Výchova k občanství 7. ročník Vzdělávací obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výchova k občanství 7. ročník Vzdělávací obsah"

Transkript

1 Výchova k občanství 7. ročník Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Úvod do předmětu Seznámení s učivem předmětu Výchova k občanství Náš domov Moje rodina Životospráva rodiny (denní řád) Pojmenuje členy rodiny, objasní chápání rodiny v užším a širším smyslu slova, objasní pojem neúplná rodina, rozlišuje postavení a role rodinných příslušníků Vysvětlí potřebu denního řádu pro člověka, popíše základní části denního režimu, sestaví jednoduchý rozvrh svého dne Říjen Životospráva rodiny (správná výživa) Volný čas Rodinné tradice a zvyky, sváteční dny Zná a jednoduše popíše dobré a špatné vlivy na životosprávu člověka, ví, co člověku škodí (alkohol, tabák, drogy ), vybere zdraví prospěšné potraviny, sestaví jednoduchý jídelníček Ilustruje na příkladech, jak lze vhodně trávit volný čas, popíše, jakým způsobem tráví svůj volný čas, pokusí se navrhnout možná zlepšení v souladu se svými zájmy a možnostmi Popíše rodinné tradice a zvyky, seznámí se se zvyky jiných rodin Hospodaření rodiny Rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy rodiny a vyjmenuje její nejdůležitější výdaje, chápe a jednoduše vysvětlí základní zásady správného hospodaření PT-EV/4b Listopad Bydlení Bydliště Zná různé formy vlastnictví bytů, jednoduše vysvětlí pojmy rodinný dům, byt - vlastní, obecní, družstevní ) a zásady občanského soužití sousedů Rozliší a vysvětlí pojem bydliště a rodiště, zná zajímavá a památná místa regionu, místní tradice a významné rodáky Důležitá místa obce (města) Pošta Vlakové, autobusové nádraží Jmenuje důležitá místa, zařízení a instituce v obci, v praxi prokáže jejich znalost Vysvětlí funkci pošty, ví kde je v obci umístěna a jaké služby poskytuje Rozliší funkci jednotlivých nádraží, ví, kde jsou v obci umístěna, zná pojmy nástupiště, úschovna zavazadel, rezervace jízdenek, vyhledá přímý spoj v jízdním řádu, používá vysvětlivky Vycházka

2 Výchova k občanství 7. ročník Prosinec Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Městský (obecní) úřad Určí, kde se Městský (obecní) úřad v bydlišti nachází, objasní funkci MěÚ (OÚ), ví, které dokumenty a občanské záležitosti úřad vyřizuje PT-VDO/3b Knihovna a další kulturní zařízení ve městě Kulturní zařízení města Ví, kde se knihovna nachází a zná její funkci, vyjmenuje i jiná kulturní a sportovní zařízení ve městě (obci) a popíše jejich účel, zná a popíše zásady chování v kulturních zařízeních (muzeum, kino, divadlo ) Vycházka Leden Kostel Zdravotní středisko Objasní funkci kostela pro věřící i jako významné kulturní památky, zná pojem náboženství (křesťanství), zná a popíše zásady chování při návštěvě kostela, uvede názvy místních kostelů (sv.michala, kaple V Lipkách) Rozliší funkci zdravotního střediska a nemocnice, jednoduše popíše svou zkušenost z obou zařízení, jednoduše rozliší pojmy ambulance (dětský, zubní lékař, specialista, rychlá záchranná služba ) Zaměstnání neboli profese Památná místa, významné osobnosti regionu Jednoduše vysvětlí rozdíl mezi prací fyzickou a duševní a uvede příklady, uvede, jakou profesi vykonávají jeho rodiče, jmenuje názvy různých profesí a ví, jaké činnosti jejich představitelé vykonávají Jmenuje nejznámější památná či významná místa regionu (historické památky, přírodní lokality ), uvede jména významných osobností regionu minulosti i současnosti a jejich význam (dílo) PT-VMEGS/1b Únor Místní pověsti Zná některé pověsti místní i pověsti širšího regionu, reprodukuje některou z místních pověstí, zná typické postavy vystupující v místních pověstech, vyjádří zážitek z poslechu pověstí kresbou Naše vlast Národ, stát, vlast Jednoduše vysvětlí pojmy národ, stát, vlast, státní příslušnost

3 Březen Rasismus v Čechách - Romové a další národnosti žijící v ČR, vzájemná tolerance Na příkladech jednoduše popíše netolerantní, rasistické (xenofobní) a extremistické projevy v chování lidí, zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti, jmenuje některé národnosti, jejichž příslušníci žijí v České republice, ví, že všichni lidé mají stejná práva ale i stejné povinnosti, které je třeba dodržovat PT-MKV/3a,3b,3c Historie Romů způsob života v minulosti, důležitost vzdělání Respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, nejsou-li v rozporu s platnými společenskými normami, zaujímá tolerantní postoj k menšinám, zná stručnou historii Romů na území ČR, vysvětlí důležitost vzdělání pro každého člověka v souvislosti s jeho pracovním uplatněním PT-MKV/5a Státní symboly Rozpozná, vyjmenuje státní symboly a způsoby jejich používání Duben Království nebo republika Rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich základní znaky Ústava Jednoduše objasní význam ústavy jako základního zákona státu PT-VDO/4c Volby do parlamentu a obecních (krajských) zastupitelstev Jednoduše vyloží smysl voleb a princip zastupitelské demokracie v demokratických státech, ví, co je volební kampaň, jakou funkci má parlament (moc zákonodárná), rozliší volby do parlamentu a obecního (krajského) zastupitelstva, zná pojem starosta (hejtman) a zastupitelstvo, uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů Prakticky se účastní voleb ve třídě PT-MV/3e PT-VDO/3a Květen Vláda, ministři, prezident Vyjmenuje složky výkonné státní moci a jednoduše rozliší jejich úkoly Politické strany a spolky Vyjmenuje největší politické strany v ČR, na jednoduchých příkladech rozliší politickou stranu a zájmový spolek Školství Vzdělání Školy Jednoduše objasní význam vzdělání v životě člověka, ví, že každý má právo na vzdělání Pojmenuje stupně vzdělání školské soustavy ČR, uvede příklady, ví že v ČR je povinná 9letá školní docházka Červen Kvalifikace a rekvalifikace Jednoduše objasní pojmy kvalifikace a rekvalifikace, význam celoživotního vzdělávání pro profesní uplatnění Opakování učiva Vztahy ve škole, školní řád Zná práva a povinnosti žáků, společná pravidla a normy, dodržuje je PT-OSV/7c

4 Výchova k občanství 8. ročník Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 7. ročníku Náš domov, rodina Město, kde bydlím Národnostní menšiny v ČR Státoprávní uspořádání Ústava ČR Školství a jeho stupně Říjen Přátelství Význam přátelství, vztah mezi mladými lidmi Posoudí vliv osobních vlastností pro přátelství, rozpozná projevy kladných i záporných charakterových vlastností u sebe i u ostatních lidí, jednoduše vysvětlí význam přátelství v lidském životě (pomoc, podpora, sdílení zážitků, hodnot ) PT-MKV/2d Vztah mezi chlapcem a děvčetem Popíše rozdílnost řešení vzniklých situací chlapci a dívkami, vyjádří vlastními slovy charakterové vlastnosti typické v tomto období u chlapců (dívek), uvede, kterých vlastností si váží a které naopak odsuzuje, vysvětlí proč Dospívání Popíše změny na lidském těle a v chování při dospívání u chlapců i dívek Láska, hledání partnera Podoby lásky Vysvětlí a pojmenuje podoby lásky (mateřská, rodičovská, sourozenecká, partnerská, láska k přírodě., ke zvířatům ) Listopad Láska, jako odpovědnost vůči druhému člověku Jednoduše vysvětlí rozdíl mezi zamilováním a láskou Sexuální život, antikoncepce, nebezpečí pohlavních chorob, AIDS Jednoduše vysvětlí, co je sexuálně odpovědné chování, vysvětlí význam antikoncepce, ochrany zdraví před nákazou pohlavními chorobami, zná způsoby přenosu a možnosti ochrany před virem HIV Rodina, manželství Význam, funkce a struktura rodiny Zná a vysvětlí důležité funkce rodiny, její strukturu, pojem úplná a neúplná rodina, význam rodiny pro společnost a pro její členy Postavení muže a ženy, otce a matky Vysvětlí možné odlišnosti v postavení muže a ženy v rodině a současně zdůrazní jejich rovnoprávné postavení a společnou zodpovědnost za zabezpečení a fungování rodiny, za dobré vztahy v rodině

5 Výchova k občanství 8. ročník Prosinec Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Vztah dětí k rodičům a sourozencům Popíše správné mezilidské vztahy a zásady dobrého soužití v rodině Vznik rodiny, svatební obřad, manželství Ví, jakým způsobem se manželství uzavírá, vyjmenuje, jaké doklady je třeba k uzavření manželství a kde se o uzavření manželství žádá, zná pojem matrika, rozliší sňatek občanský a církevní Leden Rozpad manželství, jeho příčiny a důsledky Odpovědnost rodičů za výchovu dětí Popíše možné příčiny konfliktů v rodině a jejich vliv na rozpad manželství, vysvětlí důsledky rozvodu především pro děti, uvědomuje si důležitost důkladného poznání partnera před vstupem do manželství, ví, kde požádat o rozvod a kam se obrátit se žádostí o pomoc Jednoduše vysvětlí pojem odpovědnost, ví, že rodiče jsou odpovědni za výchovu a chování svých dětí A.de Saint-Exupéry: Malý princ Zákon o rodině Chápe význam a nutnost tohoto dokumentu, velmi jednoduše vysvětlí, čeho se týká Péče o děti bez rodiny (dětské domovy, vesničky SOS, ) Objasní funkci dětských domovů, vesniček SOS a dalších zařízení (Klokánek ) v péči o děti bez rodiny nebo o děti z rodin neplnících svou funkci, vysvětlí pojmy týrání, zneužívání dítěte Únor Náhradní rodinná péče (péče pěstounská, osvojení) Krizová centra, charitativní organizace Najde rozdílné znaky v péči o děti v dětských domovech a v náhradní rodině, s dopomocí posoudí, který druh péče je pro děti vhodnější, ví o různých druzích náhradní rodinné péče Ví o existenci krizových center a charitativních organizací (např. centra pro matky s dětmi, Armáda spásy ), možnostech jejich pomoci lidem v nouzi a zná způsoby, jak o pomoc požádat Postižené dítě (zdravotně, smyslově, tělesně, mentálně) Ví, že se může narodit dítě s postižením, zná druhy možného postižení, zná možnosti péče a pomoci rodině s postiženým dítětem (zdravotnictví, školství, sociální péče, občanská sdružení, charita ), některé uvede Vztah k postiženým dětem i dospělým Na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, zaujímá tolerantní a taktní přístup k postiženým, je ochoten jim pomoci a vyjádří, jak konkrétně může pomáhat sám

6 Výchova k občanství 8. ročník Březen Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Hospodaření domácnosti Zná základní zásady hospodaření domácnosti, s dopomocí sestaví jednoduchý měsíční rozpočet, zná různé možnosti plateb, zná pojem bezhotovostní platební styk, platební karta Dodržuje zásady hospodárnosti, objasní vlastní způsob zacházení s penězi, se svým i se věřeným majetkem, zná a vyhýbá se rizikům v hospodaření s penězi (půjčky, úroky, lichva ) Právní dokumenty občana Občanský průkaz, cestovní pas a jejich vystavení, doklady související s uzavřením sňatku a narozením dítěte, ověřování listin Duben Pracovní právo Informace o zaměstnání, pracovní úřady Zákoník práce Květen Zdravotní a sociální zabezpečení Sociální zabezpečení a lékařská péče, zdravotní a sociální pojištění Provádí jednoduché právní úkony, dokáže vyřizovat své osobní záležitosti, v případě potřeby požádá vhodným způsobem o radu, zná pojmy občanský průkaz, cestovní pas, oddací a rodný list a jednoduše vysvětlí, k čemu dokumenty slouží, zná pojem ověřování listin a jeho význam, vyplní tiskopis žádosti o občanský průkaz Jednoduše vysvětlí význam práce pro plnohodnotný život člověka, pojem nezaměstnanost, popíše funkci pracovních úřadů, dokáže požádat o zaměstnání, vyplní jednoduchý osobní dotazník Chápe význam a nutnost tohoto dokumentu, velmi jednoduše vysvětlí, čeho se týká, zná a jednoduše vysvětlí pojmy zaměstnanec, zaměstnavatel, živnostník, pracovní smlouva a výpověď, ví, že za práci přísluší přiměřená odměna, zná pojem plat (mzda ) a ví, že z platu (mzdy) se odvádějí daně a jednoduše popíše, k čemu daně slouží Velmi jednoduše vysvětlí pojmy sociální zabezpečení a lékařská péče, zná pojem zdravotní pojištění, zdravotní pojišťovna, jednoduše popíše systém lékařské péče v ČR. Zná pojem sociální pojištění, jeho složky (pojmy nemocenské a důchodové pojištění, podpora v nezaměstnanosti) a velmi jednoduše vysvětlí jejich účel Červen Nemoc, invalidita, vztah k nemocným a starým lidem Rozliší pojem nemoc a invalidita, uvědomuje si význam sociální péče o potřebné občany a péče lékařské, vysvětlí, jak se chová a jak může prakticky pomoci starým či nemocným lidem Opakování učiva

7 Výchova k občanství 9. ročník Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Opakování učiva 8.ročníku Přátelství, láska Rodina, manželství Právní dokumenty občana Pracovní právo Zdravotní a sociální zabezpečení Občanské soužití Dorozumívání mezi lidmi (komunikace) Zná pojem komunikace, chápe význam předávání informací, ví, že je možno komunikovat slovně i mimoslovně, chápe význam gest, mimiky, správně a přiměřeně je užívá Říjen Úcta k ostatním lidem Člověk a řád společnosti, demokracie Je uctivý, slušný a ohleduplný k ostatním lidem, dodržuje pravidla slušného chování, chápe význam omluvy, umí se vhodně omluvit Jednoduše vyloží význam slova demokracie, zná a velmi jednoduše rozliší pojmy demokracie přímá a zastupitelská Demokratická společnost Vyjmenuje základní principy fungování demokratické společnosti, zná pojem totalitní stát, s dopomocí učitele porovná život v demokracii a v totalitě PT-VDO/2c PT-VDO/4b Listopad Ochrana zdraví občanů a jejich bezpečí Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Pravidla silničního provozu, předcházení úrazům Chápe důležitost předpisů BOZP a uvědoměle je dodržuje Vysvětlí důležitost dodržování pravidel silničního provozu, zná základní pravidla pro chodce a cyklisty Škodlivé vlivy prostředí Uvede příklady škodlivých vlivů prostředí na zdraví člověka, vysvětlí, jakým způsobem se proti nim chránit a jakým způsobem přispívat k jejich odstranění Látky poškozující zdraví kouření, drogy, alkohol, odpovědné sexuální chování Kriticky přistupuje k užívání látek poškozujících zdraví, popíše jejich vliv na zdraví člověka, vysvětlí, jak lze překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru, prokáže dovednost odmítnout nabízenou návykovou látku, jednoduše vysvětlí pojem odpovědné sexuální chování, uvede způsoby ochrany před virem HIV

8 Výchova k občanství 9. ročník Prosinec Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Prosinec/2 Policie a soudnictví, trestná činnost, zařízení nápravné výchovy Ví, že každý je odpovědný za své chování a činy, zná pojmy právní řád a zákon (paragraf), jednoduše popíše funkci soudů, zná pojmy soudce, žalobce, obžalovaný, obhájce a jednoduše je vysvětlí, jednoduše charakterizuje činnost policie, rozpozná protiprávní jednání, s dopomocí učitele uvede příklady přestupků a trestných činů, jednoduše vysvětlí pojem trest odnětí svobody a zařízení nápravné výchovy, s dopomocí učitele rozliší trest alternativní, podmíněný a nepodmíněný PT-VDO/2a Leden Leden/2 Obrana vlasti - armáda Uvede hlavní úkoly ozbrojených sil, z vlastní zkušenosti popíše, při jakých událostech může armáda pomáhat obyvatelstvu, ví, že ČR má profesionální armádu jednoduše tento pojem vysvětlí, ví o účasti našich jednotek na misích v zahraničí Základní filosofické problémy, lidská práva Základní pojetí vzniku světa, života člověka Zná, toleruje a s dopomocí učitele jednoduše vysvětlí různé názory na vznik světa i na život člověka a utváří si názor vlastní Únor Vzájemnost, svoboda a odpovědnost Náboženství, svoboda víry a náboženského vyznání Zná a přiměřeně uplatňuje svá práva, respektuje práva, potřeby a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany práv a lidských svobod Zná názvy hlavních světových náboženství, zná pojem náboženské sekty a s ním spojené nebezpečí, uvede příklady diskriminace lidí v návaznosti na jejich víru nebo náboženské vyznání, uvede příklady správného řešení Všeobecná deklarace lidských práv, Listina základních práv a svobod, Úmluva o právech dítěte Chápe význam těchto dokumentů, jednoduše vysvětlí, čeho se týkají PT-VDO/2b Základní etické problémy Přátelství Chápe potřebu lidské vzájemnosti, je vstřícný, upřímný a taktní při jednání s lidmi, pěstuje a oceňuje přátelství

9 Březen Osobnost člověka Zná a jednoduše vysvětlí pojem osobnost člověka, za pomoci učitele jednoduše charakterizuje svou osobnost a snaží se posoudit své schopnosti, vlohy, temperament, charakter Lidskost, úcta k člověku a ochrana života Dodržuje základní pravidla společenského chování, uplatňuje vhodné způsoby komunikace, jednoduše vysvětlí pojmy šikana a diskriminace, rozpozná a odsuzuje všechny další projevy nepřiměřeného chování a porušování společenských norem, ví, že každý člověk má právo na důstojný život Březen/4 Volný čas Význam kultury a sportu v životě člověka, rozvíjení tvořivosti, aktivní a pasivní zábava, zájmové organizace Jednoduše vysvětlí význam kultury a sportu v životě člověka, objasní rozdíl mezi aktivní a pasivní zábavou, ilustruje na příkladech, jak lze vhodně trávit volný čas, popíše, jakým způsobem tráví svůj volný čas a uvede své y do budoucnosti, vysvětlí význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek PT-VDO/3c Duben Duben/2 Člověk v Evropě a ve světě Evropská unie, členské státy, spolupráce v rámci EU, evropské instituce a organizace (evropský parlament, evropský soud, NATO ), občan EU Květen Jednoduše vysvětlí pojem Evropská unie, jmenuje některé členské státy, vysvětlí výhodnost spolupráce v politické a hospodářské oblasti pro zajištění míru, stability a prosperity, vysvětlí pojmy společný trh, volný pohyb zboží a osob, zdůrazní dohled EU nad životním prostředím a přínos EU pro rozvoj slabších regionů, jmenuje některé významné evropské instituce a s dopomocí učitele charakterizuje jejich funkci a význam, užívá pojem měna, jmenuje euro jako oficiální měnu EU, s dopomocí učitele posoudí své možnosti (cestování, podnikání, zaměstnání, řešení právních sporů ) jako občana EU PT-VMEGS/3a, 3b Květen/2 Mezinárodní spolupráce, významné mezinárodní instituce a organizace (OSN, UNICEF, UNESCO, mezinárodní soudní dvůr, mírové jednotky OSN, Červený kříž ) Jednoduše vysvětlí význam mezinárodní spolupráce, jmenuje některé mezinárodní organizace a zná stručnou historii jejich vzniku (OSN, Červený kříž), vysvětlí pojem humanitární organizace a některé z nich jmenuje, ví, jak může jejich činnost osobně podpořit PT-VMEGS/3c Červen Červen/3 Opakování učiva Mezinárodní terorismus Uvede příklady mezinárodního terorismu, chápe jej jako zcela nepřípustnou metodu řešení problémů, uvede možné způsoby ochrany, zná zásady chování v mimořádných situacích

10

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vysvětlí a popíše,jak se mění rok, vyjmenuje lidové a církevní

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 8. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva druhých lidí Posoudí význam ochrany

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

Předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Ročník: 6.

Předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Ročník: 6. Předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Člověk ve společnosti - objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání - zhodnotí

Více

Objasní účel žákovské samosprávy, definuje a dodržuje naše škola normy školy, vysvětlí význam školního řádu.

Objasní účel žákovské samosprávy, definuje a dodržuje naše škola normy školy, vysvětlí význam školního řádu. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby VDO 1 (demokracie ve škole) Výchova k občanství () Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Objasní účel žákovské samosprávy, definuje

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Výchova k občanství Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Výchova k občanství Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Výchova k občanství Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky Rok v jeho proměnách a slavnostech - kalendář, letopočty -

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence občanské Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence pracovní 1.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): občanská výchova - ročník: KVARTA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): občanská výchova - ročník: KVARTA 5.2.1. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): občanská výchova - ročník: KVARTA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Člověk a pracovní život Příprava na pracovní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Člověk a občanský život Člověk a pracovní život Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové)

Více

- je schopen respektovat názory a zájmy odlišné od jeho vlastních - dovede posoudit důsledky rasové nesnášenlivosti

- je schopen respektovat názory a zájmy odlišné od jeho vlastních - dovede posoudit důsledky rasové nesnášenlivosti Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Občanská výchova pro 2. stupeň základní školy Ukázka zpracována

Více

Předmět: Výchova k občanství Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata,

Předmět: Výchova k občanství Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Předmět: Výchova k občanství Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společenských cílů,

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Výchova k občanství - Prima

Výchova k občanství - Prima - Prima Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ročník Prosinec Březen Duben NAŠE ŠKOLA život v naší škole, práva a povinnosti žáků,význam činnosti žákovské samosprávy,školního parlamentu,společná pravidla a normy,vklad vzdělání

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 6. 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST 5.5.2 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VO9101 VO9102 objasní účel důležitých

Více

Výchova k občanství. Člověk ve společnosti. Mezipředmětové přesahy. Kompetence žáka

Výchova k občanství. Člověk ve společnosti. Mezipředmětové přesahy. Kompetence žáka Výchova k občanství Výstupy z RVP ZV Školní výstupy Kompetence žáka Učivo Mezipředmětové přesahy Člověk ve společnosti Objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání Zdůvodní nepřijatelnost

Více

Výchova k občanství. 3. období 9. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník:

Výchova k občanství. 3. období 9. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Výchova k občanství 3. období 9. ročník Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 7 (Fraus) Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 8 (Fraus)

Více

Předmět: Výchova k občanství Ročník: 7. Vzdělávací oblast:

Předmět: Výchova k občanství Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Předmět: Ročník: 7. řízení státu pro vyjmenuje základní lidská práva Lidská práva a jejich ochrana 1 řízení státu pro -ví, v jakých dokumentech jsou zakotvena - uvědomuje si nutnost dodržování lidských

Více

1.1 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1.1 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Občanská výchova se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací

Více

Výchova k občanství- 6.ročník výstupy oblast učivo mezipředmětové

Výchova k občanství- 6.ročník výstupy oblast učivo mezipředmětové ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Výchova k občanství- 6.ročník výstupy oblast učivo mezipředmětové rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věcně a logicky argumentovat vysvětlí vnímání

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ VÝCHOVA K OBČANSTVÍ učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ Autoři/autorky: Čapek Robert, Čapková Jana, Čepl Jan, Konečný Jakub, Mannová Elena, Michková Lenka, Pavlíková Eva, Pavlišová Zdeňka, Rousková Iva, Skřivánková

Více

Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 6 (Fraus) Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 7 (Fraus)

Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 6 (Fraus) Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 7 (Fraus) Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Výchova k občanství 3. období 6. ročník Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 6 (Fraus) Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 7 (Fraus)

Více

4.5.2 Výchova k občanství

4.5.2 Výchova k občanství 4.5.2 Výchova k občanství A) Charakteristika předmětu Výuka předmětu výchova k občanství probíhá v kmenových učebnách, v počítačové učebně, v učebnách, které jsou vybaveny přehrávači videa nebo DVD. V

Více

Občanská a prosociální výchova ročník TÉMA VÝSTUP

Občanská a prosociální výchova ročník TÉMA VÝSTUP Občanská a prosociální výchova ročník TÉMA VÝSTUP G1 Člověk ve společnosti, komunikace Kultura, obec, vlast Člověk a lidská práva, důstojnost lidské osoby žák: Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 8. 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST 5.5.2 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VO9101 objasní účel důležitých symbolů

Více

5.5.2 Výchova k občanství

5.5.2 Výchova k občanství 5.5.2 Výchova k občanství Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Výchova k občanství je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Zaměřuje se na utváření

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Výchova k občanství 6. ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI rok v jeho proměnách a slavnostech kalendář, letopočty svátky pranostiky, přísloví, pořekadla Zná svá práva a povinnosti Je hrdý na svou školu Posoudí

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník)

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Učební plán je přizpůsoben jednohodinové týdenní dotaci. Občanská výchova seznamuje žáky s poznatky, které jim mohou pomoci vytvořit si povědomí

Více

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

PC, dataprojektor, filmové dokumenty, aktuální zpravodajství, denní tisk

PC, dataprojektor, filmové dokumenty, aktuální zpravodajství, denní tisk Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Politologie, právo 3. ročník a septima 1 hodina týdně PC, dataprojektor, filmové dokumenty, aktuální zpravodajství, denní tisk

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanská výchova Vyučovací předmět Občanská výchova je tvořen z obsahu vzdělávacího

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: Prima Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy RODINNÝ ŽIVOT rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 viz charakteristika uvědomuje si shody a rozdíly mezi funkční a dysfunkční

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.6. Vyučovací předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.6. Vyučovací předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.6. Vyučovací předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast předmětu - postupné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Výchova k občanství 3. období 7. ročník Janošková, D.: - Rodinná výchova 6 Janošková, D.: - Rodinná výchova 7 Janošková, D.: - Rodinná výchova 8 Janošková,

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

Učivo. Domov a jeho okolí: domov škola. Mapa: světové strany plán města turistické a mapové značky

Učivo. Domov a jeho okolí: domov škola. Mapa: světové strany plán města turistické a mapové značky Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Vlastivěda pro 1. stupeň základní školy Ukázka zpracována s

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.7.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost PŘEDMĚT: Občanská výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - uvědomuje si vliv přírodních rytmů na život člověka

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 3 hodiny Ročník: třetí

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 3 hodiny Ročník: třetí ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem a nedostatkům vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu k občanství Vyučovací předmět k občanství je vyučován ve všech ročnících druhého stupně základní školy. Vyučovací předmět má časovou dotaci jednu hodinu týdně v šestém

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ projekty, pomůcky a učební Vlastivědná témata Lidé a čas Orientuje se na časové přímce Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 viz charakteristika ví, jaké faktory ovlivňují stabilitu

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST - ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství svým obsahem navazuje na

Více

Člověk a společnost. Výchova k občanství. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a společnost. Výchova k občanství. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a společnost Výchova k občanství 6. 9. ročník 1 hodina týdně třídy besedy s odborníky, exkurze vést

Více

Člověk v rytmu času Člověk jako součást přírody Orientace v čase, kalendář

Člověk v rytmu času Člověk jako součást přírody Orientace v čase, kalendář Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: 6. chápe závislost člověka na přírodě v návaznosti na vegetační cyklus přírody umí vysvětlit původ a způsoby dodržování

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

vzdělávacího předmětu školního projektu O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Národní den (1. -5.) Cvičení v přírodě 1. 5.

vzdělávacího předmětu školního projektu O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Národní den (1. -5.) Cvičení v přírodě 1. 5. 2. Průřezová témata Zařazení průřezových témat na 1. stupni Výstupy žáka O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Uvědomuje si vlastní jednání a jeho důsledky ve vztahu k druhým, podílí se na

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný ČVS: Svoboda projevu Žák: kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí Svoboda projevu - reklama a její

Více

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy,

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. Respektuje přijatá pravidla soužití

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 3. Časová dotace: 3 hodiny týdně Místo, kde žijeme Domov prostředí domova orientace v místě bydliště adresa Žák vyznačí v plánu místo svého bydliště a školy. Pamatuje si adresu svého bydliště a

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME. Domov domov, bydlení, bydliště /adresa/, telefonní číslo, orientace v okolí bydliště

MÍSTO, KDE ŽIJEME. Domov domov, bydlení, bydliště /adresa/, telefonní číslo, orientace v okolí bydliště A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vzdělávací předmět: Prvouka 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vyhledává a třídí

Více

Výchova k občanství - Tercie

Výchova k občanství - Tercie - Tercie Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Předmět: Člověk a jeho svět

Předmět: Člověk a jeho svět 31 porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 34 založí jednoduchý pokus,

Více

Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví. Dataprojektor, odborná a krásná literatura, flipchart, internet, ipad

Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví. Dataprojektor, odborná a krásná literatura, flipchart, internet, ipad Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Prima 1 hodina týdně Dataprojektor, odborná a krásná literatura, flipchart, internet, ipad Téma

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. - vysvětlí, za jakých podmínek může člověk uzavřít manželství - uvede možné důsledky předčasně založené rodiny

Více

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví 5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Strana: Člověk a zdraví Zdeňka Říhovská 1./3 VkeZ 6. roč. VZTAHY MEZI LIDMI

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Zaostřeno na zdraví Žák: uplatňuje zásady zdravého způsobu života předvede kompenzační a relaxační cvičení vhodné k překonání únavy a stresu jedná citlivě a ohleduplně s handicapovanými

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Občanská a prosociální výchova

Občanská a prosociální výchova Občanská a prosociální výchova ročník TÉMA G1 Člověk ve společnosti, komunikace Kultura, obec, vlast Člověk a hospodářství uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné

Více

Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP)

Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP) Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP) PŘEDMĚT: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Ročník: 1. Výstup Učivo Související PT místo, kde žijeme 1. Zvládá orientaci v okolí svého bydliště a v okolí domov - prostředí

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 6.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 6.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnostirespektuje odlišné názory, způsoby

Více

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova k občanství se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

Výchova k občanství. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výchova k občanství. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru výchova k občanství vzdělávací oblasti člověk a společnost. Předmět

Více

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE NA ŚKOLNÍ ROK 2015/2016 Přípravná třída DÍTĚ A JEHO TĚLO - upevňování přátelských vztahy - prevence šikany DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání

Více

Témata prevence ve výuce a konkrétní programy plánované pro šk. rok 2016/17 1. ročník

Témata prevence ve výuce a konkrétní programy plánované pro šk. rok 2016/17 1. ročník Témata prevence ve výuce a konkrétní programy plánované pro šk. rok 2016/17 1. ročník ČS - bezpečně do školy - ochrana člověka ( telefonní čísla) ČJ - když se dítě ztratí, jak se má chovat - kamarádství,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy:

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy: Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Naukový vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5. 2 Občanská výchova Časová dotace 6. ročník 1 hodina 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika:

Více

Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci

Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci 3. období 9. ročník Strádel, J.: Praktické činnosti pro 6.-9. ročník ZŠ (Člověk a svět

Více

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O OSVOJENÍ DÍTĚTE

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O OSVOJENÍ DÍTĚTE ČÁST A DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O OSVOJENÍ DÍTĚTE I OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení: Datum a místo narození: Bydliště: Státní příslušnost: Stav: Číslo občanského průkazu (pasu): rozená: rodné číslo: národnost:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Ročník: 4. Vzdělávací předmět: Vlastivěda Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby

Více

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník)

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast ve 4. a 5. ročníku rozvíjí poznatky z 1. období o významných přírodních, hospodářských, společenských, kulturních a historických oblastech

Více

Prvouka. bydliště žáka, bezpečná cesta do školy

Prvouka. bydliště žáka, bezpečná cesta do školy 1 Prvouka Prvouka Učivo ŠVP výstupy Domov prostředí domova, orientace v místě bydliště, adresa zná název školy, jméno učitelky, vychovatelky, ředitele školy bydliště žáka, bezpečná cesta do školy rozlišuje

Více