ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY JABLŮNKA, OKRES VSETÍN ŠANCE PRO VŠECHNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY JABLŮNKA, OKRES VSETÍN ŠANCE PRO VŠECHNY"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY JABLŮNKA, OKRES VSETÍN ŠANCE PRO VŠECHNY

2 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Základní školy Jablůnka, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Šance pro všechny (ŠPV) Motivační název vzdělávacího programu ZŠ Jablůnka vyjadřuje záměr učinit školu zajímavější a přínosnější pro všechny zúčastněné. Myslíme tím především žáky (ať už více či méně nadané) a rodiče, učitele a zaměstnance školy, ale i zřizovatele a další spolupracovníky. Více k motivačnímu názvu viz kapitolu b) Zaměření výchovného a vzdělávacího působení ZŠ Jablůnka. Předkladatel: Název školy: Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Adresa: Na Láni 306, Jablůnka Jméno ředitele: Mgr. Luděk Drlík Kontakty: tel: (23) web.stránky: Zřizovatel školy Název: Obec Jablůnka Adresa: Jablůnka č.365 Jméno starosty: Čeněk Hajný Kontakty: tel.: Právní forma příspěvková organizace Právní subjektivita od r.1995 IČO: ŠVP školskou radou projednán dne: pedagogickou radou schválen dne: Platnost dokumentu od: Datum: Podpis ředitele školy: Razítko školy: 2. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy, její umístění ZŠ Jablůnka je úplnou základní školou zajišťující výuku žáků ze spádového území obce Jablůnka (2000 obyvatel), na 2.stupni ZŠ též výuku žáků z okolních vesnic Součástí školy je školní jídelna a školní družina. Kapacita základní školy je 390 žáků, kapacita školní jídelny 400 strávníků a školní družiny 55 dětí. Naše škola je umístěna na svahu nad obcí, což poskytuje nádherný výhled na okolní kopcovitou krajinu Beskyd a údolí řeky Bečvy, tvořící rozhraní mezi Vsetínskými a Hostýnskými vrchy. Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Strana: 2/15

3 Materiální vybavení školy Výuka žáků 1.st. ZŠ probíhá v částečně zrekonstruované školní budově z r.1954 a výuka žáků 2.stupně ZŠ v sousedním prostorném pavilonu přistavěném díky státní dotaci v r V rámci státní dotace byla v roce 2004 zrekonstruována školní kuchyň a její zázemí. Obecní úřad usiluje o finanční dotaci na celkovou revitalizaci školní budovy. Kmenové učebny od 1. po 9.ročník jsou vybavovány novým, výškově polohovatelným školním nábytkem. Vybavenost učebními pomůckami hodnotí rodiče a žáci jako plně vyhovující. Žákům jsou k dispozici dvě počítačové učebny, jedna na 1., jedna na 2.stupni. Máme k dispozici 9 kmenových učeben, dále 7 odborných učeben, 2 učebny multimediální a žákovskou knihovnu. Využívána je též keramická dílna s vypalovací pecí a hrnčířským kruhem. Školní družina má svá dvě oddělení v samostatných místnostech, nově byla zbudována mezi odděleními relaxační místnost. Především školní družina tráví čas v odpočinkovém areálu na nádvoří školy se stolem na stolní tenis, pergolou, pískovištěm, průlezkou. K výuce tělesné výchovy slouží hřiště s travnatým povrchem a tělovýchovnými konstrukcemi. Školní tělocvična neumožňuje provozování míčových her, proto navštěvujeme Sokolovnu TJ Spartak Jablůnka. Využíváme cvičnou kuchyň a školní posilovnu vybavenou díky sponzorským darům. Pro praktické činnosti je k dispozici školní dílna a cvičný pozemek. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvořený učiteli učitelkami a vychovatelkami ŠD je stabilizovaný a převažují v něm zkušení vyučující s praxí. Čtvrtinu pedagogického sboru tvoří muži.všichni pedagogičtí pracovníci kromě jedné vychovatelky školní družiny jsou plně kvalifikovaní a mají patřičné vzdělání. Pedagogičtí pracovníci se pravidelně vzdělávají individuálně v rámci akcí dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky a v rámci školení v oblasti informačních technologií. V souvislosti s realizací ŠVP organizujeme společné vzdělávací akce cíleně pro náš sbor. Někteří pedagogičtí pracovníci zajišťují činnost některého ze zájmových kroužků a organizují v průběhu školního roku řadu mimoškolních akcí pro žáky a rodiče. Podmínky pro pedagogické pracovníky Pedagogové mají k dispozici v každém kabinetu počítač připojený na internetovou síť, dále dvě kopírky, tři tiskárny,ve sborovně přístroj na laminování a skener. Pro podporu výuky máme 7 magnetofonů, 4 televizory s VHS a DVD přehrávači, 3 hifi-věže, 2 klavíry, 2 klávesové nástroje, 2 kytary, 3 mikrofony, ozvučovaní aparatura, megafon, posilovací stroje, 2 digitální fotoaparáty a kameru, vizualizér, meotar a 2 dataprojektory. Učební pomůcky jsou doplňovány podle požadavků vyučujících a finančních možností školy. Vyučující 1.stupně ZŠ jsou umístěni ve společném kabinetu, vyučující 2.st. mají k dispozici prostorné kabinety s potřebným zázemím. Každý vyučovací předmět má svůj sklad inventáře. Zájemcům z řad zaměstnanců školy pořizujeme z prostředků FKSP permanentky do městských lázní, vstupenky na kulturní akce. Pořádáme 1-2x ročně společné akce pro učitele, rodiče a veřejnost (zájezdy na Floru Olomouc, vyjížďky do okolí na běžkách či na kolech). S bývalými kolegy a kolegyněmi se pravidelně setkáváme při společenských akcích v rámci oslav Dne učitelů a při významných výročích školy. Charakteristika žáků Základní školu v Jablůnce navštěvují děti z Jablůnky a okolí. Žáci z obcí Pržno a Mikulůvka přecházejí do naší základní školy od 6.ročníku. Škola je plnotřídní, máme 9 tříd v 9 ročnících. Na základě údajů z matrik by se počty žáků ve třídách měly v příštích letech stabilizovat a i mírně navýšit. Současné počty žáků ve třídách nám umožňují individuální přístup. Do tříd jsou běžně integrování žáci diagnostikovaní pedagogicko psychologickou poradnou jako žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Tito žáci absolvují 1 x týdně po vyučování ambulantní nápravu a při výuce jsou jejich hendikepy zohledňovány. Protože má škola bezbariérový přístup, je možné vzdělávat i žáky na vozíku pro tělesně postižené. Naši školu absolvuje s pedagogickou asistentkou žák s kombinovaným Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Strana: 3/15

4 postižením, který se úspěšně integroval do kolektivu třídy. Žáci 1.st., kteří mají problém s výslovností, navštěvují logopedickou nápravu pod vedením vyškolené vyučující. Dlouhodobější aktivity školy - v oblasti sportu tradiční účast v postupových regionálních soutěžích (florbal, kopaná, malá kopaná, aerobik, šachová liga, vybíjená, závody atletické všestrannosti, Pohár rozhlasu aj.); organizace školních kol soutěží (skok vysoký, stolní tenis, florbal, kopaná, vybíjená, školní olympiáda, ); organizace lyžařského výcviku na sjezdových a běžeckých lyžích; organizace plaveckého a předplaveckého výcviku - v oblasti kultury pravidelná účast ve výtvarných soutěžích se zaměřením na požární ochranu a na problematiku zdraví; adventní besídka dílna spojená s prodejem výtvarných výrobků,, kurz předtaneční a společenské výchovy, tradiční dětský karneval, slet čarodějnic atd. - v oblasti prevence sociálně patologických jevů: Peer program proti závislostem, exkurze do Azylového domu a Krizového centra, besedy se sociální kurátorkou o trestní zodpovědnosti, sociogramy, dotazníky k šikaně, seznamovací pobyt 6.roč., nabídka zájmových kroužků a mimoškolních aktivit - v oblasti enviromentální výchovy účast v projektu Škola, místo k životu, Recyklohraní, pravidelné exkurze v ZOO Lešná; projektový Den Země; péče o zvěř v zimě, pravidelné sběrové akce, sponzorování zvířete ze ZOO, péče chráněnou lokalitu se vstavači, třídění odpadů aj. - v oblasti výchovného poradenství besedy na ÚP, Veletrh vzdělávání, výuka předmětu Volba povolání v 8.ročníku, aktuální informace VP na školním webu, exkurze v místních firmách, návštěvy dnů otevřených dveří atd. Spolupráce Rodiče jsou organizováni v občanském sdružení s názvem Sdružení rodičů a přátel školy. Scházejí se na začátku roku na tzv. valné hromadě a 4x v průběhu školního roku při klasifikaci. Kromě toho se rodiče setkávají neformálně s učiteli při akcích tzv. Klubu rodičů (běžky, kolo, keramika), nebo při akcích určených pro děti a rodiče (Slet čarodějnic, Dětský karneval, Adventní besídka aj.). Od zahájila ze zákona činnost školská rada, která má 3 členy zástupce rodičů, učitelů a zřizovatele. Školská rada vystupuje jako rovnocenný partner vedení školy. Obec Jablůnka jako zřizovatel má zájem na tom, aby škola plnila své poslání a nabízela žákům a rodičům stejnou kvalitu vzdělávání jako školy městské. Naše aktivity podporuje jak finančně, tak morálně. Velmi úzce spolupracujeme s PPP ve Valašském Meziříčí a Vsetíně, s místní mateřskou školou a knihovnou, s okolními školami (Pržno. Mikulůvka), s ALCEDEM Vsetín a se všemi, kteří nám pomáhají nebo sami organizují akce a soutěže pro žáky. Jmenujme alespoň organizaci Sokola, místní oddělení Policie ČR, Sdružení dobrovolných hasičů Jablůnka a TJ Spartak Jablůnka a ZUŠ Vsetín. Mezi naše spolupracovníky počítáme též externí vedoucí kroužků z řad rodičů, či absolventů školy.ve školní tělocvičně umožňujeme cvičení žen z obce (Pilates cvičení, aerobik). Mezinárodní spolupráce V rámci volitelného předmětu konverzace v anglickém jazyce jsme se zapojili do mezinárodním projektu spolupráce škol prostřednictvím informačních a komunikačních technologií zajišťovaném Národní agenturou Socrates s názvem etwinnig. V rámci tohoto projektu žáci prezentovali svou třídu, školu, region, a Českou republiku. Zaměřili se na vyhledávání a třídění informací o historii, současnosti, kultuře své země a seznámili se s obdobnými informacemi partnerských škol z Polska (Publiczne Gymnázium w Wildze) a ze Španělska (IES Virgen de Valme). Na tuto doplňkovou formu výuky chceme navázat. Hodláme po mnohaleté přestávce obnovit partnerskou spolupráci se slovenskou základní školou v obci Svinná v okrese Trenčín. Věříme, že jejím obsahem nebude jen obdobná komunikace elektronickou Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Strana: 4/15

5 poštou, jak tomu bylo v etwinningu, ale že se časem uskuteční i vzájemná osobní setkání členů pedagogického sboru a žáků obou škol. Prezentace na veřejnosti O našich akcích většího rozsahu informujeme prostřednictvím regionálního tisku.jablůnecká veřejnost je informována o činnosti ZŠ v místním Zpravodaji, v hlášeních obecního rozhlasu, dále např. formou výstavek fotografií ve vývěsce obecního úřadu. Činnost školy je zachycena na digitálních fotografiích, které jsou archivovány a při významnějších akcích školy vystavovány. Při výročích školy vydáváme almanach. Jako nejúčinnější zdroj informací a dění ve škole se jeví školní webové stránky, které za 3 roky jejich existence navštívilo přes 20 tisíc zájemců. Zapojení do projektů Jsme účastníci projektu komunitních škol Zlínského kraje podporujících zájmovou činnost žáků školy a občanů obce, podílíme se na přípravě projektu příhraniční spolupráce s partnerskou školou ve Svinné, okres Trenčín při budování nového školního hřiště. Jsme také v projektu zaměřeného na podporu zavádění informačních technologií ve školách (vybavení nové multimediální a jazykové učebny) a konečně jsme spolupodavateli projektu spolupráce vesnických škol okresu Vsetín v oblasti vzdělávání pedagogického sboru s názvem 7 SPOLU. 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Od bylo zahájeno v 1. a 6.ročníku vyučování podle našeho školního vzdělávacího programu s názvem Šance pro všechny. V ostatních ročnících se vyučovalo nadále podle vzdělávacího programu Základní škola č.j /96-2. V následujících letech bude výuka podle ŠVP zaváděna postupně v dalších ročnících, tzn. že ve školním roce 2008/2009 ve 2. a 7. ročníku. Ve školním roce 2011/2012 budeme tedy vyučovat podle ŠVP už ve všech ročnících. a) Strategie na úrovni školy Těmito společnými výchovnými a vzdělávacími strategiemi hodláme směřovat k cílům základního vzdělávání a tím k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků: Kompetence k učení: - učitelé vhodnými formami podněcují zvídavost, tvořivost, iniciativu a zodpovědný přístup žáků k soustavnému vzdělávání - dávají důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, orientaci v textu, vyhledávání klíčových slov a informací - vedou žáky k plánování a objektivnímu sebehodnocení, hodnotí indiv.pokrok žáka - umožňují žákům účastnit se různých soutěží a olympiád, organizovat některé akce napříč školou Kompetence k řešení problémů: - poznatky nejsou žákům předkládány pouze v hotové podobě, učitelé využívají aktivizující metody (skupinová práce,...) - učitelé zvyšují úměrně s věkem náročnost požadavků na základní myšlenkové operace (aplikace Bloomovy taxonomie) - umožňují žákům aktivně se podílet na chodu školy (školní parlament, třídní samospráva) - učí žáky jednat v problémových modelových situacích, aby získané dovednosti, vědomosti, schopnosti a postoje dovedli tvořivým způsobem aplikovat Kompetence komunikativní: - učitelé vedou žáky k respektování zásad správné komunikace (věcnost, umění naslouchat druhému, tolerance k různým názorům,...) Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Strana: 5/15

6 - škola podporuje komunikaci s jinými školami a partnery školy - učitelé vedou žáky k etické komunikaci v komunitním kruhu, k výměně zkušeností, informací a názorů - poskytují žákům prostor pro komunikaci, vyjadřování jejich názorů vhodnými formami, k prezentaci řešených projektů Kompetence sociální a personální: - učitelé podporují skupinovou práci se změnami rolí, spolupráci ve třídě, vzájemnou pomoc a solidaritu - učitelé vytvářejí bezpečné sociální klima ve třídě - umožňují žákům se podílet na vytváření pravidel života třídy, školy - vedou žáky k respektování společně dohodnutých pravidel Kompetence občanské: - učitelé i žáci respektují práva a dodržují školní řád a pravidla společenského vystupování a jednání - učitelé i žáci respektují individuální rozdíly, kulturní a jiné odlišnosti ve třídě a ve škole - učitelé vedou žáky k zodpovědnému a uvědomělému jednání ve škole a na všech školních akcích - podněcují a motivují žáky k ekologickému myšlení a jednání Kompetence pracovní: - učitelé motivují žáky ke zvládnutí hodnocení a sebehodnocení ve vztahu k volbě povolání - vedou žáky k zájmovým aktivitám podporujícím jejich profesní zaměření - učitelé doplňují výuku exkurzemi podle plánu exkurzí - vedou žáky k provádění činností podle předem stanovených kritérií a dodržování zadání a termínů Školní strategie jsou rozpracovány ve charakteristice a strategiích jednotlivých předmětů. b) Zaměření výchovného a vzdělávacího působení ZŠ Jablůnka Připomeňme si motivační název ŠVP ZŠ Jablůnka : Šance pro všechny Šance pro žáky Chceme, aby žáci navštěvovali školu rádi, vzájemně se respektovali - klíčová kompetence sociální a personální uměli naslouchat druhým, otevřeně komunikovat a vyjadřovat své názory - KK komunikační pochopili význam vzdělávání a získali pozitivní vztah ke vzdělávání KK k učení uměli řešit problémy, plánovat svou práci, hodnotit její výsledky - KK k řešení problémů, KK pracovní měli kladný vztah k okolnímu prostředí, ke zdravému životnímu stylu, k tradicím regionu, k životním hodnotám, a společenským normám - KK občanská Šance pro učitele Chceme, aby učitelé měli ve škole co nejlepší podmínky pro svou práci Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Strana: 6/15

7 dokázali vytvořit žákům podnětné a bezpečné pracovní klima a byli pro žáky příkladem se s úspěchem pokoušeli o nové přístupy a postupy tak, aby je práce s žáky těšila Šance pro školu Chceme, aby škola kvalitně vzdělávala a vychovávala žáky pro praktický a úspěšný život si uměla získat větší podporu, spolupráci a uznání od komunity vychovávala odpovědné budoucí občany demokratické společnosti Šance pro naše partnery Chceme, aby rodiče, veřejnost, zřizovatel, spolupracovníci viděli školu jako svého rovnocenného partnera podporovali činnost školy a se školou úzce spolupracovali působili na žáky v souladu s výchovným a vzdělávacím úsilím školy c) Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a o žáky mimořádně nadané U žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním, včetně žáků se sociálním znevýhodněním, a u žáků mimořádně nadaných uplatňujeme cílené výchovné a vzdělávací metody a postupy. Jsou v péči učitelů pověřených odstraňováním a nápravou diagnostikovaných hendikepů, či rozvíjením jejich nadání, dále třídních učitelů a výchovného poradce, který vždy na začátku a podle potřeby v průběhu školního roku informuje pedagogický sbor o aktuálních změnách. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Tito žáci jsou zařazeni (integrováni) do běžných tříd a vzděláváni dle jejich učebních plánů. Školní vzdělávací program u žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami naplňujeme formou individuální integrace pomocí těchto postupů: v celém průběhu školní docházky vyhledáváme žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami, po dohodě s rodiči doporučujeme vyšetření žáka v pedagogicko-psychologické poradně (PPP) úzce spolupracujeme s PPP Valašské Meziříčí pobočka Vsetín, nebo s SPC Kroměříž na doporučení PPP vytváříme individuální vzdělávací plány (IVP), které vycházejí z konkrétních vzdělávacích potřeb daného žáka, na tvorbě IVP spolupracuje třídní učitel, vyučující příslušných předmětů, do kterých se porucha promítá, výchovná poradkyně, pracovnice PPP, příp. SPC a rodiče poskytujeme poradenství výchovné poradkyně žákům, rodičům a učitelům snažíme se nabízet pozitivní a vstřícné školní prostředí podporujeme výjezdy třídních kolektivů se zaměřením na stmelování kolektivu, integraci žáků s různými druhy znevýhodnění, sociometrii apod. Vzdělávání žáků s více vadami Vzdělávání žáků s více vadami bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení příslušných speciálně pedagogických center nebo pedagogicko-psychologických poraden budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se těchto žáků. Na základě posouzení SPC nebo PPP o závažnosti postižení bude zažádán KÚ o přidělení finančních přidělení finančních prostředků na asistenta pedagoga, který bude pomáhat žákovi při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s hendikepovaným dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Učitel s žáky stanovuje přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s tímto žákem. Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Strana: 7/15

8 Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Žáci se sociálním znevýhodněním Naší snahou je zajistit úspěšnou integraci žáků z odlišného sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného prostředí při respektování jejich minoritní národnosti. Při integraci těchto žáků věnujeme pozornost osvojení českého jazyka, seznámení se s českým prostředím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi. Těmto žákům umožňujeme získávat informace pro budování vlastní identity o historii, kultuře a tradicích jejich národnosti. K těmto žákům přistupujeme individuálně, věnujeme jim specifickou péči (individuální péče, vhodný přístup, podpora, pochvala, pravidelná komunikace a zpětná vazba, pochopení a tolerance ostatních žáků, užší kontakt se zákonným zástupcem apod.) Tito žáci jsou běžně integrováni ve třídách. Vedení školy poskytuje vyučujícím potřebnou metodickou pomoc v oblasti práce s těmito žáky, případně zajistí vzdělávání či konzultace s odborníky v této problematice. Tyto žáky eviduje výchovný poradce školy a ve spolupráci s TU navrhuje příslušné postupy a opatření, které konzultuje s vedením školy. Péče o žáky mimořádně nadané žáky Nadané žáky vyučujeme na základě doporučení PPP a žádosti zákonného zástupce podle individuálního vzdělávacího programu. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných vyžaduje individuální přístup. To naplňujeme těmito postupy a programy: Učitelé volí takové učební strategie, které umožňují individuální rozvoj a přístup žáka, např.: individuální zadávaní složitějších úkolů, diferencované zadávání úkolů ve školní práci, učení navzájem, vhodně zvolené role ve skupinové práci, možnost uplatnění tvůrčích sil v samostatných školních projektech. Každý žák má možnost se přihlásit do školních kol vědomostních nebo sportovních soutěží a v případě svého úspěchu reprezentovat školu ve vyšších kolech těchto soutěží. Žákům s mimořádným sportovním talentem je na základě žádosti zákonného zástupce a sportovního oddílu umožněno trénovat v době vyučování, uvolňování na sportovní utkání atd. Tito žáci mají umožněn individuální vzdělávací plán, který zabezpečuje pro tyto žáky náhradu zameškaných hodin a zvládnutí požadavků vzdělávacího programu. V nabídce zájmových kroužků se otevírá každému žákovi možnost rozvíjet své zájmy i talent. Na základě doporučení PPP, SPC a žádosti zákonných zástupců je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. d) Začlenění průřezových témat Viz příloha č. 1. e) Profil absolventa Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Budeme usilovat o to, aby žáci 9. ročníku byli podle úrovně svých schopností v co nejvyšší míře připraveni v oblasti těchto klíčových kompetencí: kompetence k učení: - samostatně se učit - odpovědně a cílevědomě přistupovat k učení - chápat význam vzdělání, být motivováni k učení, být zvídaví - využívat nabytých vědomostí v praxi Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Strana: 8/15

9 kompetence k řešení problémů: - samostatně řešit problémové úlohy, plánovat a hodnotit pokroky a práci - kreativně řešit problémy, přizpůsobovat se změnám - asertivně jednat - vyhledávat, porovnávat, třídit a vyhodnocovat informace získané z různých zdrojů kompetence komunikativní: - umět se vyjádřit jasně, výstižně a situaci odpovídajícím způsobem, zdůvodnit a obhájit svůj názor - komunikovat se zdravým sebevědomím, ale nepřeceňovat se - nepodceňovat ostatní a snažit se jim naslouchat - zvládat základy konverzace i v cizím jazyce kompetence sociální a personální: - společensky vystupovat - účinně spolupracovat s ostatními, dodržovat dohodnutá pravidla - umět přijmou kritiku, sebekriticky uznat a napravit chybu - být přátelští, empatičtí, tolerantní kompetence občanské: - vnímat tradice kulturní, společenské, regionální, národní - aktivně trávit volný čas, pěstovat zdravý životní styl - projevovat šetrný vztah k přírodě, k prostředí v obci - odolávat manipulaci kompetence pracovní: - umět uplatnit nabyté praktické dovednosti v praxi - osvojit si základní pracovní návyky s ohledem na bezpečnost práce - vážit si výsledků práce ostatních 4. Učební plán Viz příloha č Učební osnovy Viz příloha č Pravidla pro hodnocení žáků a autoevaluace školy a) Hodnocení žáka ve škole b) Pravidla pro hodnocení žáka - Způsoby hodnocení žáka - Kritéria hodnocení c) Autoevaluace školy a její evaluační činnost - Oblasti autoevaluace - Cíle a kritéria autoevaluace - Nástroje autoevaluace - Časové rozvržení evaluačních činností Ad a) Hodnocení žáka ve škole Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Strana: 9/15

10 Cílem hodnocení je žákovi a jeho zákonným zástupcům poskytnout informace o tom, jak žák zvládá danou problematiku, jak dovede zacházet s tím, co se naučil a v čem ještě chybuje, jaké má žák dovednosti, vědomosti, postoje, jak a jaké kompetence si osvojil. Součástí hodnocení by měl být konkrétní návod, jak má žák postupovat, aby nedostatky odstranil. Hodnocení žáků je průběžné (v průběhu školního roku ve vyučovacích hodinách) a závěrečné ( forma vysvědčení). Hodnocení není založeno na srovnávání žáka s jeho spolužáky, ale soustředí se na individuální pokrok každého žáka podle předem stanovených kritérií. Žáci jsou předem seznámeni s výukovými cíli, kritérii hodnocení a očekávanými výstupy pro daný ročník a kritérii hodnocení na školní rok. Žáci se mohou podílet na tvorbě kritérií pro hodnocení. Součástí hodnocení je sebehodnocení žáka. Žáci jsou vedeni k tomu, aby uměli posoudit svou práci, aktivitu, úsilí a možnosti a rezervy. Škola si klade za cíl posilování vnitřní motivace (učit se proto, že to má význam, že žák chce) na úkor vnější motivace (učení se pro známku, učitele, rodiče). Každý, tedy i žák, má právo dělat chyby, chyba je chápána jako příležitost ke zlepšení. Pedagogičtí pracovníci jsou si vědomi, že způsob hodnocení ovlivňuje klima ve třídě (napětí, stres, strach, nuda, nezájem, nebo pohoda, zaujetí a lepší školní výsledky) sociální vztahy ve třídě. Bezpečné, přívětivé a podnětné prostředí je podmínkou kvalitní výuky. Ad b) Pravidla pro hodnocení žáka Způsoby hodnocení Hodnocení nově neodráží pouze tradičně požadované zvládnutí učiva, ale vztahuje se především k dosahování očekávaných výstupů ze ŠVP a k utváření klíčových kompetencí. Při hodnocení jsou dodržovány tyto zásady: stručnost, jasnost, objektivita. Tato pravidla pro hodnocení jsou vymezena pro celé období základního vzdělávání a jsou dodržována všemi pedagogickými pracovníky. Klasifikace známkou: Škola hodnotí za jednotlivá klasifikační období školního roku prospěch na 1. a na 2. stupni ZŠ ve všech předmětech tradiční klasifikací - známkou. Při klasifikaci škola dodržuje tato pravidla: Známka nezahrnuje chování žáka. Klasifikuje se probrané a procvičené učivo. Do klasifikace se promítají dovednosti, vědomosti, postup při činnosti, práce s informacemi, tvořivost, aktivita a úroveň komunikace. Písemné práce jsou oznamovány včas. Zkoušení u tabule postupně nahrazujeme efektivnějšími formami hodnocení Slovní hodnocení: Rodiče mohou být seznamováni s výsledky žáka formou slovního hodnocení průběžně zápisem v žákovské knížce. Integrovaní žáci mohou být na doporučení odborného poradenského zařízení a písemné žádosti rodičů hodnoceni na vysvědčení slovně. Při slovním hodnocení škola dodržuje tato pravidla: Nevyužívat skrytou klasifikaci - opis klasifikace (dobrý, výborný). Slovní hodnocení je konkrétní vyjádření o tom co žák zvládl, nezvládl, umí, zná apod. Slovní hodnocení posuzuje žáka v jeho vlastním vývoji. Slovní hodnocení nesrovnává žáky. Vysvědčení: Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Strana: 10/15

11 Pololetní vysvědčení je u všech žáků v 9. ročníku a v 5. ročníku u žáků hlásících se k přijímacím zkouškám na víceleté gymnázium doloženo výstupním hodnocením. Výstupní hodnocení: Výstupní hodnocení žáků obsahuje vyjádření o možnostech a nadání, předpokladech pro další vzdělávání, o chování v průběhu povinné školní docházky, o osvojení klíčových kompetencí a o dalších významných skutečnostech ovlivňujících vzdělávání žáka. Portfolio žáka: Vyučující mohou využívat nového nástroje hodnocení, tzv. žákovské portfolio. Jedná se o shromažďování materiálů o výkonech a činnostech žáka tak, aby dokumentovaly stav vědomostí a dovedností žáka, úroveň osvojení jednotlivých kompetencí ve vzdělávání. Materiály mají různou podobu a mohou obsahovat také doklady o tom, jak se žák vyrovnal s dovedností sebehodnocení své práce. Žáci mohou po dohodě s vyučujícím do svého portfolia zařazovat i osobní záznamy o úspěších v mimoškolní činnosti. Portfolio může být přiloženo k vysvědčení. Průběžné ústní hodnocení - hodnotící výrok učitele: Výroky respektují tyto zásady: bez ironie, respekt k osobnosti žáka, pozitivní motivace, vede k sebehodnocení, tzn. k dovednosti posoudit kvalitu své práce. Písemné průběžné hodnocení žáka: Vyučující může v průběhu každého pololetí (příp.čtvrtletí) či na závěr školního roku žákům předávat písemně komplexní informace o úrovni osvojení očekávaných výstupů v daném období formou klasifikace, (za podmínek dodržení zásad klasifikace), doprovázené slovním ústním či písemným komentářem, objasněním příčin nedostatků a doporučeními. Sebehodnocení žáka: Součástí hodnocení (v žákovské knížce, neformální příloha k vysvědčení) může být sebehodnocení žáka (přiměřené jeho věku).vyučující má možnost doplnění tohoto hodnocení o slovní vyjádření, které doporučí, na jakou vzdělávací oblast se má žák zaměřit nebo například vyjádření ocenění pokroku, píle a úsilí žáka k zvládnutí očekávaných výstupů v daném období, ocenění plnění úkolů na realizovaném projektu apod. Kritéria hodnocení Podrobnější kritéria a pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání ve školním dokumentu nazvaném Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Obecné zásady při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáků, k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici podklady pro klasifikaci učitel získává soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování, dále zkouškami písemnými, ústními, praktickými, pohybovými, didaktickými testy, dále písemnými pracemi z učiva za delší období (na 2.st. čtvrtletní práce přesahující 30 minut mohou žáci psát v jednom dni pouze jednu) na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období přihlíží se k systematičnosti v práci žáka, stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období v předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě Ad c) Autoevaluace školy Autoevaluace vnitřní hodnocení školy napomáhá ke zkvalitnění a zefektivnění vzdělávání a výchovy ve škole. Vnitřní hodnocení školy stanoví 11 a 12 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Strana: 11/15

12 Autoevaluační plán práce Základní školy Jablůnka, okres Vsetín Je sestavován vždy na období dvou let tak, aby se jeho vyhodnocování krylo s termínem vlastního hodnocení práce školy. V průběhu zavádění ŠVP se bude autoevaluace uskutečňovat v průběhu každého školního roku v omezeném rozsahu podle zvolených priorit. Obsahuje tyto sledované kategorie: 1. Oblast autoevaluace co budeme hodnotit, nač se zaměříme 2. Cíle čeho chceme dosáhnout během 2 let v jednotlivých oblastech 3. Kritéria měřítka, hlediska podle čeho budeme naplnění cílů vyhodnocovat 4. Nástroje evaluace- jakými prostředky, metodami toho chceme dosáhnout 5. Časový rozvrh četnost, termíny kontrol a plnění 6. Zodpovědnost kdo zodpovídá za vyhodnocování oblasti Stanovení oblastí autoevaluace 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Výsledky vzdělávání žáků 4. Podpora školy žákům, spolupráce školy s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání 5. Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 6. Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. (Vyhodnocení oblastí činnosti školy s nedostačujícími výsledky návrhy opatření ke zlepšení stavu, jejich účinnost.) 7. Vzdělávací program školy Šance pro všechny jako základní strategický dokument školy Rozpracování autoevaluace jednotlivých oblastí Ad 1. Podmínky ke vzdělávání 1. Cíle: využívat efektivněji lidské zdroje, materiální a finanční zdroje 2. Kritéria: zavést pravidelné sebe-hodnocení PP a vyhodnocování účinnosti plánu DVPP; zlepšovat vybavenost školního areálu a školy učeben, kabinetů (učebnice, učební pomůcky) včetně odpovídajícího technického stavu budovy; efektivně hospodařit se státními a obecními prostředky 3. Nástroje evaluace: hodnotící rozhovory s PP (PK, MS), žáky a rodiči, zřizovatelem, pohospitační rozhovory; vyhovující vybavení ICT, školním nábytkem, odpovídající technický stav budovy (prověrky BOZP) vč. ŠJ a ŠD; audit hospodaření, projekty, granty, sponzoři, zprávy kontrolních orgánů 4. Časový rozvrh: vyhodnocení 1 x ročně ve výroční zprávě o činnosti školy 5. Zodpovědnost: ŘŠ, ZŘ, EŠ, ŠK Ad 2. Průběh vzdělávání 1. Cíle: úroveň vědomostí, dovedností a postojů žáků; kvalita výuky 2. Kritéria: zavádění výuky podle ŠVP, aplikace aktivizující výukových metod, sebe -hodnocení žáků, výuka žáků se SPUCH a žáků nadaných, dodržování dohodnutých pravidel hodnocení, komunikace Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Strana: 12/15

13 3. Nástroje evaluace: rozbory tématických plánů, školní dokumentace, pozorování, diskuse, dotazníky, záznamy hospitací a pohospitačních rozhovorů, portfolia, SCIO testy, analýza výsledků vzdělávání 4. Časový rozvrh: průběžně, minimálně 1 x ročně 5. Zodpovědnost: ŘŠ, ZŘ, vedoucí PK a MS Ad 3. Výsledky vzdělávání žáků 1. Cíle: dosažení co nejlepších výsledků odpovídajících ind.možnostem žáků vč. integrovaných a nadaných žáků 2. Kritéria: schopnost aplikace učiva, úspěšnost absolventů ZŠ, dobré výsledky v soutěžích 3. Nástroje evaluace: analýza žákovských prací, srovnávací testy, samostatné práce, školní kola soutěží práce s integrovanými a nadanými žáky 4. Časový rozvrh: průběžně, minim.vždy ke čtvrtletí 5. Zodpovědnost: vedení ZŠ, vš.pp Ad 4. Podpora školy žákům, spolupráce školy s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání 1. Cíle: spokojenost žáků, rodičů a zřizovatele se školou, pěstování kvality vztahů spolupráce, efektivní přenos informací od TU, MŠP,VP a vedení školy, podpora žákovských a rodič.iniciativ, nabídka komunitní školy 2. Kritéria: spokojený žák a rodič, minimum odchodů žáků, hrdost na tradice, příslušnost, přívětivé a esteticky příjemné prostředí, naplněnost školy 3. Nástroje evaluace: pozorování, dotazník, rozhovor, společné akce pro ž. a rod., akademie, odpolední zájmové aktivity pro žáky, veřejnost spolupráce s obcí 4. Časový rozvrh: soustavně, průběžně 5. Zodpovědnost: vedení školy, Rada rodičů, Školská rada obč.sdružení rodičů, školní parlament Ad 5. Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 1. Cíle: využívání lidských zdrojů, čerpání a zajišťování finančních zdrojů, plánování, organizace školy, kontrolní činnost 2. Kritéria: vzdělávání a týmová spolupráce ped.sboru, kvalitní plán kontrol, hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání, vyhodnotitelný plán evaluace, 3. Nástroje evaluace: zlepšení kvality vzdělávání, efektivní porady, dokumentace, pohovory, dotazníky, hospitace, zápisy, sebehodnocení 4. Časový rozvrh: 1 x ročně ve výroční zprávě a co 2 roky při vlastním hodnocení 5. Zodpovědnost: vedení školy, EŠ Ad 6. Úroveň výsledků vzdělávání žáků sledované jevy 1. Cíle: kvalitní výsledky vzdělávání, spolupráce s partnery, podpora dlouhodobějších aktivit a projektů, úroveň výstupů 2. Kritéria: naplňování a vyhodnocování RVP ŠVP, partnerství se zahraniční školou, projekty jako nositelé průřezových témat Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Strana: 13/15

14 3. Nástroje evaluace: testy, evaluační zprávy, hospitace, výroční zpráva, vlastní hodnocení, sdělení vedení, akce ve spolupráci s partnery, školní projekty 4. Časový rozvrh: 1 x ročně ve výroční zprávě, co 2 roky v rámci vlastního hodnocení 5. Zodpovědnost: vedení ZŠ, vedoucí předmětových komisí, vš. ped.pracovníci Ad 7. Vzdělávací program školy jako strategický dokument práce školy 1. Cíle: zajistit soulad ŠVP a RVP, rozvoj klíčových kompetencí, průřezová témata 2. Kritéria: kontrola vlastního dokumentu ŠVP, rozklíčování KK, vykrytí všech PT 3. Nástroje evaluace: dotazníky, pozorování, záznamy hospitací a pohospitačních rozhovorů, diskuse s pedagogy, konzultanty, kontrolními orgány, portfolia, testy, analýza výsledků vzdělávání, rozbory školní dokumentace 4. Časový rozvrh: vyhodnocení na základě využití uvedených nástrojů vždy 1 x ročně na závěrečné PR 5. Zodpovědnost: ŘŠ koordinátor ŠVP, ZŘ Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Strana: 14/15

15 Autorský tým první verze ŠVP - září 2007 Vedoucí projektu a předkladatel ŠVP: Mgr. Luděk Drlík Koordinátoři ŠVP skupin vyučovacích předmětů: - přírodovědné předměty (M, F, CH, Z, PŘ, INF): Mgr. Olga Karolíková - společenskovědní a výchovné předměty (ČJ, AJ, NJ, D, OV, HV, OV, VKZ, TV, HV, VV, PČ): Věra Vrajová - metodické sdružení 1.stupně a školní družiny: Mgr. Věra Hašová Jednotlivé části školních osnov vypracovali: 1.stupeň 1.ročník: Mgr. Věra Hašová 2.ročník: Marina Hajná 3.ročník: Jarmila Kovářová 4.ročník: Pavla Dřevojánková 5.ročník: Mgr. Dana Hurtíková 2.stupeň: Český jazyk a literatura: Anglický jazyk: Německý jazyk: Matematika: Informatika: Dějepis: Občanská výchova: Fyzika: Chemie: Přírodopis: Zeměpis: Hudební výchova: Výchova ke zdraví: Pracovní činnosti: Věra Vrajová Mgr. Božena Drlíková Věra Vrajová Olga Karolíková Mgr. Ivan Šošolík Mgr. Marie Bartecká Mgr. Marie Bartecká Mgr. Olga Karolíková Vlastimil Vaněk Jarmila Šotolová Mgr. Ivan Šošolík Mgr. Marie Bartecká Mgr. Marie Bartecká Mgr. Luděk Drlík, Vlastimil Vaněk Redakce, grafické uspořádání školního vzdělávacího programu: Mgr. Ivan Šošolík Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Strana: 15/15

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název programu ŠKOLA NÁS BAVÍ Název školy Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín Adresa školy 696 31 Bukovany 132 Ředitel

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Číslo jednací: 780/2007/1 Platnost: od 1. 9. 2007 Obsah: Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

VI. Hodnocení žáků a autoevaluace školy:

VI. Hodnocení žáků a autoevaluace školy: VI. Hodnocení žáků a autoevaluace školy: 1. Pravidla pro hodnocení žáků: - způsoby hodnocení vyplývají ze Školského zákona č. 561/2004 Sb., z Vyhlášky o základní škole č. 48/2005 Sb., Vyhlášky o vzdělávání

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov je největší úplná základní škola ve městě. Součástí školy je školní družina se sedmi odděleními. Škola vyučuje

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků. Způsoby hodnocení slovní hodnocení. Hodnocení žáků základní školy speciální upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb.

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků. Způsoby hodnocení slovní hodnocení. Hodnocení žáků základní školy speciální upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Způsoby hodnocení slovní hodnocení Hodnocení žáků základní školy speciální upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1 Hodnocení žáka 6.1.1 Cíl hodnocení žáka Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získá informace o tom, jak danou problematiku zvládá,

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace

Hodnocení žáků a autoevaluace Základní škola Školní vzdělávací program I. Sekaniny1804 Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení žáků a autoevaluace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pro celkové hodnocení používáme na 1.

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace

Hodnocení žáků a autoevaluace Základní škola Školní vzdělávací program I. Sekaniny1804 Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení žáků a autoevaluace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pro celkové hodnocení používáme na 1.

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Na naší škole upřednostňujeme pozitivní hodnocení žáků, a to nejen při prověřování vědomostí, ale v celém procesu učení. Při výuce

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní Při procesu sebe systematicky shromažďujeme a analyzujeme řadu informací a podkladů, včetně zpětných vazeb od i rodičů. Na začátku každého školního roku je vypracováván roční plán rozvoje. Jedenkrát

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Vypracovala: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy Schválila: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

I. HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ Chování žáka se klasifikuje těmito stupni

I. HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ Chování žáka se klasifikuje těmito stupni 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6.1 Pravidla pro hodnocení žáků 1. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové

Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Hodnocení v současné škole zaměřené na hodnocení žáka i školy z pohledu školního psychologa a školního speciálního

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 03. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: /2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogický sbor Mgr. Miloslav Horký, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚBOŘ, SMETANOVA 745, OKRES HAVLÍČK ŮV BROD Účelem vzdělání není jen vědět, ale i jednat. Platnost od 1.9.2013 1. Identifikační údaje

Více

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 K o n c e p c e š k o l y n a o b d o b í 2 0 1 0-2 0 1 5 Projednáno na pedagogické radě dne 15. dubna 2010 Schváleno školskou

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace 6. 1 Pravidla pro hodnocení žáků 6. 1. 1 Způsoby hodnocení - klasifikačním stupněm - vystihuje úroveň rozvoje, kterého dosáhl žák ve vztahu k naplnění očekávaných výstupů

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona 561/2004 Sb.(školský zákon), z vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně U Kapličky 959 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Kamil Paloncy 1 Obsah: 1. Charakteristika školy

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY ZŠ Pardubice Dubina, Erno Košťála 870, Pardubice

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY ZŠ Pardubice Dubina, Erno Košťála 870, Pardubice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY ZŠ Pardubice Dubina, Erno Košťála 870, Pardubice Vědění je poklad - klíčem k němu je škola Při stanovení strategie rozvoje školy musíme vždy citlivě vážit potřeby, zájmy, přání žáků

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 106 b) Počet tříd: 7 I.st. 4 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více