Č. j.: MUCH 79377/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č. j.: MUCH 79377/2016"

Transkript

1 Č. j.: MUCH 79377/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného dne Usnesení ZM č. 196/22/2016 mat. č. 222/2016 Schválení programu program 22. zasedání Zastupitelstva města Chebu. Usnesení ZM č. 197/22/2016 mat. č. 223/2016 Volba ověřovatelů zápisu v o l í ověřovateli zápisu RNDr. Pavla Vanouška a Ing. Pavla Hojdu. Usnesení ZM č. 198/22/2016 mat. č. 224/2016 Volba členů návrhové komise v o l í členy návrhové komise Mgr. Vladimíra Hartmanna, Ing. Leopolda Píska a RSDr. Jana Votrubu. Usnesení ZM č. 199/22/2016 mat. č. 225/2016 Zpráva starosty a místostarostů b e r e n a v ě d o m í zprávu starosty a místostarostů. Usnesení ZM č. 200/22/2016 mat. č. 226/2016 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Chebu 1

2 b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva města Chebu k datu Usnesení ZM č. 201/22/2016 mat. č. 221/2016 Smlouva o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje - odboru krizového řízení - pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Cheb s o u h l a s í s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje - odboru bezpečnosti a krizového řízení na obnovu (pořízení) požární techniky pro jednotky sborů dobrovolných hasičů, s uzavřením kupní smlouvy, příjem dotace od Karlovarského kraje na pořízení dopravního automobilu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Cheb ve výši ,-Kč (slovy osm set třicet jedna tisíc dvacet osm korun českých ), pořízení 1 dopravního automobilu vybraného ke koupi na základě výběrového řízení Karlovarského kraje (dle Smlouvy o společném postupu při centralizovaném zadávání - veřejná zakázka Pořízení šestnácti (16) nových dopravních automobilů do vybavení jednotek SDH obcí ev. č. sml. KK 2024/ ) pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů v Chebu v hodnotě ,-Kč s DPH ( ,- Kč bez DPH) a pověřuje statutárního zástupce obce, starostu k podpisu Kupní smlouvy, dle návrhu v příloze, úpravy a doplnění veřejnoprávní smlouvy schválené usnesením č. 346/14/2016 na jednání rady města dne dle návrhu v příloze, uzavření upravené a doplněné veřejnoprávní smlouvy, schválené usnesením č. 346/14/2016 na jednání rady města dne s Karlovarským krajem na pořízení dopravního automobilu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Cheb dle návrhu v příloze a pověřuje starostu obce jejím podpisem, Ing. Petru Navrátilovi, starostovi města, uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje - odboru bezpečnosti a krizového řízení - pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Cheb, uzavřít kupní smlouvu. Usnesení ZM č. 202/22/2016 mat. č. 206/2016 Rozpočtové opatření na rok 2016 číslo 11 b e r e n a v ě d o m í 1. převod částky 250 tis. Kč u odboru MaP v rámci běžných výdajů; 2. převod částky 3,47 tis. Kč u odboru KS v rámci běžných výdajů; 3. převod částky 816 tis. Kč u odboru Inv v rámci běžných výdajů; 4. převod 11 tis. Kč u odboru Inv z kapitálových výdajů na výdaje běžné v rámci jedné akce 2

3 5. převod částky tis. Kč u odboru SM v rámci běžných výdajů; 6. převod částky 30,2 tis. Kč u odboru Org v rámci běžných výdajů; 7. převod částky 230 tis. Kč u odboru MP v rámci běžných výdajů; 8. převod částky 65 tis. Kč u odboru ŠTaK v rámci běžných výdajů; 9. zapojení neinvestiční účelové dotace od Ministerstva zemědělství na činnost lesního hospodáře v příjmech i ve výdajích ve výši 15,22 tis. Kč; 10. zapojení neinvestiční účelové dotace od Ministerstva kultury pro Západočeské divadlo v Chebu na vlastní uměleckou činnost v příjmech i ve výdajích ve výši tis. Kč; 11. zapojení neinvestiční účelové dotace od Karlovarského kraje pro Západočeské divadlo v Chebu na realizaci akce FIJO ročník Mezinárodní festival dechových orchestrů mladých v příjmech i ve výdajích ve výši 93 tis. Kč; 12. zapojení neinvestiční účelové dotace od Karlovarského kraje pro 1. ZŠ na realizaci projektu Mysli a jednej svobodně v příjmech i ve výdajích ve výši 23 tis. Kč; 13. zapojení neinvestiční účelové dotace od Karlovarského kraje pro 3. ZŠ na realizaci projektu Adaptační pobyt žáků 6. ročníku v příjmech i ve výdajích ve výši 49 tis. Kč; 14. zapojení neinvestiční účelové dotace od Ministerstva kultury pro Západočeské divadlo v Chebu na projekt "FIJO CHEB 2016" v příjmech i ve výdajích ve výši 80 tis. Kč; a) rozpočtové opatření na rok 2016 číslo 11 - navýšení příjmové části rozpočtu ve výši tis. Kč, navýšení výdajové části rozpočtu ve výši tis. Kč a snížení financování ve výši tis. Kč; b) celkové příjmy upraveného rozpočtu 2016 ve výši tis. Kč a výdaje tis. Kč; saldo příjmů a výdajů je kryto financováním ve výši tis. Kč. Ing. Ladislavě Holcové, vedoucí odboru finančního, zapracovat schválené změny rozpočtu do modulu Pořizovač rozpočtových dokladů informačního systému GINIS do Usnesení ZM č. 203/22/2016 mat. č. 205/2016 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k b e r e n a v ě d o m í plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k , kde v hospodaření města Chebu při výši příjmů ,5 tis. Kč a výši výdajů ,4 tis. Kč vznikl přebytek ve výši ,1 tis. Kč, který se vyrovnává financováním. Usnesení ZM č. 204/22/2016 mat. č. 207/2016 Rozpočtový výhled města Chebu na roky

4 odložení projednání materiálu Rozpočtový výhled města Cheb pro období let na příští zasedání zastupitelstva města. Usnesení ZM č. 205/22/2016 mat. č. 230/2016 Žádost o opravu vyúčtování příspěvku na celoroční činnost poskytnutého dle Směrnice SPA č. 50/2010, ve znění směrnic č. 35/2012 a č. 43/2012 v roce 2015 v y h o v u j e žádosti společnosti Hospic Sv. Jiří, o.p.s., se sídlem Cheb, Svobody 520/3, IČO o opravu vyúčtování příspěvku na celoroční činnost poskytnutého dle Směrnice SPA č. 50/2010, ve znění směrnic č. 35/2012 a č. 43/2012 v roce 2015 Ing. Ladislavě Holcové, vedoucí odboru finančního, v termínu do sdělit žadateli rozhodnutí ZM. Usnesení ZM č. 206/22/2016 mat. č. 228/2016 Zadání změny č. 3 Územního plánu Cheb - lokalita Klest zadání změny č. 3 Územního plánu Cheb, upravené na základě jeho projednání v souladu s ustanovením 47 odst. 4 stavebního zákona, Ing. Jaroslavu Šinkovi, vedoucímu odboru stavebního a životního prostředí, podat zadání navrhovateli změny územního plánu v termínu do Usnesení ZM č. 207/22/2016 mat. č. 229/2016 Zadání změny č. 4 Územního plánu Cheb - lokalita průmyslový park - komunikace zadání změny č. 4 Územního plánu Cheb, upravené na základě jeho projednání v souladu s ustanovením 47 odst. 4 stavebního zákona, Ing. Jaroslavu Šinkovi, vedoucímu odboru stavebního a životního prostředí, 4

5 zahájit výběr projektanta návrhu změny č. 4 Územního plánu Cheb a jeho následné projednání podle stavebního zákona v termínu do Usnesení ZM č. 208/22/2016 mat. č. 220/2016 Další právní jednání a záležitosti - schválení splátkového kalendáře, zastavení vymáhání a zrušení účetního předpisu pohledávek, neprominutí jistiny dluhu, poplatků a úroků z prodlení 1) uzavření splátkového kalendáře s a) bývalým nájemcem na úhradu dluhu za neuhrazené předpisy za užívání bytu ke dni předání bytu a uznání dluhu v celkové výši ,50 Kč, z toho jistina ve výši Kč, dluh z prodlení ve výši 1.694,50 Kč, ve 12 měsíčních splátkách v min. výši Kč a jedné měsíční splátce ve výši 509 Kč s tím, že jmenovaný do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí uzavře dohodu o splátkách a bude ji řádně dodržovat; - sankcí za nedodržení splátkového kalendáře bude ztráta výhody splátek, kdy v případě, že celý zbývající dluh nebude uhrazen do 1 měsíce ode dne stanovení splatnosti neuhrazené splátky, bude podána žaloba o zaplacení celého zbývajícího dluhu. b) na úhradu dluhu za neuhrazené předpisy za období 02 04/2016 a část 05/2016 nájemného za užívání bytu v celkové výši Kč (z toho jistina Kč; dluh z prodlení ke dni je Kč) tak, že úhrada dluhu bude provedená ve 35 měsíčních splátkách ve výši 532 Kč a v 36. splátce ve výši 504 Kč s tím, že jmenovaná do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí uzavře dohodu o splátkách a bude ji řádně dodržovat; - sankcí za nedodržení splátkového kalendáře bude ztráta výhody splátek, kdy v případě, že celý zbývající dluh nebude uhrazen do 1 měsíce ode dne stanovení splatnosti neuhrazené splátky, bude podána žaloba o zaplacení celého zbývajícího dluhu, - v případě úhrady jistiny dluhu dle uzavřeného splátkového kalendáře se promíjí vyměřené prodlení ve výši a za podmínek uvedených v Pravidlech pro úhradu vyměřeného prodlení po zaplacení jistiny dluhu spojeného s užíváním bytu v případě, že úhradu dluhu za neuhrazené nájemné z podlahové plochy bytu a neuhrazené zálohy na služby splní řádně, v plné výši a včas podle splátkového kalendáře, 2) v souladu s částí II. Čl. 5, odst. 4 písm. 2b) Směrnice Rady města Chebu o vedení evidence pohledávek, závazků a vymáhání pohledávek města Chebu číslo 20/2016, schválených Radou města Chebu dne usnesením číslo RM 347/14/2016 a Zásad postupu vymáhání pohledávek města Chebu ze samostatné působnosti č. 17/2011, na doporučení oddělení právního odboru kanceláře starosty s odkazem na principy dobré správy účelnost a hospodárnost ( 38 zákona o obcích), zastavení vymáhání pohledávky a zrušení účetního předpisu pohledávek povinným: a) dle Platebního rozkazu č.j. 21 RO 843/2006-6, váznoucí na bytě, jehož byla povinná nájemcem, ve výši jistiny ,00 Kč s příslušenstvím a dále s náklady soudního řízení ve výši 1.460,00 Kč, b) dle Rozsudku č.j. 18 C 57/ , váznoucí na bytě číslo, jehož byl povinný nájemcem, ve výši jistiny 6.974,00 Kč s příslušenstvím, c) dle Platebního rozkazu č.j. 21 RO 2327/2004-4, váznoucí na bytě číslo Lesní 1394/8, Cheb, jehož byla povinná nájemcem, ve výši jistiny ,00 Kč s příslušenstvím a dále s náklady soudního řízení ve výši 600,00 Kč; d) dle Rozsudku č.j. 9 C 44/ , váznoucí na bytě, jehož byla povinná nájemcem, ve výši jistiny ,00 Kč s příslušenstvím a dále s náklady soudního řízení ve výši 600,00 Kč; 5

6 e) jehož byl povinný nájemcem, - dle Rozsudku č.j. 11 C 58/ , ve výši jistiny ,00 Kč s příslušenstvím a dále s náklady soudního řízení ve výši 3.060,00 Kč; - dle Rozsudku č.j. 12 C 26/ , ve výši jistiny ,00 Kč s příslušenstvím a dále s náklady soudního řízení ve výši 2.740,00 Kč; n e 1) prominutí poplatků a úroků z prodlení snížených na výši Kč usnesením ZM č. 201/ ze dne spojených s dluhem za užívání bytu číslo 2) prominutí jistiny dluhu a příslušenství spojené s dluhem za užívání bytu v částce jistiny Kč a příslušenství ve výši Kč, 3) a) o snížení měsíčních splátek na částku Kč u žalované pohledávky (rozsudek Okresního soudu v Chebu ke dni nepravomocný) za období 8, 11, 12/2014, vyúčtování služeb za rok 2012, upomínací náklady a dluh z prodlení za byt číslo v celkové výši ,03 Kč (z toho jistina ve výši Kč; upomínací náklady ve výši 150 Kč; náklady na odečty ista 121 Kč; dluh z prodlení ke dni podání návrhu na soud ve výši ,03 Kč), b) o splátkový kalendář v měsíčních splátkách Kč na dosud nezažalované pohledávky za období 1 až 12/2015 včetně vyúčtování služeb za rok 2015 s dluhem z prodlení za byt číslo celkové výši ,41 Kč (z toho jistina ve výši Kč; dluh z prodlení ve výši ,41 Kč) a tento dluh vymáhat soudní cestou. Ing. Pavlu Vančovi, vedoucímu odboru správy majetku, realizovat usnesení do Usnesení ZM č. 209/22/2016 mat. č. 231/2016 Schválení Plánu odpadového hospodářství města Chebu na období Plán odpadového hospodářství města Cheb na období ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, Ing. Pavlu Vančovi, vedoucímu odboru správy majetku, zabezpečit plnění Plánu odpadového hospodářství na období , průběžně ho vyhodnocovat a předkládat Radě města Chebu zprávu o jeho plnění za předešlý kalendářní rok vždy do 30. března počínaje rokem

7 Usnesení ZM č. 210/22/2016 mat. č. 202/2016 Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně MŠ Cheb, Bezručova 1, příspěvková organizace prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příspěvkové organizaci Mateřská škola Cheb, Bezručova 1, Mgr. Martinu Chárovi, vedoucímu odboru ŠTaK, vyrozumět ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Cheb, Bezručova 1 o usnesení Zastupitelstva města Chebu v termínu do Usnesení ZM č. 211/22/2016 mat. č. 203/2016 EMOTION AGENCY - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města v y h o v u je žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chebu ve výši tis. Kč společnosti EMOTION AGENCY, s.r.o., IČO , se sídlem Příčná 726/20, Rudná, na realizaci akce Chebské vánoční trhy 2016, a to na zajištění interpretů, technického zabezpečení, produkce programu, občerstvení pro umělce, rekvizit do soutěží a ubytování interpretů; uzavření veřejnoprávní smlouvy; Mgr. Martinu Chárovi, vedoucímu odboru ŠTaK uzavřít s žadatelem veřejnoprávní smlouvu v termínu do Usnesení ZM č. 212/22/2016 mat. č. 234/2016 Žádost Okresního kolegia AVZO - TSČ Cheb o dotaci z rozpočtu města Chebu ve výši Kč na náklady spojené se zajištěním 27. ročníku mezinárodní střelecké soutěže Free Contest 2016 v dubnu 2016 poskytnutí dotace ve výši Kč pobočnému spolku Okresní kolegium AVZO - TSČ Cheb, IČO , se sídlem Karlova 392/17, Cheb, na výdaje spojené se zajištěním 27. ročníku mezinárodní střelecké soutěže Free Contest 2016 v měsíci dubnu 2016, 7

8 finanční prostředky budou poskytnuty z rozpočtu města takto: a) odbor ŠTaK Kč b) odbor Fin (dotace z rozpočtu města - starosta) Kč s tím, že akce se již uskutečnila za podpory Města Chebu ve výši Kč usnesením RM 525/17/2015 ze dne dle směrnice SPA a uzavření veřejnoprávní smlouvy s žadatelem Mgr. Martinu Chárovi, vedoucímu odboru ŠTaK, uzavřít s žadatelem veřejnoprávní smlouvu v termínu do Usnesení ZM č. 213/22/2016 mat. č. 232/2016 Okresní rada Klubu českého pohraničí z Teplic - Žádost o odkoupení sochy Pohraničníka se psem n e prodej sochy Pohraničníka se psem (inv. číslo MUCHH0004XTE) Okresnímu výboru KČP - Teplice; Mgr. Martinu Chárovi, vedoucímu odboru ŠTaK vyrozumět žadatele o usnesení Zastupitelstva města Chebu v termínu do Usnesení ZM č. 214/22/2016 mat. č. 208/2016 Prodej hmotné nemovité věci z majetku města - pozemku formou veřejné elektronické aukce prodej části pozemku parcelní číslo 581 v katastrálním území Háje u Chebu, oddělené geometrickým plánem číslo /2016 jako pozemek parcelní číslo 581/1 o výměře 8819 m2, společnosti B.R.A. Technology s.r.o. se sídlem Studánková 514, Újezd, Praha 4, IČO , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka , za cenu nabídnutou ve výběrovém řízení formou veřejné elektronické aukce ve výši Kč plus DPH ve výši Kč, celkem tedy za kupní cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí, zajistit vypracování a předání smlouvy druhé smluvní straně do Usnesení ZM č. 215/22/2016 mat. č. 209/2016 8

9 Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města - pozemky 1. prodej pozemku parcelní číslo st. 3720/1 v katastrálním území Cheb za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí, 2. prodej pozemku parcelní číslo 3617 a pozemku parcelní číslo st. 240/5 v katastrálním území Cheb do spoluvlastnictví celkové výši Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí, 3. prodej dílu a o výměře 104 m2 pozemku parcelní číslo 324/2 v katastrálním území Dolní Pelhřimov, odděleného geometrickým plánem číslo /2015, za cenu Kč plus DPH ve výši Kč, celkem tedy za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši 5.616,50 Kč, poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí, 4. prodej dílu a o výměře 77 m2 pozemku parcelní číslo 324/2 v katastrálním území Dolní Pelhřimov, odděleného geometrickým plánem číslo /2015, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí, 5. prodej dílu b o výměře 73 m2 pozemku parcelní číslo 324/2 v katastrálním území Dolní Pelhřimov, odděleného geometrickým plánem číslo /2015, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí, 6. prodej dílu c o výměře 97 m2 pozemku parcelní číslo 324/2 v katastrálním území Dolní Pelhřimov, odděleného geometrickým plánem číslo /2015, za cenu Kč plus DPH ve výši Kč, celkem tedy za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí, 7. prodej dílu a o výměře 204 m2 pozemku parcelní číslo 280/89 v katastrálním území Skalka u Chebu, odděleného geometrickým plánem číslo /206, za cenu Kč plus DPH ve výši Kč, celkem tedy za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši Kč, poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí, 8. prodej dílu a pozemku parcelní číslo 291/80 v katastrálním území Cetnov, odděleného geometrickým plánem číslo /2016, za cenu Kč, s povinností uhradit náklady spojené s prodejem ve výši 6.098, poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí, 9

10 zajistit vypracování a předání smluv smluvním stranám do Usnesení ZM č. 216/22/2016 mat. č. 210/2016 Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města pozemků v Průmyslovém parku prodej pozemku parcelní číslo 174/7, orná půda o výměře 2579 m2 a pozemku parcelní číslo 174/2, travní porost, části označené jako pozemek parcelní číslo 174/55 o výměře 4552 m2, dle GP č /2016, oba v k.ú. Hradiště u Chebu; a dále pozemku parcelní číslo 219/1, orná půda, části označené jako pozemek parcelní číslo 219/98 o výměře m2 a pozemku parcelní číslo 219/16, orná půda, části označené jako pozemek parcelní číslo 219/99 o výměře 489 m2, oba dle GP č /2016, oba v katastrálním území Dolní Dvory, společnosti Accolade CZ XVII, s. r. o., člen koncernu, IČO , se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, Praha 8, za kupní cenu 490 Kč/m2 pozemku, tedy Kč, plus DPH ve výši Kč, kdy celková kupní cena včetně DPH činí Kč, s podmínkou zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch města Cheb do doby realizace projektu, a s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí, která bude hrazena v souvislosti s převodem vlastnického práva k pozemkům, a plátcem nákladů spojených s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí bude kupující, zajistit vypracování a předání smlouvy druhé smluvní straně do Usnesení ZM č. 217/22/2016 mat. č. 211/2016 Nakládání s majetkem - informace b e r e n a v ě d o m í souhrnnou informaci odboru majetkoprávního o záležitostech projednaných, na základě podaných žádostí fyzických a právnických osob, na poradě Vedení města Chebu v měsících červnu a červenci 2016 a týkajících se níže uvedených nemovitých věcí: I. Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města pozemky: katastrální území Cheb: 1. pozemek p.č. 401/1 ost. plocha část o výměře cca 220 m2 pozemek p.č. 2296/20 ost. plocha, komunikace část cca 27 m2 2. pozemky p.č. 1631/8 a p.č. 1631/6 ost. plocha - části o výměře cca m2 katastrální území Bříza nad Ohří: 3. pozemek p.č. 387/1 ost. plocha - část o výměře cca 45 m2 II. Nabytí hmotných nemovitých věcí do majetku města pozemky: 10

11 katastrální území Cheb: 1. pozemek p.č. 363/4 ost. plocha o výměře 1465 m2 2. spoluvlastnický podíl o velikosti 1/33 na pozemku parcelní číslo 1594/2 archivovat předmětné žádosti a realizovat jejich skartaci v souladu se skartačním řádem Městského úřadu Cheb. Usnesení ZM č. 218/22/2016 mat. č. 212/2016 Další právní jednání a záležitosti částečná změna usnesení ZM částečnou změnu usnesení ZM č. 145/19/2016 v bodě 2. ze dne spočívající ve změně výše kupní ceny předmětu úplatného nabytí, kdy tato cena byla navýšena o DPH, kdy text usnesení v původním znění viz příloha číslo 1 důvodové zprávy, se nahrazuje textem: úplatné nabytí nemovitých věcí pozemků v katastrálním území Cheb: části pozemku parcelní číslo 2477/6, vodní tok, označené jako pozemek parcelní číslo 2477/25, ostatní plocha o výměře 17 m2 oddělený geometrickým plánem č /2015, a dále pozemku parcelní číslo 2478/22, ostatní plocha, a pozemku parcelní číslo 2478/23, ostatní plocha, do vlastnictví města Cheb od státního podniku Povodí Ohře, IČO , se sídlem Bezručova 4219, Chomutov, za cenu Kč včetně DPH, s tím, že město Cheb uhradí správní poplatek ve výši Kč za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí a náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku ve výši Kč, zajistit vypracování a předání smlouvy druhé smluvní straně do Usnesení ZM č. 219/22/2016 mat. č. 213/2016 Další právní jednání a záležitosti úplatné nabytí hmotné nemovité věci stavby č.e. 243 na pozemku parcelní číslo st. 361 v k.ú. Podhrad zahrnuté do soupisu majetkové podstaty n e úplatné nabytí stavby rekreačního objektu č.e. 243, způsob využití stavba pro rodinnou rekreaci, na pozemku parcelní číslo st. 361 v k. ú. Podhrad, ve vlastnictví města Cheb, zapsané na listu vlastnictví 525 za nabídkovou kupní cenu ve výši Kč, na základě uplatnění zákonného předkupního práva, s povinností města Cheb uhradit daň z nabytí nemovitých věcí a poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí, 11

12 realizovat přijaté usnesení Zastupitelstva města Chebu do Usnesení ZM č. 220/22/2016 mat. č. 214/2016 I. Darování hmotných nemovitých věcí pozemků II. Bezúplatné nabytí hmotných nemovitých věcí pozemků I. darování pozemku parcelní číslo 866/3 - travní porost o výměře m2, pozemku parcelní číslo 867/4 - orná půda o výměře 5807 m2, pozemku parcelní číslo 870/3 - orná půda o výměře m2, pozemku parcelní číslo ostatní plocha o výměře 1654 m2, pozemku parcelní číslo 916/1 - orná půda o výměře m2, pozemku parcelní číslo 916/2 - ostatní plocha o výměře 357 m2, pozemku parcelní číslo 916/4 - orná půda o výměře 9645 m2, pozemku parcelní číslo 1111/4 - ostatní plocha o výměře 1496 m2, pozemku parcelní číslo 1111/9 - travní porost o výměře m2, pozemku parcelní číslo 1114/3 - orná půda o výměře 4830 m2, pozemku parcelní číslo 1937/5 - orná půda o výměře m2, pozemku parcelní číslo 1937/6 - orná půda o výměře m2, pozemku parcelní číslo 2340/1 - ostatní plocha o výměře 2224 m2, vše v katastrálním území Cheb, dále pozemku parcelní číslo 256/13 - orná půda o výměře m2 a pozemku parcelní číslo 256/16 - orná půda o výměře m2 oba v katastrálním území Dolní Dvory, a dále pozemku parcelní číslo 857/76 - orná půda o výměře m2, pozemku parcelní číslo 857/77 - orná půda o výměře m2, pozemku parcelní číslo 857/78 - orná půda o výměře m2, pozemku parcelní číslo 857/79 - orná půda o výměře 144 m2, pozemku parcelní číslo 857/80 - orná půda o výměře 249 m2, pozemku parcelní číslo 857/81 - orná půda o výměře m2, vše v katastrálním území Dřenice u Chebu, včetně všech práv, povinností, součástí a příslušenství, Karlovarskému kraji, IČO , se sídlem Závodní 353/88, Karlovy Vary - Dvory, II. bezúplatné nabytí pozemku parcelní číslo 97/6 trvalý travní porost o výměře m2, pozemku parcelní číslo 123/1 orná půda o výměře m2, pozemku parcelní číslo 123/3 orná půda o výměře m2 a pozemku parcelní číslo 123/17 orná půda o výměře m2, vše v katastrálním území Dolní Dvory a dále pozemku parcelní číslo 1212/1 orná půda o výměře m2 v katastrálním území Dřenice u Chebu, včetně všech práv, povinností, součástí a příslušenství, z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Cheb, zajistit vypracování darovací smlouvy a smlouvy o bezúplatném nabytí a jejich zaslání smluvní straně do Usnesení ZM č. 221/22/2016 mat. č. 215/2016 Podání právnické osoby připomínky k návrhu kupní smlouvy na pozemek 12

13 t r v á na realizaci prodeje nově zaměřeného pozemku p.č. 1250/26 v k.ú. Cheb v souladu s přijatým usnesením ZM ze dne , zajistit vypracování a předání smlouvy druhé smluvní straně do , v souladu s přijatým usnesením ZM č. 118/18/2016 ze dne Usnesení ZM č. 222/22/2016 mat. č. 216/2016 Prodej hmotné nemovité věci nebytové jednotky z majetku města prodej nebytové jednotky č. 101 v č. p. 154 (Dukelská 33) v k. ú. Cheb se spoluvlastnickým podílem ve výši 6420/93310 na společných částech budovy č. p. 154 na pozemku parc. č. st. 1088/1 a se spoluvlastnickým podílem ve výši 6420/93310 na pozemku parc. č. st. 1088/1, v 1. podzemním podlaží s celkovou plochou s příslušenstvím 64,20 m2, do výlučného vlastnictví, za kupní cenu ve výši Kč, s povinností kupující uhradit náklady spojené s převodem nemovité věci ve výši Kč, poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí a r u š í usnesení ZM č. 78/6/2015, ze dne , zajistit vypracování a předání smlouvy druhé smluvní straně do Usnesení ZM č. 223/22/2016 mat. č. 217/2016 Prodej bytových jednotek na základě realizovaných výběrových řízení formou veřejných elektronických aukcí na základě provedeného výběrového řízení formou veřejné elektronické aukce, prodej nemovitého majetku bytových jednotek: 13

14 A. I. č. 2 v č. p (Dvořákova 23) v Chebu se spoluvlastnickým podílem ve výši 3935/ na společných částech budov č. p a 2249 na p. p. č. st a se spoluvlastnickým podílem ve výši 3935/ na pozemku, p. p. č. st. 6512, v katastrálním území Cheb, za kupní cenu ve výši Kč do výlučného vlastnictví Davidu s tím, že v kupní smlouvě bude k prodávané bytové jednotce sjednáno předkupní právo jako právo věcné ve prospěch města Cheb na dobu 5 let; II. č. 13 v č. p (17. listopadu 53) v Chebu se spoluvlastnickým podílem ve výši 4985/ na společných částech budov č. p. 1175, 1252 a 1253 na p. p. č. st. 2460/2 a se spoluvlastnickým podílem ve výši 4985/ na pozemku, p. p. č. st. 2460/2, v katastrálním území Cheb, za kupní cenu: 1. ve výši Kč do výlučného vlastnictví, s tím, že v kupní smlouvě bude k prodávané bytové jednotce sjednáno předkupní právo jako právo věcné ve prospěch města Cheb na dobu 5 let, a v případě neuzavření kupní smlouvy vítězem dle podmínek výběrového řízení provedeného formou veřejné elektronické aukce dalšímu účastníku aukce v pořadí takto: 2. ve výši Kč do výlučného vlastnictví,,, ; III. č. 9 v č. p (Obětí nacismu 6) v Chebu se spoluvlastnickým podílem ve výši 3193/62667 na společných částech budovy č. p na p. p. č. st a se spoluvlastnickým podílem ve výši 3193/62667 na pozemku, p. p. č. st. 2188, v katastrálním území Cheb, za kupní cenu: 1. ve výši Kč do výlučného vlastnictví a v případě neuzavření kupní smlouvy vítězem dle podmínek výběrového řízení provedeného formou veřejné elektronické aukce dalšímu účastníku aukce v pořadí takto: 2. ve výši Kč do podílového spoluvlastnictví IV. č. 3 v č. p (Příkopní 17) v Chebu se spoluvlastnickým podílem ve výši 6689/42073 na společných částech budovy č. p na p. p. č. st a se spoluvlastnickým podílem ve výši 6689/42073 na pozemku, p. p. č. st. 2349, v katastrálním území Cheb, za kupní cenu: 1. ve výši Kč do výlučného vlastnictví a v případě neuzavření kupní smlouvy vítězem dle podmínek výběrového řízení provedeného formou veřejné elektronické aukce dalšímu účastníku aukce v pořadí takto: 2. ve výši Kč do výlučného vlastnictví 3. ve výši Kč do výlučného vlastnictví B. I. č. 6 v č. p. 521 (Dukelská 45) v Chebu se spoluvlastnickým podílem ve výši 7897/62558 na společných částech budovy č. p. 521 na p. p. č. st. 1545/1 a se spoluvlastnickým podílem ve výši 7897/62558 na pozemku, p. p. č. st. 1545/1, v katastrálním území Cheb, za kupní cenu: 1. ve výši Kč do výlučného vlastnictví a v případě neuzavření kupní smlouvy vítězem dle podmínek výběrového řízení provedeného formou veřejné elektronické aukce dalšímu účastníku aukce v pořadí takto: 2. ve výši Kč do výlučného vlastnictví 14

15 3. ve výši Kč do podílového spoluvlastnictví II. č. 3 v č. p. 285 (Žižkova 13) v Chebu se spoluvlastnickým podílem ve výši 12938/86123 na společných částech budovy č. p. 285 na p. p. č. st. 1251/1 a se spoluvlastnickým podílem ve výši 12938/86123 na pozemku, v katastrálním území Cheb, za kupní cenu ve výši Kč do výlučného vlastnictví s povinností kupujících uhradit náklady spojené s převodem nemovitého majetku ve výši1 % z dosažené kupní ceny, poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí; zajistit vypracování návrhů kupních smluv a jejich předání smluvním stranám do Usnesení ZM č. 224/22/2016 mat. č. 218/2016 Prodej hmotných nemovitých věcí z majetku města pozemků a staveb na území SRN 1. prodej pozemku parcelní číslo 2173/2 o výměře 2178 m2 včetně budovy hlavní č.p. 21 v obci Altmugl, všech budov vedlejších, a včetně všech součástí, příslušenství, práv a povinností, vše v katastrálním území Neualbenreuth, okres Tirschenreuth, vedeno v pozemkové knize Neualbenreuth svazek 18, list 598, do spoluvlastnictví za cenu EUR, s povinností kupujících uhradit veškeré náklady spojené s prodejem nemovitých věcí, převodem vlastnického práva k nemovitým věcem a daň z převodu nemovitých věcí, 2. prodej části pozemku označené jako díl A o výměře m2 oddělené z pozemku parcelní číslo 314 o výměře m2 včetně budov hlavních č.p. 13,13a a 13b v obci Querenbach, všech budov vedlejších, a včetně všech součástí, příslušenství, práv a povinností, vše v katastrálním území Querenbach, okres Tirschenreuth, vedeno v pozemkové knize Querenbach, svazek 8, list 268, za cenu EUR, s povinností kupující uhradit veškeré náklady spojené s prodejem nemovitých věcí, realizací veškerých geodetických prací včetně správních poplatků, převodem vlastnického práva k nemovitým věcem a daň z převodu nemovitých věcí, zajistit vypracování kupních smluv a geodetických prací cestou notáře v Tirschenreuthu do Usnesení ZM č. 225/22/2016 mat. č. 219/2016 Úplatné nabytí staveb realizovaných na pozemcích ve vlastnictví města Cheb a povrchových úprav částí těchto pozemků inženýrských staveb, inženýrských sítí a sadových úprav b e r e n a v ě d o m í 15

16 text kupní smlouvy viz příloha důvodové zprávy a úplatné nabytí stavby inženýrské stavby veřejně přístupné pozemní komunikace (točny autobusu) situované na částech pozemků parcelní čísla 139/3, 139/4, 139/39 a 139/41 vše v k. ú. Hradiště u Chebu, označené geometrickým plánem č /2015 jako pozemky parcelní čísla 136/65, 136/66, 136/67, 136/68, 136/69, 139/17, 139/18, 139/19, 139/20, 139/21, 139/22, 139/23, 139/24, 139/25, 139/26, 139/27, 139/28, 139/29, 139/31, 139/32, 139/33, 139/34, 139/35, 139/36, 139/37, 139/38, 139/39, 139/40 a 139/41, jejíž předčasné užívání je povoleno rozhodnutím č. j. MUCH 66166/2016/Tva, včetně stavby veřejného osvětlení, jehož užívání bylo povoleno Kolaudačním souhlasem č. j. MUCH 45425/2016/Tva, dále STL plynovodu umístěného na částech pozemků parcelní čísla 139/4, 139/3 a 136/39 v k. ú. Hradiště u Chebu, jehož užívání bylo povoleno Kolaudačním souhlasem č. j. MUCH 45425/2016/Tva, dešťové kanalizace umístěné na pozemcích parcelní čísla 139/4, 139/3 a 136/39 v k. ú. Hradiště u Chebu, jejíž užívání je povoleno Kolaudačním souhlasem č.j. MUCH 36143/2016, splaškové kanalizace umístěné na pozemcích parcelní čísla 139/4, 139/3 a 136/39 v k. ú. Hradiště u Chebu, jejíž užívání je povoleno Kolaudačním souhlasem č.j. MUCH 36143/2016, a dále vodovodního řadu umístěného na pozemcích parcelní čísla 139/4, 139/3 a 136/39 v k. ú. Hradiště u Chebu, jehož užívání je povoleno Kolaudačním souhlasem č.j. MUCH 36143/2016, za kupní cenu Kč plus DPH v zákonem stanovené výši ke dni zdanitelného plnění, od společnosti Accolade CZ XI, s. r. o., člen koncernu, IČO , se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka , zajistit administraci podpisu smlouvy za město Cheb a její zaslání druhé smluvní straně do Usnesení ZM č. 226/22/2016 mat. č. 233/2016 Informace o stažení projektové žádosti pod názvem Krajinná výstava , Landesgartenschau " podané v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS b e r e n a v ě d o m í informaci o stažení projektové žádosti pod názvem Krajinná výstava , Landesgartenschau " podané v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS Ing. Petr Navrátil, v. r. Mgr. Daniela Seifertová, v. r. starosta města Chebu místostarostka města Chebu 16

Č. j.: MUCH 90200/2016

Č. j.: MUCH 90200/2016 Č. j.: MUCH 90200/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

Č. j. MUCH 35036/2015

Č. j. MUCH 35036/2015 Č. j. MUCH 35036/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 16425/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města

Více

U s n e s e n í z 8. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného

U s n e s e n í z 8. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného Č. j.: MUCH 45042/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 8. zasedání Zastupitelstva

Více

Č. j.: MUCH 89317/2015

Č. j.: MUCH 89317/2015 Č. j.: MUCH 89317/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 15. schůze Rady města Chebu

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 74914/2015 07.09.2015 Zápis a usnesení z 13. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 17.08.2015 ve 16.30 hodin Místo konání schůze:

Více

U s n e s e n í z 15. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 374/15/2016 mat. č. 394/2016 Schválení programu Rada města Chebu

U s n e s e n í z 15. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 374/15/2016 mat. č. 394/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 65381/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 15. schůze Rady města

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 22555/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města

Více

Č. j.: MUCH 82175/2016

Č. j.: MUCH 82175/2016 Č. j.: MUCH 82175/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 18. schůze Rady města Chebu

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č. j.: MUCH 78557/2013 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 30. zasedání

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č. j.: MUCH 2938/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 3. zasedání

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 23715/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 6. schůze Rady města Chebu konané

Více

Č. j.: MUCH 4297/2016

Č. j.: MUCH 4297/2016 Č. j.: MUCH 4297/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 1. schůze Rady města Chebu konané

Více

Č. j.: MUCH 69514/2015

Č. j.: MUCH 69514/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 69514/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 12. schůze Rady města Chebu

Více

U s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 387/16/2016 mat. č. 405/2016 Schválení programu Rada města Chebu

U s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 387/16/2016 mat. č. 405/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 70336/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 16. schůze Rady města

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 59336/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 17. schůze

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č. j.: MUCH 31015/2012 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 16. zasedání

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 99403/2010 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 22. schůze

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č. j.: MUCH 2554/2012 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 13. zasedání

Více

Č. j.: MUCH 82078/2016

Č. j.: MUCH 82078/2016 Č. j.: MUCH 82078/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení ze 17. schůze Rady města Chebu

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 15540/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 4. schůze

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 11.10.2007 Usnesení č. 240 /07-271 /07 240/07 Volba návrhové komise 241/07 Schválení programu 242/07 Kontrola usnesení ZM 243/07

Více

Usnesení RM č. 198/8/2016 mat. č. 197/2016 Schválení programu Rada města Chebu

Usnesení RM č. 198/8/2016 mat. č. 197/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 33726/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 8. schůze Rady města

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103)

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103) 1 U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 27. září 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č. j.: MUCH 70345/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 9. zasedání

Více

USNESENÍ č.18/ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/ , konaného dne

USNESENÍ č.18/ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/ , konaného dne USNESENÍ č.18/2010-2014 z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/2010-2014, konaného dne 19.03.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu pro dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne 5. listopadu 2009

P ř e h l e d u s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne 5. listopadu 2009 Č.j: MUCH 73156/2009 KS P ř e h l e d u s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne 5. listopadu 2009 Usnesení RM č. 448/16/2009 mat. č. 431/2009 Zadávací podmínky veřejné zakázky Rekonstrukce

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-12/2016 Datum jednání: 20.04.2016 Program jednání (USN-Z3-221/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 71822/2016 22.08.2016 Zápis a usnesení z 8. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 22.08.2016 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í z 33. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného dne 18. března 2010

P ř e h l e d u s n e s e n í z 33. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného dne 18. března 2010 Č.j.: MUCH 21481/2010 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 33. zasedání

Více

13/1.2 Zpráva o ověření zápisu

13/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 13. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 06. 12. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 13/1.1 Program 13.

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Č. j.: MUCH 96279/2016

Č. j.: MUCH 96279/2016 Č. j.: MUCH 96279/2016 Usnesení z 20. schůze Rady města Chebu konané dne 10.11.2016 Usnesení RM č. 516/20/2016 mat. č. 568/2016 Schválení programu program 20. schůze Rady města Chebu s tím, že se do programu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 3. Předkládá: Jiří Kudláček

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 3. Předkládá: Jiří Kudláček MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 2. 2017 Bod programu: 3 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 14718/2012 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 3. schůze

Více

Č. j.: MUCH 40579/2015

Č. j.: MUCH 40579/2015 Č. j.: MUCH 40579/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 8. schůze Rady města Chebu

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 19.10.2006 Usnesení č. 200 /06-237 /06 200/06 Volba návrhové komise 201/06 Doplnění návrhové komise 202/06 Změna ověřovatelů zápisu

Více

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Ing.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva města Kolína konané dne 23.05.2016 277/11/ZM/2016 Návrh na schválení návrhové komise návrhovou komisi 11. zasedání Zastupitelstva města Kolína

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č. j.: MUCH 51500/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 8. zasedání

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 3. zasedání zastupitelstva města,

Více

Z Á S A D Y prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Malým vrchem v katastrálním území Blatná

Z Á S A D Y prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Malým vrchem v katastrálním území Blatná Z Á S A D Y prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Malým vrchem v katastrálním území Blatná Zastupitelstvo města Blatná usnesením č. 37/17 ze dne 17. 5. 2017 schválilo záměr

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 10.9.2009 Usnesení č. 164 /09-198 /09 164/09 Volba návrhové komise 165/09 Schválení programu 166/09 Kontrola usnesení ZM 167/09

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 254/2016 1. vzala na vědomí zahájení přípravy návrhu nových zásad pro pronájem bytů, pronájem nebytových

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 24.2.2005 Usnesení č. 30 /05-59 /05 30/05 Volba návrhové komise 31/05 Schválení programu 32/05 Vystoupení veřejnosti 33/05 Kontrola

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-14/2016 Datum jednání: 22.09.2016 3) Program jednání (USN-Z3-257/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Usnesení RM č. 445/15/2010 mat. č. 438/2010 Rozpočtové opatření na rok 2010 č. 9

Usnesení RM č. 445/15/2010 mat. č. 438/2010 Rozpočtové opatření na rok 2010 č. 9 Č.j. MUCH 72216/2010 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 15. schůze

Více

Č. j.: MUCH 11123/2016

Č. j.: MUCH 11123/2016 Č. j.: MUCH 11123/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 2. schůze Rady města Chebu

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici. se sídlem Štefánikova č. p.

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici. se sídlem Štefánikova č. p. MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikova č. p. 1163, PSČ 742 21 Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1369 a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici Tato pravidla byla schválena usnesením č. 302 na 12.

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 8. zasedání zastupitelstva města,

Více

Postup při prodeji bytových domů

Postup při prodeji bytových domů Pravidla postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví obce Doupovské Hradiště ve znění schváleném na 6. zasedání Zastupitelstva obce Doupovské Hradiště konaném dne 17. srpna 2016 usnesením číslo: 56/6/2016

Více

25. Informace starosty, dotazy členů ZM. 1.Předání ocenění Občan města - bez usnesení. 2.Slib člena zastupitelstva - bez usnesení

25. Informace starosty, dotazy členů ZM. 1.Předání ocenění Občan města - bez usnesení. 2.Slib člena zastupitelstva - bez usnesení Město Ostrov Usnesení ze 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 15. června od 13:00 hod. a ve středu 22. června od 13:00 hod. v zastupitelském sále MěÚ Ostrov,

Více

Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne

Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013 1. Žádost o splátkový kalendář Lenka Zeiselová, bývalý uživatel bytu č.14 na ulici Kurská č.o. 2 v Brně Starém Lískovci

Více

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 906/M/09-926/M/09

Více

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 8 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 13.09.2010

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město Děčín USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 5. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í. 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /15/09 752/15/09

U S N E S E N Í. 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /15/09 752/15/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 26. 3. 2009 689/15/09 752/15/09 Ing.

Více

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitým věcem a o zřízení zástavního práva uzavřené podle 2079 a násl. a 1309 a násl. zák.č.89/2012 Sb., obč. zákoník, mezi těmito smluvními stranami: 1. Statutární

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-105-035-17 ze dne 23.1.2017 Darovací smlouva se společností Modřanský háj s.r.o. na převod pozemku parc. č. 3856/24 v k.ú. Modřany do svěřené správy

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 27. května 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 27. května 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 27. května 2015 u p r a v e n á v e r z e č. 139 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se sídlem

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 10.02.2014 č. 612-26/2014/ZM až 636-26/2014/ZM USNESENÍ č. 612-26/2014/ZM ze dne 10.02.2014 schvaluje MUDr. K. Navrátila, Ing. P. Kheka a p. V. Semeráda

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

U s n e s e n í z 19. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 494/19/2016 mat. č. 519/2016 Schválení programu Rada města Chebu

U s n e s e n í z 19. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 494/19/2016 mat. č. 519/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 92280/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 19. schůze Rady města

Více

4. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE

4. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 10. 06. 2015 Pořadové a organizační zabezpečení 4. zasedání Zastupitelstva města Rychvald 4/1. Zastupitelstvo města a ) s c h v a l u j e pořad

Více

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 18. 4. 2002 UZ/9/1/2002 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení upraveného programu zasedání UZ/9/2/2002 Kontrola

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE Obec : Džbánice Adresa : Džbánice 50, 671 71 Hostěradice IČ : 00600334 Směrnici zpracoval : Roman Suttr - starosta

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 2. zasedání zastupitelstva města,

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný 2017/15/366 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 19 Plán odpadového hospodářství obce Štětí. 2017/15/367 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 21 - Prezentace nové tělocvičny. 2017/15/368

Více

U S N E S E N Í. z 28. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 10. září 2014 v 16:30 hod. ve Slezské domově, nám.

U S N E S E N Í. z 28. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 10. září 2014 v 16:30 hod. ve Slezské domově, nám. ZM města KRNOVA SS 28/14/Ko U S N E S E N Í z 28. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 10. září 2014 v 16:30 hod. ve Slezské domově, nám. Hrdinů v Krnově č. usn. 846/28 899/28 Obdrží:

Více

I. Důvodová zpráva 1. Úvodní část "ZM s c h v a l u j e práce v nemovitosti VSK jsou dokončeny, je navrhováno kupní smlouvu uzavřít již nyní.

I. Důvodová zpráva 1. Úvodní část ZM s c h v a l u j e práce v nemovitosti VSK jsou dokončeny, je navrhováno kupní smlouvu uzavřít již nyní. I. Důvodová zpráva - Schválení kupní smlouvy s VSK Č.K. Rozhodnutí ve věci schválení vlastní kupní smlouvy navazující na již schválenou a podepsanou budoucí smlouvu kupní reg. č. 434/212/OSM ze dne 11.6.2012,

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 14160/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 4. schůze Rady města Chebu konané

Více

U S N E S E N Í z 14. jednání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í z 14. jednání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 14. jednání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 9. 9. 2016 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Mgr. Vladimíra Kábová, Zdeňka

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.12.2012 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smlouvy NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 14/12/Za

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 14/12/Za ZM města KRNOVA SS 14/12/Za U S N E S E N Í ze 14. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 12. září 2012 v 16.30 h v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 419/14-452/14

Více

25. VÝPIS Z USNESENÍ

25. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 25. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 20.12.2005 619/2005 25. ZM V a) s c h v a l u j e rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2005

Více

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 15.9.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 599. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

1. Zpráva o činnosti Rady města Chropyně

1. Zpráva o činnosti Rady města Chropyně Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 25 ze dne 24. září 2014 Usnesení: ZM 1/25/2014 určuje hlasováním jako zapisovatele 25. zasedání paní Renátu Valáškovou

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 25.02.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více