Nasazení IT systému v bance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nasazení IT systému v bance"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Nasazení IT systému v bance Diplomová práce Autor: Bc. Radan Novák Informační technologie a management Vedoucí práce: Ing. Martina Hábová, Ph.D. Praha Duben, 2009

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou resp. diplomovou práci zpracoval samostatně a s použitím uvedené literatury. V Praze dne Radan Novák

3 Poděkování Ing. Martině Hábové, Ph.D. za precizní odborné vedení při vypracovávání diplomové práce, především za její podnětné a hodnotné nápady a připomínky, které dozajista přispěly k významnému zkvalitnění celé diplomové práce.

4 Anotace práce Ve své diplomové práci popisuji obecný proces nasazení IT systému začínající předprojektovou etapou, tvořenou sběrem námětů, které se následně vyhodnocují a schválené posunují dále ke spuštění projektu. Následuje etapa zahájení, kde se specifikují cíle projektu a hrubé vymezení rozsahu projektu, jako je plán, harmonogram, rozpočet a alokace jednotlivých rolí. Etapa plánování analyzuje základní požadavky na projekt, jsou zpracovány a vyhodnoceny plány projektu. Následuje realizační etapa, ve které se provádějí činnosti, které produkují měřitelné projektové výstupy jako jsou vývoj, testování a zavedení do produkce. V dalších kapitolách se věnuji rizikům projektu, popisuji role a jejich zodpovědnosti a pravomoci. Poté se věnuji nástrojům řízení projektů, popisuji vedení projektových týmů, protože v lidské faktoru a zkušenosti členů projektu, včetně projektového manažera, spatřuji silný nástroj k úspěšné implementaci systému. V teoretické části se věnuji metodikám projektového řízení, kde standardizované postupy považuji také za klíčové. Další tematickou částí mé práce je popis procesu nasazení IT systému v reálné bance. Závěr věnuji srovnání teorie a praxe. Annotation My diploma thesis describes a general procedure of an IT system implementation. The description starts from the pre-project stage, commencing by collection of subjects to be subsequently evaluated and, after having been approved, submitted to the project initiation phase. The next stage is the launch phase, which defines project objectives and general project specifications, e.g. plan, time-schedule, budget and allocation of individual roles. The planning stage analyses basic requirements related to the project, with development and evaluation of project plans. This stage is followed by the implementation stage, which involves activities producing measurable project outputs, e.g. development, testing and implementation within production processes. Further chapters deal with project risks and describe individual roles and responsibilities and powers related thereto. Then I focus on project management tools and description of project team management, because in my opinion the human factor and expertise of the project team members constitute a powerful tool of a successful system implementation process. In the theoretical section I deal with project management methodologies, with standardized procedures assessed as key elements. This section is followed by description of an IT system implementation within a real bank. The final part is devoted to comparison of theory and practice.

5 Obsah Úvod Metodiky projektového řízení COBIT ITIL CMMI Scrum RUP MSF Obecný proces nasazení IT systému Definice etap Předprojektová etapa Etapa zahájení Etapa plánování Realizační etapa Etapa hodnocení Rizika projektu Techniky řízení projektů Metody plánování WBS - Work Breakdown Structure AND - Activity Network Diagram Ganttův diagram Afinní diagram PDPC diagram Mapa procesu Korelační diagram Role, zodpovědnosti a pravomoci

6 3.2.1 Projektový řídící výbor Projektová kancelář Majitel projektu (Business vlastník) Projektový vedoucí (Project manager) Projektový tým Vedení projektových týmů Komunikace v týmu Struktura týmu Pozice a role v týmu Vedení týmu Problémy v týmu Proces nasazení IT systému v bance Fáze přípravy a schválení plánu projektů Přípravná fáze projektu Zajištění externí dodávky systému IT Funkční analýza a návrh řešení Příprava první verze testovacího plánu Testování kvality Pilotní provoz, Baby sitting Srovnání teorie a praxe Závěry a doporučení Seznam použité literatury Seznam obrázků Použité zkratky a terminologie Přílohy

7 Úvod Podnět k iniciaci nasazení nového nebo úpravě stávajícího IT systému může být potřeba vyvolaná technologickým pokrokem, novými potřebami zákazníků, legislativní nutností, požadavky trhu, případně strategickým plánem rozvoje informačního systému. Zavádění IT systémů v bance rovná se téměř výhradně projekt. To znamená, že klíčovou vlastností pro zavedení jakéhokoli systému je úspěšné ukončení jednotlivých projektů, stejně tak jako celého programu. Klíčové je proto mít kvalitní, excelentní projektovou metodiku, jakožto jednotnou kuchařku pro projekty v organizaci, standardizovat postupy a umožnit využití přínosů z opakovaných činností. Banky jako takové také prochází povinně mnoha různými audity (ČNB, korporátní audity, bezpečnostní audity a další) a je proto nutné mít vše klíčové standardizováno a návazně zapracováno do procesů. Těmito metodikami se pak řídí nejen projekty v IT, ale i ostatní projekty mimo sféru IT. Hodnocení úspěšnosti, přínosů a auditování je pak jednoznačné a Project manager, jakožto vedoucí osoba zodpovědná za projekt jako takový a za jeho úspěšné nasazení se jako osoba stává jednoduše zástupnou. Obecně totiž platí, že Project manager nemusí být odborníkem na řešenou problematiku, ale odborníkem pro řízení projektových týmů. 1. Metodiky projektového řízení 1.1 COBIT COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) - byl vyvinut jako všeobecně přijímaný standard pro správný postup řízení, kontroly a auditu informačních technologií. cíle řízení pro informační a s nimi spojené technologie COBIT je zaměřený na business, je procesně orientovaný, založených na kontrolách a řízený metrikami 7

8 V současné době standard pro hodnocení úrovně provádění procesů informatiky a pro podporu jejího řízení COBIT pokrývá všechny aspekty řízení informatiky, zatímco ITIL je zaměřen na řízení ICT infrastruktury a jejích služeb, takže například ITIL neobsahuje oblast řízení lidských zdrojů, zatímco COBIT ano. Jeho nejčastější použití je jako nástroj auditu úseku informatiky a jeho strategického řízení oproti ITIL je COBIT zdarma COBIT umožňuje beze změny certifikovat oblast IT na normu ISO 9001: COBIT pro jednotlivé oblasti definuje: cíle řízení procesy definuje do 4 domén zdroje přiřazené k procesům Domény: plánování a organizace akvizice a implementace dodávka a podpora monitoring a evaluace Je založený na kontrolách Procesy potřebují kontrolní mechanismy politiky, procedury, praktiky a organizační struktury, které zajišťují, že budou dosaženy business cíle, případně budou neočekávané události detekovány a vyřešeny. Hlavní důvody pro použití metodiky COBIT COBIT formalizuje IT procesy do jednoduché tříúrovňové struktury implementace základní procesní struktury je jednoduchá a logická struktura COBITu je srozumitelná managementu, uživatelům a auditorům umožňuje beze změny certifikovat oblast IT na normu managementu jakosti ISO 9001: Cobit Stearing Committee. Cobit Framework, Second edition. Information Systems Audit and Control Foundation 8

9 COBIT definuje odpovědnosti procesů včetně odpovědnosti, pravomoci a obsah IT vazeb na kritické faktory a podnikové cíle COBIT obsahuje konzistentní vazby mezi podnikovou a informační strategií: - neit management pomocí COBITu dokáže lépe definovat a strukturovat požadavky na IT a hodnotit jeho celkovou úspěšnost - IT management dokáže pomocí vazby IT cíle < > Business cíle lépe komunikuje s vrcholovým vedením podniku a prosazuje své potřeby (vstupy pro plánování, zdroje, apod.) - umožňuje konzistentní propojení metodiky BSC (Balanced Scorecard) mezi celopodnikovou úrovní a IT úrovní COBIT obsahuje komplexní návrh výkonnostních i výsledkových ukazatelů/metrik ITIL ITIL (Information Technology Infrastructure Library) - je sada postupů a doporučení jak řídit IT služby na základě nejlepších praktických zkušeností, přičemž ponechává velikou volnost při implementaci těchto procesů a doporučení. Z tohoto důvodu je možná lepe nehovořit o metodice ale o souhrnu doporučení (Best Practices). Šíření těchto doporučení je prováděno formou školení, kurzů, knih, CD a certifikací. Metodika ITIL je výhradně určena pro každodenní řízení IT služeb a ICT infrastruktury. Knihovna ITIL je rozdělena do 8 svazků, vždy zaměřených na specifickou oblast řízení IT služeb, které odpovídají klíčovým procesům v IT oddělení a vzájemně se prolínají. Jedná se o: podnikatelský pohled (Business Perspectives) správa aplikací IT (Aplication Management) dodávka IT služeb (IT Services Delivery) podpora IT služeb (IT Services Support) správa IT infrastruktury (IT Infrastructure Management) 2 Wikipedie, Control Objectives for Information and related Technology (COBIT), dostupný z URL: 9

10 řízení IT projektů IT (Project Management) Charakteristické rysy ITIL procesní řízení - ITIL používá moderní procesně orientovaný přístup k řízení IT služeb. Proces je logický sled úkolů transformujících nějaký vstup na nějaký výstup, přičemž plnění jednotlivých úkolů v procesu je zajišťováno rolemi s jasně definovanými odpovědnostmi. Celý proces je řízen, monitorován, vyhodnocován měřen, a neustále vylepšován, což je odpovědností vlastníka procesu zákaznicky orientovaný přístup - všechny procesy jsou navrženy s ohledem na potřeby zákazníka - každá aktivita musí přinášet nějakou přidanou hodnotu pro zákazníka jednoznačná terminologie nezávislost na platformě Public Domain - každý si může knihy ITIL koupit a procesy ITSM (IT Service Management) podle ITIL ve svém podniku implementovat 3 3 KRŮTA, Vladimír, Procesy pro kvalitnější správu IT služeb 10

11 Obrázek 1 - schéma ITIL Obsah ITIL Definování procesů potřebných pro zajištění ITSM: - stanovení cílů, vstupů, výstupů a aktivit každého procesu - stanovení rolí a jejich odpovědností v daném procesu - způsob měření kvality poskytovaných IT služeb a účinnosti ITSM procesů (performance a metriky) - vzájemné vazby mezi jednotlivými procesy - postupy auditu a zásady reportingu pro každý proces Zásady pro implementaci procesů ITSM: - přínosy každého procesu - Critical Success Factors, možné problémy a vhodná protiopatření - náklady na implementaci a následný provoz - zásady pro řízení podpůrné ICT infrastruktury Zásady bezpečnosti ICT infrastruktury 11

12 1.3 CMMI CMMI (The Capability Maturity Model) - jedná se o soubor pravidel, požadavků a doporučení, které mají splňovat firemní procesy a co je třeba dodržovat, aby procesy vývoje byly efektivní, účinné a spolehlivé, přičemž důležitou charakteristikou modelu, která jej odlišuje od norem primárně zaměřených na procesy a kvalitu výroby je právě zaměření na procesy vývoje. CMMI je stavěno jako cesta, která pomáhá k neustálému zlepšování úrovně řízení a vývoje. CMMI model je složenina z několika původních modelů jako jsou např. CMMI for Services, for Software, for Acquisition. Jako integrované řešení je nazýván souhrnně CMMI od roku Složení CMMI modelu: Disciplíny modelu CMMI: CMMI/SW - softwarové inženýrství (aplikace systematických, disciplinovaných a kvalifikovaných přístupů k vývoji, provozu a údržbě SW) CMMI/SE - systémové inženýrství (pohled na vývoj celého systému, popisuje implementaci procesů projektového vývoje sytému) SS výběr dodavatelů a řízení dodávek Prvky modelu CMMI Procesní oblast skupina pravidel, doporučení a praktik, které je vhodné společně implementovat z důvodu lepšího dosažení cílů stanovených v dané oblasti projektu. Úrovně CMMI Popisují kroky zlepšování procesů od neúplného stavu do stavu vylepšení. Bývají použity pro hodnocení úspěšnosti. Úroveň vyspělosti vyjadřuje relativní zlepšení (porovnání předchozího a současného stavu) v dané oblasti. Umožňuje tak vylepšovat vybranou oblast procesů pomocí kontinuálního procesu vylepšování. Úroveň zralosti vyjadřuje pevnou úroveň, která musí být dosažena. Díky tomu je jasně vytyčena úroveň, která musí být dosažena, aby se dalo prohlásit vylepšení za úspěšné. Tato hodnota je hlavním směrníkem ve stupňovité reprezentaci CMMI. 12

13 Rozdíl mezi kontinuální a stupňovitou reprezentací v CMMI charakterizujte jednotlivé úrovně. Kontinuální reprezentace používá úrovně vyspělosti (Capability level) pro popis relativního zlepšení v dané oblasti. Je flexibilnější pro zlepšení procesů, nezáleží na aktuální úrovni. Stupňovitá reprezentace využívá definované, strukturované postupy pro zlepšení na základě referenčního modelu. Dosažení určité úrovně zralosti je východiskem k další úrovni. Úroveň 0 - vyspělost neúplná (proces není vykonáván vůbec, neexistují generické cíle a specifické cíle jsou vykonávány jen částečně), zralost neexistuje. Úroveň 1 vyspělost vykonávaná (proces splňuje specifické cíle procesní oblasti), zralost úvodní ( sw. procesy jsou náhodné a chaotické, reagují pouze na vzniklé problémy) Úroveň 2 vyspělost řízená (proces je vykonáván, plánován a monitorován na základě definic procesu), řízená zralost (jsou zavedeny a prováděny postupy řízení) Úroveň 3 vyspělost definovaná (proces je řízen a je upravován podle definovaných postupů), zralost je definovaná ( procesy jsou dobře definované a chápané, jsou popsány ve standardech i pro vylepšení) Úroveň 4 vyspělost kvantitativně řízená (proces je řízen a optimalizován pomocí kvantitativních technik), zralost kvantitativně řízená (definice metrik pro definované procesy pomocí kterých jsou měřeny a optimalizovány, lze předpovídat i vývoj stavu procesů) Úroveň 5 vyspělost optimalizující (je kvantitativně řízen a stáje je optimalizován), zralost optimalizující (procesy se neustále zlepšují na základě chápání příčin) Scrum SCRUM z anglického slova Scrum (v ragby skrumáž, mlýn), je to agilní metodika, která vychází z objektově orientovaného přístupu. Slibuje zvýšit produktivitu a pružnost vývoje pomocí organizace práce v týmu, vhodná zejména na řízení projektů. 4 Buchalcevová, Alena, přednášky z předmětu Systémová metodologie" 13

14 Vývoj pomocí SCRUM: začíná se plánovací fází (Pergame) kde se určí úkoly (Backlog), následují vývojové sprinty (měsíční vývojová epizoda, jejím cílem je uvolnění nové verze systému a představení nové funkčnosti). Sprinty se dělí na fázi vývoje, zabalení, revize a přizpůsobení. Na konci každého dne Sprintu je schůzka (Scrum Meeting = 15minut), která shrnuje co se udělalo, jaké byly problémy a plány do další schůzky. Definuje vývoj SW jako empirický proces (není ho možné přesně popsat a opakovat), je postavený na třech pilířích: viditelnost do procesu, inspekce, adaptace. Osoby zainteresované do projektu pigs (vývojový tým) a chickens (ostatní - např. management, obchodníci, atd.). Role SCRUM: ProductOwner = spravuje seznam požadavků (Backlog) Team = skupina lidí, která se řídí sama a cílem je v každém Sprintu dodat fungující software ScrumMaster = zodpovídá za SCRUM proces (jeho implementaci a maximální účinnost) Sprint všechna práce se dělá uvnitř sprintu. Sprint je 30 denní iterace. na začátku sprintu se koná Sprint Planning Meeting: - trvá max. 8 hodin - cílem je definovat Sprint Backlog - první 4 hodiny - Product Owner prezentuje požadavky nejvyšší priority v Product Backlogu, tým se dotazuje na obsah, účel, význam požadavků, nakonec vybere požadavky nejvyšší priority do Sprint Backlogu - druhé 4 hodiny tým plánuje Sprint jde o plán předběžný, který se neustále sprintu v průběhu upravuje každý den se koná Scrum Meeting 15 min. na konci sprintu se koná Sprint review meeting: - trvá 4 hodiny - tým prezentuje, co bylo vyvinuto - Sprint retrospective meeting zlepšení procesu a praktik 14

15 Principy Scrum Komunikace - sdílení informací umožňuje viditelnost, lepší rozhodování a pochopení cílů - denní informování o (daily meeting) pokroku - je třeba vědět, jak na tom tým je a podle toho dělat rozhodnutí (Sprint backlog) - pracujte společně ( Stay in sync.) Pravomoc týmu - není nic mocnějšího než tým, který je omezován jen tím, jak kreativní je a jak tvrdě bude pracovat Učit se a zlepšovat - zkusit, prohlédnout výsledky, zlepšit sprint - krátké sprinty jsou efektivní - předvedení výsledků na konci sprintu (Sprint review) - zlepšení po každé iteraci (Sprint retrospective). Dodat hodnotu včas - priority požadavků (product backlog, Product Owner), dohoda o produktech, jejich dodání to buduje důvěru mezi spolupracovníky, dalšími týmy a zákazníky - plánování sprint (Sprint planning meeting) SCRUM meetings umožňují monitorovat stav projektu, konají se vždy ve stejný čas na stejném místě trvají méně než 30 minut (cílem je 15 minut) vede je Scrum master účastní se jich všichni členové týmu (vývojáři, uživatelé, testeři,...) navštěvují je manažeři, aby věděli o stavu, ale aktivně se neúčastní slouží ke zjištění problémů, ale ne k jejich řešení každý účastník musí zodpovědět 3 otázky: - co udělal od poslední Scrum porady - co bude dělat do příští Scrum porady - jaké překážky mu stojí v cestě 15

16 Scrum - zhodnocení: projektová metodika zaměřená především na řízení projektu chápe procesy při vývoji software jako empirické procesy, které není možné předvídat, ale je nutné je monitorovat. K tomu poskytuje praktiky jako denní porady, monitorování Sprintu (30 denní iterace) pomocí Backlog graph a dalšího. explicitně tím že stabilizuje snižuje chaos při vývoji, úkoly pro 30 denní Sprint je popsána jako jazyk vzorů (pattern language) RUP Metodika Rational Unified Process je založena na tzv. nejlepších praktikách softwarového vývoje: iterativní vývoj, řízení požadavků, použití komponentové architektury, vizuální modelování, kontrola kvality software, řízení změn. Je založena na třech základních zásadách: řízení případů užití a rizik (snaha o co největší užitečnost pro zákazníka, pro to je důležité porozumění mezi zákazníkem a vývojovým týmem už od raných fázi, snaha o řízení projektu tak, aby byla minimalizována rizika) základem je architektura (rozklad systému na části komponenty, důležité jsou jejich vztahy a nasazení na HW) - řízení pomocí případů užití iterativní a inkrementální vývoj Je to instance metodiky Unified Process. Důraz je kladen na tzv. best practises (iterativní a inkrementální vývoj, použití komponentové architektury, řízení změn, kontrola a ověřování kvality, vizuální modelování (UML), správa požadavků, použití CASE nástrojů). Je třeba vytvářet jen to, co je nezbytné, minimalizovat papírovou dokumentaci, snažit se o flexibilitu, učit se z chyb, prověřovat rizika, definovat cíle a metriky (aby se mohl hlídat pokrok), používat nástroje na vývoj SW. Hlavní myšlenky metodiky RUP shrnutí: řešit hlavní rizika včas a kontinuálně 5 Buchalcevová, Alena, přednášky z předmětu Systémová metodologie" 16

17 ujistit se, že je dodávána zákazníkovi hodnota zaměřit se hlavně na fungující SW umožnit změny v projektu definovat včas architekturu sestavit systém z komponent pracovat společně jako jeden tým chápat kvalitu jako základ vývoje (ne až zpětně) Fáze a disciplíny v metodice RUP, Fáze iterativního vývoje - hlavní milníky: Počáteční fáze (Inception): je třeba pochopit co se bude vytvářet (vize, high-level požadavky, business case, ne detaily) definice cílů projektu, požadavků, sestavení harmonogramu projektu (plán iterací), odhad nákladů projektu a definice rizik. Počáteční fáze končí rozhodnutím, zda je projekt za daných požadavků, dostupných technologií, zdrojů a rozpočtu, možné realizovat. Elaborační fáze (Elaboration): je třeba vědět jak vytvářet (architektura, detailizace většiny požadavků, ne detailní design), definovat architekturu systému a komponenty, je vytvořen prototyp, který ověří všechny architektonické principy a umožní zpřesnění plánu realizace systému. Konstrukční fáze (Construction): vytváření produktu (výsledkem je fungující produkt, možnost provedení kompletních systémových testů), návrh a realizace systému včetně testování. Prosazuje se pokud možno paralelní vývoj. Fáze nasazení (Transition): prověření řešení (splňuje očekávání, akceptace) - zajistit, aby uživatelé mohli systém používat. Součástí této fáze je školení uživatelů, předání dokumentace, vytvoření HelpDesku atd. Každá fáze je uzavřena milníkem časovým okamžikem, ve kterém musí být splněny cíle fáze a dochází k rozhodování. Metodika Rational Unified Process patří mezi rigorózní metodiky, neboť podrobně definuje procesy a činnosti při vývoji software. Zaměřuje se pouze na vývoj nového řešení 17

18 realizovaný objektově orientovaným způsobem. Podstatným nedostatkem metodiky RUP je její zaměření pouze na úroveň projektu. Metodika má poměrně malý rozsah, neboť se zaměřuje pouze na vývoj řešení (nezahrnuje provoz a údržbu) a pouze na softwarově inženýrské role a dimenze. Silnou stránkou metodiky RUP je její integrace s CASE nástroji firmy Rational, které podporují především oblast analýzy a návrhu, testování, řízení konfigurací a správu požadavků. K výhodám patří, že je dodávána jako produkt, který zahrnuje znalostní bázi s webovým rozhraním a sadu nástrojů na přizpůsobení procesu a šablon do nástrojů firmy Rational MSF MSF (Microsoft Solutions Framework) zavádí proces do vývoje softwaru, ale neomezuje příliš kreativitu lidí. Snaží se odhalovat chyby a rizika včas. Tato metodika je vhodná pro menší týmy (velké týmy mohou fungovat jako tým týmů ). Postup projektu je definován úspěšností testů a dalšími objektivními metrikami (počet chyb, pokrytí kódu, apod.). iterativní postup založený na scénářích pracuje s požadavky na kvalitu a riziky využívá testování v kontextu projektu Vývoj v iteracích jednotlivé úlohy, chyby, scénáře apod. jsou přiřazovány verzím (iteracím) např. Beta1, RC, RTM každá iterace je vždy jasně uzavřena podporuje postupný vývoj řešení umožňuje dobré měření postupu nabízí odhad rychlosti dalšího postupu Týmový model MSF role Product Management zastupuje zákazníka vůči týmu - Zastupuje tým vůči zákazníkovi 6 CHARVAT, Jason. Project Management Methodologies 18

19 Oblasti činnosti: marketing, přínosy produktu, zastupování zájmů zákazníka, plánování produktu. Program Management řídí celkový proces (termíny, náklady, rozsah, specifikaci) Oblasti činnosti: řízení projektu, celková architektura řešení, dohlížení na dodržení procesu, administrativa. Development vytváří řešení, které naplňuje očekávání zákazníků a je v souladu se specifikací produktu Oblasti činnosti: technologické konzultace, implementace architektury a designu, vývoj infrastruktury, vývoj aplikace. Testing vytváří strategii a plány testování spravuje automatický build provádí testy účastní se na řízení kvality produktu Oblasti činnosti: plánování testů, vytváření testů, vyhodnocování výsledků. User Experience zastupuje koncového uživatele vůči týmu zastupuje tým vůči koncovému uživateli účast na definování: o požadavků uživatele o funkcí produktu zodpovědný za ergonomii a použitelnost Oblasti činnosti: grafický design, ergonomie a použitelnost, speciální požadavky, pro postižené, internacionalizace. dokumentace a komunikace školení uživatelů 19

20 Release Management zastupuje provozní oddělení vůči vývojovému týmu zastupuje vývojový tým vůči provoznímu oddělení podpora Beta testování produktu příprava provozního oddělení na provoz aplikace definuje požadavky na provoz aplikace a její důsledky Oblasti činnosti: infrastruktura a provoz, podpora. Procesní model MSF Envisioning Phase - Vision/Scope Approved (odpovídá Produkt management) Planning Phase Project Plan Approved (odpovídá Program management) Development Phase Scope komplete (odpovídá Development, user experience) Stabilising Phase Release Readiness Approved (odpovídá Testing, Release management) Deploing Phase Deployment komplete(odpovídá Release Management) Persony (personas) v kontextu vývoje zastupuje uživatele anebo jejich skupinu (podobné actor ) persona není abstraktní a neosobní actor, je to fiktivní osoba popisuje se její chování, návyky, motivace apod., je možné ji ztotožnit s konkrétním člověkem používá se ke stanovení cílů (a z nich pak scénářů) Seznam scénářů pro každou personu se stanoví její cíle, pro každý cíl scénáře nutné k jeho dosažení scénář je cesta uživatelským rozhraním od počátku až do dokončení úlohy při psaní scénářů je vhodné být specifický, ale nezacházet do příliš hlubokých detailů příliš málo scénářů znamená malou flexibilitu plánů příliš mnoho scénářů vede k zahlcení stanovení důležitosti scénáře - priority volitelně - stanovení pracnosti implementace 20

21 Řízení projektu v MSF disciplína, nikoliv role v MSF má každá určité povinnosti s řízením projektu Manažer projektu v klasickém smyslu neexistuje, nejblíže k němu má role Program Management Týmový model není příliš hierarchický manažer lidí zpravidla není přímým členem týmu, rozhoduje případné spory apod. Vytvoření týmového projektu Na základě šablony procesu: - MSF for Agile Software Development - MSF for Process CMMI Improvement - vlastní anebo upravená jiná šablona Šablona obsahuje: - typy udržovaných seznamů (work items) - položky v těchto seznamech - skupiny a jejich oprávnění - reporty - úvodní obsah projektového portálu (šablony dokumentů apod.) - politiku pro check-in - integrovanou nápověda metodologie - iterace projektu 2. Obecný proces nasazení IT systému 2.1 Definice etap 21

22 Obrázek 2 - obecný vývojový diagram etap Předprojektová etapa Námět (příloha A) Projektová kancelář komunikace s autorem check list (příloha B) Majitel projektu Info autora Informování autora Podmíněné zastavení NE (info autora) ANO (info o zamítnutých námětech) Projektový výbor Vedoucí projektového týmu ANO (prirorita, majitel) NE Etapa zahájení Vedoucí projektového týmu sestaví projektový tým (příloha C, příloha D) Zadání projektu (příloha E) Podmíněné zastavení Feasibility study (příloha F) Business case (příloha G) Uživatel Majitel projektu NE ANO Work Breakdown Structure (Stromový diagram) Matice zodpovědností Etapa plánování Activity Network Diagram (Síťový diagram) Analýza rizik Podmíněné zastavení Gantt diagram - Plán operativního řízení projektu, diagram nákladů (příloha H), diagram zdrojů Uživatel Majitel projektu NE "Výroba" projektového výstupu ANO Etapa realizace Operativní řízení (příloha I) Testování projektového výstupu Školení uživatelů Podmíněné zastavení Odevzdání projektového výstupu (příloha J) Uživatel Majitel projektu NE ANO Etapa hodnocení Hodnotící matice (příloha K) Hodnocení skupinové dynamiky (příloha L) Archivace, standardizace 22

23 2.2 Předprojektová etapa V této etapě probíhá sběr námětů. Náměty jsou elektronickou poštou zasílány do Projektové kanceláře, která vyplní po upřesnění s autorem Checklist. Na jeho základě se rozhoduje, zda je námět vhodný jako téma pro projekt a navrhne se projektovému řídícímu výboru vybraná témata pro spuštění projektu. V případě, že téma není vhodné na projekt, informuje projektová kancelář autora námětu o důvodech a archivuje kompletní dokumentaci k námětu. Pokud projektový řídící výbor povolí pustit projekt do etapy zahájení, stanoví prioritu a rozhodne o majiteli projektu. Majitel projektu jmenuje vedoucího projektu. Výstupem předprojektové etapy je vyplněný Checklist, definovaný majitel projektu, priorita a jmenovaný vedoucí projektu. 2.3 Etapa zahájení Cílem etapy Zahájení projektu je právě stanovit rámec řízení projektu. Etapa obsahuje pouze řídicí činnosti s výjimkou specifikace rozsahu projektu, protože dekompozice tohoto kroku zpravidla obsahuje i výkonné činnosti závislé na typu projektu (např. o projektu vývoje systému zahrnuje i úvodní analytické modely). Specifikace cílů a rozsahu projektu je podmínkou pro návazné kroky, protože bez prvního hrubého vymezení rozsahu projektu nelze uvažovat o jeho plánu, harmonogramu, rozpočtu i potřebných rolích pro splnění cílu projektu. Celý postup etapy Zahájení projektu může být v praxi iterativní, neboť důsledkem specifikace projektu mohou být termíny a náklady, které nejsou pro sponzora projektu přijatelné, což muže vést v další iteraci ke snížení rozsahu projektu. Podobně jako provedení analýzy rizik může vést k doplnění činností, které mají tato rizika snížit, do plánu projektu. Výstupem etapy Zahájení projektu je Základní dokument projektu (Project Charter) nazývaný také Zpráva o zahájené projektu. Tento dokument je vždy na závěr každé další etapy (kromě poslední) opětovně posuzován a podle potřeby revidován. V etapě Zahájení projektu je třeba definovat hranice projektu, tj. jeho rozsah (co projekt bude a co nebude pokrývat). Rozsah projektu lze uvažovat z dvou hledisek: z hlediska rozsahu zkoumání a z hlediska rozsahu řešení. Nejdříve identifikujeme hlavní cíle a kritické požadavky projektu. Rozsah projektu zpravidla znázorníme pomocí diagramů. 23

24 Rozsah projektu bývá definován pomocí seznamu požadavků vyšší úrovně. Oprávněnost těchto požadavků může být prověřena pomocí techniky analýzy kritických požadavků. Pro projekt definujeme jeho organizaci, tj. role, které se budou podílet na realizaci projektu. Pro každou roli stanovíme její odpovědnost. Projektová organizace zahrnuje vzájemné vztahy mezi jednotlivými rolemi. Plán celého projektu vychází obvykle z některého procesu, který je k dispozici pro projekty obdobných charakteristik. Definujeme kroky a etapy projektu a závislosti mezi nimi. Dále odhadneme jejich pracnost, určíme potřebu zdrojů (počty pro jednotlivé role) pro jednotlivé kroky, vypracujeme harmonogram projektu a připravíme rozpočet projektu. Podobně, ale na podrobnější úrovni, zpracujeme plán následující etapy projektu. Plán projektu je vytvářen na začátku projektu a pak je vždy aktualizován na konci jeho etap případně pokud dojde k významným změnám. Jedná se o hrubý plán na úrovni etap a kroků často vytvářený bez znalosti konkrétních osob, které se budou na projektu podílet. Naproti tomu plán etapy je podrobný a vytváří se vždy na konci předchozí etapy. Výjimku tvoří plán etapy zahájení projektu, který se tvoří v rámci iniciace projektu. Důležité je zaznamenat jako součást každého plánu předpoklady jeho platnosti. Na úrovni projektu neplánujeme podrobně. Podrobný plán vypracováváme vždy jen pro následující etapu Etapa plánování Jsou analyzovány základní požadavky na projekt. Jsou navrhována a hodnocena možná řešení. Jsou zpracovány a vyhodnoceny plány projektu. Po schválení postupu projektu do etapy plánování vytvoří projektový tým metodou brainstormingu stromový diagram (WBS - Work Breakdown Structure), matici zodpovědnosti a síťový diagram. Dále provede analýzu rizik a vytvoří Ganttův diagram s plánem operativního řízení. Do elektronické podoby (MS Project) se práce převádí po vytvoření síťového diagramu. Výstupem plánovací fáze jsou Ganttův diagram s plánem operativního řízení, diagram nákladů a diagram zdrojů. 7 Metodika pro implementaci systémů, Cleverlance 24

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Vindex JIH, s.r.o. Platnéřská 191 110 00 Praha IČO: 25173278 Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Číslo projektu: 13/0181310b/131/000199 Financováno z Programu Rozvoje Venkova

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

Co je to COBIT? metodika

Co je to COBIT? metodika COBIT Houška, Kunc Co je to COBIT? COBIT (Control OBjectives for Information and related Technology) soubor těch nejlepších praktik pro řízení informatiky (IT Governance) metodika určena především pro

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

Zuzana Šochová 30.10.2008. MFF Modelování a realizace softwarových projektů

Zuzana Šochová 30.10.2008. MFF Modelování a realizace softwarových projektů Zuzana Šochová 30.10.2008 1 Metody řízení projektů Týmová spolupráce Agilní metody Scrum proces Backlog úloh a odhady Jak plánovat Tým a zákazník 2 Executive support User involvement Experienced project

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004

Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004 Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004 Jiří Sedláček AIT s.r.o, Sinkulova 83, 140 00 Praha 4 tel. 261 225 072 www.ait.cz AIT, 2004 1 Program Současné postavení IT v podniku

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 10. PLÁN RIZIK, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A NÁKUPY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

kapitola 2 předprojektová fáze 31

kapitola 2 předprojektová fáze 31 OBSAH 6 projektové řízení Předmluva 3 Kapitola 1 Základní pojmy a východiska 13 1.1 Úvod do řízení projektů 14 1.1.1 Co je to projektové řízení 14 1.2 Základní pojmy projektového řízení 17 1.2.1 Projekt

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz KIV/SI Přednáška č.2 Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz 8.3.2011 ITIL Information Technology Infrastructure Library ITIL v současnosti zahrnuje: Samotnou knihovnu Oblast vzdělávání a certifikace odborné

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Cobit 5: Struktura dokumentů

Cobit 5: Struktura dokumentů Cobit 5: Struktura dokumentů Cobit 5 Framework; popisuje základní rámec (principy, předpoklady, vazby na jiné rámce), Cobit 5 Enabler Guides; jde o dokumenty, které jsou obecným návodem na vytváření předpokladů

Více

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 4 4-1

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 4 4-1 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 4-1 CÍL TÉMATICKÉHO CELKU Název tematického celku: Nástroje pro měření, analýzu a zlepšování systému jakosti v podniku Hlavním cílem tematického celku je nastínit význam interních

Více

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce WORKFLOW Procesní přístup Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení Funkčnířízení založené na dělbě práce Procesní řízení princip integrace činností do ucelených procesů 1 Funkční řízení Dělba

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Co je to SCRUM! FRAMEWORK vs METODIKA. Ken Schwaber a Jeff Sutherland ho mají za framework Kde hledat detaily?

Co je to SCRUM! FRAMEWORK vs METODIKA. Ken Schwaber a Jeff Sutherland ho mají za framework Kde hledat detaily? Úvod do SCRUM!! Co je to SCRUM! FRAMEWORK vs METODIKA Ken Schwaber a Jeff Sutherland ho mají za framework Kde hledat detaily? agilemanifesto.org www.mountaingoatsoftware.com/scrum Z čeho to je...! Vychází

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Agile Software Development

Agile Software Development Agile Software Development Agile Software Development Jiri Fabian www.jirifabian.net O čem to bude O metodologiích RUP Agile XP Scrum Co je softwarový vývoj Umění? Manufaktura? Modelování? Co je softwarový

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

Zkouška ITIL Foundation

Zkouška ITIL Foundation Zkouška ITIL Foundation Sample Paper A, version 5.1 Výběr z více možností Pokyny 1. Měli byste se pokusit odpovědět na všech 40 otázek. 2. Všechny svoje odpovědi vyznačte na samostatný formulář, který

Více

Ročníkový projekt. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Ročníkový projekt. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Ročníkový projekt Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Cíle předmětů Vytvoření fungující aplikace, která splňuje definované požadavky Vyzkoušet si celý životní cyklus projektu - specifikace zadání, formování

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 11. REALIZACE PROJEKTU, SLEDOVÁNÍ STAVU, PŘÍPRAVA PROVOZU, ZKUŠEBNÍ PROVOZ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Úvod do problematiky vývoje Vývoj informačních systémů

Úvod do problematiky vývoje Vývoj informačních systémů Úvod do problematiky vývoje informačních systémů Vývoj informačních systémů Management Klasický management - slouží k udržování a rozvíjení zavedených systémů, které jsou prostředkem pro nepřetržitou,

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Návrh a management projektu. Řízení a koordinace projektu

Návrh a management projektu. Řízení a koordinace projektu Návrh a management projektu Řízení a koordinace projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Program přednášky Komunikační nástroje Dokumenty řízení projektu Řízení

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

Standardy projektového řízení

Standardy projektového řízení Standardy projektového řízení Project Management Body of Knowledge Aktuálně pátá verze Zaštítěn Project Management Institute (PMI) V ČR Česká komora PMI Partner Studentského klub projektového řízení Rozšířen

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

Teorie síťových modelů a síťové plánování

Teorie síťových modelů a síťové plánování KSI PEF ČZU Teorie síťových modelů a síťové plánování Část přednášky doc. Jaroslava Švasty z předmětu systémové analýzy a modelování. Zápis obsahuje základní vymezení projektu, časového plánování a popis

Více

RUP - Disciplíny. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

RUP - Disciplíny. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz RUP - Disciplíny Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Disciplíny Množství disciplíny v dané iteraci Disciplíny podle RUP Šest základních: Business modeling - pro pochopení problémové domény Requirements

Více

Možnosti reportingu v produktech řady EPM

Možnosti reportingu v produktech řady EPM Možnosti reportingu v produktech řady EPM Martin Répal Senior konzultant/manager EPM MCITP, MCP, MOS, MCTS, vtsp, Prince II martin.repal@autocont.cz 1 Jak je to s reportingem? Má SW produkt reporty? Tak

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE Plánování ve škole (c) Radek Maca rama@inforama.cz Co je plánování Plánování je záměrná systematická sumarizace a kompletace myšlenek do souvislostí směřující k jejich

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Obsah přednášky Vstupy výstupy procesu Plánování projektu Základní dokumenty plánu projektu Ostatní dokumentace projektu Ukázky dokumentů

Obsah přednášky Vstupy výstupy procesu Plánování projektu Základní dokumenty plánu projektu Ostatní dokumentace projektu Ukázky dokumentů Návrh a management projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Obsah přednášky Vstupy výstupy procesu Základní dokumenty plánu projektu Ostatní dokumentace projektu

Více

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Služby informační bezpečnosti Nemožnost oddělit informační bezpečnost od IT služeb

Více

Kvalita procesu vývoje SW. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Kvalita procesu vývoje SW. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Kvalita procesu vývoje SW Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Vývoj software a jeho kvalita Samotný vývoj je rozsáhlá a složitá disciplína. Většina SW projektů (v průměru 70 %) je podhodnocena či zpožděna.

Více

Procesy a management rizik ve zdravotnické laboratoři. Ing. Alena Fischerová Systémy jakosti s.r.o

Procesy a management rizik ve zdravotnické laboratoři. Ing. Alena Fischerová Systémy jakosti s.r.o Procesy a management rizik ve zdravotnické laboratoři Ing. Alena Fischerová Systémy jakosti s.r.o Co je proces soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Reportingová platforma v České spořitelně

Reportingová platforma v České spořitelně Reportingová platforma v České spořitelně Agenda Implementované prostředí Cognos 8 v ČS Marek Varga, Česká spořitelna, a.s. Využití platformy Cognos z pohledu businessu Petr Kozák, Česká spořitelna, a.s.

Více

Přípravné činnosti projektu. Mgr. Lenka Svrčinová Ing. Jan Ministr, Ph.D.

Přípravné činnosti projektu. Mgr. Lenka Svrčinová Ing. Jan Ministr, Ph.D. Přípravné činnosti projektu Mgr. Lenka Svrčinová Ing. Jan Ministr, Ph.D. Obsah prezentace Seznámení s problematikou Procesy a roviny před implementací projektu Obchodní rovina Implementační rovina Řešení

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

D8 Plánování projektu

D8 Plánování projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D8 Plánování projektu Toto téma obsahuje informace o správném postupu plánování projektu tak, aby byl respektován

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Management rizik v životním cyklu produktu

Management rizik v životním cyklu produktu Management rizik v životním cyklu produktu ČSJ Praha Milan Trčka Cyklus rizik produktu Nové ISO 9001:2015 a požadavky na management rizik Definice Riziko (3.09, Pozn. 3,4) Riziko - účinek nejistoty Riziko

Více

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi ISO 9001 : 2015 Certifikační praxe po velké revizi Audit Audit z lat. auditus, slyšení Vzhledem k rozsahu prověřování se audit obvykle zabývá jen vzorky a jeho výsledek tedy neznamená naprostou jistotu,

Více

Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of

Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of Project Managers (APM) Association for Project Management

Více

A7B36SI2 Tematický okruh SI11 Revidoval: Martin Kvetko

A7B36SI2 Tematický okruh SI11 Revidoval: Martin Kvetko Obsah Kvalita SW, jak zajistit kvalitu SW a jak ji ověřit Zabezpečení kvality, techniky řízení kvality SW. Potřeba kultivovat kvalitu, Cena za jakost Procesy pro řízení kvality, harmonogram řízení kvality

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu EPC(Event driven Process Chains) s funkcemi, událostmi, organizačními jednotkami

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Procesní řízení a normy ISO, ITIL, COBIT, HIPAA, SOX

Procesní řízení a normy ISO, ITIL, COBIT, HIPAA, SOX Procesní řízení a normy ISO, ITIL, COBIT, HIPAA, SOX Přednáška č. 13 Ing. Pavel Náplava naplava@fel.cvut.cz Centrum znalostního managementu,13393 Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd, 13116

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Projektové řízení. Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.

Projektové řízení. Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. Projektové řízení Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. Týmová spolupráce Prezentační dovednosti Kreativita Projekt REHP Kalkulace nákladů Přesvědčivost Rozpočet TE hodnocení projektů Diplomacie Zásady projektového

Více

Vstupní a výstupní test modul D

Vstupní a výstupní test modul D Vstupní a výstupní test modul D 1) Jaký je význam prvního řádku logického rámce? a) Na prvním řádku je uveden hlavní cíl projektu, jakožto formulace výsledného stavu v okamžiku ukončení projektu b) Význam

Více

Obsah. 1. část Definice projektových cílů

Obsah. 1. část Definice projektových cílů Předmluva 1 Proč je řízení projektů tak důležité 1 Komu je kniha určena 1 Pojetí výkladu řízení projektů v této knize 2 Užitečné a unikátní rysy knihy 2 Jak je kniha uspořádána 3 Poděkování 4 1. Co je

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

2. Modelovací jazyk UML 2.1 Struktura UML 2.1.1 Diagram tříd 2.1.1.1 Asociace 2.1.2 OCL. 3. Smalltalk 3.1 Jazyk 3.1.1 Pojmenování

2. Modelovací jazyk UML 2.1 Struktura UML 2.1.1 Diagram tříd 2.1.1.1 Asociace 2.1.2 OCL. 3. Smalltalk 3.1 Jazyk 3.1.1 Pojmenování 1. Teoretické základy modelování na počítačích 1.1 Lambda-kalkul 1.1.1 Formální zápis, beta-redukce, alfa-konverze 1.1.2 Lambda-výraz jako data 1.1.3 Příklad alfa-konverze 1.1.4 Eta-redukce 1.2 Základy

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 8. DISPOZICE PROJEKTU, MANAŽER PROJEKTU, ČLENOVÉ PROJEKTOVÉHO TÝMU, PLÁNOVACÍ PROCES Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU RIZIK PROJEKTŮ

PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU RIZIK PROJEKTŮ PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU RIZIK PROJEKTŮ Jan Havlík, AIT s.r.o., jhavlik@ait.cz, www.ait.cz AIT, 2002 1 Obsah 1. Příležitosti, rizika, projekty 2. Management rizik v procesech managementu projektu

Více

Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Kariéra projektového manažera začíná u nás! CHECK-LIST Auditovaná fáze projektu: Auditor: Název projektu: Zpracoval: Datum: Navrhování projektu Návod na vyplnění: Při vyplňování Check-listu posuzujte skutečný obsah auditované dokumentace, vhodně

Více

Procesní řízení. Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix

Procesní řízení. Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix Procesní řízení Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix 1 Obsah prezentace Teoretická část (menšího objemu) orientace na zákazníka hodnocení procesu podmínky procesního řízení cyklus zlepšování procesu

Více

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Týmová (spolu)práce Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Úvod Tým (staroangl.) spřežení, potah Zde: malá pracovní skupina, jejímž úkolem je komplexně a interdisciplinárně

Více

SIMULTRAIN - UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SIMULTRAIN - UŽIVATELSKÝ MANUÁL PM PROGRAMME NW XXX_YYMMDD Název záznamu Pragoeduca, a.s. Martin Suchý, garant programu SIMULTRAIN - UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 SIMULTRAIN V7... 3 3 ÚVOD... 4 4 SPUŠTĚNÍ... 5 5 PRŮBĚH...

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

Michal Oškera (50854)

Michal Oškera (50854) PV098 - Řízení SW projektů semestrální práce Michal Oškera (50854) 19. listopadu 2003 Obsah 1 Úvod 2 2 Plán projektu 3 2.1 Plán CO.............................. 3 2.2 Plán JAK.............................

Více

náměstí Maxplatz v Bamberku

náměstí Maxplatz v Bamberku Tematická oblast: Decentrální správa blízká občanům ; Projektová skupina Strategie Zápis z 1. schůze konané ve čtvrtek dne 13. října 2005 v 10.00 hod. v knihovně radnice na náměstí Maxplatz v Bamberku

Více

NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ

NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ I N F O R M A C E N Á R O D N Í C E R T I F I K A C E S T U D E N T Ů Tato publikace je autorským dílem Národního certifikačního a akreditačního orgánu Společnosti pro projektové

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení předmětu Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu,

Více

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný 13 Krok 0: Než začneme 13 Krok 1: Vybrat si dobře placenou oblast 14 Krok 2: Vytvořit si plán osobního rozvoje 15 Krok 3: Naplnit osobní rozvoj 16 Krok 4: Osvojit si důležité

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Bezpečnostní normy a standardy KS - 6

Bezpečnostní normy a standardy KS - 6 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní normy a standardy KS - 6 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006 2 Osnova historický

Více

Představení výsledků projektu. Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov

Představení výsledků projektu. Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov Představení výsledků projektu Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov Procesy Městského úřadu Prostějov Identifikováno 923 procesů Setříděno do 173 procesů Jeden proces

Více