BLOCK GRANT - TECHNICAL ASSISTANCE FUND FINANCIAL MECHANISM EEA/NORWAY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BLOCK GRANT - TECHNICAL ASSISTANCE FUND FINANCIAL MECHANISM EEA/NORWAY"

Transkript

1 Národní kontaktní místo Ministerstvo financí Centrum pro zahraniční pomoc příprava a koordinace Letenská Praha 1 BLOKOVÝ GRANT FOND TECHNICKÉ ASISTENCE FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA BLOCK GRANT - TECHNICAL ASSISTANCE FUND FINANCIAL MECHANISM EEA/NORWAY

2 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Cílem této informační brožury je informovat o možnostech čerpání finančních prostředků z Fondu technické asistence. Fond technické asistence je jedním z blokových grantů spolufinancovaných z Finančních mechanismů (FM) EHP a Norska. Blokový grant Fond Technické Asistence (FTA) je vytvořen pro jasně definovaný účel. Indikativní alokace pro blokový grant FTA v letech je 2,125 mil. 1. výzva pro předkládání žádostí o grant z FTA byla vyhlášena 25. února 2008 a uzavřena 25. dubna stejného roku. V rámci FTA bude vyhlášená 2. výzva, případně 3. výzva. Budeme rádi, když Vás k podání žádosti o grant inspiruje právě tato informační brožura. Pokud budete mít po jejím přečtení další dotazy, zašlete je elektronicky na adresu Více informací naleznete také na stánkách www. eeagrants.cz v sekci Fond technické asistence. Dear readers, The purpose of this brochure is to provide information on funding under the Technical Assistance Fund (TAF) which is one of the block grants co-financed by the Financial Mechanisms (FM) EEA and Norway. The TAF addresses a clearly defined goal and its indicative allocation for the period is EUR mil. The 1st Call for Proposals under the TAF was launched on 25 February 2008 and closed on 25 April of the same year. A 2nd Call for Proposals, and possibly a 3rd, shall be launched under the TAF. We would be very pleased if this brochure inspired you to submit a grant application. If you still have queries after reading this brochure, please send them to Further information can also be found in the section covering the TAF on the website FINANCIAL MECHANISM EEA/NORWAY TECHNICAL ASSISTANCE FUND 3

3 Jaké aktivity lze z Fondu technické asistence financovat? What kind of activities can be financed under the Technical Assistance Fund? Co je možné financovat z grantu? Na co lze finanční prostředky použít? What can be financed by ataf grant? For which purposes can TAF funding be used? Grant lze získat na sub-projekty zaměřené na posílení spolupráce a výměnu zkušeností mezi českými subjekty a subjekty ze zemí EHP ESVO v těchto oblastech: Posilování kapacity České republiky při poskytování rozvojové pomoci třetím zemím zejména přenosem zkušeností v oblasti projektového řízení a vyhodnocování rozvojových projektů, posuzování vlivů těchto projektů na životní prostředí, posilování kapacit univerzit v implementaci programů rozvojových studií, zapojování soukromého sektoru do programů rozvojové pomoci třetím zemím. Spolupráce při přijímání a implementaci acquis a postupné odstraňování nedostatků v oblastech uvedených v Souhrnné monitorovací zprávě o připravenosti ČR na členství v EU, zejména pak v oblasti justice, vnitro, životní prostředí, zdraví a další. Výměna zkušeností a spolupráce státní, regionální a místní samosprávy s cílem posílení a zkvalitnění veřejných služeb. Z FTA lze financovat společné projekty technické pomoci ČR a zemí ESVO, semináře pořádané ve spoupráci se zeměmi ESVO, asistenci norských expertů, přenos know-how na příslušných institucích a úřadech v ČR nebo studijní cesty českých pracovníků na příslušné instituce/úřady v Norsku zaměřené na prioritní oblasti FM EHP/Norsko. It is possible to receive a grant for projects aimed at strengthening cooperation and the exchange of experience among Czech entities and entities in EEA and EFTA countries in the following focus areas: Improving the capacity of the Czech Republic to provide development aid to third countries particularly through the transfer of experience in the areas of project management, development project assessment, assessment of the environmental impact of such projects, boosting university resources with regard to the implementation of development study programmes and involving the private sector in development aid programmes in support of third countries. Cooperation related to the adoption and implementation of the acquis - especially with regard to the sectors of justice, interior, the environment, health care, finance etc. Cooperation and exchange of experience between central, regional and local government aimed at strengthening and improving of public services. TAF funding can be used for joint technical assistance projects (i.e. the Czech Republic and EFTA countries), seminars organised in cooperation with EFTA countries, assistance provided by experts from EFTA countries and transfer of know-how to Czech institutions and government bodies, and study trips focused on FM EEA/Norway priority areas for employees of Czech institutions and government bodies. Zamýšlíte-li realizovat společný projekt technické pomoci, mezi oprávněné výdaje můžete zahrnout náklady na financování práce expertů, cestovní výdaje (letenky, ubytování a diety pro zahraniční experty v ČR), překlady, tlumočení či zpracování metodik. V případě seminářů a konferencí můžete mezi uznatelné výdaje zahrnout zápisné na semináře, letenky, ubytování a diety, pokud jde o seminář konaný v zahraničí, a pronájem místnosti (včetně technického vybavení), tlumočení, občerstvení, honorář zahraničního experta, pokud budete organizovat seminář v České republice. Kdo může o grant požádat? Spolupráce je umožněna na všech úrovních veřejné správy (státní správa, regionální a místní samospráva), státním institucím, univerzitám a školám, profesním komorám a svazům, nevládním neziskovým organizacím a sociálním partnerům a dalším subjektům působícím ve veřejném zájmu. Žadatel musí mít právní subjektivitu a být zřízen v České republice. Každý žadatel může předložit maximálně jednu žádost o grant z FTA, která však může zahrnovat více oblastí zaměření. Jaká je výše grantu? Granty jsou udělovány do výše max. 90 % celkových oprávněných nákladů, v rozsahu od min EUR do max EUR. Výše grantu je u každé žádosti posuzována individuálně. Pokud jde o grantovou pomoc určenou pro aktivity nevládních neziskových organizací, výše grantu může dosáhnout až 90 %. Grant do 85 % lze získat v případě, že 15 % nebo více projektových nákladů je spolufinancováno z centrálních, regionálních nebo místních rozpočtů. If it is your intention to implement a joint technical assistance project, then expenses connected with the work of experts, travel expenses (plane tickets, accommodation and per-diem allowances for foreign experts visiting the Czech Republic), translations, interpreting or the compiling of methodological procedures can all be included in your eligible costs. When it comes to seminars and conferences held abroad, registration fees for seminars, plane tickets, accommodation and per- -diem allowances are considered as eligible costs. If you organise a seminar in the Czech Republic the rent for the venue (including the rent for technical equipment), interpreting services, refreshments and honorariums for foreign experts can be included. Who can apply for a grant? Institutions at all levels of government (central, regional and local), state institutions, schools and universities, professional chambers and associations, non-governmental non-profit organisations, social partners and other entities acting in the public interest are all entitled to engage in this programme. The applicant has to be a legal entity established in the Czech Republic. Each applicant is allowed to submit just one application for a grant from the TAF. However, this application can cover more than one priority area. 4 FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA FOND TECHNICKÉ ASISTENCE FINANCIAL MECHANISM EEA/NORWAY TECHNICAL ASSISTANCE FUND 5

4 Ve zbývajících případech výše grantu nepřekročí 60 %. Proplacení nákladů projektu nad rámec přiděleného grantu je v zodpovědnosti příjemce grantu. Pro jednotlivé aktivity byly stanoveny následující indikativní limity: Společné projekty technické pomoci grant max EUR Studijní cesty/asistence expertů grant do EUR Semináře/konference grant do EUR Je limitována délka trvání projektu? Doba realizace sub-projektů z Fondu technické asistence je omezena na maximálně 18 měsíců, přičemž stejně jako u výše grantu zde byly indikativně stanoveny časové limity pro jednotlivé aktivity: Společné projekty technické pomoci doba realizce: 3 až max. 18 měsíců Studijní cesty doba trvání: 1 týden až 3 měsíce Semináře/konference doba trvání: 1 až 4 dny Jak je projekt financován? Schválené finanční prostředky jsou vypláceny buď zálohově nebo formou refundace. V případě refundace jde o proplacení již vynaložených finančních prostředků příjemcem grantu. Úhrada je prováděna na základě schválené Závěrečné zprávy o realizaci grantu a žádosti o platbu, která je doložena kopiemi uhrazených faktur. Zálohová platba může být poskytnuta do maximální výše 50 % grantu vyššího než EUR a je vyplácena na základě žádosti o zálohovou platbu. Zbývajících 50 % grantu je příjemci vyplaceno zpětně. What are the grant limits? The minimum grant is 2,000, the maximum EUR 100,000. These limits apply to all projects funded under the TAF. For each application the grant amount is assessed individually. The following indicative limits have been set for individual activities: Joint technical assistance projects a maximum grant of EUR 100,000 Study trips/assistance from experts a grant of up to EUR 30,000 Seminars/conferences a grant of up to EUR 10,000 Grant ratios depend on the type of applicant or the source of co-financing: In the case that the grant will support the activities of NGOs, max. funding is 90 % of the total eligible cost In the case that a project is to be co-financed from state, regional or local budgets, maximum funding is 85 % of the total eligible cost (the other 15 % must come from state, regional or local budgets); In all other cases maximum funding is 60 % of the total eligible cost. The grant recipient is entirely responsible for covering all the project costs not covered by the grant. Are there limits with regard to the duration of a project? A project s maximum duration is 18 months. However, as for grant ceilings, indicative time limits have also been set for individual activities, as follows: Žádost o zálohovou platbu však musí být dobře zdůvodněna a musí mít své opodstatnění. Jak zažádat o grant? Žádost, včetně všech požadovaných dokumentů, je ke stažení na stránkách v sekci Fond technické asistence. Žádost je předkládána v češtině, v předepsaném formuláři, v tištěné i elektronické verzi, zprostředkovateli Fondu technické asistence, tedy Ministerstvu financí (Centru pro zahraniční pomoc oddělení přípravy a koordinace), které je Národním kontaktním místem FM EHP/Norska v ČR. Joint technical assistance projects implementation: min. 3 months, max. 18 months Study trips duration: min. 1 week, max. 3 months Seminars/conferences duration: min. 1 day, max. to 4 days. How is a project funded? Grants are paid out either by reimbursing financial resources already spent by the grant beneficiary or, in justified cases, in the form of advances. Reimbursement is conducted on the basis of an authorised audit report on project finances and a payment request supported by copies of paid invoices. Advances can amount to a maximum of 50 % of an allocated grant of more than EUR 10,000 and are paid on the basis of an advance payment request. The remaining 50 % of the grant is reimbursed after completion of the project. However, such a request for advance payment needs to be properly justified. How to submit an application for a grant? The application form, including all the other necessary documents, can be downloaded from the TAF section of the website cz. Both a printed and an electronic version of the application in Czech shall be submitted in the prescribed format to the Intermediary body of the TAF - the Ministry of Finance (Centre for Foreign Assistance Programming and Coordination Unit), which is the National Contact Point of the FM EEA/Norway for the Czech Republic. 6 FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA FOND TECHNICKÉ ASISTENCE FINANCIAL MECHANISM EEA/NORWAY TECHNICAL ASSISTANCE FUND 7

5 Projekty schválené v 1. výzvě pro předkládání žádostí v rámci FTA Projects approved in the 1st Call for Proposals under the TAF EČ001 Spolupráce při prezentaci kulturního dědictví Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm získalo grant na výměnu zkušeností a spolupráci s Norským institutem lidových řemesel v oblasti prezentace tradiční lidové architektury a vzdělávacích programů prezentujících tradiční způsob života našich předků. Výměna zkušeností bude probíhat formou seminářů a studijních cest. EČ002 Vytvoření modelu zapojení spotřebitelů do standardizace Projekt vypracovaný Sdružením českých spotřebitelů je zaměřen na oblast spolupráce při přijímání a implementaci acquis v oblasti technických předpisů a norem. V tomto případě jde o společný projekt technické spolupráce. EČ003 Podpora strategické spolupráce v rozvoji trvale udržitelného hospodaření s přírodními zdroji aridních a semiaridních oblastí Východní Afriky a Arábie Cílem společného projektu technické asistence, který předložila Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, je přispět na základě spolupráce s partnerskými subjekty k přípravě a formulaci společných projektových návrhů orientujících se na zlepšení živobytí venkovanů a hospodaření v přírodních lesních / savanových formacích. Projekt přispěje k zmírnění probíhajících procesů degradace půdy a ekosystémů, způsobujících sociální nestabilitu a válečné konflikty v aridních a semiaridních oblastech. FTA EC001 Cooperation in presentation of the cultural heritage The Wallachian Open Air Museum in Rožnov pod Radhoštem was awarded a grant for cooperation and the exchange of experience with Norwegian Crafts Development. The content of the project concerns the presentation of traditional folk architecture and educational programmes describing the traditional way of life of our ancestors; activities consist of seminars and study trips. FTA EC002 Creation of a model on consumer involvement in standardisation The project, set up by the Association of Czech Consumers, aims for cooperation in the area of adoption and implementation of the acquis as regards technical norms and regulations. This is a joint technical assistance project. FTA EC003 Support for strategic cooperation in the development of sustainable management of natural resources in arid and semi-arid areas of East Africa and Arabia The objective of this joint technical assistance project (drawn up by the Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno) is to contribute, on the basis of cooperation with partner institutions, to the preparation and definition of joint project proposals aiming for an improvement in the livelihoods of people living in the countryside and better management of natural forests and savannah-like areas. The project will help to reduce EČ005 Budování kapacit České rozvojové agentury a výměna zkušeností s agenturou Norad Účelem projektu je umožnit pracovníkům České rozvojové agentury získat prostřednictvím studijních cest cenné praktické zkušenosti od norských partnerů z Norské agentury pro rozvojovou spolupráci (Norad) v oblasti mezinárodní rozvojové spolupráce. EČ006 Problematika bezdomovectví v mezinárodním kontextu Účelem projektu je získat informace o norských zkušenostech s poskytováním sociálních služeb pro osoby sociálně vyloučené a osoby tímto vyloučením ohrožené s důrazem na prevenci bezdomovectví. Na základě těchto zkušeností, získaných na společných seminářích, konferencích či studijních cestách do Norska, bude vypracováno doporučení přenosu příkladů dobré praxe do České republiky. EČ008 Integrovaný vodohospodářský management v ochranných pásmech vodního zdroje Želivka Projekt je komplexnější a zahrnuje více cílů. Jedním z těchto cílů je využití norských zkušeností při managementu krajiny a navrhování víceúčelových mokřadů a při auditech hospodaření zemědělských podniků z hlediska dodržování standardů v ochraně životního prostředí. Projekt je dalším příkladem společného projektu technické asistence. soil degradation and damage to ecosystems that lie at the root of social instability and military conflicts in arid and semi-arid regions. FTA EC005 Strengthening of intellectual resources of the Czech Development Agency and exchange of experience with the Norad agency The purpose of the project is to provide staff members of the Czech Development Agency with the opportunity to gain, through study visits, invaluable practical experience from the Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad) in the field of international development. FTA EC006 The issue of homelessness in an international context The project aims at gathering information on the Norwegian experience of providing social services to socially excluded persons or persons in danger of becoming socially excluded, placing emphasis on the prevention of homelessness. On the basis of the experience gathered at joint seminars, conferences and study visits in Norway, recommendations will be compiled as to which successful practical experiences from Norway could be transferred to the Czech Republic. 8 FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA 1. VÝZVA REALIZOVANÉ PROJEKTY FINANCIAL MECHANISM EEA/NORWAY TECHNICAL ASSISTANCE FUND 9

6 Informace o druhé výzvě Information relating to the 2nd Call for Proposals EČ009 Studijní pobyt starostů Jilemnicka svazku obcí V rámci projektu Jilemnického svazku obcí se uskuteční studijní cesty do Norska za účelem rozšíření pohledu zástupců Jilemnicka na možné způsoby řešení likvidace odpadů se speciálním zaměřením na biomasu. Důvodem speciálního zaměření je příprava projektu, který by měl zajistit Jilemnicku koordinovaný způsob sběru a likvidace zelené hmoty. EČ010 Výměna zkušeností v oblasti dotačního a projektového managementu Cílem projektu Královéhradeckého kraje je prostřednictvím studijních cest pochopit systém dotačního managementu na regionální úrovni v Norsku a využít těchto zkušeností v následné implementaci krajských dotačních titulů a strukturálních fondů EU. FTA EC008 Integrated water management in the protected zones of the Želivka river basin Among its several objectives, the project aims at applying existing Norwegian experience in the areas of landscape management, the creation of multifunctional wetlands and the auditing of farm businesses so as to ensure that standards for the protection of the environment are adhered to. The project is a further example of a joint technical assistance project. FTA EC009 Study tour of the mayors of the Jilemnicko Union of Municipalities Within this project representatives from the Jilemnicko region will gather information during study trips to Norway on methods of waste processing, with a special focus on biomass; this is due to another project under preparation aimed at establishing a coordinated system for green waste collection and disposal for the Jilemnicko region. Národní kontaktní místo (Ministerstvo financí Centrum pro zahraniční pomoc) se v říjnu 2008 chystá vyhlásit druhou výzvu pro předkládání žádostí v rámci FTA. Při té příležitosti bude uspořádán seminář pro potenciální žadatele. Seminář se bude konat za účasti zástupců Norského královského velvyslanectví, Norského svazu měst a obcí (The Norwegian Association of Local and Regional Authorities) a norské agentury DIFI (agentura pro veřejnou správu a e-government). Cílem semináře je informovat veřejnost o fungování fondu, představit zástupce zprostředkovatele a zástupce norské strany, kteří mohou zprostředkovat kontakty na norské instituce v případě, že má žadatel zájem připravovat projekt v partnerství a nemá kontakty na norské partnery. At the end of September 2008 the National Contact Point - Ministry of Finance Centre for Foreign Assistance will launch the 2nd Call for Proposals under the TAF. A special seminar for potential applicants will be held on 11th September Representatives of the Embassy of the Kingdom of Norway, the Norwegian Association of Local and Regional Authorities and the Norwegian DIFI agency (Agency for Public Management and egovernment) will be among those participating in the seminar. The aim of the seminar is to provide practical information on the TAF and to introduce representatives of the Intermediary Body and representatives of the Norwegian side who can facilitate contacts with Norwegian institutions. FTA EC010 Interchange of experience in the area of grant and project management The aim of this project, organised by the Region of Hradec Králové, is to ascertain, through study visits, how the system of grant management in Norway works at regional level. Information and experience gained will be used in the context of future regional grant schemes and EU Structural Funds. 10 FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA FOND TECHNICKÉ ASISTENCE

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA AGENTURA JIŽNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ MORAVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA AGENTURA JIŽNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ MORAVY REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA JIŽNÍ MORAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Regional Development Agency of South Moravia ANNUAL REPORT 2008 Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Královopolská 139, CZ-612 00 Brno

Více

Nadace rozvoje občanské společnosti. Civil Society Development Foundation. Annual Report. výroční zpráva. nadace rozvoje občanské společnosti

Nadace rozvoje občanské společnosti. Civil Society Development Foundation. Annual Report. výroční zpráva. nadace rozvoje občanské společnosti Nadace rozvoje občanské společnosti Civil Society Development Foundation Annual Report výroční zpráva nadace rozvoje občanské společnosti 09 05 06 08 09 10 13 14 16 18 26 28 36 40 42 43 obsah / contents

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 THE 2014 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 THE 2014 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 THE 2014 ANNUAL REPORT 2 FOTOGALERIE / PHOTO GALLERY VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2014 OBSAH CONTENTS 1. Úvod... 5 1. Introduction... 5 2. Činnost Institutu... 7 2. The Institute s

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

BIOINSTITUTBIOINSTITUTBIOINSTITUTBIOINSTITUTBIOINSTITUTBIOINSTITUTBIOINSTITUTBIOINSTITUT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

BIOINSTITUTBIOINSTITUTBIOINSTITUTBIOINSTITUTBIOINSTITUTBIOINSTITUTBIOINSTITUTBIOINSTITUT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2006 Bioinstitut, o. p. s. Společnost zapsaná v rejstříku u Krajského soudu v Ostravě ke dni 9.4. 2005, Oddíl 0, vložka číslo 198 Sídlo: Křížkovského 8, Olomouc, CZ - 771 47

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regionální rozvojová agentura jižní Moravy VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regional Development Agency of South Moravia ČESKÁ REPUBLIKA REGION JIŽNÍ MORAVA CZECH REPUBLIC SOUTH

Více

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1 Sociální inkluze Social inclusion Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020 Sociální inkluze Social inclusion 1 Q Poloha města Location of the City PL DRESDEN PL PRAGUE KATOWICE G NUrEMberg

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ]

Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ] Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ] Obsah Základní informace o organizaci 4, Sociální poradenství 6, Právní poradenství 9, Komunitní multikulturní

Více

Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.

Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. A N N U A L R E P O R T The Lower Morava Biosphere Reserve Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. Národních hrdinů 23, 690 02 Břeclav info@dolnimorava.org,

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXV ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 10 Vydáno: ŘÍJEN 2009 Cena: 64 Kč Část normativní OBSAH Program kulturní, vzdělávací a vědecké spolupráce mezi

Více

Cestovní ruch v České republice 2012 Tourism in the Czech Republic in 2012

Cestovní ruch v České republice 2012 Tourism in the Czech Republic in 2012 Cestovní ruch v České republice Tourism in the Czech Republic in obsah contents 1 Aktuální informace Ministerstva pro místní rozvoj ČR o cestovním ruchu Current Information of Ministry for Regional Development

Více

Table of contents: Obsah:

Table of contents: Obsah: Výroční zpráva 2004 / Annual Report 2004 Obsah: Úvodní slovo Programy Nadace Partnerství Média Soutěže a ceny Lidé Nadace Partnerství Adresy členů asociace EPSD Programoví partneři Partnerství pro přírodu

Více

výroční zpráva 2008 annual report

výroční zpráva 2008 annual report výroční zpráva 2008 annual report VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2008 SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o. p. s. SEVEn, Energy Efficiency Center > OBSAH CONTENT > POSLÁNÍ A POLITIKA

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 Vážení čtenáři, výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům za rok 2003 vám nabízí přehled aktivit, projektů, publikací, seminářů, úspěchů a hospodaření organizace. Ve svém úvodním slově ve výroční

Více

STATE ENVIRONMENTAL FUND OF THE CZECH REPUBLIC

STATE ENVIRONMENTAL FUND OF THE CZECH REPUBLIC VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 za rok for the year VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 ANNUAL REPORT Obsah / Úvodní slovo / Základní informace OBSAH I. Úvodní slovo ředitele... 5

Více

LOKALITY TYPU BROWNFIELDS a informace k rozvoji podnikání v Libereckém kraji

LOKALITY TYPU BROWNFIELDS a informace k rozvoji podnikání v Libereckém kraji 1. Úvod Hlavním podnětem pro zpracování tohoto katalogu byla zvýšená poptávka tuzemských a zahraničních investorů po vhodných lokalitách pro podnikání v Libereckém kraji. Na následujících stránkách jsou

Více

Innovation Infrastructure of the Zlín Region

Innovation Infrastructure of the Zlín Region Innovation Infrastructure of the Zlín Region Vážené dámy, vážení pánové, současná politika Evropské unie a potažmo i České republiky přeje snahám o vytváření příznivého podnikatelského prostředí v regionech.

Více

Vydalo: občanské sdružení Proxima Sociale, o.s. Rakovského 3138, 143 00 Praha 12 Modřany Praha 2012 Text: pracovníci organizace Editor: Ivo Kačaba

Vydalo: občanské sdružení Proxima Sociale, o.s. Rakovského 3138, 143 00 Praha 12 Modřany Praha 2012 Text: pracovníci organizace Editor: Ivo Kačaba Vydalo: občanské sdružení Proxima Sociale, o.s. Rakovského 3138, 143 00 Praha 12 Modřany Praha 2012 Text: pracovníci organizace Editor: Ivo Kačaba Grafická úprava: Signature s. r. o. Tisk: T.A.Print Počet

Více

Introduction Key Facts and Figures, City Profile. Organization and Management of the City. Services to Citizens

Introduction Key Facts and Figures, City Profile. Organization and Management of the City. Services to Citizens Výroční zpráva Annual Report 2008 4 Úvodem 6 Základní informace a profil města 8 Základní informace 9 Profil města 10 Organizace a řízení města 12 Konstituování města a principy jeho samosprávy 14 Zastupitelstvo

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVI Sešit 7 Červenec 2000 O B S A H Část normativní - Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Magistrát hlavního města Prahy

Magistrát hlavního města Prahy Předběžné posouzení využití finančních nástrojů v Operačním programu Praha pól růstu ČR v rámci politiky soudržnosti pro období 2014-2020 Magistrát hlavního města Prahy Závěrečná zpráva projektu Datum

Více

www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region

www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region 2 Vážené dámy, vážení pánové, současná politika Evropské unie a potažmo i České republiky přeje snahám o vytváření příznivého podnikatelského

Více

Good Practices Catalogue

Good Practices Catalogue Good Practices Catalogue 1 European Union European Regional Development Fund Good practices Identifying and analysing successful experiences of innovation driven cluster, of planning policies in cluster

Více

SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI

SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI E S K O - A N G L I C K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Czech-English Glossary for Intercultural Work www.interkulturniprace.cz E S K O - A N G L I C K Ý ČESKO-ANGLICKÝ

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report výroční zpráva 2006 nadace partnerství výroční zpráva 2006 finanční zpráva 5 financial report annual report 2006 czech environmental partnership foundation czech environmental partnership

Více

E S K O - A N G L I C K Ý. Czech-English Glossary for Intercultural Work

E S K O - A N G L I C K Ý. Czech-English Glossary for Intercultural Work E S K O - A N G L I C K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Czech-English Glossary for Intercultural Work ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Eva Dohnalová, Marina Pojmanová, Ladislav Zamboj,

Více

Zpráva o činnosti. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. T. G. Masaryk Water Research Institute. veřejná výzkumná instituce

Zpráva o činnosti. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. T. G. Masaryk Water Research Institute. veřejná výzkumná instituce Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce T. G. Masaryk Water Research Institute public research institution 2009 Zpráva o činnosti Annual Report Obsah Preface Úvodní slovo

Více