STRATEGIE EVROPSKÉUNIE PROBOJPROTITERORISMU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGIE EVROPSKÉUNIE PROBOJPROTITERORISMU"

Transkript

1 ConseilUE PUBLIC

2 STRATEGIE EVROPSKÉUNIE PROBOJPROTITERORISMU PŘEDCHÁZET CHRÁNIT PRONÁSLEDOVATREAGOVAT StrategickýzávazekEvropskéunie: Celosvětověbojovatprotiterorismuasoučasnědodržovatlidskápráva, učinit Evropubezpečnější,umožnitjejímobčanůmžítvprostorusvobody,bezpečnostipráva 14469/4/05REV4 jpl/jpl/kn 2

3 StrategieEU probojprotiterorismuobsahujevsouladusjejími strategickýmizávazkyčtyřioblastičinnosti: STRATEGICKÝ ZÁVAZEK Celosvětověbojovatprotiterorismuadodržovatlidskápráva, učinitevropubezpečnější,umožnitjejímobčanůmžítvprostorusvobody,bezpečnostiapráva PŘEDCHÁZET CHRÁNIT PRONÁSLEDOVAT REAGOVAT Předcházettomu,abyse lidéuchylovali kterorismu,ato prostřednictvím řešenífaktorůnebo základníchpříčin, kterémohouvést kradikalizaciaknáboru vevropěavesvětě. Chránitobčanya infrastrukturuasnížitnaši zranitelnostvůčiútokům, včetněprostřednictvím posílenízabezpečení hranic,dopravnía kritickéinfrastruktury. Pronásledovatavyšetřovat teroristypřeshraničně a celosvětovězaúčelem narušitplánování,přesuny akomunikaciazaúčelem rozbíjetpodpůrnésítě; přerušitfinancovánía přístupkútočnému materiálu,apostavit teroristypředsoud. Připravitsevduchu solidaritynazvládánía minimalizacinásledků teroristickéhoútoku prostřednictvímschopnosti vypořádatsesdůsledky, skoordinacíreakcea spotřebamiobětí /4/05REV4 jpl/jpl/kn 3

4 ČlenskéstátymajívbojiprotiterorismuhlavníodpovědnostaEUmůže přidathodnotučtyřmihlavnímizpůsoby: EVROPSKÁUNIE PŘIDÁVÁHODNOTU POSÍLENÍM VNITROSTÁTNÍCH SCHOPNOSTÍ PODPOROU EVROPSKÉ SPOLUPRÁCE ROZVOJEM SPOLEČNÝCH SCHOPNOSTÍ PODPOROU MEZINÁRODNÍHO PARTNERSTVÍ Využíváníosvědčených postupůasdíleníznalostí azkušenostízaúčelem zlepšenívnitrostátních schopnostíterorismu předcházet,chránitse protiněmu,pronásledovat jehopachateleareagovat naněj,včetně prostřednictvím zlepšenéhozískávánía analýzyinformacía zpravodajství Pracovatspolečněvzájmu bezpečnéhosdílení informacímezičlenskými státyaorgány.zavésta vyhodnotitmechanismy usnadněníspolupráce, včetněspoluprácemezi policejnímiasoudními orgány,atopřípadně prostřednictvímprávních předpisů ZajistitnaúrovniEU schopnostporozumět teroristickýmhrozbáma vytvořitspolečnoupolitiku reakcenatytohrozby,co nejlépevyužítmožností subjektůeu,včetně Europolu,Eurojustu, Frontexu,MICaSitCenu Spolupracovatsdalšími stranaminadrámeceu, zejménasorganizací spojenýchnárodů, dalšímimezinárodními organizacemiaklíčovými třetímizeměmi, prohlubovatmezinárodní konsensus,budovat schopnostiaposilovat spoluprácivoblastiboje protiterorismu PRŮŘEZOVÉ PŘÍSPĚVKY PŘEDCHÁZET CHRÁNIT PRONÁSLEDOVAT REAGOVAT 14469/4/05REV4 jpl/jpl/kn 4

5 EU bymělaprosazovatsvécíledemokratickýmaodpovědnýmzpůsobem. Základembudoupolitickýdohlednadstrategiíajejípravidelnésledování: EVROPSKÁRADA:POLITICKÝDOHLED POLITICKÝDIALOG NAVYSOKÉÚROVNIZAMĚŘENÝNABOJPROTITERORISMU RADA 6 EVROPSKÝ PARLAMENT6 KOMISE Zasedáníběhem každéhopředsednictvíza účelemzajištění interinstitucionálního řízení Sledovánípokrokuvprovádění strategie COREPEREM spravidelnýmhodnocenímaaktualizacemi protiteroristického koordinátora a Komise PŘEDCHÁZET CHRÁNIT PRONÁSLEDOVAT REAGOVAT 14469/4/05REV4 jpl/jpl/kn 5

6 STRATEGIEEUPROBOJPROTITERORISMU PŘEDCHÁZET CHRÁNIT PRONÁSLEDOVAT REAGOVAT STRATEGICKÝZÁVAZEK Celosvětověbojovatprotiterorismu,dodržovatlidskáprávaaučinitEvropubezpečnější, umožnitjejímobčanůžítvprostorusvobody,bezpečnostiapráva ÚVOD 1. Terorismusjehrozbouprovšechnystátyavšechnynárody.Představujevážnouhrozbupronaši bezpečnost,hodnotynašichdemokratickýchspolečnostíaprávasvobodnašichobčanů, zejménaprostřednictvímbezohlednýchčinůnamířenýchprotinevinnýmlidem.terorismusje zločinazažádnýchokolnostíjejnenímožnéospravedlnit. 2. EvropskáUniejestáleotevřenějšíoblastí,vekteréjsouvnitřníavnějšíhlediskabezpečnosti úzcepropojena.jeprostoremzvyšujícísevzájemnépropojenosti,kterýumožňujevolnýpohyb osob,myšlenek,technologiíazdrojů.tohotoprostředíteroristézneužívajíkesledovánísvých cílů.vtétosouvislostijeprobojprotiterorismunezbytnéspojenéaspolečnéevropskéopatření vduchusolidarity. 3. ČtyřipilířeStrategieEUprobojprotiterorismuFpředcházet,chránit,pronásledovatareagovatF představujíkomplexníapřiměřenouodpověďnamezinárodníteroristickouhrozbu.kezmírnění hrozbyterorismuanašízranitelnostivůčiútokůmjezapotřebívrámcitétostrategiepracovat navnitrostátní,evropskéamezinárodníúrovni.strategiestanovujenašecílekpředcházení novýchnáborůteroristů,klepšíochraněmožnýchcílů,kpronásledováníavyšetřováníčlenů stávajícíchsítíazlepšenínašíschopnostireagovatnateroristickéútokyazvládatjejich následky.tatostrategiepředstavujedalšífázipracovníhoprogramustanovenéhozasedáním Evropskéradyvbřeznuroku2004poútocíchvMadridu /4/05REV4 jpl/jpl/kn 6

7 4. Tytočtyřipilířeunijnístrategiespojujejedenspolečnýrys,atímjeúlohaUnievesvětě.Jak stanovujeevropskábezpečnostnístrategie,evropskáunieprostřednictvímsvévnějšíčinnosti přebíráodpovědnostzapříspěvekkeglobálníbezpečnostiakbudováníbezpečnějšíhosvěta. JednánímprostřednictvímOSNadalšíchmezinárodníchorganizacíavespojenísnimiUnie pracujenabudovánímezinárodníhokonsensuapodporujemezinárodnínormyvoblastiboje protiterorismueubudepodporovatúsilívrámciosnovytvořenícelosvětovéstrategieproboj protiterorismu.stěžejnímprvkemevropskéhopřístupubuderovněžpokračujícívysokývýznam přikládanýbojiprotiterorismuvdialogusklíčovýmipartnerskýmizeměmivčetněusa. 5. Vzhledemktomu,žesoučasnémezinárodníteroristickéhrozbypostihujímnohočástísvěta mimoeuamajívnichrovněžsvékořeny,budemítzásadnívýznamspolupráceaposkytování přednostnípomocitřetímzemím,včetnězemíseverníafriky,blízkéhovýchoduajihovýchodní Asie.Významnýmiprvkystrategie,jakožtosoučástidialoguaspojenectvímezikulturami, víramiacivilizacemi,vzájmuřešenímotivačníchastrukturálníchfaktorůvedoucích kradikalizaci,budeúsilíořešeníkonfliktůapodporařádnésprávyvěcíveřejných ademokracie. PŘEDCHÁZET 6. Abysepředešlotomu,žeselidébudouuchylovatkterorismuazamezilosetakvznikunové generaceteroristů,euschválilakomplexnístrategiiaakčníplánprobojprotiradikalizaci anáboruteroristů.tatostrategiejezaměřenánapotíráníradikalizaceanáborudoteroristických skupinjakojealfkajdáadalšískupiny,kterésejíinspirují,neboťtentodruhterorismu vsoučasnédoběpředstavujeprouniijakoceleknejvětšíhrozbu. 7. Terorismusnemůžebýtnikdyospravedlněn.Proteroristickéčinyneexistujeomluvanebo beztrestnost.drtivávětšinaevropanů,bezohledunajejichvíru,odmítáextrémistickéideologie. Dokonceimezimalýmpočtemtěch,kteřítutoideologiivyznávají,sekterorismuuchylujejen několikjednotlivců.rozhodnutízapojitsedoterorismujeindividuálnízáležitostí,ikdyž důvody,kterézatakovýmrozhodnutímstojí,jsoučastoobdobné.musímeurčitmetody, propaganduapodmínky,kterélidikterorismupřivádí,abojovatprotinim /4/05REV4 jpl/jpl/kn 7

8 8. Bojprotiradikalizacianáboruteroristůjevýzvoupředevšímpročlenskéstáty,ato nacelostátní,regionálníimístníúrovni.práceeuvtétooblasti,včetněpříspěvkuevropské komise,všakmůžeposkytnoutvýznamnýrámecnapomáhajícíkoordinacivnitrostátníchpolitik, sdíleníinformacíaurčováníosvědčenýchpostupů.řešenítétovýzvynicméněpřesahujemoc vládsamotnýchabudevyžadovatplnézapojenívšechobyvatelevropyimimoni. 9. Abysejednotlivecmohlzapojitdoterorismu,musípodniknouturčitékroky.Globalizace doznačnémíryzvýšilamožnostuvádětmyšlenkydopraxe:snadnécestování,převáděnípeněz akomunikacefvčetněkomunikacepřesinternetfznamenajíjednoduššípřístupkradikálním myšlenkámavýcviku.tentotypchovánímusímeumětrozeznat,atonapříkladspomocí preventivnípolicejníprácevkomunitě(communitypolicing)asledovánícestdooblastí konfliktů.rovněžjetřebatomutochovánízamezit,ato:omezenímčinnostiosob,kteřísena radikalizacipodílejí,předcházenímpřístupukteroristickémuvýcviku,zavedenímsilného právníhorámcezaúčelempředcházenípodněcováníanáboruapřezkoumánímzpůsobů,jak narušitnáborteroristůpřesinternet. 10.Šířenízvláštníhoextrémistickéhosvětovéhonázoruvedejednotlivcektomu,abyuznávalinásilí aospravedlňovaliho.napříkladvsouvislostisposlednívlnouterorismuspočívájádrotéto otázkyvpropagandě,kterázkresleněpopisujekonfliktyvesvětějakoúdajnýdůkazstřetumezi západnímsvětemaislámem.křešenítěchtootázekpotřebujeme,abyhlasyvětšinovéhoproudu převažovalynadnázoryextrémistů,atoprostřednictvímzapojeníobčanskéspolečnosti anáboženskýchskupin,kteréodmítajíšířitmyšlenkyteroristůaextrémistů,ježpodněcujík násilí.jetřebaúčinnějipředávatnaševlastníposelstvívedoucíkezměněvnímánívnitrostátních aevropskýchpolitik.musímerovněžzajistit,abychomvrámcinašichvlastníchpolitik neprohlubovalirozdělení.topodpoříizavedeníneutrálníslovnízásobyproprojednávánítěchto otázek /4/05REV4 jpl/jpl/kn 8

9 11.Různépodmínkyvespolečnostimohouvytvořitprostředí,vekterémmohoubýtlidé kradikalismunáchylnější.mezitytopodmínkypatříslabávládaneboautokratickýstylvládnutí, rychlá,aleneřízenámodernizace,nedostatekpolitickýchaekonomickýchvyhlídek avzdělávacíchpříležitostí.vrámciuniesevětšinatěchtofaktorůobvyklenevyskytuje, nicméněvrámcijednotlivýchvrstevobyvatelstvasemohouobjevit.zaúčelempotíránítěchto podmínekmimouniimusímeještědůraznějiprosazovatřádnousprávuvěcíveřejných,lidská práva,demokracii,jakoživzděláváníahospodářskouprosperitu,azapojovatsedořešení konfliktů.vrámciuniesemusímerovněžzaměřitnapřípadnénerovnostiadiskriminacia podporovatmezikulturnídialogapřípadnědlouhodobézačlenění. 12.Radikalizaceanáborjsoumezinárodnímjevem.Namnohýchčinnostechmůžemepracovat snašimizámořskýmipartnery,býtjimnápomocnívbojiprotiradikalizacivčetněspolupráce aprogramůnapodporusetřetímizeměmi,jakožiprácevrámcimezinárodníchorganizací. 13.Klíčovépriorityprooblast Předcházet : vytvořitspolečnépostupyzaúčelemrozeznáváníapotíráníproblémovéhochování, zejménazneužíváníinternetu; řešitpodněcováníanáborzejménavklíčovýchprostředích,napříkladvevěznicích, vrámcináboženskéhovzděláváníabohoslužeb,zvláštěprostřednictvímuplatňování právníchpředpisů,kterétutočinnoststavímimozákon; vytvořitmediálníakomunikačnístrategii,kterálépeosvětlípolitikyeu; prosazovatřádnousprávuvěcíveřejných,demokracii,vzděláváníahospodářskou prosperituprostřednictvímpodpůrnýchprogramůspolečenstvíačlenskýchstátů; rozvíjetmezikulturnídialoguvnitřivněunie; vytvořitneutrálníslovnízásobuproprojednávánítěchtootázek; pokračovatvevýzkumu,sdíleníanalýzazkušenostízaúčelemlepšíhoporozumění těmtootázkámarozvojpolitickýchreakcí /4/05REV4 jpl/jpl/kn 9

10 CHRÁNIT 14.Klíčovousoučástístrategieprobojprotiterorismujeochrana.Musímeposílitobranuklíčových cílů,atosníženímjejichzranitelnostivůčiútokůmaomezenímvýslednéhodopaduútoku. 15.Členskéstátymajízazlepšováníochranyklíčovýchcílůhlavníodpovědnost,vzájemná propojenostzabezpečeníhranic,dopravyadalšíchpřeshraničníchinfrastrukturvšakvyžaduje společnouefektivníčinnosteu.voblastech,kdeexistujestupeňbezpečnostníchrežimůeu, jakojezabezpečeníhranicadopravy,hrajeeuaevropskákomisezvlášťdůležitourolive zvyšovánístandardů.dalšíprácemezičlenskýmistátyzapodporyevropskýchorgánůposkytne důležitýrámec,vekterémbudoučlenskéstátyschopnykoordinovatsvépolitiky,sdílet informaceoreakcíchnavnitrostátníúrovni,určovatosvědčenépostupyapracovatspolečněna rozvojinovýchpodnětů. 16.Jetřebazvýšitochranunašichvnějšíchhranic,abychomznámýmteroristůmnebopodezřelým osobámznesnadnilivstupačinnostnaúzemíeu.zlepšenítechnologiívoblastizískávání avýměnyúdajůocestujících,včetněbiometrickýchúdajůvdokladechtotožnostiavcestovních dokladech,zvýšíúčinnostochranyhranicaposkytnenašimobčanůmvětšíjistotu.evropská agenturaproochranuvnějšíchhranic(frontex)budehrátrolivposkytováníhodnocenírizik, vrámcisnahyoposíleníkontrolyaostrahynavnějšíchhranicícheu.zřízenívízového informačníhosystémuadruhégeneraceschengenskéhoinformačníhosystémuzajistí,ženaše orgánybudoumocisdíletinformaceapřistupovatknimavpřípaděpotřebybudoumociodepřít vstupdoschengenskéhoprostoru. 17.Musímetakéspolečněpracovatnazvyšovánístandardůvoblastizabezpečenídopravy.Musíme zvýšitochranuletišť,námořníchpřístavůaujednáníoochraněletadelzaúčelemodrazení teroristůodútokůařešenízranitelnostivrámcidomácíchazámořskýchpřepravníchoperací. Tatoopatřeníbudouzaloženanaspojeníkonkrétníchhodnoceníhrozbyazranitelnosti, 14469/4/05REV4 jpl/jpl/kn 10

11 prováděníschválenýchprávníchpředpisůeuoleteckéanámořníbezpečnostianadohodě orevidovanýchprávníchpředpisecheuvoblastileteckébezpečnosti.existujerovněžprostor prospolečnouprácinazvýšenízabezpečenísilničníaželezničnídopravy.politikaeuvoblasti výzkumuavývoje,včetněprogramůkomisenavýzkumavývoj,bymělanadálezačleňovat výzkumtýkajícísebezpečnostidokontextuterorismu,zaúčelempodporyčinnostivevšech těchtooblastech. 18.Snižovánízranitelnostievropskékritickéinfrastrukturyvůčifyzickýmaelektronickýmútokům mázásadnívýznam.zaúčelemdalšíhozvýšenínašíochranyjsmesedohodlinazavedení pracovníhoprogramuzaměřenéhonazlepšeníochranykritickéinfrastrukturyvevropě.naše prácebudeinadálesměřovatktomutocíliarozvíjetpřístupzohledňujícíveškerárizika,který pokládáteroristickouhrozbuzaprioritu. 19.Rovněžmusímezajistit,abynašespolečnápráce,azejménavýzkumnéúsilíEU,přispěly krozvojimetodikyproochranumístsvelkoukoncentracílidíajinýchsnadnozranitelnýchcílů předútoky. 20.Namezinárodníúrovnimusímespolupracovatspartneryamezinárodnímiorganizacemi voblastibezpečnostidopravy,jakoživzájmunešířeníchemického,biologického, radiologickéhoajadernéhomateriáluaručníchpalnýchzbraníalehkýchzbraní,aposkytovat technickoupomocpřiochraněbezpečnostiprioritnímtřetímzemímjakosoučástnašichširších programůtechnicképomoci. 21.Klíčovépriorityvoblasti Chránit : zasaditseozlepšenízabezpečenípasůeuprostřednictvímzaváděníbiometrie; zříditvízovýinformačnísystém(vis)adruhougeneracischengenskéhoinformačního systému(sisii); vypracovatprostřednictvímfrontexuúčinnouanalýzuriziknavnějšíchhranicícheu; provádětschválenéspolečnénormyvoblastibezpečnosticivilníholetectví,zabezpečení přístavůanámořníbezpečnosti; schválitevropskýprogramnaochranukritickéinfrastruktury; lépevyužívatvýzkumnéčinnostinaúrovnieuanaúrovnispolečenství /4/05REV4 jpl/jpl/kn 11

12 PRONÁSLEDOVAT 22.Budemedáleposilovataplnitnašezávazkyzaúčelemnarušováníteroristickéčinnosti apřeshraničníhopronásledováníteroristů.našímcílemjeztěžovatplánováníteroristů, narušovatjejichsítěačinnostosobprovádějícíchnáborkterorismu,zastavitfinancování teroristůajejichpřístupkútočnémumateriáluapostavitjepředsoudzasoučasnéhododržování lidskýchprávamezinárodníhopráva. 23.JakbylodohodnutovHaagskémprogramu,přiochraněnárodníbezpečnostisečlenskéstáty rovněžzaměřínaochranuuniejakocelku.uniepodpoříúsilíčlenskýchstátůnarušovat terorismuspodporouvzájemnévýměnyinformacíazpravodajství,poskytnutímspolečných analýzhrozebaposílenímoperativníspolupráceorgánůčinnýchvtrestnímřízení. 24.Příslušnéorgánynavnitrostátníúrovnimusímítkdispozicinezbytnénástrojekzískávání aanalýzezpravodajstvíakdalšímupronásledováníavyšetřováníteroristů,cožpočlenských státechvyžadujepřípadnouaktualizacijejichpolitickéodezvyajejichprávníchpředpisů. Vtomtoohledujenašímspolečnýmcílemjednatnazákladědoporučenízískanýchběhem procesuvzájemnéhohodnoceníeuaplnětatodoporučenízohlednit.členskéstátypředloží zprávu,jakzlepšilysvévnitrostátníschopnostiasystémysohledemnatatodoporučení. 25.Rozvojspolečnéhochápáníhrozebjezásadníprorozvojspolečnýchpolitik,kterénahrozby reagují.hodnoceníspolečnéhosituačníhostřediskazaloženánapříspěvcíchvnitrostátních bezpečnostníchazpravodajskýchagenturaeuropolubymělydálpředstavovatúdaje,okterése budouopíratrozhodnutívrámciceléhospektrapolitikeu /4/05REV4 jpl/jpl/kn 12

13 26.Nástrojejakonapříkladevropskýzatýkacírozkazdokazujísvojidůležitostpřipřeshraničním pronásledováníavyšetřováníteroristů.nyníjetřebasepřednostněvěnovatdalšímpraktickým opatřenímazavésttakdopraxezásaduvzájemnéhouznávánísoudníchrozhodnutí.klíčovým opatřenímjeevropskýdůkaznípříkaz,kterýčlenskýmstátůmumožnízískatodkudkolivzeu důkaznapomáhajícíteroristyusvědčit.členskéstátybyrovněžmělydálzlepšovatpraktickou spolupráciavýměnuinformacímezipolicejnímiasoudnímiorgány,zejménaprostřednictvím EuropoluaEurojustu.Dálebymělybýtvpřípaděpotřebyustanovenyspolečnévyšetřovací týmyzaúčelempřeshraničníhovyšetřování.důležitébudehodnoceníprováděníprávních předpisů,okterésebudeopíratdalšípráce,ačlenskéstátybymělyzajistitprovádění schválenýchevropskýchopatření,jakožiratifikacipříslušnýchmezinárodníchsmluvaúmluv, azabezpečittakvhodnoulegislativníreakcinatutohrozbu. 27.Důležitýmkrokempřipřechoduodpolitikyadhocksystematicképolicejníspoluprácibude rozvojauvedenídopraxezásadydostupnostiinformacíovymáhánípráva.mimotobyvývoj novýchitsystémů,jakonapříkladvízovýinformačnísystémanovágeneraceschengenského informačníhosystému,mělumožnit,zasoučasnéhozajištěníochranyúdajů,lepšípřístuporgánů odpovědnýchzavnitřníbezpečnostarozšířittakdatabáziinformací,kterémajítytoorgány kdispozici.rovněžbysemělozvážitvytvořeníspolečnýchpřístupůkesdíleníinformací opotenciálníchteroristechaoosobáchvyhoštěnýchzdůvodůtrestnýchčinůsouvisejících sterorismem. 28.Teroristémusíbýtrovněžzbaveniprostředků,kterýmiútočí,aťužpřímo(např.zbraně avýbušniny)nebonepřímo(např.falešnédokladyumožňujícítajnépřesunyamístapobytu). Jejichschopnosttajněkomunikovataplánovatbymělabýtnarušenaprostřednictvímopatření, meziněžpatříuchovávánítelekomunikačníchúdajů.rovněžmusíbýtvrámcimožností odříznutiodpříležitostí,kterénabízíinternetvoblastikomunikaceašířenítechnickýchznalostí souvisejícíchsterorismem /4/05REV4 jpl/jpl/kn 13

14 29.Vytvářetprostředínepříznivéproteroristickoučinnostznamenátakévypořádatse sfinancovánímteroristů.eujižzavedladopraxeopatřeníozmrazeníaktivteroristů.další etapoujeprováděníprávníchpředpisůeuopranípenězapřevodechhotovostiaschválení dalšíchkrokůkzamezení(elektronických)převodůpenězteroristy.dálezůstáváprioritou vypořádatsesezneužívánímneziskovéhosektoru.musímerovněžzajistit,abyfinanční vyšetřováníbylonedílnousoučástívšechvyšetřováníterorismu.tatoadalšíopatření,která vycházejízdoporučenípracovnískupinyprofinančníopatření,tvořísoučástkomplexní strategieeuprobojprotifinancováníterorismu.vsoučasnédoběprobíhápřezkumvýsledků EUvoblastibojeprotifinancováníterorismu,abybylazajištěnaaktuálnostnašehopřístupu. 30.MnohoteroristickýchhrozebvEvropěmákořenymimoEU.Oblast Pronásledovat musímít prototakécelosvětovýrozměr.eubudepracovatnaposílenímezinárodníhokonsensu prostřednictvímorganizacespojenýchnárodůadalšíchmezinárodníchsubjektůa prostřednictvímdialoguadohod(obsahujícíchustanoveníobojiprotiterorismu)sklíčovými partneryabudepracovatnadosaženídohodyoobecnéúmluvěosnprotiterorismu.prioritním zemímbudevkoordinacispracídalšíchdárcůposkytnutapodporanapomáhajícízavéstvtěchto zemíchnezbytnémechanismyprorozbíjeníterorismuaprovádětje. 31.Klíčovépriorityvoblasti Pronásledovat : posílitvnitrostátníschopnostivoblastibojeprotiterorismu,sohledemnadoporučení vzešlázevzájemnéhohodnocenívnitrostátníchprotiteroristickýchopatření; plněvyužíteuropolaeurojustkusnadněnípolicejníasoudníspolupráceanadále začleňovatposouzeníhrozebzpracovanýchspolečnýmsituačnímstřediskemdotvorby politikybojeprotiterorismu; dálerozvinoutvzájemnéuznávánísoudníchrozhodnutí,včetněprostřednictvímpřijetí evropskéhodůkazníhopříkazu; zajistitplnéprováděníahodnocenístávajícíchprávníchpředpisů,jakožiratifikaci příslušnýchmezinárodníchsmluvaúmluv; rozpracovatzásadudostupnostiinformacíovymáhánípráva; vypořádatsespřístupemteroristůkezbranímavýbušninám,odsložekproamatérsky vyráběnévýbušninypochemický,biologický,radiologickýajadernýmateriál; 14469/4/05REV4 jpl/jpl/kn 14

15 vypořádatsesfinancovánímterorismu,včetněprostřednictvímprováděníschválených právníchpředpisů,prácenapředcházenízneužíváníneziskovéhosektoruapřezkumem celkovýchvýsledkůeuvtétooblasti; poskytovattechnickoupomoczaúčelemzvýšeníschopnostíprioritníchtřetíchzemí. REAGOVAT 32.Nemůžemesnížitrizikoteroristickýchútokůnanulu.Pokudseteroristickéhrozbyobjeví, musímebýtschopnijeřešitauznat,žeútokymohoumítdopadyizahranicemieu.reakce naútokbudečastopodobná,aťsejednáoudálostpřírodní,technologickounebozpůsobenou člověkem,ztohodůvodumohoubýtzavedenésystémyreakcíurčenékezvládánínásledků přírodníchkatastrofvyužityrovněžkezmírněnídopadůnaobčanypoteroristickémútoku.naše reakcenatakovouudálostbymělaplněvyužítstávajícíchstruktur,včetněmechanismucivilní ochrany,kterýeuvyvinulavreakcinadalšízávažnéevropskéamezinárodníkrize,atato reakcebymělabýtkoordinovánasčinnostídalšíchzapojenýchmezinárodníchorganizací. 33.Vpřípaděútokuspřeshraničnímidopadybudetřebarychlesdíletoperačníapolitické informace,koordinovatmédiaavzájemnouoperativnípodporu,svyužitímvšechdostupných prostředkůvčetněvojenskýchzdrojů.proúčinnouaefektivníreakcibuderovněžzásadní, nakolikjeeuschopnápřijmoutsoudržnéaspolečnéopatření.vypracováníkoordinačních opatřeníeupropřípadkrize,podpořenénezbytnýmioperačnímipostupy,napomůžekzajištění soudržnostireakceeunateroristickéútoky. 34.Připoskytovánínouzovéreakcenateroristickýútokmajíčlenskéstátynasvémúzemívedoucí roli.nicméněstálezůstávápotřebazajistit,abyeubylaschopnaspolečněazapodpory evropskýchorgánůvčetněkomisesolidárněreagovatnaextrémněnaléhavousituaci,kteráby mohlapřevyšovatzdrojejedinéhočlenskéhostátuavytvářettakzávažnérizikoprocelouunii. Přizajišťovánítohotoopatřeníjedůležitépřezkoumatarevidovatsoučasnýrámecvzájemné podporyfmechanismuscivilníochranyspolečenství /4/05REV4 jpl/jpl/kn 15

16 35.RozvojsystémuhodnoceníschopnostízaloženéhonaposouzenírizikaFzaměřitsenapřípravu naudálostí,jejichžvýskytjepovažovánzanejpravděpodobnějšíajejichždopadbybyl nejzávažnějšífumožníčlenskýmstátůmrozvinoutsvéschopnostireagovatnamimořádnou událost.tutoprácidoplňujesdílenádatabázeeuuvádějícízdrojeaprostředky,kterýmiby členskéstátymohlypřispětkřešenítěchtoudálostívjinýchčlenskýchstátechnebovzámoří. 36.Solidarita,podporaaodškodněníobětíterorismuajejichrodintvořínedílnousoučástreakce naterorismusnavnitrostátníievropskéúrovni.členskéstátybymělyzajistitdostupnost přiměřenéhoodškodněníobětí.evropskákomisečlenskýmstátůmumožní,prostřednictvím sdíleníosvědčenýchpostupůovnitrostátníchopatřeníchaposílenímkontaktůmezinárodními asociacemiobětíterorismu,abypodniklykrokykposkytnutípodporytěm,kteříbyli teroristickýmiútokynejvícepostiženi. 37.NamezinárodníúrovnijetřebaposkytnoutpomocobčanůmEUvetřetíchzemíchachránitnaše civilníavojensképrostředkyzapojenédooperacíeuprořešeníkrizíanapomáhatjim.rovněž bychommělizajistit,abynašeprácenařešenínásledkůkatastrofbylaúzcekoordinovánase souvisejícípracímezinárodníchorganizací,zejménaorganizacespojenýchnárodů.konečně technickápomocposkytovanáeuprioritnímtřetímzemímbudemusetbrátvpotazpomocpři zvládánínásledkůteroristickýchútoků. 38.Klíčovépriorityvoblasti Reagovat : schválitkoordinačníopatřeníeupropřípadkrizeapodpůrnéoperativnípostupyprotato opatření; revidovatprávnípředpisyomechanismucivilníochranyspolečenství; rozvinouthodnocenírizikjakonástroj,nakterémjezaloženébudováníkapacitreakcena útok; zlepšitkoordinacismezinárodnímiorganizacemivoblastiřízeníreakcenateroristické útokyajinékatastrofy; sdíletosvědčenépostupyarozvíjetpřístupykposkytovánípomociobětemteroristických činůajejichrodinám /4/05REV4 jpl/jpl/kn 16

17 DEMOKRATICKÁODPOVĚDNOST 39.Evropskáradakaždýchšestměsícůpřezkoumápokrokvprováděnístrategie. 40.JednouzaobdobíkaždéhopředsednictvíapředpřezkumempokrokuEvropskouradouse uskutečnípolitickýdialognavysokéúrovniobojiprotiterorismumeziradou,evropskou komisíaevropskýmparlamentem,abyuvedenétřiorgánymohlyspolečněposouditdosažený pokrokapodpořittransparentnostavyrovnanostpřístupueu. 41.Tatostrategiebudedoplněnapodrobnýmakčnímplánem,kterýbudeobsahovatvšechna příslušnáopatřenívrámcivšechčtyřoblastítétostrategie.to,spoluspravidelnýmhodnocením aaktualizacemipředkládanýmiprotiteroristickýmkoordinátoremaevropskoukomisí,umožní Výborustálýchzástupcůpravidelněsledovatpodrobnýpokrok. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 14469/4/05REV4 jpl/jpl/kn 17

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte I Úvod 1. Úmluva o právech dítěte je smlouvou v oblasti lidských práv, kterou ratifikoval největší počet zemí v historii. Spolu se dvěma opčními

Více

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Podpora politik k dosažení cíle: Národní přímá opatření jednotlivé členské státy Strukturální

Více

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský kontext přípravy pravy budoucího období Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj 1 Páté Kohezní fórum Konalo se v Bruselu 31. ledna

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY S160/06 VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY Dokument Komise a generálního tajemníka, vysokého představitele určený pro zasedání Evropské rady ČELIT VNĚJŠÍM ENERGETICKÝM RIZIKŮM EU

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2015(INI) 26. 3. 2010. Žurnalistika a nová média vytváření evropské veřejné sféry (2010/2015(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2015(INI) 26. 3. 2010. Žurnalistika a nová média vytváření evropské veřejné sféry (2010/2015(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro kulturu a vzdělávání 26. 3. 2010 2010/2015(INI) NÁVRH ZPRÁVY Žurnalistika a nová média vytváření evropské veřejné sféry (2010/2015(INI)) Výbor pro kulturu a vzdělávání

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 11.3.2014 COM(2014) 154 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Otevřená a bezpečná Evropa: cesta

Více

JANOŠKOVÁ Petra HAL9000 Sprl Brusel 46, Boulevard de la Cambre 46 B1000 Brussels (B) Ekonom, specialista na mezinárodní politiku a diplomacii

JANOŠKOVÁ Petra HAL9000 Sprl Brusel 46, Boulevard de la Cambre 46 B1000 Brussels (B) Ekonom, specialista na mezinárodní politiku a diplomacii E V R O P S K Ý F O R M U L Á Ř Ž I V O T O P I S U OSOBNÍ INFORMACE Jméno Společnost Adresa Pozice JANOŠKOVÁ Petra HAL9000 Sprl Brusel 46, Boulevard de la Cambre 46 B1000 Brussels (B) Ekonom, specialista

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie

Strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie CS Strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie Směrem k evropskému modelu bezpečnosti BŘEZEN 2010 Upozornění Toto znění, přijaté Radou pro spravedlnost a vnitřní věci na zasedání ve dnech 25. a 26. února

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2010 KOM(2010) 722 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Posouzení v polovině období akčního plánu Evropského konsensu o humanitární pomoci

Více

ZELENÁ KNIHA. Učiňme z problémů výhody: na cestě ke společnému strategickému rámci pro financování výzkumu a inovací v EU

ZELENÁ KNIHA. Učiňme z problémů výhody: na cestě ke společnému strategickému rámci pro financování výzkumu a inovací v EU CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.2.2011 KOM(2011) 48 v konečném znění ZELENÁ KNIHA Učiňme z problémů výhody: na cestě ke společnému strategickému rámci pro financování výzkumu a inovací v EU CS

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

NÁVRH PROGRAMU Aktivní tlumočení během plenárních setkání: EN, FR, DE, CZ, ES, IT, ROM, RU, SV

NÁVRH PROGRAMU Aktivní tlumočení během plenárních setkání: EN, FR, DE, CZ, ES, IT, ROM, RU, SV Evropská konference EPSU o zdraví 2011: Evropeizace zákonů o zdravotnictví a systémů zdravotní péče a společné problémy pracovníků ve zdravotnictví 18. a 19. října 2011, Hotel RIN, Bukurešť NÁVRH PROGRAMU

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014).

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014). EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CO"CL 2 PRŮVOD"Í POZ"ÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Rady Příjemce : Delegace Předmět : EVROPSKÁ RADA 26. a 27. ČERV"A 2014 ZÁVĚRY

Více

EVROPSKÁ KOMISE. VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2015 2020

EVROPSKÁ KOMISE. VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2015 2020 EVROPSKÁ KOMISE VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2015 2020 1. Úvod Tato zvláštní výzva vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk V říjnu 2011 zveřejnila Evropská komise návrhy Nařízení pro období 2014-20, z nichž jsou pro metodu LEADER na venkově relevantní zejména: návrh Nařízení o společných

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné)

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) 31.7.2006 L 210/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES)

Více

Aktualizace OBECNÝCH ZÁSAD EU TÝKAJÍCÍCH SE DĚTÍ A OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ

Aktualizace OBECNÝCH ZÁSAD EU TÝKAJÍCÍCH SE DĚTÍ A OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ Aktualizace OBECNÝCH ZÁSAD EU TÝKAJÍCÍCH SE DĚTÍ A OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ I. DĚTI A OZBROJENÉ KONFLIKTY 1. Jen v posledním desetiletí si ozbrojené konflikty podle odhadů vyžádaly životy více než dvou miliónů

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU Anna Teličková Ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky SVĚTOVÁ OBCHODNÍ ORGANIZACE (WTO) mnohostranný obchodní systém WTO je i základem SOP EU WTO významná

Více

7. funkční období M 042 / 07

7. funkční období M 042 / 07 M 042 / 07 7. funkční období M 042 / 07 Návrh rámcového rozhodnutí Rady o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterým se zrušuje rámcové rozhodnutí

Více

Změny oproti revidovaným verzím (korigendům), které Komise předložila dne 14. března 2012, jsou zvýrazněny tučně.

Změny oproti revidovaným verzím (korigendům), které Komise předložila dne 14. března 2012, jsou zvýrazněny tučně. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 20. dubna 2012 (23.04) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2011/0276 (COD) 2011/0273 (COD) 8207/12 ADD 3 REV 2 FSTR 26 FC 17 REGIO 39 SOC 240 AGRISTR 40 PECHE 103 CADREFIN 165

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Hodnocení strategie udržitelného rozvoje.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Hodnocení strategie udržitelného rozvoje. KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.12.2005 KOM(2005) 658 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Hodnocení strategie udržitelného rozvoje Akční platforma CS CS SDĚLENÍ

Více