-., t' Christine Harvey - ve spolupráci s. Billem Sykesem VLASTNICH RUKÁCH. B ó~ii" tlq.1) 1i\)114~.1 Iq.t..o':t.Ot.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "-., t' Christine Harvey - ve spolupráci s. Billem Sykesem VLASTNICH RUKÁCH. B ó~ii" tlq.1) 1i\)114~.1 Iq.t..o':t.Ot."

Transkript

1 - ( t' ' v N A Christine Harvey - ve spolupráci s Billem Sykesem : '~: ~ ;! ÚSPECH VE MÁTE VLASTNCH RUKÁCH 1S~f:t'9V~"u ''')int1~$tt~;envola lrpflbll)y PhDr Ml180~ B ó~" CbY~ ""'~~" : \ ~ ~ a Hčf~rl/~r ~i~~;)~;~~"'m J:;~n- j ~~ \ t S tlq1) 1i\)114~1 q to':t Ot J!ir '1 :1 li i l i' j Praha 1990 SNTL - Nakladatelství technické literatury

2 OBSAH Š T ~J o { v 1\1 Ä Pfedmluva k českému vydání 9 Ohlasyv tisku 13 O autorech 15 Pfedmluva - Jak a pročjsme napsalitutoknihu 17 Úvod 22 Část l Základní fakta která byste meli znát o obchodu 27 1 MaximálnAvyulijte väeho čím mdlete pnspat vy i jiní 29 Pfekonávejtepfektiky na kaldém kroku 30 ZvyAujtesvé cile a zlepaujtepfedstavuo sobi 31 Ovlivňujtejiné aby dosahovalinejvyaaíchvýkond 31 i Poznejtesvésilnéi slabéstránky 32 UdAlejte tohned 33 Nečekejtenaostatní 34 VAfte e nic není nemoiné 36 2 PoskytnAtejim fakt& aby se mohli rozhodnout 38 Poznejte výrobek do detaild staňte se autoritou 39 Dbejtena zachovánírovnováhy 41 Poznejtepfeká!ky 42 Získejtejejichpodporu 43 UsnadnAte výuku '' 44 Stanovte vysoké poladavky 48 B~ďte vynálézaví 49 l 3 Soustfeďtese na pfednostia výhodyvýrobku 51 Pamatujte e lidé kupují u výrobku výhody nikohtechnické l1daje 51 Uveďte"""""""""""""""""" výhody kaldé vlastnosti svého výrobku 52 Hovofte piatea pfemýälejte o výhodách svých výrobkd 53 Zddrazňujte výhody ve väech oblastech livota 56 5

3 Část n Jak nejlépe motivovat o o o o o o o o o o o o o o o o o o 61 4 Zapamatujte si a budete mít úspach o o o o o o o 63 5 Vedeni je pro každého o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 67 :ReknAte jim co se očekává o o o o oo o o o o o 67 Učte rozdílu mezi sndit se a vykonat o o o o o o o o o o o o 69 :ReAte i malé úkoly neúnavna o o o o o o o o o o 70 Část m Základní teohniky které usnadní nákup o o o o o o 75 6 Pomáhejte zákazník11mpoznat jejich potteby o o o o o o o o 77 PfimAjte zákazníka aby formuloval své potteby o o o o o o o o 77 Ptejte se na potteby zákazníka o o o o o o o o o o o o o o o 78 Rozpoznejte potteby zákazníka jinak ztratíte obchod o o o o o o 78 7 Neprodávejte - ať oni kupují o o o o o o o o o o o o o o o o o 80 Poznejte které výhody jsou pro zákazníka nejd1lležitajaío o o o 80 Držte se jejich potteb o o o o o o o o o o o o o o o o o o 81 Jen se ptejte! o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 81 Naslouchejte! o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 83 Potvrd'te znovu že výhody výrobku zákazníka uspokojí o o 83 Část V Jak prekonat námitky zákazníka o o o o o o o o o 87 8 Budete-li jednat takto nikdy nebudete mít starosti s námitkami zákazníka o oo o o o o o oo o o 89 MAjte k námitkám pozitivni postoj o o o o o o o 89 Zaútočte na n4mitky ptímo o o o o o o o o "0 o o o o 90 Rozeznávejte tn formy námitek o o o o o o o o o 90 Zeptejte se: "Proč se ptáte?" o o o o o o o o o o o o o o 91 9 Ttístupňový návod jak zmanit námitky v souhlas o o 93 Prokažte sv1\j zájem o o oo o oo 94 VysvAtletedllvody o o o o oo o o o o o 94 Zeptejte se zda jste uklidnili obavy o o o o o o o o o o 95 Část V Aest zp-uob1\ jak prestat zbytečne ztrácet obohod Proč se 75 % vaech obchodl ztrácí pn prvním styku zákazníka s firmou? o o o o o o o o o o 101 Pozor - styčnébodyjsou kritické 102 PtevezmAte odpovadnost za výkon zamastnancll o o 103 Postoje - nakterése musízmanit o o o o o o o104 Soustteďtese na lidskýfaktor o o o o ÚspAAnéprolínáni prodeje financí výroby a služeb - je zásadní? 109 6

4 ŠTLJD~"NA Pfekonejte odpor k prodávánť 110 ZlepAete vztahy mezi oddaleními Ztracená poptávka - je mnohem častajaínel si myslíte! 115 S dotazy na firmu zacházejte jako se' zlatem 115 Zaveďted1lslednýinformačnApropojenýzáznamovýsystém 117 Zanestedosystémukddý záznam Rozhodující obdobípronákup 124 Uznejteexistenciprodejníhocyklu 124 Nezačínejtese svýmúsilímpfí1iapozda 125 Pfestaňte se bát a zlepaetesv výcvikové metody 126 ZlepAete fídici disciplínu a motivaci Jak léčit nedbalost pfi následných krocich 130 ProvádAjtepreventivníopatfení 130 Opatfení - ZamAttepozornostna prosazenísvéhonázoru 131 Opatfení - Poulívejte systém následných akci 136 Opatfení - Publikujte sv výsledky aby o nich kaldý vma Typy osobností - jak s nimipracovat 138 Vybudujte si d1lvaruna základa shody 139 Co se dovíte odjednach ulijte pfi prodeji druhým 140 Určete klíčovou motivaci neodhadujte 141 Část V Jak analyzovat situaci a nalézat zlepiení nformační literatura - prodává nebo informuje? 149 Sestavtesi kontrolní seznam 150 NlÝdäterychlounápravu kontrolních bod1l pro hodnocení zp1lsobu prodeje 152 UvMomte si le celek je souhrnem jeho částí 153 Vyhodnoťte a zlepaujte kddou část Jak ~istit potfeby pracovník1l prodeje a jak je co nejefektivn~ji uspokojit 156 Vbujte kald' pottebä osobní pozornost 156 UvMomte si jak je d1llelité uznánť Známe skutečnä svou oblast podnikání? 161 Rozhodujtese podle nov' situace a nevracejte se k minulým rozhodnutím 161 Hledejte pro své výrobky nov' uplatnäní 162 Vyulijte zavedené obchodní sítä Jaký je rozdílmezi prodejema marketingem? 164 7

5 Zaujm6te pružný pfistup 165 Ujist6te se!e vaechny funkce jsou obsazeny pracovníky s nejlepať kvalitikací 166 Vyberte si organiz8ční hierarchii která nejlépe vyhovuje vaaim potfebám 167 Zm6ňte funkční odpov6dnostpracovníkd podle zm6ny vamch potfeb Jak zefektivnit kontrolní funkce fizení 171 Nezam6ňujte podávání zpráv za kontrolní systém 172 Pfi rozpisu plánu vycházejte z dosalených výsledkd 173 Znázorn6te si dosalené výsledky graficky 174 Sestavte plán a denn6 ho porovnávejte s dowenými výsledky 176 Část vn Úspechy a prohry na zahraničních trzích Jak pláqovat vstup na trh aby výsledky byly co nejlepäí 185 Za prvé - plánujte pečliv6 s uvá!ením dech mo!ností 186 Za druhé - zahrt\te do plánu jak odstraňovat pteká!ky 188 Za tfetí - uddujte takové kontakty jako by älo o váä jediný trh Najít správnéhozástupceje jako najítjeh1uv kupcesena 191 Jak nepostupovat 191 Kdesestalachyba 193 U!ívejte systémový pfistup 193 Jakpostupovat UvMomte si nebezpečná místa a rozdíly v národních kulturách pfi prezentaci pfi jednání pfi následných akcích 200 Pochopte styl podnikám konkurence 200 Pochoptestyl podnikámzákazníka 201 Pfizpdsobtesvé metodynárodníkultute 203 Část VU Kon80Hdace vaieho výhledového plánu Kdo je odpov6dný- já? 211 Začínejte z mála a postupn6 budujte 212 Podporujte odpov6dnost 213 Posilujte specitické schopnosti ka!dého 214 Pod6kovám 218 Úsp6ch v jejím vlastním čase 220 8

marketingové zbraně vztah se zákazníkem

marketingové zbraně vztah se zákazníkem Jaké jsou marketingové zbraně podnikatelů v 21. století? Proč je vztah se zákazníkem klíčový pro váš úspěch? Dozvíte se, jaké nástroje a techniky používají úspěšné firmy k tomu, aby byly ještě úspěšnější.

Více

PODNIKÁME NA MATEŘSKÉ

PODNIKÁME NA MATEŘSKÉ PODNIKÁME NA MATEŘSKÉ Manuál, který vám pomůže nastartovat či zlepšit vaše podnikání Baby Office - coworkingové centrum s miniškolkou na podporu slaďování rodinného a pracovního života Reg. č.: CZ.2.17/2.1.00/35203

Více

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP č. projektu CZ.04.3.07/4.1.02/0318 III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt Etika podnikání a podniková kultura č.projektu

Více

PODNIKÁNÍ II. Jak zpracovat Byznys plán. Krok za krokem k vašemu úspěšnému podnikání. Realizátor projektu. Partneři projektu

PODNIKÁNÍ II. Jak zpracovat Byznys plán. Krok za krokem k vašemu úspěšnému podnikání. Realizátor projektu. Partneři projektu Realizátor projektu ŠANGRI-LLA o.s. Tyršova 96 517 54 Vamberk Tel. : 734 255 101 E-mail: sangrilla@sangri-lla.cz Partneři projektu VASPO VAMBERK s.r.o. RC Srdíčko o.s., Ústí nad Orlicí Město Kostelec nad

Více

Pět kroků k vlastnímu franchisovému podnikání

Pět kroků k vlastnímu franchisovému podnikání Pět kroků k vlastnímu franchisovému podnikání RNDr. Jaroslav Tamchyna Úvodem Pokud uvažujete o tom, že zkusíte podnikat jako franchisový příjemce (také franchisant nebo franchisee), bude pro vás možná

Více

Podnikatelský plán. Lektor: Ing. Zita Odstrčilová

Podnikatelský plán. Lektor: Ing. Zita Odstrčilová Zákl adypodni kání -výukovýmat er i ál I ng.zi t aods t r či l ová Podnikatelský plán Lektor: Ing. Zita Odstrčilová 2015 Obsah: 1.1. Jakou zvolit právní formu... 3 1.2. Jaké existují způsoby financování

Více

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Nina Ondrovičová Brno 2008 Vedoucí práce: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. Děkuji panu profesorovi

Více

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Podnikatelský záměr Práce s podnikatelským plánem

Podnikatelský záměr Práce s podnikatelským plánem Podnikatelský záměr Práce s podnikatelským plánem Výuka podnikatelství na UTB ve Zlíně Ing. Jiří Kučera, Ing. Martina Manová Zlín, září 2012 Používané ikony!? Cíle kapitoly Průvodce studiem Definice např.

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Lucie Majerová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: B6208

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomie a managementu MARKETING STUDIJNÍ TEXT PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA Ing. Vladimír Křesťan 2008 Ing. Vladimír Křesťan MARKETING 1. vydání Vydala Vysoká

Více

Vademecum pro profesionály ve světě MICE

Vademecum pro profesionály ve světě MICE Vademecum pro profesionály ve světě MICE 2. díl Jak se prodávat marketing MICE s malým rozpočtem Autoři: PhDr. Milan Havel PhDr. Kazimír Jánoška MCG, s.r.o. Management Consulting Group, s.r.o. Praha 2008

Více

Nakupujte ve firmě dobře

Nakupujte ve firmě dobře Nakupujte ve firmě dobře Úvod, aneb o čem to celé je je to návod pro lidi činu, kteří chtějí něco změnit a zlepšit. V tomto případě nákup ve firmě. Pokud chcete něco hezkého ke čtení, ale k akci se reálně

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA A STANDARDY KVALITY

ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA A STANDARDY KVALITY Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA A STANDARDY KVALITY Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

ON-LINE NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ

ON-LINE NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ Project No 504861-LLP-1-2009-1-IT- KA3-KA3MP ON-LINE NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ Zuzana Freibergová Zbyšek Mohaupt Praha, 2012 Obsah 0 Úvod... 4 0.2 Jaké jsou výhody a podmínky registrace? 4 0.3 Ochrana

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! H Měkké dovednosti (soft skills) v projektovém řízení H1 Co jsou soft skills V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště druhům soft

Více

Marketing v rybářství

Marketing v rybářství PWB h.b s.r.o. a Asociace pro rozvoj regionů o.s. Osnova přednášky: 1) Základní marketingové pojmy, definice rybářského marketingu 2) Marketingové prostředí 3) Analýza trhu v rybářství, chování zákazníků

Více

Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem

Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem Golden rules of communication and business negotiation with the client Bc. Jiří Šťastný Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz 1. Metoda výuky: Prezenční studium přednášky a cvičení Kombinované studium cvičení Metody hodnocení, ukončení předmětu:

Více

EFEKTIVNÍ ÚČAST NA ZAHRANIČNÍM VELETRHU

EFEKTIVNÍ ÚČAST NA ZAHRANIČNÍM VELETRHU EFEKTIVNÍ ÚČAST NA ZAHRANIČNÍM VELETRHU Obsah Úvodní slovo.................................................................................................................... 1 1. Je veletrh správnou volbou?......................................................................................

Více

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU Kolektiv autorů Olomouc 2006 1 Oponenti: Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Autoři: doc. PhDr. Otto

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

EKONOMIE A MANAGEMENT

EKONOMIE A MANAGEMENT UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie PODNIKOVÁ EKONOMIE A MANAGEMENT Jaroslav Zlámal, Jana Bellová Učební texty pro distanční studium Olomouc, 2013 Obsah I Podniková

Více

STUDIJNÍ OPORA MODULU PODNIKÁNÍ NA INTERNETU

STUDIJNÍ OPORA MODULU PODNIKÁNÍ NA INTERNETU P STUDIJNÍ OPOR RA MODULU PODNIKÁNÍ NA INTERNETU Ing. Zdeněk Matúš Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Podnikání na internetu Ing. Zdeněk Matúš první, 2011 68 Vysoká škola podnikání,

Více

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol.

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol. Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Stanislav Michek a kol. Národní ústav odborného vzdělávání Červenec 2006 Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Zpracoval:

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Marketingové řízení nákupního centra AFI PALACE Pardubice

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Marketingové řízení nákupního centra AFI PALACE Pardubice Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Marketingové řízení nákupního centra AFI PALACE Pardubice Bc. Sandra Pleskotová Diplomová práce 2012 PROHLÁŠENÍ

Více

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

ONLINE TOVÁRNA NA PENÍZE

ONLINE TOVÁRNA NA PENÍZE [Zadejte text.] ONLINE TOVÁRNA NA PENÍZE Napište ebook, který Vám bude vydělávat napsala STANISLAVA MRÁZKOVÁ Expertka na Online marketing 2012-2013 Stanislava Mrázková, www.jak-napsat-ebook.cz [Zadejte

Více