Návrh a implementace webové aplikace pro knihovnu Vyšší odborné školy informačních služeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh a implementace webové aplikace pro knihovnu Vyšší odborné školy informačních služeb"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Guzel Akhmetová Návrh a implementace webové aplikace pro knihovnu Vyšší odborné školy informačních služeb Bakalářská práce 2011

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma Návrh a implementace webové aplikace pro knihovnu Vyšší odborné školy informačních služeb vypracovala samostatně a pouţila pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu pouţité literatury. V Praze dne Podpis

3 Poděkování Tímto chci poděkovat vedoucímu mé práce Mgr. Martinu Hlávkovi, za jeho cenné rady a připomínky, které mi byly při psaní této práce velkým přínosem.

4 Abstrakt Cílem mé bakalářské práce je navrhnout a realizovat jednoduchou webovou aplikaci pro účely uţivatelů knihovny Vyšší odborné školy informačních sluţeb. V teoretické části je popsán stávající systém knihovny a základní funkce umoţňující naprogramování webové aplikace s vyuţitím PHP a CSS. Výstupem praktické části je prototyp aplikace. Abstract The aim of my bachelor thesis is to create and realize simple web application for purposes of users of library of the Higher Professional School of Information Services. In the theoretic part is described current systém of library and basic functions conducive programming web aplication with using PHP and CSS. The result of the practical part is function web application. 4

5 Obsah TEORETICKÁ ČÁST ÚVOD Stávající webové stránky knihovny Struktura stávajících webových stránek Nevýhody webových stránek Knihovní systém knihovny VOŠIS - Clavius Základní principy fungování systému Clavius Clavius - základní informace. [26] Základní části systému CLAVIUS Příklady použití systému Clavius v jiných knihovnách University of New York Prague Střední zdravotnická škola Kroměříž Místní knihovna Ořechov Jiné známé knihovními systémy v Česku Knihovní software Evergreen Knihovní systém Koha Vybrané technologie pro tvorbu webové aplikace HTML CSS PHP Specifikace požadavků uživatelů na nový web Shrnutí PRAKTICKÁ ČÁST Návrh webové aplikace pro knihovnu část Návrh databáze

6 9.2. Aplikace knihovny Návrh webové aplikace Administrátorská část Uživatelská část KNIHOVNÍK Uživatelská část STUDENT Boční navigační lišta ve studentském rozhraní Předpoklad využití této webové aplikace v budoucnu RFID Čárový kód Testování Závěr Seznam použitých zdrojů Knižní zdroje Webové dokumenty Přílohy

7 TEORETICKÁ ČÁST 1. ÚVOD V současné době se pouţívání počítačů a informačních technologií v knihovnách a informačních střediscích stalo běţným jevem. Rozvoj technologických a administrativních technologií v knihovně vede k rychlejšímu a efektivnějšímu vyuţití přístupných zdrojů knihovny a tím šetří čas a finanční prostředky uţivatelů. Současně tyto nové technologie napomáhají zvýšit kvalitu sluţeb v knihovnách, zefektivnit a zracionalizovat činnost knihovny a usnadnit vyhledávání informací, knih a dalších knihovních fondů vedených v databázi knihovny. Dnes knihovny nejsou jenom budovy plné knih, ale jsou zde evidovány i další informační zdroje, jako například bibliografie, databáze, časopisy, e-knihy, DVD, reprodukce, bibliografické báze dat apod., které je nutné zpracovat, uloţit a organizovat tak, aby je uţivatelé knihovnicko-informačních sluţeb mohli snadno vyhledat podle nejrůznějších kritérií. S velkou pravděpodobností bude nejdříve uţivatel vyhledávat informační zdroje uloţené v databázi knihovny přes webový portál knihovny. Zde snadno zjistí zdali knihovna eviduje ten či onen zdroj informací, vyhledá potřebné telefonické nebo e- mailové kontakty vedené v knihovně, popřípadě zjistí další potřebné informace o fungování knihovny. Při vyuţívání internetových stránek knihovny Vyšší odborné školy informačních sluţeb (dále jen VOŠIS) během svého studia na VOŠIS, jsem zjistila, ţe tyto stránky velmi často nefungují dle objektivních potřeb. Zejména knihovní fond vedený v databázi knihovny je nepřehledně prezentován a procesy zadávání dotazů a vyhledávání buď nefungují nebo jsou neefektivní. Současný knihovní systém, který tvoří webovou aplikaci, nesplňuje poţadavky moderního knihovního systému a je zastaralý. Proto jsem 7

8 se rozhodla, ţe se touto problematikou budu zabývat ve své bakalářské práci a vytvořím pro knihovnu VOŠIS nové webové stránky, které budou vytvořeny na základě provedené analýzy stávajících potřeb a budou splňovat veškeré poţadavky uţivatelů VOŠIS na nový systém. Cílem mé bakalářské práce je navrhnout a realizovat jednoduchou (pohodlnou) webovou aplikaci pro účely uţivatelů knihovny VOŠIS s vyuţitím PHP a CSS. Práce se skládá z úvodu, teoretické části, praktické části, závěru a příloh. V teoretické části formuluji způsob fungování stávající webové aplikace s existujícím knihovním systémem, včetně jeho charakteristik a příkladů pouţití. Dále zde popisuji metody pomocí kterých je vytvořena nová webová aplikace a zdůvodňuji proč jsem je vybrala z mnoha jiných existujících metod. Výstupem praktické části je prototyp aplikace, která je vytvořena na základě specifikace poţadavků uţivatelů knihovny VOŠIS. Při psaní této práce jsem vycházela hlavně z kniţních publikací a internetových zdrojů, včetně webových stránek dodavatelské firmy stávajícího systému Clavius. Dále jsem vyuţila znalosti a praktické zkušenosti, které jsem získala během svého studia na VOŠIS. 8

9 2. Stávající webové stránky knihovny 2.1. Struktura stávajících webových stránek Knihovna VOŠIS je určena výhradně pro účely uţivatelů, kterými jsou studenti a učitelé VOŠIS. Knihovna není rozsáhlá a v současné době vyuţívá zastaralý knihovní systém Clavius, verze 5.01 [38], u kterého by bylo nutné provést mnoţství modifikací nutných pro lepší a efektivnější fungování systému, tak aby splňoval nároky moderního knihovního systému pro studenty a učitele školy, vyučujících zejména v oborech informačních sluţeb. Webové stránky předmětné knihovny najdeme na adrese nebo pomocí webových stránek VOŠIS Na hlavní stránce v sekci Vyhledávání v horním panelu je potřeba zvolit levé tlačítko V knihovně VOŠIS nebo místo Vyhledávání zvolit Studijní a informační centrum (dále jen SIC) a poté označit nadpis Katalog knihovny. Tímto se dostaneme na předmětný webový portál knihovny (viz. Příloha č. 1). V případě, ţe najdeme webové stránky knihovny přes stránky VOŠIS, neuvidíme přesnou URL adresu webu, protoţe jak ještě zmíním v praktické části, web byl napsaný pomocí FRAME a v souladu s tím nevytvoříme odkaz na tyto stránky Nevýhody webových stránek Kdyţ vstoupíme na webové stránky knihovny VOŠIS, zjistíme, ţe obsahují minimální informace. Na první pohled jsou sice přehledné ale po detailním zkoumání pochopíme, ţe jsou nesrozumitelné. Například, není zcela jasné, co znamená řádek Téma (PH+kl. slova) - klíčová slova v názvu dokumentu nebo v textu? Co znamená PH? Pro větší srozumitelnost by zde mělo být formulováno nějaké vysvětlení nebo popis zkratek. Dále není jasné, co chtěli autoři systému říci řádkem Libovolné pole. 9

10 Kdyţ zvolíme kombinovaný dotaz, zjistíme, ţe pro to abychom správně zadali dotaz a vyhledali potřebný dokument, musíme buď rozumět základům MySQL nebo se orientovat v logice. V levé části webu knihovny je umístěna česká a anglická vlajka, které nám naznačí, ţe daný web můţeme zobrazovat v české a anglické mutaci. Přitom v anglické verzi nefunguje vyhledavač v řádcích autor, title, subjekt - vţdy se objeví chyba (viz. obrázek č. 1). V českém jazyce výskyt této chyby vypadá jinak (viz. obrázek č. 2). Obrázek č. 1 Obrázek č. 2 Další problém je ten, ţe pokud v prvním pokusu systém nenalezl vyhledávaný soubor nebo uţivatel špatně zadal svůj dotaz, po druhé není moţné dotaz zadávat, protoţe tlačítko Search naprosto nefunguje a zobrazuje se napůl průhledně (viz. obrázek č. 3). Vţdy je nutné obnovit domovské stránky VOŠIS a pokračovat znovu celým procesem zadávání dotazu, coţ znemoţňuje jednoduchost přístupu a vyhledávání informací. Ten samý problém se vyskytuje i v české verzi. K této věci bych ale chtěla poznamenat, ţe uvedený problém se objevuje jenom u internetového prohlíţeče MozillaFirefox. U prohlíţeče Internet Explorer tlačítko Hledej fungovalo i při druhém pokusu. Obrázek č. 3 10

11 Tlačítka Reset a The Newest Additions také nefungují a můţeme se pouze domnívat proč jsou vůbec v systému uvedena. Obdobná situace je i v české verzi webových stránek, zde stiskneme tlačítko Seznamy novinek a dojde k chybě. Největší mínus systému je dle mého názoru to, ţe kdyţ se zadá slovo k hledání v katalogu knihovny a následně se stiskne tlačítko Hledej, systém přesune zadavatele na stránky, kde se zobrazí chyba a nikdy není jisté, zda hledaný soubor není v katalogu knihovny nebo je to chyba funkčnosti systému Knihovní systém knihovny VOŠIS - Clavius V horní části hlavní stránky webové aplikace tmavě modrá linie informuje, ţe katalog knihovního systému byl vytvořen pomocí systému Clavius. V pravé horní části také můţeme vidět znak, který odkazuje na stránky dodavatele systému Clavius - firma Lanius s.r.o. Kdyţ se stiskne tento znak, dojde k otevření stránek dodavatele (viz. Příloha č. 2). V České republice jiţ 186 školních a 2502 neškolních institucí vyuţívá systém Clavius [24] [25]. V knihovně VOŠIS byl tento systém zavedený v roce 2002 a od této doby se jiţ skoro neměnil. V roce 2010 studenti bakalářského studia oboru Podnikových informačních systémů na VOŠIS provedli malý výzkum a připravili závěrečnou zprávu Analýza správy exemplářů, výpůjček a uţivatelů, která dobře popisuje způsob fungování knihovního systému VOŠIS pomocí use case diagramů. Výsledkem jejich výzkumu byla zpráva, kde bylo uvedeno doporučení zavést pro kaţdého uţivatele ID identifikátor a vést si výpůjčky pod těmito ID v případě vypůjčení knihy určitým uţivatelem a zavést dobu splatnosti výpůjčky, protoţe je v některých případech nejasná. Také ve svých závěrech doporučovali zavést plnou registraci všech uţivatelů, která se dá identifikovat podle platnosti jejich průkazů. Dle názorů studentů software Clavius je příliš zastaralý a proto potřebuje novější a lepší program minimálně pro vyhledávání a zpracování evidence knih. V současné době knihovna pouţívá standardní signaturu a vede papírově výpůjčky. [38] 11

12 3. Základní principy fungování systému Clavius 3.1. Clavius - základní informace [26] Pro pochopení vývoje knihovního sytému Clavius je nutné zohlednit poznatky a zkušenosti z fungování předchozího knihovního systému (obdobně je nutné pochopit způsob fungování systému Clavius, aby bylo moţné vytvořit nový, lepší systém fungování knihovny). Tento starší systém Lanius začal být zastaralý zejména z hlediska automatizace knihovnických procesů. Původní software neodpovídal moderním poţadavkům na knihovní systémy a v roce 1998 došlo k zahájení vývoje nového systému Clavius. Tento systém nebyl vytvářen jako pokračování systému Lanius v prostředí Windows ale jako nový plnohodnotný knihovní systém vyšší třídy. Systém Clavius má oproti systému Lanius zejména tyto výhody: Neomezená délka vstupních polí všech údajů. Ukládání všech druhů dokumentů do jedné společné báze. Celková délka záznamu stejně jako počet záznamů v databázi nejsou systémem omezeny. Připravenost na změny pravidel, podpora Evropské měny Euro. Aplikace podporuje standard MDI - Multi document interface. Intuitivní forma ovládání dle zvyklostí Windows a MS Office. Moţnost spolupráce s aplikacemi kancelářského software MS Office. Několik desítek předdefinovaných šablon vstupních/výstupních formulářů s moţností úpravy. Tvorba vlastních vstupních a výstupních formulářů metodou drag and drop pomocí návrháře. 12

13 Široké moţnosti vyhledávání všech druhů dokumentů a tvorby rešerší. Uţivatelské vymezení kategorií dokumentů, které budou vyhledávány. Vyuţití technologie čárkových kódů ve všech modulech při manipulaci s dokumenty. Moţnost zasílání písemných oznámení pomocí elektronické pošty přímo ze systému. WWW modul pro ON-LINE prezentaci dat v síti Internet nebo na vlastním Intranetu. Moţnost automatické replikace několika oddělených databází po síti Internet. Podpora všech hlavních knihovnických standardů: 3 data jsou ukládána ve formátu UNIMARC nebo MARC21 - podporuje uloţení všech tagů s moţností definice vlastních polí a podpolí nad rámec formátu MARC, vyuţívá angloamerická katalogizační pravidla AACR2 a zobrazení bibliografických výstupů podle norem ISBD, umoţňuje ukládání autoritních záznamů včetně věcných hesel jsou v mezinárodním výměnném formátu UNIMARC/Autority, umoţňuje připojení národních autorit z národní knihovny ČR. Do systému můţe být připojen libovolný externí tezaurus, např. EUROVOC, který je převeden do formátu MARC/Autority a systém Clavius je připraven s ním pracovat. Export a import ve formátu UNIMARC/MARC21 splňuje minimální záznam pro souborný katalog ČR. Komunikační standardy: Síťové protokoly: TCP/IP, IPX/SPX, NETBEUI, Internet: IP, HTTP, HTML, Z39.50 server v. 2 a integrovaný klient v. 3., OAI protokol, Exportní soubory: ISO 2709, HTML. 3 Knihovní systémy Clavius a LANius [online]. Tábor : LANius, 2010 [cit ]. Základní informace o Claviu. Dostupné z WWW: < 13

14 3.2. Základní části systému CLAVIUS 1) Akvizice: Volitelná součást systému Clavius řešící problematiku nákupu fondu. 2) Katalogizace: Tvoří základní část celého integrovaného systému. Standardně jsou k dispozici reţimy pro katalogizaci monografií, AV médií, hudebnin, periodik, analytického popisu článků periodik, atp. 3) Evidence periodik - správa seriálů: Je integrována do modulu katalogizace spolu s ostatními druhy dokumentů. 4) Audiovizuální média (AV) a elektronické zdroje (EZ): Modul je integrován jako rozšíření funkcionality modulů katalogizace, vyhledávání a výpůjční protokol. Toto rozšíření dovoluje provádět katalogizaci gramodesek, magnetofonových kazet, CD a DVD disků, videokazet, elektronických zdrojů a dalších příbuzných druhů dokumentů. 5) Modul vyhledávání (OPAC): Slouţí zejména pracovníkům knihovny k rychlému provedení dotazu nad celou bází všech druhů dokumentů. 6) WWW katalog: Primárním účelem je ON-LINE vystavení databáze dokumentů knihovny na mezinárodní síti Internet. Díky tomu lze však i v prostředí Intranetu včetně rozsáhlých podnikových sítí realizovat moţnost vyhledání fondu knihovny pomocí běţného prohlíţeče sítě Internet. 7 ) Výpůjční protokol: Modul standardně řeší evidenci čtenářů, výpůjček a poplatků. Samozřejmostí je plné vyuţití technologie čárového kódu. 8) Dětský ONLINE katalog: Usnadňuje práci s počítačem dětem školního věku i těm, kteří ještě do školy nechodí. 9) Dispečink studovny: Tento modul usnadňuje evidenci přístupu čtenářů k síti Internet. 10) Revize fondu: Modul Revize je určen pro knihovny, které mají zpracován celý fond daného oddělení a pouţívají nejméně 1/2 roku výpůjční protokol. 11) Sdílená katalogizace: Tato část zajišťuje automatickou, rychlou a bezobsluţnou ( při trvalém připojení k Internetu ) výměnu katalogizačních záznamů mezi 14

15 knihovnami připojenými na mezinárodní síť Internet. 12) Výměnné soubory: Speciální modul pro veřejné knihovny, které cirkulují část fondu na malých podřízených knihovnách ve svém okolí. Modul umoţňuje snadnou a přesnou evidenci výměnných souborů všech druhů dokumentů. 13) EMVS ( y MVS a čtenářům ): Posílání MVS, upomínek a oznámení o rezervaci em. Tento modul spolupracuje s evidencí ţádanek MVS a s výpůjčním protokolem. 14) Z39.50 client: Umoţňuje vyhledávání ve vzdálených Z39.50 serverech pomocí klienta, který je integrovaný do katalogizace. 15) Z39.50 server: Tento modul zajišťuje vystavení fondu Vaší knihovny pomocí celosvětově pouţívaného komunikačního protokolu. 16) OAI provider ( poskytovatel ): Tento modul slouţí k posílání dat vzdálenému sklízeči (harvester). Má roli serveru čekajícího na poţadavek. 17) OAI harvester ( sklízeč ): OAI Harvester je aktivní část komunikace, neboť řídí a provádí stahování (sklízení) záznamů ze vzdálených OAI provide. 15

16 4. Příklady použití systému Clavius v jiných knihovnách Jak jiţ jsem zmínila v předchozích kapitolách, knihovní systém Clavius, dle stránek dodavatelské firmy Lanius s.r.o., v období 1998 aţ 2011 byl instalován 2505 krát v neškolních a 186 krát ve školních institucích. Úplný seznam všech instalovaných systému v konkrétních školách a firmách je moţné najít na stránkách dodavatele nebo pomocí přímých odkazů: odkaz pro neškolní instituce, odkaz pro školní instituce. Verze systému Clavius v knihovně VOŠIS je velmi zastaralá a uţ nesplňuje cíle, které jsou dnes jiné neţ v době svého vytvoření. Popis některých nefungujících částí systému jsem popsala jiţ dříve. Pro celkový obraz fungování tohoto systému jsem provedla srovnání funkčnosti systému Clavius v jiných knihovnách. Náhodným způsobem jsem vybrala 2 vysoké školy a jednu neškolní instituci ze seznamu instalovaných systémů Clavius v období firmou Lanius s.r.o., která daný systém provozuje. Vybrala jsem školu University of New York Prague, protoţe systém Clavius v knihovně této školy byl instalovaný v podobných letech, jako u VOŠIS (rozdíl 2 roky). Dále jsem vybrala školu, u které systém byl instalován v posledních letech, tzn. někdy v roce abych mohla případně provést srovnání zda-li se systém Clavius od roku 2002, kdy byl instalován na VOŠIS, nějakým způsobem změnil zejména v oblasti grafiky a uţivatelských funkcí. Z uvedeného důvodu jsem vybrala Střední zdravotnickou školu Kroměříţ University of New York Prague Webové stránky školy University of New York Prague (dále jen UNYP) lze najít na ULR adrese Po vstupu na hlavní stránku UNYP jsem zde chtěla vyhledat odkaz na webovou stránku knihovny ale nepodařilo se mi odkaz nalézt. Proto 16

17 jsem pouţila odkaz na webovou stránku knihovny uvedený na webových stránkách dodavatele systému Clavius [24], kde se popisuje struktura knihovny, její obsah a další nezbytné informace o knihovně. Je zde také uveden odkaz na on-line katalog knihovny, vytvořený v systému Clavius Tato škola soukromého typu má podobně malou knihovnu jako VOŠIS. Knihovna UNYP obsahuje více neţ knih, periodik, audio/video materiálů apod. Knihovna je určena především pro studenty a učitele UNYP, coţ znamená poměrně úzce vymezený okruh uţivatelů, obdobně jako u knihovny VOŠIS. Na první pohled vypadají webové stránky UNYP knihovny stejně, jako webové stránky knihovny VOŠIS (viz. obrázek č. 4). Můţeme se domnívat, ţe je to moţná proto, ţe zavedení systému Clavius do knihoven UNYP a VOŠIS bylo ve stejných letech a verze těchto systémů byly buď stejné nebo velmi blízké. Obrázek č. 4 Webové stránky knihovny UNYP oproti stránkám knihovny VOŠIS mají navíc tlačítka Vaše čtenářské konto a 2 odkazy (vlajky) na slovenskou a německou jazykovou mutaci. Ovšem chybí na nich řádek vyhledávání Téma (PH+kl.slova). Webové stránky knihovny UNYP fungují následovným způsobem: 17

18 Po zadání příkazu vyhledat slovo Clavius v databázi knihovny, do řádku Libovolné pole, se zobrazí odpověď systému (viz. obrázek č. 5). Z tohoto je patrné, ţe systém funguje (na rozdíl od systému v knihovně VOŠIS, kde po zadání stejného příkazu ve stejném řádku, jako odpověď systému se zobrazuje chyba), akorát nenašel toto slovo v tomto řádku o čem nás i informuje, ţe ţádny záznam nebyl nalezen. Dále nás systém informuje, ţe byly vyhledány ve všech dokumentech slova začínající na Clavius a ţe počet záznamů je 0. Systém Clavius knihovny VOŠIS nás neinformuje, kde se hledalo a jestli tyto soubory jsou v knihovně, akorát se objeví chybové hlášení a uţivatel nemůţe vědět, jestli hledaný soubor není v knihovně nebo jestli byl zadán špatně dotaz ve špatném řádku. Obrázek č. 5 Dále se vrátíme na začátek hledání po nenalezení slova Clavius v řádku Libovolné pole. Systém nabízí tlačítka Zpět a Nové hledání, kdyţ stiskneme některé z nich, systém nás vrátí zpět na začátek hledání, z toho vyplývá, ţe obě tlačítka fungují. Obdobným způsobem otestujeme řádek Autor. Do řádku Autor zadáme např. vyhledávání příjmení Novák (viz. obrázek č. 6) a stiskneme tlačítko Hledej. Obrázek č. 6 18

19 Systém informuje, ţe nebyl nalezen ţádný záznam na hledané slovo Novák tzn., ţe počet záznamů v systému je 0. Způsob vyhledávání v systému ovšem umoţňuje aby bylo moţné zadat jen začátek hledaného termínu (slova) nebo je moţné podívat se do rejstříku (viz. Příloha č. 3 a Příloha č. 4). Tento způsob hledání můţe celý proces vyhledávání zefektivnit při další práci se systémem. Jak je uvedeno na obrázku v příloze č. 3, jsou v systému soubory s příjmením Nováková bez háčků a čárek, to znamená, ţe pro systém není diakritika rozhodující, proto je vhodné provést hledání příjmení Novák bez čárky. Dle těchto souvislostí je nutné vrátit se při zadávání vyhledávání tlačítkem Zpět na začátek hledání a znovu zadat slovo Novák, ale bez diakritiky. Systém následně při vyhledávání tohoto slova najde 4 záznamy (viz. obrázek č. 7), tímto došlo k ověření výše uvedeného postupu s tím, ţe systém opravdu nerespektuje háčky a čárky a tato funkce systému by měla být někde popsána. Obrázek č. 7 V případě, ţe je nutné dokument vypůjčit, stiskne se tlačítko s názvem dokumentu a následně se ukáţe popis a stav dokumentu s nabídkou Rezervovat dokument. Kdyţ stiskneme tlačítko Rezervovat ukáţe se oznámení, ţe tento dokument je na skladě, proto není rezervace potřeba a dokument je moţné vypůjčit 19

20 okamţitě (viz. obrázek č. 8). Obrázek č. 8 Z výše uvedeného vyplývá, ţe i kdyţ knihovní systém Clavius v knihovně UNYP byl instalovaný v obdobných letech jako v knihovně VOŠIS, rozdíl v fungování systému na těchto dvou školách je značný. V knihovně UNYP je systém plně funkční a uţivatel si můţe on-line ověřit, zda-li je hledaný soubor v knihovně evidován a jestli je obsazen nebo volný k vypůjčení. Webové stránky knihovny UNYP jsou negativní zejména v tom, ţe je lze těţko najít na webových stránkách školy UNYP a ţe je na nich uveden pouze on-line katalog knih a nic jiného Střední zdravotnická škola Kroměříž. Systém Clavius v Střední zdravotnické škole Kroměříţ (dále jen SZŠ) byl instalován , je tedy moţné předpokládat, ţe se jedná o poslední verzi tohoto systému. Webové stránky systému knihovny se nachází na adrese a graficky výpadají obdobně, jako webové stránky knihovny UNYP, liší se jen modrou barvou a dodatečnými řádky Rok vydání a Téma (viz. Příloha č. 5). Stejně jako u výše uvedených uţivatelů systému Clavius je nutné otestovat vybrané funkční prvky. Nejprve se zadá slovo Lék do vyhledávacího pole a následně 20

21 stiskne tlačítko Hledej. Zobrazí se výsledky hledání a systém uţivatele informuje, ţe ve všech dokumentech byl ověřováno slovo Lék s tím, ţe bylo nalezeno k tomuto slovu 33 záznamů. Na obrázku č. 9 jsou prezentovány některé z těchto záznamů. Obrázek č. 9 Po zadání slova Lék systém vyhledal všechny názvy knih, kde je část slova Lék.., aniţ by měl uţivatel zájem o nabídku dalších mutací základu slova Lék... Mělo by být tedy popsáno přesně jak funguje systém vyhledávání, třeba na hlavní stránce webové aplikace, coţ tam není. Dalším testem systému je proces vypůjčení knihy. Uţivatel si můţe vybrat knihu z nabídkového seznamu, např. Lékař lečí, příroda uzdravuje. Jakmile dojde ke stisknutí tlačítka s modrým názvem, systém otevře stránky, kde je moţné vidět detailní 21

22 popis knihy (viz. obrázek č. 10). Obrázek č. 10 V případě, ţe se stiskne tlačítko Rezervuj, systém upozorní uţivatele, ţe kniha je na skladě a proto si je moţné tento dokument vypůjčit okamţitě, stejně jako to bylo u systému knihovny UNYP. Dále jsou zde uvedena k výběru tlačítka MVS, Zpět, Nové hledání. Co znamená např. tlačítko MVS není hned zcela jasné. Aby to uţivatel zjistil, musí tlačítko stisknout a podívat se. Po uvedeném kroku se zobrazí stránka, která naznačuje, ţe MVS znamená něco, jako moţnost (ţádost) půjčit si dokument (nebo 22

23 rezervovat) pomocí jiné externí knihovny (viz. obrázek č. 11). Bylo by tedy vhodné, kdyby takové zkratky byly někde, uţivatelsky přehledně, popsané. Obrázek č. 11 Na uvedeném příkladu je vidět, ţe systém knihovny SZŠ funguje bez problémů a všechna tlačítka jsou plně funkční. Na rozdíl od systému knihovny VOŠIS, kde z části nefunguje zadávání dotazu při vyhledávání nebo přímo některá tlačítka apod Místní knihovna Ořechov Webové stránky místní knihovny Ořechov (dále jen MKO) lze najít na URL adrese Instalace knihovního systému byla provedena a jiţ při prvním pohledu na hlavní stránku uţivatel zjistí, ţe obsahuje více informací, neţ hlavní stránky knihoven UNYP, VOŠIS nebo SZŠ (viz. Příloha č. 6). V on-line katalogu knihovny MKO jsou téměř stejná tlačítka, jak v systému knihovny VOŠIS. Navíc je zde jen tlačítko Signatura svazku (č. Periodika). Zajímavá je také funkce další moţnosti vyhledávání, která obsahuje: 23

24 Obrázek č RegCat (regionální databáze článků) viz. obrázek č Souborný katalog naučné literatury viz. obrázek č. 13 Obrázek č

25 Obrázek č Souborný katalog článků viz. obrázek č. 14 Kaţdý z těchto dalších vyhledavačů má svůj vlastní tematický on-line katalog dokumentů a způsob vyhledávání je podobný jako u on-line katalogu knihovny MKO. Dále na hlavní stránce knihovny jsou odkazy na katalogy profesionalizovaných knihoven okresu a na katalogy knihoven regionálního knihovního systému Uherské Hradiště. Opět je nutné otestovat vybrané funkční prvky systému Clavius na webové aplikaci knihovny MKO. Uţivatel můţe např. zadat dotaz na vyhledávání příjmení Novák v řádku Autor. Výsledkem hledání je odpověď systému, ţe systém vyhledával zadaný dotaz ve všech dokumentech (kromě článků). Na vyhledávání dotazů v článcích obsahuje tato webová aplikace speciální vyhledavač. Po uvedené zadání dotazu systém vyhledal 42 nalezených záznamů (viz. obrázek č. 15). 25

26 Obrázek č. 15 V případě, ţe uţivatel bude chtít vypůjčit dokument z nabídkového seznamu, bude postup stejný, jako u všech ostatních knihoven (UNYP, SZŠ apod.), tedy vybere se příslušná kniha, stiskne se tlačítko Rezervuj a v případě, ţe kniha je na skladu, objeví se hlášení, ţe si je moţné hledaný titul vypůjčit okamţitě. V případě, ţe bude uţivatel chtít zahájit vyhledávání znovu, stiskneme tlačítko Nové hledání a vrátí se na hlavní stránku pro vyhledávání. Systém tedy funguje správně. Při hodnocení uvedených 3 systémů Clavius instalovaných v různých institucích se systémem Clavius v knihovně VOŠIS je evidentní velký rozdíl ve funkčnosti porovnávaných systémů. I kdyţ všechny tyto systémy na první pohled vypadají skoro stejně, fungují různě a efektivita provozu se zřejmě liší mnoţstvím vloţeného času na zjištění skutečných potřeb uţivatelů. 26

27 5. Jiné známé knihovními systémy v Česku V této práci bylo hodně napsáno o knihovním systému Clavius, který je pouţívaný v knihovně VOŠIS. Existuje i mnoho jiných knihovních systémů, které reagují na potřeby uţivatelů, a které mohou konkurovat knihovnímu systému Clavius. Mezi ně patří například: 1. AquaBrowser - knihovnické rozhraní nové generace, které dnes uţívá více neţ 100 knihoven. 2. Encora představuje další nové rozhraní pro knihovny různého typu, které pouţívá více neţ 50 veřejných, akademických a speciálních knihoven. 3. Systém Primo, který vyvinula firma ExLibris je určen především pro akademické knihovny. Jeho hlavním cílem je umoţnit přístup z jednoho rozhraní ke všem zdrojům knihoven bez ohledu, zda jsou to tištěné dokumenty nebo elektronické informační zdroje. 4. Systém Polaris má schopnost aplikovat takové vlastnosti, jako řazení podle relevance, fasetová navigace nebo zobrazení obálek knih. 5. Katalog nové generace Endeca má fasetovou navigaci a řazení výsledků podle relevance. Tento katalog vyuţívá například Knihovna North Carolina State University. Existují také volně dostupné knihovnické systémy, jejichţ rozhraní odpovídá současným poţadavkům například, Evergreen a Koha. [41] 5.1. Knihovní software Evergreen Knihovní software Evergreen je software s otevřeným zdrojovým kódem a dostupný pod licencí GPL (General Public Licence). Tato skutečnost je velmi důleţitá, protoţe právě díky této licenci není nutné za vyuţití softwaru platit licenční poplatky, 27

28 lze pracovat s libovolným počtem instalací sluţebních klientů apod. Systém Evergreen vyvinula Georgia Public Library. Software byl vyvinut pro potřeby PINES konsorcia, které má 260 členů. Zajímavé je na něm nejen to, ţe je volně dostupný, ale také jeho struktura a jednouchá implemetace. Slouţí velké skupině knihoven, které společně sdílejí jednu bibliografickou databázi a mají konzistentní cirkulační politiku. Evergreen rozhraní umoţňuje řazení podle relevance, fasetovou navigaci a zobrazuje obálky knih. [41] Vývoj knihovního softwaru Evergreen začal od roku Od roku 2006 je pak pouţíván veřejnými knihovnami v americkém státě Georgia. Postupně se stále rozšiřuje okruh knihoven (nejenom veřejných, ale univerzitních), které Evergreen vyuţívají. Podrobný přehled institucí které vyuţívají knihovní systém Evergreen je k dispozici na adrese [29] Evergreen je moţné blíţe představit na implementaci Georgijské knihovny PINES (viz. obrázek č. 16). Obrázek č

29 Evergreen přináší nový prvek do vyhledávání, a to vyhledávání přímo podle polí formátu MARC, coţ ocení především knihovníci. Rozhraní katalogu lze z dynamického reţimu přepnout do reţimu prostého HTML, coţ můţe být uţitečné například pro uţivatele s mobilním připojením nebo s postiţením ztěţujícím ovládání počítače. Správci systému mohou nastavit i jiný vzhled celého katalogu Knihovní systém Koha Systém Koha byl vyvinut firmou Katipo Communications v roce 1999 na Novém Zélandu a v současné době jej spravuje LibLime. Poprvé byl v USA aplikován v Nelson Ville Public Library. První instalace systému proběhla v lednu roku 2000 v Horowhenua Library Trust. V současnosti je udrţován týmem softwarových vývojářů a zaměstnanců knihoven po celém světě. Distribuován je pod licencí GNU (General Public Licence). Podporuje platformy Unix i Windows. V současnosti je dostupná verze Jedná se o první knihovní systém s otevřeným zdrojovým kódem. Podporuje všechny moduly obvyklé pro knihovní systém akvizice, katalogizace, oběh knih, správa seriálů, OPAC atp. Systém pouţívá běţné knihovnické standardy (formát MARC aj.) a protokoly (např. Z39.50), aby mohl spolupracovat s ostatními systémy a technologiemi. Příklad implementaci systému Koha v Southeastern University, Steelman Library (viz. obrázek č. 17). Obrázek č

30 6. Vybrané technologie pro tvorbu webové aplikace Níţe uvedený rozbor vybraných technologií identifikuje jejich moţnosti při tvorbě webové aplikace knihovny VOŠIS. Zaměřila jsem se především na výběr takových technologií, které umoţňují naplnit metodologii postupu tvorby webové stránky HTML HTML ( HyperText Markup Language) - hypertextový (hypertext = odkaz) značkovací jazyk, pomocí kterého se tvoří webové stránky. Webové stránky vytváří se pomocí HTML značek (značka nebo-li také tag). Značek je mnoho a vţdy se zapisují do špičatých závorek. Příklad pouţití značky (tagu): <strong>modrý slon</strong> To co jsem napsala je zdrojový kód. <strong> je otevírací značka pro zvýraznění textu (text bude tučný) a <strong>modrý slon</strong> je element obsahující zvýrazněný text. Značka strong je značka párová - to znamená, ţe se v kódu objeví její počáteční značka <strong> a koncová </strong> (liší se lomítkem před názvem značky). [34] Zdrojový kód stránek lze zobrazit v internetovém prohlíţeči v nabídce Zobrazit -> Zdrojový kód (stránky). K vytvoření HTML stránky není potřeba ţádný speciální program, nicméně existují HTML editory, které práci výrazně usnadní (např. český PSPad). Pro začátek stačí obyčejný NotePad, Poznámkový blok ve Windows, nebo jakýko-li jiný textový editor. Příklad zdrojového kódu: <html> <head> 30

31 <title>bakalářská práce</title> </head> <body> Guzel Akhmetova student. </body> </html> Co znamenají jednotlivé tagy: <html> začíná dokument </html> končí dokument <head> a </head> začíná a končí hlavičku, která se sice nezobrazuje, ale obsahuje některé důleţité údaje, například <title> a </title>, vymezující název dokumentu (můţe se lišit od jména souboru) <body> Co je mezi <body> a </body>, se bude zobrazovat. <body> je tag, kterým začíná vlastní tělo dokumentu (angl. body = tělo). [37] Stačí tento zdrojový kód vloţit do textového editoru (například, Notepad) a uloţit pomocí nabídky: Soubor -> Uloţit jako. V nabídce Uloţ jako typ zvolit Všechny soubory. V názvu souboru nebude přípona.txt, ale.html. Výsledný soubor tedy bude mít název něco.html. Po otevření se nám zobrazí text: Guzel Akhmetova student. Tímto příkladem jsem popsala základní strukturu dokumentu. Výše uvedené tagy by měl obsahovat kaţdý html soubor. 31

32 6.2. CSS Kaţdý text má obsah a formu. Formát (forma) webových stránek jsou, například, barva a velikost písma, pozadí, zarovnání apod., prostě všechno, co nepatří do obsahu. To je formátování. Dnes existují dva odlišné způsoby, jak v HTML formátovat text, třeba obarvit písmo nebo ztučnit text. Starší způsob pouţívá přímo HTML tagy. Novější způsob - CSS styly -- pouţívá tag <style> a obecný atribut "style", kterému se přiřazuje nějaká definice. CSS (Cascading Style Sheets, česky "kaskádové styly") vzniklo někdy kolem roku Je to kolekce metod pro grafickou úpravu webových stránek. Kaskádové, protoţe se na sebe mohou vrstvit definice stylu, ale platí jenom ta poslední. [35] 6.3. PHP PHP (Hypertext Preprocessor, původně znamenál Personal Home Page) je programovací jazyk, který pracuje na straně serveru. PHP vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami. Web PHP s dokumentací se nachází na adrese Jazyk PHP je celkem jednoduchý a je tedy zejména pro začínající programátory. Umí ukládat, měnit a mazat data. Vyuţívá se k vytváření menších aţ středních internetových aplikací, například osobních webů, blogů, e-shopů apod. V jazyce PHP na rozdil od JavaScriptu a HTML zdrojové kódy webových stránek jsou uloţeny na webovém serveru a proto se nezobrazují. PHP skript se nejprve provede na serveru a potom odešle prohlíţeči pouze výsledek (znamená to, ţe nejprve spočítá kolik je 10/2 a pak prohlíţeči odešle jen číslo 5). Proto ve zdrojovém kódu najdeme jen "5" (to je rozdíl oproti JavaScriptu, který počítá přímo v prohlíţeči). Pomocí PHP je moţné vytvořit diskuzní fórum, knihu návštěv, počítadlo, anketu, graf a dokonce si pomocí jednoduchého kódu můţete zlikvidovat celý obsah 32

33 webu. Navíc máte moţnost propojit vaše stránky s databázemi, např. MySQL. [12] PHP skripty se běţně píší v textovém editoru a ukládají na webový server do souborů s příponou.php. Pokud je PHP správně nastaveno, po zadání správné adresy poţadovaného souboru je skript spuštěn a jeho výstup zobrazen v prohlíţeči. 33

34 7. Specifikace požadavků uživatelů na nový web Uţivatelé očekávají od knihoven takové sluţby, jimţ přivykli na internetu - sluţby dostupné odkudkoliv a kdykoliv s moţností získat vše z jednoho místa a s bezprostřední dostupností plného textu dokumentu. [41] Proto při tvoření webové aplikaci knihovny se má přihlíţet k poţadavkům uţivatelů a jejím potřebám. Pro získání informací týkajících se specifikace poţadavků uţivatelů na nové webové stránky byli osloveni zejména studenti VOŠIS. Tito se podíleli na připomínkovaní nového systému před jeho realizaci a také při jeho průběţné konfiguraci. Níţe uvedené body odpovídají zájmům a poţadavkům uţivatelů na webovou aplikaci knihovny: 1. Nový web bude snadno přístupný a vyhledavatelný, nejlépe kdyţ bude umístěn odkaz v horní části školního webu VOŠIS přímo na knihovnu VOŠIS. 2. Nová webová aplikace bude splňovat podmínky moderního webu, plnícího funkce vyhledávání a půjčování souborů, registrace uţivatelů apod. 3. Design webu bude přitahovat a zajímat kaţdého potenciálního uţivatele. Vzhled stránek bude svědčit o serióznosti instituce, která vlastní web. 4. Kaţdé slovo a poloţka budou jasně definovány a současně budou srozumitelné pro kaţdého uţivatele. 5. Systém bude splňovat poţadavek snadné orientace na webových stránkách - kdyţ se otevře libovolná webová stránka musí být objektivně dobrý přehled o funkcích, které příslušná webová aplikace můţe poskytnout. Bude umoţněn přehled o novinkách dokumentů přicházejících do systému. 6. Bude provedeno rozdělení existujících dokumentů do různých druhů, aby uţivatel mohl vyhledat potřebný dokument. 7. Bude umoţněno přihlášení do své vlastní knihovny, kde uţivatel bude moci sledovat stav svých výpůjček. 8. Knihovník bude moci vkládat soubory elektronických knih, které byly napsány 34

35 pedagogickými pracovníky. 9. Bude umoţněno zanechání připomínek nebo dána moţnost komunikace s pracovníky knihovny. 35

36 8. Shrnutí V této teoretické části bakalářské práce lze formulovat dílčí závěr, ţe stávající webová aplikace knihovny VOŠIS nefunguje tak, jak by poţadovali uţivatelé knihovny VOŠIS. U stávající webové aplikace knihovního systému VOŠIS bylo zjištěno, ţe není dostatečně uţivatelsky přehledný, některé odkazy a funkce nepracují. Dále při porovnání stejných aplikací systému Clavius u různých knihoven, je jejich fungování rozdílné ve stejných oblastech. Zde se můţeme domnívat, ţe mohlo dojít k dílčímu upgrade původního systému na základě zvláštního poţadavku příslušné knihovny, případně dochází k technickým výpadkům systému nebo jsou omezené moţnosti SW dané aplikace. Hlavní úkoly při vytvoření webu jednoduchost, snadná orientace a funkčnost nově vytvořené aplikace. Proces vytvoření nové webové aplikace popisují v další části práce. 36

37 Praktická část 9. Návrh webové aplikace pro knihovnu část Ve své bakalářské práci jsem se rozhodla vyuţít pro server PHP5.cz. PHP5 nabízí nejnovější PHP verze 5.3, databáze MySQL 5.1, prostor o velikosti 30mb a přístup přes FTP. Tento server má spoustu výhod, jeden z ních je ten, ţe nenajdeme tam ţádnou reklamu (bunner) nebo druhý snadná registrace apod.. Projekt PHP5 freewebhostig vznikl pro podporu programátorů a vývojařů. Hlavní roli zřejmě měl fakt, ţe nevyţaduje provádění reklamy. Jak bude webová aplikace fungovat: Knihovna VOŠIS není veřejnou knihovnou, proto je moţné její vyuţívání jen po 37

38 přihlášení. Pokud je uţivatel přihlášen, tak si bude moci vybírat ze seznamu knih, které si můţe vypůjčit. V systému bude moci také zjistit stav výpůjčního procesu knih. Pokud si uţivatel vyhledá zájmové knihy a evidované tituly knihovního fondu, potvrdí svůj výběr prostřednictvím příslušných kroků a data budou odeslaná do databáze Návrh databáze Navrhovaná databáze obsahuje následující tabulky: Tabulka uţivatele od knihovníka a studenta, po učitele Tabulka knihy všechny knihy knihovny Tabulka action záznam všech uţivatelských dějů Tabulka uživatele Id_uzivatele Identifikační číslo Jméno Jméno uţivatele Příjmení Příjmení uţivatele login Přihlašovací jméno Heslo Heslo Adresa Adresa uţivatele Tabulka knihy Id_knihy Název Autor ISBN NAkladatelstvi Datum Identifikační číslo Název knihy Autor knihy Číslo ISBN Nakladatelství Datum zadaní 38

39 Tabulka action id_action id_uzivatel id_kniha status Datum Vrátit Identifikační číslo akce Identifikační číslo uţivatele Identifikační číslo knihy Stav vypůjčena/rezervována Datum rezervace/ vypůjčeni Kdy student musí vrátit knihu Vztah mezi tabulkami databáze (viz. Obrázek níţe) ACTION id_action id_uţivatel id_kniha status Datum Vrátit KNIHY Id_knihy Název Autor ISBN Nakladatelstvi Id_uživatele Jméno Příjmení login Heslo Adresa UZIVATEL 39

40 9.2. Aplikace knihovny Praktická část tvorby webové aplikace je rozdělena na několik částí. Tvorba návrhu webové aplikace Administrátorská část Uţivatelská část KNIHOVNÍK Uţivatelská část STUDENT Přihlášení u všech uţivatelů je zabezpečeno metou md5(). Jedná se o jednosměrnou šifru, která pomáhá šifrovat hesla chyba (viz. obrázek č. 18). Jednosměrná je proto, ţe uţ nelze heslo zjistit. Obrázek č. 18 Změnit obrázek Návrh webové aplikace Po provedené analýze vyplývající z teoretické části této bakalářské práce se jako hlavní problém jeví výše uvedená zastaralost stávajících webových stránek knihovního systému VOŠIS a částečná nefunkčnost. Například nefunguje tlačítko Seznam novinek. V tomto systému nelze najít poţadovanou literaturu, protoţe se systém neudrţuje. Odkaz samotné knihovny, čili URL adresa knihovny VOŠIS není známa, to znamená, ţe ji nelze jen tak zkopírovat a poslat přes , nebo jiné sociální sítě. Je to z toho důvodu, ţe celé stránky jsou napsány ve FRAME. 40

41 Navrhovala jsem stránky tak, aby měly atraktivní design, samozřejmě hodnocení grafiky je otázkou individuálního pohledu. Jako základní barvu jsem pouţila zelenou barvu, ve photoshopu jsem vytvořila návrh, který jsem pak přenesla do HTML kódů, styly jsem nadefinovala pomocí CSS, pouţívala jsem CSS 2.1 a CSS 3. Níţe je uvedena mnou navrhnutá šablona (viz. obrázek č. 19), tato šablona je pouţívaná na všech stránkách této webové aplikace. Obrázek č.19 šablona webové aplikace Kód HTML je velmi jednoduchý obsahuje jenom čtyři div elementy 1. Element záhlaví <div id = header ></div> 2. Element navigace <div id="menu"></div> 3. Element tělo <div id="content"></div> 4. Element patička <div id="footer"></div> 41

42 Obrázek č. 20 Kód HTML Styly stránek byly vytvořeny v zvláštním souboru, který je pojmenován base.css 42

43 9.4. Administrátorská část Nejdříve jsem vytvořila administrátorské rozhraní, kde administrátor určí/definuje knihovníka. Administrátor se můţe dívat na všechny uţivatele a jejich výpůjčky, upravovat hesla, přidávat nové uţivatele, učitele nebo studenta, mazat uţivatele. Moţnost přidání nového uţivatele, studenta apod. má i knihovník. Snaţila jsem se vytvořit administrátorské rozhraní přehledným a snadným, čili intuitivním. Na následujícím obrázku je navigace v rozhraní administrátora (viz. obrázek č. 21), které obsahuje čtyři poloţky Přidat uživatele, Zobrazit uživatele, Ukázat uživatele a jejich výpůjčky a Odhlášení. Obrázek č. 21 navigace administrátora Nyní je aplikace navrhnutá tak, ţe všichni uţivatelé jsou přidáváni do databáze uţivatelů ručně, nebo s vyuţitím školní databáze, kterou lze snadno naimportovat do této aplikace. Mnou navrhnuté menu odráţí body, o kterých jsem se zmínila výše. V poloţce Přidat uţivatele, administrátor přidává uţivatele ručně, coţ lze vidět na níţe uvedené tabulce (viz. obrázek č. 22). Obrázek č

44 Administrátor určuje roli uţivatele. Studentů jako uţivatelů je více, proto hodnota STATUS neboli Práva v databázi je nastavena DEFAULT 'true' vizuálně (viz. Příloha č. 7) tabulka uţivatel. V budoucnu se můţe vyuţít studentská ISIC karta, která ulehčí administraci systému administrátorovi a knihovníku. Jelikoţ ISIC karty uţ obsahují všechny povinné údaje, bude stačit jen kartu přiloţit na čtečku, tím dojde k načtení potřebných údajů, které musí být zanesené do systému a administrátor je jenom uloţí. Poloţka Zobrazit uţivatele, jak napovídá její název, zobrazuje všechny uţivatele, kteří jsou v systému zapsáni. Zde můţe administrátor vyhledat jednotlivce (viz. obrázek č. 23) a upravovat jeho údaje, měnit heslo. Obrázek č. 23 přehled seznamu studentů U editace uţivatele je vidět zakódované heslo, jsou k tomu dva důvody: 1. Heslo je kódováno pomocí metody md5() 2. Vypisuje se jako <input type="password" size="30" name="heslo" value="<? echo $zaznam["heslo"];?>"/> typ password znamená, ţe heslo které zadáváme do polička není vidět, v našem případě se toto heslo vpisuje do tohoto polička. Zapisovala jsem to tak z toho důvodu, aby nebylo vidět šifrování, které bylo vytvořeno metodou md5(), a které by mohlo vypadat takhle: 1bc29b36f623ba82aaf6724fd3b

45 Obrázek č. 24 editace uţivatele Nejzajímavější sloţkou této navigační lišty je poloţka Ukázat uţivatele a jejich výpůjčky. Je to zajímavé z toho důvodu, ţe se zde pouţívá tabulka action. Tato tabulka sbírá údaje ze všech zbývajících tabulek. Tabulka action id_action id_uzivatel id_kniha status Datum Vrátit Identifikační číslo akce Identifikační číslo uţivatele Identifikační číslo knihy Stav vypůjčena/rezervována Datum rezervace/ vypůjčeni Kdy student musí vrátit knihu Administrátorovi se bude zobrazovat tabulka obsahující následující údaje: jméno uţivatele, název vypůjčené knihy, v jakém stavu kniha je (vypůjčená nebo rezervována), datum vypůjčení nebo rezervace a kdy tuto knihu student musí vrátit. 45

46 Obrázek č. 25 tabulka uţivatelů a jejich výpůjčky Pokud student má knihu pouze rezervovanou, nemá uveden termín vrácení (není co vracet). Student, který si knihu vypůjčil, musí pak vrátit knihu do dvaceti dní. Stejná tabulka bude i u knihovníka. Tato tabulka v administrátorském rozhraní je pouze informativní Uživatelská část KNIHOVNÍK Pokud nebude fungovat uţivatelská část knihovník, nebudeme si moci knihu vypůjčit. Uţivatelské rozhraní je velmi důleţité, protoţe je to knihovník, kdo přidává nové tituly/knihy/časopisy. Jeho rozhraní se značně vizuálně liší od rozhraní administrátora (viz. obrázek č. 26). Obrázek č.26 navigační panel knihovníka V této navigační liště jsou pro nás nové záloţky: Seznam rezervací, Seznam výpůjček, Přidat knihu. Seznam rezervací Seznam rezervací ukazuje tituly, které byly rezervovány (viz. obrázek č. 27), a které knihovník musí připravit k vyzvednutí. V seznamu rezervací je vţdy uvedeno datum rezervace. Pokud student nevyzvedne knihu např. během pěti dnů, tak bude rezervace zrušena. 46

47 Obrázek č.27 seznam rezervací Jak mile student se staví za rezervovanou knihou, a výzvědné ji, knihovník změní stav z Rezervace na stav Půjčeno (viz. obrázek č. 28). Obrázek č. 28 stav, kdy kniha je půjčena Po změně stavu je odeslána do databáze změna, kterou je moţné ověřit ve sloţce Seznam výpůjček. V tomto seznamu jsou stanovené termíny vypůjčení titulů a termíny jejich vrácení, toto datum je knihovník povinen sdělit studentovi. Jako předpoklad do budoucna je moţné, ţe by student byl pokutován za opoţděné vrácení titulu, výši pokuty stanoví škola. Je to z toho důvodu, ţe studijní literatury není nikdy dost a pokud si někdo vypůjčí skripta a nevrátí je v čas, tak další student, který čeká na ta samá skripta, nemá moţnost je nastudovat. Pokud chce student vrátit knihu, knihovník ho vyhledá v systému a změní stav knihy na Vráceno, a zapíše to do databáze v tabulce Knihy. Tento proces lze provést v Seznamu výpůjček. Knihovník můţe přidávat v rámci databáze knih nový kniţní titul. Jako jednu z novinek evidence knih je moţné uvést přidání e-book do příslušné databáze. V současné době jsou knihy vedené v elektronické podobě hodně populární. Student tedy můţe pouţívat knihy v takových formátech, jako například:.epub,.fb2,.txt,.djvu. Mnoho vyučujících na vysoké škole se zabývá tvorbou skript, která jsou zejména pomůckou k výuce, neţ aby obnášela komerční charakter. Proto jsem uvaţovala o tom, 47

48 ţe by taková skripta měla být studentům dostupná v elektronické podobě. Proto jsem navrhla a vytvořila následující rozhraní pro knihovníka, pro vkládání kniţních titulů. Při vkládání titulu si knihovník vybere mezi záloţkou časopis, kniha, program na CD/DVD, e-book (viz. obrázek č. 29). Obrázek č. 29 struktura přidávaných titulů Obrázek č. 30 Uţivatelské rozhraní vypadá následovně: 48

49 Po vloţení titulu, má knihovník moţnost ověřit, jak byl tento titul uloţen, pokud jsou tam nějaké chyby, tak můţe ho upravovat Uživatelská část STUDENT Pokud je webová stránka jednoduchá, tak tam snadno všechno uţivatel vyhledá. V jakémkoliv uţivatelském rozhraní nelze nutit uţivatele přemýšlet o tom, jak se má pracovat s aplikací. Jednoduchost a průhlednost je základem pro webové stránky. Zde jsem byla inspirovaná stránkami městské knihovny Vytvořila jsem si postranní lištu, kde jsem umístila boční navigace, zůstává nám horní navigace, obsah je zkrácen o navigační lištu vizuálně následující maket (viz. obrázek č. 31). Obrázek č.31 maket studentského rozhraní Jak jsem se jiţ zmínila na začátku praktické části, všechny prvky aplikace byly vytvořeny pomocí photoshopu, které pak byly pouţity v šabloně. Blíţe je moţné uvést v této oblasti několik následujících věcí. HEADER neboli záhlaví. Na následujícím obrázku je část záhlaví (viz. obrázek č. 49

50 32), které obsahuje pouze horní navigaci. Obrázek č. 32 horní navigace V navigační liště jsou poloţky, které uţivatele přesměrují do zadaných bodů. Například poloţka Hlavní stránka vrací studenta na hlavní stránku. Novinky budou zobrazovat nové tituly, které přidal knihovník do systému. Jejich vzhled je nadefinován pomocí JavaScriptu. Obr. č. 33 zobrazovaní nových kniţních titulu V JavaScript/jQuery jsem vytvořila kód, který vytváří, jakési záloţky. V tomto případě jsou záloţky čísla - označeno červenou šipkou (viz. obrázek č. 33). To znamená, ţe na jedné stránce je více kniţních titulů, ale vizuálně jsou jenom tři. Proto, aby bylo moţné prohlíţet další kniţní tituly, je nutné stisknout další záloţku, coţ je číslo dva. Odkaz v navigační liště Katalog on-line zobrazí uţivateli seznam všech dostupných knih. Tento seznam taktéţ bude zpracován pomocí JavaScript čili jquery, je to z toho důvodu, ţe pokud je v databázi tisíc titulů a je nutné, je všechny zobrazit v katalogu, tak bez ošetření kódem jquery, bude tato stránka nekonečná. jquery pomůţe vytvořit záloţky na jedné stránce, aniţ by bylo nutné vytvářet další. Odkaz Moje knihovna přesměruje uţivatele do studentského košíku. Zde si student můţe prohlíţet mnoţství vypůjčených nebo rezervovaných titulů. U půjčených 50

51 knih se uţivatel můţe podívat na stav, tím je myšleno datum vrácení knihy, CD/DVD atd. (viz. obrázky č. 34 a 35): Obr. č. 34 tabulka vypůjčených titulů Obr. č. 35 tabulka rezervovaných titulů 51

52 10. Boční navigační lišta ve studentském rozhraní Boční navigační lišta představuje vertikální menu s následujícími poloţkami: Kniha, Časopis, CD/DVD, Kniha + nosič, e-kniha (e-book). Tato lišta slouţí k rychlé navigaci po webové aplikaci. Pod odkazem Kniha budou evidované všechny kniţní tituly v databázi. U kaţdé knihy je popis: mnoţství knih k dispozici na skladě nakladatelství ISBN Autor Název Pokud je kniha k dispozici, tak je moţné ji půjčit. Pod odkazem Časopis bude zobrazena stejná informace, jako u knih jenom systém vybere všechny evidované časopisy. Knihovna většinou disponuje pouze jedním vydaným časopisem, proto je časopis k dispozici pouze na místě v knihovně. Pod odkazem CD/DVD programy - škola disponuje určitým mnoţstvím programů, které jsou k dispozici studentovi. Student si je můţe půjčit a nainstalovat na svůj počítač. Například se to můţe týkat takových programu jako: SAS statistická program, Sybase atd. Pod odkazem Kniha + nosič - některé knihy obsahuji CD nebo DVD. Knihu je moţné přečíst a můţeme s sní hned pracovat, ale CD, kde jsou jen zdrojové kódy nám nepomohou, protoţe jim nebudeme rozumět. Pod odkazem e-kniha (e-book) budou evidovány všechny knihy formátu pdf,.epub,.fb2,.txt, které student si muţe stáhnout. Bakalářská práce - Bakalářská práce je odevzdávána ve dvou výtiscích. Jedna 52

53 se uchovává a je k dispozici v knihovně. Takţe stejně jako knihy by měly být evidované, a měly by být k dispozici studentovi k prostudování. Student můţe vyhledat knihu podle názvu, ISBN kódu, autora. Obr. č. 36 vyhledávaní podle názvu, ISBN, autor 53

54 11. Předpoklad využití této webové aplikace v budoucnu Předpokládám, ţe tato webová aplikace by mohla být implementována do školní knihovny, případně trochu pozměněna. Ve své webové aplikaci jsem navrhovala zadávaní dat ručně, coţ knihovníka moc nepotěší. Existuje však moţnost jak to obejít. Jiţ dříve jsem zmínila pouţití ISIC katry. Kaţdá karta obsahuje všechny potřebné údaje. Po načtení těchto dat z karty knihovník zpravidla doplní pouze adresu trvalého bydliště, u cizinců přechodnou adresu, tím pádem práce knihovníka nebude tak náročná. V této souvislosti je zde taky otázka zadávání kniţních titulů. Většinou knihovna obdrţí velké mnoţství knih, zadávaní těchto dat můţe pracovníka knihovny značně zatíţit. Existují proto dva způsoby řešení tohoto problému a to jsou: RFID a čárový kód RFID Radio frequency IDintification technologie automatické identifikace. Díky této technologii lze automatizovat procesy v knihovně, ne všechny ale aspoň její část. Data jsou ukládaná do čipu, takţe načítaní a ukládaní dat probíhá díky elektromagnetickým vlnám. RFID se skládá z antény, přijímače/vysílače a nosiče informace čili čipu. Nosič informace neboli čip je programovatelný štítek RFID. S tímto systémem se je moţné potkat v obchodech, kde kaţdé zboţí má svoji nálepku čip. [36] Přijímač/vysílač zařízení, které umoţňuje načítaní a sčítaní dat. Rozlišují se dva druhy těchto zařízení: mobilní a stacionární RFID čtečky. Mobilní: funguji na kratší vzdálenost, proto občas mohou nastat problémy s načítáním dat do počítače. Mobilní RFID čtečky mají vnitřní paměť, kde se ukládají načtená data, stejně jako stacionární mají moţnost načítaní dat do čipu. Stacionární RFID čtečky: většinou tato zařízení jsou umístěna na zdech nebo dveřích, ve skladu mohou být umístěny na pohyblivých objektech. Takové čtečky mají 54

55 větší rozsah neboli jsou na velké vzdálenosti, schopni načítat a zapisovat data. Tyto čtečky mohou najednou zpracovat více RFID čipů. Obr. č. 37 RFID čtečky [45] Čárový kód Stejně jako RFID je to prostředek pro sběr dat, jenom má jiný princip fungování. Aby čárový kód bylo moţné přečíst, potřebujeme čtečku a čárový kód. Čárový kód můţe byt lineárním, to znamená, ţe čárový kód se můţe přečíst pouze jedním směrem horizontálním. Nejvíce vyuţívanými standardy jsou EAN, UPC, Code39, Code128. Tyto standarty šifrují informaci od znaků, většinou jsou to znaky, tak například u knihovny to mohou být ISBN kódy. Dvourozměrné kódy uchovávají více zakódovaných informací. Čtení těchto kódů můţe být jak vertikální, tak i horizontální. [46] 55

56 . Obr. č. 38 čárové kódy Výše jsem uvedla moţnost pokutovaní studentů za nedodrţený termín odevzdaní knih. Všichni studenti mají stejné právo půjčit si knihu během semestru, proto jsem zavedla datum odevzdání knihy. Nedodrţení termínu, kdy student je povinen vrátit knihu by vedlo k pokutovaní, škola stanoví denní sazbu například 5 korun za jeden den prodlevy vrácení knihy. Některé knihy jsou k dispozici studentům v omezeném mnoţství nebo jsou vzácné, například knihovna jich má jenom pět kusů. Jako další bod bych viděla zavedení rezervačního poplatku, který také určí škola. V současné době z technických důvodu serveru php5.cz, nelze zasílat ové zprávy. Tyto zprávy by mohly slouţit k upozornění studenta o vypršení výpůjční lhůty na určitý titul a taky k upozornění o vyzvednutí rezervovaného titulu. 56

57 12. Testování Ve své bakalářské práci jsem si dala záleţet na validaci kódů, protoţe validnost ukazuje kvalitu kódu, to znamená ţe jsou dodrţeny všechny standardy HTML. Validnost kódů CSS a HTML jsem prověřila pomocí W3C MArkup Validation Service, který je dostupný ze stránek Výsledkem bylo to, ţe stránka neobsahovala ţádné chyby (viz. obrázek č. 39). Obrázek č. 39 validation Webovou prezentaci jsem testovala pomocí různých moderních webových prohlíţečů. Vybrala jsem následující prohlíţeče: Chrome Opera Mozzila Firefox Internet Explorer 8.0 V testu šlo o grafický vzhled webové aplikace. Jelikoţ jsem vyuţívala novou technologii CSS3, tak ne ve všech prohlíţečích funguje. Zde jsem se setkala s problémem zaokrouhlených rohů v IE 8.0. Je to z toho důvodu, ţe prohlíţeč IE 8.0 nepodporuje CSS3, novější verze tohoto prohlíţeče IE 9.0 uţ podporuje všechny nové standardy. Taky bych se chtěla zmínit proč jsem tuto webovou aplikaci netestovala v dřívějších verzích tohoto programu. Jsme studenti Vysoké školy ekonomické v Praze fakulty INFORMATIKY A STATISTIKY, obor PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY. Musíme jít současně s novou dobou a podporovat integrace nových 57

58 technologií. To je ten hlavní důvod. Testovala jsem tuto aplikaci nejen na validnost a na vzhled, taky jsem se snaţila provést testy z hlediska funkčnosti. Celá webová aplikace byla testována mými známými. Během testování byly zjištěny připomínky, všechny byly přijaty v úvahu a vyřešeny. Většinou připomínky obnášely charakter funkčnosti (špatné zobrazování, načítaní dat apod.) 58

59 13. Závěr Cílem praktické části bakalářské práce bylo realizovat jednoduchou webovou aplikaci pro uţivatele knihovny VOŠIS. V teoretické části jsem popsala stávající systém knihovny VOŠIS a provedla analýzu současného systému, od kterého se odvíjel celý projekt. Při porovnaní existujících systémů jsem dospěla k závěru, ţe by škola mohla mít nový a hezký knihovní systém, v mém případě webovou aplikaci pro knihovnu. K dosaţení svého cíle jsem pouţívala PHP, CSS, JavaScript databáze MySQL. Z programového hlediska byla celá práce o tom, jak správě zadat dotaz do databáze, a pomocí programovacího jazyka PHP tento dotaz převést do takového tvaru, kterému by porozuměl i obyčejný člověk, jinak řečeno do textové podoby. Během tvorby jsem se snaţila dosáhnout uţivatelské jednoduchosti. Ve své práci se mi podařilo vytvořit funkční webovou aplikaci, dosáhnout jednoduchosti, správně navrhnout uţivatelské rozhraní, které podle mého názoru je příjemné a jednoduché. Chtěla jsem ukázat cestu k lepšímu systému, který by ulehčil ţivot studentů a pedagogických pracovníků. Dle mého názoru se stanovený cíl podařilo splnit. Webová aplikace je funkční. Nová webová aplikace umoţňuje komunikaci mezi studentem a knihovnou, při tvorbě této aplikace bylo důleţité aby všechno fungovalo správně, bez chyb, proto bylo provedeno testovaní v různých prohlíţečích. 59

60 14. Seznam použitých zdrojů Knižní zdroje: [1] PÍSEK, Slavoj. HTML - tvorba jednoduchých internetových stránek : jak na první webovou stránku; jak používat pokročilé formátování; jak si poradíme s klikacími mapami; jak využijeme kaskádové styly CSS; jak zveřejníme své webové stránky. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha : Grada Publishing, s. ISBN [2] DRUSKA, Peter. CSS a XHTML : tvorba dokonalých webových stránek krok za krokem. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, s. ISBN [3] Tomáš Holčík a kol tipů a triků pro WWW stránky. Vyd. 1. Brno : Computer Press, s. ISBN [4] E. WILLIAMS, Hugh; LANE, David. Programujeme webové aplikace pomocí PHP a MySQL. Vyd. 1. Praha : Computer Press, s. ISBN [5] BRÁZA, Jiří. PHP 5: začínáme programovat. Praha : Grada, s. ISBN X. [6] RAMAJZLOVÁ, Barbora. Automatizace knihovnických procesů : sborník z 8. ročníku semináře pořádaného ve dnech. Vyd. 1. Praha : České vysoké učení technické v Praze, s. [7] CYROŇ, Miroslav. CSS - kaskádové styly : praktický manuál. Vyd. 1. Praha : 60

61 Grada Publishing, s. [8] Knihovní systém CLAVIUS [CD-ROM]. Verze 4.50, Výpůjční protokol. Tábor: LANius s.r.o., [cit ] [9] Petr Staníček a kolektiv, CSS hotová řešení, Brno: Computer Press, 2006 [10] Eric O Meier, CSS kompletní průvodce, Brno:Zonner Press, 2007 [11] Powell, Webdesign kompletní průvodce, Brno: Computer Press, 2005 [12] Knihovní systém CLAVIUS [CD-ROM]. Verze 4.50, Katalogizace. Vyhledávání. Tábor: LANius s.r.o., [cit ]. Knihovní systém CLAVIUS [CD-ROM]. Verze 4.50, Katalogizace. Vyhledávání. Tábor: LANius s.r.o., [cit ]. [13] CROFT, Jeff, et al. Mistrovství v CSS. Brno : Computer Press, s. ISBN [14] Tvorba webových stránek : jednoduše, srozumitelně, názorně. Vyd. 1. Brno: Computer Press, s. ISBN [15] BUDD, Andy. CSS filtry, hacky a pokročilé postupy. Brno : Zoner Press, s. ISBN [16] CHROMÝ, Jan. Tvorba webových stránek : určeno pro bakalářské a magisterské studium na VŠH v Praze 8. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze, s. ISBN

62 [17] PROKOP, Marek. CSS pro webdesignery : CSS kaskádové styly pro webdesignéry. Vyd. 2. Brno : CP Books, s. [18] M. SCHAFER, Steven. HTML, XHTML a CSS : bible pro tvorbu WWW stránek; 4. vydání. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, s. [19] WYNDHAM, John. Web. 1. vyd. Harlow : Pearson Education; Longman, s. [20] COHENOVÁ, June. Neobyčejně uţitečná kniha o webu; vydání. 1. vyd. Praha : SoftPress, s. [21] KREJČÍ, Lukáš. PHP - kapesní přehled; vydání. 1. vyd. Praha : Computer Press, s. [22] M. SCHAFER, Steven. HTML, XHTML a CSS : bible pro tvorbu WWW stránek; 4. vydání. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, s Webové dokumenty: [23] VLČKOVÁ, Marie. Kabinet informačních studií a knihovnictví : KISK [online] , [cit ]. Clavius. Dostupné z WWW: <http://kisk.phil.muni.cz/wiki/clavius>. [24] Lanius s.r.o. Clavius : knihovní systém pro Windows [online] [cit ]. Reference knihovního systému Clavius - školní verze. Dostupné z WWW: <http://www.lanius.cz/clavius/skoly.htm>. [25] Lanius s.r.o. Clavius : knihovní systém pro Windows [online] [cit

63 19]. Reference knihovního systému Clavius v ČR. Dostupné z WWW: <http://www.lanius.cz/clavius/ref.htm>. [26] GRIMMICH, Šimon. Tvorba-Webu.cz [online] [cit ]. PHP /základy/. Dostupné z WWW: <http://www.tvorba-webu.cz/php/>. [27] SZŠ Kroměříž : Střední zdravotnická škola Kroměříž [online] [cit ]. Střední zdravotnická škola Kroměříţ - katalog Clavius. Dostupné z WWW: <http://mail.szskm.cz/katalog/>. [28] Místní knihovna Ořechov - katalog Clavius [online] [cit ]. Místní knihovna Ořechov. Dostupné z WWW: <http://katalog.knihovnabbb.cz/orechov/>. [29] JANSOVÁ, Linda. Vyuţití knihovního softwaru Evergreen ve výuce na ÚISK. In JANSOVÁ, Linda. Knihovní software Evergreen [online]. Brno : Konference Infokon 2009, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.inflow.cz/vyuziti-knihovniho-softwaru-evergreen-ve-vyuce-na-uisk>. [30] University of New York Prague - katalog Clavius [online] [cit ]. University of New York Prague. Dostupné z WWW: <http://library.unyp.cz/>. [31] Opálková, Markéta. OPACy nové generace III Evergreen a Koha. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 12 [cit ]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5883>. URN-NBN:cz-ik5883. ISSN [32] HORDĚJČUK, Vojtěch. Jazyk PHP. In Jazyk PHP - základy [online]. Creative Commons., 2011 [cit ]. Dostupné z WWW: 63

64 <http://voho.cz/wiki/poznamky-php/>. [33] KRBEC, Pavel. Integrační nástroj Primo : celá knihovna na jediné obrazovce [online] [cit ] Dostupné z: f [34] GRIMMICH, Šimon. Tvorba-Webu.cz [online] [cit ]. HTML. Dostupné z WWW: <http://www.tvorba-webu.cz/html/>. [35] JANOVSKÝ, Dušan. Jak psát web [online]. 07. června 2011 [cit ]. CSS styly - úvod. Dostupné z WWW: <http://www.jakpsatweb.cz/css/cssuvod.html>. [36] Jak pracuje systém RFID [online] [cit ]. COMBITRADING s.r.o.. Dostupné z WWW: <http://www.combitrading.cz/technologie/jak-pracujerfid.html>. [37] JANOVSKÝ, Dušan. Základy HTML [online]. 07. června 2011 [cit ]. Jak psát web. Dostupné z WWW: <http://www.jakpsatweb.cz/zaklady-html.html>. [38] DANILIN, Ina, CHARVÁT, Lukáš, KOVALENKO, Iryna, WEINSTEINOVÁ, Adela, ŠIKÝŘOVÁ, Veronika, MOŠKVAN, Petr, Tým č. 1. Analýza správy exemplářů, výpůjček a uživatelů. Praha, s. Závěrečná zpráva. Vyšší odborná škola informačních sluţeb. Dostupné z WWW: <http://info.sks.cz/users/ku/projekt/projekthist.htm>. [39] ŠILHA, Jiří. Nové formy komunikace knihovních systémů - Client/server varianta systému Clavius. In Inforum Knihovní informační systémy a automatizace 64

65 knihoven [online]. Praha: Albertina icome Praha s.r.o.,2001 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.inforum.sk/archiv/inforum2001/prispevky/silha.htm>. [40] Knihovní systémy Clavius a LANius [online]. Tábor : LANius, 2010 [cit ]. Základní informace o Claviu. Dostupné z WWW: < [41] Kovářová Dana. Nová generace OPAC katalogů. Inflow: information journal [online]. 2008, roč. 1, č. 7 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.inflow.cz/nova-generace-opac-katalogu>. ISSN [42] JANOVSKÝ, Dušan. Jak psát web, návod na html stránky [online] [cit ]. Jak psát web. Dostupné z WWW: <http://www.jakpsatweb.cz/css/>. [43] GEC, Tomáš. Knihovnický systém Clavius v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 3 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.ikaros.cz/node/920>. ISSN [44] Ţabička, Petr Gec, Tomáš. Jak dál v automatizaci malých knihoven : úvahy o moţnostech a mezích rozvoje. -- Knihovny v pavučině spolupráce, Jindřichův Hradec června Dostupný na www: nkp.cz/valhro800/prez/zabicka-gec.pdf [45] Wikipedie [online]. 2011, [cit ]. RFID. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/rfid>. [46] Wikipedie [online]. 2011, [cit ]. Čárový kód. Dostupné z WWW: < 65

66 15. Přílohy Příloha č. 1 66

67 Příloha č. 2 67

68 Příloha č. 3 68

69 Příloha č. 4 69

70 Příloha č. 5 70

71 Příloha č. 6 71

72 Příloha č. 7 72

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM Obsah 1. SLOVO NA ÚVOD... 2 2. MANUÁL K JEDNOTLIVÝM ÚKONŮM... 2 A. PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ DO ŠISU... 2 B. UŢIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO... 3 C. ÚVODNÍ STRÁNKA (HOME)

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Dokumentace ke sluţbě SMS Connect. www.smsbrana.cz

Dokumentace ke sluţbě SMS Connect. www.smsbrana.cz Dokumentace ke sluţbě SMS Connect www.smsbrana.cz Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 Aktivace sluţby SMS Connect... 3 1.2 Přístupové údaje... 3 1.3 Přístupový bod sluţby URL adresa pro SMS Connect...

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Webové rozhraní pro datové úložiště Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Úvod Cílem práce bylo reimplementovat stávající webové rozhraní datového úložiště MU. Obsah prezentace Úložiště nasazené

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Databáze pro evidenci výměny a prodeje publikací Knihovny Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR (Dokumentace k projektu)

Databáze pro evidenci výměny a prodeje publikací Knihovny Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR (Dokumentace k projektu) Řešitelský tým: Beránková Kateřina Doležal Petr Kleňha Lukáš Matuška Michal Nikola Databáze pro evidenci výměny a prodeje publikací Knihovny Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR (Dokumentace k projektu)

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Knihovní software Evergreen v ČR současný stav a výhled do budoucna

Knihovní software Evergreen v ČR současný stav a výhled do budoucna Knihovní software Evergreen v ČR současný stav a výhled do budoucna Eva Cerniňáková (cernin@jabok.cz) Setkání knihovníků teologických knihoven Vranov u Brna, 13.-14.5.2015 Co je to Evergreen Moderní a

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 11 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: WWW, HTML, HTTP, HTTPS, webhosting Materiály jsou určeny pro bezplatné

Více

České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická Úvodní studie semestrálního projektu z X36SIN

České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická Úvodní studie semestrálního projektu z X36SIN České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická Softwárové inženýrství (X36SIN) - Katedra počítačů Semestrální projekt I. ÚVODNÍ STUDIE Realizační tým: Petr Vízner (mailto:viznep1@fel.cvut.cz) -

Více

SOFTWARE ASP ASP UŢIVATELSKÝ MANUÁL. ALCAD Systémový programátor

SOFTWARE ASP ASP UŢIVATELSKÝ MANUÁL. ALCAD Systémový programátor SOFTWARE ASP ASP ALCAD Systémový programátor UŢIVATELSKÝ MANUÁL Technické parametry mohou být změněny bez předchozího oznámení. ALCAD navrhuje a vyrábí své produkty v nejvyšší moţné kvalitě, nicméně technické

Více

ebooks v rozhraní EBSCOhost

ebooks v rozhraní EBSCOhost EBSCO PUBLISHING ebooks v rozhraní EBSCOhost Jak to funguje 22. září 2011 1. Základní informace o ebooks 2. Jak stahovat ebooks 3. Osobní schránka MyEBSCOhost 4. Stahování ebooks do ipadu ebooks v rozhraní

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Rezervační systém Tvorba WWW stránek

Rezervační systém Tvorba WWW stránek 2012 Rezervační systém Tvorba WWW stránek Vytvoření rezervačního systému pro rezervaci motokár,ubytování a atrakcí Marek Svoboda Motokáry Motobydlo 30.12.2012 Obsah 1.Základní charakteristika... 3 a) Téma

Více

Zpráva o zhotoveném plnění

Zpráva o zhotoveném plnění Zpráva o zhotoveném plnění Aplikace byla vytvořena v souladu se Smlouvou a na základě průběžných konzultací s pověřenými pracovníky referátu Manuscriptorium. Toto je zpráva o zhotoveném plnění. Autor:

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Administrační systém

Administrační systém Administrační systém MANUÁL verze 1.80 OBSAH PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU UŢIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADMINISTRACE AKTUALITY ADMINISTRACE REFERENCE PRÁCE S FOTOGRAFIEMI PRÁCE S RICHTEXT EDITOREM PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

Více

*.obecniknihovna.cz. InfoDays, 6.listopad 2014. Jiří Zelenka, jiri.zelenka@0touch.cz, tel: 777 789 926

*.obecniknihovna.cz. InfoDays, 6.listopad 2014. Jiří Zelenka, jiri.zelenka@0touch.cz, tel: 777 789 926 *.obecniknihovna.cz InfoDays, 6.listopad 2014 Jiří Zelenka, jiri.zelenka@0touch.cz, tel: 777 789 926 Agenda Agenda Anterix s.r.o. a *.obecniknihovna.cz Technické požadavky a nároky na instalaci Požadavky

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy V čem se píší web. dokumenty HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy HTML HTML (HyperText Markup Language, značkovací jazyk pro hypertext) standart pro vytváření stránek v systému aplikací World

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Fungování internetu je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ve kterých

Více

Manuál k systému RS4S. verze 1.2

Manuál k systému RS4S. verze 1.2 Manuál k systému RS4S verze 1.2 1. Úvod Redakční systém RS4S slouží ke správě vaších webových stránek, bez nutnosti znalosti jakéhokoliv programovacího jazyku. Sami můžete provádět změny v dokumentech,

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Výpočet finančního zdraví. Uživatelský manuál. ecba s.r.o., 2009, verze 1.0.7.09101600 www.ecba.cz

Výpočet finančního zdraví. Uživatelský manuál. ecba s.r.o., 2009, verze 1.0.7.09101600 www.ecba.cz Výpočet finančního zdraví Uživatelský manuál ecba s.r.o., 2009, verze 1.0.7.09101600 www.ecba.cz ÚVOD A SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY Aplikace slouţí pro výpočet finančního zdraví ţadatelů ucházejících se o podporu

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Studijní průvodce e-learningovými kurzy

Studijní průvodce e-learningovými kurzy Studijní průvodce e-learningovými kurzy Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 1.1. PRŮBĚŽNÉ TESTY - AUTOTESTY... 2 1.2. ZÁVĚREČNÝ TEST... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 3 2.1.

Více

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Zpracování dokumentů PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Co hledají uživatelé v knihovnách? Informace v knihách, časopisech a různých druzích dokumentů Přístup na internet Pomoc při zpracování

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Internet - internetové prohlížeče

Internet - internetové prohlížeče Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Co je obsahem této nápovědy. PostgreSQL databázový server. Typy instalace

Co je obsahem této nápovědy. PostgreSQL databázový server. Typy instalace Co je obsahem této nápovědy Tato stručná nápověda popisuje způsob instalace programu a jeho počáteční nastavení. Po jejím prostudování byste měli být schopni program správně nainstalovat, nakonfigurovat

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

NewLink Moravia. CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management

NewLink Moravia. CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management NewLink Moravia CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management Činnost společnosti NewLink NewLink se zabývá webovými aplikacemi a informačními systémy pro průmyslové podniky a obchodní

Více

Co je to E-Business Centrum

Co je to E-Business Centrum Co je to E-Business Centrum Jedná se o internetovou aplikaci, která je určena k oboustranné výměně informací mezi informačním systémem firmy Bartech, s.r.o. a zákazníkem. Přínosem jsou informace o novinkách,

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

MANUÁL K DATABÁZI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A

MANUÁL K DATABÁZI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A MANUÁL K DATABÁZI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ Oživení, o. s. srpen 2008 za finanční podpory Nadace Open Society Fund Praha WWW.BEZKORUPCE.CZ 1 Obsah: str. Účel a základní charakteristika databáze

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

Vstup do Infocentra - po přihlášení do internetového obchodu Vaším ID, uţivatelským jménem a heslem klikněte na Infocentrum - osobní nastavení.

Vstup do Infocentra - po přihlášení do internetového obchodu Vaším ID, uţivatelským jménem a heslem klikněte na Infocentrum - osobní nastavení. Vstup do Infocentra - po přihlášení do internetového obchodu Vaším ID, uţivatelským jménem a heslem klikněte na Infocentrum - osobní nastavení. 1. Mé údaje správa osobních údajů a seznamu vybraných produktů

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

1. Elektronická hlášení a objednávky

1. Elektronická hlášení a objednávky 1. Elektronická hlášení a objednávky 1.1. Známky Tato část portálu farmáře slouží k objednávání nových ušních známek a duplikátů ušních známek. 1.1.1. Nové známky (skot, ovce, kozy) Po kliknutí na tuto

Více

Tvorba počítačové hry. GameJN

Tvorba počítačové hry. GameJN Závěrečná práce studentského projektu Tvorba počítačové hry GameJN Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2014 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod..... 3 3. Jednotlivé programy..

Více

Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013

Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013 Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013 Abstrakt V tomto kurzu se seznámíme se základními pojmy HTML, klíčovými pravidly pro práci se značkami a atributy a strukturou dokumentu. Také se dozvíte, jak a v čem lze vytvářet

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle emanuál pro studenty kurzu Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy v LMS systému Moodle CZ.1.07/1.1.22/02.0053 Obsah CO JE E-LEARNINGOVÝ E KURZ?.........

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

Novinky v e-zdrojích NLK. Adéla Jarolímková, NLK

Novinky v e-zdrojích NLK. Adéla Jarolímková, NLK Novinky v e-zdrojích NLK Adéla Jarolímková, NLK E-knihy EBSCO ebook 3 tituly, trvalý nákup Přístup pro jednoho uživatele (současně) Možnost online prohlížení i off-line stažení do počítače, čtečky či jiného

Více

Příručka pro studenty systému LMS Moodle

Příručka pro studenty systému LMS Moodle 1 Příručka pro studenty systému LMS Moodle Tato příručka vznikla v rámci projektu E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. CZ.1.07/3.2.04/01.0006 2 3 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

SYSTÉM ALEPH A JEHO APLIKACE VE VÝPŮJČNÍM PROCESU MZK

SYSTÉM ALEPH A JEHO APLIKACE VE VÝPŮJČNÍM PROCESU MZK SYSTÉM ALEPH A JEHO APLIKACE VE VÝPŮJČNÍM PROCESU MZK Blanka Sapáková, Jana Shejbalová Automatizovaný knihovnicko-informační systém ALEPH je vnitřně členěný na moduly akvizice, katalogizace, evidence seriálů,

Více

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí Úvod Celý systém se dělí na několik částí. A to jak z pohledu uživatele (zákazníka), tak z pohledu administrátora. Konfigurátor aplikace na tvorbu potisku (dělí

Více

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera První certifikační autorita, a.s. Verze 8.15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového certifikátu

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Knihovní řád školní knihovny Střední odborné školy stavební a zahradnické, Praha 9, Učňovská 1

Knihovní řád školní knihovny Střední odborné školy stavební a zahradnické, Praha 9, Učňovská 1 Knihovní řád školní knihovny Střední odborné školy stavební a zahradnické, I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení V souladu se Zřizovací listinou školy a s Organizačním řádem Střední odborné školy

Více

WNC::WebNucleatCreator

WNC::WebNucleatCreator Tomáš Dlouhý WNC::WebNucleatCreator Verze: 5.1 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Novinky...3 Požadavky...4 Instalace...4 Přihlášení se do WNC...6 Moduly...7 Modul Blog...7 Modul Categories...8 Modul News...8

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 4. - INFORMATIKA Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie - Informatika 1. CHARAKTERISTIKA

Více

Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé

Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé Prodejní aplikace věrnostního systému Nestlé slouží k identifikaci zákazníka na prodejně, který se prokáže věrnostní kartou a k následnému

Více

Ţivotopis v ISIS 1. Životopis v ISIS. Zpracoval: R. Čajka

Ţivotopis v ISIS 1. Životopis v ISIS. Zpracoval: R. Čajka Ţivotopis v ISIS 1 Životopis v ISIS Zpracoval: R. Čajka Ţivotopis pro EPAS Definice struktury ţivotopisu Pro akreditaci EPAS bylo rozhodnuto, ţe bude vyuţita moţnost vytvoření ţivotopisu v rámci systému

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více