DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY"

Transkript

1 Ing. Ladislav Pitner Ing. Václav Benda DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY S KOMENTÁŘEM K aktualizované vydání edice daně

2 Novelizace, které byly přijaté a již publikované ve Sbírce zákonů a jejichž účinnost nastala od , jsou uvedeny v textu zákona tučně. Novelizace, jejichž účinnost nastala jsou uvedeny v textu rastrem a doplněny redakční poznámkou. Ostatní změny jsou uvedeny kurzivou a doplněny redakční poznámkou. V případě, že dojde k významným legislativním změnám v období mezi jednotlivými vydáními publikace, vyhledejte její aktualizaci na našich internetových stránkách Aktualizaci zašleme zdarma na vyžádání tel.: Ing. Ladislav Pitner, Ing. Václav Benda, 2013 Nakladatelství ANAG, 2013 ISBN

3 1. Cestovní Obsah ruch OBSAH Úvod ZÁKON č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Hlava I Obecná ustanovení Předmět úpravy K Předmět daně K a Vynětí z předmětu daně K 2a b Volba předmětu daně K 2b Územní působnost K Vymezení základních pojmů K a Obrat K 4a Hlava II Uplatňování daně Osoby povinné k dani K a K 5a, 5b a 5c K 5a b K 5b c K 5c K 6, 6a až 6i obecně ke změnám u plátců a identifikovaných osob K a K 6a b K 6b c K 6c d K 6d

4 OBSAH 6e K 6e f K 6f g Identifikované osoby K 6g h K 6h i K 6i Místo plnění při dodání zboží a převodu nemovitosti K a Místo plnění při dodání plynu, elektřiny, tepla nebo chladu K 7a Místo plnění při zasílání zboží K Základní pravidla pro stanovení místa plněnípři poskytnutí služby K Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti K a Místo plnění při poskytnutí přepravy osob K 10a b Místo plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy K 10b c Místo plnění při poskytnutí stravovací služby K 10c d Místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku K 10d e Místo plnění při poskytnutí služby zprostředkovatelem osobě nepovinné k dani K 10e f Místo plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani K 10f g Místo plnění při poskytnutí služby přímo související s přepravou zboží a služby oceňování movité věci a práce na movité věci osobě nepovinné k dani K 10g h Místo plnění při poskytnutí služeb zahraniční osobě nepovinné k dani K 10h i Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby zahraniční osobou povinnou k dani osobě nepovinné k dani K 10i j K 10j

5 1. Cestovní Obsah ruch 10k Místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo nebo provozovnu ve třetí zemi K 10k Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu K Místo plnění při dovozu zboží K Dodání zboží a převod nemovitosti K Poskytnutí služby K Zrušen K Pořízení zboží z jiného členského státu K Zjednodušený postup při dodání zboží uvnitř území Evropského společenství formou třístranného obchodu K Zrušen K Dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř území Evropského společenství K Dovoz zboží K Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží, poskytnutí služby a převodu nemovitosti K Uskutečnění plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží do jiného členského státu K Uskutečnění plnění a povinnost přiznat daň při dovozu zboží K Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku K a Uskutečnění plnění a povinnost přiznat poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko K 24a Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu K K Dílu 5 Daňové doklady obecně Daňový doklad K Určení pravidel pro vystavování daňových dokladů K

6 OBSAH 28 Pravidla pro vystavování daňových dokladů v tuzemsku K Náležitosti daňového dokladu K a Náležitosti daňového dokladu skupiny K 29a Vystavování zjednodušeného daňového dokladu K a Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu K 30a Splátkový kalendář K a Platební kalendář K 31a b Souhrnný daňový doklad K 31b Doklad o použití K Daňový doklad při dovozu K a Daňový doklad při vývozu K 33a K Obecné ustanovení o uchovávání daňových dokladů K a Elektronické uchovávání daňových dokladů K 35a Základ daně K a Základ daně ve zvláštních případech K 36a Výpočet daně u dodání zboží, převodu nemovitostia poskytnutí služby K a Základ daně a výše daně při uskutečnění zdanitelného plnění, pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění K 37a Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží K Základ daně a výpočet daně při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě a zahraniční osobou K Základ daně a výpočet daně při pořízení zboží z jiného členského státu K Základ daně a výpočet daně u zboží, které je v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně K

7 1. Cestovní Obsah ruch 42 Oprava základu daně a oprava výše daně K Oprava výše daně v jiných případech K Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení K Opravný daňový doklad K Daňový doklad při provedení opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení K a Sazby daně u zdanitelného plnění K a Závazné posouzení správnosti zařazení zdanitelného plnění z hlediska sazby daně K 47a Sazby daně u bytové výstavby K a Sazby daně u staveb pro sociální bydlení K 48a až 50 zrušeny Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně K Základní poštovní služby a dodání poštovních známek K Rozhlasové a televizní vysílání K Finanční činnosti K a Penzijní činnosti K 54a Pojišťovací činnosti K Převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších zařízení K K Zdravotní služby a dodání zdravotního zboží K Sociální pomoc K Provozování loterií a jiných podobných her K Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně K

8 OBSAH 62 Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně K Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně K Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu K Osvobození při pořízení zboží z jiného členského státu K Osvobození od daně při vývozu zboží K Osvobození při poskytnutí služby do třetí země K Osvobození ve zvláštních případech K Osvobození přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží K Osvobození přepravy osob K Osvobození od daně při dovozu zboží K a K 71a až 71f K 71a b K 71b c K 71c d K 71d e K 71e f K 71f g Osvobození od daně při dovozu zboží, které je přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně K 71g Nárok na odpočet daně K Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně K Oprava odpočtu daně K Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši K

9 1. Cestovní Obsah ruch 76 Způsob výpočtu nároku na odpočet daně v krácené výši K Vyrovnání odpočtu daně K K a K 78a b K 78b c K 78c d K 78d K a K 79a b K 79b c K 79c Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit K Vracení daně v rámci zahraniční pomoci K Vracení daně plátcům v jiných členských státech K a K 82a b K 82b Vracení daně zahraničním osobám povinným k dani K Vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží K Vracení daně osobám se zdravotním postižením K Vracení daně ozbrojeným silám cizích států K Prodej zboží za ceny bez daně K Hlava III Zvláštní režimy Zvláštní režim pro poskytnutí elektronicky poskytovaných služeb K Zvláštní režim pro cestovní službu K

10 OBSAH 90 Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi K Zvláštní režim pro plátce, kteří nakupují zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu K Zvláštní režim pro investiční zlato K a Režim přenesení daňové povinnosti K 92a b Dodání zlata K 92b c Dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k tomuto zákonu K 92c d Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů K 92d e Poskytnutí stavebních nebo montážních prací K 92e f Předmět závazného posouzení zatřídění zboží pro použití režimu přenesení daňové povinnosti g Žádost o závazné posouzení zatřídění zboží pro použití režimu přenesení daňové povinnosti K 92f a k 92g Hlava IV Správa daně v tuzemsku Správa daně celními úřady K a Místní příslušnost K 93a Povinná registrace plátce K a Dobrovolná registrace plátce K 94a Informační povinnost účastníka sdružení K a Skupinová registrace K 95a Povinný registrační údaj K Registrace identifikované osoby K Zveřejnění údajů z registru plátců a identifikovaných osob K Zdaňovací období K a Změna zdaňovacího období K 99a

11 1. Cestovní Obsah ruch 99b Zdaňovací období v insolvenci K 99b Evidence pro účely daně z přidané hodnoty K a Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané hodnoty K 100a Daňové přiznání a splatnost daně K a Povinná elektronická forma podání Souhrnné hlášení K Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň K Nesprávné uvedení daňové povinnosti za jiné zdaňovací období K Vracení nadměrného odpočtu K Zrušení registrace plátce z moci úřední K a Nespolehlivý plátce K 106a b Zrušení registrace plátce na žádost K 106b c Zrušení registrace účastníka sdružení na žádost K 106c d Společná ustanovení o zrušení registrace na žádost K 106d e Zrušení registrace skupiny K 106e f Zánik členství člena skupiny K 106f Zrušení registrace identifikované osoby z moci úřední K a Zrušení registrace identifikované osoby na žádost K 107a Osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň K a Ručení oprávněného příjemce K 108a Ručení příjemce zdanitelného plnění K a Zvláštní způsob zajištění daně K 109a Regulační opatření za stavu nouze, ohrožení státu a válečného stavu K

12 OBSAH ČÁST DRUHÁ Přechodná, zrušovací a závěrečná ustanovení Přechodná ustanovení K Zrušovací ustanovení K Účinnost K Vybraná přechodná a závěrečná ustanovení z novel K Čl. II zákona č. 302/2008 Sb K Čl. II zákona č. 87/2009 Sb K Čl. VIII zákona č. 362/2009 Sb K Čl. II zákona č. 489/2009 Sb K Čl. II zákona č. 120/2010 Sb K Čl. II zákona č. 47/2011 Sb Čl. II zákona č. 370/2011 Sb. Přechodná ustanovení K Čl. II zákona č. 370/2011 Sb. (včetně změn provedených zákonem č. 500/2012 Sb.) Komentář k přechodným ustanovením k období od Komentář k přechodným ustanovením k období od K Čl. IV zákona č. 500/2012 Sb K Čl. II zákona č. 502/2012 Sb Příloha č. 1 k zákonu č. 235/2004 Sb Seznam plnění, při jejichž provádění se subjekty, které vykonávají veřejnou správu, považují za osoby povinné k dani K příloze č Příloha č. 2 k zákonu č. 235/2004 Sb Seznam služeb podléhajících snížené sazbě K příloze č Příloha č. 3 k zákonu č. 235/2004 Sb Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě K příloze č Příloha č. 4 k zákonu č. 235/2004 Sb K příloze č Příloha č. 5 k zákonu č. 235/2004 Sb K příloze č Souhrn citací z poznámek pod čarou Vybrané informace, stanoviska a sdělení Ministerstva financí k uplatňování DPH k Informace GFŘ k uplatňování DPH u tzv. skont a bonusů Informace Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení 44 a 46 od Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od Informace Režim přenesení daňové povinnosti 92a 92e od Informace k 92a zákona o DPH (novela 2011) Výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti Informace k výpisu z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti 92a odst. 6 ZDPH

13 1. Cestovní Obsah ruch Pokyn GFŘ D Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví 92e zákona o DPH Stanovisko Generálního finančního ředitelství k dopadu režimu přenesení daňové povinnosti u DPH na příjemce dotací Nejčastější dotazy k režimu přenesení daňové povinnosti Přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací podle 92e zákona o dani z přidané hodnoty Informace GFŘ k institutu ručení podle ust. 109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb., o daniz přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od (dále jen ZDPH ) Informace GFŘ vydaná ve spolupráci s ČSÚ k některým otázkám zatřídění stavebních prací dle oddílů 41 až 43 klasifikace CZ-CPA ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví na DPH Dotaz k aplikaci 92a a 92e ZDPH ve vztahu k 73 odst. 7 ZDPH: Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od Uplatnění DPH u zdravotních služeb podléhajících cenové regulaci Dodatek č. 1 k Informaci k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví Informace GFŘ k uplatnění DPH u zdravotnických prostředků od Informace MF Novela zákona o DPH od 2013( protischodkový balíček ) Sazby daně u zdravotnických prostředků Informace GFŘ k pravidlům fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH Generální finanční ředitelství Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace Informace GFŘ k aplikaci 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (nespolehlivý plátce) a souvisejících ustanovení Informace GFŘ k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od Informace GFŘ k povinnosti plátců DPH oznámit správci daně čísla účtů poskytovatele platebních služeb Informace GFŘ k ručení za nezaplacenou daň dle ustanovení 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH )

14 ÚVOD ÚVOD Od 1. května 2004, kdy vstoupila Česká republika do Evropské unie, začal platit zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH). K tomuto zákonu byl v roce 2004 nakladatelstvím ANAG vydán komentář, který vycházel ze znění zákona, které ještě nebylo ověřeno v praxi, a proto nemohl obsahovat výklady praktických aplikací zákona. Zákon o DPH byl již do data redakční uzávěrky tohoto 8. aktualizovaného vydání komentáře celkem třiatřicetkrát novelizován. V tomto vydání komentáře jsou zdůrazněny zejména změny provedené v zákoně o DPH s účinností od a Záměrně nejsou komentovány změny, které již byly schváleny s odloženou účinností od nebo od pozdějšího data, protože není zřejmé, zda k uvedeným datům nabudou skutečně účinnosti ve schváleném znění. V posledních letech byly provedeny významnější změny tohoto zákona vždy od začátku kalendářního roku. Od nabyly účinnosti další dvě novely zákona o DPH. Součástí zákona č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, byla jako část pátá zařazena změna zákona o DPH, kterou se změnila výše základní sazby daně na 20 % a výše snížené sazby daně na 10 %. Další novelou zákona o DPH, která byla provedena zákonem č. 489/2009 Sb., se změnila zejména pravidla pro určení místa plnění při poskytování služeb, a to ve vazbě na směrnici Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen směrnice o DPH). V návaznosti na to byly provedeny některé další související změny, které se týkaly pravidel uplatňování DPH při poskytování služeb. Další změny provedené touto novelou zákona o DPH se týkaly pravidel pro vracení daně osobám registrovaným k dani v jiném členském státě, které vycházely také z předpisů ES a změny pravidel pro předkládání souhrnných hlášení a další dílčí věcné i legislativně technické změny. V návaznosti na novelu zákona provedenou zákonem č. 489/2009 Sb. byla provedena změna zákona o DPH zákonem č. 120/2010 Sb., kterou došlo ke změně v 36a zákona o DPH, která se týkala zdaňování zaměstnaneckých výhod. Tato novela zákona nabyla účinnosti dnem a je v ní uvedeno také přechodné ustanovení, z něhož vyplývá, že tato změna platí prakticky se zpětnou účinností od K nabyla účinnosti novela zákona o DPH provedená zákonem č. 47/2011 Sb. Tato novela měla původně navrhovanou účinnost od , ale v prosinci 2010 bylo rozhodnuto o posunutí její účinnosti. Touto novelou byla doplněna zejména opatření v boji proti daňovým únikům např. v oblasti odpočtu daně, ručení za nezaplacenou daň či přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění. Některé změny vyplývají z aktuálních předpisů ES v oblasti DPH, např. dílčí změny pravidel při stanovení místa plnění, osvobození od daně při dovozu zboží a v některých dalších oblastech. Jedním z opatření ve prospěch daňových subjektů, které přináší tato novela zákona o DPH, je možnost provedení opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení. Touto novelou zákona byla také upravena pravidla pro provádění opravy základu daně a pro opravu výše daně v jiných případech a některé další dílčí změny. 14

15 Úvod Od nabyla účinnosti novela zákona o DPH provedená zákonem č. 370/2011 Sb., která se týkala zejména sazeb daně. S účinností od se touto novelou zvýšila snížená sazba daně z dřívějších 10 % na 14 %. Další dílčí změny byly provedeny ve vazbě na předchozí novelu zákona o DPH, která nabyla účinnosti od při provádění opravy základu daně a výše daně a také při uplatňování nároku na odpočet daně. Součástí zákona č. 375/2011 Sb., tj. změnového zákona projednávaného v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, je s účinností od také změna zákona o DPH, která se týká zejména 58 zákona o DPH, v němž byly do vymezeny zdravotnické služby a zboží, na něž se vztahuje osvobození od daně bez nároku na odpočet daně. Uvedenou novelou se vymezují zdravotní služby a dodání zdravotního zboží, které jsou osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně ve vazbě na zákon o zdravotních službách Od nabyly účinnosti dvě novely zákona o DPH. Součástí zákona č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, je jako část druhá zařazena novela zákona o DPH, kterou je prováděna zejména úprava sazeb DPH pro rok Na základě této novely zákona o DPH platí od základní sazba daně ve výši 21 % a snížená sazba daně ve výši 15 %. Prakticky to znamená, že se o jeden procentní bod zvýšily obě dosavadní sazby daně a odložilo se dříve schválené sjednocení sazeb daně. Vedle výše uvedené novely nabyla účinnosti od poměrně rozsáhlá novelizace zákona o DPH (tzv. technická novela) provedená zákonem č. 502/2012 Sb., která přináší celou řadu metodických či technických změn, které vycházejí zejména z příslušných předpisů EU. Jedná se zejména o směrnici Rady 2010/45/EU, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla fakturace a dále o směrnici Rady 2008/8/ES, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o místo poskytnutí služby a prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnice 2006/112/ES. Tato novela přináší zejména změny v pravidlech fakturace, vystavení a uchování dokladů, zrovnoprávnění dokladů v listinné a elektronické podobě, nové definování věrohodnosti původu daňového dokladu, neporušenosti jeho obsahu a jeho čitelnosti a také v pravidlech pro uchovávání daňových dokladů, a to bez ohledu na to, zda jde o daňový doklad v listinné nebo elektronické podobě. Dále upravuje pravidla pro registraci osob povinných k dani jako plátců daně a jako identifikovaných osob a přináší také řadu opatření v boji proti daňovým únikům. V komentáři, který se dostává čtenářům do ruky, a v úplném znění zákona o DPH platném k jsou všechny tyto změny zohledněny. Komentář je doplněn aktuálními informacemi a sděleními zveřejněnými Ministerstvem financí na jeho internetových stránkách k problematice uplatňování DPH platné k květen 2013 Autoři 15

16 Hlava první OBECNÁ USTANOVENÍ Zákon. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., č. 669/2004 Sb., č. 124/2005 Sb., č. 215/2005 Sb., č. 217/2005 Sb., č. 377/2005 Sb., č. 441/2005 Sb., č. 545/2005 Sb., č. 109/2006 Sb., č. 230/2006 Sb., č. 319/2006 Sb., č. 172/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 270/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 126/2008 Sb., č. 302/2008 Sb., č. 87/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 362/2009 Sb., č. 489/2009 Sb., č. 120/2010 Sb., č. 199/2010 Sb., č. 47/2011 Sb. *), č. 370/2011 Sb. *), č. 375/2011 Sb., č. 457/2011 Sb., č. 458/2011 Sb. *), č. 18/2012 Sb., č. 167/2012 Sb., č. 333/2012 Sb., č. 500/2012 Sb. *), a zákona č. 502/2012 Sb. *) *) Red. pozn.: Zákon č. 47/2011 Sb. Ustanovení Čl. I bodu 83, pokud jde o 92d, pozbývá platnosti dne 1. července Zákon č. 370/2011 Sb. Ustanovení Čl. I bodů 2 až 5, 13 až 15, 32 až 37 a 40 až 42 a Čl. II bodů 2, 4, 5, 7 a 8 nabývají účinnosti dnem 1. ledna Zákon č. 458/2011 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015 a pro větší přehlednost jej do textu zákona neuvádíme. Zákon č. 500/2012 Sb. Ustanovení Čl. XIX nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016 a pro větší přehlednost jej do textu zákona neuvádíme. Zákon č. 502/2012 Sb. Ustanovení Čl. VI nabývá účinnosti dnem 1. dubna Čl. VII nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014 a Čl. VIII nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 458/2011 Sb. a pro větší přehlednost je v textu zákona neuvádíme. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Hlava I Obecná ustanovení 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1) a upravuje daň z přidané hodnoty (dále jen daň ). Daň se uplatňuje na zboží, nemovitosti a služby za podmínek stanovených tímto zákonem. 1) Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty. Směrnice Rady 2006/79/ES ze dne 5. října 2006 o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní. Směrnice Rady 2008/9/ES ze dne 12. února 2008, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státě. 16

17 1. Cestovní ruch 5 Hlava II Uplat ování dan Díl 1 Da ové subjekty 5 Osoby povinné k dani (1) Osoba povinná k dani je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti, pokud tento zákon nestanoví v 5a jinak. Osobou povinnou k dani je i právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické činnosti. (2) Ekonomickou činností uvedenou v odstavci 1 se pro účely tohoto zákona rozumí soustavná činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně důlní činnosti a zemědělské výroby a soustavné činnosti vykonávané podle zvláštních právních předpisů, zejména nezávislé činnosti vědecké, literární, umělecké, vychovatelské nebo učitelů, jakož i nezávislé činnosti lékařů, právníků, inženýrů, architektů, dentistů a účetních znalců. Za ekonomickou činnost se také považuje využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů, pokud je tento majetek využíván soustavně. Samostatně uskutečňovanou ekonomickou činností není činnost zaměstnanců nebo jiných osob, kteří mají uzavřenou smlouvu se zaměstnavatelem, na základě níž vznikne mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem pracovněprávní vztah, případně činnosti osob, které jsou zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti podle zvláštního právního předpisu 6) nebo jako příjmy za autorské příspěvky, z nichž je uplatňo vána zvláštní sazba daně podle zvláštního právního předpisu 7). (3) Stát, kraje, obce, organizační složky státu, krajů a obcí, dobrovolné svazky obcí, hlavní město Praha a jeho městské části a právnické osoby založené nebo zřízené zvláštním právním předpisem nebo na základě zvláštního právního předpisu 7a) se při výkonu působností v oblasti veřejné správy nepovažují za osoby povinné k dani, a to i v případě, kdy za výkon těchto působností vybírají úplatu 7b). Pokud však uskutečňováním některých z těchto výkonů došlo podle rozhodnutí příslušného orgánu k výraznému narušení hospodářské soutěže, považuje se, pokud jde o tento výkon, za osobu povinnou k dani, a to ode dne nabytí právní moci vydaného rozhodnutí. Osoba podle věty první se však vždy považuje za osobu povinnou k dani, pokud uskutečňuje činnosti uvedené v příloze č. 1. (4) Za samostatnou osobu povinnou k dani se považuje organizační složka státu, která je účetní jednotkou, a v hlavním městě Praze jak hlavní město Praha, tak i každá jeho městská část. 6) 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 7) 36 odst. 2 písm. t) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 7a) Například zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. 7b) Například zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 39

18 Hlava druhá UPLATŇOVÁNÍ DANĚ K 5 V 5 jsou definovány osoby povinné k dani, dále co se rozumí pod pojmem ekonomická činnost a dále činnost vyjmenovaných subjektů, při které se nepovažují za osoby povinné k dani. K datu k žádné změně v tomto paragrafu nedochází. [1] V odst. 1 jsou beze změny po novele od definovány osoby povinné k dani, tj. prakticky okruh osob, které již jsou plátci daně nebo jsou potenciálními plátci daně, které přicházejí v úvahu pro povinnou, případně dobrovolnou registraci za plátce daně. V souladu s předpisy Evropského společenství, které nerozlišují osoby povinné k dani např. podle toho, zda se jedná o fyzické nebo právnické osoby, nerozlišují podle formy vlastnictví nebo podle právní formy apod., ale podle jejich činností, je definována osoba povinná k dani tak, že se za ni považuje pro účely zákona právnická nebo fyzická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti. Pokud jde o samostatně uskutečňovanou ekonomickou činnost, je v textu poznámka odkazující na to, že tato defi nice platí, pokud zákon v 5a nestanoví jinak. Tato poznámka poukazuje na skupinu podle 5a, která je z hlediska zákona o DPH považována za samostatnou osobu povinnou k dani (bližší informace v komentáři k 5a). Pro účely zákona o DPH se za osobu povinnou k dani považuje nejen tuzemská osoba, ale také osoba z jiného členského státu nebo osoba ze třetí země, ať už má sídlo, místo podnikání, popř. místo pobytu nebo místo, kde se obvykle zdržuje, v tuzemsku nebo ne. Osobou povinnou k dani je podle odst. 1 i právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, jestliže za úplatu dodává zboží nebo poskytuje služby, popř. uskutečňuje převody nemovitostí atd., tedy uskutečňuje ekonomickou činnost. U neziskových subjektů tedy není nijak důležité členění jejich činnosti na hlavní a vedlejší činnost. [2] V odst. 2 je beze změny po novele od definována ekonomická činnost, a to tak, že se jí rozumí činnost, kterou osoba povinná k dani uskutečňuje soustavně, např. činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby. Za ekonomickou činnost se považuje i soustavná činnost vykonávaná podle zvláštních právních předpisů, zejména nezávislá činnost vědecká, literární, umělecká atd., stejně tak i nezávislá činnost lékařů, právníků, inženýrů, architektů, dentistů a účetních znalců. Velmi často je obtížné posoudit soustavnost; za soustavnou činnost se považuje např. i činnost, která se týká pouze části např. kalendářního roku, sezony, kdy v jiných obdobích roku tato činnost uskutečňována není, např. prodej vánočních stromků, provozování letních koupališť apod. Za ekonomickou činnost je považováno také využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získávání příjmů s podmínkou, že se jedná o soustavné využívání majetku. To znamená, že za ekonomickou činnost se považuje i převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, který je podle zákona o DPH osvobozen od daně, 40

19 1. Cestovní ruch 6 K 6, 6a až 6i obecn ke zm nám u plátc a identifikovaných osob V rámci novely k bylo hlavním záměrem provedených změn u plátců a identifi - kovaných osob zejména snížení nadbytečné administrativní zátěže z hlediska podmínek, za jakých se osoby povinné k dani stávají plátci nebo nově osoby povinné k dani a právnické osoby nepovinné k dani identifikovanými osobami, a to nejen pro podnikatelskou sféru, ale i pro správce daně. Cílem provedených změn bylo: a) Zjednodušení a větší přehlednost systému plátců a identifi kovaných osob, kdy povinnost stát se plátcem v případě překročení obratu byla do založena a vázána na podmínku registrace osoby povinné k dani. Nově je registrační povinnost v souladu s daňovým řádem (DŘ) a s příslušnou judikaturou SDEU (např. C-438/09 Dankowski) otázkou pouze evidenční, administrativní, nikoliv rozhodující pro plnění povinností a uplatnění práv plátce. Pokud tedy osoba povinná k dani překročí stanovený obrat a nesplní svou povinnost podat přihlášku, je nově zaregistrována správcem daně zpětně, tj. k datu, kdy se ze zákona podle příslušného ustanovení zákona o DPH stala plátcem. Taková osoba bude vyzvána k podání daňových přiznání za období od data, kdy se stala plátcem a za pozdní podání daňového přiznání a úhradu daně vzniknou plátci sankce podle DŘ ( 250 DŘ). Tyto změny vedly také ke zrušení poměrně složitého a aplikačně problematického ustanovení 98 Stanovení daně při nesplnění registrační povinnosti, který se stal po novele k nadbytečným. b) Zjednodušení v tom slova smyslu, že se nově, v některých případech, osoba povinná k dani nestává přímo plátcem, ale je pouze identifi kovanou osobou, stejně tak jako právnická osoba nepovinná k dani. Tato identifi kovaná osoba má ve srovnání s plátcem pouze určité (omezené) povinnosti, zejména není povinna uplatňovat daň u všech svých zdanitelných plnění, pokud její obrat nepřekročí stanovený obrat a není plátcem ani z dalších důvodů stanovených zákonem o DPH. Na druhé straně však identifi kovaná osoba nemá nárok na odpočet daně, ten má pouze plátce. Zavedením této kategorie novela od přinesla pro osoby povinné k dani příznivý dopad spočívající zejména v tom, že osoby, kterým vznikne povinnost přiznat daň u přeshraničních plnění (při pořízení zboží z jiného členského státu nebo přijetí přeshraniční služby) nebo povinnost vykázat poskytnutí přeshraničních služeb s místem plnění v jiném členském státě podle 9 odst. 1, již po novele nemají povinnost se z tohoto titulu registrovat jako plnohodnotní plátci. Identifi kovanou osobou se může, kromě osoby povinné k dani, stát i právnická osoba nepovinná k dani, a to za obdobných podmínek jako ty, za kterých se podle zákona o DPH platného do mohla stát osobou identifi kovanou k dani. V novele došlo také k formální změně, přesunutí paragrafů týkajících se vymezení jednotlivých případů, kdy se osoba povinná k dani stává plátcem a osoba povinná k dani a právnická osoba nepovinná k dani identifi kovanou osobou, do úvodních ustanovení zákona. Z důvodů lepší srozumitelnosti a přehlednosti jak pro podnikatele, tak 47

20 Hlava druhá UPLATŇOVÁNÍ DANĚ [2] V odstavci 2 obdobně jako pro osobu povinnou k dani se sídlem v tuzemsku stanovena možnost dobrovolné registrace i pro osobu povinnou k dani, která nemá sídlo v tuzemsku a která bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně s místem plnění v tuzemsku. Identifikované osoby 6g Osoba povinná k dani, která není plátcem, nebo právnická osoba nepovinná k dani jsou identifikovanými osobami, pokud v tuzemsku pořizují zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně, kromě zboží pořízeného prostřední osobou v rámci zjednodušeného postupu při dodání zboží uvnitř území Evropského společenství formou třístranného obchodu, ode dne prvního pořízení tohoto zboží. Identifikované osoby Jedná se o osobu povinnou k dani a o právnickou osobu nepovinnou k dani, kterým je přiděleno identifi kační číslo pro účely DPH a která mají ve srovnání s plátcem pouze určité (omezené) povinnosti. K 6g V 6g je stanoveno, kdy se osoba povinná k dani (která není plátcem) nebo právnická osoba nepovinná k dani stává identifi kovanou osobou při pořízení zboží z jiného členského státu. V dosavadním znění zákona do platilo, že pokud osoba povinná k dani uskutečnila pořízení zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně, stala se plátcem. Od se z těchto osob stávají pouze identifi kované osoby, stejně jako z právnické osoby nepovinné k dani, která by se dle zákona platného do stala osobou identifi kovanou k dani. Jedná se návaznost na 2 odst. 1 písm. c) a 2a, které určují, za jakých podmínek je pořízení zboží z jiného členského státu předmětem daně. U osob uvedených v 2a odst. 2 písm. b) se toto ustanovení tedy použije pouze v případě pořízení zboží, které je předmětem spotřební daně, pořízení nového dopravního prostředku a dále ostatní pořízení zboží v případě, že celková hodnota pořízení přesáhne v kalendářním roce částku Kč nebo v případě, že tato osoba využije možnost volby zdanění uvedenou v 2b. Oproti tomu osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku, není osvobozenou osobou (viz defi nice v 4 odst. 1 písm. o)) a není plátcem v tuzemsku, se při splnění podmínek stanovených v 2 odst. 1 písm. c) stane identifi kovanou osobou již ode dne prvního pořízení (neboť se na ni nevztahuje 2a, a všechna její pořízení podle 2 odst. 1 písm. c) jsou proto předmětem daně). Výjimkou je zboží pořízené prostřední osobou v rámci třístranného obchodu podle

DPH. výklad s příklady. Svatopluk Galočík, Oto Paikert. výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014

DPH. výklad s příklady. Svatopluk Galočík, Oto Paikert. výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014 Svatopluk Galočík, Oto Paikert DPH 2014 výklad s příklady výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014 rekodifikace soukromého práva a DPH korporace a DPH osoba neusazená, identifikovaná

Více

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert Měsíčník ÚČETNICTVÍ je určen převážně všem účetním, auditorům, daňovým poradcům, ekonomům a podnikatelům. Jeho odběrateli jsou jak fyzické osoby, tak i firmy všech velikostí. Rozsah 64 stran A4 roční předplatné

Více

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert Měsíčník ÚČETNICTVÍ je určen převážně všem účetním, auditorům, daňovým poradcům, ekonomům a podnikatelům. Jeho odběrateli jsou jak fyzické osoby, tak i firmy všech velikostí. Rozsah 64 stran A4 roční předplatné

Více

DPH. zákon s přehledy. DPH 2012 zákon s přehledy. Jiří Dušek

DPH. zákon s přehledy. DPH 2012 zákon s přehledy. Jiří Dušek DPH 2012 zákon s přehledy úplné znění zákona se zvýrazněním zásadních novel přehledné zobrazení nejběžnějších paragrafů zákona 153 názorných přehledů a 9 příloh příklady na uplatnění DPH při meziroční

Více

Shrnutí nejvýznamnějších změn. Definice provozovny

Shrnutí nejvýznamnějších změn. Definice provozovny Novela zákona o dani z přidané hodnoty Shrnutí nejvýznamnějších změn Dne 19. srpna 2008 vyšla pod číslem 302/2008 ve Sbírce zákonů novela zákona o dani z přidané hodnoty. Tato novela přináší změny zákona

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 155 Rozeslána dne 31. prosince 2009 Cena Kč 37, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 155 Rozeslána dne 31. prosince 2009 Cena Kč 37, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 155 Rozeslána dne 31. prosince 2009 Cena Kč 37, O B S A H : 488. Zákon, kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými

Více

Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž

Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž Změny v oblasti daní od 1.1.2013 Vážení klienti, dovolte nám popřát vám všem vše nejlepší a spoustu osobních a pracovních úspěchů

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Daň z přidané hodnoty režim přenesení daňové povinnosti u tuzemských plnění Value added tax the reverse charge for domestic transactions

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVELA DPH OD 1.4.2011 1 Obecné úpravy programu Finance související s novelou 1 1. REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI NA PŘÍJEMCE PLNĚNÍ 2 2. ZMĚNY V OBLASTI

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY pracovní sešit 2014 Petr Kout Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo duben 2014 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - pracovní sešit 2014 Vydala

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY pracovní sešit 2015 Petr Kout Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo duben 2015 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - pracovní sešit 2015 Vydala

Více

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012 Daň z příjmů 1 Dohody o provedení práce v roce 2012 3 Výše cestovních náhrad v roce 2012 5 Pojistné na sociální zabezpečení 5 Zdravotní

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Daň z příjmů 1 Účetnictví 2 Pojistné na sociální zabezpečení 4 Zdravotní pojištění 5 Silniční daň 5 Daň z nemovitostí

Více

březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz

březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz ESCNEWSLETTER březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, v našem 2. vydání odborného občasníku se vracíme ke

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 21.7.2004

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 21.7.2004 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 21.7.2004 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Projednání pracovní verze

Více

Wolters Kluwer, a. s. Wolters Kluwer, a. s., 2014 U Nákladového nádraží 6 130 00 Praha 3 ISBN: 978-80-7478-465-1 (brož.)

Wolters Kluwer, a. s. Wolters Kluwer, a. s., 2014 U Nákladového nádraží 6 130 00 Praha 3 ISBN: 978-80-7478-465-1 (brož.) Vzor citace: Havel, T. Meritum Daň z přidané hodnoty 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 144 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor Ing. Tomáš Havel KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Havel,

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Téma: Karuselové podvody

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Téma: Karuselové podvody JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ÚČETNICTVÍ A FINANCÍ Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 12/2012 c.k. 32. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 12/2012 c.k. 32. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 12/2012 c.k. 32 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah 32 Kalendář povinností v prosinci 2012 33-35 2 Daň z příjmů - společné Vliv penzijní reformy na zákon o daních z příjmů

Více

Základní změny Zákona o DPH (zákon 235/2004 Sb. v platném znění) účinné od 1.1.2012

Základní změny Zákona o DPH (zákon 235/2004 Sb. v platném znění) účinné od 1.1.2012 Základní změny Zákona o DPH (zákon 235/2004 Sb. v platném znění) účinné od 1.1.2012 Po zdlouhavém legislativním procesu byly v roce 2011 schváleny novely zákona 235/2004Sb. č.47/2011 Sb.-nabyl účinnosti

Více

Právo a podnikání 1/2013

Právo a podnikání 1/2013 Právo a podnikání 1/2013 Přehled nejdůležitějších změn týkajících se daní od 1. 1. 2013 Ing. Jana Kunešová, daňový poradce kunesova@jkraudit.cz Jak se již stalo u našich zákonodárců zvykem, jsou důležité

Více

20. června 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi

20. června 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi 13 14 / 2014 Daňový a účetní 20. června 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Oceňování nemovitých věcí v roce 2014 Ing. Martin Děrgel Stejně jako matematici i účetní potřebují znát číselné hodnoty

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah 16 Kalendář povinností v květnu 2013 17-19 2 Daň z příjmů - společné - - 3 Daňová evidence - - 4 DPH Koordinační výbor:

Více

Změny daňových předpisů 2008/2009

Změny daňových předpisů 2008/2009 Změny daňových předpisů 2008/2009 Změny daně silniční od 1.1.2009 (částečně 2008) Ohlédnu za již účinnými vybranými změnami daňových předpi sů pro rok 2008 se zaměřením na změny podstatné pro účetní závěrku

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 3/2013 c.k. 8. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 3/2013 c.k. 8. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 3/2013 c.k. 8 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné 3 Daňová evidence 4 DPH Obsah 8 Kalendář povinností v březnu 2013 9-11 Daňová (ne)uznatelnost odpisu

Více

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. doc. Ing. Lenka Láchová CSc. Ing. Jana Vítková, Ph.D. DANĚ V KOSTCE 2014 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Zrušení daně dědické a darovací

Více

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Obsah Daňové přiznání podílových fondů Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví aktuálně Novela zákona o DPH 2013 Novela zákona o DPH týkající se

Více

Informace Ministerstva financí pro plátce DPH k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Informace Ministerstva financí pro plátce DPH k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Informace Ministerstva financí pro plátce k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty V souvislosti se vstupem do Evropské unie musela Česká republika jako členský stát přizpůsobit

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více