Vzdělávací program Komunitní škola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací program Komunitní škola"

Transkript

1 Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola je určen pedagogickým pracovníkům základních a středních škol. Jediným předpokladem pro přijetí je vůle a ochota pracovat na principech Komunitních škol, jejich zavádění do škol a prosazování tohoto přístupu v praxi. Absolvováním celého vzdělávacího programu získají účastníci komplexní znalosti potřebné pro prosazování, rozvoj a praktické užití principů komunitních škol na mateřských organizacích. Konkrétně se bude jednat o teoretické znalosti principu komunitních škol, jejich zavádění a rozvoji, dále pak teoretické i praktické využití mezinárodně uznávaných standardů komunitních škol a jejich rozvoji. Druhou oblast získaných dovedností a znalostí je možné shrnout pod téma projektového řízení. Téma, které je nyní ve školské praxi aktuální z důvodu osamostatňování školských zařízení a hledání si vlastních finančních zdrojů přispívajících k jejich rozvoji. Budou zde probrány možné zdroje čerpání dotací. Účastníci budou seznámeni s procesem vývoje a realizace projektu, a to jak v teoretické, tak praktické rovině. Tím budou připraveni k jeho aplikaci v samostatné praxi. Dále účastníci získají teoretické znalosti podložené praktickými dovednostmi z oblasti projektového učení. Tento styl učení by poté měli být schopni samostatně praktikovat na svých školách. Výuka bude probíhat ve skupinové formě, povětšinou za využití prvků skupinové práce. Bude prolínána teorie se sebezkušeností, čímž se nejlépe docílí osvojení si získaných znalostí a dovedností

2 Celková hodinová dotace programu je 80 hodin, které budou rozděleny takto: Blok vzdělávání zaměřený na téma Komunitní škola hodinová dotace 32 hodin Blok vzdělávání zaměřený na Teorie a praxe projektové výuky hodinová dotace 18 hodin Blok vzdělávání zaměření na Projektové řízení hodinová dotace 30 hodin Vzdělávací program bude rozdělen do 4 dvoudenních setkání po 20 hodinách. Předběžné termíny konání: Březen Červen nebo termín bude upřesněn Září Prosinec Místo konání: Ústí nad Labem budou využívány dvoje prostory: Prostor salónku v Kavárně Bárka a Vzdělávací centrum v Centru komunitní práce. Přesné místo určení bude vždy s dostatečným předstihem ujasněno. Časový rozvrh: 1. den , pauza, ,00 2. den , pauza, ,00 Strava bude zajištěna

3 Podrobný přehled témat výuky a jejich anotace: Komunitní škola lektor Mgr. et Bc. Marek Lauermann a kol. Obsah kurzu tvoří seznámení a základní osvojení práce s nástroji, které pomohou učitelům a vedení škol klást větší důraz na komunitní roli školy a posuzovat míru naplňování a budování jejího komunitního rozměru, což je jedna z klíčových oblastí sebehodnocení. Hlavní součástí výuky budou standardy komunitní školy. Tyto standardy definují klíčové oblasti a jim příslušná kritéria pro jejich posuzování. V rámci kurzu budou předány dobré praxe spojené s použitím standardů, stejně jako budou diskutovány možnosti jejich aplikace do praxe škol účastníků. Účastníci si osvojí dovednosti pro to, aby mohli na svých školách začít realizovat a rozvíjet koncept komunitní školy, budou sdílet dobré zkušenosti a praxi škol, které se dlouhodobě úspěšně snaží posilovat svůj tzv. komunitní rozměr a dále jim budou prezentovány možnosti fungování komunitních škol v ČR i v zahraničí. Časová dotace a harmonogram: 1. Standardy komunitních škol. 8 výukových hodin. Hlavní témata: Vedení (leadership), Sociální inkluze, Celoživotní učení a služby, Dobrovolnictví, Zapojení rodičů, Kultura školy, Rozvoj komunity. 2. Klima školy jako nezbytný předpoklad budování a posilování jejího komunitního rozměru. 5 výukových hodin Hlavní témata: Složky klimatu a jejich význam pro budování partnerství, Mapování klimatu školy - nástroje a formy, Kultura školy ve vazbě na klima školy, Případové studie škol s dlouhodobou zkušeností v realizaci programů na rozvoj klima školy a jeho mapování

4 3. Netradiční formy spolupráce školy a rodičů 5 výukových hodin Hlavní témata: Spolupráce školy a rodičů v konceptu školy jako centra komunity, Role zřizovatele v procesu aktivizace rodičů, Tipy pro komunikaci s rodiči, Možnosti a omezení pro využití dotazníků v rámci autoevalauce školy příklady dobré praxe 4. Představení případových studií komunitních škol v zahraničí 3 výukové hodiny Hlavní témata: Stručný nástin vzdělávacích systémů a pozice komunitních škol, Případové studie komunitních škol, Dokumenty seznamující s fungováním různých zahraničních modelů komunitních škol z hlediska programů celoživotního vzdělávání, zapojení rodičů a komunitního plánování 5. Standardy kvality komunitní školy 4 výukové hodiny Hlavní témata: Seznámení se a základní osvojení práce s nástroji, které pomohou učitelům a vedení škol klást větší důraz na komunitní roli školy a posuzovat míru naplňování a budování jejího komunitního rozměru, což je jedna z klíčových oblastí sebehodnocení. Dobré příklady praxe spojené s použitím standardů a možnosti jejich aplikace do praxe škol účastníků 6. Komunitní plánování - jeho význam pro rozvoj školy 4 výukové hodiny Hlavní témata: Metody a formy mapování potřeb různých skupin komunity, Rizika a časté chyby při mapování potřeb, Příklady dobré praxe tvorby Plánu rozvoje Komunitního vzdělávání

5 7. Proces budování komunitní školy příklady dobré praxe 3 výukové hodiny Hlavní témata: Případové studie komunitních škol ve městě, na vesnici a v sociálně vyloučeném prostředí. Moderovaná diskuse k tématům zapojení rodičů, dobrovolnictví, celoživotní vzdělávání, podpora sociální inkluze, klima školy Teorie a praxe projektové výuky lektorka Mgr. Magdaléna Sejková Základním cílem tohoto modulu je především získat učitele pro myšlenku projektové výuky a motivovat je k realizaci potřebných změn ve své pedagogické práci. V rámci modulu jsou vytvořeny učební podmínky a situace uplatňující myšlenky konstruktivistické pedagogiky, která vychází z předpokladu, že vlastní poznání si děti budují (konstruují) samy na základě svých zkušeností. Učitelé získají potřebné vědomosti a dovednosti prostřednictvím činností, které jsou převážně vnitřně řízené a vyžadují aktivitu, samostatnost, tvořivost, sebereflexi. Touto přímou zkušeností se tak seznámí s charakteristickými znaky projektové metody. Dílny tvořivosti pak umožní soustředit pozornost učitelů na dva stěžejní rysy projektu: produkt a myšlenkovou ideu. Projektová výuka se dá uskutečňovat v určitých podmínkách, které je potřebné ve třídě vytvořit. Jedná se zejména o přítomnost " bezpečného prostředí", kde panuje respekt a vzájemná důvěra. Proto je učitelům nabídnuto i takové klima v rámci vzdělávacího modulu. Časová dotace a harmonogram: I. blok 6 výukových hodin 1. Význam vstupních aktivit v procesu učení (zprostředkování jedné z metod používaných v humanistickém přístupu, orientovaném na dítě)

6 2. Mapování tématu "projektová výuka" (zprostředkování učebních podmínek z pohledu konstruktivistické pedagogiky) 3. Teoretické poznatky o projektové výuce z pohledu několika autorů vymezení pojmů: projekt, projektová metoda, projektová výuka, projektové vyučování, tématická výuka, ITV (seznámení s podmínkami vzniku projektu, s jeho znaky, podobami, fázemi, výhodami i úskalími, klíčovými kompetencemi, které jsou prostřednictvím projektu rozvíjeny) 4. Prezentace týmových prací s následnou diskusí II. blok - 6 výukových hodin 5. Fáze projektu (teoretická příprava pro plánování projektu) 6. Realizace vybraných části z projektu "Tajemství zvíkovské kroniky" 7. Dílny tvořivosti z projektu "Tajemství zvíkovské kroniky" (zaměření se na rozvoj jednotlivých typů inteligencí) 8. Prezentace dalších projektů realizovaných v praxi (demonstrace teoretických poznatků na konkrétních projektech) III. blok - 6 výukových hodin 9. Srovnání dvou přístupů ve vyučování - srovnávání přístupu s dominantním postavením učitele - orientovaným na obsah učiva s přístupem orientovaným na žáka a na proces učení 10. Vytvoření rámcové přípravy vlastního projektu - práce v týmech 11. Prezentace rámcových příprav s následnou diskusí 12. Mapování tématu "projektová výuka" s evaluací - co nového jsem se naučil o projektové výuce, jak tyto poznatky použiji v praxi

7 Projektové řízení lektorka PhDr. Lenka Krbcová Mašínová Cílem tohoto modulu je seznámit blíže pedagogy s teorií a praxí projektového řízení, které již nyní je a v budoucnosti stále více bude nezbytnou složkou finančních prostředků pro školy a prvkem přinášejícím nové možnosti a inovativní formy rozvoje školy. V rámci tohoto modulu budou využity mnohaleté zkušenosti lektora jak s praktickým užitím tak i s lektorstvím tohoto tématu. Pedagogové získají znalosti a dovednosti potřebné pro tvorbu a následnou realizaci projektového řízení, budou seznámeni se soudobými trendy a možnosti čerpání finančních zdrojů zaměřených na oblast školství. Časová dotace a harmonogram: I. Blok 10 výukových bloků 1. Projekt definice, zdroje námětů a plánování 2. Projektový cyklus identifikace, příprava návrhu, posuzování a financování projektu 3. Úspěšný projekt obsah návrhu, kontrola obsahu, nejčastější chyby 4. Identifikace a formulace problému kritéria, SWOT analýza, analýza problému 5. Logický rámec projektu popis rámce a jeho použití 6. Cíle projektu definice cílů, druhy cílů II. Blok 10 výukových bloků 1. Aktivity určení, časový plán 2. Management projektu management, jeho úlohy, organizace, charakteristiky a zodpovědnosti 3. Zdroje typy, primární zdroje

8 III. Blok 10 výukových hodin 1. Tvorba a struktura rozpočtu základní postup při tvorbě, náklady a jejich struktura, příjmy a zásady 2. Vyhledávání potencionálního donora strukturální fondy, rady pro potencionální autory projektů, základní programové dokumenty 3. Diseminace kritéria, úrovně, diseminační plán a diseminační materiály 4. Udržitelnost projektu faktory udržitelnosti, marketing, komercionalizace Lektzoři zajišťující výuku: Mgr. et Bc. Marek Lauermann, SSŠ Brno, konzultant a lektor k oblasti projektového managementu, sebehodnocení školy a strategického plánování. Je autorem projektu Škola jako centrum komunity, manuálů Jak psát projekty, Jak budovat a posilovat komunitní rozměr školy. Pravidelně publikuje studie v časopise Moderní vyučování, Rádci učitele, Učitelských listech a na České škole. Externě přednáší na FHS UK v Praze PhDr. Lenka Krbcová Mašínová, klinická psycholožka pracující 20 let v oboru. Dále předsedkyně sdružení Fokus o. s. Ústí n. L. a ředitelka Centra komunitní práce, manažerka a lektorka projektového řízení a komunitního plánování služeb. Je autorkou mnoha projektů věnujících se sociální oblasti (např. Komunitní plánování). V současné době se aktivně podílí na aplikaci tématu sociální ekonomiky v podmínkách ČR. Její publikační činnost v sobě zahrnuje zpracování odborných metodik Tři kroky dopředu a dva vzad, Mapování a management péče a Deset kroků procesem komunitního plánování. Dále se podílela na zpracování všech komunitních plánů péče ve městě ÚL. Mgr. Magdaléna Sejková, Soukromá fakultní škola Škola hrou, Praha. Učitelka 1. stupně, učitelka osobnostní a sociální výchovy, koordinátorka ŠVP. Má dlouhodobé zkušenosti s projektovým vyučováním a alternativními metodami učení a lektorskou činností dětí i dospělých. Svou původní aprobaci stále rozšiřuje o nová vývojová témata v oblasti školství a zároveň je aplikuje zpět do praxe. Je autorkou několika projektů věnující se práci s dětmi a rozvoji jejich potencionálu.

9 Způsob hodnocení účastníků: Ověření během výuky bude spočívat ve vypracovávání samostatných domácích úkolů po každém výukovém bloku. Úkoly budou vyhodnocovány lektorem příslušného modulu a budou součástí celkového hodnocení posluchače. Závěrečné ověření znalostí bude spočívat ve zpracování 1 projektového záměru za zastupující školu a zpracování plánu 1 projektového dne za zastupující školu. Podmínkou k úspěšnému zakončení kurzu bude aktivní účast na 80% výukových hodin a hodnocení závěrečných písemných prací. Každý úspěšný absolvent získá osvědčení o absolvování vzdělávacího modulu akreditovaného MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a získá tak osvědčení na práci komunitního pracovníka, poradce pro styk školy s komunitou.

Škola součást komunity

Škola součást komunity Škola součást komunity Bulletin k projektu Komunitní škola Střední odborná škola Ústí nad Labem, Stará 100, p. o. (www.ulsos.cz) Evropská obchodní akademie, Děčín (www.oadc.cz) Střední škola sociální Perspektiva

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Metodika sociálního podnikání

Metodika sociálního podnikání Metodika sociálního podnikání Vytvořena v rámci projektu Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti registrační číslo CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Realizátor a zpracovatel: ATRACT CONSULTING

Více

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů OBSAH ÚVOD...1 1. Ředitel školy a jeho odpovědnost za kvalitu školy a profesní rozvoj pedagogů...2 2. Předpoklady pro úspěšný profesní

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

Přejeme hodně úspěchů a nových sil při Vaší další práci.

Přejeme hodně úspěchů a nových sil při Vaší další práci. Milé koordinátorky a milí koordinátoři školního vzdělávacího programu, kolegyně a kolegové, máte za sebou dlouhou cestu plnou hledání, přemýšlení a společné práce završenou sepsáním tak významného vzdělávacího

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

O Step by Step ČR, o.s...3. Realizované projekty...6. Celoročně probíhající aktivity...13. Adresa a kontakty...16

O Step by Step ČR, o.s...3. Realizované projekty...6. Celoročně probíhající aktivity...13. Adresa a kontakty...16 Obsah O Step by Step ČR, o.s...3 Realizované projekty...6 Celoročně probíhající aktivity...13 Adresa a kontakty...16 Občanské sdružení/ zaměstnanci, členové, správní rada...16 Zpráva o hospodaření (rozvaha,

Více

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy

Více

Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013. Úvod. Zpracovaly PhDr. Jana Zapletalová a PhDr. Světlana Durmeková

Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013. Úvod. Zpracovaly PhDr. Jana Zapletalová a PhDr. Světlana Durmeková Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013 Zpracovaly a PhDr. Světlana Durmeková Obsah: Úvod I. Zpráva o plnění koncepce péče o nadané děti a žáky (2004-2008) a popis současného

Více

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Standardy kvality a principy opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Metodika. Zaměstnávání absolventů sociálně orientovaných škol na trhu práce v ČR

Metodika. Zaměstnávání absolventů sociálně orientovaných škol na trhu práce v ČR Metodika Zaměstnávání absolventů sociálně orientovaných škol na trhu práce v ČR 1 2 Obsah Obsah 1. Zmapování aktuální situace v dané oblasti (situační analýza) 5 1.1. Úvod do problematiky 1.2. Výzkum k

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Součástí školního vzdělávacího programu je dálková forma vzdělávání, délka studia 3 roky. 2.

Více

STANDARD UČITELE. Učitel a jeho žáci

STANDARD UČITELE. Učitel a jeho žáci STANDARD UČITELE Učitel a jeho žáci Učitel a jeho žáci Plánování výuky, podpora procesů učení, hodnocení práce žáků, rozvoj schopností žáků hodnotit vlastní práci, reflexe výuky, péče o klima Učitel je

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 65-42-M/02 Cestovní ruch 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru Cestovní

Více

Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí. 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky

Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí. 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky 1. Obsah akce - podrobný přehled témat výuky: Dvoudenní exkurze

Více

Výstupy národních projektů a evropské trendy

Výstupy národních projektů a evropské trendy Výstupy národních projektů a evropské trendy Tento text vznikl pro potřeby studentů a pedagogů katedry učitelství a společenských věd VŠCHT Praha jako informační a podpůrný nástroj informující o možnostech

Více

INFORMÁTOR září 2 0 1 4

INFORMÁTOR září 2 0 1 4 INFORMÁTOR září 2 0 1 4 společné informace pro všechny regiony MSK Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: office@kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Představujeme naše

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Začněme spolu byl vytvářen

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení

Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 2011 Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení Projekt: Projektové řízení klíčová kompetence pracovníka školy Reg. č. CZ.1.07/1.3.07/22.0004 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2.

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUNRATICE

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUNRATICE VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUNRATICE za období do června 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Předškolní 420/5, Praha 4 Kunratice, 148 00 1 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Toto Vlastní hodnocení školy je zpracováno

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více