Nasazení IT systému v bance

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nasazení IT systému v bance"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Nasazení IT systému v bance Diplomová práce Autor: Bc. Radan Novák Informační technologie a management Vedoucí práce: Ing. Martina Hábová, Ph.D. Praha Duben, 2009

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou resp. diplomovou práci zpracoval samostatně a s použitím uvedené literatury. V Praze dne Radan Novák

3 Poděkování Ing. Martině Hábové, Ph.D. za precizní odborné vedení při vypracovávání diplomové práce, především za její podnětné a hodnotné nápady a připomínky, které dozajista přispěly k významnému zkvalitnění celé diplomové práce.

4 Anotace práce Ve své diplomové práci popisuji obecný proces nasazení IT systému začínající předprojektovou etapou, tvořenou sběrem námětů, které se následně vyhodnocují a schválené posunují dále ke spuštění projektu. Následuje etapa zahájení, kde se specifikují cíle projektu a hrubé vymezení rozsahu projektu, jako je plán, harmonogram, rozpočet a alokace jednotlivých rolí. Etapa plánování analyzuje základní požadavky na projekt, jsou zpracovány a vyhodnoceny plány projektu. Následuje realizační etapa, ve které se provádějí činnosti, které produkují měřitelné projektové výstupy jako jsou vývoj, testování a zavedení do produkce. V dalších kapitolách se věnuji rizikům projektu, popisuji role a jejich zodpovědnosti a pravomoci. Poté se věnuji nástrojům řízení projektů, popisuji vedení projektových týmů, protože v lidské faktoru a zkušenosti členů projektu, včetně projektového manažera, spatřuji silný nástroj k úspěšné implementaci systému. V teoretické části se věnuji metodikám projektového řízení, kde standardizované postupy považuji také za klíčové. Další tematickou částí mé práce je popis procesu nasazení IT systému v reálné bance. Závěr věnuji srovnání teorie a praxe. Annotation My diploma thesis describes a general procedure of an IT system implementation. The description starts from the pre-project stage, commencing by collection of subjects to be subsequently evaluated and, after having been approved, submitted to the project initiation phase. The next stage is the launch phase, which defines project objectives and general project specifications, e.g. plan, time-schedule, budget and allocation of individual roles. The planning stage analyses basic requirements related to the project, with development and evaluation of project plans. This stage is followed by the implementation stage, which involves activities producing measurable project outputs, e.g. development, testing and implementation within production processes. Further chapters deal with project risks and describe individual roles and responsibilities and powers related thereto. Then I focus on project management tools and description of project team management, because in my opinion the human factor and expertise of the project team members constitute a powerful tool of a successful system implementation process. In the theoretical section I deal with project management methodologies, with standardized procedures assessed as key elements. This section is followed by description of an IT system implementation within a real bank. The final part is devoted to comparison of theory and practice.

5 Obsah Úvod Metodiky projektového řízení COBIT ITIL CMMI Scrum RUP MSF Obecný proces nasazení IT systému Definice etap Předprojektová etapa Etapa zahájení Etapa plánování Realizační etapa Etapa hodnocení Rizika projektu Techniky řízení projektů Metody plánování WBS - Work Breakdown Structure AND - Activity Network Diagram Ganttův diagram Afinní diagram PDPC diagram Mapa procesu Korelační diagram Role, zodpovědnosti a pravomoci

6 3.2.1 Projektový řídící výbor Projektová kancelář Majitel projektu (Business vlastník) Projektový vedoucí (Project manager) Projektový tým Vedení projektových týmů Komunikace v týmu Struktura týmu Pozice a role v týmu Vedení týmu Problémy v týmu Proces nasazení IT systému v bance Fáze přípravy a schválení plánu projektů Přípravná fáze projektu Zajištění externí dodávky systému IT Funkční analýza a návrh řešení Příprava první verze testovacího plánu Testování kvality Pilotní provoz, Baby sitting Srovnání teorie a praxe Závěry a doporučení Seznam použité literatury Seznam obrázků Použité zkratky a terminologie Přílohy

7 Úvod Podnět k iniciaci nasazení nového nebo úpravě stávajícího IT systému může být potřeba vyvolaná technologickým pokrokem, novými potřebami zákazníků, legislativní nutností, požadavky trhu, případně strategickým plánem rozvoje informačního systému. Zavádění IT systémů v bance rovná se téměř výhradně projekt. To znamená, že klíčovou vlastností pro zavedení jakéhokoli systému je úspěšné ukončení jednotlivých projektů, stejně tak jako celého programu. Klíčové je proto mít kvalitní, excelentní projektovou metodiku, jakožto jednotnou kuchařku pro projekty v organizaci, standardizovat postupy a umožnit využití přínosů z opakovaných činností. Banky jako takové také prochází povinně mnoha různými audity (ČNB, korporátní audity, bezpečnostní audity a další) a je proto nutné mít vše klíčové standardizováno a návazně zapracováno do procesů. Těmito metodikami se pak řídí nejen projekty v IT, ale i ostatní projekty mimo sféru IT. Hodnocení úspěšnosti, přínosů a auditování je pak jednoznačné a Project manager, jakožto vedoucí osoba zodpovědná za projekt jako takový a za jeho úspěšné nasazení se jako osoba stává jednoduše zástupnou. Obecně totiž platí, že Project manager nemusí být odborníkem na řešenou problematiku, ale odborníkem pro řízení projektových týmů. 1. Metodiky projektového řízení 1.1 COBIT COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) - byl vyvinut jako všeobecně přijímaný standard pro správný postup řízení, kontroly a auditu informačních technologií. cíle řízení pro informační a s nimi spojené technologie COBIT je zaměřený na business, je procesně orientovaný, založených na kontrolách a řízený metrikami 7

8 V současné době standard pro hodnocení úrovně provádění procesů informatiky a pro podporu jejího řízení COBIT pokrývá všechny aspekty řízení informatiky, zatímco ITIL je zaměřen na řízení ICT infrastruktury a jejích služeb, takže například ITIL neobsahuje oblast řízení lidských zdrojů, zatímco COBIT ano. Jeho nejčastější použití je jako nástroj auditu úseku informatiky a jeho strategického řízení oproti ITIL je COBIT zdarma COBIT umožňuje beze změny certifikovat oblast IT na normu ISO 9001: COBIT pro jednotlivé oblasti definuje: cíle řízení procesy definuje do 4 domén zdroje přiřazené k procesům Domény: plánování a organizace akvizice a implementace dodávka a podpora monitoring a evaluace Je založený na kontrolách Procesy potřebují kontrolní mechanismy politiky, procedury, praktiky a organizační struktury, které zajišťují, že budou dosaženy business cíle, případně budou neočekávané události detekovány a vyřešeny. Hlavní důvody pro použití metodiky COBIT COBIT formalizuje IT procesy do jednoduché tříúrovňové struktury implementace základní procesní struktury je jednoduchá a logická struktura COBITu je srozumitelná managementu, uživatelům a auditorům umožňuje beze změny certifikovat oblast IT na normu managementu jakosti ISO 9001: Cobit Stearing Committee. Cobit Framework, Second edition. Information Systems Audit and Control Foundation 8

9 COBIT definuje odpovědnosti procesů včetně odpovědnosti, pravomoci a obsah IT vazeb na kritické faktory a podnikové cíle COBIT obsahuje konzistentní vazby mezi podnikovou a informační strategií: - neit management pomocí COBITu dokáže lépe definovat a strukturovat požadavky na IT a hodnotit jeho celkovou úspěšnost - IT management dokáže pomocí vazby IT cíle < > Business cíle lépe komunikuje s vrcholovým vedením podniku a prosazuje své potřeby (vstupy pro plánování, zdroje, apod.) - umožňuje konzistentní propojení metodiky BSC (Balanced Scorecard) mezi celopodnikovou úrovní a IT úrovní COBIT obsahuje komplexní návrh výkonnostních i výsledkových ukazatelů/metrik ITIL ITIL (Information Technology Infrastructure Library) - je sada postupů a doporučení jak řídit IT služby na základě nejlepších praktických zkušeností, přičemž ponechává velikou volnost při implementaci těchto procesů a doporučení. Z tohoto důvodu je možná lepe nehovořit o metodice ale o souhrnu doporučení (Best Practices). Šíření těchto doporučení je prováděno formou školení, kurzů, knih, CD a certifikací. Metodika ITIL je výhradně určena pro každodenní řízení IT služeb a ICT infrastruktury. Knihovna ITIL je rozdělena do 8 svazků, vždy zaměřených na specifickou oblast řízení IT služeb, které odpovídají klíčovým procesům v IT oddělení a vzájemně se prolínají. Jedná se o: podnikatelský pohled (Business Perspectives) správa aplikací IT (Aplication Management) dodávka IT služeb (IT Services Delivery) podpora IT služeb (IT Services Support) správa IT infrastruktury (IT Infrastructure Management) 2 Wikipedie, Control Objectives for Information and related Technology (COBIT), dostupný z URL: 9

10 řízení IT projektů IT (Project Management) Charakteristické rysy ITIL procesní řízení - ITIL používá moderní procesně orientovaný přístup k řízení IT služeb. Proces je logický sled úkolů transformujících nějaký vstup na nějaký výstup, přičemž plnění jednotlivých úkolů v procesu je zajišťováno rolemi s jasně definovanými odpovědnostmi. Celý proces je řízen, monitorován, vyhodnocován měřen, a neustále vylepšován, což je odpovědností vlastníka procesu zákaznicky orientovaný přístup - všechny procesy jsou navrženy s ohledem na potřeby zákazníka - každá aktivita musí přinášet nějakou přidanou hodnotu pro zákazníka jednoznačná terminologie nezávislost na platformě Public Domain - každý si může knihy ITIL koupit a procesy ITSM (IT Service Management) podle ITIL ve svém podniku implementovat 3 3 KRŮTA, Vladimír, Procesy pro kvalitnější správu IT služeb 10

11 Obrázek 1 - schéma ITIL Obsah ITIL Definování procesů potřebných pro zajištění ITSM: - stanovení cílů, vstupů, výstupů a aktivit každého procesu - stanovení rolí a jejich odpovědností v daném procesu - způsob měření kvality poskytovaných IT služeb a účinnosti ITSM procesů (performance a metriky) - vzájemné vazby mezi jednotlivými procesy - postupy auditu a zásady reportingu pro každý proces Zásady pro implementaci procesů ITSM: - přínosy každého procesu - Critical Success Factors, možné problémy a vhodná protiopatření - náklady na implementaci a následný provoz - zásady pro řízení podpůrné ICT infrastruktury Zásady bezpečnosti ICT infrastruktury 11

12 1.3 CMMI CMMI (The Capability Maturity Model) - jedná se o soubor pravidel, požadavků a doporučení, které mají splňovat firemní procesy a co je třeba dodržovat, aby procesy vývoje byly efektivní, účinné a spolehlivé, přičemž důležitou charakteristikou modelu, která jej odlišuje od norem primárně zaměřených na procesy a kvalitu výroby je právě zaměření na procesy vývoje. CMMI je stavěno jako cesta, která pomáhá k neustálému zlepšování úrovně řízení a vývoje. CMMI model je složenina z několika původních modelů jako jsou např. CMMI for Services, for Software, for Acquisition. Jako integrované řešení je nazýván souhrnně CMMI od roku Složení CMMI modelu: Disciplíny modelu CMMI: CMMI/SW - softwarové inženýrství (aplikace systematických, disciplinovaných a kvalifikovaných přístupů k vývoji, provozu a údržbě SW) CMMI/SE - systémové inženýrství (pohled na vývoj celého systému, popisuje implementaci procesů projektového vývoje sytému) SS výběr dodavatelů a řízení dodávek Prvky modelu CMMI Procesní oblast skupina pravidel, doporučení a praktik, které je vhodné společně implementovat z důvodu lepšího dosažení cílů stanovených v dané oblasti projektu. Úrovně CMMI Popisují kroky zlepšování procesů od neúplného stavu do stavu vylepšení. Bývají použity pro hodnocení úspěšnosti. Úroveň vyspělosti vyjadřuje relativní zlepšení (porovnání předchozího a současného stavu) v dané oblasti. Umožňuje tak vylepšovat vybranou oblast procesů pomocí kontinuálního procesu vylepšování. Úroveň zralosti vyjadřuje pevnou úroveň, která musí být dosažena. Díky tomu je jasně vytyčena úroveň, která musí být dosažena, aby se dalo prohlásit vylepšení za úspěšné. Tato hodnota je hlavním směrníkem ve stupňovité reprezentaci CMMI. 12

13 Rozdíl mezi kontinuální a stupňovitou reprezentací v CMMI charakterizujte jednotlivé úrovně. Kontinuální reprezentace používá úrovně vyspělosti (Capability level) pro popis relativního zlepšení v dané oblasti. Je flexibilnější pro zlepšení procesů, nezáleží na aktuální úrovni. Stupňovitá reprezentace využívá definované, strukturované postupy pro zlepšení na základě referenčního modelu. Dosažení určité úrovně zralosti je východiskem k další úrovni. Úroveň 0 - vyspělost neúplná (proces není vykonáván vůbec, neexistují generické cíle a specifické cíle jsou vykonávány jen částečně), zralost neexistuje. Úroveň 1 vyspělost vykonávaná (proces splňuje specifické cíle procesní oblasti), zralost úvodní ( sw. procesy jsou náhodné a chaotické, reagují pouze na vzniklé problémy) Úroveň 2 vyspělost řízená (proces je vykonáván, plánován a monitorován na základě definic procesu), řízená zralost (jsou zavedeny a prováděny postupy řízení) Úroveň 3 vyspělost definovaná (proces je řízen a je upravován podle definovaných postupů), zralost je definovaná ( procesy jsou dobře definované a chápané, jsou popsány ve standardech i pro vylepšení) Úroveň 4 vyspělost kvantitativně řízená (proces je řízen a optimalizován pomocí kvantitativních technik), zralost kvantitativně řízená (definice metrik pro definované procesy pomocí kterých jsou měřeny a optimalizovány, lze předpovídat i vývoj stavu procesů) Úroveň 5 vyspělost optimalizující (je kvantitativně řízen a stáje je optimalizován), zralost optimalizující (procesy se neustále zlepšují na základě chápání příčin) Scrum SCRUM z anglického slova Scrum (v ragby skrumáž, mlýn), je to agilní metodika, která vychází z objektově orientovaného přístupu. Slibuje zvýšit produktivitu a pružnost vývoje pomocí organizace práce v týmu, vhodná zejména na řízení projektů. 4 Buchalcevová, Alena, přednášky z předmětu Systémová metodologie" 13

14 Vývoj pomocí SCRUM: začíná se plánovací fází (Pergame) kde se určí úkoly (Backlog), následují vývojové sprinty (měsíční vývojová epizoda, jejím cílem je uvolnění nové verze systému a představení nové funkčnosti). Sprinty se dělí na fázi vývoje, zabalení, revize a přizpůsobení. Na konci každého dne Sprintu je schůzka (Scrum Meeting = 15minut), která shrnuje co se udělalo, jaké byly problémy a plány do další schůzky. Definuje vývoj SW jako empirický proces (není ho možné přesně popsat a opakovat), je postavený na třech pilířích: viditelnost do procesu, inspekce, adaptace. Osoby zainteresované do projektu pigs (vývojový tým) a chickens (ostatní - např. management, obchodníci, atd.). Role SCRUM: ProductOwner = spravuje seznam požadavků (Backlog) Team = skupina lidí, která se řídí sama a cílem je v každém Sprintu dodat fungující software ScrumMaster = zodpovídá za SCRUM proces (jeho implementaci a maximální účinnost) Sprint všechna práce se dělá uvnitř sprintu. Sprint je 30 denní iterace. na začátku sprintu se koná Sprint Planning Meeting: - trvá max. 8 hodin - cílem je definovat Sprint Backlog - první 4 hodiny - Product Owner prezentuje požadavky nejvyšší priority v Product Backlogu, tým se dotazuje na obsah, účel, význam požadavků, nakonec vybere požadavky nejvyšší priority do Sprint Backlogu - druhé 4 hodiny tým plánuje Sprint jde o plán předběžný, který se neustále sprintu v průběhu upravuje každý den se koná Scrum Meeting 15 min. na konci sprintu se koná Sprint review meeting: - trvá 4 hodiny - tým prezentuje, co bylo vyvinuto - Sprint retrospective meeting zlepšení procesu a praktik 14

15 Principy Scrum Komunikace - sdílení informací umožňuje viditelnost, lepší rozhodování a pochopení cílů - denní informování o (daily meeting) pokroku - je třeba vědět, jak na tom tým je a podle toho dělat rozhodnutí (Sprint backlog) - pracujte společně ( Stay in sync.) Pravomoc týmu - není nic mocnějšího než tým, který je omezován jen tím, jak kreativní je a jak tvrdě bude pracovat Učit se a zlepšovat - zkusit, prohlédnout výsledky, zlepšit sprint - krátké sprinty jsou efektivní - předvedení výsledků na konci sprintu (Sprint review) - zlepšení po každé iteraci (Sprint retrospective). Dodat hodnotu včas - priority požadavků (product backlog, Product Owner), dohoda o produktech, jejich dodání to buduje důvěru mezi spolupracovníky, dalšími týmy a zákazníky - plánování sprint (Sprint planning meeting) SCRUM meetings umožňují monitorovat stav projektu, konají se vždy ve stejný čas na stejném místě trvají méně než 30 minut (cílem je 15 minut) vede je Scrum master účastní se jich všichni členové týmu (vývojáři, uživatelé, testeři,...) navštěvují je manažeři, aby věděli o stavu, ale aktivně se neúčastní slouží ke zjištění problémů, ale ne k jejich řešení každý účastník musí zodpovědět 3 otázky: - co udělal od poslední Scrum porady - co bude dělat do příští Scrum porady - jaké překážky mu stojí v cestě 15

16 Scrum - zhodnocení: projektová metodika zaměřená především na řízení projektu chápe procesy při vývoji software jako empirické procesy, které není možné předvídat, ale je nutné je monitorovat. K tomu poskytuje praktiky jako denní porady, monitorování Sprintu (30 denní iterace) pomocí Backlog graph a dalšího. explicitně tím že stabilizuje snižuje chaos při vývoji, úkoly pro 30 denní Sprint je popsána jako jazyk vzorů (pattern language) RUP Metodika Rational Unified Process je založena na tzv. nejlepších praktikách softwarového vývoje: iterativní vývoj, řízení požadavků, použití komponentové architektury, vizuální modelování, kontrola kvality software, řízení změn. Je založena na třech základních zásadách: řízení případů užití a rizik (snaha o co největší užitečnost pro zákazníka, pro to je důležité porozumění mezi zákazníkem a vývojovým týmem už od raných fázi, snaha o řízení projektu tak, aby byla minimalizována rizika) základem je architektura (rozklad systému na části komponenty, důležité jsou jejich vztahy a nasazení na HW) - řízení pomocí případů užití iterativní a inkrementální vývoj Je to instance metodiky Unified Process. Důraz je kladen na tzv. best practises (iterativní a inkrementální vývoj, použití komponentové architektury, řízení změn, kontrola a ověřování kvality, vizuální modelování (UML), správa požadavků, použití CASE nástrojů). Je třeba vytvářet jen to, co je nezbytné, minimalizovat papírovou dokumentaci, snažit se o flexibilitu, učit se z chyb, prověřovat rizika, definovat cíle a metriky (aby se mohl hlídat pokrok), používat nástroje na vývoj SW. Hlavní myšlenky metodiky RUP shrnutí: řešit hlavní rizika včas a kontinuálně 5 Buchalcevová, Alena, přednášky z předmětu Systémová metodologie" 16

17 ujistit se, že je dodávána zákazníkovi hodnota zaměřit se hlavně na fungující SW umožnit změny v projektu definovat včas architekturu sestavit systém z komponent pracovat společně jako jeden tým chápat kvalitu jako základ vývoje (ne až zpětně) Fáze a disciplíny v metodice RUP, Fáze iterativního vývoje - hlavní milníky: Počáteční fáze (Inception): je třeba pochopit co se bude vytvářet (vize, high-level požadavky, business case, ne detaily) definice cílů projektu, požadavků, sestavení harmonogramu projektu (plán iterací), odhad nákladů projektu a definice rizik. Počáteční fáze končí rozhodnutím, zda je projekt za daných požadavků, dostupných technologií, zdrojů a rozpočtu, možné realizovat. Elaborační fáze (Elaboration): je třeba vědět jak vytvářet (architektura, detailizace většiny požadavků, ne detailní design), definovat architekturu systému a komponenty, je vytvořen prototyp, který ověří všechny architektonické principy a umožní zpřesnění plánu realizace systému. Konstrukční fáze (Construction): vytváření produktu (výsledkem je fungující produkt, možnost provedení kompletních systémových testů), návrh a realizace systému včetně testování. Prosazuje se pokud možno paralelní vývoj. Fáze nasazení (Transition): prověření řešení (splňuje očekávání, akceptace) - zajistit, aby uživatelé mohli systém používat. Součástí této fáze je školení uživatelů, předání dokumentace, vytvoření HelpDesku atd. Každá fáze je uzavřena milníkem časovým okamžikem, ve kterém musí být splněny cíle fáze a dochází k rozhodování. Metodika Rational Unified Process patří mezi rigorózní metodiky, neboť podrobně definuje procesy a činnosti při vývoji software. Zaměřuje se pouze na vývoj nového řešení 17

18 realizovaný objektově orientovaným způsobem. Podstatným nedostatkem metodiky RUP je její zaměření pouze na úroveň projektu. Metodika má poměrně malý rozsah, neboť se zaměřuje pouze na vývoj řešení (nezahrnuje provoz a údržbu) a pouze na softwarově inženýrské role a dimenze. Silnou stránkou metodiky RUP je její integrace s CASE nástroji firmy Rational, které podporují především oblast analýzy a návrhu, testování, řízení konfigurací a správu požadavků. K výhodám patří, že je dodávána jako produkt, který zahrnuje znalostní bázi s webovým rozhraním a sadu nástrojů na přizpůsobení procesu a šablon do nástrojů firmy Rational MSF MSF (Microsoft Solutions Framework) zavádí proces do vývoje softwaru, ale neomezuje příliš kreativitu lidí. Snaží se odhalovat chyby a rizika včas. Tato metodika je vhodná pro menší týmy (velké týmy mohou fungovat jako tým týmů ). Postup projektu je definován úspěšností testů a dalšími objektivními metrikami (počet chyb, pokrytí kódu, apod.). iterativní postup založený na scénářích pracuje s požadavky na kvalitu a riziky využívá testování v kontextu projektu Vývoj v iteracích jednotlivé úlohy, chyby, scénáře apod. jsou přiřazovány verzím (iteracím) např. Beta1, RC, RTM každá iterace je vždy jasně uzavřena podporuje postupný vývoj řešení umožňuje dobré měření postupu nabízí odhad rychlosti dalšího postupu Týmový model MSF role Product Management zastupuje zákazníka vůči týmu - Zastupuje tým vůči zákazníkovi 6 CHARVAT, Jason. Project Management Methodologies 18

19 Oblasti činnosti: marketing, přínosy produktu, zastupování zájmů zákazníka, plánování produktu. Program Management řídí celkový proces (termíny, náklady, rozsah, specifikaci) Oblasti činnosti: řízení projektu, celková architektura řešení, dohlížení na dodržení procesu, administrativa. Development vytváří řešení, které naplňuje očekávání zákazníků a je v souladu se specifikací produktu Oblasti činnosti: technologické konzultace, implementace architektury a designu, vývoj infrastruktury, vývoj aplikace. Testing vytváří strategii a plány testování spravuje automatický build provádí testy účastní se na řízení kvality produktu Oblasti činnosti: plánování testů, vytváření testů, vyhodnocování výsledků. User Experience zastupuje koncového uživatele vůči týmu zastupuje tým vůči koncovému uživateli účast na definování: o požadavků uživatele o funkcí produktu zodpovědný za ergonomii a použitelnost Oblasti činnosti: grafický design, ergonomie a použitelnost, speciální požadavky, pro postižené, internacionalizace. dokumentace a komunikace školení uživatelů 19

20 Release Management zastupuje provozní oddělení vůči vývojovému týmu zastupuje vývojový tým vůči provoznímu oddělení podpora Beta testování produktu příprava provozního oddělení na provoz aplikace definuje požadavky na provoz aplikace a její důsledky Oblasti činnosti: infrastruktura a provoz, podpora. Procesní model MSF Envisioning Phase - Vision/Scope Approved (odpovídá Produkt management) Planning Phase Project Plan Approved (odpovídá Program management) Development Phase Scope komplete (odpovídá Development, user experience) Stabilising Phase Release Readiness Approved (odpovídá Testing, Release management) Deploing Phase Deployment komplete(odpovídá Release Management) Persony (personas) v kontextu vývoje zastupuje uživatele anebo jejich skupinu (podobné actor ) persona není abstraktní a neosobní actor, je to fiktivní osoba popisuje se její chování, návyky, motivace apod., je možné ji ztotožnit s konkrétním člověkem používá se ke stanovení cílů (a z nich pak scénářů) Seznam scénářů pro každou personu se stanoví její cíle, pro každý cíl scénáře nutné k jeho dosažení scénář je cesta uživatelským rozhraním od počátku až do dokončení úlohy při psaní scénářů je vhodné být specifický, ale nezacházet do příliš hlubokých detailů příliš málo scénářů znamená malou flexibilitu plánů příliš mnoho scénářů vede k zahlcení stanovení důležitosti scénáře - priority volitelně - stanovení pracnosti implementace 20

21 Řízení projektu v MSF disciplína, nikoliv role v MSF má každá určité povinnosti s řízením projektu Manažer projektu v klasickém smyslu neexistuje, nejblíže k němu má role Program Management Týmový model není příliš hierarchický manažer lidí zpravidla není přímým členem týmu, rozhoduje případné spory apod. Vytvoření týmového projektu Na základě šablony procesu: - MSF for Agile Software Development - MSF for Process CMMI Improvement - vlastní anebo upravená jiná šablona Šablona obsahuje: - typy udržovaných seznamů (work items) - položky v těchto seznamech - skupiny a jejich oprávnění - reporty - úvodní obsah projektového portálu (šablony dokumentů apod.) - politiku pro check-in - integrovanou nápověda metodologie - iterace projektu 2. Obecný proces nasazení IT systému 2.1 Definice etap 21

22 Obrázek 2 - obecný vývojový diagram etap Předprojektová etapa Námět (příloha A) Projektová kancelář komunikace s autorem check list (příloha B) Majitel projektu Info autora Informování autora Podmíněné zastavení NE (info autora) ANO (info o zamítnutých námětech) Projektový výbor Vedoucí projektového týmu ANO (prirorita, majitel) NE Etapa zahájení Vedoucí projektového týmu sestaví projektový tým (příloha C, příloha D) Zadání projektu (příloha E) Podmíněné zastavení Feasibility study (příloha F) Business case (příloha G) Uživatel Majitel projektu NE ANO Work Breakdown Structure (Stromový diagram) Matice zodpovědností Etapa plánování Activity Network Diagram (Síťový diagram) Analýza rizik Podmíněné zastavení Gantt diagram - Plán operativního řízení projektu, diagram nákladů (příloha H), diagram zdrojů Uživatel Majitel projektu NE "Výroba" projektového výstupu ANO Etapa realizace Operativní řízení (příloha I) Testování projektového výstupu Školení uživatelů Podmíněné zastavení Odevzdání projektového výstupu (příloha J) Uživatel Majitel projektu NE ANO Etapa hodnocení Hodnotící matice (příloha K) Hodnocení skupinové dynamiky (příloha L) Archivace, standardizace 22

23 2.2 Předprojektová etapa V této etapě probíhá sběr námětů. Náměty jsou elektronickou poštou zasílány do Projektové kanceláře, která vyplní po upřesnění s autorem Checklist. Na jeho základě se rozhoduje, zda je námět vhodný jako téma pro projekt a navrhne se projektovému řídícímu výboru vybraná témata pro spuštění projektu. V případě, že téma není vhodné na projekt, informuje projektová kancelář autora námětu o důvodech a archivuje kompletní dokumentaci k námětu. Pokud projektový řídící výbor povolí pustit projekt do etapy zahájení, stanoví prioritu a rozhodne o majiteli projektu. Majitel projektu jmenuje vedoucího projektu. Výstupem předprojektové etapy je vyplněný Checklist, definovaný majitel projektu, priorita a jmenovaný vedoucí projektu. 2.3 Etapa zahájení Cílem etapy Zahájení projektu je právě stanovit rámec řízení projektu. Etapa obsahuje pouze řídicí činnosti s výjimkou specifikace rozsahu projektu, protože dekompozice tohoto kroku zpravidla obsahuje i výkonné činnosti závislé na typu projektu (např. o projektu vývoje systému zahrnuje i úvodní analytické modely). Specifikace cílů a rozsahu projektu je podmínkou pro návazné kroky, protože bez prvního hrubého vymezení rozsahu projektu nelze uvažovat o jeho plánu, harmonogramu, rozpočtu i potřebných rolích pro splnění cílu projektu. Celý postup etapy Zahájení projektu může být v praxi iterativní, neboť důsledkem specifikace projektu mohou být termíny a náklady, které nejsou pro sponzora projektu přijatelné, což muže vést v další iteraci ke snížení rozsahu projektu. Podobně jako provedení analýzy rizik může vést k doplnění činností, které mají tato rizika snížit, do plánu projektu. Výstupem etapy Zahájení projektu je Základní dokument projektu (Project Charter) nazývaný také Zpráva o zahájené projektu. Tento dokument je vždy na závěr každé další etapy (kromě poslední) opětovně posuzován a podle potřeby revidován. V etapě Zahájení projektu je třeba definovat hranice projektu, tj. jeho rozsah (co projekt bude a co nebude pokrývat). Rozsah projektu lze uvažovat z dvou hledisek: z hlediska rozsahu zkoumání a z hlediska rozsahu řešení. Nejdříve identifikujeme hlavní cíle a kritické požadavky projektu. Rozsah projektu zpravidla znázorníme pomocí diagramů. 23

24 Rozsah projektu bývá definován pomocí seznamu požadavků vyšší úrovně. Oprávněnost těchto požadavků může být prověřena pomocí techniky analýzy kritických požadavků. Pro projekt definujeme jeho organizaci, tj. role, které se budou podílet na realizaci projektu. Pro každou roli stanovíme její odpovědnost. Projektová organizace zahrnuje vzájemné vztahy mezi jednotlivými rolemi. Plán celého projektu vychází obvykle z některého procesu, který je k dispozici pro projekty obdobných charakteristik. Definujeme kroky a etapy projektu a závislosti mezi nimi. Dále odhadneme jejich pracnost, určíme potřebu zdrojů (počty pro jednotlivé role) pro jednotlivé kroky, vypracujeme harmonogram projektu a připravíme rozpočet projektu. Podobně, ale na podrobnější úrovni, zpracujeme plán následující etapy projektu. Plán projektu je vytvářen na začátku projektu a pak je vždy aktualizován na konci jeho etap případně pokud dojde k významným změnám. Jedná se o hrubý plán na úrovni etap a kroků často vytvářený bez znalosti konkrétních osob, které se budou na projektu podílet. Naproti tomu plán etapy je podrobný a vytváří se vždy na konci předchozí etapy. Výjimku tvoří plán etapy zahájení projektu, který se tvoří v rámci iniciace projektu. Důležité je zaznamenat jako součást každého plánu předpoklady jeho platnosti. Na úrovni projektu neplánujeme podrobně. Podrobný plán vypracováváme vždy jen pro následující etapu Etapa plánování Jsou analyzovány základní požadavky na projekt. Jsou navrhována a hodnocena možná řešení. Jsou zpracovány a vyhodnoceny plány projektu. Po schválení postupu projektu do etapy plánování vytvoří projektový tým metodou brainstormingu stromový diagram (WBS - Work Breakdown Structure), matici zodpovědnosti a síťový diagram. Dále provede analýzu rizik a vytvoří Ganttův diagram s plánem operativního řízení. Do elektronické podoby (MS Project) se práce převádí po vytvoření síťového diagramu. Výstupem plánovací fáze jsou Ganttův diagram s plánem operativního řízení, diagram nákladů a diagram zdrojů. 7 Metodika pro implementaci systémů, Cleverlance 24

ANALÝZA A PROJEKTOVÁNÍ SYSTÉMŮ Řízení projektů zavádění IS

ANALÝZA A PROJEKTOVÁNÍ SYSTÉMŮ Řízení projektů zavádění IS ANALÝZA A PROJEKTOVÁNÍ SYSTÉMŮ Řízení projektů zavádění IS Roman Danel VŠB TU Ostrava HGF Institut ekonomiky a systémů řízení Literatura Staníček, Z, - Hajkr, J.: Řízení projektů zavádění IS do organizací.

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Vindex JIH, s.r.o. Platnéřská 191 110 00 Praha IČO: 25173278 Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Číslo projektu: 13/0181310b/131/000199 Financováno z Programu Rozvoje Venkova

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Co je to COBIT? metodika

Co je to COBIT? metodika COBIT Houška, Kunc Co je to COBIT? COBIT (Control OBjectives for Information and related Technology) soubor těch nejlepších praktik pro řízení informatiky (IT Governance) metodika určena především pro

Více

Zuzana Šochová 30.10.2008. MFF Modelování a realizace softwarových projektů

Zuzana Šochová 30.10.2008. MFF Modelování a realizace softwarových projektů Zuzana Šochová 30.10.2008 1 Metody řízení projektů Týmová spolupráce Agilní metody Scrum proces Backlog úloh a odhady Jak plánovat Tým a zákazník 2 Executive support User involvement Experienced project

Více

Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004

Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004 Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004 Jiří Sedláček AIT s.r.o, Sinkulova 83, 140 00 Praha 4 tel. 261 225 072 www.ait.cz AIT, 2004 1 Program Současné postavení IT v podniku

Více

Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration

Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration Podpora kvality ICT ve veřejné správě pohledem Telefónica O2 4. Národní konference kvality Karlovy Vary Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration Obsah 1. Strategie v ICT využití metody

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 10. PLÁN RIZIK, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A NÁKUPY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Kvalita SW produktů. Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1

Kvalita SW produktů. Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1 Kvalita SW produktů Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1 Klasický pohled na kvalitu SW Každý program dělá něco správně; nemusí však dělat to, co chceme, aby dělal. Kvalita: Dodržení explicitně stanovených funkčních

Více

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz KIV/SI Přednáška č.2 Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz 8.3.2011 ITIL Information Technology Infrastructure Library ITIL v současnosti zahrnuje: Samotnou knihovnu Oblast vzdělávání a certifikace odborné

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Seminární práce Vývoj informačního systému. Manažerská informatika 2 Ing. Miroslav Lorenc

Seminární práce Vývoj informačního systému. Manažerská informatika 2 Ing. Miroslav Lorenc Seminární práce Vývoj informačního systému Manažerská informatika 2 Ing. Miroslav Lorenc Vypracoval: Jan Vít (xvitj17) LS 2007/2008 1. ÚVOD...3 1.1. POPIS PROJEKTU...3 2. OBSAH PROJEKTU...3 2.1. SEZNAM

Více

Seznam zkratek PRVNÍ ČÁST. Lidské dovednosti a technické nástroje 1 Úvod k první části 3

Seznam zkratek PRVNÍ ČÁST. Lidské dovednosti a technické nástroje 1 Úvod k první části 3 Seznam zkratek xi PRVNÍ ČÁST Lidské dovednosti a technické nástroje 1 Úvod k první části 3 Co je to projektové řízení? 3 Proč projektové řízení? 4 Požadavky na technické dovednosti 4 Požadavky na umění

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 1. Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1

P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 1. Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1 P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 1 Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1 Vznik a historie projektového řízení Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing

Více

BI-TIS Případová studie

BI-TIS Případová studie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti BI-TIS Případová Cvičení č. 2 Ing. Pavel Náplava naplava@fel.cvut.cz Katedra softwarového inženýrství, ČVUT FIT, 18102 Centrum znalostního

Více

Jak vytvořit správné Zadání IS

Jak vytvořit správné Zadání IS Jak vytvořit správné Zadání IS 26. dubna 2013 Jiří Svačina Jiří Svačina Unicorn Systems, Senior Consultant Unicorn, 1993 Vývoj Softwarová architektura Projektové řízení Business analýza Univerzita Hradec

Více

kapitola 2 předprojektová fáze 31

kapitola 2 předprojektová fáze 31 OBSAH 6 projektové řízení Předmluva 3 Kapitola 1 Základní pojmy a východiska 13 1.1 Úvod do řízení projektů 14 1.1.1 Co je to projektové řízení 14 1.2 Základní pojmy projektového řízení 17 1.2.1 Projekt

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Cobit 5: Struktura dokumentů

Cobit 5: Struktura dokumentů Cobit 5: Struktura dokumentů Cobit 5 Framework; popisuje základní rámec (principy, předpoklady, vazby na jiné rámce), Cobit 5 Enabler Guides; jde o dokumenty, které jsou obecným návodem na vytváření předpokladů

Více

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ,

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, 2015 1 5/ Řízení rizika na úrovni projektu, podniku a v rámci corporate governance. BIVŠ, 2015 2 Definice projektu říká, že se jedná o činnost, která

Více

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 4 4-1

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 4 4-1 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 4-1 CÍL TÉMATICKÉHO CELKU Název tematického celku: Nástroje pro měření, analýzu a zlepšování systému jakosti v podniku Hlavním cílem tematického celku je nastínit význam interních

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Projektové řízení. Lenka Švecová, Tomáš Říčka. University of Economics, Prague. Project management for SMEs/NGOs - exchange of experience for trainers

Projektové řízení. Lenka Švecová, Tomáš Říčka. University of Economics, Prague. Project management for SMEs/NGOs - exchange of experience for trainers Project management for SMEs/NGOs - exchange of experience for trainers LLP Grundtvig Learning Partnership Projektové řízení Lenka Švecová, Tomáš Říčka University of Economics, Prague This project has been

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Smysl metodiky IS/IT. Koncentrovaná zkušenost Checklist na nic nezapomeneme

Smysl metodiky IS/IT. Koncentrovaná zkušenost Checklist na nic nezapomeneme Smysl metodiky IS/IT Koncentrovaná zkušenost Checklist na nic nezapomeneme Přínosy metodik Větší produktivita a kooperace týmů Komunikační standard Specializace projektových týmů Nezávislost na konkrétních

Více

NÁSTROJE A TECHNIKY PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU

NÁSTROJE A TECHNIKY PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU NÁSTROJE A TECHNIKY PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU Projektová dekompozice Přednáška Teorie PM č. 2 Úvod do vybraných nástrojů projektového managementu Úvodní etapa projektu je nejdůležitější fáze projektu. Pokud

Více

Management informační bezpečnosti

Management informační bezpečnosti Management informační bezpečnosti Definice V Brně dne 3. října 2013 Definice Common Criterta ITIL COBIT CRAMM Přiměřená ábezpečnostč Management informační bezpečnosti 2 Common Criteria Common Criteria

Více

End-to-end testování. 26. dubna Bořek Zelinka

End-to-end testování. 26. dubna Bořek Zelinka End-to-end testování 26. dubna 2013 Bořek Zelinka Bořek Zelinka Unicorn Systems, Test architekt Unicorn, 2004 Testování Quality Assurance ČVUT, Fakulta stavební, 2004 2 Agenda Princip end-to-end testů

Více

Manažerská informatika - projektové řízení

Manažerská informatika - projektové řízení VŠE, fakulta Podnikohospodářská Manažerská informatika - projektové řízení Projekt implementace informačního systému Jiří Mikloš 2009 Obsah Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Zadání... 4 Projektový postup... 5

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více

CASE. Jaroslav Žáček

CASE. Jaroslav Žáček CASE Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Co znamená CASE? Definice dle SEI A CASE tool is a computer-based product aimed at supporting one or more software engineering activities

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.020; 35.040 2008 Systém managementu bezpečnosti informací - Směrnice pro management rizik bezpečnosti informací ČSN 36 9790 Červen idt BS 7799-3:2006 Information Security Management

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Co je to SCRUM! FRAMEWORK vs METODIKA. Ken Schwaber a Jeff Sutherland ho mají za framework Kde hledat detaily?

Co je to SCRUM! FRAMEWORK vs METODIKA. Ken Schwaber a Jeff Sutherland ho mají za framework Kde hledat detaily? Úvod do SCRUM!! Co je to SCRUM! FRAMEWORK vs METODIKA Ken Schwaber a Jeff Sutherland ho mají za framework Kde hledat detaily? agilemanifesto.org www.mountaingoatsoftware.com/scrum Z čeho to je...! Vychází

Více

Modelování procesů s využitím MS Visio.

Modelování procesů s využitím MS Visio. Modelování procesů s využitím MS Visio jan.matula@autocont.cz Co je to modelování procesů? Kreslení unifikovaných či standardizovaných symbolů, tvarů a grafů, které graficky znázorňují hlavní, řídící nebo

Více

Metodika věcného auditu projektu Příloha č. 06. Kariéra projektového manažera začíná u nás! CHECK-LIST. Celkové zhodnocení projektu

Metodika věcného auditu projektu Příloha č. 06. Kariéra projektového manažera začíná u nás! CHECK-LIST. Celkové zhodnocení projektu CHECK-LIST Auditovaná fáze projektu: Auditor: Název projektu: Zpracoval: Datum: Celkové zhodnocení projektu Návod na vyplnění: Při vyplňování Check-listu posuzujte skutečný obsah auditované dokumentace,

Více

Ročníkový projekt. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Ročníkový projekt. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Ročníkový projekt Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Cíle předmětů Vytvoření fungující aplikace, která splňuje definované požadavky Vyzkoušet si celý životní cyklus projektu - specifikace zadání, formování

Více

Agile Software Development

Agile Software Development Agile Software Development Agile Software Development Jiri Fabian www.jirifabian.net O čem to bude O metodologiích RUP Agile XP Scrum Co je softwarový vývoj Umění? Manufaktura? Modelování? Co je softwarový

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Nástroje business modelování. Business modelling, základní nástroje a metody business modelování.

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Nástroje business modelování. Business modelling, základní nástroje a metody business modelování. 3 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Business modelling, základní nástroje a metody business modelování.

Více

Zkouška ITIL Foundation

Zkouška ITIL Foundation Zkouška ITIL Foundation Sample Paper A, version 5.1 Výběr z více možností Pokyny 1. Měli byste se pokusit odpovědět na všech 40 otázek. 2. Všechny svoje odpovědi vyznačte na samostatný formulář, který

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce WORKFLOW Procesní přístup Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení Funkčnířízení založené na dělbě práce Procesní řízení princip integrace činností do ucelených procesů 1 Funkční řízení Dělba

Více

Řízení projektů. Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR (CEPR) Praha,

Řízení projektů. Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR (CEPR) Praha, Řízení projektů Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR (CEPR) Praha, 6. 12. 2012 Představení Zpracovatel: SOFO Group a.s. Ovocný trh 572/11 Praha 1 Projektový tým zpracovatele:

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

256/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. května o podrobnostech systému prevence závažných havárií. Úvodní ustanovení

256/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. května o podrobnostech systému prevence závažných havárií. Úvodní ustanovení 256/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. května 2006 o podrobnostech systému prevence závažných havárií Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 7 odst. 2, 9 odst. 5, 11 odst. 5, 17 odst. 5, 19 odst. 5 a

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ Plán Zaměření na účel (cíle, poslání) řízeného procesu nebo organizační jednotky Stanovení cesty, jak ho ve stanoveném čase a na požadované úrovni dosáhnout Podstatné východisko úspěšné

Více

Úvod do problematiky vývoje Vývoj informačních systémů

Úvod do problematiky vývoje Vývoj informačních systémů Úvod do problematiky vývoje informačních systémů Vývoj informačních systémů Management Klasický management - slouží k udržování a rozvíjení zavedených systémů, které jsou prostředkem pro nepřetržitou,

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM Partners, s.r.o. Název programu: Projektové

Více

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP 5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP Zaměstnavatelé mají zákonnou povinnost chránit zdraví a životy svých zaměstnanců a ostatních osob vyskytujících se na jejich pracovištích. Další důležitou povinností

Více

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Řízení projektového cyklu (PCM - project cycle management) Fáze projektového cyklu Řízení projektového cyklu Projektový

Více

Návrh a management projektu. Řízení a koordinace projektu

Návrh a management projektu. Řízení a koordinace projektu Návrh a management projektu Řízení a koordinace projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Program přednášky Komunikační nástroje Dokumenty řízení projektu Řízení

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE Plánování ve škole (c) Radek Maca rama@inforama.cz Co je plánování Plánování je záměrná systematická sumarizace a kompletace myšlenek do souvislostí směřující k jejich

Více

Národní architektonický plán a ostatní metody řízení veřejné správy ČR

Národní architektonický plán a ostatní metody řízení veřejné správy ČR Národní architektonický plán a ostatní metody řízení veřejné správy ČR Ing. Pavel Hrabě, Ph.D. externí konzultant a metodik Odbor hlavního architekta egov Ministerstvo vnitra ČR Stručně Motto: Pokud nevíte,

Více

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Služby informační bezpečnosti Nemožnost oddělit informační bezpečnost od IT služeb

Více

Návrh IS - UML. Jaroslav Žáček

Návrh IS - UML. Jaroslav Žáček Návrh IS - UML Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ UML UML není metodikou ani programovacím jazykem, je to pouze vizuální modelovací nastroj pro objektově orientované systémy.

Více

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r.

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ-22 A Audity ISŘ 13. Lenka Šloserová v. r. 19. listopadu 2015 Hana Fuxová v. r. Ing. Stanislav Bruna v. r. - Organizační změny - Implementace ISO

Více

Co je riziko? Řízení rizik v MHMP

Co je riziko? Řízení rizik v MHMP Co je riziko? Hrozba, že při zajišťování činností nastane určitá událost, jednání nebo stav s následnými nežádoucími dopady na plnění stanovených povinností, úkolů a schválených záměrů a cílů SPÚ. Je definováno

Více

Vliv podrobnosti definice procesu a úrovně CMM na charakteristiky procesu

Vliv podrobnosti definice procesu a úrovně CMM na charakteristiky procesu Vliv podrobnosti definice procesu a úrovně CMM na charakteristiky procesu Jiří Voř VŠE-KIT http://nb.vse.cz/~vorisek Úroveň podrobnosti popisu procesu Metoda KBPR (Knowledge Based Process Reengineering)

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Teorie síťových modelů a síťové plánování

Teorie síťových modelů a síťové plánování KSI PEF ČZU Teorie síťových modelů a síťové plánování Část přednášky doc. Jaroslava Švasty z předmětu systémové analýzy a modelování. Zápis obsahuje základní vymezení projektu, časového plánování a popis

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Indikátory vitality dřevin (INVID)

Indikátory vitality dřevin (INVID) Vzdělávací materiál projektu Indikátory vitality dřevin (INVID) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR INVID CZ.1.07/2.3.00/20.0265 Management kvality výzkumných

Více

Možnosti reportingu v produktech řady EPM

Možnosti reportingu v produktech řady EPM Možnosti reportingu v produktech řady EPM Martin Répal Senior konzultant/manager EPM MCITP, MCP, MOS, MCTS, vtsp, Prince II martin.repal@autocont.cz 1 Jak je to s reportingem? Má SW produkt reporty? Tak

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING III. Přednáška Mgr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA ZS 2016/2017 1 ŘÍZENÍ Trojí dimenze rizika projektu: KDO? 2 1. Udržet rovnováhu =? 2. Zvýšení rozsahu projektu =? 3. Zmenšení

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

Cíle projektu. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Ing. Martin Půlpitel, 2011

Cíle projektu. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Ing. Martin Půlpitel, 2011 Projektové řízení (BI-PRR) Cíle projektu Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Ing. Martin Půlpitel, 2011 Projektové řízení ZS 2011/12,

Více

Kvalita procesu vývoje SW. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Kvalita procesu vývoje SW. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Kvalita procesu vývoje SW Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Vývoj software a jeho kvalita Samotný vývoj je rozsáhlá a složitá disciplína. Většina SW projektů (v průměru 70 %) je podhodnocena či zpožděna.

Více

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi ISO 9001 : 2015 Certifikační praxe po velké revizi Audit Audit z lat. auditus, slyšení Vzhledem k rozsahu prověřování se audit obvykle zabývá jen vzorky a jeho výsledek tedy neznamená naprostou jistotu,

Více

Inspiromat list 6. Akční plán

Inspiromat list 6. Akční plán Inspiromat list 6 Akční plán Inspiromat 6 - Akční plán POSTUPY MAP : Výstupem aktivit plánovaných v MAP nemusí být vždy následný projekt. Do aktivit naplánovaných v MAP patří i návrh jednoduchých aktivit,

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5 ISO 9000:2005 definuje třídu jako 1) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkem na kvalitu produktů, procesů nebo systémů, které mají stejné funkční použití 2) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkům

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Přípravné činnosti projektu. Mgr. Lenka Svrčinová Ing. Jan Ministr, Ph.D.

Přípravné činnosti projektu. Mgr. Lenka Svrčinová Ing. Jan Ministr, Ph.D. Přípravné činnosti projektu Mgr. Lenka Svrčinová Ing. Jan Ministr, Ph.D. Obsah prezentace Seznámení s problematikou Procesy a roviny před implementací projektu Obchodní rovina Implementační rovina Řešení

Více

A7B36SI2 Tematický okruh SI11 Revidoval: Martin Kvetko

A7B36SI2 Tematický okruh SI11 Revidoval: Martin Kvetko Obsah Kvalita SW, jak zajistit kvalitu SW a jak ji ověřit Zabezpečení kvality, techniky řízení kvality SW. Potřeba kultivovat kvalitu, Cena za jakost Procesy pro řízení kvality, harmonogram řízení kvality

Více

Management rizik v životním cyklu produktu

Management rizik v životním cyklu produktu Management rizik v životním cyklu produktu ČSJ Praha Milan Trčka Cyklus rizik produktu Nové ISO 9001:2015 a požadavky na management rizik Definice Riziko (3.09, Pozn. 3,4) Riziko - účinek nejistoty Riziko

Více

Procesní audit VIKMA

Procesní audit VIKMA Procesní audit VIKMA07-2. 5. 2014 Cíl auditu Procesní audit je zaměřen na relevantní firemní procesy marketing, vývoj, nákup, servis apod. a jeho cílem je průběžně kontrolovat jejich úroveň, aby bylo možné

Více

Obsah přednášky Vstupy výstupy procesu Plánování projektu Základní dokumenty plánu projektu Ostatní dokumentace projektu Ukázky dokumentů

Obsah přednášky Vstupy výstupy procesu Plánování projektu Základní dokumenty plánu projektu Ostatní dokumentace projektu Ukázky dokumentů Návrh a management projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Obsah přednášky Vstupy výstupy procesu Základní dokumenty plánu projektu Ostatní dokumentace projektu

Více

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci 1 Obsah Manažerské Shrnutí... 3 Definice projektu rámcová část... 3 Stručný kontext realizace projektu... 3 Cíle

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 11. REALIZACE PROJEKTU, SLEDOVÁNÍ STAVU, PŘÍPRAVA PROVOZU, ZKUŠEBNÍ PROVOZ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

A3RIP Řízení projektů. 6. seminář

A3RIP Řízení projektů. 6. seminář A3RIP Řízení projektů 6. seminář 24. 10. 2012 Obsah 1. od iniciace k plánovaní 2. plánování projektu fáze projektu činnosti (WBS) čas (Ganttův diagram, síťové diagramy) zdroje náklady rizika 3. bonusový

Více

Nadpis presentace. Řízení IT v malých. útvarech aneb Light verze IT governance

Nadpis presentace. Řízení IT v malých. útvarech aneb Light verze IT governance Řízení IT v malých Nadpis presentace útvarech aneb Light verze IT governance Iva Steinerová Mobil: +420 605 225 016 iva.steinerova@perpartes.cz www.perpartes.cz Název a datum presentace (Zobrazit Předloha

Více

5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty

5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty 5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty Zvýšení efektivity výroby díky datům a informacím v souvislosti s: organizačními změnami motivací výrobního týmu (operátorů, mistrů, ) Snížení objemu

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

Management projektu III. Fakulta sportovních studií přednáška do předmětu Projektový management ve sportu

Management projektu III. Fakulta sportovních studií přednáška do předmětu Projektový management ve sportu Management projektu III. Fakulta sportovních studií 2016 5. přednáška do předmětu Projektový management ve sportu doc. Ing. Petr Pirožek,Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta Lipova 41a 602 00 Brno Email: pirozek@econ.muni.cz

Více