Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 338, Želešice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 338, 664 43 Želešice"

Transkript

1 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 338, Želešice PRACOVIŠTĚ: KOUNICKÁ 70, IVANČICE tel./fax: VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009 A/ Základní údaje o škole B/ Přehled oborů vzdělání C/ Personální zabezpečení školy D/ Výkon státní správy E/ Výsledky vzdělávání žáků F/ Údaje o prevenci sociálně patologických jevů G/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků H/ Údaje o aktivitách a prezentaci školy I/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti J/ Základní údaje o hospodaření školy K/ Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů L/ Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání a celoživotního učení M/ Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financ. z cizích zdrojů N/ Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi O/ Spolupráce s rodiči P/ Další údaje o škole R/ Zhodnocení a závěr 1

2 A/ Základní údaje o škole 1/ Mateřská škola a Základní škola,želešice Pracoviště: Kounická 70, Ivančice 2/ Zřizovatel školy : Jihomoravský kraje Žerotínovo nám. 3/ Brno 3/ Vlastník budovy : Město Ivančice náměstí Palackého Ivančice 4/ Ředitel školy : Mgr.Leoš Huzlík Pekařská Brno 5/ Zástupce ředitele školy : Mgr. Miroslava Šotová Hybešova Ivančice 6/ Školská rada viz celková Výroční zpráva B/ Přehled oborů vzdělání viz celková Výroční zpráva C/ Personální zabezpečení činnosti školy 1/ počty pedagogických a nepedagogických pracovníků Pracovníci Ředitel Zástupce ředitele 1 Učitel 5 Celkem pedag. prac. 6 domovník 1 Celkem nepedag. pracovníků 1 Celkem pracovníků 7 MŠ ZŠ ŠD, ŠK Internát ŠJ celkem 2

3 2/ Počty pracovníků školy dle věku : Věkové složení pedagogických pracovníků (uvádějte přepočtený počet pracovníků) Pedag. prac. Ostatní Věk Muži Źeny Muži Źeny Celkem do 35 let let nad 50 let Důchodci Celkem ,00 3/ Kvalifikovanost a aprobovanost učitelů a vychovatelů: Učitelé Učitelé MŠ vychovatelé Odborná kvalifikace (v %) 83, / Údaje o pracovnících školy: Jméno titul funkce pracoviště Kvalif. aprobace praxe Šotová Miroslava Mgr. zást.ředitele Ivančice VŠ spec.ped. 25 Krejčířová Andrea Mgr. učitel Ivančice VŠ spec.ped. 21 Missbachová Lenka učitel Ivančice VŠ spec.ped., 26 Strádalová Petra Mgr. učitel Ivančice VŠ spec.ped. 11 Šufeislová Mária Mgr. učitel Ivančice VŠ spec.ped. 22 Švihálek Jaroslav Mgr. učitel Ivančice VŠ I. stupeň ZŠ 23 5/ Absolventi, kteří nastoupili na školu : Učitelé Učitelé MŠ vychovatelé Školní rok 2008/ / Počet ostatních učitelů,kteří nastoupili nebo odešli : Učitelé Učitelé MŠ vychovatelé Školní rok 2008/ nástup Školní rok 2008/ odchod / Počet pracovníků neaprobovaných a v důchodu: Učitelé Učitelé MŠ vychovatelé Školní rok 2008/ neaprobovaných Školní rok 2008/ důchodci / Počet dojíždějících pedagogických pracovníků : Školní rok 2008/2009 Učitelé Učitelé MŠ vychovatelé celkem dojíždějící

4 D/ Výkon státní správy ve šk.roce 2008/2009 1/Rozhodnutí ředitele školy: Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání Dle 165 z. č. 561/2004 Sb, v platném znění, např.: Zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzděl. Zamítnutí plánu žádosti o odklad povinné školní docházky Přijetí k předškolnímu vzdělávání Ukončení předškolního vzdělávání Přijetí k základnímu vzdělávání Přestup žáka Převedení žáka do jiného vzděl. programu 6 0 Zamítnutí žádosti o povolení pokrač. v zákl. vzdělávání Přijetí ke vzdělávání ve střední škole Snížení úplaty za vzděl. nebo šk. služby Prominutí úplaty za vzděl. nebo šk. služby Dle 24 z. č. 109/2002 Sb., např.: O úhradě nákladů na zdrav. péči O umístění dítěte O přemístění dítěte O zrušení pobytu Celkem 6 0 2/ Počet nově přijatých žáků Ve školním roce byli přijati 4 noví žáci /noví žáci uvedeni v tabulce celkové Výroční zprávy/. E/ Výsledky výchovy a vzdělávání 1/ Vzdělávací program : Základní škola praktická - Vzdělávacího programu pro zvláštní školy, který schválilo MŠMT ČR, č.j /97-22 dne , jako učební dokument pro zvláštní školy - Vzdělávací program Škola hrou č.j. MŠZŠO 114/07 jako učební dokument pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s LMP. 3/ Počty žáků Základní školy praktické: 44 žáků 4/ Počty žáků Základní školy speciální : 3 žáci 5/ Počet tříd, oddělení ŠD, VS a žáků ve školním roce 2008/2009: Školní rok 2008/2009 Počet tříd Počet dětí/žáků Základní škola praktická

5 6/ Počet žáků na třídu a počet žáků na učitele ve šk. roce 2008/2009: Počet žáků na třídu /Ø/ Počet žáků na ped. prac. /Ø/ bez vedení školy Základní škola praktická 11,75 9,4 7/ Snížený stupeň z chování v ZŠ praktické: Snížený stupeň z chování Počet žáků % 2. stupeň z chování 7 14,87 3. stupeň z chování / Plnění učebních osnov a učebních plánů : Škola pracuje podle Vzdělávacího programu pro zvláštní školy, který schválilo MŠMT ČR, č. j /97-22 dne , jako učební dokument pro zvláštní školy. Další program, podle kterého se v tomto školním roce pracovalo, je Škola hrou, č.j. MŠZŠO 114/07 jako učební dokument pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s LMP. Učební plány a učební osnovy byly ve všech třídách splněny. 9/ Údaje o přijímacím řízení a zařazení žáků do učebních oborů : Jméno Roč. uč.obor učiliště umístěn Fűhrlinger David 9. nezařazen ne Hunka Patrik 9. Pekařské práce OU Lomená, Brno ano Hunka Rudolf 9. Kuchařské práce OU Lomená, Brno ano Komínková Romana 9. Květinářské práce OU Cvrčovice ano Langová Kateřina 9. Kuchařské práce OU M.Krumlov ano Stodůlková Veronika 9. Prodavačské práce OU Cvrčovice ano Škorpík Jiří 9. Tesařské a truhlářské práce OU Lomená, Brno ano Šoula Tomáš 9. Strojněmont.-automont. práce OU Lomená, Brno ano Tůmová Zdeňka 9. Kuchařské práce OU M.Krumlov ano Urbanová Petra 9. nezařazena ne Pospíšilová Jarmila 9. Kuchařské práce OU M.Krumlov ano Binková Hana 8. Kuchařské práce OU M.Krumlov ano Kotlárová Lenka 8. Kuchařské práce OU M.Krumlov ano Sychra Tomáš 8. Malířské a natěračské práce OU Lomená, Brno ano Ve školním roce 08/09 ukončilo povinnou školní docházku 14 žáků školy. 10/ Mimoškolní aktivity školy /kroužky/: - míčové hry - zdravotní TV - aerobik - výtvarný - hudební 5

6 F/ Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Při škole pracuje školní metodička prevence. Cílem prevence soc.pat. jevů byla příprava takové výchovně vzdělávací strategie, která by byla komplexní a interaktivní, zaměřená na zkvalitnění komunikace, mezilidských vztahů, prevenci šikany, projevů rasismu a intolerance. V rámci prevence zneužívání návykových látek jsme se zaměřili na prevenci kouření a užívání alkoholu. Podstatou práce během celého školního roku bylo vytváření pozitivního sociálního klimatu ve škole, neboť došlo ke sloučení dvou pracovišť bylo potřeba pracovat na utvoření nového kolektivu žáků v rámci jednotlivých tříd i celé školy ( zvyšování důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, zařazování do skupin, práce ve skupině vrstevníků, pohoda a klid beze strachu a nejistoty, společné akce celé školy vzájemná spolupráce a tolerance). Žáci se obraceli na výchovnou poradkyni a metodičku prevence se svými problémy, rodiče si mohli domluvit schůzku kdykoli. Veškeré problémy, které se ve třídách objevily, byly ihned prokonzultovány se všemi pedagogickými pracovníky včetně zást. ředitele a ihned řešeny. V rámci nežádoucího chování bylo zástupkyní ředitele a metodičkou prevence řešeno následující : - zabavení krabičky cigaret na dívčím WC - napadení spolužáka na půdě školy - záškoláctví - vyčleňování žáka z kolektivu - nevhodné a nepřiměřené chování ve škole - upozornění rodičů na nevhodné chování žáků mimo školu Veškeré uvedené skutečnosti viz Zápisy výchovného poradenství. Na všechny problémy, které se během školního roku vyskytly, reagovala metodička prevence články ve školních novinách. Tyto noviny se ve vyučovacích hodinách čtou a společně probírají. Také byly připraveny dva samostatné programové bloky na téma alkohol a šikana. Úzce jsme spolupracovali s kurátory pro mládež, s PČR a s okresní metodičkou prevence. Akce, které byly během školního roku v rámci primární prevence uskutečněny: - program Prevence kouření - sdružení Podané ruce, a.s. - akce pořádaná školou Ve škole po škole (říjen) - zimní škola v přírodě Blatiny (únor) - koupání v krytém bazénu 2x během školního roku - březen festival dokumentárních filmů Jeden svět - programy PPP Brno pí Cupalová - Klima třídy pro III. a IV. třídu - účast žáků na sportovních akcích fotbal, ringo, stolní tenis - účast na divadelních představeních pro mladší žáky KIC Ivančice - účast žáků I. a II. třídy na výtvarných dílnách SVČ Ivančice - beseda s doktorem Radimem Uzlem KIC Ivančice - beseda s metodikem prevence (Mgr. Strádalová) na téma alkohol, šikana po jednotlivých třídách - školní vánoční besídka - pravidelné příspěvky žáků do měsíčních novin školy - účast žáků na sběru bylin, pomerančové kůry 6

7 G/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Typ kurzu/školení Počet zúčastněných Porady vých. poradců 1 Kritické myšlení 1 Činnostní učení 1 Logopedická konference 1 Kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení 1 Školení metodiků prevence 1 Hodnocení DVPP na škole : Z důvodů snížení rozpočtu na provoz školy nemůže škola zajistit rozsáhlejší vzdělávání pedagogických a provozních pracovníků. H/ Údaje o aktivitách a prezentaci školy Ve školním roce 2008/2009 pracovalo ve škole celkem pět zájmových kroužků. Byly to tyto kroužky: aerobic, hudební kroužek, zdravotní Tv, výtvarný kroužek a míčové hry. Naši školu navštěvuje značný počet žáků z okolních obcí, je tedy potěšující, že o zájmové kroužky byl zájem a s docházkou nebyly problémy. Některé kroužky byly zřízeny proto, aby se vyplnil čas o polední přestávce, kdy valná většina žáků nechodí na oběd a byla by celou dobu bez dozoru. Bylo proto lepší zřídit na tuto dobu kroužek. Tím se zajistil pro žáky dozor i kvalitně vyplněný volný čas. V kroužcích bylo zapsáno a navštěvovalo je celkem 50 žáků, což je 106% žáků naší školy. Již od roku 1998 rok plní škola minimální protidrogový program. V jeho rámci byli žáci na podzimním víkendovém pobytu nazvaném Ve škole po škole. Víkend se mimořádně vydařil. Letos jsme realizovali projekt Příroda, to je naše droga. Má dlouhodobý charakter a je žáky i jejich rodiči hodnocen velice pozitivně. Hodláme v něm pokračovat i do budoucna. Díky ochotě rodičů financovat akce, které v projektu jsou, jsme náš záměr mohli realizovat i v uplynulém školním roce. V zimním období jsme za výrazné podpory ředitelství školy v Želešicích pro žáky uspořádali zimní pobyt v přírodě v překrásném prostředí Českomoravské vysočiny v Blatinách v únoru Žáci naší školy pod vedením svých učitelek výtvarné výchovy obeslali v tomto školním roce výtvarné soutěže, které pořádaly SVČ Ivančice a pracoviště naší školy v Želešicích. Ve škole je poměrně dobře vybavená žákovská knihovna. V letošním školním roce jsme fond knihovny rozšířili o mnoho časopisů a knih pro děti i dospělé. Přispívali převážnou měrou učitelé. Díky spojení pracovišť Ivančice a Rosice naší školy jsme získali do knihovny mnoho nových titulů. Žáci mají o půjčování knih velký zájem a pravidelně ji navštěvují. Přispívá to velkou měrou k rozvoji jejich čtenářských dovedností a k osobnostnímu vývoji. Knihy z knihovny také využívají žáci nejvyšších ročníků pro vytváření krátkých referátů či obsahů z úryvků knih. Samozřejmě vždy podle svých možností a schopností. Již devátým rokem škola vydává vlastní časopis s názvem Naše noviny. Je to měsíčník, který přináší zpravodajství o tom, co se ve škole za uplynulý měsíc stalo, co je důležité v našem městě i jeho okolí. Do časopisu přispívají žáci buď přímo svými články a zprávami nebo alespoň vyprávěním svých zážitků a jiných zajímavostí ze svého okolí. Vyrábějí také ilustrace k jednotlivým reportážím. Rodiče školní časopis hodnotí vesměs velice pozitivně. Žáci se aktivně podílejí na 7

8 obsahu každého čísla a vždy se také na každé nové číslo velice těší. Je to pro ně pro všechny velice dobrá motivace ke čtení. Dokonce i ti, kteří mají se čtením potíže, si nechávají Naše noviny předčítat od jiných spolužáků. S časopisem se také pracuje v hodinách Čj a v jiných hodinách. Finanční možnosti umožňují tisk pouze tří čísel. Na tvorbě obsahu jednotlivých čísel se aktivně podílejí všichni vyučující, kteří společně se žáky zpracovávají jednotlivá témata a zážitky dětí. Je třeba vyzvednout aktivitu kolegyň Mgr.Krejčířové a Mgr. Strádalové. Hlavní redaktorkou je Mgr. Šotová. Naše škola velice dobře spolupracuje s místním Střediskem volného času v Ivančicích. Využíváme nabídky jejich akcí, ale organizují pro nás také akce vlastní. V tomto školním roce to byly akce: - Indiánskou stezkou - Jak se starat o Zemi - Den Země - Olympiáda všestrannosti - Cesta do středověku - Tvořivá dílna pedik - Tvořivá dílna keramika V hojné míře také využíváme nabídky akcí Kulturního a Informačního centra v Ivančicích. Zúčastnili jsme se: - 5x divadelního představení pro děti - koncert 2x - Abraka dabra Další akce, které jsme pro žáky organizovali: - exkurze do knihovny - exkurze na policii - exkurze na požární stanici - návštěva Národního divadla Brno - návštěva výstav v památníku A. Muchy - návštěva výstavy loutek v Brně - exkurze do Anthroposu Brno - Dravci - 2x Kouzelník - Koncert ZUŠ 2x - Besídka ZŠ Neslovice - Exkurze škola Želešice - Plavání v krytém bazénu Nová Ves 3x - Vánoční besídka - Školní výlet do ZOO Lešná - Mikuláš ve škole Pro vycházející žáky škola pořádá pravidelně exkurze do vhodných učilišť v našem okolí, kde by se mohli informovat a inspirovat se při výběru učebního oboru. Letos to byly: Exkurze do OU Lomená Brno - OU Cvrčovice - SOU Moravský Krumlov - SOU Rooseveltova Brno - Úřad práce Brno Žáci školy se pravidelně zúčastňují sportovních soutěží a soutěží zručnosti: - zručnost chlapci - zručnost dívky 8

9 - stolní tenis - malá kopaná - Sportovní hry mládeže - ringo I/ Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI viz celková výroční zpráva J/ Základní údaje o hospodaření školy viz celková výroční zpráva K/ Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů viz celková výroční zpráva 2/ Ve školním roce 2008/2009 byla realizována rekonstrukce osvětlení ve třídách a rekonstrukce výdejny stravy v Ivančicích, která byla financována městem Ivančice v celkové hodnotě 250 tisíc. L/ Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání a celoživotního učení Škola není zapojena do dalšího vzdělávání a celoživotního učení. M/ Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financ. z cizích zdrojů 1/ Ve školním roce 2008/2009 byla realizována rekonstrukce osvětlení ve třídách a rekonstrukce výdejny stravy v Ivančicích, která byla financována městem Ivančice v celkové hodnotě 250 tisíc. N/ Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi Při škole odborová organizace nepracuje. Pracovníci školy jsou pravidelně informováni o činnosti ČMOSu, KROSu. O/ Spolupráce s rodiči Spolupráci s rodiči našich žáků lze hodnotit jako dobrou. Vždy, když se vyskytl nějaký problém (výchovný či prospěchový) jsme vstoupili do jednání s rodiči. Až na jednu výjimku se vždy snažili velice spolupracovat a zajímali se o své dítě. Největší zájem projevovali tradičně rodiče vycházejících žáků při volbě povolání a při přijímacích řízeních na odborná učiliště. Někteří oslovení rodiče projevili ochotu organizačně pomoci při Dni dětí, který jsme ve škole pořádali. 9

10 P/ Další údaje o škole - sumář Stavební úpravy - V únoru 2009 byla na škole provedena kontrola zařízení pracovnicí OHS. Na základě zjištěných nedostatků byla na MÚ Ivančice podána žádost o opravy v budově školy. Jednalo se o : - rekonstrukci osvětlení ve třídách - oprava ventilátoru na WC v 1. poschodí - rekonstrukce výdejny jídla (umístění dvou umyvadel, obklady) Kulturní akce - Žáci prvního stupně pravidelně navštěvovali divadelní představení, která pořádá Kulturní a informační centrum Ivančice. V tomto školním roce shlédli celkem pět představení. - Mikuláš ve škole - školní vánoční - účast na soutěžní přehlídce dětských divadel oblasti Brno-venkov - představení ND Brno Sněhurka - dvakrát poznávací výlet do Brna odděleně pro žáky 1. a 2. stupně - dvakrát představení kouzelníka ve škole Hudební pořady Výstavy - koncerty v rámci kulturních pořadů Svatováclavských trhů, Chřestových trhů, koncerty ZUŠ Ivančice - koncerty pořádané KIC Ivančice pro žáky - besídka ZŠ Neslovice - pravidelná účast na výstavách pořádaných Okresním muzeem v Ivančicích - výstavy obrazů místních výtvarníků ve výstavní síni KIC Ivančice - expozice a školní kolo soutěže A-Kluby - expozice a školní kolo výtvarné soutěže - výstava loutky - exkurze Anthropos - dokumentární filmy Brno Sportovní akce - Běh 17. listopadu žáků ZvŠ v Předklášteří - Turnaj ve stolním tenise školní kolo - Okresní turnaj žáků ZvŠ v malé kopané - Okresní kolo sportovních her mládeže ZvŠ - turnaj ve stolním tenise okresní kolo - turnaj v Ringu v Předklášteří Soutěže - Okresní kolo zručnosti chlapců ZvŠ - Den Země (pořádal DDM Ivančice) - Den dětí ve škole - Výtvarná soutěž A-kluby - Výtvarná soutěž Zvířátka - Výtvarná soutěž SVČ - školní kolo soutěže ve sběru léčivých bylin - celoroční vědomostní soutěž ve školním časopise - soutěž ve sběru šípků 10

11 - soutěž ve sběru pomerančové kůry Škola v přírodě Další akce Exkurze Besedy Kroužky Ostatní spolupráce - v termínu v Blatinách na Českomoravské vysočině - v termínu Víkend Ve škole po škole v rámci protidrogového programu - účast žáků školy životě města (majáles, Chřestové trhy kulturní program) - výlety do okolí školy ( čistá voda v našem okolí, poznej okolí školy, technika v našem okolí ) - Mikuláš ve škole - jarní úklid v okolí školy, v blízkém přírodním parku na Réně, v okolí městské haly - odpoledne s koňmi na statku Padochovka - školní výlet do ZOO Lešná - do OU Moravská Krumlov žáci 9. ročníku - na Pracovní úřad v Brně 9.r. - do Městské knihovny 6.,7.r. - sběrný odpadní dvůr - místní požární stanice - policie ČR - místní soukromý zvěřinec v Ivančicích- Letkovicích - s psycholožkou PhDr. Strmiskovou 2x - se zástupkyní OU Cvrčovice - se zástupcem OU Lomená Brno - se zástupcem OU Kociánka Brno - zástupci škol a MÚ Ivančice v regionu - Aerobic, Výtvarný,hudební, zdravotní, míčové hry - velmi úzká spolupráce s CVČ Ivančice - s Kulturním a informačním centrem Ivančice - S Městským úřadem jednání se starostou, s úředníky MÚ při opravných pracích ve škole, práce ve školské komisi, v komisi životního prostředí,účast na zasedáních městské rady, zapůjčení sportovní haly na turnaj v kopané, zapůjčení stadionu na SHM, - s okolními ZŠ zapůjčení učebnic a metodických materiálů pro výuku nepovinného předmětu, časté a prosperující kontakty s ostatními školami v regionu základními i středními - s tělocvičnou jednotou Orel pronájem tělocvičny - s firmami a podniky Ekotex Ivančice,Česká spořitelna, realitní kancelář, Komerční banka sponzorování soutěží věcnými cenami fa Kališ elektrikářské práce ve škole, fa Brázdová potahové látky s rodiči a rodinami žáků R/ Zhodnocení a závěr 11

12 V tomto školním roce se dařilo pracovat podle stanovených plánů. Všechna témata, daná učebními osnovami, byla probrána. Škola si stále více získává své postavení v rámci ivančických škol, což dříve nebývalo. Našim žákům se postupně daří bourat názorové bariéry široké veřejnosti na speciální školství. V tomto směru nám však velice zkomplikuje práci nový školský zákon, který se o speciálním školství ve své původní podobě zmiňuje velice málo a předpisy pro psychologická vyšetření žáků. Na jejich základě nemůže být mnoho žáků, kteří by potřebovali spec.ped. péči, zařazeno do škol našeho typu. Mnohé školy a potažmo i rodiče (ale i psychologové) to pochopili tak, že školy našeho typu nadále nebudou existovat. Tato skutečnost se podepsala na počtu nově přijatých žáků. Vzniklé škody se napravují velice pomalu a vyžadují značné úsilí a neustálé vysvětlování. Vybavení školy učebními pomůckami není pro pracovníky školy uspokojující, chtěli bychom našim žákům dát mnohem více, než nám dávají současné finanční možnosti. Nových učebních pomůcek si můžeme dovolit koupit pouze několik ročně, proto modernizace v tomto směru postupuje pomalu. Ve škole panuje klidná atmosféra, která je způsobena pěkným vztahem mezi jednotlivými učiteli i mezi učitelským sborem a vedením školy. V uplynulém školním roce jsme měli mnoho práce s utvářením nového žákovského kolektivu. Na počátku školního roku se sešli žáci ze dvou různých pracovišť jedné školy (Ivančice, Rosice). To s sebou neslo značné problémy v chování a adaptaci mnohých žáků. Výchovná poradkyně společně s preventistkou musely několikrát během školního roku řešit různé přestupky(cigarety ve škole, rvačka, napadení spolužáka, šikana ). Velice úzce jsme v tomto ohledu spolupracovali s kurátorem pro mládež, i s PČR. Teprve ke konci června se podařilo vztahy ve škole stabilizovat na přijatelnou úroveň. V Ivančicích dne Mgr. Miroslava Šotová zástupce ředitele školy 12

Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 338, 664 43 Želešice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010

Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 338, 664 43 Želešice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 338, 664 43 Želešice PRACOVIŠTĚ: KOUNICKÁ 70, 664 91 IVANČICE tel./fax: 546 451 669 E-mail: zvsvangl@volny.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010 A/

Více

Mateřská škola a Základní škola, Ořechov

Mateřská škola a Základní škola, Ořechov Mateřská škola a Základní škola, Ořechov Komenského 4, 664 44 OŘECHOV U BRNA tel./fax : 547 225 129 E-mail : sps.orechov@volny.cz PRACOVIŠTĚ: KOUNICKÁ 70, 664 91 IVANČICE tel./fax: 546 451 669 E-mail:

Více

Mateřská škola a Základní škola, Ořechov

Mateřská škola a Základní škola, Ořechov Mateřská škola a Základní škola, Ořechov Komenského 4, 664 44 Ořechov u Brna tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: sps.orechov@volny.cz www.sweb.cz/spsorechov V ý r o č n í z p r á

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. V ý r o č n í z p r á v a

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. V ý r o č n í z p r á v a Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 338, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz V ý r o č n í z

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2009 / 2010

V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2009 / 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLA, Ž, ŽELEŠICE Sadová 338, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129, mobil : 731 109 181 E-mail : skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz V ý r o č n

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

za školní rok 2007 / 2008

za školní rok 2007 / 2008 MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLA, O, OŘECHOV Komenského 4, 664 44 Ořechov u Brna tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 E-mail : sps.orechov @ volny.cz www.sweb.cz/spsorechov V ý r o č n í z p

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Mateřská škola a Základní škola, Ořechov. za školní rok 2007 / 2008

Mateřská škola a Základní škola, Ořechov. za školní rok 2007 / 2008 Mateřská škola a Základní škola, Ořechov pracoviště : Židlochovice, Nádražní 232 tel./fax : 547 238 476 E-mail : sps.zidlochovice@volny.cz V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2007 / 2008 I. Základní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace 696 48 Ježov 50 Identifikátor školy: 600 115 526 Termín konání inspekce: 21.

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Nových Bránicích 31. 8. 2015 Čj.: 150831 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 1. 6. 2010 Seznam platných předpisů v resortu školství,

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Identifikátor školy: 650

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax: 547 225 129 mobil: 731 109 181 e-mail adresa:

Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax: 547 225 129 mobil: 731 109 181 e-mail adresa: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax: 547 225 129 mobil: 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz V ý r o č n í z p

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více