STRATEGIE EVROPSKÉUNIE PROBOJPROTITERORISMU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGIE EVROPSKÉUNIE PROBOJPROTITERORISMU"

Transkript

1 ConseilUE PUBLIC

2 STRATEGIE EVROPSKÉUNIE PROBOJPROTITERORISMU PŘEDCHÁZET CHRÁNIT PRONÁSLEDOVATREAGOVAT StrategickýzávazekEvropskéunie: Celosvětověbojovatprotiterorismuasoučasnědodržovatlidskápráva, učinit Evropubezpečnější,umožnitjejímobčanůmžítvprostorusvobody,bezpečnostipráva 14469/4/05REV4 jpl/jpl/kn 2

3 StrategieEU probojprotiterorismuobsahujevsouladusjejími strategickýmizávazkyčtyřioblastičinnosti: STRATEGICKÝ ZÁVAZEK Celosvětověbojovatprotiterorismuadodržovatlidskápráva, učinitevropubezpečnější,umožnitjejímobčanůmžítvprostorusvobody,bezpečnostiapráva PŘEDCHÁZET CHRÁNIT PRONÁSLEDOVAT REAGOVAT Předcházettomu,abyse lidéuchylovali kterorismu,ato prostřednictvím řešenífaktorůnebo základníchpříčin, kterémohouvést kradikalizaciaknáboru vevropěavesvětě. Chránitobčanya infrastrukturuasnížitnaši zranitelnostvůčiútokům, včetněprostřednictvím posílenízabezpečení hranic,dopravnía kritickéinfrastruktury. Pronásledovatavyšetřovat teroristypřeshraničně a celosvětovězaúčelem narušitplánování,přesuny akomunikaciazaúčelem rozbíjetpodpůrnésítě; přerušitfinancovánía přístupkútočnému materiálu,apostavit teroristypředsoud. Připravitsevduchu solidaritynazvládánía minimalizacinásledků teroristickéhoútoku prostřednictvímschopnosti vypořádatsesdůsledky, skoordinacíreakcea spotřebamiobětí /4/05REV4 jpl/jpl/kn 3

4 ČlenskéstátymajívbojiprotiterorismuhlavníodpovědnostaEUmůže přidathodnotučtyřmihlavnímizpůsoby: EVROPSKÁUNIE PŘIDÁVÁHODNOTU POSÍLENÍM VNITROSTÁTNÍCH SCHOPNOSTÍ PODPOROU EVROPSKÉ SPOLUPRÁCE ROZVOJEM SPOLEČNÝCH SCHOPNOSTÍ PODPOROU MEZINÁRODNÍHO PARTNERSTVÍ Využíváníosvědčených postupůasdíleníznalostí azkušenostízaúčelem zlepšenívnitrostátních schopnostíterorismu předcházet,chránitse protiněmu,pronásledovat jehopachateleareagovat naněj,včetně prostřednictvím zlepšenéhozískávánía analýzyinformacía zpravodajství Pracovatspolečněvzájmu bezpečnéhosdílení informacímezičlenskými státyaorgány.zavésta vyhodnotitmechanismy usnadněníspolupráce, včetněspoluprácemezi policejnímiasoudními orgány,atopřípadně prostřednictvímprávních předpisů ZajistitnaúrovniEU schopnostporozumět teroristickýmhrozbáma vytvořitspolečnoupolitiku reakcenatytohrozby,co nejlépevyužítmožností subjektůeu,včetně Europolu,Eurojustu, Frontexu,MICaSitCenu Spolupracovatsdalšími stranaminadrámeceu, zejménasorganizací spojenýchnárodů, dalšímimezinárodními organizacemiaklíčovými třetímizeměmi, prohlubovatmezinárodní konsensus,budovat schopnostiaposilovat spoluprácivoblastiboje protiterorismu PRŮŘEZOVÉ PŘÍSPĚVKY PŘEDCHÁZET CHRÁNIT PRONÁSLEDOVAT REAGOVAT 14469/4/05REV4 jpl/jpl/kn 4

5 EU bymělaprosazovatsvécíledemokratickýmaodpovědnýmzpůsobem. Základembudoupolitickýdohlednadstrategiíajejípravidelnésledování: EVROPSKÁRADA:POLITICKÝDOHLED POLITICKÝDIALOG NAVYSOKÉÚROVNIZAMĚŘENÝNABOJPROTITERORISMU RADA 6 EVROPSKÝ PARLAMENT6 KOMISE Zasedáníběhem každéhopředsednictvíza účelemzajištění interinstitucionálního řízení Sledovánípokrokuvprovádění strategie COREPEREM spravidelnýmhodnocenímaaktualizacemi protiteroristického koordinátora a Komise PŘEDCHÁZET CHRÁNIT PRONÁSLEDOVAT REAGOVAT 14469/4/05REV4 jpl/jpl/kn 5

6 STRATEGIEEUPROBOJPROTITERORISMU PŘEDCHÁZET CHRÁNIT PRONÁSLEDOVAT REAGOVAT STRATEGICKÝZÁVAZEK Celosvětověbojovatprotiterorismu,dodržovatlidskáprávaaučinitEvropubezpečnější, umožnitjejímobčanůžítvprostorusvobody,bezpečnostiapráva ÚVOD 1. Terorismusjehrozbouprovšechnystátyavšechnynárody.Představujevážnouhrozbupronaši bezpečnost,hodnotynašichdemokratickýchspolečnostíaprávasvobodnašichobčanů, zejménaprostřednictvímbezohlednýchčinůnamířenýchprotinevinnýmlidem.terorismusje zločinazažádnýchokolnostíjejnenímožnéospravedlnit. 2. EvropskáUniejestáleotevřenějšíoblastí,vekteréjsouvnitřníavnějšíhlediskabezpečnosti úzcepropojena.jeprostoremzvyšujícísevzájemnépropojenosti,kterýumožňujevolnýpohyb osob,myšlenek,technologiíazdrojů.tohotoprostředíteroristézneužívajíkesledovánísvých cílů.vtétosouvislostijeprobojprotiterorismunezbytnéspojenéaspolečnéevropskéopatření vduchusolidarity. 3. ČtyřipilířeStrategieEUprobojprotiterorismuFpředcházet,chránit,pronásledovatareagovatF představujíkomplexníapřiměřenouodpověďnamezinárodníteroristickouhrozbu.kezmírnění hrozbyterorismuanašízranitelnostivůčiútokůmjezapotřebívrámcitétostrategiepracovat navnitrostátní,evropskéamezinárodníúrovni.strategiestanovujenašecílekpředcházení novýchnáborůteroristů,klepšíochraněmožnýchcílů,kpronásledováníavyšetřováníčlenů stávajícíchsítíazlepšenínašíschopnostireagovatnateroristickéútokyazvládatjejich následky.tatostrategiepředstavujedalšífázipracovníhoprogramustanovenéhozasedáním Evropskéradyvbřeznuroku2004poútocíchvMadridu /4/05REV4 jpl/jpl/kn 6

7 4. Tytočtyřipilířeunijnístrategiespojujejedenspolečnýrys,atímjeúlohaUnievesvětě.Jak stanovujeevropskábezpečnostnístrategie,evropskáunieprostřednictvímsvévnějšíčinnosti přebíráodpovědnostzapříspěvekkeglobálníbezpečnostiakbudováníbezpečnějšíhosvěta. JednánímprostřednictvímOSNadalšíchmezinárodníchorganizacíavespojenísnimiUnie pracujenabudovánímezinárodníhokonsensuapodporujemezinárodnínormyvoblastiboje protiterorismueubudepodporovatúsilívrámciosnovytvořenícelosvětovéstrategieproboj protiterorismu.stěžejnímprvkemevropskéhopřístupubuderovněžpokračujícívysokývýznam přikládanýbojiprotiterorismuvdialogusklíčovýmipartnerskýmizeměmivčetněusa. 5. Vzhledemktomu,žesoučasnémezinárodníteroristickéhrozbypostihujímnohočástísvěta mimoeuamajívnichrovněžsvékořeny,budemítzásadnívýznamspolupráceaposkytování přednostnípomocitřetímzemím,včetnězemíseverníafriky,blízkéhovýchoduajihovýchodní Asie.Významnýmiprvkystrategie,jakožtosoučástidialoguaspojenectvímezikulturami, víramiacivilizacemi,vzájmuřešenímotivačníchastrukturálníchfaktorůvedoucích kradikalizaci,budeúsilíořešeníkonfliktůapodporařádnésprávyvěcíveřejných ademokracie. PŘEDCHÁZET 6. Abysepředešlotomu,žeselidébudouuchylovatkterorismuazamezilosetakvznikunové generaceteroristů,euschválilakomplexnístrategiiaakčníplánprobojprotiradikalizaci anáboruteroristů.tatostrategiejezaměřenánapotíráníradikalizaceanáborudoteroristických skupinjakojealfkajdáadalšískupiny,kterésejíinspirují,neboťtentodruhterorismu vsoučasnédoběpředstavujeprouniijakoceleknejvětšíhrozbu. 7. Terorismusnemůžebýtnikdyospravedlněn.Proteroristickéčinyneexistujeomluvanebo beztrestnost.drtivávětšinaevropanů,bezohledunajejichvíru,odmítáextrémistickéideologie. Dokonceimezimalýmpočtemtěch,kteřítutoideologiivyznávají,sekterorismuuchylujejen několikjednotlivců.rozhodnutízapojitsedoterorismujeindividuálnízáležitostí,ikdyž důvody,kterézatakovýmrozhodnutímstojí,jsoučastoobdobné.musímeurčitmetody, propaganduapodmínky,kterélidikterorismupřivádí,abojovatprotinim /4/05REV4 jpl/jpl/kn 7

8 8. Bojprotiradikalizacianáboruteroristůjevýzvoupředevšímpročlenskéstáty,ato nacelostátní,regionálníimístníúrovni.práceeuvtétooblasti,včetněpříspěvkuevropské komise,všakmůžeposkytnoutvýznamnýrámecnapomáhajícíkoordinacivnitrostátníchpolitik, sdíleníinformacíaurčováníosvědčenýchpostupů.řešenítétovýzvynicméněpřesahujemoc vládsamotnýchabudevyžadovatplnézapojenívšechobyvatelevropyimimoni. 9. Abysejednotlivecmohlzapojitdoterorismu,musípodniknouturčitékroky.Globalizace doznačnémíryzvýšilamožnostuvádětmyšlenkydopraxe:snadnécestování,převáděnípeněz akomunikacefvčetněkomunikacepřesinternetfznamenajíjednoduššípřístupkradikálním myšlenkámavýcviku.tentotypchovánímusímeumětrozeznat,atonapříkladspomocí preventivnípolicejníprácevkomunitě(communitypolicing)asledovánícestdooblastí konfliktů.rovněžjetřebatomutochovánízamezit,ato:omezenímčinnostiosob,kteřísena radikalizacipodílejí,předcházenímpřístupukteroristickémuvýcviku,zavedenímsilného právníhorámcezaúčelempředcházenípodněcováníanáboruapřezkoumánímzpůsobů,jak narušitnáborteroristůpřesinternet. 10.Šířenízvláštníhoextrémistickéhosvětovéhonázoruvedejednotlivcektomu,abyuznávalinásilí aospravedlňovaliho.napříkladvsouvislostisposlednívlnouterorismuspočívájádrotéto otázkyvpropagandě,kterázkresleněpopisujekonfliktyvesvětějakoúdajnýdůkazstřetumezi západnímsvětemaislámem.křešenítěchtootázekpotřebujeme,abyhlasyvětšinovéhoproudu převažovalynadnázoryextrémistů,atoprostřednictvímzapojeníobčanskéspolečnosti anáboženskýchskupin,kteréodmítajíšířitmyšlenkyteroristůaextrémistů,ježpodněcujík násilí.jetřebaúčinnějipředávatnaševlastníposelstvívedoucíkezměněvnímánívnitrostátních aevropskýchpolitik.musímerovněžzajistit,abychomvrámcinašichvlastníchpolitik neprohlubovalirozdělení.topodpoříizavedeníneutrálníslovnízásobyproprojednávánítěchto otázek /4/05REV4 jpl/jpl/kn 8

9 11.Různépodmínkyvespolečnostimohouvytvořitprostředí,vekterémmohoubýtlidé kradikalismunáchylnější.mezitytopodmínkypatříslabávládaneboautokratickýstylvládnutí, rychlá,aleneřízenámodernizace,nedostatekpolitickýchaekonomickýchvyhlídek avzdělávacíchpříležitostí.vrámciuniesevětšinatěchtofaktorůobvyklenevyskytuje, nicméněvrámcijednotlivýchvrstevobyvatelstvasemohouobjevit.zaúčelempotíránítěchto podmínekmimouniimusímeještědůraznějiprosazovatřádnousprávuvěcíveřejných,lidská práva,demokracii,jakoživzděláváníahospodářskouprosperitu,azapojovatsedořešení konfliktů.vrámciuniesemusímerovněžzaměřitnapřípadnénerovnostiadiskriminacia podporovatmezikulturnídialogapřípadnědlouhodobézačlenění. 12.Radikalizaceanáborjsoumezinárodnímjevem.Namnohýchčinnostechmůžemepracovat snašimizámořskýmipartnery,býtjimnápomocnívbojiprotiradikalizacivčetněspolupráce aprogramůnapodporusetřetímizeměmi,jakožiprácevrámcimezinárodníchorganizací. 13.Klíčovépriorityprooblast Předcházet : vytvořitspolečnépostupyzaúčelemrozeznáváníapotíráníproblémovéhochování, zejménazneužíváníinternetu; řešitpodněcováníanáborzejménavklíčovýchprostředích,napříkladvevěznicích, vrámcináboženskéhovzděláváníabohoslužeb,zvláštěprostřednictvímuplatňování právníchpředpisů,kterétutočinnoststavímimozákon; vytvořitmediálníakomunikačnístrategii,kterálépeosvětlípolitikyeu; prosazovatřádnousprávuvěcíveřejných,demokracii,vzděláváníahospodářskou prosperituprostřednictvímpodpůrnýchprogramůspolečenstvíačlenskýchstátů; rozvíjetmezikulturnídialoguvnitřivněunie; vytvořitneutrálníslovnízásobuproprojednávánítěchtootázek; pokračovatvevýzkumu,sdíleníanalýzazkušenostízaúčelemlepšíhoporozumění těmtootázkámarozvojpolitickýchreakcí /4/05REV4 jpl/jpl/kn 9

10 CHRÁNIT 14.Klíčovousoučástístrategieprobojprotiterorismujeochrana.Musímeposílitobranuklíčových cílů,atosníženímjejichzranitelnostivůčiútokůmaomezenímvýslednéhodopaduútoku. 15.Členskéstátymajízazlepšováníochranyklíčovýchcílůhlavníodpovědnost,vzájemná propojenostzabezpečeníhranic,dopravyadalšíchpřeshraničníchinfrastrukturvšakvyžaduje společnouefektivníčinnosteu.voblastech,kdeexistujestupeňbezpečnostníchrežimůeu, jakojezabezpečeníhranicadopravy,hrajeeuaevropskákomisezvlášťdůležitourolive zvyšovánístandardů.dalšíprácemezičlenskýmistátyzapodporyevropskýchorgánůposkytne důležitýrámec,vekterémbudoučlenskéstátyschopnykoordinovatsvépolitiky,sdílet informaceoreakcíchnavnitrostátníúrovni,určovatosvědčenépostupyapracovatspolečněna rozvojinovýchpodnětů. 16.Jetřebazvýšitochranunašichvnějšíchhranic,abychomznámýmteroristůmnebopodezřelým osobámznesnadnilivstupačinnostnaúzemíeu.zlepšenítechnologiívoblastizískávání avýměnyúdajůocestujících,včetněbiometrickýchúdajůvdokladechtotožnostiavcestovních dokladech,zvýšíúčinnostochranyhranicaposkytnenašimobčanůmvětšíjistotu.evropská agenturaproochranuvnějšíchhranic(frontex)budehrátrolivposkytováníhodnocenírizik, vrámcisnahyoposíleníkontrolyaostrahynavnějšíchhranicícheu.zřízenívízového informačníhosystémuadruhégeneraceschengenskéhoinformačníhosystémuzajistí,ženaše orgánybudoumocisdíletinformaceapřistupovatknimavpřípaděpotřebybudoumociodepřít vstupdoschengenskéhoprostoru. 17.Musímetakéspolečněpracovatnazvyšovánístandardůvoblastizabezpečenídopravy.Musíme zvýšitochranuletišť,námořníchpřístavůaujednáníoochraněletadelzaúčelemodrazení teroristůodútokůařešenízranitelnostivrámcidomácíchazámořskýchpřepravníchoperací. Tatoopatřeníbudouzaloženanaspojeníkonkrétníchhodnoceníhrozbyazranitelnosti, 14469/4/05REV4 jpl/jpl/kn 10

11 prováděníschválenýchprávníchpředpisůeuoleteckéanámořníbezpečnostianadohodě orevidovanýchprávníchpředpisecheuvoblastileteckébezpečnosti.existujerovněžprostor prospolečnouprácinazvýšenízabezpečenísilničníaželezničnídopravy.politikaeuvoblasti výzkumuavývoje,včetněprogramůkomisenavýzkumavývoj,bymělanadálezačleňovat výzkumtýkajícísebezpečnostidokontextuterorismu,zaúčelempodporyčinnostivevšech těchtooblastech. 18.Snižovánízranitelnostievropskékritickéinfrastrukturyvůčifyzickýmaelektronickýmútokům mázásadnívýznam.zaúčelemdalšíhozvýšenínašíochranyjsmesedohodlinazavedení pracovníhoprogramuzaměřenéhonazlepšeníochranykritickéinfrastrukturyvevropě.naše prácebudeinadálesměřovatktomutocíliarozvíjetpřístupzohledňujícíveškerárizika,který pokládáteroristickouhrozbuzaprioritu. 19.Rovněžmusímezajistit,abynašespolečnápráce,azejménavýzkumnéúsilíEU,přispěly krozvojimetodikyproochranumístsvelkoukoncentracílidíajinýchsnadnozranitelnýchcílů předútoky. 20.Namezinárodníúrovnimusímespolupracovatspartneryamezinárodnímiorganizacemi voblastibezpečnostidopravy,jakoživzájmunešířeníchemického,biologického, radiologickéhoajadernéhomateriáluaručníchpalnýchzbraníalehkýchzbraní,aposkytovat technickoupomocpřiochraněbezpečnostiprioritnímtřetímzemímjakosoučástnašichširších programůtechnicképomoci. 21.Klíčovépriorityvoblasti Chránit : zasaditseozlepšenízabezpečenípasůeuprostřednictvímzaváděníbiometrie; zříditvízovýinformačnísystém(vis)adruhougeneracischengenskéhoinformačního systému(sisii); vypracovatprostřednictvímfrontexuúčinnouanalýzuriziknavnějšíchhranicícheu; provádětschválenéspolečnénormyvoblastibezpečnosticivilníholetectví,zabezpečení přístavůanámořníbezpečnosti; schválitevropskýprogramnaochranukritickéinfrastruktury; lépevyužívatvýzkumnéčinnostinaúrovnieuanaúrovnispolečenství /4/05REV4 jpl/jpl/kn 11

12 PRONÁSLEDOVAT 22.Budemedáleposilovataplnitnašezávazkyzaúčelemnarušováníteroristickéčinnosti apřeshraničníhopronásledováníteroristů.našímcílemjeztěžovatplánováníteroristů, narušovatjejichsítěačinnostosobprovádějícíchnáborkterorismu,zastavitfinancování teroristůajejichpřístupkútočnémumateriáluapostavitjepředsoudzasoučasnéhododržování lidskýchprávamezinárodníhopráva. 23.JakbylodohodnutovHaagskémprogramu,přiochraněnárodníbezpečnostisečlenskéstáty rovněžzaměřínaochranuuniejakocelku.uniepodpoříúsilíčlenskýchstátůnarušovat terorismuspodporouvzájemnévýměnyinformacíazpravodajství,poskytnutímspolečných analýzhrozebaposílenímoperativníspolupráceorgánůčinnýchvtrestnímřízení. 24.Příslušnéorgánynavnitrostátníúrovnimusímítkdispozicinezbytnénástrojekzískávání aanalýzezpravodajstvíakdalšímupronásledováníavyšetřováníteroristů,cožpočlenských státechvyžadujepřípadnouaktualizacijejichpolitickéodezvyajejichprávníchpředpisů. Vtomtoohledujenašímspolečnýmcílemjednatnazákladědoporučenízískanýchběhem procesuvzájemnéhohodnoceníeuaplnětatodoporučenízohlednit.členskéstátypředloží zprávu,jakzlepšilysvévnitrostátníschopnostiasystémysohledemnatatodoporučení. 25.Rozvojspolečnéhochápáníhrozebjezásadníprorozvojspolečnýchpolitik,kterénahrozby reagují.hodnoceníspolečnéhosituačníhostřediskazaloženánapříspěvcíchvnitrostátních bezpečnostníchazpravodajskýchagenturaeuropolubymělydálpředstavovatúdaje,okterése budouopíratrozhodnutívrámciceléhospektrapolitikeu /4/05REV4 jpl/jpl/kn 12

13 26.Nástrojejakonapříkladevropskýzatýkacírozkazdokazujísvojidůležitostpřipřeshraničním pronásledováníavyšetřováníteroristů.nyníjetřebasepřednostněvěnovatdalšímpraktickým opatřenímazavésttakdopraxezásaduvzájemnéhouznávánísoudníchrozhodnutí.klíčovým opatřenímjeevropskýdůkaznípříkaz,kterýčlenskýmstátůmumožnízískatodkudkolivzeu důkaznapomáhajícíteroristyusvědčit.členskéstátybyrovněžmělydálzlepšovatpraktickou spolupráciavýměnuinformacímezipolicejnímiasoudnímiorgány,zejménaprostřednictvím EuropoluaEurojustu.Dálebymělybýtvpřípaděpotřebyustanovenyspolečnévyšetřovací týmyzaúčelempřeshraničníhovyšetřování.důležitébudehodnoceníprováděníprávních předpisů,okterésebudeopíratdalšípráce,ačlenskéstátybymělyzajistitprovádění schválenýchevropskýchopatření,jakožiratifikacipříslušnýchmezinárodníchsmluvaúmluv, azabezpečittakvhodnoulegislativníreakcinatutohrozbu. 27.Důležitýmkrokempřipřechoduodpolitikyadhocksystematicképolicejníspoluprácibude rozvojauvedenídopraxezásadydostupnostiinformacíovymáhánípráva.mimotobyvývoj novýchitsystémů,jakonapříkladvízovýinformačnísystémanovágeneraceschengenského informačníhosystému,mělumožnit,zasoučasnéhozajištěníochranyúdajů,lepšípřístuporgánů odpovědnýchzavnitřníbezpečnostarozšířittakdatabáziinformací,kterémajítytoorgány kdispozici.rovněžbysemělozvážitvytvořeníspolečnýchpřístupůkesdíleníinformací opotenciálníchteroristechaoosobáchvyhoštěnýchzdůvodůtrestnýchčinůsouvisejících sterorismem. 28.Teroristémusíbýtrovněžzbaveniprostředků,kterýmiútočí,aťužpřímo(např.zbraně avýbušniny)nebonepřímo(např.falešnédokladyumožňujícítajnépřesunyamístapobytu). Jejichschopnosttajněkomunikovataplánovatbymělabýtnarušenaprostřednictvímopatření, meziněžpatříuchovávánítelekomunikačníchúdajů.rovněžmusíbýtvrámcimožností odříznutiodpříležitostí,kterénabízíinternetvoblastikomunikaceašířenítechnickýchznalostí souvisejícíchsterorismem /4/05REV4 jpl/jpl/kn 13

14 29.Vytvářetprostředínepříznivéproteroristickoučinnostznamenátakévypořádatse sfinancovánímteroristů.eujižzavedladopraxeopatřeníozmrazeníaktivteroristů.další etapoujeprováděníprávníchpředpisůeuopranípenězapřevodechhotovostiaschválení dalšíchkrokůkzamezení(elektronických)převodůpenězteroristy.dálezůstáváprioritou vypořádatsesezneužívánímneziskovéhosektoru.musímerovněžzajistit,abyfinanční vyšetřováníbylonedílnousoučástívšechvyšetřováníterorismu.tatoadalšíopatření,která vycházejízdoporučenípracovnískupinyprofinančníopatření,tvořísoučástkomplexní strategieeuprobojprotifinancováníterorismu.vsoučasnédoběprobíhápřezkumvýsledků EUvoblastibojeprotifinancováníterorismu,abybylazajištěnaaktuálnostnašehopřístupu. 30.MnohoteroristickýchhrozebvEvropěmákořenymimoEU.Oblast Pronásledovat musímít prototakécelosvětovýrozměr.eubudepracovatnaposílenímezinárodníhokonsensu prostřednictvímorganizacespojenýchnárodůadalšíchmezinárodníchsubjektůa prostřednictvímdialoguadohod(obsahujícíchustanoveníobojiprotiterorismu)sklíčovými partneryabudepracovatnadosaženídohodyoobecnéúmluvěosnprotiterorismu.prioritním zemímbudevkoordinacispracídalšíchdárcůposkytnutapodporanapomáhajícízavéstvtěchto zemíchnezbytnémechanismyprorozbíjeníterorismuaprovádětje. 31.Klíčovépriorityvoblasti Pronásledovat : posílitvnitrostátníschopnostivoblastibojeprotiterorismu,sohledemnadoporučení vzešlázevzájemnéhohodnocenívnitrostátníchprotiteroristickýchopatření; plněvyužíteuropolaeurojustkusnadněnípolicejníasoudníspolupráceanadále začleňovatposouzeníhrozebzpracovanýchspolečnýmsituačnímstřediskemdotvorby politikybojeprotiterorismu; dálerozvinoutvzájemnéuznávánísoudníchrozhodnutí,včetněprostřednictvímpřijetí evropskéhodůkazníhopříkazu; zajistitplnéprováděníahodnocenístávajícíchprávníchpředpisů,jakožiratifikaci příslušnýchmezinárodníchsmluvaúmluv; rozpracovatzásadudostupnostiinformacíovymáhánípráva; vypořádatsespřístupemteroristůkezbranímavýbušninám,odsložekproamatérsky vyráběnévýbušninypochemický,biologický,radiologickýajadernýmateriál; 14469/4/05REV4 jpl/jpl/kn 14

15 vypořádatsesfinancovánímterorismu,včetněprostřednictvímprováděníschválených právníchpředpisů,prácenapředcházenízneužíváníneziskovéhosektoruapřezkumem celkovýchvýsledkůeuvtétooblasti; poskytovattechnickoupomoczaúčelemzvýšeníschopnostíprioritníchtřetíchzemí. REAGOVAT 32.Nemůžemesnížitrizikoteroristickýchútokůnanulu.Pokudseteroristickéhrozbyobjeví, musímebýtschopnijeřešitauznat,žeútokymohoumítdopadyizahranicemieu.reakce naútokbudečastopodobná,aťsejednáoudálostpřírodní,technologickounebozpůsobenou člověkem,ztohodůvodumohoubýtzavedenésystémyreakcíurčenékezvládánínásledků přírodníchkatastrofvyužityrovněžkezmírněnídopadůnaobčanypoteroristickémútoku.naše reakcenatakovouudálostbymělaplněvyužítstávajícíchstruktur,včetněmechanismucivilní ochrany,kterýeuvyvinulavreakcinadalšízávažnéevropskéamezinárodníkrize,atato reakcebymělabýtkoordinovánasčinnostídalšíchzapojenýchmezinárodníchorganizací. 33.Vpřípaděútokuspřeshraničnímidopadybudetřebarychlesdíletoperačníapolitické informace,koordinovatmédiaavzájemnouoperativnípodporu,svyužitímvšechdostupných prostředkůvčetněvojenskýchzdrojů.proúčinnouaefektivníreakcibuderovněžzásadní, nakolikjeeuschopnápřijmoutsoudržnéaspolečnéopatření.vypracováníkoordinačních opatřeníeupropřípadkrize,podpořenénezbytnýmioperačnímipostupy,napomůžekzajištění soudržnostireakceeunateroristickéútoky. 34.Připoskytovánínouzovéreakcenateroristickýútokmajíčlenskéstátynasvémúzemívedoucí roli.nicméněstálezůstávápotřebazajistit,abyeubylaschopnaspolečněazapodpory evropskýchorgánůvčetněkomisesolidárněreagovatnaextrémněnaléhavousituaci,kteráby mohlapřevyšovatzdrojejedinéhočlenskéhostátuavytvářettakzávažnérizikoprocelouunii. Přizajišťovánítohotoopatřeníjedůležitépřezkoumatarevidovatsoučasnýrámecvzájemné podporyfmechanismuscivilníochranyspolečenství /4/05REV4 jpl/jpl/kn 15

16 35.RozvojsystémuhodnoceníschopnostízaloženéhonaposouzenírizikaFzaměřitsenapřípravu naudálostí,jejichžvýskytjepovažovánzanejpravděpodobnějšíajejichždopadbybyl nejzávažnějšífumožníčlenskýmstátůmrozvinoutsvéschopnostireagovatnamimořádnou událost.tutoprácidoplňujesdílenádatabázeeuuvádějícízdrojeaprostředky,kterýmiby členskéstátymohlypřispětkřešenítěchtoudálostívjinýchčlenskýchstátechnebovzámoří. 36.Solidarita,podporaaodškodněníobětíterorismuajejichrodintvořínedílnousoučástreakce naterorismusnavnitrostátníievropskéúrovni.členskéstátybymělyzajistitdostupnost přiměřenéhoodškodněníobětí.evropskákomisečlenskýmstátůmumožní,prostřednictvím sdíleníosvědčenýchpostupůovnitrostátníchopatřeníchaposílenímkontaktůmezinárodními asociacemiobětíterorismu,abypodniklykrokykposkytnutípodporytěm,kteříbyli teroristickýmiútokynejvícepostiženi. 37.NamezinárodníúrovnijetřebaposkytnoutpomocobčanůmEUvetřetíchzemíchachránitnaše civilníavojensképrostředkyzapojenédooperacíeuprořešeníkrizíanapomáhatjim.rovněž bychommělizajistit,abynašeprácenařešenínásledkůkatastrofbylaúzcekoordinovánase souvisejícípracímezinárodníchorganizací,zejménaorganizacespojenýchnárodů.konečně technickápomocposkytovanáeuprioritnímtřetímzemímbudemusetbrátvpotazpomocpři zvládánínásledkůteroristickýchútoků. 38.Klíčovépriorityvoblasti Reagovat : schválitkoordinačníopatřeníeupropřípadkrizeapodpůrnéoperativnípostupyprotato opatření; revidovatprávnípředpisyomechanismucivilníochranyspolečenství; rozvinouthodnocenírizikjakonástroj,nakterémjezaloženébudováníkapacitreakcena útok; zlepšitkoordinacismezinárodnímiorganizacemivoblastiřízeníreakcenateroristické útokyajinékatastrofy; sdíletosvědčenépostupyarozvíjetpřístupykposkytovánípomociobětemteroristických činůajejichrodinám /4/05REV4 jpl/jpl/kn 16

17 DEMOKRATICKÁODPOVĚDNOST 39.Evropskáradakaždýchšestměsícůpřezkoumápokrokvprováděnístrategie. 40.JednouzaobdobíkaždéhopředsednictvíapředpřezkumempokrokuEvropskouradouse uskutečnípolitickýdialognavysokéúrovniobojiprotiterorismumeziradou,evropskou komisíaevropskýmparlamentem,abyuvedenétřiorgánymohlyspolečněposouditdosažený pokrokapodpořittransparentnostavyrovnanostpřístupueu. 41.Tatostrategiebudedoplněnapodrobnýmakčnímplánem,kterýbudeobsahovatvšechna příslušnáopatřenívrámcivšechčtyřoblastítétostrategie.to,spoluspravidelnýmhodnocením aaktualizacemipředkládanýmiprotiteroristickýmkoordinátoremaevropskoukomisí,umožní Výborustálýchzástupcůpravidelněsledovatpodrobnýpokrok. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 14469/4/05REV4 jpl/jpl/kn 17

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

1. Dne 6. října 2011 Komise předložila Radě legislativní balíček pro politiku soudržnosti obsahující mimo jiné tyto návrhy:

1. Dne 6. října 2011 Komise předložila Radě legislativní balíček pro politiku soudržnosti obsahující mimo jiné tyto návrhy: RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 20. dubna 2012 (23.04) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2011/0276 (COD) 2011/0268 (COD) 2011/0273 (COD) 8207/2/12 REV 2 FSTR 26 FC 17 REGIO 39 SOC 240 AGRISTR 40 PECHE 103

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace 1) Co je v období 2014-2020 nového pro rozvoj venkova v

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky. s výhledem na rok 2017

Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky. s výhledem na rok 2017 164 10. funkční období 164 Návrh na změnu usnesení Senátu Parlamentu ČR ze dne 23. října 2014 č. 635 k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech

Více

PUBLIC LIMITE CS RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 28. listopadu 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2012/0207 (NLE) LIMITE

PUBLIC LIMITE CS RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 28. listopadu 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2012/0207 (NLE) LIMITE Conseil UE RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 28. listopadu 2012 (29.11) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2012/0207 (NLE) 16217/1/12 REV 1 LIMITE PUBLIC TELECOM 214 AUDIO 117 MI 730 RELEX 1040 POZNÁMKA K BODU

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 18. ledna 2016 v 10:00 h V Praze 12. ledna 2016 Čj. 2201/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Rada se tedy vyzývá, aby přijala tyto závěry na základě znění v příloze této poznámky.

Rada se tedy vyzývá, aby přijala tyto závěry na základě znění v příloze této poznámky. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 29. dubna 2010 (30.04) (OR. en) 8800/10 CULT 34 SOC 277 REGIO 34 FSTR 25 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Rada Č. předchozího dokumentu: 8263/10 CULT

Více

Tematické oblasti MAP Chomutovsko

Tematické oblasti MAP Chomutovsko Tematické oblasti MAP Chomutovsko (výstupy z dosavadních strategických a analytických materiálů ve srovnání s tématy MŠMT) Ustavující jednání Partnerství MAP Chomutovsko, 16.3.2016 Dostupné aktuální analytické

Více

Program rozvoje venkova. na období Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Programové období 2014-2020 nový rámec pro II. pilíř SZP - rozvoj venkova

Více

(96. týden) N 118 / 10

(96. týden) N 118 / 10 N 118 / 10 10. funkční období N 118 / 10 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020 (96. týden) 2016 Rada Evropské

Více

Terorismus ve státech EU Dříve poměrně běžný jev v západní Evropě Frakce rudé armády, Rudé brigády, ETA, IRA, korsičtí separatisté Velmi často spíše v

Terorismus ve státech EU Dříve poměrně běžný jev v západní Evropě Frakce rudé armády, Rudé brigády, ETA, IRA, korsičtí separatisté Velmi často spíše v EU a terorismus Listopad 2014 Terorismus ve státech EU Dříve poměrně běžný jev v západní Evropě Frakce rudé armády, Rudé brigády, ETA, IRA, korsičtí separatisté Velmi často spíše vnitřní hrozba než vnější

Více

16545/10 vc/vc/mku 1

16545/10 vc/vc/mku 1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. listopadu 2010 (OR. fr) 16545/10 OJ CONS 64 COMPET 373 RECH 382 ESPACE 16 PŘEBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Pro: 3049. zasedání Rady Evropské unie pro KONKURENCESCHOPNOST (vnitřní trh,

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012 Úspory energie v budovách Brno AMPER březen 2012 Osnova: 1. Energie pro budoucnost, ELA a FCC Public, AMPER Brno 2012 úspory v průmyslu 2. Legislativa Evropské unie 3. Legislativa v České republice, národní

Více

Zápis z ustavujícího jednání projektu OP VVV MAP v ORP Mělník

Zápis z ustavujícího jednání projektu OP VVV MAP v ORP Mělník 111 1 Zápis z ustavujícího jednání projektu OP VVV MAP v ORP Mělník Datum konání: 24. května 2016 v 15:00 hod. Místo: MÚ Mělník zasedací místnost (č. p. 51) Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: --- Program

Více

ERASMUS+ MLÁDEŽ DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MGR. PETRA E. VOTOČKOVÁ

ERASMUS+ MLÁDEŽ DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MGR. PETRA E. VOTOČKOVÁ ERASMUS+ MLÁDEŽ DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MGR. PETRA E. VOTOČKOVÁ Erasmus+ (2014 2020) LLP Comenius Erasmus Leonardo Grundtvig SVES Erasmus Mundus, Tempus Mládež v akci I. Mobility 63 % II. Projekty 25

Více

DV P-L HO CH KOP LT VS stav prům. PROFIL MA21 v kategorii B za rok 2010 KRITÉRIA MA21. Politik MA21 informační seminář politika pro

DV P-L HO CH KOP LT VS stav prům. PROFIL MA21 v kategorii B za rok 2010 KRITÉRIA MA21. Politik MA21 informační seminář politika pro DV P-L HO CH KOP LT VS stav prům. PROFIL M21 v kategorii B za rok Probíhají v rámci M21 1 KRITÉRI M21 Politik M21 informační seminář politika pro 2 D.1.1 zastupitele k M21 pravidelné porady politika s

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2015(INI) 26. 3. 2010. Žurnalistika a nová média vytváření evropské veřejné sféry (2010/2015(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2015(INI) 26. 3. 2010. Žurnalistika a nová média vytváření evropské veřejné sféry (2010/2015(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro kulturu a vzdělávání 26. 3. 2010 2010/2015(INI) NÁVRH ZPRÁVY Žurnalistika a nová média vytváření evropské veřejné sféry (2010/2015(INI)) Výbor pro kulturu a vzdělávání

Více

EVALUACE JAKO NÁSTROJ PRO ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH POLITIK A ROZHODOVÁNÍ VE SVĚTLE PŘÍŠTÍHO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ

EVALUACE JAKO NÁSTROJ PRO ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH POLITIK A ROZHODOVÁNÍ VE SVĚTLE PŘÍŠTÍHO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ KONFERENCE 2013 EVALUACE JAKO NÁSTROJ PRO ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH POLITIK A ROZHODOVÁNÍ VE SVĚTLE PŘÍŠTÍHO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ 2014-2020 Petr Zahradník člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) a EPOS

Více

Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem?

Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem? Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem? 2. října 2014 OBSAH PREZENTACE: I. Směrnice o energetické účinnosti z roku 2012 II. Legislativní provedení Směrnice o energetické účinnosti

Více

Program rozvoje venkova Zlínský kraj. Holešov 5. dubna 2011

Program rozvoje venkova Zlínský kraj. Holešov 5. dubna 2011 Program rozvoje venkova Zlínský kraj Holešov 5. dubna 2011 Program rozvoje venkova a možnosti podpory pro malé obce PRV je podpůrný nástroj k zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství a

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

majetku státu s možností využití metody EPC

majetku státu s možností využití metody EPC Seminář Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC 14. října 2014 MPO SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI Energetická účinnost (EE) v rámci strategie Evropa

Více

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský kontext přípravy pravy budoucího období Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj 1 Páté Kohezní fórum Konalo se v Bruselu 31. ledna

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Představení realizačního týmu

Představení realizačního týmu Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR - Zahajovací konference projektu 5.4.2011 Představení realizačního týmu Ing. Ladislav Novák Hlavní manažer projektu Tel.: +420 266 793 580 mail@schp.cz,

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. května 2009 (19.05) (OR. en) 9976/09 PROCIV 77 JAI 302 COCON 15 RELEX 473 SAN 126 TELECOM 112 COHAFA 28 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Coreper/Rada

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Dvouletá smlouva o spolupráci (BCA)

Dvouletá smlouva o spolupráci (BCA) Dvouletá smlouva o spolupráci (BCA) mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionálním úřadem Světové zdravotnické organizace pro Evropu na období 2008-2009 Podepsali: Za Ministerstvo zdravotnictví

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

2. Na základě výše uvedeného se COREPER žádá, aby Radu vyzval k přijetí výše uvedeného návrhu usnesení Rady ve znění uvedeném v příloze.

2. Na základě výše uvedeného se COREPER žádá, aby Radu vyzval k přijetí výše uvedeného návrhu usnesení Rady ve znění uvedeném v příloze. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. dubna 2011 (02.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: COREPER/Rada Č. předchozího dokumentu: 6173/2/11 REV 2 ENFOPOL

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 11

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 11 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro mezinárodní obchod 4. 9. 2012 PE494.801v01-00 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 11 Vital Moreira (PE492.946v02-00) Opatření na ochranu trhu EU před extrémně nízkými cenami produktů,

Více

IV. Blok Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

IV. Blok Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu Ústí nad Orlicí a Česká Třebová IV. Blok Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu Ústí nad Orlicí a Česká Třebová Místí akční plány rozvoje vzdělávání Výzva č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní

Více

Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT

Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT Struktura prezentace Úvod Struktura programu Erasmus+ Priority programu Erasmus+ Rozpočet Aktuální vývoj/předpokládaný harmonogram Erasmus+

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 15. 6. 2012 2011/0405(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 70-278 Návrh zprávy Eduard Kukan (PE487.898v01-00) Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropský

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES. KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.11.2009 KOM(2009)642 v konečném znění 2008/0221 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Rada Evropské unie Brusel 10. června 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 10. června 2015 (OR. en) Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 10. června 2015 (OR. en) 9422/1/15 REV 1 LIMITE PUBLIC JAI 405 CFSP/PESC 202 COSI 60 COPS 162 ENFOPOL 129 COTER 70 SIRIS 40 FRONT 112 CATS 60 EDUC 196 POZNÁMKA Odesílatel:

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT PŘEDLOHA ZPRÁVY. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ 2005/2044(INI) 12. 4.

EVROPSKÝ PARLAMENT PŘEDLOHA ZPRÁVY. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ 2005/2044(INI) 12. 4. EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ 2005/2044(INI) 12. 4. 2005 PŘEDLOHA ZPRÁVY k návrhu doporučení Evropského parlamentu Evropské

Více

Místní Agenda 21. PS URROU 14. července 2016

Místní Agenda 21. PS URROU 14. července 2016 Místní Agenda 21 PS URROU 14. července 2016 Agenda 21 1992, OSN MDGs 2000, OSN Výchozí dokumenty Aalborská charta/1994, Aalborské závazky/2004 (Local Governments for Sustainability), Lipská charta/2007(ministři

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

IV. Blok Místní akční plán vzdělávání

IV. Blok Místní akční plán vzdělávání IV. Blok Místní akční plán vzdělávání Místí akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky Výzva č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání v

Více

ZAHRANIČNÍ POLITIKA: CÍLE, NÁSTROJE A DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

ZAHRANIČNÍ POLITIKA: CÍLE, NÁSTROJE A DOSAŽENÉ VÝSLEDKY ZAHRANIČNÍ POLITIKA: CÍLE, NÁSTROJE A DOSAŽENÉ VÝSLEDKY Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP) Evropské unie byla ustavena v roce 1993 a od té doby byla posilována dalšími postupně uzavřenými

Více

Příprava nového období - vyjednávání

Příprava nového období - vyjednávání Příprava nového období - vyjednávání Ing. František WINTER Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s. Česko Polská konference Rejvíz 22.11. 2012 Naše představa v období 2014-2020 Národní strategický

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů Představení SMS ČR Doba realizace projektu: 09/2014 11/2015 Realizátor projektu: SMS ČR Financování: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Cíl projektu

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Karviná. Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná

Strategický rámec MAP pro ORP Karviná. Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná Strategický rámec MAP pro ORP Karviná Nositel: Projekt: Registrační číslo: Statutární město Karviná Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000040 1 1. Sdílená vize

Více

Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno

Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno OBSAH PREZENTACE: I. Směrnice o energetické účinnosti z roku 2012 II. Legislativní provedení Směrnice

Více

10. funkční období N 087 / 10

10. funkční období N 087 / 10 N 087 / 10 10. funkční období N 087 / 10 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít

Více

OTEVŘENÁ DATA v České republice a v zahraničí Michal Kubáň Národní koordinátor otevřených dat Odbor hlavního architekta egovernmentu (MV ČR)

OTEVŘENÁ DATA v České republice a v zahraničí Michal Kubáň Národní koordinátor otevřených dat Odbor hlavního architekta egovernmentu (MV ČR) OTEVŘENÁ DATA v České republice a v zahraničí Michal Kubáň Národní koordinátor otevřených dat Odbor hlavního architekta egovernmentu (MV ČR) Seminář CACIO, 20. 9. 2016 Co jsou otevřená data Data zveřejněná

Více

KAP, MAP a co nás čeká dál. Setkání Řídícího výboru MAP MČ 22

KAP, MAP a co nás čeká dál. Setkání Řídícího výboru MAP MČ 22 KAP, MAP a co nás čeká dál Setkání Řídícího výboru MAP MČ 22 Praha 20.06.2016 Proč tu máme akční plány? negativní zkušenosti EK s centrálními projekty prosazení zásady subsidiarity v rámci EU hledání nového

Více

Místní akční plán Frýdek-Místek

Místní akční plán Frýdek-Místek Místní akční plán Frýdek-Místek Společné jednání zástupců obcí, DSO a MAS Třanovice, 14. 1. 2016 Program jednání 1) Přivítání 2) Projednání podání projektové žádosti na tvorbu MAP a. Místní akční plán

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Předkládací zpráva. pro Parlament České republiky

Předkládací zpráva. pro Parlament České republiky Předkládací zpráva pro Parlament České republiky k Dohodě o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé Dohody o hospodářském

Více

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. května 2014 (19.05) (OR. en) 9884/14 PROCIV 44 COHAFA 52 DEVGEN 127 ENV 452 ONU 59 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Výbor stálých zástupců /

Více

Informační seminář k Istanbulské úmluvě Blato u Nové Bystřice

Informační seminář k Istanbulské úmluvě Blato u Nové Bystřice 24. 04. 2015 Blato u Nové Bystřice Doplňující informace Projekt č. 3620005 Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR Ratifikace a uplatňování Istanbulské úmluvy není otázkou

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS A8-0082/22. Pozměňovací návrh. Marco Valli, Marco Zanni za skupinu EFDD

CS Jednotná v rozmanitosti CS A8-0082/22. Pozměňovací návrh. Marco Valli, Marco Zanni za skupinu EFDD 22.4.2015 A8-0082/22 22 Bod 67 67. požaduje podrobný přehled všech externích a interních nákladů na Dům evropských dějin, které se týkají Parlamentu, s odděleně uvedenými náklady na plánování (včetně předběžného

Více

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 Zdraví je v lidském životě ústřední hodnotou a je třeba ho podporovat účinnými politikami

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

ERASMUS+ CENTRALIZOVANÉ AKTIVITY A PŘÍLEŽITOSTI VE SPORTU

ERASMUS+ CENTRALIZOVANÉ AKTIVITY A PŘÍLEŽITOSTI VE SPORTU ERASMUS+ CENTRALIZOVANÉ AKTIVITY A PŘÍLEŽITOSTI VE SPORTU Erasmus+ decentralizované a centralizované aktivity KA1 MOBILITY 63 % učitelé MŠ, ZŠ, SŠ pracovníci a studenti v odborném vzdělávání pracovníci

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.5.2012 COM(2012) 315 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na období

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.3.2012 COM(2012) 144 final 2012/0073 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Kanadou o celní spolupráci v záležitostech týkajících se bezpečnosti

Více

HORIZONT 2020 - NAVAZUJÍCÍ ETAPA RÁMCOVÝCH PROGRAMŮ EU Miloslav Špunda

HORIZONT 2020 - NAVAZUJÍCÍ ETAPA RÁMCOVÝCH PROGRAMŮ EU Miloslav Špunda HORIZONT 2020 - NAVAZUJÍCÍ ETAPA RÁMCOVÝCH PROGRAMŮ EU Miloslav Špunda Anotace Příspěvek seznamuje s rámcovým programem Horizont 2020, který je pokračující etapou rámcových programů EU. Horizont 2020 navazuje

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 25.11.2014

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 25.11.2014 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 25.11.2014 C(2014) 9048 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25.11.2014 o zveřejňování informací o jednáních mezi generálními řediteli Komise a organizacemi či osobami samostatně

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Relevantními výzvami pro FHS

Více

JANOŠKOVÁ Petra HAL9000 Sprl Brusel 46, Boulevard de la Cambre 46 B1000 Brussels (B) Ekonom, specialista na mezinárodní politiku a diplomacii

JANOŠKOVÁ Petra HAL9000 Sprl Brusel 46, Boulevard de la Cambre 46 B1000 Brussels (B) Ekonom, specialista na mezinárodní politiku a diplomacii E V R O P S K Ý F O R M U L Á Ř Ž I V O T O P I S U OSOBNÍ INFORMACE Jméno Společnost Adresa Pozice JANOŠKOVÁ Petra HAL9000 Sprl Brusel 46, Boulevard de la Cambre 46 B1000 Brussels (B) Ekonom, specialista

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte I Úvod 1. Úmluva o právech dítěte je smlouvou v oblasti lidských práv, kterou ratifikoval největší počet zemí v historii. Spolu se dvěma opčními

Více

(Informace) RADA INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

(Informace) RADA INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE C 119/2 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2009 IV (Informace) RADA INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE Závěry Rady ze dne 12. května 2009 o strategickém rámci evropské spolupráce v oblasti vzdělávání

Více

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Podpora politik k dosažení cíle: Národní přímá opatření jednotlivé členské státy Strukturální

Více

OP VVV. Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků

OP VVV. Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků OP VVV Prioritní osa 1 nové rozdělení specifických cílů Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Specifický cíl 2: Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných

Více

Vojenská strategie České republiky

Vojenská strategie České republiky Vojenská strategie České republiky Praha 2008 A. ÚVOD 1. Vojenská strategie České republiky (ČR) představuje soubor základních principů zajišťování obrany státu a výstavby ozbrojených sil ČR (dále ozbrojené

Více

PUBLIC. Brusel4.června2012 (OR.en) RADA EVROPSKÉUNIE. 9870/12 Interinstitucionálníspis: 2012/0104(NLE) LIMITE EEE56 TRANS152

PUBLIC. Brusel4.června2012 (OR.en) RADA EVROPSKÉUNIE. 9870/12 Interinstitucionálníspis: 2012/0104(NLE) LIMITE EEE56 TRANS152 ConseilUE RADA EVROPSKÉUNIE PUBLIC Brusel4.června2012 (OR.en) 9870/12 Interinstitucionálníspis: 2012/0104(NLE) LIMITE EEE56 TRANS152 PRÁVNÍPŘEDPISYAJINÉAKTY Předmět: ROZHODNUTÍRADYopostoji,kterýmáEvropskáuniezaujmoutve

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 7. března 2007 Předmět:

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

Akční plánování a možnosti škol Školní akční plán (ŠAP) a Plán aktivit (PA)

Akční plánování a možnosti škol Školní akční plán (ŠAP) a Plán aktivit (PA) Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Akční plánování a možnosti škol Školní akční plán (ŠAP) a Plán aktivit (PA) Zlín UTB 21. 11. 2016 Mgr. Petr Pagáč Odborný

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

P R E S S. Brusel 2. října 2009

P R E S S. Brusel 2. října 2009 SEKRETARIÁT RADY EU ~I FORMATIV Í PŘEHLED~ EVROPSKÁ U IE A BOJ PROTI TERORISMU Brusel 2. října 2009 Terorismus představuje vážnou hrozbu pro bezpečnost Evropy, pro hodnoty našich demokratických společností

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize

Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Řešení eurokrize:

Více

Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji

Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji Poslání AGENTURY podpora obcím v procesu sociálního začleňování podpora subjektů na místní úrovni nadresortní přístup propojování veřejné správy a neziskového

Více

Kritéria MA21 pro místní akční skupiny /MAS/

Kritéria MA21 pro místní akční skupiny /MAS/ KATEGORIE ZÁJEMCI UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické osoby iii Zpětná vazba o stavu

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o zřízení Horizontu 2020 rámcového programu pro výzkum a inovace ( ) (Text s významem pro EHP)

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o zřízení Horizontu 2020 rámcového programu pro výzkum a inovace ( ) (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2011 KOM(2011) 809 v konečném znění 2011/0401 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zřízení Horizontu 2020 rámcového programu pro výzkum a inovace (2014

Více

Národní bezpečnostní úřad

Národní bezpečnostní úřad 1 Role NBÚ v oblasti kybernetické bezpečnosti Jaroslav Šmíd náměstek ředitele NBÚ j.smid@nbu.cz 2 Obsah Něco z historie Vliv Internetu na národní hospodářství Legislativní rámec Hlavní činnosti NCKB NCKB

Více