STRATEGIE EVROPSKÉUNIE PROBOJPROTITERORISMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGIE EVROPSKÉUNIE PROBOJPROTITERORISMU"

Transkript

1 ConseilUE PUBLIC

2 STRATEGIE EVROPSKÉUNIE PROBOJPROTITERORISMU PŘEDCHÁZET CHRÁNIT PRONÁSLEDOVATREAGOVAT StrategickýzávazekEvropskéunie: Celosvětověbojovatprotiterorismuasoučasnědodržovatlidskápráva, učinit Evropubezpečnější,umožnitjejímobčanůmžítvprostorusvobody,bezpečnostipráva 14469/4/05REV4 jpl/jpl/kn 2

3 StrategieEU probojprotiterorismuobsahujevsouladusjejími strategickýmizávazkyčtyřioblastičinnosti: STRATEGICKÝ ZÁVAZEK Celosvětověbojovatprotiterorismuadodržovatlidskápráva, učinitevropubezpečnější,umožnitjejímobčanůmžítvprostorusvobody,bezpečnostiapráva PŘEDCHÁZET CHRÁNIT PRONÁSLEDOVAT REAGOVAT Předcházettomu,abyse lidéuchylovali kterorismu,ato prostřednictvím řešenífaktorůnebo základníchpříčin, kterémohouvést kradikalizaciaknáboru vevropěavesvětě. Chránitobčanya infrastrukturuasnížitnaši zranitelnostvůčiútokům, včetněprostřednictvím posílenízabezpečení hranic,dopravnía kritickéinfrastruktury. Pronásledovatavyšetřovat teroristypřeshraničně a celosvětovězaúčelem narušitplánování,přesuny akomunikaciazaúčelem rozbíjetpodpůrnésítě; přerušitfinancovánía přístupkútočnému materiálu,apostavit teroristypředsoud. Připravitsevduchu solidaritynazvládánía minimalizacinásledků teroristickéhoútoku prostřednictvímschopnosti vypořádatsesdůsledky, skoordinacíreakcea spotřebamiobětí /4/05REV4 jpl/jpl/kn 3

4 ČlenskéstátymajívbojiprotiterorismuhlavníodpovědnostaEUmůže přidathodnotučtyřmihlavnímizpůsoby: EVROPSKÁUNIE PŘIDÁVÁHODNOTU POSÍLENÍM VNITROSTÁTNÍCH SCHOPNOSTÍ PODPOROU EVROPSKÉ SPOLUPRÁCE ROZVOJEM SPOLEČNÝCH SCHOPNOSTÍ PODPOROU MEZINÁRODNÍHO PARTNERSTVÍ Využíváníosvědčených postupůasdíleníznalostí azkušenostízaúčelem zlepšenívnitrostátních schopnostíterorismu předcházet,chránitse protiněmu,pronásledovat jehopachateleareagovat naněj,včetně prostřednictvím zlepšenéhozískávánía analýzyinformacía zpravodajství Pracovatspolečněvzájmu bezpečnéhosdílení informacímezičlenskými státyaorgány.zavésta vyhodnotitmechanismy usnadněníspolupráce, včetněspoluprácemezi policejnímiasoudními orgány,atopřípadně prostřednictvímprávních předpisů ZajistitnaúrovniEU schopnostporozumět teroristickýmhrozbáma vytvořitspolečnoupolitiku reakcenatytohrozby,co nejlépevyužítmožností subjektůeu,včetně Europolu,Eurojustu, Frontexu,MICaSitCenu Spolupracovatsdalšími stranaminadrámeceu, zejménasorganizací spojenýchnárodů, dalšímimezinárodními organizacemiaklíčovými třetímizeměmi, prohlubovatmezinárodní konsensus,budovat schopnostiaposilovat spoluprácivoblastiboje protiterorismu PRŮŘEZOVÉ PŘÍSPĚVKY PŘEDCHÁZET CHRÁNIT PRONÁSLEDOVAT REAGOVAT 14469/4/05REV4 jpl/jpl/kn 4

5 EU bymělaprosazovatsvécíledemokratickýmaodpovědnýmzpůsobem. Základembudoupolitickýdohlednadstrategiíajejípravidelnésledování: EVROPSKÁRADA:POLITICKÝDOHLED POLITICKÝDIALOG NAVYSOKÉÚROVNIZAMĚŘENÝNABOJPROTITERORISMU RADA 6 EVROPSKÝ PARLAMENT6 KOMISE Zasedáníběhem každéhopředsednictvíza účelemzajištění interinstitucionálního řízení Sledovánípokrokuvprovádění strategie COREPEREM spravidelnýmhodnocenímaaktualizacemi protiteroristického koordinátora a Komise PŘEDCHÁZET CHRÁNIT PRONÁSLEDOVAT REAGOVAT 14469/4/05REV4 jpl/jpl/kn 5

6 STRATEGIEEUPROBOJPROTITERORISMU PŘEDCHÁZET CHRÁNIT PRONÁSLEDOVAT REAGOVAT STRATEGICKÝZÁVAZEK Celosvětověbojovatprotiterorismu,dodržovatlidskáprávaaučinitEvropubezpečnější, umožnitjejímobčanůžítvprostorusvobody,bezpečnostiapráva ÚVOD 1. Terorismusjehrozbouprovšechnystátyavšechnynárody.Představujevážnouhrozbupronaši bezpečnost,hodnotynašichdemokratickýchspolečnostíaprávasvobodnašichobčanů, zejménaprostřednictvímbezohlednýchčinůnamířenýchprotinevinnýmlidem.terorismusje zločinazažádnýchokolnostíjejnenímožnéospravedlnit. 2. EvropskáUniejestáleotevřenějšíoblastí,vekteréjsouvnitřníavnějšíhlediskabezpečnosti úzcepropojena.jeprostoremzvyšujícísevzájemnépropojenosti,kterýumožňujevolnýpohyb osob,myšlenek,technologiíazdrojů.tohotoprostředíteroristézneužívajíkesledovánísvých cílů.vtétosouvislostijeprobojprotiterorismunezbytnéspojenéaspolečnéevropskéopatření vduchusolidarity. 3. ČtyřipilířeStrategieEUprobojprotiterorismuFpředcházet,chránit,pronásledovatareagovatF představujíkomplexníapřiměřenouodpověďnamezinárodníteroristickouhrozbu.kezmírnění hrozbyterorismuanašízranitelnostivůčiútokůmjezapotřebívrámcitétostrategiepracovat navnitrostátní,evropskéamezinárodníúrovni.strategiestanovujenašecílekpředcházení novýchnáborůteroristů,klepšíochraněmožnýchcílů,kpronásledováníavyšetřováníčlenů stávajícíchsítíazlepšenínašíschopnostireagovatnateroristickéútokyazvládatjejich následky.tatostrategiepředstavujedalšífázipracovníhoprogramustanovenéhozasedáním Evropskéradyvbřeznuroku2004poútocíchvMadridu /4/05REV4 jpl/jpl/kn 6

7 4. Tytočtyřipilířeunijnístrategiespojujejedenspolečnýrys,atímjeúlohaUnievesvětě.Jak stanovujeevropskábezpečnostnístrategie,evropskáunieprostřednictvímsvévnějšíčinnosti přebíráodpovědnostzapříspěvekkeglobálníbezpečnostiakbudováníbezpečnějšíhosvěta. JednánímprostřednictvímOSNadalšíchmezinárodníchorganizacíavespojenísnimiUnie pracujenabudovánímezinárodníhokonsensuapodporujemezinárodnínormyvoblastiboje protiterorismueubudepodporovatúsilívrámciosnovytvořenícelosvětovéstrategieproboj protiterorismu.stěžejnímprvkemevropskéhopřístupubuderovněžpokračujícívysokývýznam přikládanýbojiprotiterorismuvdialogusklíčovýmipartnerskýmizeměmivčetněusa. 5. Vzhledemktomu,žesoučasnémezinárodníteroristickéhrozbypostihujímnohočástísvěta mimoeuamajívnichrovněžsvékořeny,budemítzásadnívýznamspolupráceaposkytování přednostnípomocitřetímzemím,včetnězemíseverníafriky,blízkéhovýchoduajihovýchodní Asie.Významnýmiprvkystrategie,jakožtosoučástidialoguaspojenectvímezikulturami, víramiacivilizacemi,vzájmuřešenímotivačníchastrukturálníchfaktorůvedoucích kradikalizaci,budeúsilíořešeníkonfliktůapodporařádnésprávyvěcíveřejných ademokracie. PŘEDCHÁZET 6. Abysepředešlotomu,žeselidébudouuchylovatkterorismuazamezilosetakvznikunové generaceteroristů,euschválilakomplexnístrategiiaakčníplánprobojprotiradikalizaci anáboruteroristů.tatostrategiejezaměřenánapotíráníradikalizaceanáborudoteroristických skupinjakojealfkajdáadalšískupiny,kterésejíinspirují,neboťtentodruhterorismu vsoučasnédoběpředstavujeprouniijakoceleknejvětšíhrozbu. 7. Terorismusnemůžebýtnikdyospravedlněn.Proteroristickéčinyneexistujeomluvanebo beztrestnost.drtivávětšinaevropanů,bezohledunajejichvíru,odmítáextrémistickéideologie. Dokonceimezimalýmpočtemtěch,kteřítutoideologiivyznávají,sekterorismuuchylujejen několikjednotlivců.rozhodnutízapojitsedoterorismujeindividuálnízáležitostí,ikdyž důvody,kterézatakovýmrozhodnutímstojí,jsoučastoobdobné.musímeurčitmetody, propaganduapodmínky,kterélidikterorismupřivádí,abojovatprotinim /4/05REV4 jpl/jpl/kn 7

8 8. Bojprotiradikalizacianáboruteroristůjevýzvoupředevšímpročlenskéstáty,ato nacelostátní,regionálníimístníúrovni.práceeuvtétooblasti,včetněpříspěvkuevropské komise,všakmůžeposkytnoutvýznamnýrámecnapomáhajícíkoordinacivnitrostátníchpolitik, sdíleníinformacíaurčováníosvědčenýchpostupů.řešenítétovýzvynicméněpřesahujemoc vládsamotnýchabudevyžadovatplnézapojenívšechobyvatelevropyimimoni. 9. Abysejednotlivecmohlzapojitdoterorismu,musípodniknouturčitékroky.Globalizace doznačnémíryzvýšilamožnostuvádětmyšlenkydopraxe:snadnécestování,převáděnípeněz akomunikacefvčetněkomunikacepřesinternetfznamenajíjednoduššípřístupkradikálním myšlenkámavýcviku.tentotypchovánímusímeumětrozeznat,atonapříkladspomocí preventivnípolicejníprácevkomunitě(communitypolicing)asledovánícestdooblastí konfliktů.rovněžjetřebatomutochovánízamezit,ato:omezenímčinnostiosob,kteřísena radikalizacipodílejí,předcházenímpřístupukteroristickémuvýcviku,zavedenímsilného právníhorámcezaúčelempředcházenípodněcováníanáboruapřezkoumánímzpůsobů,jak narušitnáborteroristůpřesinternet. 10.Šířenízvláštníhoextrémistickéhosvětovéhonázoruvedejednotlivcektomu,abyuznávalinásilí aospravedlňovaliho.napříkladvsouvislostisposlednívlnouterorismuspočívájádrotéto otázkyvpropagandě,kterázkresleněpopisujekonfliktyvesvětějakoúdajnýdůkazstřetumezi západnímsvětemaislámem.křešenítěchtootázekpotřebujeme,abyhlasyvětšinovéhoproudu převažovalynadnázoryextrémistů,atoprostřednictvímzapojeníobčanskéspolečnosti anáboženskýchskupin,kteréodmítajíšířitmyšlenkyteroristůaextrémistů,ježpodněcujík násilí.jetřebaúčinnějipředávatnaševlastníposelstvívedoucíkezměněvnímánívnitrostátních aevropskýchpolitik.musímerovněžzajistit,abychomvrámcinašichvlastníchpolitik neprohlubovalirozdělení.topodpoříizavedeníneutrálníslovnízásobyproprojednávánítěchto otázek /4/05REV4 jpl/jpl/kn 8

9 11.Různépodmínkyvespolečnostimohouvytvořitprostředí,vekterémmohoubýtlidé kradikalismunáchylnější.mezitytopodmínkypatříslabávládaneboautokratickýstylvládnutí, rychlá,aleneřízenámodernizace,nedostatekpolitickýchaekonomickýchvyhlídek avzdělávacíchpříležitostí.vrámciuniesevětšinatěchtofaktorůobvyklenevyskytuje, nicméněvrámcijednotlivýchvrstevobyvatelstvasemohouobjevit.zaúčelempotíránítěchto podmínekmimouniimusímeještědůraznějiprosazovatřádnousprávuvěcíveřejných,lidská práva,demokracii,jakoživzděláváníahospodářskouprosperitu,azapojovatsedořešení konfliktů.vrámciuniesemusímerovněžzaměřitnapřípadnénerovnostiadiskriminacia podporovatmezikulturnídialogapřípadnědlouhodobézačlenění. 12.Radikalizaceanáborjsoumezinárodnímjevem.Namnohýchčinnostechmůžemepracovat snašimizámořskýmipartnery,býtjimnápomocnívbojiprotiradikalizacivčetněspolupráce aprogramůnapodporusetřetímizeměmi,jakožiprácevrámcimezinárodníchorganizací. 13.Klíčovépriorityprooblast Předcházet : vytvořitspolečnépostupyzaúčelemrozeznáváníapotíráníproblémovéhochování, zejménazneužíváníinternetu; řešitpodněcováníanáborzejménavklíčovýchprostředích,napříkladvevěznicích, vrámcináboženskéhovzděláváníabohoslužeb,zvláštěprostřednictvímuplatňování právníchpředpisů,kterétutočinnoststavímimozákon; vytvořitmediálníakomunikačnístrategii,kterálépeosvětlípolitikyeu; prosazovatřádnousprávuvěcíveřejných,demokracii,vzděláváníahospodářskou prosperituprostřednictvímpodpůrnýchprogramůspolečenstvíačlenskýchstátů; rozvíjetmezikulturnídialoguvnitřivněunie; vytvořitneutrálníslovnízásobuproprojednávánítěchtootázek; pokračovatvevýzkumu,sdíleníanalýzazkušenostízaúčelemlepšíhoporozumění těmtootázkámarozvojpolitickýchreakcí /4/05REV4 jpl/jpl/kn 9

10 CHRÁNIT 14.Klíčovousoučástístrategieprobojprotiterorismujeochrana.Musímeposílitobranuklíčových cílů,atosníženímjejichzranitelnostivůčiútokůmaomezenímvýslednéhodopaduútoku. 15.Členskéstátymajízazlepšováníochranyklíčovýchcílůhlavníodpovědnost,vzájemná propojenostzabezpečeníhranic,dopravyadalšíchpřeshraničníchinfrastrukturvšakvyžaduje společnouefektivníčinnosteu.voblastech,kdeexistujestupeňbezpečnostníchrežimůeu, jakojezabezpečeníhranicadopravy,hrajeeuaevropskákomisezvlášťdůležitourolive zvyšovánístandardů.dalšíprácemezičlenskýmistátyzapodporyevropskýchorgánůposkytne důležitýrámec,vekterémbudoučlenskéstátyschopnykoordinovatsvépolitiky,sdílet informaceoreakcíchnavnitrostátníúrovni,určovatosvědčenépostupyapracovatspolečněna rozvojinovýchpodnětů. 16.Jetřebazvýšitochranunašichvnějšíchhranic,abychomznámýmteroristůmnebopodezřelým osobámznesnadnilivstupačinnostnaúzemíeu.zlepšenítechnologiívoblastizískávání avýměnyúdajůocestujících,včetněbiometrickýchúdajůvdokladechtotožnostiavcestovních dokladech,zvýšíúčinnostochranyhranicaposkytnenašimobčanůmvětšíjistotu.evropská agenturaproochranuvnějšíchhranic(frontex)budehrátrolivposkytováníhodnocenírizik, vrámcisnahyoposíleníkontrolyaostrahynavnějšíchhranicícheu.zřízenívízového informačníhosystémuadruhégeneraceschengenskéhoinformačníhosystémuzajistí,ženaše orgánybudoumocisdíletinformaceapřistupovatknimavpřípaděpotřebybudoumociodepřít vstupdoschengenskéhoprostoru. 17.Musímetakéspolečněpracovatnazvyšovánístandardůvoblastizabezpečenídopravy.Musíme zvýšitochranuletišť,námořníchpřístavůaujednáníoochraněletadelzaúčelemodrazení teroristůodútokůařešenízranitelnostivrámcidomácíchazámořskýchpřepravníchoperací. Tatoopatřeníbudouzaloženanaspojeníkonkrétníchhodnoceníhrozbyazranitelnosti, 14469/4/05REV4 jpl/jpl/kn 10

11 prováděníschválenýchprávníchpředpisůeuoleteckéanámořníbezpečnostianadohodě orevidovanýchprávníchpředpisecheuvoblastileteckébezpečnosti.existujerovněžprostor prospolečnouprácinazvýšenízabezpečenísilničníaželezničnídopravy.politikaeuvoblasti výzkumuavývoje,včetněprogramůkomisenavýzkumavývoj,bymělanadálezačleňovat výzkumtýkajícísebezpečnostidokontextuterorismu,zaúčelempodporyčinnostivevšech těchtooblastech. 18.Snižovánízranitelnostievropskékritickéinfrastrukturyvůčifyzickýmaelektronickýmútokům mázásadnívýznam.zaúčelemdalšíhozvýšenínašíochranyjsmesedohodlinazavedení pracovníhoprogramuzaměřenéhonazlepšeníochranykritickéinfrastrukturyvevropě.naše prácebudeinadálesměřovatktomutocíliarozvíjetpřístupzohledňujícíveškerárizika,který pokládáteroristickouhrozbuzaprioritu. 19.Rovněžmusímezajistit,abynašespolečnápráce,azejménavýzkumnéúsilíEU,přispěly krozvojimetodikyproochranumístsvelkoukoncentracílidíajinýchsnadnozranitelnýchcílů předútoky. 20.Namezinárodníúrovnimusímespolupracovatspartneryamezinárodnímiorganizacemi voblastibezpečnostidopravy,jakoživzájmunešířeníchemického,biologického, radiologickéhoajadernéhomateriáluaručníchpalnýchzbraníalehkýchzbraní,aposkytovat technickoupomocpřiochraněbezpečnostiprioritnímtřetímzemímjakosoučástnašichširších programůtechnicképomoci. 21.Klíčovépriorityvoblasti Chránit : zasaditseozlepšenízabezpečenípasůeuprostřednictvímzaváděníbiometrie; zříditvízovýinformačnísystém(vis)adruhougeneracischengenskéhoinformačního systému(sisii); vypracovatprostřednictvímfrontexuúčinnouanalýzuriziknavnějšíchhranicícheu; provádětschválenéspolečnénormyvoblastibezpečnosticivilníholetectví,zabezpečení přístavůanámořníbezpečnosti; schválitevropskýprogramnaochranukritickéinfrastruktury; lépevyužívatvýzkumnéčinnostinaúrovnieuanaúrovnispolečenství /4/05REV4 jpl/jpl/kn 11

12 PRONÁSLEDOVAT 22.Budemedáleposilovataplnitnašezávazkyzaúčelemnarušováníteroristickéčinnosti apřeshraničníhopronásledováníteroristů.našímcílemjeztěžovatplánováníteroristů, narušovatjejichsítěačinnostosobprovádějícíchnáborkterorismu,zastavitfinancování teroristůajejichpřístupkútočnémumateriáluapostavitjepředsoudzasoučasnéhododržování lidskýchprávamezinárodníhopráva. 23.JakbylodohodnutovHaagskémprogramu,přiochraněnárodníbezpečnostisečlenskéstáty rovněžzaměřínaochranuuniejakocelku.uniepodpoříúsilíčlenskýchstátůnarušovat terorismuspodporouvzájemnévýměnyinformacíazpravodajství,poskytnutímspolečných analýzhrozebaposílenímoperativníspolupráceorgánůčinnýchvtrestnímřízení. 24.Příslušnéorgánynavnitrostátníúrovnimusímítkdispozicinezbytnénástrojekzískávání aanalýzezpravodajstvíakdalšímupronásledováníavyšetřováníteroristů,cožpočlenských státechvyžadujepřípadnouaktualizacijejichpolitickéodezvyajejichprávníchpředpisů. Vtomtoohledujenašímspolečnýmcílemjednatnazákladědoporučenízískanýchběhem procesuvzájemnéhohodnoceníeuaplnětatodoporučenízohlednit.členskéstátypředloží zprávu,jakzlepšilysvévnitrostátníschopnostiasystémysohledemnatatodoporučení. 25.Rozvojspolečnéhochápáníhrozebjezásadníprorozvojspolečnýchpolitik,kterénahrozby reagují.hodnoceníspolečnéhosituačníhostřediskazaloženánapříspěvcíchvnitrostátních bezpečnostníchazpravodajskýchagenturaeuropolubymělydálpředstavovatúdaje,okterése budouopíratrozhodnutívrámciceléhospektrapolitikeu /4/05REV4 jpl/jpl/kn 12

13 26.Nástrojejakonapříkladevropskýzatýkacírozkazdokazujísvojidůležitostpřipřeshraničním pronásledováníavyšetřováníteroristů.nyníjetřebasepřednostněvěnovatdalšímpraktickým opatřenímazavésttakdopraxezásaduvzájemnéhouznávánísoudníchrozhodnutí.klíčovým opatřenímjeevropskýdůkaznípříkaz,kterýčlenskýmstátůmumožnízískatodkudkolivzeu důkaznapomáhajícíteroristyusvědčit.členskéstátybyrovněžmělydálzlepšovatpraktickou spolupráciavýměnuinformacímezipolicejnímiasoudnímiorgány,zejménaprostřednictvím EuropoluaEurojustu.Dálebymělybýtvpřípaděpotřebyustanovenyspolečnévyšetřovací týmyzaúčelempřeshraničníhovyšetřování.důležitébudehodnoceníprováděníprávních předpisů,okterésebudeopíratdalšípráce,ačlenskéstátybymělyzajistitprovádění schválenýchevropskýchopatření,jakožiratifikacipříslušnýchmezinárodníchsmluvaúmluv, azabezpečittakvhodnoulegislativníreakcinatutohrozbu. 27.Důležitýmkrokempřipřechoduodpolitikyadhocksystematicképolicejníspoluprácibude rozvojauvedenídopraxezásadydostupnostiinformacíovymáhánípráva.mimotobyvývoj novýchitsystémů,jakonapříkladvízovýinformačnísystémanovágeneraceschengenského informačníhosystému,mělumožnit,zasoučasnéhozajištěníochranyúdajů,lepšípřístuporgánů odpovědnýchzavnitřníbezpečnostarozšířittakdatabáziinformací,kterémajítytoorgány kdispozici.rovněžbysemělozvážitvytvořeníspolečnýchpřístupůkesdíleníinformací opotenciálníchteroristechaoosobáchvyhoštěnýchzdůvodůtrestnýchčinůsouvisejících sterorismem. 28.Teroristémusíbýtrovněžzbaveniprostředků,kterýmiútočí,aťužpřímo(např.zbraně avýbušniny)nebonepřímo(např.falešnédokladyumožňujícítajnépřesunyamístapobytu). Jejichschopnosttajněkomunikovataplánovatbymělabýtnarušenaprostřednictvímopatření, meziněžpatříuchovávánítelekomunikačníchúdajů.rovněžmusíbýtvrámcimožností odříznutiodpříležitostí,kterénabízíinternetvoblastikomunikaceašířenítechnickýchznalostí souvisejícíchsterorismem /4/05REV4 jpl/jpl/kn 13

14 29.Vytvářetprostředínepříznivéproteroristickoučinnostznamenátakévypořádatse sfinancovánímteroristů.eujižzavedladopraxeopatřeníozmrazeníaktivteroristů.další etapoujeprováděníprávníchpředpisůeuopranípenězapřevodechhotovostiaschválení dalšíchkrokůkzamezení(elektronických)převodůpenězteroristy.dálezůstáváprioritou vypořádatsesezneužívánímneziskovéhosektoru.musímerovněžzajistit,abyfinanční vyšetřováníbylonedílnousoučástívšechvyšetřováníterorismu.tatoadalšíopatření,která vycházejízdoporučenípracovnískupinyprofinančníopatření,tvořísoučástkomplexní strategieeuprobojprotifinancováníterorismu.vsoučasnédoběprobíhápřezkumvýsledků EUvoblastibojeprotifinancováníterorismu,abybylazajištěnaaktuálnostnašehopřístupu. 30.MnohoteroristickýchhrozebvEvropěmákořenymimoEU.Oblast Pronásledovat musímít prototakécelosvětovýrozměr.eubudepracovatnaposílenímezinárodníhokonsensu prostřednictvímorganizacespojenýchnárodůadalšíchmezinárodníchsubjektůa prostřednictvímdialoguadohod(obsahujícíchustanoveníobojiprotiterorismu)sklíčovými partneryabudepracovatnadosaženídohodyoobecnéúmluvěosnprotiterorismu.prioritním zemímbudevkoordinacispracídalšíchdárcůposkytnutapodporanapomáhajícízavéstvtěchto zemíchnezbytnémechanismyprorozbíjeníterorismuaprovádětje. 31.Klíčovépriorityvoblasti Pronásledovat : posílitvnitrostátníschopnostivoblastibojeprotiterorismu,sohledemnadoporučení vzešlázevzájemnéhohodnocenívnitrostátníchprotiteroristickýchopatření; plněvyužíteuropolaeurojustkusnadněnípolicejníasoudníspolupráceanadále začleňovatposouzeníhrozebzpracovanýchspolečnýmsituačnímstřediskemdotvorby politikybojeprotiterorismu; dálerozvinoutvzájemnéuznávánísoudníchrozhodnutí,včetněprostřednictvímpřijetí evropskéhodůkazníhopříkazu; zajistitplnéprováděníahodnocenístávajícíchprávníchpředpisů,jakožiratifikaci příslušnýchmezinárodníchsmluvaúmluv; rozpracovatzásadudostupnostiinformacíovymáhánípráva; vypořádatsespřístupemteroristůkezbranímavýbušninám,odsložekproamatérsky vyráběnévýbušninypochemický,biologický,radiologickýajadernýmateriál; 14469/4/05REV4 jpl/jpl/kn 14

15 vypořádatsesfinancovánímterorismu,včetněprostřednictvímprováděníschválených právníchpředpisů,prácenapředcházenízneužíváníneziskovéhosektoruapřezkumem celkovýchvýsledkůeuvtétooblasti; poskytovattechnickoupomoczaúčelemzvýšeníschopnostíprioritníchtřetíchzemí. REAGOVAT 32.Nemůžemesnížitrizikoteroristickýchútokůnanulu.Pokudseteroristickéhrozbyobjeví, musímebýtschopnijeřešitauznat,žeútokymohoumítdopadyizahranicemieu.reakce naútokbudečastopodobná,aťsejednáoudálostpřírodní,technologickounebozpůsobenou člověkem,ztohodůvodumohoubýtzavedenésystémyreakcíurčenékezvládánínásledků přírodníchkatastrofvyužityrovněžkezmírněnídopadůnaobčanypoteroristickémútoku.naše reakcenatakovouudálostbymělaplněvyužítstávajícíchstruktur,včetněmechanismucivilní ochrany,kterýeuvyvinulavreakcinadalšízávažnéevropskéamezinárodníkrize,atato reakcebymělabýtkoordinovánasčinnostídalšíchzapojenýchmezinárodníchorganizací. 33.Vpřípaděútokuspřeshraničnímidopadybudetřebarychlesdíletoperačníapolitické informace,koordinovatmédiaavzájemnouoperativnípodporu,svyužitímvšechdostupných prostředkůvčetněvojenskýchzdrojů.proúčinnouaefektivníreakcibuderovněžzásadní, nakolikjeeuschopnápřijmoutsoudržnéaspolečnéopatření.vypracováníkoordinačních opatřeníeupropřípadkrize,podpořenénezbytnýmioperačnímipostupy,napomůžekzajištění soudržnostireakceeunateroristickéútoky. 34.Připoskytovánínouzovéreakcenateroristickýútokmajíčlenskéstátynasvémúzemívedoucí roli.nicméněstálezůstávápotřebazajistit,abyeubylaschopnaspolečněazapodpory evropskýchorgánůvčetněkomisesolidárněreagovatnaextrémněnaléhavousituaci,kteráby mohlapřevyšovatzdrojejedinéhočlenskéhostátuavytvářettakzávažnérizikoprocelouunii. Přizajišťovánítohotoopatřeníjedůležitépřezkoumatarevidovatsoučasnýrámecvzájemné podporyfmechanismuscivilníochranyspolečenství /4/05REV4 jpl/jpl/kn 15

16 35.RozvojsystémuhodnoceníschopnostízaloženéhonaposouzenírizikaFzaměřitsenapřípravu naudálostí,jejichžvýskytjepovažovánzanejpravděpodobnějšíajejichždopadbybyl nejzávažnějšífumožníčlenskýmstátůmrozvinoutsvéschopnostireagovatnamimořádnou událost.tutoprácidoplňujesdílenádatabázeeuuvádějícízdrojeaprostředky,kterýmiby členskéstátymohlypřispětkřešenítěchtoudálostívjinýchčlenskýchstátechnebovzámoří. 36.Solidarita,podporaaodškodněníobětíterorismuajejichrodintvořínedílnousoučástreakce naterorismusnavnitrostátníievropskéúrovni.členskéstátybymělyzajistitdostupnost přiměřenéhoodškodněníobětí.evropskákomisečlenskýmstátůmumožní,prostřednictvím sdíleníosvědčenýchpostupůovnitrostátníchopatřeníchaposílenímkontaktůmezinárodními asociacemiobětíterorismu,abypodniklykrokykposkytnutípodporytěm,kteříbyli teroristickýmiútokynejvícepostiženi. 37.NamezinárodníúrovnijetřebaposkytnoutpomocobčanůmEUvetřetíchzemíchachránitnaše civilníavojensképrostředkyzapojenédooperacíeuprořešeníkrizíanapomáhatjim.rovněž bychommělizajistit,abynašeprácenařešenínásledkůkatastrofbylaúzcekoordinovánase souvisejícípracímezinárodníchorganizací,zejménaorganizacespojenýchnárodů.konečně technickápomocposkytovanáeuprioritnímtřetímzemímbudemusetbrátvpotazpomocpři zvládánínásledkůteroristickýchútoků. 38.Klíčovépriorityvoblasti Reagovat : schválitkoordinačníopatřeníeupropřípadkrizeapodpůrnéoperativnípostupyprotato opatření; revidovatprávnípředpisyomechanismucivilníochranyspolečenství; rozvinouthodnocenírizikjakonástroj,nakterémjezaloženébudováníkapacitreakcena útok; zlepšitkoordinacismezinárodnímiorganizacemivoblastiřízeníreakcenateroristické útokyajinékatastrofy; sdíletosvědčenépostupyarozvíjetpřístupykposkytovánípomociobětemteroristických činůajejichrodinám /4/05REV4 jpl/jpl/kn 16

17 DEMOKRATICKÁODPOVĚDNOST 39.Evropskáradakaždýchšestměsícůpřezkoumápokrokvprováděnístrategie. 40.JednouzaobdobíkaždéhopředsednictvíapředpřezkumempokrokuEvropskouradouse uskutečnípolitickýdialognavysokéúrovniobojiprotiterorismumeziradou,evropskou komisíaevropskýmparlamentem,abyuvedenétřiorgánymohlyspolečněposouditdosažený pokrokapodpořittransparentnostavyrovnanostpřístupueu. 41.Tatostrategiebudedoplněnapodrobnýmakčnímplánem,kterýbudeobsahovatvšechna příslušnáopatřenívrámcivšechčtyřoblastítétostrategie.to,spoluspravidelnýmhodnocením aaktualizacemipředkládanýmiprotiteroristickýmkoordinátoremaevropskoukomisí,umožní Výborustálýchzástupcůpravidelněsledovatpodrobnýpokrok. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 14469/4/05REV4 jpl/jpl/kn 17

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

1. Dne 6. října 2011 Komise předložila Radě legislativní balíček pro politiku soudržnosti obsahující mimo jiné tyto návrhy:

1. Dne 6. října 2011 Komise předložila Radě legislativní balíček pro politiku soudržnosti obsahující mimo jiné tyto návrhy: RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 20. dubna 2012 (23.04) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2011/0276 (COD) 2011/0268 (COD) 2011/0273 (COD) 8207/2/12 REV 2 FSTR 26 FC 17 REGIO 39 SOC 240 AGRISTR 40 PECHE 103

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace 1) Co je v období 2014-2020 nového pro rozvoj venkova v

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012 Úspory energie v budovách Brno AMPER březen 2012 Osnova: 1. Energie pro budoucnost, ELA a FCC Public, AMPER Brno 2012 úspory v průmyslu 2. Legislativa Evropské unie 3. Legislativa v České republice, národní

Více

DV P-L HO CH KOP LT VS stav prům. PROFIL MA21 v kategorii B za rok 2010 KRITÉRIA MA21. Politik MA21 informační seminář politika pro

DV P-L HO CH KOP LT VS stav prům. PROFIL MA21 v kategorii B za rok 2010 KRITÉRIA MA21. Politik MA21 informační seminář politika pro DV P-L HO CH KOP LT VS stav prům. PROFIL M21 v kategorii B za rok Probíhají v rámci M21 1 KRITÉRI M21 Politik M21 informační seminář politika pro 2 D.1.1 zastupitele k M21 pravidelné porady politika s

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2015(INI) 26. 3. 2010. Žurnalistika a nová média vytváření evropské veřejné sféry (2010/2015(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2015(INI) 26. 3. 2010. Žurnalistika a nová média vytváření evropské veřejné sféry (2010/2015(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro kulturu a vzdělávání 26. 3. 2010 2010/2015(INI) NÁVRH ZPRÁVY Žurnalistika a nová média vytváření evropské veřejné sféry (2010/2015(INI)) Výbor pro kulturu a vzdělávání

Více

Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem?

Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem? Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem? 2. října 2014 OBSAH PREZENTACE: I. Směrnice o energetické účinnosti z roku 2012 II. Legislativní provedení Směrnice o energetické účinnosti

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

majetku státu s možností využití metody EPC

majetku státu s možností využití metody EPC Seminář Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC 14. října 2014 MPO SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI Energetická účinnost (EE) v rámci strategie Evropa

Více

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský kontext přípravy pravy budoucího období Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj 1 Páté Kohezní fórum Konalo se v Bruselu 31. ledna

Více

Představení realizačního týmu

Představení realizačního týmu Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR - Zahajovací konference projektu 5.4.2011 Představení realizačního týmu Ing. Ladislav Novák Hlavní manažer projektu Tel.: +420 266 793 580 mail@schp.cz,

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 11

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 11 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro mezinárodní obchod 4. 9. 2012 PE494.801v01-00 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 11 Vital Moreira (PE492.946v02-00) Opatření na ochranu trhu EU před extrémně nízkými cenami produktů,

Více

Dvouletá smlouva o spolupráci (BCA)

Dvouletá smlouva o spolupráci (BCA) Dvouletá smlouva o spolupráci (BCA) mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionálním úřadem Světové zdravotnické organizace pro Evropu na období 2008-2009 Podepsali: Za Ministerstvo zdravotnictví

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES. KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.11.2009 KOM(2009)642 v konečném znění 2008/0221 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT PŘEDLOHA ZPRÁVY. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ 2005/2044(INI) 12. 4.

EVROPSKÝ PARLAMENT PŘEDLOHA ZPRÁVY. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ 2005/2044(INI) 12. 4. EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ 2005/2044(INI) 12. 4. 2005 PŘEDLOHA ZPRÁVY k návrhu doporučení Evropského parlamentu Evropské

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Příprava nového období - vyjednávání

Příprava nového období - vyjednávání Příprava nového období - vyjednávání Ing. František WINTER Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s. Česko Polská konference Rejvíz 22.11. 2012 Naše představa v období 2014-2020 Národní strategický

Více

Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno

Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno OBSAH PREZENTACE: I. Směrnice o energetické účinnosti z roku 2012 II. Legislativní provedení Směrnice

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 25.11.2014

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 25.11.2014 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 25.11.2014 C(2014) 9048 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25.11.2014 o zveřejňování informací o jednáních mezi generálními řediteli Komise a organizacemi či osobami samostatně

Více

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 Zdraví je v lidském životě ústřední hodnotou a je třeba ho podporovat účinnými politikami

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

JANOŠKOVÁ Petra HAL9000 Sprl Brusel 46, Boulevard de la Cambre 46 B1000 Brussels (B) Ekonom, specialista na mezinárodní politiku a diplomacii

JANOŠKOVÁ Petra HAL9000 Sprl Brusel 46, Boulevard de la Cambre 46 B1000 Brussels (B) Ekonom, specialista na mezinárodní politiku a diplomacii E V R O P S K Ý F O R M U L Á Ř Ž I V O T O P I S U OSOBNÍ INFORMACE Jméno Společnost Adresa Pozice JANOŠKOVÁ Petra HAL9000 Sprl Brusel 46, Boulevard de la Cambre 46 B1000 Brussels (B) Ekonom, specialista

Více

HORIZONT 2020 - NAVAZUJÍCÍ ETAPA RÁMCOVÝCH PROGRAMŮ EU Miloslav Špunda

HORIZONT 2020 - NAVAZUJÍCÍ ETAPA RÁMCOVÝCH PROGRAMŮ EU Miloslav Špunda HORIZONT 2020 - NAVAZUJÍCÍ ETAPA RÁMCOVÝCH PROGRAMŮ EU Miloslav Špunda Anotace Příspěvek seznamuje s rámcovým programem Horizont 2020, který je pokračující etapou rámcových programů EU. Horizont 2020 navazuje

Více

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte I Úvod 1. Úmluva o právech dítěte je smlouvou v oblasti lidských práv, kterou ratifikoval největší počet zemí v historii. Spolu se dvěma opčními

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.3.2012 COM(2012) 144 final 2012/0073 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Kanadou o celní spolupráci v záležitostech týkajících se bezpečnosti

Více

(Informace) RADA INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

(Informace) RADA INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE C 119/2 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2009 IV (Informace) RADA INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE Závěry Rady ze dne 12. května 2009 o strategickém rámci evropské spolupráce v oblasti vzdělávání

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Podpora politik k dosažení cíle: Národní přímá opatření jednotlivé členské státy Strukturální

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Relevantními výzvami pro FHS

Více

OP VVV. Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků

OP VVV. Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků OP VVV Prioritní osa 1 nové rozdělení specifických cílů Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Specifický cíl 2: Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 11.10.2007 KOM(2007) 600 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

Národní bezpečnostní úřad

Národní bezpečnostní úřad 1 Role NBÚ v oblasti kybernetické bezpečnosti Jaroslav Šmíd náměstek ředitele NBÚ j.smid@nbu.cz 2 Obsah Něco z historie Vliv Internetu na národní hospodářství Legislativní rámec Hlavní činnosti NCKB NCKB

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize

Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Řešení eurokrize:

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

Komise předložila dne 7. prosince 2009 návrh rozhodnutí Rady k výše uvedené otázce 1.

Komise předložila dne 7. prosince 2009 návrh rozhodnutí Rady k výše uvedené otázce 1. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 21. ledna 2010 (22.01) (OR. en) 5323/1/10 REV 1 LIMITE FRONT 6 COMIX 46 POZNÁMKA K BODU A Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Rada Č. předchozího dokumentu: 5044/10

Více

GLOBÁLNÍVÝROBKOVÁ STRATEGIE GPS Global Product Strategy konference SCHP ČR 22. září 2011 Praha. ing. Vladimír Novotný konzultant

GLOBÁLNÍVÝROBKOVÁ STRATEGIE GPS Global Product Strategy konference SCHP ČR 22. září 2011 Praha. ing. Vladimír Novotný konzultant GLOBÁLNÍVÝROBKOVÁ STRATEGIE GPS Global Product Strategy konference SCHP ČR 22. září 2011 Praha ing. Vladimír Novotný konzultant OBSAH: CO JE GLOBÁLNÍ VÝROBKOVÁ STRATEGIE - GPS GLOBÁLNÍ VÝROBKOVÁ STRATEGIE

Více

Postoj státu k alternativním pohonům v automobilové dopravě

Postoj státu k alternativním pohonům v automobilové dopravě Postoj státu k alternativním pohonům v automobilové dopravě Ing. Eduard Muřický Směry a trendy v elektromobilitě na počátku roku 2014 Gesce jednotlivých resortů Ministerstvo dopravy (legislativa, liniové

Více

Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020

Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na Operační program Doprava 207-2013, avšak jeho struktura bude

Více

Politiky a rozpočet EU. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

Politiky a rozpočet EU. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Politiky a rozpočet EU Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Témata Rozdělení politik Charakteristika vybraných politik Charakteristika rozpočtu EU Vymezení příjmů a výdajů rozpočtu EU 2 Míra přenesení pravomocí

Více

Organizace projektu Zásady týmové práce. Jičín, 20. - 21. 1. 2011 Blok B1

Organizace projektu Zásady týmové práce. Jičín, 20. - 21. 1. 2011 Blok B1 Organizace projektu Zásady týmové práce Jičín, 20. - 21. 1. 2011 Blok B1 Představení školitele SPF Group, v.o.s. kancelář Ústí nad Labem, Masarykova 106/129, 400 01 Ústí nad Labem kancelář Praha, Bělohorská

Více

Zelené nakupování a role EPD v CSR a zadávání veřejných zakázek

Zelené nakupování a role EPD v CSR a zadávání veřejných zakázek Zelené nakupování a role EPD v CSR a zadávání veřejných zakázek Zahrnutí environmentálních požadavků do veřejných zakázek a dodavatelských řetězců Peter Sokol, CSR Consult Zelené nakupování a role EPD

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

EVROPSKÁ KOMISE. VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2015 2020

EVROPSKÁ KOMISE. VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2015 2020 EVROPSKÁ KOMISE VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2015 2020 1. Úvod Tato zvláštní výzva vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.

Více

Projekty Partnerství Leonardo da Vinci. Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013

Projekty Partnerství Leonardo da Vinci. Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013 Projekty Partnerství Leonardo da Vinci Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013 Projekty partnerství doplňují aktivity Leonardo da Vinci mezi projekty mobility a multilaterálními projekty/přenosem

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

STRATEGIE((OBCE(PARTUTOVICE( (

STRATEGIE((OBCE(PARTUTOVICE( ( StrategickýplánrozvojeobcePartutoviceStrategieobce STRATEGIEOBCEPARTUTOVICE Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Partutovice do pěti problémových

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2008/0140(CNS) 19. 12. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 Návrh stanoviska Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Provádění

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

OBSAH. Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13

OBSAH. Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13 Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13 Kapitola I. Instituce Evropské unie 19 1 Charakter institucionální struktury EU 19 1.1.1 Heterogenita institucí EU 20 1.1.2 Hierarchie institucí

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EU, EURATOM) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020

NAŘÍZENÍ RADY (EU, EURATOM) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020 L 347/884 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ RADY (EU, EURATOM) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020 RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 18.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 165/41 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 526/2013 ze dne 21. května 2013 o Agentuře Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a o zrušení

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I

P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2012 o návrhu nařízení

Více

2. Evropský parlament přijal stanovisko v prvním čtení na plenárním zasedání dne 16. prosince 2010.

2. Evropský parlament přijal stanovisko v prvním čtení na plenárním zasedání dne 16. prosince 2010. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. dubna 2011 (29.04) (OR. en) 9213/11 Interinstitucionální spis: 2010/0044(COD) CULT 29 CODEC 669 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

Marketingová opatření

Marketingová opatření IDS - Marketing Marketingová opatření Ing. Filip Drápal, ROPID Fakulta dopravní ČVUT v Praze Prosinec 2011 Marketing integrovaných dopravních systémů Hlavní úloha marketingu v IDS Jak je důležité míti

Více

Vliv práva EU na konkurenceschopnostevropskéunie

Vliv práva EU na konkurenceschopnostevropskéunie Vliv práva EU na Evropskéunie Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Vysoká škola finanční a správní; Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Rozdíly v i mezi státy EU

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

H2020 - Spreading excellence and widening participation (SEWP) Naďa Koníčková

H2020 - Spreading excellence and widening participation (SEWP) Naďa Koníčková H2020 - Spreading excellence and widening participation (SEWP) Naďa Koníčková Cíle SEWP Přispět k rozvoji excelentní vědy v evropských regionech s nižší výzkumnou a inovační intenzitou (low performing

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika (Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI)

Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika (Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI) Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika (Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI) Daniel Münich garant klíčové aktivity #2 KRE 2012, Národní technická knihovna,

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/ 2006 Z 11. ČERVENCE 2006

NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/ 2006 Z 11. ČERVENCE 2006 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/ 2006 Z 11. ČERVENCE 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2015 AŽ 2020. Ing. Dušan Navrátil

NÁRODNÍ STRATEGIE KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2015 AŽ 2020. Ing. Dušan Navrátil NÁRODNÍ STRATEGIE KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2015 AŽ 2020 Ing. Dušan Navrátil STRATEGICKÝ RÁMEC ČR V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI o 19. října 2011 Vláda České republiky

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O CERTIFIKÁT

POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O CERTIFIKÁT POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O CERTIFIKÁT MOBILITY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVĚ A. Obecné informace Jste-li konsorcium, je třeba tuto skutečnost zohlednit v celém formuláři žádosti a popsat

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné)

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) 21.10.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 277/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 2.6.2015,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 2.6.2015, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2015 C(2015) 3755 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 2.6.2015, kterým se pro operační program "Operační program Rybářství 2014-2020" schvaluje podpora z Evropského

Více

Výzva k podání nabídky do výběrového řízení

Výzva k podání nabídky do výběrového řízení ..... Výzva k podání nabídky do výběrového řízení Vážená paní, Vážený pane, Jako zástupce zadavatele Slezská univerzita v Opavě, se sídlem Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, IČ: 47813059, si Vás dovoluji

Více

Výbor pro mezinárodní obchod SDĚLENÍ ČLENŮM

Výbor pro mezinárodní obchod SDĚLENÍ ČLENŮM EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro mezinárodní obchod 18.01.2011 SDĚLENÍ ČLENŮM Věc: Zpráva delegace Výboru pro mezinárodní obchod z návštěvy Maďarska (Budapešť) ve dnech 29. 30. listopadu 2010 CM\850274.doc

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Předmět: Návrh nařízení Rady o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

Předmět: Návrh nařízení Rady o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 27. dubna 2005 (13.06) (OR. en) 8481/05 Interinstitucionální spis: 2004/0161 (CNS) AGRI 122 AGRISTR 23 CADREFIN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Sekretariát Rady Příjemce: Zvláštní výbor

Více