UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK"

Transkript

1 UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK Časové vymezení Prima, 4 h týdně, 3+1, 1h z volných časových dotací Sekunda, tercie, kvarta 3h týdně Organizační vymezení -výuka je realizována ve 45 minutových vyučovacích hodinách -ţáci si postupně zdokonalují jednotlivé dovednosti čtení, poslech, mluvení, psaní s důrazem na slovní zásobu a gramatiku -učivo je svázáno s poznatky z oblasti zeměpisu, přírodopisu, dějepisu, chemie, ekologie, občanská výchovy a informatiky Obsahové vymezení V rámci výuky pořádáme kaţdoročně pobytové a výukové zájezdy do Velké Británie, studenti jsou ubytováni po rodinách a aktivně procvičují získané znalosti. Kaţdoročně se studenty navštěvujeme divadlo zaměřené na výuku jazyka The Bear Educational Theatre. Kaţdý rok se účastníme dvou představení, pro mladší studenty sekunda- kvarta a pro starší kvinta aţ sexta, přičemţ se staršími studenty navštěvujeme jednou aţ dvakrát do roka anglické divadelní představení, které nabízí American Drama Group Europe (dramatické zpracování anglo-americké klasické literatury Ve škole probíhá krouţek Aj, zaměřený na získání prvního mezinárodního certifikátu PET (Preliminary English Test), který studenti skládají na britském velvyslanectví. Tento kurz je zaměřen především na studenty kvarty, jelikoţ odpovídá úrovi jejich znalostí tj. B1 podle evropských měřítek. Ţáci se účastní olympiád v AJ, Kategorie IB prima, sekunda a odpovídající ročníky jazykových ZŠ plus kategorie IIB- tercie, kvarta a odpovídající ročníky jazykových ZŠ (ve školním roce jsme získali 1. místo v kategorii IIB v obvodním kole a postup do krajského kola a 2. místo v kategorii IB) Připravujeme účast v literárních soutěţích Navázali jsme spolupráci se školou ve Walesu, VB dopisování, pracujeme na výměnných pobytech Výchovné a vzdělávací strategie KLÍČOVÉ KOMPETENCE Kompetence k učení: Vyuţití zajímavých a různorodých metod k aktivnímu učení během hodiny Ţáci si poznatky ve škole prohlubují při práci doma Ţáci se orientují v učebnicích, slovnících, časopisech Ţáci si v praxi osvojují CJ, při práci s časopisy, na internetu, návštěva divadla v CJ, výměnné pobyty a spolupráce se zahraničními školami, účastí v konverzačních soutěţích a olympiádách Kompetence k řešení problémů: Ţáci pracují s různými typy cvičení a materiály

2 Průřezová témata projektové vyučování napomáhá vyhledávat, shromaţďovat a zpracovávat různé typy materiálů Ţáci vyuţívají počítačovou učebnu k vyhledávání, třídění a zpracovánvání materiálů, Vyuţitím informační technologie se učí cizí jazyk a práce s ním Kompetence komunikativní: Ţáci se účastní konverzačních soutěţí a olympiád Ţáci se zapojují do mezinárodních projektů, účastní se výměnných pobytů Ţáky vhodně motivujeme k ústnímu projevu, vytváříme vhodné uvolněné prostředí Vytváříme dostatečné mnoţství komunikativních situací, neustále je podněcujeme vyjadřovat samostatně svůj názor, vyjadřovat se k situacím kaţdodenního ţivota, komunikace ve dvojicích, ve skupinách Ţáky podněcujeme k metodice volného psaní Pracujeme s písněmi, s jejich texty Pracujeme s autentickými texty maily, plakáty, broţůrkymi. Zařazujeme mimoučební texty časopisy Podporujeme práci s internetem, práci online Ţáci presentují projekty, reagují na otázky, obhajují názor Kompetence sociální a personální: Ţáci pracují ve skupinách Vedeme ţáky k samostatnému rozhodování při projektové činnosti, zadání úkolu působíme jako poradci, ţáci si samostatně rozdělí role, rozvhnou časový harmonogram Vyuţíváme metodu diskuzí, diskuzního panelu Zapojujeme aktivity, které nutí ţáky spolupracovat, snaţíme se, aby mezi sebou soutěţily skupiny, ne jednotlivci Kompetence občanské Ţák se učí respektovat názory spoluţáků Zadané úlohy pomáhají řešit pracovní a společenské vztahy Učí se znalosti práv a povinností doma i ve škol Ţák se učí dodrţovat pravidla slušného chování Kompetence pracovní problémové úlohy a dlouhodobé úkoly vedou k cvičení pečlivosti, vytrvalosti a systematičnosti prací ve skupině i jako jednotlivec se učí dbát na dodrţování pravidel projektová činnost i práce na zadaném úkolu pro jednotlivce podporuje plánování, hodnocení a sebehodnocení Ve výuce cizích jazyků je nutné se zaměřit na dovednosti, které by si ţák měl během učení osvojit, a na očekávané cíle (výstupy, jeţ procvičováním těchto dovedností získá) Receptivní řečové dovednosti ( poslech a čtení) Produktivní (psaní, mluvený projev) Interaktivní..(komunikace, spolupráce) Receptivní řečové dovednosti: Poslech s porozuměním

3 Čtení s porozuměním Produktivní řečové dovednosti: Písemný projev Samostatný ústní projev Při práci s učebnicí se zaměřujeme na jednotlivé dovednosti Poslech Čtení R L Psaní ústní projev W S stejnou měrou a zvládnutí dílčích dovedností vyuţíváme k testům zaměřeným na hodnocení a sebehodnocení ţáků, které kaţdý ročník bude psát na konci školního roku. Autoevaluace: V Aj se v rámci autoevaluačního hodnocení budou testovat dílčí kompetence k učení receptivní řečové dovednosti- poslech, čtení s porozuměním( s přihlédnutím na potřeby handikapovaných ţáků) produktivní řečové dovednosti psaní, ústní projev) v odpovídající jazykové úrovni A1, A2, B1, kde se v rámci všech dovedností bude klást důraz na variabilitu slovní zásoby, gramatických jevů, schopnosti spojovat jednoduché věty do souvětí s pouţitím vhodných spojovacích výrazů, dále na srozumitelnost, schopnost reagovat a samostatně pracovat. Výsledkem testu bude procentuelní hodnocení a písemné zhodnocení práce ţáka, které si ţák bude zakládat do svého portfolia. Tímto autoevaluačním hodnocením můţe ţák sledovat svůj vlastní progres v daném předmětu ANGLICKÝ JAZYK INT- integrace do předmětu Pro projekt P samostatný předmět ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Tématický okruh PRIMA SEKUNDA TERCIE KVARTA Ekosystémy Základní podmínky života PRO2/AJ Lidské aktivity a podmínky života Vztah člověka k prostředí PRO4/AJ PRO5/AJ PRO3/AJ

4 Vysvětlivky: AJ: Pro1, sekunda, Rainforests, 3h, presentace Pro2,kvarta, The world s Water, 1h Pro 3,tercie, Alternative Sources of Energy, 1h, presentace Pro 4, prima,endangered animals, 1h, presentace Pro 5,sekunda, Pollution, 1h, presentace OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Tématický okruh PRIMA SEKUNDA TERCIE KVARTA Osobnostní Rozvoj Sociální Rozvoj PRO2,3/AJ Morální Rozvoj PRO4/AJ Vysvětlivky: Pro 1, kvarta, The Creative Mind, 1h, Pro2, kvarta, We Need Them Too, 1h Pro3, kvarta, The Way We Are, 1h, Pro 4, kvarta,cross- cultural- Communication, 1h, presentace VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Tématický okruh PRIMA SEKUNDA TERCIE KVARTA Evropa a svět nás zajímá INT/AJ INT/AJ Objevujeme Evropu a svět PRO2/AJ Jsme Evropané Vysvětlivky:

5 Pro2,tercie, European Union 1h, presentace Pro 1, sekunda, Life in English Speaking Countries 2h, presentace MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Tématický okruh PRIMA SEKUNDA TERCIE KVARTA Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Podpora multikulturality PRO2/AJ Princip sociálního smíru a solidarity Vysvětlivky: Pro 1 Festivals, sekunda, 2h, presentace Pro 2 The USA A melting pot, kvarta, 1h, presentace MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Tématické okruhy Kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality Stavba mediálního sdělení RECEPTIVNÍCH ČINNOSTÍ PRIMA SEKUNDA TERCIE KVARTA

6 Vnímání autora mediálního sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení PRODUKTIVNÍCH ČINNOSTÍ INT INT Práce v realizačním týmu INT INT, PRO2NJ+FJ+AJ Vysvětlivky: INT: Sportovní reportáţe Rozhovory pro časopis PRO1, kvarta, ADVERTISEMENTS Pro2 společný projekt s NJ,FJ Prezentace a srovnání tří zemí,jejichž jazykům se učíme- Francie,Německo,Velká Británie Poznámky k průřezovým tématům: MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: TO: Krititické myšlení: projekt kvarta : ADVERTISEMENTS Studenti se seznámí se základními principy tvoření reklam, s jejich strategií, cílovými skupinami a zamyslí se nad etikou, vytvoří vlastní reklamní plakát nabízející určitý výrobek, film, knihu, či vytvoří plakát podporující handikapované lidi nebo bojující proti nešvarům ve společnosti. Následná presentace, vystavení plakátů po škole. Receptivní činnosti, čtení, poslech, produktivní psaní, TO: Tvorba mediálního sdělení: Studenti píší reportáţe zaměřené na sporotovní činnosti, extrémní sporty či události v kultuře. Zkusí si rozhovor se známými celebritami. Produktivní činnost, interaktivní č.- psaní, mluvení MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA TO: Kulturní diference. Projekt v sekundě :PRO 1 FESTIVALS Studenti se seznámí a samostatně vyhledají svátky, které jsou v určitém období (prosinec) typické pro křesťanstí, islám hinduisty a judaismus. Práce ve slupinách, tvorba plakátů, presentace, interaktivní, produktivní č. Receptivní činnosti: čtení, vyhledávání, práce se slovníkem,produktivní: prezentace, psaní TO: Podpora multikulturality: PRO2, kvarta, THE USA - A MELTING POT USA je typická země, kde vedle sebe ţije spousta odlišných národů a kultur. Studenti se seznámí s historií, vývojem a současností tohoto souţití. Vyhledají a zpracují informace týkající se mnohonárodnostních problémů- receptivné č.,

7 Práce po skupinách, tvorba plakátů, presentace- produktivní, interaktivní ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA TO: Základní podmínky ţivota: PRO 1, sekunda RAINFORESTS Studenti se v jazyce naučí vyjadřovat o problematice deštných pralesů, kde se nachází, klimatických podmínkách, různorodosti ţivočichů a rostlin, jejich uţití a současných problémech. Metodou Vím- Chtěl bych vědět Dozvěděl jsem se, vypracují po skupinách Plakáty a následně presentují, receptivní, interaktivní, produktivní č. Pro2, kvarta, THE WORLD S WATER Studenti si uvědomí, ţe řeky, stejně jako oblaka neznají pojem hranice státu a negativní činnost v jednom státě můţe být fatální pro jiný národ. Formou diskuze, kde kaţdý student se nejprve seznámí s problematikou svého státu, hájí a bojuje za práva své země a učí se být naopak tolerantní k ostatním. Závěrem hodiny je uvědomění si a následné shrnutí problematiky v domácích skupinkách., opět receptivní, produktivní, interaktivní č. TO: Lidské aktivity: Pro, sekunda, POLLUTION Ţáci se seznámí se slovní zásobou týkající se problematiky znečištění ovzduší, s problémy v historii a současnosti, ve skupinkách si zvolí určitý problém, ke kterému si přečtou, vyhledají a zpracují informace. Tvorba plakátů, presentace Receptivní, iteraktivní, produktivní č. PRO2, tercie, ALTERNATIVE SOURCES OF ENERGY: Plýtvání energie je problém, se kterým se budou muset budoucí generace vyrovnat. Studenti ve skupinkách se zaměření na alternativní zdroje energie, paliva a zpracování odpadu. Pomocí materiálů týkající se této problematiky napíší pro a proti jednotlivým alternativním zdrojům (větrné elektrárny, sluneční energie ) Pro3, prima, ENDANGERED ANIMALS: Ţáci se po předchozím seznámení s problematikou a seznámení se základní slovní zásobou zvolí v menších skupinkách či dvojicích zemi a ţivočicha, který je v ohroţení. Tvorba plakátů, presentace. TO: Kreativita: Pro 1, kvarta, THE CREATIVE MIND Studenti si v jazyce udělají po předchozí debatě psychologický test, a následně vyhodnotí ve dvojici. TO: Sebepoznání a sebepojetí: Pro2, kvarta, WE NEED THEM TOO Projekt zaměřený na uvědomění si kaţdodenních problémů, se kterými se dnes a denně vyrovnávají naši handikapovaní spoluobčané, práce ve skupinklách, cíl: uvědomění si problematiky, úvaha nad moţnou pomocí Pro3 kvarta, THE WAY WE ARE Na tákladě diskuze a jednoduchých psychologických testů se studenti mohou dozvědět něco nového. Cíl: seznámení se s termonologií, slovní zásobou v jazyce

8 TO: Komunikace: Pro4,kvarta, CROSS- CULTURAL- COMMUNICAION Není vţdy jednoduché dorozumět se beze slov. Kaţdý národ má jinou neverbální komunikaci, jiná gesta. Cíl: Seznámení se s významen jednotlivých piktogramů, gest, symbolů, vyhladání dalších moţných informací na internetu a následná presentace. Práce ve skupinkách.

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5a. OSNOVY - POVINNÉ PŘEDMĚTY

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5a. OSNOVY - POVINNÉ PŘEDMĚTY 5. Učební osnovy Učební osnovy jsou zpracovány samostatně pro kaţdý povinný předmět, který je zařazen do učebního plánu Gymnázia Nymburk. Osnovy se skládají ze dvou základních částí: textová část tabulková

Více

GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace

GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace , GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zpracováno podle RVP ZV V Děčíně dne 30. 8. 2007 ředitel školy 1. Identifikační údaje PŘEDKLADATEL: GYMNÁZIUM

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro život. Základní škola Kout na Šumavě

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro život. Základní škola Kout na Šumavě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Základní škola Kout na Šumavě 16 Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 4 2.1 Historie školy... 4 2.2 Úplnost a velikost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Zpracovaný podle RVP ZV a upravený dle ŠVP z 1. 9. 2007 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Liberec, Husova 142/44, Liberec V, 460 01 Platnost dokumentu:

Více

GYMNÁZIUM, RÝMAŘOV, Školní vzdělávací program pro nižší stupeň víceletého gymnázia GLÓBUS ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ

GYMNÁZIUM, RÝMAŘOV, Školní vzdělávací program pro nižší stupeň víceletého gymnázia GLÓBUS ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ GYMNÁZIUM, RÝMAŘOV, P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E Školní vzdělávací program pro nižší stupeň víceletého gymnázia GLÓBUS ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ Č T Y Ř L E T Ý V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Školní vzdělávací program pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Obsah 1. Identifikační údaje... 6 1.1 Předkladatel... 6 1.2 Vzdělávací program, studijní forma vzdělávání...

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti [1] Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motto: Má-li se člověk státi

Více

Základní škola Všeruby, okres Domaţlice, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Hravá škola

Základní škola Všeruby, okres Domaţlice, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Hravá škola Základní škola Všeruby, okres Domaţlice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Hravá škola RVP ZV č.j. 31504/2004-22, ve znění úpravy č.j. 27002/2005-22 Platnost dokumentu

Více

ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777, okr. Louny

ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777, okr. Louny ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777, okr. Louny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání RVP ZV, č.j.: 31 504/2004-22 ve znění č.j.: 27 002/2005-22 Platnost dokumentu od 1.9.2009 verze 3 Č.j. Ř/8/2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OTEVŘENÝ SVĚT Č.j. ZŠ/Ze/1/2007 Chceme být školou přístupnou všem dětem Školní vzdělávací program Základní školy Havířov Ţivotice, Zelená 2 1 Obsah: 1.

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium 1. Obsahové vymezení Vyučovací předmět francouzský jazyk pokrývá vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Strakonice, Dukelská 166, 383 313 230 posta@dukelska.strakonice.cz, www.dukelska.strakonice.cz ředitel školy - Mgr. Václav Vlček 383 313 231 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1 Zaměření školy Zaměření naší školy se utvářelo postupně a přirozeným způsobem jiţ několik let a vychází z objektivního stavu : sídlo školy v centru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání, Svět pro děti

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání, Svět pro děti ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání, Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje NÁZEV ŠKOLY NÁZEV ŠVP Základní škola Npor.Loma

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

***** ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

***** ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ***** ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázia Frýdlant pro gymnaziální vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV a RVP G ***** Motto: Účelem veškerého vzdělávání je probudit génia v člověku. Pythagoras Školní vzdělávací

Více

Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zřizovatel: Předkladatel: Město Nymburk Základní škola a Mateřská škola Nymburk Letců R.A.F. 1989 Adresa školy: Letců R.A.F. 1989

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 okres Svitavy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 okres Svitavy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 okres Svitavy Identifikační údaje školy... 4 Charakteristika školy... 5 1. Úplnost a velikost školy, její vybavení...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Běžné třídy Platnost: tři roky od 1.9.2013 Masarykova základní škola

Více

CESTA KE VZDĚLÁNÍ Klíčem ke štěstí je vyzkoušet, k čemu se člověk hodí, a dát mu moţnost, aby

CESTA KE VZDĚLÁNÍ Klíčem ke štěstí je vyzkoušet, k čemu se člověk hodí, a dát mu moţnost, aby Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Školní vzdělávací program niţší gymnázium CESTA KE VZDĚLÁNÍ Klíčem ke štěstí je vyzkoušet, k čemu se člověk hodí, a dát mu moţnost, aby to mohl vykonávat J. Dewey

Více

Základní škola a Mateřská škola, L. Kuby 48, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, L. Kuby 48, České Budějovice Základní škola a Mateřská škola, L. Kuby 48, České Budějovice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života Obsah : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 Úplnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace srpen 2007 Obsah Úvod 3 1 Identifikační údaje 4 1.1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvková

Více

Radost z vědění, radost ze života

Radost z vědění, radost ze života 22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NA DLOUHÝCH 49, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 312 09 PLZEŇ Radost z vědění, radost ze života 1 KONTAKTY: 22. základní škola Na Dlouhých 49 312 09 Plzeň : 378 028 731 skola@zs22.plzen-edu.cz

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. z á k l a d n í š k o l a N a p a j e d l a příspěvková organizace Komenského 268 763 61 Napajedla ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BEZPEČNÁ ŠKOLA RODINNÉHO TYPU MLÁDÍ TOUŢÍ PO EXPERIMENTU

Více