Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla:"

Transkript

1

2 Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: I. Na získání jakékoliv nepovinné podmínky A máte standardně tři pokusy (započítává se každý test a ústní zkoušení zvlášť, vyjma zkoušení v desetidenní lhůtě po prvním testu viz bod IV). Pokud neuspějete ani napotřetí, nemůžete již tuto podmínku získat a musíte splnit předepsaný počet podmínek pomocí podmínek B a C, nebo kreditů. V případě, že dáváte přednost plnění podmínek B a C, můžete nepovinné podmínky A vynechat záměrně. Musíte pouze dosáhnout počtu podmínek předepsaného pro dané čtvrtletí (uvedené u každého předmětu) a na konci čtvrtého čtvrtletí mít také splněny všechny povinné podmínky. II. Podmínky povinné (jsou označeny tučně) můžete zkusit získat až čtyřmi pokusy. Čtvrtý termín však stanovuje ředitel školy (obvykle na konci čtvrtého čtvrtletí, zhruba týden před odjezdem na Expedici) a zkoušení proběhne před komisí. Pokud nesplníte povinnou podmínku (platí pro podmínky A i B) ani ve čtvrtém termínu, tj. Váš výkon nebude možné hodnotit ani jako dostatečný, nesplníte podmínky pro zvládnutí učiva daného předmětu. To znamená, že se nezúčastníte výzkumných prací na Expedici, ale budete se připravovat na souhrnnou zkoušku z daného vyučovacího předmětu. Stejný postup platí i v případě, že nestihnete získat potřebný počet podmínek do termínu platného pro čtvrté čtvrtletí. Povinné podmínky B jsou navíc podmínkou klasifikace z předmětu (např. povinná četba) a nesplní-li je student do konce klasifikačního období, nemůže být z předmětu hodnocen. III. Pokud v některém předmětu nestihnete získat potřebný počet podmínek v jiném než čtvrtém čtvrtletí, nebo nestihnete získat povinnou podmínku vázanou termínově v dané čtvrtletí, budete skládat souhrnnou zkoušku z tohoto předmětu v rozsahu učiva za dané čtvrtletí. Počet podmínek se pro další čtvrtletí nesnižuje a podmínky musíte do konce dalšího čtvrtletí doplnit či nahradit kreditem (nelze u povinných podmínek). IV. Když je v předmětu probráno určité téma podmínka oznámí Vám vyučující termín konání kontrolního testu (v případě znalostní podmínky). Test budete psát během vyučovací hodiny. Pokud uspějete, získáte (splníte) tak danou podmínku. Nebudete-li s dosaženým hodnocením spokojen/a, můžete si během deseti pracovních dnů opravit test. Podmínkou je alespoň hodnocení C. Při horším hodnocení musíte využít další termín. Oprava probíhá v rámci odpoledních konzultačních hodin vyučujících, nebo v průběhu dobrovolných akcí. 2

3 V. Pokud desetidenní lhůtu k opravě nevyužijete, propadne Vám jeden termín zkoušky. Další termíny mohou být předmětem domluvy nebo určeny vyučujícím a zkoušení v těchto termínech by mělo probíhat písemnou formou (pokud učitel nestanoví jinak). VI. Na základě domluvy s vyučujícím se můžete nechat z libovolné podmínky přezkoušet a zlepšit si tak hodnocení. Přezkoušení je počítáno jako další termín plnění podmínky. VII. Vyučující může vybrané podmínky zkoušet pouze ústně. Může také vyhlásit termín, do kterého musíte určitou podmínku splnit (může se lišit od závěrečného květnového termínu). V takovém případě to ale včas (nejméně měsíc dopředu) oznámí a v písemné formě tuto informaci vyvěsí na nástěnku ve škole. V případě, že příslušnou podmínku nesplníte v tomto termínu bez závažného důvodu a jde zároveň o podmínku povinnou, propadnou Vám všechny tři termíny. Další postup bude v souladu s bodem II. VIII. V případě, že v době vyhlášení testu z určité podmínky (bod IV) krátkodobě onemocníte (max. sedm pracovních dní), máte na splnění této podmínky deset pracovních dní od návratu do školy. Forma plnění podmínky je pak předmětem domluvy s vyučujícím. V případě dlouhodobé nemoci je forma i rozsah plnění podmínek předmětem domluvy s vyučujícím, v případě vážné nemoci i s ředitelem školy. IX. Vyučující může vybrané podmínky A zkoušet skupinově (po kruzích). Aby mohl celý kruh v podmínce uspět, všichni studenti z kruhu musí získat hodnocení alespoň dostatečně (D). V případě že někdo z kruhu podmínku nesplní, známky se nezapisují nikomu z kruhu a zapíší se, pokud do jednoho týdne ti, kdo podmínku nesplnili, uspějí alespoň dostatečně (D). V opačném případě se skupinové zkoušení pro celý kruh opakuje bez ohledu na předchozí hodnocení. X. Počet pokusů plnění jedné podmínky může vyučující snížit, případně zvýšit. Učiní tak během září dodatkem k podmínkám a k sylabu přednášek (existuje-li). Každopádně máte na základě žádosti možnost jednou plnit podmínku před komisí. Při tvorbě podmínek typu B a C dbejte následujících zásad: I. Podmínky B a C jsou nedílnou součástí výuky na Přírodní škole. Můžete jich ale splnit i více a vynechat pak nepovinné podmínky A (pokud máte dostatečný celkový počet podmínek pro dané čtvrtletí). 3

4 II. Podmínky B a C si můžete nechat zadat nejpozději dva týdny před koncem plnění podmínek v daném čtvrtletí. Odevzdat je pak můžete nejpozději týden před tímto termínem (pokud učitel daného předmětu neuvede jinak). Důvodem je provedení kontroly a možnost případných oprav podmínky. III. Podmínky B a C jsou rovnocenné podmínkám A. Proto je nutné odevzdávat B a C podmínky kvalitně zpracované. To znamená zejména: a) čitelné u schémat dostatečně velká, u všech rozvržená a předkreslená písmena, rozvržené obrázky; nevyhýbejte se pravítku, kružítku a dalším rýsovacím potřebám záměrné uvolnění formy a chyby v rozvržení jde snadno rozlišit b) vhodně upravené pokud má podmínka viset, je třeba ji opatřit závěsem apod.; obecně musí být podmínka funkční c) esteticky zpracované nelze odevzdat podmínky zohýbané, otrhané, poslepované, upatlané, bez vygumovaných předkreslených linií apod. d) obsahově správné kontrola a konzultace obsahu by měla být samozřejmostí e) bez gramatických chyb IV. U všech podmínek musí být uvedeny zdroje, ze kterých autor při tvorbě čerpal, jméno autora a datum zpracování, a to tak, aby to nerušilo funkci podmínek. Musí zároveň obsahovat všechny náležitosti uvedené u konkrétní podmínky. V. Učitel může u každé podmínky vyžadovat povinně i zdroje mimo internet (knižní). Studentovi to sdělí při konzultaci u zadávání podmínky. VI. Je nepřípustné vytvářet podmínky kopírováním, nebo opisováním souvislých částí textů jiných autorů. Pokud je použití cizího textu nezbytné, musí být za příslušnou pasáží připojena i citace. Podmínky vytvořené kopírováním a přepisováním cizích textů bez citace nebudou uznány. VII. Svůj postup konzultujte s vyučujícím, abyste se vyhnuli zbytečným opravám. 4

5 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD A 1 * A 2 * A 3 * A 4 * A 5 * B 1 * B 2 B 3 B 4 Úvod do filosofie Antická filosofie souhrnné opakování: esej nebo test - studenti prokážou znalost a porozumění základním pojmům, schopnost orientace v daném tématu a dovednost argumentace na základě znalosti faktů a souvislostí Středověká filosofie souhrnné opakování: esej nebo test Novověká filosofie souhrnné opakování: esej nebo test [ 2. pololetí ] Filosofie 19. a 20. století souhrnné opakování: esej nebo test [ 2. pololetí ] Rozbor filozofického textu - rozbor filozofického textu, studenti interpretují hlavní myšlenky dané filozofie Četba (povinné pouze pro maturanty ze ZSV) - studenti předloží vlastnoručně psané výpisky z doporučené literatury Aktivita v hodině Dětský domov Pyšely - studenti se zúčastní alespoň jedné akce pořádané školou pro Dětský domov v Pyšelích Celkem 9 podmínek, z toho 5 (resp. 6) povinných (s hvězdičkou). Splnit: do podmínku do podmínky do podmínky 5

6 DĚJEPIS * A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 * A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 * A 11 A 12 A 13 * A 14 Závěr století revolucí opakování (cca ): test (min. 60%) - tematický okruh bude zopakován testem, v němž studenti prokážou znalost a porozumění základním pojmům, schopnost prostorové a časové orientace v daném tématu a dovednost argumentace na základě znalosti faktů a souvislostí; min. úspěšnost 60 % I. světová válka (cesta k válce a průběh války) Poválečná uspořádání Evropy a první léta Československa Nástup totalitních systémů komunismu a fašismu; světová hospodářská krize a její důsledky Nástup nacismu a rozpad versailleského systému, období I. republiky Mezi dvěma světovým válkami celkový souhrn: opakovací test (min. úspěšnost C) Vypuknutí a první fáze 2. světové války Protektorát Čechy a Morava Domácí a zahraniční odboj; osvobození ČSR Závěrečná fáze druhé světové války; holocaust; rysy 2. světové války Druhá světová válka celkový souhrn: opakovací test (min. úspěšnost C) Důsledky války; poválečné Československo; počátky studené války Vznik sovětského bloku a NATO; porážka demokracie v ČSR a upevnění režimu Evropa a svět po roce 1945 celkový souhrn: opakovací test (min. úspěšnost C) A 15 Dekolonizace a konflikty; svět mezi Východem a Západem A 16 Československá 60. reformy a normalizace A 17 Vítězství tržní ekonomiky; rozpad sovětského bloku * A 18 Rozdělený svět; od totality k obnově demokracie celkový souhrn: opakovací test 6

7 * B 1 * B 2 B 4 B 5 B 6 B 7 B 8 Četba - studenti si vyberou knihu z nabídnutého seznamu biografické literatury v učebnici, knihu přečtou a předloží vlastnoručně psané výpisky z četby; po dohodě s učitelem je možné vybrat i další knihy Film a propaganda - studenti na základě předem s učitelem dohodnutých kritérií vyberou a shlédnou propagandistický film, či film jiným způsobem velebící totalitní režim; vyberou a připraví ukázky s vysvětlujícím komentářem pro ostatní studenty Dokumentární film - studenti po dohodě s učitelem vyberou a přinesou dokumentární film, který se bude vztahovat k probíraným tématům; předem připraví otázky pro spolužáky, které jim pomohou zapamatovat si důležitá fakta a události, o nichž film pojednává Pomůcky (mapy, přehledy, časové osy) - studenti po dohodě s učitelem připraví pomůcku pro výuku dějepisu (např. nástěnná mapa, plakát představující souhrnně určité téma, časová osa, slovníček odborných pojmů apod.) Lektorská praxe - studenti připraví, zrealizují a vyhodnotí jednu vyučovací hodinu dějepisu pro své mladší spolužáky; ke splnění podmínky je třeba konzultovat písemnou přípravu hodiny, vytvořit (popř. zajistit) pomůcky, připravit a použít pracovní listy, provést hodnocení hodiny a odevzdat písemnou reflexi svého výkonu v hodině Návštěva výstavy/muzea/účast na exkurzi - studenti navštíví výstavu/muzeum nebo se zúčastní exkurze, která bude mít vztah k probíraným tématům; podmínka bude splněna i v případě, že návštěvu nebo exkurzi studenti vykonají spolu s rodiči (oddílem, zájmovým kroužkem apod.), ovšem za předpokladu, že o ní podají písemnou/ústní zprávu, která bude podložena informačními materiály (katalog, průvodce apod.) Rozšiřující četba - studenti si mohou vybrat a přečíst další knihy ze seznamu doporučené literatury a zpracovat reflexi na základě přečtených děl - studenti si také mohou na základě konzultace s učitelem vybrat knihy, které nejsou na seznamu doporučené literatury, ale vztahují se k probíraným tématům 7

8 B 9 B 10 Referát - studenti si vyberou téma, které se vztahuje k probíraným tématům, a připraví na toto téma referát, který přednesou v hodině (promluva cca 5 10 min + písemná osnova) Nápad - studenti mohou předložit a na základě konzultace s učitelem realizovat vlastní nápad, který bude mít souvislost s probíranými tématy Celkem 28 podmínek, z toho 7 povinných (s hvězdičkou). Splnit: do podmínky do podmínek do podmínek do podmínek CHEMIE * A 1 * A 2 * A 3 * A 4 * A 5 * A 6 * B 1 Struktura a metabolismus sacharidů. Glykolýza, citrátový cyklus, pentózový cyklus. Struktura a metabolismus lipidů a proteinů. Biochemie proteosyntézy, včetně replikace, reparace a transkripce NK. Biochemie buňky a lidského organismu. Biochemické děje a jejich lokalizace (transport, energetické děje, vzájemné přeměny látek, proteosyntéza ad.). Chemie a životní prostředí. (v rámci středečního programu) Vybraná témata z průmyslové chemie. (v rámci středečního programu) Účast na praktikách a exkurzích, odevzdané protokoly, resp. poznámky. Celkem 7 podmínek, všechny povinné (s hvězdičkou). Podmínky nutné ke splnění v jednotlivých termínech určí vyučující aktuálně. Splnění všech podmínek je předpokladem ukončení ročníku. 8

9 BIOLOGIE * A 1 * A 2 * A 3 * A 4 * A 5 A 6 A 7 A 8 * A 9 * A 10 * A 11 * B 1 BIOLOGIE ČLOVĚKA Centrální nervový systém, stavba a funkce. Vyšší nervová činnost, paměť a vědomí. Reprodukční soustava; sexualita u živočichů a u člověka. Individuální vývoj člověka od početí do smrti. Lidské tělo ve zdraví a nemoci souhrnné opakování. ZÁKLADY GENETIKY Molekulární základy dědičnosti. Genetické důsledky mitózy a meiózy. Stavba chromozómu. Genetická informace, genetický kód. Proteosyntéza. Základní genetické pojmy (gen, alela, genotyp, fenotyp, karyotyp, heterozygot, homozygot, dominance, recesivita, neúplná dominance, kodominance, dědičnost, proměnlivost ad.) Mendelovy zákony student je zná a umí použít v příkladech. Vazba genů. Síla vazby. Princip sestavování genetické mapy chromozómů. Genetické aspekty pohlavního rozmnožování. Chromozómové určení pohlaví. Dědičnost pohlavně vázaná. Genetické zákonitosti v populacích. Panmiktická populace. Hardyho-Weibergův zákon. Dědičnost kvantitativních znaků. Polygeny. Mutační změny genotypu. Genové inženýrství. Klonování. Využití genetiky. Genetika člověka. Metody výzkumu. Genetické choroby a jejich prevence. Lékařská genetika. Přehled genetiky. (při splnění podmínek A6 A8 alespoň za C je podmínka udělována automaticky) Základy mikrobiologie a virologie. Problematika vzniku života, základy vývojové biologie. Účast na praktikách a tematických exkurzích. Celkem 12 podmínek, z toho 9 povinných (s hvězdičkou). Podmínky nutné ke splnění v jednotlivých termínech určí vyučující aktuálně. 9

10 ZEMĚPIS A 1 A 2 * A 3 * A 4 * A 5 B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 Světové hospodářství [ říjen ] Politická geografie [ prosinec ] Fyzická geografie Česka geologický vývoj, reliéf, hydrosféra, klima, příroda [ únor ] Sociální geografie Česka I historický a územní vývoj, obyvatelstvo, státní správa a samospráva [ březen ] Sociální geografie Česka II hospodářství, zemědělství, průmysl, doprava, služby, mezinárodní vztahy [ duben ] Místopis světa Místopis Česka Místopis Prahy a okolí Kartografické cvičení Referát prezentace ve třídě na téma z výuky včetně odevzdaného textu (nutná konzultace předem), délka ústního projevu minut, text stačí v bodech, ale s jasnou strukturou Článek do Wikipedie Celkem 11 podmínek, z toho 3 povinné (s hvězdičkou). Splnit: do podmínky do podmínek do podmínky do podmínek Doporučená literatura: Zeměpis České republiky, učebnice pro gymnázia, Holeček a kol., Nakladatelství České geografické společnosti Příroda a lidé Země, učebnice zeměpisu pro střední školy, Bičík, Jánský a kol., Nakladatelství České geografické společnosti Navíc pro maturanty: Maturita ze zeměpisu, příručka pro studenty středních škol, Valenta, Herber a kol., Nakladatelství České geografické společnosti Pojmy na místopisy, vlajky a další informace jsou na: 10

11 FYZIKA A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 B 1 B 2 B 3 Základní vlnové vlastnosti světla a geometrická optika elektromagnetické vlnění, spektrum, viditelné záření, vlnová délka, frekvence, rychlost světla, odraz světla a index lomu, mezní úhel. [ září ] Barva světla spektrum, energie, základní a doplňkové barvy a jejich historický vývoj, RGB prostor, barva v digitálním světě (gamut lidského oka vs. gamut srgb). [ říjen ] Zobrazování optickými soustavami zrcadla, čočky, mikroskop, dalekohled, oko. [ říjen / listopad ] Vlnová optika interference, difrakce, polarizace světla. [ prosinec ] Elektromagnetické záření, absolutně černé těleso a teplota světla, přechod ke kvantové fyzice. [ prosinec / leden ] Struktura mikrosvěta (pozorování, rozměry, síly, Rutherfordův pokus) a základy kvantové hypotézy (absolutně černé těleso, Planckova konstanta). [ leden ] Foton, fotoelektrický jev, vlnově-korpuskulární charakter fotonu, energie záření. [ únor ] Základy fyziky elektronového obalu vlnová funkce a její význam. [ únor / březen ] Atom vodíku, chemická vazba. [ březen ] Jaderná fyzika stabilita jader a nuklidů, radioaktivita a jaderné reakce, fúze a štěpení jader. Jaderná energetika. [ březen / duben ] Částice ve vesmíru současné znalosti a metody studia elementárních částic. [ duben ] Student vytvoří a předvede vlastní sestavu Camera Obscura vysvětlí princip sestavy. Připraví písemný přehled s vyobrazeními pro ostatní studenty. Student vytvoří a předvede prezentaci na téma RGB prostoru a digitalizace barev. Připraví písemný přehled s vyobrazeními pro ostatní studenty. Student připraví detailní prezentaci (přednášku) o lidském oku a vidění (včetně srovnání s jinými živočichy). 11

12 B 4 B 5 * B 6 B 7 B 8 B 9 Student předvede a vysvětlí pokus se soustavou čoček (dalekohled, fotoaparát, vlastní sestava), která bude demonstrovat pojmy zvětšení (přiblížení), světelnost, ohnisková vzdálenost, mohutnost čočky, případně další. Připraví písemný přehled s vyobrazeními pro ostatní studenty. Student ve spolupráci s učitelem připraví exkurzi na vybrané pracoviště zabývající se optickou nebo jadernou fyzikou (Řež, Ládví apod.), i pro nižší ročníky. Podklady (motivace, organizaci) vypracuje písemně (PC). Student absolvuje 80 % exkurzí a cvičení a odevzdá z nich protokoly (pokud u dané akce budou avizovány). Protokoly budou obsahovat: jméno a příjmení autora, datum zhotovení, popis postupu (včetně použití pomůcek), nákres aparatury (schéma), rozbor a závěr. Každý student odevzdává vlastní protokoly, které vypracuje samostatně, a to i v případě, že ve cvičení nebo na exkurzi pracoval ve dvojici. Práce s cizojazyčnou literaturou (Aj) četba odborného textu (i populární formou), porozumění podstatě problému, vytvoření seznamu nových pojmů, výtah. Text zadá vyučující na základě konzultace. Referát na zadané téma z výuky. Vlastní návrh studenta (po dohodě s učitelem). Celkem 20 podmínek, z toho 1 povinná (s hvězdičkou). Splnit: do podmínku do podmínky do podmínky do podmínek Literatura a učebnice (aktuální vydání u všech titulů): Lepil O. (aktuální vydání): Fyzika pro gymnázia OPTIKA, Prometheus Štoll I. (aktuální vydání): Fyzika pro gymnázia FYZIKA MIKROSVĚTA, Prometheus Další doporučená literatura a učebnice: Lepil O. (2006).: Fyzika pro střední školy II, Prometheus 12

13 ANGLICKÝ JAZYK / NĚMECKÝ JAZYK / RUSKÝ JAZYK Studenti jsou v předmětu hodnoceni klasifikací, tedy klasickým známkováním v hodině. Systém hodnocení je ale doplněn podmínkami, které podmiňují závěrečnou klasifikaci. Splněním těchto podmínek, které jsou všechny povinné, studenti prokazují minimální pokrok rozvoje jazykových kompetencí a znalostí (Podmínky jazykové úrovně) a svůj aktivní přístup k výuce jazyka (Aktivizující podmínky, Individuální podmínky). Pokud žák nesplní všechny vypsané podmínky pro daný školní rok, může mu být snížena klasifikace, nebo bude v předmětu klasifikován na základě komisionálního přezkoušení. PODMÍNKY JAZYKOVÉ ÚROVNĚ Je třeba je úspěšně absolvovat každé pololetí Didaktický písemný test píší pouze žáci, kteří mají z průběžně psaných gramatických testů průměr 2,0 nebo horší Poslech bude známkován; kdo bude mít výrazně špatné hodnocení, může dostat zvláštní poslechový úkol Eseje budou známkovány; kdo bude mít výrazně špatné hodnocení, může dostat zvláštní písemný úkol Didaktický test každý má 2 pokusy; student uspěje, pokud dosáhl úspěšnosti 65 % a lepší. Pokud neuspěje, bude hodnocen na základě komisionální zkoušky. Poslech a Esej je možné zkoušet 2x. Pokud student neuspěje, zpracuje písemně libovolné téma dle svého výběru (rozsah min. 1x A4 v počítačové podobě), na dané téma pak pohovoří ústně při prezentaci své práce. AKTIVIZUJÍCÍ PODMÍNKY Je třeba je splnit v průběhu školního roku Jsou specifikovány na začátku školního roku pro každou třídu zvlášť. Běžně mají tyto podmínky podobu četby knih v originále, přípravy a realizace poslechů prezentací na různá témata podle zájmů studentů, kreativní úkoly atd. Termíny plnění jazykových podmínek jsou a INDIVIDUÁLNÍ PODMÍNKY Jsou udělovány jednotlivým žákům dle potřeby. 13

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla:

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: I. Na získání jakékoliv nepovinné podmínky A máte standardně tři pokusy (započítává se každý test a ústní zkoušení zvlášť, vyjma zkoušení v desetidenní lhůtě

Více

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla:

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: I. Na získání jakékoliv nepovinné podmínky A máte standardně tři pokusy (započítává se každý test a ústní zkoušení zvlášť, vyjma zkoušení v desetidenní lhůtě

Více

PODMÍNKY PRO 5. ROČNÍK OSMILETÉHO GYMNAZIÁLNÍHO STUDIA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PODMÍNKY PRO 5. ROČNÍK OSMILETÉHO GYMNAZIÁLNÍHO STUDIA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PODMÍNKY PRO 5. ROČNÍK OSMILETÉHO GYMNAZIÁLNÍHO STUDIA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 OBSAH PLNĚNÍ PODMÍNEK... 4 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA... 6 OBČANSKÁ VÝCHOVA... 8 DĚJEPIS... 10 BIOLOGIE... 12 CHEMIE... 15 ZEMĚPIS...

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep. Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.cz e-mail: soukrmark@sssmep.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

ŠVP Hotelnictví pro život. č. j.: 199/2014/ŘŠ

ŠVP Hotelnictví pro život. č. j.: 199/2014/ŘŠ ŠVP Hotelnictví pro život č. j.: 199/2014/ŘŠ Ing. Petra Jansová SŠHSS Teplice nad Metují červenec 2014 OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 1.1 Základní údaje o škole... 5 1.2 Identifikační údaje oboru...

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Elektrotechnika Kód a název oboru vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

DIDAKTIKA CHEMIE I pro ZŠ a SŠ

DIDAKTIKA CHEMIE I pro ZŠ a SŠ UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro ZŠ a SŠ DIDAKTIKA CHEMIE I pro ZŠ a

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016

Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016 Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016 Biologie... 4 Maturitní seminář z biologie (Seminář a cvičení z biologie)... 4 Seminář z biologie člověka... 4 Praktická cvičení z

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 4 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře.

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře. Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Učební osnovy výběrové semináře Moje škola Motto: Úspěch je

Více

Základní škola Bystré, okres Svitavy

Základní škola Bystré, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: I/2. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: /2007 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 18.6. 2007 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9. 2007 PaedDr.

Více

Výchovné a vzdělávací strategie:...39 1. ročník...40 2. ročník...41 3. ročník...43 4. ročník...44 JAZYK ANGLICKÝ (osmileté)...

Výchovné a vzdělávací strategie:...39 1. ročník...40 2. ročník...41 3. ročník...43 4. ročník...44 JAZYK ANGLICKÝ (osmileté)... Obsah OBSAH...1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...7 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...8 VELIKOST ŠKOLY:...8 VYBAVENÍ ŠKOLY:...8 VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ:...9 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU:...9 DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Šestiletý vzdělávací program

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Šestiletý vzdělávací program IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Vzdělávací program školy: Šestiletý vzdělávací program Studijní forma vzdělávání: Denní forma vzdělávání Motivační název: Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Příloha ŠVP volitelné předměty

Příloha ŠVP volitelné předměty Příloha ŠVP volitelné předměty OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM 2 OBSAH 1. Systém volitelných předmětů na osmiletém studiu... 5 2. Učební osnovy... 7 2.1. Dvouleté předměty... 7 2.1.1. Seminář z anglického jazyka...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Strojírenství 23-41-M/01 Strojírenství od 1.9.2009 23-41-M/01 Strojírenství 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Strojírenství Strojírenství se zaměřením na CAD CAM Název školy

Více

6. Hodnocení žáků. Volitelný předmět Konverzace v angličtině... 16

6. Hodnocení žáků. Volitelný předmět Konverzace v angličtině... 16 6. Hodnocení žáků 6.1 Klasifikace žáka v průběhu školního roku (ze školního řádu)... 2 6.2 Způsob získávání podkladů pro hodnocení... 3 6.3 Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Praskova 399/8, 746 01 Opava Školní vzdělávací program 18 20 M/01 Informační technologie se zaměřením na počítačové sítě a programování

Více

Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor

Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor Biologie z RVP GV a integruje některé výstupy ze vzdělávacího

Více

I N F O R M A C E O S T U D I U

I N F O R M A C E O S T U D I U I N F O R M A C E O S T U D I U Obsah přijímací zkoušky pro akademický rok 2004 / 2005 strana Všeobecné informace 1 6 Informace pro zahraniční uchazeče 7 Animovaná a multimediální tvorba 8 9 Dokumentární

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM SOKOLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (zpracováno dle RVP ZV a RVP G) GYMSO TRADICE A BUDOUCNOST STRUKTURA ŠVP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STR.4 1.1 Název ŠVP 1.2 Vzdělávací

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55. Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55. Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803 Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE - Forma vzdělávání: denní dvojjazyčné vzdělávání - Dohoda mezi

Více