Žákovské práce - 4. K

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žákovské práce - 4. K"

Transkript

1 Operační program vzdělání pro konkurenceschopnost 1.1. Globální grant: Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Zlínském kraji Projekt CZ.1.07/1.1.08/ Rozvoj klíčových kompetencí v odborném vzdělávání na SOŠ Luhačovice Žákovské práce - 4. K Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 1

2 KRUTÁ SBÍRKA Toho nejlepšího z umění StarzZz of Kej Es Kudrna Stočená 2

3 Kniha je věnována Vám všem, uchovávejte ji jako vlastní oční bulvy, zacházejte s ní jako s nejcitlivější rozbuškou, nevystavujte ji přímému svitu slunce, přírodním ţivlům jakoţ i biologickým faktorům, a vyvarujte se neopatrné manipulace! Pakliţe neochráníte tuto cennou publikaci, nechť ó Velký Don Carlos sešle na Tebe hněv boha Černobiluse! 3

4 Kej Es Production pro vás zase připravilo Něco s velkým N. Zahoďte všechny nudné staré učebnice, obsahující sice pěkně seřazené umělce i díla, zašouplé do příslušných období apod., a uvítejte Krutou Sbírku toho nejlepšího z umění. Moţná naše díla nejsou systematicky seřazena, nemají ISBN ani pevnou vazbu, ba i předsádka chybí, nicméně originál, jaký drţíte v rukou, jistě jiţ nikdy více nepotkáte. Tato exkluzivní kniha vznikla pro pobavení, ale pokud chcete zasponzorovat masovou výrobu, bránit se nebudeme a tučnému honoráři uţ vůbec ne! Příjemnou zábavu, Vaše ELITA of Kej Es Přání od maturantů K 4

5 Dívka s perlou Jan Vermeer van Delft O autorovi: Jan Vermeer, narozený v roce 1632 v Holandsku, pracoval nejdřív jako hostinský, ale po svatbě s bohatou Catherinou Bolnes (drb: měl nepřejícnou tchýni), o sobě tvrdil, ţe je výrobcem hedvábí. Jan zpočátku vyuţíval náboţenské motivy, ale časem přešel na tématiku obyčejného ţivota společnosti (viz. Mlékařka, Hodina hudby, Spící ţena, atd.). Jednu dobu byl poměrně šťastný, vţdyť uţivil manţelku, tchýni i čtrnáct (!) dětí, ačkoliv namaloval průměrně dvě plátna do roka (pracoval velmi pečlivě, ale také velmi pomalu). Vermeer maloval spíše pro své mecenáše,,na zakázku neţ pro širokou veřejnost a miloval harmonické domácí výjevy, pouţíval jasné barvičky, a při práci vyuţíval tzv. cameru obscuru (čili předchůdce fotoaparátu, který malířům pomáhal malovat). Bohuţel se časem i s rodinou dostal do finančních problémů a taky všechno ovlivnila válka, takţe s rozhazováním byl utrum, Jan se z toho zbláznil a radši zemřel. O díle: Stejně jako Mona Lisa, i Dívka s perlou patří k magickým tajemným obrazům, protoţe není úplně jasné, kdo stál Vermeerovi modelem. Existují tři moţnosti: nejstarší Vermeerova dcera Marie, dcera jeho mecenáše Magdalena van der Ruijven, nebo Griet, dívka která ve Vermeerově domě slouţila (tato moţnost se objevuje i ve filmu Dívka s perlou). O nás: Na tomto obraze jsme si vyzkoušeli, jak je někdy obtíţné stylizovat se do podoby, jakou stvořil umělec. I kdyţ v různých zdrojích stojí, ţe ona tajemná dívka byla velmi půvabná, my soudíme, ţe nebyla zcela normální (viz rady typu:,,tvař se víc postiţeně, ona má takový dementní výraz! ). 5

6 6 Model: Lenka Bartošová Fotograf: Karla Vojtková Text: Kamila Baslová

7 Cherubíni Rafael Santi O autorovi: Raf se narodil v roce 1483 v italském městě Urbi, v jedenácti letech uţ byl naprostým sirotkem, nicméně po otci jedno zdědil talent. Neţ si Rafael našel vlastní styl, bral si vzor z Michelangela a Leonarda (samozřejmě Da Vinci), a díky tomu, ţe Rafael uměl malovat takřka geniálně, získal pár exkluzivních zakázek (mimo jiné: výzdoba papeţského paláce ve Vatikánu, bazilika sv. Petra, ). Také zpracoval sérii deseti návrhů gobelínů (pro vzdělané: tapiserie, pro studenty SOŠ Luha: koberec, který se dává na zeď a je na něm nějaký obrázek). Rafael byl výtvarně velmi plodný, namaloval moře obrazů, ale pravděpodobně nejvíc se ujíţděl na ztvárňování Madon (jedna z nich, Madona del Granduca, je nejdraţším obrazem na světě). Co se týká jeho soukromého ţivota, byl Rafael starý mládenec, ale všehoschopní paparazzi mluví o zasnoubení s jistou Marií Bibbienou. Bohuţel zemřel poměrně mladý (v 37 letech), ale i tak si stihl ledasco uţít kolují spekulace, ţe za jeho smrt můţe vášnivá noc s nějakou rajcovní buchtou, která ho nakazila, ale uţ nevyléčila, a svět tak přišel o excelentního malíře. O díle: Na obraze jsou zachycení dva zadumaní cherubíni. To jsou takoví baculatí andílci, kteří dělají sluţebníky Bohu, podle středověké scholastiky jsou cherubíni společně s tzv. serafy na nejvyšším levelu v andělské hierarchii. I ve filmech a literatuře se tyto postavičky sem tam objevují, většinou ale jako dospělé osoby s bezpohlavní postavou a labutími křídly, které září jako by strkaly mokré prsty do zásuvky. O nás: Jak jsme si vůbec rozdělovali obrazy? Stačilo se podívat na net, zapátrat na wikipedii a sem tam něco vygooglit. Při pohledu na tyto sladké nevinné andílky bylo jasné. To jsou naše Kačky! Bohuţel ne vţdy to nebylo tak jednoduché, někdy byl problém s pozadím, někdy zase s popředím (viz. Dívka ve svitu měsíce). 7

8 Model: Kateřina Matyáštíková, Kateřina Manová Fotograf: Karla Vojtková Text: Kamila Baslová 8

9 Amadeo Modigliani Dívka po koupeli O autorovi: Amadeo si, stejně jako předchozí Rafael Santi, ţivota příliš neuţil. Jeho ţivot začal v roce 1884 a malíř zemřel o 36 let později, tedy na vrcholu svých sil. Škoda ho, protoţe jak si jistě všimnete, maloval zvláštní obrazy, zachycující takřka pouze postavy, portréty a tolik oblíbené akty (ţádné porno, ale slušné nahuláče a nahulajdy). Jeho styl se dá popsat jako mix kubismu, trescenta a quattrocenta, a trvalo dost dlouho, neţ si ho Amadeo vytvořil. Na dílech je vidět, jak rád maloval stylizovaně a subtilně. A co na jeho malbách upoutá na první pohled, jsou ostré linie vytvářející jasné obrysy a oddělující od sebe velké barevné plochy. Tento autor byl originál, a jeho díla vzbuzují kromě neotřelosti také určitou dávku melancholie a smutku, coţ taky můţe být důsledek jeho ţivota, který ţil ve stylu:,,sex-drogyalkohol-divočina-mejdany. A drb? To, ţe umřel, dohnalo jeho manţelku k sebevraţdě. Zřejmě nenašla uţ nikoho, s kým by se tak parádně pařilo. O díle: Na tomto obraze je zachycena malířova milovaná, jejíţ ţivot byl ukončen skokem z okna. A protoţe madam nebyla sobecká, nechtěla nechat své dítě napospas tomuto nudnému a bezútěšnému světu, skočila i s ním. Nebo, ţe by ji vzal s sebou? O nás: Myslíte, ţe je moţné olíznout si vlastní loket? My to zkoušeli, moţné to není, avšak paní na obrázku by to snad i svedla. Bohuţel, my nejsme artisté ani cvičené opice a do některých pozic se prostě dostat nejde, pokud si nehodláme lámat ruce :-). 9

10 10 Model: Nina Černochová Fotograf: Karla Vojtková Text: Kamila Baslová

11 Tři Grácie František Kupka O autorovi: Pokud hledáte jednoho ze zakladatelů abstraktního malířství, jehoţ jméno je pojmem u nás i ve světě, je Franta Kupka právě váš člověk! Narodil se v Opočně (Pivařov, čili Česko) v r a zemřel v r v Puteaux (Ţaboţroutov, čili Francie). A tak jako kaţdý člověk, i on miloval hudbu, coţ vedlo ke vzniku dalšího výtvarného směru ORFISMU (malířství propojující se např. s hudbou nebo poezii). A taky se slušně uţivil i jako grafik a ilustrátor. Fera ledasco zaţil, vyučil se sedlářem, maluje plakáty na vandru od Vídně aţ po Francii, vyučuje náboţenství a jednou si zkusí být profesionálním spiritistickým médiem (člověk, který spojuje svět ţivých a svět duchů, co v temnu pod postelí dělají bububu). Co se týká jeho tvorby, František Kupka prošel sloţitým vývojem od popisného realismu aţ k zmiňované abstrakci a rád ztvárňoval témata pohybu. O díle: Grácie, neboli Charitky, byly v řecké mytologii dcery Dia a jejich podoba se zachovala na mnoha sochách, reliéfech i malbách. Obvykle jsou zpodobovány tři jako roztodivné dívky Aglaia (Krásná), Eufrosyné (Dobromyslná) a Thaleia (Hojná). Lidé i Bohové měli charitky rádi, protoţe byly v pohodě milé, laskavé, bavící a zkrášlující ţivot všem okolo. Jejich symbolem je dobrodiní a v tomto duchu je trojice často znázorňována, bo dobrodiní je trojího druhu: dát, přijmout, vrátit. O nás: Na tomto obraze bylo problémem pozadí, nenašlo se dostatečně velké prostěradlo a taky se nikomu nechtělo paplat se s barvičkami a kreslit strom. Nezbývalo neţ vyrobit jablka z krepáku, rozvěsit je po vhodné zeleni a doufat, ţe si nikdo neuvědomí, ţe jablka na jehličnanech jsou opravdu hodně divné. Ale koneckonců jsme v Luhačovicích, tady se můţe stát vše. PS.: Aţ příště uvidíte okolo školy poletovat tři polonahé holky, nepokřikujte na ně z oken učeben, moţná dělají důleţitý výtvarný projekt! 11

12 Model: Kamila Baslová, Denisa Křístková, Milena Kučeříková Fotograf: Karla Vojtková Text: Kamila Baslová 12

13 Tamara de Lempicka Zelený turban O autorovi: Jmenuje se Tamara. Takţe skoro jako Tamara Blaţková, ale váţně jen skoro. Tato polská rodačka se narodila roku 1898 ve Varšavě. V pouhých osmnácti letech se vdala za právníka Lempického, s nímţ zaţila mnohé. Své výtvarné nadání uplatnila při studiu umění v Paříţi (kde taky jinde, ţe), a díky neuvěřitelnému talentu brzy začala vystavovat. Stala se módní malířkou a ţádný pracháč si nemohl nechat ujít koupi jejího díla. Stejně jako jistý baron Kuffner, který poţádal o portrét své milenky. Portrét vznikl, zato vztah barona a jeho drahé zanikl. Nahradila ji právě Tamara. A ostatně dary a pozornost nepřijímala pouze od něj. Je známo, ţe se přátelila nejen s Picassem ale také holdovala lesbickým vztahům, coţ jí zákonný manţel jiţ netoleroval a zaţádal o rozvod. Tamara tedy měla cestu volnou do oficiální náruče zmiňovaného barona, se kterým se přestěhovala do New Yorku a tam se rozhodla zavrhnout malbu štětcem a vyuţívat spíše malířský nůţ, dodávající jejím obrazům jakousi hrubost a neokázalost, coţ kritika nepřijala a ona se rozhodla stáhnout se do ústraní, částečně i díky smrti svého manţela. 19. března 1980 Tamara ulehla do svého loţe a více se jiţ neprobudila. Její popel dodnes poletuje někde v hrdle sopky Popokatepetl. O díle: V tomto obraze je patrná Tamařina obliba ve zjednodušených geometrických formách kubismu. Také zde můţeme vypozorovat jedinečný hladký a idealizovaný styl. A protoţe měla slabost pro lesbičky, tak tento i další obraz vyvolal vlnu kontroverze a nevole. O nás: Jak jsme jiţ uváděli, někdy je stylizace do různých pozic aţ anatomicky nemoţná, nicméně i něco takového jako postoj dvou dívek na tomto obraze se můţe ukázat jako nelehký úkol. Vykoumat, jestli se fotit ve stoje, v sedě, v kleče, jak dát ruce, jak dát oči. Někdy dost velký problém. 13

14 Model: Michaela Holíková, Monika Kovaříková Fotograf: Karla Vojtková Text: Kamila Baslová 14

15 Bartolomé Esteban Murillo Dvě ţeny v okně O autorovi: Roku 1618 se rodnou zemí tohoto malíře stalo Španělsko, ve kterém byl také hlavním představitelem barokní malby. Pokud mohl malovat náboţenské výjevy, byl ve svém ţivlu, dá se říct, ţe takřka v rauši, a maloval jako zběsilý. Ovšem nevyhýbal se i dalším motivům, jako je například ţivé portréty květinářek, ţebráků, bezďáků, dětiček, a rajcovních koček. Murillo studoval u mnoha borců tehdejší doby, např. u Juana del Castillo. Pak uţ se věnoval vlastní tvorbě a po namalování třinácti pláten pro klášter St. Francisco el Grande se pustil do obrazů, která mu přinesla největší fame: Madona s dítětem a Neposkvrněné početí. Za svůj ţivot stvořil mnoho obrazů a 3. dubna 1682 pokojně zesnul. O díle: I kdyţ byl Bartolomé zapálený do náboţenství, namaloval mnoho obyčejných výjevů. Jeden z nich je zachycen na tomto obraze. Z poťouchlého výrazu dívky vlevo můţeme soudit, ţe pod oknem se producírují sliční chlapci. A zasněný výraz dívky vpravo je typický pro třináctileté puberťačky slintající před plakátem Billa z Tokio Hotel. Tedy o námětu flirtu není pochyb. O nás: Důleţitý pro naše focení byl také výběr místa. Bylo třeba vybírat tak, aby bylo vyhovující světlo, pozadí apod. Pokud nebylo moţné (nebo se nám nechtělo) najít plac někde v realitě, poslouţilo prostěradlo a barevné kusy látek, které ovšem musel někdo drţet a i to byla namáhavá práce, ono, zkuste si drţet kus látky tak, aby z vás zároveň nebyl ani kousek a taky se nesmíte řehtat (u nás někdy opravdu problém), protoţe chechtající pozadí sice na fotce slyšet není, ale zato třeba zvlněná zeď vypadá řekněme opravdu hodně pitomě :-). 15

16 Model: Lenka Londýnová, Petra Horňáková Fotograf: Karla Vojtková Text: Kamila Baslová 16

17 Andy Warhol Marylin Monroe O autorovi: U tohoto amerického malíře, grafika a filmového tvůrce není zcela jasné datum jeho narození, nicméně většinou je uváděno jako 6. srpna Andy byl vţdy tak trochu zvláštní, vţdyť uţ jako osmileté dítě se dokázal nervově zhroutit. I on se věnoval studiu umění (ovšem výjimečně to nebyla Paříţ, ale Pittsburgh). Andy je proslaven malbami polévek Campbell s, Coca Colou a portréty slavných osobností jako je například slavná prsatice (nemyslete hned na Halinu Pawlovskou, chlípníci!) Marylin Monroe nebo Elizabeth Taylor. Také zaloţil vlastní studio,,the Factory a začal makat, zahájil masovou výrobu svých děl a různými způsoby zobrazoval třeba dolarovky, obrázky z novinových cárů, a další všední věci, v jeho obrazech rozpoznatelných na první kuk. O díle: Andy miloval všední věci, avšak Marylin nebyla ani všední a zřejmě ani věc. Nejslavnější blondýnka světa se stala sexysymbolem s rudými rty a platinovou hřívou, která jí na hlavě solidně vlála, kdyţ se nechala zespodu ofukovat průvanem (i ta rošťanda!). O nás: Dokonalé místo, dokonalý outfit i make-up není vše, a i sebelepší fotograf musí někdy vzít zavděk počítačovou technikou. Zabarvit, vyretušovat, ořezat, ztmavit, zesvětlit, vykreslit, zakrýt intimní zóny (a pokoušet se jednu modelku přemluvit, aby intimní zóny zůstaly nezahaleny, viz obraz. Dívka ve svitu měsíce). Jestli se o něčem říká, ţe je prácí pro vraha, tak my jsme se stali vraţdícím komandem proti které je Kill Bill princeznou Jasněnkou. 17

18 Model: Tereza Bernátková Fotograf: Karla Vojtková Text: Kamila Baslová Grafická úprava: paní učitelka Katka Mikešová 18

19 Antonello da Messina Zvěstování Panny Marie O autorovi: Někteří umělci jsou známí aţ po smrti (moţná protoţe,,o mrtvých jedině v dobrém ), ale tento autor je výjimkou, uznávaným umělcem byl jiţ zaţiva. Stejně jako Bartolomé Esteban Murillo si i Antonello frčel na náboţenských motivech, nejslavnějšími obrazy jsou Ukřiţování, Svatý Jeroným ve své pracovně, Svatý Šebestián a samozřejmě Zvěstování Panny Marie. O umělci nejsou pořádně známy ţádná data (působil někdy okolo roku 1460 aţ?), natoţ nějaké pikantnosti, coţ nám sice rve srdce, nicméně všichni máme rádi tajemno, a kdo chce vědět víc, nechť spustí net a začne googlit. O díle: O Panně Marii jistě slyšel kaţdý z nás, nicméně nabízí se otázka, zda vůbec existovala, a pokud ano, byla opravdu matkou Jeţíše? Zde ale odpověď nenajdeme. Matkou se podle dostupných zdrojů stala velmi mladá. To je asi důvod, proč je znázorňovaná jako kočka v rozpuku, a ne vetchá stařenka s protézou. Kdyby se Mariin příběh dal převést na dnešní dobu, bylo by to asi nějak takto: Mařku zbúchnul někde za diskotékou místní buran známý jako Duch Svatý a k dítěti se samozřejmě nehodlal hlásit, takţe milá Maruna udělala oslíka z nebohého Jozéfka a ten si ji vzal a malé mimi přijal za své a to mimi má uţ zase svůj příběh. Ne, toto skutečně není rouhání, to je hypotéza, jak to mohlo také být. O nás: Na obraze je zachycena sama naše fotografka Kajka. Po celou dobu zachovala profesionální přístup a při všech šlamastykách na nás zářil její úsměv. Kdyţ uţ mluvíme o talentech, někdy je umění pracovat na společných projektech, avšak Kajka se tohoto úkolu zhostila opravdu výborně! 19

20 20 Model: Karla Vojtková Fotograf:taktéţ Text: Kamila Baslová

21 Francisco Goya Senora Sabasa Garcia O autorovi: A na řadu přichází další ţhavý jiţanský typ! Španělský malíř Francisco Goya si vyzkoušel závratnou kariéru královského dvorního portrétisty, jakoţ i kronikáře historie. Umíte si představit vytvořit sadu 20 rytin? Franta vytvořil sadu čtyřikrát větší, která znázorňovala vše co, povaţoval za slabosti, a co společnost přijala jako úplně normální. Nevěnoval se pouze jedinému stylu, brouzdal od portrétování královské rodiny, přes kreslené postavičky aţ po malbu válkou zmasakrovaných těl. Posléze ohluchl (dnešní vědci se domnívají, ţe to bylo kvůli tehdejší přísadě do barev olovu) a začal se věnovat výjevům vzteku, šílenství a fantazie. Těmto malbám se říká Pinturas Negras (logicky Černé malby) a byly předchůdci stylu, tzv. expresionismus. Sám Francisco po Napoleonově uchvácení moci odešel do dobrovolného exilu v Boreaux kde také slepý a hluchý zemřel. O díle: Co napsat o díle, o němţ se toho příliš neví? Snad je zjevné, ţe se jednalo o ţenu s velmi váţným, aţ zachmuřeným pohledem. Co tento pohled skrývá? Ukradla na trţnici banán, či snad zakopala svého manţela na zahradě své milenky? O nás: Móda se neustále točí dokola, vrátily se zvonáče (které naštěstí zase odletěly), vrátily se legíny, vrací se balonové sukně. Kam módní návrháři zajdou příště? Budeme na sobě nosit huňaté deky a bujné kštice skrývat pod šátky? Jak moc by bylo fajn pobíhat po betonových lesích pouze s rouškou z kůţe? V zimě by nám asi pomrzly sedinky, ale pro krásu se musí přece trpět! 21

22 22 Model: Michaela Zábojníková Fotograf: Karla Vojtková Text: Kamila Baslová

23 Leonardo da Vinci Poslední večeře, Mona Lisa, La Scapigliata O autorovi: 15. dubna 1452 se zrodil velikán. Mistr nad mistry, celebrita, vynálezce, kutil, sochař, architekt, konstruktér, malíř, přírodovědec, hudebník a člověk mnoha schopností, tak důleţitý, ţe známe i hodinu jeho narození (22.30). Skandální bylo, ţe Leonardo pocházel z nemanţelského svazku a jeho matka si rok po porodu vzala pána, který Lea uznal za vlastního a zajistil mu pořádné vzdělání. O mládí toho sice není příliš známo, ale ví se, ţe Leonardo byl kus a taky silák (ohýbal ţelezné pruty, ačkoliv pro dnešní chlapce je problém ohnout třeba jen vlastní hřbet). Leonardo se během ţivota věnoval mnoţství studií a u většiny plánoval vydání spisů s poznatky. Nebyl cimprlich, troufal si rozpitvat vše: od ţabek, přes koně aţ po lidi, za coţ byl také zakázán, avšak ani to mu neupřelo výrazný vliv na tehdejší názory o lidské a zvířecí anatomii. (Pro vědymilovné knihovníky: malířovy rukopisy a kresby jsou uloţeny zdarma v digitálním archivu E- leo, googluj Vynálezy se dají rozdělit od čtyř skupin: stroje létací, pracovní, válečné a související s vodou. Zejména první skupina je zajímavá: da Vinci se inspiroval zvířaty a sestrojil několik zařízení s konstrukčním základem inspirovaným ptáky a netopýry. MONA LISA O díle: Proč Mona Lisa a její tajemný úsměv? Podívejme se na její výraz a určeme náladu. Štěstí, demence, potměšilost, nadřazenost, výsměch? Od kaţdého trochu? Je to malířova milenka, Leonardo sám, nebo jen bohatá zákaznice touţící po obrazu od velkého Lea? Zanechme spekulací, Lisa je úchvatná dalšími detaily: na obraze vás sleduje pohledem, do té doby neznámá šířka záběru (zobrazovaly se postavy nebo busty), rozostření pozadí, anatomická věrnost (mrkněte na tlapky Lízy), detaily v tkanině šatů, fantaskní krajina (nevyrovnaná, prostě není moţné, aby se za zády Mony Lisy horizonty spojily, ať měříte, jak chcete, věřte nám, zkoušeli jsme to!) 23

24 24 Model: Martina Matějová Fotograf: Karla Vojtková Text: Kamila Baslová Grafická úprava: Markéta Pešková

25 Leonardo da Vinci La Scapigliata O díle: Jak bychom vám to řekli? Pro jednou stačí hesla: labilita: neklid, vzrušivost, dotknutelnost, vydraţditelnost, zvýšená aktivita, střídání nálad, podléhání okolí, nepevnost ve vztazích, senzitivita, přecitlivělost, sugestibilita, vysoká vnímavost smyslová i intuitivní duševní hbitost, intuice, intelektualismus estetické potřeby, tolerance, taktnost, submisivita: mírnost, poslušnost, přizpůsobivost navenek, nepevnost, názorů, povolnost, zbabělost Toto vše ve svém obraze Leonardo da Vinci chtěl vyjádřit, sami posuďte, jak se mu to povedlo :-). O nás: Poslední focený obraz, kvalt, kvalt, kvalt, ţehlení vlasů, převlékání, focení, zabarvení, vloţení a napsání textu, k tomu řeči k maturitě jedním uchem tam a druhým ven. Ale k poslednímu ročníku stres snad i patří :-). 25

26 26 Model: Sabina Divilová Fotograf: Karla Vojtková Text: Kamila Baslová

27 Leonardo da Vinci Poslední večeře Páně O díle: Jedna z nejdůleţitějších chvil Jeţíšova ţivota Poslední večeře Páně, rozdělování chleba a vína (těla a krve), a takto si ji představoval da Vinci. Jako vţdy byl Leo revoluční a vyuţil nové techniky s temperou a olejem, bohuţel se tato metoda brzy ukázala nepříliš super, protoţe se obraz začal rozpadat a od půle 16. století bylo zaznamenáno mnoho pokusů o opravu. A nebudeme troškaři a podělíme se i o další fakta: v obraze vás jistě uchvátí tajemné rozměry, dynamika světla a tajemná atmosféra. Celkově malůvka působí monumentálně, a kdyţ si to tak vezmeme docela ujde ne? O nás: Nejhůře zpracovatelný obraz. Jak to udělat, aby se ve vhodné třídě sešlo najednou 13 učitelů? Těţko, ale co by Kej Es nezvládlo. A kdyţ na nás pan Kacálek zapomněl? Kačka dovleče z chodby,,cizího pobudu! Donesme svačiny a můţeme posledňovečeřovat! Pan Lekeš je jako Jeţíš úchvatný stejně jako Jidášek Váp. Mrs. Hnátkové připadly vytouţené vousy a slečna Klimková si zahrála na Maří Magdalenu. Komplet všichni učitelé byli úţasní a VELMI DĚKUJEME ZA ÚČAST! 27

28 28 Model: Jarmila Trnčáková, Petr Hrabal, Taťána Hnátková, Lubor Černobila, Karel Milička, Šárka Klimková, Zbyněk Lekeš, Jiří Váp, Matěj Bureš, Ladislav Zelený, Martin Dvořák, Mirka Vlaţná, identita cizího pobudy utajena Fotograf: Karla Vojtková Text: Kamila Baslová

29 James Abbott McNeill Whistler Whistlerova matka O autorovi: Znáte Oscara Wilda? Tak tenhle muţík narozený v r byl jeho best friend. Nechal se ovlivňovat japonským dřevořezem a některými impresionisty. Sám si však vytvořil vlastní štýlek, kombinující rafinovanou harmonii barev a jemnou elegantní malbu. A pokud chcete před někým zamachrovat, naučte se tuto větu: Whistler zastával názory lartpourlartismu a ve svém díle předjímal umění impresionismu, symbolismu a secese. Trošku jazykolam, ale věřte, ţe budete za hvězdy. O díle: Celý a konečný název úchvatného obrazu je,,aranţmá v šedé a černé: Portrét umělcovy matky, ale pokud řeknete prostě a jednoduše Whistlerova matka, jistě nic nezkazíte. Povšimněte si vypodloţení noţiček, jemné krajky a náznaku šedin. Ţádná kráska, a přesto v sobě má mateřskou vřelost smíchanou s odevzdaností osudu. Ach my poéti. O nás: Poznáte ten břečťan? Poznáte tu zeď? A kdopak nám otevřel dveře do zapovězeného, věčně zamčeného, koutku přírody ve škole? Odpověď: S tímto obrazem nám, spolu jako s dalšími Kej Es počiny, velmi pomohl pan Ladislav Zelený, kterého si dovolujeme nominovat na Nobelovku za mír (ušetřil naši třídu spoustu dohadů a makal na našem maturitním table stejně jako na tom svém před osmačtyřiceti lety). A další hádanka pro chytré a důvtipné: Je na obrázku zachyceno zvíře? My ho vidíme, spatříte v obrazu bobra i vy? 29

30 30 Model: Lucie Pyskatá Fotograf: Karla Vojtková Text: Kamila Baslová

31 Victoria Frances La Bella y la O autorovi: Nyní unikát: přinášíme dílo stále ještě ţijící malířky, narozené 25. října 1982 ve Španělsku. Pokud znáte dílo Louise Roya, tak právě jím se Viky inspirovala. Maluje atraktivním,,gothic- stylem, kterým zaplácala několik ilustrovaných knih, nebo také kalendáře. Zboţňuje romantickou gotiku, kterou vytváří autoři jako Goethe, Poe, Baudelaire nebo Bram Stoker. Kdo by to temno, ponuro a tajemno neobdivoval? Victoriiny obrázky si zamilovali mladí lidé, vyznávající jiţ zmiňovaný gothic štýlek. Korzety, dlouhé sukně, mystické výjevy, ladnost, jemnost, krásu, přízračnost a záhadnost to vše se v těchto obrazech najde. Vyznavači Emo-culture, spojte se! O díle: Její obrazy bohuţel příliš příběhu nepřejí. Nicméně můţeme se domnívat, ţe mladá sexy dlouhonoţka v marné touze čučí na hrad, kde její milovaný przní jinou (proto se schovává za stromem, aby ji nikdo nezahlédl, špíza jedna!) O nás: Ačkoliv tato autorka není příliš významná (ale nezoufejme, zatím je ţiva, její sláva teprve přijde!), jsou její kalendáře opravdu nádherné. Náhodou jsme na pár z nich narazili v jednom nejmenovaném obchodě (jehoţ jméno se rýmuje na oblíbené slovo Kalby), který je součástí velikého zlínského obchodního centra (jehoţ jméno je druh ovoce barvy cenného ţlutého lesklého kovu). Ale neděláme reklamu, takţe jména prostě neuvedeme; a ne, a ne, a ne! Jsme totiţ free a super a odmítáme komerci (dobře, ne tak úplně, ale jsme pro formu a zachování určité důstojnosti). 31

32 32 Model: Nikola Lukešová Fotograf: Karla Vojtková Text: Kamila Baslová

33 Camille Corot Ţena s perlami O autorovi: Camille (nádherné jméno!) působil ve Francii v polovině 19. století, propadal kouzlu krajinek a figurálnímu malířství. Současní fajnšmejkři zapálení do umění dělí Corotovu tvorbu do několika období, jeichţ hranice nejsou přesně dány, protoţe tento tvůrce měl ošklivý zlozvyk dokončit obraz, aţ se mu zachce, coţ taky mohlo být i několik let od chvíle, kdy jej začal malovat. Takţe zase můţete být za star pokud vám někdo bude vyčítat, ţe nestíháte termín a ţe jste líní mezuláni, nahoďte téma časových prodlev tohoto velikána a máte po starostech. Taky se nikam nehnal, a jak si ţil! Ale zpátky k jeho tvorbě, i kdyţ se dokázal nechat pohltit atmosférou přírody a krajiny, vyzkoušel si i pár postav, ovšem ty maloval většinou jen v ateliéru, a taky si je chtěl nechat. O díle a o nás: Tentokrát nic. 33

34 34 Model: Lenka Müllerová Fotograf: Karla Vojtková Text: Kamila Baslová

35 Diego Rodríguez de Silva y Velázquez Švadlena O autorovi: je to další Španěl (kolik jich tam sakra bylo?), narozen roku 1590, při svém studiu našel zalíbení v přírodě a přirozených barvách. Byl taktéţ dvorním královským portrétistou. Králových portrétů nakreslil více neţ čtyřicet. A podle italského zvyku A u něj je největší zajímavostí, ţe oproti tehdejším zvyklostem měl malou rodinu jednu manţelku a dvě dcery. V červnu roku 1660 byl vyslán do Barcelony, aby dohlíţel malbu dekorací pouţitých při příleţitosti svatby Marie Terezie Španělské a Ludvíka XIV. Velázquez zemřel 6. srpna 1660 v Madridu, byl pohřben v hrobce Fuensalidů v kostele San Juan Bautista. O osm dní po něm byla po jeho boku pohřbena i jeho manţelka. Místo Velázquezova posledního odpočinku však není známo. O díle a o nás: Tentokrát zase nic. 35

36 36 Model: Veronika Křiţková Fotograf: Karla Vojtková Text: Kamila Baslová

37 Dařbuján Hrdopandola Dívka ve svitu měsíce A přestoţe jsme googlili jako čarodějové, o tomto obraze příliš informací není (vlastně jen název a rozměry plátna), takţe Kej Es opět dostává prostor pro kreativitu a popustíme uzdu fantazii s vlastní hypotézou o vzniku díla i autorovi. nadrţený a pasačka cudná. O autorovi: Autor se narodil. Neznámo kde, neznámo kdy, nicméně narodil. Z tajemných klikyháků ukrytých v šutrech pozadí tohoto obrazu přední světoví vědci vyčetli jméno umělce: Dařbujána Hrdopandoly. Dařbuján byl chatrný stařec, který se ve svých jedenácti letech stal poustevníkem a ţivot mu o šedesát let později změnilo osudové setkání s mladou krásnou Wyet pasačkou koz a ovcí. Najednou se v něm probudilo výtvarné nadání a svou múzu znázorňoval v různých pózách, z nichţ nejslavnější je tato. Mezi dědečkem a sličnou pasačkou údajně nikdy nedošlo k fyzickému kontaktu. Avšak i tak můţete vidět, jak byl dědula O díle: Zde vychází Wyett z moře, kde si byla, mimo jiné, přeprat pltě, a zapomněla si ručník, proto se utírá do kašmírového šátku, který dostala k osmnáctinám od seschlého obdivovatele. Jde vidět, jak si dotek hedvábí uţívá a uţ se vidí na nějaké parádní pařbě, protoţe večírky a honorace byl její osud. Dívka starci zlomila srdce, kdyţ s nějakým princem z Luhastánu utekla vstříc divokému nevázanému ţivotu. O nás: I takto mohl někdy nějaký obraz vzniknout, nicméně pokud se najde někdo, kdo by chtěl šťourat, a našel skutečně pravdivé informace o tomto obraze, nechť si pospíší a zaworduje to na mejl budeme se těšit a,,samozřejmě chybné informace opravíme :-). 37

38 38 Model: Iveta Kořenková Fotograf: Karla Vojtková Text: Kamila Baslová Grafická úprava: Markéta Pešková

39 Neznámý umělec Nefertiti I kdyţ je tato kniha převáţně o malířích a jejich počinech, sochu krásné vládkyně jsme si nemohli nechat ujít. O díle: Nefertiti byla staroegyptská královna, jejíţ jméno je synonymem pro krásu (maturantům: synonyma = různá slova stejného významu). Byla manţelkou krále Achnatona a sama chvíli vládla, neboť jejich syn nebyl ještě zletilý. Panovnice měla nelehký ţivot, údajně byla vyměněna za zlato, několikrát provdána, zaţila smrt svých dvou dcer, měla zlou tchyni, která ji vyhnala z některého hnízdečka lásky, a protoţe egyptské vztahy i vláda jsou sloţité, doporučujeme zase jen googlit, googlit a googlit. O nás: Poslední dny ve škole před maturitou, hoří termíny, nedoporučujeme nechat vše na poslední chvíli, pokud nejste elita školy jako my, kteří vše zvládnou bez problémů, a klidně si chcete posedět dlouho do noci nad projekty. Ovšem tento obraz je ukázkou, jak jde vše krásně stihnout během jediného dne: vybrat námět, vytvořit příslušné doplňky, vytvořit okouzlující aţ neskutečnou podobu, pohrát si ve fotoshopu či kde, najít příslušné informace, splácat je dohromady do srozumitelné podoby a la,,pro blbečky (tedy tak, jak by učebnice vyhovovaly nám), domluvit se a hurá tisknout! 39

40 40 Model: Markéta Pešková Fotograf: Karla Vojtková Text: Kamila Baslová Grafická úprava: Markéta Pešková

41 Kej Es děkuje zejména učitelům, kteří se focení účastnili jako modelové, nebo pomohli vyhledat informace, či dovolili fotit v jejich hodinách. Velký dík patří zejména Mgr. Jarmile Trnčákové za podporu a ochotu pomáhat. Oceňujeme práci Kajky Vojtkové: za precizní pouţití foťáku, vytvoření báječných fotek a uplatněného výtvarného talentu. Uznání zaslouží i Leňa Bartošová za neustálé dodávání látek a pozadí. Dík také Kámě Baslové za zpracování textů, Lenny Mullerové a Makince Peškové za úpravu fotografií, všem asistentům za drţení prostěradel a jiných pomocných prací a všem, kteří nám v projektu fandili. Na projektu krutě makali: Bartošová Lenka, Baslová Kamila, Bernátková Tereza, Bureš Matěj, Černochová Nina, Divilová Sabina, Ficencová Lenka, Holíková Michaela, Horňáková Petra, Kořenková Iveta, Kovaříková Monika, Křístková Denisa, Křiţková Veronika, Kučeříková Milena, Londýnová Lenka, Lukešová Nikol, Manová Kateřina, Matějová Martina, Matyáštíková Kateřina, Müllerová Lenka, Pešková Markéta, Pyskatá Lucie, Vlková Martina, Vojtková Karla, Zábojníková Michaela. 41

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché geometrické tvary) Používána byla především krychle (lat.

Více

EXPRESIONISTICKÁ MALBA

EXPRESIONISTICKÁ MALBA Téma: Předmět: Třída: Časová dotace: Autor lekce: EXPRESIONISTICKÁ MALBA VV 9. ROČNÍK 2 VYUČOVACÍ HODINY MGR. TOMÁŠ OTISK Cíle: Jedním z nepsaných cílů bylo, aby si žáci uvědomili, že malba a výtvarné

Více

veškerou lásku, jemnější cit srdce svého věnoval jsem té vší malichernosti a podlosti prosté přírodě

veškerou lásku, jemnější cit srdce svého věnoval jsem té vší malichernosti a podlosti prosté přírodě PRACOVNÍ LISTY PRO DOSPĚLÉ A N T O N Í N C H I T T U S S I veškerou lásku, jemnější cit srdce svého věnoval jsem té vší malichernosti a podlosti prosté přírodě Antonín Chittussi se narodil roku 1847 v

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

MUO dětem, žákům a studentům

MUO dětem, žákům a studentům MUO dětem, žákům a studentům nabídka vzdělávacích programů Muzea umění Olomouc http://www.olmuart.cz/vzdelavani facebook: MUO dětem září říjen 2015 Arcidiecézní muzeum Kroměříž Tel: 778 714 935 / email:

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, jsem rád, že se po roce potkáváme v čase adventu na XI. ročníku benefiční akce pro SKP-CENTRUM, o.p.s. Dovolte mi, přivítat Vás zde v Rytířském sále pardubického zámku,

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

PDF publikace. Katalog forem a metod. INFRA, s.r.o. vydavatelství a nakladatelství Tyršova 241 675 22 Stařeč www.infracz.cz

PDF publikace. Katalog forem a metod. INFRA, s.r.o. vydavatelství a nakladatelství Tyršova 241 675 22 Stařeč www.infracz.cz Katalog forem a metod PDF publikace Upozornění pro uživatele této publikace: Elektronická verze publikace podléhá stejným pravidlům užívání jako tištěná. Všechna práva jsou vyhrazena. Žádná část nesmí

Více

JAK PŮJČOVÁNÍ POLAROIDŮ FUNGUJE?

JAK PŮJČOVÁNÍ POLAROIDŮ FUNGUJE? Chcete si zapůjčit Polaroid, anebo jím nechat nafotit Vaši akci? Podívejte se na náš přehled a vyberte si ten pravý typ. Pak už si ho stačí jenom rezervovat. Polaroid je geniálním společníkem: kdekoliv

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. Pravěké umění rozdělení na Paleolit, Mezolit a Neolit; malířství, sochařství, keramika, megalitické

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Literární moderna - úvod

Literární moderna - úvod Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literární

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory Celé jméno uchazeče: Test kulturně historických znalostí pro učební umělecké obory 1. Do kterého uměleckého oboru patří stavba chrám sv. Barbory v Kutné Hoře? a) užité umění b) architektura c) malířství

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, každoročně se v čase adventním setkáváme na benefičních akcích pro SKP-CENTRUM, o.p.s., v letošním roce se jedná již o jubilejní X. ročník. Vítám Vás na charitativní dražbě

Více

MILOŠ VATRT PHOTOGRAPHY

MILOŠ VATRT PHOTOGRAPHY INTIMNÍ FOTO MILOŠ VATRT PHOTOGRAPHY photography INTIMNÍ FOTOGRAFIE / TĚHOTENSKÉ FOTOGRAFIE ONA A ON INTIMNĚ / CENY A INFORMACE MILOŠ VATRT / fotograf O MNĚ Ahoj, jmenuji se Miloš. Profesionálně se focení

Více

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí,

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí, Kamila Krátká z 8.A píše poezii a v letošním roce získala za přednes básně Klec a klíč na regionální recitační soutěži Dětská scéna 2013 ocenění za autorský přínos. Ukázky z její tvorby zveřejňujeme v

Více

Figurální kresba a malba

Figurální kresba a malba Jindřich Žáček akad. malíř Figurální kresba a malba V publikaci jsou použity obrázky z webových stránek s podobnou tématikou. OBSAH FIGURA A PORTRÉT 5 Figurální kresba a malba 7 Figurální kresba - studie

Více

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám.

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám. Letní univerzita pro každého 2015 Již 4. ročník oblíbeného letního vzdělávání přednášek, komentovaných vycházek a prohlídek. Poznáte nová místa, dozvíte se plno zajímavých informací, zažijete pohodový

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová Na pondělí 21. prosince si paní učitelky pro děti I.

Více

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny vám připravily: Jak to všechno začalo? str.

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Ročník VII. Výtvarná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VII. Výtvarná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. IX Barevné cvičení Podzim Kolik barev má podzim Tempera, akvarel Detail obličeje oko, ucho, ústa Hlava z profilu Hlava en face Kresba tužkou Beseda o umění J. Mánes: Josefína Video Mistrovská díla z českých

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART LOUČENÍ PARTING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART LOUČENÍ PARTING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR SOCHŘSTVÍ 2 STUDIO SCULPTURE 2 LOUČENÍ PARTING BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS AUTOR

Více

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem Vánoční pohádka Byl jednou jeden vlk. Ţil v okolí Betléma. Pastýři věděli o tom, jak je nebezpečný pro jejich ovce. Jeden z nich musel být neustále na stráţi, neboť vlk byl hladový a lstivý. Byla noc.

Více

Dej 2 Moderní směry v umění - Impresionismus

Dej 2 Moderní směry v umění - Impresionismus Dej 2 Moderní směry v umění - Impresionismus Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Moderní směry v umění 19.-20. století Impresionismus

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

LEDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

LEDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 LEDEN Diptych vídeňský Pavlína Rejtharová Dřevěné destičky plátnem potažené, křídový podklad s vyrytou a černě vytaženou kresbou, tempera. Pravděpodobně cestovní oltářík. Levá strana představuje matku

Více

fotostudio HARRER ateliér kreativní a trikové fotografie Rámcový ceník fotografických služeb - figurální fotografie

fotostudio HARRER ateliér kreativní a trikové fotografie Rámcový ceník fotografických služeb - figurální fotografie Rámcový ceník fotografických služeb - figurální fotografie Jiráskova 4, 411 12 Čížkovice - www.harrer.eu - studio@harrer.eu - +420 774 427 737 PORTRÉT KLASICKÝ Portrét před černým nebo bílým pozadím dá

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz)

O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) ISBN: epub: ISBN 978-80-88061-03-8 mobi: ISBN 978-80-88061-04-5 pdf: ISBN 978-80-88061-05-2

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 42 Anotace Žák se seznámí s pojmem renesance, získá základní informace. Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT =Předmět /téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací

Více

Byl jednou jeden král. Čtení s porozuměním

Byl jednou jeden král. Čtení s porozuměním Byl jednou jeden král Čtení s porozuměním Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_359 24. 11. 2012 1 Anotace: Práce s textem v čítance 4. ročník Nová škola (text Byl jednou jeden král) čtení s porozuměním,

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

REDAKČNÍ RADA. Kristýna Štíbrová (6.A) Aleš Tománek (Anglie) Monika Veselá (6.B) -2-

REDAKČNÍ RADA. Kristýna Štíbrová (6.A) Aleš Tománek (Anglie) Monika Veselá (6.B) -2- REDAKČNÍ RADA Lucie Fiedlerová (9.B) str. 10 Marek First (9.A) str. 4 (obr.) Barbora Kopečková (5.A) str. 10 Vojtěch Košťál (2.A) str. 4 Sandra Levová (8.A) str. 6 Lenka Malichová (7.B) str. 7 Lucie Oličová

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost)

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2327 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_vtv_2_01

Více

Mark Rothko. "Color Field Painting"

Mark Rothko. Color Field Painting Mark Rothko "Color Field Painting" Jakou moc má umění? Můžete ho prožívat jako lásku nebo smutek? Může změnit váš život? Tyto zdánlivě nemožné otázky dává Simon Schama, autor cyklu Síla umění, úvodem

Více

BAROKO. Vznik: Itálie Řím : 17.-18.stol. 18.stol. sloh směšný, přemrštěný konec 19.stol. rehabilitace --- významné slohové období CHARAKTERISTIKA:

BAROKO. Vznik: Itálie Řím : 17.-18.stol. 18.stol. sloh směšný, přemrštěný konec 19.stol. rehabilitace --- významné slohové období CHARAKTERISTIKA: BAROKO Výklad původu: 1. řec báros = tíha, hojnost (přemíra dekoru) 2. lat. verruca = bradavice 3. port. barroco = označení zlatníků pro velké, nepravidelné perly Vznik: Itálie Řím : 17.-18.stol. 18.stol.

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZŠ Břežany zpracovala v r{mci projektu DUMY: 9. ročník, výtvarn{ výchova Tematický blok: Výtvarné umění autor: Mgr. Alžběta Sousedíkov{ sousedikova.obl@seznam.cz leden 2012 Název projektu: Inovace a zkvalitnění

Více

OBEC PLANDRY KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO

OBEC PLANDRY KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO OBEC PLANDRY KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO Prezentaci zpracoval : Miroslav LUKÁŠ, starosta obce Plandry leden 2010 rozšířená verze z roku 2008 Krátce o kapli sv.jana Nepomuckého v Plandrech Kolem roku 1735

Více

TÝDENNÍ LETNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DĚTI V NÁRODNÍ GALERII V PRAZE 2016

TÝDENNÍ LETNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DĚTI V NÁRODNÍ GALERII V PRAZE 2016 TÝDENNÍ LETNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DĚTI V NÁRODNÍ GALERII V PRAZE 2016 Zveme všechny, kteří mají chuť tvořit, inspirovat se výtvarným uměním a vyzkoušet si různé techniky, jichž používali staří mistři a

Více

Co je u nás ve škole nového. Rozhovor s prvňáčky. Září-říjen 2014. Nový školní rok 2014/2015. Lucka Kolafová

Co je u nás ve škole nového. Rozhovor s prvňáčky. Září-říjen 2014. Nový školní rok 2014/2015. Lucka Kolafová Září-říjen 2014 Ahoj všichni,tady je vrabčák Lojza.Je A taky další nový rok,kterým vás budu provádět. Nový školní rok 2014/2015 Školu už všichni dobře známe a známe se i mezi sebou navzájem. Zase nám začnou

Více

Jiří Glet. Slovníček výtvarného umění a architektury

Jiří Glet. Slovníček výtvarného umění a architektury Jiří Glet Slovníček výtvarného umění a architektury Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-125-7 (epub) 978-80-7512-126-4 (mobipocket) 978-80-7512-127-1

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ

Více

Předmostské venuše. Kříž vs. Maška

Předmostské venuše. Kříž vs. Maška Předmostské venuše Stylizovaná geometrická rytina ženy na mamutím klu z doby 31 až 22 tisíc let před naším letopočtem nebyla jedinou vzácností, která se v Přerově postarala o rozruch. Kromě Předmostské

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

VELIKONOCE SVÁTKY JARA U CVRČKŮ

VELIKONOCE SVÁTKY JARA U CVRČKŮ VELIKONOCE SVÁTKY JARA U CVRČKŮ Velikonoce jsou nejdůležitějšími křesťanskými svátky a zároveň oslavou probouzející se jarní přírody a nového života. A tak jsme si vyzdobili celou třídu, abychom probudili

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Asi to takhle doopravdy vypadalo, šedý nevýrazný snímek, ve kterém je ale ukryta velmi pěkná fotografie.

Asi to takhle doopravdy vypadalo, šedý nevýrazný snímek, ve kterém je ale ukryta velmi pěkná fotografie. Dobrý den, dovolil jsem si vybrat malý vzorek vašich fotografií a ukázat vám na nich několik chyb, kterých se při fotografování a následné úpravě dopouštíte. Fotografie jsou doopravdy vybrané zcela náhodně,

Více

EXLIBRIS A DROBNÁ GRAFIKA

EXLIBRIS A DROBNÁ GRAFIKA HANA ČÁPOVÁ EXLIBRIS A DROBNÁ GRAFIKA 4 27. července až 5. září 2015 Galerie U Kellerů, Radnice, náměstí Karla Šternberka 68 a plzeňská sekce Spolku sběratelů a přátel exlibris 1 2 34 1. Exl F. MÁSLER.

Více

ABSTRAKTNÍ MALÍŘSTVÍ

ABSTRAKTNÍ MALÍŘSTVÍ ABSTRAKTNÍ MALÍŘSTVÍ Další názvy: nefigurativní umění nepředmětné umění Ke vzniku abstraktního umění došlo kolem roku 1910 nezávisle na sobě se rozvinulo v několika zemích (Francie, Rusko, Holandsko )

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků?

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Ovládni svou konkurenci Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Jak získat zákazníky tvé konkurence i když je už zavedená a ty teprve začínáš? 2 Udělej svou konkurenci nezajímavou Když začínáš

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Fashion Weekend: Čeští návrháři předvedli své vize!

Fashion Weekend: Čeští návrháři předvedli své vize! Fashion Weekend: Čeští návrháři předvedli své vize! Publikováno 25. 09. 2011 První zprávy z Prague Fashion Weekendu jsou tu! Prošvihly jste druhý ročník Prague Fashion Weekendu? Pojďte se na něj podívat

Více

10. číslo / 2015 prosinec 2015

10. číslo / 2015 prosinec 2015 10. číslo / 2015 prosinec 2015 2015 Rok se s rokem sešel a přípravy na Vánoce jsou v plném proudu. Školníček se vám pokusí zpříjemnit vánoční čas několika vzpomínkami, co jste před Vánocemi dělali ve škole,

Více

Terapeutické centrum vědomé ţití, Rumburk ZAHÁJILO. v pondělí 25. srpna 2014 PROJEKT SPIRITUÁLNÍHO PROBUZENÍ ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŢKU:

Terapeutické centrum vědomé ţití, Rumburk ZAHÁJILO. v pondělí 25. srpna 2014 PROJEKT SPIRITUÁLNÍHO PROBUZENÍ ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŢKU: Terapeutické centrum vědomé ţití, Rumburk ZAHÁJILO v pondělí 25. srpna 2014 PROJEKT SPIRITUÁLNÍHO PROBUZENÍ ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŢKU: Návrat hojnosti a prosperity do našich ţivotů. O co jde? Jde o unikátní

Více

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w.

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE _17_CJL_3

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE _17_CJL_3 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE _17_CJL_3 Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod KOMPOZICE 1 Úvod KOMPOZICE - ZÁKLADY fotografování: aktivní kreativní vyjadřovací činnost nejjednodušší tvůrčí postup každý může rozvíjet své vidění, kreativitu, vnímání i interakci s okolím automatika

Více

PŘÍLOHY Příloha č. 1: Přehled respondentů (textový dokument)

PŘÍLOHY Příloha č. 1: Přehled respondentů (textový dokument) SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1: Přehled respondentů (textový dokument) Příloha č. 2: Návod k rozhovoru (textový dokument) Příloha č. 3: Informovaný souhlas s rozhovorem (textový dokument) PŘÍLOHY Příloha č.

Více

Můj milý deníčku Jasně, že jsem nejlepší!

Můj milý deníčku Jasně, že jsem nejlepší! Můj milý deníčku Jasně, že jsem nejlepší! také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Jim Benton Jasně, že jsem nejlepší! e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část

Více

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš je jednou z nejvýznamnějších osobností generace Národního divadla. Byl předním malířem českých dějin a bezpochyby se podílel na utváření českého umění. Jeho tvorba byla ovlivněna,zvláště

Více

1. číslo čtvrtletníku

1. číslo čtvrtletníku 1. číslo čtvrtletníku ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 SLOVO NA ÚVOD VZPOMÍNÁME NA PRÁZDNINY Nejoblíbenější věc z celého školního roku skončila. Myslíme tím prázdniny. A my jsme se opět vrátili do svých školních

Více

MALÍŘSTVÍ PALEOLITU MALÍŘSTVÍ PALEO

MALÍŘSTVÍ PALEOLITU MALÍŘSTVÍ PALEO MALÍŘSTVÍ PALEOLITU VY_32_INOVACE_DVK1102 Autor: Vznik: Téma: Předmět: Anotace: Mgr. Jan Souček 09 / 2012 Pravěké umění DVK / 1. ročník Obrazová prezentace vývoje malířství v období paleolitu MALÍŘSTVÍ

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od

Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od Ekvádoru? K tomu, co vymyslíte, můžete namalovat i obrázek.

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota Věra VOŇKOVÁ 2013 Titulní strana: Zámek Červená Lhota Zadní strana: Detail z tzv. zpívající fontány, která se nachází před letohrádkem Belveder Strana 2 z 20 Obsah OBSAH 3 SOCHAŘSTVÍ 5 Obrázek 1: Socha

Více

OBSAH. - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku

OBSAH. - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku 1/2015 OBSAH - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku Čínská báseň beseda pro žáky 8. tříd Jako každý rok, tak i letos v knihovně proběhla beseda,

Více

Možné finanční dopady oddlužení v období 2008 2014 na státní rozpočet České republiky

Možné finanční dopady oddlužení v období 2008 2014 na státní rozpočet České republiky Možné finanční dopady oddlužení v období 2008 2014 na státní rozpočet České republiky Abstrakt: Stále se zhoršující ekonomická situace většiny českých rodin a seniorů, vede některé z nich do finančních

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Evropská středověká literatura (eposy)

Evropská středověká literatura (eposy) Evropská středověká literatura (eposy) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC9 Významná díla Beowulf Píseň o Rolandovi Píseň o Cidovi Píseň o Nibelunzích Beowulf 1. Ke které zemi patří, kdo je

Více

ZELENÉ LISTY Číslo 2., Říjen 2015

ZELENÉ LISTY Číslo 2., Říjen 2015 ZELENÉ LISTY Číslo 2., Říjen 2015 Pár slov na začátek. Právě vychází v tomto roce druhé číslo časopisu Zelené listy. Přichází podzim a začíná se ochlazovat. Na podzim se zvířata připravují k zimnímu spánku,

Více

Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak

Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak Většina novinářů má ráda plný stůl (Znáte tu o dr. Raabovi Jenkinsonovi?)

Více

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška Zůstatek ze šk.roku 2004/2005 0,- Příjmy: příspěvky žáků 4 440,- Sponzoři 2 800,- Zisky z akcí 1 388,- Obecní úřad + příspěvky na karneval 1 856,- 10 484,- výdaje: příspěvek na výlet (66 žáků) 1 650,-

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi Básnička o mandarince Básnička o mrkvi U nás doma na zahradě, vedle sebe v jedné řadě, mrkvička si v zemi leží, šťavnatá a krásně svěží. Oranžová se zelenými vlasy, kandidátka na královnu krásy, křupavá

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 55 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 12. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen SEDMÝ Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více