Marcela Prausová Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marcela Prausová Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné marcela.prausova@seznam.cz"

Transkript

1 PREGNANTNÍ INDIKÁTOR PRO KOMPARACI DAŇOVÉHO ZATÍŢENÍ PRÁCE ROVNÁ DAŇ VERSUS EFEKTIVNÍ SAZBA DANĚ CONCISE INDICATOR FOR THE COMPARISON OF THE TAX BURDEN OF WORK EQUAL TAX OR EFFECTIVE TAX RATE Marcela Prausová Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Abstrakt: Česká republika se zařadila mezi země, které upustily od progresivního zdanění práce a zavedla, tzv. rovnou daň. Zda tato skutečnost přispěla k tolik ţádnému zjednodušení a efektivitě inkasa daně z příjmu fyzických osob a zprŧhlednění výnosu z této daně je vděčným tématem pro laickou i odbornou veřejnost. Názory jednotlivých skupin se rŧzní. Co je však zřejmé, rovná sazba daně z příjmŧ fyzických osob není vhodným ukazatelem pro komparaci daňového zatíţení práce v jednotlivých ekonomikách. A právě touto problematikou se zabývá následující příspěvek. Klíčová slova: zdanění práce, rovná daň, efektivní zdanění, zdravotní a sociální pojištění Abstract: The Czech Republic has ranked among the countries which had abandoned the progressive work taxation and had established the equal tax. Whether this step has contributed to the simplification and effectivity of the encashment of the person income tax and to the transparency of these proceeds or not, has become a talking point not only for the experts but also for the laymen. Nevertheless, the views of particular groups diverse. What is evident, however, is that the equal personal income tax rate is not a suitable indicator for the comparison of the tax burden of work in individual economics. And this is the topic of the following report. Key words: work taxation, equal tax, effective taxation, Health Insurance, Social Insurance JEL Classification: H 20, H 21, H Úvod Jednou z dotčených oblastí podléhající zdanění je i naše práce. Kaţdý zaměstnanec očekává za vykonanou práci pro zaměstnavatele odměnu mzdu či plat, jenţ mu je na základě příslušné právní normy dané země a metodiky výpočtu poskytována. Odměna je vyplacena v okamţiku uplatnění daňové procedury, která na jedné straně sníţí dŧchod zaměstnanci, na straně druhé, se vyčíslená daňová povinnost stává příjmem veřejného rozpočtu. Vyplacená mzda představuje nejvýznamnější náklady zaměstnavatele tzv. mzdové náklady. Tyto náklady zahrnují daň z příjmu fyzických osob, současně i odvody na zdravotní a sociální pojištění, které výrazně navyšují celkové daňové zatíţení práce. Česká republika patří k zemím, v kterých bylo progresivní zdanění práce nahrazeno metodikou rovného zdanění, tj. Česká republika zavedla tzv. rovnou daň. Rovná sazba daně z příjmŧ fyzických osob ve výši 15% je v ČR aplikována od Zda bylo její zavedení přínosem, je velmi diskutovaným tématem politické reprezentace, odborné i laické veřejnosti. Názory jednotlivých skupin se rozcházejí. Co je však zřejmé, rovná sazba daně z příjmŧ fyzických osob není relevantním ukazatelem pro komparaci daňového zatíţení práce v jednotlivých ekonomikách. Cílem příspěvku je na příkladech demonstrovat elementární odlišnost v ekonomické praxi uţívaných termínŧ rovná daň a efektivní sazba daně (efektivní zdanění) v kontextu se zdaněním práce a simulovat dopady rovného a efektivního zdanění na samotného poplatníka daně v ČR a na Slovensku. 2. Efektivní sazba daně Míru zdanění práce je moţné vyjádřit dvěma zpŧsoby: 50

2 a) Efektivní sazbou daně (SE %), jenţ vyjadřuje podíl skutečně zaplacené daně na hrubém dŧchodu zaměstnance 14 b) Efektivním zdaněním (ED %), které je vyjádřeno podílem celkového daňového zatíţení (úhrn daňové sazby, odvody na zdravotním a sociálním zabezpečení) na hrubém dŧchodu zaměstnance Efektivní sazba daně z příjmŧ fyzické osoby se v České republice pohybuje od 0 % do 20 %. Významným kritériem pro určení efektivního zdanění je výše hrubé mzdy a moţnost uplatnění slev na dani. Základní uplatňovanou slevou sniţující daňovou povinnost poplatníka je sleva na poplatníka ve výši Kč a sleva na vyţivované dítě ve výši 967 Kč 15. Kromě jmenovaných slev je moţné uplatnit také slevu na studenta, manţelku s ročním příjmem do Kč a invaliditu. Níţe uvedená tabulka simuluje výpočet efektivní sazby daně a efektivního zdanění práce při určeném hrubém příjmu zaměstnance. Tabulka 1: Efektivní zdanění při dané výši hrubé mzdy u bezdětného zaměstnance Hrubá měsíční mzda DPFO v roce 2011 Efektivní sazba daně Efektivní zdanění Kč 0 Kč 0% 11,0% Kč Kč 7,0% 17,8% Kč Kč 12,2% 23,2% Kč Kč 14,5% 25,5% Kč Kč 16,2% 27,2% Zdroj: autor, vlastní výpočet Tabulka 1 demonstruje zdanění práce u zaměstnance, který si neuplatňuje slevu na dítě, jeho jedinou slevou je základní sleva na poplatníka ve výši Kč uplatněná ze zjištěné daňové povinnosti. Z údajŧ vyplývá, ţe efektivní zdanění práce v České republice převyšuje sazbu DPFO u nadprŧměrně příjmových poplatníkŧ ( Kč a výše) o 8% a více procent v závislosti na výši hrubého dŧchodu zaměstnance. V tabulce 2 budeme simulovat výpočet efektivního zdanění práce ze stejné výše hrubých příjmŧ jako v předchozí tabulce 1, současně budeme uplatňovat slevu na jedno dítě. Pokud si vybereme zaměstnance s hrubou mzdou Kč, pak se jeho celkové daňové zatíţení sníţí o 3,8%. 16 V případě, ţe by si zaměstnanec uplatňoval slevu při stejném hrubém příjmu na dvě děti, efektivní sazba daně by se sníţila na 4,5% a efektivní zdanění by činilo 15,5%, tedy o 7,7% méně. Tabulka 2: Efektivní zdanění při dané výši hrubé mzdy u zaměstnance s jedním dítětem Hrubá měsíční mzda DPFO v roce 2011 Efektivní sazba daně Efektivní zdanění Kč 0 Kč 0% 11,0% Kč 78 Kč 0,5% 11,5% Kč Kč 8,4% 19,4% Kč Kč 11,7% 22,7% Kč Kč 14,2% 25,2% Zdroj: autor, vlastní výpočet 14 ŠIROKÝ, J.: Daňová teorie s praktickou aplikací. Praha: C. H. Beck, S ISBN Sleva na poplatníka Kč, sleva na vyţivované dítě 967 Kč - údaje platné k Viz. výpočet tabulka 2 51

3 Závěry plynoucí z výpočtu: Celková daňová povinnost poplatníka je přímo odvislá od výše jeho hrubého příjmu a moţnosti uplatnění slev. Jeho efektivní míra zdanění se bude měnit v závislosti na typu uplatněné slevy. Slevy na dani tedy ovlivňují výslednou efektivní sazbu daně. Z výpočtu je zřejmé, ţe bezdětný zaměstnanec uplatňující pouze základní slevu na poplatníka bude daňově více zatíţen, neţ zaměstnanec se stejným hrubým příjmem, který si bude uplatňovat slevu na jedno či více dětí. Z toho plyne, ţe existence a adekvátní aplikace slev na dani je významným kritériem pro stanovení celkové daňové povinnosti zaměstnance a samotná sazba daně z příjmu fyzických osob není relevantním ukazatelem pro komparaci skutečného zdanění poplatníkŧ DPFO. 3. Efektivní zdanění práce v ČR a ve světě Zdanění příjmŧ ze závislé činnosti se v zemích OECD výrazně liší. Dŧvodem jsou významně odlišné metodiky zdanění příjmŧ. Země západní Evropy preferují progresivní zdanění, postkomunistické země inklinují k rovnému zdanění práce. Jednotlivé země aplikují rozdílné slevy na dani, nezdanitelné části daně a odčitatelné poloţky od základu daně. Nelze také opomenout zpŧsob stanovení základu daně. I tento aspekt se ve sledovaných ekonomikách významně liší. Například Česká republika stanovuje za daňový základ tzv. superhrubou mzdu, která významně navyšuje daňovou povinnost poplatníka. Pokud budeme provádět komparaci efektivního zdanění ve sledovaných zemích, vycházejme z prŧměrného hrubého dŧchodu zaměstnance dané země. Z tabulky 3 vyplývá, ţe Česká republika se řadí mezi země s nejniţším efektivním zdaněním práce 17. Výrazně niţší je například v Mexiku s 5,3% či v Korey s 11,8%. Naopak nejvyšší efektivní zdanění u prŧměrného měsíčního hrubého příjmu je v Belgii a Německu, a to 41,5%. 18 Tabulka 3: Efektivní zdanění práce ve vybraných zemích OECD (rok 2009) Země Průměrná měsíční hrubá mzda Efektivní zdanění v % Průměrná čistá měsíční mzda Čistá mzda v EURO Švýcarsko CHF 21, CHF EUR Norsko NOK 29, NOK EUR Austrálie AUD 22, AUD EUR Lucembursko EUR 26, EUR EUR Japonsko JPY 20, JPY EUR Kanada EUR 22, EUR EUR Irsko EUR 20, EUR EUR Dánsko DKK 39, DKK EUR Nizozemí EUR 31, EUR EUR Velká Británie GBP 25, GBP EUR Švédsko SEK 25, SWE EUR Finsko EUR 29, EUR EUR Rakousko EUR 32, EUR EUR Itálie EUR 29, EUR EUR Německo EUR 41, EUR EUR 17 Vycházíme z prŧměrné měsíční mzdy ve sledovaných zemích za dané období u bezdětného zaměstnance. Při uplatnění slev aplikovaných v dané ekonomice by se efektivní zdanění významně změnilo. 18 OECD: Kde jsou nejvyšší čisté mzdy? Finance [online]. Poslední úprava 7. Prosince 2010 [cit ]. Dostupné z: 52

4 Francie EUR 27, EUR EUR USA USD 22, USD EUR Belgie EUR 41, EUR EUR Nový Zéland NZD 18, NZD EUR Korea WON 11, WON EUR Španělsko EUR 19, EUR 1 602EUR Řecko EUR 25, EUR EUR Portugalsko EUR 22, EUR EUR Česko CZK 22, CZK 741 EUR Turecko TRY 27, TRY 588 EUR Slovensko 746 EUR 21,3 587EUR 587EUR Polsko PLN 24, PLN 562 EUR Maďarsko HUF 38, HUF 461 EUR Mexiko MXN 5, MXN 397 EUR Zdroj: OECD, 2009 Metodika zdanění práce v České republice prošla za období její existence několika novelami. Prozatím finální podobou je zavedení rovné daně v roce 2008 ve výši 15%. Zde se však daňovým základem stala tzv. superhrubá mzda, tedy hrubá mzda poplatníka navýšená o odvody na pojistném zaměstnavatele ve výši 34%. Spolu se zavedením superhrubé mzdy a přechodu na rovné zdanění byl zaveden balík slev na dani, který má za úkol kompenzovat zvýšení daně pro nízko příjmové skupiny poplatníkŧ. Tabulka 4: Vývoj sazby daně z příjmu fyzických v ČR v období let Rok Sazba daně Rok Sazba daně aţ 47% aţ 32% aţ 44% aţ 32% aţ 43% aţ 32% aţ 40% aţ 32% aţ 40% aţ 32% aţ 40% (23,1)% aţ 40% (23,1)% aţ 32% (23,1)% aţ 32% (23,1)% aţ 32% Zdroj: ČTK, 2011 Tabulka 4 naznačuje vývoj sazby daně z příjmŧ fyzických v České republice v období let Z údajŧ vyplývá, ţe Česká republika od svého vzniku preferovala progresivní zdanění práce, přičemţ nejniţší dolní sazba daně byla 19 Sazba DPFO je 15%, při zavedení superhrubé mzdy činí ve skutečnosti 23,1%. 53

5 v roce ve výši 12%. Touto sazbou byli zatíţeni poplatníci s nejniţšími příjmy, kdy základem daně byla hrubá mzda. Nejvyšší horní sazba daně ve výši 47% pak byla uvalena na poplatníky s nejvyššími příjmy v roce Trendem posledních let je daňové zatíţení práce sniţovat a motivovat tím úsilí daňových poplatníkŧ hledat si práci, nesetrvávat na úřadech práce a eliminovat tak moţnost podílet se zvyšování nezaměstnanosti. 20 Tato skutečnost vyplývá z údajŧ uvedených v tabulce 5, kde je naznačena komparace vývoje horní sazby DPFO v roce 2000 a V ČR se od roku 2000 sníţila horní sazba DPFO o 17% (od roku 1993 o 32%), na Slovensku je to ještě více, a to o 23%. Nejvýznamnější sníţení proběhlo v Bulharsku, kde v porovnání s rokem 2000 klesla horní sazba DPFO o 30%. Postupné sniţování daní v České republice se odrazilo na inkasu DPFO. V roce 2009 byl zaznamenán výnos v celkové výši mil. Kč, coţ je v porovnání s rokem 2005 o mil. Kč méně. Tabulka 5: Vývoj horní sazby daně z příjmu fyzických osob v zemích EU Země Horní sazba daně v % Horní sazba daně v % rok 2000 rok 2010 Rozdíl v % Bulharsko Česko Litva Rumunsko Slovensko Estonsko Lotyšsko Kypr Polsko Malta EU 27 44,7 37,5-7,2 Lucembursko 47,2 39-8,2 Maďarsko 44 40,6-3,4 Irsko Slovinsko Portugalsko Španělsko Řecko Itálie 45,9 45,2-0,7 Francie 59 45,8-13,2 Německo 53,8 47,5-6,3 Finsko 54 48,6-5,4 Rakousko Velká Británie Dánsko 59,7 51,5-8,2 20 KUBÁTOVÁ, K.: Daně a daňová politika. Praha: ASPI, ISBN

6 Nizozemí Belgie 60,6 53,7-7 Švédsko 51,5 56,4 4,9 Zdroj: Eurostat, Press realeses, STAT/10/ Rovná daň v celosvětovém kontextu Rovná daň nazývaná téţ jako proporční (anglicky flat tax nebo proportional tax) představuje takový zpŧsob zdanění, při němţ jsou všechny subjekty spadající pod rovnou daň, zdaněny vţdy stejnou sazbou daně. Myšlenku rovné daně začali poprvé zpracovávat na začátku 80. let ekonomové Robert Hall a Alvin Rabuschka. Tato myšlenka dostala v roce 1985 podobu jejich společné práce The flat tax a přispěla k ovlivnění hospodářské politiky USA za vlády Donalda Reagana v rámci sníţení daní. Později se téma rovné daně stalo součástí volební kampaně prezidentského kandidáta Steve Arbese. 21 Rovná daň je nejčastěji aplikována při zdanění příjmŧ fyzických a právnických osob. Vnímáme ji jako ucelenou a komplexní reformu daňového systému, která eliminuje speciální daňové výjimky v podobě sniţování daňového základu například z dŧvodu splácení úvěru ze stavebního spoření, přispívání na charitu, Podoba rovného zdanění není standardním modelem, jeho součástí je většinou institut nezdanitelného minima, který vlastně rovnou daň přibliţuje progresivnímu zdanění, přičemţ podstatou progrese je čím vyšší je příjem, tím vyšší je zdanění. Zavedení rovné daně je především otázkou politickou. Část politické reprezentace obhajuje efektivnost a spravedlnost rovného zdanění, současně ukazuje na eliminaci demotivace pracovat při zdanění progresivním. Odpŧrci myšlenky rovného zdanění vidí v tomto modelu bezprecedentní experiment, ve světě nedostatečně odzkoušený, současně odsuzují výraznou úlevu bohatým, která zpŧsobí citelný propad v příjmech do státní pokladny. Tabulka 6: Země střední a východní Evropy s rovnou sazbou daně Země Zavedení daně Sazba Litva od % Estonsko od % Lotyšsko od % Slovensko od % Česká republika Od % Rusko od % Ukrajina od % Bulharsko Od % Zdroj: OECD, 2010 Rovné zdanění je zavedeno také v Černé Hoře ve výši 15 %, Gruzii 19 % a Makedonii 10 %. Obecně je rovná daň typická pro země východní Evropy. Západní země jsou v tomto směru konzervativní, po dlouhá desetiletí je zachováno ve většině z nich progresivní zdanění. Výjimkou tvoří například Island. Zde je aplikována rovná sazba daně ve výši 24,1% HALL, R. RABUSHKA, A. Low Tax, Flat Tax, Simple Tax. New York: McGraw-Hill, LÁCHOVÁ, L.: Daňové systémy ve světě. Praha: ASPI, ISBN

7 3.2. Rovné zdanění práce v kontextu České republiky Jedním z nejvýznamnějších propagátorŧ rovné daně v České republice byl prezident Václav Klaus. On i řada ekonomŧ se shodují na tom, ţe rovná daň je pro ekonomiku přínosem, představující systémové zlepšení pro samotné poplatníky i stát. On i někteří další ekonomové vnímají rovnou daň jako spravedlivější, prostřednictvím níţ je daní zatíţen kaţdý bez rozdílu a tím také omezuje daňové úniky. Primárním dŧvodem zavedení rovné daně z příjmŧ v ČR bylo zprŧhlednění a zjednodušení daňového systému, který je v současné době (i v dobách nedávno minulých) oprávněně kritizován pro nepřehlednost, sloţitost (především pro daňového poplatníka) a neefektivnost výběrového aktu. Samotná daňová procedura je finančně nákladným procesem leţícím na bedrech poplatníkŧ, poskytuje navíc široký prostor pro daňové úniky. Impuls k realizaci daňových únikŧ dává především nekonzistence, nejednoznačnost a nepřehlednost celého daňového systému České republiky. Tato slabá místa jsou typická i pro ostatní země, kde vznikají tzv. šedá místa, která jsou zneuţívána daňovými poplatníky, ale i úředníky daňových úřadŧ. Jedinou cestou z tohoto bludného kruhu je zjednodušení českého daňového systému a k tomu mŧţe přispět právě rovná daň. Aplikace rovné daně je typická především pro země východní Evropy. V následujícím příkladu bude demonstrováno zdanění práce v ČR a na Slovensku u zaměstnance s prŧměrným hrubým příjmem, který si uplatňuje pouze základní slevu na poplatníka (nezdanitelnou část). Tabulka 7: Výpočet zdanění práce v ČR u průměrné mzdy Kč (4. čtvrtletí 2010) v metodice rovného zdanění bezdětný zaměstnanec 23 Hrubá mzda: Kč (1 057,7 ) Zaměstnanec Zaměstnavatel Zdravotní pojištění: Sociální pojištění: Superhrubá mzda (daňový základ): Sleva na dani: Daňové zvýhodnění: Daň po slevách: Daňový bonus: Čistá mzda bez daňového bonusu: Čistá mzda: Mzdové náklady zaměstnavatele: 1 162Kč (47,63 EUR) Kč (68,78 EUR) Kč (1 418,32 EUR) Kč (84,85 EUR) 0 Kč (0 EUR) Kč (127,90 EUR) 0 Kč (0 EUR) Kč (813,40 EUR) Kč (813,40 EUR) Kč (1 417,33 EUR) Efektivní zdanění 23,1 % Kč (95,22 EUR) 6 451Kč (264,43 EUR) Efektivní sazba daně 12,1 % Zdroj: vlastní výpočet autora, kurz k ,395 Kč/1 23 Rozhodné období rok 2010 Mzdy a náklady práce. ČSÚ [online]. Poslední úprava 9. března [cit ]. Dostupné z: 56

8 Graf 1: Rozloţení hrubé mzdy ve výši Kč Rozložení hrubé mzdy v Kč Hrubá mzda Čistá mzda Daň 3120 Sociální pojištění 1678 Zdravotní pojištění 1162 Zdroj: autor, data z výpočtu mzdy Tabulka 8: Výpočet zdanění práce na Slovensku při hrubé mzdě 1 057,7 EUR (průměrná mzda v České republice ve 4. čtvrtletí 2010) v metodice rovného zdanění bezdětný zaměstnanec 24 Hrubá mzda: 1 057,7 Zaměstnanec Zaměstnavatel Zdravotní pojištění: 42,30 EUR 105,77EUR Sociální pojištění: 99,30 EUR 266,20 EUR Daňový základ: Sleva na dani: Nezdanitelná část: Daň po slevách: Daňový bonus: Čistá mzda bez daňového bonusu: Čistá mzda: Mzdové náklady zaměstnavatele: 916,10 EUR 0 EUR 335,47 EUR 110,31 EUR 0 EUR 805,79 EUR 805,79 EUR 1 429, 67EUR Efektivní zdanění 23,82 % Efektivní sazba daně 10,43 % Zdroj: vlastní výpočet autora, kurz k ,395 Kč/1 24 Rozhodné období rok 2010 Slovensko v roce 2010 vykazovalo prŧměrnou mzdu ve výši 744,50 EUR, přičemţ efektivní míra zdanění dosahovala 21,3%. 57

9 Graf 2: Rozloţení hrubé mzdy ve výši 1 057,7 Rozložení hrubé mzdy v Hrubá mzda 1057,7 Čistá mzda 805,79 Daň 110,31 Sociální pojištění 99,3 Zdravotní pojištění 42,3 Zdroj: autor, data z výpočtu mzdy Závěry plynoucí z výpočtu: Z výpočtŧ v tabulce 7 a 8 vyplývá, ţe procentuální sazba daně z příjmŧ FO v ČR je 15%, efektivní zdanění práce však činí 23,1%. Na Slovensku je aplikována rovná sazba daně ve výši 19%, skutečné daňové zatíţení mzdy zaměstnance činí 23,82%. Základnou pro simulaci výpočtu efektivního zdanění v obou případech byla prŧměrná mzda v České republice ve IV. čtvrtletí 2010, tedy Kč (1 057,7 EUR). 25 Vyšší efektivní zdanění práce na Slovensku je zpŧsobeno vyššími odvody na pojistném slovenský zaměstnanec odvádí celkem 141,6 euro na zdravotní a sociální pojištění, coţ je o 25,19 euro více proti českému zaměstnanci. Pokud bychom měli provádět komparaci zdanění příjmŧ ze závislé činnosti u zaměstnance v ČR a na Slovensku u prŧměrné mzdy pro dané období, pak by samotná nominální sazba DPFO nebyla vhodným kritériem. Rozdíl mezi DPFO v České republice a na Slovensku je 4% ve prospěch České republiky. Z výpočtŧ však vyplývá, ţe efektivní sazba daně u slovenského zaměstnance je 10,43%, u českého zaměstnance 12,1%. Rozdíl 1,67%. Dŧvod? Rozdílně stanovený základ daně (v ČR je daňovým základem superhrubá mzda, na Slovensku hrubá mzda) a moţnosti uplatnění nezdanitelné části daňového základu a slev na dani. Přesto ţe je sazba DPFO v ČR o 4% niţší neţ na Slovensku, odvede český zaměstnanec na dani o 17,59 euro více. Z toho jednoznačně vyplývá, samotná výše sazby daně z příjmŧ fyzických osob není přesným ukazatelem pro komparaci daňového zatíţení práce ve sledovaných zemích. 4. Závěr Daň z příjmŧ fyzických osob představuje pro mnohé vyspělé ekonomiky jeden z nejvýznamnějších příjmŧ jejich veřejných rozpočtŧ. I přesto, ţe je to poměrně mladá daň, prochází opětovnými novelizacemi, které představují nejen změnu metodiky výpočtu daně, ale také změnu její výše, tj. výše sazby daně. Samotná sazba DPFO však nemusí mít a často také nemá správnou vypovídací schopnost. Dŧvodem jsou odlišnosti v daňových systémech jednotlivých zemí. Zásadní otázku, která je primárním tématem politické reprezentace, ekonomŧ a daňových odborníkŧ představuje aspekt definování základu daně, z kterého se samotná daňová povinnost zjišťuje. S tím souvisí moţnost uplatnění slev na dani a započtení odčitatelných poloţek, které jsou samozřejmě v kaţdé zemi stanovené jinak, neopomenutelné jsou také odvody na pojistném. Z toho jednoznačně vyplývá, ţe samotná výše sazby daně není vhodným ukazatelem pro komparaci skutečného daňového zatíţení práce. Velmi často proto slyšíme o efektivním zdanění, které reprezentuje skutečné zdanění práce. Efektivní sazba daně a efektivní zdanění dokáţe i přes rozdílnou daňovou koncepci a metodiku 25 Slovensko v roce 2010 vykazovalo prŧměrnou mzdu ve výši 744,50 EUR, přičemţ efektivní míra zdanění dosahovala 21,3%. 58

10 výpočtu v jednotlivých zemích zajistit relevantní informaci o skutečném zdanění poplatníkŧ rŧzných příjmových skupin. Stává se tak vhodným kritériem pro komparaci zdanění práce v ČR a jiných sledovaných ekonomikách. Verifikace tohoto tvrzení vychází ze zjištěných závěrŧ vyplývajících z výpočtŧ zdanění práce zaměstnance s rŧznou výší hrubého příjmu při moţnosti uplatnění slev, současně z komparace zdanění prŧměrné mzdy v ČR a na Slovensku. Samotná sazba DPFO se stává sekundárním kritériem pro srovnání daňového zatíţení mzdy zaměstnance. Literatura [1] HALL, R. RABUSHKA, A. Low Tax, Flat Tax, Simple Tax. New York: McGraw-Hill, [2] KUBÁTOVÁ, K.: Daně a daňová politika. Praha: ASPI, ISBN [3] LÁCHOVÁ, L.: Daňové systémy v globálním světě. Praha: ASPI, ISBN [4] ŠIROKÝ, J.: Daňová teorie s praktickou aplikací. Praha: C. H. Beck, ISBN [5] OECD: Kde jsou nejvyšší čisté mzdy? Finance [online]. Poslední úprava 7. prosince 2010 [cit ]. Dostupné z: [6] Mzdy a náklady práce. ČSÚ [online]. Poslední úprava 9. března [cit ]. Dostupné z: 59

ZÁKLAD DANĚ SUPERHRUBÁ MZDA VERSUS HRUBÁ MZDA ZAMĚSTNANCE

ZÁKLAD DANĚ SUPERHRUBÁ MZDA VERSUS HRUBÁ MZDA ZAMĚSTNANCE ZÁKLAD DANĚ SUPERHRUBÁ MZDA VERSUS HRUBÁ MZDA ZAMĚSTNANCE Marcela Prausová Klíčová slova: Mzda, superhrubá mzda, základ daně, zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmu fyzických osob, rovná daň, progresivní

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689 Leden 2007 Obsah: Sociální a zdravotní pojištění v r. 2006 a 2007 str. 1 Stravné v tuzemsku a v cizí měně od 1.1.2007 str. 2 Průměrné ceny pohonných hmot a sazby za používání vozidel od 1.1.2007 str. 3

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ

VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ Katedra veřejné ekonomiky, Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava Abstrakt Příspěvek uvádí základní

Více

rate 31.12.2010 25,060

rate 31.12.2010 25,060 Základní informace Datum Informace ke dni 12/31/2010 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Co je DPH Daň z přidané hodnoty (DPH) je jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu téměř

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Základní informace. Datum. Informace ke dni 6/30/2011. IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV

Základní informace. Datum. Informace ke dni 6/30/2011. IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Základní informace Datum Informace ke dni 6/30/2011 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Osobní daně v Evropské unii

Osobní daně v Evropské unii Speciální analýzy květen 2013 Osobní daně v Evropské unii Tomáš Kozelský EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62 EU 140 OFFICE 00 Praha 4 Česká tel.: +420 spořitelna,

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE VYBRANÉ UKAZATELE SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY a MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ Kapitoly: 1. Ekonomika 2. Zadluženost 3. Daně 4. Sociální systém 5. Zdravotnictví 6. Vzdělávání Plzeň únor 2011 zpracoval:

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Tomáš Kozelský VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 2001-2010

Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 2001-2010 VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí 8. - 9. září 21 Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 21-21 Iveta

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

Cena práce Ing. Jana Janoušková, Ph.D 1.

Cena práce Ing. Jana Janoušková, Ph.D 1. Cena práce Ing. Jana Janoušková, Ph.D 1. Abstrakt Srovnání podílu osobní důchodové daně ve srovnání s průměrem států EU i OECD je zajímavé, neboť podíl osobní důchodové daně je malý a má i poměrně malý

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Zahraniční obchodní rejstříky

Zahraniční obchodní rejstříky Stát Austrálie Adresa http://www.abr.business.gov.au zdarma název, status, sídlo, identifikační čísla za poplatek u některých firem rozšířené informace (Search ASIC) poplatky 25-60 AUD (výpisy z rejstříku

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Polsko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr CORPORATE INFORMATION informace o jurisdikci Rozloha Polska je 312,683 km². Polsko

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Péče o děti v daňových systémech

Péče o děti v daňových systémech Péče o děti v daňových systémech Jaroslav Vostatek Workshop CESTA VŠFS 17. 6. 2015 Osnova Fiskalizacedětských dávek Modely zdanění osobních příjmů vč. navazujících dětských dávek Liberální modely Konzervativní

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Zemĕ Tarify Minimum Maximum. Austrálie 0,15% z hodnoty transakce AUD 10 - Belgie 0,12% z hodnoty transakce EUR 6 EUR 50

Zemĕ Tarify Minimum Maximum. Austrálie 0,15% z hodnoty transakce AUD 10 - Belgie 0,12% z hodnoty transakce EUR 6 EUR 50 Tarify Akcie a ETF Zemĕ Tarify Minimum Maximum Austrálie 0,15% z hodnoty transakce AUD 10 - Belgie 0,12% z hodnoty transakce EUR 6 EUR 50 Francie 0,12% z hodnoty transakce ¹ EUR 6 EUR 50 Hong Kong 0,15%

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší?

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Petr Matějů 1 Otázky Je růst podílu žáků ve školách poskytujících všeobecné vzdělání žádoucí? Jaká je aktuální poptávka po studiu na gymnáziích? Co

Více

KOrPOrátní DAň ČlenSKýcH StátŮ Unie z POHleDU 1 firemních investorů

KOrPOrátní DAň ČlenSKýcH StátŮ Unie z POHleDU 1 firemních investorů KOrPOrátní DAň ČlenSKýcH StátŮ Unie z POHleDU 1 firemních investorů corporate TaX Of THe UnIOn MeMBeR STaTeS from PeRSPecTIVe Of corporate InVeSTORS Ivana Valentová Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Více

HODNOCENÍ ZMĚN VE ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ČR EVALUATION OF CHANGES IN TAXATION OF INDIVIDUALS IN THE CZECH REPUBLIC.

HODNOCENÍ ZMĚN VE ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ČR EVALUATION OF CHANGES IN TAXATION OF INDIVIDUALS IN THE CZECH REPUBLIC. HODNOCENÍ ZMĚN VE ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ČR EVALUATION OF CHANGES IN TAXATION OF INDIVIDUALS IN THE CZECH REPUBLIC Josef Březina Anotace: Příspěvek se zabývá připravovanými změnami v zákoně o

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému. Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku

Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému. Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku Zamestnanecké skupiny budoucích duchodcu Témer všichni zamestnanci jsou povinne

Více

Měření rizika států pohledem finančních trhů

Měření rizika států pohledem finančních trhů Měření rizika států pohledem finančních trhů PETR BUDINSKÝ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., Estonská 500, Praha Abstrakt: Financial markets can reflect the risks of default by three following measures:

Více

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17.

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17. Ukazatel/rok 1950 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 Příjezdy 25.3 69.3 112.9 165.8 222.3 278.1 320.1 439.5 540.6 Příjmy 2.1 6.9 11.6 17.9 40.7 104.4 119.1 270.2 410.7 900 800 700 600 500 400 300

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

ZDAŇOVÁNÍ HAZARDNÍCH HER V EU

ZDAŇOVÁNÍ HAZARDNÍCH HER V EU ZDAŇOVÁNÍ HAZARDNÍCH HER V EU Ing. Josef Palán Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie 5.290 září 2009 2 Obsah: ÚVOD... 3 POŘADÍ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU-25 PODLE VÝŠE

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

12. května 2015. Lucie Rytířová

12. května 2015. Lucie Rytířová 12. května 2015 Lucie Rytířová Sociální zabezpečení Daň z příjmů Zaměstnávání zahraničních pracovníků Vysílání pracovníků do zahraničí 2 3 EU / EHP / Švýcarsko Smluvní státy (např. USA, Kanada, Korea,

Více

Analýza citlivosti vybraných mikroekonomických ukazatelů daňového zatížení na změny parametrů výpočtu osobní důchodové daně

Analýza citlivosti vybraných mikroekonomických ukazatelů daňového zatížení na změny parametrů výpočtu osobní důchodové daně VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí.-. září 8 Analýza citlivosti vybraných mikroekonomických ukazatelů daňového zatížení na změny parametrů výpočtu osobní důchodové daně Iveta Ratmanová

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Daňová zátěž zaměstnanců superhrubá mzda 1 Jana Janoušková

Daňová zátěž zaměstnanců superhrubá mzda 1 Jana Janoušková Daňová zátěž zaměstnanců superhrubá mzda 1 Jana Janoušková Klíčová slova Reforma veřejných financí, daň z příjmů fyzických osob, závislá činnost, mzda, slevy na dani Abstrakt Rok 2008 v souvislosti s reformou

Více

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 29.3.2005 6 Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004 Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Souhrn Tato

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

Vliv změny ve způsobu daňového uplatňování vyživovaného dítěte na vybrané typy domácností v České republice

Vliv změny ve způsobu daňového uplatňování vyživovaného dítěte na vybrané typy domácností v České republice Vliv změny ve způsobu daňového uplatňování vyživovaného dítěte na vybrané typy domácností v České republice Iveta Ratmanová 1 Abstrakt S účinností od 1. 1. 25 došlo v oblasti daně z příjmů fyzických osob

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

Další poskytované online služby:

Další poskytované online služby: Příloha č. 3 I. OBCHODOVÁNÍ S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI I.0 AKCIE, CERTIFIKÁTY, ETF a další Investiční nástroje obchodované na zahraničních burzách a OTC pokyny realizované přes RBROKER Burza Burza XETRA PRAHA

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

LONGTERM TREND OF INDEX OF AGING AND DEPENDENCY RATIO IN THE DEVELOPED COUNTRIES. Lucie Vítková

LONGTERM TREND OF INDEX OF AGING AND DEPENDENCY RATIO IN THE DEVELOPED COUNTRIES. Lucie Vítková DLOUHODOBÝ VÝVOJ INDEXU STÁŘÍ A INDEXU EKONOMICKÉ ZÁVISLOSTI VE VYSPĚLÝCH ZEMÍCH LONGTERM TREND OF INDEX OF AGING AND DEPENDENCY RATIO IN THE DEVELOPED COUNTRIES Lucie Vítková Abstract Paper turns to longterm

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky!

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Tibor Szabó, InQool a.s. a Mark Harrison, ACCEE Přehled procesu Order-to-cash Customer acquisition Business administration Credit management Credit management

Více

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 22. dubna 2015 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ

Více

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Výzkum, vývoj a inovace - klíčové faktory růstu konkurenceschopnosti ČR Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6; 18. březen 2011 Statistiky v oblasti vědy,

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL Diskusní seminář - Česká Treasury Asociace 28. dubna 2009 Aleš Kolman ved. odboru finančnířízení, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. ales.kolman@unipetrol.cz Představení

Více

které poznámky k vypovídací schopnosti pojm

které poznámky k vypovídací schopnosti pojm Některé poznámky k vypovídací schopnosti pojmů rovná daň a ekologické daně Some Notes to the Predicative Ability of the Flat Tax and Ecological Taxes Definitions Jan Široký *) Abstrakt V souvislosti se

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 Srpen 2011 Nedestruktivní zkoušení Akustická emise Všeobecné zásady ČSN EN 13554 01 5081 Non-destructive testing Acoustic emission testing General principles Essais non

Více

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ Účastník řízeni: Doručovaci adresa MTV NETWORKS s.r.o. JUDr. Antonín Hedrlin Zplnomocněnec Jankovcova 1037/49 170 00 Praha 7 ROZHODNUTÍ Spis. zn.: 2009/943/zem/MTV Č.j.: zem/ Š-ŽÝJ: Zasedáni Rady 16/poř.

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

Tax harmonization and alternative sources of EU budget. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

Tax harmonization and alternative sources of EU budget. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. Daňová harmonizace z hlediska alternativních zdrojů rozpočtu EU Tax harmonization and alternative sources of EU budget Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. Abstrakt Příspěvek se zabývá možností alternativních zdrojů

Více

REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008

REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008 REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008 PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE Zdravotnictví jako součást hospodářské politiky Fáze a důvody reformy zdravotnictví Opatření v oblasti

Více

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak?

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? První otázka Proč jsme se rozhodli realizovat projekt Matematika s chutí? Důvod první: Motivace a vztah k matematice Od roku 2003 (PISA věnovaná především matematice)

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2013 Úvod Cílem této publikace je poskytnutí detailního statistického přehledu o důsledcích provádění mezinárodního

Více

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa NĚMECKO Více Evropy Prosazuje zavedení: Evropská armáda, Evropská federace, Cesta na Mars, Evropská deklarace, Jazyk EU, Minimální mzda, Monitoring občanů, Sociální dávky, Ekonomická vláda, Regulace bank

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Proč konsolidovat veřejné finance

Proč konsolidovat veřejné finance Proč konsolidovat veřejné finance Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Žofínské fórum Praha 6. října 2011 Finanční krize a její metamorfózy Finanční krize a ochromení hospodářského růstu v EU Odezva

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

Finance a příležitosti obcí 2007

Finance a příležitosti obcí 2007 Finance a příležitosti obcí 2007 Karlovarský kraj 4.5.2007 Ing. Luděk ekonom konzultant, specialista na veřejnou správu projektový manažer dle standardů IPMA Motto: Štěstí tvého života záleží na druhu

Více

ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ. MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady

ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ. MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady Vysoká úroveň českého zdravotnictví Kvalita péče Naděje na dožití

Více

Au-pair agentury v ČR

Au-pair agentury v ČR Au-pair agentury v ČR Informační centrum pro mládež Brno (ICM Brno) působíci při Asociaci středoškolských klubů České republiky, o.s., Česká 11, tel: +420 542 218 065 fax: +420 542 210 030 icm@askcr.cz

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 13 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více