Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla:"

Transkript

1

2

3 Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: I. Na získání jakékoliv nepovinné podmínky A máte standardně tři pokusy (započítává se každý test a ústní zkoušení zvlášť, vyjma zkoušení v desetidenní lhůtě po prvním testu viz bod IV). Pokud neuspějete ani napotřetí, nemůžete již tuto podmínku získat a musíte splnit předepsaný počet podmínek pomocí podmínek B a C, nebo kreditů. V případě, že dáváte přednost plnění podmínek B a C, můžete nepovinné podmínky A vynechat záměrně. Musíte pouze dosáhnout počtu podmínek předepsaného pro dané čtvrtletí (uvedené u každého předmětu) a na konci čtvrtého čtvrtletí mít také splněny všechny povinné podmínky. II. Podmínky povinné (jsou označeny tučně) můžete zkusit získat až čtyřmi pokusy. Čtvrtý termín však stanovuje ředitel školy (obvykle na konci čtvrtého čtvrtletí, zhruba týden před odjezdem na Expedici) a zkoušení proběhne před komisí. Pokud nesplníte povinnou podmínku (platí pro podmínky A i B) ani ve čtvrtém termínu, tj. Váš výkon nebude možné hodnotit ani jako dostatečný, nesplníte podmínky pro zvládnutí učiva daného předmětu. To znamená, že se nezúčastníte výzkumných prací na Expedici, ale budete se připravovat na souhrnnou zkoušku z daného vyučovacího předmětu. Stejný postup platí i v případě, že nestihnete získat potřebný počet podmínek do termínu platného pro čtvrté čtvrtletí. Povinné podmínky B jsou navíc podmínkou klasifikace z předmětu (např. povinná četba) a nesplní-li je student do konce klasifikačního období, nemůže být z předmětu hodnocen. III. Pokud v některém předmětu nestihnete získat potřebný počet podmínek v jiném než čtvrtém čtvrtletí, nebo nestihnete získat povinnou podmínku vázanou termínově v dané čtvrtletí, budete skládat souhrnnou zkoušku z tohoto předmětu v rozsahu učiva za dané čtvrtletí. Počet podmínek se pro další čtvrtletí nesnižuje a podmínky musíte do konce dalšího čtvrtletí doplnit či nahradit kreditem (nelze u povinných podmínek). IV. Když je v předmětu probráno určité téma podmínka oznámí Vám vyučující termín konání kontrolního testu (v případě znalostní podmínky). Test budete psát během vyučovací hodiny. Pokud uspějete, získáte (splníte) tak danou podmínku. Nebudete-li s dosaženým hodnocením spokojen/a, můžete si během deseti pracovních dnů opravit test. Podmínkou je alespoň hodnocení C. Při horším hodnocení musíte využít další termín. Oprava probíhá v rámci odpoledních konzultačních hodin vyučujících, nebo v průběhu dobrovolných akcí. 3

4 V. Pokud desetidenní lhůtu k opravě nevyužijete, propadne Vám jeden termín zkoušky. Další termíny mohou být předmětem domluvy nebo určeny vyučujícím a zkoušení v těchto termínech by mělo probíhat písemnou formou (pokud učitel nestanoví jinak). VI. Na základě domluvy s vyučujícím se můžete nechat z libovolné podmínky přezkoušet a zlepšit si tak hodnocení. Přezkoušení je počítáno jako další termín plnění podmínky. VII. Vyučující může vybrané podmínky zkoušet pouze ústně. Může také vyhlásit termín, do kterého musíte určitou podmínku splnit (může se lišit od závěrečného květnového termínu). V takovém případě to ale včas (nejméně měsíc dopředu) oznámí a v písemné formě tuto informaci vyvěsí na nástěnku ve škole. V případě, že příslušnou podmínku nesplníte v tomto termínu bez závažného důvodu a jde zároveň o podmínku povinnou, propadnou Vám všechny tři termíny. Další postup bude v souladu s bodem II. VIII. V případě, že v době vyhlášení testu z určité podmínky (bod IV) krátkodobě onemocníte (max. sedm pracovních dní), máte na splnění této podmínky deset pracovních dní od návratu do školy. Forma plnění podmínky je pak předmětem domluvy s vyučujícím. V případě dlouhodobé nemoci je forma i rozsah plnění podmínek předmětem domluvy s vyučujícím, v případě vážné nemoci i s ředitelem školy. IX. Vyučující může vybrané podmínky A zkoušet skupinově (po kruzích). Aby mohl celý kruh v podmínce uspět, všichni studenti z kruhu musí získat hodnocení alespoň dostatečně (D). V případě že někdo z kruhu podmínku nesplní, známky se nezapisují nikomu z kruhu a zapíší se, pokud do jednoho týdne ti, kdo podmínku nesplnili, uspějí alespoň dostatečně (D). V opačném případě se skupinové zkoušení pro celý kruh opakuje bez ohledu na předchozí hodnocení. X. Počet pokusů plnění jedné podmínky může vyučující snížit, případně zvýšit. Učiní tak během září dodatkem k podmínkám a k sylabu přednášek (existuje-li). Každopádně máte na základě žádosti možnost jednou plnit podmínku před komisí. Při tvorbě podmínek typu B a C dbejte následujících zásad: I. Podmínky B a C jsou nedílnou součástí výuky na Přírodní škole. Můžete jich ale splnit i více a vynechat pak nepovinné podmínky A (pokud máte dostatečný celkový počet podmínek pro dané čtvrtletí). 4

5 II. Podmínky B a C si můžete nechat zadat nejpozději dva týdny před koncem plnění podmínek v daném čtvrtletí. Odevzdat je pak můžete nejpozději týden před tímto termínem (pokud učitel daného předmětu neuvede jinak). Důvodem je provedení kontroly a možnost případných oprav podmínky. III. Podmínky B a C jsou rovnocenné podmínkám A. Proto je nutné odevzdávat B a C podmínky kvalitně zpracované. To znamená zejména: a) čitelné u schémat dostatečně velká, u všech rozvržená a předkreslená písmena, rozvržené obrázky; nevyhýbejte se pravítku, kružítku a dalším rýsovacím potřebám záměrné uvolnění formy a chyby v rozvržení jde snadno rozlišit b) vhodně upravené pokud má podmínka viset, je třeba ji opatřit závěsem apod.; obecně musí být podmínka funkční c) esteticky zpracované nelze odevzdat podmínky zohýbané, otrhané, poslepované, upatlané, bez vygumovaných předkreslených linií apod. d) obsahově správné kontrola a konzultace obsahu by měla být samozřejmostí e) bez gramatických chyb IV. U všech podmínek musí být uvedeny zdroje, ze kterých autor při tvorbě čerpal, jméno autora a datum zpracování, a to tak, aby to nerušilo funkci podmínek. Musí zároveň obsahovat všechny náležitosti uvedené u konkrétní podmínky. V. Učitel může u každé podmínky vyžadovat povinně i zdroje mimo internet (knižní). Studentovi to sdělí při konzultaci u zadávání podmínky. VI. Je nepřípustné vytvářet podmínky kopírováním, nebo opisováním souvislých částí textů jiných autorů. Pokud je použití cizího textu nezbytné, musí být za příslušnou pasáží připojena i citace. Podmínky vytvořené kopírováním a přepisováním cizích textů bez citace nebudou uznány. VII. Svůj postup konzultujte s vyučujícím, abyste se vyhnuli zbytečným opravám. Prodlužování podmínek ve čtvrtém čtvrtletí Na konci čtvrtého čtvrtletí je možné posunout si termín plnění podmínek z jednoho předmětu o tři pracovní dny. Podmínkou je splnění podmínek ze všech ostatních podmínkových předmětů (dokládá se elektronickým indexem). Prodloužení potvrzuje vyučující daného předmětu. 5

6 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Práce a četba: celoročně v rámci plnění povinných A podmínek 6 kontrolních diktátů 2 souhrnná pravopisná cvičení 4 kompozice Pololetní a závěrečná práce z mluvnice Pololetní a závěrečná práce z literatury Tematické testy z literatury Komplexní jazykové a větné rozbory Povinná příprava k maturitě Povinná četba: dle probírané látky z literatury, příprava seznamu k maturitě + 4 knihy zadané před prázdninami Pomůcky: Systematicky vedené poznámky v sešitě Učebnice: V. Prokop Přehled literatury 18. a 19. století Ostatní podle minulého školního roku * A 1 * A 2 * A 3 * A 4 * A 5 * A 6 * A 7 * A 8 * A 9 * A 10 * A 11 * A 12 * A 13 * A 14 * A 15 * A 16 Opakování barokní literatury české i světové. Klasicismus, osvícenství a preromantismus. Význam národního obrození a jeho přínos pro kulturní vývoj našich zemí esej. Romantismus ve světové literatuře. K.H. Mácha. Význam slov. Pojmenování jednoznačná a mnohoznačná. Obohacování slovní zásoby. Tvoření slov. Věta, větné vztahy, větné členy. Skladba. Souvětí. Realismus. Vývoj literárních druhů a žánrů. Vývoj české literatury v 19. století. Osobnosti české a světové literatury 19. století. Sloh. Administrativní styl. Sloh. Odborný styl. Sloh. Beletristické útvary publicistického stylu. Umělecké směry v literatuře na přelomu 19. a 20. století. 6

7 * B 1 * B 2 * B 3 B 4 B 5 4 recenze. 4 referáty o osobnostech literatury a kultury. Písemná úvaha na téma: Kniha v mém životě. Tvůrčí psaní. Lektorská praxe s využitím přípravy na maturitu. Celkem 21 podmínek, z toho 19 povinných (s hvězdičkou). Splnit: do do do do

8 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD A 1 A 2 A 3 * A 4 A 5 A 6 A 7 * A 8 A 9 A 10 A 11 * A 12 A 13 A 14 * A 15 * B 1 * B 2 Kořeny globálních problémů lidstva [ září ] Charakteristika globálních problémů lidstva [ září / říjen ] Proces globalizace [ říjen ] Planetární problémy celkové shrnutí: hodnocení portfolia (min. 3 texty nebo testy) Evropská integrace [ listopad ] Mezinárodní spolupráce a organizace [ prosinec] Možnosti řešení globálních problémů lidstva [ leden ] Světové společenství celkové shrnutí: hodnocení portfolia (min. 3 texty nebo testy) Svoboda vůle a svědomí [ únor ] Morálka a mravnost, morální hodnoty [ březen ] Světová náboženství [ březen / duben ] Hodnotová orientace člověka celkové shrnutí: hodnocení portfolia (min. 3 texty nebo testy) Etika (definice, základní pojmy) [ duben ] Problémy praktické etiky [ květen ] Etika celkové shrnutí: hodnocení portfolia (min. 2 texty nebo testy) Portfolio - studenti vytvoří portfolio svých textů (úvahy, eseje, recenze doporučené literatury, písemné percepce filmových děl apod.), které se budou vztahovat k probíraným tématům; závěrečné hodnocení portfolia proběhne v květnu 2013 na základě předem stanovených kritérií Četba - studenti si vyberou knihu ze seznamu doporučené literatury, knihu přečtou a předloží vlastnoručně psané výpisky z této publikace 8

9 * B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B 8 Téma dne práce dvojic - studenti (ve dvojicích) vypracují a přednesou referát na téma, které se bude vztahovat k probíraným tématům (promluva cca min, písemná osnova, doprovodné materiály); hodnocení proběhne na základě předem daných kritérií Aktualita - na základě aktuálního dění, krátký (5 minut) vstup na začátku hodiny, písemný podklad a zdroj (konzultace) Dotazníkový průzkum - studenti ve skupině správně metodicky připraví, provedou a zpracují dotazníkový průzkum na téma, které se bude vztahovat k probíranému učivu (konzultace) Příprava diskuse - po domluvě s učitelem příprava diskuse na dané téma (konzultace) Nápad - studenti mohou předložit a na základě konzultace s učitelem realizovat vlastní nápad, který bude mít souvislost s probíranými tématy Dětský domov Pyšely - studenti se zúčastní alespoň jedné akce pořádané školou pro Dětský domov v Pyšelích Celkem 23 podmínek, z toho 7 povinných (s hvězdičkou). Splnit: do podmínky do podmínek do podmínek do podmínek Učebnice: Podklady k práci v hodinách budou studenti dostávat průběžně od vyučujícího. Pro domácí přípravu k plnění podmínek doporučuji: Odmaturuj ze společenských věd. Kolektiv autorů. Praha: Didaktis,

10 DĚJEPIS * A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 * A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 * A 12 * B 1 * B 2 Dějiny českých zemí ve středověku a raném novověku: test (min. úspěšnost 60 %) - tento tématický okruh bude zopakován testem, v němž studenti prokážou znalost a porozumění základním pojmům, schopnost prostorové a časové orientace v daném tématu a dovednost argumentace na základě znalosti faktů a souvislostí; min. úspěšnost 60 % Osvícenský absolutismus [ září ] Velká francouzská revoluce a americká revoluce [ říjen ] Vzestup a pád Napoleona Bonaparte, napoleonské války [ listopad ] Ponapoleonská Evropa [ prosinec] Evropa a svět do 1. poloviny 19. století souhrnné opakování: 3 testy (min. úspěšnost 60 %) Revoluce 1848/1849 [ leden ] Porevoluční Evropa [ únor ] Imperiální doba [ březen ] Svět před první světovou válkou [ duben ] První světová válka [ květen ] Evropa a svět do konce první světové války souhrnné opakování: 4 testy (min. úspěšnost 60 %) Četba životopis - studenti si vyberou knihu z nabídnutého seznamu biografické literatury (osobnosti 18. až 1. pol. 20. století), knihu přečtou a předloží vlastnoručně psané výpisky z četby Recenze odborného cizojazyčného článku - studenti si vyberou odborný článek k dějinám 18. až první poloviny 20. století v anglickém nebo německém jazyce, který si přečtou a vypracují k němu písemnou recenzi; hodnocení práce bude probíhat na základě předem daných kritérií 10

11 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B 8 B 9 Dokumentární film či filmová ukázka - studenti po dohodě s učitelem vyberou a přinesou dokumentární film, který se bude vztahovat k probíraným tématům; předem připraví otázky pro spolužáky, které jim pomohou zapamatovat si důležitá fakta a události, o nichž film pojednává. Stejným způsobem mohou zpracovat filmovou ukázku a všímat si, jakým způsobem je historická událost prezentována. Pomůcky (mapy, přehledy, časové osy) - studenti po dohodě s učitelem připraví pomůcku pro výuku dějepisu (např. nástěnná mapa, plakát představující souhrnně určité téma, časová osa, slovníček odborných pojmů apod.) Lektorská praxe - studenti připraví, zrealizují a vyhodnotí jednu vyučovací hodinu dějepisu pro své mladší spolužáky; ke splnění podmínky je třeba konzultovat písemnou přípravu hodiny, vytvořit (popř. zajistit) pomůcky, připravit a použít pracovní listy, provést hodnocení hodiny a odevzdat písemnou reflexi svého výkonu v hodině Návštěva výstavy/ muzea/ účast na exkurzi - studenti navštíví výstavu/ muzeum nebo se zúčastní exkurze, která bude mít vztah k probíraným tématům; podmínka bude splněna i v případě, že návštěvu nebo exkurzi vykonají studenti spolu s rodiči (oddílem, zájmovým kroužkem apod.), ovšem za předpokladu, že o ní podají písemnou/ ústní zprávu, která bude podložena informačními materiály (katalog, průvodce apod.) Rozšiřující četba - studenti si mohou vybrat a přečíst další knihy ze seznamu doporučené literatury a zpracovat reflexi na základě přečtených děl - studenti si také mohou na základě konzultace s učitelem vybrat knihy, které nejsou na seznamu doporučené literatury, ale vztahují se k probíraným tématům Referát - studenti si vyberou téma, které se vztahuje k probíraným tématům, a připraví na toto téma referát, který přednesou v hodině (promluva cca 5 10 min + písemná osnova) Nápad - studenti mohou předložit a na základě konzultace s učitelem realizovat vlastní nápad, který bude mít souvislost s probíranými tématy 11

12 Celkem 21 podmínek, z toho 5 povinných (s hvězdičkou). Splnit: do podmínky do podmínek do podmínek do podmínek Učebnice: Dějepis 3 pro gymnázia a střední školy Novověk. Petr Čornej a kol. Praha: SPN,

13 BIOLOGIE / VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A 1 A 2 * A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 * A 11 * B 1 * B 2 * B 3 ZOOLOGIE Anežka Koutníková Ptáci systém, morfologie, anatomie, fyziologie, rozmnožování, zástupci, zajímavosti a zvláštnosti. Historický vývoj. [ září ] Savci systém, morfologie, anatomie, fyziologie, rozmnožování, zástupci, zajímavosti a zvláštnosti. Historický vývoj. [ září / říjen ] Systém a evoluce obratlovců, základy paleontologie obratlovců (neuděluje se automaticky) [ říjen ] BIOLOGIE ČLOVĚKA František Tichý Člověk v systému živého i neživého světa. Mytologický, náboženský, biologický, psychologický a sociální aspekt. Vývoj rodu HOMO v geologické minulosti. Člověk jako biologický organismus. [ listopad ] Soustava pohybová, opěrná a krycí (kostra, svalstvo, šlachy, kůže, sliznice; úrazy) anatomie a fyziologie, poruchy, latinské názvy. [ listopad ] Soustava oběhová a imunitní (srdce, krev, míza, tkáňový mok, imunitní systém, termoregulace, řízení) anatomie a fyziologie, poruchy, latinské názvy. [ prosinec] Soustava trávicí, vylučovací a dýchací (včetně dějů na buněčné úrovni) anatomie a fyziologie, poruchy, latinské názvy. [ leden / únor ] Soustava regulační a řídící (hormonální a nervový systém, CNS, smysly) anatomie a fyziologie, poruchy, latinské názvy. [ březen, duben ] Vyšší nervová činnost (paměť, myšlení, druhá signální soustava, Pavlovovy typy, systém potřeb, motivace a obranné chování). Hlavní psychologické směry. [ duben] Reprodukční soustava, anatomie, fyziologie, poruchy; lidská sexualita a její evoluce; prenatální a postnatální vývoj člověka. [ duben / květen ] Lidský organismus ve zdraví a nemoci syntéza (ústní zkoušení po kruzích, aby se poznalo, co jste si zapamatovali) Praktika (student se účastní a odevzdá protokoly z min. 80 %, případně nahradí) Zdravotnický kurz [ listopad ] Poznávačka živočichů obratlovci (včetně hlasů ptáků a žab) 13

14 * B 4 * B 5 * B 6 * B 7 * B 8 B 9 B 10 B 11 B 12 B 13 B 14 B 15 C 1 C 2 C 3 Poznávačka živočichů bezobratlí (včetně schránek vybraných bezobratlých) [ podmínku je možné plnit do 3.čtvrtletí ] Poznávačka rostlin podzimní aspekt [ nutno splnit do konce listopadu ] Poznávačka rostlin jarní aspekt Poznávačka hornin a minerálů [ doporučuji splnit do vánoc ] Průzkum zadané lokality (geologický, botanický, zoologický, ekologický) [ v rámci jarního výjezdu ] Dobrá účast na exkurzích a povinných výjezdech školy (min. 90%; lze částečně nahradit dobrovolnými) Schéma nebo model tělní soustavy (kvalitní) Organizace programu na biologické téma pro mladší studenty, děti z Pyšel nebo jiné školy (neplatí pro běžnou hodinu lektorské praxe) Příprava praktik téma člověk, nebo pomoc při výkladu a zkoušení vybraného tématu nebo podmínky (konzultace) Vytvoří kvalitní komiks, (alespoň 30 obrázků), nebo PC animaci či krátký film, které budou zábavnou formou popisovat fungování vybraného orgánu nebo tělní soustavy, jejich poruchy apod. Samostatný nebo skupinový přírodovědný výzkum ve volném čase, včetně sepsání a interpretace, případně další aktivity související s biologií. Poznávačka pokojových rostlin (v květinářství) Téma z odborné lékařské literatury (konzultace) Téma z etologie, ekologie nebo paleontologie Téma z psychologie nebo psychiatrie Celkem 29 podmínek, z toho 10 povinných (s hvězdičkou). Splnit: do podmínek (včetně podzimní poznávačky; bude třeba 1 nepovinná B) do podmínek (včetně poznávačky hornin a zdravotnického kurzu) do podmínek (budou třeba 1 2 nepovinné B nebo C podmínky) do podmínek 14

15 * A 1 A 2 * A 3 A 4 A 5 A 6 * A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 * A 13 CHEMIE Periodická tabulka prvků, její stavba a zákonitosti, základní vlastnosti prvků a jejich sloučenin, základy anorganického názvosloví. (ústní zkoušení individuálně) [ je nutné mít splněno do vánoc po vánocích už bude podmínka zkoušena pouze komisionálně ] Kyslíkaté deriváty uhlovodíků. [ září ] Souhrn organické chemie (úvod, uhlovodíky, halogenderiváty, dusíkaté a kyslíkaté deriváty (zkoušení po skupinách) Jednoduché přírodní látky. Terpeny a steroidy (důležité sloučeniny, charakteristika, vlastnosti, význam v přírodě a pro člověka). [ říjen ] Jednoduché přírodní látky. Heterocyklické sloučeniny (charakteristika, aromatický charakter, charakteristické vlastnosti, deriváty pyrrolu, pyrimidinu a purinu). Alkaloidy (charakteristika, příklady, účinky na lidský organismus). [ říjen / listopad ] Chemie makromolekulárních látek, klasifikace, složení a struktura polymerů. Obecné vlastnosti syntetických polymerů. Polymerace. Polykondenzace. Polyadice. Nejdůležitější syntetické polymery (vzorec, charakteristika, použití). Silikony. [ listopad / prosinec] Organické sloučeniny, jejich vlastnosti, reakce ad. souhrn, aplikace (zkoušení po skupinách) Aminokyseliny, peptidy, bílkoviny výskyt, názvosloví, vlastnosti, funkce, význam a princip účinku v živých organismech + znalost vzorců a názvů všech dvaceti v bílkovinách se vyskytujících AK. Enzymy klasifikace, názvosloví, struktura, kinetika enzymové reakce, vlivy na reakci. [ leden / únor ] Nukleové kyseliny a proteosyntéza, schéma, lokalizace, základní enzymy. [ únor ] Sacharidy. Monosacharidy (nukleotidy), oligosacharidy, polysacharidy vzorce, výskyt, fyzikální a chemické vlastnosti, biologický význam. Metabolismus sacharidů, glykolýza, fermentace. [ březen ] Lipidy; metabolismus lipidů (syntéza a beta oxidace mastných kyselin). Biologické membrány, membránový potenciál, membránový transport. [ duben ] Energetický metabolismus buňky, dýchání, fotosyntéza, alternativní zdroje získávání energie a uhlíku. [ květen ] Souhrn biochemie: biochemie buňky (srovnání anaerobní a aerobní buňky) a lidského organismu, hlavní biochemické děje a jejich lokalizace. (zkoušení po kruzích koncem posledních podmínek) 15

16 * B 1 * B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 C 1 C 2 Praktická cvičení (účast a protokoly z 80 %) Chemická analýza anorganických látek praktické cvičení (podle aktuální situace a možností na nové škole Tvorba učební pomůcky Práce s cizojazyčným textem Příprava a předvedení alespoň 2 pokusů z organické chemie nebo biochemie Kvalitní vedení sešitu (kontrola 4x za rok) Výklad zadaného tématu ve třídě, pomoc se zkoušením (týká se především podmínek A2, A3 a A4). Pomoc s přípravou praktik nebo jiného programu vážícího se k výuce chemie (možno i v nižších ročnících ale nepočítá se běžná lektorská praxe) Studium odborné literatury (konzultace) Zadané téma z farmakologie (konzultace) Celkem 22 podmínek, z toho 6 povinných (s hvězdičkou). Splnit: do podmínky do podmínek do podmínek do podmínek 16

17 ZEMĚPIS A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 B 1 * B 2 * B 3 * B 4 * B 5 * B 6 * B 7 B 8 Izrael geografie oblasti (reliéf, klima, vodstvo), historie osídlení, konflikt mezi Židy a Araby (Palestinci), moderní historie od roku 1948, vliv na mezinárodní situaci za studené války a po rozpadu Sovětského svazu [ září ] Západní Evropa [ říjen ] Evropská unie [1/2 listopad ] Jižní Evropa [2/2 listopad ] Severní Evropa [1/2 prosinec] Střední Evropa [1/2 leden ] Jihovýchodní Evropa [2/2 leden ] Pobaltí [1/2 únor ] Světové obyvatelstvo I populační vývoj, přirozená měna obyvatel, migrace [2/2 únor ] Světové obyvatelstvo II rasy, náboženství, jazyky, světová sídla, urbanizace [1/2 březen ] Světové hospodářství I vývoj, zemědělství, těžba, průmysl [2/2 březen ] Světové hospodářství II doprava, služby, věda a výzkum, mezinárodní obchod [1/2 duben ] Politická geografie I formy vlády, federace, státy podle stupně rozvoje [2/2 duben ] Politická geografie II mezinárodní organizace, mezinárodní a národní konflikty, lidská práva [1/2 květen ] Kvalitně vedený sešit (kontrola vždy ve čtvrtletí) Orientace na nebeské sféře (dubnový výjezd) Orientační běh (listopadový výjezd) Místopis světa (kdykoliv během roku, nejpozději do 15. února 2013) Místopis Česka (kdykoliv během roku, nejpozději do 8. února 2013) Místopis Prahy (kdykoliv během roku, nejpozději do 8. února 2013) Aktivní účast na projektu Evropská unie (listopadový výjezd, při neúčasti nutno vypracovat náhradní práci) Místopis evropská města (kdykoliv během roku) 17

18 B 9 B 10 B 11 B 12 B 13 B 14 Kartografické cvičení (nutná domluva předem) Referát prezentace ve třídě na téma z výuky včetně odevzdaného textu (nutná konzultace předem), délka ústního projevu minut, text stačí v bodech, ale s jasnou strukturou Státní vlajky Práce s textem vytvoření souvislého textu představujícího shrnutí hlavních myšlenek článku, krátký ústní projev Článek do Wikipedie (nutná domluva předem) Vlastní návrh (nutná domluva předem) Celkem 28 podmínek, z toho 6 povinných (s hvězdičkou). Splnit: do podmínky do podmínek do podmínek do podmínek Doporučená literatura: Makroregiony světa, Bičík a kol., Nakladatelství České geografické společnosti Příroda a lidé Země, Bičík, Jánský a kol., Nakladatelství České geografické společnosti Školní atlas dnešního světa, Hanus, Šídlo a kol., nakladatelství Terra Pojmy na místopisy, vlajky a další informace jsou na: 18

19 FYZIKA * A 1 * A 2 * A 3 * A 4 * A 5 * A 6 * A 7 * A 8 * A 9 * A 10 * A 11 * B 1 * B 2 * B 3 * B 4 * B 5 Mechanika kapalin a plynů. [ září ] Základní poznatky molekulové fyziky a termiky. [ říjen ] Teplota a její měření. Relativní a molární veličiny používané v molekulové fyzice a termice. [ říjen ] Vnitřní energie, práce a teplo. [ listopad ] Struktura a vlastnosti plynů. Jednoduché děje s ideálním plynem. [ listopad / prosinec] Kruhový děj s ideálním plynem. Motory. [ leden ] Struktura a vlastnosti pevných látek. [ leden / únor] Struktura a vlastnosti kapalin. [ únor ] Změny skupenství látek. [ březen ] Základy kvantové fyzika kvanta a vlny. Elektromagnetické vlny x fotony a jejich energie; fotoelektrický jev, vlnově-korpuskulární charakter fotonu, energie záření, korpuskulárně vlnová povaha záření a mikročástic, struktura mikrosvěta (pozorování, rozměry, síly, Rutherfordův pokus) a základy kvantové hypotézy (černé těleso, Planckova konstanta, princip neurčitosti, kolaps vlnové funkce, vlnově-korpuskulární charakter částic). [ březen / duben ] Základy kvantové fyziky atomy. Fyzika elektronového obalu vlnová funkce a její význam, kvantování energie elektronů v atomu, orbitaly; spontánní a stimulovaná emise, laser; fyzika atomového jádra jaderná energie; syntéza a štěpení jader atomů; řetězová reakce, jaderný reaktor. [ květen ] Student se zúčastní alespoň 80 % praktických cvičení a odevzdá vlastní kvalitní protokoly. Kvalitní vedení sešitu včetně vypracování domácích úkolů (kontrola koncem 1. čtvrtletí). Kvalitní vedení sešitu včetně vypracování domácích úkolů (kontrola koncem 2. čtvrtletí). Kvalitní vedení sešitu včetně vypracování domácích úkolů (kontrola koncem 3. čtvrtletí). Kvalitní vedení sešitu včetně vypracování domácích úkolů (kontrola koncem 4. čtvrtletí). 19

20 B 6 B 7 B 8 B 9 B 10 B 11 B 12 C 1 C 2 Příprava a vedení části odborného tématu v hodině nebo exkurze (možno i vedení hodiny v nižším ročníku nad rámec běžné lektorské praxe). Aktivní účast na fyzikální olympiádě nebo fyzikálním korespondenčním semináři (ve spolupráci s dr. Vojtěchem Žákem). Příprava a pomoc při vedení praktických cvičení (ve spolupráci s dr. Vojtěchem Žákem). Výroba kvalitní učební pomůcky vztahující se k probíranému tématu, demonstrace daného jevu s její pomocí před třídou. Účast na alespoň třech setkáních fyzikálního kroužku na MFF UK. Kvalitní článek na web Energetika konzultace s Filipem M. Praktická poznávačka hvězd a souhvězdí severní oblohy (na některé školní akci) Aktuality, zajímavosti z odborných publikací (seznámení třídy s nimi). Složitější technické zařízení nebo stroj založený na probírané látce. Celkem 25 podmínek, z toho 16 povinných (s hvězdičkou). Splnit: do podmínek (*A1, *A2, *A3, *B2 + jedna nepovinná) do podmínek (*B3, ) do podmínek (*B4 + jedna nepovinná) do podmínek (*B5, ) 20

21 ANGLICKÝ JAZYK Anglický jazyk sice nepatří mezi podmínkové předměty, pro Vaši lepší orientaci a přehled o povinných úkolech plánovaných v tomto předmětu je však jejich seznam uveden zde, mezi podmínkovými předměty. Je zde přejato i členění na podmínky typu A a B. Všechny podmínky v tomto předmětu jsou povinné. * A 1 * A 2 * A 3 * B 1 * B 2 * B 3 Tyto podmínky musí student splnit každé pololetí: Gramatický test a test slovní zásoby Poslechový test Písemná práce Tyto podmínky musí student splnit jednou za celý školní rok: Ústní projev před třídou - Student si po dohodě s vyučujícím připraví ústní projev na vybrané téma, který představí v rámci vyučovací hodiny své skupině, a zodpoví otázky ostatních studentů k tématu. Četba - Po konzultaci s vyučujícím student přečte jednu knihu v anglickém originále v nekráceném původním vydání a vypracuje písemně vyučujícím stanovené úkoly k četbě. Odevzdání všech zvláštních domácích úkolů - Zvláštní domácí úkol zadává učitel jen jako postih za závažnější neplnění studijních povinností. V případě, že k tomu student nezavdá příčinu, nemusí během školního roku žádný zvláštní domácí úkol vypracovávat. Celkem 5 (6) podmínek, všechny povinné. Splnit: alespoň jednu B podmínku v prvním pololetí. 21

22 NĚMECKÝ JAZYK / RUSKÝ JAZYK Studenti jsou v předmětu hodnoceni klasifikací, tedy klasickým známkováním v hodině. Systém hodnocení je ale doplněn podmínkami, které podmiňují závěrečnou klasifikaci. Splněním těchto podmínek, které jsou všechny povinné, studenti prokazují minimální pokrok rozvoje jazykových kompetencí a znalostí (Podmínky jazykové úrovně) a svůj aktivní přístup k výuce jazyka (Aktivizující podmínky, Individuální podmínky). Pokud žák nesplní všechny vypsané podmínky pro daný školní rok, může mu být snížena klasifikace, nebo bude v předmětu klasifikován na základě komisionálního přezkoušení. Podmínky jazykové úrovně Je třeba je úspěšně absolvovat každé pololetí Didaktický písemný test píší pouze žáci, kteří mají z průběžně psaných gramatických testů průměr 2,0 nebo horší Poslech bude známkován, kdo bude mít výrazně špatné hodnocení, může dostat zvláštní poslechový úkol Eseje budou známkovány, kdo bude mít výrazně špatné hodnocení, může dostat zvláštní poslechový úkol Didaktický test každý má 2 pokusy; student uspěje, pokud dosáhl úspěšnosti 65 % a lepší. Pokud neuspěje, bude hodnocen na základě komisionální zkoušky. Poslech a Esej je možné zkoušet 2x. Pokud student neuspěje, zpracuje písemně libovolné téma dle svého výběru (rozsah min. 1x A4 v počítačové podobě), na dané téma pak pohovoří ústně při prezentaci své práce. Aktivizující podmínky Je třeba je splnit v průběhu školního roku Jsou specifikovány na začátku školního roku pro každou třídu zvlášť. Běžně mají tyto podmínky podobu četby knih v originále, přípravy a realizace poslechů prezentací na různá témata podle zájmů studentů, kreativní úkoly atd. Individuální podmínky Jsou udělovány jednotlivým žákům dle potřeby. 22

23 UMĚNÍ A KULTURA Umění a kultura sice nepatří mezi podmínkové předměty, pro Vaši lepší orientaci a přehled o povinných úkolech plánovaných v tomto předmětu je však jejich seznam uveden zde, mezi podmínkovými předměty. Je zde přejato i členění na podmínky typu A a B. * A 1 * A 2 * A 3 * A 4 * A 5 * B 1 * B 2 * B 3 Písemný test opakování 1. pololetí Písemný test opakování 2. pololetí Poslechový test vážná hudba - Student prokáže schopnost identifikovat název skladby a jejího autora na základě poslechu ukázky skladby (seznam skladeb k poslechovému testu je předem dán). Poslechový test populární hudba - Student prokáže schopnost identifikovat název skladby a jejího autora na základě poslechu ukázky skladby (seznam skladeb k poslechovému testu je předem dán). Okno do světa hudební teorie Hudební formy - Student prokáže znalost základních hudebních forem a dovednost je určit na základě poslechu skladby. Projekt Vesmír Skupinová práce v rámci umělecky zaměřeného výjezdu a její prezentace na školní Akademii. Hra na nástroj klavír nebo kytara - Student se dostaví s vybraným nástrojem a prokáže upřímnou snahu o rozvoj svých instrumentálních dovedností, k čemuž mu na místě pomůže učitel. Je možné přijít bez předchozí přípravy, je ale možné i učitele příjemně překvapit samostatně nacvičeným kusem nebo kouskem. Recenze koncertu článek do novin - Zpráva z návštěvy koncertu (je možné využít celoškolních akcí: generální zkoušky, výchovné koncerty, atp.). Obsah: Kdo, kdy, kde; kritický názor na uměleckou úroveň; doporučení. 23

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla:

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: I. Na získání jakékoliv nepovinné podmínky A máte standardně tři pokusy (započítává se každý test a ústní zkoušení zvlášť, vyjma zkoušení v desetidenní lhůtě

Více

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla:

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: I. Na získání jakékoliv nepovinné podmínky A máte standardně tři pokusy (započítává se každý test a ústní zkoušení zvlášť, vyjma zkoušení v desetidenní lhůtě

Více

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla:

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: I. Na získání jakékoliv nepovinné podmínky A máte standardně tři pokusy (započítává se každý test a ústní zkoušení zvlášť, vyjma zkoušení v desetidenní lhůtě

Více

PODMÍNKY PRO 5. ROČNÍK OSMILETÉHO GYMNAZIÁLNÍHO STUDIA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PODMÍNKY PRO 5. ROČNÍK OSMILETÉHO GYMNAZIÁLNÍHO STUDIA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PODMÍNKY PRO 5. ROČNÍK OSMILETÉHO GYMNAZIÁLNÍHO STUDIA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 OBSAH PLNĚNÍ PODMÍNEK... 4 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA... 6 OBČANSKÁ VÝCHOVA... 8 DĚJEPIS... 10 BIOLOGIE... 12 CHEMIE... 15 ZEMĚPIS...

Více

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře.

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře. Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Učební osnovy výběrové semináře Moje škola Motto: Úspěch je

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o., Brno

Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o., Brno Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o., Brno 1 Adresa: Dukelská 65, 614 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Eliška Hávová Název ŠVP: Veterinářství Kód a název oboru vzdělávání: 43 41 M /01 Veterinářství Stupeň

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G LE-CHAJIM MASKILIM Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze Belgická 25, 120 00 Praha

Více

LE-CHAJIM MASKILIM. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G

LE-CHAJIM MASKILIM. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G LE-CHAJIM MASKILIM Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze Gymnázium Or Chadaš, Belgická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 4 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Šestiletý vzdělávací program

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Šestiletý vzdělávací program IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Vzdělávací program školy: Šestiletý vzdělávací program Studijní forma vzdělávání: Denní forma vzdělávání Motivační název: Předkladatel:

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku. Aplikace osobních počítačů

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku. Aplikace osobních počítačů STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA Kladno, Jana Palacha 1840 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum OBCHODNÍ AKADEMIE, PLZEŇ 0 00 Plzeň, nám. T. G. Masaryka Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 M/0 Ekonomické lyceum Platný od. září 0 počínaje. ročníkem

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda tercie kvarta 1. - 4. ročník, kvinta oktáva

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda tercie kvarta 1. - 4. ročník, kvinta oktáva Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu anglický jazyk prima sekunda 1. Žák bude klasifikován z ANJ za předpokladu, že počet jeho známek neklesne pod 75% všech možných získaných známek za dané pololetí

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 23 51 H / 01 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy:

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) 1.2 Vzdělávací program: osmiletý 1.3 Studijní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 28 42 L/51 CHEMIK OPERÁTOR Školní vzdělávací program 28-42-L/51

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Kosmetické služby kód: 69-41-L/01 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01 Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Kosmetické služby 69-41-L/01-3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Oboru 43-41-M/01 Veterinářství Schválil ředitel školy Ing. Břetislav Kábele a školská rada dne 3. října 2011 s platností od 1. 9. 2012. 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Praskova 399/8, 746 01 Opava Školní vzdělávací program 23 41 M/01 Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku Verze: 08/2011 1 Úvodní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 68 43 M/01 Veřejnosprávní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - 1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání:

Více

Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum

Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Čtyřleté všeobecné studium

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Čtyřleté všeobecné studium Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Školní vzdělávací program Čtyřleté všeobecné studium ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP G) 1.2 Vzdělávací program: čtyřletý 1.3 Studijní forma

Více

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2.

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Elektrikář - silnoproud Kód a název oboru vzdělání: 26-51-H/02 Elektrikář Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2.

Více

Dodatek č.1, osnovy volitelných předmětů ke III.dílu ŠVP

Dodatek č.1, osnovy volitelných předmětů ke III.dílu ŠVP Dodatek č.1, osnovy volitelných předmětů ke III.dílu ŠVP Obsah 1. Seminář z českého jazyka a literatury... 3 2. Konverzace v anglickém jazyce... 8 3. Konverzace v německém jazyce... 14 4. Seminář z matematiky...

Více