Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla:"

Transkript

1

2

3 Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: I. Na získání jakékoliv nepovinné podmínky A máte standardně tři pokusy (započítává se každý test a ústní zkoušení zvlášť, vyjma zkoušení v desetidenní lhůtě po prvním testu viz bod IV). Pokud neuspějete ani napotřetí, nemůžete již tuto podmínku získat a musíte splnit předepsaný počet podmínek pomocí podmínek B a C, nebo kreditů. V případě, že dáváte přednost plnění podmínek B a C, můžete nepovinné podmínky A vynechat záměrně. Musíte pouze dosáhnout počtu podmínek předepsaného pro dané čtvrtletí (uvedené u každého předmětu) a na konci čtvrtého čtvrtletí mít také splněny všechny povinné podmínky. II. Podmínky povinné (jsou označeny tučně) můžete zkusit získat až čtyřmi pokusy. Čtvrtý termín však stanovuje ředitel školy (obvykle na konci čtvrtého čtvrtletí, zhruba týden před odjezdem na Expedici) a zkoušení proběhne před komisí. Pokud nesplníte povinnou podmínku (platí pro podmínky A i B) ani ve čtvrtém termínu, tj. Váš výkon nebude možné hodnotit ani jako dostatečný, nesplníte podmínky pro zvládnutí učiva daného předmětu. To znamená, že se nezúčastníte výzkumných prací na Expedici, ale budete se připravovat na souhrnnou zkoušku z daného vyučovacího předmětu. Stejný postup platí i v případě, že nestihnete získat potřebný počet podmínek do termínu platného pro čtvrté čtvrtletí. Povinné podmínky B jsou navíc podmínkou klasifikace z předmětu (např. povinná četba) a nesplní-li je student do konce klasifikačního období, nemůže být z předmětu hodnocen. III. Pokud v některém předmětu nestihnete získat potřebný počet podmínek v jiném než čtvrtém čtvrtletí, nebo nestihnete získat povinnou podmínku vázanou termínově v dané čtvrtletí, budete skládat souhrnnou zkoušku z tohoto předmětu v rozsahu učiva za dané čtvrtletí. Počet podmínek se pro další čtvrtletí nesnižuje a podmínky musíte do konce dalšího čtvrtletí doplnit či nahradit kreditem (nelze u povinných podmínek). IV. Když je v předmětu probráno určité téma podmínka oznámí Vám vyučující termín konání kontrolního testu (v případě znalostní podmínky). Test budete psát během vyučovací hodiny. Pokud uspějete, získáte (splníte) tak danou podmínku. Nebudete-li s dosaženým hodnocením spokojen/a, můžete si během deseti pracovních dnů opravit test. Podmínkou je alespoň hodnocení C. Při horším hodnocení musíte využít další termín. Oprava probíhá v rámci odpoledních konzultačních hodin vyučujících, nebo v průběhu dobrovolných akcí. 3

4 V. Pokud desetidenní lhůtu k opravě nevyužijete, propadne Vám jeden termín zkoušky. Další termíny mohou být předmětem domluvy nebo určeny vyučujícím a zkoušení v těchto termínech by mělo probíhat písemnou formou (pokud učitel nestanoví jinak). VI. Na základě domluvy s vyučujícím se můžete nechat z libovolné podmínky přezkoušet a zlepšit si tak hodnocení. Přezkoušení je počítáno jako další termín plnění podmínky. VII. Vyučující může vybrané podmínky zkoušet pouze ústně. Může také vyhlásit termín, do kterého musíte určitou podmínku splnit (může se lišit od závěrečného květnového termínu). V takovém případě to ale včas (nejméně měsíc dopředu) oznámí a v písemné formě tuto informaci vyvěsí na nástěnku ve škole. V případě, že příslušnou podmínku nesplníte v tomto termínu bez závažného důvodu a jde zároveň o podmínku povinnou, propadnou Vám všechny tři termíny. Další postup bude v souladu s bodem II. VIII. V případě, že v době vyhlášení testu z určité podmínky (bod IV) krátkodobě onemocníte (max. sedm pracovních dní), máte na splnění této podmínky deset pracovních dní od návratu do školy. Forma plnění podmínky je pak předmětem domluvy s vyučujícím. V případě dlouhodobé nemoci je forma i rozsah plnění podmínek předmětem domluvy s vyučujícím, v případě vážné nemoci i s ředitelem školy. IX. Vyučující může vybrané podmínky A zkoušet skupinově (po kruzích). Aby mohl celý kruh v podmínce uspět, všichni studenti z kruhu musí získat hodnocení alespoň dostatečně (D). V případě že někdo z kruhu podmínku nesplní, známky se nezapisují nikomu z kruhu a zapíší se, pokud do jednoho týdne ti, kdo podmínku nesplnili, uspějí alespoň dostatečně (D). V opačném případě se skupinové zkoušení pro celý kruh opakuje bez ohledu na předchozí hodnocení. X. Počet pokusů plnění jedné podmínky může vyučující snížit, případně zvýšit. Učiní tak během září dodatkem k podmínkám a k sylabu přednášek (existuje-li). Každopádně máte na základě žádosti možnost jednou plnit podmínku před komisí. Při tvorbě podmínek typu B a C dbejte následujících zásad: I. Podmínky B a C jsou nedílnou součástí výuky na Přírodní škole. Můžete jich ale splnit i více a vynechat pak nepovinné podmínky A (pokud máte dostatečný celkový počet podmínek pro dané čtvrtletí). 4

5 II. Podmínky B a C si můžete nechat zadat nejpozději dva týdny před koncem plnění podmínek v daném čtvrtletí. Odevzdat je pak můžete nejpozději týden před tímto termínem (pokud učitel daného předmětu neuvede jinak). Důvodem je provedení kontroly a možnost případných oprav podmínky. III. Podmínky B a C jsou rovnocenné podmínkám A. Proto je nutné odevzdávat B a C podmínky kvalitně zpracované. To znamená zejména: a) čitelné u schémat dostatečně velká, u všech rozvržená a předkreslená písmena, rozvržené obrázky; nevyhýbejte se pravítku, kružítku a dalším rýsovacím potřebám záměrné uvolnění formy a chyby v rozvržení jde snadno rozlišit b) vhodně upravené pokud má podmínka viset, je třeba ji opatřit závěsem apod.; obecně musí být podmínka funkční c) esteticky zpracované nelze odevzdat podmínky zohýbané, otrhané, poslepované, upatlané, bez vygumovaných předkreslených linií apod. d) obsahově správné kontrola a konzultace obsahu by měla být samozřejmostí e) bez gramatických chyb IV. U všech podmínek musí být uvedeny zdroje, ze kterých autor při tvorbě čerpal, jméno autora a datum zpracování, a to tak, aby to nerušilo funkci podmínek. Musí zároveň obsahovat všechny náležitosti uvedené u konkrétní podmínky. V. Učitel může u každé podmínky vyžadovat povinně i zdroje mimo internet (knižní). Studentovi to sdělí při konzultaci u zadávání podmínky. VI. Je nepřípustné vytvářet podmínky kopírováním, nebo opisováním souvislých částí textů jiných autorů. Pokud je použití cizího textu nezbytné, musí být za příslušnou pasáží připojena i citace. Podmínky vytvořené kopírováním a přepisováním cizích textů bez citace nebudou uznány. VII. Svůj postup konzultujte s vyučujícím, abyste se vyhnuli zbytečným opravám. Prodlužování podmínek ve čtvrtém čtvrtletí Na konci čtvrtého čtvrtletí je možné posunout si termín plnění podmínek z jednoho předmětu o tři pracovní dny. Podmínkou je splnění podmínek ze všech ostatních podmínkových předmětů (dokládá se elektronickým indexem). Prodloužení potvrzuje vyučující daného předmětu. 5

6 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Kontrolní diktáty: 6 Kontrolní slohové práce: 4 Pololetní a závěrečná práce z mluvnice Ústní zkoušení, cvičení v sešitech, domácích cvičení z mluvnice Práce s ukázkami, rozbory textů Povinná četba: 1. Evangelium podle Jana 2. Libovolný životopisný román 3. Hra Osvobozeného divadla (Balada z hadrů) 4. Libovolná básnická sbírka 21. století Pomůcky: pokračování v učebnicové řadě i v zavedených sešitech * A 1 * A 2 * A 3 * A 4 * A 5 * A 6 * A 7 * A 8 * A 9 * A 10 * A 11 * A 12 * B 1 * B 2 * B 3 Tvarosloví. Slovesné tvary a jejich využití Pravopis lexikální, tvaroslovný, skladební Obecné výklady o jazyce. Vývoj jazyka, jazyková kultura (skupinová práce) Tvoření slov Význam slov Složité souvětí souřadné (skupinová práce) Souhrnné opakování ze skladby (3 testy) Souhrnné opakování z tvarosloví (3 testy) Souhrnné opakování slohových útvarů (skupinová práce) Osobnosti naší i světové literatury (písemný referát dle osobního výběru 4 autorů) Dějiny filmu: informativní přehled Divadlo 20. století. Divadla malých forem Čtyři recenze z různých odvětví kultury, každá rozsah A4 Koláž na literární téma (skupinová práce) Reklamní plakát 6

7 B 4 B 5 B 6 Příprava na lektorskou praxi v lambdě Vlastní tvorba Dramatizace na sociální téma (skupinová práce) Celkem 18 podmínek, z toho 15 povinných (s hvězdičkou). Splnit: do do do do

8 OBČANSKÁ VÝCHOVA / ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE A 1 A 2 A 3 A 4 * A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 * A 11 * B 1 * B 2 * B 3 B 4 Principy demokracie a její formy je to skutečně nejhorší forma vlády? [ září ] - splnění nepovinné podmínky mohou studenti dosáhnout různým způsobem (např. ústní pohovor, hry, kvízy, výsledky samostatné i skupinové práce, domácí úkoly apod.) Občanská společnost a stát souboj titánů [ říjen ] Občanská angažovanost [ listopad ] Menšiny soužití nebo konflikt? [ prosinec] Já a demokracie: souhrnné opakování opakovací test (min. úspěšnost C) Úvod do médií [ leden ] Kritický přístup k médiím Co si nechám nabulíkovat? [ leden ] Média a realita; interpretace médií Čemu můžeme věřit? [ únor] Jak vznikají média moje první zpravodajství [ březen ] ČaSP Vliv médií na společnost jak se hýbe světem [ duben ] Média: souhrnné opakování opakovací test (min. úspěšnost C) Inventura demokracie splnitelné do studenti na základě předem daných kritérií vyhotoví dlouhodobý projekt Inventura demokracie, ve kterém upozorní na nedostatky demokratického zřízení v ČR Příprava programu pro děti z DD v Pyšelích - studenti ve spolupráci s vyučujícím připraví a aktivně povedou program pro víkendový výjezd do DD v Pyšelích ČaSP Mediální kauza - studenti rozeberou na základě předem daných kritérií některou aktuální mediální kauzu, volba kauzy probíhá po dohodě s učitelem Dokumentární film - studenti po dohodě s učitelem vyberou a přinesou dokumentární film, který se bude vztahovat k probíraným tématům; předem připraví otázky pro spolužáky, které zaměří na nedostatky či přednosti dokumentu 8

9 B 5 B 6 B 7 B 8 Pomůcky - studenti po dohodě s učitelem připraví pomůcku pro výuku občanské výchovy (např. plakát představující souhrnně určité téma, časová přímka, slovníček odborných pojmů, přehled globálních problémů lidstva apod.) Hra na opakování - studenti připraví a zorganizují hru na zopakování probíraných témat Referát - studenti vypracují a přednesou referát na téma, které se bude vztahovat k probíraným tématům (promluva cca 5 10 min + písemná osnova) Nápad - studenti mohou předložit a na základě konzultace s učitelem realizovat vlastní nápad, který bude mít souvislost s probíranými tématy Celkem 19 podmínek, z toho 5 povinných (s hvězdičkou). Splnit: do podmínky do podmínek do podmínek do podmínek Podklady k práci v hodinách a plnění podmínek budou studenti dostávat průběžně od vyučujícího. 9

10 DĚJEPIS A 1 A 2 * A 3 A 4 A 5 A 6 * A 7 * A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 * A 13 * A 14 Svět na přelomu 19. a 20. století (opakování ) [ září, zkoušení max. do konce října ] - splnění této podmínky mohou studenti dosáhnout prostřednictvím ústního pohovoru nebo písemně, kdy správně zodpoví alespoň jednu ze tří vylosovaných otázek (studenti prokážou znalost a porozumění základním pojmům, schopnost prostorové a časové orientace v daném tématu a dovednost argumentace na základě znalosti faktů a souvislostí) České země na přelomu 19. a 20. století (opakování ) [ září, zkoušení max. do konce října ] - splnění této podmínky viz A2 České země a svět do konce 1. světové války souhrnné opakování (jedna podmínka z A1 A2 + test 15 otázek výběr z možností) [ září ] Poválečné uspořádání světa [ září / říjen ] Hospodářská krize a totalitní režimy [ říjen ] Československo mezi válkami [ listopad ] Evropa a svět mezi dvěma světovými válkami souhrnné opakování (dvě podmínky z A4 A6 + test 10 otázek výběr z možností) [ prosinec] Druhá světová válka test + samostatná práce na téma 2. sv. válka (rozsah 3 5 str.) [ prosinec / leden ] Evropa a svět po druhé světové válce ( ) [ leden / únor] Mezinárodní vývoj v 50. a 60. letech (studená válka, východní blok, dekolonizace [ únor / březen ] Československo Mezinárodní vývoj v 70. a 80. letech 20. století [ duben ] Rozdělené světy souhrnné opakování (tři podmínky z A9 A12 + test alespoň 60 %) [ květen ] Soudobé dějiny realizace jako skupinová práce [ květen ] 10

11 * B 1 * B 2 * B 3 * B 4 B 5 B 6 B 7 B 8 B 9 B 10 Velké a malé příběhy moderních dějin - samostatná práce jaká byla doba, ve které žili moji rodiče a prarodiče metoda oral history (rozhovor nahraný ve zvukové podobě, zpracování důležitých událostí) Referát - ústní přednes na 5 10 minut, odevzdání písemného podkladu s minimálně třemi zdroji informací, z toho minimálně jedna kniha Četba od r do současnosti viz seznam literatury (paměti, beletrie, shlédnutí filmu po konzultaci s učitelem) - zpracování knih/ filmů (autor, kniha/ film, kdy a kde se děj knihy či filmu odehrává; vyberte si jednu kapitolu/ událost a stručně popište, o čem pojednává; vyberte si jednu postavu z knihy/ filmu a napište, co jste se o ní dozvěděli; vytvořte časovou přímku a zaneste na ni významné události zmíněné v knize/ filmu; vytvořte mapu a zakreslete do ní místa, kde se odehrává děj knihy/ filmu; představte si, že máte knihu/ film někomu doporučit, doporučte knihu/ film, napište vlastní zhodnocení) Poznávačka 20. století (významné osobnosti a symbolické události, se kterými budou studenti seznamováni v průběhu celého roku) Dějiny v obraze - tematicky zaměřená koláž fotografií nebo obrazů určená jako pomůcka do výuky Umístění kešky k stolpersteinům (památné kameny obětem holocaustu) v Praze, doplnění webových stránek Vedem 2012 nebo jiná spolupráce na projektu, umístění kešky k jinému místu spojenému s moderními dějinami. Projekt Architektura - po dohodě s učitelem (historie architektonické stavby, získávání materiálu, porovnání náročnosti života v minulosti a dnes, např. hrad a rodinný dům) Exkurze - zpráva z exkurze Rozšiřující četba - dle seznamu literatury Dokumentární film nebo filmová ukázka - po dohodě s učitelem příprava a projekce pro třídu; příprava otázek a diskuse 11

12 B 11 B 12 Nápad - po dohodě s učitelem realizace vlastního nápadu Kvalitní vedení sešitu (kontrola 4x za rok) Celkem 26 podmínek, z toho 9 povinných (s hvězdičkou). Splnit: do podmínky do podmínek (povinně jedna četba) do podmínek do podmínek Učebnice: Válková, V., Parkan, F.: Dějepis pro 9. ročník (nová řada dle RVP). Nejnovější dějiny. Praha: SPN, Dostupné a ověřené zdroje na internetu:

13 * A 1 * A 2 A 3 * A 4 * A 5 * A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 BIOLOGIE Molekulární základy dědičnosti. Co je dědičnost. Jak buňka používá genetickou informaci. Přenos genetické informace z rodičů na potomky. Mitóza. Meióza. Proteosyntéza. [ září ] Základní genetické pojmy. Mendelovy zákony. Dědičnost pohlavně vázaná. Řešení příkladů. Důležité genetické nemoci a poruchy. [ formou projektu 1 středa v září, nebo v říjnu ] Opakování člověka. [ září / říjen ] Země v rámci sluneční soustavy. Vznik sluneční soustavy, vývoj v čase (procesy diferenciace prvků v rámci mlhoviny a význam pro složení jednotlivých planet, s důrazem na Zemi). [ říjen ] Geologická stavba Země a endogenní geologické procesy. Současný stav vědomostí, způsoby průzkumu hlubokých partií zemského tělesa. [ říjen / listopad ] Geologie svrchních sfér Země litosféra, Wegenerova teorie kontinentálního driftu a deskové tektoniky. Spjaté procesy magmatismus, metamorfóza, zemětřesení, deformace hornin. Součástí je tektonické praktikum. [ listopad / prosinec] Exogenní geologické procesy gradient jako princip geologických dějů. Energie endogenních procesů. Eroze + transport = energie + gravitace + voda + vzduch + chemické složení + bio. [ prosinec / leden ] Minerály a horniny vymezení pojmů; obecné principy krystalografie. [ leden ] Systematická mineralogie s důrazem na horninotvorné minerály, poznávání minerálů. [ leden ] Horniny vyvřelé způsob vzniku magmatu v zemském tělese, jeho výstup k povrchu a procesy tuhnutí magmatu za různých podmínek. Magmatická tělesa. Dělení a poznávání vyvřelých (magmatických) hornin. Využití výhody a nevýhody. [ únor ] Horniny sedimentární procesy vedoucí ke vzniku sedimentu. Transportní procesy, rozdíl mezi klastickými a chemogenními sedimenty. Dělení a poznávání sedimentárních hornin.tělesa sedimentárních hornin. Využití sedimentárních hornin. [ únor / březen ] Horniny metamorfované procesy vedoucí k metamorfóze různého typu. Vazba jednotlivých typů metamorfózy na geologické struktury a mechanismy (kolizní rozhraní, vulkanicky aktivní oblasti apod., viz podmínka A6). Základní dělení a poznávání metamorfovaných hornin a jejich využití. [ březen / duben ] 13

14 * A 13 * A 14 * A 15 * A 16 A 17 A 18 A 19 * B 1 * B 2 * B 3 * B 4 * B 5 * B 6 * B 7 * B 8 Souhrn A8 A12. (automaticky získává každý, kdo má A8 A12 alespoň za C) Historická geologie geologická časová škála, stratigrafie a stratigrafické zákony. Významné geologické události v historii Země evento-stratigrafie. [ seminář, čas bude upřesněn v plánu projektových střed ] Základy paleontologie vývoj života na Zemi. [ seminář, čas bude upřesněn v plánu projektových střed ] Regionální geologie Českého masivu. Základní stavební jednotky, vzájemná poloha a vývoj v geologickém čase. [ duben / květen ] Návštěva geofyzikálního ústavu AV. Surovinové zdroje v České republice. [ dobrovolný seminář bude upřesněno ] Geologické procházky aktivní účast na jedné dobrovolné geologické exkurzi. [ datum upřesníme v průběhu roku ] Rezervní podmínka učitel vyhlašuje v případě potřeby v dostatečném předstihu. Student odevzdá schválené protokoly alespoň ze 75 % praktik. Při praktických cvičeních dodržuje zásady bezpečnosti práce (ochranné pomůcky ad.). Protokoly budou obsahovat: jméno a příjmení autora, datum zhotovení, popis postupu (včetně použití pomůcek), nákresy lokalit, výchozů (dle konkrétního zadání), řezy, diskusi a závěr. Každý student odevzdává vlastní protokoly, které vypracuje samostatně, a to i v případě, že v praktiku pracoval ve dvojici. Zdravotnický kurz. Práce s cizojazyčnou literaturou (Aj) četba odborného textu, porozumění podstatě problému, vytvoření seznamu nových pojmů, výtah.text zadá vyučující na základě konzultace. [ splnit v 1. pololetí ] Základy geologického mapování terénní kurz. [ únor ] Poznávání rostlin, podzimní aspekt. [ splnit v 1. pololetí ] Student dokáže pomocí osvojených postupů určit 8/10 náhodně vybraných minerálů. Student dokáže pomocí osvojených postupů určit 8/10 náhodně vybraných hornin. Průzkum zadané lokality (geologický, botanický, zoologický, ekologický). [ v rámci jarního výjezdu ] 14

15 B 9 B 10 B 11 B 12 B 13 C 1 C 2 C 3 Vedení hodiny student vede hodinu tak, aby bylo zřejmé, že studenty zaujal a něco naučil. Tématem musí být nová látka student si na ni připraví učební listy včetně pracovních listů, případně kontrolních otázek. (konzultace) Tvorba učební pomůcky. (konzultace) Student si kvalitně zpracovává zápisky v sešitě. (kontrola 4x za rok; student avizuje svůj zájem o tuto podmínku nejpozději před koncem prvního čtvrtletí) Geologická zajímavost v okolí bydliště student nastuduje, zmapuje, nafotí a popíše geologickou zajímavost v okolí bydliště. O vybrané lokalitě vytvoří prezentaci. (lze jako B13 konzultace) Tvorba počítačové prezentace nebo animace k domluvenému tématu z geologie. (konzultace) Technologie těžby vybrané nerostné suroviny. Historie, současnost, uplatňované postupy (včetně nákresů důlních děl, řezů podložím, využívaných fyzikálních nebo chemických postupů). Námět na základě konzultace. Technologie a způsoby využití vybrané suroviny po konzultaci si student o vybrané surovině zjistí co nejvíce z historie jejího získávání, zpracování a využití. Geologické aspekty ukládání odpadů (tuhých komunálních, kapalných, nebezpečných, radioaktivních apod.); geologické aspekty zakládání staveb, inženýrská geologie rizika spojená se zakládáním, obecné možnosti zlepšování kvality podloží. (konzultace) Celkem 35 podmínek, z toho 17 povinných (s hvězdičkou). Splnit: do podmínky do podmínek do podmínek do podmínek Nezbytná literatura a učebnice (aktuální vydání u všech titulů): Pro geologii není určena jedna učebnice. Studenti budou pracovat primárně se svými zápisky, pokud bude k dispozici, tak dostanou studenti sylabus. V některých případech bude k dispozici i zpracovaný text přednášky, nebo kopie textů knih. 15

16 Další doporučená literatura a učebnice (k zapůjčení ve většině knihoven, v jednom vydání ve škole ke studiu): Jakeš P. (1984): Planeta Země, Mladá Fronta (využití celé studium) Kolektiv autorů (2004): Země (encyklopedie), Euromedia Group, k. s. Knižní klub Petránek J. (1993): Malá encyklopedie geologie, Nakladatelství JIH České Budějovice (využití celé studium) Bernard J. H., Rost R. a kol. (1992): Encyklopedický přehled minerálů, Akademia K doplnění výuky lze využít řadu nových atlasů hornin a minerálů, kterých je poměrně velký výběr. Dostupné a ověřené zdroje na internetu: velmi obsáhlá webová prezentace české geologické služby s výborným mapovým serverem a řadou užitečných odkazů, obrazových materiálů ad. stránky americké geologické služby. Mnoho materiálů s geologickou tématikou. Mapy, obrázky, prezentace, videa stránky americké agentury pro ochranu prostředí. Řada zajímavých materiálů z přírodních věd. Podařené výukové materiály. 16

17 CHEMIE * A 1 * A 2 * A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 * A 8 ANORGANICKÁ CHEMIE Marek Matura Chemické názvosloví anorganických sloučenin (včetně strukturních elektronových vzorců). Povinná domácí příprava 30 příkladů název vzorec a 30 příkladů vzorec název dle zadání (podpis rodičů). Zadání u Marka Matury. [ září ] Periodická soustava prvků, její zákonitosti, skupiny a periody, vlastnosti důležitějších prvků a jejich sloučenin. České, latinské názvy a značky prvků a jejich umístění v PT zpaměti (vyjma lanthanoidů a aktinoidů). [ září / říjen ] Základy chemických výpočtů látkové množství, molární hmotnost a objem, hmotnostní a molární koncentrace, vyčíslení a výpočty z chemických rovnic. Povinná domácí příprava před zkouškou student předloží vlastní řešení zadaných příkladů (případně konzultuje problémy v dostatečném předstihu). [ říjen / listopad ] ORGANICKÁ CHEMIE František Tichý Úvod do organické chemie, vlastnosti uhlíku a jeho sloučenin, úvod do organického názvosloví, typy vzorců, základní typy činidel a reakcí organických sloučenin. Alkany a jejich vlastnosti, radikálová substituce; alkeny a alkiny, adice; význam a výskyt v přírodě. Výskyt, těžba a zpracování ropy. Názvosloví uhlovodíků. Halogenderiváty uhlovodíků (freony, DDT, polymery), kov-deriváty uhlovodíků, dusíkaté deriváty uhlovodíků u všech názvosloví, reakce, vlastnosti, využití a výskyt. Kyslíkaté deriváty uhlovodíků (étery, karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny, estery; esterifikace) názvosloví, reakce, vlastnosti, využití, výskyt. Systém a názvosloví organické chemie. (neuděluje se automaticky, zkoušení po studentských kruzích) BIOCHEMIE František Tichý A 9 Aminokyseliny, peptidy, bílkoviny, nukleové kyseliny, proteosyntéza. A 10 Sacharidy a lipidy, membrány. A 11 Biochemie buňky a lidského organismu * A 12 Přehled biochemie (C, T, B, NK, biochemické děje). (neuděluje se automaticky, zkoušení formou kroužkovacího testu) 17

18 * B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 * B 7 B 8 B 9 B 10 C 1 C 2 80 % praktik a exkurzí souvisejících s výukou chemie, včetně kvalitních protokolů. Série chemických pokusů (vymyslet, připravit, předvést, zaprotokolovat). Tvorba učební pomůcky (včetně učebního textu nebo PC prezentace na předem domluvené téma) Student nastuduje, připraví a předvede alespoň jednu metodu kvantitativní chemické analýzy (možno spojit s podmínkou B5). Chemie a životní prostředí vlastní (i skupinové) sledování chemických látek v okolním prostředí, vyhodnocení, zaprotokolování a interpretace získaných údajů. Kvalitní vedení sešitu (kontrola 4x za rok). Kvalitativní chemická analýza 3 neznámých látek (včetně znalosti základních postupů kvalitativní analýzy pomocí skupinových činidel). Chemie a životní prostředí aktivní účast na některé školní nebo mimoškolní akci zabývající se problémem životního prostředí EIA, práce s veřejností, osvětová činnost, příprava a realizace petiční akce, happeningu apod. Práce s cizojazyčným odborným textem. (konzultace) Příprava praktických cvičení, nebo tematické exkurze v rámci středečních projektů (je třeba zajistit její včasné schválení a zařazení do programu středečních bloků). Aktuality z odborných časopisů, nebo internetu. Organická chemie kolem nás téma o chemicky vyráběných pesticidech, léčivech, detergentech, barvivech nebo podobné skupině látek. Celkem 24 podmínek, z toho 7 povinných (s hvězdičkou). Splnit: do podmínky do podmínek do podmínek do podmínek 18

19 ZEMĚPIS * A 1 * A 2 * A 3 A 4 * A 5 * A 6 A 7 A 8 A 9 * A 10 * A 11 * A 12 B 1 * B 2 * B 3 * B 4 * B 5 * B 6 * B 7 B 8 B 9 Fyzická geografie Evropy geologická stavba, reliéf, klima, vodstvo, flóra a fauna [ září ] Sociální geografie Evropy obyvatelstvo, hospodářství, politické poměry [ říjen ] Evropská unie historie, principy fungování, současné problémy [1/2 listopad ] Severní Evropa [ prosinec] Západní Evropa [1/2 leden ] Střední Evropa [2/2 leden ] Jižní Evropa [1/2 únor ] Jihovýchodní Evropa [2/2 únor ] Východní Evropa a Rusko [1/2 březen ] Fyzická geografie Česka geologický vývoj, reliéf, hydrosféra, klima, příroda [2/2 březen ] Sociální geografie Česka územní vývoj, obyvatelstvo, hospodářství [1/2 duben ] Kraje Česka přehled krajů, význam územní samosprávy [1/2 květen ] Kvalitně vedený sešit (kontrola vždy ve čtvrtletí) Orientace na nebeské sféře (dubnový výjezd) Orientační běh (listopadový výjezd) Aktivní účast na projektu Evropská unie (listopadový výjezd, při neúčasti nutno vypracovat náhradní práci) Místopis světa (kdykoliv během roku, nejpozději do 15. února 2013) Místopis Česka (kdykoliv během roku, nejpozději do 8. února 2013) Místopis Prahy (kdykoliv během roku, nejpozději do 8. února 2013) Referát prezentace ve třídě na téma z výuky včetně odevzdaného textu, délka ústního projevu minut, text stačí v bodech, ale s jasnou a přehlednou strukturou (kdykoliv během roku, nutná konzultace předem) Státní vlajky 19

20 B 10 B 11 Práce s textem student přečte zadaný článek a vytvoří krátký písemný souhrn (půl A4) a ústně představí hlavní myšlenky článku (kdykoliv během roku) Vlastní návrh studenta Celkem 23 podmínek, z toho 14 povinných (s hvězdičkou). Splnit: do podmínky do podmínek do podmínek do podmínek Doporučená literatura: Zeměpis světa 3, učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia, Jeřábek, Vilímek, Nakladatelství České geografické společnosti Zeměpis naší vlasti, učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia, Kastner, Holeček, Krajíček Nakladatelství České geografické společnosti Pojmy na místopisy, vlajky a další informace jsou na: 20

21 A 1 * A 2 A 3 * A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 FYZIKA Kmitání a vlnění. Frekvence, perioda, amplituda, rezonance a interference. Zvukové jevy. Zvukový rozruch, tón, ucho, šíření a odraz zvuku. [ září ] Elektromagnetické jevy souhrnné opakování. (zkoušení po kruzích) Elektromagnetické záření. Elektromagnetické vlny a záření, zdroje záření. Spektrum, spektrální analýza, význam elektromagnetických vln, oko, základní technická zařízení využívající elektromagnetických vln. [ říjen ] Základní vesmírné kategorie, vztahy mezi nimi. Základní myšlenky teorie relativity a kvantové mechaniky. Jak se fyzika dívá na svět a na jeho pozorovatele? Máme z hlediska současné fyziky svobodnou vůli, nebo je všechno předurčeno? Tajemství vědomí. [ listopad ] (zkoušení po kruzích) Látka a energie, hmota a antihmota, fermiony a bozony, základní elementární částice, metody jejich zkoumání, interakce a jejich charakteristika (dosah, zdroj, zprostředkovatel, rel. síla), unitární teorie pole. Vznik hmotných struktur a jejich hierarchie typy těles ve vesmíru a jejich struktura, význam jednotlivých typů interakcí v různých úrovních struktury. [ listopad ] Atomové jádro. Soudržnost, velikost, složení, vazebná energie, nukleogeneze, přeměny, rozpad jádra. Transmutace. Přirozená a umělá radioaktivita a jejich typy. Rozpadové řady, rychlost rozpadu, poločas rozpadu a jeho využití v datování. Měření RA, princip, veličiny, jednotky. Vliv na živé organismy, jeho povaha, ochrana, nemoc z ozáření. Jaderné zbraně; jaderná energetika. [ prosinec / leden ] Obloha nad námi objekty a jevy pozorovatelné na obloze. Atmosférické jevy, Slunce, planety, meteory, komety. Hvězdy a souhvězdí. Vzdálené galaxie. Souhvězdí severní oblohy. [ leden ] Sluneční soustava. Struktura, typy těles a zákonitosti jejich pohybu. Keplerovy zákony. [ únor ] Slunce jako hvězda. Země jako kosmické těleso. Měsíc. Metody výzkumu sluneční soustavy. Kosmonautika. [ únor / březen ] Základy astrofyziky hvězd a hvězdných soustav. Vznik a vývoj hvězd. Termojaderná syntéza. Vlastnosti hvězd. HR diagram. Možné cesty zániku hvězd bílý trpaslík, neutronová hvězda, černá díra, nova a supernova. Hvězdné soustavy. Metody výzkumu hvězd. [ březen / duben ] 21

22 A 11 * A 12 A 13 * B 1 B 2 B 3 B 4 * B 5 B 6 B 7 B 8 B 9 B 10 C 1 C 2 C 3 Názory na vznik vesmíru a jejich vývoj. Velký třesk, inflační teorie. Kvasary, galaxie, formování struktury vesmíru. Struktura naší galaxie. Velkorozměrová struktura vesmíru a její modely. Rozpínání vesmíru, Hubblova konstanta. Paralelní světy. [ duben / květen ] Souhrn astronomie. (zkoušení po kruzích) Základy meteorologie a klimatologie. [ pravděpodobně v rámci programu na pasece nebo na jiném projektovém bloku ] Student se účastní a odevzdá vlastní kvalitní protokoly z alespoň 80 % praktik a exkurzí. Příprava a vedení vyučovací hodiny, praktik, nebo exkurze. Práce s odbornou cizojazyčnou literaturou. Výroba kvalitní učební pomůcky vztahující se k probíranému tématu, její předvedení před třídou, včetně počítačové prezentace. Student prakticky pozná většinu souhvězdí severní oblohy (alespoň na obrázku), pojmenuje nejvýznamnější hvězdy a mimohvězdné objekty. Provede alespoň jedno praktické pozorování hvězdné oblohy. Kvalitní vedení sešitu (kontrola min. 4x do roka). Vlastní dlouhodobější pozorování vybraného astronomického objektu, nebo jevu. (konzultace) Vlastní pozorování hvězdné oblohy v jiném období roku, než bude probíhat centrálně (např. na dobrovolné akci nebo na výjezdu). Účast na alespoň třech setkání fyzikálního kroužku na MFF UK vedeného dr.vojtěchem Žákem. Kvalitní článek na web Energetika konzultace s Filipem M. Aktuality, zajímavosti z odborných publikací. Názory na vznik a strukturu vesmíru v různých kulturách. Elektromagnetické vlny kolem nás. Celkem 26 podmínek, z toho 5 povinných (s hvězdičkou). Splnit: do podmínky do podmínek do podmínek do podmínek 22

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla:

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: I. Na získání jakékoliv nepovinné podmínky A máte standardně tři pokusy (započítává se každý test a ústní zkoušení zvlášť, vyjma zkoušení v desetidenní lhůtě

Více

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla:

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: I. Na získání jakékoliv nepovinné podmínky A máte standardně tři pokusy (započítává se každý test a ústní zkoušení zvlášť, vyjma zkoušení v desetidenní lhůtě

Více

PODMÍNKY PRO 5. ROČNÍK OSMILETÉHO GYMNAZIÁLNÍHO STUDIA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PODMÍNKY PRO 5. ROČNÍK OSMILETÉHO GYMNAZIÁLNÍHO STUDIA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PODMÍNKY PRO 5. ROČNÍK OSMILETÉHO GYMNAZIÁLNÍHO STUDIA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 OBSAH PLNĚNÍ PODMÍNEK... 4 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA... 6 OBČANSKÁ VÝCHOVA... 8 DĚJEPIS... 10 BIOLOGIE... 12 CHEMIE... 15 ZEMĚPIS...

Více

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla:

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: I. Na získání jakékoliv nepovinné podmínky A máte standardně tři pokusy (započítává se každý test a ústní zkoušení zvlášť, vyjma zkoušení v desetidenní lhůtě

Více

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla:

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: I. Na získání jakékoliv nepovinné podmínky A máte standardně tři pokusy (započítává se každý test a ústní zkoušení zvlášť, vyjma zkoušení v desetidenní lhůtě

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Šestiletý vzdělávací program

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Šestiletý vzdělávací program IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Vzdělávací program školy: Šestiletý vzdělávací program Studijní forma vzdělávání: Denní forma vzdělávání Motivační název: Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program. Příloha č. 3. Volitelné předměty

Školní vzdělávací program. Příloha č. 3. Volitelné předměty Školní vzdělávací program Příloha č. 3 Volitelné předměty Motto: Porozumět člověku i přírodě Školní vzdělávací program byl upraven na základě výstupů projektu ESF: Název projektu: Věda na gymnáziu reg.

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Platný od 01.09.2012 1. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je činností, kterou učitel ve

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře.

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře. Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Učební osnovy výběrové semináře Moje škola Motto: Úspěch je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

Dodatek č.1, osnovy volitelných předmětů ke III.dílu ŠVP

Dodatek č.1, osnovy volitelných předmětů ke III.dílu ŠVP Dodatek č.1, osnovy volitelných předmětů ke III.dílu ŠVP Obsah 1. Seminář z českého jazyka a literatury... 3 2. Konverzace v anglickém jazyce... 8 3. Konverzace v německém jazyce... 14 4. Seminář z matematiky...

Více

Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016

Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016 Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016 Biologie... 4 Maturitní seminář z biologie (Seminář a cvičení z biologie)... 4 Seminář z biologie člověka... 4 Praktická cvičení z

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Opava-Komárov příspěvková organizace U Školy 1, Opava-Komárov, 747 70 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy

Více

Přes duhový most za vzděláním

Přes duhový most za vzděláním Přes duhový most za vzděláním Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Prachatice, Národní 1018 Obsah: Obsah 2 I. Identifikační údaje 4 II. Charakteristika školy, dlouhodobé projekty,

Více

Církevní střední odborná škola Bojkovice. Školní vzdělávací program. 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Církevní střední odborná škola Bojkovice. Školní vzdělávací program. 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Církevní střední odborná škola Bojkovice Školní vzdělávací program 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Obsah ŠVP PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA...5 AUTORSKÝ KOLEKTIV...5 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku. Aplikace osobních počítačů

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku. Aplikace osobních počítačů STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA Kladno, Jana Palacha 1840 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice Telefon: 376 524 662 Fax: 376

Více

DIDAKTIKA CHEMIE I pro ZŠ a SŠ

DIDAKTIKA CHEMIE I pro ZŠ a SŠ UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro ZŠ a SŠ DIDAKTIKA CHEMIE I pro ZŠ a

Více

Školní vzdělávací program oboru ZAHRADNICTVÍ

Školní vzdělávací program oboru ZAHRADNICTVÍ Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92, České Budějovice Školní vzdělávací program oboru ZAHRADNICTVÍ Platný od 1.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Kosmetické služby kód: 69-41-L/01 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01 Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Kosmetické služby 69-41-L/01-3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 4 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) 1.2 Vzdělávací program: osmiletý 1.3 Studijní

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55. Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55. Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803 Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE - Forma vzdělávání: denní dvojjazyčné vzdělávání - Dohoda mezi

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Oboru 43-41-M/01 Veterinářství Schválil ředitel školy Ing. Břetislav Kábele a školská rada dne 3. října 2011 s platností od 1. 9. 2012. 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy:

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ kapitola Hodnocení žáků ze školního vzdělávacího programu pro základní školu

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ kapitola Hodnocení žáků ze školního vzdělávacího programu pro základní školu Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.02 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ kapitola Hodnocení žáků ze školního vzdělávacího programu pro základní školu Hodnocení

Více