ad 3) Stanovení personálního obsazení komisí při RMČ Brno-jih

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ad 3) Stanovení personálního obsazení komisí při RMČ Brno-jih"

Transkript

1 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/002 z 2. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne v h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové RMČ Brno-jih dle prezenční listiny Nepřítomni: Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih 3. Stanovení personálního obsazení komisí při RMČ Brno-jih 4. Podklady k projednání z Finančního odboru 5. Podklady k projednání z komise bytové a dislokační 6. Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem 7. Podklady k projednání z Odboru životního prostředí 8. Podklady k projednání z komise školské a kulturní 9. Různé ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 2. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. ad 3) Stanovení personálního obsazení komisí při RMČ Brno-jih 3.1 Stanovení personálního obsazení komisí při RMČ Brno-jih RMČ Brno-jih stanovila personální obsazení komisí při RMČ Brno-jih, která tvoří přílohu tohoto usnesení. Komise RMČ zahájí svoji činnost od Zodpovídá: starosta ad 4) Podklady k projednání z Finančního odboru 4.1 Bezúplatný převod vybudované investiční akce Přírodní koupací biotop veřejné osvětlení mimo areál Bezúplatný převod vybudované investiční akce Přírodní koupací biotop komunikace a zpevněné plochy mimo areál 1

2 Bezúplatný převod vybudované investiční akce Přírodní koupací biotop parkoviště Bezúplatný převod vybudované investiční akce Přírodní koupací biotop cyklostezka Bezúplatný převod vybudované investiční akce Přírodní koupací biotop dešťová kanalizace parkoviště. Zdůvodnění: Na základě Závěrečného listu stavby ze dne a souvisejících dokladů k investiční akci pod názvem Přírodní koupací biotop bude převeden tento majetek v celkové výši Kč 20, ,26 do účetní evidence Magistrátu města Brna - Odboru rozpočtu a financování. Jedná se o bezúplatný převod majetku v rámci jedné obce, přičemž pořizovací cena celé stavby činí Kč 62, ,65 (podklady budou předány odboru investičnímu, odboru dopravy a odboru rozpočtu a financování MMB). Na tuto investiční akci byly MČ Brno-jih poskytnuty finanční prostředky z MMB ve výši Kč 35, ,-- a Fondu bytové výstavby MMB ve výši Kč 5, ,-- pod org RMČ Brno-jih schvaluje bezúplatný převod vybudovaných staveb v rámci investiční akce Přírodní koupací biotop a to veřejného osvětlení mimo areál, komunikací a zpevněných ploch mimo areál, parkoviště, cyklostezky a dešťové kanalizace-parkoviště v celkové výši Kč 20, ,26 do účetní evidence a majetku ORF MMB tj. převod majetku v rámci jedné obce a doporučuje ZMČ Brno-jih toto stanovisko schválit. Zodpovídá: Bártová ZMČ 4.2 Rozpočtové opatření č.8/ doplnění Komentář: Předmětem rozpočtového opatření je navýšení rozpočtu na straně příjmů, a to sice o: Na straně příjmů se jedná o: - navýšení položky o neinvestiční dotaci transferu z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce Na straně výdajů se jedná o: - navýšení položky na mzdy, sociální a zdravotní pojištění pracovníků v rámci veřejně prospěšných prací do výše poskytnuté dotace; přesuny mezi položkami, a to v rámci neinvestiční dotace poskytnuté na volby do ZMČ do skutečné výše čerpání 2

3 RMČ Brno-jih schvaluje provedení RO č.8/ doplnění v následujícím rozsahu a doporučuje zastupitelstvu jeho odsouhlasení viz příloha. Příloha: 1. Rozpočtové opatření č.8/ doplnění tabulka. Celková výše upraveného rozpočtu po provedení RO č. 8/2014 doplnění tedy činí 211, ,-- Kč. Zodpovídá: Bártová 4.3 Dodatky ke smlouvám s KB, a.s. Na Příkopě 33, č. p. 969 Praha 1 PSČ a SMB MČ Brno-jih, Brno, Mariánské nám. č. 13 ZMČ Zdůvodnění: KB, a.s. zřídila pro MČ Brno-jih resp. pro všechny její bankovní účty tj.: číslo /0100, /0100, /0100, /0100, /0100, /0100, /0100 jako pro svého významného klienta speciální nabídku, kdy MČ Brno-jih nebude platit bankovní poplatky za vedení svých účtů a zrušením zasílání bankovních výpisů v papírové podobě dojde ke zrušení placení poplatků za zasílání těchto účtů. Výpisy bude MČ Brno-jih nadále dostávat pouze v elektronické podobě. Pozn.: Jednotlivé dodatky ke smlouvám jsou uloženy na sekretariátu starosty v originálu a v kopii na FO MČ Brno-jih. RMČ Brno-jih schvaluje znění dodatků ke smlouvám mezi KB, a.s. Na Příkopě 33, č.p. 969 Praha 1 PSČ a SMB MČ Brno-jih, Brno, Mariánské nám. č. 13 a pověřuje starostu jejich podpisem. Dodatky ke smlouvám jsou uloženy na sekretariátu starosty v originálu a v kopii na FO MČ Brno-jih. Zodpovídá: Bártová ad 5) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační 5.1 Návrh prodloužení smluv o dílo od do firmám na provádění havarijních a malých oprav na údržbu bytových domů dle níže uvedeného seznamu. 3

4 Komentář: Jedná se o veřejné zakázky malého rozsahu s limitem plnění u služeb do 2 mil. Kč a stavebních prací do 6 mil. Kč v součtu za 4 roky, které nepodléhají režimu zákona o veřejných zakázkách. Na zakázky malého rozsahu se vztahuje směrnice tajemníka č. 1/2014. V průběhu první poloviny roku 2015 proběhnou nová výběrová řízení na údržbu bytových domů. Příloha: Fy Presl, s.r.o. - malířské a natěračské práce - zámečnické práce - stavební práce - klempířské a pokrývačské práce - vodoinstalatérské, plynařské a topenářské práce - elektro práce včetně revizí - havarijní služby Fy ASAPE, s.r.o. - elektro práce Fy Josef Hřebíček - vodoinstalatérské, plynařské a topenářské práce Fy Miloslav Šiška - vodoinstalatérské, plynařské a topenářské práce Fy Libor Zach - průtočnické práce Fy PRORES, s.r.o. - klempířské a pokryvačské práce - stavební práce Fy Jiří Ondruška - sklenářské práce Fy Knecht-instalo - revize plynu RMČ Brno jih souhlasí s prodloužením smluv o dílo od do firmám na provádění havarijních a malých oprav na údržbu bytových domů dle níže uvedeného seznamu: Fy Presl, s.r.o. - malířské a natěračské práce - zámečnické práce - stavební práce - klempířské a pokrývačské práce - vodoinstalatérské, plynařské a topenářské práce - elektro práce včetně revizí - havarijní služby Fy ASAPE, s.r.o. - elektro práce Fy Josef Hřebíček - vodoinstalatérské, plynařské a topenářské práce Fy Miloslav Šiška - vodoinstalatérské, plynařské a topenářské práce Fy Libor Zach - průtočnické práce Fy PRORES, s.r.o. - klempířské a pokryvačské práce - stavební práce Fy Jiří Ondruška - sklenářské práce Fy Knecht-instalo - revize plynu 4

5 RMČ Brno-jih pověřuje starostu MČ Brno-jih podpisem dodatků na dobu určitou, a to od do Zodpovídá: Šebelová 5.2 Projednání akce Rekonstrukce bytového domu Bernáčkova 1 na DPS, bytový dům Přílohy: 1. Dispoziční studie na dům Bernáčkova 1 2. Projekt pro společné územní a stavební řízení RMČ Brno-jih neschvaluje projekt pro společné územní a stavební řízení na akci Rekonstrukce bytového domu na adrese Brno, Bernáčkova 1, na DPS, bytový dům. RMČ Brno-jih ukládá vedoucí bytového odboru vyrozumět XXXXXXXXX. Zodpovídá: Šebelová ad 6) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem 6.1 Výpověď nájemní smlouvy č uzavřené dne , na pronájem pozemku p. č. 152/2 v k. ú. Přízřenice, mezi statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-jih a panem XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX, Brno. Obsah přílohy: - návrh výpovědi smlouvy o pronájmu pozemku - kopie nájemní smlouvy č LV snímek pozemkové mapy - orientační mapa se zákresem přibližné polohy pozemku RMČ Brno jih schvaluje výpověď nájemní smlouvy č ze dne , na pronájem pozemku p. č. 152/2 v k. ú. Přízřenice, mezi statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-jih a panem XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX, Brno. 5

6 RMČ Brno-jih schvaluje znění výpovědi smlouvy č o pronájmu pozemku a pověřuje starostu jejím podpisem. Rada ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně nájemce. 6.2 Žádost pana XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX, Brno, o prodloužení pronájmu na dobu neurčitou na část pozemku p. č. 422/22 o celkové výměře 362 m 2 (zahrádka č. 5) za účelem využití jako zahrada pro pěstování ovoce a zeleniny (pro svoji potřebu a potřebu své rodiny) a k rekreaci a id. 1/15 z pozemků p. č. 422/21, p. č. 422/45 a p. č. 422/47 z celkové výměry 478 m 2, jako přístupová cesta, vše v k.ú. Dolní Heršpice. Obsah (přílohy): - kopie žádosti - snímek pozemkové mapy - orientační mapa se zákresem přibližné polohy pozemků - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č vyvěšeno od do RMČ Brno-jih schvaluje prodloužení pronájmu na dobu neurčitou na část pozemku p. č. 422/22 o celkové výměře 362 m 2 (zahrádka č. 5) za účelem využití jako zahrada pro pěstování ovoce a zeleniny (pro svoji potřebu a potřebu své rodiny) a k rekreaci a id. 1/15 z pozemků p. č. 422/21, p. č. 422/45 a p. č. 422/47 z celkové výměry 478 m 2, jako přístupová cesta, vše v k.ú. Dolní Heršpice, pro pana XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX, Brno. RMČ Brno-jih schvaluje znění dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č a pověřuje starostu jeho podpisem. RMČ Brno-jih ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. 6.3 Žádost MO MMB, se sídlem Malinovského nám. 3, Brno, o vyjádření ke svěření pozemků p. č. 343/1 v k. ú. Komárov, p. č. 768/1, p. č. 768/2, p. č. 768/3, p. č. 893/9, p. č. 893/15, p. č. 893/16, p. č. 904/32, p. č. 928/5, p. č. 930/3, p. č. 893/7, p. č. 883/16, p. č. 883/17, p. č. 2060/6, p. č. 2060/8, p. č. 2083/2 a p. č. 2083/5 v k. ú. Horní Heršpice. 6

7 Obsah (přílohy): - kopie žádosti - snímky pozemkové mapy - orientační mapky se zákresem přibližné polohy pozemků RMČ Brno-jih doporučuje svěřit do správy MČ Brno-jih pozemky: p. č. 343/1 v k. ú. Komárov, p. č. 768/1, p. č. 768/2 a p. č. 768/3 v k. ú. Horní Heršpice p. č. 893/9, p. č. 893/15, p. č. 893/16, p. č. 904/32, p. č. 928/5, p. č. 930/3 v k. ú. Horní Heršpice, p. č. 893/7 v k. ú. Horní Heršpice a p. č. 883/16, p. č. 883/17, p. č. 2060/6, p. č. 2060/8, p. č. 2083/2 a p. č. 2083/5 v k. ú. Horní Heršpice. RMČ Brno-jih ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně MO MMB. 6.4 Žádost pana XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX, Brno, o pronájem pozemku p. č. 1096, za účelem jako pozemek pod garáží a části pozemku p. č za účelem umístění montované garáže vše v k.ú. Komárov. Obsah (přílohy): - kopie žádosti - návrh nájemní smlouvy č snímek pozemkové mapy - orientační mapa se zákresem přibližné polohy pozemku - vyvěšeno od RMČ Brno jih schvaluje pronájem pozemku p. č za účelem využití jako pozemek pod garáží v k. ú. Komárov, pronájmem části pozemku p. č za účelem umístění montované garáže v k. ú. Komárov pro pana XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX, Brno. RMČ Brno-jih schvaluje znění nájemní smlouvy č a pověřuje starostu jejím podpisem. RMČ ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. 6.5 Žádost Sboru dobrovolných hasičů v Brně - Přízřenicích o výpůjčku části nebytových prostor klubovny a soc. zařízení v objektu hasičské zbrojnice na ul. Břeclavská 12 v k. ú. Přízřenice, za účelem pořádání Silvestrovské zábavy od h dne do h dne Obsah (přílohy): - kopie žádosti SDH Brno-Přízřenice 7

8 - návrh nájemní smlouvy č. 12/2014/NP - kopie katastrální mapy RMČ Brno-jih schvaluje výpůjčku části nebytových prostor klubovny a soc. zařízení, včetně přístupových prostor v přízemí objektu na ul. Břeclavská 12, budova č. p. 291 na pozemku p. č. 175 v k. ú. Přízřenice, pro Sbor dobrovolných hasičů v Brně - Přízřenicích za účelem pořádání Silvestrovské zábavy, a to na dobu určitou od hod. dne do h dne RMČ Brno-jih schvaluje znění smlouvy o výpůjčce č. 12/2014/NP a pověřuje starostu jejím podpisem. Rada ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se Žádost pana XXXXXXXXX, jednatele společnosti ASFALTELAST, spol. s r.o., se sídlem Botanická 23, Brno, o pronájem nebytových prostor v IV. podlaží budovy na ul. Černovická 2b v k. ú. Komárov. Obsah (přílohy): - kopie žádosti XXXXXXXXX, jednatele společnosti ASFALTELAST, spol. s.r.o. - návrh nájemní smlouvy č zveřejnění od do RMČ Brno-jih schvaluje pronájem části nebytových prostor v IV. podlaží budovy čp. 33 v k. ú. Komárov na ul. Černovická 2b na dobu určitou do pro firmu ASFALTELAST, spol. s r.o., se sídlem Botanická 23, Brno. RMČ Brno-jih schvaluje znění nájemní smlouvy č a pověřuje starostu jejím podpisem. Rada ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. 6.7 Návrh ČR - Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, se sídlem Hroznová 17, Brno, na uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy č. 35N08/73 na pronájem pozemků Statutárnímu městu Brnu k zemědělským účelům. Obsah (přílohy): - kopie dopisu ČR-SPÚ, Krajského pozemkového úřadu pro JMK - návrh dodatku č. 2 nájemní smlouvy č. 35N08/73 8

9 Komentář: Dne byla uzavřena nájemní smlouva č. 35N08/73 se Státním pozemkovým úřadem České republiky, jako pronajímatelem. V souvislosti s obnovou katastrálního operátu v k. ú. Dolní Heršpice byl dne podepsán dodatek č. 1, který obsahuje jak změnu výměr již pronajatých pozemků, tak rozšíření předmětu nájmu o šest pozemků v k. ú. Horní Heršpice. Nyní bylo těchto 6 pozemků v lokalitě při ul. Kaštanové bezúplatně převedeno na Statutární město Brno a Státním pozemkovým úřadem byl předložen návrh dodatku č. 2 na zúžení předmětu nájmu předmětné smlouvy. RMČ Brno-jih schvaluje znění dodatku č. 2 nájemní smlouvy č. 35N08/73 uzavřené mezi ČR Státním pozemkovým úřadem, IČ , zastoupeným Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Hroznová 17, Brno, jako pronajímatelem a Statutárním městem Brnem, IČ , zastoupeným Mgr. Ing. Danielem Kyprem, starostou MČ Brno-jih, Mariánské nám. 13, Brno, jako nájemcem a pověřuje starostu jeho podpisem. Rada MČ ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. 6.8 Žádost společnosti S.Y.T. LTD, org.sl., Slévačská 2368/68, Brno, IČ o vyjádření k záměru PROXIMITY PARK Brno Přízřenice inženýrské sítě a komunikace na pozemcích p. č. 483/70, p. č. 835/15, p. č. 835/22, p. č. 835/23, p. č. 835/28, p. č. 835/30 a p. č. 937 v k. ú. Přízřenice a pozemcích p. č. 397/4, p. č. 397/9, p. č. 397/10 a p. č. 397/36 v k. ú. Dolní Heršpice pro územní řízení. Obsah (přílohy): - žádost společnosti S.Y.T. LTD, org.sl., Slévačská 2368/68, Brno - žádost OÚPR MMB - vyjádření OÚPR MMB - snímek pozemkové mapy - orientační mapa se zákresem přibližné polohy pozemků Projednáno v: Komisi výstavby a životního prostředí dne RMČ Brno-jih po projednání v komisi výstavby a životního prostředí nesouhlasí se záměrem PROXIMITY PARK Brno Přízřenice inženýrské sítě a komunikace dle projektové dokumentace společnosti Bartoš-inženýrská a projekční kancelář z 07/2014, pro územní řízení a jako podklad pro uzavření plánovací smlouvy pro společnost S.Y.T. LTD, org.sl., 9

10 Slévačská 2368/68, Brno, IČ Stávající navazující komunikace nemají technické parametry a kapacitu pro nárůst dopravy. Mimo to procházejí obytnou zónou, kterou není možno více zatížit dopravou. Záměr výstavby průmyslových objektů není možné realizovat bez vybudování odpovídající dopravní a technické infrastruktury. Jakákoliv výstavba průmyslových objektů je možná teprve po vybudování MUK Mosty Moravanská a vybudování hlavní komunikace podél ploch PP - obchvat Přízřenic a Dolních Heršpic (viz. ÚPmB a Studie rozvojové území Brno-jih ). Zvýšenou dopravní zátěž z průmyslových objektů nelze vést současnou ulicí Moravanská do klidné zóny bydlení Přízřenic a Dolních Heršpic. Považujeme za nutné vybudování dopravní a technické infrastruktury v městem požadovaných parametrech a následného předání městu. Jedině toto řešení zajistí koncepční rozvoj území. Pro rozvojové území Brno-Jih by měly být zpracovány dílčí podrobnější územní studie, které budou mimo jiné řešit i napojení technické infrastruktury. Napojení kanalizace uvažovaných průmyslových objektů do stávající kanalizace v ulici Moravanská nepovažujeme za možné vzhledem k současnému technickému stavu i kapacitním možnostem stávající kanalizace. Považujeme však za nutné posouzení této možnosti a hledání řešení, které bude koncepční pro celé území. RMČ Brno-jih ukládá majetkovému odboru písemně vyrozumět žadatele a OÚPR MMB. 6.9 Žádost firmy DG Tip, spol. s r.o., se sídlem K Terminálu 687/2, Brno, o prodloužení pronájmu čtyř reklamních ploch na otočných hodinách při ul. Kšírova v k. ú. Horní Heršpice na dobu 10 let. Obsah (přílohy): - žádost spol. DG Tip, spol. s r.o. - návrh dodatku č. 2 nájemní smlouvy č o pronájmu ploch - situační mapy Komentář: Smlouva č byla uzavřena dne na dobu 10 let, tj do s ročním nájemným ,-Kč bez DPH. Nyní firma DG Tip, spol. s r.o. žádá o její prodloužení na dobu dalších 10 let tj. do za stejných podmínek. RMČ Brno jih schvaluje prodloužení pronájmu čtyř reklamních ploch na sloupových hodinách při ul. Kšírova na pozemku p. č. 1020/1 v k. ú. Horní Heršpice pro firmu DG Tip, spol. s r.o., se sídlem K Terminálu 687/2, Brno, a to o 10 let tj. do Rada 10

11 schvaluje znění dodatku č. 2 nájemní smlouvy č o pronájmu reklamních ploch a pověřuje starostu jeho podpisem Rada ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele Žádost Majetkového odboru MMB, Malinovského nám. 3, Brno o aktualizaci vyjádření k prodeji pozemků p. č. 560/4, p. č. 562/9 a části pozemku p. č. 562/1 k. ú. Komárov, pro společnost SQS, spol. s r.o., Hudcova 532/78b, Brno Obsah (přílohy): - kopie žádosti vč. příloh - kopie žádosti o odprodej společnosti SQS, spol. s r.o., Hudcova 532/78b, Brno - orientační mapa se zákresem RMČ Brno-jih potvrzuje původní usnesení 16.zasedání ZMČ Brno-jih ze dne RMČ ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. ad 7) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí 7.1 Žádost XXXXXXXXX o zvýšení bezpečnosti pro chodce při MŠ Hněvkovského. Komentář: Jedná se o úsek mezi přechodem pro chodce řízený světelným značením a přechodem pro chodce bez světelného značení při Mateřské škole na ulici Hněvkovského. Komunikace na ulici Hněvkovského patří do kategorie Silnice 1. třídy a patří do správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Příloha: Žádost XXXXXXXXX s podpisy rodičů RMČ Brno-jih projednala žádost XXXXXXXXX o zvýšení bezpečnosti pro chodce při MŠ Hněvkovského a pověřuje Odbor životního prostředí postoupit žádost správci komunikace 11

12 Ředitelství silnic a dálnic k zajištění opatření na zvýšení bezpečnosti chodců na ulici Hněvkovského, zejména při Mateřské škole Hněvkovského 62. Rada schvaluje návrh odpovědi XXXXXXXXX a pověřuje starostu jejím podpisem. Zodpovídá: Konečný Tomáš 7.2 Dodatek č. 37 ke smlouvě č. 6/94/MH ze dne , ve znění dodatků č. 1 36, uzavřené mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brnojih, Mariánské náměstí 13, Brno, zastoupeným Mgr. Ing. Danielem Kyprem a FALKY, spol. s r.o., Kaštanová 637/141e, Brno, zastoupená Ivanou Přikrylovou. Obsah: Návrh 37. dodatku ke smlouvě č. 6/94/MH ze dne , týkající se změny přílohy č. 1 ze dne , kdy v příloze č. 1 je pro zimní údržbu komunikací doplněna v rámci stavby Úprava komunikace Jeneweinova nově vybudovaná pozemní komunikace propojující ulice Jeneweinova - Konopná a příslušně stanoven seznam komunikací pro zimní údržbu v sezóně Příloha: Dodatek smlouvy č. 37 a seznam komunikací pro zimní údržbu v sezóně RMČ Brno-jih schvaluje dodatek č. 37 ke smlouvě č. 6/94/MH ze dne ve znění dodatků č. 1-36, uzavřený mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno jih, Mariánské náměstí 13, Brno, zastoupeným starostou Mgr. Ing. Danielem Kyprem a FALKY, spol. s r.o., Kaštanová 637/141e, Brno, zastoupená Ivanou Přikrylovou, kterým je v příloze č. 1 pro zimní údržbu komunikací doplněna v rámci stavby Úprava komunikace Jeneweinova nově vybudovaná pozemní komunikace propojující ulice Jeneweinova - Konopná a příslušně stanoven seznam komunikací pro zimní údržbu v sezóně RMČ Brno-jih pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 37. Zodpovídá: Konečný Ad 8) Podklady k projednání z komise školské a kulturní 8.1 Jmenování tří zástupců zřizovatele do školských rad při ZŠ Brno, Bednářova 28, p. o. a ZŠ Brno, Tuháčkova 25, p. o., na další tříleté funkční období. 12

13 Komentář: Dle ustanovení 167 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se stanoví, že školská rada se zřizuje při všech základních školách. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Funkční období členů školské rady je tři roky, které skončilo Nové funkční období členů školské rady končí dnem RMČ Brno-jih v souladu se školským zákonem ( 167 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb.) jmenuje za zřizovatele, s platností od , na následující tři roky tyto členy školské rady při ZŠ Brno, Bednářova 28, p. o.: - paní Jiřina Bočková - paní Dita Nová - pan Karel Potáček a do školské rady při ZŠ Brno, Tuháčkova 25, p. o.: - paní Jiřina Bočková - Ing. Petr Lamparter - pan Pavel Reich Ředitelé výše jmenovaných škol zajistí, v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb ostatních členů školské rady. RMČ ukládá referentce školství informaci sdělit ředitelům ZŠ. Zodpovídá: tajemník 8.2 Žádost o souhlas k přijetí finančního sponzorského daru účelově určeného a jeho použití, ve výši 3.000,- Kč (hračky pro děti) pro MŠ Brno, Slunná 25, p. o. od firmy DRADR s.r.o., Lužná 305/36, Brno. Přílohy: Kopie žádosti RMČ Brno-jih souhlasí s přijetím finančního sponzorského daru účelově určeného a jeho použitím, ve výši 3.000,- Kč (hračky pro děti) pro MŠ Brno, Slunná 25, p. o. od firmy DRADR s.r.o., Lužná 305/36, Brno. 13

14 Hlasování: pro- 5 proti- 0 zdržel se-0 Ad 9) Různé 9.1 Smlouva o vzájemné propagaci uzavřená mezi Kometa Group, a.s., Brno, Křídlovická č. 34 a SMB, MČ Brno-jih RMČ schvaluje smlouvu o vzájemné propagaci uzavřenou mezi Kometa Group, a.s., Brno, Křídlovická č. 34 a SMB, MČ Brno-jih na dobu určitou od do RMČ pověřuje starostu podpisem smlouvy. Zodpovídá: tajemník 9.2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřený mezi MČ Brno-jih, Mariánské nám 13 a panem XXXXXXXXX. Přílohy: Smlouva o výkonu funkce dodatek č. 1 RMČ po projednání s panem XXXXXXXXX schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřený mezi MČ Brno-jih, Mariánské nám 13 a panem XXXXXXXXX. RMČ pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy. Zodpovídá: tajemník 9.3 Petice občanů MČ Brno-jih adresovaná statutárnímu městu Brnu a městské části Brno-jih na zabránění výstavbě autobazaru na pozemcích p. č. 174/6 a 174/7 k. ú. Komárov (ulice Lomená) Dne byla MČ Brno-jih doručena petice 238 občanů MČ Brno-jih adresovaná statutárnímu městu Brnu a městské části Brno-jih na zabránění výstavbě autobazaru na pozemcích p. č. 174/6 a 174/7 k. ú. Komárov (ulice Lomená). Zmiňované pozemky jsou ve vlastnictví fyzické osoby. Dle platného územního plánu se jedná o návrhové plochy smíšené obytné S, připravovaný záměr je v souladu s ÚP. 14

15 RMČ Brno-jih projednala petici občanů MČ Brno-jih adresovanou statutárnímu městu Brnu a městské části Brno-jih na zabránění výstavbě autobazaru na pozemcích p. č. 174/6 a 174/7 k. ú. Komárov (ulice Lomená). RMČ pověřuje Pavla Reicha k jednání mezi petenty a investorem ke zmírnění dopadu připravované výstavby na obyvatele Komárova. O výsledku jednání bude pan Pavel Reich informovat RMČ dne a následně RMČ projedná text odpovědi. Zodpovídá: tajemník 9.4 Žádost XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXX, zastupitele městské části Brno-jih, o poskytnutí všech podkladů zápisů od orgánů MČ Brno-jih, ředitele příspěvkových organizací MČ Brno-jih a ÚMČ Brno-jih podle 82 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. Komentář: Žádosti XXXXXXXXX byly projednávány v RMČ Brno-jih na R6/102 dne s tím, že bylo k dané věci vyžádáno stanovisko Ministerstva vnitra ČR a žadatel byl o tomto postupu informován písemně dopisem starosty. Dne obdržel ÚMČ Brno-jih odpověď Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV ze dne , pod čj. MV /ODK Tato odpověď byla úřadem zaslána XXXXXXXXX a dalším osobám, které původní žádost XXXXXXXXX signovaly. Přílohy: Právní analýza zpracovaná AK Mozga Návrh žádosti adresovaná Úřadu pro ochranu osobních údajů Návrh vyrozumění XXXXXXXXX RMČ Brno-jih projednala stanovisko MV o právu člena zastupitelstva na informace ze dne , pod č. j. MV /ODK RMČ schvaluje text žádosti adresované Úřadu pro ochranu osobních údajů a pověřuje starostu jejím podpisem. RMČ schvaluje text vyrozumění XXXXXXXXX. Zodpovídá: tajemník 15

16 9.5 Odměny členům komisí RMČ Brno-jih za II. pololetí 2014 do ustavujícího zasedání ZMČ Brno-jih dne RMČ Brno jih schvaluje odměny členům komisí RMČ Brno-jih, kteří nebyli zastupiteli MČ Brno-jih za II. pololetí 2014, do ustavujícího zasedání zastupitelstva dne Schválené odměny jsou přílohou tohoto usnesení. Zodpovídá: tajemník 9.6 Rozklad proti rozhodnutí Ministerstva financí č. j.: MF-66626/2014/34-7 ve věci povolení videoloterního terminálu v prostoru Herny U PIRÁTA, Svatopetrská 61/22, Brno Přílohy: - Oznámení o zahájení prvního řízení o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry v provozovně - Výzva k vyjádření - Rozhodnutí č. j.: MF-66626/2014/34-7 Důvodová zpráva: Dne ÚMČ Brno-jih obdržel Oznámení o zahájení prvního řízení o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry v provozovně zaslané Ministerstvem financí pod č. j.: MF-66626/2014/34-3. ÚMČ Brno-jih zaslal dne Ministerstvu financí záporné stanovisko ve věci povolení videoloterního terminálu v Herně U Piráta na ul. Svatopetrská 61/22, Brno. Dne ÚMČ Brno-jih obdržel Rozhodnutí z Ministerstva financí č. j.: MF- 666/2014/34-7, kterým se povoluje videoloterní terminál v Herně U Piráta. Rozklad k tomuto rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů, tj. do včetně. Rada MČ Brno-jih projednala Rozhodnutí Ministerstva financí č. j.: MF-66626/2014/34-7 a pověřuje Advokátní kancelář Mozga k podání opravných prostředků (rozklad) proti tomuto rozhodnutí. Zodpovídá: tajemník 16

17 Stanovení termínu příští RMČ Brno-jih R7/ R7/ Zapsal: Mgr. V. Vařeka V Brně dne Mgr. Ing. Daniel Kypr starosta MČ Brno-jih Ing. Zdeněk Rotrekl místostarosta MČ Brno-jih 17

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/038

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/038 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/038 z 38. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 23.03.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/040 ze 40. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 06.04.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008 z 8. schůze RMČ Brno-jih konané dne 06.02.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/049 ze 49. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 14.07.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/054

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/054 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/054 z 54. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 9. 1. 2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/089 z 89. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 26.03.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 110. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 110. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/110 ze 110. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 18.07.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/097 z 97. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.07.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/041 ze 41. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 11.07.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 114. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 114. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/114 ze 114. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 29.08.2018 v 15.30 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/105 ze 105. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.11.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/035 z 35. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 10.02.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/044 ze 44. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 18.05.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/081 z 81. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 30.12.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 111. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 111. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/111 ze 111. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 25.07.2018 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/060 z 60. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.11.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 109. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 109. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/109 ze 109. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 11.07.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/050

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/050 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/050 z 50. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 27.07.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem a z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem a z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/066 z 66. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 03.07.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 57. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 57. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/057 z 57. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.10.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: Hosté:

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 103. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 103. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/103 ze 103. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 25.04.2018 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/065 z 65. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 19.06.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 120. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 120. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/120 ze 120. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 07.11.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/010

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/010 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/010 z 10. schůze RMČ Brno-jih konané dne 06.03.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/043 ze 43. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 08.08.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/021 z 21. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 27.07.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/009

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/009 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/009 z 9. schůze RMČ Brno-jih konané dne 20.02.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 115. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 115. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/115 ze 115. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.09.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/015 z 15. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 10.06.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 112. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 112. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/112 ze 112. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 01.08.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/020

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/020 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/020 ze 20. schůze RMČ Brno-jih konané dne 24.07.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise k projednávání přestupků

ad 3) Podklady k projednání z komise k projednávání přestupků Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/007 ze 7. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 04.03.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/024

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/024 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/024 z 24. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 23.11.2011 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/078 ze 78. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 26.07.2017 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 116. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 116. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/116 ze 116. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 19.09.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/051 z 51. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 10.08.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/014 ze 14. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 25.05.2011 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/076 ze 76. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 06.11.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/036 z 36. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 24.02.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Zápis. MČ Brno-Komín přítomni (bez titulů): M. Blatná, D. Řepa, E. Točík, T. Němec, J. Pospíšil Omluveni:

Zápis. MČ Brno-Komín přítomni (bez titulů): M. Blatná, D. Řepa, E. Točík, T. Němec, J. Pospíšil Omluveni: Zápis z 2. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Komín konané dne 22. 01. 2019 od 08.15 do 10.15 hodin v prostorách Úřadu městské části Brno-Komín, Vavřinecká 15 -----------------------------------------------------------------------------

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/006 z 6. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 18.02.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/019 Z 19. schůze RMČ Brno-jih konané dne 08.07.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 4) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní

ad 4) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/017 ze 17. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 29.06.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

2. VI.73/800/1 Věc : Plnění hospodaření VHČ DOMY ve výnosech, nákladech a službách, účetní stav nedoplatků nájemného a služeb k 30.9.

2. VI.73/800/1 Věc : Plnění hospodaření VHČ DOMY ve výnosech, nákladech a službách, účetní stav nedoplatků nájemného a služeb k 30.9. Z á p i s z 73. schůze Rady městské části Brno-Líšeň ze dne 30.10.2013 1. Zahájení a schválení programu Přítomni : Mgr. Štefan, p. Sedláček, Ing. Svobodová, p. Pavlík, Bc. Mílek, p. Hrazdíra, Ing. Mgr.Vondráčková,

Více

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 23.11.2009 U S N E S E N Í 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 72/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/047

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/047 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/047 ze 47. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 27.09.2012 v 17.30 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/029 z 29. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 11.11.2015 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 11.1.2012 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č.30 v 6. podlaží domu na ulici Dunajská, č.o.

Více

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/088 z 88. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 15.11.2017 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: Hosté:

Více

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 25.03.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/046 ze 46. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 19.09.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/015

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/015 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/015 z 15. schůze RMČ Brno-jih konané dne 15.05.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.01.2012 Přítomni: Omluven: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 55. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 55. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/055 z 55. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 07.09.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Zápis. z 18. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 20. června 2019 v Kulturním domě Rubín, Makovského nám. 3, Brno

Zápis. z 18. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 20. června 2019 v Kulturním domě Rubín, Makovského nám. 3, Brno Zápis z 18. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 20. června 2019 v Kulturním domě Rubín, Makovského nám. 3, Brno Zahájení: Přítomni: 16:30 hodin Mgr. Lucie Pokorná Mgr. Filip Leder Ing.

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/056 z 56. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 21.09.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/045 ze 45. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 01.06.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/014

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/014 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/014 ze 14. schůze RMČ Brno-jih konané dne 29.04.2019 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/082 z 82. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 06.09.2017 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/024 z 24. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.09.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno!

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 27.3.2017 od 13.30 hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Přítomni: dle prezenční listiny - 4, od 15 hodin - hlasování 5 (Mgr. Tojmarová) RAM

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ŠEBEROV

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ŠEBEROV MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ŠEBEROV K Hrnčířům 160, Praha 4 Šeberov, PSČ 149 00 Usnesení ze 79. jednání Rady Městské části Praha - Šeberov konaného dne 13. 9. 2017 1/79/2017/RMČ - Rozpor proti rozhodnutí MČ Šeberov

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 11. září 2018

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 11. září 2018 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 11. září 2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 213/2018 rozpočtové opatření č. 4/2018/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Zápis ze 46. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 69/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 69/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 69/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 9. 11. 2016 Přítomni dle

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/048 ze 48. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 03.10.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/092 z 92. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 07.05.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/032 ze 32. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.12.2015 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/021 z 21. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.10.2011 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/007 ze 7. schůze RMČ Brno-jih konané dne 30.01.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 10.08.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/058 z 58. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 19.10.2016 v 10.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin Z á p i s z VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 22.9. 2011 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:35 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 78. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 31.10.2005 U S N E S E N Í 78. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 78/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. července 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. července 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. července 2015 č. 195 u p r a v e n á v e r z e zadání přezkoumání hospodaření města Kynšperk nad Ohří za rok 2015 a roky následující auditorovi

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS ze 44. schůze Rady městské části Brno-Jundrov konané dne Přítomni dle prezenční listiny: Omluven: Ing. Ondřej Šťastník, člen Rady

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne číslo 1/034/15 k návrhu na schválení programu 34. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 34. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu 34. jednání RMČ Praha - Běchovice 1.zástupce

Více

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/061 z 61. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 30.11.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

2. Přechod nájemního práva Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že nastaly zákonné podmínky pro přechod

2. Přechod nájemního práva Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že nastaly zákonné podmínky pro přechod Informace z usnesení 96. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 25.11.2009 1. Dohoda o zániku nájmu bytu č. 34., ul. Kosmonautů č.o.23 Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 09 00226 o

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. prosince 2011

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. prosince 2011 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. prosince 2011 R 630/11 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 19.12.2011, b) souhlasí s prodloužením

Více

Zápis. z 5. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. ledna 2019 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 5. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. ledna 2019 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 5. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. ledna 2019 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Mgr. Lucie Pokorná Mgr.

Více

Z Á P I S. P r o g r a m:

Z Á P I S. P r o g r a m: V Brně dne 31.10.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.2. 2011 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno - Starý-Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru, s uzavřením

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 Přítomni : Ověřovatel : dle prezenční listiny místostarosta - Jan Slezák Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: MVDr.Hunkes Bohumil omluven; Prokeš Martin - omluven.

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: MVDr.Hunkes Bohumil omluven; Prokeš Martin - omluven. Zápis o průběhu 25. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6.10.2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 13. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 2.4.2007 U S N E S E N Í 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 13/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/047 ze 47. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 15.06.2016 v 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 9.11.2009 U S N E S E N Í 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 71/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Informace z usnesení 35. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne

Informace z usnesení 35. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Informace z usnesení 35. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 7.12. 2011 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č.29 v 6. podlaží domu na ulici Sevastopolská,

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 29. června 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 29. června 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 29. června 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 205 rozpočtové opatření č. 2/2011/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 17. dubna 2013

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 17. dubna 2013 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 17. dubna 2013 č. 91 u p r a v e n á v e r z e 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit a) změnu rozpočtu na rok 2013 rozpočtové

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. prosince 2018

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. prosince 2018 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. prosince 2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 304/2018 převod peněžitých prostředků ve výši XXX z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

U S N E S E N Í. 8. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 8. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 8. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 25. 03. 2019 od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: pan Karel Jungbauer, Ing. Hana Šlechtová, Ing. Jan Fiala, paní Zuzana

Více

Usnesení. přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 11.9.2018 v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku 4145. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 195/2018-208/2018, 4146. Rada

Více