1. Úvod. Rozpočtová skladba pro obce třídí peněžní operace z hlediska: Druhového (položkové) Odvětvového (dříve funkčního)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Úvod. Rozpočtová skladba pro obce třídí peněžní operace z hlediska: Druhového (položkové) Odvětvového (dříve funkčního)"

Transkript

1 1. Úvod Základním třídícím standardem pro peněžní operace veřejných rozpočtů je rozpočtová skladba. Jednotným postupem podle tohoto klasifikačního předpisu je umožněno srovnatelné sledování příjmů, výdajů, salda hospodaření a jeho financování v soustavě veřejných rozpočtů České republiky. Rozpočtová skladba pro obce třídí peněžní operace z hlediska: Druhového (položkové) Odvětvového (dříve funkčního) Druhové členění peněžní operace rozlišujeme na příjmy, výdaje a financující operace. Druhová klasifikace je čtyřúrovňová. Nejvyššími jednotkami druhového členění jsou třídy, které se dále dělí na seskupení položek, podseskupení položek a konečně na dílčí položky. Čtyřúrovňové členění je bez výjimek uplatněno na všechny položky. Odvětvové členění používá se jen pro členění vymezených příjmů a výdajů. Nejvyššími jednotkami jsou skupiny které se dělí na oddíly, pododdíly a paragrafy.zásadně považuje za prvotní hledisko funkci (účel) vynaložení peněz. Podrobné údaje o hospodaření obce Písek v roce 2008 obsahuje hlavní účetní kniha, která je uložena v kanceláři účetní a je kdykoliv k dispozici. Projednávání závěrečného účtu se podle 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavírá vyjádřením: a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to výhrad, nebo b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme obec opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily obci škodu. 1

2 2. Majetek obce Obec Písek financovalo v roce 2008 provozní a investiční výdaje obecního úřadu a přispívala na provoz a investice jedné příspěvkové organizace (ZŠ a MŠ Písek). O hospodaření příspěvkové organizace informuje Výroční zpráva o hospodaření PO ZŠ Písek za rok 2008, která je součástí programu zasedání obecního zastupitelstva. Inventarizace majetku obce proběhla k a nebyly zjištěny žádné nedostatky. Všechny údaje o majetku obce Písek v roce 2008 v porovnání s rokem 2007 uvádí Rozvaha, která je rovněž uložena v kanceláři účetní a je plně k dispozici. Následně podávám stručný komentář k jednotlivým účtům. A. AKTIVA Drobný dlouhodobý nehmotný majetek účet 018 Počáteční stav Vyřazení - pokladny WinPok ,40 Kč ,00 Kč ,40 Kč Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek účet 019 Územní plán obce Písek ,00 Kč ,00 Kč Stavby účet 021 Počáteční stav ,75 Kč Přírustky - technické zhodnocení mostek Folvark vodovodní přípojky 4.516,00 Kč kanalizační přípojky ,00 Kč přemostění potoka "Byrtusovský" ,00 Kč chodník - 2.etapa ,64 Kč VO kolem chodníku ,58 Kč VO "Gazurová" ,00 Kč ,97 Kč 2

3 Samostatné mov. věci a soubory účet 022 Počáteční stav ,00 Kč Vyřazení - radiostanice s přísluš ,00 Kč faxové zařízení ,00 Kč tiskárna Card Latin/ ,00 Kč Počítač ,00 Kč Počítač ,00 Kč Přírustek - požárnické auto ,00 Kč ,00 Kč Drobný dlouhodobý hmotný majetek účet 028 Počáteční stav ,63 Kč Přírustky - počítač (účetní) ,00 Kč monitor (účetní) 4.700,00 Kč prac. stůl do knihovny (PC) 5.340,70 Kč otočný sloup (starosta) 8.521,00 Kč dávkovací čerpadlo - vodojem 8.568,00 Kč espresso Krups ,00 Kč průtokový ohřívač (pošta) 3.028,00 Kč žebřík (ČOV) 3.168,00 Kč tenisový stůl (ZŠ) ,00 Kč Vyřazení - dle inventárního seznamu ,25 Kč ,08 Kč Pozemky účet 031 Počáteční stav Přírustek ,38 Kč ,00 Kč 7.600,00 Kč ,38 Kč 3

4 na účtu 018 jsou účtovány programy nad 7.000,- Kč do ,- Kč na účtu 021 je účtováno o budovách a stavbách na účtu 022 je účtováno o samostatných mov. věcech a souborech nad ,- Kč na účtu 028 je účtováno o drobném hmotném majetku od 3.000,- do ,- Kč na účtu 031 je účtováno o pozemcích v majetku obce na účtu 041 a 042 jsou vedeny zahájené a nedokončené stavby a pořizování územního plánu, podrobnější přehled uveden níže: Nedokončené hmotné investice účet 042 Směrový ukazatel PS ,00 Kč Znak na směrový ukazatel ,00 Kč Projekt - Mostek u OÚ (náhon) PS ,00 Kč projekt - 3 mostky ve Folvarku PS ,00 Kč odběr pitné vody u kříže - projekt PS ,00 Kč Projekt - rozšíření vodovodu Malinka ÚR PS ,00 Kč Projekt - rozšíření vodovodu Malinka SP PS ,00 Kč Správní poplatek - rozšíření vodovodu ÚR 1.000,00 Kč Projekt - výstavba kanalizace Zajavoří PS ,00 Kč Výpis z katastru nem. - odkanal. Zajavoří PS 1.500,00 Kč Stavební povolení - odkanal. Zajavoří PS 1.000,00 Kč Projekt k stav. povolení - odkanal. Zajavoří PS ,00 Kč Geodetické práce - odkanal. Zajavoří PS ,00 Kč Správní poplatek - odkanal. Zajavoří SP 3.600,00 Kč Výběrové řízení - odkanalizování Zajav ,00 Kč Projekt - rozšíření kanalizace PS ,00 Kč Správní poplatek - rozšíření kanalizace SP PS 3.000,00 Kč Správní poplatek - rozšíření kanalizace ÚR PS 1.000,00 Kč Správní poplatek - odlehč. SP 3.000,00 Kč Vytyčení kom. sítě - rozšíření kanalizace 2.798,30 Kč Projekt - obtok ČOV, odlehč. komora, ÚR, SP PS ,00 Kč Vyjádření k SP, obtok ČOV 600,00 Kč Správní poplatek - ÚR - obtok ČOV 1.000,00 Kč Správní poplatek - SP - obtok ČOV 3.000,00 Kč Projekt - generální oprava MŠ PS ,00 Kč Generální oprava MŠ Písek ,04 Kč Projekt GO Požární zbrojnice - SP ,00 Kč Správní poplatek - SP GO Požární zbrojnice 1.000,00 Kč Projekt k provedení stavby GO Požární zbrojnice ,00 Kč ,34 Kč 4

5 Mezi aktiva dále patří : zásoby poskytnuté zálohy účet 314 pohledávky účet 315 prostředky rozpočtového hospodaření obec má tři základní běžné účty, a to 2 u Komerční banky a.s. (běžný účet a běžný účet odpad) a 1 u České spořitelny. V rozvaze najdeme stav běžných účtů (231) a stav Sociálního fondu (účet 236) Podrobnější informace najdeme v rozpisu níže: Zboží na skladě účet ks popelnice á 700,- Kč 8.400,00 Kč 8.400,00 Kč Poskytnuté provozní zálohy účet 314 Dodávka el. energie (3x91.510,-) ,00 Kč Dodávka plynu OÚ (2x6.620,- a 4x8.330,-) ,00 Kč Dodávka plynu MŠ (4x18.250,-) ,00 Kč Sbírka zákonů 09-1 záloha 5.000,00 Kč Mzdová účtárna 4.Q 08-3.Q ,00 Kč ,00 Kč Pohledávky za rozpočtové příjmy účet 315 Odvoz odpadu - podnikatelé - přeplatek Odvoz odpadu - obyvatelé Vodné Místní poplatek ze psů Likvidace odpadních vod Pronájem nebytových prostor Pronájem obec. pozemků -929,70 Kč ,00 Kč ,00 Kč 4.650,00 Kč ,00 Kč 600,00 Kč 285,00 Kč ,30 Kč 5

6 Základní běžný účet účet 231 Česká spořitelna a.s. Jablunkov *běžný účet Komerční banka a.s. Jablunkov *běžný účet Komerční banka a.s. Jablunkov *odpadový účet Česká národní banka a.s. *dotační účet ,27 Kč ,67 Kč ,15 Kč 852,80 Kč ,89 Kč Běžné účty k peněž. fondům účet 236 ČSOB a.s. *sociální fond ,15 Kč ,15 Kč 6

7 Hospodaření sociálního fondu obce Písek v roce 2007 Počáteční zůstatek k ,56 Kč Převod do soc. fondu za IV./Q 2006 Převod do soc. fondu za I./Q 2007 Převod do soc. fondu za II./Q 2007 Převod do soc. fondu za III./Q 2007 Úroky z vkladů za rok 2007 c e l k e m příjmy k ,00 Kč 6.194,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 85,97 Kč ,97 Kč Čerpání ze soc. fondu Bankovní poplatky c e l k e m výdaje k ,00 Kč 672,00 Kč ,00 Kč Čerpání soc. fondu bylo použito jako příspěvek zaměstnancům OÚ Písek na zimní rekreaci v roce Zůstatek soc. fondu k ,53 Kč B. PASIVA Majetkové fondy, Finanční fondy a Saldo jedná se o protiúčety k aktivům a proúčtování převodů, jde jen o účetní záležitosti Krátkodobé závazky účet 321 7

8 Bankovní úvěry na účtu 951 jsou investiční úvěry poskytnuté Komerční bankou a.s. a Českou spořitelnou a.s. na výstavbu kanalizace a plynofikace v obci. Dodavatelé Firma č. fa var. symbol částka Kč Byrtus Jan Písek 381/ ,00 Nehlsen s.r.o. Třinec 382/ ,00 383/ ,30 Goryl Karel Jablunkov 384/ ,50 Bojko Josef Písek 385/ ,00 Ligocki Jan Jablunkov 386/ ,75 TŽ a.s. Třinec 387/ ,00 Moraviapress a.s. Břeclav 388/ ,00 Telefónica O2 Praha 389/ ,52 Nehlsen s.r.o. Třinec 390/ ,60 Alprotel s.r.o. Dobrá 391/ ,40 Telefónica O2 Praha 392/ ,89 Hemza Josef Nýdek 393/ ,00 c e l k e m k ,96 Dlouhodobé nesplacené úvěry účet 951 Čerpací úvěr - Generální oprava MŠ, VO kolem chodníku - 2.etapa Česká spořitelna a.s. c e l k e m k ,62 Kč ,62 Kč 3. Rozpočet a rozpočtová opatření Zastupitelstvo obce schválilo na svém 12. zasedání dne rozpočet obce Písek na rok 2008 ve výši: 8

9 ,- Kč příjmů, ,- Kč výdajů a ,- Kč financování V průběhu roku byl rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními, kterých bylo v průběhu roku celkem 8. Rozpočtová opatření provádí starosta a jsou předkládána ke schválení obecnímu zastupitelstvu na jeho nejbližší zasedání. Upravený rozpočet tak dosáhl celkového objemu ve výši: ,- Kč příjmů, ,- Kč výdajů a ,- Kč financování Rozpočtová opatření jsou uvedena v přiložených tabulkách. Jde o přehled plnění rozpočtu, který byl předkládán obecnímu zastupitelstvu. Příjmy byly naplněny na 100,00%, výdaje byly čerpány na 95,66 %. 4. Příjmová část rozpočtu obce Příjmy rozpočtu obce podle druhového třídění tvoří: A. daňové příjmy třída 1 B. nedaňové příjmy třída 2 C. kapitálové příjmy třída 3 D. dotace třída 4 A. Daňové příjmy (účtová třída 1) Do těchto příjmů patří: 1. daně z příjmů fyzických a právnických osob 2. daň z přidané hodnoty 3. správní poplatky 4. poplatky za znečišťování životního prostředí 5. místní poplatky 6. daň z nemovitosti 7. ostatní daňové příjmy Správní poplatky jsou vybírány podle sazeb daných zákonem o správních poplatcích. Počet správních úkonů, a tedy i výnos nelze ze strany obce ovlivnit. U místních poplatků tvoří největší podíl místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu ve výši ,- Kč, poplatek ze psů ve výši ,- Kč, poplatek za rekreační pobyt ve výši ,- Kč a poplatek z ubytovací kapacity ve výši ,- Kč. B. Nedaňové příjmy (účtová třída 2) 9

10 Zde patří příjmy z poskytování služeb z různých činností obce. Nejvýznamnějšími položkami jsou: Odd.par. Kč 2310 vodné , stočné , čtenářské poplatky 2.726, inzerce ve Zpravodaji 300, pronájem nebyt. prostor , příjmy z mandlování , tříděný odpad ,- Příjmy z úroků na běžných účtech činily ,81 Kč. C. Kapitálové příjmy (účtová třída 3) Zde patří příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, v letošním roce nebyl prodán dlouhodobý majetek obce. E. Dotace (účtová třída 4) O všech dotacích bylo průběžně informováno zastupitelstvo obce. Přehled dotací podle položek platné rozpočtové skladby: Položka: 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR a) volby do zastupitelstev územních samosprávných celků , Neinvest. dotace za SR souhr.dotač.vztah celkem ,- a) příspěvek na výkon státní správy ,- b) příspěvek na školství , Ostatní neinvest. přijaté dotace ze SR a) dotace na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce , Neinvestiční přijaté dotace od krajů a) Školní zahrada učíme se s pohádkou , Investiční přijaté transfery ze státních fondů (SFDI) a) chodník pro pší v obci Písek, 2. část , Investiční přijaté dotace od krajů celkem ,- a) chodník pro pěší v obci Písek, 2. část ,- b) přemostění Byrtusovského potoka v obci Písek ,- 10

11 V roce 2006 byly obci Písek poskytnuty dotace ve výši ,- Kč, čerpáno bylo ,- Kč. Pro finanční vypořádání mezi krajem a obcemi bylo Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje předloženo vyúčtování všech účelově poskytnutých prostředků. Rovněž bylo provedeno i vyúčtování ze státním rozpočtem. 5. Výdajová část rozpočtu obce Výdaje obce se dělí v základním rozdělení na : -běžné provozní výdaje účtová třída 5 - investiční výdaje účtová třída 6 Z celkových výdajů ve výši ,12 Kč tvořily investiční výdaje zhruba ,- Kč. 6. Přezkum hospodaření, členství obce ve sdruženích O přezkoumání hospodaření obce Písek za rok 2008 byl v souladu s 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů požádán auditor Ing. Jiří Turoň. Svaz obcí Jablunkovska Obec Písek je členem Svazu obcí Jablunkovska, kde byl v roce 2008 zaplacen roční příspěvek člena ve výši ,- Kč. Svaz měst a obcí ČR Obec Písek je rovněž členem Svazu měst a obcí ČR, v roce 2008 byl zaplacen roční příspěvek ve výši 5.375,20 Kč. 7. Příspěvková organizace Obec Písek je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace. Jedná se o PO Základní škola a mateřská škola Písek V roce 2008 ji obec poskytla příspěvek ve výši ,- Kč, na pokrytí odpisů 11

12 ,- Kč. Od kraje získala PO neinvestiční dotaci na vytvoření školní zahrady Učíme s pohádkou ve výši ,- Kč. Výsledkem hospodaření PO za rok 2008 je zisk ve výši ,- Kč. 8. Přílohy 1. Tabulka Rozpočet obce na rok 2008, rozpočtová opatření 2. Výkaz o plnění rozpočtu obce Písek v roce

OBEC PÍSEK. Návrh. "Závěrečného účtu. obce Písek. za rok 2011" Zpracovala: Szkanderová Věra starosta obce: Rathouský Oldřich

OBEC PÍSEK. Návrh. Závěrečného účtu. obce Písek. za rok 2011 Zpracovala: Szkanderová Věra starosta obce: Rathouský Oldřich OBEC PÍSEK Návrh "Závěrečného účtu obce Písek za rok 2011" Zpracovala: Szkanderová Věra starosta obce: Rathouský Oldřich Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek obce A. Aktiva B. Pasiva 3. Rozpočet

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Závěrečný účet města Třince za rok 2012 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 18.06.2013 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Účetní závěrka města 3. Rozvaha města 3.1 Majetek města 3.2 Pohledávky

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

Závěrečný účet za rok 2010

Závěrečný účet za rok 2010 Závěrečný účet za rok 2010 Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Velký Vřešťov za rok 2010.. Údaje o obci: Adresa: Obec Velký Vřešťov, 544 54 Velký Vřešťov čp.34 Telefonické spojení:

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009

Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009 Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu 2. Stav účelových fondů 3.

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Závěrečný účet města Třince za rok 2014 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 15.06.2015 usnesením č. 05/140/2015 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet a účetní závěrka města Žamberka ke dni 31.12.2013 Důvodová zpráva I. Úvod V roce 2013 se hospodaření

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků) 1) Rozpočtové hospodaření Zastupitelstvo obce

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2007 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 OBEC MALETÍN, IČO: 00302988 Maletín, březen 2008 Závěrečný

Více

Závěrečný účet obce Topolany za rok 2010

Závěrečný účet obce Topolany za rok 2010 OBEC TOPOLANY IČO: 00368784 Závěrečný účet obce Topolany za rok 2010 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Topolany závěrečný

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

Čerpání rozpočtu k 31.12.2014

Čerpání rozpočtu k 31.12.2014 Čerpání rozpočtu k 31.12.2014 Daňové příjmy Rozpočet Čerpání Daň z příjmu FO ze záv. činnosti 570 000,00 626 969,51 Daň z příjmu FO ze sam. výdělečné činnosti 10 000,00 204 234,23 Daň z příjmu FO zvláštní

Více

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje v Kč) Rozpočet

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Provodov Provodov 233 763 45 Březůvky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna 2015 Ing. Dana Vaňková 37417/2014 KUSP

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více