Žákovské práce - 4. K

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žákovské práce - 4. K"

Transkript

1 Operační program vzdělání pro konkurenceschopnost 1.1. Globální grant: Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Zlínském kraji Projekt CZ.1.07/1.1.08/ Rozvoj klíčových kompetencí v odborném vzdělávání na SOŠ Luhačovice Žákovské práce - 4. K Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 1

2 KRUTÁ SBÍRKA Toho nejlepšího z umění StarzZz of Kej Es Kudrna Stočená 2

3 Kniha je věnována Vám všem, uchovávejte ji jako vlastní oční bulvy, zacházejte s ní jako s nejcitlivější rozbuškou, nevystavujte ji přímému svitu slunce, přírodním ţivlům jakoţ i biologickým faktorům, a vyvarujte se neopatrné manipulace! Pakliţe neochráníte tuto cennou publikaci, nechť ó Velký Don Carlos sešle na Tebe hněv boha Černobiluse! 3

4 Kej Es Production pro vás zase připravilo Něco s velkým N. Zahoďte všechny nudné staré učebnice, obsahující sice pěkně seřazené umělce i díla, zašouplé do příslušných období apod., a uvítejte Krutou Sbírku toho nejlepšího z umění. Moţná naše díla nejsou systematicky seřazena, nemají ISBN ani pevnou vazbu, ba i předsádka chybí, nicméně originál, jaký drţíte v rukou, jistě jiţ nikdy více nepotkáte. Tato exkluzivní kniha vznikla pro pobavení, ale pokud chcete zasponzorovat masovou výrobu, bránit se nebudeme a tučnému honoráři uţ vůbec ne! Příjemnou zábavu, Vaše ELITA of Kej Es Přání od maturantů K 4

5 Dívka s perlou Jan Vermeer van Delft O autorovi: Jan Vermeer, narozený v roce 1632 v Holandsku, pracoval nejdřív jako hostinský, ale po svatbě s bohatou Catherinou Bolnes (drb: měl nepřejícnou tchýni), o sobě tvrdil, ţe je výrobcem hedvábí. Jan zpočátku vyuţíval náboţenské motivy, ale časem přešel na tématiku obyčejného ţivota společnosti (viz. Mlékařka, Hodina hudby, Spící ţena, atd.). Jednu dobu byl poměrně šťastný, vţdyť uţivil manţelku, tchýni i čtrnáct (!) dětí, ačkoliv namaloval průměrně dvě plátna do roka (pracoval velmi pečlivě, ale také velmi pomalu). Vermeer maloval spíše pro své mecenáše,,na zakázku neţ pro širokou veřejnost a miloval harmonické domácí výjevy, pouţíval jasné barvičky, a při práci vyuţíval tzv. cameru obscuru (čili předchůdce fotoaparátu, který malířům pomáhal malovat). Bohuţel se časem i s rodinou dostal do finančních problémů a taky všechno ovlivnila válka, takţe s rozhazováním byl utrum, Jan se z toho zbláznil a radši zemřel. O díle: Stejně jako Mona Lisa, i Dívka s perlou patří k magickým tajemným obrazům, protoţe není úplně jasné, kdo stál Vermeerovi modelem. Existují tři moţnosti: nejstarší Vermeerova dcera Marie, dcera jeho mecenáše Magdalena van der Ruijven, nebo Griet, dívka která ve Vermeerově domě slouţila (tato moţnost se objevuje i ve filmu Dívka s perlou). O nás: Na tomto obraze jsme si vyzkoušeli, jak je někdy obtíţné stylizovat se do podoby, jakou stvořil umělec. I kdyţ v různých zdrojích stojí, ţe ona tajemná dívka byla velmi půvabná, my soudíme, ţe nebyla zcela normální (viz rady typu:,,tvař se víc postiţeně, ona má takový dementní výraz! ). 5

6 6 Model: Lenka Bartošová Fotograf: Karla Vojtková Text: Kamila Baslová

7 Cherubíni Rafael Santi O autorovi: Raf se narodil v roce 1483 v italském městě Urbi, v jedenácti letech uţ byl naprostým sirotkem, nicméně po otci jedno zdědil talent. Neţ si Rafael našel vlastní styl, bral si vzor z Michelangela a Leonarda (samozřejmě Da Vinci), a díky tomu, ţe Rafael uměl malovat takřka geniálně, získal pár exkluzivních zakázek (mimo jiné: výzdoba papeţského paláce ve Vatikánu, bazilika sv. Petra, ). Také zpracoval sérii deseti návrhů gobelínů (pro vzdělané: tapiserie, pro studenty SOŠ Luha: koberec, který se dává na zeď a je na něm nějaký obrázek). Rafael byl výtvarně velmi plodný, namaloval moře obrazů, ale pravděpodobně nejvíc se ujíţděl na ztvárňování Madon (jedna z nich, Madona del Granduca, je nejdraţším obrazem na světě). Co se týká jeho soukromého ţivota, byl Rafael starý mládenec, ale všehoschopní paparazzi mluví o zasnoubení s jistou Marií Bibbienou. Bohuţel zemřel poměrně mladý (v 37 letech), ale i tak si stihl ledasco uţít kolují spekulace, ţe za jeho smrt můţe vášnivá noc s nějakou rajcovní buchtou, která ho nakazila, ale uţ nevyléčila, a svět tak přišel o excelentního malíře. O díle: Na obraze jsou zachycení dva zadumaní cherubíni. To jsou takoví baculatí andílci, kteří dělají sluţebníky Bohu, podle středověké scholastiky jsou cherubíni společně s tzv. serafy na nejvyšším levelu v andělské hierarchii. I ve filmech a literatuře se tyto postavičky sem tam objevují, většinou ale jako dospělé osoby s bezpohlavní postavou a labutími křídly, které září jako by strkaly mokré prsty do zásuvky. O nás: Jak jsme si vůbec rozdělovali obrazy? Stačilo se podívat na net, zapátrat na wikipedii a sem tam něco vygooglit. Při pohledu na tyto sladké nevinné andílky bylo jasné. To jsou naše Kačky! Bohuţel ne vţdy to nebylo tak jednoduché, někdy byl problém s pozadím, někdy zase s popředím (viz. Dívka ve svitu měsíce). 7

8 Model: Kateřina Matyáštíková, Kateřina Manová Fotograf: Karla Vojtková Text: Kamila Baslová 8

9 Amadeo Modigliani Dívka po koupeli O autorovi: Amadeo si, stejně jako předchozí Rafael Santi, ţivota příliš neuţil. Jeho ţivot začal v roce 1884 a malíř zemřel o 36 let později, tedy na vrcholu svých sil. Škoda ho, protoţe jak si jistě všimnete, maloval zvláštní obrazy, zachycující takřka pouze postavy, portréty a tolik oblíbené akty (ţádné porno, ale slušné nahuláče a nahulajdy). Jeho styl se dá popsat jako mix kubismu, trescenta a quattrocenta, a trvalo dost dlouho, neţ si ho Amadeo vytvořil. Na dílech je vidět, jak rád maloval stylizovaně a subtilně. A co na jeho malbách upoutá na první pohled, jsou ostré linie vytvářející jasné obrysy a oddělující od sebe velké barevné plochy. Tento autor byl originál, a jeho díla vzbuzují kromě neotřelosti také určitou dávku melancholie a smutku, coţ taky můţe být důsledek jeho ţivota, který ţil ve stylu:,,sex-drogyalkohol-divočina-mejdany. A drb? To, ţe umřel, dohnalo jeho manţelku k sebevraţdě. Zřejmě nenašla uţ nikoho, s kým by se tak parádně pařilo. O díle: Na tomto obraze je zachycena malířova milovaná, jejíţ ţivot byl ukončen skokem z okna. A protoţe madam nebyla sobecká, nechtěla nechat své dítě napospas tomuto nudnému a bezútěšnému světu, skočila i s ním. Nebo, ţe by ji vzal s sebou? O nás: Myslíte, ţe je moţné olíznout si vlastní loket? My to zkoušeli, moţné to není, avšak paní na obrázku by to snad i svedla. Bohuţel, my nejsme artisté ani cvičené opice a do některých pozic se prostě dostat nejde, pokud si nehodláme lámat ruce :-). 9

10 10 Model: Nina Černochová Fotograf: Karla Vojtková Text: Kamila Baslová

11 Tři Grácie František Kupka O autorovi: Pokud hledáte jednoho ze zakladatelů abstraktního malířství, jehoţ jméno je pojmem u nás i ve světě, je Franta Kupka právě váš člověk! Narodil se v Opočně (Pivařov, čili Česko) v r a zemřel v r v Puteaux (Ţaboţroutov, čili Francie). A tak jako kaţdý člověk, i on miloval hudbu, coţ vedlo ke vzniku dalšího výtvarného směru ORFISMU (malířství propojující se např. s hudbou nebo poezii). A taky se slušně uţivil i jako grafik a ilustrátor. Fera ledasco zaţil, vyučil se sedlářem, maluje plakáty na vandru od Vídně aţ po Francii, vyučuje náboţenství a jednou si zkusí být profesionálním spiritistickým médiem (člověk, který spojuje svět ţivých a svět duchů, co v temnu pod postelí dělají bububu). Co se týká jeho tvorby, František Kupka prošel sloţitým vývojem od popisného realismu aţ k zmiňované abstrakci a rád ztvárňoval témata pohybu. O díle: Grácie, neboli Charitky, byly v řecké mytologii dcery Dia a jejich podoba se zachovala na mnoha sochách, reliéfech i malbách. Obvykle jsou zpodobovány tři jako roztodivné dívky Aglaia (Krásná), Eufrosyné (Dobromyslná) a Thaleia (Hojná). Lidé i Bohové měli charitky rádi, protoţe byly v pohodě milé, laskavé, bavící a zkrášlující ţivot všem okolo. Jejich symbolem je dobrodiní a v tomto duchu je trojice často znázorňována, bo dobrodiní je trojího druhu: dát, přijmout, vrátit. O nás: Na tomto obraze bylo problémem pozadí, nenašlo se dostatečně velké prostěradlo a taky se nikomu nechtělo paplat se s barvičkami a kreslit strom. Nezbývalo neţ vyrobit jablka z krepáku, rozvěsit je po vhodné zeleni a doufat, ţe si nikdo neuvědomí, ţe jablka na jehličnanech jsou opravdu hodně divné. Ale koneckonců jsme v Luhačovicích, tady se můţe stát vše. PS.: Aţ příště uvidíte okolo školy poletovat tři polonahé holky, nepokřikujte na ně z oken učeben, moţná dělají důleţitý výtvarný projekt! 11

12 Model: Kamila Baslová, Denisa Křístková, Milena Kučeříková Fotograf: Karla Vojtková Text: Kamila Baslová 12

13 Tamara de Lempicka Zelený turban O autorovi: Jmenuje se Tamara. Takţe skoro jako Tamara Blaţková, ale váţně jen skoro. Tato polská rodačka se narodila roku 1898 ve Varšavě. V pouhých osmnácti letech se vdala za právníka Lempického, s nímţ zaţila mnohé. Své výtvarné nadání uplatnila při studiu umění v Paříţi (kde taky jinde, ţe), a díky neuvěřitelnému talentu brzy začala vystavovat. Stala se módní malířkou a ţádný pracháč si nemohl nechat ujít koupi jejího díla. Stejně jako jistý baron Kuffner, který poţádal o portrét své milenky. Portrét vznikl, zato vztah barona a jeho drahé zanikl. Nahradila ji právě Tamara. A ostatně dary a pozornost nepřijímala pouze od něj. Je známo, ţe se přátelila nejen s Picassem ale také holdovala lesbickým vztahům, coţ jí zákonný manţel jiţ netoleroval a zaţádal o rozvod. Tamara tedy měla cestu volnou do oficiální náruče zmiňovaného barona, se kterým se přestěhovala do New Yorku a tam se rozhodla zavrhnout malbu štětcem a vyuţívat spíše malířský nůţ, dodávající jejím obrazům jakousi hrubost a neokázalost, coţ kritika nepřijala a ona se rozhodla stáhnout se do ústraní, částečně i díky smrti svého manţela. 19. března 1980 Tamara ulehla do svého loţe a více se jiţ neprobudila. Její popel dodnes poletuje někde v hrdle sopky Popokatepetl. O díle: V tomto obraze je patrná Tamařina obliba ve zjednodušených geometrických formách kubismu. Také zde můţeme vypozorovat jedinečný hladký a idealizovaný styl. A protoţe měla slabost pro lesbičky, tak tento i další obraz vyvolal vlnu kontroverze a nevole. O nás: Jak jsme jiţ uváděli, někdy je stylizace do různých pozic aţ anatomicky nemoţná, nicméně i něco takového jako postoj dvou dívek na tomto obraze se můţe ukázat jako nelehký úkol. Vykoumat, jestli se fotit ve stoje, v sedě, v kleče, jak dát ruce, jak dát oči. Někdy dost velký problém. 13

14 Model: Michaela Holíková, Monika Kovaříková Fotograf: Karla Vojtková Text: Kamila Baslová 14

15 Bartolomé Esteban Murillo Dvě ţeny v okně O autorovi: Roku 1618 se rodnou zemí tohoto malíře stalo Španělsko, ve kterém byl také hlavním představitelem barokní malby. Pokud mohl malovat náboţenské výjevy, byl ve svém ţivlu, dá se říct, ţe takřka v rauši, a maloval jako zběsilý. Ovšem nevyhýbal se i dalším motivům, jako je například ţivé portréty květinářek, ţebráků, bezďáků, dětiček, a rajcovních koček. Murillo studoval u mnoha borců tehdejší doby, např. u Juana del Castillo. Pak uţ se věnoval vlastní tvorbě a po namalování třinácti pláten pro klášter St. Francisco el Grande se pustil do obrazů, která mu přinesla největší fame: Madona s dítětem a Neposkvrněné početí. Za svůj ţivot stvořil mnoho obrazů a 3. dubna 1682 pokojně zesnul. O díle: I kdyţ byl Bartolomé zapálený do náboţenství, namaloval mnoho obyčejných výjevů. Jeden z nich je zachycen na tomto obraze. Z poťouchlého výrazu dívky vlevo můţeme soudit, ţe pod oknem se producírují sliční chlapci. A zasněný výraz dívky vpravo je typický pro třináctileté puberťačky slintající před plakátem Billa z Tokio Hotel. Tedy o námětu flirtu není pochyb. O nás: Důleţitý pro naše focení byl také výběr místa. Bylo třeba vybírat tak, aby bylo vyhovující světlo, pozadí apod. Pokud nebylo moţné (nebo se nám nechtělo) najít plac někde v realitě, poslouţilo prostěradlo a barevné kusy látek, které ovšem musel někdo drţet a i to byla namáhavá práce, ono, zkuste si drţet kus látky tak, aby z vás zároveň nebyl ani kousek a taky se nesmíte řehtat (u nás někdy opravdu problém), protoţe chechtající pozadí sice na fotce slyšet není, ale zato třeba zvlněná zeď vypadá řekněme opravdu hodně pitomě :-). 15

16 Model: Lenka Londýnová, Petra Horňáková Fotograf: Karla Vojtková Text: Kamila Baslová 16

17 Andy Warhol Marylin Monroe O autorovi: U tohoto amerického malíře, grafika a filmového tvůrce není zcela jasné datum jeho narození, nicméně většinou je uváděno jako 6. srpna Andy byl vţdy tak trochu zvláštní, vţdyť uţ jako osmileté dítě se dokázal nervově zhroutit. I on se věnoval studiu umění (ovšem výjimečně to nebyla Paříţ, ale Pittsburgh). Andy je proslaven malbami polévek Campbell s, Coca Colou a portréty slavných osobností jako je například slavná prsatice (nemyslete hned na Halinu Pawlovskou, chlípníci!) Marylin Monroe nebo Elizabeth Taylor. Také zaloţil vlastní studio,,the Factory a začal makat, zahájil masovou výrobu svých děl a různými způsoby zobrazoval třeba dolarovky, obrázky z novinových cárů, a další všední věci, v jeho obrazech rozpoznatelných na první kuk. O díle: Andy miloval všední věci, avšak Marylin nebyla ani všední a zřejmě ani věc. Nejslavnější blondýnka světa se stala sexysymbolem s rudými rty a platinovou hřívou, která jí na hlavě solidně vlála, kdyţ se nechala zespodu ofukovat průvanem (i ta rošťanda!). O nás: Dokonalé místo, dokonalý outfit i make-up není vše, a i sebelepší fotograf musí někdy vzít zavděk počítačovou technikou. Zabarvit, vyretušovat, ořezat, ztmavit, zesvětlit, vykreslit, zakrýt intimní zóny (a pokoušet se jednu modelku přemluvit, aby intimní zóny zůstaly nezahaleny, viz obraz. Dívka ve svitu měsíce). Jestli se o něčem říká, ţe je prácí pro vraha, tak my jsme se stali vraţdícím komandem proti které je Kill Bill princeznou Jasněnkou. 17

18 Model: Tereza Bernátková Fotograf: Karla Vojtková Text: Kamila Baslová Grafická úprava: paní učitelka Katka Mikešová 18

19 Antonello da Messina Zvěstování Panny Marie O autorovi: Někteří umělci jsou známí aţ po smrti (moţná protoţe,,o mrtvých jedině v dobrém ), ale tento autor je výjimkou, uznávaným umělcem byl jiţ zaţiva. Stejně jako Bartolomé Esteban Murillo si i Antonello frčel na náboţenských motivech, nejslavnějšími obrazy jsou Ukřiţování, Svatý Jeroným ve své pracovně, Svatý Šebestián a samozřejmě Zvěstování Panny Marie. O umělci nejsou pořádně známy ţádná data (působil někdy okolo roku 1460 aţ?), natoţ nějaké pikantnosti, coţ nám sice rve srdce, nicméně všichni máme rádi tajemno, a kdo chce vědět víc, nechť spustí net a začne googlit. O díle: O Panně Marii jistě slyšel kaţdý z nás, nicméně nabízí se otázka, zda vůbec existovala, a pokud ano, byla opravdu matkou Jeţíše? Zde ale odpověď nenajdeme. Matkou se podle dostupných zdrojů stala velmi mladá. To je asi důvod, proč je znázorňovaná jako kočka v rozpuku, a ne vetchá stařenka s protézou. Kdyby se Mariin příběh dal převést na dnešní dobu, bylo by to asi nějak takto: Mařku zbúchnul někde za diskotékou místní buran známý jako Duch Svatý a k dítěti se samozřejmě nehodlal hlásit, takţe milá Maruna udělala oslíka z nebohého Jozéfka a ten si ji vzal a malé mimi přijal za své a to mimi má uţ zase svůj příběh. Ne, toto skutečně není rouhání, to je hypotéza, jak to mohlo také být. O nás: Na obraze je zachycena sama naše fotografka Kajka. Po celou dobu zachovala profesionální přístup a při všech šlamastykách na nás zářil její úsměv. Kdyţ uţ mluvíme o talentech, někdy je umění pracovat na společných projektech, avšak Kajka se tohoto úkolu zhostila opravdu výborně! 19

20 20 Model: Karla Vojtková Fotograf:taktéţ Text: Kamila Baslová

21 Francisco Goya Senora Sabasa Garcia O autorovi: A na řadu přichází další ţhavý jiţanský typ! Španělský malíř Francisco Goya si vyzkoušel závratnou kariéru královského dvorního portrétisty, jakoţ i kronikáře historie. Umíte si představit vytvořit sadu 20 rytin? Franta vytvořil sadu čtyřikrát větší, která znázorňovala vše co, povaţoval za slabosti, a co společnost přijala jako úplně normální. Nevěnoval se pouze jedinému stylu, brouzdal od portrétování královské rodiny, přes kreslené postavičky aţ po malbu válkou zmasakrovaných těl. Posléze ohluchl (dnešní vědci se domnívají, ţe to bylo kvůli tehdejší přísadě do barev olovu) a začal se věnovat výjevům vzteku, šílenství a fantazie. Těmto malbám se říká Pinturas Negras (logicky Černé malby) a byly předchůdci stylu, tzv. expresionismus. Sám Francisco po Napoleonově uchvácení moci odešel do dobrovolného exilu v Boreaux kde také slepý a hluchý zemřel. O díle: Co napsat o díle, o němţ se toho příliš neví? Snad je zjevné, ţe se jednalo o ţenu s velmi váţným, aţ zachmuřeným pohledem. Co tento pohled skrývá? Ukradla na trţnici banán, či snad zakopala svého manţela na zahradě své milenky? O nás: Móda se neustále točí dokola, vrátily se zvonáče (které naštěstí zase odletěly), vrátily se legíny, vrací se balonové sukně. Kam módní návrháři zajdou příště? Budeme na sobě nosit huňaté deky a bujné kštice skrývat pod šátky? Jak moc by bylo fajn pobíhat po betonových lesích pouze s rouškou z kůţe? V zimě by nám asi pomrzly sedinky, ale pro krásu se musí přece trpět! 21

22 22 Model: Michaela Zábojníková Fotograf: Karla Vojtková Text: Kamila Baslová

23 Leonardo da Vinci Poslední večeře, Mona Lisa, La Scapigliata O autorovi: 15. dubna 1452 se zrodil velikán. Mistr nad mistry, celebrita, vynálezce, kutil, sochař, architekt, konstruktér, malíř, přírodovědec, hudebník a člověk mnoha schopností, tak důleţitý, ţe známe i hodinu jeho narození (22.30). Skandální bylo, ţe Leonardo pocházel z nemanţelského svazku a jeho matka si rok po porodu vzala pána, který Lea uznal za vlastního a zajistil mu pořádné vzdělání. O mládí toho sice není příliš známo, ale ví se, ţe Leonardo byl kus a taky silák (ohýbal ţelezné pruty, ačkoliv pro dnešní chlapce je problém ohnout třeba jen vlastní hřbet). Leonardo se během ţivota věnoval mnoţství studií a u většiny plánoval vydání spisů s poznatky. Nebyl cimprlich, troufal si rozpitvat vše: od ţabek, přes koně aţ po lidi, za coţ byl také zakázán, avšak ani to mu neupřelo výrazný vliv na tehdejší názory o lidské a zvířecí anatomii. (Pro vědymilovné knihovníky: malířovy rukopisy a kresby jsou uloţeny zdarma v digitálním archivu E- leo, googluj Vynálezy se dají rozdělit od čtyř skupin: stroje létací, pracovní, válečné a související s vodou. Zejména první skupina je zajímavá: da Vinci se inspiroval zvířaty a sestrojil několik zařízení s konstrukčním základem inspirovaným ptáky a netopýry. MONA LISA O díle: Proč Mona Lisa a její tajemný úsměv? Podívejme se na její výraz a určeme náladu. Štěstí, demence, potměšilost, nadřazenost, výsměch? Od kaţdého trochu? Je to malířova milenka, Leonardo sám, nebo jen bohatá zákaznice touţící po obrazu od velkého Lea? Zanechme spekulací, Lisa je úchvatná dalšími detaily: na obraze vás sleduje pohledem, do té doby neznámá šířka záběru (zobrazovaly se postavy nebo busty), rozostření pozadí, anatomická věrnost (mrkněte na tlapky Lízy), detaily v tkanině šatů, fantaskní krajina (nevyrovnaná, prostě není moţné, aby se za zády Mony Lisy horizonty spojily, ať měříte, jak chcete, věřte nám, zkoušeli jsme to!) 23

24 24 Model: Martina Matějová Fotograf: Karla Vojtková Text: Kamila Baslová Grafická úprava: Markéta Pešková

25 Leonardo da Vinci La Scapigliata O díle: Jak bychom vám to řekli? Pro jednou stačí hesla: labilita: neklid, vzrušivost, dotknutelnost, vydraţditelnost, zvýšená aktivita, střídání nálad, podléhání okolí, nepevnost ve vztazích, senzitivita, přecitlivělost, sugestibilita, vysoká vnímavost smyslová i intuitivní duševní hbitost, intuice, intelektualismus estetické potřeby, tolerance, taktnost, submisivita: mírnost, poslušnost, přizpůsobivost navenek, nepevnost, názorů, povolnost, zbabělost Toto vše ve svém obraze Leonardo da Vinci chtěl vyjádřit, sami posuďte, jak se mu to povedlo :-). O nás: Poslední focený obraz, kvalt, kvalt, kvalt, ţehlení vlasů, převlékání, focení, zabarvení, vloţení a napsání textu, k tomu řeči k maturitě jedním uchem tam a druhým ven. Ale k poslednímu ročníku stres snad i patří :-). 25

26 26 Model: Sabina Divilová Fotograf: Karla Vojtková Text: Kamila Baslová

27 Leonardo da Vinci Poslední večeře Páně O díle: Jedna z nejdůleţitějších chvil Jeţíšova ţivota Poslední večeře Páně, rozdělování chleba a vína (těla a krve), a takto si ji představoval da Vinci. Jako vţdy byl Leo revoluční a vyuţil nové techniky s temperou a olejem, bohuţel se tato metoda brzy ukázala nepříliš super, protoţe se obraz začal rozpadat a od půle 16. století bylo zaznamenáno mnoho pokusů o opravu. A nebudeme troškaři a podělíme se i o další fakta: v obraze vás jistě uchvátí tajemné rozměry, dynamika světla a tajemná atmosféra. Celkově malůvka působí monumentálně, a kdyţ si to tak vezmeme docela ujde ne? O nás: Nejhůře zpracovatelný obraz. Jak to udělat, aby se ve vhodné třídě sešlo najednou 13 učitelů? Těţko, ale co by Kej Es nezvládlo. A kdyţ na nás pan Kacálek zapomněl? Kačka dovleče z chodby,,cizího pobudu! Donesme svačiny a můţeme posledňovečeřovat! Pan Lekeš je jako Jeţíš úchvatný stejně jako Jidášek Váp. Mrs. Hnátkové připadly vytouţené vousy a slečna Klimková si zahrála na Maří Magdalenu. Komplet všichni učitelé byli úţasní a VELMI DĚKUJEME ZA ÚČAST! 27

28 28 Model: Jarmila Trnčáková, Petr Hrabal, Taťána Hnátková, Lubor Černobila, Karel Milička, Šárka Klimková, Zbyněk Lekeš, Jiří Váp, Matěj Bureš, Ladislav Zelený, Martin Dvořák, Mirka Vlaţná, identita cizího pobudy utajena Fotograf: Karla Vojtková Text: Kamila Baslová

29 James Abbott McNeill Whistler Whistlerova matka O autorovi: Znáte Oscara Wilda? Tak tenhle muţík narozený v r byl jeho best friend. Nechal se ovlivňovat japonským dřevořezem a některými impresionisty. Sám si však vytvořil vlastní štýlek, kombinující rafinovanou harmonii barev a jemnou elegantní malbu. A pokud chcete před někým zamachrovat, naučte se tuto větu: Whistler zastával názory lartpourlartismu a ve svém díle předjímal umění impresionismu, symbolismu a secese. Trošku jazykolam, ale věřte, ţe budete za hvězdy. O díle: Celý a konečný název úchvatného obrazu je,,aranţmá v šedé a černé: Portrét umělcovy matky, ale pokud řeknete prostě a jednoduše Whistlerova matka, jistě nic nezkazíte. Povšimněte si vypodloţení noţiček, jemné krajky a náznaku šedin. Ţádná kráska, a přesto v sobě má mateřskou vřelost smíchanou s odevzdaností osudu. Ach my poéti. O nás: Poznáte ten břečťan? Poznáte tu zeď? A kdopak nám otevřel dveře do zapovězeného, věčně zamčeného, koutku přírody ve škole? Odpověď: S tímto obrazem nám, spolu jako s dalšími Kej Es počiny, velmi pomohl pan Ladislav Zelený, kterého si dovolujeme nominovat na Nobelovku za mír (ušetřil naši třídu spoustu dohadů a makal na našem maturitním table stejně jako na tom svém před osmačtyřiceti lety). A další hádanka pro chytré a důvtipné: Je na obrázku zachyceno zvíře? My ho vidíme, spatříte v obrazu bobra i vy? 29

30 30 Model: Lucie Pyskatá Fotograf: Karla Vojtková Text: Kamila Baslová

31 Victoria Frances La Bella y la O autorovi: Nyní unikát: přinášíme dílo stále ještě ţijící malířky, narozené 25. října 1982 ve Španělsku. Pokud znáte dílo Louise Roya, tak právě jím se Viky inspirovala. Maluje atraktivním,,gothic- stylem, kterým zaplácala několik ilustrovaných knih, nebo také kalendáře. Zboţňuje romantickou gotiku, kterou vytváří autoři jako Goethe, Poe, Baudelaire nebo Bram Stoker. Kdo by to temno, ponuro a tajemno neobdivoval? Victoriiny obrázky si zamilovali mladí lidé, vyznávající jiţ zmiňovaný gothic štýlek. Korzety, dlouhé sukně, mystické výjevy, ladnost, jemnost, krásu, přízračnost a záhadnost to vše se v těchto obrazech najde. Vyznavači Emo-culture, spojte se! O díle: Její obrazy bohuţel příliš příběhu nepřejí. Nicméně můţeme se domnívat, ţe mladá sexy dlouhonoţka v marné touze čučí na hrad, kde její milovaný przní jinou (proto se schovává za stromem, aby ji nikdo nezahlédl, špíza jedna!) O nás: Ačkoliv tato autorka není příliš významná (ale nezoufejme, zatím je ţiva, její sláva teprve přijde!), jsou její kalendáře opravdu nádherné. Náhodou jsme na pár z nich narazili v jednom nejmenovaném obchodě (jehoţ jméno se rýmuje na oblíbené slovo Kalby), který je součástí velikého zlínského obchodního centra (jehoţ jméno je druh ovoce barvy cenného ţlutého lesklého kovu). Ale neděláme reklamu, takţe jména prostě neuvedeme; a ne, a ne, a ne! Jsme totiţ free a super a odmítáme komerci (dobře, ne tak úplně, ale jsme pro formu a zachování určité důstojnosti). 31

32 32 Model: Nikola Lukešová Fotograf: Karla Vojtková Text: Kamila Baslová

33 Camille Corot Ţena s perlami O autorovi: Camille (nádherné jméno!) působil ve Francii v polovině 19. století, propadal kouzlu krajinek a figurálnímu malířství. Současní fajnšmejkři zapálení do umění dělí Corotovu tvorbu do několika období, jeichţ hranice nejsou přesně dány, protoţe tento tvůrce měl ošklivý zlozvyk dokončit obraz, aţ se mu zachce, coţ taky mohlo být i několik let od chvíle, kdy jej začal malovat. Takţe zase můţete být za star pokud vám někdo bude vyčítat, ţe nestíháte termín a ţe jste líní mezuláni, nahoďte téma časových prodlev tohoto velikána a máte po starostech. Taky se nikam nehnal, a jak si ţil! Ale zpátky k jeho tvorbě, i kdyţ se dokázal nechat pohltit atmosférou přírody a krajiny, vyzkoušel si i pár postav, ovšem ty maloval většinou jen v ateliéru, a taky si je chtěl nechat. O díle a o nás: Tentokrát nic. 33

34 34 Model: Lenka Müllerová Fotograf: Karla Vojtková Text: Kamila Baslová

35 Diego Rodríguez de Silva y Velázquez Švadlena O autorovi: je to další Španěl (kolik jich tam sakra bylo?), narozen roku 1590, při svém studiu našel zalíbení v přírodě a přirozených barvách. Byl taktéţ dvorním královským portrétistou. Králových portrétů nakreslil více neţ čtyřicet. A podle italského zvyku A u něj je největší zajímavostí, ţe oproti tehdejším zvyklostem měl malou rodinu jednu manţelku a dvě dcery. V červnu roku 1660 byl vyslán do Barcelony, aby dohlíţel malbu dekorací pouţitých při příleţitosti svatby Marie Terezie Španělské a Ludvíka XIV. Velázquez zemřel 6. srpna 1660 v Madridu, byl pohřben v hrobce Fuensalidů v kostele San Juan Bautista. O osm dní po něm byla po jeho boku pohřbena i jeho manţelka. Místo Velázquezova posledního odpočinku však není známo. O díle a o nás: Tentokrát zase nic. 35

36 36 Model: Veronika Křiţková Fotograf: Karla Vojtková Text: Kamila Baslová

37 Dařbuján Hrdopandola Dívka ve svitu měsíce A přestoţe jsme googlili jako čarodějové, o tomto obraze příliš informací není (vlastně jen název a rozměry plátna), takţe Kej Es opět dostává prostor pro kreativitu a popustíme uzdu fantazii s vlastní hypotézou o vzniku díla i autorovi. nadrţený a pasačka cudná. O autorovi: Autor se narodil. Neznámo kde, neznámo kdy, nicméně narodil. Z tajemných klikyháků ukrytých v šutrech pozadí tohoto obrazu přední světoví vědci vyčetli jméno umělce: Dařbujána Hrdopandoly. Dařbuján byl chatrný stařec, který se ve svých jedenácti letech stal poustevníkem a ţivot mu o šedesát let později změnilo osudové setkání s mladou krásnou Wyet pasačkou koz a ovcí. Najednou se v něm probudilo výtvarné nadání a svou múzu znázorňoval v různých pózách, z nichţ nejslavnější je tato. Mezi dědečkem a sličnou pasačkou údajně nikdy nedošlo k fyzickému kontaktu. Avšak i tak můţete vidět, jak byl dědula O díle: Zde vychází Wyett z moře, kde si byla, mimo jiné, přeprat pltě, a zapomněla si ručník, proto se utírá do kašmírového šátku, který dostala k osmnáctinám od seschlého obdivovatele. Jde vidět, jak si dotek hedvábí uţívá a uţ se vidí na nějaké parádní pařbě, protoţe večírky a honorace byl její osud. Dívka starci zlomila srdce, kdyţ s nějakým princem z Luhastánu utekla vstříc divokému nevázanému ţivotu. O nás: I takto mohl někdy nějaký obraz vzniknout, nicméně pokud se najde někdo, kdo by chtěl šťourat, a našel skutečně pravdivé informace o tomto obraze, nechť si pospíší a zaworduje to na mejl budeme se těšit a,,samozřejmě chybné informace opravíme :-). 37

38 38 Model: Iveta Kořenková Fotograf: Karla Vojtková Text: Kamila Baslová Grafická úprava: Markéta Pešková

39 Neznámý umělec Nefertiti I kdyţ je tato kniha převáţně o malířích a jejich počinech, sochu krásné vládkyně jsme si nemohli nechat ujít. O díle: Nefertiti byla staroegyptská královna, jejíţ jméno je synonymem pro krásu (maturantům: synonyma = různá slova stejného významu). Byla manţelkou krále Achnatona a sama chvíli vládla, neboť jejich syn nebyl ještě zletilý. Panovnice měla nelehký ţivot, údajně byla vyměněna za zlato, několikrát provdána, zaţila smrt svých dvou dcer, měla zlou tchyni, která ji vyhnala z některého hnízdečka lásky, a protoţe egyptské vztahy i vláda jsou sloţité, doporučujeme zase jen googlit, googlit a googlit. O nás: Poslední dny ve škole před maturitou, hoří termíny, nedoporučujeme nechat vše na poslední chvíli, pokud nejste elita školy jako my, kteří vše zvládnou bez problémů, a klidně si chcete posedět dlouho do noci nad projekty. Ovšem tento obraz je ukázkou, jak jde vše krásně stihnout během jediného dne: vybrat námět, vytvořit příslušné doplňky, vytvořit okouzlující aţ neskutečnou podobu, pohrát si ve fotoshopu či kde, najít příslušné informace, splácat je dohromady do srozumitelné podoby a la,,pro blbečky (tedy tak, jak by učebnice vyhovovaly nám), domluvit se a hurá tisknout! 39

40 40 Model: Markéta Pešková Fotograf: Karla Vojtková Text: Kamila Baslová Grafická úprava: Markéta Pešková

41 Kej Es děkuje zejména učitelům, kteří se focení účastnili jako modelové, nebo pomohli vyhledat informace, či dovolili fotit v jejich hodinách. Velký dík patří zejména Mgr. Jarmile Trnčákové za podporu a ochotu pomáhat. Oceňujeme práci Kajky Vojtkové: za precizní pouţití foťáku, vytvoření báječných fotek a uplatněného výtvarného talentu. Uznání zaslouží i Leňa Bartošová za neustálé dodávání látek a pozadí. Dík také Kámě Baslové za zpracování textů, Lenny Mullerové a Makince Peškové za úpravu fotografií, všem asistentům za drţení prostěradel a jiných pomocných prací a všem, kteří nám v projektu fandili. Na projektu krutě makali: Bartošová Lenka, Baslová Kamila, Bernátková Tereza, Bureš Matěj, Černochová Nina, Divilová Sabina, Ficencová Lenka, Holíková Michaela, Horňáková Petra, Kořenková Iveta, Kovaříková Monika, Křístková Denisa, Křiţková Veronika, Kučeříková Milena, Londýnová Lenka, Lukešová Nikol, Manová Kateřina, Matějová Martina, Matyáštíková Kateřina, Müllerová Lenka, Pešková Markéta, Pyskatá Lucie, Vlková Martina, Vojtková Karla, Zábojníková Michaela. 41

Ilustrace. Dětská tématika

Ilustrace. Dětská tématika 0 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výtvarné výchovy Ilustrace Dětská tématika Doprovodný text k praktické diplomové práci Brno 2012 Vedoucí práce: doc. Jan Bruţeňák Autor práce:

Více

FOXMAG LIFE MAGAZINE. N o 2. Rozhovor Meda Mládková ČESKÁ naděje Daniel Pitín Móda

FOXMAG LIFE MAGAZINE. N o 2. Rozhovor Meda Mládková ČESKÁ naděje Daniel Pitín Móda FOXMAG LIFE MAGAZINE N o 2 Rozhovor Meda Mládková ČESKÁ naděje Daniel Pitín Móda Nejen na vysoké noze Zajímavý projekt TATE MODERN, DOX CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ, VELETRŽNÍ PALÁC osobnost PICASSO EDITORIAL

Více

Po stopách osobnosti Plzeňského kraje zapomenutého malíře Bohumila Konečného

Po stopách osobnosti Plzeňského kraje zapomenutého malíře Bohumila Konečného Vysoká škola obchodní v Praze Studijní obor: Cestovní ruch (CRV) Po stopách osobnosti Plzeňského kraje zapomenutého malíře Bohumila Konečného On the Trail of Personality of Plzeň Region Forgotten Painter

Více

ERNST HANS GOMBRICH : PŘÍBĚH UMĚNÍ

ERNST HANS GOMBRICH : PŘÍBĚH UMĚNÍ ERNST HANS GOMBRICH : PŘÍBĚH UMĚNÍ ÚVOD Umění s velkým U neexistuje. Existují nesprávné důvody k tomu, abychom měli nějaké umělecké dílo neradi. Krása obrazu nespočívá v kráse námětu, protože měřítko krásy

Více

Moje Inspirace. Existuje něco víc, neţ jen náboţenství

Moje Inspirace. Existuje něco víc, neţ jen náboţenství Moje Inspirace Existuje něco víc, neţ jen náboţenství 1 NĚCO SCHÁZÍ Vítejte! V tomto dokumentu bych Vám chtěla představit a přiblíţit toho, kdo mě inspiruje v celém ţivotě. Je to Bůh. Ano, vím, asi to

Více

Obsah čísla: Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150 Datum vydání: 16. prosince 2009

Obsah čísla: Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150 Datum vydání: 16. prosince 2009 Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Rozhovor + anketa Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Vánoční a silvestrovské tipy Slovo závěrem Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150

Více

po znání 2. čtvrtletí 2011/2012 střední škola knižní kultury

po znání 2. čtvrtletí 2011/2012 střední škola knižní kultury poznání 2. čtvrtletí 2011/2012 střední škola knižní kultury žlutošedá inzerce obsah redaktorský sloupeček 4. domácí scéna Cesta do Norimberka a zase zpátky 6. domácí scéna Lyžák 2012 7. domácí scéna Jak

Více

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIII

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIII ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIII /2014 16. 6. 6. 7. 2014 12 Vaše knihkupectví Platné právní předpisy www.uz.cz Karmelitánské nakladatelství a distribuce Objednávkový systém

Více

Neexistuje jiná rozumná forma výchovy neţ být příkladem. Nelze-li jinak, tedy odstrašujícím. Albert Einstein

Neexistuje jiná rozumná forma výchovy neţ být příkladem. Nelze-li jinak, tedy odstrašujícím. Albert Einstein Neexistuje jiná rozumná forma výchovy neţ být příkladem. Nelze-li jinak, tedy odstrašujícím. Albert Einstein 2 Věnováno památce mé maminky Jaroslavy in memoriam 3 Obrovské poděkování mé ţeně za podporu,

Více

Listopad 2010. 2. číslo. Autor názvu časopisu: Martin Pekár. Autorka fotografie: Taurus

Listopad 2010. 2. číslo. Autor názvu časopisu: Martin Pekár. Autorka fotografie: Taurus Listopad 2010 2. číslo Autor názvu časopisu: Martin Pekár Autorka fotografie: Taurus Slovo úvodem Milé čtenářky a čtenáři, potěšilo mě, ţe vychází i druhé číslo časopisu Portál. Byly tu menší problémy

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah Obsah... 2 Slovo ke čtenářům... 2 Profesoři, jak je neznáte... 3 Úžasné je zažít pocit, kdy během vyučování ve třídě splynu s ostatními a hodina se odvíjí bez viditelných autorit všeho druhu....

Více

LADY N. Všechny vůně Brazílie. Architektura s ženskou duší. Rating na finančních trzích ČASOPIS DÁMSKÉHO INVESTIČNÍHO KLUBU ČESKÉ SPOŘITELNY JARO 2011

LADY N. Všechny vůně Brazílie. Architektura s ženskou duší. Rating na finančních trzích ČASOPIS DÁMSKÉHO INVESTIČNÍHO KLUBU ČESKÉ SPOŘITELNY JARO 2011 LADY N ČASOPIS DÁMSKÉHO INVESTIČNÍHO KLUBU ČESKÉ SPOŘITELNY JARO 2011 Architektura s ženskou duší Rating na finančních trzích Všechny vůně Brazílie představuje poprvé v ČR dámskou kolekci SELECTION WWW.SOLIVER.COM

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Alexandra Ješátková Deylová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Alexandra Ješátková Deylová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Alexandra Ješátková Deylová Marketing svateb se zaměřením na chování spotřebitelů Diplomová práce 2014 Marketing svateb se zaměřením na chování spotřebitelů

Více

ROZHOVOR EVA EISLER CESTOVÁNÍ ZA UMĚNÍM OKOLÍ

ROZHOVOR EVA EISLER CESTOVÁNÍ ZA UMĚNÍM OKOLÍ F OX M AG L I F E M A G A Z I N E ROZHOVOR EVA EISLER CESTOVÁNÍ ZA UMĚNÍM OKOLÍ NICE osobnost pierre august renoir MÓDA MAXI MINI REVOLUCE česká značka lugi FOX TIPY NA DÁRKY EDITORIAL OBSAH Milí čtenáři,

Více

toto vydání sponzoruje lék wobenzym

toto vydání sponzoruje lék wobenzym toto vydání sponzoruje lék wobenzym zdravý život je umění číslo 97 / únor 2012 Pohádkový svět Lucie Dvořákové Artbanka Božena Němcová svobodná, odvážná PONEC 13. + 14. 2. 2012 20.00 SITz česká premiéra

Více

A budete-li odcházet s úsměvem na rtech a mírem v duši, jsem si jist, že mistři výtvarného umění odvedli svoji práci skutečně dobře.

A budete-li odcházet s úsměvem na rtech a mírem v duši, jsem si jist, že mistři výtvarného umění odvedli svoji práci skutečně dobře. Editorial Umění na historickém území Čech, Moravy a Slezska, ležícím v samém srdci Evropy, se od počátku vyvíjelo v kontextu evropské kultury ovlivňované křesťanskými tradicemi a jako její nedílná součást.

Více

2. Historie. 2.1 Vývoj pouličního divadla ve světě. 2.1.1. Starověk

2. Historie. 2.1 Vývoj pouličního divadla ve světě. 2.1.1. Starověk 1. Úvod Pouliční divadlo je pojem velmi starý a velmi obsáhlý. Můţe to být ve své podstatě cokoli divadelního, co se děje na ulici a má nějaké obecenstvo. Pouţila bych zde tuto citaci, která je sice trošku

Více

Tereza Kerndlová ExBlack Milk na vlastních nohou. Kultura Zpovědnice Konzum Téma měsíce Gastro Zábava

Tereza Kerndlová ExBlack Milk na vlastních nohou. Kultura Zpovědnice Konzum Téma měsíce Gastro Zábava SRPEN 2010 ZDARMA Letní Letná Devět představení nového cirkusu a divadla Vlastní cestou Nesmrtelná nadčasovost Jana Kaplického The Doors Uvidíte nejintimnější chvilky ze života Jima Morrisona Tereza Kerndlová

Více

DELON ANTHONY PŘÍBĚH TÉ, KTERÁ ŠIJE PRO TEREZU FAJKSOVOU TOTAL BRUTAL VÝBAVA V PYTLÍKU NAKONEC JAPONEC MAGAZÍN PRO LEPŠÍ ŽIVOT STRAN MÓDY PRO TĚHULE

DELON ANTHONY PŘÍBĚH TÉ, KTERÁ ŠIJE PRO TEREZU FAJKSOVOU TOTAL BRUTAL VÝBAVA V PYTLÍKU NAKONEC JAPONEC MAGAZÍN PRO LEPŠÍ ŽIVOT STRAN MÓDY PRO TĚHULE MAGAZÍN PRO LEPŠÍ ŽIVOT březen/duben 2013 www.itoplife.cz TOTAL BRUTAL KRIMI OBJEVILA DALŠÍHO PSAVCE, THOMASE ENGERA PŘÍBĚH TÉ, KTERÁ ŠIJE PRO TEREZU FAJKSOVOU VÝBAVA V PYTLÍKU KULIČKY JSOU PRÍMA HRA NAKONEC

Více

Autor názvu: Martin Pekár; foto: Kristýna Bulíčková

Autor názvu: Martin Pekár; foto: Kristýna Bulíčková Autor názvu: Martin Pekár; foto: Kristýna Bulíčková 2. ročník 2. číslo LISTOPAD 2011 1 Slovo úvodem Milé čtenářky a čtenáři, v minulém čísle jste se mohli seznámit s novými změnami, které časopis zaznamenal.

Více

Rozcestník Téma: Škola Téma : Zábava

Rozcestník Téma: Škola Téma : Zábava 1 Rozcestník Něco málo na ÚVOD..str. 2 Téma: Škola Plán akcí..... str. 3 Čerti ve škole....str. 4 Velké vánoční rozhovory.....str. 5 10 Návštěva muzea v Jemnici...str. 11 Dějepisná exkurze Brno...str.

Více

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou:

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou: VIP Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl podporou: Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské unie Základní práva a občanství

Více

Sborník textů: Ţena v církvi a ve společnosti III.

Sborník textů: Ţena v církvi a ve společnosti III. Sborník textů: Ţena v církvi a ve společnosti III. Obsah: Předmluva Mgr. Michaela Freiová: Ţena v současné křesťanské civilizaci Mons. Erwin Joseph Ender: Projev na 10. výročním sněmu UKŢ Ing. Bohuslava

Více

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d p r o s i n e c 2 0 0 9 č í s l o 1 2 Z D A R M A w w w. u b.

Více

Čas běží, u nás ho nepromarníte!

Čas běží, u nás ho nepromarníte! SOUKROMÉ GYMNÁZIUM ALTIS PATNÁCTÉ VÝROČÍ > 1992 2007 Čas běží, u nás ho nepromarníte! Soukromé gymnázium ALTIS ZŘIZOVATEL: Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o. JEDNATEL: Ing. Jaroslav Fišer 148 00 Praha 4 Kunratice,

Více

LUCIE NEUREITEROVÁ 9. A

LUCIE NEUREITEROVÁ 9. A STAROVĚKÝ EGYPT ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 LUCIE NEUREITEROVÁ 9. A I OBSAH I ÚVOD II VLASTNÍ PRÁCE 1 Teoretická část 1.1 Řeka Nil 1.2 K čemu slouţili pyramidy a vše o nich. 1.2.1 Stavitelé pyramid 1.2.2 Cheopsova

Více

KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE...

KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE... Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník I., číslo 2., červen 2008 KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE... Úvodní titulek zavání sice poněkud sportovní

Více

Časopis žáků ZŠ Česká Lípa, Pátova Prosinec/2011 5Kč. Exkluzivní rozhovor s mistryní ČR, Klárkou

Časopis žáků ZŠ Česká Lípa, Pátova Prosinec/2011 5Kč. Exkluzivní rozhovor s mistryní ČR, Klárkou Časopis žáků ZŠ Česká Lípa, Pátova Prosinec/2011 5Kč Exkluzivní rozhovor s mistryní ČR, Klárkou obálka: Kučerová Kristýna, 2011 a obrázek kapra: Stratilová Lucie, 2011 Slovo šéfredaktora Ahoj Pátováci!

Více

toto vydání sponzoruje lék wobenzym

toto vydání sponzoruje lék wobenzym toto vydání sponzoruje lék wobenzym zdravý život je umění číslo 98 / březen 2012 Kde má ateliér Vladimír Kokolia S kým byl šťastný Gustav Klimt Co si nejraději zpívá Dianne Reeves Else Lasker-Schüler,

Více