1. Základní údaje o škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Základní údaje o škole"

Transkript

1

2 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 2.1. Učební plán 2.2. Vzdělávací programy 3. Součásti školy 3.1. Nejvyšší povolený počet žáků, naplněnost 3.2. Součásti školy 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich 4.1. Počet tříd a žáků 5. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 6. Přijímací řízení 6.1. Přijímací řízení do 1. ročníku 6.1.I. Údaje o přijímacím řízení 7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání 7.1. Prospěch a docházka žáků Prospěch v letech Výsledky maturitních zkoušek 8. Chování 9. Absolventi a jejich další uplatnění 9.1. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu 9.2. Přijetí na VŠ v letech Údaje o nezaměstnanosti absolventů 11. Úroveň jazykového vzdělávání na škole Žáci učící se cizí jazyky Učitelé cizích jazyků Komentář k jazykovému vzdělávání 12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole 13. Údaje o pracovnících školy Základní údaje o pracovnících školy Další údaje o pedagogických pracovnících Aprobovanost výuky Věková struktura pedagogických pracovníků 14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy Environmentální výchova Pracovní prostředí Odborné přednášky a exkurze DVPP Olympiády, SOČ z BIO a BICHES s ekologickou tematikou Střednědobé a dlouhodobé projekty Ročníkové ekologické konference Hodnocení EVVO Hodnocení sportovní příptravy 16. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení 17. Výchovné poradenství 18. Údaje o inspekční činnosti ČŠI a jiných kontrolách 19. Další činnost školy 20. Ekonomická část výroční zprávy Základní údaje o hospodaření školy Přijaté příspěvky a dotace 21. Závěr Charakteristika školního roku Počty žáků Hodnocení vzdělávací činnosti Celkový prospěch Celkový prospěch v letech Testování žáků (CERMAT, SCIO) Zájem o studium na VŠ v období Podmínky pro výuku 22. Cíle koncepčního záměru 23. Vlastní hodnocení školy SWOT analýza Vnitřní prostředí školy Hodnocení kultury školy 24. Závěry Opatření

3 1. Základní údaje o škole Sportovní gymnázium Kladno, Plzeňská 3103, Kladno Zřizovatel : Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha Kontakty: tel.: (sekretariát) (ředitel) (ekonom) fax.: Ředitel : Mgr. Jiří Stejskal Statutární zástupce zástupce pro pedagogickou činnost: ing. Ivana Nová - zástupce pro sportovní přípravu: Mgr. Kateřina Rusová Školská rada: zástupci zřizovatele zástupci nezletilých žáků školy zástupci pedagogických pracovníků - ing. Marcel Hrabě - Antonín Kajgr - RNDr. Václav Opatrný - ing. Alena Sajdlová - Mgr. Ilona Mašková - Mgr. Marta Nekužová Datum zařazení do rejstříku škol: a Charakteristika školy Charakteristika vzdělávacího procesu Název vzdělávacího procesu: Gymnázium K/801 Gymnázium tělesná výchova K/813 Gymnázium sportovní příprava K/820 dobíhající obor Délka vzdělávacího programu: 8 let (viz. Profil absolventa) Gymnázium Gymnázium sportovní příprava Gymnázium tělesná výchova K/ K/ K/413 Délka vzdělávacího programu: 4 roky (viz. Profil absolventa) Pojetí a cíle vzdělávacího programu Hlavní náplní gymnaziálního studia je příprava ke studiu na vysoké škole libovolného typu a zaměření. Splnění tohoto cíle znamená, že si žáci v průběhu studia osvojí nejen potřebný objem vědomostí a potřebné studijní dovednosti, techniky a návyky, ale že budou zároveň pro

4 studium na vysoké škole dostatečně motivováni a budou chápat vzdělání jako významnou hodnotu svého života. Tyto požadavky se promítají do cílů gymnaziálního vzdělání, jimiž jsou rozvoj poznání, dovednosti, kompetence, hodnoty a postoje. Tento cíl si klademe u všech částí školy. V části sportovní pak navíc připravujeme naše žáky pro jejich zařazení do špičkového (vrcholového) sportu v návaznosti na soutěže typu extraliga, ME, MS, OH. Jako praktický výstup je možnost získání trenérské licence typu C a průkazu rozhodčího III.tř. v atletice. Organizace výuky Délka studia na naší škole je 8 let, respektive 4 roky, studium je denní. Pro sportovní část školy je denní režim organizován tak, aby byly skloubeny povinnosti gymnazisty s požadavky sportovní přípravy. Způsoby hodnocení Klasifikace známkami. V oblasti sportovní přípravy plnění výkonnostních limitů pro MČR, ME, MS, OH a zařazení se do národních mužstev. Vstupní předpoklady Absolvování 5. nebo 9. ročníku ZŠ, přijímací zkoušky v krajském systému Kvalita, testy z českého jazyka, matematiky, všeobecných studijních předpokladů. U uchazečů na obor K/420, K/413 a K/813 ještě navíc talentové a pohybové testy, zároveň je požadován dobrý zdravotní stav Učební plán Jednotlivé ročníky školy se řídí podle roku nástupu ke studiu na naší škole následujícími dokumenty: - Generalizovaný učební plán s osmiletým studijním cyklem schválený MŠMT ze dne č.j /99-22 s platností od Upravený učební plán pro obor K/420 schválený MŠMT č.j / Generalizovaný učební plán č.j / Vzdělávací programy: Gymnázium K/801 Poslední ročník sedmiletého studia ukončil studium maturitou ve školním roce 1998/99. První ročník osmiletého studia maturoval v roce Ve školním roce 2005/06 studovali žáci tuto větev v 9 třídách.

5 Gymnázium sportovní příprava K/820 Poslední ročník sedmiletého studia ukončil studium maturitou ve školním roce 1998/99. Ve školním roce 2005/06 studovali žáci ve 3 třídách dobíhajícího oboru. Gymnázium tělesná výchova K/813 Od školního roku 2002/03 je vždy otevírána prima s tímto zaměřením náhradou za dobíhající obor K/820. Gymnázium K/401 Ve školním roce 2000/01 bylo obnoveno přijímací řízení do čtyřletého všeobecného studia. Ve školním roce 2005/06 studovali žáci tento typ ve 4 třídách (každý ročník o jedné třídě). Gymnázium sportovní příprava K/420 Gymnázium tělesná výchova K/413 Ve školním roce 2001/02 bylo znovu obnoveno přijímání žáků do čtyřletého studia oboru sportovní příprava a zavedeno přijímání do oboru tělesná výchova. Z těchto žáků byly zřízeny kombinované třídy, v každém ročníku po jedné. Ve školním roce 2005/06 byla v oboru K/420 otevřena samostatná třída. Dosažený stupeň vzdělání Úplné střední všeobecné Způsob ukončení a certifikace Maturitní zkouška vysvědčení o maturitní zkoušce Výsledky vzdělávání 1. Příprava ke studiu na vysokou školu libovolného typu. 2. Příprava k výkonu takových povolání, která vyžadují všeobecný rozhled, ale pro jejichž výkon je třeba pouze krátké zaškolení, nebo nevyžadují zvláštní odbornou přípravu. 3. Ve sportovní části přibývá možnost získat trenérskou licenci typu C.

6 3.Součásti školy 3.1. Nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost IZO a název součásti (druh/typ školy) Nejvyšší povolený počet žáků /studentů Skutečný počet žáků /studentů 1 Počet žáků/stud. v denním studiu gymnázium Přepočtený počet ped. pracovníků učitelé trenéři 48,37 4,41 Počet žáků/stud. na přep. počet ped. pracovníků 13, Součásti školy nejvyšší povolený počet žáků (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost IZO a název součásti (školské zařízení) Nejvyšší povolený počet žáků/./ stráv./klientů Nejvyšší povolený počet žáků/ ubyt./stráv. /klientů Počet žáků stráv./ klientů Z toho cizích Přepočtený počet pracovníků školní jídelna 720/ / /52 0 5,35 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich 4.1. Počet tříd a žáků SŠ v denní formě studia podle oborů vzdělání Kód a název oboru Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř K/ * K/ * K/ , K/ K/ K/ ,7** Celkem ,7 * žáci těchto oborů byli v ročníku slučováni do jedné třídy ** dobíhající obor Z jiných krajů: Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných - Počet žáků přijatých v průběhu školního roku 2005/2006 do denního studia.4 - Žáků dojíždějících do školy z jiných krajů 22 v denním studiu).

7 Počet nadaných žáků v oblasti sportovní přípravy zařazených do reprezentačních týmů příslušných věkových kategorií vzdělávajících se podle individuálních vzdělávacích plánů:...25 Počet nadaných žáků se zdravotním postižením ( tělesné postižení) vzdělávajících se podle individuálních vzdělávacích plánů zařazených do reprezentačních týmů příslušných věkových kategorií (plavání start na paralympiádě): 1 Výše jmenovaný žák není integrovaný. 6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ 6. 1 Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ Pro účely přijímacího řízení byly použity testy z obecných studijních předpokladů, českého jazyka a matematiky, zadané firmou SCIO o. p. s. K vyhodnocení přijímacího řízení byl použit program téže firmy. V přijímacím řízení u oborů 813, 413, 420 byly navíc použity výsledky pohybových testů. Výše zmíněné součásti přijímacího řízení byly opatřeny váhou podle následujícího schématu: Obory 801 a 401: OSP 40%, ČJ 20%, MAT 20% Obory 813, 413 a 420: OSP 25%, ČJ 25%, MAT 25%, Pohybové testy 25% Pořadí přijatých žáků stanoveno dle výkonu. Prominutí přijímacích zkoušek pouze u oboru 420 a413 - průměr prospěchu na ZŠ do 1,3 + start a umístnění na MČR, nebo na ME, MS, OH v individuálních disciplínách. Za administrativní zpracování dat odpovídal Jiří Čuba a Ing. Ivana Nová 6.1. Údaje o přijímacím řízení do denního studia na SŠ pro školní rok 2006/2007 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru 1. kolo počet Další kola počet přihl. přij. přihl. přij. Odvolání počet podaných kladně vyříz. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou K/401 gymnázium 17 15* K/413 tělesná výchova 19 15* K/420 sportovní příprava K/ K/813 tělesná výchova Celkem * tvoří jednu třídu Z jiných krajů byl přijat 7 žák ů (Semily, Praha) Počet tříd 1

8 7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání 7.1. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků Počet žáků/studentů Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Žáci celkem 638 Prospěli s vyznamenáním 69 Prospěli 561 Neprospěli 8 - z toho opakující ročník 8 Průměrný prospěch žáků (n.g. /v.g./celkový 1,98/2,37/2,24 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 86,3/0,76 Před reparáty žáci samé1 ostatní vyzn. prospěli neprospěli neklas. součty % 0,8% 10,0% 62,4% 7,5% 4,9% samé1 ostatní vyzn. prospěli neprospěli neklas.

9 Celkový prospěch po reparátech samé1 ostatní vyzn. prospěli neprospěli neklas % 1% 10% 88% 1% 0% samé1 ostatní vyzn. prospěli neprospěli neklas Prospěch v letech /99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 samé vyznamenání prospěl neprospěl samé 1 vyznamenání prospěl neprospěl 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05

10 Průměrná absence v jednotlivých třídách II.A II.B III.A III.B IV.B omluvené 1.A V.B V.C 1.D VI.A neomluvené VI.B VI.C 2.D 2S VII.A VII.B 3.D 3.S VIIIȦ VIII.B VIII.C 4.D 4.S absence výuka sport.příp. celkem průměr/žák 79,32 37,32 116,64 průměr/žák 120,00 116,64 100,00 79,32 80,00 60,00 37,32 40,00 20,00 0,00 výuka sport.příp. celkem

11 Absence celkem III.B IV.B IV.C V.A V.B V.C 1.S 1.D VI.A VI.B 2.D 2S VII.A VII.B 3.D 3.S VIII.A VIII.B VIII.C 4.D 4.S výuka sport. příp. Všichni žáci byli klasifikováni známkou. Komisionální zkoušku konali: komisionální zkoukou ška K/401 gymnázium K/413 tělesná výchova K/420 sportovní příprava K/ K/813 tělesná výchova K/820 sportovní příprava 5 1 Celkem 47 8 neprospělo Výsledky maturitních zkoušek Maturitní zkouška: Kód a název oboru Žáci/studenti konající zkoušky celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli K/401 gymnázium K/413 tělesná výchova K/ K/820 sportovní příprava Celkem

12 Průměrné známky 8.A ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST PRG DG PRUM. 2,33 1,58 2,14 1,33 2, ,5 1, PRUM. CELKEM: 1,68 VIII.B ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TEV ZEM PSY EST PRG DG PRUM. 2 1,75 1,86 2 1,67 2 1,1 1,33 1,44 2, ,25 PRUM. CELKEM: 1,80 IV.D ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST PRG DG PRUM. 2,83 2, ,5 3,5 2,5 2 3,5 1,17 PRUM. CELKEM: 2,46 IV.S ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST PRG DG PRUM. 2,79 2, ,8 2,83 2,5 4,5 2 3,6 PRUM. CELKEM: 2,87

13 4,6 4,4 4,2 4 3,8 3,6 3,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST PRG DG A B C D S samé vyznamenání prospěl neprospěl A B D S

14 Prospěch celkem samé vyznamenání prospěl neprospěl Opravná maturitní zkouška a maturitní zkouška konaná Kód a název oboru Maturitní zkouška: Opravná maturitní zkouška maturitní zkouška Prospěli s vyznamenáním K/401 gymnázium K/413 výchova tělesná 1 1 P r o s p ě l i Neprospěli K/ K/820 příprava sportovní Celkem V novém maturitním termínu tj. v lednu 2007 budou maturovat 3 žáci.

15 8. Chování žáků Chování žáků/studentů (k ) Druh/typ školy Hodnocení chování velmi dobré uspokojivé neuspokojivé K/401 gymnázium K/413 tělesná výchova K/420 sportovní příprava K/ K/813 tělesná výchova K/820 sportovní příprava S 4.D VIII.B VIII.A 3.S 3.D VII.B VII.A 2.S 2.D VI.C VI.B VI.A 1.D V.B 1.A vyloučení pod.vylouč. neuspokojivé uspokojivé velmi dobré pochvaly IV.B IV.A III.B III.A II.B II.A I.B I.A V průběhu školního roku nebyl vyloučen žádný student. Podmínečné vyloučení ze studia bylo uděleno celkem 8 žákům, z toho 5 za dlouhodobě neomluvenou absenci záškoláctví, a 3 žákům za požívání alkoholických nápojů na lyžařském výcvikovém kurzu. Prospěchové, kázeňské a výchovné problémy byly řešeny na 9 jednáních výchovné komise ve spolupráci s výchovným poradcem a rodiči. Často byla v rámci řešení výchovně výukových problémů kontaktována pedagogicko-psychologická poradna.

16 9. Absolventi a jejich další uplatnění 9.1. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou a absolventi VOŠ třída počet ž. maturitní zk. %přijatých na VŠ přijatých na VŠ přihláška VŠ přijatí VOŠ z přihlášených z maturantů K/ ,78 70, K/ ,46 85, K/ ,50 70, K/ ,92 55,56 celkem ,56 71, přihlášení přijatí 5 0 oktava A oktava B 4.D 4.S VŠ VOŠ ostatní 61

17 9.2. Přijetí na VŠ v letech rok absolventi přihlášeni přijati VŠ 98/ / / / / / / /99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 absolventi přihlášeni přijati VŠ 10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 2004/2005 Z nich počet nezaměstnaných duben K/401 gymnázium K/420 sportovní příprava K/ K/813 tělesná výchova K/820 sportovní příprava 23 1

18 11. Úroveň jazykového vzdělávání na škole Žáci učící se cizí jazyk Počet žáků Počty žáků/studentů ve skupině Jazyk Počet skupin /studentů minimálně maximálně průměr anglický ,41 německý francouzský ,78 ruský , Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace Jazyk Počet učitelů celkem pedagogická i odborná Kvalifikace vyučujících částečná žádná Rodilí mluvčí anglický německý francouzský ruský Komentář k jazykovému vzdělávání - úroveň jazykového vzdělávání je dobrá, ale mohla by být lepší, neboť se každým rokem potýkáme s nedostatkem kvalifikovaných učitelů - v rámci dislokace dochází k časté fluktuaci především učitelů Anj, z toho plynou další problémy: a) vysoký počet žáků v jazykových skupinách b) absence rodilých mluvčích c) pokulhávající kvalifikovanost některých vyučujících d) neochota dále se vzdělávat a pracovat s moderními vyučovacími metodami - 80% učitelů pravidelně pracuje na svém dalším vzdělávání - DVPP probíhá formou nabídnutých seminářů a přednášek, které každoročně předkládá služba škole, agentura Deskartes, Caledonian School, Oxford + Cambridge University Press, Francouzský institut, PC Praha - pravidelně spolupracujeme s vydavatelstvími pro jednotlivé jazyky, která nám posílají své aktuální nabídky nejen učebnic, ale i dalších materiálů k výuce (Klett, Frauz, Oxford Cambridge atd.) - německá sekce se pravidelně informuje na akce pořádané Goethe institutem a v rámci možností se jich účastní - anglická sekce spolupracuje s Britskou radou v Praze - několik vyučujících Anj zároveň dokončuje jazyková studia na PF UK a konají v průběhu roku další dílčí zkoušky a státní závěrečné zk. - ostatní vyučující získavají certifikáty z absolvovaných seminářů - všechny jazykové sekce organizují zahraniční pobyty či exkurze do státu vyučovaného jazyka, čímž je zajištěna motivace žáků k učení se cizího jazyka a praktické použití nabytých vědomostí v běžných životních situacích

19 Hodnocení práce PK ANJ za školní rok 2005/6 PK ANJ pracovala ve složení: předseda M. Pašková, členové V. Dvořáková,, K. Gregorová, I. Hettnerová, V. Průšová,H. Čechová,M.Nekužová, V.Vokatá, R. Čermáková, V. Vojčová (od přebrala úvazek K. Heroutová), V. Rus ( od 1.2. převzal část úvazku V. Průšové). v průběhu roku celkem 6 schůzek průběžné předávání informací z porad vedení školy zpravidla 1 za měsíc provedeny hospitace u kol. Hettnerové, Čechové, Vokaté, Čermákové, Gregorové a Rusa M. Paškovou a kol. Hettnerová provedla náslech a průzkumový test u kolegů Paškové, Čechové, Gregorové a Heroutové v rámci dalšího vzdělávání ped. prac. pokračuje kol. K. Gregorová v dálkovém magisterském studiu Hospodářská politika a správa, obor veřejná správa Kolegyně Čechová a Hettnerová dokončují studia anglického jazyka na PF UK. V rámci DVPP se konal seminář s autorem nové učebnice pro výuku konverzace Talking points, panem Jamesem Gaultem. Seminář proběhl na PF v Plzni v měsíci září a zúčastnily se ho M. Pašková, I. Hettnerová a M. Nekužová. K. Gregorová absolvovala celostátní konferenci vyučujících ANJ pořádanou v dubnu v Praze soukromou jazykovou školou Calledonian School. v měsíci listopadu a lednu se konaly dny otevřených dveří našeho gymnázia a na jejich organizaci se podílely kol. Hettnerová, Průšová a Pašková, které prezentovaly výuku AJ v uč. č. 62 v prosinci a lednu se 5 studentů naší školy zúčastnilo soutěže v AJ o výměnný pobyt v USA, která je každoročně pořádána asociací Kladno Sisters City a magistrátu města Kladna Na opravě písemných prací a na práci v komisi se podílela M. Pašková. v lednu bylo zorganizováno školní kolo konverzační soutěže v AJ celkem se zúčastnilo 61 studentů ve třech kategoriích a na organizaci pracovaly: I.kat V. Vokatá, R. Čermáková II.kat. I. Hettnerová, H. Čechová III.kat. M. Pašková,K. Heroutová v únoru se uskutečnilo okresní kolo konverzační soutěže v AJ v Labyrintu v Kladně a v porotě pracovala K.Gregorová ( kategorie I.B + II.B). Soutěž pro III. kategorii proběhla na Gymnáziu v Kladně a v porotě pracovala V. Průšová naši školu reprezentovali 3 studenti vítězové z jednotlivých kategorií a umístili se následovně: I.kat. Anna Zítková 4. místo II.kat. Erika Gedeonová 4. místo III.kat. Ladislav Pham 3.místo v listopadu zorganizovaly kolegyně Gregorová a Vokatá návštěvu divadelního představení v The Bear Education Theater v Praze, kde zhlédli interaktivní představení v angličtině The Alien Grammar Show se studenty nižšího gymnázia

20 v březnu se studenti vyššího gymnázia zúčastnili představení v angličtině v Salesiánském divadle v Praze a zhlédli hru Frankenstein ( organizátoři M. Pašková, K. Heroutová) v květnu se uskutečnil poznávací zájezd do jižní Anglie se studenty vyššího gymnázia s ped. dozorem a organizátorem I. Hettnerovou duben Maturita na nečisto písemná část květen maturitní zkoušky: zkoušející: M. Pašková, V. Dvořáková, H. Čechová, K. Gregorová červen provedena SWOT analýza školy v rámci PK ANJ jako jeden z prvních kroků před vypracováním Rámcového vzdělávacího plánu školy Přehled čínnosti PK FRJ a RUJ ve školním roce 2005 Září 2005: V září 2005 se uskutečnil studijně-poznávací zájezd studentů Sportovního gymnázia do Francie. Studenti se seznámili s oblastí jihovýchodní Francie, navštívili významná střediska a památky Provence a Cote d Azur. Leden: V lednu proběhlo školní kolo soutěže ve francouzském jazyce. Školního kola se zúčastnilo deset studentů. Vítězem školního kola se stal Hynek Kloboučník. Březen: V březnu se studenti naší školy zapojili do přípravy Francouzských dnů. Aktivně se zapojili do všech akcí. Připravili seminář o francouzském filmu 60.let, zúčastnili se divadelního představení Maison de Bourgogne a koncertu francouzské rockové skupiny. Duben: V dubnu naši školu navštívil jazykový attaché z Francouzského institutu v Praze. Proběhla beseda se studenty naší školy. Ve Francouzském institutu v Praze se uskutečnila ukázková hodina francouzštiny pro vybrané studenty. Studenti sexty a septimy se zúčastnili exkurze do Francouzského institutu v Praze. Seznámili se s mediatékou, historií Institutu a také s jeho bohatou nabídkou jazykových kurzů. Květen: V měsíci květnu začal nábor na zájezd do Francie. Termín zájezdu: září 2006 (jihozápadní Francie)

21 12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Studenti Celkový počet žáků k je 611 studentů, z toho: 231 studuje obor 7941K/ studuje obor 7941K/ studuje obor 7941K/ studuje obor 7941K/ studuje obor 7941K/ studuje obor 7941K/413 Žáci mají možnost využívat vybavení počítačové učebny jak v dopoledních, tak i odpoledních hodinách. Pedagogičtí pracovníci Pedagogický sbor má 69 členů, včetně trenérů a externistů, z nichž mají všichni možnost využívat přístupu k Internetu. V 8 kabinetech jsou počítače s přístupem k síti. Každý pedagog má svoji ovou schránku, přes kterou může komunikovat s rodiči popř. studenty. Do budoucna je plánováno zasíťování všech kabinetů. Proškolení SIPVZ Současný stav ICT znalostí pedagogického sboru je velmi dobrý, školení Z absolvovalo 72% vyučujících, školení P 53% vyučujících. Speciální školení v různých oblastech (www stránky apod.) pak 9 vyučujících. Do budoucna je zřejmá nutnost dalšího proškolování a zvyšování IT kvalifikace všech vyučujících. Učebny a jejich vybavení Škola je v současnosti vybavena 1 počítačovou učebnou s vyhovujícím hardwarem a celkem 11 pracovními stanicemi. Tento stav je ovšem vzhledem k vývoji techniky dočasný a bude postupně doplňován. V učebně jsou značkové počítače AutoCont, ve stáří 3 až 5 let. Jsou vybaveny systémy Windows XP, Microsoft Office XP, programem na programování Pascal, tvorbu www stránek, zpracování digitálních fotografií, programy na biologii, matematiku apod. Tento software je rozšiřován dle potřeb školy a novinkám na trhu. Další učebna je vybavena prezentační technikou s dataprojektorem, DVD přehrávačem a videem. V letošním roce byla zřízena nová učebna s interaktivní tabulí, která je nejvíce využívána k výuce IVT a také biologie. Zájem o tuto učebnu vzrostl natolik, že plánujeme zřízení dalších takto vybavených učeben. Dále má škola k dispozici 12 odborných pracoven, které jsou vybaveny zpětnými projektory a některé video technikou. Jedna pracovna je také vybavena dataprojektorem a PC připojeným k síti Internet. Připojení k Internetu Škola je do internetu připojena službou od Telefonica O 2 rychlostí 2 MB/s pro učitele a rychlostí 512 kb/s pro studentskou síť.

22 13. Údaje o pracovnících školy Základní údaje o pracovnících školy (k ) Počet pracovníků celkem fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických způsobilost pedagog. a odborn Počet žáků na přepočtený počet pedagog. prac. 91/74,5 22/20,35 69/54,15 60/48,37 13, Další údaje o pedagogických pracovnících (k ) Pedagogický pracovník Pracovní zařazení, Úvazek: Kvalifikace-dosažený stupeň Titul: délka praxe: Příjmení: Jméno: funkce: vzdělání, obor: roky dny Balcarová Olga učitel 1,0 VŠ/ MAT-CHE Mgr Brumková Kristýna učitel 1,0 VŠ/CJL-TEV Mgr Cafourková Irena učitel 1,0 VŠ/CJL-NEJ Mgr Cirnfus Slavomír trenér plavání 0,7 USO Čechová Helena učitel 0,85 USV 0 0 Čermáková Radka učitel 0,41 USV 0 0 Drábková Libuše učitel 1,0 VŠ/NEJ-GEO Ing Dvořáková Vladimíra učitel 1,0 VŠ/FRJ-ANJ-RUJ-BUJ PhDr Gregorová Kateřina učitel 1,0 VŠ/ANJ Bc Hadrbolcová Marcela učitel 0,45 VŠ/TEV-BIO Mgr Hettnerová Iva učitel 0,43 USV 0 0 Holá Dana učitel 1,0 VŠ/CJL-NEJ 20 0 Hrušová Věra učitel sport.přípravy 1,0 VŠ/TEV-BRV Mgr Hudcová Marta učitel 0,56 VŠ/BIO-CHE Mgr Jirošová Štěpánka učitel 1,0 VŠ/FYZ Mgr Kaňka Jiří vedoucí trenér 1,0 VŠ/TEV-BRV Mgr Kaňková Ivana učitel 1,0 VŠ/BIO-CHE Mgr Karasová Kateřina učitel 1,0 VŠ/DEJ-NEJ-RUJ 17 8 Karban Zdeněk učitel 1,0 VŠ/FILOSOFIE-DEJ Mgr Karbanová Eva učitel 0,28 VŠ/DEJ-ZEM Mgr Karpíšková Olga trenér II.tř.plavání 0,65 SOU Kimlová Ivana učitel 1,0 VŠ/CJL-DEJ PhDr Kimlová Martina učitel 0,48 VŠ/GEO Mgr Kotíková EX Hana učitel 0,10 VŠ/ZEM-MAT Mgr Košťálová Markéta učitel sport.přípravy 1,0 VŠ/TEV Mgr Kubů Jan učitel 0,56 VŠ/TEV-PŘÍRODOPIS 41 8 Kučera Miroslav učitel 1,0 VŠ/MAT-ZÁKL.PRŮM.VÝROBY Mgr Kuchler Jiří trenér II.tř.hokej 0,6 USO Lev EX Luboš trenér II.tř.basketbal 0,19 VOB Liebzeit Martin učitel 1,0 VŠ/MAT-FYZ Mgr Liebzeitová Iva učitel 1,0 VŠ/CJL-DEJ Mgr Liebzeitová Jana učitel 1,0 VŠ/MAT-FYZ Mgr Maršíková Hana učitel 1,0 VOV DiS Mašková Ilona učitel 1,0 VŠ/VV-RUJ-FRJ Mgr

23 Minaříková EX Jana učitel 0,19 VŠ/HV-RUJ Mgr Nekužová Marta učitel 1,0 VŠ/MAT-CHE Mgr Nová Ivana učitel-zást.ředitele 1,0 VŠ/TECH.VÝROBA Ing Novák Václav trenér I.tř. judo 1,0 USO Opatrný Václav učitel 0,19 VŠ/MAT RNDr Pašková Marta učitel 1,0 VŠ/ANJ-HV-RUJ Mgr Pickar Michal učitel 0,95 USV 5 4 Pokorná Marie učitel 1,0 VŠ/BIO-CHE RNDr Pošmourná Milena učitel 1,0 VŠ/TV Pozan Zarin trenér-basketbal 1,0 VŠ/TEV Mgr Procházka Karel učitel 1,0 VŠ-BAK/sbormistrovství Bc Průšová Věra učitel 1,0 USO 1 7 Rezková Ludmila učitel 0,85 VŠ/CJL-RUJ Mgr Rus EX Vít trenér atletika 0,43 VŠ/TEV Mgr. 8 0 Rusová Kateřina učitel-zást.ředitele 1,0 VŠ/TEV Mgr Soukupová Radka učitel 1,0 VŠ/RUJ-ZEM Stejskal Jiří ředitel 1,0 VŠ/TEV-BRV Mgr Stejskal Zdeněk učitel 0,75 USO Svobodová Martina učitel 0,64 VŠ/ Ing. 9 2 Šátek EX Jan trenér II.tř.atletika 0,43 USV Ševčíková Iva učitel 0,19 USV Šídová Eva učitel 1,0 VŠ/CJL-PEDAGOGIKA PaedDr Špalková Anna učitel 0,59 VŠ/BIO-TV Štiasný Jan učitel 1,0 VŠ/TEV Mgr Tomsová Jana učitel 1,0 VŠ/CJL-DEJ Mgr Vaňková Věra učitel 0,45 VŠ/BIO-CHE RNDr Vávra Josef trenér II.tř.atletika 0,51 USO 21 1 Vidunová Blanka učitel 0,5 VŠ/DEJ-OBN Mgr Vojčová Veronika učitel 0,95 USV 0 0 Vokatá Věra učitel 1,0 USV Vokounová Hana učitel 1,0 VŠ/BIO-CHE RNDr Voňavka Marek trenér II.tř.atletika 0,51 USO Voňavková Eva trenér II.tř.atletika 1,0 VŠ/ Ing Zacharovová EX Jitka učitel 0,1 VŠ/CHE-BIO Mgr Zápotocká Naděžda učitel 0,95 VŠ/MAT-VV Mgr Aprobovanost výuky (k ) Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených aprobovaně ČJL OBV, ZSV DĚJ ZEM MAT FYZ CHE BIO 48 48

24 IVT 16 0 VV HV TEV Sport. Příprava Teorie sport. Přípravy ANJ NEJ FRJ RUJ BIOL. SEM 6 6 FYZ.SEM 2 2 BICHES 2 2 PSYCH 4 0 MAT.SEM 4 4 FRJ konverzace 2 2 ANJ konverzace 16 6 NEJ konverzace 2 2 Vybrané kapitoly z historie Vybrané kapitoly literatura 8 8 Vybrané kapitoly zeměpis 6 6 Programování 4 4 Matematická cvičení 2 2 Aplikovaná výpočetní technika 6 2 Celkem V uplynulém školním roce nastoupilo 6 učitelů, z toho 1 absolvent pedagogické fakulty s aprobací ZEM - MAT, 1 absolvent fakulty tělesné výchovy a sportu s aprobací TEV trenérství atletiky, 1 absolvent filozofické fakulty s aprobací ANJ - V průběhu školního roku odešly dvě učitelky, z toho jedna mimo resort školství. Pí. Jirošová odešla na gymnázium v Praze z osobních důvodů a pí. Heroutova odešla na Ministerstvo vnitra z finančních důvodů.

25 Údaje o pracovnících školy vedení 3 učitelé trvalý pracovní poměr 37 vedlejší pracovní poměr 3 na dohodu 3 důchodci 9 učitelé celkem 55 trenéři na trvalý prac. poměr 8 vedlejší pracovní poměr 3 na dohodu 3 trenéři celkem 14 ostatní THP 2 rehabilit. prac. 1 správce sítě, videotechnik 1 knihovnice 1 skladnice 1 správce budov 1 školník 0 kuchařky 7 ostatní celkem 22 pracovníci prac. poměr 80 dohoda 6 pracovníci celkem 91 pracovníci na MD učitelé celkem trenéři celkem ostatní celkem pracovníci celkem pracovníci bez MD

26 13.4. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. pracovníků do 30 let let let let nad 60 let Z toho důchodci Průměrný věk učitelé ,8 z toho žen ,2 trenéři ,3 z toho žen ,5 Celkem ,6 z toho žen ,4 - Asistent pedagoga a osobní asistent 1 ( pí. Petříková) k žákovi trpícímu myopatií. Mzdové prostředky hrazeny 1 / 2 krajským úřadem a zbytek komisí pro sociální záležitosti a zdraví Magistrátu města Kladna. Bez tohoto asistenta by činnost postiženého žáka byla na škole jak z hlediska výukového, tak i sociálních potřeb, nemožná. Činnost i potřeba asistenta v objemu celého úvazku vidíme jako dostačující. 14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Ředitel školy absolvoval funkční studium II. Na Pedagogické fakultě v Praze v r. 2005, v r specializační studium k problematice řízení škol (osvědčení), v r Manažerský kurz (osvědčení). Další pedagogičtí pracovníci: - Jednodenních a dvoudenních akcí se zúčastnilo 32 pedagogů, vícedenních akcí 9 Počítačová gramotnost: 6 Samostudium: 2 - Finanční náklady na DVPP : ,- Vzdělávání bylo realizováno Pedagogickou fakultou, Pedagogickými centry, prostřednictvím Služby škole Kladno, MŠMT. 15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Úspěšně se rozvíjí činnost kroužku florbalu. PK FRJ organizovala v červnu turnaj v petangue. Žáci běžecké skupiny Mgr.Věry Hrušové se zúčastnili Mezinárodního maratonu. Bc. Karel Procházka uspořádal Vánoční koncert školního pěveckého sboru a Mgr. Pašková Vánoční akademii. Sportovní liga škol byla pořádána ve spolupráci s Labyrintem pro nesportovní třídy.

27 Mgr. Z. Karban realizoval školní Gaudeamus pro žáky septim a 3. ročníku čtyřletého studia. PhDr. Vladimíra Dvořáková tradičně organizovala zájezd do Francie. Mgr. Marta Pašková uskutečnila studijní pobyt v Angli (Hastings). Bc. Kateřina Gregorová organizovala návštěvu představení v ANJ. Mgr. Kateřina Karasová realizovala zájezd do Mnichova a Michal Pickar do Vídně a Salcburku. Mgr. Štěpánka Jirošová uspořádala v rámci výuky fyziky exkurzi do technického muzea v Mnichově. Mgr. Jana Liebzeitová ve spolupráci s MFF UK se zúčastnila s vybranými žáky Týdne fyziky. Mgr. Jana Liebzeitová organizovala návštěvu Dne otevřených dveří Fyzikálního ústavu AV ČR. Bc. Karel Procházka připravil vystoupení pěveckého sboru na slavnostním vyřazení studentů. V březnu byl realizován maturitní a reprezentační ples a setkání bývalých studentů a zaměstnanců školy. V činnosti pokračovala veřejná počítačová pracovna, studentům byl zpřístupněn bez poplatku internet. Vyučující ANJ a FRJ zajistili návštěvu představení divadelních her v ANJ a FRJ. Studenti školy se aktivně podíleli na Sbírce Emil, jejíž výtěžek byl pro Český paralympijský výbor. Motivací v této akci je sportovní činnost našeho žáka Petra Andrýska. Podíl na přípravě Projektu Šance projekt pomoci mladým lidem bez domova - V rámci výuky FRJ i nadále pokračuje pilotní program francouzské metody EXTRA. V rámci práce v BICHES se žáci účastnili Akademie mládeže při VŠCHT a DOD ve Fyziologickém ústavu akademie věd a přednášek Toxikologie a životní prostředí na VŠCHT. Žákyně I.r. a kvint se zúčastnily cyklu přednášek S Tebou o Tobě, které pořádala fy. Procter& Gamble v rámci výchovy k rodičovství. - Studenti osmi tříd se podíleli na zpracování projektu pro ekologickou výchovu TEREZA Živá voda pro obec, mezinárodní projekt Ozon a Kyselé deště.

28 Mgr, Kaňkovou byla organizována Ekologická konference, kde bylo prezentováno 14 žákovských prací. Školou byl organizován Klub mladého diváka pro nižší gymnázium při Středočeském divadle v Kladně a pro vyšší gymnázium v pražských divadlech, kterého se zúčastňovalo cca 100 žáků. Programy a projekty: - Mgr. Němcová předložila prostřednictvím MŠMT opatření 3.2 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů projekt Sledování dopadu vysokoenergetických kosmických částic. Projekt byl podáván ve spolupráci s gymnáziem Pardubice a Fyzikálním ústavem ČVUT. Projekt nebyl schválen z důvodů vhodnosti pro vysokoškoláky. - RNDr. Věra Vaňková podala projekt: Program č. 9 na podporu zájmu nadané mládeže o studium technických a přírodovědných oborů. - Student Gregor předkládal studentský projekt Mezinárodní setkání mládeže Evropské Unie. I přes velké nasazení jmenovaného žáka se tento projekt z organizačních i finančních důvodů nerealizoval Vědomostní a sportovní soutěže účast předmět okres. kolo kraj. kolo repub. kolo mezinár.kolo CJL 1 1 BIO 5 4 CHE 3 Fotograf. 4 teprve proběhne SOČ 3 nekonalo se ZEM 1 72 ANJ 3 MAT-MO 5 2 M-Klokan M- Pythag. 3 FYZ 1 3 TEV 12 atletika přespol.b. 36 florbal 36 fotbal 22 basketbal 48 odbíjená 48 šachy 10 stol. tenis 12 plavání 18 hokejbal sil. víceboj

29 ČJL místo okres. kolo 1 kraj. kolo 1 repub. kolo mez.kolo BIO místo okres. kolo 1 kraj. kolo 2 2 repub. kolo mez.kolo CHE místo okres. kolo kraj. kolo 3 repub. kolo mez.kolo SOČ místo okres. kolo kraj. kolo repub. kolo mez.kolo místo ZEM okres. kolo 1 kraj. kolo repub. kolo mez.kolo

30 ANJ místo okres. kolo 1 2 kraj. kolo repub. kolo mez.kolo TEV místo okres. kolo kraj. kolo repub. kolo 2 mez.kolo MAT místo okres. kolo kraj.kolo 1 repub. kolo mez.kolo FYZ místo okres. kolo 1 kraj. kolo 1 1 repub. kolo mez.kolo

31 - Prevence sociálně patologických jevů V rámci prevence sociálně patologických jevů jsme uskutečnili několik akcí. Všechny třídy nižšího gymnázia navštívily během školního roku Centrum drogové prevence, s nímž máme dlouhodobě velmi dobrou spolupráci. Zde se naši studenti zúčastnili Kontinuálního programu, v jehož rámci absolvovali několik přednášek a aktivit zaměřených na celou problematiku rizikových jevů (agresivita, šikana, drogová a sexuální prevence..).tento program je charakterizován různými formami komunikace s uplatněním zážitkových technik, interaktivních her a modelových situací a vede ke zdravému životnímu stylu. Přímo ve škole se uskutečnily přednášky prezentované firmou Procter and Gamble S tebou o tobě pro 1.ročníky víceletého gymnázia, pro primy a sekundy.tyto přednášky byly zaměřeny na problematiku dospívání a zdravého životního stylu. Dívky prvních ročníků víceletého gymnázia absolvovaly také program z nabídky Státního zdravotního ústavu Prevence rakoviny prsu. Škola vlastní Dokumentární filmy o drogách, které byly studentům vyššího gymnázia příležitostně promítnuty s následnou besedou. Školní metodik prevence absolvoval soubor školení organizovaných Centrem drogové prevence a pedagogicko- psychologickou poradnou. Značné rezervy cítíme v oblasti boje proti kouření, neboť tento jev je stále velmi rozšířen mezi našimi studeny. A co je pro nás alarmující? Věková hranice kuřáků se stále snižuje ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ a) Pokračujeme v rozšiřování a údržbě zeleně v prostorách školy. Daří se zejména rozšiřovat a udržovat zeleň ve třídách význam zodpovědnosti za kmenové třídy. b) Pokračujeme v třídění odpadu ( plasty, papír). c) Studenti pravidelně obnovují panely s přírodovědnou a ekologickou tematikou přírodní vědy, ekologie, životní styl, výsledky krátkodobých projektů nižšího gymnázia ( systém rostlin a živočichů, orgánové soustavy člověka prevence chorob) ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY A EXKURZE a) Výstava Příroda Kladenska zaměřená na chráněná území okresu Kladno ( druhé ročníky) b) Přednáška a beseda dr. Punčochářové z Katedry životního prostředí VŠCHT - Toxikologie životního prostředí ( VIII. B + zájemci z tříd vyššího gymnázia) c) Antropologická expozice NM a Hrdličkovo muzeum člověka ( čtvrté ročníky) d) Čistička odpadních vod ve Vrapicích ( II. A) e) Geologicko-ekologická exkurze CHO Vinařice (III.B) f) Ekologická výroba povrchová úprava kovů DVPP a) Podblanické ekocentrum Příbram konference Výchova a vzdělávání pro život

32 b) Ekocentrum Toulcův dvůr Praha seminář o EVVO a tvorbě RVP c) Akce Klubu Tereza informace o ekoprojektech OLYMPIÁDY, SOČ, SEMINÁRNÍ PRÁCE Z BIO, BIS A BICHES S EKOLOGICKOU TEMATIKOU Viz. Vědomostní a sportovní soutěže STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ PROJEKTY Ekologické projekty jsou a do budoucna budou stěžejní částí EVVO na škole. a) Uskutečnilo se několik dílčích projektů v rámci výuky biologie ve třídách nižšího gymnázia se zaměřením na systém rostlin a živočichů a biotopy, ve kterých žijí, a na orgánové soustavy člověka, jejich onemocnění, prevenci, zdravý životní styl. Výsledky těchto projektů studenti prezentovali na informačních panelech ( I. A,B, II. A,B). b) Proběhla fotografická soutěž Příroda mýma očima v kategoriích do a od 16 let. Nejzdařilejší fotografie byly vybrány v anketě, jejich autoři odměněni a fotografie byly zaslány do celostátní soutěže, kterou pořádá KRNAP. Reprezentant školy v kategorii od 16 let získal v celostátní soutěži 2 místo. c) Završením celoročního školního projektu LES byla EKOLOGICKÁ KONFERENCE ROČNÍKOVÉ EKOLOGICKÉ KONFERENCE V rámci celoročního ekoprojektu LES vzniklo celkem 32 prací, které studenti zpracovali buď individuálně, nebo skupinově. Zhruba polovina těchto prací byla studenty od primy do septimy prezentována na konferenci ( viz program). Součástí akce bylo i vyhodnocení fotografické soutěže a příspěvek absolventky naší školy, Mgr. Blanky Berdychové, která v uplynulém měsíci obhájila na PřF UK diplomovou práci, která se týkala lesních škůdců. Svůj příspěvek doplnila praktickými ukázkami. 2. ROČNÍK EKOLOGICKÉ KONFERENCE LES VÝVOJ LESA (M. Dlouhá 2.S) OCHRANA A KATEGORIZACE LESA (A. Zídková, A. Frašková, S. Hrbková II.B) FORMY VLASTNICTVÍ LESŮ V ČR (L. Liebzeit, P. Dudek, J. Kubovic II.B) KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA (E.A. Ondráčková VI.C) VZTEKLINA (V. Čermáková VI.B, T. Voborníková 2.D) BORELIÓZA (T. Nešvera 2.D) CHOROBY SMRKŮ (V. Štěrba V.B) LESNÍ ŠKŮDCI (Mgr. B. Berdychová, j.h.) VÝZKUM LESNÍHO BIOTOPU V LOKALITĚ SEPEKOV(A. Zouharová I.B) KŘIVOKLÁTSKO (B. Kaleta, M. Řezáčová 1.D) PRAMENY KLÍČAVY (T. Vojtová, M. Kubovicová, K. Sochorová 1.D) CHKO KŘIVOKLÁTSKO (K. Burgerová V.B) ŠUMAVA - MEDVĚDÍ STEZKA (L. Saidlová, A. Urbanová V.B) LIŠEJNÍKY ( J. Kopačka, M. Křeček V.B)

33 STANOVENÍ ČISTOTY OVZDUŠÍ POMOCÍ LIŠEJNÍKŮ (P.Zimová, E. Carvanová V.B) SMRKOVÉ MONOKULTURY (P.Vermach, F. Mercl, P. Gábriš VII.B) LÍPA (N. Babčanová, T. Jirásek V.B) VČELÍ SPOLEČENSTVA (T. Vlasáková VI.C) Všechny práce vznikly pod vedením dr. M. Pokorné, Mgr. M. Hadrbolcové, Mgr. B. Vidunové a Mgr. I. Kaňkové Hodnocení EVVO Pozitivní na činnosti EVVO vidím zapojování stále většího počtu studentů nejen do zpracovávání teoretických prací, ale i v zapojení do praktických činností. Vzhledem k tomu, že ekologická výchova v rámci výchovně vzdělávacího procesu stojí stále pro mnoho lidí poněkud na okraji zájmu, je potěšující i fakt, že si čím dál více studentů a zejména pedagogů všímá, že v této oblasti na naší škole probíhají různé aktivity. Na druhé straně se ale příliš nezvyšuje ochota se do těchto akcí aktivně zapojit i v jiných než přírodovědných předmětech, ani alespoň snaha vyjádřit podporu svou přítomností na prezentaci prací. V rámci celoškolního projektu se nabízí mnoho možností pro všechny předměty. Situace by se měla změnit s přijetím RVP, ve kterých je ekologická výchova jedním z průřezových témat. - Spolupráce školy se zřizovatelem, obcí, sociálními partnery, úřady práce, zaměstnavateli a dalšími subjekty Ředitel školy pracuje v Komisi pro volný čas a školství Magistrátu města Kladna, je členem poradního sboru OŠMT (Mgr. Kaucká). Spolupráce s magistrátem i se zřizovatelem je bezproblémová v duchu aktivního řešení problematiky chodu i hospodaření školy. Aktivity školy uspořádané pro veřejnost Škola realizovala a Dny otevřených dveří, aktivně se účastnila Burzy škol v Kladně a Rakovníku pořádaných Úřady práce. Bc. Karel Procházka uspořádal Vánoční koncert školního pěveckého sboru a Mgr. akademii. Pašková Vánoční Hodnocení sportovní přípravy za školní rok 2005/2006 Sportovní příprava je realizována v rozsahu 18 hodin týdně, a to v režii 4. kmenových sportů atletika, hokej, plavání a judo. Ve školním roce 05/06 sportovní příprava čítala 106 kmenových studentů. Největší zastoupení v počtu sportovců má kmenový sport atletika, ve školním roce 05/06-56 atletů. Plavání a lední hokej čítá po 13 sportovcích. Judo navštěvovalo 12 žáků. Ve školním roce 2005/2006 dobíhal na SG kmenový sport basketbal se

34 12 sportovci. Basketbal byl z rozhodnutí MŠMT ČR náměstka ministryně školství ČR ing. Karla Hrdého zrušen a od školního roku 2005/2006 byl nahrazen novým kmenovým sportem ledním hokejem (ve šk. roce 05/06 byla otevřena první třída). Na studenty působí kvalifikovaní trenéři o jejich sportovní přípravu se stará 11 trenérů (7 na plný úvazek, 4 na úvazek částečný). Jejich tréninkové metody jsou v souladu se sportovním tréninkem dětí a mládeže. Vypracovávají roční tréninkové plány (rámcového charakteru) předkládají je na začátku školního roku vedení školy. Operativní tréninkové plány trenéři zpracovávají pro svou potřebu, škola je neeviduje ani pravidelně nekontroluje, trenéři jsou povinni plány mít uloženy a v případě vyzvání vedením školy či jiným kontrolním orgánem je předložit ke kontrole. Zároveň vyhodnocení tréninkového procesu je plně v režii trenéra. Žáci si evidují zatížení v tréninkových dennících, které kontroluje trenér v pravidelných časových intervalech. Celá řada žáků Sportovního gymnázia je ve svém mladém věku špičkou ve svém sportu a reprezentuje nejen školu, ale i Českou republiku na mezinárodní scéně. Žáci sportovní přípravy šk. rok 05/06 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Atletika Hokej Plavání Judo Basketbal * * dobíhající sport, studenti přeřazení do oboru K/413 Trenérské zabezpečení Jméno Kvalifikace Sport Kaňka Jiří II. třída atletika Košťálová Markéta I. třída atletika Hrušová Věra I. třída atletika Voňavková Eva I. třída atletika Voňavka Marek II. třída atletika Rus Vít I. třída atletika Šátek Jan II. třída atletika Kuchler jiří II. třída hokej Novák Václav II. třída judo Karpíšková Olga II. třída plavání Cirnfus Slavomír I. třída plavání Čerpání finančních prostředků 1. Využití poskytnutých státních dotací Čerpání finančních prostředků přidělených MŠMT ČR

35 - zajištění tréninkových prostorů - mzdy trenérů - autodoprava soustředění, závody - materiální zajištění nejlepších sportovců (vždy závisí na zůstatku) - zajištění podzimního soustředění 2. Průměrné finanční náklady na činnost jednoho žáka SG Nelze přesně vyčíslit, ale zcela jistě náklady na jednoho žáka překračují dotace MŠMT ČR. Účast na výcvikových táborech a testovacích srazech a měřeních 1. Pořádané výcvikové tábory pro žáky SG Škola pořádá v průběhu školního roku pro své studenty sportovce tři soustředění (podzimní, zimní, jarní). Termín je jednotný, místo pobytu si volí každá tréninková skupina sama. Dozor vykonává trenér. Počet účastníků odpovídá počtu členů v tréninkové skupině. - kondiční soustředění podzim zimní soustředění - jarní soustředění přelom duben/květen Dále se pozvaní studenti účastní soustředění pořádaných sportovními svazy či jeho složkou SCM. Zdravotní zabezpečení 1. Vstupní zdravotní vyšetření Studenti dokládají lékařské vyšetření stvrzující schopnost studia s fyzickou zátěží k přihlášce na SG. Dále jsou studenti 1. ročníku vyšetření v místní ortopedické ambulanci - MUDr. Miroslav Sýkora. 2. Preventivní zdravotní prohlídky Zdravotní prohlídka se uskutečňuje pouze u studentů 1. ročníku. Jsme si vědomi nedostatečnosti tohoto vyšetření. V letošním roce budeme situaci řežit prohlídkou u sportovního lékaře. 4. Regenerace a rehabilitace Studenti školy mají k dispozici školní rehabilitaci elektroléčba, vodoléčba, masáže, zdravotní gymnastika. V uplynulém roce vybudovány a vybaveny 2 cvičebny zdravotní tělesné výchovy. Škola zaměstnává jednu rehabilitační sestru, která pracuje pro potřeby studentů. Lékařské zabezpečení zajišťuje MUDr. Miroslav Sýkora ortopedická ambulance pro volně příchozí pacienty + studenty SG. ATLETIKA Počet žáků: 56 Počet trenérů: 7 Počet reprezentantů: 6 Oddíl: A.C. TEPO Kladno, SK ZŠ Jeseniova Sportoviště: Sletiště, školní tělocvičny, hala sletiště

36 Sportovní výsledky 1. Výsledky v soutěžích družstev v OP, semifinále a finále MČR a) Mistrovství ČR muži, skupina o místo 3. místo A.C. TEPO Kladno b) Mistrovství ČR ženy, skupina o místo 7. místo A.C. TEPO Kladno c) II. Liga skupina A ženy - 6. místo A.C. TEPO Kladno d) II. Liga skupina A muži - 6. místo A.C. TEPO Kladno e) Finále družstev MČR junioři 3. místo A.C. TEPO Kladno f) Finále družstev MČR juniorky 2. místo A.C. TEPO Kladno g) Semifinále družstev dorostenci 7. místo A.C. TEPO Kladno h) Semifinále družstev dorostenky 7. místo A.C. TEPO Kladno i) Finále družstev MČR starší žáci 4. místo A.C. TEPO Kladno j) Finále družstev MČR starší žákyně 5. místo A.C. TEPO Kladno k) Finále družstev mladší žáci 1. místo A.C. TEPO Kladno l) Finále družstev mladší žákyně 1. místo A.C. TEPO Kladno

37 p.č. jméno kategorie disciplína umístění výkon hala dráha hala Dráha 1. Kaplan Miroslav MČR muži/ženy 4x400m 3. 3:16,70 2. Plzenská Markéta MČR do 22 let 4x400m 2. 3:53,19 3. Slavíková Sylvie MČR do 22 let 4x400m 2. 3:53,19 4. Novotná Barbora MČR do 22 let 4x400m 2. 3:53,19 5. Klesnilová Martina MČR do 22 let 4x400m 2. 3:53,19 6. Pavlíček Miroslav MČR do 22 let kladivo 3. 56,80 7. Klučinová Eliška MČR do 22 let výška Plzenská Markéta MČR junioři/rky 400m 1. 57,84 9. Novotná Barbora MČR junioři/rky 4x100m 1. 48, Klučinová Eliška MČR junioři/rky 4x100m 1. 48, Plzenská Markéta MČR junioři/rky 4x100m 1. 48, Novotná Barbora MČR junioři/rky 4x200m 1. 1:43, Klučinová Eliška MČR junioři/rky 4x200m 1. 1:43, Plzenská Markéta MČR junioři/rky 4x200m 1. 1:43, Lamer Ondřej MČR junioři/rky 4x400m 1. 3:20, Klučinová Eliška MČR junioři/rky dálka Klučinová Eliška MČR junioři/rky 100př , Klučinová Eliška MČR junioři/rky dálka Klučinová Eliška MČR junioři/rky 7-boj Plzenská Markéta MČR junioři/rky 400m 2. 57, Pavlíček Miroslav MČR junioři/rky kladivo 2. 64, Novotná Barbora MČR junioři/rky 4x400m 2. 3:54, Slavíková Sylvie MČR junioři/rky 4x400m 2. 3:54, Plzenská Markéta MČR junioři/rky 4x400m 2. 3:54, Lamer Ondřej MČR junioři/rky 4x200m 3. 1:33, Kopejtko Lukáš MČR junioři/rky 4x200m 3. 1:33, Hoksza Daniel MČR junioři/rky 4x200m 3. 1:33, Lamer Ondřej MČR junioři/rky 4x100m 3. 43, Kopejtko lukáš MČR junioři/rky 4x100m 3. 43, Hoksza Daniel MČR junioři/rky 4x100m 3. 43, Klučinová Eliška MČR junioři/rky 60př. 3. 9, Pavlíček Miroslav MČR junioři/rky koule 3. 15, Klesnilová Martina MČR dorostenci/ky 800m 1. 2:21, Vosáhlová Petra MČR dorostenci/ky 4x400m 1. 3:57, Součková Šárka MČR dorostenci/ky 4x400m 1. 3:57, Klesnilová Martina MČR dorostenci/ky 4x400m 1. 3:57, Vosáhlová Petra MČR dorostenci/ky 4x400m 1. 3:57, Kopejtko Lukáš MČR dorostenci/ky 200m 2. 22, Voňavka Tomáš MČR dorostenci/ky disk 2. 47, Voňavka Tomáš MČR dorostenci/ky kladivo 2. 58, Vosáhlová Petra MČR dorostenci/ky 4x200m 2. 1:47, Klesnilová Martina MČR dorostenci/ky 4x200m 2. 1:47, Procházková Radka MČR dorostenci/ky 4x200m 2. 1:47, Voňavka Tomáš MČR dorostenci/ky koule 3. 15, Vosáhlová Petra MČR dorostenci/ky 400př , Kaňková Beáta MČR žáci/kyně 3x300m 1. 2:08, Kaňková Beáta MČR žáci/kyně 3x300m 2. 2:12, Hofmannová Adéla MČR žáci/kyně 800m 2. 2:25,22 2. Umístění žáků atletů SG na místě na M-ČR a/ Halová sezóna

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

I. Cíle, stanovené v předchozím období, a jejich plnění

I. Cíle, stanovené v předchozím období, a jejich plnění Období 2011-2013 Obsah: I. Cíle, stanovené v předchozím období, a jejich plnění I.1. Úvod I.2. SWOT analýza, výsledky vědomostních a sportovních soutěţí II.1. Předpokládaný počet ţáků 9.tříd v okrese Kladno

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY EDUCAnet Soukromé gymnázium Brno, o.p.s. Arménská 21, 625 00 Brno - Bohunice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2008/2009 Strana 1 (celkem 12) Tato výroční zpráva je zpracována na základě 10 odst. 3 a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Ředitelství Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi předkládá Výroční zprávu o činnosti školy podle 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02 V Kraslicích dne 4. 10. 2002 Ve školním roce 2001/02 bylo v naší škole otevřeno 25 tříd, do kterých bylo zapsáno 554 žáků na začátku školního roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

I. Výroční zpráva o činnosti školy

I. Výroční zpráva o činnosti školy I. Výroční zpráva o činnosti školy 1.Charakteristika školy 1.1.Název školy, adresa Střední zemědělská škola, Klatovy, Nár. mučedníků 141 právní forma, zřizovatel příspěvková organizace dle zákona č. 250/2000

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I. Základní charakteristika školy Vyšší odborná škola a Střední pedagogická škola 794 01 Krnov, Jiráskova 1a právní forma: příspěvková organizace IČO: 00 60 12 92 IZO

Více

2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014

2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Bohumila Pallagyová, ředitelka školy V Dobříši dne Výroční zpráva za rok 2013/2014 2. základní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov,okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 V Chodově dne 30. 9. 2008 zpracovala Mgr.

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok

Výroční zpráva školy. za školní rok Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151 tel.: 499881138, tel.+fax: 499884875 e-mail: blahovkaupice@volny.cz; zakouril@zsbcupice.cz web: www.zsbcupice.cz zřizovatel: Město Úpice Výroční zpráva

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Stránka 1 z 80

ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Stránka 1 z 80 V ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 204/205 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, BENEŠOV, ČERNOLESKÁ 997 Stránka z 80 OBSAH. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22. Výroční zpráva o činnosti. za období školního roku 2009/10

Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22. Výroční zpráva o činnosti. za období školního roku 2009/10 Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 Výroční zpráva o činnosti za období školního roku 2009/10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Základní údaje o škole Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ŽÁCI PŘIHLÁŠENÍ KE STUDIU Počet přihlášek STR SLE STA LYT LYE MAN Celkem 1. kolo 62 83 86 63 69-363 Celkem 62 83 86 63 69-363 ŽÁCI PŘIJATÍ KE STUDIU Počet přijatých STR SLE STA

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 Výroční zpráva schválena školskou radou

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve školním roce 2006/2007 Projednáno v pedagogické radě : dne 28.8. 2007 ve Školské radě : dne 9. 10.2007 1 Obsah: A) Charakteristika

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Šestajovice, okres Praha - východ Sídlo: Šestajovice, Komenského 158 (ZŠ) Právní forma: právnická

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2014/2015 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod Wolkerova 2941 580 01 Havlíčkův

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9 Název: Kapacita: Spojení: Základní škola 750 ţáků ZŠ Komenského 4 Telefon: 515 531

Více

Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001 podle zákona č. 139/95 Sb., 17, pís. e a) Mendelovo gymnázium, Opava (MGO) Komenského 5, Opava, 746 01 škola s právní subjektivitou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole...3 2. Charakteristika školy..4 3. Školy a školská zařízení členění..7 4. Souhrnné údaje o žácích..8 5. Údaje o přijímání dětí/žáků

Více

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK.

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace Tel,fax.: 518 323 221, e-mail : skola@zshutnikves.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2010/2011

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 Školská rada Adresa: Littrowa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, p.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, p.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, p.o. Obsah : CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH UČEBNÍ PLÁN ŠKOLY ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008 Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324, 342 01 Sušice IZO: 000077003 IČO: 61 781 444 Ident. zařízení: 600 009 360 Právní forma: příspěvková organizace, právnická osoba Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1117/07-01 Název školy: Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Adresa: Ústavní 400, 181 00 Praha 8 Identifikátor: 600005992 IČ: 60460784 Místo

Více

Littrowa 122 346 01 Horšovský Týn

Littrowa 122 346 01 Horšovský Týn Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 /Gymnázia, VOŠ, SOŠ, OA, Konzervatoř, SJŠ, SOU, OU, PrŠ/ Škola: Název školy, adresa: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA M ě l n í k, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA M ě l n í k, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA M ě l n í k, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole typ školy : zřizovatel : Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 Cheb a/ charakteristika školy b/ přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva c/ údaje o pracovnících

Více

Školní rok 2013/2014

Školní rok 2013/2014 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Střední školy stavební - HORSTAV Olomouc Školní rok 2013/2014 pracoviště školy: U Hradiska 4 Gorazdovo nám. 1 779 00 Olomouc 772 00 Olomouc IČ 713 40 807 tel: 585 206

Více

ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček

ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 Vypracoval : Mgr. Josef Špaček NEDVĚDICE ZÁŘÍ 2009 OBSAH 1. Základní údaje charakteristika školy 3 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 Osnova je v souladu s ustanovením 10 zákona 561/2004 Sb., o předškolním,základním,středním,vyšším odborném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Kořenského 10/760 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 září 2015 Vypracovala: Mgr. Libuše Daňhelková, ředitelka školy 1 Výroční zpráva

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-55/10-T. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-55/10-T. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-55/10-T Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Adresa: M. Majerové 1691, 708 00 Ostrava-Poruba

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013/2014 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, 276 01 Mělník www.zsjm-me.cz tel.: 315 623 015 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013/2014 Vypracoval

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová

Základní škola a Mateřská škola Razová V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Základní škola a Mateřská škola Razová ve školním roce 2008/9 I. Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Ředitelství Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi předkládá Výroční zprávu o činnosti školy podle 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

v Bochumi, skupinové výměny s gymnáziem v Lichtenfelsu a s lyceem v Pontarlier

v Bochumi, skupinové výměny s gymnáziem v Lichtenfelsu a s lyceem v Pontarlier GYMNÁZIUM, ČESKÝ BROD, VÍTĚZNÁ 616 PSČ 282 27, Česká republika, tel/fax +420321 622347 e-mail: gc_ brod@ iol.cz, URL.. www.gcbrod.cz Plán práce na školní rok 2011/2012 V Českém Brodě dne: 1.9.2011 Gymnázium

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006 / 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚŠOV

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006 / 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚŠOV Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006 / 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚŠOV 1. Charakteristika školy Základní škola Chotěšov, okres Plzeň jih, příspěvková organizace úplná adresa: Plzeňská 388, 332

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JAKUBA ŠKODY, PŘEROV, KOMENSKÉHO 29

VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JAKUBA ŠKODY, PŘEROV, KOMENSKÉHO 29 VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JAKUBA ŠKODY, PŘEROV, KOMENSKÉHO 29 ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 OD ZALOŽENÍ GYMNÁZIA ROK STO ČTYŘICÁTÝ DRUHÝ 1 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. INFORMACE O ŠKOLSKÉ RADĚ... 5

Více

Rozpis žáků u maturitní zkoušky

Rozpis žáků u maturitní zkoušky Třída: 4.AG - Gymnázium (rok nástupu 2011) Předseda: Mgr. Ivan Šupík Místopředseda: Mgr. Věra Houdková Třídní: Mgr. Eva Plhová Místnost: D5 - pečovatelství sp. ANJ Anglický jazyk - Mgr. Milena Šmehlíková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 1. Charakteristika školy Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 22. srpna 2012 Č.j.: 8/2012 Jar PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah: A) Hlavní úkoly práce školy 2 B) Plán pedagogických a provozních porad, třídních schůzek a konzultací 4 C) Organizace školního

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 CHEB - 1 - Vlastní hodnocení školy Obsah: 1 Stanovené cíle... 3 2 Podklady pro zpracování:... 3 3 Oblasti hodnocení školy... 3 3.1 Podmínky

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Střední odborné učiliště Zámecká 478, 507 81 Lázně Bělohrad 600 012 051 Srpen 2009 Září 2010 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY HODNOCENÍ : VELMI DOBRÉ Tématické plány plní většina

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2012

MATURITNÍ ROČNÍK 2012 GYMNÁZIUM Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2012 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2012 MATURITNÍ ROČNÍK 2012 K maturitní zkoušce v roce 2012 se přihlásilo

Více

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání, vzdělávací programy 9 3. Přehled pracovníků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2010/11

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Střední(odborné(učiliště(a(Střední(odborná((((((((((((((((((((((((((((( škola(sčmsd,(lomnice(u(tišnova,(s.r.o.( ( Držitel(certifikátu(dle(ISO(9001( V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy za školní

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1128/09-12 Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Adresa: Hodonínská 925, 695 03 Dubňany Identifikátor: 618600672

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Obsah: A. Charakteristika školy... 2 B. Vzdělávací program školy... 2 C. Personální obsazení školy... 5 D. Přehled počtů tříd, žáků a statistika

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2282/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Martin Dušek, ředitel školy Dne: 30. 9. 2015...... razítko podpis Obsah výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Školní rok 2004/2005 GYMNÁZIUM, ČESKÁ TŘEBOVÁ, Tyršovo náměstí 970 Studijní obor 79-41-K/401, Gymnázium, všeobecné-čtyřleté studium Studijní obor 79-41-K/801, Gymnázium, všeobecné-osmileté

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní školy a mateřské školy Ostrava Hrabůvka,

Více

zpracovala Mgr.Karla Stiborková, ředitelka školy

zpracovala Mgr.Karla Stiborková, ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okr.nový Jičín o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2006/2007 zpracovala Mgr.Karla Stiborková, ředitelka školy

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Výroční zpráva o činnosti. 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO

Výroční zpráva o činnosti. 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Výroční zpráva o činnosti 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Školní rok 1998/ 1999 Milevsko 15. 9. 1999 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah výroční zprávy Charakteristika školy...2 Přehled

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-106/14-S. lidinsky@mail.gymberoun.cz

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-106/14-S. lidinsky@mail.gymberoun.cz INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-106/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 Sídlo Talichova 824, 266 01 Beroun 2 E-mail právnické osoby IČO 47

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Bukovci 20. srpna 2015 Zpracovala Mgr. Lucie Nožková Název: Sídlo: IČ: 75027283 Právní forma: Zřizovatel:

Více

Školní rok 2012-2013. - Škola pokračovala v realizaci řady grantů. Projekt UNIV 2, UNIV 3. Rozvoj dalšího vzdělávání v oblasti dílčích kvalifikací

Školní rok 2012-2013. - Škola pokračovala v realizaci řady grantů. Projekt UNIV 2, UNIV 3. Rozvoj dalšího vzdělávání v oblasti dílčích kvalifikací Školní rok 2012-2013 - v únoru 2013 byla Českou školní inspekcí provedena komplexní inspekční kontrola. Ve všech sled - Škola pokračovala v realizaci řady grantů Projekt UNIV 2, UNIV 3 Rozvoj dalšího vzdělávání

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary

Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 Mgr. Jan Musil, ředitel školy V Jáchymově, 3.10.2007 Strana 1 (celkem 9) 1. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 č. j.: POD 136/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 vydaná základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění

Více

Gymnázium Nymburk Komenského 779, 288 40 Nymburk tel. : 325 512 747, fax : 325 514 240 IČO 61 63 22 10 Plán práce výchovného poradce na školní rok: 2009/2010 Zpracovala: Mgr. Marie Stojarová, výchovná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kunice 15.10.2014 Zpracovala: Ing. Lenka H a n z l o v á Strana 1 (celkem 44) 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název: ODBORNÉ UČILIŠTĚ, KUNICE 60 Sídlo:

Více