Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 2001-2010"

Transkript

1 VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí září 21 Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech Iveta Ratmanová 1 Abstrakt Změny parametrů výpočtu daně z příjmů fyzických osob vyvolávají nejen změny rozsahu zdanění konkrétního poplatníka, ale mohou také vyvolávat změny v rozsahu zdanění poplatníka v závislosti na výši jeho příjmů. Cílem příspěvku je analyzovat vývoj hodnot ukazatele průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby vybraného poplatníka v ČR v letech Klíčová slova osobní důchodová daň, daňové zatížení, průměrná osobní sazba daně, progresivita průměrné sazby. 1. Úvod Daň z příjmů fyzických osob byla od svého zavedení v roce 1993 mnohokrát novelizována, k významným změnám patří např. změna nezdanitelných částí základu daně z titulu poplatníka a vyživovaných osob na položky slev na dani, změny sazeb daně nebo změny v uplatňování položek sociálního a zdravotního pojištění jako daňově uznatelného výdaje u poplatníka s příjmy ze závislé činnosti. Změny jednotlivých parametrů výpočtu osobní důchodové daně vyvolávají nejen změny rozsahu zdanění konkrétního poplatníka, ale mohou také vyvolávat změny v rozsahu zdanění poplatníka v závislosti na výši jeho příjmů. Cílem příspěvku je analyzovat vývoj hodnot ukazatele průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby vybraného poplatníka v ČR v letech Charakteristika daně z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších platných předpisů. Poplatníkem této daně je fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky popř. obvykle se na tomto území zdržující. Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky, příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu a ostatní příjmy. Při výpočtu výše daně se vychází ze základu daně, který je zjišťován jako rozdíl mezi příjmy a výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů za zdaňovací období (kalendářní rok). Základ daně lze snížit o položky tzv. odpočtů, kterými jsou např. hodnota darů, hodnota příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo 1 Ing. Iveta Ratmanová, Ph.D., Katedra financí, Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Sokolská třída 33, Ostrava, Tento příspěvek vznikl v rámci řešení grantu GAČR: 42/8/1234.

2 VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí září 21 na jeho soukromé životní pojištění a další). Snížený základ daně je nutno zaokrouhlit na celé stovky dolů, z jeho hodnoty je následně pomocí sazby daně vyčíslena daň. Sazba daně z příjmů fyzických osob byla do roku 27 klouzavě progresivní, přehled sazeb daně pro jednotlivá zdaňovací období let je uveden v příloze (viz Tab. č. 1), od zdaňovacího období roku 28 je sazba daně lineární, a to ve výši %. Takto zjištěnou daň poplatníka je možno ještě snížit o položky slev na dani zohledňující poplatníka a jeho rodinnou situaci, tyto slevy jsou zavedeny od roku 26 a nahradily původní nezdanitelné části základu daně. Přehled nezdanitelných částí základu daně a slev na dani z titulu poplatníka a vyživovaných osob je uveden v příloze (viz Tab. č. 2). 3. Ukazatele daňového zatížení a daňové progresivity Pro analýzu, hodnocení a komparaci daňového zatížení poplatníků lze použít ukazatele míry daňového zatížení, které umožňují kvantifikovat rozsah zdanění poplatníka a dále také ukazatele míry daňové progresivity, které posuzují rozdílnost rozsahu zdanění v závislosti na výši příjmů poplatníka. Při posuzování daňového zatížení jednotlivce lze vycházet z výsledků zjištěných pomocí simulačních modelů daného poplatníka. Tyto modely mohou být konstruovány pro rozdílné typy poplatníků odlišující se rodinnou situací a pro zjednodušení je vhodné předpokládat, že se jedná o poplatníky s příjmy ze zaměstnání. Hodnoty ukazatelů daňového zatížení poplatníka jsou vyčíslovány při respektování konkrétní legislativní úpravy osobní důchodové daně pro různé úrovně příjmů, které jsou představovány rozdílnými násobky průměrné mzdy. Rozsah zdanění poplatníka je možno kvantifikovat např. pomocí ukazatele průměrné osobní sazby daně (PATR, angl. Personal Average Tax Rate), který představuje podíl součtu osobní důchodové daně a příspěvků na sociální zabezpečení placených zaměstnancem na hrubých příjmech ze zaměstnání a lze jej vyčíslit dle vztahu IT + SSC PATR = ES, (1) GWE kde IT je osobní důchodová daň (angl. Income Tax), SSC ES představují příspěvky na sociální zabezpečení placené zaměstnancem (angl. Employees Social Security Contributions) a GWE jsou hrubé příjmy ze zaměstnání (angl. Gross Wage Earnings). Rozdílnost rozsahu zdanění v závislosti na výši příjmů poplatníka je možno posuzovat pomocí ukazatelů lokální progresivity, které zpravidla vyčíslují změny daňové sazby, daňové povinnosti nebo čistého příjmu mezi konkrétními hodnotami příjmů poplatníka Y a Y 1, tyto ukazatele bývají označovány jako ukazatele intervalové progresivity. Progresivitu zdanění lze kvantifikovat např. pomocí ukazatele progresivity průměrné sazby (P ATR ), jehož hodnotu lze vyčíslit dle obecného vztahu P ATR T 1 /Y 1 T /Y =, (2) Y 1 Y kde Y je hrubý příjem poplatníka, přičemž platí Y <Y 1, T je osobní důchodová daň, indexy a 1 odpovídají krajním mezím intervalu příjmů poplatníka. Pokud je zjištěná hodnota ukazatele progresivity průměrné sazby daně kladná, jedná se o progresivní daň (tj. míra zdanění poplatníka se zvyšuje s rostoucím příjmem poplatníka), pokud je rovna nule, jedná se o proporcionální daň (tj. míra zdanění poplatníka se nemění se změnou výše příjmu poplatníka), v případě záporné hodnoty ukazatele se jedná o regresivní zdanění (tj. míra zdanění poplatníka klesá s růstem příjmu poplatníka).

3 VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí září Posouzení vývoje hodnot ukazatele průměrné osobní sazby daně pro vybraného poplatníka Vývoj hodnot ukazatele průměrné osobní sazby daně je posuzován za období let 21 až 21, a to z hlediska rozdílné sociální situace poplatníka, výše příjmů poplatníka a vývoje v čase. Pro posouzení daňového zatížení jsou přijaty následující zjednodušující předpoklady: poplatník má příjmy pouze ze závislé činnosti, příjmy poplatníka jsou odvozeny od průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR (Zdroj: ČSÚ), pro období let 21 až 29 je použita průměrná měsíční mzda daného roku, pro rok 21 je použita průměrná mzda za 1. a 2. čtvrtletí tohoto roku (viz Příloha Tab. č. 3), uvažuje se s příjmy poplatníka v intervalu - 4, poplatník se posuzuje ve dvou rodinných situacích, které se odlišují v uplatňování vyživovaných osob, a to poplatník A (bezdětný poplatník) a B (poplatník a dvě vyživované děti), poplatníci A a B neuplatňují žádné další položky odpočtů či slev na dani. Hodnoty ukazatele průměrné osobní sazby daně poplatníků A a B jsou vyčísleny dle vztahu (1) s použitím skutečných parametrů výpočtu osobní důchodové daně v jednotlivých letech sledovaného období nejprve pro skutečnou průměrnou mzdu daného roku. Následující grafy zachycují průběh zjištěných hodnot ukazatele pro oba posuzované poplatníky. PATR (% ) Obr.č. 1 PATR poplatníka A PATR (%) Obr.č. 2 PATR poplatníka B Na základě zjištěných hodnot ukazatele průměrné osobní sazby daně lze konstatovat, že pro stejnou úroveň příjmů jsou hodnoty ukazatele poplatníka A ve srovnání poplatníkem B vždy vyšší a dále, že hodnoty ukazatele poplatníka A vždy s růstem příjmu rostou. Obdobný závěr lze učinit i pro poplatníka B, nicméně lze zaznamenat i pokles hodnoty ukazatele, tento je vyvolán výplatou daňového bonusu u poplatníka s příjmy do cca 5. Pro výpočet hodnot ukazatele byly použity skutečné hodnoty průměrné mzdy v jednotlivých letech, v takto zjištěných hodnotách ukazatele se ovšem také projevují změny vyvolané rozdílnou úrovní nezávisle proměnné veličiny v jednotlivých letech. Pro posouzení vývoje hodnot ukazatele průměrné osobní sazby daně v čase je proto vhodné vyčíslit hodnoty tohoto ukazatele při použití konstantní úrovně nezávisle proměnné veličiny, takto lze současně posoudit také dopad změn parametrů osobní důchodové daně v jednotlivých letech sledovaného období na hodnotu ukazatele. Hodnoty ukazatele jsou tedy vyčísleny také pro konstantní úroveň nezávisle proměnné veličiny ( Kč), tato hodnota je průměrnou hodnotou průměrných mezd v letech Průběh zjištěných hodnot ukazatele pro oba testované poplatníky je zachycen v následujících grafech.

4 VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí září 21 Obr.č. 3 PATR poplatníka A při konstantní mzdě 3 PATR (%) Z grafického znázornění průběhu hodnot ukazatele průměrné osobní sazby daně pro poplatníka A (viz Obr. 3) je zřejmé, že hodnoty ukazatele jsou ve stejné výši pro podmínky platné v letech 21 až, v tomto období nedošlo ke změně vstupních parametrů výpočtu osobní důchodové daně. Odlišný vývoj pro podmínky let 26 a 27 je způsoben nahrazením nezdanitelných částí základu daně na poplatníka a vyživované osoby položkami slev na dani a dále snížením mezních sazeb daně pro první a druhé daňové pásmo daně se současným rozšířením hranice pro první pásmo, tato změna znamenala snížení hodnot ukazatele pro poplatníky s příjmy v intervalu 18 % konstantní úrovně průměrné mzdy. Pro období let 28 až 21 je významnou změnou nahrazení klouzavě progresivní sazby daně lineární sazbou daně a současně zvýšení částek slev na dani. Tyto změny vyvolaly snížení hodnot ukazatele jednak pro poplatníky s příjmy v intervalu 3 1 % konstantní průměrné mzdy, ale také pro poplatníky s příjmy převyšujícími 17 % konstantní průměrné mzdy, u těchto poplatníků se jedná o výrazné snížení hodnot ukazatele oproti předcházejícímu období. Pokles hodnot ukazatele a posun křivky ukazatele pro období let 29 a 21 oproti roku 28 je vyvolán snížením výše povinných příspěvků na sociální zabezpečení. Z průběhu hodnot ukazatele poplatníka A vyplývá, že rozsah zdanění daní z příjmů fyzických osob bezdětného poplatníka s růstem jeho příjmu vždy roste a pro danou úroveň příjmů se v čase snižuje. U hodnot ukazatele průměrné osobní sazby daně poplatníka s dětmi je možno kromě výše uvedených změn sledovat také vliv změn parametrů výpočtu daně z příjmů fyzických osob zohledňujících vyživované dítě (viz Obr. 4a a Obr. 4b, na Obr. 4b jsou z důvodu lepší přehlednosti zachyceny pouze kladné hodnoty ukazatele). 3 2 Obr.č. 4a PATR poplatníka B při konstantní mzdě 3 Obr.č. 4b PATR poplatníka B při konstantní mzdě (detail) PATR (%) PATR (%) V posuzovaném období let došlo nejprve v roce 24 k navýšení nezdanitelné části základu daně na vyživované dítě, v roce došlo k nahrazení této nezdanitelné části

5 VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí září 21 základu daně tzv. daňovým zvýhodněním, které je možno při splnění určitých podmínek uplatnit i formou daňového bonusu. Z průběhu hodnot ukazatele pro podmínky platné v letech 21 až 24 a v letech až 21 jednoznačně vyplývá, že hodnoty ukazatele v období let 21 až 24 jsou pro poplatníky s příjmy v intervalu 17 % konstantní průměrné mzdy vyšší než v podmínkách let až 21. Ze srovnání vývoje hodnot ukazatele v podmínkách klouzavě progresivní sazby daně (v letech 21 až 27) a lineární sazby daně (v letech 28 až 21) je zřejmé, že se změnou použitého typu sazby daně při současném zvýšením částek slev na dani došlo k výraznému poklesu hodnot ukazatele průměrné osobní sazby daně v celém testovaném intervalu referenční příjmové úrovně. Z průběhu hodnot ukazatele pro poplatníka B vyplývá, že rozsah zdanění daní z příjmů fyzických osob poplatníka s vyživovanými dětmi zpravidla s růstem příjmů poplatníka roste (výjimkou je interval příjmů poplatníka, ve kterém je vyplácen daňový bonus) a pro danou úroveň příjmů v čase klesá (výjimkou bylo období pro příjmy vyšší než 19 % konstantní průměrné mzdy, kdy došlo k nepatrnému zvýšení hodnot ukazatele). Rozsah zdanění poplatníka s vyživovanými dětmi je pro danou úroveň příjmů vždy nižší než rozsah zdanění bezdětného poplatníka. 5. Posouzení progresivity průměrné sazby daně pro vybraného poplatníka Hodnoty ukazatele progresivity průměrné sazby daně jsou vyčísleny dle vztahu (2) pro poplatníka A a B s konstantní průměrnou mzdou Kč pro změnu příjmů poplatníka o 2 % (tj. předpokládá se zvýšení příjmů poplatníka o 375 Kč). Průběh zjištěných hodnot ukazatele pro podmínky platné v jednotlivých letech sledovaného období je zachycen v následujících grafech. Obr.č. 5 Progresivita průměrné sazby daně poplatníka A,3, Obr.č. 6 Progresivita průměrné sazby daně poplatníka B ,2 -,3, -,6,1,5 -, , Na základě zjištěných hodnot ukazatele progresivity sazby daně a jejich grafického znázornění (viz Obr. 5) je možno konstatovat, že pro počáteční hodnoty testovaných příjmů poplatníka A je působením nezdanitelných částí základu daně popř. slev na dani zjištěna nejprve nulová výše daně, tomu odpovídá nulová hodnota ukazatele progresivity. Od úrovně příjmů poplatníka pro kterou je zjištěna nenulová výše daně jsou hodnoty ukazatele progresivity sazby daně kladné. Průběh hodnot ukazatele progresivity průměrné sazby poplatníka B je zachycen na Obr. 6 a na Obr. 6a a Obr. 6b, které jsou z důvodu větší přehlednosti detailním zachycením průběhu

6 VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí září 21 všech kladných hodnot ukazatele (Obr. 6a) a pouze části kladných hodnot ukazatele (Obr. 6b) umožňujícím snadnější identifikaci průběhu křivek ukazatele v jednotlivých letech sledovaného období. Obr.č. 6a Progresivita průměrné sazby daně poplatníka B (kladné hodnoty ukazatele),1,8 Obr.č. 6b Progresivita průměrné sazby daně poplatníka B (detail kladných hodnot ukazatele),45,4,,3,6,4,2,,2,,1, Na základě zjištěných hodnot ukazatele progresivity sazby daně a jejich grafického znázornění (viz Obr. 6, Obr. 6a, Obr. 6b) je možno konstatovat, že pro počáteční hodnoty testovaných příjmů poplatníka B je působením nezdanitelných částí základu daně popř. slev na dani a nesplněním podmínek pro výplatu daňového bonusu zjištěna nejprve nulová výše daně, hodnota ukazatele progresivity je tedy rovna nule. Pokud poplatník dosáhne ročních příjmů ve výši odpovídající šestinásobku minimální mzdy platné na počátku daného roku, jsou splněny podmínky pro výplatu daňového bonusu, tato situace způsobí záporné hodnoty ukazatele progresivity. Od úrovně příjmů poplatníka pro kterou je daňové zvýhodnění uplatňováno pouze formou slevy na dani, jsou hodnoty ukazatele progresivity sazby daně již pouze kladné. Pro období let 21- je průběh hodnot ukazatele poplatníka A totožný, k horizontálnímu posunu křivky dochází v letech 26 a 27, tj. v období v kterém došlo ke snížení mezních sazeb daně pro první a druhé daňové pásmo, rozšíření prvního daňového pásma a nahrazení nezdanitelných částí základu daně položkami slev na dani. Průběh křivky progresivity sazby daně poplatníka A v letech se odlišuje od průběhu křivky v roce 27, opět došlo k horizontálnímu posunu křivky ukazatele progresivity průměrné sazby daně a dále také k vyhlazení jejího průběhu. Horizontální posun křivky je vyvolán výrazným zvýšením částek slev na dani na poplatníka, změna sklonu křivky ukazatele pro období let je způsobena zdaněním příjmů spadajících do původního prvního daňového pásma vyšší sazbou daně než v roce 27 a naopak zdaněním příjmů spadajících do původního druhého, třetího a čtvrtého daňového pásma nižší mezní sazbou daně. Vyhlazení průběhu křivky ukazatele od skokových změn v jejím průběhu je způsobeno odstraněním daňových pásem. V průběhu křivek ukazatele progresivity sazby daně pro poplatníka B lze kromě výše uvedených změn identifikovat také úpravy v oblasti uplatňování vyživovaných dětí, kdy nejprve byla v roce 24 zvýšena nezdanitelná část základu daně z titulu vyživovaných dětí, od roku došlo k nahrazení této položky daňovým zvýhodněním, v letech 28 a 21 došlo ke zvýšení této částky. Na základě zjištěných hodnot ukazatele progresivity sazby daně lze konstatovat, že daň z příjmů fyzických osob posuzovaného poplatníka A i B je daní progresivní, a to jak v podmínkách klouzavě progresivní sazby daně, tak také v podmínkách lineární sazby daně.

7 VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí září Závěr Rozsah zdanění osobní důchodovou daní bezdětného poplatníka a poplatníka se dvěma vyživovanými dětmi poplatníka v letech byl kvantifikován pomocí ukazatele průměrné osobní sazby daně. Hodnoty ukazatele byly vyčísleny za předpokladu příjmů ze závislé činnosti v intervalu - 4 % skutečné průměrné mzdy v daném roce, takto byl zjištěn skutečný rozsah zdanění, a dále také při použití konstantní příjmové úrovně, a to pro identifikaci změn v rozsahu zdanění v čase. Ze zjištěných hodnot ukazatele průměrné osobní sazby daně vyplývá, že rozsah zdanění daní z příjmů fyzických osob bezdětného poplatníka i poplatníka s vyživovanými dětmi s růstem jeho příjmu roste (výjimku představují pouze situace, kdy je poplatníkovi vyplácen daňový bonus), pro danou úroveň příjmů v čase klesá a pro poplatníka s vyživovanými dětmi je pro danou úroveň příjmů rozsah zdanění vždy menší než pro bezdětného poplatníka. Ze srovnání vývoje hodnot ukazatele v podmínkách klouzavě progresivní sazby daně a lineární sazby daně se současným zvýšením částek slev na dani vyplývá, že došlo k výraznému poklesu hodnot ukazatele průměrné osobní sazby daně v celém intervalu příjmů obou posuzovaných poplatníků. Změny v rozsahu zdanění poplatníka v závislosti na výši jeho příjmů byly kvantifikovány pomocí ukazatele progresivity sazby daně, hodnoty ukazatele byly vyčísleny pro bezdětného poplatníka a poplatníka se dvěma vyživovanými dětmi s příjmy ze závislé činnosti v intervalu - 4 % konstantní mzdy za předpokladu jejich zvýšení o 2 %. Ze zjištěných hodnot ukazatele progresivity sazby daně vyplývá, že rozsah zdanění daní z příjmů fyzických osob bezdětného poplatníka a poplatníka s vyživovanými dětmi se s výší příjmů mění. Pro počáteční hodnoty z intervalu testovaných příjmů poplatníků A a B byly zjištěny nejprve ukazatele progresivity sazby daně rovny nule (odpovídají nulové dani poplatníka z důvodu uplatnění základní nezdanitelné části základu daně popř. slevy na dani z titulu poplatníka). Pokud u poplatníka vyživujícího děti s růstem jeho příjmu budou splněny podmínky pro výplatu daňového bonusu, potom tato skutečnost způsobí záporné hodnoty ukazatele progresivity. Od úrovně příjmů bezdětného poplatníka, pro kterou bude vyčíslena nenulová daň nebo u poplatníka vyživujícího děti s takovou úrovní příjmů, která umožní uplatňování daňového zvýhodnění již pouze formou slevy na dani, jsou hodnoty ukazatele progresivity sazby daně již pouze kladné, což signalizuje progresivní zdanění. Literatura [1] KINKOR, J. Měření daňové progresivity. Finance a úvěr, ročník 44, č. 9, s ISSN [2] KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 4. vyd. Praha: ASPI, s. ISBN [3] KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie úvod do problematiky. 1. vyd. Praha: ASPI,. 112 s. ISBN [4] KUBÁTOVÁ, K. a kol. Moderní průvodce daňovým systémem. Praha: Grada, s. ISBN [5] MUSGRAVE, P., MUSGRAVE, R. Veřejné finance v teorii a praxi. Praha: Management Press, s. ISBN [6] MUSGRAVE, R. A., THIN, T. Income Tax Progression, The Journal of Political Economy, Vol. 56, No. 6 (Dec., 1948), pp

8 VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí září 21 [7] SVÁTKOVÁ, S. Bakalářské minimum z daní. Praha: Trizonia, s. ISBN [8] ŠIROKÝ, J. Daňové teorie s praktickou aplikací. Praha: C. H. Beck, s. ISBN [9] VANČUROVÁ, A. a kol. Daňový systém ČR 28 aneb učebnice daňového práva. 9. vyd. Praha: VOX, s. ISBN [1] Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. [11] Zákon č. 261/27 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů [12] [13] [14] Summary The aim of the paper is parameter changes in personal tax calculation causes changes not only in the scope of the taxation, but can cause changes in the scope of taxation with respect to his income. The aim of the paper is to analyze evolution of the personal average tax rate and average rate progression of the selected tax payer in the Czech Republic during periods.

9 VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí září 21 Příloha Základ daně ze základu Základ daně ze základu Daň daně Daň daně od Kč do Kč přesahujícího od Kč do Kč přesahujícího 19 2 % % Kč+ 2 % 19 2 Kč Kč + 19 % Kč Kč + % Kč Kč+ % Kč a více Kč + 32 % Kč a více Kč + 32 % Kč Zdroj: zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,ve znění pozdějších předpisů Tab. č. 1 Sazby daně z příjmů fyzických osob v letech Zdaňovací období Nezdanitelné části základu daně Slevy na dani Poplatník Manželka Vyživované dítě Částečný invalidní důchod Plný invalidní důchod Držitel průkazu ZTP/P Studium Zdroj: zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,ve znění pozdějších předpisů Tab.č. 2 Položky nezdanitelných částí základu daně a slev na dani u daně z příjmů fyzických osob z titulu uplatnění poplatníka a jeho sociální situace (v Kč) a 2.Q Průměrná mzda Zdroj: Český statistický úřad Tab.č. 3 Průměrná měsíční mzda v ČR v letech (v Kč)

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

Analýza vývoje hodnot ukazatele průměrné osobní sazby daně u vybraných typů poplatníků v ČR v letech 2001-2009

Analýza vývoje hodnot ukazatele průměrné osobní sazby daně u vybraných typů poplatníků v ČR v letech 2001-2009 Analýza vývoje hodnot ukazatele průměrné osobní sazby daně u vybraných typů poplatníků v ČR v letech 21-29 Iveta Ratmanová 1 Abstrakt Změny jednotlivých parametrů výpočtu osobní důchodové daně se promítají

Více

Analýza citlivosti vybraných mikroekonomických ukazatelů daňového zatížení na změny parametrů výpočtu osobní důchodové daně

Analýza citlivosti vybraných mikroekonomických ukazatelů daňového zatížení na změny parametrů výpočtu osobní důchodové daně VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí.-. září 8 Analýza citlivosti vybraných mikroekonomických ukazatelů daňového zatížení na změny parametrů výpočtu osobní důchodové daně Iveta Ratmanová

Více

Vliv změny ve způsobu daňového uplatňování vyživovaného dítěte na vybrané typy domácností v České republice

Vliv změny ve způsobu daňového uplatňování vyživovaného dítěte na vybrané typy domácností v České republice Vliv změny ve způsobu daňového uplatňování vyživovaného dítěte na vybrané typy domácností v České republice Iveta Ratmanová 1 Abstrakt S účinností od 1. 1. 25 došlo v oblasti daně z příjmů fyzických osob

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Ing. Miriam Jandlová Tematický celek: Daňová soustava ČR Cílová skupina: žáci střední školy s výukou ekonomických předmětů Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ

VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ Katedra veřejné ekonomiky, Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava Abstrakt Příspěvek uvádí základní

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DANĚ Z PŘÍJMU V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

David Prušvic 1 Jiří Přibyl 2. VÚPSV Praha 2006

David Prušvic 1 Jiří Přibyl 2. VÚPSV Praha 2006 Komparace zatížení pracovních příjmů reprezentativních typů domácností zaměstnanců v České a Slovenské republice osobní důchodovou daní a příspěvky na sociální zabezpečení David Prušvic 1 Jiří Přibyl 2

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.7/1.5./34.536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 201 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

ZÁKLAD DANĚ SUPERHRUBÁ MZDA VERSUS HRUBÁ MZDA ZAMĚSTNANCE

ZÁKLAD DANĚ SUPERHRUBÁ MZDA VERSUS HRUBÁ MZDA ZAMĚSTNANCE ZÁKLAD DANĚ SUPERHRUBÁ MZDA VERSUS HRUBÁ MZDA ZAMĚSTNANCE Marcela Prausová Klíčová slova: Mzda, superhrubá mzda, základ daně, zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmu fyzických osob, rovná daň, progresivní

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Dobříši Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 0 9 9 9 0 Rodné číslo 6 0 9 / 9 9 03 DAP ) řádné opravné 04 Kód rozlišení

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Vliv zvýšených paušálních výdaj na da ovou povinnost podnikatel fyzických osob Ing. Hana ermáková, rok 2005 od roku 2006. zvýšení paušálních výdaj P

Vliv zvýšených paušálních výdaj na da ovou povinnost podnikatel fyzických osob Ing. Hana ermáková, rok 2005 od roku 2006. zvýšení paušálních výdaj P Vliv zvýšených paušálních výdajů na daňovou povinnost podnikatelů fyzických osob Ing. Hana Čermáková, odborný asistent JČU Č. Budějovice, Zemědělská fakulta, katedra účetnictví a financí Cílem novely zákona

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

České daně před volbami: Kdo a kolik platí?

České daně před volbami: Kdo a kolik platí? České daně před volbami: Kdo a kolik platí? Libor Dušek Klára Kalíšková Daniel Münich 8. října 2013 Prezentované výsledky vznikly v rámci výzkumného projektu financovaného Technologickou agenturou ČR (TD010033)

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech Daňové identifi kační číslo

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Dopad reformy daně z příjmu 2008 na progresi zdanění zaměstnanců

Dopad reformy daně z příjmu 2008 na progresi zdanění zaměstnanců Dopad reformy daně z příjmu 2008 na progresi zdanění zaměstnanců Seminární práce pro kurz 1VF200 - Veřejné finance II Michal Dvořák Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická Záměr Cílem studie

Více

HODNOCENÍ ZMĚN VE ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ČR EVALUATION OF CHANGES IN TAXATION OF INDIVIDUALS IN THE CZECH REPUBLIC.

HODNOCENÍ ZMĚN VE ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ČR EVALUATION OF CHANGES IN TAXATION OF INDIVIDUALS IN THE CZECH REPUBLIC. HODNOCENÍ ZMĚN VE ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ČR EVALUATION OF CHANGES IN TAXATION OF INDIVIDUALS IN THE CZECH REPUBLIC Josef Březina Anotace: Příspěvek se zabývá připravovanými změnami v zákoně o

Více

Daňová zátěž zaměstnanců superhrubá mzda 1 Jana Janoušková

Daňová zátěž zaměstnanců superhrubá mzda 1 Jana Janoušková Daňová zátěž zaměstnanců superhrubá mzda 1 Jana Janoušková Klíčová slova Reforma veřejných financí, daň z příjmů fyzických osob, závislá činnost, mzda, slevy na dani Abstrakt Rok 2008 v souvislosti s reformou

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně.

Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně. 1.1 Sazba daně Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně. I když obecně může mít podobu v podstatě jakéhokoliv výpočtového algoritmu,

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a)

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a) df_12dpfoz5457_22.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu)

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

JAK SPOČÍTAT VÝPLATU. Finanční matematika 20

JAK SPOČÍTAT VÝPLATU. Finanční matematika 20 JAK SPOČÍTAT VÝPLATU Finanční matematika 20 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob dz_dpfo5405_9.pdf - Adobe Acrobat Professional Finančnímu úřadu pro Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové

Více

Zdanění dluhopisů ERSTE

Zdanění dluhopisů ERSTE Zdanění dluhopisů ERSTE Úrokové příjmy ze zahraničních dluhopisů nejsou na rozdíl od dluhopisů České spořitelny zdaněny konečnou srážkovou daní. Za zdanění těchto příjmů odpovídá daňový poplatník, který

Více

Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) Poplatníci daně

Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) Poplatníci daně Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) kritérium dělení: Poplatníci daně Místo bydliště / místo obvyklého zdržování daňový rezident neomezená daňová povinnost, tj. z celosvětových příjmů daňový nerezident

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Daňové identifikační číslo C Z 02 Rodné číslo 03 DAP 1 ) řádné opravné 04 Kód rozlišení typu DAP 1 ) prohlášení

Více

Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení

Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz Telefon: 221 183 225 http://seb.soc.cas.cz Oddělení ekonomické sociologie,

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2008 Strana 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky Byly přidány následující nové mzdové složky MZS 2624 - Zdr. poj. - úhrn VZ mimo PP - Mzs slouží k

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Vliv daně z příjmů a daně z přidané hodnoty na riziko reálných investic

Vliv daně z příjmů a daně z přidané hodnoty na riziko reálných investic Vliv daně z příjmů a daně z přidané hodnoty na riziko reálných investic Iveta Ratmanová, Ondřej Fasora 1 Abstrakt I přes snahy o zajištění efektivnosti daňových systémů je chování ekonomických subjektů

Více

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15 Jak vyplnit prohlášení na 2015 a uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Vypořádání daně z příjmů za uplynulé zdaňovací období

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Zaměstnanci firem a daňové zatížení. 1. Úvod. 2. Důchodové daně

Zaměstnanci firem a daňové zatížení. 1. Úvod. 2. Důchodové daně Zaměstnanci firem a daňové zatížení JANA JANOUŠKOVÁ 1, IVANA BARTECZKOVÁ Ing. Jana Janoušková, Ph.D. Katedra účetnictví, OPF SU Karviná janousková@opf.slu.cz Ing. Ivana Barteczková, Katedra účetnictví,

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Daňové identifi kační číslo C Z 02 Rodné číslo / 03 DAP 1 ) řádné opravné 04 Kód rozlišení typu DAP 2 ) dodatečné

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES

FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB POROVNÁNÍ SOUČASNÉ

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

Daň z příjmů fyzických osob. Poplatníci daně

Daň z příjmů fyzických osob. Poplatníci daně Daň z příjmů fyzických osob Poplatníci daně kritérium dělení: Místo bydliště nebo místo obvyklého zdržování Daňový rezident neomezená daňová povinnost (přiznává daň z celosvětových příjmů) Daňový nerezident

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Komparace daně z příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku Radka Berková Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ AUTORA

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Péče o děti v daňových systémech

Péče o děti v daňových systémech Péče o děti v daňových systémech Jaroslav Vostatek Workshop CESTA VŠFS 17. 6. 2015 Osnova Fiskalizacedětských dávek Modely zdanění osobních příjmů vč. navazujících dětských dávek Liberální modely Konzervativní

Více

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKN_3EI_15_PRIME_DANE_2 Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Tachově Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifi kační číslo C Z 7 8 4 2 5 5 9 7 6 2 Rodné číslo 7 8 4 2 5 / 5

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

ACCONTES s.r.o. Vám přináší:

ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Chcete umět vyplnit formulář "Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků"? Formulář Vám vydá účetní Vaší firmy

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

www.pedagogika.skolni.eu

www.pedagogika.skolni.eu 2. Důležitost grafů v ekonomických modelech. Náležitosti grafů. Typy grafů. Formy závislosti zkoumaných ekonomických jevů a jejich grafické znázornění. Grafy prezentují údaje a zachytávají vztahy mezi

Více

k dani z příjmů fyzických osob podle zákona

k dani z příjmů fyzických osob podle zákona Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. Nevyplněné řádky proškrtněte! Poplatníky daně z příjmů fyzických osob podle zákona č. 586/99 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Více

VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1420 Autor Ing.

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.)

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.) Dlouhodobý majetek V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají dlouhodobé majetku. Zálohové faktury účetní jednotka neúčtuje, pouze

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Přímé daně 2011 1. Daň z příjmů Právní úprava a charakteristika

Více

16.5.2010. Základem pro výpočet mezd je hrubá mzda. Obsahuje: Z hrubé mzdy (HM) se odečítá:

16.5.2010. Základem pro výpočet mezd je hrubá mzda. Obsahuje: Z hrubé mzdy (HM) se odečítá: 10_Mzdy, zaměstnanci Výukový text o výpočtu a účtování mezd GAP Education střední škola Úvod Obsahem této prezentace bude především výpočet mzdy a její zaúčtování Výpočet mezd je znázorněn dle právního

Více

Soutěžní práce SVOČ. Kategorie: magisterská. Nejzávažnější změny v zákoně o daních z příjmů od roku 1993. Autor: Bc.

Soutěžní práce SVOČ. Kategorie: magisterská. Nejzávažnější změny v zákoně o daních z příjmů od roku 1993. Autor: Bc. Soutěžní práce SVOČ Kategorie: magisterská Nejzávažnější změny v zákoně o daních z příjmů od roku 1993 Autor: Bc. Zuzana Virglerová ZuzanaVirglerova@seznam.cz Školitel: Mgr. Eva Kolářová, Ph.D SVOČ 2008

Více

zákonů a dopady na rozpočty samospráv Mgr. Jan Neckář Znojmo, 16. 10. 2007

zákonů a dopady na rozpočty samospráv Mgr. Jan Neckář Znojmo, 16. 10. 2007 Změny daňových zákonů a dopady na rozpočty samospráv Mgr. Jan Neckář Znojmo, 16. 10. 2007 Struktura daňových příjmp jmů obcí v r. 2006 DPFO 26,0% DPPO 26,2% DzN 3,8% DPH 34,9% Poplatky 9,1% Změny daní

Více

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda SUP Ekonomická charakteristika str. 1 Ekonomická charakteristika Zákon o daních z příjmů byl novelizován zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. Tento právní předpis novelizuje také celou

Více

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: ~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Poplatník může požádat o roční vyúčtování daňových

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Jaroslav Vostatek Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu 21. 5. 2015 Osnova Vysoké náklady na výběr a placení

Více