ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D"

Transkript

1 ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ Vzhledem k velkému počtu účetních případů se provádí rozklad rozvahy a výsledovky na soustavu tabulek tzv. účtů, kdy se pro každou položku zřídí samostatná evidence = přehledná tabulka, které se říká účet (konto). Jednotlivé účetní případy se tedy zachycují na takto vytvořených dílčích účtech a teprve konečné zůstatky těchto účtů se přenášejí do rozvahy a výsledovky, a to podle povahy účtu. Účet je základní třídící zařízení v účetnictví. Jeho nejjednodušší zachycení je v tzv. T-formě. Každý účet má svůj název, číselné označení a dvě strany: levou a pravou. Název účtu představuje některou rozvahovou nebo výsledkovou položku, např. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D debetní strana zápisy na vrub účtu kreditní strana zápisy ve prospěch účtu Účty dělí do tří základních skupin: Rozvahové - vyjadřují stav a pohyb rozvahových položek Výsledkové - vyjadřují růst nákladů a výnosů Závěrkové a podrozvahové - používají se k otevírání a uzavírání účetních knih a tzv. podrozvahové evidenci ROZVAHOVÉ ÚČTY Podle položek, které se do rozvahy uvádějí, se dále tyto účty dělí na: Aktivní Pasivní Opravné Aktivní účty zachycují aktiva. Aktiva se v rozvaze evidují na levé straně a podle toho probíhá účtování na aktivním účtu: Počáteční zůstatky se navádějí na levou stranu (má dáti) Veškeré přírůstky na účtu se evidují také na levé straně (má dáti) Naopak úbytky těchto položek se budou evidovat na pravé straně (dal) Konečné zůstatky zjistíme na levé straně (má dáti) Konečný zůstatek = počáteční zůstatek na Má dáti + obrat má dáti obrat dal Má dáti 221-Bankovní účet Dal počáteční zůstatek přírůstek + úbytek -

2 Pasivní účty zachycují pasiva a vzhledem k tomu, že se v rozvaze evidují na pravé straně, tak se zápisy na pasivních účtech se projeví zrcadlově opačně než u aktivních účtů: Počáteční zůstatky se navedou na stranu pravou (dal) Jakékoliv přírůstky pasiv se projeví také na pravé straně (dal) Úbytky pak na straně levé (má dáti) Konečný zůstatek zjistíme na pravé straně (dal) Konečný zůstatek = počáteční zůstatek na Dal + obrat Dal obrat Má dáti Má dáti 321-Dodavatelé Dal počáteční zůstatek úbytek - přírůstek + Opravné účty se vztahují vždy k jednomu hlavnímu aktivnímu účtu. Jeho úkolem je opravit korigovat zaúčtované částky na tomto aktivním účtu, k němuž se vztahuje, aby bylo dosaženo jejich pravdivého obrazu, např. účty oprávek k dlouhodobému majetku či tzv. opravných položek k aktivům. Mají povahu pasivních účtů, ale ke konci účetního období se při uzavírání účetních knih a sestavování rozvahy převádějí na stranu aktiv s opačným znaménkem, čímž se dosáhne korekce aktivních položek. VÝSLEDKOVÉ ÚČTY Zaznamenávají růst nákladů a výnosů a podle povahy účtu je tedy dělíme na: Nákladové Výnosové Nákladové účty tedy zachycují růst nákladů během účetního období. Nemají žádný počáteční zůstatek (nepřevádějí se zůstatky z minulého účetního období, protože za každé účetní období zjišťujeme nové náklady a s tím související hospodářský výsledek). Přírůstky se evidují na straně levé Má dáti (vzhledem k tomu, že i ve výsledovce jsou náklady evidovány na levé straně). Jen zcela výjimečně se v některých případech využívá i pravá strana. Konečný zůstatek = obrat Má dáti (- obrat Dal) MD 501-Spotřeba materiálu Dal + růst nákladů

3 Mezi typické nákladové účty mimo jiné patří: Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Odpisy dlouhodobého majetku Výnosové účty zachycují růst výnosů během účetního období. Nemají žádný počáteční zůstatek. Přírůstky se evidují na straně pravé Dal (vzhledem k tomu, že i ve výsledovce jsou náklady evidovány na pravé straně). Jen zcela výjimečně se v některých případech využívá i levá strana. Konečný zůstatek = obrat Dal (- obrat Má dáti) MD 601 Tržby za výrobky Dal + růst výnosů Ke konci účetního období se při roční účetní závěrce obraty nákladových a výnosových účtů převádějí na účet výsledku hospodaření, tím jsou vynulovány a do dalšího účetního období vstupují bez počátečních zůstatků. Mezi typické výnosové účty mimo jiné patří: Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za zboží ZÁVĚRKOVÉ ÚČTY Uplatňují se na začátku účetního období při otevírání účetních knih a na konci účetního období při uzavírání účetních knih (převádějí se na ně konečné zůstatky jednotlivých rozvahových a výsledkových účtů). Patří sem Počáteční účet rozvažný, Konečný účet rozvažný, Účet ziskůa ztrát. PODROZVAHOVÉ ÚČTY Jedná se účty vytvořené pro účely firmy, které mají povahu aktiv nebo pasiv, ale neúčtuje se na nich podvojně a nezahrnují se do rozvahy. Slouží k různým evidencím, např. mohou vyjadřovat hospodářské prostředky, kterou nejsou majetkem firmy (najatý hmotný majetek, materiál zákazníka převzatý ke zpracování, zásoby v úschově) anebo evidovat zálohové faktury, dosud neuhrazené pokuty a penále, apod.

4 PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS Každá hospodářská operace, která se zachycuje v účetnictví, je sledována ze dvou stran, např. při nákupu zboží na fakturu dojde jednak k tomu, že zvýšíme svoje zásoby a zároveň vzniká závazek vůči dodavateli. Jak navýšení zásob, tak výše závazku je ve stejné částce, např Kč. Takto provedeme podvojný účetní zápis: Základní pravidlo podvojného účetního zápisu zní: Účtujeme na dva účty, na jednom na straně Má dáti, na druhém na straně Dal, a to ve stejné částce. Účtování o fakturách: Vydaná faktura: vystavení faktury = vznik pohledávky + vznik výnosů úhrada faktury = příjem peněz + snížení (zrušení) pohledávky Přijatá faktura: přijetí faktury = růst aktiv (majetek, zásoby) + vznik závazku vznik nákladů (spotřebované dodávky) + závazek úhrada faktury = snížení (zrušení) závazku + výdej peněz Souvztažnost účtů Souvztažnost znamená určení správné dvojice účtů pro daný účetní případ. Např. nákup zboží na fakturu bude vždy znamenat použití těchto souvztažných účtů: Takový souvztažný zápis v účetním deníku potom vypadá takto: 131 / 321 (první položka představuje, že částka byla napsána na straně Má dáti na účtu 131 a za lomítkem následuje, že tato částka byla uvedena také na straně Dal na účtu 321).

5 Složené zápisy Obvykle účtujeme na dva účty ve stejné částce, ale v praxi občas dojde k situaci, že musíme použít více než jen dvě účty, protože účetní případ vyžaduje zaúčtování na více položek. Klasickým příkladem je účtování prodejů a nákupů s daní z přidané hodnoty, takže budeme-li tedy vycházet z výše uvedeného případu doplněného o DPH, bude znít účetní případ takto: Nákup zboží na fakturu, cena bez DPH: Kč, DPH: Kč, celkem fakturováno Kč MD 343 DPH Dal Složený podvojný zápis pak bude vypadat takto: Účetní software nedokáže technicky provést zaúčtování tímto způsobem, proto je to řešeno takto: 131/ /321 MD 343 DPH Dal Stále však platí základní pravidlo podvojného účtování: účtujeme sice na více než jeden účet, ale SOUČET ZAÚČTOVANÝCH ČÁSTEK NA STRANĚ MÁ DÁTI = SOUČTU ZAÚČTOVANÝCH ČÁSTEK NA STRANĚ DAL.

Funkce a obsah rozvahy účetních výkazů, přehledné sestavení majetku podniku rozvahový den peněžním vyjádření rozvahový stav. rozvahová položka.

Funkce a obsah rozvahy účetních výkazů, přehledné sestavení majetku podniku rozvahový den peněžním vyjádření rozvahový stav. rozvahová položka. Rozvaha KAPITOLA 4 Funkce a obsah rozvahy Zákon o účetnictví ukládá podnikatelským subjektům, aby prokazovaly stav svého majetku, kapitálu a závazků v přehledné tabulce rozvaze. Rozvaha je jeden z nejdůležitějších

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

9. 6. účtová třída - Výnosy

9. 6. účtová třída - Výnosy 9. 6. účtová třída - Výnosy Výnosy = výstupy činností podniku určené k prodeji (tržby + další výnosy). Členění výnosů - pro potřeby finanční analýzy: 1. provozní výnosy (60-65 úč. skupina), vznikají z

Více

Rozvaha a změny rozvahových položek. Rozvahové a výsledkové účty. Podvojný účetní zápis. Syntetické a analytické účty.

Rozvaha a změny rozvahových položek. Rozvahové a výsledkové účty. Podvojný účetní zápis. Syntetické a analytické účty. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Rozvaha a změny rozvahových položek. Rozvahové a výsledkové účty. Podvojný účetní zápis. Syntetické a analytické účty. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př.

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př. 1.4. Předkontace Předkontací (někdy také kontací) rozumíme určení dvou (v případě složených účetních zápisů) i více správných souvztažných účtů, na které se zaúčtuje daná účetní operace. Tento způsob záznamu

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

Jak začít s FlexiBee...

Jak začít s FlexiBee... Jak začít s FlexiBee... 1. Obecný úvod... 2 Obsah 2. Jak založit novou firmu v systému FlexiBee... 4 3. Základní ovládání systému FlexiBee... 12 4. Nastavení číselníků pro práci se systémem FlexiBee...

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová 1. Majetek a zdroje krytí Příklad 1. 1 Podnik vyrábí a nakupuje

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

Navedení počátečních stavů. Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat. www.money.cz

Navedení počátečních stavů. Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat. www.money.cz Navedení počátečních stavů Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat www.money.cz 2 Money S4 Navedení počátečních stavů Navedení počátečních stavů Účetnictví je kontinuální proces. Při přechodu na nový

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

Opravy chyb a změny účetních metod

Opravy chyb a změny účetních metod Opravy chyb a změny účetních metod od roku 2013 Ing. Jana Skálová, Ph.D. daàová poradkynû ã. 332 ãlenka Prezidia KDP âr partner TPA Horwath Řada společností, které budou uzavírat své účetnictví za rok

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více