Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006"

Transkript

1 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace Plnění rozpočtu Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových výdajů 8. Přílohy 1. Identifikační údaje Název: Obec Hrušky Sídlo: U zbrojnice 100, Hrušky, , okres Břeclav IČO: Starosta: Josef Trecha Místostarosta: Ing. Radek Slatinský 2. Zřizovací listiny Obec Hrušky má s platností od zřízeny dvě příspěvkové organizace Základní školu Hrušky a Mateřskou školu Hrušky. Základní škola má ve své hlavní činnosti vymezen i provoz školní družiny, Mateřská škola pak činnost školní jídelny. Obec dále zřizuje dvě organizační složky Místní knihovna Hrušky a Jednotku sboru dobrovolných hasičů. 1

2 3. Inventarizace 2006 V rozvaze (bilanci) za uplynulý kalendářní rok vykazuje obec následující stavy, jenž byly odsouhlaseny dílčími inventarizačními komisemi při fyzické inventuře, která proběhla v období od do s aktualizací stavů a dokladovou inventurou k : dle inventarizace dle účetnictví Software Drob.dlouh.nehmot.majetek ,80 Kč ,80 Kč Ostatní dlouh.nehmot.majetek ,00 Kč ,00 Kč Pořízení dlouh.nehmot.majetku Poskyt.zálohy na dl.nehm.majetek Budovy, stavby ,32 Kč ,32 Kč Samost.movité věci a soubory ,20 Kč ,20 Kč Drobný dlouh.hmotný majetek ,72 Kč ,72 Kč Ostatní dlouh.hmotný majetek Pozemky ,28 Kč ,28 Kč Umělecká díla a předměty Pořízení dlouh.hmot. majetku ,48 Kč ,48 Kč Poskyt.zálohy na dl.hmot.majetek ,00 Kč ,00 Kč Majetkové podíly v podnicích ,00 Kč ,00 Kč Ostat.dlouhob.finanční majetek ,00 Kč ,00 Kč Materiál na skladě Základní běžný účet ,87 Kč ,87 Kč Běžné účty peněžních fondů ,42 Kč ,42 Kč Ostatní běžné účty 106,28 Kč 106,28 Kč Pokladna Peníze na cestě Ceniny 1 620,00 Kč 1 620,00 Kč Poskyt.návrat.fin.výpom.mezi roz Přijaté návrat.fin.výpom.mezi roz Poskyt.přechod.výp.podnik.subjek Poskyt.přechod.výpom.ost.subjekt Krátkodobé bankovní úvěry Poskytnuté provozní zálohy ,00 Kč ,00 Kč Pohledávky za rozpočtové příjmy ,00 Kč ,00 Kč Ostatní pohledávky 9 621,00 Kč 9 621,00 Kč Dodavatelé ,90 Kč ,90 Kč Přijaté zálohy ,00 Kč ,00 Kč Ostatní závazky 4 667,00 Kč 4 667,00 Kč Zaměstnanci ,00 Kč ,00 Kč Ostatní závazky vůči zaměst ,00 Kč 9 700,00 Kč Závazky ze soc. poj. a zdrav. poj ,00 Kč ,00 Kč Ostatní přímé daně ,00 Kč ,00 Kč Jiné pohledávky Jiné závazky Dlouhodobé bankovní úvěry ,50 Kč ,50 Kč Dlouhodobé přijaté zálohy Krátkodobé bankovní úvěry 2

3 4. Plnění rozpočtu 2006 bilance příjmů a výdajů Daňové příjmy, které zahrnují daň z příjmu právnických osob ze závislé a samostatné výděleční činnosti, daně z příjmu právnických osob, DPH, daň z nemovitosti, místní a správní poplatky, činily v tomto roce Nedaňové příjmy, příjmy za poskytované služby (hlášení, provozování vodovodu ), příjmy z pronájmu majetku, úroků činily Kapitálové příjmy, z prodeje investičního majetku, zejména z prodeje pozemků činily Přijaté transfery, běžné dotace na provoz státní správy, dotace z rozpočtu JmK - na přestavbu požárního automobilu, na vybavení KCS, na úroky z úvěru, dále na výdaje spojené s konáním voleb do Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí, přijatá dotace na Česko-rakouského setkání a rekonstrukci bývalé budovy kina činily Příjmy celkem Běžné výdaje, které zahrnují zejména platy zaměstnanců, včetně odvodů, provozní výdaje na nákup materiálu, vody, paliv, energie a služeb, dále poskytnuté dotace a příspěvky Kapitálové výdaje, spojené s investiční výstavbou, investičními nákupy a výdaji s tím souvisejícími činily Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů (přebytek) ,-- Kč ,17 Kč ,-- Kč ,95 Kč ,12 Kč ,69 Kč ,60 Kč ,29 Kč ,83 Kč Podrobnější čerpání rozpočtu rozdělené na paragrafy a položky jsou uvedeny v příloze č. 1 této zprávy. 5. Přijaté dotace Obec Hrušky obdržela v roce 2006 následující dotace: - neinvestiční dotaci v rámci souhrnného dotačního vztahu ,00 Kč - dotace na výdaje spojené s konáním voleb do Poslanecké sněmovny ,-- Kč Parlamentu ČR ve dnech (nedočerpáno vráceno ,50 Kč v rámci finančního vypořádání za rok 2006) - dotace na výdaje spojené s konáním komunálních voleb spojených s ,-- Kč volbami do Senátu Parlamentu ČR ve dnech (nedočerpáno -vráceno ,60 Kč v rámci finančního vypořádání za rok 2006) - dotace na VPP + nové prac.místo absolventa ,00 Kč z Úřadu práce (Břeclav + Karviná) - vyúčtování a doplatek dotace na rekonstrukci budovy bývalého kina ,00 Kč Kulturně společenského centra v rámci programu EU - SAPARD - vyúčtování a doplatek dotace Česko-rakouského kulturně sportovního ,95 Kč setkání Prázdninový kemp 2005 v rámci programu EU - PHARE - neinvestiční dotace na vnitřní vybavení Kulturně společenského centra ,00 Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje - neinvestiční dotace na úroky z úvěru (rekonstrukce bývalého kina ,00 Kč Kulturně společenského centra) z rozpočtu Jihomoravského kraje - investiční dotaci z rozpočtu JmK na přestavbu požárního automobilu ,00 Kč Dotace celkem ,95 Kč 3

4 6. Rekapitulace zadluženosti obce Obec Hrušky eviduje a splácí k datu tři úvěry. U Komerční banky splácí municipální úvěr na výstavbu bytového domu za knihovnou měsíčními splátkami ,-- Kč a pevnou úrokovou sazbou 4,50 % p.a. ze zůstatkové jistiny. K činní výše nesplaceného úvěru ,-- Kč. Poslední splátka je stanovena na den U České spořitelny a.s. investiční úvěr na rekonstrukci bývalé budovy kina nově Kulturně společenské centrum Hrušky. Výše úvěru činí ,-- Kč, přičemž první splátka ve výši ,-- Kč byla zaplacena a poslední bude zaplacena , za podmínky, že jsme jednorázově uhradili jistinu ve výši ,-- Kč, což byla přislíbená dotace ze SAPARDU na realizaci projektu. Tato splátka byla realizována částečně dne ,13 Kč a doplatkem dne ,87 Kč. Úroková sazba úvěru je proměnná sazba a je stanovena jako výše Referenční sazby v Den stanovení plus marže 0,79 % per annum. K činí výše nesplaceného úvěru ,--Kč. Česká spořitelna a.s. poskytla obci v roce 2006 taktéž úvěr na vybavení budovy Kulturně společenského centra v Hruškách. Tato akce je spolufinancována s dotace EU program SROP. Celková výše čerpaného úvěru činila k ,50 Kč, přičemž první splátka jistiny se uskuteční ve výši ,-- Kč a poslední ve výši ,-- Kč Úročení úvěru je Proměnnou sazbou, výše úrokové sazby je stanovena jako výše Referenční sazby v Den stanovení plus marže 0,2 % per annum. Celkový dluh obce k tedy činní ,50 Kč. 7. Analýza kapitálových výdajů K eviduje Obec Hrušky následující nedokončené investice: Kanalizační přípojka - budova mateřské školy Přestavba požárního automobilu Kanalizační přípojka - fotbalové hřiště kabiny Výstavba kanalizace - ulice Na Kanadě (nové RD) Výstavba vodovodu - ulice Na Kanadě (nové RD) Výstavba plynovodu - ulice Na Kanadě (nové RD) Výstavba chodníku - ulice U zbrojnice Výstavba vozovky - Záhumenní Výstaba silnice - Za vodú Komunikace - vjezd do areálu HSS Parkoviště - OÚ Kabelizace místního rozhlasu Výstavba ČOV Obytná zóna Zahajka Obytná zóna Zahajka - Rodinné domy Obytná zóna Zahajka - Bytové domy Výstavba bilboardu Celkem ,00 Kč ,00 Kč 2 625,00 Kč ,00 Kč ,25 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,90 Kč ,20 Kč ,00 Kč ,80 Kč 8 820,00 Kč ,63 Kč ,20 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,48 Kč V průběhu roku byly dokončeny, zkolaudovány či pořízeny tyto investice: - prodloužení plynovodu na ulici Sklepní (nový RD) v celkové hodnotě ,-- Kč - zhotovení kanalizační přípojky ZŠ (zhodnocení budovy základní školy) v hodnotě ,-- Kč 4

5 - dokončení a kolaudace vozovky na ulici Knihovní v hodnotě ,-- Kč - dokončení a kolaudace vozovky na ulici U hřiště v hodnotě ,20 Kč - parkovací stání před bytovým domem ulice Knihovní ,-- Kč - zhodnocení budovy Kulturně společenského centra (internetové, anténní rozvody, vybudování kuchyně) ,90 Kč - vybavení KSC (PC, plazma televizor, video projektor) v celkové hodnotě ,-- Kč 8. Přílohy Přílohy závěrečného účtu obce jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úřední hodiny, tj. pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hodin. - Čerpání příjmů a výdajů - Výkaz o plnění rozpočtu - Rozvaha - Příloha - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce - Výroční zprávy zřízených příspěvkových organizací - Hospodaření Hrušecké stavební spol. s r.o. - Vyúčtování poskytnutých dotací - Ukazatel dluhové služby Schváleno zastupitelstvem obce dne: Zveřejněno: Josef Trecha starosta obce 5

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013 Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Řícmanice návrh závěrečného účtu obce za rok 2013 Název:

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Staré Město za rok 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření Ukazatel rozpočtu Příjmy celkem 132 711 91 062 92 179 101 % Výdaje celkem 130 786 88 225 86 944 99 % Financování

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 Rozpočet obce Kostelní Lhota na rok 2010 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 24. 02. 2010 jako schodkový. Schodek ve výši 3.546.380,00 Kč byl krytý finančními

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014.

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Obec Bohuňovice Závěrečný účet obce ZA ROK 2013 Zpracovali: Pavla Nečasová, účetní Ing. Jiří Petřek, starosta Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Zveřejněno na úřední desce dne:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2010 % plnění k upraven ému k rozpočt u Třída 1 - Daňové příjmy 7 561 000,00

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 1 M ě s t o J i ř í k o v ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 zákon č. 250/2000 Sb., 17, odst. 1-7 Obsah: 01. Údaje o plnění rozpočtu výdajů a příjmů 02. Tvorba a čerpání peněţních fondů 03. Finanční majetek 04.

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN Dodatek k příloze účetní závěrky sestavené k 31.12.2009 Tento dodatek vysvětluje a doplňuje ve smyslu ustanovení 24 odst. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh

Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh Hospodaření města Horažďovice se v roce 2014 řídilo rozpočtovým provizoriem a dále rozpočtem, schváleným dne 17. března 2014 zastupitelstvem města.

Více

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011 (zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Zpracováno : 9.5.2012 Vyvěšeno : 9.5.2012 Svěšeno : Vypracovala:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

MĚSTO LETOHRAD. Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Zastupitelstvo města

MĚSTO LETOHRAD. Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Zastupitelstvo města MĚSTO LETOHRAD Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET Město Letohrad vznikl jako samostatný právní subjekt na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Více

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská)

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská) Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA ZA ROK 2006 Zpracoval: Martin Ondra Dne: březen / 2007 Zahrnuté úpravy rozpočtu (údaje v tis.kč) Příjmy Příjem Splátky Saldo oper. Přebytek Zdroje Výdaje Text rozpočtu

Více