OBEC PÍSEK. Návrh. "Závěrečného účtu. obce Písek. za rok 2011" Zpracovala: Szkanderová Věra starosta obce: Rathouský Oldřich

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBEC PÍSEK. Návrh. "Závěrečného účtu. obce Písek. za rok 2011" Zpracovala: Szkanderová Věra starosta obce: Rathouský Oldřich"

Transkript

1 OBEC PÍSEK Návrh "Závěrečného účtu obce Písek za rok 2011" Zpracovala: Szkanderová Věra starosta obce: Rathouský Oldřich

2 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek obce A. Aktiva B. Pasiva 3. Rozpočet a rozpočtová opatření 4. Příjmová část rozpočtu obce Písek A. Daňové příjmy B. Nedaňové příjmy C. Kapitálové příjmy D. Dotace 5. Výdajová část rozpočtu obce Písek 6. Přezkum hospodaření, členství obce ve sdruženích 7. Přílohy : 1. Tabulka - Rozpočet obce na rok 2011, rozpočtová opatření 2. Tabulky - rozpočtová opatření č. 1-9 v roce Výkaz o plnění rozpočtu obce Písek v roce Zpráva o výsledku přezkoumání hosp. obce Písek za rok 2011

3 1. Úvod Základním třídícím standardem pro peněžní operace veřejných rozpočtů je rozpočtová skladba. Jednotným postupem podle tohoto klasifikačního předpisu je umožněno srovnatelné sledování příjmů, výdajů, salda hospodaření a jeho financování v soustavě veřejných rozpočtů České republiky. Rozpočtová skladba pro obce třídí peněžní operace z hlediska : - Druhového (položkové) - Odvětvového (funkčního) Peněžní operace rozlišujeme na příjmy, výdaje a financující operace. Kritériem zatřídění peněžní operace je předně její druhová podstata. Druhová klasifikace je čtyřúrovňová. Nejvyšší rozlišovací úrovní jsou třídy označené jednocifernou arabskou číslicí. Ty se dále dělí na seskupení položek (dvoumístné), podseskupení položek (trojmístné) a konečně na dílčí položky (čtyřmístné). Čtyřúrovňové členění je bez výjimek uplatněno na všechny položky. Klasifikace odvětvového členění má za cíl především transparentně a jasně interpretovat druhy činností rozpočtové jednotky a finanční zajištěnost funkcí, které vykonává. Toto členění odhlíží od hledisek odpovědnosti, sektorů ekonomicky či právní povahy organizací. Je v podstatě nejsrozumitelnější klasifikací rozpočtových transakcí, čitelnou nejen pro experty, ale i občany, poslance atd. Používá se jen pro členění vymezených příjmů a výdajů. Nejvyššími jednotkami jsou skupiny, které se dělí na oddíly, pododdíly a paragrafy. Zásadně považuje za prvotní hledisko funkci (účel) vynaložení peněz. Podrobné údaje o hospodaření obce Písek v roce 2011 obsahuje hlavní účetní kniha, která je uložena v kanceláři účetní a je kdykoliv k dispozici. Projednání závěrečného účtu se podle 17 odst. 7 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavírá vyjádřením : a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme obec opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, přitom vyvodízávěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily obci škodu.

4 2. Majetek obce Obec Písek financovala v roce 2011 provozní a investiční výdaje obecního úřadu a přispívala na provoz jedné příspěvkové organizace (ZŠ A MŠ Písek, odloučené pracoviště Hrčava). O hospodaření příspěvkové organizace informuje "Výroční zpráva o hospodaření PO ZŠ a MŠ Písek, odloučené pracoviště Hrčava za rok 2010/2011", která byla součástí programu zasedání obecního zastupitelstva dne Inventarizace majetku obce proběhla k a nebyly zjištěny žádné nedostatky. Všechny údaje o majetku obce Písek v roce 2011 v porovnání s rokem 2010 uvádí Rozvaha - Bilance, která je uložena v kanceláři účetní a je plně k dispozici. Následně podávám stručný komentář k jednotlivým účtům. A. AKTIVA Majetkové účty obce Písek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek účet 018 Počáteční stav ,40 Kč ,40 Kč Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek účet 019 Počáteční stav Územní plán obce Písek ,00 Kč ,00 Kč Stavby účet 021 Počáteční stav ,67 Kč Přírustky - technické Rozšíření zhodnocení vodovodu Malinka mostek Folvark ,60 Kč Mostek Folvark - poslední ,00 Kč Mostek přes řeku Olši (u ZŠ) ,62 Kč Rozšíření veřejného osvětlení ,00 Kč (ocenění reálnou hodnotou budova Sokolovny) ,89 Kč ,00 Kč ,89 Kč

5 Samostatné mov. věci a soubory účet 022 Počáteční stav ,00 Kč ,00 Kč Drobný dlouhodobý hmotný majetek účet 028 Počáteční stav Přírustky - autosada Nokia ohrada na odpad žačka čerpadlo (umístěno v ZŠ) kamna Vyřazení ,04 Kč 4.788,00 Kč 8.000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 3.999,00 Kč ,64 Kč ,40 Kč Pozemky účet 031 Počáteční stav ,18 Kč Pozemek p.č. 136/ ,00 Kč Pozemek p.č. 2237,pokl. dokl.č. 1178, ,00 Kč Pozemek p.č. 2238/2, dokl.č ,00 Kč Pozemek p.č. 3341/7, dokl.č ,00 Kč Pozemek p.č. 3341/47, dokl.č ,00 Kč Pozemek p.č. 135/225, dokl.č ,00 Kč Pozemek p.č. 135/227, dokl.č ,00 Kč Oprava, dokl. č účet ,00 Kč ocenění reálnou hodnotou p.č. 988/8 ocenění reálnou hodnotou p.č. 3328/2 ocenění reálnou hodnotou p.č ,18 Kč 6.426,00 Kč 340,00 Kč 855,00 Kč ,18 Kč na účtu 018 jsou účtovány programy nad 7.000,- Kč do ,- Kč na účtu 019 je evidován územní plán obce Písek na účtu 021 je účtováno o budovách a stavbách na účtu 022 je účtováno o samostatných mov. věcech a souborech nad ,- Kč na účtu 028 je účtováno o drobném hmotném majetku od 3.000,- Kč do ,- Kč na účtu 031 je účtováno o pozemcích v majetku obce

6 Nedokončené hmotné investice účet 042 Projekt - Mostek u OÚ (náhon) PS ,00 Kč Odběr pitné vody u kříže - projekt PS ,00 Kč Projekt - výstavba kanalizace Zajavoří PS ,00 Kč Výpis z katastru nem. - odkanal. Zajavoří PS 1.500,00 Kč Stavební povolení - odkanal. Zajavoří PS 1.000,00 Kč Projekt k stav. povolení - odkanal. Zajavoří PS ,00 Kč Geodetické práce - odkanal. Zajavoří PS ,00 Kč Správní poplatek - odkanal. Zajavoří SP PS 3.600,00 Kč Výběrové řízení - odkanalizování Zajav. PS ,00 Kč Aktualizace dokumentace - odkanalizování Zajavoří PS 8.400,00 Kč Posouzení záměru - odkanalizování Zajavoří PS ,00 Kč Oznámení záměru - odkanalizování Zajavoří PS ,00 Kč Posudek SFŽP, ČOV II PS ,00 Kč Aktualizace výkr. dokumentace - odkanalizování PSZajavoří ,00 Kč SP - zastřešený stánek - hřiště PS 3.000,00 Kč Vypracování projektu - úprava VP PS 5.000,00 Kč Projekt GO Požární zbrojnice - SP PS ,00 Kč Správní poplatek - SP GO Požární zbrojnice PS 1.000,00 Kč Projekt k prov. stavby GO Požární zbrojnice PS ,00 Kč Prodloužení stavebního povolení 1.000,00 Kč Rekapitulace : Počáteční stav Vyřazení - rozšíření vodovodu Malinka Přírustek - prodloužení SP Pož. zbr. celkem k ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 1.000,00 Kč ,00 Kč na účtu 042 jsou vedeny zahájené a nedokončené investice (stavby, technické zhodnocení majetku)

7 Zásoby Zboží na skladě účet 132 Počáteční stav (14ks á 700,- Kč) Nákup (10 ks á 700,- Kč) Prodej (7 ks á 700,- Kč) Zůstatek 17 ks popelnic á 700,- Kč 9.800,00 Kč 7.000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Pohledávky Pohledávky za odběratelé účet 311 Vodné Likvidace odpadních vod Pronájem obec. pozemků Pronájem nebytových prostor 4.870,00 Kč ,00 Kč 75,00 Kč 600,00 Kč ,00 Kč Poskytnuté provozní zálohy účet 314 Dodávka el. energie (3x ,-) ,00 Kč Dodávka plynu OÚ (1x7.120,- a 4x8.140,-) ,00 Kč Dodávka plynu (NP) (2x400,-) 800,00 Kč Sbírka zákonů záloha 6.000,00 Kč ,00 Kč Pohledávky z hlavní činnosti účet 315 Místní poplatek ze psů Odvoz odpadu - obyvatelé Odvoz odpadu - obyvatelé, před r ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Pohledávky za státním rozpočtem účet 346 Dotace na mzdové náklady VPP 12/2011 Úřad práce FM ,00 Kč ,00 Kč

8 Dohadné účty aktivní účet 388 Nevyúčtovaná dotace z rozpočtu MS kraje "Písek - rozšíření vodovodu Malinka", č. sml /2011/ŽPZ ,00 Kč ,00 Kč Peněžní prostředky Základní běžný účet účet 231 Česká spořitelna a.s. Jablunkov *běžný účet Komerční banka a.s. Jablunkov *běžný účet Komerční banka a.s. Jablunkov *odpadový účet ,13 Kč ,06 Kč ,14 Kč ,33 Kč Běžné účty k peněž. fondům účet 236 ČSOB a.s. *sociální fond ,27 Kč ,27 Kč účet zásoby účet odběratelé (prodej dřeva, vodné, stočné, čtenářské poplatky, reklama, tříděný odpad, pronájem nebytových prostor, pozemků apod.) účet krátkodobé poskytnuté zálohy (elektrická energie, plyn, tisk) účet pohledávky z hlavní činnosti (správní poplatky, odnětí půdy ze ZPF, LPF, pobytový poplatek, poplatek ze psů, odvoz odpadu apod.) účet pohledávky za státním rozpočtem účet dohadný účet aktivní (předpokládaný příjem v příštím roce) účet základní běžný účet ÚSC (peněžní prostředky na účtech) účet běžný účet fondů ÚSC (sociální fond obce)

9 Hospodaření sociálního fondu obce Písek v roce 2011 Počáteční zůstatek k ,77 Kč Převod do soc. fondu za IV./Q 2010 Převod do soc. fondu za I./Q 2011 Převod do soc. fondu za II./Q 2011 Převod do soc. fondu za III./Q 2011 Úroky z vkladů za rok 2011 c e l k e m příjmy k ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 7,50 Kč ,50 Kč Čerpání ze soc. fondu Příspěvek - dovolená Příspěvek - penzijní připoj. Bankovní poplatky c e l k e m výdaje k ,00 Kč ,00 Kč 728,00 Kč ,00 Kč Zůstatek na účtu soc. fondu k ,27 Kč V Písku Zpracovala: Szkanderová Věra Starosta obce: Rathouský Oldřich

10 B. PASIVA Majetek a upravující položky Dotace na pořízení dlouhod. majetku účet 403 Počáteční stav : Ministerstvo zemědělství ČR Rozšíření vodovodu "Malinka" č. dokl Moravskoslezský kraj Ostrava Rozšíření vodovodu "Malinka" č.dokl Rekonstrukce mostku Písek přes Olši (u ZŠ) č.dokl Dooprávkování transferů, dokl. č ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Oceňovací rozdíly při změně majetku účet 406 Vyučtování dotace na volby do EP 2009 Oprávky k DHIM k Oprávky k účtu 018 Oprávky k účtu 019 Oprávky k účtu 021 Oprávky k účtu ,00 Kč ,04 Kč ,40 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,44 Kč Oceňovací rozdíly účet 407 Pozemek p.č.988/8, dokl. č Pozemek p.č. 3328/2, dokl. č Pozemek p.č. 3315, dokl. č Budova Sokolovny 6.426,00 Kč 340,00 Kč 855,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Opravy chyb minulých období účet 408 Počáteční stav Pozemek p.č.135/217, dokl. č Pozemek p.č.1670/8, dokl. č Pozemek p.č. 697/1, dokl. č Pozemek p.č. 3331, dokl. č ,80 Kč ,00 Kč 1.169,00 Kč 27,00 Kč 399,00 Kč ,80 Kč

11 Dlouhodobé závazky Dlouhodobé nesplacené úvěry účet 451 Čerpací úvěr - oprava MK, rozšíření vodovodu Malinka Česká spořitelna a.s. Stav k Splátky v roce 2011 (splátky od á ,- Kč) ,80 Kč 0,00 Kč ,80 Kč Ostatní dlouhodobé závazky účet 459 Splátky kupní ceny ( ,- Kč) - budova (č.p. 61) bývalé celnice a pozemků (p.č. 248, 2309, 2312/2) ,00 Kč ,00 Kč Krátkodobé závazky Dodavatelé účet 321 Firma č. fa var. symbol částka v Kč PSVS, Tlumačov 250/ ,00 SmVaK, Ostrava 335/ ,00 Bojko Josef Písek 336/ ,00 Byrtus Jan, Písek 337/ ,00 Nehlsen s.r.o. Třinec 338/ ,00 339/ ,00 340/ ,00 341/ ,00 Český úřad zem. a katast. 342/ ,00 Moravia Steel, Třinec 343/ ,00 Telefónica O2 Praha 344/ ,10 Telefónica O2 Praha 345/ ,58 Moraviapress a.s. Břeclav 346/ ,00 Ligocki Jan Jablunkov 347/ ,00 T-Mobile, Praha 348/ ,00 LIVE Telecom, Praha 349/ , ,68

12 Krátkodobé přijaté zálohy účet 324 Pozemek p.č.988/8, pokl.dokl. č ,00 Kč 7.560,00 Kč Závazky k ústředním rozpočtům účet 347 Dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 (nevyčerpaná dotace) 9.548,00 Kč 9.548,00 Kč Závazky k územním rozpočtům účet 349 Projednání přestupků na základě veřejnoprávní smlouvy Město Jablunkov Neinvestiční náklady ve školství na základě dohody Město Jablunkov 4.500,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Přijaté zálohy na transfery účet 374 Nevyúčtovaná dotace z rozpočtu MS kraje "Písek - rozšíření vodovodu Malinka", č. sml /2011/ŽPZ ,00 Kč ,00 Kč Dohadné účty pasivní účet 389 Dodávka elektřiny Dodávka plynu Tisk - Sbírky zákr Daň z příjmů právnických osob - obec ,00 Kč ,00 Kč 6.000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

13 Stručný popis účtů pasívních : účet transfery na pořízení dlouhodobého majetku (investiční dotace ) účet oceňovací rozdíly (oprávky k majetkovým účtům) účet oceňovací rozdíly (zaúčtování záměrů prodeje majetku obce) účet opravy minulých období účet dlouhodobé úvěry účet ostatní dlouhodobé závazky (splátky) účet krátkodobé závazky - dodavatelé (neuhrazené fa) účet krátkodobé přijaté zálohy (záloha na prodej pozemku např.) účet závazky k ústředním rozpočtům (např. nevyčerpaná dotace k vrácení SR) účet závazky k územním rozpočtům (obce, kraj) účet přijaté zálohy na transfery (přijatá záloha dotace, nevyučtovaná dotace v daném roce) účet dohadné účty pasivní (výdaje příštích období)

14 3. Rozpočet a rozpočtová opatření Zastupitelstvo obce schválilo na svém 4. zasedání dne rozpočet obce Písek na rok 2011 ve výši : ,- Kč příjmů, ,- Kč výdajů a ,- Kč financování V průběhu roku 2011 byl rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními, kterých bylo celkem 9. Rozpočtová opatření provádí starosta a jsou předkládána ke schválení obecnímu zastupitelstvu na jeho nejbližším zasedání. Upravený rozpočet tak dosáhl celkového objemu ve výši : ,21 Kč příjmů, ,42 Kč výdajů a ,21,- Kč financování Rozpočtová opatření jsou uvedena v přiložených tabulkách. Jde o přehled plnění rozpočtu, který byl předkládán obecnímu zastupitelstvu. Příjmy byly naplněny na 100 %, výdaje pak čerpány na 96,74 %. 4. Příjmová část rozpočtu obce Příjmy rozpočtu obce podle druhového třídění tvoří : A. Daňové příjmy třída 1 B. Nedaňové příjmy třída 2 C. Kapitálové příjmy třída 3 D. Dotace třída 4 A. Daňové příjmy (účtová třída 1) Do těchto příjmů patří : 1. daně z příjmů fyzických a právnických osob 2. daň z přidané hodnoty 3. správní poplatky 4. poplatky za znečišťování životního prostředí 5. místní poplatky 6. daň z nemovitosti 7. ostatní daňové příjmy Správní poplatky jsou vybírány podle sazeb daných zákonem o správních poplatcích. Počet správních úkonů, a tedy i výnos nelze ze strany obce ovlivnit. U místních poplatků tvoří největší podíl místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu ve výši ,- Kč, poplatek ze psů ve výši ,- Kč, poplatek za rekreační pobyt ve výši ,- Kč a poplatek z ubytovací kapacity ve výši ,- Kč.

15 B. Nedaňové příjmy (účtová třída 2) Zde patří příjmy z poskytování služeb z různých činností obce. Nejvýznamnějšími položkami jsou : Odd.par. Kč 2310 vodné , stočné , přijaté pojistné háhrady , čtenářské poplatky 2.244, prodej pohlednic 305, inzerce ve Zpravodaji 3.500, sponzorský dar na konání "Mikuláše" , peněžní příspěvek na fotbal. turnaj , refakturace elektr. energie - zubní , pronájem nebytových prostor , příjmy z mandlování , prodej popelnic 4.900, tříděný odpad , přijaté pokuty , zřízení věcného břemene, žel.šrot 2.390, příjmy z pronájmu pozemku 3.000, příjmy z úroků na běžných účtech ,- C. Kapitálové příjmy (účtová třída 3) Zde patří příjmy z prodeje dlouhodobého majetku. V roce 2011 byl prodán pozemek p. Petru Rathouskému za cenu 7.560,- Kč. D. Dotace (účtová třída 4) O všech dotacích bylo průběžně informováno zastupitelstvo obce. Přehled dotací podle položek platné rozpočtové skladby : Položka : Kč 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR 9.548,- Kč a) příprava a provedení sčítání lidu, domů a bytů v roce ,- Kč 4112 Neinvestiční dotace ze SR - souhrný dotační vztah ,- Kč a) příspěvek na výkon státní správy ,- Kč b) příspěvek na školství ,- Kč 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR ,40 Kč a) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ,40 Kč b) příspěvek na veřejně prospěšné práce - Úřad práce FM ,- Kč

16 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,- Kč a) obec Hrčava ,- Kč b) obec Bukovec ,- Kč c) obec Dolní Lomná 2.500,- Kč d) obec Písečná 5.000,- Kč 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,- Kč a) oprava MK po povodni v červnu ,- Kč b) hospodaření v obecních lesích 8.100,- Kč b) výdaje spojené s činnosti SDH 2.500,- Kč 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR ,- Kč a) rozšíření vodovodu Malinka - Ministerstvo zemědělství ,- Kč 4222 Investiční přijaté transfery od krajů ,- Kč a) rekonstrukce mostu přes Olši ,- Kč b) rozšíření vodovodu Malinka ,- Kč V roce 2011 byly obci Písek poskytnuty dotace ve výši ,40 Kč, včetně souhrného dotačního vztahu, ,40 Kč bylo poskytnuto naší PO ZŠ a MŠ Písek. Pro finanční vypořádání mezi krajem a obcemi bylo Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje předloženo vyúčtování všech účelově poskytnutých prostředků. Nebyla vyčerpána dotace na sčítání lidu,domů a bytů v roce 2011, v lednu 2012 byla tato dotace vrácena na účet Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Rovněž bylo provedeno i vyúčtování se státním rozpočtem. Vyúčtování dotace na rozšíření vodovodu Malinka bylo předloženo jak Krajskému úřadu MS Kraje, tak Ministerstvu zemědělství ČR. Dopisem Ministerstva zemědělství ČR ze dne byl vysloven souhlas s vyúčtováním a dotace byla obci definitivně přiznána. Na základě tohoto vyúčtování nám byla doplacena tato dotace ve výši ,- Kč z rozpočtu MS kraje. 5. Výdajová část rozpočtu obce Výdaje obce se dělí v základním rozdělení na : a) běžné provozní výdaje - účtová třída 5 b) investiční výdaje - účtová třída 6 Z celkových výdajů ,42 Kč tvořily kapitálové výdaje (investiční) ,22 Kč. 6. Přezkum hospodaření, členství obce ve sdruženích Obec Písek na základě 4 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů požádala Krajský úřad Moravskoslezského kraje o provedení přezkoumání hospodaření za rok 2011.

17 Svaz měst a obcí ČR Obec Písek je členem Svazu měst a obcí ČR, v roce 2011 byla zaplacen příspěvek ve výši 5.400,40 Kč. 7. Příspěvková organizace Obec Písek je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace. Jedná se o PO Základní škola a mateřská škola Písek, odloučené pracoviště Hrčava. V roce 2011 ji obec poskytla příspěvek ve výši ,- Kč, na pokrytí odpisů ,91 Kč. Výsledkem hospodaření PO za rok 2011 je zisk ve výši ,- Kč. 8. Přílohy 1. Tabulka - Rozpočet na rok Tabulky - rozpočtová opatření č Výkaz o plnění rozpočtu obce Písek v roce Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písek za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Závěrečný účet města Třince za rok 2012 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 18.06.2013 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Účetní závěrka města 3. Rozvaha města 3.1 Majetek města 3.2 Pohledávky

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Závěrečný účet města Třince za rok 2014 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 15.06.2015 usnesením č. 05/140/2015 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Závěrečný účet města Vimperk za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Zvěřejněno:

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 1 M ě s t o J i ř í k o v ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 zákon č. 250/2000 Sb., 17, odst. 1-7 Obsah: 01. Údaje o plnění rozpočtu výdajů a příjmů 02. Tvorba a čerpání peněţních fondů 03. Finanční majetek 04.

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

,----- Krajský úřad Zlínského

,----- Krajský úřad Zlínského ,----- Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělenf kontrolní Obec Huštěnovice Huštěnovice 92 687 03 Babice datum pověřená úřednl osoba číslo jednací spisová značka 7.3.2012 Bc. Pavlina

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu O b e c O p a t o v i c e l Návrh závěrečného účtu za rok 2013 1 Podle 17 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů (v Kč) 1. Údaje o plnění příjmů a

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hradčovice Hradčovice 168 68733 Hradčovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 24. února 2014

Více

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2007 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 OBEC MALETÍN, IČO: 00302988 Maletín, březen 2008 Závěrečný

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje., r --------------------,-----------:--==:--------------'-.J IMd;,CfllltIK Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní V Obec Dolní Bečva tj.-v{'iy/ Dolní Bečva 340 75655 Dolní

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh

Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh Hospodaření města Horažďovice se v roce 2014 řídilo rozpočtovým provizoriem a dále rozpočtem, schváleným dne 17. března 2014 zastupitelstvem města.

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva V roce 2014 došlo k poklesu stálých aktiv z 2.332.423 tis. Kč na 2.316.135 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

MĚSTO LETOHRAD. Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Zastupitelstvo města

MĚSTO LETOHRAD. Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Zastupitelstvo města MĚSTO LETOHRAD Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET Město Letohrad vznikl jako samostatný právní subjekt na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 ČÍSLO: MP/29/OEKO ZMĚNA.: Č.1 PLATNÝ OD: 1.1.2007 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Obce a města používající tuto metodiku účtování v

Více

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Kurovice Kurovice 68 768 52 Míškovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. března 2015 Ing. Ivo Lejsal KUZL 668/2015 KUSP

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Červený Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo DIČ CZ Kontaktní údaje vedoucí finančního odboru : Ing. Šimková Věra tel: 491 467 537 předseda finančního výboru:

Více