Marcela Prausová Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marcela Prausová Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné marcela.prausova@seznam.cz"

Transkript

1 PREGNANTNÍ INDIKÁTOR PRO KOMPARACI DAŇOVÉHO ZATÍŢENÍ PRÁCE ROVNÁ DAŇ VERSUS EFEKTIVNÍ SAZBA DANĚ CONCISE INDICATOR FOR THE COMPARISON OF THE TAX BURDEN OF WORK EQUAL TAX OR EFFECTIVE TAX RATE Marcela Prausová Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Abstrakt: Česká republika se zařadila mezi země, které upustily od progresivního zdanění práce a zavedla, tzv. rovnou daň. Zda tato skutečnost přispěla k tolik ţádnému zjednodušení a efektivitě inkasa daně z příjmu fyzických osob a zprŧhlednění výnosu z této daně je vděčným tématem pro laickou i odbornou veřejnost. Názory jednotlivých skupin se rŧzní. Co je však zřejmé, rovná sazba daně z příjmŧ fyzických osob není vhodným ukazatelem pro komparaci daňového zatíţení práce v jednotlivých ekonomikách. A právě touto problematikou se zabývá následující příspěvek. Klíčová slova: zdanění práce, rovná daň, efektivní zdanění, zdravotní a sociální pojištění Abstract: The Czech Republic has ranked among the countries which had abandoned the progressive work taxation and had established the equal tax. Whether this step has contributed to the simplification and effectivity of the encashment of the person income tax and to the transparency of these proceeds or not, has become a talking point not only for the experts but also for the laymen. Nevertheless, the views of particular groups diverse. What is evident, however, is that the equal personal income tax rate is not a suitable indicator for the comparison of the tax burden of work in individual economics. And this is the topic of the following report. Key words: work taxation, equal tax, effective taxation, Health Insurance, Social Insurance JEL Classification: H 20, H 21, H Úvod Jednou z dotčených oblastí podléhající zdanění je i naše práce. Kaţdý zaměstnanec očekává za vykonanou práci pro zaměstnavatele odměnu mzdu či plat, jenţ mu je na základě příslušné právní normy dané země a metodiky výpočtu poskytována. Odměna je vyplacena v okamţiku uplatnění daňové procedury, která na jedné straně sníţí dŧchod zaměstnanci, na straně druhé, se vyčíslená daňová povinnost stává příjmem veřejného rozpočtu. Vyplacená mzda představuje nejvýznamnější náklady zaměstnavatele tzv. mzdové náklady. Tyto náklady zahrnují daň z příjmu fyzických osob, současně i odvody na zdravotní a sociální pojištění, které výrazně navyšují celkové daňové zatíţení práce. Česká republika patří k zemím, v kterých bylo progresivní zdanění práce nahrazeno metodikou rovného zdanění, tj. Česká republika zavedla tzv. rovnou daň. Rovná sazba daně z příjmŧ fyzických osob ve výši 15% je v ČR aplikována od Zda bylo její zavedení přínosem, je velmi diskutovaným tématem politické reprezentace, odborné i laické veřejnosti. Názory jednotlivých skupin se rozcházejí. Co je však zřejmé, rovná sazba daně z příjmŧ fyzických osob není relevantním ukazatelem pro komparaci daňového zatíţení práce v jednotlivých ekonomikách. Cílem příspěvku je na příkladech demonstrovat elementární odlišnost v ekonomické praxi uţívaných termínŧ rovná daň a efektivní sazba daně (efektivní zdanění) v kontextu se zdaněním práce a simulovat dopady rovného a efektivního zdanění na samotného poplatníka daně v ČR a na Slovensku. 2. Efektivní sazba daně Míru zdanění práce je moţné vyjádřit dvěma zpŧsoby: 50

2 a) Efektivní sazbou daně (SE %), jenţ vyjadřuje podíl skutečně zaplacené daně na hrubém dŧchodu zaměstnance 14 b) Efektivním zdaněním (ED %), které je vyjádřeno podílem celkového daňového zatíţení (úhrn daňové sazby, odvody na zdravotním a sociálním zabezpečení) na hrubém dŧchodu zaměstnance Efektivní sazba daně z příjmŧ fyzické osoby se v České republice pohybuje od 0 % do 20 %. Významným kritériem pro určení efektivního zdanění je výše hrubé mzdy a moţnost uplatnění slev na dani. Základní uplatňovanou slevou sniţující daňovou povinnost poplatníka je sleva na poplatníka ve výši Kč a sleva na vyţivované dítě ve výši 967 Kč 15. Kromě jmenovaných slev je moţné uplatnit také slevu na studenta, manţelku s ročním příjmem do Kč a invaliditu. Níţe uvedená tabulka simuluje výpočet efektivní sazby daně a efektivního zdanění práce při určeném hrubém příjmu zaměstnance. Tabulka 1: Efektivní zdanění při dané výši hrubé mzdy u bezdětného zaměstnance Hrubá měsíční mzda DPFO v roce 2011 Efektivní sazba daně Efektivní zdanění Kč 0 Kč 0% 11,0% Kč Kč 7,0% 17,8% Kč Kč 12,2% 23,2% Kč Kč 14,5% 25,5% Kč Kč 16,2% 27,2% Zdroj: autor, vlastní výpočet Tabulka 1 demonstruje zdanění práce u zaměstnance, který si neuplatňuje slevu na dítě, jeho jedinou slevou je základní sleva na poplatníka ve výši Kč uplatněná ze zjištěné daňové povinnosti. Z údajŧ vyplývá, ţe efektivní zdanění práce v České republice převyšuje sazbu DPFO u nadprŧměrně příjmových poplatníkŧ ( Kč a výše) o 8% a více procent v závislosti na výši hrubého dŧchodu zaměstnance. V tabulce 2 budeme simulovat výpočet efektivního zdanění práce ze stejné výše hrubých příjmŧ jako v předchozí tabulce 1, současně budeme uplatňovat slevu na jedno dítě. Pokud si vybereme zaměstnance s hrubou mzdou Kč, pak se jeho celkové daňové zatíţení sníţí o 3,8%. 16 V případě, ţe by si zaměstnanec uplatňoval slevu při stejném hrubém příjmu na dvě děti, efektivní sazba daně by se sníţila na 4,5% a efektivní zdanění by činilo 15,5%, tedy o 7,7% méně. Tabulka 2: Efektivní zdanění při dané výši hrubé mzdy u zaměstnance s jedním dítětem Hrubá měsíční mzda DPFO v roce 2011 Efektivní sazba daně Efektivní zdanění Kč 0 Kč 0% 11,0% Kč 78 Kč 0,5% 11,5% Kč Kč 8,4% 19,4% Kč Kč 11,7% 22,7% Kč Kč 14,2% 25,2% Zdroj: autor, vlastní výpočet 14 ŠIROKÝ, J.: Daňová teorie s praktickou aplikací. Praha: C. H. Beck, S ISBN Sleva na poplatníka Kč, sleva na vyţivované dítě 967 Kč - údaje platné k Viz. výpočet tabulka 2 51

3 Závěry plynoucí z výpočtu: Celková daňová povinnost poplatníka je přímo odvislá od výše jeho hrubého příjmu a moţnosti uplatnění slev. Jeho efektivní míra zdanění se bude měnit v závislosti na typu uplatněné slevy. Slevy na dani tedy ovlivňují výslednou efektivní sazbu daně. Z výpočtu je zřejmé, ţe bezdětný zaměstnanec uplatňující pouze základní slevu na poplatníka bude daňově více zatíţen, neţ zaměstnanec se stejným hrubým příjmem, který si bude uplatňovat slevu na jedno či více dětí. Z toho plyne, ţe existence a adekvátní aplikace slev na dani je významným kritériem pro stanovení celkové daňové povinnosti zaměstnance a samotná sazba daně z příjmu fyzických osob není relevantním ukazatelem pro komparaci skutečného zdanění poplatníkŧ DPFO. 3. Efektivní zdanění práce v ČR a ve světě Zdanění příjmŧ ze závislé činnosti se v zemích OECD výrazně liší. Dŧvodem jsou významně odlišné metodiky zdanění příjmŧ. Země západní Evropy preferují progresivní zdanění, postkomunistické země inklinují k rovnému zdanění práce. Jednotlivé země aplikují rozdílné slevy na dani, nezdanitelné části daně a odčitatelné poloţky od základu daně. Nelze také opomenout zpŧsob stanovení základu daně. I tento aspekt se ve sledovaných ekonomikách významně liší. Například Česká republika stanovuje za daňový základ tzv. superhrubou mzdu, která významně navyšuje daňovou povinnost poplatníka. Pokud budeme provádět komparaci efektivního zdanění ve sledovaných zemích, vycházejme z prŧměrného hrubého dŧchodu zaměstnance dané země. Z tabulky 3 vyplývá, ţe Česká republika se řadí mezi země s nejniţším efektivním zdaněním práce 17. Výrazně niţší je například v Mexiku s 5,3% či v Korey s 11,8%. Naopak nejvyšší efektivní zdanění u prŧměrného měsíčního hrubého příjmu je v Belgii a Německu, a to 41,5%. 18 Tabulka 3: Efektivní zdanění práce ve vybraných zemích OECD (rok 2009) Země Průměrná měsíční hrubá mzda Efektivní zdanění v % Průměrná čistá měsíční mzda Čistá mzda v EURO Švýcarsko CHF 21, CHF EUR Norsko NOK 29, NOK EUR Austrálie AUD 22, AUD EUR Lucembursko EUR 26, EUR EUR Japonsko JPY 20, JPY EUR Kanada EUR 22, EUR EUR Irsko EUR 20, EUR EUR Dánsko DKK 39, DKK EUR Nizozemí EUR 31, EUR EUR Velká Británie GBP 25, GBP EUR Švédsko SEK 25, SWE EUR Finsko EUR 29, EUR EUR Rakousko EUR 32, EUR EUR Itálie EUR 29, EUR EUR Německo EUR 41, EUR EUR 17 Vycházíme z prŧměrné měsíční mzdy ve sledovaných zemích za dané období u bezdětného zaměstnance. Při uplatnění slev aplikovaných v dané ekonomice by se efektivní zdanění významně změnilo. 18 OECD: Kde jsou nejvyšší čisté mzdy? Finance [online]. Poslední úprava 7. Prosince 2010 [cit ]. Dostupné z: 52

4 Francie EUR 27, EUR EUR USA USD 22, USD EUR Belgie EUR 41, EUR EUR Nový Zéland NZD 18, NZD EUR Korea WON 11, WON EUR Španělsko EUR 19, EUR 1 602EUR Řecko EUR 25, EUR EUR Portugalsko EUR 22, EUR EUR Česko CZK 22, CZK 741 EUR Turecko TRY 27, TRY 588 EUR Slovensko 746 EUR 21,3 587EUR 587EUR Polsko PLN 24, PLN 562 EUR Maďarsko HUF 38, HUF 461 EUR Mexiko MXN 5, MXN 397 EUR Zdroj: OECD, 2009 Metodika zdanění práce v České republice prošla za období její existence několika novelami. Prozatím finální podobou je zavedení rovné daně v roce 2008 ve výši 15%. Zde se však daňovým základem stala tzv. superhrubá mzda, tedy hrubá mzda poplatníka navýšená o odvody na pojistném zaměstnavatele ve výši 34%. Spolu se zavedením superhrubé mzdy a přechodu na rovné zdanění byl zaveden balík slev na dani, který má za úkol kompenzovat zvýšení daně pro nízko příjmové skupiny poplatníkŧ. Tabulka 4: Vývoj sazby daně z příjmu fyzických v ČR v období let Rok Sazba daně Rok Sazba daně aţ 47% aţ 32% aţ 44% aţ 32% aţ 43% aţ 32% aţ 40% aţ 32% aţ 40% aţ 32% aţ 40% (23,1)% aţ 40% (23,1)% aţ 32% (23,1)% aţ 32% (23,1)% aţ 32% Zdroj: ČTK, 2011 Tabulka 4 naznačuje vývoj sazby daně z příjmŧ fyzických v České republice v období let Z údajŧ vyplývá, ţe Česká republika od svého vzniku preferovala progresivní zdanění práce, přičemţ nejniţší dolní sazba daně byla 19 Sazba DPFO je 15%, při zavedení superhrubé mzdy činí ve skutečnosti 23,1%. 53

5 v roce ve výši 12%. Touto sazbou byli zatíţeni poplatníci s nejniţšími příjmy, kdy základem daně byla hrubá mzda. Nejvyšší horní sazba daně ve výši 47% pak byla uvalena na poplatníky s nejvyššími příjmy v roce Trendem posledních let je daňové zatíţení práce sniţovat a motivovat tím úsilí daňových poplatníkŧ hledat si práci, nesetrvávat na úřadech práce a eliminovat tak moţnost podílet se zvyšování nezaměstnanosti. 20 Tato skutečnost vyplývá z údajŧ uvedených v tabulce 5, kde je naznačena komparace vývoje horní sazby DPFO v roce 2000 a V ČR se od roku 2000 sníţila horní sazba DPFO o 17% (od roku 1993 o 32%), na Slovensku je to ještě více, a to o 23%. Nejvýznamnější sníţení proběhlo v Bulharsku, kde v porovnání s rokem 2000 klesla horní sazba DPFO o 30%. Postupné sniţování daní v České republice se odrazilo na inkasu DPFO. V roce 2009 byl zaznamenán výnos v celkové výši mil. Kč, coţ je v porovnání s rokem 2005 o mil. Kč méně. Tabulka 5: Vývoj horní sazby daně z příjmu fyzických osob v zemích EU Země Horní sazba daně v % Horní sazba daně v % rok 2000 rok 2010 Rozdíl v % Bulharsko Česko Litva Rumunsko Slovensko Estonsko Lotyšsko Kypr Polsko Malta EU 27 44,7 37,5-7,2 Lucembursko 47,2 39-8,2 Maďarsko 44 40,6-3,4 Irsko Slovinsko Portugalsko Španělsko Řecko Itálie 45,9 45,2-0,7 Francie 59 45,8-13,2 Německo 53,8 47,5-6,3 Finsko 54 48,6-5,4 Rakousko Velká Británie Dánsko 59,7 51,5-8,2 20 KUBÁTOVÁ, K.: Daně a daňová politika. Praha: ASPI, ISBN

6 Nizozemí Belgie 60,6 53,7-7 Švédsko 51,5 56,4 4,9 Zdroj: Eurostat, Press realeses, STAT/10/ Rovná daň v celosvětovém kontextu Rovná daň nazývaná téţ jako proporční (anglicky flat tax nebo proportional tax) představuje takový zpŧsob zdanění, při němţ jsou všechny subjekty spadající pod rovnou daň, zdaněny vţdy stejnou sazbou daně. Myšlenku rovné daně začali poprvé zpracovávat na začátku 80. let ekonomové Robert Hall a Alvin Rabuschka. Tato myšlenka dostala v roce 1985 podobu jejich společné práce The flat tax a přispěla k ovlivnění hospodářské politiky USA za vlády Donalda Reagana v rámci sníţení daní. Později se téma rovné daně stalo součástí volební kampaně prezidentského kandidáta Steve Arbese. 21 Rovná daň je nejčastěji aplikována při zdanění příjmŧ fyzických a právnických osob. Vnímáme ji jako ucelenou a komplexní reformu daňového systému, která eliminuje speciální daňové výjimky v podobě sniţování daňového základu například z dŧvodu splácení úvěru ze stavebního spoření, přispívání na charitu, Podoba rovného zdanění není standardním modelem, jeho součástí je většinou institut nezdanitelného minima, který vlastně rovnou daň přibliţuje progresivnímu zdanění, přičemţ podstatou progrese je čím vyšší je příjem, tím vyšší je zdanění. Zavedení rovné daně je především otázkou politickou. Část politické reprezentace obhajuje efektivnost a spravedlnost rovného zdanění, současně ukazuje na eliminaci demotivace pracovat při zdanění progresivním. Odpŧrci myšlenky rovného zdanění vidí v tomto modelu bezprecedentní experiment, ve světě nedostatečně odzkoušený, současně odsuzují výraznou úlevu bohatým, která zpŧsobí citelný propad v příjmech do státní pokladny. Tabulka 6: Země střední a východní Evropy s rovnou sazbou daně Země Zavedení daně Sazba Litva od % Estonsko od % Lotyšsko od % Slovensko od % Česká republika Od % Rusko od % Ukrajina od % Bulharsko Od % Zdroj: OECD, 2010 Rovné zdanění je zavedeno také v Černé Hoře ve výši 15 %, Gruzii 19 % a Makedonii 10 %. Obecně je rovná daň typická pro země východní Evropy. Západní země jsou v tomto směru konzervativní, po dlouhá desetiletí je zachováno ve většině z nich progresivní zdanění. Výjimkou tvoří například Island. Zde je aplikována rovná sazba daně ve výši 24,1% HALL, R. RABUSHKA, A. Low Tax, Flat Tax, Simple Tax. New York: McGraw-Hill, LÁCHOVÁ, L.: Daňové systémy ve světě. Praha: ASPI, ISBN

7 3.2. Rovné zdanění práce v kontextu České republiky Jedním z nejvýznamnějších propagátorŧ rovné daně v České republice byl prezident Václav Klaus. On i řada ekonomŧ se shodují na tom, ţe rovná daň je pro ekonomiku přínosem, představující systémové zlepšení pro samotné poplatníky i stát. On i někteří další ekonomové vnímají rovnou daň jako spravedlivější, prostřednictvím níţ je daní zatíţen kaţdý bez rozdílu a tím také omezuje daňové úniky. Primárním dŧvodem zavedení rovné daně z příjmŧ v ČR bylo zprŧhlednění a zjednodušení daňového systému, který je v současné době (i v dobách nedávno minulých) oprávněně kritizován pro nepřehlednost, sloţitost (především pro daňového poplatníka) a neefektivnost výběrového aktu. Samotná daňová procedura je finančně nákladným procesem leţícím na bedrech poplatníkŧ, poskytuje navíc široký prostor pro daňové úniky. Impuls k realizaci daňových únikŧ dává především nekonzistence, nejednoznačnost a nepřehlednost celého daňového systému České republiky. Tato slabá místa jsou typická i pro ostatní země, kde vznikají tzv. šedá místa, která jsou zneuţívána daňovými poplatníky, ale i úředníky daňových úřadŧ. Jedinou cestou z tohoto bludného kruhu je zjednodušení českého daňového systému a k tomu mŧţe přispět právě rovná daň. Aplikace rovné daně je typická především pro země východní Evropy. V následujícím příkladu bude demonstrováno zdanění práce v ČR a na Slovensku u zaměstnance s prŧměrným hrubým příjmem, který si uplatňuje pouze základní slevu na poplatníka (nezdanitelnou část). Tabulka 7: Výpočet zdanění práce v ČR u průměrné mzdy Kč (4. čtvrtletí 2010) v metodice rovného zdanění bezdětný zaměstnanec 23 Hrubá mzda: Kč (1 057,7 ) Zaměstnanec Zaměstnavatel Zdravotní pojištění: Sociální pojištění: Superhrubá mzda (daňový základ): Sleva na dani: Daňové zvýhodnění: Daň po slevách: Daňový bonus: Čistá mzda bez daňového bonusu: Čistá mzda: Mzdové náklady zaměstnavatele: 1 162Kč (47,63 EUR) Kč (68,78 EUR) Kč (1 418,32 EUR) Kč (84,85 EUR) 0 Kč (0 EUR) Kč (127,90 EUR) 0 Kč (0 EUR) Kč (813,40 EUR) Kč (813,40 EUR) Kč (1 417,33 EUR) Efektivní zdanění 23,1 % Kč (95,22 EUR) 6 451Kč (264,43 EUR) Efektivní sazba daně 12,1 % Zdroj: vlastní výpočet autora, kurz k ,395 Kč/1 23 Rozhodné období rok 2010 Mzdy a náklady práce. ČSÚ [online]. Poslední úprava 9. března [cit ]. Dostupné z: 56

8 Graf 1: Rozloţení hrubé mzdy ve výši Kč Rozložení hrubé mzdy v Kč Hrubá mzda Čistá mzda Daň 3120 Sociální pojištění 1678 Zdravotní pojištění 1162 Zdroj: autor, data z výpočtu mzdy Tabulka 8: Výpočet zdanění práce na Slovensku při hrubé mzdě 1 057,7 EUR (průměrná mzda v České republice ve 4. čtvrtletí 2010) v metodice rovného zdanění bezdětný zaměstnanec 24 Hrubá mzda: 1 057,7 Zaměstnanec Zaměstnavatel Zdravotní pojištění: 42,30 EUR 105,77EUR Sociální pojištění: 99,30 EUR 266,20 EUR Daňový základ: Sleva na dani: Nezdanitelná část: Daň po slevách: Daňový bonus: Čistá mzda bez daňového bonusu: Čistá mzda: Mzdové náklady zaměstnavatele: 916,10 EUR 0 EUR 335,47 EUR 110,31 EUR 0 EUR 805,79 EUR 805,79 EUR 1 429, 67EUR Efektivní zdanění 23,82 % Efektivní sazba daně 10,43 % Zdroj: vlastní výpočet autora, kurz k ,395 Kč/1 24 Rozhodné období rok 2010 Slovensko v roce 2010 vykazovalo prŧměrnou mzdu ve výši 744,50 EUR, přičemţ efektivní míra zdanění dosahovala 21,3%. 57

9 Graf 2: Rozloţení hrubé mzdy ve výši 1 057,7 Rozložení hrubé mzdy v Hrubá mzda 1057,7 Čistá mzda 805,79 Daň 110,31 Sociální pojištění 99,3 Zdravotní pojištění 42,3 Zdroj: autor, data z výpočtu mzdy Závěry plynoucí z výpočtu: Z výpočtŧ v tabulce 7 a 8 vyplývá, ţe procentuální sazba daně z příjmŧ FO v ČR je 15%, efektivní zdanění práce však činí 23,1%. Na Slovensku je aplikována rovná sazba daně ve výši 19%, skutečné daňové zatíţení mzdy zaměstnance činí 23,82%. Základnou pro simulaci výpočtu efektivního zdanění v obou případech byla prŧměrná mzda v České republice ve IV. čtvrtletí 2010, tedy Kč (1 057,7 EUR). 25 Vyšší efektivní zdanění práce na Slovensku je zpŧsobeno vyššími odvody na pojistném slovenský zaměstnanec odvádí celkem 141,6 euro na zdravotní a sociální pojištění, coţ je o 25,19 euro více proti českému zaměstnanci. Pokud bychom měli provádět komparaci zdanění příjmŧ ze závislé činnosti u zaměstnance v ČR a na Slovensku u prŧměrné mzdy pro dané období, pak by samotná nominální sazba DPFO nebyla vhodným kritériem. Rozdíl mezi DPFO v České republice a na Slovensku je 4% ve prospěch České republiky. Z výpočtŧ však vyplývá, ţe efektivní sazba daně u slovenského zaměstnance je 10,43%, u českého zaměstnance 12,1%. Rozdíl 1,67%. Dŧvod? Rozdílně stanovený základ daně (v ČR je daňovým základem superhrubá mzda, na Slovensku hrubá mzda) a moţnosti uplatnění nezdanitelné části daňového základu a slev na dani. Přesto ţe je sazba DPFO v ČR o 4% niţší neţ na Slovensku, odvede český zaměstnanec na dani o 17,59 euro více. Z toho jednoznačně vyplývá, samotná výše sazby daně z příjmŧ fyzických osob není přesným ukazatelem pro komparaci daňového zatíţení práce ve sledovaných zemích. 4. Závěr Daň z příjmŧ fyzických osob představuje pro mnohé vyspělé ekonomiky jeden z nejvýznamnějších příjmŧ jejich veřejných rozpočtŧ. I přesto, ţe je to poměrně mladá daň, prochází opětovnými novelizacemi, které představují nejen změnu metodiky výpočtu daně, ale také změnu její výše, tj. výše sazby daně. Samotná sazba DPFO však nemusí mít a často také nemá správnou vypovídací schopnost. Dŧvodem jsou odlišnosti v daňových systémech jednotlivých zemí. Zásadní otázku, která je primárním tématem politické reprezentace, ekonomŧ a daňových odborníkŧ představuje aspekt definování základu daně, z kterého se samotná daňová povinnost zjišťuje. S tím souvisí moţnost uplatnění slev na dani a započtení odčitatelných poloţek, které jsou samozřejmě v kaţdé zemi stanovené jinak, neopomenutelné jsou také odvody na pojistném. Z toho jednoznačně vyplývá, ţe samotná výše sazby daně není vhodným ukazatelem pro komparaci skutečného daňového zatíţení práce. Velmi často proto slyšíme o efektivním zdanění, které reprezentuje skutečné zdanění práce. Efektivní sazba daně a efektivní zdanění dokáţe i přes rozdílnou daňovou koncepci a metodiku 25 Slovensko v roce 2010 vykazovalo prŧměrnou mzdu ve výši 744,50 EUR, přičemţ efektivní míra zdanění dosahovala 21,3%. 58

10 výpočtu v jednotlivých zemích zajistit relevantní informaci o skutečném zdanění poplatníkŧ rŧzných příjmových skupin. Stává se tak vhodným kritériem pro komparaci zdanění práce v ČR a jiných sledovaných ekonomikách. Verifikace tohoto tvrzení vychází ze zjištěných závěrŧ vyplývajících z výpočtŧ zdanění práce zaměstnance s rŧznou výší hrubého příjmu při moţnosti uplatnění slev, současně z komparace zdanění prŧměrné mzdy v ČR a na Slovensku. Samotná sazba DPFO se stává sekundárním kritériem pro srovnání daňového zatíţení mzdy zaměstnance. Literatura [1] HALL, R. RABUSHKA, A. Low Tax, Flat Tax, Simple Tax. New York: McGraw-Hill, [2] KUBÁTOVÁ, K.: Daně a daňová politika. Praha: ASPI, ISBN [3] LÁCHOVÁ, L.: Daňové systémy v globálním světě. Praha: ASPI, ISBN [4] ŠIROKÝ, J.: Daňová teorie s praktickou aplikací. Praha: C. H. Beck, ISBN [5] OECD: Kde jsou nejvyšší čisté mzdy? Finance [online]. Poslední úprava 7. prosince 2010 [cit ]. Dostupné z: [6] Mzdy a náklady práce. ČSÚ [online]. Poslední úprava 9. března [cit ]. Dostupné z: 59

ZÁKLAD DANĚ SUPERHRUBÁ MZDA VERSUS HRUBÁ MZDA ZAMĚSTNANCE

ZÁKLAD DANĚ SUPERHRUBÁ MZDA VERSUS HRUBÁ MZDA ZAMĚSTNANCE ZÁKLAD DANĚ SUPERHRUBÁ MZDA VERSUS HRUBÁ MZDA ZAMĚSTNANCE Marcela Prausová Klíčová slova: Mzda, superhrubá mzda, základ daně, zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmu fyzických osob, rovná daň, progresivní

Více

KLÍČOVÉ ASPEKTY INSTITUTU MINIMÁLNÍ MZDY V PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY S KOMPARACÍ ÚROVNĚ MINIMÁLNÍ MZDY V ZEMÍCH EU

KLÍČOVÉ ASPEKTY INSTITUTU MINIMÁLNÍ MZDY V PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY S KOMPARACÍ ÚROVNĚ MINIMÁLNÍ MZDY V ZEMÍCH EU KLÍČOVÉ ASPEKTY INSTITUTU MINIMÁLNÍ MZDY V PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY S KOMPARACÍ ÚROVNĚ MINIMÁLNÍ MZDY V ZEMÍCH EU THE KEY ASPECTS OF MINIMAL WAGE INSTITUTION IN THE CZECH REPUBLIC CONDITIONS WITH THE

Více

Zdanění a sociální zabezpečení v zemědělství srovnání situace ČR a vybraných států

Zdanění a sociální zabezpečení v zemědělství srovnání situace ČR a vybraných států Zdanění a sociální zabezpečení v zemědělství srovnání situace ČR a vybraných států Ing. Václav Vilhelm, CSc. Ing. Alice Picková č. 97 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky a

Více

VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ

VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ Katedra veřejné ekonomiky, Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava Abstrakt Příspěvek uvádí základní

Více

Reforma daní a dávek a její vliv na finanční situaci domácností. Klára Blažejová

Reforma daní a dávek a její vliv na finanční situaci domácností. Klára Blažejová Reforma daní a dávek a její vliv na finanční situaci domácností Klára Blažejová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na identifikaci dopadů daňových reforem konkrétně reformy

Více

MZDY A MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ VE SVĚTĚ

MZDY A MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ VE SVĚTĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika MZDY A MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ VE SVĚTĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Komparace daně z příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Komparace daně z příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Komparace daně z příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku Věra Juráková Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce

Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce Robert Jahoda VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno prosinec 2003 Obsah: Úvod... 3 1. Práce zabývající se českým daňovým systémem... 6 2.

Více

Stanovení rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu

Stanovení rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu Stanovení rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu Identifikační kód předmětu veřejné zakázky: ZVZ 184 označení projektu HR 165/07 Martin Holub, Milan Šlapák, Tomáš Kozelský, Robert

Více

MOŽNOSTI VLIVU DAŇOVÉ A DOTAČNÍ POLITIKY STÁTU NA SNÍŽENÍ NEZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

MOŽNOSTI VLIVU DAŇOVÉ A DOTAČNÍ POLITIKY STÁTU NA SNÍŽENÍ NEZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE MOŽNOSTI VLIVU DAŇOVÉ A DOTAČNÍ POLITIKY STÁTU NA SNÍŽENÍ NEZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE Jiřina Krajčová 1, Viola Šebestíková 2, Veronika Křelinová 3, Pavla Vanduchová 4, Vlastimil Beran 5 1 Vysoká

Více

Jan Vlach a kolektiv. projekt výzkumu č.hr 151/06 (smlouva č. GK MPSV 01 142/06)

Jan Vlach a kolektiv. projekt výzkumu č.hr 151/06 (smlouva č. GK MPSV 01 142/06) Možnosti sloučení výběru a vymáhání pojistného na sociální zabezpečení s výběrem a vymáháním daně z příjmu fyzických osob a s výběrem a vymáháním pojistného na všeobecné zdravotní pojištění projekt výzkumu

Více

Vybrané fiskální aspekty mezinárodního pronájmu pracovní síly

Vybrané fiskální aspekty mezinárodního pronájmu pracovní síly Vybrané fiskální aspekty mezinárodního pronájmu pracovní síly 1 Úvod Jana Tepperová, Jiří Přibyl Pronájem pracovní síly je jedním ze způsobů, jak mohou zaměstnavatelé operativně optimalizovat množství

Více

Osobní daně v Evropské unii

Osobní daně v Evropské unii Speciální analýzy květen 2013 Osobní daně v Evropské unii Tomáš Kozelský EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62 EU 140 OFFICE 00 Praha 4 Česká tel.: +420 spořitelna,

Více

MINIMÁLNÍ MZDA A JEJÍ VLIV NA NEZAMĚSTNANOST V ČR

MINIMÁLNÍ MZDA A JEJÍ VLIV NA NEZAMĚSTNANOST V ČR MINIMÁLNÍ MZDA A JEJÍ VLIV NA NEZAMĚSTNANOST V ČR Michal Pícl*, Petr Richter** Úvod Minimální mzda a její nastavení není lehký úkol, který je determinován jejími funkcemi. Výše minimální mzdy neplní pouze

Více

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE A V NĚMECKU

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE A V NĚMECKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE A V NĚMECKU Accounting and tax aspects of businesses individuals

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÝ MIX V ČESKÉ REPUBLICE

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÝ MIX V ČESKÉ REPUBLICE DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÝ MIX V ČESKÉ REPUBLICE Monika Pavlíková Klíčová slova: daňový mix, daňový systém, daňová reforma, daňová politika, osobní důchodová daň Key words: tax mix, tax system, tax reform,

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ The Life Insurance in the Czech Republic

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ KATEDRA VEŘEJNÝCH FINANCÍ Komparace harmonizace zdanění příjmů korporací a daňové konkurence v Evropské unii a ve Spojených státech amerických

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Změny ve zdanění příjmů fyzických osob v ČR a jejich důsledky

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Změny ve zdanění příjmů fyzických osob v ČR a jejich důsledky ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Změny ve zdanění příjmů fyzických osob v ČR a jejich důsledky Changes in Natural Person Income taxation in the CZ and thein consequences

Více

ACTA VŠFS 2/2007. Ekonomické studie a analýzy Economic Studies and Analyses. Vysoká škola finanční a správní. ročník 1 STATĚ

ACTA VŠFS 2/2007. Ekonomické studie a analýzy Economic Studies and Analyses. Vysoká škola finanční a správní. ročník 1 STATĚ 2/2007 ročník 1 ACTA VŠFS Ekonomické studie a analýzy Economic Studies and Analyses STATĚ n Květa KUBÁTOVÁ: Možnosti a meze české daňové politiky v období po vstupu do EU a před vstupem do Eurozóny n Vojtěch

Více

Tab. 1: Výše celkového zdanění a struktura daní v EU v roce 2003

Tab. 1: Výše celkového zdanění a struktura daní v EU v roce 2003 Analýza duben 25 Jak reformovat daňový systém v ČR Daně se v poslední době staly jedním z hlavních kolbišť politické scény. Již delší dobu hraje na tuto strunu ODS návrhem patnáctiprocentní rovné daně.

Více

SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE

SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE IVANA TURKOVÁ Abstrakt Sociální dávky a problematika jejich efektivního uplatnění patří mezi velmi často diskutovaná témata, podporovaná různými návrhy, vedoucími ke

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ KOMPARACE DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB V RÁMCI VYBRANÝCH ZEMÍ EVROPSKÉ UNIE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ KOMPARACE DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB V RÁMCI VYBRANÝCH ZEMÍ EVROPSKÉ UNIE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES KOMPARACE DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB V RÁMCI

Více

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize. Tomáš Kozelský Jan Vlach

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize. Tomáš Kozelský Jan Vlach Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize Tomáš Kozelský Jan Vlach VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ KATEDRA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ KATEDRA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ KATEDRA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Porovnání daňové soustavy ČR, Německa a Slovenska Comparison of tax systems

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Komparace daně z příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku Radka Berková Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ AUTORA

Více

Náhradní doby pojištění v důchodových systémech vybraných evropských zemí. Martin Holub

Náhradní doby pojištění v důchodových systémech vybraných evropských zemí. Martin Holub Náhradní doby pojištění v důchodových systémech vybraných evropských zemí Martin Holub VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v

Více

JAK VYSOKÉ JE KORPORÁTNÍ DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ? 1

JAK VYSOKÉ JE KORPORÁTNÍ DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ? 1 JAK VYSOKÉ JE KORPORÁTNÍ DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ? 1 Irena Szarowská Klíčová slova: korporátní důchodová daň, statutární a efektivní daňové zatížení, průměrná daňová sazba, efektivní marginální daňová sazba EMTR,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Komparace důchodového systému v České republice a v Německu Comparison of the pension system in the Czech Republic and Germany Bc. Hana

Více

GENERALI TOP TALENT 2007

GENERALI TOP TALENT 2007 Návrh koncepce penzijní reformy v ČR Jan Krejsa ÚVOD... 3 NUTNOST REFORMY... 4 Demografický vývoj... 4 Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí... 5 Mezinárodní závazky... 6 IDEÁLNÍ DŮCHODOVÝ SYSTÉM?...

Více