BLOCK GRANT - TECHNICAL ASSISTANCE FUND FINANCIAL MECHANISM EEA/NORWAY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BLOCK GRANT - TECHNICAL ASSISTANCE FUND FINANCIAL MECHANISM EEA/NORWAY"

Transkript

1 Národní kontaktní místo Ministerstvo financí Centrum pro zahraniční pomoc příprava a koordinace Letenská Praha 1 BLOKOVÝ GRANT FOND TECHNICKÉ ASISTENCE FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA BLOCK GRANT - TECHNICAL ASSISTANCE FUND FINANCIAL MECHANISM EEA/NORWAY

2 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Cílem této informační brožury je informovat o možnostech čerpání finančních prostředků z Fondu technické asistence. Fond technické asistence je jedním z blokových grantů spolufinancovaných z Finančních mechanismů (FM) EHP a Norska. Blokový grant Fond Technické Asistence (FTA) je vytvořen pro jasně definovaný účel. Indikativní alokace pro blokový grant FTA v letech je 2,125 mil. 1. výzva pro předkládání žádostí o grant z FTA byla vyhlášena 25. února 2008 a uzavřena 25. dubna stejného roku. V rámci FTA bude vyhlášená 2. výzva, případně 3. výzva. Budeme rádi, když Vás k podání žádosti o grant inspiruje právě tato informační brožura. Pokud budete mít po jejím přečtení další dotazy, zašlete je elektronicky na adresu Více informací naleznete také na stánkách www. eeagrants.cz v sekci Fond technické asistence. Dear readers, The purpose of this brochure is to provide information on funding under the Technical Assistance Fund (TAF) which is one of the block grants co-financed by the Financial Mechanisms (FM) EEA and Norway. The TAF addresses a clearly defined goal and its indicative allocation for the period is EUR mil. The 1st Call for Proposals under the TAF was launched on 25 February 2008 and closed on 25 April of the same year. A 2nd Call for Proposals, and possibly a 3rd, shall be launched under the TAF. We would be very pleased if this brochure inspired you to submit a grant application. If you still have queries after reading this brochure, please send them to Further information can also be found in the section covering the TAF on the website FINANCIAL MECHANISM EEA/NORWAY TECHNICAL ASSISTANCE FUND 3

3 Jaké aktivity lze z Fondu technické asistence financovat? What kind of activities can be financed under the Technical Assistance Fund? Co je možné financovat z grantu? Na co lze finanční prostředky použít? What can be financed by ataf grant? For which purposes can TAF funding be used? Grant lze získat na sub-projekty zaměřené na posílení spolupráce a výměnu zkušeností mezi českými subjekty a subjekty ze zemí EHP ESVO v těchto oblastech: Posilování kapacity České republiky při poskytování rozvojové pomoci třetím zemím zejména přenosem zkušeností v oblasti projektového řízení a vyhodnocování rozvojových projektů, posuzování vlivů těchto projektů na životní prostředí, posilování kapacit univerzit v implementaci programů rozvojových studií, zapojování soukromého sektoru do programů rozvojové pomoci třetím zemím. Spolupráce při přijímání a implementaci acquis a postupné odstraňování nedostatků v oblastech uvedených v Souhrnné monitorovací zprávě o připravenosti ČR na členství v EU, zejména pak v oblasti justice, vnitro, životní prostředí, zdraví a další. Výměna zkušeností a spolupráce státní, regionální a místní samosprávy s cílem posílení a zkvalitnění veřejných služeb. Z FTA lze financovat společné projekty technické pomoci ČR a zemí ESVO, semináře pořádané ve spoupráci se zeměmi ESVO, asistenci norských expertů, přenos know-how na příslušných institucích a úřadech v ČR nebo studijní cesty českých pracovníků na příslušné instituce/úřady v Norsku zaměřené na prioritní oblasti FM EHP/Norsko. It is possible to receive a grant for projects aimed at strengthening cooperation and the exchange of experience among Czech entities and entities in EEA and EFTA countries in the following focus areas: Improving the capacity of the Czech Republic to provide development aid to third countries particularly through the transfer of experience in the areas of project management, development project assessment, assessment of the environmental impact of such projects, boosting university resources with regard to the implementation of development study programmes and involving the private sector in development aid programmes in support of third countries. Cooperation related to the adoption and implementation of the acquis - especially with regard to the sectors of justice, interior, the environment, health care, finance etc. Cooperation and exchange of experience between central, regional and local government aimed at strengthening and improving of public services. TAF funding can be used for joint technical assistance projects (i.e. the Czech Republic and EFTA countries), seminars organised in cooperation with EFTA countries, assistance provided by experts from EFTA countries and transfer of know-how to Czech institutions and government bodies, and study trips focused on FM EEA/Norway priority areas for employees of Czech institutions and government bodies. Zamýšlíte-li realizovat společný projekt technické pomoci, mezi oprávněné výdaje můžete zahrnout náklady na financování práce expertů, cestovní výdaje (letenky, ubytování a diety pro zahraniční experty v ČR), překlady, tlumočení či zpracování metodik. V případě seminářů a konferencí můžete mezi uznatelné výdaje zahrnout zápisné na semináře, letenky, ubytování a diety, pokud jde o seminář konaný v zahraničí, a pronájem místnosti (včetně technického vybavení), tlumočení, občerstvení, honorář zahraničního experta, pokud budete organizovat seminář v České republice. Kdo může o grant požádat? Spolupráce je umožněna na všech úrovních veřejné správy (státní správa, regionální a místní samospráva), státním institucím, univerzitám a školám, profesním komorám a svazům, nevládním neziskovým organizacím a sociálním partnerům a dalším subjektům působícím ve veřejném zájmu. Žadatel musí mít právní subjektivitu a být zřízen v České republice. Každý žadatel může předložit maximálně jednu žádost o grant z FTA, která však může zahrnovat více oblastí zaměření. Jaká je výše grantu? Granty jsou udělovány do výše max. 90 % celkových oprávněných nákladů, v rozsahu od min EUR do max EUR. Výše grantu je u každé žádosti posuzována individuálně. Pokud jde o grantovou pomoc určenou pro aktivity nevládních neziskových organizací, výše grantu může dosáhnout až 90 %. Grant do 85 % lze získat v případě, že 15 % nebo více projektových nákladů je spolufinancováno z centrálních, regionálních nebo místních rozpočtů. If it is your intention to implement a joint technical assistance project, then expenses connected with the work of experts, travel expenses (plane tickets, accommodation and per-diem allowances for foreign experts visiting the Czech Republic), translations, interpreting or the compiling of methodological procedures can all be included in your eligible costs. When it comes to seminars and conferences held abroad, registration fees for seminars, plane tickets, accommodation and per- -diem allowances are considered as eligible costs. If you organise a seminar in the Czech Republic the rent for the venue (including the rent for technical equipment), interpreting services, refreshments and honorariums for foreign experts can be included. Who can apply for a grant? Institutions at all levels of government (central, regional and local), state institutions, schools and universities, professional chambers and associations, non-governmental non-profit organisations, social partners and other entities acting in the public interest are all entitled to engage in this programme. The applicant has to be a legal entity established in the Czech Republic. Each applicant is allowed to submit just one application for a grant from the TAF. However, this application can cover more than one priority area. 4 FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA FOND TECHNICKÉ ASISTENCE FINANCIAL MECHANISM EEA/NORWAY TECHNICAL ASSISTANCE FUND 5

4 Ve zbývajících případech výše grantu nepřekročí 60 %. Proplacení nákladů projektu nad rámec přiděleného grantu je v zodpovědnosti příjemce grantu. Pro jednotlivé aktivity byly stanoveny následující indikativní limity: Společné projekty technické pomoci grant max EUR Studijní cesty/asistence expertů grant do EUR Semináře/konference grant do EUR Je limitována délka trvání projektu? Doba realizace sub-projektů z Fondu technické asistence je omezena na maximálně 18 měsíců, přičemž stejně jako u výše grantu zde byly indikativně stanoveny časové limity pro jednotlivé aktivity: Společné projekty technické pomoci doba realizce: 3 až max. 18 měsíců Studijní cesty doba trvání: 1 týden až 3 měsíce Semináře/konference doba trvání: 1 až 4 dny Jak je projekt financován? Schválené finanční prostředky jsou vypláceny buď zálohově nebo formou refundace. V případě refundace jde o proplacení již vynaložených finančních prostředků příjemcem grantu. Úhrada je prováděna na základě schválené Závěrečné zprávy o realizaci grantu a žádosti o platbu, která je doložena kopiemi uhrazených faktur. Zálohová platba může být poskytnuta do maximální výše 50 % grantu vyššího než EUR a je vyplácena na základě žádosti o zálohovou platbu. Zbývajících 50 % grantu je příjemci vyplaceno zpětně. What are the grant limits? The minimum grant is 2,000, the maximum EUR 100,000. These limits apply to all projects funded under the TAF. For each application the grant amount is assessed individually. The following indicative limits have been set for individual activities: Joint technical assistance projects a maximum grant of EUR 100,000 Study trips/assistance from experts a grant of up to EUR 30,000 Seminars/conferences a grant of up to EUR 10,000 Grant ratios depend on the type of applicant or the source of co-financing: In the case that the grant will support the activities of NGOs, max. funding is 90 % of the total eligible cost In the case that a project is to be co-financed from state, regional or local budgets, maximum funding is 85 % of the total eligible cost (the other 15 % must come from state, regional or local budgets); In all other cases maximum funding is 60 % of the total eligible cost. The grant recipient is entirely responsible for covering all the project costs not covered by the grant. Are there limits with regard to the duration of a project? A project s maximum duration is 18 months. However, as for grant ceilings, indicative time limits have also been set for individual activities, as follows: Žádost o zálohovou platbu však musí být dobře zdůvodněna a musí mít své opodstatnění. Jak zažádat o grant? Žádost, včetně všech požadovaných dokumentů, je ke stažení na stránkách v sekci Fond technické asistence. Žádost je předkládána v češtině, v předepsaném formuláři, v tištěné i elektronické verzi, zprostředkovateli Fondu technické asistence, tedy Ministerstvu financí (Centru pro zahraniční pomoc oddělení přípravy a koordinace), které je Národním kontaktním místem FM EHP/Norska v ČR. Joint technical assistance projects implementation: min. 3 months, max. 18 months Study trips duration: min. 1 week, max. 3 months Seminars/conferences duration: min. 1 day, max. to 4 days. How is a project funded? Grants are paid out either by reimbursing financial resources already spent by the grant beneficiary or, in justified cases, in the form of advances. Reimbursement is conducted on the basis of an authorised audit report on project finances and a payment request supported by copies of paid invoices. Advances can amount to a maximum of 50 % of an allocated grant of more than EUR 10,000 and are paid on the basis of an advance payment request. The remaining 50 % of the grant is reimbursed after completion of the project. However, such a request for advance payment needs to be properly justified. How to submit an application for a grant? The application form, including all the other necessary documents, can be downloaded from the TAF section of the website cz. Both a printed and an electronic version of the application in Czech shall be submitted in the prescribed format to the Intermediary body of the TAF - the Ministry of Finance (Centre for Foreign Assistance Programming and Coordination Unit), which is the National Contact Point of the FM EEA/Norway for the Czech Republic. 6 FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA FOND TECHNICKÉ ASISTENCE FINANCIAL MECHANISM EEA/NORWAY TECHNICAL ASSISTANCE FUND 7

5 Projekty schválené v 1. výzvě pro předkládání žádostí v rámci FTA Projects approved in the 1st Call for Proposals under the TAF EČ001 Spolupráce při prezentaci kulturního dědictví Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm získalo grant na výměnu zkušeností a spolupráci s Norským institutem lidových řemesel v oblasti prezentace tradiční lidové architektury a vzdělávacích programů prezentujících tradiční způsob života našich předků. Výměna zkušeností bude probíhat formou seminářů a studijních cest. EČ002 Vytvoření modelu zapojení spotřebitelů do standardizace Projekt vypracovaný Sdružením českých spotřebitelů je zaměřen na oblast spolupráce při přijímání a implementaci acquis v oblasti technických předpisů a norem. V tomto případě jde o společný projekt technické spolupráce. EČ003 Podpora strategické spolupráce v rozvoji trvale udržitelného hospodaření s přírodními zdroji aridních a semiaridních oblastí Východní Afriky a Arábie Cílem společného projektu technické asistence, který předložila Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, je přispět na základě spolupráce s partnerskými subjekty k přípravě a formulaci společných projektových návrhů orientujících se na zlepšení živobytí venkovanů a hospodaření v přírodních lesních / savanových formacích. Projekt přispěje k zmírnění probíhajících procesů degradace půdy a ekosystémů, způsobujících sociální nestabilitu a válečné konflikty v aridních a semiaridních oblastech. FTA EC001 Cooperation in presentation of the cultural heritage The Wallachian Open Air Museum in Rožnov pod Radhoštem was awarded a grant for cooperation and the exchange of experience with Norwegian Crafts Development. The content of the project concerns the presentation of traditional folk architecture and educational programmes describing the traditional way of life of our ancestors; activities consist of seminars and study trips. FTA EC002 Creation of a model on consumer involvement in standardisation The project, set up by the Association of Czech Consumers, aims for cooperation in the area of adoption and implementation of the acquis as regards technical norms and regulations. This is a joint technical assistance project. FTA EC003 Support for strategic cooperation in the development of sustainable management of natural resources in arid and semi-arid areas of East Africa and Arabia The objective of this joint technical assistance project (drawn up by the Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno) is to contribute, on the basis of cooperation with partner institutions, to the preparation and definition of joint project proposals aiming for an improvement in the livelihoods of people living in the countryside and better management of natural forests and savannah-like areas. The project will help to reduce EČ005 Budování kapacit České rozvojové agentury a výměna zkušeností s agenturou Norad Účelem projektu je umožnit pracovníkům České rozvojové agentury získat prostřednictvím studijních cest cenné praktické zkušenosti od norských partnerů z Norské agentury pro rozvojovou spolupráci (Norad) v oblasti mezinárodní rozvojové spolupráce. EČ006 Problematika bezdomovectví v mezinárodním kontextu Účelem projektu je získat informace o norských zkušenostech s poskytováním sociálních služeb pro osoby sociálně vyloučené a osoby tímto vyloučením ohrožené s důrazem na prevenci bezdomovectví. Na základě těchto zkušeností, získaných na společných seminářích, konferencích či studijních cestách do Norska, bude vypracováno doporučení přenosu příkladů dobré praxe do České republiky. EČ008 Integrovaný vodohospodářský management v ochranných pásmech vodního zdroje Želivka Projekt je komplexnější a zahrnuje více cílů. Jedním z těchto cílů je využití norských zkušeností při managementu krajiny a navrhování víceúčelových mokřadů a při auditech hospodaření zemědělských podniků z hlediska dodržování standardů v ochraně životního prostředí. Projekt je dalším příkladem společného projektu technické asistence. soil degradation and damage to ecosystems that lie at the root of social instability and military conflicts in arid and semi-arid regions. FTA EC005 Strengthening of intellectual resources of the Czech Development Agency and exchange of experience with the Norad agency The purpose of the project is to provide staff members of the Czech Development Agency with the opportunity to gain, through study visits, invaluable practical experience from the Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad) in the field of international development. FTA EC006 The issue of homelessness in an international context The project aims at gathering information on the Norwegian experience of providing social services to socially excluded persons or persons in danger of becoming socially excluded, placing emphasis on the prevention of homelessness. On the basis of the experience gathered at joint seminars, conferences and study visits in Norway, recommendations will be compiled as to which successful practical experiences from Norway could be transferred to the Czech Republic. 8 FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA 1. VÝZVA REALIZOVANÉ PROJEKTY FINANCIAL MECHANISM EEA/NORWAY TECHNICAL ASSISTANCE FUND 9

6 Informace o druhé výzvě Information relating to the 2nd Call for Proposals EČ009 Studijní pobyt starostů Jilemnicka svazku obcí V rámci projektu Jilemnického svazku obcí se uskuteční studijní cesty do Norska za účelem rozšíření pohledu zástupců Jilemnicka na možné způsoby řešení likvidace odpadů se speciálním zaměřením na biomasu. Důvodem speciálního zaměření je příprava projektu, který by měl zajistit Jilemnicku koordinovaný způsob sběru a likvidace zelené hmoty. EČ010 Výměna zkušeností v oblasti dotačního a projektového managementu Cílem projektu Královéhradeckého kraje je prostřednictvím studijních cest pochopit systém dotačního managementu na regionální úrovni v Norsku a využít těchto zkušeností v následné implementaci krajských dotačních titulů a strukturálních fondů EU. FTA EC008 Integrated water management in the protected zones of the Želivka river basin Among its several objectives, the project aims at applying existing Norwegian experience in the areas of landscape management, the creation of multifunctional wetlands and the auditing of farm businesses so as to ensure that standards for the protection of the environment are adhered to. The project is a further example of a joint technical assistance project. FTA EC009 Study tour of the mayors of the Jilemnicko Union of Municipalities Within this project representatives from the Jilemnicko region will gather information during study trips to Norway on methods of waste processing, with a special focus on biomass; this is due to another project under preparation aimed at establishing a coordinated system for green waste collection and disposal for the Jilemnicko region. Národní kontaktní místo (Ministerstvo financí Centrum pro zahraniční pomoc) se v říjnu 2008 chystá vyhlásit druhou výzvu pro předkládání žádostí v rámci FTA. Při té příležitosti bude uspořádán seminář pro potenciální žadatele. Seminář se bude konat za účasti zástupců Norského královského velvyslanectví, Norského svazu měst a obcí (The Norwegian Association of Local and Regional Authorities) a norské agentury DIFI (agentura pro veřejnou správu a e-government). Cílem semináře je informovat veřejnost o fungování fondu, představit zástupce zprostředkovatele a zástupce norské strany, kteří mohou zprostředkovat kontakty na norské instituce v případě, že má žadatel zájem připravovat projekt v partnerství a nemá kontakty na norské partnery. At the end of September 2008 the National Contact Point - Ministry of Finance Centre for Foreign Assistance will launch the 2nd Call for Proposals under the TAF. A special seminar for potential applicants will be held on 11th September Representatives of the Embassy of the Kingdom of Norway, the Norwegian Association of Local and Regional Authorities and the Norwegian DIFI agency (Agency for Public Management and egovernment) will be among those participating in the seminar. The aim of the seminar is to provide practical information on the TAF and to introduce representatives of the Intermediary Body and representatives of the Norwegian side who can facilitate contacts with Norwegian institutions. FTA EC010 Interchange of experience in the area of grant and project management The aim of this project, organised by the Region of Hradec Králové, is to ascertain, through study visits, how the system of grant management in Norway works at regional level. Information and experience gained will be used in the context of future regional grant schemes and EU Structural Funds. 10 FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA FOND TECHNICKÉ ASISTENCE

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA ČR 2004 2009 Konference 1.3.2005 Rámcová informace Oldřich Balhar PODKLADY - Memoranda - o porozumění o implementaci EHP finančního mechanismu pro 2004-2009 - o porozumění

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz. Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe

Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz. Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe Spolupráce s NP Saské Švýcarsko Chráněná krajinná oblast Labské pískovce Národní Park

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI ZPRÁVA O IMPLEMENTACI FINANČNÍCH MECHANISMŮ EHP/NORSKA V OBDOBÍ 03/2007 07/2007 JEDNÁNÍ 4. MONITOROVACÍHO VÝBORU PRAHA 31. 7. 2007 ÚVOD Předložená Zpráva o implementaci zpracovaná pro jednání 4.Monitorovacího

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

Water Planning in the Czech Republic

Water Planning in the Czech Republic Plánování v oblasti vod v České republice Water Planning in the Czech Republic RNDr. Petr Kubala, Povodí Vltavy, státní podnik (State Enterprise) e-mail: kubala@pvl.cz Namur, 28 th September 2005 IMPLEMENTAČNÍ

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Studium cizinců v ČR. Study of foreigners in the Czech Republic. Studijní oddělení Domu zahraničních služeb

Studium cizinců v ČR. Study of foreigners in the Czech Republic. Studijní oddělení Domu zahraničních služeb Studium cizinců v ČR Studijní oddělení Domu zahraničních služeb Study of foreigners in the Czech Republic The Study Department of the Centre for International Services O nás Studijní oddělení Domu zahraničních

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009 Jiří Kadlec ÚTIA AV ČR kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 Co je Artemis a Eniac Joint Undertaking (JU) Dva významné průmyslové programy. Sdružují národní a 7. RP EU financování

Více

Finanční mechanismy EHP/Norsko. seminář - Eurocentrum, Praha 21. února 2008

Finanční mechanismy EHP/Norsko. seminář - Eurocentrum, Praha 21. února 2008 Finanční mechanismy EHP/Norsko seminář - Eurocentrum, Praha 21. února 2008 Právní rámec Dohoda o účasti České republiky v EHP Dohoda mezi Norským královstvím a ES o Norském finančním mechanismu pro období

Více

Registrace (obchodní příležitosti i do partnerského programu)

Registrace (obchodní příležitosti i do partnerského programu) Petr Flek Registrace (obchodní příležitosti i do partnerského programu) Solution Provider Program EMEA 1 12 Října 2016 BUSINESS PARTNER Jak dále s DELL EMC, co by partneři měli vědět 2 12 Října 2016 Portál

Více

EHP a Norské fondy Program CZ02

EHP a Norské fondy Program CZ02 EHP a Norské fondy Program CZ02 Základní údaje Poskytovatel příspěvku (donor): Norské království, Island, Lichtenštejnsko Zprostředkovatel programu (Řídící orgán): Ministersvo financí Partner programu

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ

ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ Žádost o grant EČ: Předložena dne: Registrační číslo: 1. Základní informace 1.1. Název sub-projektu 1.2. Umístění subprojektu (kraj) 1.3. Plánovaná doba realizace sub-projektu

Více

PRACOVNÍ PŘEKLAD PODPORA NA PŘÍPRAVU PROJEKTŮ

PRACOVNÍ PŘEKLAD PODPORA NA PŘÍPRAVU PROJEKTŮ PRACOVNÍ PŘEKLAD Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 2004-2009 1 OBSAH 1. OBECNĚ. 3 2. CO JE TO.. 3 3. VÝŠE GRANTOVÉ POMOCI A SPOLUFINANCOVÁNÍ...3 4. POSTUPY PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Second WHO Global Forum on Medical Devices. Ing. Gleb Donin

Second WHO Global Forum on Medical Devices. Ing. Gleb Donin Second WHO Global Forum on Medical Devices Ing. Gleb Donin Témata Regulace a nomenklatury Systémy sledování nákupů Základní technické specifikace Další aktivity WHO Nomenklatura zdravotnických prostředků

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

BRNO - VÝSTAVIŠTĚ / BRNO - EXHIBITION CENTRE VELETRH OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

BRNO - VÝSTAVIŠTĚ / BRNO - EXHIBITION CENTRE VELETRH OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ VELETRH OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ TRADE FAIR FOR RENEWABLE ENERGY RESOURCES IN AGRICULTURE AND FORESTRY 31. 3. 4. 4. 2012 BRNO - VÝSTAVIŠTĚ / BRNO - EXHIBITION CENTRE souběžně

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

14.6.2011. Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv. Brno, 14. června 2011. Grantová dohoda - Projekty I3. Transnational access (TA)

14.6.2011. Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv. Brno, 14. června 2011. Grantová dohoda - Projekty I3. Transnational access (TA) Praktický seminář zaměřený na přípravu a management projektů výzkumných infrastruktur typu integrační aktivita Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv Brno, 14. června 2011 Ing. Kateřina Rakušanová

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O IMPLEMENTACI FINANČNÍHO MECHANISMU EHP

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O IMPLEMENTACI FINANČNÍHO MECHANISMU EHP MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O IMPLEMENTACI FINANČNÍHO MECHANISMU EHP 2009 2014 Mezi ČESKOU REPUBLIKOU dále jen přijímající stát a ISLANDEM, LICHTENŠTEJNSKÝM KNÍŽECTVÍM, NORSKÝM KRÁLOVSTVÍM, dále jen donorské

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

FOND PARTNERSTVÍ Program švýcarsko české spolupráce. Pokyny pro žadatele

FOND PARTNERSTVÍ Program švýcarsko české spolupráce. Pokyny pro žadatele FOND PARTNERSTVÍ Program švýcarsko české spolupráce Pokyny pro žadatele 3. revize platná od 19. září 2011 SEZNAM ZKRATEK CFCU Centrální finanční a kontraktační jednotka (odd. 585) CHF Švýcarský frank CZK

Více

SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK

SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK Co mají společné? Použity Google Obrázky 2 Co mají společné? Použity Google Obrázky 3 Spolupráci? Použity Google Obrázky

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů. Program švýcarsko české spolupráce

Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů. Program švýcarsko české spolupráce Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů Program švýcarsko české spolupráce Platné od 15.2. 2010 SEZNAM ZKRATEK CFCU Centrální finanční a kontraktační jednotka (SO 902 MF) CZP Centrum pro zahraniční

Více

Standardní záruka. http://www.alliedtelesis.cz/support/warranty/signup.aspx

Standardní záruka. http://www.alliedtelesis.cz/support/warranty/signup.aspx Standardní záruka Standardní produkty (Enterprise)» Switches» Routers» Converters» NICs, SFPs Operátorské produkty (NSP)» imgs» imaps» 3rd party (Extricom) Bez registrace 2 roky od prodeje koncovému zákazníkovi

Více

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 275/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva kultury ze dne 28. července 2000, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů Změna: 96/2013 Sb. Ministerstvo

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

19. pracovní skupina zástupců univerzit a ústavů AV ČR. Praha, 23. března 2016

19. pracovní skupina zástupců univerzit a ústavů AV ČR. Praha, 23. března 2016 19. pracovní skupina zástupců univerzit a ústavů AV ČR Praha, 23. března 2016 Program Plánované akce finančních a právních NCP v 1. pololetí 2016 + publikace TC AV ČR Novinky: Participant Portal Finanční

Více

Klíčová akce 2. pravidla pro. Finanční pravidla. žádostí o grant Strategická partnerství

Klíčová akce 2. pravidla pro. Finanční pravidla. žádostí o grant Strategická partnerství Klíčová akce 2 pravidla pro Finanční pravidla žádostí o grant Strategická partnerství Rozpočet grantu Maximální grant: 150 000 EUR/ rok (12 500 EUR/ měsíc) Rozpočet v EUR Rozpočtové položky KA2 1) Projektové

Více

Finanční mechanismus EHP & Finanční mechanismus Norska

Finanční mechanismus EHP & Finanční mechanismus Norska PRACOVNI PŘKLAD BLOKOVÉ GRANTY ( Grantová schémata) Finanční mechanismus EHP & Finanční mechanismus Norska 2004-2009 Obsah 1. OBECNÉ... 3 1.1 CO JE TO BLOKOVÝ GRANT?... 3 1.2 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ... 3 1.3

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ Ing. Jiří Kratochvíl ředitel Odboru technické normalizace Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví kratochvil@unmz.cz http://cs-cz.facebook.com/normy.unmz

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

P R O G R A M Y (skupiny projektů)

P R O G R A M Y (skupiny projektů) PRACOVNI PŘKLAD P R O G R A M Y (skupiny projektů) Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 2004-2009 Obsah 1. OBECNĚ... 3 1.1 CO JE TO PROGRAM?... 3 1.3 PODÍL GRANTOVÉ POMOCI A SPOLUFINANCOVÁNÍ...

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Efektivní financování sociálních služeb v České republice Effective financing of social services in the Czech Republic

Efektivní financování sociálních služeb v České republice Effective financing of social services in the Czech Republic Efektivní financování sociálních služeb v České republice Effective financing of social services in the Czech Republic Praha, 2013 Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA Abstrakt Cílem této práce je na dostupných

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Projekt CZ Fond pro podporu výzkumu. Research Support Fund (CZ) EEA Financial Mechanism Norway Financial Mechanism. Norway.

Projekt CZ Fond pro podporu výzkumu. Research Support Fund (CZ) EEA Financial Mechanism Norway Financial Mechanism. Norway. EEA Financial Mechanism Norway Financial Mechanism Iceland Liechtenstein Norway Czech Rep. Projekt CZ 0046 Research Support Fund (CZ) Fond pro podporu výzkumu * Na základě Rozhodnutí ze dne 31.1.2008 byla

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

FOND PARTNERSTVÍ Program švýcarsko české spolupráce. Pokyny pro žadatele

FOND PARTNERSTVÍ Program švýcarsko české spolupráce. Pokyny pro žadatele FOND PARTNERSTVÍ Program švýcarsko české spolupráce Pokyny pro žadatele 4. revize platná od 1. prosince 2014 SEZNAM ZKRATEK CFCU Centrální finanční a kontraktační jednotka (odd. 5805) CHF Švýcarský frank

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP I. Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Norských fondů 2014 Dům zahraničních služeb vyhlašuje otevřenou výzvu k předkládání návrhů projektů

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více

Finanční aspekty ERC grantů

Finanční aspekty ERC grantů Granty Evropské výzkumné rady (ERC) Advanced grants (AdG) Finanční aspekty ERC grantů Praha, 21. listopadu 2011 Kateřina Rakušanová rakusanova@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR ERC

Více

VIP SERVICES TERMS AND CONDITIONS PODMÍNKY PRO VIP SLUŽBY

VIP SERVICES TERMS AND CONDITIONS PODMÍNKY PRO VIP SLUŽBY VIP SERVICES TERMS AND CONDITIONS PODMÍNKY PRO VIP SLUŽBY TeleTrade - DJ International Consulting Ltd July 2016 Červenec 2016 2011-2016 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 1. General 1.1. To receive

Více

The advisory system in The Czech Republic

The advisory system in The Czech Republic The advisory system in The Czech Republic Institute of Agriculture and Food Information Martin Mistr Who are we? Who are we? Institute of Agriculture and Food Information 2 specialized films 10 fairs 30

Více

Ochrana životního prostředí a změna klimatu

Ochrana životního prostředí a změna klimatu Ochrana životního prostředí a změna klimatu Environmental protection and climate change Sysel obecný Jiří Bohdal Biodiverzita a ekosystémové služby Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ www.pwc.com Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha Seminář pro příjemce z OPPK 24. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Program 13.30 13.45 Registrace účastníků

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Iveta Pavezová Úvod Introduction Výzkumy povědomí o regionálních značkách Regional brand researches awareness 2008 79 % respondentů bez

Více

KE SPECIFICE KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY "CRISIS MANAGEMENT" IN THE STATE ADMINISTRATION

KE SPECIFICE KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY CRISIS MANAGEMENT IN THE STATE ADMINISTRATION KE SPECIFICE KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY "CRISIS MANAGEMENT" IN THE STATE ADMINISTRATION Vladimír ČECHÁK Dostupné na http://www.population-protection.eu/attachments/042_vol4special_cechak.pdf.

Více

AKTUALIZACE NAŘÍZENÍ O METADATECH

AKTUALIZACE NAŘÍZENÍ O METADATECH AKTUALIZACE NAŘÍZENÍ O METADATECH Tomáš ŘEZNÍK, Petr KUBÍČEK, Lukáš HERMAN Laboratoř geoinformatiky a kartografie (LGC) Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Legislativní stav

Více

Program CIP ICT PSP 5. výzva 2011

Program CIP ICT PSP 5. výzva 2011 Program CIP ICT PSP 5. výzva 2011 Jiří Průša, Denis Gibadulin jiri.prusa@mvcr.cz, denis.gibadulin@mvcr.cz národní kontaktní bod CIP ICT-PSP Ministerstvo vnitra Co je to CIP? CIP Rámcový program pro konkurenceschopnost

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová Mgr. Helena Římská Norské fondy a fondy EHP Donorské státy: První

Více

EHP a Norské Fondy 2009-2014. Martin Boruta Ministerstvo financí ČR Národní kontaktní místo

EHP a Norské Fondy 2009-2014. Martin Boruta Ministerstvo financí ČR Národní kontaktní místo EHP a Norské Fondy 2009-2014 Martin Boruta Ministerstvo financí ČR Národní kontaktní místo EHP a Norské Fondy 2009 2014 Předchozí období EHP a Norské fondy 2009 2014 Programy Další informace Předchozí

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES??

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz 8/9/12 Mezinárodní Labské fórum 2015 Ústí nad Labem, 21. 22. April 2015 Elbe River Basin

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Projekty v Turecku financované z předvstupních evropských fondů. 2010 Miroslav Kelnar CzechTrade Istanbul

Projekty v Turecku financované z předvstupních evropských fondů. 2010 Miroslav Kelnar CzechTrade Istanbul Projekty v Turecku financované z předvstupních evropských fondů 2010 Miroslav Kelnar CzechTrade Istanbul Spolupracující organizace 3 Implementace programů Evropské Unie IPA Coordination and Implementation

Více

www.vscht.cz KOMUNIKACE a REPORTING Zkušenosti z VŠCHT Praha

www.vscht.cz KOMUNIKACE a REPORTING Zkušenosti z VŠCHT Praha www.vscht.cz KOMUNIKACE a REPORTING Zkušenosti z VŠCHT Praha Projekty řešené na VŠCHT Praha 6.RP 23 projektů z toho: IP 10 projektů STREP 7 projektů NoE 2 projekty SSA 2 projekty Marie Curie 2 projekty

Více

Podpora inovačního podnikání v plzeňském regionu. BIC Plzeň. 4. ročník konference SMART CITY PLZEŇ Digitalizace průmyslu a dopravy

Podpora inovačního podnikání v plzeňském regionu. BIC Plzeň. 4. ročník konference SMART CITY PLZEŇ Digitalizace průmyslu a dopravy 4. ročník konference SMART CITY PLZEŇ Digitalizace průmyslu a dopravy Podpora inovačního podnikání v plzeňském regionu Plzeň 30. března 2016 Business and Innovation Centre služby na podporu inovačního

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

Veřejné zakázky v oblasti zahraniční rozvojové pomoci Evropské komise. Hodnocení a vybírání nabídek. Brno 5/10/2011

Veřejné zakázky v oblasti zahraniční rozvojové pomoci Evropské komise. Hodnocení a vybírání nabídek. Brno 5/10/2011 Veřejné zakázky v oblasti zahraniční rozvojové pomoci Evropské komise Hodnocení a vybírání nabídek Brno 5/10/2011 Martin Pav, DG DEVCO, Evropská Komise Obsah Druhy zakázek Poskytování služeb, dodávka zboží,

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 2.10.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají

Více