Finanční skupina České spořitelny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční skupina České spořitelny"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Finanční skupina České spořitelny diplomová práce Autor: Andrea Klimešová Finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc. Praha Červen 2013

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Písku dne 21. června 2013 Bc. Andrea Klimešová 2

3 Poděkování: Na tomto místě bych ráda poděkovala panu doc. Ing. Františku Pavelkovi, CSc. za velmi cenné odborné rady, které pro mě byly velkým přínosem k napsání diplomové práce. 3

4 Anotace Tato diplomová práce si vytkla za cíl analyzovat systém fungování Finanční skupiny České spořitelny a vyhodnotit postavení banky a jednotlivých členů ve skupině. Dále se stručně věnuje historii zahraničního vlastníka a jeho úloze. Klíčová slova: Česká spořitelna, finanční skupina, Erste Bank, společnost, produkty Annotation This thesis set out to analyze the functioning system of Financial Group in Česká spořitelna and evaluate the position of the bank and the individual members in the group. Furthermore, it briefly describes the history of foreign ownership and its role. Key words: Česká spořitelna, financial group, Erste Bank, company, products 4

5 Obsah Úvod Charakteristika finanční skupiny Obecné znaky finanční skupiny Definice finančního konglomerátu Finanční skupina České spořitelny Česká spořitelna, a. s Profil České spořitelny Historie České spořitelny Česká spořitelna dnes Vlastnická struktura a řídící orgány banky CSR společenská odpovědnost Členové Finanční skupiny České spořitelny Přehled členů FSČS Významní členové skupiny Stavební spořitelna České spořitelny, a. s Česká spořitelna penzijní společnost, a. s brokerjet České spořitelny, a. s s Autoleasing, a. s S MORAVA Leasing, a. s Factoring České spořitelny, a. s REICO investiční společnost České spořitelny, a. s GRANTIKA České spořitelny, a. s ČS do domu, a. s Porovnání členů Ostatní členové FSČS Hospodářské výsledky skupiny a analýza vybraných ukazatelů Efektivnost spolupráce členů skupiny Erste Bank Vznik Erste Bank Moderní historie Erste Bank Úloha Erste Bank vlastníka České spořitelny Závěr Seznam pouţité literatury Seznam tabulek Seznam grafů Seznam obrázků Přílohy

6 Úvod Obchodní banky jsou ve vyspělých státech povaţovány za nejvýznamnější podnikatelské subjekty finančního systému a je jim věnována zvláštní pozornost. Správné fungování bankovního systému má vliv na chod ekonomiky a jejich hospodaření podléhá přísnému dohledu regulátora. V České republice je orgánem dohledu a regulace Česká národní banka. Součástí bankovního systému jsou jednotlivé banky, často propojené s jinými finančními institucemi, se kterými tvoří finanční skupiny. Předností velkých a silně kapitálově vybavených skupin jsou niţší náklady z rozsahu, mají lepší manévrovací prostor a dosahují významného trţního postavení kombinací sluţeb a majetkových účastí. Tyto skupiny se mohou výhodněji financovat a mohou lépe řídit likviditu a rizika. V České republice existují vlastnická a funkční propojení bank s dceřinými společnostmi (banky, stavební spořitelny, pojišťovny, penzijní společnosti, investiční společnosti) a dalšími společnostmi, která jsou soustředěna ve finančních skupinách, zpravidla v čele s bankou. Mezi tato nejvýznamnější propojení patří trio největších bank, které drţí největší trţní podíly v jednotlivých segmentech na trhu v ČR. Jsou jimi skupina České spořitelny, skupina Komerční banky a skupina Československé obchodní banky. Pro diplomovou práci jsem si vybrala Finanční slupinu České spořitelny. Cílem je analýza systému fungování této skupiny, vazeb mezi jednotlivými členy skupiny a vyhodnocení efektivnosti jejich vzájemné spolupráce včetně úlohy vlastníka. Diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola je zaměřena na finanční skupinu obecně a její definici. V kapitole druhé se věnuji samostatné bance Česká spořitelna a jejímu postavení ve skupině. Jednotlivým členům FSČS a jejich analýze včetně jejich podílu ve skupině je vymezena kapitola třetí. Další část práce zabírá kapitola čtvrtá, kde je provedena analýza hospodářských výsledků skupiny na základě vybraných ukazatelů. Efektivnost spolupráce členů FSČS je součástí páté kapitoly a 6

7 poslední, šestá kapitola, se věnuje Erste Bank jako zahraničnímu vlastníku České spořitelny. Významnými zdroji informací byly výroční zprávy České spořitelny, internetové stránky banky a dceřiných společností a odborná literatura a internetové články. Pro zpracování daného tématu a pro dosaţení cíle práce jsem zvolila metodu komparativní analýzy. 7

8 1 Charakteristika finanční skupiny Tato kapitola popisuje základní znaky finanční skupiny. První subkapitola je zaměřena na charakteristiku finanční skupiny jako takové. Druhá subkapitola se věnuje legislativnímu vymezení finančního konglomerátu. Poslední část je zaměřena na Finanční skupinu České spořitelny. 1.1 Obecné znaky finanční skupiny Na finančních trzích celého světa fungují velké skupiny, které poskytují sluţby v různých oblastech. Často jde o velké a rozsáhlé skupiny kapitálově a personálně propojených subjektů, které poskytují finanční sluţby v různých úsecích finančního sektoru bankovnictví, pojišťovnictví, kapitálového trhu. Takovéto skupiny se označují termínem finanční konglomerát. Vznik konglomerátů v jiných oblastech ekonomiky se objevuje jiţ od počátku 20. století. Ve finanční sféře byl tento jev omezen niţší volností pohybu mezi jednotlivými částmi finančního trhu jak v národním, tak i v mezinárodním měřítku. Donedávna zde fungovalo omezení ve formě zabudovaných prvků v existujících regulačních systémech. Jde např. o oddělení investičního bankovnictví a bankovnictví komerčního, dále je moţné zmínit pojišťovací činnost, jeţ byla oddělená od jiných oborů finančnictví. Teprve s nastupujícími změnami, které s sebou přinášejí oslabení oborového principu regulace v politické vůli a následně promítnutí zásad deregulace a harmonizace do právních norem, dochází k rozvoji konglomerátů i ve finančním sektoru. Státní regulace a dohled na to musí reagovat, protoţe pokud by tyto finanční skupiny musely čelit finančním problémům, mohly by váţně destabilizovat finanční systém a poškodit vkladatele, pojištěnce a investory. Také je potřeba brát do úvahy i specifika vztahů mezi osobami, které jsou členy skupiny. Potíţe s likviditou, solventností, provozními a jinými riziky jednoho člena finančního konglomerátu mohou dopadat na ostatní členy nebo na konglomerát jako celek. 8

9 V současné době je běţné, ţe finanční konglomeráty své působení neomezují na jednu zemi, ale naopak s rostoucí globalizací finančních trhů nabývá činnost finančních konglomerátů mezinárodní charakter. Z tohoto důvodu je důleţité, aby si orgány dohledu jednotlivých zemí mezi sebou vyměňovaly informace a společně určily, které údaje budou od skupiny vyţadovat. Povinností dohledu je sledovat kapitálovou vybavenost, operace uvnitř skupiny a koncentraci rizik. Výše uvedené důvody vedly k potřebě jednotícího právního rámce, který stanoví komplexní soubor pravidel pro dozor nad finančními konglomeráty a jejich částmi v rámci Evropské unie. Tato potřeba byla naplněna přijetím směrnice č. 2002/87/ES, jeţ byla do českého práva transponována přijetím zákona č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními druţstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů. Uvedeným zákonem byla zavedena nová úroveň dohledu nad regulovanými osobami ve finančním sektoru. 1 Mezi klasické finanční konglomeráty je moţné zařadit Finanční skupinu České spořitelny, skupinu Československé obchodní banky, Finanční skupinu Komerční banky. Vyjmenované znaky finančního konglomerátu však nemusí vykazovat všechny finanční skupiny působící na našem území. Zmínit lze např. společnosti působící pod značkou Wüstenrot (Wüstenrot hypoteční banka, a. s.; Wüstenrot, ţivotní pojišťovna, a. s.; Wüstenrot stavební spořitelna, a. s.; Wüstenrot pojišťovna, a. s.), které mají společného majitele, ale kaţdá z nich je právně i ekonomicky samostatným subjektem. Díky společnému majiteli spolu jednotlivé společnosti spolupracují a poskytují si sluţby. Představenstva těchto společností mají stejné členy. Další skupinu, která se dá charakterizovat jako smíšená, reprezentuje např. skupina Raiffeisenbank, a. s., kde jsou součástí skupiny subjekty jí vlastněné (Raiffeisen Leasing, s.r.o.; Raiffeisen stavební spořitelna; 1 BAKEŠ, M., Karfíková, M., Kotáb, P., Marková, H. a kol. Finanční právo. 5. upravené vydání Praha: C. H. Beck, s. 9

10 Raiffeisen investiční společnost; Raiffeisen penzijní společnost) i subjekty, které mateřská banka nevlastní (UNIQA Pojiš tovna, a. s.). Za zmínku stojí také UniCredit Bank Czech Republic, a. s., která je jakousi nepravou finanční skupinou, protoţe je právně i ekonomicky samostatným subjektem a nevlastní ţádné finanční instituce. Má zahraničního vlastníka a patří do nadnárodní skupiny UniCredit Group. 1.2 Definice finančního konglomerátu Finančním konglomerátem je skupina, která splňuje tato kritéria: - v čele skupiny je: 1. regulovaná osoba, která buď ovládá osobu ve finančním sektoru, nebo je osobou, která vykonává podstatný vliv v osobě ve finančním sektoru, nebo je osobou, u které většinu členů statutárních, řídících nebo dozorčích orgánů tvoří po většinu účetního období stejné osoby, které jsou statutárními, řídícími nebo dozorčími orgány nebo jejich členy jiné osoby ve finančním sektoru, nebo 2. osoba, která není regulovanou osobou a která ovládá alespoň jednu regulovanou osobu, přičemţ činnost skupiny probíhá převáţně ve finančním sektoru 3. alespoň jedna osoba ve skupině je součástí sektoru pojišťovnictví a alespoň jedna osoba ve skupině je součástí bankovního sektoru nebo sektoru investičních sluţeb, a 4. souhrn činností sektoru pojišťovnictví ve skupině a souhrn činností sektoru bankovního a sektoru investičních sluţeb ve skupině jsou významné. 2 2 JÍLEK, J. Finanční trhy a investování. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s., s. 10

11 1.3 Finanční skupina České spořitelny Finanční skupina České spořitelny (dále FSČS) je podnikatelské seskupení právnických osob, ve kterém je ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku (OZ) Česká spořitelna, a. s. osobou ovládající a ostatní subjekty FSČS jsou osoby ovládané. Vztahy mezi ČS a dceřinými společnostmi nejsou zaloţeny na bázi ovládacích smluv. FSČS má charakter faktického holdingu, kde ČS je osobou řídící a dceřiné společnosti jsou v systému jednotného holdingového řízení osobami řízenými. FSČS je součástí holdingového uspořádání skupiny Erste Group Bank AG. Dceřiná společnost je začleněna do FSČS rozhodnutím představenstva ČS na základě plnění těchto kriterií: 1. ČS splňuje zákonné předpoklady upravené 66a) OZ, je tedy průkazně ovládající a řídící holdingovou osobou. 2. Platí-li pro dceřinou společnost některý ze společně sdílených principů podnikatelského uskupení: a. komplexní nabídka finančních sluţeb pro cílové segmenty klientů, b. vysoká míra vzájemné spolupráce a synergií, c. společně sdílené distribuční a komunikační kanály, d. uţívání obchodní firmy a loga s jednotným skupinovým designem, e. spoluodpovědnost za konsolidované výsledky FSČS, f. společně sdílené sluţby. ad a) ČS rozlišuje prostřednictvím odlišných obsluţných modelů různé skupiny klientů. Pro masovou klientelu je připraven model jednoduššího, rychlého a srozumitelného bankovnictví. Pro náročnější klienty je model 11

12 s podrobnějším poradenstvím včetně širší nabídky sluţeb. Pro vysoce bonitní klientelu jsou sluţby Erste Premier a Erste Private Banking. Podnikatelé a podniky jsou samostatným segmentem. ad b) Dceřiné společnosti a ČS fungují na principu spolupráce. ad c) Pobočková síť v rámci vícekanálového prodejního modelu zůstává stále základní výkonnou obchodní sloţkou banky a dceřiných společností, která je podpořena přímým bankovnictvím a které se stává stále oblíbenějším způsobem komunikace klienta s členy FSČS. ad d) Společnosti vyuţívají loga s jednotným designem viz kapitola 3.2 ad f) Společnosti vyuţívají společné IT sluţby a podílejí se na jejich vývoji. Obchodní zákoník vymazující podnikatelská seskupení definuje ovládající a ovládanou osobu takto: Společník, který má většinu hlasů plynoucích z účasti ve společnosti, je většinovým společníkem a společnost, ve které tuto většinu má, je společností s většinovým společníkem. Ovládající osobou je osoba, která fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozování podniku jiné osoby (dále jen "ovládaná osoba"). Je-li ovládající osobou společnost, jde o společnost mateřskou a společnost jí ovládaná je společností dceřinou. 3 Subjekty FSČS tvoří základ konsolidovaného celku skupiny charakterizovaný skupinovými strategickými cíli, konsolidovanými výsledky a výkazy a konsolidačními pravidly při řízení rizika, regulačními omezeními a dohledem na konsolidované bázi. 3 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. In: Dostupné z: 12

13 2 Česká spořitelna, a. s. Tato část práce je zaměřena na Českou spořitelnu, její vznik, tradici a novodobou historii. Dále se zaměří na vlastnickou strukturu a řídící orgány. Poslední subkapitola krátce popisuje společenskou odpovědnost ČS. 2.1 Profil České spořitelny Obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. Sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ Identifikační číslo: DIČ: CZ Právní forma: Registrace: 4 akciová společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B 1171 Den zápisu: 30. prosince 1991 Kód banky pro účely platebního styku: 0800 Obrázek 1: Logo ČS zdroj: Česká spořitelna, a. s. (dále jen Česká spořitelna) je moderní bankou, která se orientuje na drobné klienty, malé a střední firmy a na města a obce. Důleţitou roli hraje i ve financování velkých korporací a v poskytování sluţeb na finančních trzích. Finanční skupina České spořitelny je počtem klientů 13

14 (5,3 milionu) největší bankou na českém trhu. Česká spořitelna má 659 poboček, více neţ 3,2 milionu vydaných platebních karet a provozuje téměř 1500 bankomatů a platbomatů. Na českém kapitálovém trhu patří mezi významné obchodníky s cennými papíry. Kořeny České spořitelny sahají aţ do roku 1825, kdy byla zahájena činnost Spořitelny české, nejstaršího právního předchůdce České spořitelny. Na tradici českého, později československého spořitelnictví navázala v roce 1992 Česká spořitelna jako akciová společnost. Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group, jednoho z předních poskytovatelů finančních sluţeb ve střední a východní Evropě se 16,6 miliony klientů v osmi zemích, většina z nich je členy Evropské unie. Jsou jimi Česká republika, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko, Ukrajina a Rumunsko. Úspěšná transformace České spořitelny byla dokončena v červenci 2001 a byla zaměřena na zlepšení všech klíčových součástí banky. Banka i nadále pokračuje ve zkvalitňování svých sluţeb a produktů a zefektivňování pracovních procesů. Jako první komerční instituce v České republice ustanovila Česká spořitelna institut ombudsmana, ochránce práv klientů, jehoţ prostřednictvím buduje dlouhodobé a kvalitní vztahy s klienty. Zcela nový přístup k poskytování sluţeb, s důrazem na rozvoj moderních komunikačních nástrojů, umoţňuje České spořitelně rychle a efektivně reagovat na poţadavky na trhu. 2.2 Historie České spořitelny Předchůdcem České spořitelny v modernější historii byla Česká státní spořitelna, která vznikla rozdělením Státní spořitelny. Zákonem č. 72 z roku 1967 byly sloučeny všechny samostatné státní spořitelny z desítek okresů do jediného peněţního ústavu s právní i hospodářskou subjektivitou Státní spořitelnu. V roce 1968 dochází na základě zákona č. 163 k rozdělení Státní 4 Výpis z obchodního rejstříku (příloha č. 1) 14

15 spořitelny na Českou státní spořitelnu a Slovenskou státní spořitelnu s působností od Dne dostává Česká státní spořitelna statut univerzální obchodní banky. Probíhá transformace české ekonomiky (v té době ještě československé), jejíţ nezbytnou součástí byla restrukturalizace peněţnictví. Hlavním rysem tehdy byla ţivelnost. Podmínky a pravidla byly často stanovovány za pochodu, někdy i později. Zásady trţního liberalismu byly mnohdy přijímány aţ nekriticky, coţ je moţné zdůvodnit jako reakci na direktivní fungování ekonomiky v socialismu. Česká státní spořitelna změnila svou právní formu jako jedna z prvních bank, od působí jako akciová společnost s novým názvem Česká spořitelna, a. s. Stát si ponechal rozhodující balík akcií ve svém drţení, bylo to 40 %. Města a obce obdrţely 20 % bezúplatným převodem. Rezerva na případné restituce činila 3 % a v rámci 1. vlny kupónové privatizace bylo privatizováno 37 % akcií společnosti. Dalším důleţitým okamţikem v historii České spořitelny byla měnová odluka České a Slovenské republiky v únoru V tomto období sehrála důleţitou roli, kdyţ zajišťovala (společně s Českou poštou) výměnu bankovek za nové. Během 4 dnů dokázala obslouţit téměř 10 milionů občanů České republiky bez zbytečných komplikací a front. Česká spořitelna si udrţela dominantní podíl na trhu vkladů, zejména díky orientaci na drobnou klientelu. Tento faktor ale také přinesl nevýhody a obtíţe. Vysoký počet malých operací způsobuje drahý provoz. Velký počet drobných klientů a také rostoucí nabídka nových sluţeb vede k nutnosti zřizování rozsáhlých kapacit. Jako první banka v České republice zajistila rozvoj kartového programu ve velkém měřítku s nejhustší sítí bankomatů, kterou má ostatně dodnes. Na počátku 90. let si společnost vybudovala výbornou a vlivnou pozici na trhu s městy a obcemi, stala se bankou s největším významem. Byla u zrodu mezibankovního trhu depozit, na domácím devizovém trhu zaujímá silnou 15

16 pozici. Na mezinárodních peněţních trzích výrazně rozvíjí své působení. Dochází k postupnému vzniku dceřiných společností České spořitelny. Jiţ v roce 1991 vznikla Spořitelní investiční společnost (nyní Investiční společnost České spořitelny, a. s.), která je největší českou investiční společností. V polovině roku 1994 přichází na scénu ČS stavební spořitelna (dnes Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.). V roce 1995 vzniká Spořitelní penzijní fond (později Penzijní fond České spořitelny, dnes Česká spořitelna penzijní společnost, a.s). V roce 1995 Česká spořitelna kapitálově vstupuje do Ţivnostenské pojišťovny (dnes Pojišťovna České spořitelny, a. s.), která vznikla v roce Další rozšiřování skupiny dceřiných společností se děje po změně vlastníka společnosti. Vesměs jsou to společnosti, které byly do Finanční skupiny České spořitelny začleněny. Jsou jimi: 5 Consulting České spořitelny, a. s. Leasing České spořitelny, a. s. Factoring České spořitelny, a. s. CDI Corporate advisory, a. s. brokerjet České spořitelny, a. s. Realitní společnost České spořitelny, a. s. Autoleasing, a. s. Silná pozice v mezinárodních i národních peněţních korporacích je důsledkem velikosti a významu České spořitelny mezi českými bankami. Je jedním ze zakládajících členů Burzy cenných papírů Praha, stává se členem Svazu bank a pojišťoven a také Bankovní asociace. Dá se říci, ţe transformace společnosti jako sběratelky vkladů, nástroje direktivně řízené ekonomiky na obchodní banku, proběhla úspěšně. 5 HÁJEK, Jan, Rudolf PÍŠA 180 let českého spořitelnictví: Česká spořitelna Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.,

17 Koncem 90. let dochází ke změně vlastnické struktury. Privatizace českých bank a tudíţ i České spořitelny neproběhla důsledně. Problémy většiny bank byly způsobeny velkým majetkovým podílem státu, který je vyuţil v rámci divoké privatizace do českých rukou pro poskytování obrovských úvěrů, přičemţ bylo předem plánováno jejich nesplacení. 6 V roce 1997 dochází k prodeji podílu (7 %) na akciovém kapitálu formou globálních depozitních certifikátů mezinárodním institucionálním investorům. Evropská banka pro obnovu a rozvoj pak v červnu 1998 získává 12 % základního jmění. V polovině roku 1998 stát sanuje finanční ztráty společnosti. V roce 1999 dochází ke změně ve vedení banky. Dosavadního ředitele Jaroslava Klapala nahrazuje Dušan Baran. Dochází k plánování, jak provést konečnou privatizaci velkých bank. 1. března 2000 je podepsána smlouva o prodeji 52,07 % akcií České spořitelny rakouskému peněţnímu ústavu Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG. Za cenu 526 mil. EUR. Tato koupě pomohla rakouskému ústavu k posunu na přední místa mezi středoevropskými bankami. Česká spořitelna se tak stává součástí velmi silné bankovní skupiny v regionu střední Evropy. Tento obchod přinesl novému majiteli 5,5 milionů nových klientů, coţ je zajisté nejvýznamnější počin v rámci rozšiřování jeho vlivu. Ve třetím tisíciletí se Česká spořitelna stala bankou číslo jedna pro český trh. Dokládají to mnohá ocenění mezinárodní i domácí (MasterCard Banka roku, The Banker s Award, Euromoney Award). Pokračuje v budování dlouhodobého vztahu s městy a obcemi, podporuje malé a střední firmy a aktivně se podílí na ekonomickém a sociálním rozvoji celé země. Řadí se mezi nejvýznamnější banky v České republice, výší primárních vkladů a velikostí bilanční sumy patří mezi tři největší banky v tuzemsku, počtem klientů je největší bankou v zemi. Kromě podpory malého a středního podnikání se také podílí na financování velkých podniků. V této oblasti vedle klasického 6 Bylo nesplacení úvěrů v rámci privatizace záměrem?: Pithart: Privatizace byla závod s časem. [online]. [cit ]. Dostupné z: 17

18 bankovnictví poskytuje pojišťovací, leasingové, investiční, factoringové a konzultační sluţby. Pocit odpovědnosti, sounáleţitosti a tradiční spolupráce s českými partnery na poli sportu, kultury, sociální problematiky a zdravotnictví činí Českou spořitelnu nedílnou součástí české společnosti. Kaţdoročně podporuje cestou sponzoringu významné kulturní projekty. Od roku 2001 je generálním partnerem Mezinárodního hudebního festivalu Praţské jaro. Dlouhodobě podporuje Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl, dále pak nově Mezinárodní hudební festival Český Krumlov. Ze současné hudby jsou to pak projekty Colours of Ostrava, Colours of Prague, United Island of Prague. Z divadelní scény se pak těší podpoře Divadlo na Vinohradech v Praze a mimo jiné i oblastní divadelní scény. V oblasti vzdělávání je třeba zmínit Vysokou školu ekonomickou v Praze, podporu studentské odborné činnosti (SOČ) a EUROREBUS na středních a základních školách. Podpora sportu je směrována do české atletiky, fotbalu, juniorského tenisu, cyklistických závodů pro celou rodinu Kolo pro ţivot, podporovala Český paralympijský tým. České spořitelna udrţuje a rozvíjí mecenášskou tradici. Přímo podporuje charitativní neziskové společnosti a organizace, obecně prospěšné organizace, občanská sdruţení, nadace a nadační fondy. Za zmínku stojí např. Palata domov pro zrakově postiţené, u jehoţ zrodu stál v roce 1888 Spolek České spořitelny, předchůdce dnešního bankovního domu. V roce 2002 se stala zřizovatelem Nadace České spořitelny, jejímţ účelem je podpora projektů v oblasti kultury, vzdělávání a vědy, veřejných a sociálních záleţitostí, zdravotní péče, charity, komunálních aktivit, sportu a ekologie. Z prostředků nadace jsou finančními dary podporovány neziskové charitativní společnosti a sdruţení, jako např. Sdruţení České katolická charita, Nadace VIA, humanitární sdruţení Ţivot 90, které se zabývá problematikou seniorů a aktivním ţivotem ve stáří a občanské sdruţení Sananim, které se věnuje prevenci a léčbě drogově závislých mladých lidí. 18

19 Dále Nadační fond Mamma, který se věnuje problematice karcinomu prsu, i Nadace Terezy Maxové, podporující dětské domovy po celé České republice Česká spořitelna dnes Dnes je Česká spořitelna moderní, klientsky orientovaná a konkurenceschopná banka evropské kvality. Drţí vedoucí pozici na trhu v mnoha oblastech bankovnictví. Jsou jimi: spotřebitelské úvěry, platební karty, síť bankomatů, objem poskytnutých hypotečních úvěrů, správa prostředků klientů. Trţní podíly aktuální přehled První pozice: - dle počtu klientů (5,2 mil.) - dle celkových úvěrů klientů (podíl 21 %) - 24 % retailové úvěry, 19 % korporátní úvěry - v celkových hypotékách (podíl 28 %) - v celkových spotřebitelských úvěrech, včetně kreditních karet a kontokorentů (podíl 37 %) - dle celkových vkladů (podíl 22 %) 28 % retailové vklady, 10 % korporátní vklady - v platebních kartách (podíl 32 %) 16 % v kreditních kartách Druhá pozice: - dle celkových aktiv (podíl 20 %) - na trhu podílových fondů (podíl 26 %) Banka nabízí kompletní škálu bankovních produktů a sluţeb určených pro fyzické osoby, malé a střední podniky, města a obce, velké podniky. 7 HÁJEK, Jan, Rudolf PÍŠA 180 let českého spořitelnictví: Česká spořitelna Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.,

20 V roce 2012 se Česká spořitelna stala drţitelkou mnoha prestiţních ocenění od klientů, laické veřejnosti a specializovaných institucí. V soutěţi Fitcentrum Banka roku 2012 banka jiţ podeváté obhájila titul Nejdůvěryhodnější banka roku 2012 a Pavel Kysilka se opět stal Bankéřem roku Hypotéka České spořitelny byla vyhlášena Hypotékou roku Časopis The Banker udělil České spořitelně titul Banka roku 2012 pro Českou republiku, ocenění bylo uděleno za výborné hospodářské výsledky v uplynulém roce. Banka obdrţela toto ocenění jiţ posedmé, zvítězila v letech a Česká spořitelna je podle hodnocení amerického časopisu Global Finance nejbezpečnější bankou regionu střední a východní Evropy. Česká spořitelna získala ocenění Euromoney Best Bank 2012 pro nejlepší banku v České republice. Tuto cenu kaţdoročně uděluje magazín Euromoney, který se specializuje na bankovní a kapitálové trhy. 2.4 Vlastnická struktura a řídící orgány banky Majoritním vlastníkem akcií České spořitelny, a. s. je společnost Erste Group Bank AG, která prostřednictvím své dceřiné společnosti EGB Ceps Holding GmbH resp. EGB Ceps Beteiligungen GmbH, jejímţ je 100% vlastníkem, drţí 98,97 % podílu na základním kapitálu a 99,52 % podílu na hlasovacích právech. Společnost Erste Group AG je ovládající osobou České spořitelny. Z obchodního zákoníku vyplývají opatření, která mají zajistit, aby nebylo zneuţito kontroly ze strany ovládající osoby. Jedná se zejména o zákaz zneuţití většiny hlasů ve společnosti, zákaz zneuţití vlivu ovládající osoby k tomu, aby prosadila přijetí opatření nebo uzavření takové smlouvy z nichţ můţe ovládané osobě vzniknout majetková újma. 8 8 Česká spořitelna: Výroční zpráva [online]. [cit ]. Dostupné z: 20

21 Česká spořitelna jako univerzální banka není závislá na jiných subjektech v rámci Finanční skupiny České spořitelny ani v rámci skupiny Erste Group Bank. Tabulka 1: Akcionářská struktura České spořitelny k Akcionář Podíl na základním kapitálu (v %) Podíl na hlasovacích právech (v %) Erste Group 98,97 99,52 Samosprávy 0,59 0 Ostatní 0,44 0,48 Graf 1: Akcionářská struktura České spořitelny k podíl na základním kapitálu zdroj: 21

22 Graf 2: Akcionářská struktura České spořitelny k podíl na hlasovacích právech zdroj: Akcie České spořitelny mají podobu zaknihovanou. Emitovány byly akcie kmenové a prioritní. Nejsou obchodovány na ţádném z veřejných trhů. Počet kusů je , jmenovitá hodnota jedné akcie je 100 Kč. Celkový objem emise je tedy 15,2 mld. Kč. Z toho kusů jsou akcie na jméno, coţ činí 92,62 % na základním kapitálu a kusů jsou prioritní akcie na jméno, tj. 7,37 % na základním kapitálu. Prioritní akcie na jméno jsou omezeně převoditelné, mohou být převáděny na města a obce České republiky, na jiné osoby mohou být převedeny pouze se souhlasem představenstva České spořitelny vţdy na základě podrobných informací o nabyvateli. Je s nimi spojeno přednostní právo na dividendu, není s nimi spojeno právo hlasování na valné hromadě. Seznam všech akcionářů je veden Centrálním depozitářem cenných papírů. Společnost v souladu se zákonem svolává valné hromady. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději do čtyř měsíců od konce účetního období. 22

23 Statutárním orgánem, který řídí činnost České spořitelny a jedná jejím jménem, je představenstvo. Standardní pravomoci a odpovědnosti jsou uvedeny ve stanovách ČS. Představenstvo je pětičlenné, odpovídá za dlouhodobé a strategické směřování a provozní řízení banky. Vykonává svou působnost s péčí řádného hospodáře. Všichni členové představenstva jsou odborníci na řízení velkých korporací s mezinárodními zkušenostmi a schopností týmové práce. Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada, jejíţ činností je dohled nad výkonem působnosti představenstva při uskutečňování podnikatelské činnosti banky. Dozorčí rada kontroluje, zda představenstvo vykonává svou působnost v souladu se stanovami a právními předpisy a jestli členové jednají v souladu se zájmy banky. Dozorčí rada má devět členů. Dalším důleţitým orgánem společnosti je výbor pro audit, do jehoţ činnosti patří především sledovat postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a hodnocení účinnosti vnitřní kontroly banky, vnitřního auditu a případně řízení rizik. 2.5 CSR společenská odpovědnost Společenská odpovědnost je nedílnou součástí podnikání ČS a promítá se do všech jejích činností. Společenská odpovědnost firem (CSR = Corporate Social Responsibility) je obecně chápána jako propojení obchodních aktivit firem s potřebami společnosti a integrace zájmů cílových skupin do politiky a chování firmy. Jde o koncept, kterým se firmy otevřeně přiznávají ke své spoluzodpovědnosti za stav a chod společnosti a který vychází z předpokladu, ţe ţádná firma nefunguje pouze ve svých ekonomických vztazích, ale ovlivňuje také prostředí, ve kterém působí, a své zájmové skupiny zaměstnance, klienty, akcionáře, společnost. A naopak zájmové skupiny ovlivňují úspěch firmy. 23

24 Historie péče o společnost ČS sahá aţ do dob Rakouska Uherska. Tehdy bylo hlavním posláním spořitelen pomáhat chudší a střední třídě, aby získala větší ekonomickou nezávislost a tato počáteční myšlenka zůstává dodnes klíčovým principem ČS, kterou lze vyjádřit mottem Investujeme pro budoucnost. ČS realizuje řadu vzdělávacích programů pro zvýšení finanční gramotnosti, jejichţ cílem je předcházet nadměrnému zadluţování a pomáhat lidem v tíţivých finančních situacích. Klíčovými nástroji působení v oblasti firemní filantropie jsou dvě nadace a to Nadace České spořitelny a Nadace Depositum Bonum. Nadace České spořitelny byla zaloţena v roce Nadace ČS je zaloţena na tom, ţe spolu s partnerskými neziskovými organizacemi se podílí na dlouhodobých strategických projektech, které vesměs stojí stranou zájmů jiných donátorů. Je zaměřena na pomoc lidem, od nichţ se často společnost odvrací z důvodu věku nebo sociálního vyloučení. Spolupracuje dlouhodobě například s Charitou ČR, Ţivotem 90, Domovem Palata, Sananimem, Drop Inem a dalšími. Během jedenácti let věnovala na prospěšné aktivity přes 165 mil. Kč. Nadace Depositum Bonum, z lat. dobrý vklad nebo dobrá úloţka, vznikla , aby pečovala a zhodnocovala mimořádný výnos z anonymních vkladních kníţek a pomohla navracet tyto prostředky české společnosti. Osobnosti českého veřejného ţivota a zástupci banky došli k závěru, ţe největší prospěch lidem přinese nadace, která bude podporovat konkurenceschopnost České republiky prostřednictvím investic do vzdělání. Nadace bude podporovat přírodovědné a technické obory, které přinášejí dlouhodobý praktický prospěch. Nadační jmění tvoří peníze z promlčených vkladů na anonymních vkladních kníţkách. ČS tyto aktivity v CSR striktně odděluje od marketingu. Přistupuje-li firma ke svému CSR opravdu zodpovědně a promítá-li se do celého jejího 24

25 fungování, do způsobu podnikání i do přístupu ke klientům, zaměstnancům i celé veřejnosti, své uznání si vţdy vydobyde sama i bez reklamy. 25

26 3 Členové Finanční skupiny České spořitelny Tato kapitola přináší přehled členů skupiny, charakteristiku jejích významných členů, shrnutí jejich hospodářských výsledků za poslední období. V poslední části této kapitoly jsou zahrnuti členové skupiny, u kterých jsou výsledky jejich podnikání určeny uţší skupině klientů, např. klientům korporátním. 3.1 Přehled členů FSČS Finanční skupina České spořitelny zahrnuje velmi důleţité společnosti, které svými produkty a sluţbami doplňují nabídku ČS a pokrývají široké spektrum finančních činností. Pro FSČS je také důleţitá nabídka produktů třetích stran, ať jde o pojistné produkty v oblasti ţivotního i neţivotního pojištění, ale také o investiční produkty, kde je potřeba zmínit kategorii otevřených podílových fondů nebo o dluhopisy Erste Bank. FSČS dříve zahrnovala i Pojišťovnu ČS, jejíţ produkty jsou nedílnou součástí produktové nabídky banky. Prodej Pojišťovny ČS se uskutečnil v září 2008, novým majitelem se stala společnost Vienna Insurance Group, ČS si ponechala 5% podíl. Dále je třeba zmínit i převod Investiční společnosti České spořitelny, a. s. do vlastnictví společnosti Erste Asset Management GmbH, jejíţ dceřinou společností se stala dne Distribuce otevřených podílových fondů se děje prostřednictvím kanálů ČS - poboček banky a internetového a telefonního bankovnictví. V současné době je vzhledem k velmi nízké úrovni úrokových sazeb patrný klientský zájem, který potvrzují prodeje otevřených podílových fondů klientům. Dalším důvodem zájmu je také změna přístupu klientů k zabezpečení se na stáří a probíhající důchodová reforma. 26

27 Společným znakem dceřiných společností ČS je důleţitost spolupráce s mateřskou bankou. Velká a spolehlivá síť jejích poboček je důleţitým prvkem, který hraje zásadní roli při prodeji produktů a sluţeb těchto dcer. Kvalitní a kvalifikovaní zaměstnanci ČS mají velký vliv na úspěšnost podnikání ostatních členů FSČS, kteří mají v rámci plánování na další období vţdy nastavený rozvoj a podporu spolupráce s bankou. Tyto kroky jsou patrné i pro jiţ zmíněný prodej Pojišťovny ČS v roce 2008, kde byla uzavřena smlouva tvořící základ pro vzájemnou úzkou spolupráci na 15 let. Tabulka viz níţe zahrnuje celý konsolidační celek dceřiné společnosti a přidruţené společnosti. Skupina klientům nabízí kompletní škálu bankovních a jiných finančních sluţeb, mimo jiné spořicí a běţné účty, asset management, spotřebitelské a hypoteční úvěry, sluţby investičního bankovnictví, obchodování s cennými papíry a deriváty, správu portfolia, projektové finance, financování zahraničního obchodu, corporate finance, sluţby pro kapitálové a peněţní trhy a obchodování s cizí měnou. 9 9 Česká spořitelna: Výroční zpráva [online]. [cit ]. Dostupné z: 27

28 Obrázek 2: FSČS - členové zdroj: 28

29 Tento výčet mohu shrnout jako pokrytí téměř všech poţadavků klienta z oblasti finančních sluţeb. Klient zde vyřeší základní potřeby jako např. vedení běţného účtu, platební karty pro kaţdodenní vyuţití, stejně tak si zde můţe realizovat pořízení vlastního bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru či úvěru ze stavebního spoření. Můţe si také sjednat ţivotní pojištění pro sebe a členy rodiny, stejně tak lze zprostředkovat neţivotní pojištění, ať uţ jde o pojištění nemovitosti, cestovní pojištění, pojištění právní ochrany. Pro zajištění na stáří můţe volit doplňkové penzijní spoření, vstup do II. pilíře důchodového spoření nebo můţe volit oblíbené otevřené podílové fondy. V případě volných prostředků má na výběr z vkladových účtů, spořicích účtů, zajištěných produktů dluhopisů, prémiových vkladů, fondů a také můţe prostřednictvím ČS obchodovat burzách cenných papírů nejen v Praze. V současnosti je v oblibě klientů i prodej investičního zlata. Nedílnou součástí je poskytování finančního plánování a investičního poradenství. Pro klienty podnikatele, malé a středně velké firmy, korporátní klientelu a veřejný a neziskový sektor je výčet také široký. Vedení běţných a vkladových účtů, karetní programy, úvěrování je základem, který doplňují TOP programy (TOP EXPORT, TOP ENERGY). Stejně tak se tito klienti mohou na ČS obrátit v případě obchodů na finančních trzích, např. potřebují-li zajistit primární emisi cenných papírů. V oblasti poradenství je zde spolupráce s dceřinou společností Grantika. Dle mého názoru je toto řešení pod jednou střechou pro klienty ideální. V dnešní době, kdy není času nazbyt, si jako klient mohu vyřešit vše potřebné při jedné návštěvě banky. Nemusím navštívit několik institucí, abych vyřídila vše, co potřebuji. Zároveň mi vyhovují informace a zprávy dostupné v internetovém bankovnictví. Jednotný design obchodních značek okamţitě napoví, kam si danou společnost zařadit. Podstatnou roli zde hraje velký počet poboček, který pokrývá celou ČR, proto jsou sluţby dostupné téměř kaţdému. Z hlediska efektivnosti nákladů je toto řešení vhodné, kvalifikovaní zaměstnanci a technické vybavení s sebou nesou úsporu. Distribuce informací do celé pobočkové sítě a 29

30 jednotná školení zaměstnanců omezují náklady. Snaha o udrţení klientů a také potřeba maximalizace zisků vede k vyuţití infrastruktury a zdrojů v plné šíři. Samozřejmě velikost FSČS a počet jejích zaměstnanců s sebou nese jistou nepruţnost v rychlosti reagování na změny např. v potřebách klientů. 3.2 Významní členové skupiny Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. 10 Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., se sídlem Vinohradská 180, Praha 3, je společností s povolením působit jako banka v oblasti stavebního spoření podle zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření v platném znění. Byla zaloţena 22. června Předmětem podnikání je poskytování finančních sluţeb v souladu s výše zmíněným zákonem. Akcionářskou strukturu tvoří Česká spořitelna, a. s., která drţí podíl ve výši 95 %, zbylých 5 % drţí Bausparkasse der österreichischen Sparkassen AG. Základní kapitál činí 750 mil. Kč. Prodej svých produktů zajišťuje prostřednictvím poboček České spořitelny a jejích externích partnerů. Obrázek 3: Logo zdroj: Stavební spořitelna České spořitelny (dále SSČS) získala rozhodnutí působit jako banka 13. června Jejími zakládajícími akcionáři byly 10 Česká spořitelna: Výroční zpráva [online]. [cit ]. Dostupné z: 30

31 Česká spořitelna a Bayerische LandesBank München. Svoji obchodní činnost zahájila jiţ 1. července téhoţ roku. Přestoţe na trh stavebního spoření v České republice vstoupila jako předposlední z původních šesti stavebních spořitelen, rychle na něm zaujala přední pozice, které si dokázala trvale udrţet. SSČS je členkou domácích i zahraničních bankovních asociací. V roce 2000 v rámci společenské odpovědnosti firem začala jako generální partner finančně podporovat benefiční kampaň Akce cihla pořádanou o. s. Portus Praha na pomoc mentálně handicapovaným občanům. Výtěţek kampaní slouţí k financování výstavby a provozu chráněného bydlení a chráněných dílen. Stavební spořitelna vede více neţ milion účtů stavebního spoření, kde cílová částka přesahuje 221 mld. Kč a naspořená částka dosahuje výše 97,9 mld. Kč. Tabulka 2: SSČS základní údaje Základní kapitál (mil. Kč) Bilanční suma (mld. Kč) Pohledávky za klienty (mld. Kč) Vklady klientů (mld. Kč) Čistý zisk (mil. Kč; CAS) Počet účtů (mil.) Průměrný počet zaměstnanců ,5 103,7 103,0 100,8 98,2 39,5 41,7 45,1 45,5 42,8 97,9 98,0 97,5 95,0 93, ,2 1,1 1,2 1,1 1, Činnost SSČS na trhu stavebního spoření byla ovlivněna v roce 2012 kromě celkové společensko-ekonomické situace také legislativními změnami a rekordně nízkými úrokovými sazbami. SSČS důsledně naplňovala svou misi Financujeme lepší bydlení pro kaţdého. Sázka na segment bytových druţstev a společenství vlastníků jednotek potvrdila, ţe to je správný směr. Nový nezajištěný Úvěr od Buřinky je řešením pro klienty, kteří poţadují 31

32 jednoduchost a srozumitelnost sluţeb a produktů a také rychlou komunikaci mezi bankou a klientem. Koncem roku 2012 vedla SSČS více neţ úvěrových účtů a svým klientům půjčila 39,5 mld. Kč na financování jejich bydlení. Nárůst objemů nově poskytnutých úvěrů ji posunul na první příčku mezi stavebními spořitelnami. Meziroční růst objemu úvěrů přesáhl 29 %. Stabilita objemu vkladů byla hlavní příčinou stabilního vývoje bilanční sumy, která ke konci roku 2012 dosáhla výše 103,5 mld. Kč. SSČS i v minulém roce disponovala vysokou kapitálovou vybaveností. Kapitálová přiměřenost dosáhla na konci roku více neţ 5,1 mld. Kč. Společnost si v roce 2012 zachovala velmi dobrou finanční výkonnost. Zisk dosáhl částky 789 mil. Kč. Meziroční pokles zisku byl způsoben niţším čistým úrokovým výnosem, bude vyuţit k výplatě akcionářům Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Česká spořitelna penzijní společnost, a. s., se sídlem Poláčkova 1976/2, Praha 4, vznikla 1. ledna 2013 transformací Penzijního fondu České spořitelny (dále PFČS) v souvislosti s důchodovou reformou. Právní předchůdce Penzijní fond České spořitelny, a. s. byl zaloţen zakladatelskou listinou pod názvem Spořitelní penzijní fond, a. s. dne 24. srpna 1994 a vznikl zapsáním do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze dne 23. prosince Na trh penzijního připojištění vstoupil v roce 1995 jako dceřiná společnost České spořitelny. Mateřská společnost se v roce 2001 stala 100% akcionářem Penzijního fondu České spořitelny. Společnost disponuje velkým zázemím a nabízí tak klientům neustále se zvyšující kvalitu sluţeb. Z hlediska objemu prostředků ve správě i z hlediska počtu klientů zaujímá druhé místo na trhu. Hlavním předmětem podnikání je poskytování doplňkového penzijního spoření ve III. pilíři a důchodového spoření ve II. pilíři penzijního systému a 11 Stavební spořitelna České spořitelny: Výroční zpráva Buřinka [online]. [cit ]. Dostupné z: 32

33 provozování transformovaného fondu, jehoţ součástí jsou penzijní připojištění uzavřená před 30. listopadem Česká spořitelna penzijní společnost provozuje celkem čtyři důchodové fondy jeden transformovaný fond a tři účastnické fondy. Základní kapitál činí 350 mil. Kč. Prodej svých produktů zajišťuje především prostřednictvím poboček České spořitelny a jejích externích partnerů. Obrázek 4: Logo zdroj: Tabulka 3: PFČS základní údaje Základní kapitál (mil. Kč) Bilanční suma (mld. Kč) Závazky ke klientům (mld. Kč) Čistý zisk (mil. Kč) Počet účastníků (tis.) Průměrný počet zaměstnanců ,4 40,1 37,6 35,5 30,6 42,5 38,2 35,2 32,4 29, V roce 2012 PFČS uzavřel více neţ 227 tisíc nových smluv. Jen v listopadu, kdy bylo naposledy moţné sjednat připojištění za původních podmínek, vstoupilo do PFČS téměř 100 tisíc klientů. To potvrzuje zájem občanů o penzijní zabezpečení a o potřebu vytvoření rezervy pro finanční nezávislost v důchodovém věku. Celkový počet klientů přesáhl počet 1 mil., to znamená meziroční nárůst o téměř 13 %. Finanční prostředky na klientských účtech vzrostly o 11 % na 42,5 mld. Kč. Čistý zisk po zdanění dosáhl výše 757 mil. Kč, coţ je oproti roku 2011 pokles o 13 %. Nutno dodat, 33

34 ţe zisk v roce 2011 byl rekordně vysoký. Solidní výše zisku byla ovlivněna prostředím nízkých úrokových sazeb, ale pozitivním faktorem byl objem prostředků ve správě, který vzrostl meziročně o 4,4 mld. Kč. Zhodnocení prostředků klientů se bude pohybovat nad 1,6 %. Prostředky byly investovány převáţně do českých státních dluhopisů, kde je nízké riziko nesplacení, dále do podílových listů a termínovaných vkladů. 12 Od 1. ledna 2013 jsou stávající smlouvy o penzijním připojištění součástí transformovaného fondu, do kterého jiţ není moţné vstoupit. Jiţ od roku 2005 vyuţívá PFČS aplikaci SERVIS 24 (internetové bankovnictví), kde mohou klienti kontrolovat svůj účet penzijního připojištění, nově také doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření brokerjet České spořitelny, a. s. Brokerjet České spořitelny, a. s., se sídlem Evropská 2690/17, Praha 4, byl zaloţen 17. září 2003 Českou spořitelnou jako dceřiná společnost a společností ecetra Central European e-finance AG. Základní kapitál společnosti činí 160 mil. Kč. Česká spořitelna drţí podíl 51 %. Zbývajících 49 % vlastní druhá jmenovaná společnost, která byla v roce 2012 přejmenována na Brokerjet Bank AG a která rovněţ patří do finanční skupiny Erste Group Bank. Akcionářská struktura zajišťuje brokerjetu ČS skvělou kombinaci silného finančního zázemí a široké prodejní sítě člena Finanční skupiny České spořitelny, současně také mnohaleté zkušenosti Brokerjet Bank a obchodní infrastruktury. Posláním brokerjetu ČS je rozšířit online brokerage mezi širokou veřejnost. Společnost nabízí klientům moţnost konzultovat své investiční záměry s osobními makléři. V uplynulém roce prohloubila spolupráci se segmenty České spořitelny Erste Private Banking a Erste Premier. V roce 2013 plánuje vylepšení obchodování s měnovými deriváty (platforma Market Access). Hodlá pokračovat v úspěšných webinářích a zároveň rozšiřovat i workshopy pro úzké skupiny klientů, kde si mohou vyzkoušet nanečisto obchodování na svém počítači 12 Česká spořitelna: Výroční zpráva [online]. [cit ]. Dostupné z: 34

35 přímo během workshopu. Důleţitým cílem je navýšení počtu nových klientů prostřednictvím spolupráce s Českou spořitelnou. Obrázek 5: Akcionářská struktura brokerjet ČS zdroj: Obrázek 6: Logo Tabulka 4: Brokerjet ČS základní údaje zdroj: Základní kapitál (mil. Kč)

36 Podřízený dluh (mil. Kč) Bilanční suma (mil. Kč) Objem spravovaného majetku (mil. Kč) Čistý zisk (mil. Kč) Průměrný počet zaměstnanců V roce 2012 se v hospodaření brokerjetu ČS projevil niţší zájem klientů o investice do akcií a rizikovějších instrumentů. Aktuální ekonomická situace nahrávala spíše investicím do málo rizikových aktiv. Sníţení marţových obchodů a vyšší zájem o vyuţití nástrojů s vnitřní pákou způsobil sníţení čistých úrokových výnosů v důsledku klesajících čerpaných úvěrů. Tato situace výrazně ovlivnila i hospodaření brokerjetu, kde došlo k meziročnímu poklesu čistých příjmů z poplatků o více neţ 35 %. I přes sníţení personálních nákladů se nepodařilo dosáhnout kladné úrovně provozního výsledku. Díky striktnímu řízení nákladů byla vykázaná čistá ztráta minimální. Počet klientů přesáhl hranici 20 tisíc s Autoleasing, a. s. s Autoleasing, a. s., se sídlem Budějovická 1518/13b, Praha 4, vznikla 6. října Česká spořitelna je jejím 100% vlastníkem. Hlavním zaměřením společnosti je poskytování kvalitních sluţeb ve spolupráci s obchodními partnery, dodavateli předmětů leasingu a obchodními zástupci. V roce 2010 společnost realizovala fúzi se svojí dceřinou společností s Autoúvěr, a. s. Základní kapitál společnosti je 500 mil. Kč. Základem činnosti je financování dopravní techniky do 3,5 tuny fyzickým osobám nepodnikatelům, fyzickým osobám podnikatelům a právnickým osobám Česká spořitelna: Výroční zpráva [online]. [cit ]. Dostupné z: 36

37 Obrázek 7: Logo zdroj: Obrázek 8: s Autoleasing základní údaje tabulka Základní kapitál (mil. Kč) Bilanční suma (mld. Kč) Výše nově uzavřených obchodů (mld. Kč) Čistý zisk/ztráta (mil. Kč) Počet nově uzavřených smluv Počet vlastních obchodních míst Průměrný počet zaměstnanců ,1 8,0 8,7 6,1 8,7 3,4 2,9 2,6 1,1 4, Počet nově uzavřených smluv smluv v roce 2010 byl ovlivněn fúzí se společností s Autoúvěr, a. s. Společnost v roce 2012 vykázala zisk ve výši 74 mil. Kč. V minulém roce financovala obchody ve výši 3,4 mld. Kč. Společnost s Autoleasing si klade za cíl další zintenzivnění spolupráce s mateřskou bankou, čímţ pozitivně ovlivní plnění obchodních cílů S MORAVA Leasing, a. s. S MORAVA Leasing, a. s., sídlem Horní náměstí 264/18, Znojmo, byla zaloţena 2. května 1991 a patří k významným leasingovým společnostem v České republice. Společnost se v roce 2011 stala dceřinou společností České spořitelny, která je 100% akcionářem. Základní kapitál má společnost 200 mil. Kč. Díky široké síti obchodních míst a oblastní struktuře obsáhne území celé republiky. Její činnost spočívá v nabídce leasingového a úvěrového financování na pořízení strojů a technologií. Největší objem tohoto 37

38 financování směřuje do zemědělství, strojírenství a sluţeb soukromého sektoru. Obrázek 9: Logo zdroj: Tabulka 5: S MORAVA Leasing- základní údaje Základní kapitál (mil. Kč) Bilanční suma (mld. Kč) Výše nově uzavřených obchodů (mld. Kč) Počet nově uzavřených smluv Čistý zisk (mil. Kč) Počet vlastních obchodních míst Průměrný počet zaměstnanců ,9 4,8 2,2 2, Společnost dosáhla v roce 2012 zisku ve výši 18 mil. Kč. Obchody, které financovala, dosáhly výše 2,2 mld. Kč, coţ je nárůst o 2 % oproti roku Celkový počet uzavřených nových úvěrových a leasingových smluv byl V oboru zemědělství bylo dosaţeno objemu ve výši 1,6 mld. Kč, ve strojích, zařízeních a financování pořízení zemědělské půdy. Financování v tomto oboru představuje téměř 73 % celkového objemu nových obchodů. Cílem pro rok 2013 je zaměření se i na jiné obory mimo zemědělství. Obchodní strategie pro roky 2013 a 2014 zahrnuje maximálně vyuţít jako distribuční kanály komerční centra České spořitelny a útvary velkých 38

39 korporátních klientů. Dalším cílem je posílení regionálního zastoupení v severních Čechách Factoring České spořitelny, a. s. Factoring České spořitelny, a. s., se sídlem Budějovická 1518/3b, Praha 4, vznikl v listopadu 1995 původně jako CS Factoring, s. r. o. V roce 1997 se společnost přeměnila na akciovou společnost, v níţ Česká spořitelna získala 10% podíl. Od 20. června 2001 je jediným akcionářem Česká spořitelna, která od původních vlastníků odkoupila jejich podíly. Základní kapitál společnosti činí 114 mil. Kč. Společnost se zaměřuje zejména na tuzemský, exportní a importní factoring, dále komplexní správu a monitoring pohledávek pro malé, střední i velké korporátní firmy v průmyslu, sluţbách a obchodu. Mezi odvětvími dominujícími v portfoliu klientů jsou převáţně podniky z hutnictví, automobilového a spotřebního průmyslu, chemie, potravinářství, reklamního a mediálního průmyslu, dodavatelé sortimentu do obchodních řetězců a distributoři pohonných hmot. Factoring ČS je vedoucí factoringovou společnosti na našem trhu od roku Obrázek 10: Logo zdroj: 14 Česká spořitelna: Výroční zpráva [online]. [cit ]. Dostupné z: 39

40 Tabulka 6: Factoring ČS základní údaje Základní kapitál (mil. Kč) Vlastní kapitál (mil. Kč) Bilanční suma (mld. Kč) Čistý zisk/ztráta (mil. Kč) Výše kontraktace (mld. Kč) Průměrný počet zaměstnanců ,3 3,7 3,1 2,9 6, ,2 41,7 31,2 26,3 33, V roce 2012 se společnosti podařilo dosáhnout téměř 35% trţního podílu. Celkový obchodní obrat z postoupených a spravovaných pohledávek činil 49,2 mld. Kč. Čistý zisk společnosti byl 58 mil. Kč, coţ je dosud nejlepší hospodářský výsledek v historii společnosti. Společnost se soustředí na aktivní obchodní politiku a důsledné dodrţování pravidel řízení rizik. Základním předpokladem budoucí úspěšnosti zůstává úzká spolupráce s Českou spořitelnou, pruţná reakce na potřeby trhu a poskytování kvalitních sluţeb svým klientům REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. REICO investiční společnost České spořitelny, a. s., sídlem Antala Staška 2027/79, Praha 4, byla zaloţena 13. června Česká spořitelna vlastní 100 % akcií. Základní kapitál společnosti je ve výši 25,2 mil. Kč. Společnost obhospodařuje ČS nemovitostní fond, který je prvním a zároveň největším fondem nemovitostí v České republice. Dalším fondem, který společnost obhospodařuje, je V. I. G. ND, uzavřený podílový fond a. s., který je nesamosprávným fondem kvalifikovaných investorů. 15 Posláním společnosti jsou sluţby spojené s investováním do otevřených podílových fondů (speciálních fondů nemovitostí a fondů určených kvalifikovaným 15 Česká spořitelna: Výroční zpráva [online]. [cit ]. Dostupné z: 40

41 investorům), správou majetku ve fondech a se zajišťováním doprovodných technických a poradenských sluţeb. Obrázek 11: Logo zdroj: Tabulka 7: REICO IS ČS základní údaje Základní kapitál (mil. Kč) Vlastní kapitál (mil. Kč) Bilanční suma (mil. Kč) Čistá ztráta (mil. Kč) Objem spravovaného majetku (mld. Kč) Průměrný počet zaměstnanců ,9 3,0 1,7 1,2 1, V průběhu roku 2012 byly na českém nemovitostním trhu realizovány transakce, které se týkaly velmi kvalitních nemovitostí v atraktivních lokalitách. Oproti roku 2011 poklesl počet i celkový objem realizovaných transakcí, který byl na úrovni 610 mil. EUR. Zvýšila se ale kvalita nemovitostí, které byly předmětem obchodů. Pozice českých investorů se v minulém roce posílila. Z celkového objemu bylo asi 50 % investic realizováno lokálními investory. Největší podíl ze zahraničních investorů zaujímají investoři z USA, dále pak z Německa a Rakouska. Zaznamenány byly také aktivity řeckých investorů. Prostředky vloţené do ČS nemovitostního fondu se zhodnotily o 2,29 %. Hlavním zdrojem jsou příjmy z pronájmu budov v portfoliu fondu. Portfolio fondu je z finančního pohledu zdravé. Na konci roku 2012 dochází k přípravám na další akvizici, která by měla pozitivně ovlivnit stabilitu 41

42 portfolia a další výnos v budoucnu. Objem spravovaného majetku ke konci roku dosáhl hodnoty 4,9 mld. Kč. Investiční společnost dosáhla ztráty 5 mil. Kč. Silná distribuční síť České spořitelny je velmi důleţitá pro spokojenost podílníků obhospodařovaných fondů a zároveň pro samotný fond, pro nějţ je velmi důleţitý přítok nových prostředků investorů, které jsou vyuţívány na rozšíření portfolia nemovitostí GRANTIKA České spořitelny, a. s.16 GRANTIKA České spořitelny, a. s. vychází ze společnosti Raven EU Advisory, do které v roce 2007 majoritně vstoupila Česká spořitelna a v roce 2008 se stala 100% majitelem. V roce 2009 byla završena restrukturalizace společnosti přejmenováním na GRANTIKA České spořitelny. Společnost má od tohoto kroku sídlo na pobočce České spořitelny, Jakubské náměstí 2, Brno. Základní kapitál má 7 mil. Kč. Společnost poskytuje komplexní sluţby v oblasti dotační politiky Evropské unie, především dotační poradenství a výběrová řízení. Při fúzích a akvizicích zahrnuje poradenství, nákup a prodej podniků včetně jejich ocenění. Ekonomické poradenství GRANTIKY spočívá ve finanční a investiční analýze a restrukturalizacích. Obrázek 12: Logo zdroj: 16 Česká spořitelna: Výroční zpráva [online]. [cit ]. Dostupné z: 42

43 Tabulka 8: GRANTIKA ČS základní údaje Základní kapitál (mil. Kč) Čistá ztráta/zisk (mil. Kč) Tržby z hlavní činnosti (mil. Kč) Přidaná hodnota (mil. Kč) Průměrný počet zaměstnanců Celkem společnost realizovala po dobu své existence přes zakázek pro klientů v oblasti přípravy ţádostí o dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie a následných poradenských sluţeb. Společnost má pobočky v Praze, Plzni, Hradci Králové, Ostravě a ve Zlíně. GRANTIKA se v roce 2013 zaměří na získání dalšího trţního podílu v oblasti fondů EU, prohlubování spolupráce v rámci Finanční skupiny České spořitelny. Bude klást důraz na technickou pomoc v rámci státní správy a strategická řízení. Výzvou je získání zkušeností s komunitními programy v Bruselu ČS do domu, a. s. Společnost Partner České spořitelny, a. s. vznikla 2. června V roce 2013 byla přejmenována na ČS do domu, a. s.. Sídlo společnosti je na adrese Poláčkova 1976/2, Praha % majitelem je Česká spořitelna. Základní kapitál má ČS do domu ve výši 4 mil. Kč. Hlavní činností ČS do domu je řízení externího prodeje produktů a sluţeb FSČS, na základě marketingových kampaní aktivně oslovují její neaktivní klienty. Dá se říci, ţe jde o mobilní poradenskou síť, která pracuje pro Českou spořitelnu Česká spořitelna: Výroční zpráva [online]. [cit ]. Dostupné z: 43

44 Tabulka 9: ČS do domu základní údaje Základní kapitál (mil. Kč) Bilanční suma (mil. Kč) Čistý zisk/ztráta (mil. Kč) Tržby z hlavní činnosti (mil. Kč) Průměrný počet zaměstnanců Rok 2012 byl pro společnost zásadní, proběhla významná transformace, jejímţ cílem bylo zachovat stávající obchodní výkony, zabezpečit vyrovnané hospodaření a rozvoj do budoucna. Tomu má napomoci nová strategie, která je orientována na spolupráci s nejlepšími externími finančními poradci, rozvoj synergického fungování s mateřskou bankou. Dále se pak nově nastavuje vzájemná spolupráce s Českou spořitelnou a jejími dceřinými společnostmi. Tato společnost je velmi důleţitá pro uspokojení potřeb těch klientů, kteří vyţadují a oceňují osobní přístup a moţnost sjednání schůzky s poradcem v čase a místě dle jejich přání Porovnání členů Následující analýza si klade za cíl porovnat míru podílu kaţdé z vybraných dceřiných společností ČS na nekonsolidovaném celku bez mateřské společnosti ČS. Poměřovanými ukazateli jsou základní kapitál, výše bilanční sumy, zisk a průměrný počet zaměstnanců. 44

45 Tabulka 10: Vybrané ukazatele členů FSČS za rok 2012 v mil. Kč Základní kapitál (mil. Kč) Bilanční suma (mil. Kč) Zisk / ztráta (mil. Kč) Stavební spořitelna ČS ČS penzijní společnost brokerjet s Autoleasing s Morava Leasing Factoring ČS REICO GRANTIKA ČS ČS do domu Průměrný počet zaměstnanc ů Tabulka 11: Vybrané ukazatele členů FSČS za rok 2012 v % přepočtu Základní kapitál v % Bilanční suma v % Zisk / ztráta v % Stavební spořitelna ČS 42, ,5 36,9 ČS penzijní společnost 19,7 26,8 44,6 10,4 brokerjet 9 1,4 0 4,1 s Autoleasing 5,6 4,8 4,4 19,1 s Morava Leasing 11,3 2,9 1 10,6 Factoring ČS 6,4 3,1 3,4 7,2 REICO 5, ,6 GRANTIKA ČS 0,4 * 0 6,9 ČS do domu 0,3 0 0,1 3,2 *nezveřejněná informace Graf 3: Základní kapitál v % Průměrný počet zaměstnanc ů v % 11,3 6,4 5,1 0,4 0,3 42,2 5,6 9 19,7 Stavební spořitelna ČS ČS penzijní společnost brokerjet ČS s Autoleasing S Morava Leasing Factoring ČS REICO GRANTIKA ČS ČS do domu 45

46 Základní kapitál společnosti tvoří výše peněţitých i nepeněţitých vkladů společníků do společnosti. V hodnocených společnostech je 100% vlastníkem ČS, s výjimkou stavební spořitelny, kde ČS vlastní 95% podíl a brokerjetu ČS, kde drţí podíl ve výši 51 %. Z pohledu základního kapitálu je největší Stavební spořitelna ČS (42,2 %), druhé místo drţí ČS penzijní společnost (19,7 ). Z grafu je patrný 11,3% podíl S MORAVA Leasingu, 6,4% Factoringu ČS a 9% podíl brokerjetu ČS. Ostatní společnosti mají nejmenší podíl na základním kapitálu z porovnávaného celku. Graf 4: Bilanční suma v % 1,4 4,8 2,9 3, ,8 61 Stavební spořitelna ČS ČS penzijní společnost brokerjet ČS s Autoleasing S Morava Leasing Factoring ČS REICO GRANTIKA ČS ČS do domu Z pohledu velikosti bilanční sumy opět jasně vede stavební spořitelna, která drţí 61 % z tohoto nekonsolidovaného souhrnu, druhé místo drţí ČS penzijní společnost s 26,8 %. Ostatní společnosti se dělí mezi sebou o zbývajících 12,2 % bilanční sumy celku. 46

47 Graf 5: Zisk v % 4,4 1 3,4 0,1 46,5 44,6 Stavební spořitelna ČS ČS penzijní společnost brokerjet ČS s Autoleasing S Morava Leasing Factoring ČS REICO GRANTIKA ČS ČS do domu Podíl na zisku ve skupině hodnocených společností má největší vypovídací hodnotu. Z grafu a tabulky je patrný zásadní význam stavební spořitelny (46,5 %) a penzijní společnosti (44,6 %), které v součtu drţí 91,1% podíl na zisku hodnoceného celku. Produkty obou jmenovaných společností jsou součástí základní nabídky na pobočkách mateřské ČS a zároveň patří mezi oblíbené mezi občany, především z důvodu státní podpory u stavebního spoření a státního příspěvku v případě produktů penzijní společnosti. Na rozdíl od produktů a sluţeb leasingových společností, factoringu a GRANTIKY, jejíţ sluţby pobočková síť především doporučuje. Přesto lze tyto společnosti hodnotit jako důleţitou součást skupiny, neboť jejich sluţby vyuţívají především firemní klienti. Výjimku zde tvoří společnost Reico, jejíţ ČS Nemovitostní fond je v běţné distribuci na pobočkách ČS, ale je jeden z mnoha podílových fondů, které mají klienti na výběr z nabídky. 47

48 Graf 6: Průměrný počet zaměstnanců v % 10,6 7,2 1,6 6,9 3,2 36,9 19,1 4,1 10,4 Stavební spořitelna ČS ČS penzijní společnost brokerjet ČS s Autoleasing S Morava Leasing Factoring ČS REICO GRANTIKA ČS ČS do domu Podle průměrného počtu zaměstnanců má opět první pozici stavební spořitelna a následují ji leasingové společnosti. To souvisí s tím, ţe s Autoleasing má své klientské centrum a S MORAVA Leasing svou pobočkovou sítí pokrývá celou republiku. Penzijní společnost a stavební spořitelna sdílí klientské centrum a pobočkovou síť s mateřskou ČS, stejně jako REICO investiční společnost ČS. Z porovnávaných ukazatelů hodnocených společností vyplývá, ţe jednoznačně největší podíl a přínos pro FSČS má Stavební spořitelna ČS a ČS penzijní společnost. Je to dáno oblíbeností jimi nabízených produktů u občanů. Zároveň zde hraje zásadní roli synergie v rámci celé FSČS, ať jde o distribuci produktů a sluţeb nebo o proškolení a znalosti zaměstnanců, kteří jsou vysoce kvalifikovaní v těchto oblastech. Ostatní společnosti doplňují portfolio nabízených sluţeb napříč cílovými skupinami klientů FSČS. Další v pořadí je s Autoleasing, který poskytuje sluţby jak občanům, tak firmám a lze říci, ţe doplňuje úvěrové produkty, které poskytují pobočky ČS. U S MORAVA Leasingu se dá předpokládat ještě vyšší přínos pro skupinu, neboť je součástí skupiny FSČS teprve od roku 2011 a cílem pro další období je zvýšení objemu obchodů s vyuţitím distribučních kanálů komerčních center ČS a sladění postupů a cenotvorby. Činnost Factoringu ČS je zaměřená na podnikovou klientelu a proto jeho přínos do celku se jeví jako menší, v porovnání se společnostmi, které jsou zaměřeny zejména na 48

49 občany. U brokerjetu ČS se v posledním roce projevila ve výsledku hospodaření především averze klientů k riziku a niţší objemy obchodů. Poslední tři hodnocené společnosti REICO, GRANTIKA ČS a ČS do domu jsou co do velikosti základního kapitálu, bilanční sumy, počtu zaměstnanců a také zisku/ztráty spíše menšími hráči, kteří jsou ale nedílnou součástí celé FSČS. 3.3 Ostatní členové FSČS Realitní společnost České spořitelny, a.s. Vznik společnosti prosince 2002 Základní kapitál - 2 mil. Kč Akcionáři Česká spořitelna (100 %) Realitní společnost ČS zajišťuje komplexní realitní sluţby, mezi něţ patří vyhledání bytu, domu, kancelářských prostor a prodej, koupě či pronájem starších i nových nemovitostí včetně nemovitostí z developerských projektů. Zajišťuje i doprovodný finanční a právní servis, který můţe zahrnovat např. převod do osobního vlastnictví, odhad ceny, zprostředkování hypoték a úvěrů, převod a zápis do katastru nemovitostí. Dále společnost poskytuje poradenský servis a analytické sluţby jako třeba zpracování analýz prodejnosti pro řízení rizik. Sluţby jsou poskytovány jednotlivcům i developerům. 18 CS Investment Limited Vznik společnosti 6. února 2003 Základní kapitál (splacený) postupně se zvyšuje na základě kapitálových výzev a můţe dosáhnout EUR Akcionáři Česká spořitelna (100 %) 18 Realitní společnost České spořitelny. [online]. [cit ]. Dostupné z: 49

50 Předmětem podnikání společnosti CS Investment Limited je provozování činnosti holdingové společnosti typu asset holding company za účelem investování a drţby podílů v komanditní společnosti Genesis Private Equity Fund B LP zaloţené na ostrově Guernsey, a to včetně investování a drţby podílů prováděných kdykoli bez ohledu na změnu názvu, zakladatelského nebo organizačního dokumentu uvedené společnosti nebo příslušného rozhodného práva. Czech TOP Venture Fund B.V. Vznik společnosti 6. prosince 2002 Základní kapitál EUR Akcionáři Česká spořitelna (84,25 %) K+ Venture Partners B.V. (15,75 %) Česká spořitelna zaloţila v rámci programu TOP Kapitál, který je cílen na kapitálovou podporu SME ve formě rizikového (venture) kapitálu, fondy rizikového kapitálu Czech TOP Venture Fund B.V. a Genesis Private Equity Fund. 19 Erste Corporate Finance, a. s. Vznik společnosti 25. dubna 1996 Základní kapitál 6 mil. Kč Akcionáři - Česká spořitelna (100 %) Společnost nabízí poradenské sluţby v oblasti finančního poradenství a investičního bankovnictví, mezi něţ patří nákupy a prodeje společností, jejich částí, oceňování, IPO, analýzy investičních příleţitostí, due diligence. Erste Energy Services, a. s. Vznik společnosti 7. srpna Finance.cz. [online]. [cit ]. Dostupné z: 50

51 Základní kapitál 2 mil. Kč Akcionáři Česká spořitelna (100 %) Předmětem podnikání společnosti je obchodování s fyzickou elektřinou. Jako licencovaný obchodník můţe elektřinu vykupovat od jejích producentů, ale také ji dodávat koncovým zákazníkům. CS Property Investment Limited Vznik společnosti 29. července 2004 Základní kapitál (splacený) postupně se zvyšuje na základě kapitálových výzev a můţe dosáhnout EUR Akcionáři Česká spořitelna (100 %) Předmět podnikání společnosti je provozování jakéhokoli obchodu, podnikání, prací, operací nebo činností spojených s akciemi, dluhopisy, cennými papíry, opčními listy, opcemi, deriváty, komoditami a jakýmikoli jinými instrumenty spojenými s akciemi, dluhopisy nebo komoditami, s komoditami všeho druhu, nemovitostmi obecně, investičním rozvojem, koupí, prodejem a financováním nemovitostí a jiných podniků, a v souvislosti s výše uvedeným působení jako zhotovitelé, podzhotovitelé, manaţeři, uchazeči o veřejné zakázky, zmocněnci, konzultanti, poradci, pojišťovatelé a zprostředkovatelé. IT Centrum s. r. o. Vznik společnosti 22. února 2006 Základní kapitál 179 mil. Kč Akcionáři Česká spořitelna (100 %) Předmětem podnikání společnosti je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných neţ základních sluţeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. 51

52 4 Hospodářské výsledky skupiny a analýza vybraných ukazatelů Tato kapitola analyzuje hospodářské výsledky FSČS na základě vybraných ukazatelů. Vychází z konsolidované účetní závěrky společnosti Česká spořitelna a jejích dceřiných společností za rok V první části je analýza ukazatelů z výkazu o zisku, další část je zaměřena na bilanční ukazatele a poslední na ukazatele poměrové. Základním ukazatelem výsledků hospodaření banky je zisk, kterého dosáhla. Zisk ukazuje kvalitu hospodaření banky. Zisk po zdanění je informace zajímavá zejména pro akcionáře, protoţe se od něj odvíjí také výše jejich dividend. Zisk je tedy základním ukazatelem kvality hospodaření (nejenom) obchodních bank. Jenomţe se jedná o pouhé absolutní číslo, které bez zasazení do širšího kontextu příliš nevypovídá o efektivnosti jejich hospodaření neumoţňuje ani porovnání různě velkých institucí, ani porovnání v čase. Proto jsou nutné další analýzy, a to jak statické, tak i dynamické, a jejich porovnání se srovnatelnou konkurencí. 20 Tabulka 12: Ukazatele z výkazu o zisku zdroj: výroční zpráva 2012 Česká spořitelna vykázala podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) k 31. prosinci 2012 konsolidovaný čistý zisk mil. Kč. Je to historicky nejvyšší čistý zisk, kterému pomohl rostoucí provozní výsledek. Tento výsledek, zvýšený na 26,3 mld. Kč (nárůst o 3 %), podpořilo 20 KALABIS, Zbyněk. Analýza ziskovosti obchodních bank. [online]. [cit ]. Dostupné z: 52

53 sniţování tvorby opravných poloţek a zlepšený výsledek z finančních aktiv. Oproti roku 2011 vzrostl výsledek hospodaření o 3 mld. Kč, tj. o 22 %. Největší podíl na provozních výnosech má tradičně čistý úrokový výnos. Vlivem loňského trojího sníţení základní úrokové sazby ČNB aţ na historické minimum 0,05 % se čistý úrokový výnos sníţil o 2 % na mil. Kč. Tato okolnost a současně nízká poptávka po spotřebitelských úvěrech významně ovlivnily nejvýznamnější poloţku úrokových výnosů čisté úrokové výnosy z klientských obchodů, které poklesly na 22,7 mld. Kč, tj. o 5 %. Další významnou, nejrychleji rostoucí poloţkou, byly čisté úrokové výnosy z dluhových cenných papírů, které vzrostly o 16 % na 6,9 mld. Kč. Důvodem je vyšší objem realizovatelných dluhopisů, niţší náklady na vlastní emitované dluhopisy včetně podřízeného dluhu a dluhopisů drţených do splatnosti. Čistý úrokový výnos z cenných papírů meziročně vzrostl o 17 % vlivem rostoucích investic do cenných papírů s pevným výnosem a niţších nákladů na emitované dluhopisy. Objem dluhopisů a pokladničních poukázek v portfoliu aktiv k prodeji meziročně vzrostl o 92 %. Úrokové náklady na hypoteční zástavní listy a podřízený dluh meziročně poklesly o 23 %. Čistý zisk z investic do nemovitostí se zvýšil o 5 % na 0,6 mld. Kč. Čistý úrokový výnos z operací s bankami se propadl o 65 %, pohledávky za bankami meziročně poklesly o 16 %, na 0,4 mld. Kč. Čistý zisk z obchodních operací činil 2,2 mld. Kč, coţ je čtyřnásobné zvýšení. Tvoří jej výnosy z obchodování s cennými papíry (dluhopisy i akcie). Výrazně se zvýšily výnosy z devizových obchodů. 53

54 Graf 7: Struktura provozních výnosů zdroj: Další podstatnou součástí provozních výnosů jsou čisté příjmy z poplatků a provizí, které klesly o 5 % na 11,8 mld. Kč. Důvodem je mimo jiné změna chování klientů, kteří více vyuţívají cenově zvýhodněné sluţby, poplatkové prázdniny a také to, ţe některé poplatky banka zrušila. Čisté příjmy z poplatků a provizí z platebního styku byly 6,8 mld. Kč, oproti roku 2011 došlo ke sníţení o 3 %. Čistý příjem z platebních transakcí poklesl, coţ je způsobeno měnícím se chováním klientů, které vede k většímu vyuţívání levnějších sluţeb přímého bankovnictví, dále byly zrušeny poplatky za trvalé příkazy. Sníţil se čistý příjem z poplatků z úvěrových produktů o 9 % na 3 mld. Kč, který byl ovlivněn niţším zájmem o spotřebitelské úvěry. Tento příjem tvoří 26 % celkových příjmů z poplatků a provizí. Čistý příjem z obchodů s cennými papíry poklesl o 13 % na 0,7 mld. Kč vlivem niţších výnosů z brokerské činnosti, kterou způsobila slabší poptávka po investičních produktech. Promítlo se zde také sníţení provizí za prodej pojišťovacích produktů a stavebního spoření. Naopak se zvýšily provize 54

55 z investičního poradenství a odměna za emitování cenných papírů třetích stran. Graf 8: Struktura čistých příjmů z poplatků a provizí zdroj: Provozní náklady se sníţily jiţ pátým rokem v řadě, toto sniţování je výsledkem efektivního řízení nákladů. Zahrnují náklady na zaměstnance, odpisy majetku a ostatní správní náklady. 55

56 Graf 9: Vývoj provozních nákladů zdroj: Provozní náklady dosáhly výše mil. Kč, poklesly o 1 % v porovnání s rokem Pokles způsobily niţší personální náklady, které ovlivnila odlišná struktura zaměstnanců. Sníţil se počet zaměstnanců s vyšším příjmem. Zaměstnanecké náklady činily 8,8 mld. Kč. Ostatní administrativní náklady se zvýšily o 2 % na 7,3 mld. Kč. Niţší náklady na kancelářské prostory, poradenství a právní sluţby byly eliminovány vyššími náklady na informační systémy a technologie a hlavně na marketing související s penzijní reformou. Odpisy hmotného i nehmotného majetku poklesly o 9 % na 2,2 mld. Kč, jde o niţší odpisy na hardware, softwarové aplikace a budovy. Největší poloţkou provozních nákladů jsou výdaje na zpracování dat (31 %), dále jsou náklady na kancelářské prostory (23 %), náklady na 56

57 reklamu a marketing (16 %) a náklady na obchodní operace (15 %) které zahrnují náklady na peněţní oběh, spotřebu materiálu, čipové karty apod. Graf 10: Struktura provozních nákladů zdroj: Finanční analýza banky zahrnuje především bilanční údaje, které zachycuje výkaz o finanční pozici. K 31. prosinci 2012 dosáhla konsolidovaná bilanční suma výše mil. Kč, coţ je nárůst o 27,8 mld. Kč (o 3 %) oproti předchozímu roku. Tabulka 13: Bilanční ukazatele 57

58 zdroj: výroční zpráva 2012 Na straně aktiv došlo ke změně jejich struktury, coţ přispělo k udrţení čisté úrokové marţe. Došlo k výraznému zvýšení objemu cenných papírů, k poklesu pohledávek vůči České národní bance a také k poklesu mezibankovních pohledávek. Na straně pasiv se zvýšil objem vkladů klientů a velikost vlastního kapitálu. Sníţil se závazek z vlastních emitovaných cenných papírů včetně podřízeného dluhu. Aktiva Graf 11: Struktura aktiv (v mld. Kč) zdroj: výroční zpráva 2012 Nejzásadnější poloţkou generující velkou část provozních výnosů jsou úvěry klientům. V roce 2012 došlo k růstu o 1 % na 489,1 mld. Kč. Hlavní roli zde sehrály hypoteční úvěry. Rozvoji hypotečního trhu pomáhají nízké ceny nemovitostí a nízké úrokové sazby. Díky tomu roste zájem klientů o hypotéky, který odráţí růst objemů poskytnutých hypoték o 9 % na 139,2 mld. Kč. Hypotéky poskytnuté v roce 2012 mají průměrnou dobu splatnosti 22,5 roku, průměrná výše poskytnutého úvěru je 1,6 mil. Kč a průměrná 58

59 hodnota úvěru k hodnotě nemovitosti je 68,5 %. Celé portfolio hypotečních úvěrů má průměrnou splatnost 22 let, zbytková doba splatnosti je 18 let a průměrná hodnota úvěru k hodnotě nemovitosti je komfortních 66,5 %. Graf 12: Vývoj hypotečních úvěrů fyzickým osobám zdroj: Zároveň však slabá spotřebitelská důvěra a vysoká nezaměstnanost ovlivnila poprávku po spotřebitelských úvěrech, coţ způsobilo pokles těchto úvěrů a také kontokorentů a kreditních karet o 6 % na 72,5 mld. Kč. 59

60 Graf 13: Vývoj spotřebitelských úvěrů * Spotřebitelské úvěry zahrnují také americké hypotéky a kreditní karty zdroj: Nízké úrokové sazby hypoték ovlivnily i zájem o úvěry ze stavebního spoření, které klesly o 5% na 39,5 mld. Kč. Úvěry obyvatelům představují 52% podíl z celkového objemu klientských úvěrů. Celkový objem úvěrů občanům dosáhl výše 254,9 mld. Kč. Hospodářská situace také ovlivnila vývoj úvěrů podnikatelům a malým firmám, kde došlo k poklesu o 6 % na 5,7 mld. Kč. Úvěry středně velkým firmám vzrostly o 11 % na 82,9 mld. Kč. Factoringové financování se zvýšilo o 15 % na 1,9 mld. Kč. Velkým korporátním klientům byly poskytnuty úvěry ve výši 54,7 mld. Kč (nárůst o 1 %). Vlivem nepříznivého vývoje na developerském trhu došlo k poklesu hypoték v segmentu korporátních klientů o 8 % na 25,7 mld. Kč. Podíl dceřiných společností na úvěrovém portfoliu ke znázorňuje následující graf. 60

61 Graf 14: Konsolidované úvěry klientům zdroj: Pohledávky za bankami poklesly o 16 % na 65,3 mld. Kč. Důvodem je niţší počet reverzních repo operací s Českou národní bankou a ostatními bankami. Vklady u bank činí 50,9 mld. Kč. z celkového objemu mezibankovních pohledávek, který úzce souvisí s řízením bilance banky a přesunem zdrojů do cenných papírů. Tento přesun souvisí s nízkými sazbami na mezibankovním trhu. Objem portfolíí cenných papírů se zvýšil o 16 % na 296,7 mld. Kč. Dluhopisy představují 99 % z objemu portfolií. Nejvýznamnějšími emitenty těchto dluhopisů jsou státní instituce České republiky, jejich podíl představuje 81 % těchto cenných papírů. Zbylé 1 % (2,1 mld. Kč) tvoří akcie a podílové listy. Objem investic do nemovitostí poklesl o 19 % na 11,2 mld. Kč. Banka je mimo jiné investorem v realitních investičních fondech, které jsou určeny institucionálním investorům a zaměřují se na český a slovenský trh. Tyto fondy působí v rámci finanční skupiny. Hlavním cílem je příjem z nájmů nemovitostí. 61

62 Proti roku 2011 se celkový objem hmotného a nehmotného majetku sníţil na 17,8 mld. Kč (o 3 %), kde pozemky a stavby tvoří 71 %. Celkový podíl hmotného a nehmotného majetku na aktivech činí 2%. Pasiva Graf 15: Struktura pasiv zdroj: výroční zpráva 2012 Největším zdrojem finančních prostředků České spořitelny pro aktivní obchody jsou tradičně klientské vklady. Tvoří 77 % všech pasiv. Díky tomu je Česká spořitelna téměř nezávislá na mezibankovních zdrojích. Vklady klientů vzrostly o 5 % (32,3 mld. Kč) a dosáhly objemu 688,6 mld. Kč, včetně závazků ke klientům v reálné hodnotě dosáhly částky 704,5 mld. Kč. Tyto částky potvrzují stabilní důvěru občanů v Českou spořitelnu. Mezi produkty, do kterých klienti ukládají své prostředky patří Osobní účet, Šikovné spoření, penzijní připojištění, prémiové vklady, Internetové spoření či stavební spoření. Zvýšil se objem depozit korporátních klientů o 8 % na 108,6 mld. Kč a to jak na běţných účtech (i cizoměnových), tak na vkladových produktech. 62

63 Vysoký růst byl také u vkladů veřejného sektoru, který se zvýšil o 29 % na 57,8 mld. Kč. Závazky k bankám, kam patří úvěry, termínované vklady a zůstatky na běţných účtech se sníţily o 16 % na 44,3 mld. Kč. Mezibankovní závazky poklesly díky niţšímu objemu přijatých úvěrů v rámci repo operací. Objem vydaných dluhopisů se sníţil o 24% na 34,2 mld. Kč. Pokles způsobily splatnosti řady dluhopisů a hypotečních zástavních listů. Objem hypotečních zástavních listů činí celkem 28,5 mld. Kč. Tyto cenné papíry slouţí jako zdroj financování hypotečních obchodů v bilanci konsolidovaného celku. Vlastní kapitál, náleţející akcionářům banky, se zvýšil o 17 % na 93,2 mld. Kč. Vlastní kapitál zahrnuje základní kapitál, emisní áţio, zákonný rezervní fond, oceňovací rozdíly, nerozdělený zisk a zisk za účetní období. Hlavní podíl na zvýšení vlastního kapitálu má nárůst nerozděleného zisku. Konsolidovaná a individuální kapitálová přiměřenost se vlivem nárůstu nerozděleného zisku výrazně zvýšila. Konsolidovaná na 16,1 % a individuální na 16 %. Podstata kapitálové přiměřenosti je zaloţena na tom, ţe stanoví minimální výši kapitálu, kterou banka musí vzhledem ke struktuře a rizikovosti svých obchodů udrţovat. Banky musí dodrţovat kapitálovou přiměřenost jak na konsolidované úrovni, kterou lze povaţovat za základní, tak i na individuální úrovni jednotlivé banky. 21 Individuální kapitálová přiměřenost České spořitelny v roce 2012 převýšila úroveň 8 %, která je vyţadována Českou národní bankou. Mezi okolnosti, které významně ovlivnily kapitálovou přiměřenost v roce 2012, patří dubnové zahrnutí nerozděleného zisku z roku 2011 ve výši 10,5 mld. Kč, čímţ došlo k jejímu zvýšení. Dále pak v červnu byla vyplacena dividenda 21 SYNEK, Miloslav. A KOL. Podniková ekonomika. 4. přepracované a doplněné. Praha: C. H. BECK, 2006, 310 s. 63

64 ve výši 4,6 mld. Kč, coţ naopak sníţilo kapitál. Celkově se pak kapitál zvýšil o 11,3 mld. Kč. Tabulka 14: Základní poměrové ukazatele zdroj: výroční zpráva 2012 Ukazatel ROE (Return on equity) neboli návratnost kapitálu je podíl čistého zisku a průměrné výše kapitálu v daném období. Měří výsledek hospodaření pouze z peněz majitelů. Návratnost kapitálu České spořitelny vzrostla díky zvýšení čistého zisku na 19,3 %. Graf 16: Návratnost kapitálu + kapitálová přiměřenost 64

65 * Návratnost kapitálu bez jednorázového příjmu z prodeje Pojišťovny ČS zdroj: Ukazatel ROA (Return on assets) neboli rentabilita aktiv měří, jaká část zisku byla vygenerována z investovaného kapitálu, tzn. efektivitu vyuţití investovaného kapitálu. Čím vyšší je hodnota ukazatele rentability aktiv, tím lepší je hodnocení rentability firmy. Rentabilita aktiv České spořitelny vzrostla na 1,8 %. Dalším ukazatelem je čistá úroková marţe. Banka poskytuje sluţby za rozdílné úrokové sazby (spotřebitelské úvěry, hypoteční úvěry) a zároveň platí rozdílné sazby (spořicí účty, stavební spoření). Protoţe analýza u kaţdého produktu by byla náročná, pouţívá se čistá úroková marţe, která odráţí efektivnost banky, trţní prostředí a ekonomickou situaci. Čistá úroková marţe České spořitelny byla navzdory historicky nízkým trţním úrokovým sazbám udrţena na 3,9 %. Graf 17: Čistá úroková marže zdroj: 65

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 20,7 % na 3,8 mld. Kč, provozní zisk zůstal na úrovni kolem 6,6 mld. Kč Česká

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Česká spořitelna podporuje podnikání

Česká spořitelna podporuje podnikání Česká spořitelna podporuje podnikání Tomáš Reytt, ředitel odboru klientské segmenty pro soukromou a firemní klientelu České spořitelny Obsah 1. Kdo jsou firemní klienti České spořitelny 2. Od účtu přes

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 12. 2008 Datum uveřejnění: 30. 4. 2009 Obchodní

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry (dále

Více

ING Commercial Banking Czech Republic 2010. 1 Media Kit!

ING Commercial Banking Czech Republic 2010. 1 Media Kit! ING Commercial Banking Czech Republic 2010 1 Media Kit! Duben 2010 Obsah 1. Skupina ING 1 2. ING v České republice 1 3. ING Commercial Banking 2 4. Produkty a služby 2 5. Organizační struktura 3 6. Společenská

Více

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry stav ke dni 31. prosince 2008 1.1 Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Komerční bankovnictví A1-1

Komerční bankovnictví A1-1 Komerční bankovnictví A1-1 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Praha, 4. srpna 2010 Skupina Komerční banky vytvořila za prvních šest měsíců roku 2010 čistý zisk ve výši 6 482 milionů

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld.

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Tisková zpráva Praha, 28. října 2011 Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Kč Česká spořitelna vykázala za tři čtvrtletí 2011 neauditovaný

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Česká spořitelna penzijní společnost, a. s.

Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2013 Česká spořitelna penzijní společnost, a.s., vznikla 1. ledna 2013 transformací Penzijního fondu České spořitelny, a.s., na penzijní společnost

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod 1. ČSOB úvod působí na dvou národních trzích, českém a slovenském Je největší bankou se sídlem v České republice a ve střední Evropě měřeno hodnotou aktiv Významným mezníkem v historii ČSOB byla její privatizace

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2015 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB )

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Profil společnosti Obchodní firma: AKCENTA GROUP SE Sídlo: Gočárova třída 312/52 500 02 Hradec Králové Česká republika IČ: 28252900

Více

Fitter, Focused, Further

Fitter, Focused, Further Tisková konference ING Bank ČR Fitter, Focused, Further Rolf-Jan Zweep CEO ING Bank ČR Generálníředitel Praha 22. dubna, 2008 Obsah ING Group & ING ING ČR Finanční výsledky ING Bank ČR 2007 Strategie ING

Více

ING Bank N.V. Česká republika 2011. 1Media Kit!

ING Bank N.V. Česká republika 2011. 1Media Kit! ING Bank N.V. Česká republika 2011 1Media Kit! Duben 2011 Obsah 1. Skupina ING 1 2. ING v České republice 1 3. ING Bank v České republice 2 4. Organizační struktura 3 5. Společenská odpovědnost ING Bank

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

AEGON Pojišťovna, a.s. 30. 4. 2010

AEGON Pojišťovna, a.s. 30. 4. 2010 Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádění některá ustanovení zákona (vyhláška)

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

RMS Mezzanine, a.s. je průkopníkem na trhu nebankovního financování společností v regionu střední a východní Evropy.

RMS Mezzanine, a.s. je průkopníkem na trhu nebankovního financování společností v regionu střední a východní Evropy. RMS Mezzanine, a.s. je průkopníkem na trhu nebankovního financování společností v regionu střední a východní Evropy. Specializujeme se na poskytování úvěrů podnikům, kterým banky z různých důvodů neposkytnou

Více

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zvýšila objem financování české ekonomiky s nárůstem poskytnutých úvěrů o 13% Čistý zisk za rok 2011 dosáhl 9,5 miliardy Kč Praha, 16. února 2012 KB v roce 2011 výrazně zrychlila

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů položky TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

ING pojišťovna, a.s. K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

ING pojišťovna, a.s. K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

E M B A R G O do 7.30

E M B A R G O do 7.30 Tisková zpráva Praha, 30.dubna 2009 E M B A R G O do 7.30 Provozní zisk České spořitelny za 1. čtvrtletí 2009 meziročně vzrostl o více než 10 % na 6,27 mld. Kč, konsolidovaný čistý zisk mírně klesl o necelých

Více

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. Finanční management projektu a jak komunikovat s bankou Filip Husák ROZVOJ OBCHODU PROGRAM bez kvalitního financování to nejde! ČESKÁ SPOŘITELNA A FSČS FINANČNÍ MANAGEMENT Zdroje

Více

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů.

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů. Alternativní způsoby financování infrastrukturálních projektů Martin Hanzlík 21.9.2011 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Působí na kapitálovém trhu od roku 1994. V letech 2002 2009 výkonný ředitel Unie investičních

Více

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 31. července Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí Hlavní události 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 1 369,5 mil. EUR na 1 481,8 mil. EUR (+8,2 %) Čisté příjmy z poplatků

Více

Tisková konference. 21. února 2007

Tisková konference. 21. února 2007 Tisková konference 21. února 2007 Účastníci tiskové konference Jan D. Kabelka předseda představenstva AKAT Josef Beneš předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Aktuální změny právního prostředí provozování pojišťovací činnosti v České republice, v zemích evropského hospodářského

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Tisková zpráva Praha, 28. února 2013

Tisková zpráva Praha, 28. února 2013 Tisková zpráva Praha, 28. února 2013 Česká spořitelna zvýšila v roce 2012 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 21,8 % na 16,61 mld. Kč, provozní zisk se zvýšil o 2,5 % na 26,29 mld. Kč Česká spořitelna vykázala

Více

Program: Investiční pobídky

Program: Investiční pobídky Program: Investiční pobídky Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast zaměření: Podpora zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických sluţeb na území ČR Cíl programu:

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Investiční bankovnictví B Název tématického celku: Investiční bankovnictví a jeho místo v systému finančního trhu. Cíl: Základním cílem

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován odborníky

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. Vybrané programy podpory podnikání ČS Petr Laník ROZVOJ OBCHODU PROGRAM bez kvalitního financování to nejde! ČESKÁ SPOŘITELNA A FSČS FONDY EU 2007-2013 - FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ Finanční

Více

S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002

S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002 S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 173/02, zahájeném dne 23.8. 2002 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 22. května 2014: Bilanční tisková konference koncernu Oberbank AG Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank Podrobné výsledky: hospodářský výsledek po zdanění

Více

Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny

Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny ERSTE GROUP Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Co je? Cenové zvýhodnění klientů, kteří aktivně využívají Českou spořitelnu a její finanční skupinu Je postaven na

Více

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. Vybrané programy podpory podnikání ČS Petr Laník Brno, 29.2.2008 ROZVOJ OBCHODU PROGRAM bez kvalitního financování to nejde! ČESKÁ SPOŘITELNA A FSČS FONDY EU 2007-2013 - FINANCOVÁNÍ

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 3 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 5 Nejvýznamnější události roku 2007... 7 Hospodářské

Více

ING Bank N.V. Česká republika. [Media Kit] W. I N GBANK.CZ

ING Bank N.V. Česká republika. [Media Kit] W. I N GBANK.CZ 2014 ING Bank N.V. Česká republika [Media Kit] W W W.IN W. I N GBANK.CZ GBANK.CZ Obsah 1. Skupina ING 2 2. ING v České republice 2 3. ING Bank v České republice 3 4. Organizační struktura 4 5. Společenská

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. Údaje ke dni: 30. 9. 2013 Datum uveřejnění: 11. 11. 2013 1. Údaje o investiční společnosti

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč Praha, 3. srpna 2011 Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více