Vaše uživatelský manuál HP D325 SLIM TOWER DESKTOP PC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál HP D325 SLIM TOWER DESKTOP PC"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP D325 SLIM TOWER DESKTOP PC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Spolecnost Hewlett-Packard nenese zodpovdnost za zádné technické nebo redakcní chyby ci opomenutí vyskytující se v této pírucce ani za zádné náhodné ci následné skody vyplývající z poskytnutí, pedvádní nebo pouzití tohoto materiálu. Informace jsou v tomto dokumentu poskytovány,,tak jak jsou", bez jakékoli záruky, vcetn, ale nikoli výhradn, pedpokládaných záruk vztahujících se k obchodovatelnosti a vhodnosti pro urcitý úcel, a mohou podléhat zmnám bez pedchozího upozornní. 2 Vzdálená instalace systému Aktualizace a správa softwaru.. 4 Altiris express Nástroj Altiris express PC Transplant Pro Nástroj HP Client Manager Software... 6 Nástroj System Software Manager Nástroj HP Proactive Notification (HPPN)... 7 Aplikace ActiveUpdate....

3 7 Pam ROM typu flash Vzdálená aktualizace pamti ROM typu flash. 8 Pam ROM s blokem pro bezpecné zavedení (FailSafe Boot Block ROM)... 9 Replikace nastavení Dvoupolohový pepínac rezim napájení ízení spoteby Server 14 Východiska a partnei Evidence inventárních císel a zabezpecení. 15 Zabezpecení pomocí hesla....

4 . 18 Vytvoení hesla pro nastavení pomocí nástroje Computer Setup Vytvoení hesla pro spustní pomocí nástroje Computer Setup DriveLock Senzor zámku pocítacové skín Zámek pocítacové skín Zabezpecení hlavního spoustcího záznamu. 30 Ped rozdlením nebo naformátováním aktuálního spoustcího disku. 32 Zajistní pro lankový zámek Technologie identifikace pomocí otisku prst 33 Správa stolního pocítace iii Obsah Zobrazení informací o selhání systému a jeho obnovení Nástroj Drive Protection System Napájecí zdroj s ochranou proti peptí...

5 .. 34 Tepelné cidlo Rejst ík iv Správa stolního pocítace Správa stolního pocítace Strategie HP Intelligent Manageability nabízí standardní esení pro správu a ízení stolních pocítac, pracovních stanic a notebook v síovém prostedí. Spolecnost HP se stala prkopníkem v oblasti správy stolních pocítac v roce 1995, kdy zavedla první stolní pocítace umozující úplnou správu. Spolecnost HP je drzitelem patentu na tuto technologii. Od té doby stojí spolecnost HP v cele vývoje prmyslových standard a infrastruktur potebných k efektivnímu zavádní, konfiguraci a správ stolních pocítac, pracovních stanic a notebook. Spolecnost HP úzce spolupracuje s pedními výrobci softwaru pro správu s cílem zajistit kompatibilitu strategie Intelligent Manageability s tmito produkty. Strategie Intelligent Manageability tvoí významný aspekt naseho jasného závazku poskytovat uzivatelm produkty pro zivotní cyklus pocítace, které uzivatelm pomáhají v prbhu cty fází zivotního cyklu pocítace. Mezi tyto fáze patí plánování, zavedení, správa a pechodné fáze. V této pírucce jsou shrnuty moznosti a funkce sedmi klícových soucástí správy stolního pocítace, mezi nz patí: I I I I I I I pocátecní konfigurace a zavedení, vzdálená instalace systému, aktualizace a správa softwaru, pouzití pamti ROM typu flash, východiska a partnei, evidence inventárních císel a zabezpecení, zobrazení informací o selhání systému a jeho obnovení. popsaných v této Podpora konkrétních funkcí verzi softwaru. pírucce se mze lisit v závislosti na modelu nebo Správa stolního pocítace 1 Správa stolního pocítace Pocátecní konfigurace a zavedení Pocítac je dodán s pedem instalovanou bitovou kopií systémového softwaru. Po krátkém procesu rozdlení softwaru na jednotlivé aplikace je pocítac pipraven k pouzití. Je mozné, ze pedem instalovanou bitovou kopii softwaru budete chtít nahradit vlastní sadou systémového softwaru s aplikacemi. Existuje nkolik metod zavedení vlastní bitové kopie softwaru. Mezi n patí: I I instalace dalsích softwarových aplikací po rozdlení pedem instalované bitové kopie softwaru na jednotlivé aplikace, pouzití nástroj pro zavedení softwaru, jako jsou napíklad nástroje Altiris express, k nahrazení pedem nainstalovaného softwaru vlastní bitovou kopií softwaru, pouzití procesu kopírování disk ke kopírování obsahu jednoho pevného disku na druhý.

6 I Optimální metoda zavedení závisí na pouzívaném prostedí a procesech informacních technologií. Informace, které vám pomohou pi výbru nejlepsí metody zavedení, najdete v cásti PC Deployment (Zavedení pocítace) na webovém serveru Solutions and Services (Produkty a sluzby) ( Disk CD-ROM Restore Plus!, instalace zalozená na pamti ROM a hardware s aktivovaným rozhraním ACPI poskytují dalsí podporu pi obnov systémového softwaru, správ konfigurace, odstraování potízí a ízení spoteby. 2 Správa stolního pocítace Správa stolního pocítace Vzdálená instalace systému Vzdálená instalace systému umozuje spoustt a nastavovat systém pomocí informací o konfiguraci a softwaru umístných na síovém serveru, a to pomocí prostedí PXE (Preboot Execution Environment). Funkce vzdálené instalace systému obvykle slouzí jako nástroj pro nastavení a konfiguraci systému a lze ji pouzít pro následující úlohy: I I I I formátování pevného disku, zavedení bitové kopie softwaru v jednom nebo více nových pocítacích, instalace aplikací nebo ovladac, aktualizace operacního systému, aplikací nebo ovladac. Chcete-li spustit vzdálenou instalaci systému, stisknte klávesu F12 poté, co se v pravém dolním rohu obrazovky s logem spolecnosti HP zobrazí zpráva F1aacute; daným pozadavkm nejlépe vyhovuje. I Vytvoit libovolný pocet vlastních bitových kopií urcených pro rzné pracovní skupiny. I Upravit soubory bitových kopií a provést v nich zmny bez nutnosti zacínat od nuly. To proto, ze nástroj Altiris express ukládá soubory v jejich pirozeném formátu: NTFS, FAT16 nebo FAT32. I Vytvoit událost typu Nový osobní pocítac, coz je skript, který se automaticky spustí v pípad, ze do sít bude pidán nový pocítac. Skript mze napíklad naformátovat pevný disk pocítace, pepsat obsah pamti ROM BIOS a nainstalovat plnou, standardní bitovou kopii softwaru. I Zajistit pravidelné spoustní události ve skupin pocítac. Nástroj Altiris express tak&eacilových zpráv obsahujících zprávy typu Customer Bulletins, Customer Advisories, Customer Notes, Security Bulletins a Driver Alerts pro vtsinu komercních pocítac a server. I Mzete vytvoit vlastní profil a zajistit tak, ze budete dostávat pouze informace vztahující se k pouzívanému prostedí informacních technologií. Chcete-li zjistit dalsí informace o programu HPPN nebo si vytvoit vlastní profil, pejdte na adresu hp.com/united-states/subscribe/ Aplikace ActiveUpdate Aplikace ActiveUpdate je klientská aplikace spolecnosti HP. Klient ActiveUpdate je spustn v místním systému a pomocí profilu definovaného uzivatelem aktivnji a automaticky stahuje aktualizace softwaru pro vtsinu komercních pocítac a server spolecnosti HP. Chcete-li zjistit dalsí informace o aplikaci ActiveUpdate, stáhnout ji nebo si vytvoit vlastní profil, pejdte na adresu Správa stolního pocítace 7 Správa stolního pocítace Pam ROM typu flash Pocítac je dodáván s programovatelnou pamtí ROM (Read Only Memory) typu flash. Vytvoíte-li pomocí nástroje Computer Setup (F10) heslo pro nastavení, mzete pam ROM chránit ped nechtnou aktualizací nebo neúmyslným pepsáním. To je dlezité k zajistní provozní integrity pocítace. Jestlize chcete inovovat pam ROM, mzete postupovat následujícím zpsobem: I I Objednejte si u spolecnosti HP disketu s inovací ROMPaqTM. Stáhnte si nejnovjsí bitové kopie inovace ROMPaq na adrese Ä UPOZORN NÍ: Chcete-li zajistit maximální ochranu pam ti ROM, vytvo te heslo pro nastavení. Toto heslo brání neoprávn ným inovacím pam ti ROM. Nástroj System Software Manager umoz uje správci systému nastavit heslo pro nastavení u n kolika pocítac soucasn. Dalsí informace naleznete na adrese com/im/ssmwp.html. Vzdálená aktualizace pam ti ROM typu flash Vzdálená aktualizace pamti ROM typu flash umozuje správci systému bezpecn aktualizovat pam ROM ve vzdálených pocítacích HP pímo z centrální konzoly pro správu sít. Provedení tohoto úkolu vzdálen ve více pocítacích zajistí jednotné zavedení a vtsí kontrolu nad bitovými kopiemi pamti ROM v pocítacích HP v síti. Zlepsí se také produktivita a snízí celkové náklady na vlastnictví. typu flash, musí Chcete-li pouzít vzdálenou aktualizaci pamti ROMRemote Wakeup být pocítac zapnut standardn nebo pomocí funkce (Vzdálené spustní). Dalsí informace o vzdálené aktualizaci pamti ROM typu flash naleznete v cásti vnované nástroji HP Client Manager Software nebo System Software Manager na serveru 8 www. hp.com Správa stolního pocítace Správa stolního pocítace Pam ROM s blokem pro bezpecné zavedení (FailSafe Boot Block ROM) Pam ROM s blokem pro bezpecné zavedení (FailSafe Boot Block ROM) umozuje obnovení systému pi velmi nepravdpodobném pípad selhání pamti ROM typu flash, napíklad pi výpadku napájení v prbhu aktualizace pamti ROM. Zavádcí blok je cást pamti ROM chránná ped aktualizací typu flash, která pi kazdém zapnutí pocítace kontroluje a ovuje funkcnost systémové pamti ROM typu flash.

7 I I Pokud je systémová pam ROM platná, systém se normáln spustí. Jestlize kontrola ovení systémové pamti ROM selze, zabezpecí pam ROM s blokem pro bezpecné zavedení (FailSafe Boot Block ROM) dostatecnou podporu ke spustní systému z diskety ROMPaq, která systémové pamti ROM poskytne platnou bitovou kopii softwaru. V pípad, ze zavádcí blok zjistí neplatnou systémovou pam ROM, kontrolka napájení osmkrát CERVEN zabliká vzdy po 1 sekund s dvousekundovou pauzou. Zárove osmkrát zazní zvukový signál. Na obrazovce se zobrazí zpráva rezimu obnovení zavádcím blokem pamti ROM ( u nkterých model). Systém, který pesel do rezimu obnovení zavádcím blokem pamti ROM, obnovíte provedením následujících krok: 1. Pokud je v disketové jednotce disketa, vyjmte ji a vypnte napájení. 2. Do disketové jednotky vlozte disketu ROMPaq. 3. Zapnte pocítac. 4. Jestlize nebyla zádná disketa ROMPaq nalezena, zobrazí se výzva k jejímu vlození a restartování pocítace. 5. Pokud bylo vytvoeno heslo pro nastavení, rozsvítí se indikátor klávesy Caps Lock a zobrazí se výzva k zadání hesla. 6. Zadejte heslo pro nastavení. 7. Dojde-li k úspsnému spustní systému z diskety a peprogramování pamti ROM, rozsvítí se ti indikátory na klávesnici. Úspsné ukoncení bude signalizováno také sledem zvysujících se zvukových signál. Správa stolního pocítace 9 Správa stolního pocítace 8. Vyjmte disketu a vypnte pocítac. 9. Znovu zapnte pocítac. Dojde k jeho restartování. V následující tabulce jsou uvedeny rzné kombinace indikátor na klávesnici pouzívané zavádcím blokem pamti ROM (je-li k pocítaci pipojena klávesnice PS/2), význam jednotlivých kombinací a stav ci pozadovaná cinnost. Kombinace indikátor pam ti ROM Rezim bloku pro bezpecné zavedení Num Lock na klávesnici pouzívané zavád cím blokem Cinnost indikátoru na klávesnici Svítí Barva indikátoru na klávesnici Zelená Stav nebo význam Disketa ROMPaq nebyla nalezena, je chybná nebo jednotka není p ipravena. Zadejte heslo. Aktualizace pam ti ROM typu flash se nezda ila. Caps Lock Num, Caps, Scroll Lock Zelená Zelená Svítí Dvakrát se rozsvítí a zhasnou (soucasn zazní jeden dlouhý a t i krátké zvukové signály). Svítí Num, Caps, Scroll Lock Zelená Aktualizace zavád cího bloku pam ti ROM prob hla úsp sn. Vypn te pocítac a znovu jej zapn te. U klávesnic USB diagnostické indikátory neblikají com Správa stolního pocítace Správa stolního pocítace Replikace nastavení Tento postup umozuje správci snadno kopírovat konfiguraci nastavení mezi pocítaci stejného modelu. Lze tak rychleji a konzistentnji nakonfigurovat více pocítac. Pi replikování nastavení postupujte následujícím zpsobem: 1. Zobrazte nabídku nástroje Computer Setup (F10). 2. Zvolte tyto moznosti: File (Soubor) > Save to Diskette (Ulozit na disketu). Postupujte podle pokyn na obrazovce. Tento postup vyzaduje disketovou jednotku nebo podporované zaízení USB typu flash, napíklad modul DiskOnKey. 3. Chcete-li replikovat konfiguraci, zvolte moznosti File (Soubor) > Restore from Diskette (Obnovit z diskety) a postupujte podle pokyn na obrazovce. Nástroje Altiris express, System Software Manager a PC Transplant usnadují replikování konfigurace a uzivatelského nastavení pocítace a jejich kopírování do jednoho ci více pocítac. Dalsí informace naleznete na adrese Správa stolního pocítace 11 Správa stolního pocítace Dvoupolohový p epínac rezim napájení Pokud je v systému Windows 98, Windows 2000 nebo Windows XP povoleno rozhraní ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), mze vypínac napájení pocítac zapnout, vypnout, nebo pevést do rezimu spánku. V rezimu spánku není pocítac zcela vypnut, ale je peveden do rezimu nízké spoteby energie. Tento postup umozuje rychlé vypnutí pocítace bez nutnosti zavít aplikace a také rychlý návrat ke stejnému provoznímu stavu bez ztráty dat. Chcete-li zmnit konfiguraci vypínace napájení, provete následující kroky: 1. V systému Windows 2000 klepnte levým tlacítkem mysi na tlacítko Start a pak zvolte moznosti Nastavení > Ovládací panely > Moznosti napájení. V systému Windows XP klepnte levým tlacítkem mysi na tlacítko Start a pak zvolte moznosti Nastavení > Výkon a údrzba > Moznosti napájení. 2. V okn Moznosti napájení vlastnosti klepnte na kartu Upesnit. 3. V cásti Tlacítka napájení vyberte pozadované nastavení vypínace napájení. Pokud vypínac napájení nakonfigurujete tak, aby slouzil pro pechod do rezimu spánku, zpsobí stisknutí vypínace pechod systému do rezimu nízké spoteby energie (rezim spánku). Optovným stisknutím vypínace rychle pevedete systém do plného provozního stavu. Chcete-li systém zcela vypnout, stisknte vypínac a podrzte jej po dobu cty sekund. Ä UPOZORN NÍ: Nepouzívejte vypínac k vypnutí pocítace s výjimkou p ípadu, ze systém nereaguje. Vypnutí pocítace bez interakce s operacním systémem m ze zp sobit poskození nebo ztrátu dat na pevném disku.

8 12 Správa stolního pocítace Správa stolního pocítace ízení spot eby Funkce ízení spoteby setí energii vypnutím nkterých soucástí pocítace, které nejsou pouzívány, nikoli vypnutím pocítace. Pokud je v systému Windows 98, Windows 2000, Windows Millenium nebo Windows XP povoleno rozhraní ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), lze prostednictvím operacního systému povolit, upravit nebo zakázat casové limity (povolené období necinnosti ped vypnutím soucástí). 1. V systému Windows 2000 klepnte levým tlacítkem mysi na tlacítko Start a pak zvolte moznosti Nastavení > Ovládací panely > Moznosti napájení. V systému Windows XP klepnte levým tlacítkem mysi na tlacítko Start a pak zvolte moznosti Nastavení > Výkon a údrzba > Moznosti napájení. 2. V okn Moznosti napájení vlastnosti klepnte na kartu Schémata nastavení napájení. 3. Vyberte pozadované schéma nastavení napájení. Nastavení ízení spoteby pro monitor mzete povolit, upravit nebo zakázat v dialogovém okn Obrazovka vlastnosti. Chcete-li zobrazit toto okno, klepnte pravým tlacítkem mysi na plochu systému Windows a poté klepnte na píkaz Vlastnosti. Správa stolního pocítace 13 Správa stolního pocítace Server WWW Technici spolecnosti HP pecliv testují a ladí software spolecnosti HP i software jiných výrobc a vyvíjejí podprný software pro konkrétní operacní systémy, aby zajistili nejvyssí úrove výkonu, kompatibility a spolehlivosti pocítac HP. lze stáhnout ze serveru software umozuje spolehlivé a jednotné zavedení a ízení nastavení zabezpecení prostednictvím jednoduchého nástroje píkazového ádku. I Správa stolního pocítace 15 Správa stolního pocítace Následující tabulka a cásti obsahují informace týkající se místní správy funkcí zabezpecení pocítace pomocí nástroje Computer Setup (F10). P ehled funkcí zabezpecení Funkce ízení moznosti spoust ní z vym nitelných médií ízení sériového, paralelního nebo infracerveného rozhraní nebo rozhraní USB Úcel Zabra uje spust ní systému z médií ve vym nitelných jednotkách. Zabra uje p enosu dat prost ednictvím integrovaného sériového, paralelního nebo infracerveného rozhraní nebo rozhraní USB (Universal Serial Bus). Zabra uje pouzití pocítace, pokud není zadáno heslo. M ze se týkat pocátecního spust ní systému i restartování. Zabra uje zm n konfigurace pocítace (pouzití nástroje Computer Setup), pokud není zadáno heslo. Zabra uje neoprávn nému p ístupu k dat m na urcitých pevných discích. Tato funkce je k dispozici pouze u vybraných model. Zp sob nastavení Z nabídky nástroje Computer Setup (F10) Z nabídky nástroje Computer Setup (F10) Heslo pro spust ní Z nabídky nástroje Computer Setup (F10) Heslo pro nastavení Z nabídky nástroje Computer Setup (F10) DriveLock Z nabídky nástroje Computer Setup (F10) Dalsí informace o nástroji Computer Setup naleznete v P írucce k nástroji Computer Setup (F10). Podpora funkcí zabezpecení se pravd podobn bude lisit v závislosti na konkrétní konfiguraci pocítace com Správa stolního pocítace Správa stolního pocítace P ehled funkcí zabezpecení (pokracování) Funkce Senzor zámku pocítacové sk ín Úcel Informuje, ze doslo k sejmutí krytu nebo bocního panelu pocítace. Lze nastavit tak, aby po sejmutí krytu nebo bocního panelu pocítace bylo k restartování pocítace vyzadováno heslo pro nastavení. Dalsí informace o této funkci naleznete v Referencní p írucce k hardwaru na disku CD-ROM Documentation Library (Knihovna dokumentace). Tato funkce je k dispozici pouze u vybraných model. M ze p edejít neúmyslným zm nám nebo zám rnému poskození hlavního spoust cího záznamu na aktuálním spoust cím disku a poskytuje prost edky k obnovení posledního známého platného hlavního spoust cího záznamu. Zjistí p idání, p esun ci odstran ní pam ových modul a upozorní uzivatele a správce systému Zp sob nastavení Z nabídky nástroje Computer Setup (F10) Hlavní spoust cí záznam Z nabídky nástroje Computer Setup (F10) Upozorn ní na zm nu pam ti Informace o aktivaci funkce upozorn ní na zm nu pam ti získáte v p írucce online Intelligent Manageability Guide. Dalsí informace o nástroji Computer Setup naleznete v P írucce k nástroji Computer Setup (F10). Podpora funkcí zabezpecení se pravd podobn bude lisit v závislosti na konkrétní konfiguraci pocítace. Správa stolního pocítace 17 Správa stolního pocítace P ehled funkcí zabezpecení (pokracování) Funkce Oznacení vlastnictví Úcel B hem spust ní systému (chrán ného heslem pro nastavení) zobrazí informace o vlastnictví zadané správcem systému. Omezuje p ístup k vnit ním cástem pocítace a zabra uje tak necht ným zm nám konfigurace nebo vyjímání soucástí.

9 M ze být vyuzit také k upevn ní pocítace k pevnému p edm tu a zajist ní proti krádezi. Omezuje p ístup k vnit ním cástem pocítace a zabra uje tak necht ným zm nám konfigurace nebo vyjímání soucástí. Zp sob nastavení Z nabídky nástroje Computer Setup (F10) Zajist ní pro lankový zámek Chcete-li pocítac upevnit k pevnému objektu, nainstalujte lankový zámek. Bezpecnostní smycka Chcete-li zabránit necht ným zm nám konfigurace nebo vyjímání soucástí, nainstalujte do bezpecností smycky zámek. Dalsí informace o nástroji Computer Setup naleznete v P írucce k nástroji Computer Setup (F10). Podpora funkcí zabezpecení se pravd podobn bude lisit v závislosti na konkrétní konfiguraci pocítace. Zabezpecení pomocí hesla Heslo pro spustní zabrauje neoprávnnému pouzití pocítace, nebo pi kazdém spustní nebo restartování pocítace je vyzadováno zadání hesla pro pístup k aplikacím ci datm. Heslo pro nastavení zabrauje neoprávnnému pístupu k nástroji Computer Setup. Lze jej také pouzít jako nadazené heslo namísto hesla pro spustní. Zapnte nebo restartujte pocítac. Zapnte nebo restartujte pocítac. nebo restartujte pocítac. heslo znovu. Zapnte nebo restartujte pocítac. Jakmile se v pravém dolním rohu obrazovky zobrazí zpráva F10 = Setup, stisknte klávesu F10. heslo znovu. nebo restartujte pocítac. klávesu ENTER. nebo restartujte pocítac. klávesu ENTER. a klávesy pouzívané ke zmn nebo odstranní hesla závisí na klávesnici dodávané s pocítacem. Národní odd lovací znaky klávesnice anglictina (Británie) anglictina (USA) arabstina Belgie Brazílie cestina cínstina dánstina francouzstina francouzstina (Kanada) / / / = / /! é hebrejstina italstina japonstina korejstina Latinská Amerika ma arstina n mcina norstina polstina portugalstina. / / rustina ectina slovenstina span lstina svédstina a finstina Svýcarsko thajstina turectina zem bývalé Jugoslávie* / / /. - * Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Slovinsko a Jugoslávie Vymazání hesel Pokud zapomenete heslo, nebudete mít pístup k pocítaci. Pokyny k vymazání hesel naleznete v pírucce Poradce pi potízích. Správa stolního pocítace 23 Správa stolního pocítace DriveLock Funkce DriveLock pedstavuje standardní zabezpecení ped neoprávnným pístupem k datm na urcitých pevných discích. Byla implementována jako rozsíení nástroje Computer Setup. Je k dispozici pouze u urcitých pocítac a pouze v pípad, ze byly zjistny pevné disky, které lze pomocí funkce DriveLock testovat. Funkce DriveLock je urcena pro zákazníky spolecnosti HP, pro nz je zabezpecení dat prvoadou zálezitostí. Pro takové zákazníky je cena pevného disku a ztráta na nm ulozených dat zanedbatelná ve srovnání se skodami, které mohou vzniknout v dsledku neoprávnného pístupu k datm. V zájmu zachování pozadované úrovn zabezpecení a soucasn praktické poteby zjistit zapomenuté heslo vyuzívá tato implementace funkce DriveLock schéma zabezpecení se dvma hesly. Jedno heslo nastavuje a pouzívá správce systému. Druhé heslo je obvykle nastavováno a pouzíváno koncovým uzivatelem. Pokud byla zapomenuta ob hesla, neexistuje zádná moznost, jak jednotku odemknout. Proto je nejvhodnjsí pouzívat funkci DriveLock v pípad, ze data pevného disku jsou replikována v podnikovém informacním systému nebo jsou pravideln zálohována. Dojde-li ke ztrát obou hesel funkce DriveLock, je pevný disk trvale nepouzitelný. Pro uzivatele, kteí neodpovídají výse uvedenému profilu, mze tato skutecnost pedstavovat nepijatelné riziko. Pro uzivatele, kteí tomuto profilu vyhovují, se vzhledem k povaze dat ulozených na pevném disku mze jednat o riziko pijatelné. Pouzití funkce DriveLock Moznost DriveLock je soucástí nabídky Security (Zabezpecení) nástroje Computer Setup. K dispozici jsou moznosti pro nastavení hlavního hesla nebo povolení funkce DriveLock. K povolení funkce DriveLock je nezbytné zadat uzivatelské heslo. Pocátecní konfiguraci funkce DriveLock provádí obvykle správce systému. Z tohoto dvodu musí být nejdíve nastaveno hlavní heslo. Spolecnost HP doporucuje správcm systému, aby hlavní heslo nastavili bez ohledu na to, zda mají v úmyslu funkci DriveLock povolit ci zakázat. Získají tak moznost upravit nastavení funkce DriveLock v pípad, ze v budoucnu dojde k uzamcení jednotky. Po nastavení hlavního hesla mze správce systému funkci DriveLock povolit nebo zakázat. 24 www. hp.com Správa stolního pocítace Správa stolního pocítace Je-li detekována uzamcená jednotka pevného disku, test POST vyzaduje k odemknutí zaízení heslo. Pokud se nastavené heslo pro spustní shoduje s uzivatelským heslem zaízení, uzivatel nebude testem POST vyzván k jeho optovnému zadání. V opacném pípad se zobrazí výzva k zadání hesla funkce DriveLock. Mze být pouzito hlavní i uzivatelské heslo. Uzivatelé mají dva pokusy k zadání správného hesla. Nebude-li ani jeden z pokus úspsný, test POST bude pokracovat, avsak jednotka zstane nepístupná.

10 Pouzití funkce DriveLock Zabezpecovací funkci DriveLock lze nejvhodnji vyuzít v podnikovém prostedí, ve kterém správce systému poskytuje uzivatelm nkterých stolních pocítac pevné disky pro multifunkcní pozici. Správce systému zodpovídá za konfiguraci pevného disku pro multifunkcní pozici, coz mimo jiné zahrnuje i nastavení hlavního hesla funkce DriveLock. V pípad, ze uzivatel heslo zapomene nebo zaízení pevezme jiný zamstnanec, mze být hlavní heslo vzdy vyuzito k novému nastavení uzivatelského hesla a obnovení pístupu k jednotce pevného disku. Spolecnost HP doporucuje správcm systému, kteí se rozhodnou funkci DriveLock povolit, aby rovnz vytvoili podnikové zásady pro nastavení a údrzbu hlavních hesel. Tím by se mlo zabránit situaci, kdy zamstnanec úmysln ci neúmysln nastaví ob hesla funkce DriveLock a poté podnik opustí. V takovém pípad by se stal pevný disk nepouzitelným a bylo by nutné jej vymnit. Podobn by se mohlo stát, ze by vinou nenastavení hlavního hesla byl správcm systému odepen pístup k jednotce pevného disku. Nemohli by pak provádt bzná zjisování neoprávnného softwaru, pouzívat ostatních funkce ízení inventárních císel ani poskytovat podporu. Spolecnost HP nedoporucuje pouzití funkce DriveLock u uzivatel s mén písnými pozadavky na zabezpecení. Do této kategorie spadají soukromí uzivatelé nebo uzivatelé, kteí na pevných discích neuchovávají citlivá data. U takových uzivatel riziko mozné ztráty pevného disku vinou zapomenutí obou hesel znacn pevysuje hodnotu dat, k jejichz ochran byla funkce DriveLock vytvoena. Pístup k nástroji Computer Setup a funkci DriveLock mze být omezen prostednictvím hesla pro nastavení. Pokud správce urcí heslo pro nastavení a neposkytne je koncovým uzivatelm, nebudou moci funkci DriveLock zapnout. Správa stolního pocítace 25 Správa stolního pocítace Senzor zámku pocítacové sk ín Senzor zámku pocítacové skín, který je k dispozici u vybraných model, pedstavuje kombinaci hardwarových a softwarových technologií. Upozorní uzivatele pi sejmutí krytu nebo bocního panelu pocítace. Existují ti úrovn ochrany, které jsou popsány v následující tabulce. Úrovn ochrany senzorem zámku pocítacové sk ín Úrove Úrove 0 Nastavení Disabled (Vypnuto) Popis Senzor zámku pocítacové sk ín je vypnut (výchozí nastavení). Po restartování pocítace se na obrazovce zobrazí zpráva oznamující sejmutí krytu nebo bocního panelu pocítace. Po restartování pocítace se na obrazovce zobrazí zpráva oznamující sejmutí krytu nebo bocního panelu pocítace. Pokud chcete pokracovat, musíte zadat heslo pro nastavení. Úrove 1 Notify user (Upozornit uzivatele) Úrove 2 Setup Password (Heslo pro nastavení) Toto nastavení lze zm nit pomocí nástroje Computer Setup. Dalsí informace o nástroji Computer Setup naleznete v P írucce k nástroji Computer Setup (F10) Správa stolního pocítace Správa stolního pocítace Nastavení úrovn ochrany senzorem zámku pocítacové sk ín Chcete-li nastavit úrove ochrany senzorem zámku pocítacové skín, provete následující kroky: 1. Zapnte nebo restartujte pocítac. V nabídce Security (Zabezpecení) vyberte píkaz Smart Cover (Zámek a senzor pocítacové skín) a postupujte podle pokyn na obrazovce. 4. Ped ukoncením práce zvolte moznost File (Soubor) > Save Changes and Exit (Ulozit zmny a ukoncit program). Zámek pocítacové sk ín Zámek pocítacové skín je ovládán prostednictvím softwaru a jsou jím vybaveny vybrané pocítace spolecnosti HP. Tento zámek zabrauje neoprávnnému pístupu k interním soucástem pocítace. Pocítace jsou dodávány se zámkem pocítacové skín v odemknuté pozici. Ä UPOZORN NÍ: Chcete-li zajistit maximální zabezpecení zámku pocítacové sk ín, vytvo te heslo pro nastavení. Heslo pro nastavení zabra uje neoprávn nému p ístupu k nástroji Computer Setup. Zámek pocítacové skín je volitelná funkce, která je k dispozici u vybraných model. Správa stolního pocítace 27 Správa stolního pocítace Uzamcení zámku pocítacové sk ín Chcete-li zámek pocítacové skín aktivovat a uzamknout, provete následující kroky: 1. Zapnte nebo restartujte pocítac. V nabídce Security (Zabezpecení) vyberte píkaz Smart Cover (Zámek a senzor pocítacové skín) a potom vyberte moznost Locked (Uzamknuto). 4. Ped ukoncením práce zvolte moznost File (Soubor) > Save Changes and Exit (Ulozit zmny a ukoncit program). Odemknutí zámku pocítacové sk ín 1. Spuste nebo restartujte pocítac. Zvolte moznosti Security (Zabezpecení) > Smart Cover (Zámek a senzor pocítacové skín) > Unlocked (Odemknuto). 4. Ped ukoncením práce zvolte moznost File (Soubor) > Save Changes and Exit (Ulozit zmny a ukoncit program) Správa stolního pocítace Správa stolního pocítace Pouzití bezpecnostního klíce (Smart Cover FailSafe Key) Je-li zapnutý zámek pocítacové skín a nemzete zadat heslo, které by jej vyadilo, budete k otevení krytu pocítace potebovat bezpecnostní klíc.

11 Tento klíc je nutné pouzít, nastane-li nkterá z následujících situací: I I I I výpadek napájení, selhání pi spustní, selhání nkteré soucásti pocítace (napíklad procesoru nebo zdroje), zapomenutí hesla. Ä UPOZORN NÍ: Bezpecnostní klíc je speciální nástroj, který m zete získat od spolecnosti HP. P ipravte se proto p edem a objednejte si tento klíc d íve, nez jej budete pot ebovat, a to u autorizovaného prodejce nebo poskytovatele sluzeb. Bezpecnostní klíc mzete získat nkterým z následujících zpsob: I I Obrate se na autorizovaného prodejce nebo poskytovatele sluzeb spolecnosti HP. nebo restartujte pocítac. Zvolte moznosti Security (Zabezpecení) > Master Boot Record Security (Zabezpecení hlavního spoustcího záznamu) > Enabled (Povoleno). 4. Zvolte moznosti Security (Zabezpecení) > Save Master Boot Record (Ulozit hlavní spoustcí záznam). 5. Ped ukoncením práce zvolte moznost File (Soubor) > Save Changes and Exit (Ulozit zmny a ukoncit program). Jestlize je funkce zabezpecení hlavního spoustcího záznamu zapnuta, zabrauje systém BIOS jakýmkoli zmnám v hlavním spoustcím záznamu aktuálního spoustcího disku v systému MS-DOS nebo nouzovém rezimu systému Windows com Správa stolního pocítace Správa stolního pocítace k hlavnímu spoustcímu Vtsina operacních systém ídí pístup Systém BIOS nedokáze záznamu aktuálního spoustcího disku. pedejít zmnám, ke kterým mze dojít v prbhu cinnosti operacního systému. Pi kazdém spustní nebo restartování pocítace porovná systém BIOS hlavní spoustcí záznam aktuálního spoustcího disku s ulozeným hlavním spoustcím záznamem. Jsou-li zjistny zmny a je-li aktuálním spoustcím diskem disk, ze kterého byl ulozen hlavní spoustcí záznam, zobrazí se následující zpráva: 1999 Master Boot Record has changed (1999 doslo ke zmn hlavního spoustcího záznamu.) Press any key to enter Setup to configure MBR Security. (Stisknutím libovolné klávesy spuste program Setup ke konfiguraci zabezpecení hlavního spoustcího záznamu.) Po spustní nástroje Computer Setup je nutné provést tyto akce: I I I ulozte hlavní spoustcí záznam aktuálního spoustcího disku, obnovte ulozený hlavní spoustcí záznam nebo zakazte funkci zabezpecení hlavního spoustcího záznamu. Jestlize existuje heslo pro nastavení, bude teba jej zadat. Jsou-li zjistny zmny a aktuálním spoustcím diskem není disk, ze kterého byl ulozen hlavní spoustcí záznam, zobrazí se následující zpráva: 2000 Master Boot Record Hard Drive has changed (2000 doslo ke zmn hlavního spoustcího záznamu jednotky pevného disku.) Press any key to enter Setup to configure MBR Security. funkci zabezpecení hlavního spoustcího záznamu zakázat, provete následující kroky: 1. Zapnte nebo restartujte pocítac Správa stolního pocítace Správa stolního pocítace 3. Zvolte moznosti Security (Zabezpecení) > Master Boot Record Security (Zabezpecení hlavního spoustcího záznamu) > Disabled (Zakázáno). 4. Ped ukoncením práce zvolte moznost File (Soubor) > Save Changes and Exit (Ulozit zmny a ukoncit program). Zajist ní pro lankový zámek Zadní panel pocítace je pizpsoben pro pouzití lankového zámku, který umozuje pocítac fyzicky pipevnit k pracovnímu místu. Obrázky s pokyny naleznete v Referencní pírucce k hardwaru na disku CD-ROM Documentation Library (Knihovna dokumentace). Technologie identifikace pomocí otisku prst Technologie identifikace pomocí otisku prst spolecnosti HP odstrauje nutnost zadávání hesel, címz zlepsuje zabezpecení sít, zjednodusuje proces pihlásení a omezuje náklady spojené se správou podnikových sítí. Tato cenov dostupná technologie jiz není urcena pouze pro supermoderní vysoce zabezpecené organizace. Podpora technologie identifikace pomocí otisku prst se u jednotlivých model lisí. Dalsí informace naleznete na adrese compaq.com/solutions/security Správa stolního pocítace 33 Správa stolního pocítace Zobrazení informací o selhání systému a jeho obnovení Funkce zobrazení informací o selhání systému a jeho obnovení spojuje nové hardwarové a softwarové technologie s cílem zabránit ztrát dlezitých dat a minimalizovat neplánované prostoje. Pokud dojde k selhání, zobrazí se upozornní Local Alert obsahující popis selhání a pípadné doporucené akce. Pomocí nástroje HP Client Manager mzete zobrazit aktuální stav systému. Jestlize je pocítac pipojen k síti spravované pomocí nástroje HP Insight Manager, HP Client Manager nebo jiné aplikace pro správu systému, odesle pocítac informace o selhání systému také aplikaci pro správu sít. Nástroj Drive Protection System Nástroj DPS (Drive Protection System) je diagnostický nástroj, který je soucástí pevných disk nainstalovaných ve vybraných modelech pocítac HP. Nástroj DPS je navrzen tak, aby usnadoval diagnostiku problém, které by mohly vést k výmn pevného disku, na kterou se nevztahuje záruka.

12 Powered by TCPDF ( Bhem výroby pocítac HP jsou vsechny instalované pevné disky testovány nástrojem DPS a získané klícové informace jsou zapsány na pevný disk. Výsledky test jsou na pevný disk zapsány pi kazdém spustní nástroje DPS. Poskytovatel sluzeb mze tyto informace pouzít ke zjistní okolností, za kterých bylo nutné spustit software DPS. Pokyny k pouzití nástroje DPS naleznete v pírucce Poradce pi potízích. Napájecí zdroj s ochranou proti p ep tí Integrovaný napájecí zdroj s ochranou proti peptí poskytuje vtsí spolehlivost, pokud je pocítac zasazen nepedvídatelným peptím v napájecí síti. Tento napájecí zdroj vydrzí peptí az V, aniz by doslo k prostojm ci ztrát dat. Tepelné cidlo Tepelné cidlo je hardwarová a softwarová funkce, která sleduje vnitní teplotu pocítace. Pi pekrocení normálního rozsahu zobrazí tato funkce varovné hlásení, které uzivateli poskytne cas k pijetí opatení díve, nez dojde k poskození vnitních soucástí nebo ztrát dat Správa stolního pocítace Rejst ík A ActiveUpdate 7 adresy sít WWW viz webové servery adresy URL (webové servery) viz webové servery Altiris express 4 Altiris express PC Transplant Pro 5 H heslo nastavení 19 odstranní 22 pro nastavení 21 pro spustní 20 vymazání 23 zmna 22 heslo pro nastavení nastavení 19 odstranní 22 zadání 21 zmna 22 heslo pro spustní odstranní 22 zadání 20 zmna 22 HP Client Manager 6 B bezpecnostní klíc objednání 29 upozornní 29 bezpecnostní zámek pocítacové skín, upozornní 27 C casové limity, nastavení 13 D diagnostický nástroj pro pevné disky 34 disk, kopírování 2 dvoupolohový pepínac rezim napájení 12 I indikátory na klávesnici, pam ROM, tabulka 10 inovace ROM 8 instalace, spustní 2 internetové adresy viz webové servery E evidence inventárních císel 15 F formátování disku, dlezité informace 32 funkce zabezpecení, tabulka 16 J jednotka, ochrana 34 K klíc Smart Cover FailSafe Key, objednání 29 konfigurace vypínace napájení 12 Správa stolního pocítace Rejst ík1 Rejst ík N napájecí zdroj s ochranou proti peptí 34 napájecí zdroj, ochrana proti peptí 34 národní oddlovací znaky klávesnice 23 nastavení casové limity 13 heslo pro nastavení 19, 21 senzor zámku pocítacové skín 27 nastavení zabezpecení, instalace 15 nastavení, replikace 11 nástroje Computer Setup 11 nástroje ke kopírování, software 2 nástroje pro zavedení, software 2 neplatná systémová pam ROM 9 prostedí PXE (Preboot Execution Environment) 3 pedem nainstalovaná bitová kopie softwaru 2 pístup k pocítaci, ízení 15 R ROM, inovace 8 rozdlení disku, dlezité informace 32 ízení pístupu k pocítaci 15 ízení spoteby 13 S senzor zámku pocítacové skín nastavení 27 software aktualizace více pocítac 6 Altiris express 4 evidence inventárních císel 15 hlavní spoustcí záznam 30 integrace 2 nástroj Drive Protection System 34 nástroje Computer Setup 11 obnovení 2 pam ROM s blokem pro bezpecné zavedení 9 ízení spoteby 13 System Software Manager 6 vzdálená aktualizace pamti ROM typu flash 8 vzdálená instalace systému 3 zobrazení informací o selhání systému a jeho obnovení 34 spoustcí disk, dlezité informace 32 SSM (System Software Manager) 6 System Software Manager (SSM) 6 O objednání bezpecnostního klíce 29 obnovení systému 9 obnovení, software 2 ochrana pamti ROM, upozornní 8 ochrana pevného disku 34 oddlovací znaky klávesnice, národní 23 oddlovací znaky, tabulka 23 odemknutí zámku pocítacové skín 28 odstranní hesla 22 operacní systémy, dlezité informace 14 P pam ROM s blokem pro bezpecné zavedení 9 pam ROM, indikátory na klávesnici, tabulka 10 pam ROM, neplatná 9 pevné disky, diagnostický nástroj 34 pocátecní konfigurace 2 proces obnovení systému 9 prostedí Preboot Execution Environment (PXE) 3 Rejst ík- 2 Správa stolního pocítace Rejst ík T technologie identifikace pomocí otisku prst 33 tepelné cidlo 34 teplota, vnitek pocítace 34 vzdálená instalace systému, pístup 3 W webové servery com 8, , 6, 8, 11 www. compaq.com/im/ssmwp.html 6, www. compaq.com/solutions/security U upozornní bezpecnostní klíc 29 bezpecnostní zámek pocítacové skín 27 ochrana pamti ROM 8 uzamcení zámku pocítacové skín 28 Z zabezpecení hlavního spoustcího záznamu, nastavení 30 zabezpecení pomocí hesla 18 zabezpecení, hlavní spoustcí záznam 30 zadání heslo pro nastavení 21 heslo pro spustní 20 zajistní pro lankový zámek 33 zámek pocítacové skín 27 odemknutí 28 uzamcení 28 zmna hesla 22 zmna operacního systému, dlezité informace 14 zobrazení informací o selhání 34 Ú úprava softwaru 2 úrovn ochrany senzorem zámku pocítacové skín 26 úspora energie 13 úspora energie,nastavení 13 V vnitní teplota pocítace 34 vymazání hesel 23 vypínac napájení dvoupolohový pepínac 12 konfigurace 12 vzdálená aktualizace pamti ROM typu flash 8 vzdálená instalace 3 Správa stolního pocítace www.

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D510 SMALL FORM FACTOR http://cs.yourpdfguides.com/dref/869214

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D510 SMALL FORM FACTOR http://cs.yourpdfguides.com/dref/869214 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO D510 SMALL FORM FACTOR. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DC5100 SMALL FORM FACTOR PC http://cs.yourpdfguides.com/dref/863611

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DC5100 SMALL FORM FACTOR PC http://cs.yourpdfguides.com/dref/863611 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ DC5100 SMALL FORM FACTOR PC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP

Více

Správa stolního počítače Stolní počítače pro obchodní účely

Správa stolního počítače Stolní počítače pro obchodní účely Stolní počítače pro obchodní účely Číslo dokumentu: 312947-221 b ezen 2003 Tato příručka obsahuje definice a pokyny k použití funkcí zabezpečení a strategie Intelligent Manageability, které jsou u vybraných

Více

Program Computer Setup

Program Computer Setup Program Computer Setup Číslo dokumentu: 383705-221 Kv ten 2005 Obsah Program Computer Setup Rejst ík Přístup k programu Computer Setup............... 2 Výchozí nastavení programu Computer Setup.......

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://cs.yourpdfguides.com/dref/869452

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://cs.yourpdfguides.com/dref/869452 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu:

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: 410173-221 Leden 2006 Obsah 1 ešení pro správu klientských počítač Konfigurace a nasazení....................... 1 2 Správa a aktualizace

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 405762-221 Kv ten 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007 Externí za ízení Číslo dokumentu: 430221-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1 2

Více

Vaše uživatelský manuál HP DX6050 MICROTOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/865246

Vaše uživatelský manuál HP DX6050 MICROTOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/865246 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP DX6050 MICROTOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 160. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Počítače HP Elite 7000 MT Series PC

Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Počítače HP Elite 7000 MT Series PC Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Počítače HP Elite 7000 MT Series PC Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

Vaše uživatelský manuál HP DX6050 MICROTOWER

Vaše uživatelský manuál HP DX6050 MICROTOWER Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP DX6050 MICROTOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DC5850 SMALL FORM FACTOR PC

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DC5850 SMALL FORM FACTOR PC Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ DC5850 SMALL FORM FACTOR PC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP

Více

Externí zařízení Uživatelská příručka

Externí zařízení Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

P íručka správy osobního počítače Počítače Business Desktop dx5150 Series

P íručka správy osobního počítače Počítače Business Desktop dx5150 Series Počítače Business Desktop dx5150 Series Číslo dokumentu: 375370-222 Únor 2005 Tato příručka obsahuje definice a pokyny k použití funkcí zabezpečení a strategie Intelligent Manageability, které jsou u vybraných

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Důležité

Více

P íručka správy osobního počítače Stolní počítače pro obchodní účely

P íručka správy osobního počítače Stolní počítače pro obchodní účely P íručka správy osobního počítače Stolní počítače pro obchodní účely Číslo dokumentu: 312947-222 zá í 2003 Tato příručka obsahuje definice a pokyny k použití funkcí zabezpečení a strategie Intelligent

Více

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka (c) Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation Informace uvedené v této příručce

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. B ezen 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. B ezen 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 396847-221 B ezen 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DC7800 SMALL FORM FACTOR PC

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DC7800 SMALL FORM FACTOR PC Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ DC7800 SMALL FORM FACTOR PC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP

Více

Správa a tisk Uživatelská příručka

Správa a tisk Uživatelská příručka Správa a tisk Uživatelská příručka Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Intel a Centrino jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DC7600 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://cs.yourpdfguides.com/dref/860839

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DC7600 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://cs.yourpdfguides.com/dref/860839 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ DC7600 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP

Více

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo b Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 177922-224 květen 2002 Tato příručka obsahuje definice a pokyny k použití funkcí řadiče síťového rozhraní

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZYXEL PRESTIGE 320W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZYXEL PRESTIGE 320W v

Více

Vaše uživatelský manuál HP DX5150 MICROTOWER PC http://cs.yourpdfguides.com/dref/865758

Vaše uživatelský manuál HP DX5150 MICROTOWER PC http://cs.yourpdfguides.com/dref/865758 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP DX5150 MICROTOWER PC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Začínáme Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Začínáme Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo 191077-225_cz.book Page i Wednesday, March 20, 2002 2:04 PM b Začínáme Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 191077-225 Květen 2002 V této příručce naleznete informace

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Rychlá instalace a příručka Začínáme Evo D500 Ultra-Slim Desktop Osobní počítač

Rychlá instalace a příručka Začínáme Evo D500 Ultra-Slim Desktop Osobní počítač b Rychlá instalace a příručka Začínáme Evo D500 Ultra-Slim Desktop Osobní počítač Číslo dokumentu: 250893-221 Listopad 2001 Tato příručka vám usnadní počáteční instalaci hardwaru a softwaru osobního počítače

Více

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PLANTRONICS DISCOVERY 925. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Správa a tisk Uživatelská příručka

Správa a tisk Uživatelská příručka Správa a tisk Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Intel a Centrino jsou registrované ochranné

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION A6500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION A6500 v uživatelské

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Nastavení počítače Uživatelská příručka

Nastavení počítače Uživatelská příručka Nastavení počítače Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Computer Setup Uživatelská příručka

Computer Setup Uživatelská příručka Computer Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Řešení pro správu klientů a mobilní tisk

Řešení pro správu klientů a mobilní tisk Řešení pro správu klientů a mobilní tisk Uživatelská příručka (c) Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation

Více

Zálohování v MS Windows 10

Zálohování v MS Windows 10 Zálohování v MS Windows 10 Historie souborů Způsob zálohování jako v MS Windows 8.1 Nastavení Aktualizace a zabezpečení Zálohování nebo Ovládací panely Systém a zabezpečení - Historie souborů Přidat jednotku

Více

P íručka k nástroji Computer Setup (F10) Osobní počítače pro obchodní účely

P íručka k nástroji Computer Setup (F10) Osobní počítače pro obchodní účely P íručka k nástroji Computer Setup (F10) Osobní počítače pro obchodní účely Číslo dokumentu: 361206-221 Kv ten 2004 Tato příručka obsahuje pokyny k použití nástroje Computer Setup. Tento nástroj slouží

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 360D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Computer Setup Uživatelská příručka

Computer Setup Uživatelská příručka Computer Setup Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Vaše uživatelský manuál ESET MOBILE ANTIVIRUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3823096

Vaše uživatelský manuál ESET MOBILE ANTIVIRUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3823096 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ESET MOBILE ANTIVIRUS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ESET MOBILE ANTIVIRUS

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point Prvodce pro rychlou instalaci EW-7206Apg Wireless LAN Access Point 0 Rychlá instalace ESKY Ped zahájením zapojování zaízení EW-7206APg provte, zda máte pístup k Internetu prostednictvím širokopásmového

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Windows je ochranná známka skupiny společností Microsoft. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky

Více

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907901

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907901 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo b Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 215867-224 Květen 2002 Tato příručka obsahuje pokyny k použití nástroje Computer Setup.

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

P íručka komunikace prost ednictvím sít a Internetu Stolní počítače pro obchodní účely

P íručka komunikace prost ednictvím sít a Internetu Stolní počítače pro obchodní účely P íručka komunikace prost ednictvím sít a Internetu Stolní počítače pro obchodní účely Číslo dokumentu: 312968-221 únor 2003 Tato příručka obsahuje definice a pokyny k použití funkcí řadiče síťového rozhraní

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ IPAQ LEGACY-FREE PC

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ IPAQ LEGACY-FREE PC Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ IPAQ LEGACY-FREE PC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Rychlá instalace a p íručka Začínáme Firemní počítače Počítač ady dx2100 v provedení Microtower

Rychlá instalace a p íručka Začínáme Firemní počítače Počítač ady dx2100 v provedení Microtower Rychlá instalace a p íručka Začínáme Firemní počítače Počítač ady dx2100 v provedení Microtower Číslo dokumentu: 403285-221 Zá í 2005 Tato příručka obsahuje základní informace o instalaci a údržbě počítače.

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ IPAQ LEGACY-FREE PC

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ IPAQ LEGACY-FREE PC Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ IPAQ LEGACY-FREE PC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ PRESARIO V6065EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ PRESARIO

Více

Kontrola obsahu balení

Kontrola obsahu balení Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005

ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005 ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005 Obsah 1 Rychlá ešení Počítač nelze spustit............................. 1 2 Obrazovka počítače je prázdná.................... 1 3 Software nepracuje

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672..., OZW772 a OCI670

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672..., OZW772 a OCI670 Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672..., OZW772 a OCI670 Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru

Více

Aktualizace, zálohování a obnovení softwaru. Číslo dokumentu:

Aktualizace, zálohování a obnovení softwaru. Číslo dokumentu: Aktualizace, zálohování a obnovení softwaru Číslo dokumentu: 405533-221 Leden 2006 Obsah 1 Aktualizace softwaru Získání automatických aktualizací softwaru společnosti HP.................................

Více

Vaše uživatelský manuál SUUNTO ELEMENTUM VENTUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804868

Vaše uživatelský manuál SUUNTO ELEMENTUM VENTUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SUUNTO ELEMENTUM VENTUS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

HP COMPAQ D530 ULTRA-SLIM DESKTOP DESKTOP PC

HP COMPAQ D530 ULTRA-SLIM DESKTOP DESKTOP PC Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ D530 ULTRA-SLIM DESKTOP DESKTOP PC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ MINI CQ10-800SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4170737

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ MINI CQ10-800SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4170737 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ MINI CQ10-800SA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ MINI

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka (c) Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DX2450 MICROTOWER PC

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DX2450 MICROTOWER PC Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ DX2450 MICROTOWER PC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více