FIREMNÍ ZPRAVODAJ. Duben 2013 OBSAH SPALOVNA CHOTÍKOV. Spalovna Chotíkov - moderní Zařízení na Energetické Využití Odpadů (ZEVO)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FIREMNÍ ZPRAVODAJ. Duben 2013 OBSAH SPALOVNA CHOTÍKOV. Spalovna Chotíkov - moderní Zařízení na Energetické Využití Odpadů (ZEVO)"

Transkript

1 FIREMNÍ ZPRAVODAJ Duben 2013 Práce na aquaparku v Tbilisi pokračují Dne se konal badmintonový turnaj Centroprojektu SPALOVNA CHOTÍKOV OBSAH Spalovna Chotíkov - moderní Zařízení na Energetické Využití Odpadů (ZEVO) Na str. 2 Badmintonový turnaj Dne uzavřela divize 3 se společností ČKD Praha DIZ, a.s. smlouvu na zpracování dokumentace stavebních a inženýrských objektů ZEVO Chotíkov. ZEVO jedná se o závod na energetické využití komunálního odpadu s technologií roštového spalování, bez kombinace se zařízením na mechanicko-biologickou úpravu odpadů, s celoroční dodávkou energií do odběratelské sítě CZT Plzeňské teplárenské a.s.. Stavební záměr sestává z jednoho velkého monobloku (HSO) čítajícího několik vzájemně technologicky propojených dílčích objektů a dále z několika samostatných objektů. Monoblok (HSO) bude o půdorysných rozměrech cca135,0 x 40,0m s podélnou osou orientovanou ve směru jihovýchod severozápad. Celková zastavěná plocha závodem na energetické využití komunálního odpadu bude cca 0,53 ha. Spalovna o kapacitě 95 tisíc tun komunálního odpadu by měla být vybudována do konce roku Bude jednou z nejmodernějších evropských staveb svého druhu. Příspěvek: Ing. Dana Horáková Na str. 3 Právní okénko Na str. 4 Vzdělávání ve firmě Na str. 5 Nabídka bufetu Na str. 6 Představení nových zaměstnanců Gratulace Stránka 1

2 OPEŘENÝ MÍČEK ročník Dne 20. dubna 2013 proběhl v tenisové a badmintonové hale Růmy turnaj zaměstnanců Centroprojektu smíšených dvojic v badmintonu. Letošního klání se zúčastnilo 8 dvojic. Turnaj se hrál systémem každý s každým, jednotlivé dvojice tak sehrály 7 zápasů. I když letos přinesli někteří pravidelní účastníci uznatelné omluvenky (nemoc, svatba, očekávání ) viděli jsme na hřištích staronové i úplně nové účastníky, kteří svým nasazením a výkonem rozhodně nezklamali. Stálice turnajů dvojice Speed way konečně díky nezdolnému úsilí prolomila prokletí 4. místa a získala drahý kov. Sice jen bronz, ale určitě to nebude jejich poslední slovo. Na bedně letos po pětihodinovém boji stanuli: 1. Vikingové 2. Bohové 3. Speed way Jedna perlička na konec. Udělal jsem malou bilanci předchozích ročníků a vyšel mi z toho zajímavý závěr. Účastníkům turnajů se během těchto šesti ročníků narodilo již 12 nových potencionálních hráčů(ček). Kuloárové zprávy našeptávají, že tato chvályhodná tradice pokračuje i nadále. Vzhledem ke svému jménu se těším na toho čtrnáctého do počtu. PS: Zájemci o videozáznam se hlaste u organizátora turnaje ing. Čtrnáctého Fotografie najedete ve složce: S:\AKTUALITY - ZAMĚSTNANEC\Fotogalerie\ badmintonový turnaj Příspěvek: Ing. Miroslav Čtrnáctý Stránka 2

3 PRÁVNÍ OKÉNKO Mgr. Evelíny JOCHOVÉ Stavba jako součást pozemku V současném českém právu platí zásada, podle níž pozemek a budova na něm umístěná jsou dvěma samostatnými věcmi v právním smyslu. V důsledku uvedeného přístupu je možné, aby vlastník stavby zároveň nebyl vlastníkem pozemku, na němž se stavba nachází, což s sebou přináší celou řadu těžkostí. Praxe musí zejména řešit vzájemné vztahy mezi vlastníkem pozemku a stavby na něm umístěné (např. tehdy, pokud vlastník pozemku brání vlastníkovi stavby v přístupu k ní). NOZ se vrací k tradičnímu řešení ve svém 506 odst. 1, kde se říká, že: Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen "stavba") s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. Je zde zakotvena zásada superficies solo cedit, tedy povrch ustupuje půdě. Ustanovení o součástech nemovité věci umožňují výhradu odděleného vlastnictví ke strojům a jiným zařízením sice již s nemovitou věcí pevně spojeným, ale náležejícím jinému vlastníku než je vlastník nemovité věci. Pro stavby, které ke dni účinnosti nového občanského zákoníku již existují, se uplatní přechodná ustanovení, která rozlišují následující případy: a) stavba i pozemek jsou ve vlastnictví jedné osoby: Stavba se stane součástí pozemku. To znamená, že dnem účinnosti zákona se již nejedná o dvě samostatné věci, od tohoto okamžiku tudíž bude možno disponovat již jen pozemkem, přičemž všechny tyto dispozice se budou týkat i staveb na něm umístěných (výjimka bude platit pro tzv. dočasné stavby). b) stavba a pozemek mají rozdílného vlastníka Stavba nepřechází automaticky do vlastnictví vlastníka pozemku! 3056 NOZ zakládá vlastníkovi pozemku předkupní právo ke stavbě a stejně tak vlastníkovi stavby předkupní právo k pozemku (resp. příslušné části pozemku), na němž stavba stojí. V praxi to znamená, že bude-li chtít kterýkoli z vlastníků disponovat svojí věcí (stavbou či pozemkem), bude mít povinnost nabídnout ji nejprve druhému vlastníkovi k odkoupení. Nebude-li předkupní právo oprávněným subjektem využito, zůstane zachováno a bude zatěžovat věc i nadále (bude tedy působit i vůči nabyvateli převáděného pozemku či stavby). Pokud bude předkupní právo využito (vlastník pozemku koupí stavbu na něm umístěnou či vlastník stavby koupí pozemek, na němž stavba stojí), stane se stavba součástí pozemku jako v případě a). Zavedení práva stavby do občanského práva Jednou z největších novinek NOZ oproti současnému OZ je znovuzavedení práva stavby do českého občanského práva ( 1240 a násl.). Důvodem je právě pravidlo, že stavba je součástí pozemku, nemůže mít tudíž rozdílného vlastníka. Pokud však vlastník po určitou dobu nemá v úmyslu na svém pozemku stavět, může pozemek dočasně přenechat jiné osobě, které tam stavět umožní. Podstata tohoto práva spočívá v tom, že jako věcné právo zatěžuje cizí pozemek tím způsobem, že osoba, jíž toto právo přísluší (stavebník), je oprávněna mít na tomto pozemku (popřípadě pod pozemkem) stavbu. Právo stavby zahrnuje jednak možnost vybudovat stavbu novou, ale může spočívat i v oprávnění převzít již existující stavbu, což je užitečné zejména za účelem její opravy či modernizace. Právo stavby bude možné zřídit jako právo dočasné, s maximální délkou trvání 99 let. Převzato a kráceno z: zavedeni-prava-stavby-do-obcanskeho-prava.html a -prava/konkretni-zmeny/stavba-jako-soucast-pozemku.html Stránka 3

4 VZDĚLÁVÁNÍ VE FIRMĚ Tento článek by měl být krátkým ohlédnutím za rokem 2012 v oblasti vzdělávání ve firmě a zároveň výhledem na rok právě probíhající. Přes nepříliš radostnou náladu spojenou s opatrným očekáváním nejisté budoucnosti nejen na trhu stavebních zakázek má smysl i v této atmosféře investovat do vzdělávání zaměstnanců, protože právě jejich znalosti a dovednosti mohou být jedním z rozhodujících faktorů při udržení vysoké kvality služeb a získání konkurenční výhody v tvrdém boji o zákazníka. Centroprojekt a. s. investoval do oblasti vzdělávání v loňském roce částku 632 tis. Kč, přičemž polovina z této částky směřovala na úhradu kurzů realizovaných v rámci projektu financovaného z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a byla nám tudíž zpětně proplacena. Projekt financovaný z OP LZZ si jistě zaslouží krátké shrnutí, neboť právě jeho realizace byla v polovině loňského roku ukončena. Za dobu tří let jsme v jeho rámci čerpali částku korun. V průběhu 80 školících dnů bylo realizováno 18 jednodenních i dvoudenních kurzů tematicky zaměřených na rozvoj manažerských, komunikačních a počítačových dovedností. Přínos jednotlivých kurzů pro pracovní procesy ve firmě byl střídavý. Klíčem k úspěchu na straně realizátora vzdělávání byla v mnoha případech především osobnost lektora, na straně Centroprojektu pak v některých případech přístup a ochota účastníků se kurzů účastnit a téma kurzu přijmout za své. Strukturu výdajů na vzdělávání za rok 2012 najdete v přehledné podobě v grafu. Zahrnuty jsou pouze externí vzdělávací aktivity a z grafu je nejlépe patrné, do jakých oblastí vzdělávání a prohlubování kvalifikace finanční prostředky putovaly. Užitečným nástrojem k plánování vzdělávacích aktivit a prohlubování kvalifikace se pomalu ale jistě stává hodnotící rozhovor. V návaznosti na hodnocení, které probíhá v samém začátku roku, má pracovník možnost průběžně sledovat nastavené vzdělávací cíle a aktivity ve svém Osobním vzdělávacím plánu na síti (S://OVP) a podle aktuálních možností se domlouvat s vedoucím na jejich realizaci. Školení, semináře a kurzy kterých se pracovník zúčastní by měl zpětně doplnit do Osobního vzdělávacího plánu, což se daří v různých organizačních útvarech společnosti s odlišným úspěchem. A co zatím funguje jen v minimální míře, je zaznamenání přínosu z dané vzdělávací aktivity! Na tomto místě je třeba zmínit, že zaznamenáním přínosu neprovádím pouhou sumarizaci toho, co mi školení či kurz dal a vzal, nýbrž poskytuji velmi cennou zpětnou vazbu vedoucím pracovníkům a personalistovi. Jestliže se zúčastním kurzu, jehož téma mohlo být přínosné, ale lektor a průběh kurzu nestál za mnoho a já si tuto informaci nechám pro sebe (případně se svěřím pouze nejbližším spolupracovníkům ve své pracovní skupině), je docela pravděpodobné, že příště bude podobně zklamán jiný pracovník z jiného útvaru společnosti. A naopak v případě velké spokojenosti může kvalitní zpětná vazba přispět k tomu, že budeme při realizaci stejného nebo obdobného kurzu vyžadovat účast osvědčeného školitele. Podoba, v jaké fungují Osobní vzdělávací plány, už nemůže být jednodušší. Při jejich tvorbě jsme využili formuláře používaného již dříve v rámci norem ISO (a součástí managementu kvality je i nadále). Plán je umístěn v elektronické podobě na síti, přístup k němu má samotný pracovník, jeho vedoucí, ředitel divize, personalista a zmocněnec pro jakost. Jeho pravidelné doplňování nevyžaduje žádné speciální schopnosti nebo dovednosti, zabere maximálně několik minut Vašeho času a nevyžaduje žádné tištění, podepisování ani jinou další aktivitu. Na tomto místě bych ráda zmínila ještě další prvek, který byl do života firmy uveden v polovině loňského roku ve snaze zjednodušit a centralizovat přístup k užitečným informacím, najdete na síti na tomto místě S:\AKTUALITY - ZAMĚSTNANEC\Informace ze školení a seminářů složky řazené podle profesí a oborů, kam jsou ukládány informace ze seminářů a školení (ať už externích či interních). Stránka 4 Příspěvek: Mgr. Dana Hudecová

5 Navštivte B U F E T v 1. patře budovy otevřeno po pá 7:00 14:30 Nabízíme Vám: Denně čerstvé pečivo, klasické i celozrné Velký výběr nápojů, teplých i chlazených Studená kuchyně saláty, obložené chlebíčky, obložené chleby, housky a rohlíky Teplá kuchyně čerstvé snídaně (toasty, vaječina), přesnídávkové polévky, domácí sekaná, obědová meníčka Cukrovinky, pochutiny a mléčné výrobky Jsme schopni zajistit i občerstvení na vaše firemní akce a oslavy, dle dohody Nově! Kvalitní káva Nestlé, cappuccino, čokoláda, mocaccino, latté, podáváme i s sebou Každou středu domácí zabijačka Každý pátek domácí štrůdl nebo jiné dobroty Á propó meníčka: nabízíme Vám možnost zajít si k nám na chutný a vydatný oběd. Každý den máte na výběr ze dvou hlavních jídel, převážně české kuchyně a polévky. Kompletní meníčko stojí 69,- Kč. Pokud by to bylo na Vás moc, můžete si dát pouze polévku za 15,- Kč nebo jen hlavní jídlo za 59,- Kč. Pozor! Oběd není nutné objednávat den dopředu, postačí si ho zarezervovat přímo ten den cca do 9:00 hod., no, a kdyby jste zapomněli nebo nestíhali, nezoufejte, vždy máme něco navíc. Přijímáme i stravenky Sodexo a Edenred. Další informace Vám rádi sdělíme přímo v bufetu, kde máte k dispozici i kompletní jídelní lístek, vždy na týden dopředu. Přijďte ochutnat, jsme tu pro Vás! Uvítáme i připomínky a náměty z Vaší strany. Stránka 5

6 PŘEDSTAVENÍ NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A KOLEGŮ DIVIZE 100 Ing. Michaela Zlatníková Sekretariát CENTROPROJEKT a.s. interní elektronický měsíčník pro zaměstnance Kl. 200 DIVIZE 500 Martin Vita Servisní technik bazén. technologie GRATULACE REDAKČNÍ RADA: Dana Horáková Simona Hořáková Evelína Jochová Dana Hudecová Hana Hrdá Josef Vančura Blahopřejeme zaměstnancům, kteří v květnu oslaví životní nebo pracovní jubileum a přejeme hodně zdraví a energie v osobním i pracovním životě: Magda Majerová, 60 let Rádi uvítáme i vaše příspěvky do FIREMNÍHO ZPRAVODAJE. Případné články a fotografie z pracovních cest, konferencí nebo nové náměty pošlete na: Pokud vkládáte dokumenty na společný disk S:\ a chcete se o ně podělit s ostatními, tak nám pošlete odkaz nebo podklady předejte členům redakční rady z vaší divize. Starší čísla zpravodajů najdete na: S:\AKTUALITY - ZAMĚSTNANEC\Zpravodaj Stránka 6

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba podpořil prohloubení hospodářských

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba podpořil prohloubení hospodářských ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 12 Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba podpořil prohloubení hospodářských vztahů s Tatarstánem Delegace Tatarstánu v čele s prezidentem Minnichanovem měla

Více

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz Aktuální nabídka seminářů pro podnikatele Zájemců o podnikání v Praze přibývá A zase ta čokoláda

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz Aktuální nabídka seminářů pro podnikatele Zájemců o podnikání v Praze přibývá A zase ta čokoláda www.rprg.cz projekty Rozvojové Praha Aktuální nabídka seminářů pro podnikatele Zájemců o podnikání v Praze přibývá A zase ta čokoláda Praha podporuje podnikání 4/2014 Obsah Slovo na úvod 1 Zájemců o podnikání

Více

3. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA. Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu

3. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA. Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu 3. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Tato zpráva je výstupem ze zakázky Průběžná dlouhodobá

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY pro zadávací řízení na služby zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále zákon ), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Příručkou

Více

Metodika pro hodnocení spolehlivosti dokončena, rozjíždí se pilotáže! STR. 3

Metodika pro hodnocení spolehlivosti dokončena, rozjíždí se pilotáže! STR. 3 Bul let in 2 2014 Metodika pro hodnocení spolehlivosti dokončena, rozjíždí se pilotáže! STR. 3 z činnosti AVPO ČR Průzkum: Jak funguje spolupráce krajů a neziskových organizací? Průzkum Spolupráce krajů

Více

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.: Rozvoj Prahy musí mít jasnou strategii

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.: Rozvoj Prahy musí mít jasnou strategii www.rprg.cz projekty Rozvojové Praha RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.: Rozvoj Prahy musí mít jasnou strategii Kontaktní centrum pro podnikatele úspěšně pomáhá Ženskost jako konkurenční výhoda Praha jde cestou

Více

Realitní magazín. asociace realitních kanceláří. české republiky

Realitní magazín. asociace realitních kanceláří. české republiky Realitní magazín asociace realitních kanceláří české republiky www.arkcr.cz 5 / 2014 Legislativa Problematika neplatnosti OZ x NOZ v kontextu nájemní smlouvy Tento článek se zabývá výkladem neplatnosti

Více

Metodika pro zaměstnavatele pro oblast alternativních pracovních úvazků

Metodika pro zaměstnavatele pro oblast alternativních pracovních úvazků Metodika pro zaměstnavatele pro oblast alternativních pracovních úvazků Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou Vytvořeného v rámci projektu Alternativní úvazky ve venkovských oblastech CZ.1.04/5.1.01/77.00046

Více

odpad měsíce OBALY A OBALOVÉ ODPADY Výskyt v domovním odpadu Záloha a ekologická daň Sběr a možnosti využití obalových odpadů téma měsíce

odpad měsíce OBALY A OBALOVÉ ODPADY Výskyt v domovním odpadu Záloha a ekologická daň Sběr a možnosti využití obalových odpadů téma měsíce CENA 66 KČ 2004 6 odpad měsíce OBALY A OBALOVÉ ODPADY Výskyt v domovním odpadu Záloha a ekologická daň Sběr a možnosti využití obalových odpadů S téma měsíce z vědy a výzkumu LCA využití druhotných surovin

Více

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Ročník 3 číslo 3 21. 3. 2005/ Pro občany ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Kraj je připraven Doprava OPTIMALIZOVAT ŠKOLSTVÍ V roce 2002

Více

Journal. č.1. Firemní časopis skupiny firem KASPER CZ, KASPER KOVO, KASPER KOVO AQUA-STEEL. září 2011

Journal. č.1. Firemní časopis skupiny firem KASPER CZ, KASPER KOVO, KASPER KOVO AQUA-STEEL. září 2011 Journal č.1 září 2011 Zimní stadion Jičín smontovaná nosná konstrukce z dřevěných lepených prvků. Dodávku a montáž realizovala na jaře roku 2011 firma KASPER CZ za spolupráce KASPER KOVO AQUA-STEEL, která

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU

EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU Vedoucí práce: Ing. Pavla Stejskalová Vypracovala: Monika Součková Brno 2006 Prohlašuji, že jsem

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Právo a právní věda. Katedra občanského práva

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Právo a právní věda. Katedra občanského práva Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a právní věda Katedra občanského práva BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Dopad nového občanského zákoníku na hypoteční úvěry Ing. Michaela Vrbová 2014/2015 Čestné prohlášení

Více

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS 2010 www.ohlzs.cz Moderní tvář stavebnictví 1 Rád bych využil příležitosti popřát Vám prostřednictvím časopisu OHL ŽS vše nejlepší do nového roku. pan Francisco Marín

Více

Navrhujeme zásadní změny v rodičovském příspěvku

Navrhujeme zásadní změny v rodičovském příspěvku Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 8 číslo 5 11. 5. 2011 Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PROJEKT INSPEKCE PRÁCE EURES Táto, jak na to? podporuje otce doma i v práci Rádiové

Více

METODIKA JOB ROTATION V SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADECH

METODIKA JOB ROTATION V SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADECH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA JOB ROTATION V SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADECH ANEB DALŠÍ KRŮČEK KE KVALITĚ V ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Ing. Milan Půček,

Více

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Pavla Hrušková PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Hana Bartoňková, PhD.

Více

VĚDECKÉ CENTRUM BIOCEV VESTCI U PRAHY

VĚDECKÉ CENTRUM BIOCEV VESTCI U PRAHY FIREMNÍ ZPRAVODAJ Říjen 2013 Práce na Aquacolors Poreč v Chorvatsku pokračují Návštěva výstavy v Barceloně VĚDECKÉ CENTRUM BIOCEV VESTCI U PRAHY OBSAH Ve Vestci u Prahy začala stavba biotechnologického

Více

K návrhu rozpočtu na rok 2006

K návrhu rozpočtu na rok 2006 Auditor 8/2005 K návrhu rozpočtu na rok 2006 Ing. Marie Kučerová kancléřka KA ČR Komora auditorů plní řadu funkcí, které jsou jí jednak uloženy zákonem o auditorech a jednak vyplývají z úkolů, které si

Více

Věcná práva v novém občanském zákoníku

Věcná práva v novém občanském zákoníku Věcná práva v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 10. ledna 2014 v 10:30 (po jednání k RegionTouru) 14:30 hodin Místo Středočeský kraj, jednací místnost Zastupitelstva kraje č. 1096, I. patro

Více

Trvale udržitelný rozvoj školy. Škola 21. století. Žáci a rodiče zapojení do výuky. Vzdělávající se pedagog. Dlouhodobý záměr rozvoje školy

Trvale udržitelný rozvoj školy. Škola 21. století. Žáci a rodiče zapojení do výuky. Vzdělávající se pedagog. Dlouhodobý záměr rozvoje školy Zpravodaj 2013/1 Trvale udržitelný rozvoj školy Komunitní škola Používání vlastních zařízení Škola 21. století Cloud Edu = Obláček připravených řešení Podpora výuky s obsahem DUMy.cz Varianty dostupného

Více

Příloha č. 2 Závěrečné zprávy

Příloha č. 2 Závěrečné zprávy Příloha č. 2 Závěrečné zprávy Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011 Případové studie z realizovaných terénních šetření Obsah Seznam projektů 3 PROJEKTY ZA ÚČELEM ZHODNOCENÍ KAUZALITY 5 1.1 Vzdělávání

Více

NOTAM Z OBSAHU: 18. ROČNÍK 20. PROSINCE 2012. Články

NOTAM Z OBSAHU: 18. ROČNÍK 20. PROSINCE 2012. Články 6 Ad Notam 6/2012 18. ROČNÍK SOUDNÍ ROZHODNUTÍ 20. PROSINCE 2012 2012 AD NOTAM Č A S O P I S Č E S K É H O N O T Á Ř S T V Í Z OBSAHU: Články Petr Fiala, Jindřich Mayer: Přechodná ustanovení nového občanského

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

U vodní slovo. Vážení klienti a obchodní partneři,

U vodní slovo. Vážení klienti a obchodní partneři, U vodní slovo Vážení klienti a obchodní partneři, první kvartál je pomalu za námi, jaro začíná klepat na naše kancelářská okna a láká nás na první golfové odpaly. Nutno podotknout, že poradenská skupina

Více

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 2014 Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4 Veletrhy mají zelenou 9 Rok 2014 z pohledu našich počítačových

Více

Obsah. Příloha. Mozaika 2011 Střípky z domova pro seniory

Obsah. Příloha. Mozaika 2011 Střípky z domova pro seniory - 1 - - 2 - Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 Základní údaje str. 9 Poslání a veřejný závazek str. 11 Globální strategie str. 12 Organizační struktura str. 14 personální zajištění str. 16 personální změny

Více