o Přírodní rezervaci Zátoňská mokřina

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o Přírodní rezervaci Zátoňská mokřina"

Transkript

1 P L Á N P É Č E o Přírodní rezervaci Zátoňská mokřina na období Správa NP a CHKO Šumava

2 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN evidenční kód ZCHÚ: kategorie ZCHÚ: přírodní rezervace název: Zátoňská mokřina kategorie IUCN: IV. řízená rezervace 1.2 Platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ vydala: Správa NP a CHKO Šumava číslo: Nařízení č. dne: 1.3 Územně-správní členění, překryv s jinými chráněnými územími a příslušnost k soustavě Natura 2000 kraj: Jihočeský obec s rozšířenou působností třetího stupně: Prachatice obec: Vimperk katastrální území: Horní Vltavice národní park: mimo NP chráněná krajinná oblast: Šumava jiný typ chráněného území: CHOPAV Šumava Natura 2000 ptačí oblast: mimo PO evropsky významná lokalita: CZ Šumava Příloha č. 1: Orientační mapa s vyznačením území (na podkladě základní mapy)

3 1.4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Katastrální území: Horní Vltavice Rozloha p.p.č. kultura v m2 vlastník pozn 270/2 louka Ichová Kristýna okraj lesa 279/1 les LČR 308/ SÚS - Jč kraj 279/2 les 4268 LČR 304 les 1314 LČR pod domem 301/1 les PF ČR mlazina 301/2 les 2440 LČR 300/1 les LČR Minus OP 1,05 Minus 280 les LČR OP 1,86 297/10 louka Janoušek,Janoušková, Prachatice, Okružní 1229 kosatce 297/16 louka 2401 Janoušek,Janoušková, Prachatice, Okružní 1229 pás pod táborem 349/3 louka (29377) PF ČR 282/2 ost.pl PF ČR 280 les LČR 281 les 6130 LČR 269/3 les LČR louka mezi kosatci a lesem a silnicí niva Vltavy 297/1 louka PF ČR 297/12 les 7352 LČR úpatí břeh Vltavy 277/1 ost.pl PF ČR Celková výměra: 79,77001 ha pasená mokřina pod skládkou Bude zmenšeno oddělení m dle GP 349/9, rozloha 17427, les

4 Ochranné pásmo: Katastrální území: Horní Vltavice Číslo parcely podle KN 280 Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí Druh pozemku podle KN Lesní pozemek Způsob využití pozemku podle KN Les porostní skupina 215C2,3 Číslo listu vlastnictví Výměra parcely celková podle KN (ha) Výměra parcely v OP (ha) 8 1, /1 Lesní pozemek 215C3 8 1,05 1, Lesní pozemek 215C3 8 0,13 0,13 Celkem 3,04 Příloha č. 2: Katastrální mapa se zákresem PR a jeho ochranného pásma v měřítku 1: Výměra území a jeho ochranného pásma Celková výměra: 79,77001 ha Výměra ochranného pásma: 3,04 ha 1.6 Hlavní předmět ochrany Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu Předmětem ochrany je: - Mozaika iniciálních stádií acidofilních bučin, údolních jasanovo olšových luhů, rašelinných a podmáčených smrčin se zbytky vlhkých pcháčových luk a vlhkých tužebníkových lad přecházející ve střídavě vlhké bezkolencové louky vltavské nivy jako samovolně se vyvíjející les na ladem ležícím bezlesí - populace kosatce sibiřského na pozemku p.č.297/10, který je pro zajištění ochrany druhu udržován jako bezlesí - kriticky ohrožené druhy plazů a jejich spontánně se vyvíjející biotopy: zmije obecná - silně ohrožené druhy obojživelníků a plazů a jejich spontánně se vyvíjející biotopy: čolek horský, slepýš křehký - ohrožené druhy plazů, obojživelníků a jejich spontánně se vyvíjející biotopy: užovka obojková, ropucha obecná - ohrožené druhy rostlin s jejich spontánně se vyvíjejícími biotopy ( ponechané bez zásahu): dřípatka horská, vemeník zelenavý, oměj horský, lilie zlatohlavá, kosatec sibiřský mimo p.p.č.297/10, 297/16,349/3.

5 - zajímavé a typické druhy jako součást dynamicky se vyvíjejícího ekosystému: zvonečník černý, kopytník evropský, lýkovec jedovatý, kokořík přeslenitý, konvalinka vonná Hlavní předmět ochrany současný stav A. společenstva název společenstva podíl plochy v ZCHÚ (%) popis biotopu společenstva Údolní jasanovo olšový luh L údolní jasanovo olšový luh se zastoupením olše lepkavé,olše šedé, javoru klenu, jilmu horského, jasanu ztepilého, vrby jívy, střemchy obecné, krušiny olšové,lísky obecné, buku lesního, smrku ztepilého, borovice lesní. Prostorová skladba je diferencovaná jak horizontálně, tak vertikálně, nejstarší stromy dosahují věku cca 150 let a průměru kmene v 1,3 metru nad zemí cca cm. Jde převážně o soliterní borovice a smrky v úpatní části svahu, výjimečně břízy acidofilní bučina L5.4 5 Proniká do území v nejvyšších částech svahu ( pod silnicí). V současné době ji tvoří mozaika březin se smrkem, osikou a lískou s podrostem buku a smrku, výjimečně jedle rašelinná a podmáčená smrčina L Lokality trvale ovlivňované vodou tvořené smrčinou s vtroušenou olší lepkavou, břízou pýřitou,borovicí lesní, dlouhodobě ponechané bez těžeb, nejstarší jedinci mohou dosahovat věku až 200 let B. druhy Název druhu aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ stupeň ohrožení* popis biotopu druhu Čáp černý nehnízdí, příležitostně zranitelný lesní komplexy Jeřábek lesní 2 hnízda zranitelný skrytě v lesních komplexech s bohatším podrostem lísky a světlinami Ořešník kropenatý 1 2 páry, na tahu zranitelný rozsáhlé lesní komplexy,

6 Krkavec velký potravní teritorium zranitelný Krahujec obecný lískové porosty rozsáhlé lesní komplexy se starými stromy potravní teritorium zranitelný smíšené a listnaté lesy Sýkora parukářka do 5 párů málo dotčený Zmije obecná 10 ks/ha zranitelný Užovka obojková 10 ks/ha málo dotčený Skokan hnědý desítky ks téměř ohrožený Slepýš křehký 10ks/ha málo dotčený rozsáhlé lesní plochy jehličnatých lesů a smíšených výslunná ale vlhká místa v lesnaté krajině stanoviště v okolí vod ale i na suchých biotopech horské mokřady stanoviště v okolí vod ale i na suchých biotopech zarostlejší vodní nádrže, bez zřetelné preference biotopu lesní celky s menšími vodními plochami téměř Čolek horský 10 ks ohrožený téměř Ropucha obecná desítky ohrožený Rys ostrovid součást teritoria ohrožený napříč spektrem všech biotopů * zoologický údaj dle PLESNÍK J., HANZAL V. & BREJŠKOVÁ L. [eds.] (2003): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. Příroda, Praha, 22: * botanický údaj dle PROCHÁZKA F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2002). Příroda, Praha, 18: Tabulky byly vyplněny na základě výsledků šetření pracovníků Správy NP a CHKO Šumava (botanická část, ptáci, plazi a obojživelníci) dále pak na základě výsledků mapování přírodních biotopů v rámci přípravy soustavy chráněných území NATURA (společenstva). Podíly ploch a početnosti byly stanoveny na základě kvalifikovaných odhadů zjištěných přímo v terénu. Lýkovec jedovatý roztroušeně vzácnější taxon vyžadující další pozornost Dřípatka horská roztroušeně ohrožený Kosatec sibiřský Velmi hojný na pozemku 297/10 ohrožený listnaté porosty lesní stanoviště pcháčová a tužebníková lada

7 1.7 Dlouhodobý cíl péče Cílem péče o území je zachování samovolného vývoje přírodního lesa formovaného především druhy údolního jasanovo-olšového luhu, rašelinných a podmáčených smrčin a acidofilních bučin Vzhledem k dosavadní struktuře ekosystému lze očekávat v horizontu 50 let spontánní přeměnu iniciálního stádia ekosystému do stavu přírodního lesa. Podíl smrků bude stabilizován, porosty břízy a osiky postupně nahradí javor klen, buk lesní, jeřáb ptačí při zachování prostorové diferenciace a dosažení maximálního věku stromů cca 200let.. Na pozemku p.p.č. 297/10 ochrana a biotopu zvláště chráněných druhů rostlin (kosatec sibiřský). 1.8 Předmět ochrany EVL anebo PO, s kterými je ZCHÚ v překryvu A. typy přírodních stanovišť Kód a název typu přírodního stanoviště 91E0* Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy L E0* Horské olšiny s olší šedou L2.1 v mozaice podíl plochy v ZCHÚ (%) 70 % popis biotopu typu přírodního stanoviště Svahy s prameništi a drobnými vodotečemi, údolní deprese s protékající vodou,zazemněná říční koryta 9110 Acidofilní bučiny L 5.4 5% Svahy zazemněných sutí 91D0*Rašelinná a podmáčená smrčina L D0*rašelinná březina L 10.1 v mozaice 25% Svahy s prameništi a drobnými vodotečemi, údolní deprese s protékající vodou,zazemněná říční koryta, rašeliniště a zrašelinělá prameniště B. evropsky významné druhy a ptáci název druhu aktuální početnost Stupeň* nebo vitalita ohrožení populace v ZCHÚ popis biotopu druhu Rys ostrovid 1 ks ohrožený potravní teritorium Jeřábek lesní 5 ks zranitelný Hnízdiště,potravní teritorium * * zoologický údaj dle PLESNÍK J., HANZAL V. & BREJŠKOVÁ L. [eds.] (2003): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. Příroda, Praha 2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany 2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů Území leží mezi obcemi Horní Vltavice a Zátoň na jižně a jihozápadně orientovaném svahu nad plochým údolím Teplé Vltavy s meandrujícím tokem. Území bylo postupně odlesňováno od

8 počátku 18. století, přičemž zamokřená místa na patě svahu byla již v druhé polovině 19. století ponechána ladem. Lokalita rezervace přecházela do ladem ležících pozemků postupným zamokřováním po celou první polovinu 20. století a je takto v podstatě ponechána do současné doby. Na ladem ležící pozemky spontánně expandoval les tvořený zejména pionýrskými druhy (borovice lesní,olše šedá, olše lepkavá, bříza, osika, smrk, vrby), postupně však do zástinu těchto porostů pronikají druhy původního lesa, zejména buky, smrky, jedle. Vývoj lesního ekosystému je mozaikovitě rozrůzněný a zahrnuje jak stádia zralého lesa ve stádiu dorůstání, tak stádia ve stádiu obnovy expanze lesa na ladem ležící odlesněné pozemky. Právě dlouhodobý samovolný vývoj lesa nabízí výtečné podmínky pro sledování samovolných změn ve vývoji takto formovaného lesního ekosystému. V současné době ekosystém představuje jak pionýrská stádia sukcese, tak pokročilá se znaky expanze klimaxových druhů. Nejmohutnější smrky v území dorůstají výčetní tloušťky 110 cm ( odhadem cca 150 let). Součástí vegetačního krytu pod expandujícím porostem je dosud poměrně hojná fertilní populace zvonečníku černého, rozptýlená populace kosatce sibiřského, u které není jisté, zda jde o jedince expandující do území, nebo naopak populaci ustupující, jedinci vemeníku zelenavého, oměje horského a v zástinu se bohatě rozvíjející dřípatky horské a kopytníku evropského. Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů aktuální kategorie početnost nebo název druhu podle vyhlášky č. vitalita populace 395/1992 Sb. v ZCHÚ jeřábek lesní čáp černý 1-2tokající kohoutci nehnízdí, příležitostně silně ohrožený silně ohrožený zmije obecná 12 ks/ha kriticky ohrožený užovka obojková desítky ks. ohrožený ropucha obecná desítky ks. ohrožený čolek horský desítky ks silně ohrožený slepýš křehký 10ks/ha silně ohrožený rys ostrovid součást teritoria silně ohrožený vydra říční Součást teritoria silně ohrožený popis biotopu druhu skrytě v lesních komplexech s bohatším podrostem a světlinami lesní komplexy, zde jen potravní teritorium výslunná ale vlhká místa v lesnaté krajině stanoviště v okolí vod ale i na suchých biotopech louky i lesy, s širokou ekol. valencí lesní celky s menšími vodními plochami stanoviště v okolí vod ale i na suchých biotopech napříč spektrem všech biotopů Teplá Vltava a jeho břehové porosty dřípatka horská místy hojně ohrožený lesní plochy

9 2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti a) ochrana přírody od roku 1963 je lokalita součástí území CHKO Šumava, od roku 2001 je součástí II. zóny ochrany CHKO Šumava b) lesní hospodářství lidskou činností v minulosti docházelo hlavně k odlesňování a odvodňování tohoto území. V mapě 1. vojenského mapování (1764) je místo rezervace jen zčásti zahrnuto do lesa, větší část navazovala na bezlesou potoční nivu a tvořily ji odlesněné svahy. Les tu tvořil 3 izolované ostrovy, zčásti sem pronikal ze severovýchodu pod silnici jako součást velkého lesního komplexu Pažení Boubín. Lze mít za pravděpodobné, že tento lesní komplex byl v té době ještě tvořen zejména původními pralesovitými porosty. Ve 2. vojenském mapování (1822) bylo území zcela odlesněno s vyznačením jen 2 izolovaných lesů na nejmokřejších lokalitách v nivě Teplé Vltavy, a ve 3. vojenském mapování (1877) je situace obdobná, malý lesní ostrov leží při JV cípu rezervace na patě svahu, druhý-větší je tvořen pásem lesa kolem levostranného přítoku od Horní Vltavice východně Mlynářského vrchu.území rezervace bylo pravděpodobně ponecháno bez intenzivnějšího zásahu minimálně posledních 60 let. Za nejvýznamnější zásahy lze považovat výsadby původních i nepůvodních druhů dřevin před cca 40 lety na části ladem ležících luk u silnice Horní Vltavice Zátoň. 2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy Vlastníkem lesních pozemků je Český stát, Správu provádí státní podnik lesy ČR, Lesní závod BoubínLHP, v současné době je zde platný LHP do roku 2014, LHP bude nově zařizovat v roce Část lesního biotopu je součástí nelesních pozemků ve správě Pozemkového fondu, který tento porost pronajímá a jsou zde prováděny neřízené, ale velmi extenzivní těžby palivového dříví, zejména březového ( těžbou nevznikla holina). Území spadá do správního území obce Horní Vltavice. V současné době je připravován pro území územní plán, který ponechává plochu rezervace v krajině přírodní beze změny funkce. 2.4 Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti Na části lesního porostu byly v posledních 10 letech provedeny probírkové těžby v bříze.v současnosti nejsou známy žádné škodlivé vlivy. 2.5 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch Základní údaje o lesích Přírodní lesní oblast Šumava Lesní hospodářský celek / zařizovací obvod LHC Boubín Výměra LHC v ZCHÚ (ha) 49,7896 ha Období platnosti LHP (LHO) 2014 Organizace lesního hospodářství * Lesy ČR, LZ Boubín, na části území PF ČR(1,07ha) Nižší organizační jednotka ** Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů

10 Přírodní lesní oblast: Soubor lesních Přirozená dřevinná skladba Výměra Název SLT typů (SLT) SLT * (ha) Podíl (%) 5L Montánní SM 0-3,JS1-3,OLL 4-8 (jasanová) olšina KL,VR,OLS+ 37, SM 2-4,JD 1-3,BK 3-5, acidofilní bučina 6M BO+,BŘ+ 2, G rašelinná a SM 8-10,JD+,BO+,BŘ+podmáčená smrčina 10,JŘ+-10,OLL+-10 9, Celkem 49, % Správa přehodnotila zařazení podmáčených biotopů a došla k závěru, že tyto lokality odpovídají spíše svým charakterem a dynamikou vývoje montánním olšinám než podmáčeným jedlovým smrčinám, jak je zařazeno v LHP. Zařazení do L5 bylo upřesněno z mapování soustavy Natura 2000, kde je porost zařazen do L2.2. Porovnání přirozené a současné skladby lesa Současné Název Zkratka zastoupení dřeviny (ha) Současné zastoupení (%) Přirozené zastoupení (ha) Přirozené zastoupení (%)/ Jehličnany SM smrk 16,8 33,74 22,41 45 BO borovice 1,8 3, JD 0,3 0, Listnáče OLL olše 1,1 2,12 14,94 30 KL klen 0,5 0,30 3,65 7 OS osika 3,8 7,72 3,65 7 JR jeřáb 0,8 1, JLM jilm JS jasan 0 0 3,65 7 BK buk 0 0 1,49 3 VR vrba 0,2 0, BŘ bříza 19,4 38, LS líska 3,9 7, střemcha 0,4 0, krušina 0,8 1, zimolez 0,5 0, lýkovec 0,1 0, Celkem 50,4ha 100 % 49,8ha 100

11 * Přirozená dřevinná skladba byla stanovena dle publikace: MÍCHAL I. & PETŘÍČEK V. [eds.] (1999): Péče o chráněná území II. AOPK, Praha, 714 pp. Porovnání současné a přirozené druhové skladby zřetelně poukazuje na počáteční sukcesní vývoj ekosystému. Zatímco zastoupení r-stratégů je dosud vysoké ( zejména břízy), k-stratégové jsou potlačeni ( buk ještě nepřekročil výšku 1,3m, ve zmlazení tvoří 4% veškeré obnovy). V podstatě srovnatelné je zastoupení smrku a osiky. Ve zmlazení je však situace odlišná ( u dřevin pod 1,3m). Zmlazení tvoří v průměru 4násobek počtu živých stromů: Kolem 21% zmlazení tvoří jeřáb, javor klen 19%, osika 14%, smrk a buk kolem 4%, následují křoviny: šípek, krušina,zimolez jejich podíly se pohybují od 4 do 16%, dále, vrba a střemcha, oba do 3%. Je tedy zřejmé, že v případě přežití veškerého zmlazení se v následujících desetiletích do podúrovně prosadí více javor klen a buk, méně smrk, keřové patro bude silněji obsazovat šípek,krušina,zimolez a lýkovec při stagnaci lísky a střemchy. Druhová skladba, zejména pokud jde o zastoupení hlavních dřevin, jakými jsou smrk a buk, se bude přibližovat přirozené (postavení smrku bude posíleno, zvýrazní se zastoupení buku a javoru, bude zachováno zastoupení osiky,borovice, omezené a plošně konstantní pravděpodobně zůstane zastoupení olše. Lze očekávat postupný rozpad porostu břízy a pomalejší rozpad borovice lesní, kterou nahradí jeřáb a smrk. Tabulka A Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich Příloha č. 3: mapa Stupně přirozenosti lesních porostů - na podkladě lesnické mapy obrysové 1:5 000 Příloha č. 4: mapa dílčích ploch a objektů (na podkladě lesnické mapy obrysové 1:5 000) Základní údaje o rybnících, vodních nádržích a tocích - nevyskytují se Základní údaje o útvarech neživé přírody - vystupující jednotlivé balvany jsou pravděpodobně pozůstatkem po soliflukčních procesech, toky jsou přírodní a přirozeně erodují a meandrují, zazeměná stará koryta Teplé Vltavy jsou dosud patrná při patě svahu a jsou dosud občas zaplavována vyššími vodami bez známek eroze Základní údaje o nelesních pozemcích - Součástí přírodní rezervace jsou i zbytky odlesněných ploch užívaných v posledních cca 300 letech k zemědělskému hospodaření. Dnes je zemědělská činnost zásadně potlačena a pozemky leží buď zcela ladem,nebo jsou užívány k extenzivní pastvě skotu ( zejména v nivě Teplé Vltavy). - Pozemek p.č.297/10 byl dlouhodobě ponechán ladem a zčásti začal zarůstat křovinami, zejména vrbami. Od roku 2005 je expanze dřevin do tohoto pozemku Správou CHKO postupně potlačována z důvodu ochrany biotopu populace kosatce sibiřského. 2.6 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro další postup Posledních cca let je území ponecháno samovolnému vývoji. Dosavadní zásahy (jednotlivá výběrná těžba v bříze, pastva, popř. likvidace náletů křovin na 297/10) nezpůsobily zásadní zvrat v samovolném vývoji ekosystémů. Dalším postupem je bezzásahový režim z důvodu zachování

12 předmětu ochrany jasanovo-olšového luhu, acidofilních bučin a podmáčených a rašelinných smrčin a managementovaná ochrana biotopu zvláště chráněných druhů rostlin na pozemku p.p.297/10,297/16 a 349/3 v k.ú. Horní Vltavice. 2.7 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize Prioritním zájmem ochrany území je zachování stávajícího ekosystému samovolně se vyvíjejícího lesa v mozaice různým stupněm zamokřených lokalit. V případě dodržení navrženého bezzásahového managementu by nemělo dojít ke kolizi se zájmy ochrany přírody. K ochraně zvláště chráněných druhů rostlin jsou vyčleněny pozemky 297/10, 297/16 a 349/3, na kterých je nezbytné zachovat bezlesé plochy pro ochranu populace kosatce sibiřského. 3. Plán zásahů a opatření 3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ Číslo plochy 1. Popis plochy Údolní jasanovoolšový luh a horské luhy olše šedé Typ managementu Ponechání přirozenému vývoji (možno asanovat kůrovcem napadené vývraty smrku odkorněním s ponecháním hmoty na místě) Kód biotopu L2.2 L2.1 Charakteristika vegetace/plochy,poznámky údolní jasanovo olšový luh se zastoupením olše lepkavé, javoru klenu, javoru mléče, jilmu horského, jasanu ztepilého, vrby jívy, střemchy obecné, lísky obecné, buku lesního, smrku ztepilého, borovice lesní. Prostorová skladba je blízká přirozené, nejstarší stromy dosahují věku cca let a průměru kmene v 1,3 metru nad zemí cca cm. Jedná se o nejstarší olšový porost na území CHKO Šumava. Údolní jasanovoolšový luh a horské luhy olše šedé + vrbiny na pozemku 297/10 v k.ú. Horní Vltavice Udržování dosavadní odlesněné plochy pro ochranu biotopu kosatce sibiřského, každoroční sekání mimo skupiny kosatce sibiřského,1x za L2.2 L2.1 Mokřina s roztroušenými keřovitými druhy vrb, břízami a smrky, převažují tužebníková lada s tužebníkem a pcháčem různolistým se silnou populací kosatce sibiřského

13 3 roky vyřezání nově expandujícího náletu dřevin Acidofilní bučina Podmáčené smrčiny a rašelinné smrčiny a březiny Ponechání přirozenému vývoji(možno asanovat kůrovcem napadené vývraty smrku odkorněním s ponecháním hmoty na místě) Ponechání přirozenému vývoji(možno asanovat kůrovcem napadené vývraty smrku odkorněním s ponecháním hmoty na místě) L5.4 L9.2 L10.1 Převážně pionýrské dřeviny ( smrk, bříza, osika) z nálety buku a smrku v podrostu Mokřiny, prameniště, rašeliniště a zrašelinělá prameniště se smrkem a břízou, plochy se stagnující vodou zazemněných říčních ramen Vlastní zvláště chráněné území celé území je ponecháno přirozenému vývoji a proto je tvořeno pouze jednou plochou. Ochranné pásmo do ochranného pásma se zařazují plochy kulturních výsadeb nepůvodních druhů dřevin vklíněných do současného porostu. Přepokládá se postupná eliminace geograficky nepůvodních druhů.

14 3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání a) péče o lesy Příloha č. 3 - mapa Stupně přirozenosti lesních porostů (na podkladě lesnické mapy obrysové 1:5 000) se zákresem porostů ponechaných samovolnému vývoji Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů 1. les hospodářský 5L Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa SLT základní dřeviny meliorační a zpevňující ostatní dřeviny dřeviny 5L SM3, OLL 4-8, KL+, VR+, JD+,BR+ JD,KL,JR,OLL OS, SM, JV A) Porostní typ B) Porostní typ C) Porostní typ Listnatý porost Základní rozhodnutí Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba fyzický věk nepřetržitá Hospodářský způsob Hospodářský způsob Hospodářský způsob bez hospodaření Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty ponechání samovolnému vývoji Způsob obnovy a obnovní postup vyloučení výchovných a obnovních postupů Péče o nálety, nárosty a kultury neprovádí se, možno asanovat vývraty smrku napadené lýkožroutem smrkovým odkorněním s ponecháním hmoty na místě Výchova porostů vyloučení výchovných zásahů Opatření ochrany lesa neprovádí se, možno asanovat vývraty smrku napadené lýkožroutem smrkovým odkorněním s ponecháním hmoty na místě Provádění nahodilých těžeb neprovádí se, možno asanovat vývraty smrku napadené lýkožroutem smrkovým

15 odkorněním s ponecháním hmoty na místě Doporučené technologie technologie nejsou potřebné, veškerá dřevní hmota zůstává v porostu Poznámka Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů 1. les hospodářský 6M Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa meliorační a zpevňující ostatní dřeviny SLT základní dřeviny dřeviny 6M SM BK,JD,JV,LP BO,BŘ,JŘ A) Porostní typ B) Porostní typ C) Porostní typ Smíšený porost Základní rozhodnutí Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba fyzický věk nepřetržitá Hospodářský způsob Hospodářský způsob Hospodářský způsob bez hospodaření Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty ponechání samovolnému vývoji Způsob obnovy a obnovní postup vyloučení výchovných a obnovních postupů Péče o nálety, nárosty a kultury neprovádí se, možno asanovat vývraty smrku napadené lýkožroutem smrkovým odkorněním s ponecháním hmoty na místě Výchova porostů vyloučení výchovných zásahů Opatření ochrany lesa neprovádí se, možno asanovat vývraty smrku napadené lýkožroutem smrkovým odkorněním s ponecháním hmoty na místě Provádění nahodilých těžeb neprovádí se, možno asanovat

16 vývraty smrku napadené lýkožroutem smrkovým odkorněním s ponecháním hmoty na místě Doporučené technologie technologie nejsou potřebné, veškerá dřevní hmota zůstává v porostu Poznámka Číslo směrnice Kategorie lesa Soubory lesních typů 1. les hospodářský 8G Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa meliorační a zpevňující ostatní dřeviny SLT základní dřeviny dřeviny 8G SM BŘ,JŘ,JD BO A) Porostní typ B) Porostní typ C) Porostní typ Jehličnatý porost Základní rozhodnutí Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba Obmýtí Obnovní doba fyzický věk nepřetržitá Hospodářský způsob Hospodářský způsob Hospodářský způsob bez hospodaření Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty ponechání samovolnému vývoji Způsob obnovy a obnovní postup vyloučení výchovných a obnovních postupů Péče o nálety, nárosty a kultury neprovádí se, možno asanovat vývraty smrku napadené lýkožroutem smrkovým odkorněním s ponecháním hmoty na místě Výchova porostů vyloučení výchovných zásahů Opatření ochrany lesa neprovádí se, možno asanovat vývraty smrku napadené lýkožroutem smrkovým odkorněním s ponecháním hmoty na místě

17 Provádění nahodilých těžeb neprovádí se, možno asanovat vývraty smrku napadené lýkožroutem smrkovým odkorněním s ponecháním hmoty na místě Doporučené technologie technologie nejsou potřebné, veškerá dřevní hmota zůstává v porostu Poznámka b) péče o rybníky (nádrže) a vodní toky nevyskytují se c) péče o nelesní pozemky na 297/10 udržování dosavadní odlesněné plochy pro ochranu biotopu kosatce sibiřského, sekání mimo skupiny kosatce sibiřského,1x za 3 roky vyřezání nově expandujícího náletu dřevin d) péče o rostliny na 297/10 udržování dosavadní odlesněné plochy pro ochranu biotopu kosatce sibiřského,, sekání mimo skupiny kosatce sibiřského,1x za 3 roky vyřezání nově expandujícího náletu dřevin e) péče o živočichy Druhy zde žijící nevyžadují žádnou speciální péči. f) péče o útvary neživé přírody bez ovlivňování

18 3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území Lesy: Popis lesních porostů a navrhovaných zásahů podle LHP LHC Boubín: Výpis z Hospodářské knihy LHP LHC Boubín I platnost C LO Šumava plocha 49,26 věk plocha por.sk/hs 2zast.% výška zásoba těžba vtěžba oprořezávky obmýtí SM /40 JDO 19 7 BO SMP /40 SM BR /40 BO SM OL OS a 88 1 SM /40 BO BR 3 22 OS b 130/ SM OS BR SM /40 BO OL

19 V lesních porostech se hospodaří podle schváleného LHP LHC Boubín, polesí Zátoň od do Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností Ochranné pásmo tvoří kulturní výsadby tvořené kombinací smrku s geograficky nepůvodními druhy dřevin jedle obrovská, smrk pichlavý. Vzhledem k tomu, že od roku 1992 je zakázáno šířit geograficky nepůvodní druhy do území CHKO, a že zde existuje riziko samovolné expanze těchto druhů do území PR, navrhuje se jejich smýcení do konce decénia V případě spontánního šíření těchto dřevin do území PR budou mechanicky odstraňovány. 3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu V roce 2012 bude provedeno geodetické zaměření hranice navrhované přírodní rezervace. Vyznačení hranic přírodní rezervace v terénu bude provedeno po jejím vyhlášení. 3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území Nenavrhují se. 3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností Žádné. 3.6 Návrhy na vzdělávací využití území Po vyhlášení Správa nainstaluje v území informační tabule s údaji o předmětu ochrany, mapou PR apod. 3.7 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring Bude zadáno provedení podrobného průzkumu bezobratlých a fytocenologické posouzení. Vytýčení minimálně 1 trvalé monitorovací plochy ( 10mx50m) a zařazení do sítě monitorovacích ploch projektu biomonitoring (síť kruhových ploch o r=12,5m zaváděná od roku 2009 v ZCHÚ CHKO Šumava)

20 4. Závěrečné údaje 4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle jednotlivých zásahů (druhů prací) Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. plochy) Jednorázové a časově omezené zásahy Orientační náklady za rok (Kč) Orientační náklady za období platnosti plánu péče (Kč) Instalace informačních tabulí ,- Kč ,- Kč Provedení terénního značení ,- Kč ,- Kč Instalace tabulí se státním znakem ,- Kč ,- Kč C e l k e m (Kč) ,- Kč ,- Kč Opakované zásahy Oprava terénního značení Managementová opatření na 297/10, 297/16 a 349/3:1x/3 roky vyřezávání náletu Managementová opatření na 297/10, 297/16 a 349/3 kosení Asanace odkorněním C e l k e m (Kč) 4 000,- Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,- Kč 4.2 Použité podklady a zdroje informací KUBÁT K., HROUDA L., CHRTEK J. jun., KAPLAN Z., KIRSCHNER J. & ŠTĚPÁNEK J. [eds.], 2002: Klíč ke květeně České republiky. Academia, Praha, 928 pp. MÍCHAL I. & PETŘÍČEK V. [eds.], 1998: Péče o chráněná území II. AOPK, Praha, 714 pp. PLESNÍK J., HANZAL V. & BREJŠKOVÁ L. [eds.], 2003: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. Příroda, Praha, 22: PROCHÁZKA F. [ed.], 2001: Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2002). Příroda, Praha, 18: PROCHÁZKA F. & ŠTECH M. [eds.], 2002: Komentovaný černý a červený seznam cévnatých rostlin české Šumavy. Správa NP a CHKO Šumava a Eko-Agency KOPR, Vimperk, 140 pp. výsledky mapování přírodních biotopů v rámci přípravy soustavy chráněných území NATURA terénní šetření Správy NP a CHKO Šumava

21 4.3 Seznam používaných zkratek PR přírodní rezervace ZCHÚ zvláště chráněné území LHP lesní hospodářský plán LHC lesní hospodářský celek 4.4 Plán péče zpracoval Mgr.Pavel Hubený, Správa NP a CHKO Šumava, Součástí plánu péče jsou dále tyto přílohy a tabulky Tabulka A Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich Příloha I.: Orientační mapa

22 Příloha II.: Katastrální mapa se zákresem hranic

23 Příloha III.: Mapa Stupně přirozenosti lesních porostů Příloha IV. : Mapa dílčích ploch

24 Příloha V.: Platná mapa LHP Příloha VI.: Ortofotomapa 2008 Příloha VII.: Stanoviska z projednání plánu péče Příloha VIII.: Protokol o způsobu vypořádání připomínek, kterým se zároveň plán péče schvaluje

25 Tabulka A k bodu a k bodu Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich celé území je ponecháno samovolnému vývoji označení JPRL dílčí plocha výměra dílčí plochy (0,00 ha) 215C 49,26 49,26 SLT 5L, 8G, 6M, Zastoupení SLT (%) 100 % číslo rám. směrnice / porostní typ* 1. / listnatý porost-smíšený porostv mozaice 215D 2,25 2,25 8G 100% 1./listnatý porost dřeviny zastoupení dřevin ** (%) SM 34 BŘ 39 OS 8 OLL 2 JV 1 LS 8 BO 4 OL 70 SM 30 OS + BŘ + * uvede se číslo rámcové směrnice zpracované v kapitole a označení porostního typu podle příslušné směrnice věk *** doporučený zásah **** bez zásahu 100 bez zásahu naléhavost ***** poznámka Samovolně vzniklý lesní ekosystém na svahu s prameništi - olšová sukcese se smrkem,bor ovicí na historickém mokřadu stupeň přirozen osti ** uvede se odhadnutý podíl dřeviny na výměře dílčí plochy odvozený z celkového pokrytí plochy dřevinami souhrnně za všechny etáže zjištěný pochůzkou v terénu (podíl zastoupení dřevin odvozený z celkové zásoby dřevní hmoty uvedený v LHP lze použít jako východisko pro kvalifikovaný odhad zastoupení dřevin na ploše) *** uvede se orientační věk hlavního porostu, charakteristiky ostatních etáží se uvedou do poznámky **** text by měl obsahovat popis zásahu, plochu zásahu, počet zásahů během platnosti plánu péče, popř. jejich časovou či jinou specifikaci, umístění zásahu (dřevina, úroveň, kvalita apod.), objem těžby dle dřevin (stanovený pouze odhadem), dřevinná skladba umělé obnovy, počet a vyspělost sazenic, ochranná opatření podsadeb, kultur, zmlazení, popř. i starších porostů (např. proti loupání) ***** stupně naléhavosti jednotlivých zásahů, podle následujícího členění: 1. stupeň zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany), 2. stupeň zásah vhodný, 3. stupeň zásah odložitelný

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina Návrh P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina na období 2009-2018 Správa NP a CHKO Šumava 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI ING. PAVEL C. JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI Pro roky

Více

Plán péče o Přírodní rezervaci Loužek. na období 2014 2023

Plán péče o Přírodní rezervaci Loužek. na období 2014 2023 Plán péče o Přírodní rezervaci Loužek na období 214 223 1 1.1 Základní údaje o zvláště chráněném území Základní identifikační údaje evidenční číslo: kategorie ochrany: název území: druh právního předpisu,

Více

Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly. na období 2008 2017

Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly. na období 2008 2017 Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly na období 2008 207 . Základní identifikační a popisné údaje.. Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 338 Kategorie: ochrany:

Více

PLÁN PÉČE NA OBDOBÍ 2014-2023 PRO S P Á L E N IŠ T Ě

PLÁN PÉČE NA OBDOBÍ 2014-2023 PRO S P Á L E N IŠ T Ě PLÁN PÉČE NA OBDOBÍ 2014-2023 PRO S P Á L E N IŠ T Ě Ing. Jiří Wimmer České Budějovice, 2014 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 2264 kategorie

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI RAŠELINIŠTĚ U JEZERA - CÍNOVECKÉ RAŠELINIŠTĚ. na období 2012-2021. Zpracoval: Ing., Ing.

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI RAŠELINIŠTĚ U JEZERA - CÍNOVECKÉ RAŠELINIŠTĚ. na období 2012-2021. Zpracoval: Ing., Ing. ING. PAVEL JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI RAŠELINIŠTĚ U JEZERA

Více

Plán péče o. přírodní rezervaci Homolka

Plán péče o. přírodní rezervaci Homolka Plán péče o přírodní rezervaci Homolka na období 2010 2019 Zpracováno podle Osnovy plánů péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky a jejich ochranná

Více

Plán péče. Přírodní památku PODLOUČKY. na období 2010 2019

Plán péče. Přírodní památku PODLOUČKY. na období 2010 2019 Plán péče o Přírodní památku PODLOUČKY na období 2010 2019 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje Evidenční číslo: Kategorie ochrany: přírodní památka Název území:

Více

PLÁN PÉČE. o přírodní rezervaci Čerňava (návrh na vyhlášení) na období 2014-2023. Českomoravské sdružení pro ochranu přírody

PLÁN PÉČE. o přírodní rezervaci Čerňava (návrh na vyhlášení) na období 2014-2023. Českomoravské sdružení pro ochranu přírody PLÁN PÉČE o přírodní rezervaci Čerňava (návrh na vyhlášení) na období 2014-2023 Objednatel: Zlínský kraj třída Tomáše Bati 21 761 90 Zlín IČO: 70891320 Zhotovitel: Českomoravské sdružení pro ochranu přírody

Více

Plán péče pro přírodní památku Orthocerový lůmek

Plán péče pro přírodní památku Orthocerový lůmek Plán péče pro přírodní památku Orthocerový lůmek na období 2010-2022 Ing. Karel Matějka, CSc. 2009 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Název, kategorie, evidenční kód ZCHÚ a kategorie IUCN Název

Více

Plán péče pro přírodní památku na období 2010 2019 ČIMICKÉ ÚDOLÍ

Plán péče pro přírodní památku na období 2010 2019 ČIMICKÉ ÚDOLÍ Plán péče pro přírodní památku na období 2010 2019 ČIMICKÉ ÚDOLÍ ZELENÝ SVĚT 2009 Plán péče pro přírodní památku Čimické údolí Hlavní město Praha k.ú. Bohnice, Čimice na období 2010-2019 Autoři : Editor,

Více

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Beskydy na období 2009-2018 2

Více

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně lesy Krkonošského národního parku a péče o ně Rosteme kolem vás Tato publikace byla vytvořena za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. www.sfzp.cz, www.mzp.cz (1) Sluneční paprsky (2) Ostrůvky kleče na Luční

Více

PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KOZLOVSKÁ STRÁŇ NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024. Mgr. David Fischer

PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KOZLOVSKÁ STRÁŇ NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024. Mgr. David Fischer PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KOZLOVSKÁ STRÁŇ NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024 Zpracoval: NaturaServis, s.r.o.: Ing. Radim Paulič Mgr. David Fischer V Litvínově: 27. 6. 2014 1. Základní údaje o zvláště

Více

Železniční napojení Klápy na systém ŠED, úsek Nová Pec - Klápa Část I.

Železniční napojení Klápy na systém ŠED, úsek Nová Pec - Klápa Část I. Doplňující údaje: 0 30.11.2012 1. vydání kolektiv Ing. M. Babič Ing. M. Babič v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Zpracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Jihočeský kraj U Zimního stadionu

Více

PLÁN PÉČE PRO OBDOBÍ 2015-2024 RAŠELINIŠTĚ KYSELOV PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PRO

PLÁN PÉČE PRO OBDOBÍ 2015-2024 RAŠELINIŠTĚ KYSELOV PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PRO PLÁN PÉČE PRO OBDOBÍ 2015-2024 PRO PŘÍRODNÍ PAMÁTKU RAŠELINIŠTĚ KYSELOV Správa NP Šumava, pracoviště Horní Planá RNDr. Alena Vydrová, 2015 Plán péče Přírodní památka Rašeliniště Kyselov Pro období: 2015

Více

Plán péče o Národní přírodní památku Letiště Letňany. na období 2011 2021

Plán péče o Národní přírodní památku Letiště Letňany. na období 2011 2021 Plán péče o Národní přírodní památku Letiště Letňany na období 2011 2021 2 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 2317 kategorie ochrany: národní

Více

Metodika vyhlašování přírodních rezervací a přírodních památek

Metodika vyhlašování přírodních rezervací a přírodních památek Metodika vyhlašování přírodních rezervací a přírodních památek Praha 20. 12. 2011 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Výběr území k zvláštní územní ochraně a stanovení formy ochrany... 3 2.1 Výběr území... 3 2.2 Výběr

Více

STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM

STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM Plán péče a návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM na období 2012-2020 Salvia o.s. sdružení pro ochranu přírody Míšovická 454/6 155 21 Praha 5 e-mail:

Více

Plán péče CHKO Lužické hory

Plán péče CHKO Lužické hory Obsah 1. Úvod...4 2. Rozborová část...5 2.1. Identifikační údaje...5 2.1.1. Definice a poslání CHKO...5 2.1.2. Výnos o zřízení Chráněné krajinné oblasti Lužické hory...6 2.1.3. Vymezení hranic a poloha

Více

Plán péče o NPP Barrandovské skály. na období 2006-2015

Plán péče o NPP Barrandovské skály. na období 2006-2015 Plán péče o NPP Barrandovské skály na období 2006-2015 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Název, kategorie, evidenční kód ZCHÚ a kategorie IUCN Název Barrandovské skály Kategorie NPP Evidenční

Více

Plán péče o Přírodní památku Hostivické rybníky

Plán péče o Přírodní památku Hostivické rybníky Plán péče o Přírodní památku Hostivické rybníky na období 2009-2016 - 1 - Schváleno příslušným orgánem ochrany přírody, Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství Schválené

Více

PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRV 2014+ - ZPRÁVA O EX-ANTE

PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRV 2014+ - ZPRÁVA O EX-ANTE PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ PRV 2014+ - ZPRÁVA O EX-ANTE HODNOCENÍ III. ETAPA Datum: 30. 4. 2014 Verze:1.1 Příloha č. 4 Příloha SEA hodnocení Hodnocení vlivů na soustavu NATURA 2000 Příloha č. 4 ke Zprávě o ex-ante

Více

ODDÍL PRVNÍ LESNÍ POZEMKY

ODDÍL PRVNÍ LESNÍ POZEMKY 84/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 18. března 1996 o lesním hospodářském plánování Ministerstvo zemědělství stanoví podle 25 odst. 5 a 27 odst. 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o

Více

Vyhodnocení současného stavu a péče ve všech maloplošných zvláště chráněných územích v působnosti Moravskoslezského kraje

Vyhodnocení současného stavu a péče ve všech maloplošných zvláště chráněných územích v působnosti Moravskoslezského kraje Vyhodnocení současného stavu a péče ve všech maloplošných zvláště chráněných územích v působnosti Moravskoslezského kraje 2. část studie Revize maloplošných zvláště chráněných území v působnosti Moravskoslezského

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá Jan Losík, Alice Háková květen 2014 2 Zpracovatelé:

Více

Plán péče pro přírodní rezervaci KANADA

Plán péče pro přírodní rezervaci KANADA S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider,Ph.D., Ing. Jitka Schneiderová Plán péče pro přírodní rezervaci KANADA na období 2007 2016 Ing. Alice Melicharová Ing. Jiří Schneider, Ph.D.

Více

Plán péče. o Chráněnou krajinnou oblast. Český ráj

Plán péče. o Chráněnou krajinnou oblast. Český ráj Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Český ráj listopad 2003 Správa CHKO Český ráj, Turnov / OBSAH Obsah Úvod 3 1 Základní údaje o CHKO Český ráj 4 1.1 Zřizovací právní předpis 4 1.2 Poslání CHKO 4 1.3

Více

1 Úvod...4 2 Stručná charakteristika metody tvorby lesních hospodářských plánů pro lesy s nepravidelnou strukturou...

1 Úvod...4 2 Stručná charakteristika metody tvorby lesních hospodářských plánů pro lesy s nepravidelnou strukturou... 1 Úvod...4 2 Stručná charakteristika metody tvorby lesních hospodářských plánů pro lesy s nepravidelnou strukturou...5 3 Přírodě bližší obhospodařování lesů a jeho zařízení...6 3.1 Postavení přírodě bližších

Více

PLÁN PÉČE O NÁRODNÍ PARK PODYJÍ A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO 2012 2020

PLÁN PÉČE O NÁRODNÍ PARK PODYJÍ A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO 2012 2020 PLÁN PÉČE O NÁRODNÍ PARK PODYJÍ A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO 2012 2020 Lenka Reiterová a Martin Škorpík (editoři) SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ, ZNOJMO 2012 Kolektiv autorů: Veronika Dubovská Markéta Frindová

Více