec Králové 3 právní forma

adresa školy Lužická 1208,Hradec Králové 3 právní forma Výroční zpráva ZŠ SEVER,Lužická 1208,Hradec Králové 3-2004/2005 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208,Hradec Králové 3 právní forma příspěvková

Více

21.7. Podmínky pro výuku 22. Autoevaluace - zpráva za rok 2008-2009 23. Opatrení a záver

21.7. Podmínky pro výuku 22. Autoevaluace - zpráva za rok 2008-2009 23. Opatrení a záver OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 2.1. Ucební plán 2.2. Vzdelávací programy 2.3. Další informace o škole 3. Soucásti školy 3.1. Nejvyšší povolený pocet žáku, naplnenost 3.2. Soucásti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MANAGEMENTU A PRÁVA, s.r.o. pobočka Rumburk Žitná 1119/12, Rumburk 408 01 Obsah : Základní údaje o škole, zřizovatel, součásti školy Materiálně

Více

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 97/2014 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Anna Dubová 13 10 23 I.B Radka Kopecká

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Plán mimoškolních akcí školní rok 2012/2013

Plán mimoškolních akcí školní rok 2012/2013 Název akce - zaměření Termín Třída Zodpovídá Staroboleslavská brána - prohlídka září I.A Volfová Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III.A Dlouhá Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III.B Šplíchalová

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555 Školní rok 2009/2010 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2001/2002. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2001/2002. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2001/2002 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : 485 106 143 tel./fax : 485 105 120 e-mail :info@oalib.cz http://www.oalib.cz/ Výroční

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE. Výroční zpráva za školní rok 2005/2006

GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE. Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 Schváleno Školskou radou Gymnázia Jana Blahoslava dne 30. října 2006 www.gjbi.cz gjbi@gjbi.cz Výroční zpráva o činnosti školy Část

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Přidělení vyučujících v primě: Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Mgr. Miroslava Nechvílová 4 Dějepis Zeměpis Mgr. Hana Vybíralová Matematika 5 Fyzika Mgr. Hana Stravová Biologie Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

Plán práce na školní rok 2010/2011

Plán práce na školní rok 2010/2011 Plán práce na školní rok 2010/2011 Gymnázium v Českém Brodě je školou se všeobecným zaměřením, jejímž hlavním úkolem je připravit studenty ke studiu na vysokých školách všech typů. Studium je ukončeno

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

P R A C O V N Í P L Á N Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E

P R A C O V N Í P L Á N Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E Základní škola Votice, okres Benešov, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz P R A C O V N Í P L Á N Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 Obsah pracovního

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Učitelka Blaudeová Hana

Učitelka Blaudeová Hana Moravské gymnázium Brno s.r.o, Veveří 0, Brno Učitelka Blaudeová Hana 0 :0 - :0 : - :00 :0 - : 0: - :00 :0 - : :0 - :0 :00 - : : - :0 :0 - : : - :0 Čj 0 Ov 0 Čj 0 Čj 0 Čj B Čj 0 A Čj 0 Čj Čj 0 Ov 0 B Ov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Přehled pomaturitního vzdělávání

Přehled pomaturitního vzdělávání Přehled pomaturitního vzdělávání Pomaturitní vzdělávání Univerzita Vysoká škola Veřejná zřizovatelem je stát. Soukromá zřizovatelem je soukromá fyzická osoba nebo právnická osoba. Státní správu zajišťuje

Více

Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov. Projektový záměr

Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov. Projektový záměr Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov Projektový záměr Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika školy Škola nabízí ucelený systém vzdělání v oborech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Plán práce školy 2010/2011

Plán práce školy 2010/2011 Obsah: Plán práce školy 2010/2011 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy pro školní rok 2009/2010 (s určením disponibilních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ ANKETY O nejúspěšnějšího sportovce a sportovní tým

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ ANKETY O nejúspěšnějšího sportovce a sportovní tým SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ ANKETY O nejúspěšnějšího sportovce a sportovní tým kladenského Sportovního gymnázia za rok 2011 Pátek 9. března 2012 kinosál kulturního domu PROGRAM VYHLÁŠENÍ ANKETY 9:00 přivítání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy 2.1 Historie školy Gymnázium v Uničově bylo založeno v roce 1870. Jeho dlouhá historie se dá rozložit na dva časové úseky. V prvním, pětasedmdesátiletém úseku, se psala historie

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy 25. základní škola v Plzni, Chválenická 17, příspěvková organizace Zpracovali: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy Mgr. Zdeněk Novák Mgr. Petr Pavel, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Plán akcí na školní rok 2006/2007

Plán akcí na školní rok 2006/2007 Plán akcí na školní rok 2006/2007 Měsíc Zaměření Zodpovídá Srpen 2006 28. 8. 2006 (Po) - od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - od 10:30 h komisionální zkoušky Členové ZK 29. 8. 2006 - od 9:00

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

školní rok 2008/2009 (úprava k 2.1.2009)

školní rok 2008/2009 (úprava k 2.1.2009) Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků Základní školy Marie Curie-Sklodowské Jáchymov, okres Karlovy Vary školní rok 2008/2009 (úprava k 2.1.2009) Preambule : Pedagogický pracovník je povinen

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

ICT plán školy 2013/2014

ICT plán školy 2013/2014 ICT plán školy 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: ZŠ Jiříkov okres Děčín Adresa školy: Moskevská 740, 40753 Jiříkov IČO: 70698490 IZO: 600076491 Záměry školy v oblasti ICT Hlavní cíle: - zefektivnit

Více

MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA. Masarykova střední škola chemická

MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA. Masarykova střední škola chemická MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická, důvěrně známá jako Křemencárna,

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fa : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více