SMĚRNICE S/ Pojištění podnikatelských rizik START Plus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMĚRNICE S/7413-17. Pojištění podnikatelských rizik START Plus"

Transkript

1 Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21 Praha SMĚRNICE Číslo: S/ Verze: 1 Název: Pojištění podnikatelských rizik START Plus Vydává: Útvar Zpracoval Vyřizuje Připomínkoval Úsek pojištění majetku a odpovědnosti Odbor standardního pojištění podnikatelů Ing. Radek Starosta Datum vydání Účinnost od: Konec účinnosti: --- Právní úsek, Ekonomický úsek, Ag ZČ, Ag JČ

2 PŘEHLED ZMĚN MP1 / MP0 - Kapitola věci umístěné ve výloze navýšení limitu na 10 % max Kč z horní hranice pojistného plnění sjednaného pro movité předměty. (netýká se cenných předmětů a finančních prostředků, věcí umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty a elektroniky), - Kapitola pro cenné předměty a finanční prostředky, věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty a elektroniku platí limit 5 % max Kč z horní hranice pojistného plnění sjednaného pro movité předměty, - Kapitola nově se pojištění vztahuje také na movité předměty mimo místo pojištění na území ČR do limitu 20 % z pojistné částky sjednané pro soubor movitých předmětů. Tato částka nesmí přesáhnout 200tis Kč, - Kapitola zavedeno společné připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na předmětech převzatých a užívaných, limit je stanoven jako 20 % z limitu pojistného plnění sjednaného pro pojištění odpovědnosti za újmu, - odstraněno z pojistných podmínek - byla odebrána spoluúčast ve výši 25 % z pojistného plnění pro případy odcizení mobilních elektronických zařízení z motorového vozidla.

3 OBSAH: 1. ÚVOD ZÁKLADNÍ KRITÉRIA OBSAH PRODUKTU PŘEHLED MATERIÁLŮ PRO SJEDNÁVÁNÍ POJIŠTĚNÍ SUBJEKT POJIŠTĚNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY FYZICKÉ OSOBY S IDENTIFIKAČNÍM ČÍSLEM POČÁTEK POJIŠTĚNÍ POJISTNĚ TECHNICKÉ ÚDAJE ZPŮSOB PLACENÍ POJISTNÉHO PODKLADY PRO SJEDNÁVÁNÍ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI POJIŠTĚNÍ NEMOVITÝCH OBJEKTŮ POJIŠTĚNÍ MOVITÝCH PŘEDMĚTŮ POJISTNÁ NEBEZPEČÍ PRO MOVITÉ PŘEDMĚTY A NEMOVITÉ OBJEKTY POJIŠTĚNÍ TECHNICKÝCH RIZIK POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU POJIŠTĚNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI SPOLUÚČAST POSTUP SJEDNÁVÁNÍ POJIŠTĚNÍ PROVÁDĚNÍ ZMĚN POJISTNÍ SMLOUVY TYPY ZMĚN POSTUP VYPRACOVÁNÍ DODATKU STR.1

4 1. ÚVOD Tento sazebník upravuje podmínky pro sjednávání smluvních pojištění podnikatelských rizik (majetku, odpovědnosti za újmu a pro případ přerušení provozu) prostřednictvím produktu START Plus (produkt MP1). Sazebník je určen výhradně pro vnitřní potřebu Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen pojišťovna ). Pro tento produkt platí: příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník P 100/14 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti, P 150/14 Zvláštní pojistné podmínky pro živelní pojištění, P 200/14 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení, P 205/14 Dodatkové pojistné podmínky upravující způsoby zabezpečení, P 250/14 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění skla, P 300/14 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění strojů, P 320/14 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění elektronických zařízení, P 405/14 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění přerušení provozu, P 600/14 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu, P 695/14 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění věcí během silniční dopravy, ustanovení pojistné smlouvy. 2. ZÁKLADNÍ KRITÉRIA hodnota n e m o v i t ý c h o b j e k t ů do 1 5 m i l. K č hodnota m o v i t ých p ř e d m ě t ů do 10 m i l. K č limit pojistného plnění pro pojištění o d p o v ě d n o s t i n e p ř e s a h u j e 2 0 m i l. K č v rámci pojistné smlouvy lze sjednat pojištění pouze pro jedno místo pojištění, automaticky jsou však pojištěná i další místa pojištění na území ČR do limitu uvedeného v pojistné smlouvě pojištění se sjednává na dobu určitou - max. 10 let (pouze celé roky) Nejsou-li v daném obchodním případě splněna kritéria produktu START Plus, je možno sjednat produktem TREND, popř. jiným produktem pojišťovny. STR.2

5 3. OBSAH PRODUKTU 3.1. PŘEHLED MATERIÁLŮ PRO SJEDNÁVÁNÍ POJIŠTĚNÍ Pojištění se sjednává výhradně prostřednictvím kalkulátoru v prostředí ISOS (v záložce Standardní pojištění podnikatelů) nebo kalkulátorem v prostředí KNZ. Dále jsou k produktu START PLUS k dispozici následující dokumenty: dotazník slouží pro sběr údajů potřebných k vytvoření pojistné smlouvy, nápověda používá se spolu s dotazníkem, nejzákladnější informace k produktu, včetně seznamu pojistitelných činností, průvodce pojištěním vysvětlení podstaty produktu START PLUS (jako samostatná kapitola je zařazeno do šanonu Obchodní argumentace pro pojišťovací poradce). Využívání výše uvedených dokumentů je na uvážení získatele (např. dotazník a nápověda jsou určeny získatelům, kteří nepracují s notebookem, obchodní řeč dává námět, jak je možné vést prodejní rozhovor, ). Vybrané dokumenty budou uloženy také v kalkulátoru (viz lišta, volba Tiskopisy), odkud je bude možné v případě potřeby vytisknout. 4. SUBJEKT POJIŠTĚNÍ Pojištění lze sjednat pro následující subjekty: 4.1. PRÁVNICKÉ OSOBY tj. subjekty s přiděleným identifikačním číslem (IČO), které: - jsou zapsány v Obchodním rejstříku - podnikají na základě živnostenského zákona Jde např. o obchodní společnosti (akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným) 4.2. FYZICKÉ OSOBY S IDENTIFIKAČNÍM ČÍSLEM tj. fyzické osoby podnikající na základě živnostenského zákona. Pojištění nelze sjednat pro: - subjekt v konkurzu, tj. fyzická nebo právnická osoba, na kterou je prohlášen konkurz podle zákona č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon, a ve které je ustanoven insolvenční správce. - subjekt v likvidaci. STR.3

6 5. POČÁTEK POJIŠTĚNÍ Pojištění vzniká dnem označeným v pojistné smlouvě jako Počátek pojištění. Datum počátku pojištění je stanoveno jako den následující po dni sjednání pojistné smlouvy; lze se dohodnout i na datu pozdějším (max. však tři měsíce od data sjednání). Počátek pojištění nelze sjednat zpětně! 6. POJISTNĚ TECHNICKÉ ÚDAJE pojištění se sjednává na jeden rok s automatickou prolongací, max. však na dobu 10 let, délka pojistného období je 12 měsíců (roční) nebo 6 měsíců (pololetní), k pojistné smlouvě zatím je možné sjednávat dodatky. Tabulka 1 - Slevy za délku pojistného období Délka pojistného období Výše slevy % (procenta) 6 měsíců 2 12 měsíců 5 Celková sleva je maximálně ve výši 15 % (10 % obchodní sleva + 5 % za frekvenci placení) ZPŮSOB PLACENÍ POJISTNÉHO Variabilním symbolem pro platbu pojistného je vždy číslo pojistné smlouvy. Pojistník může platit pojistné některým z následujících způsobů: a) převodním příkazem před splatností pojistného na další pojistné období je pojistníkovi zasláno připomenutí platby, b) poštovní poukázkou před splatností pojistného na další pojistné období je pojistníkovi zaslána poštovní poukázka. Vždy je třeba pojistníka upozornit, kde nalezne údaje nutné pro platbu pojistného viz pojistná smlouva, článek Pojistné, pojistná období. Zde je uvedeno kompletní bankovní spojení, vč. variabilního symbolu a výší pojistného na pojistné období. STR.4

7 7. PODKLADY PRO SJEDNÁVÁNÍ POJIŠTĚNÍ K pojistné smlouvě není třeba přikládat podnikatelské oprávnění. Je však vhodné se ujistit o správnosti údajů, které klient poskytuje (IČO, název společnosti, adresa sídla, činnosti v evidenci apod.). Rychlá kontrola podnikatelského oprávnění je na místě, protože tímto krokem se dají eliminovat nepřesnosti v datech (klientské údaje, záměna subjektů, správně nastavené činnosti). 8. POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI 8.1. POJIŠTĚNÍ NEMOVITÝCH OBJEKTŮ Pojištění se týká všech nemovitých objektů sloužících k provozu podnikatelské činnosti; hodnotu objektů je nutno sečíst, výsledná částka (nejbližší vyšší) bude uvedena v poli Pojistná částka pro nemovitý majetek. Jde o: budovy, garáže, sklad apod. ostatní stavby - oplocení, chodníky, zpevněné plochy, technická zařízení, příp. bazény apod. nebytové nebo bytové jednotky, ve kterých pojištěný oprávněné podniká. Pojistné částky lze volit do 15 mil. Kč. Limity z pojištění nemovitých objektů (je-li pro ně pojištění sjednáno): Kč za pojistnou událost vzniklou na nemovitých objektech a movitých předmětech v důsledku vandalismu (jedná se o společný limit), Kč za škodu vzniklou malbami, nástřiky nebo polepením vnějších částí budovy nebo stavby, a to z jedné pojistné události v průběhu pojistného roku. (Tento limit je v rámci limitu pojistného plnění na vandalismus) POJIŠTĚNÍ MOVITÝCH PŘEDMĚTŮ Pojištění se týká veškerého vybavení provozovny; hodnotu předmětů je nutno sečíst, výsledná částka (nejbližší vyšší) bude uvedena v poli Pojistná částka pro movitý majetek. Jde o: zásoby, materiál apod., vlastní movité zařízení a vybavení, cizí předměty převzaté, cizí předměty užívané (např. leasing, zapůjčené), vlastní stavební součásti a příslušenství pořízené pojištěným na jeho vlastní náklad v cizí budově, STR.5

8 cenné předměty a finanční prostředky, věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty, soubor strojů a strojních zařízení, soubor elektronických zařízení (stacionární i mobilní zařízení), dokumentace, např. software nutný k provozu elektronických zařízení. Pojistné částky lze volit v rozpětí 100 tis. Kč 10 mil. Kč. Limity z pojištění movitého majetku: Kč za pojistnou událost vzniklou na nemovitých objektech a movitých předmětech v důsledku vandalismu (jedná se o společný limit), 5 % z pojistné částky sjednané pro movité předměty, maximálně však do výše Kč za pojistnou událost vzniklou na cenných předmětech a finančních prostředcích, Kč za pojistnou událost vzniklou na věcech umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty, Kč za pojistnou událost vzniklou na dokumentaci, Kč za pojistnou událost vzniklou na mobilních elektronických zařízeních, Kč za pojistnou událost vzniklou na souboru skel v důsledku rozbití z jiné příčiny, než je živelní škoda či odcizení, Kč za pojistnou událost vzniklou loupeží přepravovaných peněz nebo cenin, 20 % z pojistné částky pro movité předměty, maximálně však do výše Kč za pojistnou událost vzniklou krádeží na věcech uložených mimo uzavřený prostor na oploceném prostranství v místě pojištění; pojištění se nevztahuje na škody vzniklé na takto uložených cenných předmětech a finančních prostředcích, věcech umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty, dokumentaci, ručním nářadí, výpočetní technice, elektronických zařízeních, v případě krádeže cenných předmětů, věcí umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty nebo elektroniky z výlohy nebo vnitřní vitríny poskytne pojistitel 5 % max Kč z horní hranice pojistného plnění sjednané pro movité předměty, v případě krádeže jiných předmětů, než které jsou uvedeny v předchozím bodě z výlohy nebo vnitřní vitríny poskytne pojistitel 10 % max Kč z horní hranice pojistného plnění sjednané pro movité předměty, 20 % z pojistné částky pro movité věci maximálně do výše Kč za pojistnou událost na zásobách a jiných movitých předmětech, které jsou ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného (věci vlastní), cizích předmětech převzatých a cizích předmětech užívaných nacházejících se mimo místo pojištění na území ČR. STR.6

9 8.3. POJISTNÁ NEBEZPEČÍ PRO MOVITÉ PŘEDMĚTY A NEMOVITÉ OBJEKTY veškerá živelní nebezpečí (sdružený živel) krádež s překonáním překážky, loupež, vandalismus, rozbití skel, loupež přepravovaných peněz nebo cenin, Pro škody způsobené povodní nebo záplavou je automaticky stanoven limit plnění, a to v závislosti na součtu pojistných částek pro nemovité objekty a movité předměty POJIŠTĚNÍ TECHNICKÝCH RIZIK Pojištění technických rizik se týká pojištění strojních a elektronických zařízení pro případ jejich poruchy nebo rozbití. Je možno sjednat limit v rozpětí 5 % až 50 % z pojistné částky sjednané pro movité předměty POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU Jde o volitelné pojištění. Předmětem pojištění je finanční škoda způsobená přerušením provozu následkem: věcné škody, tj. živelní škoda nebo odcizení v místě pojištění nebo v budově, v níž se místo pojištění nachází, úředního zásahu (rozhodnutí, opatření nebo jiný zásah orgánu státní moci nebo veřejné správy, v jehož důsledku došlo k přerušení provozu), Pojištěný volí denní limit, tj. finanční částku, kterou obdrží za každý kalendářní den v případě přerušení provozu. Doba ručení je doba, po kterou bude pojistitel vyplácet denní limit. Časová spoluúčast je počet dnů, během kterých pojistitel denní limit nevyplácí. Doba krytí je 1-3 měsíce, časová spoluúčast 5 kalendářních dnů. Denní limit je možno zvolit v rozpětí 500 Kč až Kč. STR.7

10 8.6. POJIŠTĚNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY Jde o volitelné pojištění, které se vztahuje na poškození nebo zničení přepravovaných věcí (zboží, materiálu, věcí převzatých od zákazníků apod.) následkem havárie, živelní událostí nebo odcizením. Přeprava je prováděna vozidly, která jsou oprávněně užívána pojištěným pro jeho potřebu (netyká se smluvní přepravy zboží). Je možno sjednat limit až do výše 25 % z pojistné částky sjednané pro movitý majetek, maximálně však 500 tis. Kč. SPZ vozidel není nutno uvádět POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Jde především o újmu: způsobenou provozem podnikatelské činnosti, vyplývající z vlastnictví nebo nájmu nemovitosti, vzniklé na osobních věcech zaměstnanců odložených na pracovišti, způsobené vadou výrobku nebo vadou vykonané práce po předání, na předmětech převzatých a užívaných, vzniklou regresem zdravotní pojišťovny. Limit pojistného plnění lze volit v rozpětí 500 tis. 20 mil. Kč. Limity v rámci pojištění odpovědnosti (stanoveno ze základního limitu) 20 % za újmu vzniklou na předmětech převzatých a předmětech užívaných, 10 % za regresní náhrady (tj. náklady léčení vynaložené zdravotní pojišťovnou nebo orgánem nemocenského pojištění) SPOLUÚČAST Spoluúčast je volitelná v rozmezí Kč Kč. Spoluúčast pro pojištění povodně, záplavy ve výši 5 %, min. však Kč. STR.8

11 9. POSTUP SJEDNÁVÁNÍ POJIŠTĚNÍ Zde jsou uvedena základní pravidla pro sjednávání pojištění. Odkazy se týkají kalkulátoru pro sjednávání pojištění. Záložka Pojištění START Plus 1. Pro rychlejší orientaci vyberte v poli Skupina příslušnou skupinu činností (jde o 7 základních skupin), do které náleží vykonávané činnosti. Kalkulátor dále nabídne již pouze příslušný okruh činností. V následujícím poli označte činnosti, pro které klient požaduje sjednat pojištění. V poli Seznam vybraných činnosti se, pro kontrolu, objeví seznam činností, které byly označeny. Činnosti, které byly vybrány, budou automaticky uvedeny i v pojistné smlouvě jako činnosti provozované v místě pojištění a dále jako činnosti, na které se vztahuje pojištění odpovědnosti za škodu. V pojistné smlouvě budou automaticky zdůrazněny činnosti, na které se nevztahuje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. 2. Adresa místa pojištění - v rámci pojistné smlouvy lze sjednat pojištění pouze pro jedno místo pojištění. Správnost zadaných údajů je kontrolována systémem UIR-ADR (oficiální databáze adres v ČR). Je-li tabulka s adresou podbarvena: - červeně (neověřeno), potom adresa nebyla ověřena, tzn. údaje nebyly zadány, nebo byly zadány nedostatečně, - žlutě (ověřeno nenalezeno), potom zadaná adresa nebyla nalezena. Následně se aktivují pole Povodňová zóna a Kvalita zaměření tyto údaje je nutno zadat ručně; k pojistné smlouvě je nutno přiložit schválení NOP, kde tyto údaje stanoví pověřená osoba, - zeleně (ověřeno adresa známá) potom adresa byla nalezena a systém stanovil povodňovou zónu (OK). V případě, kdy na uvedené adrese klient užívá pouze část prostorů budovy (např. v administrativní budově má pronajaté pouze některé kanceláře, patro) je nutno vyplnit pole Specifikace místa pojištění. Uvede se např. patro, číslo dveří, apod. 3. O Vašem podnikání počet osob - uvede se počet osob ve firmě. 4. Pojištění majetku Provozujete svoji činnost v budově nebo stavbě, kterou je z požárního hlediska neodolná? smyslem je, aby se do pojištění nedostávaly neodolné budovy, resp. věci uložené v neodolných budovách. Definice neodolné budovy je uvedena v nápovědě. Nachází se místo pojištění pouze ve 2. nebo vyšším nadzemním podlaží? jestliže ano, je výše pojistného automaticky stanovena jako pro povodňovou zónu I. Toto se však netýká provozoven nacházejících se v povodňové zóně IV. V zóně IV. nelze pojištění sjednat. STR.9

12 Další postup sjednávání pojištění - nastavení pojistných částek, limitů, popř. dalších parametrů pojištění je v kalkulačním programu logicky uspořádáno standardním způsobem. Kalkulační program obsahuje systém kontrol a upozornění. V případě potřeby je možné využít rychlou nápovědu. V produktu START Plus nelze sjednat žádné odchylky. Budou-li požadovány, je nutno pojištění sjednat prostřednictvím jiného produktu. 10. PROVÁDĚNÍ ZMĚN POJISTNÍ SMLOUVY TYPY ZMĚN Administrativní nemají vliv na výši pojistného (např. změna jména, názvu společnosti, osoby jednajícího, způsobu platby pojistného apod.); Administrativní (netechnické) změny se realizují na základě písemného požadavku klienta je možno použít tiskopis Žádost o změnu pojistného smlouvy (K-Zp-501- A). Technické mají vliv na výši pojistného (např. změna v činnosti pojištěného, výše pojistné částky, výše limitu plnění, spoluúčasti apod.). Technické změny se realizují dodatkem k pojistné smlouvě (v rámci dodatku je možno současně provést i netechnickou změnu). Vytvoření dodatku je plně podporováno kalkulátorem POSTUP VYPRACOVÁNÍ DODATKU 1. V seznamu sjedaných pojistných smluv (viz záložka Úložené smlouvy) bude vyhledána smlouva, ve které mají být změny provedeny. 2. Tlačítkem Kopie SML, náhrada SML bude aktivována nabídka možností zvolit Vytvořit dodatek k této PS. 3. Provést všechny požadované změny pojistné smlouvy. 4. Uvést datum účinnosti dodatku. 5. Finalizace a tisk dodatku. Kalkulační program vytvoří dodatek ve formě vyšší verze pojistné smlouvy. STR.10

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133 & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP KUJIP014YJLJ Pojistná smlouva č. 7720776831 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21,

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s.

Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění bytové a nebytové jednotky Pojistná smlouva Dotazník NEM 05 VPP pro pojištění bytových domů VPP M-200/05 Složenka Sazba Tiskopisy Poj. podmínky

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky TECHNICKÉ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) na Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

Více

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Živelní pojištění - sdružený živel *) * požár a jeho průvodní jevy, výbuch, úder blesku, nárazem,

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

KOMPLET Pojištění domácnosti

KOMPLET Pojištění domácnosti KOMPLET Pojištění domácnosti Pojistná nebezpečí kompletní živel (požár a jeho původní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení

Více

Průvodce pojištěním podnikatelů

Průvodce pojištěním podnikatelů Průvodce pojištěním podnikatelů Průvodce pojištěním podnikatelů Trend OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ ŽIVNOSTNÍKŮ SVOBODNÝCH POVOLÁNÍ Pokud potřebujete ještě jiné pojištění, připravíme pro Vaši firmu individuální

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 11001, Česká

Více

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 Příloha č. 6 ke Směrnici S/7514-23 Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU METODIKA POJIŠTĚNÍ

Více

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sidlem Praha 8, Pobřežni 665/21, pst 186 00, teská republika

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené zadávací řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU

Více

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky Obsah produktu Pojištění rodinného domu / a ostatních objektů nebo Pojištění bytové jednotky vždy automaticky v kombinaci s Pojištěním odpovědnosti za

Více

SMĚRNICE Č. S/7413-13. Pojištění podnikatelských rizik TREND 07

SMĚRNICE Č. S/7413-13. Pojištění podnikatelských rizik TREND 07 Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 SMĚRNICE Číslo: Č. S/7413-13 Verze: 4 Název: Pojištění podnikatelských rizik TREND 07 Vydává: Útvar Zpracoval Vyřizuje

Více

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 49032170-15 Stav k datu 8. 5. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 58878916-18 Stav k datu 4. 9. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Nová hejčínská 384/3

Více

Vozový park 10 a více vozidel

Vozový park 10 a více vozidel Základy sjednání flotilového pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Vozový park 10 a více vozidel Sjednává se ve flotilovém Benefitu jedná se o produkt N-Benefit, limity pojistného

Více

Majetkové pojištění. Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění domácnosti. Pojištění rodinného domu. OPTIMUM pojištění rodinného domu a domácnosti

Majetkové pojištění. Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění domácnosti. Pojištění rodinného domu. OPTIMUM pojištění rodinného domu a domácnosti Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění domácnosti Pojištění rodinného domu OPTIMUM pojištění rodinného domu a domácnosti Obecná problematika pojištění Obecná problematika pojištění

Více

MANUÁL K POJIŠTĚNÍ OBSAH - 2 -

MANUÁL K POJIŠTĚNÍ OBSAH - 2 - OBSAH MANUÁL K POJIŠTĚNÍ 1 Pojistná smlouva pojištění majetku 1.1 Přehled sjednaných pojištění str. 3 1.2 Výhody pojistné smlouvy str. 4 1.3 Informace pro zájemce o pojištění str. 5 1.3.1 Jaké jsou podmínky?

Více

DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU

DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU Tento dotazník je shrnutím informací potřebných k vypracování návrhu pojištění rodinného domu. Uveďte, prosím, požadované informace, které se týkají Vaší společnosti,

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí Pojistná smlouva číslo: 23431555-17 Stav k datu 6. 3. 2014 Pořadové číslo pojištění: 1 SVJ domu Římská 41, Praha 2 Římská 41/1287 120 00 PRAHA 2 ČESKÁ REPUBLIKA Pojištění staveb pro případ živelních a

Více

Manuál pro získatele, kteří zajišťují obchody prostřednictvím Programu ObčanVIP (dále jen OVIP)

Manuál pro získatele, kteří zajišťují obchody prostřednictvím Programu ObčanVIP (dále jen OVIP) Manuál pro získatele, kteří zajišťují obchody prostřednictvím Programu ObčanVIP (dále jen OVIP) 1. Úvod Program ObčanVIP (dále jen OVIP) je určen pro získatele společnosti FIXUM a.s.. Pomocí tohoto programu

Více

Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č. 7720613510 typu "A" v aktuálním znění platném od 1.1.2013 pojištěného BD/SVJ ev. č. 7142

Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č. 7720613510 typu A v aktuálním znění platném od 1.1.2013 pojištěného BD/SVJ ev. č. 7142 Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č. 77261351 typu "A" v aktuálním znění platném od 213 pojištěného BD/SVJ ev. č. 7142 (pro bytová družstva/společenství ků jednotek s počtem nad 5 pojištěných bytových

Více

Základy práce s kalkulačním programem produktu Partner H59

Základy práce s kalkulačním programem produktu Partner H59 Základy práce s kalkulačním programem produktu Partner H59 Kalkulační program produktu Partner H59 je součástí ISOSu ikona zeleného auta. Pokud má získatel ISOS bez tohoto produktu (nemá ikonu zeleného

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

Pojistná smlouva. Město Česká Lípa. číslo xxx xxxxxx x. Návrh pojistné smlouvy. Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva. Město Česká Lípa. číslo xxx xxxxxx x. Návrh pojistné smlouvy. Úsek pojištění hospodářských rizik Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva číslo xxx xxxxxx x Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,

Více

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 36268193-14 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

Dodatek č. 4. k Rámcové pojistné smlouvě č. 8601750250. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Česká stomatologická komora

Dodatek č. 4. k Rámcové pojistné smlouvě č. 8601750250. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Česká stomatologická komora Dodatek č. 4 k Rámcové pojistné smlouvě č. 8601750250 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém.

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištění Obecná problematika Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištěni se sjednává

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Federace vozmistrů

Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Federace vozmistrů Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Federace vozmistrů Pojištění odpovědnosti Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště)

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště) DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ V TRANSFORMOVANÉM FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČO 61859265, zapsaná v obchodním

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení P-200/14 OBSAH Článek 1 Předmět pojištění............................................ 1 Článek 2 Pojistná nebezpečí...........................................

Více

NABÍDKA NA POJIŠTĚNÍ podnikatelských rizik TREND 7 POJISTNÍK SVJ Milánská IČ: se sídlem:,, Česká republika Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla. Prostředky elektronické komunikace: Vyloučení

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1 Pojistník: Pojištěný: živel + odcizení Allianz varianta č.1 Allianz varianta č. 2 Allianz varianta č. 3 rizika pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

Kooperativa. Spolecenství vlastníku jednotek Molákova 2782. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik

Kooperativa. Spolecenství vlastníku jednotek Molákova 2782. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik & Kooperativa poj I S t o V N A A. S. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik Kooperativa, pojištovna, a. s. se sídlem Praha 1, Templová 747, PSC 11001, Ceská republika lc

Více

Pojištění podnikatelů BALPO

Pojištění podnikatelů BALPO Základy práce v systému POS zpracoval: libor.jiranek@uniqa.cz Pojištění podnikatelů BALPO Obsah Popis základní obrazovky systému POS... 2 Pojištění podnikatelů BALPO... 4 Základní údaje... 4 Pojištění

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

ČSOB pojišťovnou, a.s.

ČSOB pojišťovnou, a.s. Společnost Top-Pojištění.cz s.r.o ve spolupráci s ČSOB pojišťovnou, a.s. Vám zasílá tento manuál pro úspěšné pojištění okenních skel vozidla Jak postupovat? 1. Pořiďte minimálně 3 fotografie Vašeho vozidla,

Více

1. Majetkové pojištění

1. Majetkové pojištění k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb. Příloha č. 2 Název: Pojištění majetku a odpovědnosti pro Město Železný Brod OBCHODNÍ

Více

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky Pojištění elektroniky Ve spolupráci s pojišťovnou Generali nabízí istyle svým zákazníkům novou službu - pojištění elektroniky. Všichni zákazníci, kteří si zakoupí nový Apple počítač, notebook nebo ipad

Více

Pojistná smlouva č.8059390310

Pojistná smlouva č.8059390310 Pojistná smlouva č.8059390310 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsaná

Více

Novinky v pojištění majetku. Česká pojišťovna 30. května 2012 Praha

Novinky v pojištění majetku. Česká pojišťovna 30. května 2012 Praha 1 Nadpis prezentace 2 Novinky v pojištění majetku Česká pojišťovna 30. května 2012 Praha 3 Počátek pojišťovnictví svět Začátek již ve starověku až 3000 let př. n. l. Čína, Féničané, Řekové, Římané 13.

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

K o o p e r a t i v a p o j i š ť o v n a, a. s., V i e n n a I n s u r a n c e G r o u p

K o o p e r a t i v a p o j i š ť o v n a, a. s., V i e n n a I n s u r a n c e G r o u p Pojistná smlouva č. 8602966960 pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14 K o o p e r a t i v a p o j i š ť o v n a, a. s., V i e n n a I n s u r a n c e G r o u p se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00

Více

GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014

GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014 GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014 ZÁKLADNÍ INFORMACE číslo pojistné smlouvy 2946921810 platnost smlouvy 1.8.2014

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Oddíl A: Pojištění majetku, odpovědnosti, cestovní pojištění 1. KAPITOLA

Souhrnné informace k pojistnému programu Oddíl A: Pojištění majetku, odpovědnosti, cestovní pojištění 1. KAPITOLA Souhrnné informace k pojistnému programu Oddíl A: Pojištění majetku, odpovědnosti, cestovní pojištění 1. KAPITOLA Pojištění majetku 1.1. Pojistné částky, pojistná hodnota, limity pojistného plnění Pojistné

Více

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní I. Nabídka povinného ručení Sleva 10% + možnost mimořádné slevy 500,-Kč na první pojistné II. Nabídka havarijního pojištění Sleva 10

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Pojistná smlouva číslo 495000830-7

Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Kooperativa, pojišťovna, a.s. se sídlem 110 01 Praha 1, Templová 747 IČ: 47 11 66 17 DIČ: CZ47116617 zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 1897 bankovní

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU PRODUKTOVÁ KARTA www.koop.cz Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU NEZAVINĚNÉ NEHODY NA100PRO určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t rozsah pojištění krytí 100 % nákladů na

Více

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Vaše bezstarostná jízda CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Cargarant CARGARANT portfolio služeb Odcizená vozidla, dopravní nehody, živelní události, odepsání vozidla pojišťovnou z důvodu finanční totální

Více

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Úvod Ať už jedete relaxovat na dovolenou, nebo Vás čekají časté cesty do zahraničí, uklidňující jistota je vždy výborným společníkem. Cestovní pojištění

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných Rozsah pojištění dle rámcové smlouvy č. 7720625053 Materiál č. 1 Pojistník: Bytové družstvo Pragostav, Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10 Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ 1. POJIŠTÉNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU SILNIČNÍHO DOPRAVCE

POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ 1. POJIŠTÉNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU SILNIČNÍHO DOPRAVCE POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé silniční dopravy, drážní dopravci, zasílatelé a majitelé přepravovaných

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů

Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 SMĚRNICE Číslo: S/7412-5 Verze: 1 Název: Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů Vydává: Útvar Zpracoval

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

2.2. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a smluvními ujednáními.

2.2. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a smluvními ujednáními. Pojištění podnikatele a právnických osob Pojistná smlouva číslo: 53937749-12 Stav k datu 1. 6. 2015 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 53937749-12 X 1 664 04 MOKRÁ ČESKÁ REPUBLIKA Z-VPPN74/N

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, zastoupená vedoucím vnitřní správy a odbytu OŘ západní a jižní Čechy Ing. Vítem Ratislavem

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

Úsek pojištění majetku a odpovědnosti Odbor pojištění občanů Ing. Tomáš Reitermann Právní úsek, Ekonomický úsek, AG Střední Čechy, AG Východní Čechy

Úsek pojištění majetku a odpovědnosti Odbor pojištění občanů Ing. Tomáš Reitermann Právní úsek, Ekonomický úsek, AG Střední Čechy, AG Východní Čechy Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7412-16 Verze: 1 Název: Sazebník pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů Vydává: Útvar Zpracoval

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Sazebník S/7514-2 pro dodatková pojištění vozidel Verze: 3 Účinnost: 25. 01. 2012 OBSAH:

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Městys Moravská Nová Ves. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves

Městys Moravská Nová Ves. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves Městys Moravská Nová Ves Č. j.: 1286a/2009/J.K. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

NAŠE AUTO komplexní pojištění vozidla 1.14

NAŠE AUTO komplexní pojištění vozidla 1.14 ID: 212441 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 4553436, DIČ: CZ699761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 Obsah: 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1.1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM MOTOROVÝCH

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost Povinně zveřejňované informace (ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím standard ISVS) 1. Úplný oficiální název povinného subjektu 2. Důvod a způsob založení povinného subjektu,

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Pojištění je nejlepší prevence... Představení společnosti www.zfpmakler.cz O společnosti Makléřská společnost ZFP Makléř, s.r.o. je specialistou na zprostředkování neživotního pojištění průmyslových a

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více