Výchova k občanství 7. ročník Vzdělávací obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výchova k občanství 7. ročník Vzdělávací obsah"

Transkript

1 Výchova k občanství 7. ročník Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Úvod do předmětu Seznámení s učivem předmětu Výchova k občanství Náš domov Moje rodina Životospráva rodiny (denní řád) Pojmenuje členy rodiny, objasní chápání rodiny v užším a širším smyslu slova, objasní pojem neúplná rodina, rozlišuje postavení a role rodinných příslušníků Vysvětlí potřebu denního řádu pro člověka, popíše základní části denního režimu, sestaví jednoduchý rozvrh svého dne Říjen Životospráva rodiny (správná výživa) Volný čas Rodinné tradice a zvyky, sváteční dny Zná a jednoduše popíše dobré a špatné vlivy na životosprávu člověka, ví, co člověku škodí (alkohol, tabák, drogy ), vybere zdraví prospěšné potraviny, sestaví jednoduchý jídelníček Ilustruje na příkladech, jak lze vhodně trávit volný čas, popíše, jakým způsobem tráví svůj volný čas, pokusí se navrhnout možná zlepšení v souladu se svými zájmy a možnostmi Popíše rodinné tradice a zvyky, seznámí se se zvyky jiných rodin Hospodaření rodiny Rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy rodiny a vyjmenuje její nejdůležitější výdaje, chápe a jednoduše vysvětlí základní zásady správného hospodaření PT-EV/4b Listopad Bydlení Bydliště Zná různé formy vlastnictví bytů, jednoduše vysvětlí pojmy rodinný dům, byt - vlastní, obecní, družstevní ) a zásady občanského soužití sousedů Rozliší a vysvětlí pojem bydliště a rodiště, zná zajímavá a památná místa regionu, místní tradice a významné rodáky Důležitá místa obce (města) Pošta Vlakové, autobusové nádraží Jmenuje důležitá místa, zařízení a instituce v obci, v praxi prokáže jejich znalost Vysvětlí funkci pošty, ví kde je v obci umístěna a jaké služby poskytuje Rozliší funkci jednotlivých nádraží, ví, kde jsou v obci umístěna, zná pojmy nástupiště, úschovna zavazadel, rezervace jízdenek, vyhledá přímý spoj v jízdním řádu, používá vysvětlivky Vycházka

2 Výchova k občanství 7. ročník Prosinec Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Městský (obecní) úřad Určí, kde se Městský (obecní) úřad v bydlišti nachází, objasní funkci MěÚ (OÚ), ví, které dokumenty a občanské záležitosti úřad vyřizuje PT-VDO/3b Knihovna a další kulturní zařízení ve městě Kulturní zařízení města Ví, kde se knihovna nachází a zná její funkci, vyjmenuje i jiná kulturní a sportovní zařízení ve městě (obci) a popíše jejich účel, zná a popíše zásady chování v kulturních zařízeních (muzeum, kino, divadlo ) Vycházka Leden Kostel Zdravotní středisko Objasní funkci kostela pro věřící i jako významné kulturní památky, zná pojem náboženství (křesťanství), zná a popíše zásady chování při návštěvě kostela, uvede názvy místních kostelů (sv.michala, kaple V Lipkách) Rozliší funkci zdravotního střediska a nemocnice, jednoduše popíše svou zkušenost z obou zařízení, jednoduše rozliší pojmy ambulance (dětský, zubní lékař, specialista, rychlá záchranná služba ) Zaměstnání neboli profese Památná místa, významné osobnosti regionu Jednoduše vysvětlí rozdíl mezi prací fyzickou a duševní a uvede příklady, uvede, jakou profesi vykonávají jeho rodiče, jmenuje názvy různých profesí a ví, jaké činnosti jejich představitelé vykonávají Jmenuje nejznámější památná či významná místa regionu (historické památky, přírodní lokality ), uvede jména významných osobností regionu minulosti i současnosti a jejich význam (dílo) PT-VMEGS/1b Únor Místní pověsti Zná některé pověsti místní i pověsti širšího regionu, reprodukuje některou z místních pověstí, zná typické postavy vystupující v místních pověstech, vyjádří zážitek z poslechu pověstí kresbou Naše vlast Národ, stát, vlast Jednoduše vysvětlí pojmy národ, stát, vlast, státní příslušnost

3 Březen Rasismus v Čechách - Romové a další národnosti žijící v ČR, vzájemná tolerance Na příkladech jednoduše popíše netolerantní, rasistické (xenofobní) a extremistické projevy v chování lidí, zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti, jmenuje některé národnosti, jejichž příslušníci žijí v České republice, ví, že všichni lidé mají stejná práva ale i stejné povinnosti, které je třeba dodržovat PT-MKV/3a,3b,3c Historie Romů způsob života v minulosti, důležitost vzdělání Respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, nejsou-li v rozporu s platnými společenskými normami, zaujímá tolerantní postoj k menšinám, zná stručnou historii Romů na území ČR, vysvětlí důležitost vzdělání pro každého člověka v souvislosti s jeho pracovním uplatněním PT-MKV/5a Státní symboly Rozpozná, vyjmenuje státní symboly a způsoby jejich používání Duben Království nebo republika Rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich základní znaky Ústava Jednoduše objasní význam ústavy jako základního zákona státu PT-VDO/4c Volby do parlamentu a obecních (krajských) zastupitelstev Jednoduše vyloží smysl voleb a princip zastupitelské demokracie v demokratických státech, ví, co je volební kampaň, jakou funkci má parlament (moc zákonodárná), rozliší volby do parlamentu a obecního (krajského) zastupitelstva, zná pojem starosta (hejtman) a zastupitelstvo, uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů Prakticky se účastní voleb ve třídě PT-MV/3e PT-VDO/3a Květen Vláda, ministři, prezident Vyjmenuje složky výkonné státní moci a jednoduše rozliší jejich úkoly Politické strany a spolky Vyjmenuje největší politické strany v ČR, na jednoduchých příkladech rozliší politickou stranu a zájmový spolek Školství Vzdělání Školy Jednoduše objasní význam vzdělání v životě člověka, ví, že každý má právo na vzdělání Pojmenuje stupně vzdělání školské soustavy ČR, uvede příklady, ví že v ČR je povinná 9letá školní docházka Červen Kvalifikace a rekvalifikace Jednoduše objasní pojmy kvalifikace a rekvalifikace, význam celoživotního vzdělávání pro profesní uplatnění Opakování učiva Vztahy ve škole, školní řád Zná práva a povinnosti žáků, společná pravidla a normy, dodržuje je PT-OSV/7c

4 Výchova k občanství 8. ročník Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 7. ročníku Náš domov, rodina Město, kde bydlím Národnostní menšiny v ČR Státoprávní uspořádání Ústava ČR Školství a jeho stupně Říjen Přátelství Význam přátelství, vztah mezi mladými lidmi Posoudí vliv osobních vlastností pro přátelství, rozpozná projevy kladných i záporných charakterových vlastností u sebe i u ostatních lidí, jednoduše vysvětlí význam přátelství v lidském životě (pomoc, podpora, sdílení zážitků, hodnot ) PT-MKV/2d Vztah mezi chlapcem a děvčetem Popíše rozdílnost řešení vzniklých situací chlapci a dívkami, vyjádří vlastními slovy charakterové vlastnosti typické v tomto období u chlapců (dívek), uvede, kterých vlastností si váží a které naopak odsuzuje, vysvětlí proč Dospívání Popíše změny na lidském těle a v chování při dospívání u chlapců i dívek Láska, hledání partnera Podoby lásky Vysvětlí a pojmenuje podoby lásky (mateřská, rodičovská, sourozenecká, partnerská, láska k přírodě., ke zvířatům ) Listopad Láska, jako odpovědnost vůči druhému člověku Jednoduše vysvětlí rozdíl mezi zamilováním a láskou Sexuální život, antikoncepce, nebezpečí pohlavních chorob, AIDS Jednoduše vysvětlí, co je sexuálně odpovědné chování, vysvětlí význam antikoncepce, ochrany zdraví před nákazou pohlavními chorobami, zná způsoby přenosu a možnosti ochrany před virem HIV Rodina, manželství Význam, funkce a struktura rodiny Zná a vysvětlí důležité funkce rodiny, její strukturu, pojem úplná a neúplná rodina, význam rodiny pro společnost a pro její členy Postavení muže a ženy, otce a matky Vysvětlí možné odlišnosti v postavení muže a ženy v rodině a současně zdůrazní jejich rovnoprávné postavení a společnou zodpovědnost za zabezpečení a fungování rodiny, za dobré vztahy v rodině

5 Výchova k občanství 8. ročník Prosinec Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Vztah dětí k rodičům a sourozencům Popíše správné mezilidské vztahy a zásady dobrého soužití v rodině Vznik rodiny, svatební obřad, manželství Ví, jakým způsobem se manželství uzavírá, vyjmenuje, jaké doklady je třeba k uzavření manželství a kde se o uzavření manželství žádá, zná pojem matrika, rozliší sňatek občanský a církevní Leden Rozpad manželství, jeho příčiny a důsledky Odpovědnost rodičů za výchovu dětí Popíše možné příčiny konfliktů v rodině a jejich vliv na rozpad manželství, vysvětlí důsledky rozvodu především pro děti, uvědomuje si důležitost důkladného poznání partnera před vstupem do manželství, ví, kde požádat o rozvod a kam se obrátit se žádostí o pomoc Jednoduše vysvětlí pojem odpovědnost, ví, že rodiče jsou odpovědni za výchovu a chování svých dětí A.de Saint-Exupéry: Malý princ Zákon o rodině Chápe význam a nutnost tohoto dokumentu, velmi jednoduše vysvětlí, čeho se týká Péče o děti bez rodiny (dětské domovy, vesničky SOS, ) Objasní funkci dětských domovů, vesniček SOS a dalších zařízení (Klokánek ) v péči o děti bez rodiny nebo o děti z rodin neplnících svou funkci, vysvětlí pojmy týrání, zneužívání dítěte Únor Náhradní rodinná péče (péče pěstounská, osvojení) Krizová centra, charitativní organizace Najde rozdílné znaky v péči o děti v dětských domovech a v náhradní rodině, s dopomocí posoudí, který druh péče je pro děti vhodnější, ví o různých druzích náhradní rodinné péče Ví o existenci krizových center a charitativních organizací (např. centra pro matky s dětmi, Armáda spásy ), možnostech jejich pomoci lidem v nouzi a zná způsoby, jak o pomoc požádat Postižené dítě (zdravotně, smyslově, tělesně, mentálně) Ví, že se může narodit dítě s postižením, zná druhy možného postižení, zná možnosti péče a pomoci rodině s postiženým dítětem (zdravotnictví, školství, sociální péče, občanská sdružení, charita ), některé uvede Vztah k postiženým dětem i dospělým Na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, zaujímá tolerantní a taktní přístup k postiženým, je ochoten jim pomoci a vyjádří, jak konkrétně může pomáhat sám

6 Výchova k občanství 8. ročník Březen Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Hospodaření domácnosti Zná základní zásady hospodaření domácnosti, s dopomocí sestaví jednoduchý měsíční rozpočet, zná různé možnosti plateb, zná pojem bezhotovostní platební styk, platební karta Dodržuje zásady hospodárnosti, objasní vlastní způsob zacházení s penězi, se svým i se věřeným majetkem, zná a vyhýbá se rizikům v hospodaření s penězi (půjčky, úroky, lichva ) Právní dokumenty občana Občanský průkaz, cestovní pas a jejich vystavení, doklady související s uzavřením sňatku a narozením dítěte, ověřování listin Duben Pracovní právo Informace o zaměstnání, pracovní úřady Zákoník práce Květen Zdravotní a sociální zabezpečení Sociální zabezpečení a lékařská péče, zdravotní a sociální pojištění Provádí jednoduché právní úkony, dokáže vyřizovat své osobní záležitosti, v případě potřeby požádá vhodným způsobem o radu, zná pojmy občanský průkaz, cestovní pas, oddací a rodný list a jednoduše vysvětlí, k čemu dokumenty slouží, zná pojem ověřování listin a jeho význam, vyplní tiskopis žádosti o občanský průkaz Jednoduše vysvětlí význam práce pro plnohodnotný život člověka, pojem nezaměstnanost, popíše funkci pracovních úřadů, dokáže požádat o zaměstnání, vyplní jednoduchý osobní dotazník Chápe význam a nutnost tohoto dokumentu, velmi jednoduše vysvětlí, čeho se týká, zná a jednoduše vysvětlí pojmy zaměstnanec, zaměstnavatel, živnostník, pracovní smlouva a výpověď, ví, že za práci přísluší přiměřená odměna, zná pojem plat (mzda ) a ví, že z platu (mzdy) se odvádějí daně a jednoduše popíše, k čemu daně slouží Velmi jednoduše vysvětlí pojmy sociální zabezpečení a lékařská péče, zná pojem zdravotní pojištění, zdravotní pojišťovna, jednoduše popíše systém lékařské péče v ČR. Zná pojem sociální pojištění, jeho složky (pojmy nemocenské a důchodové pojištění, podpora v nezaměstnanosti) a velmi jednoduše vysvětlí jejich účel Červen Nemoc, invalidita, vztah k nemocným a starým lidem Rozliší pojem nemoc a invalidita, uvědomuje si význam sociální péče o potřebné občany a péče lékařské, vysvětlí, jak se chová a jak může prakticky pomoci starým či nemocným lidem Opakování učiva

7 Výchova k občanství 9. ročník Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Opakování učiva 8.ročníku Přátelství, láska Rodina, manželství Právní dokumenty občana Pracovní právo Zdravotní a sociální zabezpečení Občanské soužití Dorozumívání mezi lidmi (komunikace) Zná pojem komunikace, chápe význam předávání informací, ví, že je možno komunikovat slovně i mimoslovně, chápe význam gest, mimiky, správně a přiměřeně je užívá Říjen Úcta k ostatním lidem Člověk a řád společnosti, demokracie Je uctivý, slušný a ohleduplný k ostatním lidem, dodržuje pravidla slušného chování, chápe význam omluvy, umí se vhodně omluvit Jednoduše vyloží význam slova demokracie, zná a velmi jednoduše rozliší pojmy demokracie přímá a zastupitelská Demokratická společnost Vyjmenuje základní principy fungování demokratické společnosti, zná pojem totalitní stát, s dopomocí učitele porovná život v demokracii a v totalitě PT-VDO/2c PT-VDO/4b Listopad Ochrana zdraví občanů a jejich bezpečí Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Pravidla silničního provozu, předcházení úrazům Chápe důležitost předpisů BOZP a uvědoměle je dodržuje Vysvětlí důležitost dodržování pravidel silničního provozu, zná základní pravidla pro chodce a cyklisty Škodlivé vlivy prostředí Uvede příklady škodlivých vlivů prostředí na zdraví člověka, vysvětlí, jakým způsobem se proti nim chránit a jakým způsobem přispívat k jejich odstranění Látky poškozující zdraví kouření, drogy, alkohol, odpovědné sexuální chování Kriticky přistupuje k užívání látek poškozujících zdraví, popíše jejich vliv na zdraví člověka, vysvětlí, jak lze překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru, prokáže dovednost odmítnout nabízenou návykovou látku, jednoduše vysvětlí pojem odpovědné sexuální chování, uvede způsoby ochrany před virem HIV

8 Výchova k občanství 9. ročník Prosinec Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Prosinec/2 Policie a soudnictví, trestná činnost, zařízení nápravné výchovy Ví, že každý je odpovědný za své chování a činy, zná pojmy právní řád a zákon (paragraf), jednoduše popíše funkci soudů, zná pojmy soudce, žalobce, obžalovaný, obhájce a jednoduše je vysvětlí, jednoduše charakterizuje činnost policie, rozpozná protiprávní jednání, s dopomocí učitele uvede příklady přestupků a trestných činů, jednoduše vysvětlí pojem trest odnětí svobody a zařízení nápravné výchovy, s dopomocí učitele rozliší trest alternativní, podmíněný a nepodmíněný PT-VDO/2a Leden Leden/2 Obrana vlasti - armáda Uvede hlavní úkoly ozbrojených sil, z vlastní zkušenosti popíše, při jakých událostech může armáda pomáhat obyvatelstvu, ví, že ČR má profesionální armádu jednoduše tento pojem vysvětlí, ví o účasti našich jednotek na misích v zahraničí Základní filosofické problémy, lidská práva Základní pojetí vzniku světa, života člověka Zná, toleruje a s dopomocí učitele jednoduše vysvětlí různé názory na vznik světa i na život člověka a utváří si názor vlastní Únor Vzájemnost, svoboda a odpovědnost Náboženství, svoboda víry a náboženského vyznání Zná a přiměřeně uplatňuje svá práva, respektuje práva, potřeby a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany práv a lidských svobod Zná názvy hlavních světových náboženství, zná pojem náboženské sekty a s ním spojené nebezpečí, uvede příklady diskriminace lidí v návaznosti na jejich víru nebo náboženské vyznání, uvede příklady správného řešení Všeobecná deklarace lidských práv, Listina základních práv a svobod, Úmluva o právech dítěte Chápe význam těchto dokumentů, jednoduše vysvětlí, čeho se týkají PT-VDO/2b Základní etické problémy Přátelství Chápe potřebu lidské vzájemnosti, je vstřícný, upřímný a taktní při jednání s lidmi, pěstuje a oceňuje přátelství

9 Březen Osobnost člověka Zná a jednoduše vysvětlí pojem osobnost člověka, za pomoci učitele jednoduše charakterizuje svou osobnost a snaží se posoudit své schopnosti, vlohy, temperament, charakter Lidskost, úcta k člověku a ochrana života Dodržuje základní pravidla společenského chování, uplatňuje vhodné způsoby komunikace, jednoduše vysvětlí pojmy šikana a diskriminace, rozpozná a odsuzuje všechny další projevy nepřiměřeného chování a porušování společenských norem, ví, že každý člověk má právo na důstojný život Březen/4 Volný čas Význam kultury a sportu v životě člověka, rozvíjení tvořivosti, aktivní a pasivní zábava, zájmové organizace Jednoduše vysvětlí význam kultury a sportu v životě člověka, objasní rozdíl mezi aktivní a pasivní zábavou, ilustruje na příkladech, jak lze vhodně trávit volný čas, popíše, jakým způsobem tráví svůj volný čas a uvede své y do budoucnosti, vysvětlí význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek PT-VDO/3c Duben Duben/2 Člověk v Evropě a ve světě Evropská unie, členské státy, spolupráce v rámci EU, evropské instituce a organizace (evropský parlament, evropský soud, NATO ), občan EU Květen Jednoduše vysvětlí pojem Evropská unie, jmenuje některé členské státy, vysvětlí výhodnost spolupráce v politické a hospodářské oblasti pro zajištění míru, stability a prosperity, vysvětlí pojmy společný trh, volný pohyb zboží a osob, zdůrazní dohled EU nad životním prostředím a přínos EU pro rozvoj slabších regionů, jmenuje některé významné evropské instituce a s dopomocí učitele charakterizuje jejich funkci a význam, užívá pojem měna, jmenuje euro jako oficiální měnu EU, s dopomocí učitele posoudí své možnosti (cestování, podnikání, zaměstnání, řešení právních sporů ) jako občana EU PT-VMEGS/3a, 3b Květen/2 Mezinárodní spolupráce, významné mezinárodní instituce a organizace (OSN, UNICEF, UNESCO, mezinárodní soudní dvůr, mírové jednotky OSN, Červený kříž ) Jednoduše vysvětlí význam mezinárodní spolupráce, jmenuje některé mezinárodní organizace a zná stručnou historii jejich vzniku (OSN, Červený kříž), vysvětlí pojem humanitární organizace a některé z nich jmenuje, ví, jak může jejich činnost osobně podpořit PT-VMEGS/3c Červen Červen/3 Opakování učiva Mezinárodní terorismus Uvede příklady mezinárodního terorismu, chápe jej jako zcela nepřípustnou metodu řešení problémů, uvede možné způsoby ochrany, zná zásady chování v mimořádných situacích

10

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vysvětlí a popíše,jak se mění rok, vyjmenuje lidové a církevní

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 8. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva druhých lidí Posoudí význam ochrany

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Člověk a občanský život Člověk a pracovní život Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové)

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence občanské Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence pracovní 1.

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ročník Prosinec Březen Duben NAŠE ŠKOLA život v naší škole, práva a povinnosti žáků,význam činnosti žákovské samosprávy,školního parlamentu,společná pravidla a normy,vklad vzdělání

Více

Výchova k občanství. 3. období 9. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník:

Výchova k občanství. 3. období 9. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Výchova k občanství 3. období 9. ročník Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 7 (Fraus) Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 8 (Fraus)

Více

4.5.2 Výchova k občanství

4.5.2 Výchova k občanství 4.5.2 Výchova k občanství A) Charakteristika předmětu Výuka předmětu výchova k občanství probíhá v kmenových učebnách, v počítačové učebně, v učebnách, které jsou vybaveny přehrávači videa nebo DVD. V

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ VÝCHOVA K OBČANSTVÍ učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ Autoři/autorky: Čapek Robert, Čapková Jana, Čepl Jan, Konečný Jakub, Mannová Elena, Michková Lenka, Pavlíková Eva, Pavlišová Zdeňka, Rousková Iva, Skřivánková

Více

5.5.2 Výchova k občanství

5.5.2 Výchova k občanství 5.5.2 Výchova k občanství Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Výchova k občanství je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Zaměřuje se na utváření

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Výchova k občanství 6. ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI rok v jeho proměnách a slavnostech kalendář, letopočty svátky pranostiky, přísloví, pořekadla Zná svá práva a povinnosti Je hrdý na svou školu Posoudí

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník)

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Učební plán je přizpůsoben jednohodinové týdenní dotaci. Občanská výchova seznamuje žáky s poznatky, které jim mohou pomoci vytvořit si povědomí

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: Prima Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy RODINNÝ ŽIVOT rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanská výchova Vyučovací předmět Občanská výchova je tvořen z obsahu vzdělávacího

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.6. Vyučovací předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.6. Vyučovací předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.6. Vyučovací předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast předmětu - postupné

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ projekty, pomůcky a učební Vlastivědná témata Lidé a čas Orientuje se na časové přímce Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.7.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost PŘEDMĚT: Občanská výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - uvědomuje si vliv přírodních rytmů na život člověka

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

vzdělávacího předmětu školního projektu O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Národní den (1. -5.) Cvičení v přírodě 1. 5.

vzdělávacího předmětu školního projektu O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Národní den (1. -5.) Cvičení v přírodě 1. 5. 2. Průřezová témata Zařazení průřezových témat na 1. stupni Výstupy žáka O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Uvědomuje si vlastní jednání a jeho důsledky ve vztahu k druhým, podílí se na

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy,

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. Respektuje přijatá pravidla soužití

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST - ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství svým obsahem navazuje na

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Člověk a společnost. Výchova k občanství. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a společnost. Výchova k občanství. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a společnost Výchova k občanství 6. 9. ročník 1 hodina týdně třídy besedy s odborníky, exkurze vést

Více

Předmět: Člověk a jeho svět

Předmět: Člověk a jeho svět 31 porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 34 založí jednoduchý pokus,

Více

Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví. Dataprojektor, odborná a krásná literatura, flipchart, internet, ipad

Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví. Dataprojektor, odborná a krásná literatura, flipchart, internet, ipad Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Prima 1 hodina týdně Dataprojektor, odborná a krásná literatura, flipchart, internet, ipad Téma

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 3. Časová dotace: 3 hodiny týdně Místo, kde žijeme Domov prostředí domova orientace v místě bydliště adresa Žák vyznačí v plánu místo svého bydliště a školy. Pamatuje si adresu svého bydliště a

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. - vysvětlí, za jakých podmínek může člověk uzavřít manželství - uvede možné důsledky předčasně založené rodiny

Více

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví 5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Strana: Člověk a zdraví Zdeňka Říhovská 1./3 VkeZ 6. roč. VZTAHY MEZI LIDMI

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Zaostřeno na zdraví Žák: uplatňuje zásady zdravého způsobu života předvede kompenzační a relaxační cvičení vhodné k překonání únavy a stresu jedná citlivě a ohleduplně s handicapovanými

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP)

Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP) Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP) PŘEDMĚT: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Ročník: 1. Výstup Učivo Související PT místo, kde žijeme 1. Zvládá orientaci v okolí svého bydliště a v okolí domov - prostředí

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tématických celků:

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tématických celků: Příloha č. 10 5.4.2.2. Výchova k občanství (VO) a) Obsahové vymezení Předmět Výchova k občanství je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je vyučován v 6. 9. ročníku. Vzdělávání v hodinách

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy:

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy: Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Naukový vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Vyznačí

Více

Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci

Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci 3. období 9. ročník Strádel, J.: Praktické činnosti pro 6.-9. ročník ZŠ (Člověk a svět

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 1 1 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 1 1 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací oblast výchova k občanství je zařazena do vzdělávání od 6. do 9. ročníku. Vede žáky k tomu, aby se na základě všech

Více

Výchova k občanství. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výchova k občanství. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru výchova k občanství vzdělávací oblasti člověk a společnost. Předmět

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE NA ŚKOLNÍ ROK 2015/2016 Přípravná třída DÍTĚ A JEHO TĚLO - upevňování přátelských vztahy - prevence šikany DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

Člověk v rytmu času Člověk jako součást přírody Orientace v čase, kalendář

Člověk v rytmu času Člověk jako součást přírody Orientace v čase, kalendář Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: 6. chápe závislost člověka na přírodě v návaznosti na vegetační cyklus přírody umí vysvětlit původ a způsoby dodržování

Více

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Státní příslušnost:

Více

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je zde realizován vzdělávací

Více

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Rodné příjmení: Státní

Více

Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň

Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SPOLEČNOST uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, rizikových i mimořádných

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

Začlenění problematiky v současných RVP ZV. 2. stupeň Interaktivní řečové dovednosti jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích

Začlenění problematiky v současných RVP ZV. 2. stupeň Interaktivní řečové dovednosti jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích Příloha č. 4 CIZÍ JAZYK Začlenění problematiky v současných RVP ZV Interaktivní řečové dovednosti jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích Jednoduchá sdělení žádost o pomoc, prosba,

Více

PŘÍRODOVĚDA - 4. ROČNÍK žák: Vysvětlí co je vesmír. Objasní postavení Země ve vesmíru Popíše sluneční soustavu Ukáže pohyb Země na globusu, vysvětlí důvody pohybu Země a Slunce Zhodnotí základní informace

Více

Týdenní počet hodin 8 hod z toho 1.stupeň 0 hod 2.stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 8 hod z toho 1.stupeň 0 hod 2.stupeň 8 hod Vyučovací oblast ČLOVĚK A SPOLEČNOST Týdenní počet hodin 8 hod z toho 1.stupeň 0 hod 2.stupeň 8 hod Vyučovací předměty Dějepis Výchova k občanství Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této dané

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: IV. - rozlišuje hlavní orgány státní moci, některé jejich zástupce, symboly státu a jejich význam - chápe vztah vlast vs. cizina - chápe pojmy prezident, parlament, premiér, volby apod. - zná důležité

Více

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost, směřuje k postupnému formování

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3.

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Prvouka 1. 3. ročník 2 hodiny týdně třídy, příroda, obec učivo je rozděleno do pěti tematických

Více

Vzdělávací obor Výchova k občanství Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět výchova k občanství směřuje k tomu, aby se žáci: - dokázali orientovat v sociální realitě a začlenit sama sebe do

Více

Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ipad

Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ipad Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Sekunda 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ipad Právo a

Více

Člověk ve společnosti

Člověk ve společnosti Vyučovací předmět Člověk a společnost Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník Prima Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák 1 a) vyjmenuje symboly našeho

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím Vzdělávací oblast předmětu postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáků orientace

Více

Člověk a společnost Výchova k občanství

Člověk a společnost Výchova k občanství Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Výchova k občanství Charakteristika předmětu V předmětu Výchova k občanství je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. Čapková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. Čapková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. Čapková Vyučovací předmět Člověk a jeho svět je zařazen jako integrovaný předmět přírodovědných

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA. 6. 9. ročník. Charakteristika výuky. Obsahové, časové a organizační vymezení

OBČANSKÁ VÝCHOVA. 6. 9. ročník. Charakteristika výuky. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika výuky OBČANSKÁ VÝCHOVA 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Občanská výchova je realizován v 6. až 9. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně. Tento předmět je

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 9.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 9.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY

5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5. 2 Občanská výchova Časová dotace 6. ročník 1 hodina 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika:

Více

občanská a etická výchova

občanská a etická výchova 1 občanská a etická výchova Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 Povinný Povinný Povinný

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - orientuje se v pojmech a prostoru školy - vyzná se v prostoru třídy, školy, okolí svého bydliště - umí adresu a telefon bydliště - dojde bezpečně z domu do školy a zpět - užívá správné školní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 2. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

5.5.2. Občanská výchova

5.5.2. Občanská výchova 5.5.2. Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím procesu Vzdělávací oblast předmětu postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáků

Více

Savci. ZÁŘÍ 8h. přírodniny a jejich pozorování bezpečnost práce v laboratoři a při pozorování v terénu. Savci. ŘÍJEN 7h

Savci. ZÁŘÍ 8h. přírodniny a jejich pozorování bezpečnost práce v laboratoři a při pozorování v terénu. Savci. ŘÍJEN 7h ZÁŘÍ ŘÍJEN 7h LISTOPAD Obecná biologie a genetika 3 rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů Biologie člověka 21 orientuje se v základních vývojových

Více

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru

Více

5.8 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.8 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.8 Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Občanská výchova vychází ze vzdělávacího oboru Výchova k občanství

Více

Předmět:: Přírodopis. anatomie a morfologie typických zástupců skupin živočichů funkce orgánů. vybraní zástupci různých skupin živočichů

Předmět:: Přírodopis. anatomie a morfologie typických zástupců skupin živočichů funkce orgánů. vybraní zástupci různých skupin živočichů 19 zhodnotí i pro 19 zhodnotí i pro funkce funkce ZÁŘÍ ŘÍJEN 19 zhodnotí i pro Obecná biologie a genetika 3 rozpozná, porovná a objasní funkci základních (orgánových soustav) rostlin i živočichů 20 určí

Více

Předmět: Občanská výchova

Předmět: Občanská výchova 5.5.2 Obor: Výchova k občanství Předmět: Občanská výchova Charakteristika předmětu Občanská výchova 2. stupeň Předmět Občanská výchova spadá do vzdělávací oblasti Člověk a společnost a realizuje výstupy

Více

DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI OSOBNÍ ÚDAJE Datum a místo narození: Státní příslušnost: Stav: rodné příjmení: národnost: náboženské vyznání: PSČ: Jedná se o vaše trvalé bydliště? Telefon:

Více

Učební plán předmětu

Učební plán předmětu Výchova ke zdraví (Člověk a zdraví) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny 7. ročník - dotace: 1, povinný Cesta ke zdraví Cesta ke zdraví - zdravý způsob života

Více