Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 338, Želešice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 338, 664 43 Želešice"

Transkript

1 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 338, Želešice PRACOVIŠTĚ: KOUNICKÁ 70, IVANČICE tel./fax: VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009 A/ Základní údaje o škole B/ Přehled oborů vzdělání C/ Personální zabezpečení školy D/ Výkon státní správy E/ Výsledky vzdělávání žáků F/ Údaje o prevenci sociálně patologických jevů G/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků H/ Údaje o aktivitách a prezentaci školy I/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti J/ Základní údaje o hospodaření školy K/ Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů L/ Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání a celoživotního učení M/ Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financ. z cizích zdrojů N/ Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi O/ Spolupráce s rodiči P/ Další údaje o škole R/ Zhodnocení a závěr 1

2 A/ Základní údaje o škole 1/ Mateřská škola a Základní škola,želešice Pracoviště: Kounická 70, Ivančice 2/ Zřizovatel školy : Jihomoravský kraje Žerotínovo nám. 3/ Brno 3/ Vlastník budovy : Město Ivančice náměstí Palackého Ivančice 4/ Ředitel školy : Mgr.Leoš Huzlík Pekařská Brno 5/ Zástupce ředitele školy : Mgr. Miroslava Šotová Hybešova Ivančice 6/ Školská rada viz celková Výroční zpráva B/ Přehled oborů vzdělání viz celková Výroční zpráva C/ Personální zabezpečení činnosti školy 1/ počty pedagogických a nepedagogických pracovníků Pracovníci Ředitel Zástupce ředitele 1 Učitel 5 Celkem pedag. prac. 6 domovník 1 Celkem nepedag. pracovníků 1 Celkem pracovníků 7 MŠ ZŠ ŠD, ŠK Internát ŠJ celkem 2

3 2/ Počty pracovníků školy dle věku : Věkové složení pedagogických pracovníků (uvádějte přepočtený počet pracovníků) Pedag. prac. Ostatní Věk Muži Źeny Muži Źeny Celkem do 35 let let nad 50 let Důchodci Celkem ,00 3/ Kvalifikovanost a aprobovanost učitelů a vychovatelů: Učitelé Učitelé MŠ vychovatelé Odborná kvalifikace (v %) 83, / Údaje o pracovnících školy: Jméno titul funkce pracoviště Kvalif. aprobace praxe Šotová Miroslava Mgr. zást.ředitele Ivančice VŠ spec.ped. 25 Krejčířová Andrea Mgr. učitel Ivančice VŠ spec.ped. 21 Missbachová Lenka učitel Ivančice VŠ spec.ped., 26 Strádalová Petra Mgr. učitel Ivančice VŠ spec.ped. 11 Šufeislová Mária Mgr. učitel Ivančice VŠ spec.ped. 22 Švihálek Jaroslav Mgr. učitel Ivančice VŠ I. stupeň ZŠ 23 5/ Absolventi, kteří nastoupili na školu : Učitelé Učitelé MŠ vychovatelé Školní rok 2008/ / Počet ostatních učitelů,kteří nastoupili nebo odešli : Učitelé Učitelé MŠ vychovatelé Školní rok 2008/ nástup Školní rok 2008/ odchod / Počet pracovníků neaprobovaných a v důchodu: Učitelé Učitelé MŠ vychovatelé Školní rok 2008/ neaprobovaných Školní rok 2008/ důchodci / Počet dojíždějících pedagogických pracovníků : Školní rok 2008/2009 Učitelé Učitelé MŠ vychovatelé celkem dojíždějící

4 D/ Výkon státní správy ve šk.roce 2008/2009 1/Rozhodnutí ředitele školy: Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání Dle 165 z. č. 561/2004 Sb, v platném znění, např.: Zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzděl. Zamítnutí plánu žádosti o odklad povinné školní docházky Přijetí k předškolnímu vzdělávání Ukončení předškolního vzdělávání Přijetí k základnímu vzdělávání Přestup žáka Převedení žáka do jiného vzděl. programu 6 0 Zamítnutí žádosti o povolení pokrač. v zákl. vzdělávání Přijetí ke vzdělávání ve střední škole Snížení úplaty za vzděl. nebo šk. služby Prominutí úplaty za vzděl. nebo šk. služby Dle 24 z. č. 109/2002 Sb., např.: O úhradě nákladů na zdrav. péči O umístění dítěte O přemístění dítěte O zrušení pobytu Celkem 6 0 2/ Počet nově přijatých žáků Ve školním roce byli přijati 4 noví žáci /noví žáci uvedeni v tabulce celkové Výroční zprávy/. E/ Výsledky výchovy a vzdělávání 1/ Vzdělávací program : Základní škola praktická - Vzdělávacího programu pro zvláštní školy, který schválilo MŠMT ČR, č.j /97-22 dne , jako učební dokument pro zvláštní školy - Vzdělávací program Škola hrou č.j. MŠZŠO 114/07 jako učební dokument pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s LMP. 3/ Počty žáků Základní školy praktické: 44 žáků 4/ Počty žáků Základní školy speciální : 3 žáci 5/ Počet tříd, oddělení ŠD, VS a žáků ve školním roce 2008/2009: Školní rok 2008/2009 Počet tříd Počet dětí/žáků Základní škola praktická

5 6/ Počet žáků na třídu a počet žáků na učitele ve šk. roce 2008/2009: Počet žáků na třídu /Ø/ Počet žáků na ped. prac. /Ø/ bez vedení školy Základní škola praktická 11,75 9,4 7/ Snížený stupeň z chování v ZŠ praktické: Snížený stupeň z chování Počet žáků % 2. stupeň z chování 7 14,87 3. stupeň z chování / Plnění učebních osnov a učebních plánů : Škola pracuje podle Vzdělávacího programu pro zvláštní školy, který schválilo MŠMT ČR, č. j /97-22 dne , jako učební dokument pro zvláštní školy. Další program, podle kterého se v tomto školním roce pracovalo, je Škola hrou, č.j. MŠZŠO 114/07 jako učební dokument pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s LMP. Učební plány a učební osnovy byly ve všech třídách splněny. 9/ Údaje o přijímacím řízení a zařazení žáků do učebních oborů : Jméno Roč. uč.obor učiliště umístěn Fűhrlinger David 9. nezařazen ne Hunka Patrik 9. Pekařské práce OU Lomená, Brno ano Hunka Rudolf 9. Kuchařské práce OU Lomená, Brno ano Komínková Romana 9. Květinářské práce OU Cvrčovice ano Langová Kateřina 9. Kuchařské práce OU M.Krumlov ano Stodůlková Veronika 9. Prodavačské práce OU Cvrčovice ano Škorpík Jiří 9. Tesařské a truhlářské práce OU Lomená, Brno ano Šoula Tomáš 9. Strojněmont.-automont. práce OU Lomená, Brno ano Tůmová Zdeňka 9. Kuchařské práce OU M.Krumlov ano Urbanová Petra 9. nezařazena ne Pospíšilová Jarmila 9. Kuchařské práce OU M.Krumlov ano Binková Hana 8. Kuchařské práce OU M.Krumlov ano Kotlárová Lenka 8. Kuchařské práce OU M.Krumlov ano Sychra Tomáš 8. Malířské a natěračské práce OU Lomená, Brno ano Ve školním roce 08/09 ukončilo povinnou školní docházku 14 žáků školy. 10/ Mimoškolní aktivity školy /kroužky/: - míčové hry - zdravotní TV - aerobik - výtvarný - hudební 5

6 F/ Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Při škole pracuje školní metodička prevence. Cílem prevence soc.pat. jevů byla příprava takové výchovně vzdělávací strategie, která by byla komplexní a interaktivní, zaměřená na zkvalitnění komunikace, mezilidských vztahů, prevenci šikany, projevů rasismu a intolerance. V rámci prevence zneužívání návykových látek jsme se zaměřili na prevenci kouření a užívání alkoholu. Podstatou práce během celého školního roku bylo vytváření pozitivního sociálního klimatu ve škole, neboť došlo ke sloučení dvou pracovišť bylo potřeba pracovat na utvoření nového kolektivu žáků v rámci jednotlivých tříd i celé školy ( zvyšování důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, zařazování do skupin, práce ve skupině vrstevníků, pohoda a klid beze strachu a nejistoty, společné akce celé školy vzájemná spolupráce a tolerance). Žáci se obraceli na výchovnou poradkyni a metodičku prevence se svými problémy, rodiče si mohli domluvit schůzku kdykoli. Veškeré problémy, které se ve třídách objevily, byly ihned prokonzultovány se všemi pedagogickými pracovníky včetně zást. ředitele a ihned řešeny. V rámci nežádoucího chování bylo zástupkyní ředitele a metodičkou prevence řešeno následující : - zabavení krabičky cigaret na dívčím WC - napadení spolužáka na půdě školy - záškoláctví - vyčleňování žáka z kolektivu - nevhodné a nepřiměřené chování ve škole - upozornění rodičů na nevhodné chování žáků mimo školu Veškeré uvedené skutečnosti viz Zápisy výchovného poradenství. Na všechny problémy, které se během školního roku vyskytly, reagovala metodička prevence články ve školních novinách. Tyto noviny se ve vyučovacích hodinách čtou a společně probírají. Také byly připraveny dva samostatné programové bloky na téma alkohol a šikana. Úzce jsme spolupracovali s kurátory pro mládež, s PČR a s okresní metodičkou prevence. Akce, které byly během školního roku v rámci primární prevence uskutečněny: - program Prevence kouření - sdružení Podané ruce, a.s. - akce pořádaná školou Ve škole po škole (říjen) - zimní škola v přírodě Blatiny (únor) - koupání v krytém bazénu 2x během školního roku - březen festival dokumentárních filmů Jeden svět - programy PPP Brno pí Cupalová - Klima třídy pro III. a IV. třídu - účast žáků na sportovních akcích fotbal, ringo, stolní tenis - účast na divadelních představeních pro mladší žáky KIC Ivančice - účast žáků I. a II. třídy na výtvarných dílnách SVČ Ivančice - beseda s doktorem Radimem Uzlem KIC Ivančice - beseda s metodikem prevence (Mgr. Strádalová) na téma alkohol, šikana po jednotlivých třídách - školní vánoční besídka - pravidelné příspěvky žáků do měsíčních novin školy - účast žáků na sběru bylin, pomerančové kůry 6

7 G/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Typ kurzu/školení Počet zúčastněných Porady vých. poradců 1 Kritické myšlení 1 Činnostní učení 1 Logopedická konference 1 Kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení 1 Školení metodiků prevence 1 Hodnocení DVPP na škole : Z důvodů snížení rozpočtu na provoz školy nemůže škola zajistit rozsáhlejší vzdělávání pedagogických a provozních pracovníků. H/ Údaje o aktivitách a prezentaci školy Ve školním roce 2008/2009 pracovalo ve škole celkem pět zájmových kroužků. Byly to tyto kroužky: aerobic, hudební kroužek, zdravotní Tv, výtvarný kroužek a míčové hry. Naši školu navštěvuje značný počet žáků z okolních obcí, je tedy potěšující, že o zájmové kroužky byl zájem a s docházkou nebyly problémy. Některé kroužky byly zřízeny proto, aby se vyplnil čas o polední přestávce, kdy valná většina žáků nechodí na oběd a byla by celou dobu bez dozoru. Bylo proto lepší zřídit na tuto dobu kroužek. Tím se zajistil pro žáky dozor i kvalitně vyplněný volný čas. V kroužcích bylo zapsáno a navštěvovalo je celkem 50 žáků, což je 106% žáků naší školy. Již od roku 1998 rok plní škola minimální protidrogový program. V jeho rámci byli žáci na podzimním víkendovém pobytu nazvaném Ve škole po škole. Víkend se mimořádně vydařil. Letos jsme realizovali projekt Příroda, to je naše droga. Má dlouhodobý charakter a je žáky i jejich rodiči hodnocen velice pozitivně. Hodláme v něm pokračovat i do budoucna. Díky ochotě rodičů financovat akce, které v projektu jsou, jsme náš záměr mohli realizovat i v uplynulém školním roce. V zimním období jsme za výrazné podpory ředitelství školy v Želešicích pro žáky uspořádali zimní pobyt v přírodě v překrásném prostředí Českomoravské vysočiny v Blatinách v únoru Žáci naší školy pod vedením svých učitelek výtvarné výchovy obeslali v tomto školním roce výtvarné soutěže, které pořádaly SVČ Ivančice a pracoviště naší školy v Želešicích. Ve škole je poměrně dobře vybavená žákovská knihovna. V letošním školním roce jsme fond knihovny rozšířili o mnoho časopisů a knih pro děti i dospělé. Přispívali převážnou měrou učitelé. Díky spojení pracovišť Ivančice a Rosice naší školy jsme získali do knihovny mnoho nových titulů. Žáci mají o půjčování knih velký zájem a pravidelně ji navštěvují. Přispívá to velkou měrou k rozvoji jejich čtenářských dovedností a k osobnostnímu vývoji. Knihy z knihovny také využívají žáci nejvyšších ročníků pro vytváření krátkých referátů či obsahů z úryvků knih. Samozřejmě vždy podle svých možností a schopností. Již devátým rokem škola vydává vlastní časopis s názvem Naše noviny. Je to měsíčník, který přináší zpravodajství o tom, co se ve škole za uplynulý měsíc stalo, co je důležité v našem městě i jeho okolí. Do časopisu přispívají žáci buď přímo svými články a zprávami nebo alespoň vyprávěním svých zážitků a jiných zajímavostí ze svého okolí. Vyrábějí také ilustrace k jednotlivým reportážím. Rodiče školní časopis hodnotí vesměs velice pozitivně. Žáci se aktivně podílejí na 7

8 obsahu každého čísla a vždy se také na každé nové číslo velice těší. Je to pro ně pro všechny velice dobrá motivace ke čtení. Dokonce i ti, kteří mají se čtením potíže, si nechávají Naše noviny předčítat od jiných spolužáků. S časopisem se také pracuje v hodinách Čj a v jiných hodinách. Finanční možnosti umožňují tisk pouze tří čísel. Na tvorbě obsahu jednotlivých čísel se aktivně podílejí všichni vyučující, kteří společně se žáky zpracovávají jednotlivá témata a zážitky dětí. Je třeba vyzvednout aktivitu kolegyň Mgr.Krejčířové a Mgr. Strádalové. Hlavní redaktorkou je Mgr. Šotová. Naše škola velice dobře spolupracuje s místním Střediskem volného času v Ivančicích. Využíváme nabídky jejich akcí, ale organizují pro nás také akce vlastní. V tomto školním roce to byly akce: - Indiánskou stezkou - Jak se starat o Zemi - Den Země - Olympiáda všestrannosti - Cesta do středověku - Tvořivá dílna pedik - Tvořivá dílna keramika V hojné míře také využíváme nabídky akcí Kulturního a Informačního centra v Ivančicích. Zúčastnili jsme se: - 5x divadelního představení pro děti - koncert 2x - Abraka dabra Další akce, které jsme pro žáky organizovali: - exkurze do knihovny - exkurze na policii - exkurze na požární stanici - návštěva Národního divadla Brno - návštěva výstav v památníku A. Muchy - návštěva výstavy loutek v Brně - exkurze do Anthroposu Brno - Dravci - 2x Kouzelník - Koncert ZUŠ 2x - Besídka ZŠ Neslovice - Exkurze škola Želešice - Plavání v krytém bazénu Nová Ves 3x - Vánoční besídka - Školní výlet do ZOO Lešná - Mikuláš ve škole Pro vycházející žáky škola pořádá pravidelně exkurze do vhodných učilišť v našem okolí, kde by se mohli informovat a inspirovat se při výběru učebního oboru. Letos to byly: Exkurze do OU Lomená Brno - OU Cvrčovice - SOU Moravský Krumlov - SOU Rooseveltova Brno - Úřad práce Brno Žáci školy se pravidelně zúčastňují sportovních soutěží a soutěží zručnosti: - zručnost chlapci - zručnost dívky 8

9 - stolní tenis - malá kopaná - Sportovní hry mládeže - ringo I/ Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI viz celková výroční zpráva J/ Základní údaje o hospodaření školy viz celková výroční zpráva K/ Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů viz celková výroční zpráva 2/ Ve školním roce 2008/2009 byla realizována rekonstrukce osvětlení ve třídách a rekonstrukce výdejny stravy v Ivančicích, která byla financována městem Ivančice v celkové hodnotě 250 tisíc. L/ Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání a celoživotního učení Škola není zapojena do dalšího vzdělávání a celoživotního učení. M/ Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financ. z cizích zdrojů 1/ Ve školním roce 2008/2009 byla realizována rekonstrukce osvětlení ve třídách a rekonstrukce výdejny stravy v Ivančicích, která byla financována městem Ivančice v celkové hodnotě 250 tisíc. N/ Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi Při škole odborová organizace nepracuje. Pracovníci školy jsou pravidelně informováni o činnosti ČMOSu, KROSu. O/ Spolupráce s rodiči Spolupráci s rodiči našich žáků lze hodnotit jako dobrou. Vždy, když se vyskytl nějaký problém (výchovný či prospěchový) jsme vstoupili do jednání s rodiči. Až na jednu výjimku se vždy snažili velice spolupracovat a zajímali se o své dítě. Největší zájem projevovali tradičně rodiče vycházejících žáků při volbě povolání a při přijímacích řízeních na odborná učiliště. Někteří oslovení rodiče projevili ochotu organizačně pomoci při Dni dětí, který jsme ve škole pořádali. 9

10 P/ Další údaje o škole - sumář Stavební úpravy - V únoru 2009 byla na škole provedena kontrola zařízení pracovnicí OHS. Na základě zjištěných nedostatků byla na MÚ Ivančice podána žádost o opravy v budově školy. Jednalo se o : - rekonstrukci osvětlení ve třídách - oprava ventilátoru na WC v 1. poschodí - rekonstrukce výdejny jídla (umístění dvou umyvadel, obklady) Kulturní akce - Žáci prvního stupně pravidelně navštěvovali divadelní představení, která pořádá Kulturní a informační centrum Ivančice. V tomto školním roce shlédli celkem pět představení. - Mikuláš ve škole - školní vánoční - účast na soutěžní přehlídce dětských divadel oblasti Brno-venkov - představení ND Brno Sněhurka - dvakrát poznávací výlet do Brna odděleně pro žáky 1. a 2. stupně - dvakrát představení kouzelníka ve škole Hudební pořady Výstavy - koncerty v rámci kulturních pořadů Svatováclavských trhů, Chřestových trhů, koncerty ZUŠ Ivančice - koncerty pořádané KIC Ivančice pro žáky - besídka ZŠ Neslovice - pravidelná účast na výstavách pořádaných Okresním muzeem v Ivančicích - výstavy obrazů místních výtvarníků ve výstavní síni KIC Ivančice - expozice a školní kolo soutěže A-Kluby - expozice a školní kolo výtvarné soutěže - výstava loutky - exkurze Anthropos - dokumentární filmy Brno Sportovní akce - Běh 17. listopadu žáků ZvŠ v Předklášteří - Turnaj ve stolním tenise školní kolo - Okresní turnaj žáků ZvŠ v malé kopané - Okresní kolo sportovních her mládeže ZvŠ - turnaj ve stolním tenise okresní kolo - turnaj v Ringu v Předklášteří Soutěže - Okresní kolo zručnosti chlapců ZvŠ - Den Země (pořádal DDM Ivančice) - Den dětí ve škole - Výtvarná soutěž A-kluby - Výtvarná soutěž Zvířátka - Výtvarná soutěž SVČ - školní kolo soutěže ve sběru léčivých bylin - celoroční vědomostní soutěž ve školním časopise - soutěž ve sběru šípků 10

11 - soutěž ve sběru pomerančové kůry Škola v přírodě Další akce Exkurze Besedy Kroužky Ostatní spolupráce - v termínu v Blatinách na Českomoravské vysočině - v termínu Víkend Ve škole po škole v rámci protidrogového programu - účast žáků školy životě města (majáles, Chřestové trhy kulturní program) - výlety do okolí školy ( čistá voda v našem okolí, poznej okolí školy, technika v našem okolí ) - Mikuláš ve škole - jarní úklid v okolí školy, v blízkém přírodním parku na Réně, v okolí městské haly - odpoledne s koňmi na statku Padochovka - školní výlet do ZOO Lešná - do OU Moravská Krumlov žáci 9. ročníku - na Pracovní úřad v Brně 9.r. - do Městské knihovny 6.,7.r. - sběrný odpadní dvůr - místní požární stanice - policie ČR - místní soukromý zvěřinec v Ivančicích- Letkovicích - s psycholožkou PhDr. Strmiskovou 2x - se zástupkyní OU Cvrčovice - se zástupcem OU Lomená Brno - se zástupcem OU Kociánka Brno - zástupci škol a MÚ Ivančice v regionu - Aerobic, Výtvarný,hudební, zdravotní, míčové hry - velmi úzká spolupráce s CVČ Ivančice - s Kulturním a informačním centrem Ivančice - S Městským úřadem jednání se starostou, s úředníky MÚ při opravných pracích ve škole, práce ve školské komisi, v komisi životního prostředí,účast na zasedáních městské rady, zapůjčení sportovní haly na turnaj v kopané, zapůjčení stadionu na SHM, - s okolními ZŠ zapůjčení učebnic a metodických materiálů pro výuku nepovinného předmětu, časté a prosperující kontakty s ostatními školami v regionu základními i středními - s tělocvičnou jednotou Orel pronájem tělocvičny - s firmami a podniky Ekotex Ivančice,Česká spořitelna, realitní kancelář, Komerční banka sponzorování soutěží věcnými cenami fa Kališ elektrikářské práce ve škole, fa Brázdová potahové látky s rodiči a rodinami žáků R/ Zhodnocení a závěr 11

12 V tomto školním roce se dařilo pracovat podle stanovených plánů. Všechna témata, daná učebními osnovami, byla probrána. Škola si stále více získává své postavení v rámci ivančických škol, což dříve nebývalo. Našim žákům se postupně daří bourat názorové bariéry široké veřejnosti na speciální školství. V tomto směru nám však velice zkomplikuje práci nový školský zákon, který se o speciálním školství ve své původní podobě zmiňuje velice málo a předpisy pro psychologická vyšetření žáků. Na jejich základě nemůže být mnoho žáků, kteří by potřebovali spec.ped. péči, zařazeno do škol našeho typu. Mnohé školy a potažmo i rodiče (ale i psychologové) to pochopili tak, že školy našeho typu nadále nebudou existovat. Tato skutečnost se podepsala na počtu nově přijatých žáků. Vzniklé škody se napravují velice pomalu a vyžadují značné úsilí a neustálé vysvětlování. Vybavení školy učebními pomůckami není pro pracovníky školy uspokojující, chtěli bychom našim žákům dát mnohem více, než nám dávají současné finanční možnosti. Nových učebních pomůcek si můžeme dovolit koupit pouze několik ročně, proto modernizace v tomto směru postupuje pomalu. Ve škole panuje klidná atmosféra, která je způsobena pěkným vztahem mezi jednotlivými učiteli i mezi učitelským sborem a vedením školy. V uplynulém školním roce jsme měli mnoho práce s utvářením nového žákovského kolektivu. Na počátku školního roku se sešli žáci ze dvou různých pracovišť jedné školy (Ivančice, Rosice). To s sebou neslo značné problémy v chování a adaptaci mnohých žáků. Výchovná poradkyně společně s preventistkou musely několikrát během školního roku řešit různé přestupky(cigarety ve škole, rvačka, napadení spolužáka, šikana ). Velice úzce jsme v tomto ohledu spolupracovali s kurátorem pro mládež, i s PČR. Teprve ke konci června se podařilo vztahy ve škole stabilizovat na přijatelnou úroveň. V Ivančicích dne Mgr. Miroslava Šotová zástupce ředitele školy 12

Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 338, 664 43 Želešice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010

Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 338, 664 43 Želešice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 338, 664 43 Želešice PRACOVIŠTĚ: KOUNICKÁ 70, 664 91 IVANČICE tel./fax: 546 451 669 E-mail: zvsvangl@volny.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010 A/

Více

Mateřská škola a Základní škola, Ořechov

Mateřská škola a Základní škola, Ořechov Mateřská škola a Základní škola, Ořechov Komenského 4, 664 44 OŘECHOV U BRNA tel./fax : 547 225 129 E-mail : sps.orechov@volny.cz PRACOVIŠTĚ: KOUNICKÁ 70, 664 91 IVANČICE tel./fax: 546 451 669 E-mail:

Více

Mateřská škola a Základní škola, Ořechov

Mateřská škola a Základní škola, Ořechov Mateřská škola a Základní škola, Ořechov Komenského 4, 664 44 Ořechov u Brna tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: sps.orechov@volny.cz www.sweb.cz/spsorechov V ý r o č n í z p r á

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. V ý r o č n í z p r á v a

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. V ý r o č n í z p r á v a Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 338, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz V ý r o č n í z

Více

V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2008 / 2009

V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2008 / 2009 MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLA, Ž, ŽELEŠICE Sadová 338, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129, mobil : 731 109 181 E-mail : skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz V ý r o č n

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2009 / 2010

V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2009 / 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLA, Ž, ŽELEŠICE Sadová 338, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129, mobil : 731 109 181 E-mail : skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz V ý r o č n

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Mateřská škola a Základní škola, Ořechov. za školní rok 2007 / 2008

Mateřská škola a Základní škola, Ořechov. za školní rok 2007 / 2008 Mateřská škola a Základní škola, Ořechov pracoviště : Židlochovice, Nádražní 232 tel./fax : 547 238 476 E-mail : sps.zidlochovice@volny.cz V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2007 / 2008 I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

za školní rok 2007 / 2008

za školní rok 2007 / 2008 MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLA, O, OŘECHOV Komenského 4, 664 44 Ořechov u Brna tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 E-mail : sps.orechov @ volny.cz www.sweb.cz/spsorechov V ý r o č n í z p

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

P L Á N P R Á C E. na školní rok 2008 / 2009

P L Á N P R Á C E. na školní rok 2008 / 2009 MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŽELEŠICE Sadová 338, 664 43 Želešice pracoviště: Kounická 70, 664 91 Ivančice P L Á N P R Á C E na školní rok 2008 / 2009 Obsah: I. Organizace školního roku 2008 / 2009

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace 696 48 Ježov 50 Identifikátor školy: 600 115 526 Termín konání inspekce: 21.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek pro školy a školská zařízení OKRESU ZLÍN ZŠ Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace 763 24 Vlachovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice

Mateřská škola a Základní škola, Želešice Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 338, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz V ý r o č n í z

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 046 8/ Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 046 8/ Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 046 8/99-2650 Oblastní pracoviště č. 4 Signatura: bd5cs103 Okresní pracoviště Plzeň-sever INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Masarykova ZŠ Zruč-Senec, Školní 197, 330 08

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Nových Bránicích 31. 8. 2015 Čj.: 150831 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více