SMĚRNICE S/ Pojištění podnikatelských rizik START Plus

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMĚRNICE S/7413-17. Pojištění podnikatelských rizik START Plus"

Transkript

1 Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21 Praha SMĚRNICE Číslo: S/ Verze: 1 Název: Pojištění podnikatelských rizik START Plus Vydává: Útvar Zpracoval Vyřizuje Připomínkoval Úsek pojištění majetku a odpovědnosti Odbor standardního pojištění podnikatelů Ing. Radek Starosta Datum vydání Účinnost od: Konec účinnosti: --- Právní úsek, Ekonomický úsek, Ag ZČ, Ag JČ

2 PŘEHLED ZMĚN MP1 / MP0 - Kapitola věci umístěné ve výloze navýšení limitu na 10 % max Kč z horní hranice pojistného plnění sjednaného pro movité předměty. (netýká se cenných předmětů a finančních prostředků, věcí umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty a elektroniky), - Kapitola pro cenné předměty a finanční prostředky, věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty a elektroniku platí limit 5 % max Kč z horní hranice pojistného plnění sjednaného pro movité předměty, - Kapitola nově se pojištění vztahuje také na movité předměty mimo místo pojištění na území ČR do limitu 20 % z pojistné částky sjednané pro soubor movitých předmětů. Tato částka nesmí přesáhnout 200tis Kč, - Kapitola zavedeno společné připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na předmětech převzatých a užívaných, limit je stanoven jako 20 % z limitu pojistného plnění sjednaného pro pojištění odpovědnosti za újmu, - odstraněno z pojistných podmínek - byla odebrána spoluúčast ve výši 25 % z pojistného plnění pro případy odcizení mobilních elektronických zařízení z motorového vozidla.

3 OBSAH: 1. ÚVOD ZÁKLADNÍ KRITÉRIA OBSAH PRODUKTU PŘEHLED MATERIÁLŮ PRO SJEDNÁVÁNÍ POJIŠTĚNÍ SUBJEKT POJIŠTĚNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY FYZICKÉ OSOBY S IDENTIFIKAČNÍM ČÍSLEM POČÁTEK POJIŠTĚNÍ POJISTNĚ TECHNICKÉ ÚDAJE ZPŮSOB PLACENÍ POJISTNÉHO PODKLADY PRO SJEDNÁVÁNÍ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI POJIŠTĚNÍ NEMOVITÝCH OBJEKTŮ POJIŠTĚNÍ MOVITÝCH PŘEDMĚTŮ POJISTNÁ NEBEZPEČÍ PRO MOVITÉ PŘEDMĚTY A NEMOVITÉ OBJEKTY POJIŠTĚNÍ TECHNICKÝCH RIZIK POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU POJIŠTĚNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI SPOLUÚČAST POSTUP SJEDNÁVÁNÍ POJIŠTĚNÍ PROVÁDĚNÍ ZMĚN POJISTNÍ SMLOUVY TYPY ZMĚN POSTUP VYPRACOVÁNÍ DODATKU STR.1

4 1. ÚVOD Tento sazebník upravuje podmínky pro sjednávání smluvních pojištění podnikatelských rizik (majetku, odpovědnosti za újmu a pro případ přerušení provozu) prostřednictvím produktu START Plus (produkt MP1). Sazebník je určen výhradně pro vnitřní potřebu Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen pojišťovna ). Pro tento produkt platí: příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník P 100/14 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti, P 150/14 Zvláštní pojistné podmínky pro živelní pojištění, P 200/14 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení, P 205/14 Dodatkové pojistné podmínky upravující způsoby zabezpečení, P 250/14 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění skla, P 300/14 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění strojů, P 320/14 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění elektronických zařízení, P 405/14 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění přerušení provozu, P 600/14 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu, P 695/14 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění věcí během silniční dopravy, ustanovení pojistné smlouvy. 2. ZÁKLADNÍ KRITÉRIA hodnota n e m o v i t ý c h o b j e k t ů do 1 5 m i l. K č hodnota m o v i t ých p ř e d m ě t ů do 10 m i l. K č limit pojistného plnění pro pojištění o d p o v ě d n o s t i n e p ř e s a h u j e 2 0 m i l. K č v rámci pojistné smlouvy lze sjednat pojištění pouze pro jedno místo pojištění, automaticky jsou však pojištěná i další místa pojištění na území ČR do limitu uvedeného v pojistné smlouvě pojištění se sjednává na dobu určitou - max. 10 let (pouze celé roky) Nejsou-li v daném obchodním případě splněna kritéria produktu START Plus, je možno sjednat produktem TREND, popř. jiným produktem pojišťovny. STR.2

5 3. OBSAH PRODUKTU 3.1. PŘEHLED MATERIÁLŮ PRO SJEDNÁVÁNÍ POJIŠTĚNÍ Pojištění se sjednává výhradně prostřednictvím kalkulátoru v prostředí ISOS (v záložce Standardní pojištění podnikatelů) nebo kalkulátorem v prostředí KNZ. Dále jsou k produktu START PLUS k dispozici následující dokumenty: dotazník slouží pro sběr údajů potřebných k vytvoření pojistné smlouvy, nápověda používá se spolu s dotazníkem, nejzákladnější informace k produktu, včetně seznamu pojistitelných činností, průvodce pojištěním vysvětlení podstaty produktu START PLUS (jako samostatná kapitola je zařazeno do šanonu Obchodní argumentace pro pojišťovací poradce). Využívání výše uvedených dokumentů je na uvážení získatele (např. dotazník a nápověda jsou určeny získatelům, kteří nepracují s notebookem, obchodní řeč dává námět, jak je možné vést prodejní rozhovor, ). Vybrané dokumenty budou uloženy také v kalkulátoru (viz lišta, volba Tiskopisy), odkud je bude možné v případě potřeby vytisknout. 4. SUBJEKT POJIŠTĚNÍ Pojištění lze sjednat pro následující subjekty: 4.1. PRÁVNICKÉ OSOBY tj. subjekty s přiděleným identifikačním číslem (IČO), které: - jsou zapsány v Obchodním rejstříku - podnikají na základě živnostenského zákona Jde např. o obchodní společnosti (akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným) 4.2. FYZICKÉ OSOBY S IDENTIFIKAČNÍM ČÍSLEM tj. fyzické osoby podnikající na základě živnostenského zákona. Pojištění nelze sjednat pro: - subjekt v konkurzu, tj. fyzická nebo právnická osoba, na kterou je prohlášen konkurz podle zákona č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon, a ve které je ustanoven insolvenční správce. - subjekt v likvidaci. STR.3

6 5. POČÁTEK POJIŠTĚNÍ Pojištění vzniká dnem označeným v pojistné smlouvě jako Počátek pojištění. Datum počátku pojištění je stanoveno jako den následující po dni sjednání pojistné smlouvy; lze se dohodnout i na datu pozdějším (max. však tři měsíce od data sjednání). Počátek pojištění nelze sjednat zpětně! 6. POJISTNĚ TECHNICKÉ ÚDAJE pojištění se sjednává na jeden rok s automatickou prolongací, max. však na dobu 10 let, délka pojistného období je 12 měsíců (roční) nebo 6 měsíců (pololetní), k pojistné smlouvě zatím je možné sjednávat dodatky. Tabulka 1 - Slevy za délku pojistného období Délka pojistného období Výše slevy % (procenta) 6 měsíců 2 12 měsíců 5 Celková sleva je maximálně ve výši 15 % (10 % obchodní sleva + 5 % za frekvenci placení) ZPŮSOB PLACENÍ POJISTNÉHO Variabilním symbolem pro platbu pojistného je vždy číslo pojistné smlouvy. Pojistník může platit pojistné některým z následujících způsobů: a) převodním příkazem před splatností pojistného na další pojistné období je pojistníkovi zasláno připomenutí platby, b) poštovní poukázkou před splatností pojistného na další pojistné období je pojistníkovi zaslána poštovní poukázka. Vždy je třeba pojistníka upozornit, kde nalezne údaje nutné pro platbu pojistného viz pojistná smlouva, článek Pojistné, pojistná období. Zde je uvedeno kompletní bankovní spojení, vč. variabilního symbolu a výší pojistného na pojistné období. STR.4

7 7. PODKLADY PRO SJEDNÁVÁNÍ POJIŠTĚNÍ K pojistné smlouvě není třeba přikládat podnikatelské oprávnění. Je však vhodné se ujistit o správnosti údajů, které klient poskytuje (IČO, název společnosti, adresa sídla, činnosti v evidenci apod.). Rychlá kontrola podnikatelského oprávnění je na místě, protože tímto krokem se dají eliminovat nepřesnosti v datech (klientské údaje, záměna subjektů, správně nastavené činnosti). 8. POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI 8.1. POJIŠTĚNÍ NEMOVITÝCH OBJEKTŮ Pojištění se týká všech nemovitých objektů sloužících k provozu podnikatelské činnosti; hodnotu objektů je nutno sečíst, výsledná částka (nejbližší vyšší) bude uvedena v poli Pojistná částka pro nemovitý majetek. Jde o: budovy, garáže, sklad apod. ostatní stavby - oplocení, chodníky, zpevněné plochy, technická zařízení, příp. bazény apod. nebytové nebo bytové jednotky, ve kterých pojištěný oprávněné podniká. Pojistné částky lze volit do 15 mil. Kč. Limity z pojištění nemovitých objektů (je-li pro ně pojištění sjednáno): Kč za pojistnou událost vzniklou na nemovitých objektech a movitých předmětech v důsledku vandalismu (jedná se o společný limit), Kč za škodu vzniklou malbami, nástřiky nebo polepením vnějších částí budovy nebo stavby, a to z jedné pojistné události v průběhu pojistného roku. (Tento limit je v rámci limitu pojistného plnění na vandalismus) POJIŠTĚNÍ MOVITÝCH PŘEDMĚTŮ Pojištění se týká veškerého vybavení provozovny; hodnotu předmětů je nutno sečíst, výsledná částka (nejbližší vyšší) bude uvedena v poli Pojistná částka pro movitý majetek. Jde o: zásoby, materiál apod., vlastní movité zařízení a vybavení, cizí předměty převzaté, cizí předměty užívané (např. leasing, zapůjčené), vlastní stavební součásti a příslušenství pořízené pojištěným na jeho vlastní náklad v cizí budově, STR.5

8 cenné předměty a finanční prostředky, věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty, soubor strojů a strojních zařízení, soubor elektronických zařízení (stacionární i mobilní zařízení), dokumentace, např. software nutný k provozu elektronických zařízení. Pojistné částky lze volit v rozpětí 100 tis. Kč 10 mil. Kč. Limity z pojištění movitého majetku: Kč za pojistnou událost vzniklou na nemovitých objektech a movitých předmětech v důsledku vandalismu (jedná se o společný limit), 5 % z pojistné částky sjednané pro movité předměty, maximálně však do výše Kč za pojistnou událost vzniklou na cenných předmětech a finančních prostředcích, Kč za pojistnou událost vzniklou na věcech umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty, Kč za pojistnou událost vzniklou na dokumentaci, Kč za pojistnou událost vzniklou na mobilních elektronických zařízeních, Kč za pojistnou událost vzniklou na souboru skel v důsledku rozbití z jiné příčiny, než je živelní škoda či odcizení, Kč za pojistnou událost vzniklou loupeží přepravovaných peněz nebo cenin, 20 % z pojistné částky pro movité předměty, maximálně však do výše Kč za pojistnou událost vzniklou krádeží na věcech uložených mimo uzavřený prostor na oploceném prostranství v místě pojištění; pojištění se nevztahuje na škody vzniklé na takto uložených cenných předmětech a finančních prostředcích, věcech umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty, dokumentaci, ručním nářadí, výpočetní technice, elektronických zařízeních, v případě krádeže cenných předmětů, věcí umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty nebo elektroniky z výlohy nebo vnitřní vitríny poskytne pojistitel 5 % max Kč z horní hranice pojistného plnění sjednané pro movité předměty, v případě krádeže jiných předmětů, než které jsou uvedeny v předchozím bodě z výlohy nebo vnitřní vitríny poskytne pojistitel 10 % max Kč z horní hranice pojistného plnění sjednané pro movité předměty, 20 % z pojistné částky pro movité věci maximálně do výše Kč za pojistnou událost na zásobách a jiných movitých předmětech, které jsou ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného (věci vlastní), cizích předmětech převzatých a cizích předmětech užívaných nacházejících se mimo místo pojištění na území ČR. STR.6

9 8.3. POJISTNÁ NEBEZPEČÍ PRO MOVITÉ PŘEDMĚTY A NEMOVITÉ OBJEKTY veškerá živelní nebezpečí (sdružený živel) krádež s překonáním překážky, loupež, vandalismus, rozbití skel, loupež přepravovaných peněz nebo cenin, Pro škody způsobené povodní nebo záplavou je automaticky stanoven limit plnění, a to v závislosti na součtu pojistných částek pro nemovité objekty a movité předměty POJIŠTĚNÍ TECHNICKÝCH RIZIK Pojištění technických rizik se týká pojištění strojních a elektronických zařízení pro případ jejich poruchy nebo rozbití. Je možno sjednat limit v rozpětí 5 % až 50 % z pojistné částky sjednané pro movité předměty POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU Jde o volitelné pojištění. Předmětem pojištění je finanční škoda způsobená přerušením provozu následkem: věcné škody, tj. živelní škoda nebo odcizení v místě pojištění nebo v budově, v níž se místo pojištění nachází, úředního zásahu (rozhodnutí, opatření nebo jiný zásah orgánu státní moci nebo veřejné správy, v jehož důsledku došlo k přerušení provozu), Pojištěný volí denní limit, tj. finanční částku, kterou obdrží za každý kalendářní den v případě přerušení provozu. Doba ručení je doba, po kterou bude pojistitel vyplácet denní limit. Časová spoluúčast je počet dnů, během kterých pojistitel denní limit nevyplácí. Doba krytí je 1-3 měsíce, časová spoluúčast 5 kalendářních dnů. Denní limit je možno zvolit v rozpětí 500 Kč až Kč. STR.7

10 8.6. POJIŠTĚNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY Jde o volitelné pojištění, které se vztahuje na poškození nebo zničení přepravovaných věcí (zboží, materiálu, věcí převzatých od zákazníků apod.) následkem havárie, živelní událostí nebo odcizením. Přeprava je prováděna vozidly, která jsou oprávněně užívána pojištěným pro jeho potřebu (netyká se smluvní přepravy zboží). Je možno sjednat limit až do výše 25 % z pojistné částky sjednané pro movitý majetek, maximálně však 500 tis. Kč. SPZ vozidel není nutno uvádět POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Jde především o újmu: způsobenou provozem podnikatelské činnosti, vyplývající z vlastnictví nebo nájmu nemovitosti, vzniklé na osobních věcech zaměstnanců odložených na pracovišti, způsobené vadou výrobku nebo vadou vykonané práce po předání, na předmětech převzatých a užívaných, vzniklou regresem zdravotní pojišťovny. Limit pojistného plnění lze volit v rozpětí 500 tis. 20 mil. Kč. Limity v rámci pojištění odpovědnosti (stanoveno ze základního limitu) 20 % za újmu vzniklou na předmětech převzatých a předmětech užívaných, 10 % za regresní náhrady (tj. náklady léčení vynaložené zdravotní pojišťovnou nebo orgánem nemocenského pojištění) SPOLUÚČAST Spoluúčast je volitelná v rozmezí Kč Kč. Spoluúčast pro pojištění povodně, záplavy ve výši 5 %, min. však Kč. STR.8

11 9. POSTUP SJEDNÁVÁNÍ POJIŠTĚNÍ Zde jsou uvedena základní pravidla pro sjednávání pojištění. Odkazy se týkají kalkulátoru pro sjednávání pojištění. Záložka Pojištění START Plus 1. Pro rychlejší orientaci vyberte v poli Skupina příslušnou skupinu činností (jde o 7 základních skupin), do které náleží vykonávané činnosti. Kalkulátor dále nabídne již pouze příslušný okruh činností. V následujícím poli označte činnosti, pro které klient požaduje sjednat pojištění. V poli Seznam vybraných činnosti se, pro kontrolu, objeví seznam činností, které byly označeny. Činnosti, které byly vybrány, budou automaticky uvedeny i v pojistné smlouvě jako činnosti provozované v místě pojištění a dále jako činnosti, na které se vztahuje pojištění odpovědnosti za škodu. V pojistné smlouvě budou automaticky zdůrazněny činnosti, na které se nevztahuje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. 2. Adresa místa pojištění - v rámci pojistné smlouvy lze sjednat pojištění pouze pro jedno místo pojištění. Správnost zadaných údajů je kontrolována systémem UIR-ADR (oficiální databáze adres v ČR). Je-li tabulka s adresou podbarvena: - červeně (neověřeno), potom adresa nebyla ověřena, tzn. údaje nebyly zadány, nebo byly zadány nedostatečně, - žlutě (ověřeno nenalezeno), potom zadaná adresa nebyla nalezena. Následně se aktivují pole Povodňová zóna a Kvalita zaměření tyto údaje je nutno zadat ručně; k pojistné smlouvě je nutno přiložit schválení NOP, kde tyto údaje stanoví pověřená osoba, - zeleně (ověřeno adresa známá) potom adresa byla nalezena a systém stanovil povodňovou zónu (OK). V případě, kdy na uvedené adrese klient užívá pouze část prostorů budovy (např. v administrativní budově má pronajaté pouze některé kanceláře, patro) je nutno vyplnit pole Specifikace místa pojištění. Uvede se např. patro, číslo dveří, apod. 3. O Vašem podnikání počet osob - uvede se počet osob ve firmě. 4. Pojištění majetku Provozujete svoji činnost v budově nebo stavbě, kterou je z požárního hlediska neodolná? smyslem je, aby se do pojištění nedostávaly neodolné budovy, resp. věci uložené v neodolných budovách. Definice neodolné budovy je uvedena v nápovědě. Nachází se místo pojištění pouze ve 2. nebo vyšším nadzemním podlaží? jestliže ano, je výše pojistného automaticky stanovena jako pro povodňovou zónu I. Toto se však netýká provozoven nacházejících se v povodňové zóně IV. V zóně IV. nelze pojištění sjednat. STR.9

12 Další postup sjednávání pojištění - nastavení pojistných částek, limitů, popř. dalších parametrů pojištění je v kalkulačním programu logicky uspořádáno standardním způsobem. Kalkulační program obsahuje systém kontrol a upozornění. V případě potřeby je možné využít rychlou nápovědu. V produktu START Plus nelze sjednat žádné odchylky. Budou-li požadovány, je nutno pojištění sjednat prostřednictvím jiného produktu. 10. PROVÁDĚNÍ ZMĚN POJISTNÍ SMLOUVY TYPY ZMĚN Administrativní nemají vliv na výši pojistného (např. změna jména, názvu společnosti, osoby jednajícího, způsobu platby pojistného apod.); Administrativní (netechnické) změny se realizují na základě písemného požadavku klienta je možno použít tiskopis Žádost o změnu pojistného smlouvy (K-Zp-501- A). Technické mají vliv na výši pojistného (např. změna v činnosti pojištěného, výše pojistné částky, výše limitu plnění, spoluúčasti apod.). Technické změny se realizují dodatkem k pojistné smlouvě (v rámci dodatku je možno současně provést i netechnickou změnu). Vytvoření dodatku je plně podporováno kalkulátorem POSTUP VYPRACOVÁNÍ DODATKU 1. V seznamu sjedaných pojistných smluv (viz záložka Úložené smlouvy) bude vyhledána smlouva, ve které mají být změny provedeny. 2. Tlačítkem Kopie SML, náhrada SML bude aktivována nabídka možností zvolit Vytvořit dodatek k této PS. 3. Provést všechny požadované změny pojistné smlouvy. 4. Uvést datum účinnosti dodatku. 5. Finalizace a tisk dodatku. Kalkulační program vytvoří dodatek ve formě vyšší verze pojistné smlouvy. STR.10

Úsek pojištění majetku a odpovědnosti Odbor pojištění občanů Ing. Tomáš Reitermann Právní úsek, Ekonomický úsek, AG Střední Čechy, AG Východní Čechy

Úsek pojištění majetku a odpovědnosti Odbor pojištění občanů Ing. Tomáš Reitermann Právní úsek, Ekonomický úsek, AG Střední Čechy, AG Východní Čechy Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7412-16 Verze: 1 Název: Sazebník pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů Vydává: Útvar Zpracoval

Více

Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů

Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 SMĚRNICE Číslo: S/7412-5 Verze: 1 Název: Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů Vydává: Útvar Zpracoval

Více

Majetkové pojištění. Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění domácnosti. Pojištění rodinného domu. OPTIMUM pojištění rodinného domu a domácnosti

Majetkové pojištění. Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění domácnosti. Pojištění rodinného domu. OPTIMUM pojištění rodinného domu a domácnosti Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění domácnosti Pojištění rodinného domu OPTIMUM pojištění rodinného domu a domácnosti Obecná problematika pojištění Obecná problematika pojištění

Více

PRODUKT PARTNER H59 Sazebník S/7514-24 pro havarijní pojištění vozidel

PRODUKT PARTNER H59 Sazebník S/7514-24 pro havarijní pojištění vozidel Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT PARTNER H59 Sazebník S/7514-24 pro havarijní pojištění vozidel Verze: 1 Účinnost: 01. 01. 2014 OBSAH:

Více

PARTNER H57, H56. Sazebník S/7514-17 pro havarijní pojištění vozidel

PARTNER H57, H56. Sazebník S/7514-17 pro havarijní pojištění vozidel Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 PARTNER H57, H56 Sazebník S/7514-17 pro havarijní pojištění vozidel Verze: 3 Účinnost: 01. 01. 2012 OBSAH: 1 ÚVOD...

Více

Rámcová pojistná smlouva č. 7720613510 platná od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019

Rámcová pojistná smlouva č. 7720613510 platná od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019 Rámcová pojistná smlouva č. 7720613510 platná od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ

Více

Průvodce pojištěním podnikatelů

Průvodce pojištěním podnikatelů Průvodce pojištěním podnikatelů Průvodce pojištěním podnikatelů Trend OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ ŽIVNOSTNÍKŮ SVOBODNÝCH POVOLÁNÍ Pokud potřebujete ještě jiné pojištění, připravíme pro Vaši firmu individuální

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/OE 1/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky, v rámci otevřeného zadávacího řízení, pro nadlimitní

Více

Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU

Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7514-23 Verze: 1 Název: Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU Vydává:

Více

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Sazebník S/7514-2 pro dodatková pojištění vozidel Verze: 3 Účinnost: 25. 01. 2012 OBSAH:

Více

Pojistné podmínky. Pojištění podnikání. 70.30.01 01.2014 verze 04

Pojistné podmínky. Pojištění podnikání. 70.30.01 01.2014 verze 04 Pojistné podmínky Pojištění podnikání 70.30.01 01.2014 verze 04 DIN vložky Přídavné zámky Přídavné vrchní zámky Bezpečnostní karta Informace pro klienta Vážený kliente, velmi náš těší Váš zájem o pojištění

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

EFEKTIV Sazebník pro havarijní pojištění vozidel

EFEKTIV Sazebník pro havarijní pojištění vozidel EFEKTIV Sazebník pro havarijní pojištění vozidel VERZE 15092009 EFEKTIV OBSAH 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 1.1 POPIS PRODUKTU... 1 1.2 KLASIFIKACE OSOB VYSTUPUJÍCÍCH V POJIŠTĚNÍ... 2 1.2.1 Pojistník... 2

Více

Odpovědnost zaměstnance

Odpovědnost zaměstnance Odpovědnost zaměstnance Pojistné podmínky AODIFKHODKHMHK AGHPADGMGLEJCK ABOHFFFJCLKNOK DDLLDLDLDLDDLL Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Produkt ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014. Pokyny pro sjednávání flotilového autopojištění (dále jen Pokyny AF 2014 )

Produkt ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014. Pokyny pro sjednávání flotilového autopojištění (dále jen Pokyny AF 2014 ) Produkt ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 Pokyny pro sjednávání flotilového autopojištění (dále jen Pokyny AF 2014 ) Důležitá upozornění: Údaje v Pokynech AF 2014 jsou pravidelně aktualizovány informacemi zasílanými

Více

70.21.07 01.2014 verze 02. Odpovědnost zaměstnance pojištění odpovědnosti zaměstnance

70.21.07 01.2014 verze 02. Odpovědnost zaměstnance pojištění odpovědnosti zaměstnance 70.21.07 01.2014 verze 02 Odpovědnost zaměstnance pojištění odpovědnosti zaměstnance Obsah strana Informace pro klienta 1. Informace o pojistiteli 2 2. Důležité upozornění 2 3. Doba trvání pojištění, pojistná

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky TECHNICKÉ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) na Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

Více

Odpovědnost zaměstnance

Odpovědnost zaměstnance Odpovědnost zaměstnance Informace pro klienta a pojistné podmínky AODIFKHODKHMHK AGHPADGMGLEJCK ABOHFFFJCLKNOK DDLLDLDLDLDDLL Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 61859869,

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ HOTELŮ A PENZIONŮ

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ HOTELŮ A PENZIONŮ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ HOTELŮ A PENZIONŮ P -525/08 Článek 1. Úvodní ustanovení Pro pojištění hotelů a penzionů (dále jen hotel ) platí příslušná ustanovení: a) obecně závazných právních předpisů,

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOTELŮ A PENZIONŮ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ HOTELŮ A PENZIONŮ P -525/08. Článek 1.

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOTELŮ A PENZIONŮ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ HOTELŮ A PENZIONŮ P -525/08. Článek 1. POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOTELŮ A PENZIONŮ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ HOTELŮ A PENZIONŮ P -525/08 Článek 1. Úvodní ustanovení Pro pojištění hotelů a penzionů (dále jen hotel ) platí příslušná

Více

Wüstenrot pojišťovna a.s., Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328

Wüstenrot pojišťovna a.s., Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 *18718C* Wüstenrot pojišťovna a.s., Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 bezplatná infolinka: 800 22 55 55 www.wuestenrot.cz

Více

Informace pro klienta

Informace pro klienta Informace pro klienta Vážený kliente, velmi nás těší Váš zájem o pojištění motorových vozidel Generali. V naší pojišťovně dbáme na to, aby naši klienti měli před uzavřením smlouvy dostatek srozumitelných

Více

Bydlení s asistencí. Informace pro klienta a pojistné podmínky

Bydlení s asistencí. Informace pro klienta a pojistné podmínky Bydlení s asistencí Informace pro klienta a pojistné podmínky AODIFLGPCJDNHK AGHNELKFHFOJCK AGPJAFFPKMEMOK DDLLLDDLDLDDLL Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 61859869,

Více

Domácnost s asistencí

Domácnost s asistencí Domácnost s asistencí Informace pro klienta a pojistné podmínky AODIFLGPCKGNHK AGHMGIMODKKFGK AHJOAHDBEFOMOK DDLLLDDLDLDDLL Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 61859869,

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel a dopravovaných věcí VPP HAV 2009/06

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel a dopravovaných věcí VPP HAV 2009/06 a) umožnit veškerá šetření nezbytná pro posouzení nároku na pojistné plnění a jeho výši, b) předložit doklady, které si vyžádá, a umožnit pořízení kopií těchto dokladů, c) umožnit prohlídku poškozeného

Více

Dodatek č. 9 k Rámcové pojistné smlouvě č. 5200053440

Dodatek č. 9 k Rámcové pojistné smlouvě č. 5200053440 Dodatek č. 9 k Rámcové pojistné smlouvě č. 5200053440 (obsahující úplné znění Rámcové pojistné smlouvy) uzavřené mezi: Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

Domov IN. Informace pro klienta. Struktura produktu. Rozsah pojištění a limity plnění. Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?

Domov IN. Informace pro klienta. Struktura produktu. Rozsah pojištění a limity plnění. Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat? Informace pro klienta Domov IN Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Pojištění staveb kryje škody na nemovitostech (byt, rodinný dům, vedlejší stavby, garáž, bytový dům,

Více

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží Pojištění majetku a odpovědnosti Pojištění DOMOVA 2014 2015 T. č. 9845 01/2015 T. č. 9845 01/2014 MHA Pojištění Pojištění chrání chrání Vás Vás a Vaše a Vaše blízké blízké a a zachová zachová Váš Váš životní

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení P-200/14 OBSAH Článek 1 Předmět pojištění............................................ 1 Článek 2 Pojistná nebezpečí...........................................

Více

PŘÍLOHA Č. 3 - POJISTNÝ PROGRAM Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu/újmu - BIOCEV

PŘÍLOHA Č. 3 - POJISTNÝ PROGRAM Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu/újmu - BIOCEV PŘÍLOHA Č. 3 - POJISTNÝ PROGRAM Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu/újmu - OBSAH 1. Základní informace... 2 1.1. Informace o pojistníkovi / pojištěných... 2 1.2. Základní informace k poptávce...

Více