TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, Bruntál, IČ , zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996"

Transkript

1 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, Bruntál, IČ , zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat dne 10. června 2014 od 13,00 hodin, v zasedací místnosti Rady Města, na ul. Nádražní 994/20 v Bruntále Pořad jednání: 1. Zahájení valné hromady 2. Volba předsedy valné hromady a zapisovatele 3. Výroční zpráva a řádná účetní závěrka společnosti za rok 2013 vč. stanoviska statutárního auditora společnosti Daně a audit s.r.o. Ostrava 4. Zpráva o činnosti představenstva společnosti v r a Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za r Zpráva dozorčí rady společnosti o své činnosti a stanovisko dozorčí rady k výroční zprávě, roční účetní závěrce společnosti za r vč. rozdělení zisku a Zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami 6. Projednání a schválení výroční zprávy a řádné účetní závěrky společnosti za rok 2013 včetně způsobu rozdělení a zaúčtování vykázaného výsledku hospodaření 7. Diskuse 8. Projednání a schválení smluv o podmínkách výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady s účinností ke dni Projednání a schválení změny stanov společnosti 10. Projednání návrhu usnesení přijetí Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti v působnosti valné hromady 11. Závěr valné hromady S výroční zprávou za rok 2013, řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2013 vč. Přílohy k řádné účetní závěrce, účetními výkazy, Výkazem o peněžních tocích, Přehledem o změnách vlastního kapitálu a Zprávou o vztazích mezi propojenými osobami za r je možné se seznámit na sekretariátě starosty Města, na sekretariátě společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s., na ul. Šmilovského 659/6 od v pracovní době, na webových stránkách společnosti členům představenstva a dozorčí rady společnosti a členům Rady Města budou předány kompletní materiály v elektronické podobě na CD. 1

2 Návrhy usnesení k jednotlivým bodům jednání a jejich zdůvodnění: K bodům 1-5: - vyplývá z povinností uložených orgánům a.s. zák. č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 563/1991 Sb., O účetnictví, v platném znění, Stanovami společnosti a z jednacích řádů orgánů společnosti Návrh usnesení k bodu 2: odd. B, vl schvaluje a) jako předsedu valné hromady pana starostu, Ing. Petra Ryse, MBA b) zapisovatelku, paní Lenku Mackurovou. (Zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.) Navrhované usnesení k bodu 3, 4, 5: odd. B, vl. 1345, na základě projednání bere na vědomí: a) Zprávu statutárního auditora, společnosti Daně a audit s.r.o. Ostrava, o auditu roční účetní závěrky společnosti za rok 2013 s výrokem bez výhrad b) Zprávu statutárního auditora, společnosti Daně a audit s.r.o. Ostrava, o prověrce výroční zprávy společnosti za rok 2013 a Zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 c) Stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2013 vč. návrhu na rozdělení výsledku hospodaření a Zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami bez výhrad 2

3 schvaluje: a) Zprávu představenstva společnosti o činnosti představenstva za rok 2013 b) Zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 c) Zprávu dozorčí rady společnosti o své činnosti za uplynulé období f) Návrh na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2013 g) Návrh korekce v rozvahových účtech pasiv dle návrhu auditora a představenstva společnosti v návaznosti na dříve uskutečněnou přeměnu společnosti fúzí sloučeném s dceřinou společností TEPLO ETES Bruntál s.r.o. v minulém účetním období Navrhované usnesení k bodu 6: odd. B, vl. 1345, na základě projednání a v souladu s 67, 178, 187 odst. 1, písm. f) a 217 Obchodního zákoníku a v souladu se Stanovami společnosti schvaluje: a) Výroční zprávu společnosti za rok 2013, předloženou představenstvem společnosti, uvedenou ředitelem společnosti, Ing. Trnavským b) Řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013 c) Zaúčtování výsledku hospodaření za rok 2013, tj. disponibilního zisku ve výši ,61 Kč, naúčtovaného na účtu 431 výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení následovně: 1. na účet 421 zákonný rezervní fond částku ,86 Kč (zdůvodnění: povinný příděl do tohoto fondu musí činit dle Obchodního zákoníku ze zisku k rozdělení minimálně 5 % a společnosti jsou povinny ho tvořit až do výše 20 % svého základního kapitálu, tzn. v naší firmě do výše tis. Kč, přičemž náš rezervní fond k po přídělu ze zisku za r dosahuje pouze výše tis. Kč, tzn. jenom 20 % z povinné tvorby z tohoto důvodu je navržen z disponibilního zisku za r zvýšený příděl o 5 %, tj. ve výši 10 % celkem) 2. na účet 423 ostatní fondy statutární fond částku ,00 Kč 3. na účet 427 sociální fond částku ,26 Kč (zdůvodnění příděly do obou výše uvedených fondů v souladu se schválenými Pravidly pro příděly do podnikových fondů) 3

4 4. na účet 428 nerozdělený zisk minulých let částku ,49 Kč (doporučujeme ponechat vč. zůstatku mimo odložené daně v částce 529 tis. Kč k částečnému krytí rozsáhlé investiční akce Kompletní rekonstrukce uhelné kotelny na CV Dolní, zahájené letos v dubnu v celkovém objemu cca 110 mil. Kč bez DPH, a proto nenavrhujeme rozdělit zisk na dividendy a tantiémy) d) Korekci v rozvahových účtech pasiv, v souvislosti s vypořádáním plusových a mínusových rozdílů, vzniklých v předchozím období v důsledku přeměny společnosti, fúze sloučením s dceřinou společností TEPLO ETES Bruntál, s.r.o., a to s neutrálním dopadem do pasiv, konkrétně: 1. přeúčtování rozdílu z přeměn společnosti z řádku A.II.4. (účet ) v částce ,00 Kč na vrub nerozděleného zisku na účtu 428 řádek A.IV.1. (zdůvodnění: společnost TEPLO BRUNTÁL a.s. v rámci fúze do nerozděleného zisku k zaúčtovala zrušení opravných položek na pohledávky za TEPLO ETES Bruntál s.r.o. a tím došlo ke zvýšení nerozděleného zisku oproti stavu k , tj. ze dne na den, ale současně však musela vykázat oceňovací rozdíl při přeměnách společnosti na účet 417 v téže částce ,00 Kč (řádek A.II.5 pasiva Rozvahy), (tedy: nerozdělený zisk plus, kapitálové fondy mínus, rozdíl nula), čímž ovšem došlo k situaci, kdy kapitálové fondy celkem (Rozvaha pasiva, ř. A II) vykazují v důsledku tohoto zaúčtování nelogicky záporný stav. V rámci průkaznosti účtování operací fúze byl tento postup k správný, avšak v r již nadále ztrácí opodstatněnost vykazovat záporný rozdíl z přeměny, když stejný plusový navyšuje nerozdělený zisk; proto by měl být vzniklý rozdíl vyrovnán a částka ,00 Kč přeúčtována do nerozděleného zisku, čímž bude nerozdělený zisk zreálněn. Současně by tím bylo odstraněno záporné vykazování stavu kapitálových fondů, které by tak opět obsahovaly pouze účet 413 v částce 959 tis. Kč, tj. stejnou částku jako v min. letech) 2. zrušit fond ke krytí rozdílu z přecenění obchodního podílu v dceřiné společnosti TEPLO ETES Bruntál, s.r.o. a částku ,00 Kč z tohoto ostatního statutárního fondu na účtu , tj. součást řádku A.II.2., přeúčtovat ve prospěch nerozděleného zisku na účtu 428 řádek A.IV.1. (zdůvodnění: Společnost na účtu fond ostatní statutární ke krytí ztráty z přecenění obchodního podílu v dceřiné společnosti TEPLO ETES Bruntál s.r.o. vykazuje částku ,00 Kč. Tento fond byl vytvořen přídělem ze zisku v důsledku přecenění obchodního podílu v dceřiné společnosti ze 300 tis. Kč na 1 tis. Kč. Toto přecenění na 299 tis. Kč bylo 4

5 do doby fúze, tj. do , vykazováno na účtu 414, který ovšem fúzí zanikl, neboť došlo k přeúčtování tohoto rozdílu do nerozděleného zisku společnosti ve výkazu Rozvaha-řádek A.IV. pasiv. Vzhledem k tomu, že fond ke krytí ztráty ztratil svou opodstatněnost, je navrhováno přeúčtování celé částky 299 tis. Kč zpět do nerozděleného zisku k vyrovnání zaúčtované částky 299 tis. Kč v rámci fúze ani touto operací nedojde ke změně vlastního kapitálu, pouze k jeho správnějšímu reálnějšímu vykazování. V souhrnném účetním výkazu Rozvaha je tento fond vykazován v pasivech jako součást řádku A. III. jako část ř. 080). 3. zrušit fond ke krytí odložené daně na účtu , součást řádku A.III-2. a přeúčtovat částku ,16 Kč z tohoto ostatního statutárního fondu ve prospěch nerozděleného zisku na účtu 428, řádek A.IV.1. (zdůvodnění: v minulosti společnost vykazovala odložený daňový závazek, na jehož krytí byl přídělem ze zisku vytvořen uvedený fond. V současné době společnost naopak vykazuje odloženou daňovou pohledávku, tzn. že fond ke krytí odložené daně ztratil opodstatněnost a částka ,169 Kč by měla být přeúčtována zpět do nerozděleného zisku). návrh usnesení k bodu 8: odd. B, vl na základě projednání schvaluje: a) s účinnosti od Smlouvu o podmínkách výkonu funkce člena představenstva společnosti, uzavřenou ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (zákon o obchodních korporacích), 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění b) s účinnosti od Smlouvu o podmínkách výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti, uzavřenou ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (zákon o obchodních korporacích), 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění c) výši měsíční odměny: pro předsedu představenstva v částce... Kč, pro místopředsedu představenstva v částce...kč, pro člena představenstva v částce... Kč celkem hrubých 5

6 d) výši měsíční odměny: pro předsedu dozorčí rady společnosti v částce... Kč, pro členy dozorčí rady v částce...kč celkem hrubých zdůvodnění k bodu 8: - Povinnost sjednat písemně a schválit Smlouvu o výkonu funkce členem představenstva a dozorčí rady orgánem společnosti ukládá v 59, odst. 2 nový zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (zákon o obchodních korporacích, dále jen ZOK ), v odst dále uvádí, že pokud není výslovně ve smlouvě o výkonu funkce sjednáno odměňování v souladu s tímto zákonem, je výkon funkce bezplatný. Současně v 777 odst. 3 ukládá ZOK povinnost uzpůsobit do 6-ti měsíců, tj. do , ujednání smluv o výkonu funkce tomuto zákonu, jinak je výkon funkce bezplatný - Předložený návrh smlouvy byl vypracován i v souladu s 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a 6, odst. 1, písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. - Co se týče výše odměn za výkon funkce, byly Rozhodnutím jediného akcionáře stanoveny následovně: (všichni hrubých měsíčně) Představenstvo: současný stav dříve od do předseda ,- Kč, , doposud místopředseda 8 000,- Kč, 7 000, člen 8 000,- Kč, 5 000, Dozorčí rada: předseda 5 000,- Kč, 5 000, doposud členové 3 000,- Kč, 3 000, doposud - Výše funkčních odměn - kromě místopředsedy a člena představenstva, kde došlo k úpravě a sjednocení úrovně odměn obou funkcionářů na stejnou výši cca před 4 roky, je u předsedy představenstva a dozorčí rady stále stejná již od r. 1998, přitom jen inflace za r až 2013 činila celkem 38 % (za r %) a odměny za výkon funkce tak v podstatě reálně poklesly. 6

7 - Odměna za výkon funkce jako příjem ze závislé činnosti dle 6 zákona o daních z příjmů ovšem nepodléhá pouze dani z příjmů jako dříve, nýbrž kromě toho také od pojistnému na zdravotní a od pojistnému na sociální pojištění, (dle zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění následujících předpisů, zejm. zák. č. 48/1997 Sb., 5 písm. a) a dle zák. č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění, 3), čímž došlo v podstatě k dalšímu snížení odměn, které tak ve srovnání s předchozím stavem (po zdanění daní z příjmů) v důsledku odvodu pojistného dosahují nyní jen cca 86 % původní výše. - Z uvedených důvodů se jeví jako vhodné zohlednit ve výši nově stanovovaných odměn uvedené skutečnosti a stávající částky odměn pro členy statutárních orgánů společnosti zvýšit. - texty smluv budou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti a na sekretariátě starosty města ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady a jsou součástí i předaného CD. Návrh usnesení k bodu 9: odd. B, vl na základě projednání schvaluje a) podřízení společnosti jako celku zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, jako celku ve smyslu ustanovení 777 odst. 5 ZOK, a to s účinnosti ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku b) změnu stanov tak, že její dosavadní znění ruší a nahrazuje jej novým zněním stanov viz příloha odd. B, vl na základě projednání zmocňuje a) starostu města, Ing. Ryse, MBA k zastupování a jednání za vlastníka jediného akcionáře společnosti na valné hromadě, na které dojde k sepsání notářského zápisu 7

8 v souvislosti s výše schválenými novými stanovami společnosti, aby učinil veškerá právní jednání, související s přijatým rozhodnutím ve věci nových stanov společnosti, b) starostu města, Ing. Ryse, MBA rovněž k podpisu uvedených stanov a veškerých dokumentů s nimi souvisejících. - Zdůvodnění k bodu 9: - K pozbyl platnost zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dne nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen ZOK ), ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením 777, odst. 1 ZOK platí, že ujednání stanov, která jsou v rozporu s donucujícími ustanovení ZOK, se zrušují dnem nabytí účinnosti ZOK. - V 777 odst. 2 je společnosti uložena povinnost přizpůsobit do 6-ti měsíců, tj. do , stanovy právní úpravě ZOK a doručit je do sbírky listin obchodního rejstříku. - Pokud tak obchodní korporace neučiní a uplyne marně i dodatečná lhůta stanovena rejstříkovým soudem, je soud oprávněn na návrh rejstříkového soudu anebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, obchodní korporaci zrušit a nařídit její likvidaci. - Ustanoveni 777 odst. 5 ZOK dále zakotvuje možnost pro obchodní korporace, kdy se mohou změnou svých stanov podřídit zákonu o obchodních korporacích jako celku. Údaj o tom zapíše obchodní korporace do obchodního rejstříku. Změna stanov potom nabývá účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích v obchodním rejstříku. - Stávající znění stanov bude v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a Zákona o obchodních korporacích zcela nahrazeno novým zněním stanov, které budou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti a na sekretariátě starosty města ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady a jsou součástí i předaného CD. 8

9 Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence. V Bruntále, dne 9. května 2014 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. Pavel Fürst, v.r. předseda představenstva Mgr. Miroslav Dvořák, v.r. místopředseda představenstva Jan Urban, v.r. člen představenstva Rozdělovník: Jediný akcionář Město Bruntál, členové Rady Města, členové představenstva společnosti, členové dozorčí rady společnosti, ředitel společnosti, notář Svým níže uvedeným podpisem potvrzuji přijetí pozvánky na valnou hromadu: 9

10 10

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada )

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada ) Představenstvo společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov identifikační číslo: 60792914 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Litovelská cukrovarna, a.s. se sídlem Litovel, Loštická 131, PSČ 78401 IČO 64509109 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložce

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI. KARBONIA KLADNO, a.s.

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI. KARBONIA KLADNO, a.s. POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI KARBONIA KLADNO, a.s. Představenstvo obchodní společnosti KARBONIA KLADNO, a.s., IČ: 46356878, se sídlem Kladno, Suchardova 434, PSČ 272 01, zapsané v obchodním

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s. IČ 25612760, se sídlem Tovární 2009, 686 02 Staré Město, zapsané v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 3216 (dále jen Společnost

Více

Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014

Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014 Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014 Věc: Pozvánka na řádnou valnou hromadu akciové společnosti DCIT, a.s. Představenstvo společnosti DCIT, a.s., se sídlem Praha 10, Vršovice,

Více

POZVÁNKA. č.j. 001/2014

POZVÁNKA. č.j. 001/2014 č.j. 001/2014 POZVÁNKA Představenstvo akciové společnosti ALLCOMP, a.s. se sídlem Netvořice, Zelená č.p.65, PSČ 257 44, IČO: 27112292, zve na řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 22. 5. 2014

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem v Praze 10, V Chotejně 9/1307, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1520, IČO:

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ Představenstvo společnosti ČSAD Česká Lípa a.s. se sídlem Praha 5, Lumiérů č.p.181, č.or.41, PSČ 152 00 IČO: 25497987 zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložka 9615, (dále

Více

Bod 6. pořadu jednání Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013.

Bod 6. pořadu jednání Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013. Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s., se sídlem Radošovice č.p. 83, PSČ 386 46, IČ 46678379, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

V Praze dne 18. 04. 2014 OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

V Praze dne 18. 04. 2014 OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY V Praze dne 18. 04. 2014 OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s., se sídlem Praha 3, Seifertova 327/85, PSČ 130 00, IČ: 27408256, zapsané v obchodním rejstříku

Více

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Úplné znění schválené na valné hromadě konané dne 13.06.2014 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení, vznik a trvání akciové společnosti

Více

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 18. června 2014

Více

P o z v á n k a. na mimořádnou valnou hromadu. společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p.

P o z v á n k a. na mimořádnou valnou hromadu. společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p. P o z v á n k a na mimořádnou valnou hromadu společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p. 288, PSČ 120 00 I. Místo konání: Advokátní kancelář Bedrna a společníci,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Schneider Electric, a.s.

Schneider Electric, a.s. POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Schneider Electric, a.s. Představenstvo akciové společnosti Schneider Electric, a.s. se sídlem Písek, Čížovská 447, IČ: 482 07 985, zapsané v obchodním rejstříku

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ Představenstvo akciové společnosti Seco GROUP a.s. se sídlem Praha 8, Šaldova 408/30, PSČ 186 00, IČO 60193450, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu

Více

Důvodová zpráva. Novelizace stanov společnosti Liberecká IS a.s.

Důvodová zpráva. Novelizace stanov společnosti Liberecká IS a.s. Důvodová zpráva Novelizace stanov společnosti Liberecká IS a.s. Zpracoval: Ing. Jaroslav Bureš, MBA, ředitel společnosti, AK JUDr. Alexandr Šoljak Dne: 28. 4. 2014 Zákon 90 / 2012 Sb. ze dne 25. 1. 2012,

Více

NÁVRH Stanovy akciové společnosti TORQUES a.s. se sídlem Brno, Bzenecká 4157/10, PSČ 628 00

NÁVRH Stanovy akciové společnosti TORQUES a.s. se sídlem Brno, Bzenecká 4157/10, PSČ 628 00 NÁVRH Stanovy akciové společnosti TORQUES a.s. se sídlem Brno, Bzenecká 4157/10, PSČ 628 00 ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti 1) TORQUES a.s. (dále jen společnost

Více

svolává VALNOU HROMADU (dále jen "valná hromada")

svolává VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada) Představenstvo společnosti Agro bílá, a.s. se sídlem Bílá 33, PSČ 463 43 identifikační číslo: 259 37 154 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1333 (dále

Více

----------------------- STEJNOPIS ----------------------- ------------------ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS ------------------

----------------------- STEJNOPIS ----------------------- ------------------ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS ------------------ -------------------------------------------- strana jedna -------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- N 159/2015

Více

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s.

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s. STANOVY akciové společnosti PREFA Grygov a.s. červen 2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost PREFA Grygov a.s. (dále jen společnost ), je českou právnickou

Více

STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s.

STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s. STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s. Hlava I Základní ustanovení Obchodní firma: VEMEX Energie a.s. Sídlem Společnosti je: Praha. Článek 1 Obchodní firma Článek 2 Sídlo Společnosti Článek 3 Internetová

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti SOTIO a.s.

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti SOTIO a.s. POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti SOTIO a.s. se sídlem v Praze 7, Jankovcova 1518/2, PSČ: 170 00, IČ: 246 62 623 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v

Více

P o z v á n k a. na řádnou valnou hromadu. společnosti eidentity a.s., IČO 271 12 489 se sídlem Praha 3, Vinohradská 184/2396, PSČ 130 00

P o z v á n k a. na řádnou valnou hromadu. společnosti eidentity a.s., IČO 271 12 489 se sídlem Praha 3, Vinohradská 184/2396, PSČ 130 00 P o z v á n k a na řádnou valnou hromadu společnosti eidentity a.s., IČO 271 12 489 se sídlem Praha 3, Vinohradská 184/2396, PSČ 130 00 I. Místo konání: Advokátní kancelář Bedrna a společníci, Jednořadá

Více

S T A N O V Y. Dobrosev a.s. Dobronín, Střítežská 188/3, PSČ 588 12 IČ: 634 93 837

S T A N O V Y. Dobrosev a.s. Dobronín, Střítežská 188/3, PSČ 588 12 IČ: 634 93 837 S T A N O V Y Dobrosev a.s. Dobronín, Střítežská 188/3, PSČ 588 12 IČ: 634 93 837 0 Obsah stanov: Čl. I Čl. II Čl. III Čl. IV Čl. V Čl. VI Čl. VII Čl. VIII Čl. IX Čl. X Čl. XI Čl. XII Čl. XIII Čl. XIV

Více

STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti

STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost byla založena jediným zakladatelem zakladatelskou listinou ze dne 6. 3. 1997. Čl. II Obchodní firma a sídlo společnosti 1.

Více