POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE"

Transkript

1 27. června /2011 Vážení občané, děkuji Vám všem za účast na slavnosti konané u příležitosti 55. výročí založení naší obce Lučina. Myslím si, že ač nám počasí trošku nepřálo, tak se slavnost vcelku vydařila ke spojenosti nás všech. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem organizátorům, kteří se snažili přizpůsobit program tak, aby byly spokojeny všechny věkové skupiny. Děkuji našim dětem z MŠ a ZŠ a paním učitelkám, které nacvičily velice pěkný program a tím ukázaly, jak máme šikovné děti. Zvlášť poděkování patří i chlapcům z fotbalové přípravky, pod vedením pana Goroše, kteří zvítězili v soutěži zimní liga předpřípravky a samozřejmě i našim členům Klubu důchodců. Současně děkuji i našim vystupujícím hostům Havířovským babkám, ruské folklórní skupině Sputnik, Marku Cabákovi, skupině Kabát revival a Klaunům z Balónkova. Dále bych chtěla poděkovat všem, kteří se postarali o bohaté občerstvení a všem těm, kteří se podíleli na přípravách prostředí, kde se slavnost konala. starostka obce POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ve středu dne v h v kulturní místnosti Domu služeb se koná zasedání zastupitelstva obce s tímto programem: 11. zahájení 12. složení slibu nového člena zastupitelstva obce 13. kontrola usnesení 14. zpráva o činnosti rady 15. schválení závěrečného účtu obce za rok 2010 a zprávy o výsledku přezkumu hospodaření obce za rok zpráva o činnosti finančního výboru 17. zpráva o činnosti kontrolního výboru 18. směna pozemků kolem ČOV s firmou SMVaK Ostrava 19. plán činnosti rady obce do konce roku volba nového člena rady obce 11. zrušení směrnice pro tvorbu a čerpání sociálního fondu bez náhrady 12. diskuse 13. závěr Zveme všechny občany! starostka obce

2 Obec Lučina Lučina č.p. 1 Plán činnosti Rady obce Lučina do konce roku 2011 v návaznosti na Programové prohlášení rady obce Lučina 13. červen 2011 Toto programové prohlášení Rady obce Lučina pro volební období schválila Rada obce Lučina na své schůzi dne Preambule Rada obce Lučina (dále jen RO) navazuje na výsledky práce orgánů, obecního úřadu a Programu rozvoje obce na období let v minulém volebním období. Cílem činnosti RO je zajistit občanům obce dostupnou kvalitu jejich života ve všech oblastech samostatné působnosti obce. Toto Programové prohlášení Rady obce na období vychází z rozboru potřeb občanů obce a z programů politických stran působících v obci Lučina. Rada obce s vědomím odpovědnosti za celkový rozvoj obce a se záměrem konkrétně, otevřeně a kontrolovatelně řídit obec, předkládá toto programové prohlášení: I. Oblast rozvoje obce Cíl: Aktivně působit prostřednictvím všech dostupných prostředků k vytváření podmínek, které umožní rozvoj obce Lučina. K naplnění výše uvedeného cíle bude RO realizovat tato opatření: 1.1. Maximální podporou vytvořit předpoklady pro realizaci výběrového řízení na dodavatele výstavby kanalizace Udržet vyrovnaný rozpočet až do konce roku Vstoupit do konkrétních jednání s podnikatelskými subjekty s cílem nalezení oboustranně prospěšné spolupráce a realizace vybraných projektů do konce roku II. Oblast vzdělávání, aktivit mládeže a sportu Cíl: Zajistit moderní, kvalitní a dobře financovaná školská zařízení, v nichž působí motivovaní a kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci, jejichž aktivní činnost významně ovlivňuje také volnočasové aktivity dětí a mládeže. Z tohoto hlediska chceme především: 2.1. Provést analýzu vhodného řešení rozšíření budovy školy a nalézt pro jejich realizaci patřičné finanční zdroje Na základě návrhů vedení školy připravit projekt a zajištění finančních zdrojů na dovybavení školního hřiště o další dětské sportovní a herní prvky. Ve spolupráci s vedením školy připravit finanční zdroje na jednu akci pořádanou na území obce pro okolní školy Zahájit jednání s dospívající mládeži za účelem vytvoření projektu centra společenských a zájmových činností včetně vytvoření finančních zdrojů pro realizaci v roce Posoudit vhodnost realizace dětského koutku na hřišti TJ Finstal, připravit projekt, případně zajistit finanční zdroje do rozpočtu roku III. Oblast dopravy a dopravní infrastruktury Cíl: Vycházíme z faktu, že rozvoj podmínek dopravy a dopravní dostupnosti je nezbytným předpokladem pro rozvoj obce, a proto: V oblasti rozvoje dopravní infrastruktury máme tyto záměry: 3.1. Zmapovat stav místních a účelových komunikací a provést jejich opravy.

3 3.2. Provést analýzu vhodnosti stávajícího dopravního značení dle schváleného pasportu, realizovat výměnu dopravního značení, provést opatření směřující ke zvýšení dopravní bezpečnosti na místních komunikací v sídlištní části obce. IV. Oblast sociální péče a kultury Cíl: Dosáhnout, aby v obci fungovala síť sociálních služeb, která bude efektivně poskytovat dostupné formy sociální péče. Systematicky podporovat veškeré kulturní aktivity a také o kulturní dědictví obyvatel obce. Naše hlavní priority v této oblasti vyjadřujeme takto: 4.1. Uspořádat ve spolupráci s ZŠ koncert pro občany u příležitosti zahájení adventního období spojené se slavnostním rozsvěcením vánočního stromu. V. Oblast životního prostředí Cíl: Dosáhnout zlepšování a ochranu stavu vody, ovzduší i hlukové zátěže, ekologicky zacházet s odpady a věnovat se revitalizaci a údržbě krajiny a v neposlední řadě ekologické osvětě. Za klíčové kroky v oblasti životního prostředí považujeme: 5.1. Hledat vhodný dotační titul pro získání finančních zdrojů na vybudování sběrného dvora. Provést výběrové řízení na zpracovatele všech druhů odpadů v obci. VI. Oblast cestovního ruchu Cíl: V zájmu rozvoje cestovního ruchu v obci podstatně zvýšit význam cestovního ruchu v ekonomice obce z hlediska zásad hospodaření s majetkem obce stanovených v zákoně o obcích. Za klíčové kroky v oblasti cestovního ruchu považujeme: 6.1. Provést analýzu a učinit jednoznačné rozhodnutí dalšího využití zařízení kempu a přilehlých prostor v návaznosti na příparvu rozpočtu roku Provést analýzu stávajícího smluvního stavu s nájemcem areálu minigolfu a rozhodnout o dalším fungování v návaznosti na přípravu rozpočtu roku VII. Oblast ochrany veřejného pořádku Cíl: Posílit bezpečnost občanů, citelně zlepšit ochranu jejich životů, zdraví a majetku před vlivy porušování občanského soužití, dopravy a kriminality. K naplnění těchto záměrů provedeme tato opatření: 7.1. Změnit design současného vydání Zpravodaje obce a zvýšit kvalitu a rozsah poskytovaných informací zaměřených především na dění v obci, na činnost RO a ZO Připravit výběrové řízení na zhotovitele nových webových stránek, zahájit práce spojené s tvorbou nových stránek a vyčlenit finanční zdroje na jejich realizaci v rámci rozpočtu na rok Ve spolupráci s PČR stanovit jasná pravidla pro provoz vodních skútrů a vodních motorových člunů na Žermanické přehradě a zajistit jejich dodržování. VIII. Oblast správy obce Cíl: Dosáhnout, aby činnost obecního úřadu byla vykonávána jako služba občanům, aby naplňovala principy dobré správy, fungovala efektivně a výkonně a zvyšovala kvalitu života občanů obce Připravit a schválit Organizační řád obecního úřadu obce Lučina, jako nejvyššího vnitřního organizačního předpisu obce Lučina. V této souvislosti specifikovat přesné kompetence jednotlivých zaměstnanců, včetně jejich popisů pracovních činností Všechny kroky a opatření Plánu činností do konce roku 2011 vést za účelem systematického plánování, postupného naplňování tohoto Programového prohlášení a hlavně vytváření finančních zdrojů pro přípravu, tvorbu a následné naplňování rozpočtu roku Schváleno RO usnesením číslo 12/RO/11 na zasedání dne 13. června 2011.

4

5

6 Vážení občané, jak jste již byli informováni v minulém čísle zpravodaje obce, probíhá v současné době úprava hřiště za školou. Byly zde zabetonovány nové sloupky na oplocení, které se už ale naší mládeži zalíbily natolik, že stihli jeden ohnout. Tuto skutečnost zachytila nově namontovaná kamera na škole a byly pořízeny záběry tohoto vandalství. Zvažujeme předání těchto záběrů policii ČR k vyřešení přestupku. Prosíme rodiče, aby vysvětlili i svým potomkům, že školní hřiště má sloužit k jejich zábavě a sportu a nikoli se stávat místem vandalství. místostarostka obce Vážení občané a milé děti, vážení zastupitelé, vzhledem k tomu, že se blíží doba prázdnin a dovolených, dovolte mi, abych Vám všem popřála krásné a spokojené prožití těchto nadcházejících dnů. Doufám, že si všichni řádně odpočinete a načerpáte hodně sil do další práce. starostka obce Červnové zprávičky proběhlo focení dětí ze všech tříd MŠ a ZŠ panem Domesem svátek Den dětí si děti z MŠ prožily při veselých aktivitách, které jim v tělocvičně připravily paní učitelky. Od do proběhl Barevný týden. Děti i dospělí se na každý den oblékali do oděvů určené barvy. I paní kuchařky se činily a jídlo přizpůsobily dané barvičce si žáci ZŠ užili v dopravní soutěž, kterou pro ně v tělocvičně připravili policisté ČR měly děti v MŠ poslední taneční kroužek. Za snahu byly oceněny diplomy se všechny děti z MŠ a ZŠ předvedly svými tanečními a pěveckými výkony na Lučinských slavnostech proběhla informativní schůzka rodičů předškolních dětí s vyučující 1. ročníku ZŠ byla odměněna Kateřinka Vaňková z 2. tř. MŠ diplomem a plyšáčkem za vítězství v celorepublikové výtvarné soutěži, kterou pořádal Český zahrádkářský svaz, republiková rada v Praze proběhly školní výlety dětí MŠ a ZŠ do Zoo Lešná byl ukončen plavecký kurz na 11. ZŠ ve F M vystoupily naše žačky na setkání jubilantů žáci ZŠ podnikli exkurzi do hráze a na rybí sádky jsme se v MŠ rozloučili s předškoláčky. Také nás navštívili prvňáčci a pochlubili se svým vysvědčením. Za ZŠ a MŠ Soňa Kiková

7 A je tu konec školního roku 2010/2011 Žáci základní školy dostanou vysvědčení, rozloučíme se s letošními páťáky a hurá na prázdniny. V prvních 14 dnech hlavních prázdnin bude v provozu mateřská škola a školní jídelna. Sejdeme se znovu ve čtvrtek 1. září 2011 v 8 hodin ve školní tělocvičně, kde proběhne slavnostní zahájení školního roku 2011/2012 a pasování nových prvňáčků. A první pondělí v měsíci září už odjíždíme na školu v přírodě. V tomto školním roce navštěvovalo naši školu 44 žáků, v tom příštím jich bude o dva více. Školní družinu navštěvovalo 28 dětí, pro příští školní rok je kapacita navýšena na 30. Kdo se zajímá o dění ve škole, jistě ví, že se děti i pedagogové zúčastnili spousty akcí. Některé z nich organizujeme v rámci školní výuky, některé pro nás připravují organizace i jedinci, často také vyjíždíme mimo školu. škola v přírodě ve Velkých Karlovicích přespolní běh v Dobré sběr starého papíru a pet víček výtvarné soutěže školní, oblastní a okresní, krajské kolo v recitaci projekt Nej Vej soutěž v anglickém jazyce šachový turnaj beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem výlet do zoo a na zámek Lešná spolupráce MŠ a ZŠ: návštěvy předškoláků v 1. třídě kulturní akce: loutkové divadlo O Koblížkovi, Psí princezna, O kůzlátkách, divadla v Ostravě Půjdem spolu do Betléma, Čarodějnice, výchovný koncert Pavla Nováka v Havířově, muzikál Popelka akce v rámci prevence: celoroční projekt Policie ČR AJAX, cvičení v přírodě na Myslivecké chatě, preventivní program Renarkon, dopravní soutěž mikroregion: návštěva hráze a rybích sádek spolupráce s rodiči, občany a organizacemi: Lampionový průvod, otevírání Slabikáře, Vánoční jarmark, recitační, pěvecká a taneční vystoupení pro důchodce, vystoupení na plesu hasičů, návštěvy knihovny budoucím pedagogům umožňujeme pedagogické praxe Mateřskou školu v tomto školním roce navštěvovalo celkem 42 dětí. 1. třídu MŠ 24 mladších dětí a 2. třídu MŠ 18 dětí, převážně předškolních. Celý rok měly děti v nabídce spoustu zajímavých aktivit a činností: svým vystoupením se děti spolupodílely na kulturních a společenských akcích navštívily nás divadélka Jedna, dvě, Smíšek, Interbubák a my jsme pro změnu zajeli na divadla do KDPB v Havířově bohaté byly ekologické aktivity (EVVO) proběhl celoroční sběr PET víček, který byl oceněn diplomem, sběr starého papíru, děti si užily vzdělávací program ekologického sdružení VITA Ostrava, pozorovaly zatmění Slunce, kácení smrku a břízek u školy, společně s rodiči proběhla tvořivá recyklace, děti si rozšířily poznatky o Zemi a její ničivé síle erupce sopky, zemětřesení, vlna tsunami. Navštívili jsme knihovnu, včelaře. Zúčastnili jsme se soutěže s Modrou pyramidou (4. místo) a soutěže O velikonoční trávník, kterou

8 pořádala Rožnovská travní semena. Tuto soutěž dokonce naše MŠ vyhrála. V celorepublikové výtvarné soutěži pořádané Českým zahrádkářským svazem republikou v Praze, získala naše Kateřinka Vaňková 1. místo, v kategorii polytechnická práce. celoročně probíhala vstřícná spolupráce s rodiči především s klubem rodičů (besídky, tvořivé dílny, karneval, schůzky, výlet ), také se ZŠ, zájmovými složkami (hasiči, fotbalisté, zahrádkáři) a obcí. Naše webové stránky Vám nabízejí informace i fotografie z dění ve škole i mimo výuku. Všem lidem, kteří nám umožnili něco nového poznat a vyzkoušet děkujeme! Přejeme Vám krásné prožití období letních prázdnin, spoustu sluníčka a pohody! Děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ Lučina PROVOZ KNIHOVNY O PRÁZDNINÁCH poslední den knihovny 2. a mimořádně otevřeno začátek provozu DOVOLENÁ ZUBNÍ ORDINACE MUDr. L. Neshodová DOVOLENÁ MUDr. Petr Karpeta a zastupuje MUDr. Moravec v Dobré od 7.00 do hodin Právní záležitosti Advokátní kancelář JUDr. Marcela Žoričová Poradenství, sepisování listin, žaloby, smlouvy a převody nemovitostí, zřizování věcných břemen apod. Rodinné právo Lučina Dům služeb, každou středu od do hodin V průběhu týdne lze telefonovat. Na Fojtství 8, Havířov, tel.: , mobil: , Povinné údaje periodického tisku dle zákona č. 46/2000 Sb.: Název, sídlo a IČO vydavatele: Obec Lučina, Obecní úřad Lučina 50, IČO Název: Lučinský zpravodaj, četnost vydávání: občasník, zdarma Č.j.: 85/456/18/77/Hr. Vyrábí tiskárna Beatris, Dobrá.

Vážení spoluobčané, 8. června 2011 6/2011

Vážení spoluobčané, 8. června 2011 6/2011 8. června 2011 6/2011 Usnesení ZASTUPITELSTVA OBCE č. 5 ze dne 23. 5. 2011 1/ZO/5 ZO schválilo doplněný program zasedání. 2/ZO/5 ZO vzalo na vědomí kontrolu usnesení. 3/ZO/5 ZO vzalo na vědomí zprávu o

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37, IČO 00494259 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 3 www.obeczermanice.cz 25. června 2012

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37, IČO 00494259 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 3 www.obeczermanice.cz 25. června 2012 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37, IČO 00494259 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 3 www.obeczermanice.cz 25. června 2012 KRÁTKÉ Dětský karneval Obecní úřad v Žermanicích ve spolupráci se Sportovním

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel (v textu jen zákon) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Malenice, okr. Strakonice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 za školní rok 2013/2014 V Šenově 30. září 2014 Mgr. Naděžda Pavlisková ředitelka ZŠ 1 Osnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Autoři: Mgr. R. Pytlík, Zpracováno: 9. 10. 2014 Platí pro: Příspěvková organizace Mgr. D. Šubová, Mgr. M. Ott M. Kunová, M. Skybíková Platnost od: 22. 10. 2014 Počet

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí str. 2, 3, 4 Frýdlant n. O., St. Hamry str. 4 Malenovice str. 5 Pržno, Staré Hamry str. 6 Baška str. 7 Lhotka, Bílá str. 8 Pstruží str. 9 Kunčice p. O., Metylovice

Více

Šilheřovický zpravodaj. Červen 2013

Šilheřovický zpravodaj. Červen 2013 Šilheřovický zpravodaj Červen 2013 ÚVODNÍ SLOVO Vážení občané, dovolte mi, abych Vás v červnovém vydání našeho obecního Zpravodaje blíže seznámila alespoň s těmi nejdůležitějšími investičními i neinvestičními

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

ŠKOLNÍ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ 2014-2017. ZŠ a MŠ VELKÁ LOSENICE

ŠKOLNÍ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ 2014-2017. ZŠ a MŠ VELKÁ LOSENICE ŠKOLNÍ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ 2014-2017 ZŠ a MŠ VELKÁ LOSENICE 1 1. Identifikační údaje školy a) název: Základní škola a Mateřská škola Velká Losenice, příspěvková organizacemi b) adresa: ZŠ a MŠ Velká

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2007/2008 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Jindřichův Hradec

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2007/2008 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Jindřichův Hradec VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2007/2008 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Jindřichův Hradec Charakteristika školy Název školy: Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Jindřichův

Více

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma Sibřinsko-stupický zpravodaj Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009 Z E B R I N zdarma ÚVODNÍK Vážení čtenáři! Je půl hodiny před koncem prvního červencového dne, a já Vás srdečně vítám nad stránkami letního čísla

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, 507 21 Veliš, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, 507 21 Veliš, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 4, 57 21 Veliš, tel. 493 773 611, 65 96 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 78 487/3 ČSOB a.s., IZO 65 59 794, www.zsbp.cz Obsah Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

ČERNOVICKÉ HODY. srpen. Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice pořádá ve dnech 5. 7. září 2014 tradiční

ČERNOVICKÉ HODY. srpen. Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice pořádá ve dnech 5. 7. září 2014 tradiční ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 4/2014 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ srpen Vážení spoluobčané, jsme v druhé polovině srpna, děti si užívají zbytku prázdnin a dospělí se

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

ŠIBŘINKY. VIII. setkání heligonkářů v Bosonohách. Slovo starosty. Kulturní kalendář a rok 2014

ŠIBŘINKY. VIII. setkání heligonkářů v Bosonohách. Slovo starosty. Kulturní kalendář a rok 2014 vydává statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 tel.: +420 547 422 710 www.bosonohy.cz XV. ročník, číslo 1, únor 2014 bosonozskyzpravodaj@centrum.cz Slovo starosty Krásné

Více

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní Suché: 27. 8. 2009 2 Obsah

Více

za školní rok 2011 2012

za školní rok 2011 2012 Základní škola Zbraslavice, okres Kutná Hora Zbraslavice 190 285 21 Zbraslavice IČO: 48670804 E-mail: zszbraslavice@sendme.cz Tel., fax: 327 591 134 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012-1

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Zpravodaj obce Hradištko Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Jak je patrné z fotografie, cest a cílů může být mnoho a najít cíl a cestu, která se bude líbit všem, může být velmi složité.. Pozorní

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, vydává školní časopis

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, vydává školní časopis MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.15/2015 1 Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace, IČ 75027305 Č.j.: ŘMŠ/39/2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více