Výchova k občanství 7. ročník Vzdělávací obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výchova k občanství 7. ročník Vzdělávací obsah"

Transkript

1 Výchova k občanství 7. ročník Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Úvod do předmětu Seznámení s učivem předmětu Výchova k občanství Náš domov Moje rodina Životospráva rodiny (denní řád) Pojmenuje členy rodiny, objasní chápání rodiny v užším a širším smyslu slova, objasní pojem neúplná rodina, rozlišuje postavení a role rodinných příslušníků Vysvětlí potřebu denního řádu pro člověka, popíše základní části denního režimu, sestaví jednoduchý rozvrh svého dne Říjen Životospráva rodiny (správná výživa) Volný čas Rodinné tradice a zvyky, sváteční dny Zná a jednoduše popíše dobré a špatné vlivy na životosprávu člověka, ví, co člověku škodí (alkohol, tabák, drogy ), vybere zdraví prospěšné potraviny, sestaví jednoduchý jídelníček Ilustruje na příkladech, jak lze vhodně trávit volný čas, popíše, jakým způsobem tráví svůj volný čas, pokusí se navrhnout možná zlepšení v souladu se svými zájmy a možnostmi Popíše rodinné tradice a zvyky, seznámí se se zvyky jiných rodin Hospodaření rodiny Rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy rodiny a vyjmenuje její nejdůležitější výdaje, chápe a jednoduše vysvětlí základní zásady správného hospodaření PT-EV/4b Listopad Bydlení Bydliště Zná různé formy vlastnictví bytů, jednoduše vysvětlí pojmy rodinný dům, byt - vlastní, obecní, družstevní ) a zásady občanského soužití sousedů Rozliší a vysvětlí pojem bydliště a rodiště, zná zajímavá a památná místa regionu, místní tradice a významné rodáky Důležitá místa obce (města) Pošta Vlakové, autobusové nádraží Jmenuje důležitá místa, zařízení a instituce v obci, v praxi prokáže jejich znalost Vysvětlí funkci pošty, ví kde je v obci umístěna a jaké služby poskytuje Rozliší funkci jednotlivých nádraží, ví, kde jsou v obci umístěna, zná pojmy nástupiště, úschovna zavazadel, rezervace jízdenek, vyhledá přímý spoj v jízdním řádu, používá vysvětlivky Vycházka

2 Výchova k občanství 7. ročník Prosinec Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Městský (obecní) úřad Určí, kde se Městský (obecní) úřad v bydlišti nachází, objasní funkci MěÚ (OÚ), ví, které dokumenty a občanské záležitosti úřad vyřizuje PT-VDO/3b Knihovna a další kulturní zařízení ve městě Kulturní zařízení města Ví, kde se knihovna nachází a zná její funkci, vyjmenuje i jiná kulturní a sportovní zařízení ve městě (obci) a popíše jejich účel, zná a popíše zásady chování v kulturních zařízeních (muzeum, kino, divadlo ) Vycházka Leden Kostel Zdravotní středisko Objasní funkci kostela pro věřící i jako významné kulturní památky, zná pojem náboženství (křesťanství), zná a popíše zásady chování při návštěvě kostela, uvede názvy místních kostelů (sv.michala, kaple V Lipkách) Rozliší funkci zdravotního střediska a nemocnice, jednoduše popíše svou zkušenost z obou zařízení, jednoduše rozliší pojmy ambulance (dětský, zubní lékař, specialista, rychlá záchranná služba ) Zaměstnání neboli profese Památná místa, významné osobnosti regionu Jednoduše vysvětlí rozdíl mezi prací fyzickou a duševní a uvede příklady, uvede, jakou profesi vykonávají jeho rodiče, jmenuje názvy různých profesí a ví, jaké činnosti jejich představitelé vykonávají Jmenuje nejznámější památná či významná místa regionu (historické památky, přírodní lokality ), uvede jména významných osobností regionu minulosti i současnosti a jejich význam (dílo) PT-VMEGS/1b Únor Místní pověsti Zná některé pověsti místní i pověsti širšího regionu, reprodukuje některou z místních pověstí, zná typické postavy vystupující v místních pověstech, vyjádří zážitek z poslechu pověstí kresbou Naše vlast Národ, stát, vlast Jednoduše vysvětlí pojmy národ, stát, vlast, státní příslušnost

3 Březen Rasismus v Čechách - Romové a další národnosti žijící v ČR, vzájemná tolerance Na příkladech jednoduše popíše netolerantní, rasistické (xenofobní) a extremistické projevy v chování lidí, zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti, jmenuje některé národnosti, jejichž příslušníci žijí v České republice, ví, že všichni lidé mají stejná práva ale i stejné povinnosti, které je třeba dodržovat PT-MKV/3a,3b,3c Historie Romů způsob života v minulosti, důležitost vzdělání Respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, nejsou-li v rozporu s platnými společenskými normami, zaujímá tolerantní postoj k menšinám, zná stručnou historii Romů na území ČR, vysvětlí důležitost vzdělání pro každého člověka v souvislosti s jeho pracovním uplatněním PT-MKV/5a Státní symboly Rozpozná, vyjmenuje státní symboly a způsoby jejich používání Duben Království nebo republika Rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich základní znaky Ústava Jednoduše objasní význam ústavy jako základního zákona státu PT-VDO/4c Volby do parlamentu a obecních (krajských) zastupitelstev Jednoduše vyloží smysl voleb a princip zastupitelské demokracie v demokratických státech, ví, co je volební kampaň, jakou funkci má parlament (moc zákonodárná), rozliší volby do parlamentu a obecního (krajského) zastupitelstva, zná pojem starosta (hejtman) a zastupitelstvo, uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů Prakticky se účastní voleb ve třídě PT-MV/3e PT-VDO/3a Květen Vláda, ministři, prezident Vyjmenuje složky výkonné státní moci a jednoduše rozliší jejich úkoly Politické strany a spolky Vyjmenuje největší politické strany v ČR, na jednoduchých příkladech rozliší politickou stranu a zájmový spolek Školství Vzdělání Školy Jednoduše objasní význam vzdělání v životě člověka, ví, že každý má právo na vzdělání Pojmenuje stupně vzdělání školské soustavy ČR, uvede příklady, ví že v ČR je povinná 9letá školní docházka Červen Kvalifikace a rekvalifikace Jednoduše objasní pojmy kvalifikace a rekvalifikace, význam celoživotního vzdělávání pro profesní uplatnění Opakování učiva Vztahy ve škole, školní řád Zná práva a povinnosti žáků, společná pravidla a normy, dodržuje je PT-OSV/7c

4 Výchova k občanství 8. ročník Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 7. ročníku Náš domov, rodina Město, kde bydlím Národnostní menšiny v ČR Státoprávní uspořádání Ústava ČR Školství a jeho stupně Říjen Přátelství Význam přátelství, vztah mezi mladými lidmi Posoudí vliv osobních vlastností pro přátelství, rozpozná projevy kladných i záporných charakterových vlastností u sebe i u ostatních lidí, jednoduše vysvětlí význam přátelství v lidském životě (pomoc, podpora, sdílení zážitků, hodnot ) PT-MKV/2d Vztah mezi chlapcem a děvčetem Popíše rozdílnost řešení vzniklých situací chlapci a dívkami, vyjádří vlastními slovy charakterové vlastnosti typické v tomto období u chlapců (dívek), uvede, kterých vlastností si váží a které naopak odsuzuje, vysvětlí proč Dospívání Popíše změny na lidském těle a v chování při dospívání u chlapců i dívek Láska, hledání partnera Podoby lásky Vysvětlí a pojmenuje podoby lásky (mateřská, rodičovská, sourozenecká, partnerská, láska k přírodě., ke zvířatům ) Listopad Láska, jako odpovědnost vůči druhému člověku Jednoduše vysvětlí rozdíl mezi zamilováním a láskou Sexuální život, antikoncepce, nebezpečí pohlavních chorob, AIDS Jednoduše vysvětlí, co je sexuálně odpovědné chování, vysvětlí význam antikoncepce, ochrany zdraví před nákazou pohlavními chorobami, zná způsoby přenosu a možnosti ochrany před virem HIV Rodina, manželství Význam, funkce a struktura rodiny Zná a vysvětlí důležité funkce rodiny, její strukturu, pojem úplná a neúplná rodina, význam rodiny pro společnost a pro její členy Postavení muže a ženy, otce a matky Vysvětlí možné odlišnosti v postavení muže a ženy v rodině a současně zdůrazní jejich rovnoprávné postavení a společnou zodpovědnost za zabezpečení a fungování rodiny, za dobré vztahy v rodině

5 Výchova k občanství 8. ročník Prosinec Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Vztah dětí k rodičům a sourozencům Popíše správné mezilidské vztahy a zásady dobrého soužití v rodině Vznik rodiny, svatební obřad, manželství Ví, jakým způsobem se manželství uzavírá, vyjmenuje, jaké doklady je třeba k uzavření manželství a kde se o uzavření manželství žádá, zná pojem matrika, rozliší sňatek občanský a církevní Leden Rozpad manželství, jeho příčiny a důsledky Odpovědnost rodičů za výchovu dětí Popíše možné příčiny konfliktů v rodině a jejich vliv na rozpad manželství, vysvětlí důsledky rozvodu především pro děti, uvědomuje si důležitost důkladného poznání partnera před vstupem do manželství, ví, kde požádat o rozvod a kam se obrátit se žádostí o pomoc Jednoduše vysvětlí pojem odpovědnost, ví, že rodiče jsou odpovědni za výchovu a chování svých dětí A.de Saint-Exupéry: Malý princ Zákon o rodině Chápe význam a nutnost tohoto dokumentu, velmi jednoduše vysvětlí, čeho se týká Péče o děti bez rodiny (dětské domovy, vesničky SOS, ) Objasní funkci dětských domovů, vesniček SOS a dalších zařízení (Klokánek ) v péči o děti bez rodiny nebo o děti z rodin neplnících svou funkci, vysvětlí pojmy týrání, zneužívání dítěte Únor Náhradní rodinná péče (péče pěstounská, osvojení) Krizová centra, charitativní organizace Najde rozdílné znaky v péči o děti v dětských domovech a v náhradní rodině, s dopomocí posoudí, který druh péče je pro děti vhodnější, ví o různých druzích náhradní rodinné péče Ví o existenci krizových center a charitativních organizací (např. centra pro matky s dětmi, Armáda spásy ), možnostech jejich pomoci lidem v nouzi a zná způsoby, jak o pomoc požádat Postižené dítě (zdravotně, smyslově, tělesně, mentálně) Ví, že se může narodit dítě s postižením, zná druhy možného postižení, zná možnosti péče a pomoci rodině s postiženým dítětem (zdravotnictví, školství, sociální péče, občanská sdružení, charita ), některé uvede Vztah k postiženým dětem i dospělým Na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, zaujímá tolerantní a taktní přístup k postiženým, je ochoten jim pomoci a vyjádří, jak konkrétně může pomáhat sám

6 Výchova k občanství 8. ročník Březen Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Hospodaření domácnosti Zná základní zásady hospodaření domácnosti, s dopomocí sestaví jednoduchý měsíční rozpočet, zná různé možnosti plateb, zná pojem bezhotovostní platební styk, platební karta Dodržuje zásady hospodárnosti, objasní vlastní způsob zacházení s penězi, se svým i se věřeným majetkem, zná a vyhýbá se rizikům v hospodaření s penězi (půjčky, úroky, lichva ) Právní dokumenty občana Občanský průkaz, cestovní pas a jejich vystavení, doklady související s uzavřením sňatku a narozením dítěte, ověřování listin Duben Pracovní právo Informace o zaměstnání, pracovní úřady Zákoník práce Květen Zdravotní a sociální zabezpečení Sociální zabezpečení a lékařská péče, zdravotní a sociální pojištění Provádí jednoduché právní úkony, dokáže vyřizovat své osobní záležitosti, v případě potřeby požádá vhodným způsobem o radu, zná pojmy občanský průkaz, cestovní pas, oddací a rodný list a jednoduše vysvětlí, k čemu dokumenty slouží, zná pojem ověřování listin a jeho význam, vyplní tiskopis žádosti o občanský průkaz Jednoduše vysvětlí význam práce pro plnohodnotný život člověka, pojem nezaměstnanost, popíše funkci pracovních úřadů, dokáže požádat o zaměstnání, vyplní jednoduchý osobní dotazník Chápe význam a nutnost tohoto dokumentu, velmi jednoduše vysvětlí, čeho se týká, zná a jednoduše vysvětlí pojmy zaměstnanec, zaměstnavatel, živnostník, pracovní smlouva a výpověď, ví, že za práci přísluší přiměřená odměna, zná pojem plat (mzda ) a ví, že z platu (mzdy) se odvádějí daně a jednoduše popíše, k čemu daně slouží Velmi jednoduše vysvětlí pojmy sociální zabezpečení a lékařská péče, zná pojem zdravotní pojištění, zdravotní pojišťovna, jednoduše popíše systém lékařské péče v ČR. Zná pojem sociální pojištění, jeho složky (pojmy nemocenské a důchodové pojištění, podpora v nezaměstnanosti) a velmi jednoduše vysvětlí jejich účel Červen Nemoc, invalidita, vztah k nemocným a starým lidem Rozliší pojem nemoc a invalidita, uvědomuje si význam sociální péče o potřebné občany a péče lékařské, vysvětlí, jak se chová a jak může prakticky pomoci starým či nemocným lidem Opakování učiva

7 Výchova k občanství 9. ročník Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Opakování učiva 8.ročníku Přátelství, láska Rodina, manželství Právní dokumenty občana Pracovní právo Zdravotní a sociální zabezpečení Občanské soužití Dorozumívání mezi lidmi (komunikace) Zná pojem komunikace, chápe význam předávání informací, ví, že je možno komunikovat slovně i mimoslovně, chápe význam gest, mimiky, správně a přiměřeně je užívá Říjen Úcta k ostatním lidem Člověk a řád společnosti, demokracie Je uctivý, slušný a ohleduplný k ostatním lidem, dodržuje pravidla slušného chování, chápe význam omluvy, umí se vhodně omluvit Jednoduše vyloží význam slova demokracie, zná a velmi jednoduše rozliší pojmy demokracie přímá a zastupitelská Demokratická společnost Vyjmenuje základní principy fungování demokratické společnosti, zná pojem totalitní stát, s dopomocí učitele porovná život v demokracii a v totalitě PT-VDO/2c PT-VDO/4b Listopad Ochrana zdraví občanů a jejich bezpečí Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Pravidla silničního provozu, předcházení úrazům Chápe důležitost předpisů BOZP a uvědoměle je dodržuje Vysvětlí důležitost dodržování pravidel silničního provozu, zná základní pravidla pro chodce a cyklisty Škodlivé vlivy prostředí Uvede příklady škodlivých vlivů prostředí na zdraví člověka, vysvětlí, jakým způsobem se proti nim chránit a jakým způsobem přispívat k jejich odstranění Látky poškozující zdraví kouření, drogy, alkohol, odpovědné sexuální chování Kriticky přistupuje k užívání látek poškozujících zdraví, popíše jejich vliv na zdraví člověka, vysvětlí, jak lze překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru, prokáže dovednost odmítnout nabízenou návykovou látku, jednoduše vysvětlí pojem odpovědné sexuální chování, uvede způsoby ochrany před virem HIV

8 Výchova k občanství 9. ročník Prosinec Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Prosinec/2 Policie a soudnictví, trestná činnost, zařízení nápravné výchovy Ví, že každý je odpovědný za své chování a činy, zná pojmy právní řád a zákon (paragraf), jednoduše popíše funkci soudů, zná pojmy soudce, žalobce, obžalovaný, obhájce a jednoduše je vysvětlí, jednoduše charakterizuje činnost policie, rozpozná protiprávní jednání, s dopomocí učitele uvede příklady přestupků a trestných činů, jednoduše vysvětlí pojem trest odnětí svobody a zařízení nápravné výchovy, s dopomocí učitele rozliší trest alternativní, podmíněný a nepodmíněný PT-VDO/2a Leden Leden/2 Obrana vlasti - armáda Uvede hlavní úkoly ozbrojených sil, z vlastní zkušenosti popíše, při jakých událostech může armáda pomáhat obyvatelstvu, ví, že ČR má profesionální armádu jednoduše tento pojem vysvětlí, ví o účasti našich jednotek na misích v zahraničí Základní filosofické problémy, lidská práva Základní pojetí vzniku světa, života člověka Zná, toleruje a s dopomocí učitele jednoduše vysvětlí různé názory na vznik světa i na život člověka a utváří si názor vlastní Únor Vzájemnost, svoboda a odpovědnost Náboženství, svoboda víry a náboženského vyznání Zná a přiměřeně uplatňuje svá práva, respektuje práva, potřeby a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany práv a lidských svobod Zná názvy hlavních světových náboženství, zná pojem náboženské sekty a s ním spojené nebezpečí, uvede příklady diskriminace lidí v návaznosti na jejich víru nebo náboženské vyznání, uvede příklady správného řešení Všeobecná deklarace lidských práv, Listina základních práv a svobod, Úmluva o právech dítěte Chápe význam těchto dokumentů, jednoduše vysvětlí, čeho se týkají PT-VDO/2b Základní etické problémy Přátelství Chápe potřebu lidské vzájemnosti, je vstřícný, upřímný a taktní při jednání s lidmi, pěstuje a oceňuje přátelství

9 Březen Osobnost člověka Zná a jednoduše vysvětlí pojem osobnost člověka, za pomoci učitele jednoduše charakterizuje svou osobnost a snaží se posoudit své schopnosti, vlohy, temperament, charakter Lidskost, úcta k člověku a ochrana života Dodržuje základní pravidla společenského chování, uplatňuje vhodné způsoby komunikace, jednoduše vysvětlí pojmy šikana a diskriminace, rozpozná a odsuzuje všechny další projevy nepřiměřeného chování a porušování společenských norem, ví, že každý člověk má právo na důstojný život Březen/4 Volný čas Význam kultury a sportu v životě člověka, rozvíjení tvořivosti, aktivní a pasivní zábava, zájmové organizace Jednoduše vysvětlí význam kultury a sportu v životě člověka, objasní rozdíl mezi aktivní a pasivní zábavou, ilustruje na příkladech, jak lze vhodně trávit volný čas, popíše, jakým způsobem tráví svůj volný čas a uvede své y do budoucnosti, vysvětlí význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek PT-VDO/3c Duben Duben/2 Člověk v Evropě a ve světě Evropská unie, členské státy, spolupráce v rámci EU, evropské instituce a organizace (evropský parlament, evropský soud, NATO ), občan EU Květen Jednoduše vysvětlí pojem Evropská unie, jmenuje některé členské státy, vysvětlí výhodnost spolupráce v politické a hospodářské oblasti pro zajištění míru, stability a prosperity, vysvětlí pojmy společný trh, volný pohyb zboží a osob, zdůrazní dohled EU nad životním prostředím a přínos EU pro rozvoj slabších regionů, jmenuje některé významné evropské instituce a s dopomocí učitele charakterizuje jejich funkci a význam, užívá pojem měna, jmenuje euro jako oficiální měnu EU, s dopomocí učitele posoudí své možnosti (cestování, podnikání, zaměstnání, řešení právních sporů ) jako občana EU PT-VMEGS/3a, 3b Květen/2 Mezinárodní spolupráce, významné mezinárodní instituce a organizace (OSN, UNICEF, UNESCO, mezinárodní soudní dvůr, mírové jednotky OSN, Červený kříž ) Jednoduše vysvětlí význam mezinárodní spolupráce, jmenuje některé mezinárodní organizace a zná stručnou historii jejich vzniku (OSN, Červený kříž), vysvětlí pojem humanitární organizace a některé z nich jmenuje, ví, jak může jejich činnost osobně podpořit PT-VMEGS/3c Červen Červen/3 Opakování učiva Mezinárodní terorismus Uvede příklady mezinárodního terorismu, chápe jej jako zcela nepřípustnou metodu řešení problémů, uvede možné způsoby ochrany, zná zásady chování v mimořádných situacích

10

Příloha č. 19 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Příloha č. 19 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Příloha č. 9 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Chápe předmět jako otevření cesty k sebepoznání, poznání druhých v kontextu životních situací, jako možnost získání znalostí a dovedností pro aktivní zapojení do života

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2. Občanská a rodinná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Občanská a rodinná výchova je vytvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

4.5.2 Výchova k občanství

4.5.2 Výchova k občanství 4.5.2 Výchova k občanství A) Charakteristika předmětu Výuka předmětu výchova k občanství probíhá v kmenových učebnách, v počítačové učebně, v učebnách, které jsou vybaveny přehrávači videa nebo DVD. V

Více

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy,

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. Respektuje přijatá pravidla soužití

Více

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu:

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu: Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Filozofie integrovaného vyučovacího předmětu

Více

Člověk v rytmu času Člověk jako součást přírody Orientace v čase, kalendář

Člověk v rytmu času Člověk jako součást přírody Orientace v čase, kalendář Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: 6. chápe závislost člověka na přírodě v návaznosti na vegetační cyklus přírody umí vysvětlit původ a způsoby dodržování

Více

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Období /od-do/ září - listopad listopad - leden Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Ročníkový výstup Učivo Kompetence orientuje se v kalendáři PROMĚNY ROKU M, D - orientace na časové ose umí

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: OBČANSKÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák: se orientuje v čase rozlišuje činnosti, při kterých čas utíká rychle a při kterých pomalu vyhodnocuje

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými

Více

Výchova k občanství. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Výchova k občanství. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a společnost na 2. stupni ZŠ. Výuka vede žáky k získání potřebných znalostí a dovedností, které mu usnadní aktivní zapojení do života v demokratické společnosti.

Více

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost, směřuje k postupnému formování

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: Výchova k občanství CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: Výchova k občanství CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy:

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy: Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Naukový vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tématických celků:

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tématických celků: Příloha č. 10 5.4.2.2. Výchova k občanství (VO) a) Obsahové vymezení Předmět Výchova k občanství je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je vyučován v 6. 9. ročníku. Vzdělávání v hodinách

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a společnost / VO

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a společnost / VO I. název vyučovacího předmětu: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ (VO) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obor (vyučovací předmět) Výchova k občanství spadá do vzdělávací oblasti Člověk

Více

Školní vzdělávací program. Občanská výchova. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast:

Školní vzdělávací program. Občanská výchova. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast: Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a společnost Občanská výchova Charakteristika vyučovacího

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. V 9. ročníku jsme využili disponibilní hodinu a vyučujeme též 1 hodinu týdně.

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. V 9. ročníku jsme využili disponibilní hodinu a vyučujeme též 1 hodinu týdně. Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Člověk a společnost Výchova k občanství Výchova k občanství Časové vymezení předmětu:

Více

5.8 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.8 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.8 Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Občanská výchova vychází ze vzdělávacího oboru Výchova k občanství

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vysvětlí a popíše,jak se mění rok, vyjmenuje lidové a církevní

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.7.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost PŘEDMĚT: Občanská výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - uvědomuje si vliv přírodních rytmů na život člověka

Více

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova 6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Předmět Občanská výchova je povinný pro žáky 2. stupně ZŠ v rozsahu 1hodinu týdně pro žáky 6. - 9. ročníku. Předmět Občanská výchova navazuje na

Více

2. Nejstarší civilizace - starověk nejstarší starověké civilizace Egypt, Řecko, Řím informativně obecné znaky a jejich kulturní odkaz

2. Nejstarší civilizace - starověk nejstarší starověké civilizace Egypt, Řecko, Řím informativně obecné znaky a jejich kulturní odkaz Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

5.5.2 Výchova k občanství (VkO)

5.5.2 Výchova k občanství (VkO) 5.5.2 Výchova k občanství (VkO) 5.5.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova k občanství A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanem se člověk nerodí, občana je třeba

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

V.5 Člověk a společnost

V.5 Člověk a společnost 1/24 V.5 Člověk a společnost V.5. II 2. stupeň V.5.II. 1 Charakteristika oblasti Oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více