Závěrečný účet a účetní závěrka Statutárního města Ostravy, městského obvodu Plesná za rok 2013 ********************************************

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet a účetní závěrka Statutárního města Ostravy, městského obvodu Plesná za rok 2013 ********************************************"

Transkript

1 Závěrečný účet a účetní závěrka Statutárního města Ostravy, městského obvodu Plesná za rok 2013 ******************************************** 1/ Důvodová zpráva: Hospodaření městského obvodu Plesná probíhalo dle řádně schváleného rozpočtu, který byl na základě rozpočtových opatření dle potřeby upravován. Schválen byl usnesením Zastupitelstva městského obvodu Plesná č. 0107/ZMOb-Ple/1014/10 ze dne , upravován byl usneseními zastupitelstva, a to č. 0119/ZMOb-Ple/1014/11 ze dne , č. 0132/ZMOb-Ple/1014/12 ze dne , č. 0138/ZMOb-Ple/1014/13 ze dne , č. 0152/ZMOb-Ple/1014/15 ze dne a dále jednotlivými opatřeními RMOb Plesná. Tento návrh závěrečného účtu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření je předkládán v souladu se zákonem o obcích, obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Ostravy č. 11/2000, zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími právními normami. Dále podle novely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona 239/2012 Sb., mají vybrané účetní jednotky povinnost schvalovat účetní závěrku za účetní období roku / Skutečné příjmy: 8, ,58 Kč (101,80 %) Daňové příjmy: 1, ,60 Kč (113,33 %) Nedaňové příjmy: ,16 Kč ( 93,93 %) Kapitálové příjmy: ,20 Kč (100,32 %) Přijaté dotace: 5, ,62 Kč ( 99,27 %) 3/ Skutečné výdaje: 7, ,78 Kč (92,04 %) Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství: ,00 Kč (108,18%) Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství: ,11 Kč ( 97,48 %) Služby pro obyvatelstvo: 2, ,64 Kč ( 93,67 %) Sociální věci a politika zaměstnanosti: ,00 Kč (99,82 %) Obrana, bezpečnost, požární ochrana: ,70 Kč ( 97,56 %) Všeobecná veřejná správa a služby: 3, ,95 Kč ( 96,46 %) Kapitálové výdaje: ,38 Kč ( 65,66 %) 1

2 Pozn.: V bodě 2. a 3. nejsou uvedeny převody z vlastních rozpočtových účtů. Tyto převody vznikly v souvislosti používáním běžných účtů a převáděním peněz z účtu na účet. Přijaté dotace jsou uvedeny včetně kapitálové dotace na chodník 26. dubna a projektové dokumentace na chodník podél K. Svobody. 4/ Výsledek hospodaření: Náklady celkem: Výnosy celkem: Výsledek hospodaření: 7, ,58 Kč 8, ,12 Kč ,54 Kč Za rok 2013 byl výsledek hospodaření MOb Plesná ,54 Kč. Výše uvedený výsledek hospodaření je nutné schválit, a následně účetně převést na účet 432. Výsledek rozpočtového hospodaření: Zůstatek finančních prostředků na účtech k bez SF: Finanční vypořádání za rok 2013: Vázané prostředky do schváleného rozpočtu 2013: Celkem výše prostředků k použití bez účelu: + 1, ,32 Kč - 347,13 Kč - 450,000,00 Kč + 1, ,19 Kč Sociální fond: Zůstatek z roku 2012: Příděl z rozpočtu obce rok 2013 vč. úroků: Čerpáno v roce 2013: Zůstatek sociálního fondu k : ,00 Kč ,68 Kč ,00 Kč ,68 Kč Zůstatky účtů MOb Plesná ke dni : /0800 ZBÚ 1, ,69 Kč /0800 příjmový účet ,50 Kč /0800 výdajový účet ,37 Kč /0710 ČNB 808,76 Kč /0800 účet sociálního fondu ,68 Kč Celkem prostředky MOb Plesná na účtech: 2, ,00 Kč 2

3 5/ Dotace MOb Plesná obdržel v roce 2013 tyto dotace (skutečnost): Označení dotace poskytnuto volby prezidenta republiky ,00 Kč volby do poslanecké sněmovny ,00 Kč 4112 výkon státní správy ,00 Kč 4116 dotace na SPOD ,00 Kč 4116 dotace z ÚP ,00 Kč 4121 neúčelová dotace 3, ,00 Kč 4121 neúčelová dotace (školství) ,00 Kč dotace na Májovou Plesnou ,00 Kč 4121 finanční vypořádání ,60 Kč 4121 dotace na čipování psů ,00 Kč 4121 dotace na vybavení zásahové jednotky ,00 Kč 4221 dotace na chodník 26. dubna ,02 Kč 4221 PD chodník podél K. Svobody ,00 Kč 6/ Finanční vypořádání: Označení dotace poskytnuto čerpáno vratka - dokrytí volby prezidenta republiky ,00 Kč ,66 Kč ,34 Kč 4111 volby do poslanecké sněm ,00 Kč ,21 Kč -161,79 Kč 4112 výkon státní správy ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 4116 dotace na SPOD ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 4121 neúčelová dotace (školství) ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 4121 dotace na čipování psů ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 4121 fin. vypořádání ,60 Kč 9.107,60 Kč 0,00 Kč 4121 Májová Plesná ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč vybavení zás. jednotky ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 4121 neúčelová dotace 3, ,00 Kč 3, ,00 Kč 0,00 Kč 4221 dot. na chodník 26. dubna ,02 Kč ,02 Kč 0,00 Kč PD chodník K. Svobody ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 3

4 Celkem k vrácení: 347,13 Kč FV celkem: 347,13 Kč Městský obvod Plesná bude ve finančním vypořádání za rok 2013 vracet Statutárnímu městu Ostrava 347,13 Kč. 7/ Inventarizace majetku, pohledávek a závazků MOb Plesná 1. Označení inventarizace: DHM (dlouhodobý hmotný majetek) DDHM (drobný dlouhodobý hmotný majetek) DDNM (drobný dlouhodobý nehmotný majetek) NDHM (nedokončený dlouhodobý hmotný majetek) pohledávky závazky 2. Umístění inventarizovaných prostředků: Hasičská zbrojnice Dům smutku Plesná Dům služeb Plesná (budova ÚMOb) Technické zázemí MOb Plesná Mateřská škola 3. Jména pracovníků zodpovědných za hospodářské prostředky: Ing. Hana Radková Ing. Zdeňka Kloužková Aneta Laňková 4. Inventarizace provedena ke dni: Den zahájení inventarizace: Den ukončení inventarizace: Způsob zjištění skutečného stavu hospodářských prostředků: Fyzicky 8. Zápis DIK předán ÚIK dne Přehled vyhotovených inventurních soupisů majetku: 4

5 MAJETEK POŘIZOVACÍ CENA ZŮSTATKOVÁ CENA software ,80 Kč 0,00 Kč budovy 13, ,60 Kč 8, ,60 Kč stavby komunikace, stezky 36, ,06 Kč 32, ,06 Kč stavby vodní hospodářství 4, ,80 Kč 3, ,80 Kč ostatní stavby 4, ,16 Kč 3, ,16 Kč DHM 1, ,16 Kč 1, ,16 Kč DDHM (nad 3.000,-- Kč) 1, ,89 Kč 0,00 Kč pozemky 45, ,42 Kč 45, ,42 Kč umělecká díla a předměty 3.300,00 Kč 3.300,00 Kč nedokončený dlouhodobý majetek ,20 Kč ,20 Kč 10. Přehled inventurních soupisů pohledávek: u přestupků u poplatků za psy u poplatků za hrobová místa a služby u pronájmů pozemků u pronájmů nebytových prostor - služby u pronájmu bytu u pronájmu bytu služby u ostatních ostatní krátkodobé pohledávky Celkem ,00 Kč 0,00 Kč ,38 Kč 0,00 Kč ,62 Kč ,61 Kč ,96 Kč ,10 Kč 6.605,00 Kč ,67 Kč 11. Přehled inventurních soupisů závazků: Nezaplacené faktury ve výši ,29 Kč (faktury přijaté 01/2014) 12. Přebytečné předměty: žádné 5

6 8/ Majetek obce a nakládání s ním V roce 2013 došlo k významným skutečnostem na těchto účtech: Na účtu 021 xx Budovy, stavby: MOb Plesná byla darována komunikace na ul. Hrabek v hodnotě ,50 Kč. Dále došlo k dokončení rekonstrukce chodníku - Žižkov ve výši ,02 Kč. Na účtu 028 xx Drobný dlouhodobý hmotný majetek: V roce 2013 byl nakoupen a bezúplatně svěřen MOb DDHM ve výši ,00 Kč (dopravní zrcadla, sporák, regály knihovna, přívěs za traktor, vitríny, nádoby na posyp, počítač, notebook, tiskárna, apod.). Vyřazen byl z tohoto účtu majetek ve výši 3.710,00 Kč dle vyřazovacího protokolu (schváleno RMOb). Na účtu 031 xx Pozemky: V roce 2013 došlo k prodeji pozemku č. 77 v k. ú. Stará Plesná smlouva č za kupní cenu ,40 Kč. Dále došlo k prodeji: pozemek č. 806/24 v k. ú. Stará Plesná smlouva č za kupní cenu ,00 Kč a pozemky č. 901/4, 901/6, 903/12 v k. ú. Stará Plesná smlouva č za kupní cenu 1, ,00 Kč. Z výše uvedených prodejů MOb Plesná převedl 50% z kupní ceny Statutárnímu městu Ostrava. Statutární město Ostrava prodalo pozemek 688/2 a 688/3 dle smlouvy 2821/2012/MJ MOb Plesná bylo převedeno 50% z kupní ceny ve výši ,00 Kč. 042 xx Nedokončené investice: V roce 2013 byla zahájena a zároveň dokončena investiční akce Rekonstrukce chodníku podél komunikace II/469 (na Žižkově) ve výši ,02 Kč, z rozpočtu SMO na tuto akci bylo financováno ,02 Kč. Dále v tomto roce došlo k zahájení těchto akcí (přírůstky účtu 2013): - Odstavná plocha u hřiště Hrabek ve výši ,20 Kč. - Zakoupení PD chodník podél ulice K. Svobody ve výši ,00 Kč z rozpočtu SMO financováno ,00 Kč. - Zateplení a výměna oken v budově HZ ve výši ,00 Kč. - Zateplení a výměna oken v budově ÚMOb ve výši ,00 Kč. 9/ Přezkoumání hospodaření Přezkoumání hospodaření provedla společnost TOP AUDITING s. r. o. na základě smlouvy uzavřené se statutárním městem Ostravou. Oprávněnou osobou k poskytování auditorských služeb byl JUDr. Antonín Husák, číslo osvědčení 98, a pracovníci auditorské společnosti Ing. Jan Temel a Vladimír Šrytr. Kompletní zpráva o výsledku hospodaření je přílohou. Ve zprávě a o výsledku přezkoumání hospodaření MOb Plesná za rok 2013 se konstatuje, že nezjistili žádné chyby a nedostatky ani rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření do budoucnosti. 10/ Hospodaření Mateřské školy Ostrava-Plesná příspěvkové organizace (zdroj: zpráva nezávislého auditora p. Ing. Elišky Hryzlákové) 6

7 Mateřská škola Ostrava-Plesná - příspěvková organizace, hospodařila v roce 2013 zejména s poskytnutým příspěvkem zřizovatele na provoz ve výši ( ,00 Kč) a s poskytnutou dotací na přímé náklady na vzdělávání - platy (1, ,00 Kč). Přehled hospodaření MŠ za období od do : (MŠ se školní jídelnou, ve které vaří i pro cizí strávníky) Přehled nákladů a výnosů Rok 2013 Mateřské školy Ostrava - Plesná Hlavní činnost Hospodář. čin. Celkem Spotřeba materiálu , , , Spotřeba energie , , , Opravy a udržování 4 846,30 0, , Cestovné 626,00 0,00 626, Ostatní služby ,57 0, , Mzdové náklady , , , Zákonné sociální pojištění , , , Jiné sociální pojištění 5 080,00 77, , Zákonné sociální náklady ,00 190, , Ostatní náklady z činnosti 0,40 0,00 0, Odpisy dlouhodobého majetku 284,00 0,00 284, Náklady z drob. dlouhodobého majetku ,50 0, , Ostatní finanční náklady 4 268,00 0, ,00 Celkové náklady: , , , Jiné výnosy z vlastních výkonů , , , Čerpání fondů ,00 0, , Ostatní výnosy z činnosti 6 038,50 0, , Úroky 27,02 0,00 27, Výnosy vybr. míst. vlád. institucí z transferů ,00 0, ,00 Celkové výnosy: , , ,52 Výsledek hospodaření: , , ,13 Přehled dotací, které příspěvková organizace obdržela v roce 2013: P.č. Na účtu: Od příjemce: V Kč Provozní dotace od zřizovatele ,00 Kč Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů (platy) Na účtu 672 dotace celkem: 1, ,00 Kč 2, ,00 Kč 7

8 Shrnutí zjištěných nedostatků: Příspěvková organizace v roce 2013 hospodařila se ziskem ve výši ,13 Kč, kdy se jí podařilo vyřešit vlekoucí se problémy z minulých let. Ředitelka příspěvkové organizace si v průběhu kontroly zaslala na Finanční úřad v Ostravě Porubě žádost o potvrzení, že byly uhrazeny všechny finanční závazky organizace, kterou FÚ potvrdil dne Nebyly zjištěny závažné nedostatky, kterými by byla skutečnost nasvědčující spáchání trestného činu, neoprávněného použití, zadržení nebo poškození veřejných prostředků přesahující ,-- Kč. Byly zjištěny méně významné nedostatky, které neovlivnily hospodářský výsledek organizace. 11/ Finanční příspěvky V roce 2013 poskytnul MOb Plesná tyto příspěvky: Orgán, č. usnes., smlouva číslo,ze dne zastup. 0120/ZMOb- Ple /1014/ /04/ zastup. 0120/ZMOb- Ple /1014/ /03/ rada 0634/RMOb- Ple /1014/ rada 0669/RMOb- Ple /1014/ /05/ Příjemce Tělocvičná jednota Sokol Plesná Sbor dobrovolných hasičů Plesná Klub důchodců Ostrava-Plesná Myslivecké sdružení Děhylov, o.s. Částka Kč Vyplacena dne ,00 Kč převodem ,00 Kč převodem ,00 Kč pokladnou 5.000,00 Kč převodem Účel použití Finanční prostředky byly použity na nákup židlí a stolů do tělocvičny v Plesné. Židle a stoly byly použity k částečné obnově vybavení pro pořádání plesů a společenských akcí. Celková výše předložených dokladů byla ,90 Kč. Z dotace MOb Plesná bylo financováno ,00 Kč Finanční prostředky byly použity na nákup židlí a stolů do tělocvičny v Plesné. Židle a stoly byly použity k částečné obnově vybavení pro pořádání plesů a společenských akcí. Celková výše předložených dokladů byla ,00 Kč. Z dotace MOb Plesná bylo financováno ,00 Kč. Finanční prostředky byly použity na úhradu poznávacího zájezdu konaného dne 1. až Celková výše předloženého dokladu byla ,00 Kč. Z příspěvku MOb Plesná bylo financováno ,00 Kč. Finanční prostředky byly použity na úhradu nákladů spojených s akcí zakoupení zajíce polního a následné vypuštění do volné přírody. Z příspěvku MOb Plesná (daru) bylo financováno 5.000,00 Kč. 8

9 12/ Hospodářská činnost obce Městský obvod Plesná nevykonává hospodářskou činnost. 13/ Závěrečný komentář Městský obvod Plesná hospodařil v roce 2013 dle rozpočtu, který byl Zastupitelstvem městského obvodu řádně schválen a následně v průběhu roku dle potřeby upravován. Byl zabezpečen řádný chod městského obvodu a také činnosti, které jsou našemu obvodu svěřeny, anebo přímo určeny zákonem. Byla řádně zabezpečena údržba obvodu. Avšak kromě zabezpečení těchto povinností, byly získány finanční prostředky také na opravu chodníku na Žižkově a tato oprava rovněž provedena. Na počátku roku 2013 byl realizován zpomalovací semafor na Žižkově ve směru od Děhylova. Také byla provedena oprava části povrchu místních komunikací na území obvodu. Ke konci roku proběhla příprava na možné zateplení budovy hasičská zbrojnice a podána žádost o dotaci z fondu životního prostředí. Hospodaření Městského obvodu Plesná za r bylo podrobeno zevrubné pravidelné kontrole - auditu, a to jak externímu, tak také internímu. Při žádné z těchto kontrol nebyly shledány žádné vážné závady. Z výše uvedeného lze hodnotit hospodaření MOb Plesná za rok 2013 jako úspěšné. V Ostravě dne Zpracovali: Ing. Jan Bochňák starosta MOb Plesná Aneta Laňková účetní ÚMOb Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2013 Čerpání prostředků Mob Plesná za rok 2013 příjmy, výdaje Níže uvedené přílohy jsou z důvodu obsáhlosti k nahlédnutí na ÚMOb Plesná nebo budou k dispozici na zasedání ZMOb Plesná dne Rozvaha k Výkaz zisku a ztrát k Příloha k účetní uzávěrce k Přehled o peněžních tocích k Přehled o změnách vlastního kapitálu k Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, dobrovolných svazků a regionálních rad k Závěrečný účet schválen usn. ZMob Plesná č. 0177/ZMOb-Ple/1014/18. Účetní závěrka schválena usn. ZMob Plesná č. 0178/ZMOb-Ple/1014/18. 9

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2013

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2013 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2013 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva Stálá aktiva se v porovnání se stavem k 01.01.2013 zvýšila o 163.325 tis. Kč. Jednalo se hlavně o zvýšení

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva V roce 2014 došlo k poklesu stálých aktiv z 2.332.423 tis. Kč na 2.316.135 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 1 M ě s t o J i ř í k o v ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 zákon č. 250/2000 Sb., 17, odst. 1-7 Obsah: 01. Údaje o plnění rozpočtu výdajů a příjmů 02. Tvorba a čerpání peněţních fondů 03. Finanční majetek 04.

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh

Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh Hospodaření města Horažďovice se v roce 2014 řídilo rozpočtovým provizoriem a dále rozpočtem, schváleným dne 17. března 2014 zastupitelstvem města.

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet a účetní závěrka města Žamberka ke dni 31.12.2013 Důvodová zpráva I. Úvod V roce 2013 se hospodaření

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 Přílohy : 1. Obecné informace 2. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Město Albrechtice, IČ 00296228 za rok 2008

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Město Albrechtice, IČ 00296228 za rok 2008 Na základě písemné žádosti ze dne 8. 1. 2008 provedla kontrolní skupina ve složení: Čj: MSK 71896/2009 Stejnopis č. 1 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová Telefon: 595 622 628 Fax: 595 622 282 E-mail:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2012 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 2012 2013 2014 PŘÍJMY 49 508 277,62 54 209 932,43 65 385 941,65 VÝDAJE 46 278 235,69 45 996 886,25 60 598 412,54 SALDO 3 230 041,93

Více

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014.

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Obec Bohuňovice Závěrečný účet obce ZA ROK 2013 Zpracovali: Pavla Nečasová, účetní Ing. Jiří Petřek, starosta Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Zveřejněno na úřední desce dne:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013 Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Řícmanice návrh závěrečného účtu obce za rok 2013 Název:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0057/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 17. 9. 2013, 1. 4.

Více

o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v roce 2015

o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v roce 2015 Statutární město Ostrava Výtisk č. magistrát Č. j.: SMO/193611/15/IAK/Szt Sp. zn.: S-SMO/172399/15/IAK Zpráva o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012) Obec Horní Maršov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.05.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00277878 název Obec Horní Maršov

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 údaje jsou v Kč Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet rozpočet Daňové příjmy- třída 1 5 000 000 5 113 810 6 084 711,54 Nedaňové příjmy třída 2 847 800

Více

Město Přeštice Masarykovo nám. 107 334 01 Přeštice Česká republika

Město Přeštice Masarykovo nám. 107 334 01 Přeštice Česká republika Město Přeštice Masarykovo nám. 107 334 01 Přeštice Česká republika ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Města Přeštice za rok 2009 Základní údaje organizace: Název organizace:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více