Žákovské práce - 4. K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žákovské práce - 4. K"

Transkript

1 Operační program vzdělání pro konkurenceschopnost 1.1. Globální grant: Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Zlínském kraji Projekt CZ.1.07/1.1.08/ Rozvoj klíčových kompetencí v odborném vzdělávání na SOŠ Luhačovice Žákovské práce - 4. K Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 1

2 KRUTÁ SBÍRKA Toho nejlepšího z umění StarzZz of Kej Es Kudrna Stočená 2

3 Kniha je věnována Vám všem, uchovávejte ji jako vlastní oční bulvy, zacházejte s ní jako s nejcitlivější rozbuškou, nevystavujte ji přímému svitu slunce, přírodním ţivlům jakoţ i biologickým faktorům, a vyvarujte se neopatrné manipulace! Pakliţe neochráníte tuto cennou publikaci, nechť ó Velký Don Carlos sešle na Tebe hněv boha Černobiluse! 3

4 Kej Es Production pro vás zase připravilo Něco s velkým N. Zahoďte všechny nudné staré učebnice, obsahující sice pěkně seřazené umělce i díla, zašouplé do příslušných období apod., a uvítejte Krutou Sbírku toho nejlepšího z umění. Moţná naše díla nejsou systematicky seřazena, nemají ISBN ani pevnou vazbu, ba i předsádka chybí, nicméně originál, jaký drţíte v rukou, jistě jiţ nikdy více nepotkáte. Tato exkluzivní kniha vznikla pro pobavení, ale pokud chcete zasponzorovat masovou výrobu, bránit se nebudeme a tučnému honoráři uţ vůbec ne! Příjemnou zábavu, Vaše ELITA of Kej Es Přání od maturantů K 4

5 Dívka s perlou Jan Vermeer van Delft O autorovi: Jan Vermeer, narozený v roce 1632 v Holandsku, pracoval nejdřív jako hostinský, ale po svatbě s bohatou Catherinou Bolnes (drb: měl nepřejícnou tchýni), o sobě tvrdil, ţe je výrobcem hedvábí. Jan zpočátku vyuţíval náboţenské motivy, ale časem přešel na tématiku obyčejného ţivota společnosti (viz. Mlékařka, Hodina hudby, Spící ţena, atd.). Jednu dobu byl poměrně šťastný, vţdyť uţivil manţelku, tchýni i čtrnáct (!) dětí, ačkoliv namaloval průměrně dvě plátna do roka (pracoval velmi pečlivě, ale také velmi pomalu). Vermeer maloval spíše pro své mecenáše,,na zakázku neţ pro širokou veřejnost a miloval harmonické domácí výjevy, pouţíval jasné barvičky, a při práci vyuţíval tzv. cameru obscuru (čili předchůdce fotoaparátu, který malířům pomáhal malovat). Bohuţel se časem i s rodinou dostal do finančních problémů a taky všechno ovlivnila válka, takţe s rozhazováním byl utrum, Jan se z toho zbláznil a radši zemřel. O díle: Stejně jako Mona Lisa, i Dívka s perlou patří k magickým tajemným obrazům, protoţe není úplně jasné, kdo stál Vermeerovi modelem. Existují tři moţnosti: nejstarší Vermeerova dcera Marie, dcera jeho mecenáše Magdalena van der Ruijven, nebo Griet, dívka která ve Vermeerově domě slouţila (tato moţnost se objevuje i ve filmu Dívka s perlou). O nás: Na tomto obraze jsme si vyzkoušeli, jak je někdy obtíţné stylizovat se do podoby, jakou stvořil umělec. I kdyţ v různých zdrojích stojí, ţe ona tajemná dívka byla velmi půvabná, my soudíme, ţe nebyla zcela normální (viz rady typu:,,tvař se víc postiţeně, ona má takový dementní výraz! ). 5

6 6 Model: Lenka Bartošová Fotograf: Karla Vojtková Text: Kamila Baslová

7 Cherubíni Rafael Santi O autorovi: Raf se narodil v roce 1483 v italském městě Urbi, v jedenácti letech uţ byl naprostým sirotkem, nicméně po otci jedno zdědil talent. Neţ si Rafael našel vlastní styl, bral si vzor z Michelangela a Leonarda (samozřejmě Da Vinci), a díky tomu, ţe Rafael uměl malovat takřka geniálně, získal pár exkluzivních zakázek (mimo jiné: výzdoba papeţského paláce ve Vatikánu, bazilika sv. Petra, ). Také zpracoval sérii deseti návrhů gobelínů (pro vzdělané: tapiserie, pro studenty SOŠ Luha: koberec, který se dává na zeď a je na něm nějaký obrázek). Rafael byl výtvarně velmi plodný, namaloval moře obrazů, ale pravděpodobně nejvíc se ujíţděl na ztvárňování Madon (jedna z nich, Madona del Granduca, je nejdraţším obrazem na světě). Co se týká jeho soukromého ţivota, byl Rafael starý mládenec, ale všehoschopní paparazzi mluví o zasnoubení s jistou Marií Bibbienou. Bohuţel zemřel poměrně mladý (v 37 letech), ale i tak si stihl ledasco uţít kolují spekulace, ţe za jeho smrt můţe vášnivá noc s nějakou rajcovní buchtou, která ho nakazila, ale uţ nevyléčila, a svět tak přišel o excelentního malíře. O díle: Na obraze jsou zachycení dva zadumaní cherubíni. To jsou takoví baculatí andílci, kteří dělají sluţebníky Bohu, podle středověké scholastiky jsou cherubíni společně s tzv. serafy na nejvyšším levelu v andělské hierarchii. I ve filmech a literatuře se tyto postavičky sem tam objevují, většinou ale jako dospělé osoby s bezpohlavní postavou a labutími křídly, které září jako by strkaly mokré prsty do zásuvky. O nás: Jak jsme si vůbec rozdělovali obrazy? Stačilo se podívat na net, zapátrat na wikipedii a sem tam něco vygooglit. Při pohledu na tyto sladké nevinné andílky bylo jasné. To jsou naše Kačky! Bohuţel ne vţdy to nebylo tak jednoduché, někdy byl problém s pozadím, někdy zase s popředím (viz. Dívka ve svitu měsíce). 7

8 Model: Kateřina Matyáštíková, Kateřina Manová Fotograf: Karla Vojtková Text: Kamila Baslová 8

9 Amadeo Modigliani Dívka po koupeli O autorovi: Amadeo si, stejně jako předchozí Rafael Santi, ţivota příliš neuţil. Jeho ţivot začal v roce 1884 a malíř zemřel o 36 let později, tedy na vrcholu svých sil. Škoda ho, protoţe jak si jistě všimnete, maloval zvláštní obrazy, zachycující takřka pouze postavy, portréty a tolik oblíbené akty (ţádné porno, ale slušné nahuláče a nahulajdy). Jeho styl se dá popsat jako mix kubismu, trescenta a quattrocenta, a trvalo dost dlouho, neţ si ho Amadeo vytvořil. Na dílech je vidět, jak rád maloval stylizovaně a subtilně. A co na jeho malbách upoutá na první pohled, jsou ostré linie vytvářející jasné obrysy a oddělující od sebe velké barevné plochy. Tento autor byl originál, a jeho díla vzbuzují kromě neotřelosti také určitou dávku melancholie a smutku, coţ taky můţe být důsledek jeho ţivota, který ţil ve stylu:,,sex-drogyalkohol-divočina-mejdany. A drb? To, ţe umřel, dohnalo jeho manţelku k sebevraţdě. Zřejmě nenašla uţ nikoho, s kým by se tak parádně pařilo. O díle: Na tomto obraze je zachycena malířova milovaná, jejíţ ţivot byl ukončen skokem z okna. A protoţe madam nebyla sobecká, nechtěla nechat své dítě napospas tomuto nudnému a bezútěšnému světu, skočila i s ním. Nebo, ţe by ji vzal s sebou? O nás: Myslíte, ţe je moţné olíznout si vlastní loket? My to zkoušeli, moţné to není, avšak paní na obrázku by to snad i svedla. Bohuţel, my nejsme artisté ani cvičené opice a do některých pozic se prostě dostat nejde, pokud si nehodláme lámat ruce :-). 9

10 10 Model: Nina Černochová Fotograf: Karla Vojtková Text: Kamila Baslová

11 Tři Grácie František Kupka O autorovi: Pokud hledáte jednoho ze zakladatelů abstraktního malířství, jehoţ jméno je pojmem u nás i ve světě, je Franta Kupka právě váš člověk! Narodil se v Opočně (Pivařov, čili Česko) v r a zemřel v r v Puteaux (Ţaboţroutov, čili Francie). A tak jako kaţdý člověk, i on miloval hudbu, coţ vedlo ke vzniku dalšího výtvarného směru ORFISMU (malířství propojující se např. s hudbou nebo poezii). A taky se slušně uţivil i jako grafik a ilustrátor. Fera ledasco zaţil, vyučil se sedlářem, maluje plakáty na vandru od Vídně aţ po Francii, vyučuje náboţenství a jednou si zkusí být profesionálním spiritistickým médiem (člověk, který spojuje svět ţivých a svět duchů, co v temnu pod postelí dělají bububu). Co se týká jeho tvorby, František Kupka prošel sloţitým vývojem od popisného realismu aţ k zmiňované abstrakci a rád ztvárňoval témata pohybu. O díle: Grácie, neboli Charitky, byly v řecké mytologii dcery Dia a jejich podoba se zachovala na mnoha sochách, reliéfech i malbách. Obvykle jsou zpodobovány tři jako roztodivné dívky Aglaia (Krásná), Eufrosyné (Dobromyslná) a Thaleia (Hojná). Lidé i Bohové měli charitky rádi, protoţe byly v pohodě milé, laskavé, bavící a zkrášlující ţivot všem okolo. Jejich symbolem je dobrodiní a v tomto duchu je trojice často znázorňována, bo dobrodiní je trojího druhu: dát, přijmout, vrátit. O nás: Na tomto obraze bylo problémem pozadí, nenašlo se dostatečně velké prostěradlo a taky se nikomu nechtělo paplat se s barvičkami a kreslit strom. Nezbývalo neţ vyrobit jablka z krepáku, rozvěsit je po vhodné zeleni a doufat, ţe si nikdo neuvědomí, ţe jablka na jehličnanech jsou opravdu hodně divné. Ale koneckonců jsme v Luhačovicích, tady se můţe stát vše. PS.: Aţ příště uvidíte okolo školy poletovat tři polonahé holky, nepokřikujte na ně z oken učeben, moţná dělají důleţitý výtvarný projekt! 11

12 Model: Kamila Baslová, Denisa Křístková, Milena Kučeříková Fotograf: Karla Vojtková Text: Kamila Baslová 12

13 Tamara de Lempicka Zelený turban O autorovi: Jmenuje se Tamara. Takţe skoro jako Tamara Blaţková, ale váţně jen skoro. Tato polská rodačka se narodila roku 1898 ve Varšavě. V pouhých osmnácti letech se vdala za právníka Lempického, s nímţ zaţila mnohé. Své výtvarné nadání uplatnila při studiu umění v Paříţi (kde taky jinde, ţe), a díky neuvěřitelnému talentu brzy začala vystavovat. Stala se módní malířkou a ţádný pracháč si nemohl nechat ujít koupi jejího díla. Stejně jako jistý baron Kuffner, který poţádal o portrét své milenky. Portrét vznikl, zato vztah barona a jeho drahé zanikl. Nahradila ji právě Tamara. A ostatně dary a pozornost nepřijímala pouze od něj. Je známo, ţe se přátelila nejen s Picassem ale také holdovala lesbickým vztahům, coţ jí zákonný manţel jiţ netoleroval a zaţádal o rozvod. Tamara tedy měla cestu volnou do oficiální náruče zmiňovaného barona, se kterým se přestěhovala do New Yorku a tam se rozhodla zavrhnout malbu štětcem a vyuţívat spíše malířský nůţ, dodávající jejím obrazům jakousi hrubost a neokázalost, coţ kritika nepřijala a ona se rozhodla stáhnout se do ústraní, částečně i díky smrti svého manţela. 19. března 1980 Tamara ulehla do svého loţe a více se jiţ neprobudila. Její popel dodnes poletuje někde v hrdle sopky Popokatepetl. O díle: V tomto obraze je patrná Tamařina obliba ve zjednodušených geometrických formách kubismu. Také zde můţeme vypozorovat jedinečný hladký a idealizovaný styl. A protoţe měla slabost pro lesbičky, tak tento i další obraz vyvolal vlnu kontroverze a nevole. O nás: Jak jsme jiţ uváděli, někdy je stylizace do různých pozic aţ anatomicky nemoţná, nicméně i něco takového jako postoj dvou dívek na tomto obraze se můţe ukázat jako nelehký úkol. Vykoumat, jestli se fotit ve stoje, v sedě, v kleče, jak dát ruce, jak dát oči. Někdy dost velký problém. 13

14 Model: Michaela Holíková, Monika Kovaříková Fotograf: Karla Vojtková Text: Kamila Baslová 14

15 Bartolomé Esteban Murillo Dvě ţeny v okně O autorovi: Roku 1618 se rodnou zemí tohoto malíře stalo Španělsko, ve kterém byl také hlavním představitelem barokní malby. Pokud mohl malovat náboţenské výjevy, byl ve svém ţivlu, dá se říct, ţe takřka v rauši, a maloval jako zběsilý. Ovšem nevyhýbal se i dalším motivům, jako je například ţivé portréty květinářek, ţebráků, bezďáků, dětiček, a rajcovních koček. Murillo studoval u mnoha borců tehdejší doby, např. u Juana del Castillo. Pak uţ se věnoval vlastní tvorbě a po namalování třinácti pláten pro klášter St. Francisco el Grande se pustil do obrazů, která mu přinesla největší fame: Madona s dítětem a Neposkvrněné početí. Za svůj ţivot stvořil mnoho obrazů a 3. dubna 1682 pokojně zesnul. O díle: I kdyţ byl Bartolomé zapálený do náboţenství, namaloval mnoho obyčejných výjevů. Jeden z nich je zachycen na tomto obraze. Z poťouchlého výrazu dívky vlevo můţeme soudit, ţe pod oknem se producírují sliční chlapci. A zasněný výraz dívky vpravo je typický pro třináctileté puberťačky slintající před plakátem Billa z Tokio Hotel. Tedy o námětu flirtu není pochyb. O nás: Důleţitý pro naše focení byl také výběr místa. Bylo třeba vybírat tak, aby bylo vyhovující světlo, pozadí apod. Pokud nebylo moţné (nebo se nám nechtělo) najít plac někde v realitě, poslouţilo prostěradlo a barevné kusy látek, které ovšem musel někdo drţet a i to byla namáhavá práce, ono, zkuste si drţet kus látky tak, aby z vás zároveň nebyl ani kousek a taky se nesmíte řehtat (u nás někdy opravdu problém), protoţe chechtající pozadí sice na fotce slyšet není, ale zato třeba zvlněná zeď vypadá řekněme opravdu hodně pitomě :-). 15

16 Model: Lenka Londýnová, Petra Horňáková Fotograf: Karla Vojtková Text: Kamila Baslová 16

17 Andy Warhol Marylin Monroe O autorovi: U tohoto amerického malíře, grafika a filmového tvůrce není zcela jasné datum jeho narození, nicméně většinou je uváděno jako 6. srpna Andy byl vţdy tak trochu zvláštní, vţdyť uţ jako osmileté dítě se dokázal nervově zhroutit. I on se věnoval studiu umění (ovšem výjimečně to nebyla Paříţ, ale Pittsburgh). Andy je proslaven malbami polévek Campbell s, Coca Colou a portréty slavných osobností jako je například slavná prsatice (nemyslete hned na Halinu Pawlovskou, chlípníci!) Marylin Monroe nebo Elizabeth Taylor. Také zaloţil vlastní studio,,the Factory a začal makat, zahájil masovou výrobu svých děl a různými způsoby zobrazoval třeba dolarovky, obrázky z novinových cárů, a další všední věci, v jeho obrazech rozpoznatelných na první kuk. O díle: Andy miloval všední věci, avšak Marylin nebyla ani všední a zřejmě ani věc. Nejslavnější blondýnka světa se stala sexysymbolem s rudými rty a platinovou hřívou, která jí na hlavě solidně vlála, kdyţ se nechala zespodu ofukovat průvanem (i ta rošťanda!). O nás: Dokonalé místo, dokonalý outfit i make-up není vše, a i sebelepší fotograf musí někdy vzít zavděk počítačovou technikou. Zabarvit, vyretušovat, ořezat, ztmavit, zesvětlit, vykreslit, zakrýt intimní zóny (a pokoušet se jednu modelku přemluvit, aby intimní zóny zůstaly nezahaleny, viz obraz. Dívka ve svitu měsíce). Jestli se o něčem říká, ţe je prácí pro vraha, tak my jsme se stali vraţdícím komandem proti které je Kill Bill princeznou Jasněnkou. 17

18 Model: Tereza Bernátková Fotograf: Karla Vojtková Text: Kamila Baslová Grafická úprava: paní učitelka Katka Mikešová 18

19 Antonello da Messina Zvěstování Panny Marie O autorovi: Někteří umělci jsou známí aţ po smrti (moţná protoţe,,o mrtvých jedině v dobrém ), ale tento autor je výjimkou, uznávaným umělcem byl jiţ zaţiva. Stejně jako Bartolomé Esteban Murillo si i Antonello frčel na náboţenských motivech, nejslavnějšími obrazy jsou Ukřiţování, Svatý Jeroným ve své pracovně, Svatý Šebestián a samozřejmě Zvěstování Panny Marie. O umělci nejsou pořádně známy ţádná data (působil někdy okolo roku 1460 aţ?), natoţ nějaké pikantnosti, coţ nám sice rve srdce, nicméně všichni máme rádi tajemno, a kdo chce vědět víc, nechť spustí net a začne googlit. O díle: O Panně Marii jistě slyšel kaţdý z nás, nicméně nabízí se otázka, zda vůbec existovala, a pokud ano, byla opravdu matkou Jeţíše? Zde ale odpověď nenajdeme. Matkou se podle dostupných zdrojů stala velmi mladá. To je asi důvod, proč je znázorňovaná jako kočka v rozpuku, a ne vetchá stařenka s protézou. Kdyby se Mariin příběh dal převést na dnešní dobu, bylo by to asi nějak takto: Mařku zbúchnul někde za diskotékou místní buran známý jako Duch Svatý a k dítěti se samozřejmě nehodlal hlásit, takţe milá Maruna udělala oslíka z nebohého Jozéfka a ten si ji vzal a malé mimi přijal za své a to mimi má uţ zase svůj příběh. Ne, toto skutečně není rouhání, to je hypotéza, jak to mohlo také být. O nás: Na obraze je zachycena sama naše fotografka Kajka. Po celou dobu zachovala profesionální přístup a při všech šlamastykách na nás zářil její úsměv. Kdyţ uţ mluvíme o talentech, někdy je umění pracovat na společných projektech, avšak Kajka se tohoto úkolu zhostila opravdu výborně! 19

20 20 Model: Karla Vojtková Fotograf:taktéţ Text: Kamila Baslová

21 Francisco Goya Senora Sabasa Garcia O autorovi: A na řadu přichází další ţhavý jiţanský typ! Španělský malíř Francisco Goya si vyzkoušel závratnou kariéru královského dvorního portrétisty, jakoţ i kronikáře historie. Umíte si představit vytvořit sadu 20 rytin? Franta vytvořil sadu čtyřikrát větší, která znázorňovala vše co, povaţoval za slabosti, a co společnost přijala jako úplně normální. Nevěnoval se pouze jedinému stylu, brouzdal od portrétování královské rodiny, přes kreslené postavičky aţ po malbu válkou zmasakrovaných těl. Posléze ohluchl (dnešní vědci se domnívají, ţe to bylo kvůli tehdejší přísadě do barev olovu) a začal se věnovat výjevům vzteku, šílenství a fantazie. Těmto malbám se říká Pinturas Negras (logicky Černé malby) a byly předchůdci stylu, tzv. expresionismus. Sám Francisco po Napoleonově uchvácení moci odešel do dobrovolného exilu v Boreaux kde také slepý a hluchý zemřel. O díle: Co napsat o díle, o němţ se toho příliš neví? Snad je zjevné, ţe se jednalo o ţenu s velmi váţným, aţ zachmuřeným pohledem. Co tento pohled skrývá? Ukradla na trţnici banán, či snad zakopala svého manţela na zahradě své milenky? O nás: Móda se neustále točí dokola, vrátily se zvonáče (které naštěstí zase odletěly), vrátily se legíny, vrací se balonové sukně. Kam módní návrháři zajdou příště? Budeme na sobě nosit huňaté deky a bujné kštice skrývat pod šátky? Jak moc by bylo fajn pobíhat po betonových lesích pouze s rouškou z kůţe? V zimě by nám asi pomrzly sedinky, ale pro krásu se musí přece trpět! 21

22 22 Model: Michaela Zábojníková Fotograf: Karla Vojtková Text: Kamila Baslová

23 Leonardo da Vinci Poslední večeře, Mona Lisa, La Scapigliata O autorovi: 15. dubna 1452 se zrodil velikán. Mistr nad mistry, celebrita, vynálezce, kutil, sochař, architekt, konstruktér, malíř, přírodovědec, hudebník a člověk mnoha schopností, tak důleţitý, ţe známe i hodinu jeho narození (22.30). Skandální bylo, ţe Leonardo pocházel z nemanţelského svazku a jeho matka si rok po porodu vzala pána, který Lea uznal za vlastního a zajistil mu pořádné vzdělání. O mládí toho sice není příliš známo, ale ví se, ţe Leonardo byl kus a taky silák (ohýbal ţelezné pruty, ačkoliv pro dnešní chlapce je problém ohnout třeba jen vlastní hřbet). Leonardo se během ţivota věnoval mnoţství studií a u většiny plánoval vydání spisů s poznatky. Nebyl cimprlich, troufal si rozpitvat vše: od ţabek, přes koně aţ po lidi, za coţ byl také zakázán, avšak ani to mu neupřelo výrazný vliv na tehdejší názory o lidské a zvířecí anatomii. (Pro vědymilovné knihovníky: malířovy rukopisy a kresby jsou uloţeny zdarma v digitálním archivu E- leo, googluj Vynálezy se dají rozdělit od čtyř skupin: stroje létací, pracovní, válečné a související s vodou. Zejména první skupina je zajímavá: da Vinci se inspiroval zvířaty a sestrojil několik zařízení s konstrukčním základem inspirovaným ptáky a netopýry. MONA LISA O díle: Proč Mona Lisa a její tajemný úsměv? Podívejme se na její výraz a určeme náladu. Štěstí, demence, potměšilost, nadřazenost, výsměch? Od kaţdého trochu? Je to malířova milenka, Leonardo sám, nebo jen bohatá zákaznice touţící po obrazu od velkého Lea? Zanechme spekulací, Lisa je úchvatná dalšími detaily: na obraze vás sleduje pohledem, do té doby neznámá šířka záběru (zobrazovaly se postavy nebo busty), rozostření pozadí, anatomická věrnost (mrkněte na tlapky Lízy), detaily v tkanině šatů, fantaskní krajina (nevyrovnaná, prostě není moţné, aby se za zády Mony Lisy horizonty spojily, ať měříte, jak chcete, věřte nám, zkoušeli jsme to!) 23

24 24 Model: Martina Matějová Fotograf: Karla Vojtková Text: Kamila Baslová Grafická úprava: Markéta Pešková

25 Leonardo da Vinci La Scapigliata O díle: Jak bychom vám to řekli? Pro jednou stačí hesla: labilita: neklid, vzrušivost, dotknutelnost, vydraţditelnost, zvýšená aktivita, střídání nálad, podléhání okolí, nepevnost ve vztazích, senzitivita, přecitlivělost, sugestibilita, vysoká vnímavost smyslová i intuitivní duševní hbitost, intuice, intelektualismus estetické potřeby, tolerance, taktnost, submisivita: mírnost, poslušnost, přizpůsobivost navenek, nepevnost, názorů, povolnost, zbabělost Toto vše ve svém obraze Leonardo da Vinci chtěl vyjádřit, sami posuďte, jak se mu to povedlo :-). O nás: Poslední focený obraz, kvalt, kvalt, kvalt, ţehlení vlasů, převlékání, focení, zabarvení, vloţení a napsání textu, k tomu řeči k maturitě jedním uchem tam a druhým ven. Ale k poslednímu ročníku stres snad i patří :-). 25

26 26 Model: Sabina Divilová Fotograf: Karla Vojtková Text: Kamila Baslová

27 Leonardo da Vinci Poslední večeře Páně O díle: Jedna z nejdůleţitějších chvil Jeţíšova ţivota Poslední večeře Páně, rozdělování chleba a vína (těla a krve), a takto si ji představoval da Vinci. Jako vţdy byl Leo revoluční a vyuţil nové techniky s temperou a olejem, bohuţel se tato metoda brzy ukázala nepříliš super, protoţe se obraz začal rozpadat a od půle 16. století bylo zaznamenáno mnoho pokusů o opravu. A nebudeme troškaři a podělíme se i o další fakta: v obraze vás jistě uchvátí tajemné rozměry, dynamika světla a tajemná atmosféra. Celkově malůvka působí monumentálně, a kdyţ si to tak vezmeme docela ujde ne? O nás: Nejhůře zpracovatelný obraz. Jak to udělat, aby se ve vhodné třídě sešlo najednou 13 učitelů? Těţko, ale co by Kej Es nezvládlo. A kdyţ na nás pan Kacálek zapomněl? Kačka dovleče z chodby,,cizího pobudu! Donesme svačiny a můţeme posledňovečeřovat! Pan Lekeš je jako Jeţíš úchvatný stejně jako Jidášek Váp. Mrs. Hnátkové připadly vytouţené vousy a slečna Klimková si zahrála na Maří Magdalenu. Komplet všichni učitelé byli úţasní a VELMI DĚKUJEME ZA ÚČAST! 27

28 28 Model: Jarmila Trnčáková, Petr Hrabal, Taťána Hnátková, Lubor Černobila, Karel Milička, Šárka Klimková, Zbyněk Lekeš, Jiří Váp, Matěj Bureš, Ladislav Zelený, Martin Dvořák, Mirka Vlaţná, identita cizího pobudy utajena Fotograf: Karla Vojtková Text: Kamila Baslová

29 James Abbott McNeill Whistler Whistlerova matka O autorovi: Znáte Oscara Wilda? Tak tenhle muţík narozený v r byl jeho best friend. Nechal se ovlivňovat japonským dřevořezem a některými impresionisty. Sám si však vytvořil vlastní štýlek, kombinující rafinovanou harmonii barev a jemnou elegantní malbu. A pokud chcete před někým zamachrovat, naučte se tuto větu: Whistler zastával názory lartpourlartismu a ve svém díle předjímal umění impresionismu, symbolismu a secese. Trošku jazykolam, ale věřte, ţe budete za hvězdy. O díle: Celý a konečný název úchvatného obrazu je,,aranţmá v šedé a černé: Portrét umělcovy matky, ale pokud řeknete prostě a jednoduše Whistlerova matka, jistě nic nezkazíte. Povšimněte si vypodloţení noţiček, jemné krajky a náznaku šedin. Ţádná kráska, a přesto v sobě má mateřskou vřelost smíchanou s odevzdaností osudu. Ach my poéti. O nás: Poznáte ten břečťan? Poznáte tu zeď? A kdopak nám otevřel dveře do zapovězeného, věčně zamčeného, koutku přírody ve škole? Odpověď: S tímto obrazem nám, spolu jako s dalšími Kej Es počiny, velmi pomohl pan Ladislav Zelený, kterého si dovolujeme nominovat na Nobelovku za mír (ušetřil naši třídu spoustu dohadů a makal na našem maturitním table stejně jako na tom svém před osmačtyřiceti lety). A další hádanka pro chytré a důvtipné: Je na obrázku zachyceno zvíře? My ho vidíme, spatříte v obrazu bobra i vy? 29

30 30 Model: Lucie Pyskatá Fotograf: Karla Vojtková Text: Kamila Baslová

31 Victoria Frances La Bella y la O autorovi: Nyní unikát: přinášíme dílo stále ještě ţijící malířky, narozené 25. října 1982 ve Španělsku. Pokud znáte dílo Louise Roya, tak právě jím se Viky inspirovala. Maluje atraktivním,,gothic- stylem, kterým zaplácala několik ilustrovaných knih, nebo také kalendáře. Zboţňuje romantickou gotiku, kterou vytváří autoři jako Goethe, Poe, Baudelaire nebo Bram Stoker. Kdo by to temno, ponuro a tajemno neobdivoval? Victoriiny obrázky si zamilovali mladí lidé, vyznávající jiţ zmiňovaný gothic štýlek. Korzety, dlouhé sukně, mystické výjevy, ladnost, jemnost, krásu, přízračnost a záhadnost to vše se v těchto obrazech najde. Vyznavači Emo-culture, spojte se! O díle: Její obrazy bohuţel příliš příběhu nepřejí. Nicméně můţeme se domnívat, ţe mladá sexy dlouhonoţka v marné touze čučí na hrad, kde její milovaný przní jinou (proto se schovává za stromem, aby ji nikdo nezahlédl, špíza jedna!) O nás: Ačkoliv tato autorka není příliš významná (ale nezoufejme, zatím je ţiva, její sláva teprve přijde!), jsou její kalendáře opravdu nádherné. Náhodou jsme na pár z nich narazili v jednom nejmenovaném obchodě (jehoţ jméno se rýmuje na oblíbené slovo Kalby), který je součástí velikého zlínského obchodního centra (jehoţ jméno je druh ovoce barvy cenného ţlutého lesklého kovu). Ale neděláme reklamu, takţe jména prostě neuvedeme; a ne, a ne, a ne! Jsme totiţ free a super a odmítáme komerci (dobře, ne tak úplně, ale jsme pro formu a zachování určité důstojnosti). 31

32 32 Model: Nikola Lukešová Fotograf: Karla Vojtková Text: Kamila Baslová

33 Camille Corot Ţena s perlami O autorovi: Camille (nádherné jméno!) působil ve Francii v polovině 19. století, propadal kouzlu krajinek a figurálnímu malířství. Současní fajnšmejkři zapálení do umění dělí Corotovu tvorbu do několika období, jeichţ hranice nejsou přesně dány, protoţe tento tvůrce měl ošklivý zlozvyk dokončit obraz, aţ se mu zachce, coţ taky mohlo být i několik let od chvíle, kdy jej začal malovat. Takţe zase můţete být za star pokud vám někdo bude vyčítat, ţe nestíháte termín a ţe jste líní mezuláni, nahoďte téma časových prodlev tohoto velikána a máte po starostech. Taky se nikam nehnal, a jak si ţil! Ale zpátky k jeho tvorbě, i kdyţ se dokázal nechat pohltit atmosférou přírody a krajiny, vyzkoušel si i pár postav, ovšem ty maloval většinou jen v ateliéru, a taky si je chtěl nechat. O díle a o nás: Tentokrát nic. 33

34 34 Model: Lenka Müllerová Fotograf: Karla Vojtková Text: Kamila Baslová

35 Diego Rodríguez de Silva y Velázquez Švadlena O autorovi: je to další Španěl (kolik jich tam sakra bylo?), narozen roku 1590, při svém studiu našel zalíbení v přírodě a přirozených barvách. Byl taktéţ dvorním královským portrétistou. Králových portrétů nakreslil více neţ čtyřicet. A podle italského zvyku A u něj je největší zajímavostí, ţe oproti tehdejším zvyklostem měl malou rodinu jednu manţelku a dvě dcery. V červnu roku 1660 byl vyslán do Barcelony, aby dohlíţel malbu dekorací pouţitých při příleţitosti svatby Marie Terezie Španělské a Ludvíka XIV. Velázquez zemřel 6. srpna 1660 v Madridu, byl pohřben v hrobce Fuensalidů v kostele San Juan Bautista. O osm dní po něm byla po jeho boku pohřbena i jeho manţelka. Místo Velázquezova posledního odpočinku však není známo. O díle a o nás: Tentokrát zase nic. 35

36 36 Model: Veronika Křiţková Fotograf: Karla Vojtková Text: Kamila Baslová

37 Dařbuján Hrdopandola Dívka ve svitu měsíce A přestoţe jsme googlili jako čarodějové, o tomto obraze příliš informací není (vlastně jen název a rozměry plátna), takţe Kej Es opět dostává prostor pro kreativitu a popustíme uzdu fantazii s vlastní hypotézou o vzniku díla i autorovi. nadrţený a pasačka cudná. O autorovi: Autor se narodil. Neznámo kde, neznámo kdy, nicméně narodil. Z tajemných klikyháků ukrytých v šutrech pozadí tohoto obrazu přední světoví vědci vyčetli jméno umělce: Dařbujána Hrdopandoly. Dařbuján byl chatrný stařec, který se ve svých jedenácti letech stal poustevníkem a ţivot mu o šedesát let později změnilo osudové setkání s mladou krásnou Wyet pasačkou koz a ovcí. Najednou se v něm probudilo výtvarné nadání a svou múzu znázorňoval v různých pózách, z nichţ nejslavnější je tato. Mezi dědečkem a sličnou pasačkou údajně nikdy nedošlo k fyzickému kontaktu. Avšak i tak můţete vidět, jak byl dědula O díle: Zde vychází Wyett z moře, kde si byla, mimo jiné, přeprat pltě, a zapomněla si ručník, proto se utírá do kašmírového šátku, který dostala k osmnáctinám od seschlého obdivovatele. Jde vidět, jak si dotek hedvábí uţívá a uţ se vidí na nějaké parádní pařbě, protoţe večírky a honorace byl její osud. Dívka starci zlomila srdce, kdyţ s nějakým princem z Luhastánu utekla vstříc divokému nevázanému ţivotu. O nás: I takto mohl někdy nějaký obraz vzniknout, nicméně pokud se najde někdo, kdo by chtěl šťourat, a našel skutečně pravdivé informace o tomto obraze, nechť si pospíší a zaworduje to na mejl budeme se těšit a,,samozřejmě chybné informace opravíme :-). 37

38 38 Model: Iveta Kořenková Fotograf: Karla Vojtková Text: Kamila Baslová Grafická úprava: Markéta Pešková

39 Neznámý umělec Nefertiti I kdyţ je tato kniha převáţně o malířích a jejich počinech, sochu krásné vládkyně jsme si nemohli nechat ujít. O díle: Nefertiti byla staroegyptská královna, jejíţ jméno je synonymem pro krásu (maturantům: synonyma = různá slova stejného významu). Byla manţelkou krále Achnatona a sama chvíli vládla, neboť jejich syn nebyl ještě zletilý. Panovnice měla nelehký ţivot, údajně byla vyměněna za zlato, několikrát provdána, zaţila smrt svých dvou dcer, měla zlou tchyni, která ji vyhnala z některého hnízdečka lásky, a protoţe egyptské vztahy i vláda jsou sloţité, doporučujeme zase jen googlit, googlit a googlit. O nás: Poslední dny ve škole před maturitou, hoří termíny, nedoporučujeme nechat vše na poslední chvíli, pokud nejste elita školy jako my, kteří vše zvládnou bez problémů, a klidně si chcete posedět dlouho do noci nad projekty. Ovšem tento obraz je ukázkou, jak jde vše krásně stihnout během jediného dne: vybrat námět, vytvořit příslušné doplňky, vytvořit okouzlující aţ neskutečnou podobu, pohrát si ve fotoshopu či kde, najít příslušné informace, splácat je dohromady do srozumitelné podoby a la,,pro blbečky (tedy tak, jak by učebnice vyhovovaly nám), domluvit se a hurá tisknout! 39

40 40 Model: Markéta Pešková Fotograf: Karla Vojtková Text: Kamila Baslová Grafická úprava: Markéta Pešková

41 Kej Es děkuje zejména učitelům, kteří se focení účastnili jako modelové, nebo pomohli vyhledat informace, či dovolili fotit v jejich hodinách. Velký dík patří zejména Mgr. Jarmile Trnčákové za podporu a ochotu pomáhat. Oceňujeme práci Kajky Vojtkové: za precizní pouţití foťáku, vytvoření báječných fotek a uplatněného výtvarného talentu. Uznání zaslouží i Leňa Bartošová za neustálé dodávání látek a pozadí. Dík také Kámě Baslové za zpracování textů, Lenny Mullerové a Makince Peškové za úpravu fotografií, všem asistentům za drţení prostěradel a jiných pomocných prací a všem, kteří nám v projektu fandili. Na projektu krutě makali: Bartošová Lenka, Baslová Kamila, Bernátková Tereza, Bureš Matěj, Černochová Nina, Divilová Sabina, Ficencová Lenka, Holíková Michaela, Horňáková Petra, Kořenková Iveta, Kovaříková Monika, Křístková Denisa, Křiţková Veronika, Kučeříková Milena, Londýnová Lenka, Lukešová Nikol, Manová Kateřina, Matějová Martina, Matyáštíková Kateřina, Müllerová Lenka, Pešková Markéta, Pyskatá Lucie, Vlková Martina, Vojtková Karla, Zábojníková Michaela. 41

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. Pravěké umění rozdělení na Paleolit, Mezolit a Neolit; malířství, sochařství, keramika, megalitické

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota Věra VOŇKOVÁ 2013 Titulní strana: Zámek Červená Lhota Zadní strana: Detail z tzv. zpívající fontány, která se nachází před letohrádkem Belveder Strana 2 z 20 Obsah OBSAH 3 SOCHAŘSTVÍ 5 Obrázek 1: Socha

Více

JAK PŮJČOVÁNÍ POLAROIDŮ FUNGUJE?

JAK PŮJČOVÁNÍ POLAROIDŮ FUNGUJE? Chcete si zapůjčit Polaroid, anebo jím nechat nafotit Vaši akci? Podívejte se na náš přehled a vyberte si ten pravý typ. Pak už si ho stačí jenom rezervovat. Polaroid je geniálním společníkem: kdekoliv

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory Celé jméno uchazeče: Test kulturně historických znalostí pro učební umělecké obory 1. Do kterého uměleckého oboru patří stavba chrám sv. Barbory v Kutné Hoře? a) užité umění b) architektura c) malířství

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Tvorba počítačové hry. GameJN

Tvorba počítačové hry. GameJN Závěrečná práce studentského projektu Tvorba počítačové hry GameJN Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2014 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod..... 3 3. Jednotlivé programy..

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod KOMPOZICE 1 Úvod KOMPOZICE - ZÁKLADY fotografování: aktivní kreativní vyjadřovací činnost nejjednodušší tvůrčí postup každý může rozvíjet své vidění, kreativitu, vnímání i interakci s okolím automatika

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

...předmět se nepovažuje za předmět o sobě, ale spíš za znak nějaké ideje, jehož prostřednictvím může být vyjádřena.

...předmět se nepovažuje za předmět o sobě, ale spíš za znak nějaké ideje, jehož prostřednictvím může být vyjádřena. SYMBOLISMUS Symbolismus společný názor generace umělců na konci 19. stol. reakce na naturalismus v literatuře a impresionismus v malířství symbolismus X realismus Předstvitelé: Gustav Moreau Odilon Redon

Více

Solomon Sol LeWitt (9. 9. 1928 8. 8. 2007)

Solomon Sol LeWitt (9. 9. 1928 8. 8. 2007) Solomon Sol LeWitt (9. 9. 1928 8. 8. 2007) Solomon Sol LeWitt byl americký umělec, který je spojený s mnoha um. hnutími, hlavně konceptuálním uměním a minimalismem. Bývá považován za jednoho z nejvlivnějších

Více

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA Dětský domováček ÚNOR 2015 Autor : Barbora S. Co je nového? Tak si to představte Ze začátku jsem si myslela, ţe tato rubrika nebude pravidelná, vţdyť, co nového by se pořád mohlo

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima A 2 hodiny týdně Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Jmenovka linie, bod, plocha, písmo Portrét kresba, šrafování, kánon lidské hlavy Keramika modelování základních tvarů, lepení, glazování; plastika

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE _17_CJL_3

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE _17_CJL_3 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE _17_CJL_3 Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

Prázdniny jsou za dveřmi a my tu pro vás máme opět spoustu zábavy.

Prázdniny jsou za dveřmi a my tu pro vás máme opět spoustu zábavy. Prázdniny jsou za dveřmi a my tu pro vás máme opět spoustu zábavy. Co se to tu skrývá? dodos 2 -V@M- zdroj: http://img.geocaching.com KVÍZ (Na téma vesmír) 1. Která planeta byla vyřazena ze sluneční soustavy

Více

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart 5.KLASICISMUS KLASICISMUS 2. polovina 17.století -18.století KLASICISMUS z lat. = vynikající,vzorný Klasicistní hudba Zámek Kynžvart Stavovské divadlo Krátký živůtek s nařasenými rukávy a splývavá empírová

Více

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi Básnička o mandarince Básnička o mrkvi U nás doma na zahradě, vedle sebe v jedné řadě, mrkvička si v zemi leží, šťavnatá a krásně svěží. Oranžová se zelenými vlasy, kandidátka na královnu krásy, křupavá

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost)

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2327 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_vtv_2_01

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

2. Stanovená témata jsou platná pro jarní i podzimní zkušební období.

2. Stanovená témata jsou platná pro jarní i podzimní zkušební období. Gymnázium Joachima Barranda, Talichova 824, 2,26601 tel., +420 (311) 623435, +420 (311) 621232, fax: +420 (311) 623435 lidinsky@gymberoun.cz, IČ: 47558407, č.ú. 775 711 0297 / 0100 u KB Pokyn ředitele

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1)

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Po uplynutí baroka se vývoj opět vrátil k pluralitě. Evangelické (protestantské) náboženství se opět stalo výrazem politického přesvědčení.

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

23.09. 28.09.2010 Nové Město na Moravě

23.09. 28.09.2010 Nové Město na Moravě Vášeň pro Život Intensive one life / many lifes, one love / many loves... 23.09. 28.09.2010 Nové Město na Moravě s Deva Ambu Vášeň pro život Intensive Program Seminář Vášeň pro život je cesta, která vás

Více

Boro s. pictures. Presenta

Boro s. pictures. Presenta Boro s pictures Presenta minimundus Minimundus je zábavní park miniatur v Rakousku. Nachází se na západním okraji města Klagenfurt v blízkosti jezera Wörther. Park Minimundus na ploše 2,6 hektaru prezentuje

Více

postmoderna Technické vynálezy vedou ke zničení světa / místo společenského pokroku nastal totalitní socialismus

postmoderna Technické vynálezy vedou ke zničení světa / místo společenského pokroku nastal totalitní socialismus postmoderna přeneseno z filozofie Jean-Francois Lyotard konstatoval, že představy o světě jsou JINÉ, než na počátku 20. stol. a v době mezi válkami Konec 20. století Období: - ztracení identity ve světě

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Lidský motýl: naznačuje největší kruh v obilí všech dob, že lidstvo právě prochází prudkou evolucí?!

Lidský motýl: naznačuje největší kruh v obilí všech dob, že lidstvo právě prochází prudkou evolucí?! Lidský motýl: naznačuje největší kruh v obilí všech dob, že lidstvo právě prochází prudkou evolucí?! 8. srpna 2009 se objevil obří kruh v obilí s lidským motýlem (530 metrů x 450 metrů) v jiţním Holandsku,

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125. Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.

Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125. Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125 Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3465 Autor: Jana Schlemmerová Tematický okruh: Název: VY_12_INOVACE_08_ČJ3_VĚTY

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 19. Abstraktní umění a akční malba. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 19. Abstraktní umění a akční malba. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 19. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Abstraktní umění a akční a akční malba malba Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII

RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII 1 NÁZEV RENESANCE - znovuzrození antického umění v západní Evropě 15. a 16. století. Změny ve společnosti. Rozvoj obchodu, měst a řemesel. Zájem vzdělané elity o antickou kulturu,

Více

Výměnný fond z knihovny v Jihlavě. Mládež beletrie. Adams,Georgie Berger,Margot. Tři malé čarodějky Naděje v hedvábné hřívě.

Výměnný fond z knihovny v Jihlavě. Mládež beletrie. Adams,Georgie Berger,Margot. Tři malé čarodějky Naděje v hedvábné hřívě. Výměnný fond z knihovny v Jihlavě Mládež beletrie Abedi,Isabel Adams,Georgie Berger,Margot Berger,Margot Blacker,Terence Blyton,Enid Březina,Thomas Březinová,Ivona Dickens,Charles Grimm,Jacob Ludwig GrufíkovKopecká

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

ZÁŽITKY PRO FIRMY ALLEGRIA - FIRMA NA ZÁŽITKY. užijte si. ...a jak vypadá Vaše schůzka s VIP klientem?

ZÁŽITKY PRO FIRMY ALLEGRIA - FIRMA NA ZÁŽITKY. užijte si. ...a jak vypadá Vaše schůzka s VIP klientem? ZÁŽITKY PRO FIRMY užijte si vztahy se svými klienty, je to pro Vás jediná spolehlivá investice, která se Vám stonásobně vrátí...a jak vypadá Vaše schůzka s VIP klientem? ALLEGRIA - FIRMA NA ZÁŽITKY vznikla

Více

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

John Kerr: Nebezpečná metoda

John Kerr: Nebezpečná metoda 1 2 John Kerr: Nebezpečná metoda John Kerr Nebezpečná metoda Příběh Junga, Freuda a Sabiny Spielreinové PROSTOR 3 4 John Kerr: Zdeněk Nebezpečná Štěpánekmetoda JOHN KERR NEBEZPEČNÁ METODA PŘÍBĚH JUNGA,

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Baroko 2 3 vyučovací hodiny 6. 9. třída Vzdělávací

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová ŽIVOTOPIS Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Příloha č. 24 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 24 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Příloha č. VÝTVARNÁ VÝCHOVA Zná a dodržuje zásady bezpečného chování, hygieny v ách VV. Vybírá, vytváří, pojmenovává škálu vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů, uplatňuje je pro vyjádření vlastních

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

VY_32_INOVACE_17_ OPERA RUSALKA_38

VY_32_INOVACE_17_ OPERA RUSALKA_38 VY_32_INOVACE_17_ OPERA RUSALKA_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015 Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová Měsíčník jedné třídy březen 2015 MINI REPORTÉR Mini úvod Pokud již čtete úvod, znamená to, že držíte

Více

FRANTIŠEK KUPKA (23. 9. 1871 Opočno 24. 6. 1957 Puteaux, Francie)

FRANTIŠEK KUPKA (23. 9. 1871 Opočno 24. 6. 1957 Puteaux, Francie) FRANTIŠEK KUPKA (23. 9. 1871 Opočno 24. 6. 1957 Puteaux, Francie) František Kupka se narodil 23. září 1871 v Opočně ve východních Čechách, jako nejstarší z pěti dětí notářského úředníka Václava Kupky a

Více

Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí

Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí Autor: RNDr. Lenka Simonianová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie, výtvarná výchova Ročník: 3. (1.

Více

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků?

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Ovládni svou konkurenci Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Jak získat zákazníky tvé konkurence i když je už zavedená a ty teprve začínáš? 2 Udělej svou konkurenci nezajímavou Když začínáš

Více

Postup, jak nakreslit koně pro hru Howrse v grafických programech

Postup, jak nakreslit koně pro hru Howrse v grafických programech Postup, jak nakreslit koně pro hru Howrse v grafických programech Programy, vhodné pro kreslení obrázků jsou Photoshop nebo Gimp. Nebudu zde popisovat, jak přesně nástroje těchto programů fungují. To lze

Více

Pracovní listy k výstavě Afrika umění a život a k tvůrčím prázdninovým dílnám. srpen-září 2006

Pracovní listy k výstavě Afrika umění a život a k tvůrčím prázdninovým dílnám. srpen-září 2006 Pracovní listy k výstavě Afrika umění a život a k tvůrčím prázdninovým dílnám srpen-září 2006 Ahoj, jmenuji se Kirikou a jsem z konga. jak se jmenuješ ty?. Na tomto obrázku BAREVNĚ OBTÁHNI světadíl odkud

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA

PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Žák rozliší a pojmenuje prvky architektury, malířství a sochařství daných uměleckých epoch uplatní tyto prvky pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů a představ

Více

Brloh Zadání prvního kola

Brloh Zadání prvního kola Brloh Zadání prvního kola Odpovědi odešlete prostřednictvím našich webových stránek http://brloh.math.muni.cz Odpovězte na otázku: 1 Alfanumerická 17 953 178621 752 95 74269 7913 1739 82 17 953 713 17931

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

Mgr. Jarmila Havlíčková NAŠE VLAST kulturní památky, památná místa Učební pomůcky:

Mgr. Jarmila Havlíčková NAŠE VLAST kulturní památky, památná místa Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_09_Vla4E_5 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Prodej to Pavel Kohout Vydáno v listopadu 2014 jako 1.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz)

Prodej to Pavel Kohout Vydáno v listopadu 2014 jako 1.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) Prodej to Pavel Kohout Vydáno v listopadu 2014 jako 1.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) ISBN: epub: ISBN 978-80-88061-00-7, mobi: ISBN 978-80-88061-01-4, pdf: ISBN 978-80-88061-02-1

Více

ať nebojí ježek ani hada

ať nebojí ježek ani hada Soutěž: ze slov utvořte větu oznamovací, rozkazovací, přací a tázací se ať nebojí ježek ani hada Kontrola: Ať se ježek nebojí hada. věta přací Ježku, neboj se hada. věta rozkazovací Ježek se nebojí hada.

Více

3 Tomáš Petříček Tomáš Petříček (Beroun, Česká republika) Tomáš Petříček již od dětství inklinoval k výtvarné tvorbě. Na berounském gymnáziu ho ovlivnil výtvarník Jaroslav Goldmann, zejména svými názory

Více

Pastelky. Techniky kreslení

Pastelky. Techniky kreslení Pastelky Techniky kreslení Co je to pastelka? Pastelka neboli Pastelová tužka, je zvláštní druh psací potřeby respektive tužky, která umožňuje psát či kreslit barevně. Vyrábí se v celé barevné škále od

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více