Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 338, Želešice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 338, 664 43 Želešice"

Transkript

1 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 338, Želešice PRACOVIŠTĚ: KOUNICKÁ 70, IVANČICE tel./fax: VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009 A/ Základní údaje o škole B/ Přehled oborů vzdělání C/ Personální zabezpečení školy D/ Výkon státní správy E/ Výsledky vzdělávání žáků F/ Údaje o prevenci sociálně patologických jevů G/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků H/ Údaje o aktivitách a prezentaci školy I/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti J/ Základní údaje o hospodaření školy K/ Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů L/ Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání a celoživotního učení M/ Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financ. z cizích zdrojů N/ Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi O/ Spolupráce s rodiči P/ Další údaje o škole R/ Zhodnocení a závěr 1

2 A/ Základní údaje o škole 1/ Mateřská škola a Základní škola,želešice Pracoviště: Kounická 70, Ivančice 2/ Zřizovatel školy : Jihomoravský kraje Žerotínovo nám. 3/ Brno 3/ Vlastník budovy : Město Ivančice náměstí Palackého Ivančice 4/ Ředitel školy : Mgr.Leoš Huzlík Pekařská Brno 5/ Zástupce ředitele školy : Mgr. Miroslava Šotová Hybešova Ivančice 6/ Školská rada viz celková Výroční zpráva B/ Přehled oborů vzdělání viz celková Výroční zpráva C/ Personální zabezpečení činnosti školy 1/ počty pedagogických a nepedagogických pracovníků Pracovníci Ředitel Zástupce ředitele 1 Učitel 5 Celkem pedag. prac. 6 domovník 1 Celkem nepedag. pracovníků 1 Celkem pracovníků 7 MŠ ZŠ ŠD, ŠK Internát ŠJ celkem 2

3 2/ Počty pracovníků školy dle věku : Věkové složení pedagogických pracovníků (uvádějte přepočtený počet pracovníků) Pedag. prac. Ostatní Věk Muži Źeny Muži Źeny Celkem do 35 let let nad 50 let Důchodci Celkem ,00 3/ Kvalifikovanost a aprobovanost učitelů a vychovatelů: Učitelé Učitelé MŠ vychovatelé Odborná kvalifikace (v %) 83, / Údaje o pracovnících školy: Jméno titul funkce pracoviště Kvalif. aprobace praxe Šotová Miroslava Mgr. zást.ředitele Ivančice VŠ spec.ped. 25 Krejčířová Andrea Mgr. učitel Ivančice VŠ spec.ped. 21 Missbachová Lenka učitel Ivančice VŠ spec.ped., 26 Strádalová Petra Mgr. učitel Ivančice VŠ spec.ped. 11 Šufeislová Mária Mgr. učitel Ivančice VŠ spec.ped. 22 Švihálek Jaroslav Mgr. učitel Ivančice VŠ I. stupeň ZŠ 23 5/ Absolventi, kteří nastoupili na školu : Učitelé Učitelé MŠ vychovatelé Školní rok 2008/ / Počet ostatních učitelů,kteří nastoupili nebo odešli : Učitelé Učitelé MŠ vychovatelé Školní rok 2008/ nástup Školní rok 2008/ odchod / Počet pracovníků neaprobovaných a v důchodu: Učitelé Učitelé MŠ vychovatelé Školní rok 2008/ neaprobovaných Školní rok 2008/ důchodci / Počet dojíždějících pedagogických pracovníků : Školní rok 2008/2009 Učitelé Učitelé MŠ vychovatelé celkem dojíždějící

4 D/ Výkon státní správy ve šk.roce 2008/2009 1/Rozhodnutí ředitele školy: Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání Dle 165 z. č. 561/2004 Sb, v platném znění, např.: Zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzděl. Zamítnutí plánu žádosti o odklad povinné školní docházky Přijetí k předškolnímu vzdělávání Ukončení předškolního vzdělávání Přijetí k základnímu vzdělávání Přestup žáka Převedení žáka do jiného vzděl. programu 6 0 Zamítnutí žádosti o povolení pokrač. v zákl. vzdělávání Přijetí ke vzdělávání ve střední škole Snížení úplaty za vzděl. nebo šk. služby Prominutí úplaty za vzděl. nebo šk. služby Dle 24 z. č. 109/2002 Sb., např.: O úhradě nákladů na zdrav. péči O umístění dítěte O přemístění dítěte O zrušení pobytu Celkem 6 0 2/ Počet nově přijatých žáků Ve školním roce byli přijati 4 noví žáci /noví žáci uvedeni v tabulce celkové Výroční zprávy/. E/ Výsledky výchovy a vzdělávání 1/ Vzdělávací program : Základní škola praktická - Vzdělávacího programu pro zvláštní školy, který schválilo MŠMT ČR, č.j /97-22 dne , jako učební dokument pro zvláštní školy - Vzdělávací program Škola hrou č.j. MŠZŠO 114/07 jako učební dokument pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s LMP. 3/ Počty žáků Základní školy praktické: 44 žáků 4/ Počty žáků Základní školy speciální : 3 žáci 5/ Počet tříd, oddělení ŠD, VS a žáků ve školním roce 2008/2009: Školní rok 2008/2009 Počet tříd Počet dětí/žáků Základní škola praktická

5 6/ Počet žáků na třídu a počet žáků na učitele ve šk. roce 2008/2009: Počet žáků na třídu /Ø/ Počet žáků na ped. prac. /Ø/ bez vedení školy Základní škola praktická 11,75 9,4 7/ Snížený stupeň z chování v ZŠ praktické: Snížený stupeň z chování Počet žáků % 2. stupeň z chování 7 14,87 3. stupeň z chování / Plnění učebních osnov a učebních plánů : Škola pracuje podle Vzdělávacího programu pro zvláštní školy, který schválilo MŠMT ČR, č. j /97-22 dne , jako učební dokument pro zvláštní školy. Další program, podle kterého se v tomto školním roce pracovalo, je Škola hrou, č.j. MŠZŠO 114/07 jako učební dokument pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s LMP. Učební plány a učební osnovy byly ve všech třídách splněny. 9/ Údaje o přijímacím řízení a zařazení žáků do učebních oborů : Jméno Roč. uč.obor učiliště umístěn Fűhrlinger David 9. nezařazen ne Hunka Patrik 9. Pekařské práce OU Lomená, Brno ano Hunka Rudolf 9. Kuchařské práce OU Lomená, Brno ano Komínková Romana 9. Květinářské práce OU Cvrčovice ano Langová Kateřina 9. Kuchařské práce OU M.Krumlov ano Stodůlková Veronika 9. Prodavačské práce OU Cvrčovice ano Škorpík Jiří 9. Tesařské a truhlářské práce OU Lomená, Brno ano Šoula Tomáš 9. Strojněmont.-automont. práce OU Lomená, Brno ano Tůmová Zdeňka 9. Kuchařské práce OU M.Krumlov ano Urbanová Petra 9. nezařazena ne Pospíšilová Jarmila 9. Kuchařské práce OU M.Krumlov ano Binková Hana 8. Kuchařské práce OU M.Krumlov ano Kotlárová Lenka 8. Kuchařské práce OU M.Krumlov ano Sychra Tomáš 8. Malířské a natěračské práce OU Lomená, Brno ano Ve školním roce 08/09 ukončilo povinnou školní docházku 14 žáků školy. 10/ Mimoškolní aktivity školy /kroužky/: - míčové hry - zdravotní TV - aerobik - výtvarný - hudební 5

6 F/ Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Při škole pracuje školní metodička prevence. Cílem prevence soc.pat. jevů byla příprava takové výchovně vzdělávací strategie, která by byla komplexní a interaktivní, zaměřená na zkvalitnění komunikace, mezilidských vztahů, prevenci šikany, projevů rasismu a intolerance. V rámci prevence zneužívání návykových látek jsme se zaměřili na prevenci kouření a užívání alkoholu. Podstatou práce během celého školního roku bylo vytváření pozitivního sociálního klimatu ve škole, neboť došlo ke sloučení dvou pracovišť bylo potřeba pracovat na utvoření nového kolektivu žáků v rámci jednotlivých tříd i celé školy ( zvyšování důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, zařazování do skupin, práce ve skupině vrstevníků, pohoda a klid beze strachu a nejistoty, společné akce celé školy vzájemná spolupráce a tolerance). Žáci se obraceli na výchovnou poradkyni a metodičku prevence se svými problémy, rodiče si mohli domluvit schůzku kdykoli. Veškeré problémy, které se ve třídách objevily, byly ihned prokonzultovány se všemi pedagogickými pracovníky včetně zást. ředitele a ihned řešeny. V rámci nežádoucího chování bylo zástupkyní ředitele a metodičkou prevence řešeno následující : - zabavení krabičky cigaret na dívčím WC - napadení spolužáka na půdě školy - záškoláctví - vyčleňování žáka z kolektivu - nevhodné a nepřiměřené chování ve škole - upozornění rodičů na nevhodné chování žáků mimo školu Veškeré uvedené skutečnosti viz Zápisy výchovného poradenství. Na všechny problémy, které se během školního roku vyskytly, reagovala metodička prevence články ve školních novinách. Tyto noviny se ve vyučovacích hodinách čtou a společně probírají. Také byly připraveny dva samostatné programové bloky na téma alkohol a šikana. Úzce jsme spolupracovali s kurátory pro mládež, s PČR a s okresní metodičkou prevence. Akce, které byly během školního roku v rámci primární prevence uskutečněny: - program Prevence kouření - sdružení Podané ruce, a.s. - akce pořádaná školou Ve škole po škole (říjen) - zimní škola v přírodě Blatiny (únor) - koupání v krytém bazénu 2x během školního roku - březen festival dokumentárních filmů Jeden svět - programy PPP Brno pí Cupalová - Klima třídy pro III. a IV. třídu - účast žáků na sportovních akcích fotbal, ringo, stolní tenis - účast na divadelních představeních pro mladší žáky KIC Ivančice - účast žáků I. a II. třídy na výtvarných dílnách SVČ Ivančice - beseda s doktorem Radimem Uzlem KIC Ivančice - beseda s metodikem prevence (Mgr. Strádalová) na téma alkohol, šikana po jednotlivých třídách - školní vánoční besídka - pravidelné příspěvky žáků do měsíčních novin školy - účast žáků na sběru bylin, pomerančové kůry 6

7 G/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Typ kurzu/školení Počet zúčastněných Porady vých. poradců 1 Kritické myšlení 1 Činnostní učení 1 Logopedická konference 1 Kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení 1 Školení metodiků prevence 1 Hodnocení DVPP na škole : Z důvodů snížení rozpočtu na provoz školy nemůže škola zajistit rozsáhlejší vzdělávání pedagogických a provozních pracovníků. H/ Údaje o aktivitách a prezentaci školy Ve školním roce 2008/2009 pracovalo ve škole celkem pět zájmových kroužků. Byly to tyto kroužky: aerobic, hudební kroužek, zdravotní Tv, výtvarný kroužek a míčové hry. Naši školu navštěvuje značný počet žáků z okolních obcí, je tedy potěšující, že o zájmové kroužky byl zájem a s docházkou nebyly problémy. Některé kroužky byly zřízeny proto, aby se vyplnil čas o polední přestávce, kdy valná většina žáků nechodí na oběd a byla by celou dobu bez dozoru. Bylo proto lepší zřídit na tuto dobu kroužek. Tím se zajistil pro žáky dozor i kvalitně vyplněný volný čas. V kroužcích bylo zapsáno a navštěvovalo je celkem 50 žáků, což je 106% žáků naší školy. Již od roku 1998 rok plní škola minimální protidrogový program. V jeho rámci byli žáci na podzimním víkendovém pobytu nazvaném Ve škole po škole. Víkend se mimořádně vydařil. Letos jsme realizovali projekt Příroda, to je naše droga. Má dlouhodobý charakter a je žáky i jejich rodiči hodnocen velice pozitivně. Hodláme v něm pokračovat i do budoucna. Díky ochotě rodičů financovat akce, které v projektu jsou, jsme náš záměr mohli realizovat i v uplynulém školním roce. V zimním období jsme za výrazné podpory ředitelství školy v Želešicích pro žáky uspořádali zimní pobyt v přírodě v překrásném prostředí Českomoravské vysočiny v Blatinách v únoru Žáci naší školy pod vedením svých učitelek výtvarné výchovy obeslali v tomto školním roce výtvarné soutěže, které pořádaly SVČ Ivančice a pracoviště naší školy v Želešicích. Ve škole je poměrně dobře vybavená žákovská knihovna. V letošním školním roce jsme fond knihovny rozšířili o mnoho časopisů a knih pro děti i dospělé. Přispívali převážnou měrou učitelé. Díky spojení pracovišť Ivančice a Rosice naší školy jsme získali do knihovny mnoho nových titulů. Žáci mají o půjčování knih velký zájem a pravidelně ji navštěvují. Přispívá to velkou měrou k rozvoji jejich čtenářských dovedností a k osobnostnímu vývoji. Knihy z knihovny také využívají žáci nejvyšších ročníků pro vytváření krátkých referátů či obsahů z úryvků knih. Samozřejmě vždy podle svých možností a schopností. Již devátým rokem škola vydává vlastní časopis s názvem Naše noviny. Je to měsíčník, který přináší zpravodajství o tom, co se ve škole za uplynulý měsíc stalo, co je důležité v našem městě i jeho okolí. Do časopisu přispívají žáci buď přímo svými články a zprávami nebo alespoň vyprávěním svých zážitků a jiných zajímavostí ze svého okolí. Vyrábějí také ilustrace k jednotlivým reportážím. Rodiče školní časopis hodnotí vesměs velice pozitivně. Žáci se aktivně podílejí na 7

8 obsahu každého čísla a vždy se také na každé nové číslo velice těší. Je to pro ně pro všechny velice dobrá motivace ke čtení. Dokonce i ti, kteří mají se čtením potíže, si nechávají Naše noviny předčítat od jiných spolužáků. S časopisem se také pracuje v hodinách Čj a v jiných hodinách. Finanční možnosti umožňují tisk pouze tří čísel. Na tvorbě obsahu jednotlivých čísel se aktivně podílejí všichni vyučující, kteří společně se žáky zpracovávají jednotlivá témata a zážitky dětí. Je třeba vyzvednout aktivitu kolegyň Mgr.Krejčířové a Mgr. Strádalové. Hlavní redaktorkou je Mgr. Šotová. Naše škola velice dobře spolupracuje s místním Střediskem volného času v Ivančicích. Využíváme nabídky jejich akcí, ale organizují pro nás také akce vlastní. V tomto školním roce to byly akce: - Indiánskou stezkou - Jak se starat o Zemi - Den Země - Olympiáda všestrannosti - Cesta do středověku - Tvořivá dílna pedik - Tvořivá dílna keramika V hojné míře také využíváme nabídky akcí Kulturního a Informačního centra v Ivančicích. Zúčastnili jsme se: - 5x divadelního představení pro děti - koncert 2x - Abraka dabra Další akce, které jsme pro žáky organizovali: - exkurze do knihovny - exkurze na policii - exkurze na požární stanici - návštěva Národního divadla Brno - návštěva výstav v památníku A. Muchy - návštěva výstavy loutek v Brně - exkurze do Anthroposu Brno - Dravci - 2x Kouzelník - Koncert ZUŠ 2x - Besídka ZŠ Neslovice - Exkurze škola Želešice - Plavání v krytém bazénu Nová Ves 3x - Vánoční besídka - Školní výlet do ZOO Lešná - Mikuláš ve škole Pro vycházející žáky škola pořádá pravidelně exkurze do vhodných učilišť v našem okolí, kde by se mohli informovat a inspirovat se při výběru učebního oboru. Letos to byly: Exkurze do OU Lomená Brno - OU Cvrčovice - SOU Moravský Krumlov - SOU Rooseveltova Brno - Úřad práce Brno Žáci školy se pravidelně zúčastňují sportovních soutěží a soutěží zručnosti: - zručnost chlapci - zručnost dívky 8

9 - stolní tenis - malá kopaná - Sportovní hry mládeže - ringo I/ Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI viz celková výroční zpráva J/ Základní údaje o hospodaření školy viz celková výroční zpráva K/ Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů viz celková výroční zpráva 2/ Ve školním roce 2008/2009 byla realizována rekonstrukce osvětlení ve třídách a rekonstrukce výdejny stravy v Ivančicích, která byla financována městem Ivančice v celkové hodnotě 250 tisíc. L/ Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání a celoživotního učení Škola není zapojena do dalšího vzdělávání a celoživotního učení. M/ Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financ. z cizích zdrojů 1/ Ve školním roce 2008/2009 byla realizována rekonstrukce osvětlení ve třídách a rekonstrukce výdejny stravy v Ivančicích, která byla financována městem Ivančice v celkové hodnotě 250 tisíc. N/ Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi Při škole odborová organizace nepracuje. Pracovníci školy jsou pravidelně informováni o činnosti ČMOSu, KROSu. O/ Spolupráce s rodiči Spolupráci s rodiči našich žáků lze hodnotit jako dobrou. Vždy, když se vyskytl nějaký problém (výchovný či prospěchový) jsme vstoupili do jednání s rodiči. Až na jednu výjimku se vždy snažili velice spolupracovat a zajímali se o své dítě. Největší zájem projevovali tradičně rodiče vycházejících žáků při volbě povolání a při přijímacích řízeních na odborná učiliště. Někteří oslovení rodiče projevili ochotu organizačně pomoci při Dni dětí, který jsme ve škole pořádali. 9

10 P/ Další údaje o škole - sumář Stavební úpravy - V únoru 2009 byla na škole provedena kontrola zařízení pracovnicí OHS. Na základě zjištěných nedostatků byla na MÚ Ivančice podána žádost o opravy v budově školy. Jednalo se o : - rekonstrukci osvětlení ve třídách - oprava ventilátoru na WC v 1. poschodí - rekonstrukce výdejny jídla (umístění dvou umyvadel, obklady) Kulturní akce - Žáci prvního stupně pravidelně navštěvovali divadelní představení, která pořádá Kulturní a informační centrum Ivančice. V tomto školním roce shlédli celkem pět představení. - Mikuláš ve škole - školní vánoční - účast na soutěžní přehlídce dětských divadel oblasti Brno-venkov - představení ND Brno Sněhurka - dvakrát poznávací výlet do Brna odděleně pro žáky 1. a 2. stupně - dvakrát představení kouzelníka ve škole Hudební pořady Výstavy - koncerty v rámci kulturních pořadů Svatováclavských trhů, Chřestových trhů, koncerty ZUŠ Ivančice - koncerty pořádané KIC Ivančice pro žáky - besídka ZŠ Neslovice - pravidelná účast na výstavách pořádaných Okresním muzeem v Ivančicích - výstavy obrazů místních výtvarníků ve výstavní síni KIC Ivančice - expozice a školní kolo soutěže A-Kluby - expozice a školní kolo výtvarné soutěže - výstava loutky - exkurze Anthropos - dokumentární filmy Brno Sportovní akce - Běh 17. listopadu žáků ZvŠ v Předklášteří - Turnaj ve stolním tenise školní kolo - Okresní turnaj žáků ZvŠ v malé kopané - Okresní kolo sportovních her mládeže ZvŠ - turnaj ve stolním tenise okresní kolo - turnaj v Ringu v Předklášteří Soutěže - Okresní kolo zručnosti chlapců ZvŠ - Den Země (pořádal DDM Ivančice) - Den dětí ve škole - Výtvarná soutěž A-kluby - Výtvarná soutěž Zvířátka - Výtvarná soutěž SVČ - školní kolo soutěže ve sběru léčivých bylin - celoroční vědomostní soutěž ve školním časopise - soutěž ve sběru šípků 10

11 - soutěž ve sběru pomerančové kůry Škola v přírodě Další akce Exkurze Besedy Kroužky Ostatní spolupráce - v termínu v Blatinách na Českomoravské vysočině - v termínu Víkend Ve škole po škole v rámci protidrogového programu - účast žáků školy životě města (majáles, Chřestové trhy kulturní program) - výlety do okolí školy ( čistá voda v našem okolí, poznej okolí školy, technika v našem okolí ) - Mikuláš ve škole - jarní úklid v okolí školy, v blízkém přírodním parku na Réně, v okolí městské haly - odpoledne s koňmi na statku Padochovka - školní výlet do ZOO Lešná - do OU Moravská Krumlov žáci 9. ročníku - na Pracovní úřad v Brně 9.r. - do Městské knihovny 6.,7.r. - sběrný odpadní dvůr - místní požární stanice - policie ČR - místní soukromý zvěřinec v Ivančicích- Letkovicích - s psycholožkou PhDr. Strmiskovou 2x - se zástupkyní OU Cvrčovice - se zástupcem OU Lomená Brno - se zástupcem OU Kociánka Brno - zástupci škol a MÚ Ivančice v regionu - Aerobic, Výtvarný,hudební, zdravotní, míčové hry - velmi úzká spolupráce s CVČ Ivančice - s Kulturním a informačním centrem Ivančice - S Městským úřadem jednání se starostou, s úředníky MÚ při opravných pracích ve škole, práce ve školské komisi, v komisi životního prostředí,účast na zasedáních městské rady, zapůjčení sportovní haly na turnaj v kopané, zapůjčení stadionu na SHM, - s okolními ZŠ zapůjčení učebnic a metodických materiálů pro výuku nepovinného předmětu, časté a prosperující kontakty s ostatními školami v regionu základními i středními - s tělocvičnou jednotou Orel pronájem tělocvičny - s firmami a podniky Ekotex Ivančice,Česká spořitelna, realitní kancelář, Komerční banka sponzorování soutěží věcnými cenami fa Kališ elektrikářské práce ve škole, fa Brázdová potahové látky s rodiči a rodinami žáků R/ Zhodnocení a závěr 11

12 V tomto školním roce se dařilo pracovat podle stanovených plánů. Všechna témata, daná učebními osnovami, byla probrána. Škola si stále více získává své postavení v rámci ivančických škol, což dříve nebývalo. Našim žákům se postupně daří bourat názorové bariéry široké veřejnosti na speciální školství. V tomto směru nám však velice zkomplikuje práci nový školský zákon, který se o speciálním školství ve své původní podobě zmiňuje velice málo a předpisy pro psychologická vyšetření žáků. Na jejich základě nemůže být mnoho žáků, kteří by potřebovali spec.ped. péči, zařazeno do škol našeho typu. Mnohé školy a potažmo i rodiče (ale i psychologové) to pochopili tak, že školy našeho typu nadále nebudou existovat. Tato skutečnost se podepsala na počtu nově přijatých žáků. Vzniklé škody se napravují velice pomalu a vyžadují značné úsilí a neustálé vysvětlování. Vybavení školy učebními pomůckami není pro pracovníky školy uspokojující, chtěli bychom našim žákům dát mnohem více, než nám dávají současné finanční možnosti. Nových učebních pomůcek si můžeme dovolit koupit pouze několik ročně, proto modernizace v tomto směru postupuje pomalu. Ve škole panuje klidná atmosféra, která je způsobena pěkným vztahem mezi jednotlivými učiteli i mezi učitelským sborem a vedením školy. V uplynulém školním roce jsme měli mnoho práce s utvářením nového žákovského kolektivu. Na počátku školního roku se sešli žáci ze dvou různých pracovišť jedné školy (Ivančice, Rosice). To s sebou neslo značné problémy v chování a adaptaci mnohých žáků. Výchovná poradkyně společně s preventistkou musely několikrát během školního roku řešit různé přestupky(cigarety ve škole, rvačka, napadení spolužáka, šikana ). Velice úzce jsme v tomto ohledu spolupracovali s kurátorem pro mládež, i s PČR. Teprve ke konci června se podařilo vztahy ve škole stabilizovat na přijatelnou úroveň. V Ivančicích dne Mgr. Miroslava Šotová zástupce ředitele školy 12

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Část I. Základní charakteristika školy

Více

ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž

ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž Základní škola praktická a Základní škola speciální Kroměříž 1.máje 29, 767 1 Kroměříž IČO: 47 93 45 81 Tel./fax 573 331 961, tel. 573 338 882, 573 338 68, 573 358 21 E-mail: zvs.km@volny.cz Bankovní spojení:

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2010/2011 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 srpen 2014 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV školní rok 2012/2013 Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, dne

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/ 2013 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

2012-2013. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2012-2013. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2012-2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2013

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012/2013 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 č.j.: III -227/2012 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2008/2009 Praha září 2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008/2009 a o hospodaření školy za rok 2008 K tisku výroční zprávy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace Barvířská

Více

za školní rok 2008/2009

za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova 4 za školní rok 2008/2009 Počet stran :29 Počet příloh : - 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail, www

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více