listy TRHOVOSVINENSKÉ V záchraně stromů jsme nejlepší!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "listy TRHOVOSVINENSKÉ V záchraně stromů jsme nejlepší!"

Transkript

1 TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí V záchraně stromů jsme nejlepší! P r o j e k t Zachraň strom pořádala Základní škola v Trhových Svinech poprvé 5. května Žáci, rodiče a prarodiče nosili k naší škole starý papír, abychom ho pak výhodně prodali a za získané peníze si koupili zajímavé věci, které zkvalitní výuku nebo které vhodně vyplní volný čas našich žáků. Zároveň jsme také chtěli zjistit, kolik zachráníme stromů právě tím, že sbíráme starý papír. Od té doby jsme projekt zopakovali devětkrát. Celkem se nám podařilo nasbírat ,14 kg starého papíru. Získali jsme tak Kč a zachránili stromů. Koupili jsme si pomůcky na vyučování, venkovní basketbalové koše, klouzačku a houpačku pro žáky 1. stupně, venkovní pingpongový stůl, židle do učebny pracovních činností, vnitřní pingpongový stůl, knížky do školní knihovny a hračky do školní družiny. Část peněz jsme věnovali Základní škole Ostrava Přívoz, která byla v roce 2010 poškozena povodněmi. V současné době ukládáme peníze ze sběru na účet a chtěli bychom si pořídit nějakou větší, kvalitní a potřebnou věc do naší základní školy. Velmi zajímavý byl projekt Zachraň strom v letošním školním roce. Získali jsme kontakt na firmu, která by náš papír nejen odvezla a zaplatila nám za něj, ale která dokonce pořádá soutěž mezi základními školami ve sběru starého papíru. První cena nás velice lákala. Konkurence však byla veliká. Soupeřili jsme s 93 základními školami. Nebylo to jednoduché, avšak naše snaha se vyplatila. Dnes už víme, že se nám v letošním školním roce podařilo shromáždit kg starého papíru, a právě proto jsme se umístili na prvním místě. Odměna za vítězství je vynikající. Získali jsme šek v hodnotě Kč, za který si v září u firmy Santal koupíme školní nábytek. To jsou stoly a židle do tříd. Zároveň rozdělíme mezi naše nejlepší sběrače 32 PC her a 10 MP3 přehrávačů. listy Víme, že bez pomoci rodičů a prarodičů bychom takového úspěchu nedosáhli. Vážíme si toho a děkujeme všem, kteří se našeho projektu zúčastnili. Text a foto Mgr. Jana Matoušková Ročník XXI AKTUÁLNÍ TÉMA Po myslivecku může být i sobota Plamen se deštěm zdolat nenechal Kuželkářský turnaj Po myslivecku může být i sobota Cílem bylo ukázat dětem něco, co se na běžných dětských dnech nevidí a dát jim možnost nahlédnout do zajímavého mysliveckého prostředí. strana 11 Plamen se deštěm zdolat nenechal Druhé kolo soutěže mladých hasičů s názvem Jarní kolo hry Plamen, které opět pořádal Sbor dobrovolných hasičů Trhové Sviny, se uskutečnilo 3. května 2014 na fotbalovém hřišti SK Rejta. strana 15 Kuželkářský turnaj Zhodnocení IV. ročníku Trhovosvinenského turnaje v kuželkách. Ve dnech se uskutečnil již IV. ročník Trhovosvinenského turnaje v kuželkách, který pořádal oddíl kuželek TJ Spartak Trhové Sviny. strana 16

2 STRANA 2 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 7/2014 Zápis ze 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí Omluven: Ing. Natálie Holý Bustová Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o výpůjčce o umístění stavby montované restaurační zahrádky na části pozemku parc. č. 71/2 v k.ú. Trhové Sviny se SOU a SOŠ Trhové Sviny, Školní 709, Trhové Sviny a pověřuje starostu jejím podpisem. (pro 6) rozhodla schválit smlouvu o dílo se společností ČEVAK a.s., České Budějovice, jejímž předmětem jsou zemní práce dle nabídky zhotovitele, které tvoří přílohu č.1 o celkové ceně ,- Kč bez DPH. (pro 6) z 18. jednání rady města, které se konalo v pondělí Hosté: Ing. Marek Rojdl (k bodu č.1) Rada města vzala na vědomí návrh zprávy o uplatňování územního plánu Trhové Sviny a doporučuje ZM ke schválení. (pro 7) vzala na vědomí připravované výběrové řízení na opravu dřevěného mostu přes Stropnici v osadě Veselka. (pro 7) rozhodla, na základě výběrového řízení, uzavřít smlouvu na výkon TDI + zajištění BOZP na stavbu rekonstrukce budovy Telecom na Městský úřad v Trhových Svinech a v souladu se Smlouvou o podmínkách poskytnutí dotace z ROP JZ s firmou GPL-INVEST s.r.o., Kněžskodvorská 2632, České Budějovice za cenu ,- Kč včetně DPH. (pro 5, proti 1, zdržel 1) rozhodla, na základě výběrového řízení, uzavřít smlouvu na výkon TDI + zajištění BOZP na zateplení Základní školy v Trhových Svinech a v souladu se Smlouvou o podmínkách poskytnutí dotace z OP ŽP s firmou GPL-INVEST s.r.o., Kněžskodvorská 2632, České Budějovice za cenu ,- Kč včetně DPH. (pro 5, proti 1, zdržel 1) schválila přijetí daru od ČEZ, a. s. na podporu projektu Obnova drobné sakrální architektury v krajině: kaple na parc. č a kříže na parc. č v k.ú. Pěčín ve výši ,- Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. (pro 7) jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce budova TKB na městský úřad v Trhových Svinech: Ing. Ivana Božáková (náhradník Ing. František Kolář), Radka Baštýřová (náhradník Ing. Vítězslav Král), Zástupce firmy GPL-INVEST s.r.o., Mgr. Věra Korčaková (náhradník Ing. Radislav Bušek), Ing. Karel Kocina (náhradník Mgr. František Slípka). (pro 7) rozhodla, po dohodě se spoluvlastníkem pozemku - Obcí Besednice, nepronajmout ideální 65/100 pozemku parc. č. 1326/1 o výměře m 2 v k.ú. Dluhoště. (pro 7) souhlasí s prodejem části pozemku a doporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 3426/1 o výměře cca 20 m 2 v k.ú. Trhové sviny, společnosti E.ON Distribuce a.s., České Budějovice, za cenu stanovenou znaleckým posudkem v místě a čase obvyklém. Náklady spojené s převodem ponese kupující. Rada města ukládá žadateli dodat geometrický plán, který bude předložen do jednání ZM. (pro 7) souhlasí s prodejem části pozemku a doporučuje ZM prodat část pozemku parc. č. 158/2 o výměře cca 600 m 2 v k.ú. Rankov u Trhových Svinů, společnosti KORAN spol. s.r.o., Rankov 152, Trhové Sviny, za cenu schválenou ZM v Jedovarech, tj. 150,- Kč/m2. Rada města ukládá žadatelům dodat geometrický plán, který bude předložen do jednání ZM. (pro 7) schvaluje vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku - projektové dokumentace na výstavbu tlakové kanalizace v místní části Rejta. (pro 7) vzala na vědomí žádost paní Hudákové a ukládá SÚMM projednat další možnosti řešení vzniklé situace. (pro 7) souhlasí s námitkami proti trase D42/8d schválené Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne (pro 7) viz TSL č. 6 byla informována o jednáních s VZP ČR týkajících se zajištění zdravotní péče pro pojištěnce VZP ČR ve Zdravotním zařízení polikliniky města Trhové Sviny v oborech ortopedie a otorinolaryngologie. INFORMACE Z RADNICE (Jednání probíhají s VZP ČR, ale zajištění zdravotní péče se týká i pacientů ostatních zdravotních pojišťoven.) schvaluje Smlouvu o spolupráci a výpůjčce nebytových prostor pro poskytování služeb komunitního týmu FOKUS o.s. a pověřuje starostu jejím podpisem. (pro 7) nesouhlasí s nabídkou firmy Daruma s.r.o. na prezentaci města Trhové Sviny na multifunkčních informačních panelech informačního a orientačního systému v Českých Budějovicích. (pro 7) schvaluje návrh aktualizace priorit města Trhové Sviny pro ISRU (Integrovaná strategie rozvoje území) mikroregionu Sdružení Růže a pro CLLD MAS Sdružení Růže pro období (pro 7) rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít smlouvu o dílo na dodavatele stavby zateplení ZŠ v Trhových Svinech s firmou Binter spol. s r. o., Husova 1821/4, České Budějovice, IČ: , za cenu ,- Kč bez DPH. (pro 7) doporučuje ZM souhlasit s bezúplatným převodem nově zaměřeného pozemku parc. č. 1272/6 o výměře 787 m 2 v k.ú. Trhové Sviny od České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2 Nové Město. (pro 7) rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízní věcného břemene s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice, s názvem Trhové Sviny, K 88/4, Kuraliová NN za úplatu ,- Kč. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. K.N. 3846/7 v k.ú. Trhové Sviny. (pro 7) vzala na vědomí oznámení skutečností zjištěných při inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí v MŠ Trhové Sviny. (pro 7) rozhodla o výši vstupného na festival dechových hudeb Karel Valdauf 2014 takto: sobota.70,- Kč neděle.100,- Kč sobota + neděle (dvoudenní)...150,- Kč (tzn. ve stejné výši jako v minulých ročnících) - (pro 7) souhlasí s úhradou částky ,- Kč, která odpovídá nájemnému za 2 roky užívání pozemku dle znaleckého posudku č /2014 vypracovaného Zdeňkem Sihelníkem, a to za podmínky, že bude uzavřena písemná dohoda o narovnání, kde budou upraveny práva a povinnosti obou stran a specifikován závazek a úhrada. RM nesouhlasí s vyklizením pozemku dle požadavku JUDr. Bohuslava Petra a odkazuje se na 24 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví. (pro 7) schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2014 a předkládá ZM na vědomí. Změny v příjmech i výdajích o celkovou částku ,- Kč. (pro 7) schválila odměnu ředitelce Mateřské školy Trhové Sviny, řediteli Základní školy Trhové Sviny, řediteli MěKS, tajemníkovi MěÚ a uvedeným pracovníkům MěÚ. (pro 7) z 19. jednání rady města, které se konalo v pondělí Omluven: Mgr. Slípka, p. Randa Rada města revokuje usnesení č. RM 181/2014 ze dne (Na základě omluvného dopisu firmy Euroforum, ve kterém oznamuje, že v důsledku jejich chyby byla špatně vyhodnocena vítězná nabídka na dodavatele stavby zateplení ZŠ.) (pro 4, zdržel 1) ukládá MěÚ prověřit možnost uplatnění sankcí dle mandátní smlouvy uzavřené s firmou Eurofoum za chybné vyhodnocení veřejné zakázky a následně informovat všechny členy rady města. (pro 5) rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít smlouvu o dílo na dodavatele stavby zateplení ZŠ v Trhových Svinech s firmou CALIPSUM s.r.o., Tyršova 390, Pohořelice, za cenu ,- Kč bez DPH. (pro 5) vzala na vědomí dopis GPN GmbH Trhové Sviny, ze dne k podání námitek proti 1. návrhu aktualizace ZUR Jihočeského kraje. z 20. jednání rady města, které se konalo v pátek Rada města souhlasí s doplněním námitek schválených Usnesením RM 176/2014 proti trase D42/8d schválené Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne (pro 7) viz: (Pokračování na další straně)

3 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 7/2014 STRANA 3 1) Tato varianta neřeší problémy s pravidelnou autobusovou dopravou. Autobusové nádraží je zcela mimo navrhovanou trasu a nijak neřeší problematické nájezdy autobusů k nádraží. Pro představu jen spojení s Českými Budějovicemi znamená denně 40 spojů. Z diskuse, kterou jsme vedli s představiteli Jihotransu při řešení rekonstrukce Nového města, vyplynulo, že pro autobusy je problematické odbočování z Žižkova náměstí na nádraží. I když jedou autobusy od Českých Budějovic, neodbočují na křižovatce s Bezručovou ulicí (tedy na začátku Žižkova náměstí), ale projíždí náměstím. Přestože jde odbočení vpravo, musí autobus počkat, až bude mít volno nejen v protisměru, aby si mohl najet, ale čeká také na volno v Bezručově ulici, protože při odbočení musí najet i do protisměru v této ulici. Pokud takto zůstane autobus stát a čeká na volno, velmi rychle se za ním vytvoří řada aut stojících až do zatáčky v ulici Trocnovská a dochází tak k velmi nebezpečné situaci. Proto autobusy raději projedou náměstím a odbočují až v ulici Branka, kde také musí počkat na volno v protisměru, ale už ne na volno v ulici Branka, protože tato ulice je jednosměrná. Jednosměrnost je daná tím, že tato ulice je úzká, především v místě křížení s náměstím, a tomu odpovídá i zúžení chodníku. Pro chodce tu vzniká velmi nebezpečné místo právě při odbočování autobusu nebo jiného většího vozidla. Podobně, když autobus vyjíždí Bezručovou ulicí z autobusového nádraží směrem na Nové Hrady, musí vjet na náměstí do protisměru a opět čekání na volno prodlužuje čas projetí autobusu i za ním jedoucích vozidel. 2) Ve studii IKP Consulting Engineers, s.r.o, v multikriteriálním porovnání jedenácti navržených variant je v kritériu "Přínosy stavby - obsluha území" varianta S1 vyhodnocena jako devátá nejhorší a varianta S2 jako desátá nejhorší (varianta S3, která vznikla kombinací těchto dvou variant zde není hodnocena). Při posuzování kritéria "Snížení intenzity dopravy na Žižkově náměstí (emise, hluk, vibrace)" a kritéria "Odstranění tranzitní dopravy z centrální části náměstí (emise, hluk, vibrace z nákladní dopravy)" vyšly varianty S1 a S2 v obou kritériích jako nejhorší, tedy nejméně účinné. Z tohoto jasně vyplývá, že je výběr varianty S3 naprosto nesmyslný, protože nesplňuje základní cíle řešení intenzity dopravy v Trhových Svinech. Mgr. V. Korčaková Zápis z XX. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech, které se konalo 16. června 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu v Trhových Svinech Přítomno: 21 zastupitelů Omluveni: Václav Růžička, Ing. Pavel Kratochvíl, dřívější odchod p. Nepraše Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet města za rok 2013 spolu se zprávou o přezkumu hospodaření za rok 2013 a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad. (pro 21) schvaluje účetní závěrku města sestavenou k a pověřuje starostu podpisem protokolu o schválení. (pro 21) vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 5/2014: Změny v příjmech i výdajích o celkovou částku ,00 Kč. (pro 20, 1 nepřítomen) vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 6/2014: Změny v příjmech o celkovou částku ,00 Kč, změny ve výdajích o celkovou částku ,00 Kč, změny ve financování příjmy o celkovou částku ,00 Kč. (pro 20, 1 nepřítomen) vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 7/2014: Změny v příjmech i výdajích o celkovou částku ,00 Kč. (pro 21) vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 8/2014: Změny v příjmech i výdajích o celkovou částku ,00 Kč. (pro 21) rozhodlo směnit pozemky parc.č. 3912/77 o výměře 42 m 2, parc.č. 3912/85 o výměře 22 m 2, parc.č. 3912/88 o výměře 35 m 2 v majetku M. Steinbauera, Rejta, a parc.č. 3912/111 o výměře 48 m 2 a parc.č. 3912/131 o výměře 165 m 2 v majetku J. Steinbauera,. Rejta, za pozemek parc.č o výměře m 2 v majetku Města Trhové Sviny, vše v k.ú. Trhové Sviny. Pozemek parc.č v majetku města bude na základě dohody bratrů Steinbauerových převeden na M. Steinbauera, Rejta, s tím, že Miroslav Steinbauer doplatí městu ,- Kč. Náklady spojené s převodem budou hrazeny rovným dílem. (pro 20, zdržel 1) rozhodlo revokovat usnesení ZM č. 21/2014 a rozhodlo přijmout dar pozemek parc.č. 1895/13 o výměře 12 m 2 a dále nově zaměřené pozemky parc.č. 1895/14 o výměře 447 m 2, parc.č.1895/16 o výměře 14 m 2 v k.ú. Trhové Sviny od Remonst Development, a.s., Rudolfovská 460/93, České Budějovice. Náklady spojené s převodem uhradí město. (změny čísel parcel) (pro 21) nesouhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 3426/1 v k.ú. Trhové Sviny. (pro 19, zdržel 2) souhlasí se Smlouvu o smlouvě budoucí kupní týkající se budoucího prodeje pozemků parc.č. 1888/7, 479/3 a části pozemků parc.č. 479/4, 520/2 a 520/3 v k.ú. Březí u T.Svinů, Lesům ČR s.p., potřebných k realizaci stavby PPO Todeňský potok 0,0-0,500 ř.km a pověřuje starostu podpisem smlouvy. (pro 21) rozhodlo směnit pozemky v k.ú Trhové Sviny - pozemek parc.č. 1542/20 o výměře 1901 m 2 v majetku Města Trhové Sviny za pozemek parc.č. 1542/41 o výměře 697 m 2 v majetku PhDr. P. Mikeše, Praha, s tím, že PhDr. Mikeš doplatí Městu rozdíl ve výměrách pozemků v ceně 50,- Kč/m2, tj ,- Kč. Náklady spojené s převodem budou hrazeny rovným dílem. (pro 20, zdržel 1) rozhodlo koupit pozemky parc.č. 1497/4 o výměře 245 m 2, parc.č. 1498/4 o výměře 479 m 2 a parc.č. 1542/32 o výměře 718 m 2 v k.ú. Trhové Sviny od Ing. J. Papouška a M. Papouškové, Kaplice, za cenu 100,- Kč/ m2. Náklady spojené s převodem uhradí město. (pro 20, zdržel 1) rozhodlo směnit pozemky parc.č. 445 o výměře m 2, parc.č. 620/3 o výměře m 2, parc.č. 990 o výměře 596 m 2 a nově zaměřený pozemek parc.č. 982/1 o výměře m 2 v k.ú. Todně a parc.č. 264 o výměře 985 m 2, parc.č. 968/1 o výměře m 2 a parc.č. 968/2 o výměře 119 m 2 v k.ú. Něchov v majetku města za pozemky parc.č. 767/2 o výměře 128 m 2, parc.č. 801/10 o výměře 198 m 2, parc.č. 801/14 o výměře 179 m 2, parc.č. 801/15 o výměře 220 m 2, parc.č. 841/2 o výměře 29 m 2, parc.č. 842/4 o výměře 12 m 2, parc.č. 853/4 o výměře 27 m 2, parc.č. 853/6 o výměře 7 m 2, parc.č. 890/2 o výměře 175 m 2, v k.ú. Todně v majetku SJM Bc. H. Opekarové a Ing. J. Opekara, Todně, a dále za pozemky parc.č. 772 o výměře 305 m 2 a parc.č. 775 o výměře 130 m 2 v k.ú. Todně v majetku Ing. J. Opekara, Todně, s tím, že manželé Opekarovi doplatí městu rozdíl v hodnotě pozemků a ½ nákladů spojených s převodem v celkové ceně 668,- Kč. (pro 18, zdržel 3) rozhodlo prodat nově zaměřený pozemek parc.č. 2025/15 o výměře 55 m 2 v k.ú. Trhové Sviny, manželům Síkorovým, Trhové Sviny, za cenu schválenou ZM v Trhových Svinech, tj. 120,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem uhradí žadatel. (pro 21) rozhodlo trvat na závěrech posudku pořadové číslo /2014 zpracovaného Zdeňkem Sihelníkem a za těchto podmínek souhlasí s koupí pozemku parc.č. 3671/8 v k.ú Trhové Sviny od Ing. Z. Steinbauera, Dobrá Voda u Č. Budějovic. (pro 17, zdržel 4) rozhodlo prodat nově zaměřený pozemek parc.č. 2106/7 o výměře 74 m 2 v k.ú. Jedovary manželům Zavázalovým Č. Budějovice, za cenu schválenou ZM v Jedovarech, tj. 50,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem uhradí žadatelé. (pro 21) rozhodlo darovat ideální ½ k pozemku parc.č. 3235/4 o výměře 46 m 2 v k.ú. Číkrajice, Obci Čížkrajice, Čížkrajice 13, Trhové Sviny. Náklady spojené s převodem uhradí Obec Čížkrajice. (pro 21) rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitostí: Škola v Pěčíně - budova čp. 35 na pozemku parc.č. st. 53, nově zaměřený pozemek parc.č. st. 53 o výměře 619 m 2, na kterém se nachází budova čp. 35, nově zaměřený pozemek parc.č. 530/3 o výměře 167 m 2, parc.č. 527 o výměře 626 m 2, parc.č. 528/2 o výměře m 2, parc.č. 529/2 o výměře m 2, parc.č. 531 o výměře 152 m 2, vše v katastrálním území Pěčín u Trhových Svinů minimální rozhodlo o základních prodejních cenách pozemků v majetku města Trhové Sviny platných u žádostí podaných po takto: Trhové Sviny - 220,-/ m 2 Rejta - 180,-/ m 2 Otěvěk, Rankov, Bukvice, Něchov, Todně - 150,-/ m 2 Čeřejov, Třebíčko, Svatá Trojice, Březí, Něžetice, Hrádek, Jedovary, Pěčín - 100,-/m 2 Šírků mlýn, Želízků mlýn - 200,-/m 2 (pro 12, zdržel 9) doporučuje zařadit do rozpočtu na rok 2015 částku ,- Kč, tj. vlastní podíl ve výši 50 % z celkových nákladů v rámci dotace z MV (Pokračování na další straně)

4 STRANA 4 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 7/2014 ČR na rok 2015, na rekonstrukci vozidla CAS 32-T 815 v redukovaném provedení pro jednotku SDH Trhové Sviny. (pro 20, nepřítomen 1) projednalo Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 až Výše nájemného, které by odpovídalo aktualizovanému Plánu obnovy financování obnovy vodovodů a kanalizací a dopad tohoto nájemného do ceny vodného a stočného budou projednány současně se stanovením ceny vodného a stočného pro rok (pro 18, zdržel 3) 6 zastupitelů opustilo jednání (1 předem omluvil dřívější odchod) souhlasí se záměrem Krajského úřadu Jihočeského kraje schváleným zastupitelstvem Jihočeského kraje dne řešit dopravu tzv. severním obchvatem D42/8d. (proti 14 zdržel 1) Usnesení nebylo přijato. souhlasí se zasláním připomínek k navržené variantě D42/8d v rámci veřejného projednání návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje v předloženém znění. (viz TSL č. 6) (pro 13, zdržel 2) požaduje, aby Krajský úřad Jihočeského kraje převzal do Zásad územního rozvoje kraje dopravní řešení uvedené ve schváleném územním plánu Města Trhové Sviny. (pro 12, proti 3) Schválení Závěrečného účtu města Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 16.června 2014 Závěrečný účet města za rok Tento obsáhlý dokument, který obsahuje všechny podstatné údaje o hospodaření města, každým rokem povinně završuje celý proces vyúčtování a kontroly hospodaření. Jako první informace se v Závěrečném účtu uvádí hospodaření města a jeho organizací. V roce 2013 skončilo hospodaření města s přebytkem, to znamená, že rozpočtové příjmy byly o 10 mil. Kč vyšší než rozpočtové výdaje. Po započtení mimorozpočtových příjmů a výdajů, především splátek jistin úvěrů a půjček, byl ke konci roku zůstatek na účtech města ve výši více než 3 mil. Kč. Tato částka byla převedena k použití v roce Tento pozitivní výsledek hospodaření je ještě podtržen tím, že v roce 2013 došlo ke splacení úvěrů a půjček ve výši 10 mil. Kč. Příspěvkové organizace města hospodařily s celkovým přebytkem 334 tis. Kč, pouze Mateřská škola skončila ve ztrátě. Ze založených obchodních společností Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o. vytvořila zisk 810 tis. Kč a Tepelné hospodářství města Trhové Sviny s.r.o. vykázalo ztrátu 2,9 mil. Kč. Tuto ztrátu představují především tzv. účetní odpisy ve výši 2,6 mil. Kč, jejichž smyslem je tvořit rezervu na obnovu zařízení. Další částí Závěrečného účtu jsou účetní výkazy města a jeho organizací a rozbor hospodaření města, který obsahuje podrobné porovnání příjmů a výdajů města za poslední tři roky. Velmi důležitou součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok Toto přezkoumání každoročně provádí krajský úřad a tento rok opět skončilo výrokem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky v hospodaření, nebyla zjištěna rizika a kontrolované ukazatele jsou v pořádku. Součástí Závěrečného účtu je i tzv. Hodnotící zpráva za město Trhové Sviny, která slouží k vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu. Tato zpráva obsahuje podrobné porovnání příjmů a výdajů za sledovaný a minulý rok, shrnuje provedená rozpočtová opatření, sleduje stav závazků a čerpání dotací a grantů. Poslední součástí Závěrečného účtu je přehled všech dotací a příspěvků poskytnutých městem příspěvkovým organizacím, zájmovým a profesním sdružením, neziskovým a podobným organizacím. S úplným obsahem Závěrečného účtu města se občané mohou seznámit vždy již nejméně 15 dnů před jeho schvalováním, a to na klasické nebo i elektronické úřední desce a současně i na ekonomickém odboru, kde také mohou pokládat případné dotazy k hospodaření města. Ing. Emil Kunz vzalo na vědomí informace z Valné hromady Lesů obcí Trhové Sviny a Besednice a informace z Valné hromady Tepelného hospodářství Města Trhové Sviny. (pro 15) schválilo pravidla pro výplatu příspěvku, jako náhrady ošatného pro zastupitele města, kteří zajišťují občanské obřady, a výši příspěvku na jeden den konání obřadů 500,- Kč/obřad a den. (pro 15) schválilo název ulice Za Pilou, pro místní komunikaci, která bude sloužit k dopravní obslužnosti nového obytného domu REMONST Development a.s. (pro 15) rozhodlo o vymezení ulice Lesní v obci Trhové Sviny na pozemcích parc. č. 322/126, 322/118, 322/353, 322/354 a 322/274 v k.ú. Trhové Sviny dle grafické přílohy. (pro 15) schválilo přijetí nadačního příspěvku v rámci projektu Přístřešek a rampa pro tělesně postižené, automatické dveře hlavní vchod budova B, v grantovém řízení Podpora regionů v částce ,- Kč. Příjemcem nadačního příspěvku ČEZ ve výši ,- Kč bude příspěvková organizace zřízená městem Trhové Sviny Zdravotní zařízení poliklinika Trhové Sviny, Nábřeží Svatopluka Čecha č.p. 664, Trhové sviny, IČO ( pro 15) SPOLEČENSKÁ KRONIKA Noví občánkové města byli uvítáni ve čtvrtek 12. června zleva na fotografii: Vojtěch Farka, Kristýna Kaštánková, Anežka Dvořáková, Lukáš Bartoň, Michal Erbert, Viktorie Halajová, Ester Bromová zleva na fotografii: Matyáš Pokorný, Bára Řeháčková, Kristýna Vávrová, Jakub Mašek, Tomáš Princ, Jan Kišík, Monika Pelechová, Matyáš Przbyla Foto: J. Jandová

5 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 7/2014 STRANA 5 AKTUÁLNĚ Veřejné projednání ZÚR na krajském úřadě Dne jsem se s panem starostou zúčastnila veřejného projednání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. Pan starosta Ing. Bušek z celé řady námitek, které schválilo zastupitelstvo a rada města, v krátkém časovém prostoru, který byl pro jednotlivé řečníky z řad měst a veřejnosti vymezen, připomněl ty nejdůležitější, zdůraznil, že pro krajem navrhovanou variantu na Zastupitelstvu města T. Sviny nehlasoval ani jeden ze zastupitelů, že schválení této varianty znamená zastavení možnosti rozvíjet se, a zopakoval, že kraj by měl podporovat zaměstnanost v regionu, ne naopak. K možným úpravám trasy jsme se od p. Ing. D. Řežábkové dozvěděli toto: 1) Aby mohla být aktualizace schválena v podzimním termínu, nelze v této fázi změnit trasu v Otěvěku. Uznává, že v příští aktualizaci ZÚR by v této části trasy mělo dojít ke změně severní obchvat by měl začínat již před zastavěnou plochou. Co toto vyjádření znamená? Aktualizace ZÚR probíhá jednou za čtyři roky. Do té doby bude platit stavební uzávěra na všechny domy, které jsou v navrženém 100m koridoru. Nejenže zde nelze provádět jakékoli stavební úpravy, které by byly v rozporu s budoucí dopravní stavbou, ale tyto stavby ztrácejí na své hodnotě, což by jejich majitelům způsobilo problém, pokud by se tyto nemovitosti staly součástí např. dědického nebo rozvodového řízení, ale i v případě žádosti o hypotéku atd. Navíc je město povinno uvést územní plán města do souladu se ZÚR jako perličku uvádím to, že právě řešíme nutnost zahájit změnu Prohlášení vedení města k účasti na jednáních ohledně řešení dopravní situace v Trhových Svinech Poslední měsíce nás a naše občany zaměstnává spor o variantu tzv. severního obchvatu, kterou Jihočeský kraj navrhuje ke schválení v rámci 1. aktualizace ZÚR. Protože o vedení města bylo opakovaně řečeno, že se neúčastnilo schůzek k tomuto tématu, že nevznášelo námitky, popř. jednání bojkotovalo, vydáváme toto prohlášení: Na náš dotaz ohledně výroků, podle kterých jsme se neúčastnili jednání na krajském úřadě (např. při projednání v dopravním výboru) ve věci řešení dopravní situace v Trhových Svinech nám p. Ing. D. Řežábková, vedoucí Odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic - oddělení územního plánování, potvrdila, že jsme na žádná jednání nebyli pozváni s tímto vysvětlením: Pokud se týká povinnosti oslovit město v rámci zpracování návrhu ZÚR (tj. v průběhu projektových prací, před odevzdáním konečného návrhu pro jednotlivé fáze pořízení aktualizace), tak ta skutečně z platných právních předpisů nevyplývá. Ostatně, pokud by tomu tak bylo, musel by pořizovatel projednávat rozpracovaný návrh se všemi obcemi na území kraje, nejen s městem Trhové Sviny, což z časového hlediska není možné. Ve všech fázích pořízení aktualizace, kdy to ukládá zákon, tj. v rámci projednání zprávy o uplatňování, při společném jednání i při veřejném projednání bylo město v souladu se stavebním zákonem obesláno a mělo možnost uplatnit požadavky, připomínky či námitky. Dodává však, že: Zástupci města byli zváni na všechny výrobní výbory v průběhu pořízení studie a měli možnost k navrhovaným trasám obchvatu uplatnit své připomínky a upozornit na problémy jednotlivých variant. Zástupci města tuto možnost nevyužili a při zpracování studie neupozornili na žádný problém v navrhovaných trasách obchvatu. Oproti tomu výroku se co nejdůrazněji ohrazujeme, požádali jsme firmu IKP o vyjádření k této dezinformaci a p. Ing. Řežábkové jsme zaslali tuto zprávu: Firma IKP Consulting Engineers nás kontaktovala na začátku své práce na studii s tím, zda bychom respektovali to, že zástupci samosprávy nebudou zváni na pracovní schůzky. Jako důvod uvedli to, že bychom se tím v budoucnosti vyhnuli pochybnostem, že studie byla ze strany samosprávy Trhových Svinů ovlivněna. Domluvili jsme územního plánu města tak, aby byl uveden do souladu se stávající ZÚR. Jedná se o případy, kdy bychom měli do našeho územního plánu zahrnout prvky, které jsou při podzimní aktualizaci ZÚR navrženy k vypuštění (např. rezerva pro elektrické vedení). S takovýmto provizorním řešením nesouhlasíme, nikdo nemůže odhadnout, jaká bude situace za čtyři roky, zda bude skutečně na krajském úřadě zájem o tuto změnu. A bude se připravovat projekt, jehož zpracováním by se alespoň přiblížila realizace obchvatu, když by se měla trasa v budoucnu měnit? Jsou to další čtyři roky k dobru, kdy se nebude nic řešit? 2) Není jiná možnost než vést trasu před hřbitovem. Podle Ing. D. Řežábkové je rozdíl před a za hřbitovem jedna miliarda korun, tzn. že trasa za hřbitovem je nereálná. K upozornění na to, že od konce pozemku posledního postaveného domu ke hřbitovní zdi je vzdálenost pouze 40m, uvedla, že toto ZÚR neřeší, že to může budoucí projekt řešit nějakým protihlukovým opatřením. 3) Je možné změnit oblouk trasy tak, aby neprocházel nově postavenou halou firmy A. Schmied. Nelze však trasu měnit tak, aby zde byl zachován prostor pro další možné rozšíření této firmy. Zástupci firmy A. Schmied konstatovali, že toto řešení je pro ně naprosto nedostatečné. 4) Žádné další úpravy navržené trasy se nezvažují. Mgr. V. Korčaková se tedy, že se schůzek budou účastnit zástupci státní správy. Ti pak konstatovali, že ze schůzek nemají dobrý pocit, že jsou tázání na jejich názory, kudy trasu vést, místo toho, aby se vyjadřovali ke vhodnosti určitých lokalit, a že se toto neslučuje s náplní práce pracovníka státní správy. Respektovali jsme to, a proto se dalších jednání jako zástupce města účastnil tajemník městského úřadu p. Zdeněk Valut, který zástupcům IKP předával všechny potřebné informace, které vyplývaly ze znalosti místních poměrů. Tzn. že zástupci IKP byli seznámeni s tím, kde jsou rozvojové plochy, kde je zájem o stavby, kde se vydávají stavební povolení, kde už se staví atd. Nikdy se nikdo ze strany IKP nevyjádřil v tom smyslu, že nemá dostatečné informace! Jako zástupci samosprávy jsme se s autory studie setkali po prvním kole studie, kdy nás seznámili se šesti novými jižními variantami a dvěma novými severními. Také nám sdělili, že vzdálenější jižní varianty jsou natolik finančně nákladné, že se jimi ve své další práci nebudou zabývat. Při této schůzce nás velice překvapilo, že severní trasy jsou navrženy přes oblasti, ve kterých je zájem o výstavbu a ve kterých dokonce už probíhá řízení o vydání stavebních povolení, a toto jsme také zástupcům IKP sdělili. Ti oponovali s tím, že o tomto vědí, ale pokud má být nějaká z variant srovnatelná s tzv. přeložkou, musí jít co nejblíže městu pokud by se od města vzdalovala, výrazně porostou finanční náklady na její stavbu a zároveň se bude snižovat počet vozidel, který by ji využíval. Za nejvhodnější označili variantu J4, která navazuje na přeložku (ta vyšla ve studii nejlépe, a to jak z hlediska, tak z hlediska odvedení dopravy z problematických míst). Zástupcům IKP jsme sdělili, že ani tuto variantu nemůžeme podporovat, protože vede v těsné blízkosti domu s pečovatelskou službou, kolem nově stavěných domů a přes lokalitu Padělky, pro kterou již v té době měl soukromý investor zpracovánu studii pro individuální bytovou výstavbu, jejíž nedostatečná nabídka omezuje rozvoj Trhových Svinů. U severních variant jsme také uvedli lokality, kde se začíná s individuální výstavbou i s výhledem na možnost rozšíření firem podnikajících v Trhových Svinech. Také si vzpomínám, že jsme uváděli to, že lidé určitě budou proti (Pokračování na další straně)

6 STRANA 6 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 7/2014 tomu, aby nějaká komunikace křížila trasu na hřbitov a na Velký rybník. Severní varianty nebyly ze strany IKP brány jako prioritní a to vzhledem k tomu, že i když budou co nejtěsněji přimknuty k městu a dokonce by znamenaly i demolici již postavených objektů, frekvence dopravy, kterou by odvedly z nebezpečných míst, je podstatně nižší než varianty jižní. V souvislosti s Vašimi výroky jsme v minulém týdnu oslovili i firmu IKP Consulting Engineers, aby se vyjádřila k tomuto nařčení z údajného nezájmu o spolupráci ze strany města Trhové Sviny. Nejde o to, že jsme neposkytovali informace, ale že jsme již v průběhu studie jasně formulovali, že žádnou z nových variant nebudeme podporovat z výše uvedených důvodů, tzn. že všechny prochází lokalitami, které jsou pro rozvoj města klíčové. Myslím si, že však daleko důležitější v tuto chvíli je to, co pro město Trhové Sviny schválení této varianty znamená. Jednatelé firmy A. Schmied se na společné schůzce s námi jasně vyjádřili, že pokud bude tato varianta schválena, firma z České republiky do tří let odchází, přesune výrobu do Indie. Je pro ně naprosto nepochopitelné, že s nimi nikdo nejednal, neupozornil je na situaci, která by mohla nastat. Z naší strany k tomu mohu říci jen to, že z výsledků studie nic nenasvědčovalo tomu, že by mohla být vybrána právě tato varianta a že by nebylo vzato do úvahy rozhodnutí UPOZORNĚNÍ Vážení čtenáři, z důvodu velkého množství aktuálních informací se románu na pokračování Těžák dočkáte až v příštím čísle. Za pochopení děkuje redakce. Zastupitelstva města Trhové Sviny (ze dne 23. dubna 2012), které se svým rozhodnutím, že trvá na respektování svého územního plánu, postavilo proti všem nově navrženým variantám. Jednatelé firmy A. Schmied nám dále sdělili, že i jen to, že vůbec došlo k situaci, že by mohlo být něco takového schváleno, narušuje jejich důvěru v možnost podnikat v ČR. Další velmi zásadní informací je i to, že jsou s nimi v kontaktu i další dvě zahraniční firmy, které jsou největšími Městský úřad Trhové Sviny Vyjádření Vzhledem k dotazům týkajících se správnosti vydání stavebních povolení na parcelách, přes které vede varianta tzv. severního obchvatu, navržená ke schválení v ZÚR (zásady územního rozvoje) Jihočeského kraje, považuji za nutné se k tomuto vyjádřit. Studie proveditelnosti přeložky silnice II/156, podle které byla vybrána jedna z variant pro aktualizaci ZÚR Jihočeského kraje, není dokument, jež by ovlivňoval jakákoli opatření nebo rozhodnutí stavebního úřadu vydaná podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.. Až v momentě schválení a vydání aktualizace ZÚR, jež by obsahoval koridor pro některou z variant obchvatu, by bylo nutno postupovat podle 54 odst. 5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., tzn.: nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou v rozporu s územně plánovací dokumentací následně vydanou krajem.. Toto na veřejném projednávání ZÚR na krajském úřadě dne potvrdila i Ing. D. Řežábková, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic - oddělení územního plánování. Vyjádření Stavebního úřadu Trhové Sviny Ing. Luděk Klein vedoucí Stavebního úřadu Mě Ú Trhové Sviny zaměstnavateli v Trhových Svinech, a že i pro ně je nastalá situace také velice nepříjemná a její řešení ovlivní jejich rozhodnutí, zda své podnikání v Trhových Svinech dále rozvíjet. Jistě nemusím zdůrazňovat, že zaměstnanost je pro rozvoj každého města věcí zásadní. Závěrem ještě jednou zopakuji to, že se pan starosta, já i pan tajemník cítíme neoprávněně obviněni z toho, že jsme s firmou IKP nespolupracovali. Zároveň však ani tato údajná nespolupráce není argumentem pro ty, kdo by tuto variantu schválili ve chvíli, kdy jsou všeobecně známy fatální důsledky, které tato varianta přinese pro rozvoj města Trhové Sviny, a kdy na posledním jednání Zastupitelstva města Trhové Sviny pro tuto variantu nehlasoval ani jeden ze zastupitelů města. Ing. R. Bušek starosta, Mgr. V. Korčaková místostarostka, Z. Valut - tajemník Vyjádření p. Zdeňka Valuta ke spolupráci s firmou IKP Consulting Engeeners: Prohlašuji, že jsem se jako zástupce státní správy v Trhových Svinech aktivně účastnil pracovních schůzek při zpracování studie dopravního řešení v Trhových Svinech, že jsem firmě poskytl veškeré požadované informace, včetně místní znalosti. Firmu jsem upozornil na rozvojové plochy, které jsou strategicky důležité pro rozvoj města, a to jak v Trhových Svinech, tak i v místní části Otěvěk. Zástupci firmy byli také upozorněni na nevhodnost přetnutí cesty na hřbitov a na Velký rybník, což jsou velmi frekventované pěší trasy. Ze strany firmy IKP nikdy nezazněla stížnost na nespolupráci ze strany města Trhové Sviny či na nedostatek informací. Hospodaření Lesů obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o. v roce 2013 V roce 2013 končila platnost Lesního hospodářského plánu, který je zpracováván na období deseti let. Důležité je, že byly plněny jednotlivé úkoly v oblasti obnovy a ochrany lesa. Nemalá práce byla udělána také na opravě a údržbě lesních cest. Plánované úkoly v těžbě byly překročeny vlivem vichřice Kiril v roce Celkem bylo za toto období vytěženo m 3 dřeva, z čehož 41% činila nahodilá těžba (kůrovec, polomy, souše, důsledky vichřice Kiril). Na ploše 430,02 ha byly provedeny výchovné zásahy - prořezávky a probírky. Výsadba byla provedena na 104,22 ha. Ve finančním hospodaření byly výnosy tis. Kč, náklady tis. Kč. Je třeba zdůraznit, že lesy jsou značným přínosem pro město Trhové Sviny a městys Besednice, které jsou vlastníky lesů a společnost jim platí nájem. Za toto desetileté období bylo vyplaceno tis. Kč Podíl obou vlastníků se v průběhu desetiletého období měnil vlivem získávání nových lesních ploch. Město Trhové Sviny z výše uvedené částky získalo cca 40 milionů korun. Podstatné je, že v minulém desetiletém období lesy nebyly nadměrně přetěžovány. Podle nového Lesního plánu, kterým se bude řídit hospodaření do roku 2024, je plánována oproti minulému období vyšší těžba. Výsledky hospodaření v roce 2013 navazují na dobré výsledky za celé období, kdy naše lesy spravuje společnost Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o. Na těchto výsledcích se značně podílí dobrá obchodní politika společnosti a minimální náklady v těžební činnosti, obnově a ochraně lesa. Za období roku 2013 bylo vytěženo m 3 dřevní hmoty, z toho 92 % činila mýtní těžba. Zalesnění bylo provedeno na 15,9 ha. Hodně bylo také učiněno v oblasti úklidu klestu, chemické ochrany, ožínání a ostatních činností důležitých pro to, aby les plnil svoji funkci. V odbytu bylo prodáno m 3 dřevní hmoty a pro Tepelné hospodářství Trhové Sviny bylo dodáno 880 plm štěpky. Průměrná cena za prodanou dřevní hmotu byla 1773 Kč/m 3. Celkové (Pokračování na další straně)

7 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 7/2014 STRANA 7 výnosy činily Kč, z toho za prodej dřeva Kč Příjem z rekreačních objektů Myslivna Kohout a Hájovna Besednice byl Kč. Částku Kč pak představovaly tržby z ostatních služeb a činností prováděných společností. V nákladové části finančního hospodaření bylo vynaloženo Kč, z toho náklady na těžbu činily Kč, pěstební náklady Kč, na údržbu lesních cest, provoz školek a vytýčení hranic pozemků se vynaložilo celkem Kč. Na mzdách bylo vyplaceno Kč. Na opravu a provoz rekreačních zařízení se vynaložilo Kč, což ale stále představuje ztrátu z těchto zařízení. Nájemné obcím činí Kč, z toho část bude vyplacena v letošním roce. Provozní náklady byly Kč. Ostatní náklady představuje sociální a zdravotní pojištění, ostatní nájemné a příspěvek na stravování. Hospodaření rekreačních zařízení je stále ztrátové. Maximální snahou vedení společnosti samozřejmě je, aby objekty byly plně obsazeny a bylo dosaženo co největších tržeb. Náklady na provoz jsou ale stále vyšší než tržby. Z rozhodujících nákladů jde o odpisy Kč, spotřebu elektřiny Kč, oprava hromosvodu na myslivně Kč a čerpadlo v bazénu Kč. Ostatní provozní náklady představují Kč. Jde o náklady, bez kterých nelze zařízení provozovat. Výsledky hospodaření lze hodnotit velmi dobře, což ukazuje na dobrou práci vedení společnosti i ostatních pracovníků. Společným úsilím vedení města a společnosti Lesů obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o. musí být provedena výstavba, případná rekonstrukce některého objektu v majetku města, a to jako provozního objektu pro sklady, dílny pro opravy a administrativní zázemí. Hospodaření společnosti bylo schváleno valnou hromadou dne 26.března 2014,včetně použití hospodářského výsledku-zisku. Po naplnění zákonných fondů činí nerozdělený zisk ,07 Kč. kogenerační jednotky. Nikdo ovšem nepředpokládal, že cena paliva se zvýší více jak třikrát. Dnes toto zařízení máme, a abychom zajistili vytápění objektů ve městě, je třeba jej provozovat. Nezbývá než hledat další cesty ke zlepšení hospodaření. Je nutné zejména získat další místa pro odběr tepla např. usilovat o získání dotací na nové investice jako je napojení mateřské školky ve Školní ulici nebo domu s pečovatelskou službou, hledat dodávky paliva za nižší a stabilní ceny, zajistit minimální prostoje a co nejkratší údržbu. Vedení společnosti i všichni pracovníci se snaží o co nejhospodárnější provoz, ale faktory jako jsou počasí či cena paliva, ovlivnit nemohou. Komunální volby 2014 Ing. Karel Kocina Ve dnech října letošního roku čekají další volby, tentokrát komunální, v nichž budeme volit zastupitelstvo města. Trhovosvinenské listy ke komunálním volbám pravidelně připravují volební přílohu, proto v předstihu oslovujeme strany a sdružení, které se voleb účastní, aby se na stránkách našich novin prezentovaly, a to v TSL č. 9 (září). Všichni zúčastnění by měli své příspěvky zaslat do 30. srpna, velikost textu v originále by neměla přesáhnout 1 A4 (písmo Arial velikost 9 bodů). Redakce si také vyhrazuje právo do textů nijak nezasahovat, a to ani jazykově. Do volební přílohy zasílejte seznam a představení Vašich kandidátů (pro případné fotografie prosíme o formát jpg s rozlišením alespoň 800 x 600 pixelů) společně s Vaším volebních programem, s nímž půjdete usilovat o místa v zastupitelstvu města. Hospodaření společnosti Tepelné hospodářství města Trhové Sviny s.r.o. v roce 2013 Ing. Karel Kocina Rok 2013 se celkově projevil na hospodaření společnosti velmi příznivými klimatickými podmínkami. Jarní měsíce byly oproti roku 2012 chladnější než závěr roku, který vlivem oteplení představoval nižší prodej tepla cca o 25 %. Na hospodaření má značný vliv cena dřevní hmoty, která se každým rokem zvyšuje. Dodávkou lesní štěpky, která má nižší výhřevnost, dochází ke spalování většího množství paliva. I když cena lesní štěpky je oproti materiálu z pilařské a truhlářské výroby nižší, srovnáme-li kalorickou hodnotu výhřevnost, a porovnáme-li ukazatele výhřevnosti, jsme na stejné ceně. Tím, že spalujeme větší množství, zvyšují se náklady na manipulaci apod. Abychom zajistili dostatek paliva pro kotelnu, nemáme ale jiné možnosti. V roce 2013 bylo prodáno odběratelům GJ tepla. Toto množství je o GJ větší oproti roku Na zvýšení odběru tepla se podílela nová odběrná místa - např. bytové jednotky v Třebízského ulici, nová hala firmy Schmied a prodejna LIDL. Výroba a prodej elektřiny činila kwh, což bylo o kwh méně oproti minulému roku. Spotřeba paliva (dřevní hmoty) byla plm (plnometrů), což je o plm více oproti roku V ekonomických ukazatelích byly celkové tržby ,06 Kč. V minulém roce byly vyšší o Kč. Naproti tomu v nákladové části došlo k podstatnému zvýšení. Celkové náklady činily Kč, což je o Kč více než v roce Hlavním důvodem je spotřeba paliva a jeho cena. V ostatních nákladových ukazatelích nedochází k podstatným rozdílům, což je důkazem toho, že vedení společnosti se ve všech oblastech, které může ovlivnit, chová hospodárně. Porovnáme-li tržby a náklady, činila ztráta společnosti v minulém roce Kč. Součástí nákladů jsou i odpisy v částce Kč, které proběhnou pouze v účetní závěrce, nikoliv finančně. Ve finančním hospodaření je rozdíl Kč. Z výše uvedených výsledků je zřejmé, že hospodaření kotelny nedosahuje takových výsledků, které byly kalkulovány před výstavbou Z NAŠICH ŠKOL Základní umělecká škola F. Pišingera Trhové Sviny Děkujeme! Redakce TSL Sokolská 1052, Trhové Sviny tel , tel., fax , Vážení přátelé, jsme velice rádi, že se neustále zvyšuje zájem dětí o studium v naší Základní umělecké škole F. Pišingera v Trhových Svinech. Zároveň jsme však limitováni kapacitou školy, která činí 545 žáků a žádost o její navýšení nám byla zamítnuta. Proto jsme jako vedlejší činnost pro nové zájemce o umělecké vzdělání připravili nabídku KURZŮ TVOŘIVÉ VÝCHOVY, a to v oblasti taneční, výtvarné, dramatické a sborového zpěvu. Cílem kurzů je rozvíjet v dětech jejich umělecký potenciál, seznámit je se základy práce v jednotlivých uměleckých oborech a připravit je k dalšímu studiu na umělecké škole. Přihláška do kurzu je totožná s přihláškou do ZUŠ, naleznete ji na Do kurzů jsou zařazováni noví žáci, které bychom jinak nemohli přijmout. V dalším období budou pak do ZUŠ přijímáni přednostně. Název kurzu věková skupina hodinová dotace kurzovné za pololetí A - taneční kurz 4 6 let 2 hodiny týdně 1200,- B - výtvarný kurz 5 7 let 2 hodiny týdně 1350,- 8 let a více 3 hodiny týdně 1500,- C - dramatický kurz neomezeno 2 hodiny týdně 1200,- D - kurz sborového zpěvu /pro zájemce o výuku v hudebním oboru ZUŠ/ neomezeno 1 hodina týdně 500,-

8 STRANA 8 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 7/2014 Z NAŠICH ŠKOL Ach ten čas tak rychle letí, už jste vážně velké děti 26. června 2014 se předškoláci z Mateřské školy Trhové Sviny v obřadní síni městského úřadu slavnostně rozloučili s mateřskou školou. Slavnostní obřad již tradičně zahájila paní místostarostka. Pronesla k dětem dojemnou řeč, kterou mimo jiné poukázala na důležitost vzdělávání pro každé z dětí. Děti převzaly z rukou paní místostarostky a paní učitelek květinu, šerpy, medaile, pamětní listinu a knihu. Na závěr obřadu si předškoláci spolu s paní učitelkami připravili krátké pásmo básniček a písniček. V letošním školním roce odchází do základní školy z trhosvinenské školky 45 dětí. Ano, zdá se nám to nedávno, kdy nastoupily do mateřské školy. Čas však uplynul jako voda a z těch maličkých dětiček se stali velcí předškoláci. Za ty tři či čtyři roky, které ve školce strávili, vyrostli a vyspěli. Poznali hodně kamarádů, zažili společně legraci i vážné chvíle. Naučili se spoustu důležitých věcí potřebných pro život. Teď už si ale nemohou jen hrát. Čeká je důležitý životní krok. Vstup do základní školy. Ráda bych jménem všech dětí a paní učitelek popřála našim předškoláčkům, aby se jim ve škole líbilo, aby byli ve školních lavicích úspěšní, našli si nové kamarády. Aby si školu prostě zamilovali. Držíme Vám pěsti! A nezapomeňte, co jste se ve školce naučili. Zuzana Kojanová Foto: J. Jandová Slavnostní předání výučních listů A zase skončil další školní rok. V pondělí se v obřadní síni radnice v Trhových Svinech již podruhé shromáždili noví absolventi SOŠ a SOU T. Sviny. Na naší škole se připravovali na své budoucí povolání v oborech: Kuchař číšník, Elektrikář silnoproud, Truhlář, Malíř a lakýrník, Zemědělec farmář, Stravovací a ubytovací služby a Opravářské práce. V tento slavnostní den jim přišla pogratulovat a předat upomínku na učňovská léta v našem městě paní místostarostka Mgr. Věra Korčaková, ředitel školy Ing. Tomáš Kalena, zástupce školy Ing. Vladislav Trsek, třídní učitelé a nechyběli ani rodiče, prarodiče, další rodinní příslušníci a kamarádi čerstvých absolventů. Mgr. Ilona Němcová Foto: J. Jandová KULTURA Podzimní jazzové večery pátek od hod 180,- Kč MARTA TÖPFEROVÁ & TROVA Marta, dcera českých herců, vyrostla v zákulisí divadla. V jedenácti letech emigrovala do USA s matkou a sestrou. Během dospívání v novém prostředí Marta začala cítit velkou spřízněnost se španělským jazykem a hlubokou náklonnost k latinskoamerické hudbě a kultuře. Naučila se plynně španělsky, což je její třetí jazyk po češtině a angličtině. Její náklonnost k latinskoamerické hudbě ji nakonec dovedla k intenzivnímu studiu latinskoamerických písní. Začala studovat techniku zpěvu a hlasu, hru na kytaru, navštěvovala taneční lekce a studovala hudbu i tanec přímo ve Španělsku. Po příjezdu do New Yorku v roce 1996 se Martina hudba rychle vyvinula v mimořádnou směs latinskoamerického folklóru s nespornými náznaky jejího východoevropského dědictví. BBC Martu popsalo jako "přední světlo dnešního hnutí nueva canción (nových písní)," a její elegantní, hluboký a podmanivý hlas okouzluje posluchače po celém světě již více než deset let. Zpěvačka Marta Tőpferová je rovněž nadaná jako skladatelka a textařka. Napsala více než sedmdesát skladeb a produkovala sedm alb. V roce 2004 zahájila svá mezinárodní turné a začala se objevovat na pódiích a festivalech po celém světě, čímž získala za své jedinečné umění zasloužené uznání. Marta oceňuje všechny tři kultury, které ovlivnily její život - českou, americkou a hispánskou - a připouští, že přidělení identity může být obtížné. "Cítím se velmi smíšeně," říká, "Myslím, že díky mému osudu jsem tyto různé kultury učinila součástí mého života a mám tedy možnost nadále objevovat jejich bohatství." Marta Tőpferová - zpěv, cuatro; Alejandro Soto Lacoste (Chile / Německo) - kytara, akordeón, klavír; Cristian Carvacho (Chile / Německo) - charango & perkuse; Tomáš Liška - kontrabas pondělí od hod 120,- Kč BEATA PATER QUARTET Jedna z nejinovativnějších jazzových vokalistek na současné kalifornské scéně. Beata Pater není ale jen objevně improvizující a velmi dobře scatující zpěvačkou, ale i aranžérkou, skladatelkou a dokonce i příležitostnou houslistkou. Ať už jde o její originální tvorbu či časem prověřené jazzové standardy, Beata je prostě nepřeslechnutelná. Beata Pater se narodila a vyrůstala v Polsku. Od šesti let chodila do hudební školy a zároveň poslouchala otcovu sbírku jazzových a popových desek. Její profesorka si všimla silného hlasu a nasměrovala Beatu v osmi letech od houslí ke zpěvu. Ve čtrnácti založila svou první kapelu, v osmnácti odešla v rámci výměnného programu do Anglie, kde učila zpěv a kdykoli měla možnost, zpívala s místními jazzovými skupinami. Poté Beata tvořila 10 let v Japonsku. Během této dekády Beata natáčela reklamy, zpívala ve filmech a učila zpěv v hudební škole Yamaha. Pravidelně též vystupovala v japonských jazzových klubech, kde hrála vedle talentovaných místních hudebníků s takovými jazzovými veličinami, jako jsou pianista Walter Bishop Jr. a bubeník Jimmy Smith. S nimi procestovala Asii, ti ji také přivedli jak k akustickému jazzu, tak do legendárního klubu Birdland na Manhattanu. V roce 1993 Beata natočila debutové album, jež zachytilo její energické jazzové vokalizace ve studiu i na pódiu. Po návratu do San Franciska natočila dalších 6 alb. (Pokračování na další straně)

9 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 7/2014 STRANA 9 Letošní opus se jmenuje Golden Lady a má zatím fantastické recenze i prodeje. Beata stále chce vyrážet dvakrát ročně na turné po Evropě a Asii a vytvářet další projekty. Mám vždy zájem o účast v kapelách a hudebních situacích, které jsou pro mne jedinečné a obohacující. A přesně to letos čekám od spolupráce s českými a slovenskými muzikanty," objasňuje své celoživotní Předplatné umělecké krédo. Beata Pater (USA) zpěv; Tomáš Jochmann (SK) piano; Lukáš Kytnar kontrabas; Tomáš Hobzek bicí pátek od hod 120,- Kč MARC BERNSTEIN QUARTET Projekt vedený newyorským saxofonistou Marcem Bernsteinem. Pro jeho hudbu je typická živelnost, melodičnost a pevná zakořeněnost v židovské tradici. Marc Bernstein (USA) Saxofonista, skladatel, producent a pedagog Marc Kibrick Bernstein se narodil v roce 1961 v židovské části Brooklynu. Po zaslechnutí nahrávky Bennyho Goodmana začal chodit jako mladíček a začínající hráč na klarinet do Village Vanguard a dalších jazzových klubů, kde mohl pravidelně slýchat jazzové legendy. Posléze si přidal jako další nástroj saxofon. Po absolutoriu na bostonské Berklee College of Music se Bernstein vrátil do New Yorku a hrával a nahrával především s Billy Hartem. Později Bernstein odstartoval svůj Electric Quartet. V letech se prezentoval Marc s vlastními skupinami či jako spoluhráč na nesčetných místech v New Yorku a jeho okolí, nejvíce v legendárním klubu Blue Note. Krátce po svém příjezdu do Dánska, kde střídavě žije se svojí dánskou manželkou, Marc vystupoval s Klüvers Big Band. Po odchodu z Klüvers Big Band Marc vydal postupně osm CD pod svým jménem. Vedle všech těchto hudebních aktivit je Marc v současné době vedoucím rytmického oddělení dánské státní konzervatoře, kde se učí podle postupů popsaných v jeho knize Výstavba rytmických bloků - od Bacha k Jamesi Brownowi". Vít Křišťan (CZ) Klavírista Vít Křišťan je jedním z čelních představitelů současné mladé jazzové generace, spojujících vrcholným způsobem autentickou činnost kompoziční a interpretační; po studiu na konzervatoři Jaroslava Ježka absolvoval Jazzovou akademii v polských Katowicích a poté studoval, žil a vystupoval v Dánsku v Odense; vedle vlastního tria a domovské kapely Inner Spaces vystupuje Křišťan jako člen různých sestav s domácími i zahraničními hudebníky, spolupracuje též s věhlasným dánským kontrabasistou Bo Stiefem. Marc Bernstein (USA) saxofony; Vít Křišťan (CZ) piano; Rastislav Uhrik (SK) kontrabas; Niclas Campagnol (Itálie) bicí středa od 20:00 hod 120,- Kč DŽEZVICA Džezvica je mladá pražská kapela, která se ve své hudbě inspiruje rytmy a melodiemi z Balkánského poloostrova a jeho okolí. K typické představě balkánské dechovky má ovšem Džezvica daleko čerpá z ní část inspirace, ale hraje svým, odlišným stylem. Přispívá k tomu i nástrojové obsazení kapely tvoří ji akordeon, kytara, cajon, violoncello, viola, klarinet a příčná flétna. V jejích aranžích uslyšíte písně z Makedonie, Bulharska, Srbska, Chorvatska, ale třeba i Maďarska, Rumunska a Řecka, které se snaží interpretovat vlastním způsobem. Každý z členů kapely pochází z jiného hudebního prostředí od klasické hudby přes world music, swing, gospel či folklor a svoje zkušenosti využívají k tvorbě v Džezvici. Repertoár kapely sahá od teskných balad až po svižné a rytmické skladby. Mezi oblíbené žánry Džezvici patří například bulharské a makedonské lidové písně, bosenský sevdah a iláhie či romská hudba. Charakteristický zvuk tvoří charismatický ženský trojhlas využívající fúze evropské a orientální hudby a dynamické liché rytmy. Agnieszka Kapuścinska zpěv; Kateřina Sequensová zpěv; Alena Libánská zpěv, příčná flétna; Adéla Bryan viola; Honza Václ kytara, klarinet, zpěv; Vojta Nejedlý violoncello, zpěv; Alina Shupikova cajon, darbuka; Pepe Prexl akordeon pátek od hod 120,- Kč SARAH AND THE ADAMS Šárka Adámková je pianistka, zpěvačka a písničkářka. Již v 17-ti letech, i když bez jakéhokoliv vyššího hudebního vzdělání, začala po vzoru svého otce, výborného muzikanta, cestovat po Evropě s různými hudebními skupinami a sbírat cenné zážitky a dojmy. O několik let později strávila dlouhou řadu měsíců ve Skandinávii, kde vystupovala sólově v pianobarech a klubech pod uměleckým jménem Sarah Adams. Toto období ji velmi ovlivnilo, takže se později vracela zpět domů s láskou k americkému country, bluesovému pianu, vintage zvuku a písničkářství Carol King nebo Norah Jones. To vše je asi hudebním zdrojem písniček, které vyprodukovali společně s kytaristou Michalem Gregorem na debutovém albu My place. Při jeho nahrávání oslovili skvělé muzikanty a kamarády, bubeníka Daniela Šoltise a kontrabasistu Rastislava Uhrika, kteří již patří mezi špičky české jazzové scény. V druhé fázi studiové práce se k nim přidal ještě vynikající kytarista Josef Štěpánek, který obohatil nahrávku o zvuky pedal steel kytary, rezofonické kytary, banja a mandolíny. Díky nim se do jednoduchých písniček dostala zajímavá atmosféra s lehkým nádechem jazzu a country. V neposlední řadě vše doplňuje zajímavý zpěvák a stálý host David Schaffer, který stál u zrodu projektu Sarah & The Adams již od samého počátku a spolupracuje s Michalem Gregorem a Šárkou Adámkovou již řadu let. Šárka Adámková - zpěv, piano, wurlitzer; Michal Gregor - elektrická a akustická kytara; Daniel Šoltis - bicí; Rastislav Uhrik - kontrabas, baskytara; Josef Štěpánek - pedal steel kytara, rezofonická kytara, banjo, mandolína; David Schaffer - zpěv, stálý host Možnost dozvědět se více o kapelách a poslechnout si ukázky jejich tvorby máte na stránkách Městského kulturního střediska Trhové Sviny Marta Tőpferová Při objednání předplatného na všechny koncerty získáte slevu 30% a zaplatíte tedy pouze 462,- Kč místo 660,- Kč. Také je možnost zakoupit předplatné kromě koncertu Marty Töpferové, a to za 336,- Kč místo 480,- Kč. Na všechny koncerty Podzimních jazzových večerů se také vztahuje sleva pro držitele předplatného na II. polovinu roku 2014 v KD Trhové Sviny. Tedy pro předplatitele skupiny A 30%, skupiny B 20% a skupiny C 20%. Všechny koncerty začínají ve 20.00! Marta Töpferová pátek Beata Pater pondělí Marc Bernstein Quartet pátek Džezvica středa Sarah and the Adams pátek Předplatné na všechny koncerty 462,- Kč! Předplatné na všechny koncerty bez Marty Töpferové 336,- Kč! Více informací naleznete na na našem Facebooku, Google+ nebo telefonu Městské kulturní středisko Trhové Sviny, Sídliště 710, Trhové Sviny NABÍDKA PŘEDPLATNÉHO DIVADELNÍCH PŘEDSTAVENÍ A KONCERTŮ KULTURNÍ DŮM TRHOVÉ SVINY II. pololetí sobota od hod. Divadlo Viola JAKO ZÁZRAKEM / JAK DĚLAT PODOBIZNU PTÁKA Jacques Prévert - slavný francouzský básník, scénárista filmů Děti ráje a Setkání Seiny s Paříží, autor textů šansónů Edith Piaf slaví ve světě svůj velký návrat. Josef Somr - velký herec recituje básně věhlasného francouzského literáta prostě, civilně a neokázale, z jeho přednesu vystupuje bohatý vnitřní život a neomylný vkus. Při zdánlivě nejobyčejnějších momentech tohoto inscenovaného čtení vyvolávají Somrův témbr, dikce i dávkování pauz mrazení v zádech. Vidět a slyšet Josefa Somra takové příležitosti kromě občasných vystoupení v Divadle Viola naživo" prakticky neexistují. David Novotný, nenápadný mladý muž, je s poezií opravdu zadobře, prévertovský humor či ironii interpretuje opravdu citlivě. Ozdobou tohoto tria je křehká, pevná, suverénní i plachá Bára Poláková, uplatňující i nádhernou francouzštinu a zpěv. Krásná slečna v černém může být erotickým idolem stejně jako hravou holčičkou nebo nenávratně zmizelou neznámou Barbarou. Buďte spolu s Josefem Somrem, Davidem Novotným a Barborou Polákovou při tom. SKUPINA A; B; C Vstupné: 150,- 140,- 120,- Kč úterý od hod. MICHAL HORÁČEK MEZI NÁMI Mezi námi je hudebním recitálem jedné z nejvýraznějších postav české hudební scény Dr. Michala Horáčka, patří mezi nejúspěšnější tour roku 2013 u nás a je koncertní verzí k platinové desce Český kalendář. Účinkující: Dr.Michal Horáček, Lenka Nová, František Segrado, Ondřej Ruml a kvartet Mateje Benka SKUPINA A; B Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč úterý od hod. Divadlo Malé(h)ry BIOSTORY Kdo hledá, najde Komedie o tom, jak se, na jedné straně viditelně prospěsná idea, může v rukou nepravých stát pastí pro ty slabší, hledající. Reflexe dnešní společnosti, našich představ a snů Děj je zasazen do prostředí fiktivního Bio-kurzu, kde se setkávají tři ženy. Výživová poradkyně na mateřské dovolené, zubní hygienistka a psychiatrička. Pomocí praktik duchovního mistra Dušana Hunky se snaží nalézt samy sebe a být BIO...BIO totiž nemusí označovat jen produkty ekologického zemědělství, může znamenat i něco jiného. Dříve člověk hledal uznání ve vnějším světě, dnes chce poznat sám sebe. Obojí může být dobrý byznys! Co je to BIO? Být In Okamžitě nebo Bohužel I Okraden? A jak to vidíte vy? metoda Mr.Duch. Dušana Hunky vám pomůže otevřít oči! Hrají: Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová a Nikola Zbytovská SKUPINA A; B; C Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč úterý od hod. Umělecká Agentura Aleše Trdly JAKUB SMOLÍK J. Smolík má na kontě více než 20 alb a patří k českým interpretům s největší fanouškovskou základnou. Jeho koncerty doprovázeny jeho doprovodnou skupinou a vokalistkami jsou obohaceny nejedním zážitkem, humorem i jevištní zábavou, čímž umocňuje divácký zážitek a potvrzuje skutečnost, že jeho představení není jen běžný koncert, avšak i zábavné show. SKUPINA A; B Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč (Pokračování na další straně)

10 STRANA 10 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 7/2014 listopad od hod. Divadlo Kalich ŽENA ZA PULTEM 2: PULT OSOBNOSTI Legendární vševědoucí levicová prodavačka se vrací ve vizionářské komedii! Je volební víkend. Jiřina, prodavačka v malém koloniálu, věří, že to konečně dopadne a komunisté vyhrají. Již dlouho se učí, jak se řeknou čínsky rohlíky a vlašák, protože chce stačit čínským obchodníkům, kteří přijdou, až se rozjede obchod s východem. Číňané nezklamou, ti nejsou jako Rusové. Tentokrát to všechno vyjde a její syn Kája udělá hereckou kariéru, bude novým Vladimírem Brabcem. Hanka, která nakupuje u Jiřiny makrobiotickou stravu, se jí vysmívá. Komunisti nikdy nevyhrají a Jiřina je bláhová. Ale není náhodou naivní spíš Hanka, když věří, že s ní její stokilový muž Pepa drží dietu? Jiří Lábus a Oldřich Kaiser ve čtyřech rolích v režii Davida Drábka v komedii Petra Kolečka, která je tak šílená, že to možná jednou může být pravda! Osoby a obsazení: Jiřina... Jiří Lábus; Hanka...Oldřich Kaiser; Pepa...Jiří Lábus; Kája...Oldřich Kaiser SKUPINA A; B; C Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč úterý od hod. Divadelní společnost HáTa VZTAHY NA ÚROVNI Vztahy na úrovni je velmi svižná moderní komedie ze zákulisí vysoké politiky, která nevynechává ani milostný život mužů sedících na vlivných křeslech v Evropské obchodní komisi. Osoby a obsazení: ir Clive Parteridge - Lukáš Vaculík; Lady Gillian Parteridge - Ivana Andrlová, Olga Želenská, Vlasta Žehrová; Simon Prout - Viktor Limr; Ernest Kibble - Martin Sobotka, Martin Zounar; Astrid - Monika Absolonová, Kateřina Hrachovcová; Luise Muller - Mahulena Bočanová, Adéla Gondíková, Vlasta Žehrová; Jacques Berri - Pavel Nečas, Zbyšek Pantůček; autor - Edward Taylor; překlad - Helena Fahrnetová; režie - Antonín Procházka SKUPINA A; B; C Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč úterý od hod. Vánoční koncert JAROSLAV SVĚCENÝ Vynikající houslový virtuos vystoupí na vánočním koncertě tentokrát za doprovodu harfy. SKUPINA A; C Vstupné: 280,- 270,- 250,- Kč Vážení přátelé, předkládáme Vám programovou nabídku předplatného na pořady, které uvedeme v Kulturním domě Trhové Sviny ve II. pololetí roku Pořady jsme rozdělili do tří skupin, z kterých si můžete vybrat tu, která se nejvíce přibližuje Vašemu vkusu. Na jednotlivé skupiny předplatného Vám MěKS T. Sviny vystaví průkazky s místy k sezení. Nabídka předplatného je výhodná i pro organizace, protože průkazky nejsou vystaveny na jméno a jsou přenosné na další osoby. CELKOVÁ CENA PRO SKUPINU A je 1 099,- Kč = 30% SLEVA CELKOVÁ CENA PRO SKUPINU B je 1 032,- Kč = 20% SLEVA CELKOVÁ CENA PRO SKUPINU C je 872,- Kč = 20% SLEVA Zájemci o předplatné se mohou přihlásit v kanceláři v Kulturním domě Trhové Sviny. Přihlášky přijímáme do 5. září tel.: Věříme, že si z naší nabídky vyberete a těšíme se na shledání s Vámi. PROGRAM KINA SRPNA 2014 DIGITÁLNÍ KINO V TRHOVÝCH SVINECH VZNIKLO ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TRHOVÉ SVINY A STÁTNÍHO FONDU NA PODPORU A ROZVOJ ČESKÉ KINEMATOGRAFIE FILMY OZNAČENÉ LOGEM JSOU UVÁDĚNY V TROJROZMĚRNÉM FORMÁTU Program je neprodejný! ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA Program kina naleznete na internetových stránkách: Rezervace vstupenek: Tel./Fax: Ceny uvedené v programu jsou včetně příplatku na Fond České kinematografie pátek ve hod sobota ve hod. ZEJTRA NAPOŘÁD Česká barevná komedie (98 min.) Každou noc milióny lidí usínají s tím, že změní svůj život. Hrají: Pavel Batěk, Vica Kerekes, Filip Blažek, Jiří Lábus, Jan Přeučil, Klára Issová, Michal Kavalčík (Ruda z Ostravy) a další Mládeži přístupno Vstupné: 120,- Kč sobota v hod neděle v hod. LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI Americká barevná animovaná dobrodružná komedie v českém znění (84 min.) Létají tam, kam se jiní neodváží. Mládeži přístupno Vstupné: 155,- Kč Děti: 135,- Kč Vstupné: 120,- Kč Děti: 100,- Kč neděle ve hod. JEDNA ZA VŠECHNY Repríza Americká barevná komedie (109 min.) Všechny proti jednomu. Hrají: Cameron Diaz, Kate Upton, Leslie Mann, Nikolaj Coster-Waldau a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 90,- Kč středa ve hod. VŠIVÁCI Repríza České barevné drama režiséra Romana Kašparovského (98 min.) Každý se někdy musel zachovat jako Všivák. Hrají: Tereza Voříšková, Jiří Mádl, Kryštof Hádek, Jiří Langmajer, Ondřej Malý, Ondřej Vetchý, Iva Janžurová, Marek Taclík a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 90,- Kč čtvrtek ve hod pátek ve hod. LUCY Americké barevné akční sci-fi režiséra Luca Bessona (124 min.) Průměrný člověk využívá 10% své mozkové kapacity. Ona se dnes dostane na 100% Hrají: Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Amr Waked a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 120,- Kč sobota v hod neděle v hod. JAK VYCVIČIT DRAKA 2 Repríza Americký barevný animovaný dobrodružný film v českém znění (105 min.) Ostrov Blp býval místem, kde Vikingové bojovali s draky. Pak však snílek Škyťák vycvičil draka, spřátelil se s ním a všem vysvětlil, že lidé a draci mohou žít v harmonii. Mládeži přístupno Vstupné: 130,- Kč Děti: 120,- Kč Vstupné: 110,- Kč Děti: 90,- Kč sobota ve hod neděle ve hod. V OKU TORNÁDA Americký barevný akční film (90 min.) Žádný klid před bouří neexistuje Hrají: Richard Armitage, Sarah Wayne Callies, Jeremy Sumpter a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 110,- Kč středa ve hod. OČISTA: ANARCHIE Americký barevný thriller (98 min.) Pravá americká tradice Hrají: Frank Grillo, Michael K. Williams, Zach Gilford a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 110,- Kč čtvrtek v hod. a ve hod pátek v hod. a ve hod. STRÁŽCI GALAXIE Americké barevné akční sci-fi v českém znění (124 min.) Každý hrdina musí nějak začít Od tvůrců filmu Avengers Hrají: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel a další Mládeži přístupno Vstupné: 155,- Kč Děti: 135,- Kč Vstupné: 120,- Kč Děti: 100,- Kč sobota v hod. a ve hod neděle v hod. a ve hod. TŘI BRATŘI Česká barevná pohádka Zdeňka Svěráka v režii Jana Svěráka (86 min.) Pohádka nabízí spoustu dobrodružství, překvapivých situací, ale také laskavého humoru. Hrají: Tomáš Klus, Vojtěch Dyk, Zdeněk Piškula, Jiří Lábus, Zuzana Norisová, David Matásek, Ivana Chýlková, Oldřich Kaiser, Miroslav Táborský, Zdeněk Svěrák, Bolek Polívka, Miroslav Vladyka, Miroslav Hanuš, Oldřich Vlach a další Mládeži přístupno Vstupné: 130,- Kč středa ve hod čtvrtek ve hod. EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 3 Americký barevný akční fthriller (126 min.) Oblíbená akční série Expendables přináší ve třetím díle další výbušnou porci zábavy Hrají: Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Arnold Schwarzenegger, Mel Gibson, Harrison Ford, Wesley Snipes, Dolph Lundgren, Antonio Banderas a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 110,- Kč pátek v hod. MONTY PYTHON ŽIVĚ (PŘEVÁŽNĚ) Záznam kultovního představení (196 min.) Záznam společného vystoupení pěti žijících členů skupiny Monty Python z letošního 20. července, jejich první od roku 1982 a údajně poslední vůbec. Poslední show bude obsahovat trochu humoru, hodně patosu, hudbu a špetku starověkého sexu. Na pódiu se znovu sejdou členové legendární komediální skupiny Monty Python. V souhrnném věku pouhých 358 let se John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones a Michael Palinov chystají znovu zahrát některé ze svých nejlepších skečů, a to s moderním, aktuálním, Pythonovským švihem. Mládeži přístupno Vstupné: 200,- Kč sobota v hod. a ve hod neděle v hod. a ve hod. ŽELVY NINJA Americké barevné akční sci-fi v českém znění (98 min.) Populární Želvy Ninja se vracejí na filmové plátno, kam je doprovází slavný akční režisér Michael Bay Hrají: Megan Fox, Will Arnett, William Fichtner, Whoopi Goldberg a další Mládeži přístupno Vstupné: 150,- Kč Vstupné: 120,- Kč středa ve hod. KOUZLO MĚSÍČNÍHO SVITU Americká barevná komedie režiséra Woody Allena (109 min) Děj se odehrává ve 20-tých letech minulého století ve Francii. Mladý Angličan přijde do oblasti Cote d'azur odhalit podvodníky. Do cesty se mu připlete tajemná a krásná podvodnice Hrají: Emma Stone, Colin Firth, Marcia Gay Harden, Jacki Weaver a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 100,- Kč Předprodej: Infocentrum Žižkovo nám. T. Sviny tel.: Kulturní dům T. Sviny tel.: (Pokračování na další straně)

11 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 7/2014 STRANA čtvrtek ve hod pátek ve hod. FAKJŮ PANE UČITELI Německá barevná komedie v českém znění (118 min.) Jak vypadá výuka, když se lupič stane učitelem. Hrají: Elyas M Barek, Karoline Herfurth, Katja Riemann a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 120,- Kč sobota v hod.!!! neděle v hod.!!! TRANSFORMERS: ZÁNIK Repríza Americké barevné akční sci-fi v českém znění (140 min.) Nehrozí nám válka, hrozí nám zánik. Hrají: Mark Wahlberg, Nicola Peltz, Stanley Tucci a další Mládeži přístupno Vstupné: 130,- Kč Vstupné: 110,- VÝSTAVY sobota ve hod neděle ve hod. LET S DANCE: ALL IN Americký barevný taneční romantický film (112 min.) Let's Dance s osudovým podtitulem All In ukáže tanec jako nikdy před tím. Hrají: Ryan Guzman, Briana Evigan, Adam G. Sevani a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 110,- Kč Foyer KD Trhové Sviny od do MALOVANÉ ORIGINÁLNÍ OBRAZY JIŘINKY INKY DANIELOVÉ Výstava obrazů JIŘINY DANIELOVÉ MěKS Trhové Sviny pořádá tradiční KURZ TANCEA SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY Přihlášky přijímáme v kanceláři Kulturního domu Trhové Sviny Předpokládaný začátek kurzu 4. září 2014 Taneční sál KD Trhové Sviny Bližší informace na tel Po myslivecku může být i sobota V Trhových Svinech se myslivci rozhodli uspořádat soutěž ve sběru lesních plodů, která proběhla na podzim loňského roku. Byla to velmi úspěšná akce, která přinesla nejenom užitek zvěři při zimním přikrmování, ale také i radost malým sběračům, kteří byli odměněni věcnými cenami. Protože ale pilných sběračů bylo mnoho a podělit jsme mohli pouze několik nejlepších, rozhodli jsme se uspořádat jakýsi dětský den, aby z toho také něco měli ti ostatní, byť se třeba na sběru lesních plodů podíleli méně, nebo vůbec. Cílem bylo ukázat dětem něco, co se na běžných dětských dnech nevidí a dát jim možnost nahlédnout do zajímavého mysliveckého prostředí. Po nezbytných organizačních záležitostech bylo rozhodnuto o datu , které nabídlo celé své odpoledne našim nejenom nejmenším na myslivecké střelnici. Dětský den zahájil místopředseda sdružení JUDr. Jaroslav Novák, který vyzval všechny přítomné k zábavě, občerstvení, ale hlavně také k dodržování bezpečnostních pokynů. Hned na začátku areálu střelnice bylo možné si osvěžit své biologické znalosti. Bylo opravdu z čeho vybírat. K vidění byly vystavené preparované exponáty zvěře, lovecké trofeje, vývojové řady paroží, kožešiny, několik druhů dřevin, ale i video prezentace mysliveckých tradic, včetně patnácti svazků kronik trhovosvinenských myslivců, které čítají padesát roků činnosti zdejší organizace. Dále proběhla ukázka brokové střelby na asfaltové terče, nebo ukázka koňského rodea či kynologického výcviku loveckých psů. Děti si za předpokladu dodržení zákona o zbraních a střelivu měly možnost vystřelit z brokovnice a také na ně čekala vzduchovková střelba. Velikému zájmu se těšila jízda na koni, na kterém byla možnost se svést v doprovodu jeho vlastníka Honzy Veselého. Lákadlem pro děti byla živá liščata, či fretka. Za své znalosti či dovednosti byly děti odměněny různými drobnostmi a špekáčkem, který si mohly za doprovodu kytary u táboráku opéct. Ani dospělí nezůstali bez povšimnutí, KONCERTY Kostel Svatá Trojice T. Sviny neděle od hod. Římsko-katolická farnost Trhové Sviny pořádá ŠTĚPÁN RAK Sólový koncert kytarového virtuosa, skladatele a profesora pražské AMU Výtěžek z koncertu bude věnován na opravu kostela Nejsvětější Trojice Vstupné: v předprodeji 200,- Kč před koncertem 250,- Kč AKCE NEJEN PRO DĚTI Buškův hamr T. Sviny sobota od hod. POHÁDKOVÁ LESNÍ STEZKA Trasa pohádkové stezky vede z Trhových Svinů přes Svatou Trojici a Valchu na Buškův hamr po naučné stezce. Pořádá pro děti Divadlo Otty Schwarzmüllera T. Sviny na ukončení prázdnin Vstupné: zdarma DIVADLA Buškův hamr T. Sviny pátek od hod sobota od hod. Divadlo Otty Schwarzmüllera Trhové Sviny uvádí hru Aloise Jiráska LUCERNA neboť zde bylo zajištěno občerstvení, kde nemohlo chybět dobře vychlazené pivo a něco drobného na zub či k pití. Dva týdny před samotnou akcí jsme připravili reklamní kampaň, kde se o dětském dni bylo možno dozvědět v infocentru, z tisku, městského rozhlasu a internetu. Nakonec se přišlo podívat asi padesát dětí s mnohačetným doprovodem, což udělalo radost především nám myslivcům. Zájem dospělých byl potěšující - vzhledem k otázkám, které pokládali, bylo zřejmé, že myslivost vnímají jako běžnou organizaci, která má v našem městě místo stejně, jako kterákoliv jiná organizace, či klub nebo spolek. S potěšením mohu napsat, že mnohé děti měly lepší znalosti než dospělí, ale na druhou stranu některé základní znalosti, či spíše neznalosti mě Vstupné: 100,- Kč kolikrát velice překvapily, až zarazily. Ale nikdy není pozdě přijít do přírody a osvěžit si základy fauny a flóry. Zrovna tak lze každý pátek v odpoledních hodinách navštívit naši mysliveckou střelnici a využít tak možnosti trénovat v místech, která se stala pro mnohé nově objevenými prostory. Bude-li to možné, rádi bychom na podzim opět zapojili děti do programu sběru lesních plodů a odměnou by jim opět mohl být dětský den s myslivci, kde je to vždy trochu jiné, než na tradičních dětských dnech. Fotografie z dětského dne jsou k nahlédnutí na Děkujeme všem přítomným za účast a jejich zájem. Jan Špilauer Myslivecké sdružení Trhové Sviny Foto: V. Špilauerová

12 STRANA 12 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 7/2014 INZERCE Sběratel koupí jawa čz a jiné motocykly jawa Motoristické katalogy a jakékoliv veterány a díly na veterány a cokoliv ohledně starých aut a motocyklů plakety motoristické cedule obrazy a jiné. volejte kdykoliv vše dobře zaplatím. Podlahy ( včetně pokládky ) - pvc - koberce - vinyl - dřevo - lamino, korek výroba: Kuchyně Vestavěné skříně Schodiště Dveře, okna VZORKOVÁ PRODEJNA Dobrovského 72, Trhové Sviny v budově restaurace u Čáhů otevírací doba : Po - Pá hod. tel ZDAJÍ SE VÁM SLUŽBY VAŠÍ BANKY PŘÍZEMNÍ? PŘEJDĚTE O PATRO VÝŠ U NÁS VÁM NABÍDNEME STANDARDNĚ SLUŽBY, KTERÉ JSOU JINDE ZA PŘÍPLATEK nastavení služeb na míru možnost vedení běžného účtu bez poplatku péči osobního bankéře PŘIJĎTE A POROVNEJTE SI PODMÍNKY SVÉHO STÁVAJÍCÍHO ÚČTU S TĚMI NAŠIMI. Petr Tisoň, ředitel pobočky, , Marie Kocinová, bankovní poradce, , Komerční banka, a.s., pobočka Trhové Sviny, Žižkovo náměstí 92, Trhové Sviny _KB_inzerce_trhovesviny_190X135.indd :45

13 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 7/2014 STRANA 13 Dětský den u GPN Většina z Vás si jistě pamatuje loňské oslavy 20. výročí existence firmy GPN (dříve Greiner) v našem městě, kdy byl k této významné události připraven den otevřených dveří pro širokou veřejnost a zároveň byl pro děti uspořádán dětský den. Večer se pak pro zaměstnance a jejich partnery konal každoroční večírek s hudbou, rautem a slavnostním ohňostrojem. Vzhledem k velmi pozitivním ohlasům z loňska jsme se rozhodli na úspěch z minulého roku navázat a dětský den zopakovat, tentokrát ale již jen pro děti našich zaměstnanců. Počasí nám přálo a na své si přišly nejen děti, pro které byl připraven bohatý program, ale i dospělí, zkrátka všechny věkové kategorie. Nejmenší děti se zabavily v nafukovacím skákacím centru se skluzavkou a starší (včetně dospělých) měli možnost vyřádit se na velkém skákacím hradě, zahrát si stolní tenis apod. Veliký úspěch mělo i malování na obličej, kdy některé malůvky byly vskutku velmi originální. Pro všechny, bez rozdílu věku, byly uspořádány soutěže, jako např. skákání v pytlích nebo kuželky. Po celou dobu se mohli všichni návštěvníci dětského dne občerstvit různými nápoji, pikadorem, zákuskem či zmrzlinou. Škoda jen, že jsme museli dětský den s nástupem večera ukončit. Děti byly sice k neutahání, ale na programu byla další akce tradiční večírek pro zaměstnance firmy a jejich partnery. Děti přesto provázely nadcházející večer dál Firma Phillips Medisize se zabývá zejména vývojem a výrobou jednorázových prostředků pro farmaceutický a zdravotní průmysl. V současné době vyrábíme ve výrobních závodech s tzv. čistými a bílými výrobními prostory v Nizozemí, Finsku, Irsku, Švýcarsku a v České republice. V českém výrobním závodě Medisize CZ v Trhových Svinech vyrábí 130 zaměstnanců zdravotní prostředky v kontrolovaném prostředí tzv. čistých a bílých výrobních prostorech. Výroba se skládá ze dvou hlavních oblastí: vstřikování plastových komponentů a montáž/balení ve dvousměnném a třísměnném provozu. Náplň práce: V současnosti hledáme kandidáty na pozici Montážní dělník/dělnice - Kompletace/ montáž plastových komponentů určených do zdravotnictví - Lepení, balení, testování výrobků Medisize požaduje: - zkušenosti s manuální montáží výhodou - ochotu práce na směny - min. SOU vzdělání - flexibilitu, manuální zručnost, pečlivost Medisize nabízí: - zázemí rostoucí stabilní organizace - přátelský kolektiv - odpovídající plat a nepeněžní ohodnocení - příspěvek na stravování (Gastrotour) - práce na hlavní pracovní poměr, navýšení mzdy po zkušební době - Zaujal Vás tento inzerát? Prosím, odpovězte spolu s Vaším životopisem v ČJ, případně zavolejte, rádi zodpovíme Vaše případné dotazy. a to konkrétně velké i malé slečny (a jeden malý gentleman), kteří obohatili večerní dospěláckou akci o svá taneční vystoupení. Touto cestou mi dovolte poděkovat tanečnímu oddělení Základní umělecké školy v Trhových Svinech a dívčí taneční skupině ze Svatého Jana nad Malší za jejich vystoupení, které se všem přítomným moc líbilo. Věříme, že se dětský den opět mimořádně vydařil a že se přibližně stovka dětí MEDISIZE CZ s.r.o, Tovární 560, CZ Trhové Sviny Kontaktní osoba: Lenka Hauptmanová už teď těší na případné další kratochvíle ve firmě GPN. A. Vydra, personalista GPN Foto: archiv firmy GPN Pan 165 cm vysoký, středoškolák, hledá přítelkyni ve věku kolem 50 let. Telefon

14 STRANA 14 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 7/2014 Letošní Kdo má rád počasí nezkazilo Na Martinském mlýně proběhl v sobotu již 4. ročník dětského dne a benefičního koncertu "Kdo má rád...". Počasí nám přálo a tak i účast byla vyšší než v minulých ročnících. Davy dětí i dospělých šly klikatou cestou dolů do malebného údolí k Martinskému mlýnu. V hodin odstartoval dětský den, kdy se to kolem mlejna, rybníka a v přilehlém lese hemžilo pohádkovými bytostmi a děti začaly plnit své úkoly. Kromě připravených úkolů a dárečků za jejich plnění zde byly připraveny i další atrakce - trampolína, malování na tvář, nafukovací balonky, dětská diskotéka, vyřezávání pohádkových postav do melounů, skládání hlavolamů ad. Kdo zrovna nesoutěžil, tak se mohl občerstvit sladkostmi, perníkem, uzeninami či pečeným selátkem. Radost dětí ze setkání s pohádkovými bytostmi, čertem, vodníkem, čarodějnicí, princeznami, komtesou a dalšími postavičkami byla opravdu veliká, stejně jako radost z dárků. Jak se začal blížit večer, tak se začali sjíždět i jednotliví interpreti na večerní koncert. Lehce po hodině vystoupil na pódium Martin France s moderátorkou večera Markétou Mayerovou, která svou nedávnou zrzavou hřívu opět obarvila na blond a společně se zástupci Jihočeského kraje paní Ivanou Stráskou a Jaromírem Slívou, místostarostkou města Trhové Sviny Věrou Korčakovou a starostou města Prachatice Martinem Malým přivítali více jak 300 návštěvníků a společně pomocí stuhy otevřeli truhlu s dvaceti holuby, kteří ihned vzlétli, čímž byl odstartován hudební večer. Ten zahájila svým vystoupením největší hvězda, slovenský zpěvák Vašo Patejdl, který naživo rozezpíval publikum svými hity včetně písně "Voda, čo ma drží nad vodou" a pak již spěchal na svůj večerní koncert do Bratislavy. Celým večerem vtipně provázela diváky i účinkující Markéta Mayerová, která postupně pozvala na pódium další zpěváky a zpěvačky. Diváky rozezpívali a roztleskali mimo jiné Jana Paulová, která si střihla dvě šansonové písně, Jana Kociánová zazpívala své největší hity, Martinovi Francemu se dokonce při písničkách z Pomády podařilo zvednout ze židlí všechny přítomné diváky, kteří mu aplaudovali ve stoje, vousatý Roman Vojtek dorazil s celou rodinou a velmi vtipně se ujal moderace křtu novinkového CD blonďaté zpěvačky Gabriely Goldové, operní zpěvačka Andrea Kalivodová zazpívala muzikálový hit Knížka snů, Hana Křížková vystřihla svého oblíbeného Harlekýna, Martin Harich okouzlil zpěvem a kytarou hlavně mladé dívčí publikum, Kamila Nývltová, která po vystoupení musela hned odjet směr Praha, se svým obřím hlasem všechny nadchla, dále vystoupili Zuzana Nová, muzikálová zpěvačka Markéta Zehrerová, či semaforská herečka Dáša Zázvůrková nebo Pavel Houfek. Jako překvapení večera, o kterém diváci nevěděli, bylo vystoupení sympatického AKTUÁLNĚ Z INFOCENTRA Program KIC na srpen: srpna výstava obrazů Jakuba Štarka, mladého, talentovaného výtvarníka z Českých Budějovic. Sobota 9. srpna výlet do Cetvin. Potřetí a přesto poprvé se podíváme do Cetvin. Tentokrát navštívíme neznámý kraj řeky Malše ukryté v hlubokých lesích a roklích Novohradských hor. Navštívíme zaniklý mlýn a dojdeme ke korytu Divoké Malše. Tam se výprava rozdělí. Ti, kteří mají zájem o mši, budou pokračovat po přímé pohodlné cestě do Cetvin. Mše začíná ve 14: 00 hodin. Ostatní zůstanou u Malše a při hezkém počasí si mohou užívat koupání a pikniku na jejím břehu. V případě horšího počasí prozkoumáme další koryto řeky a vystoupáme na horu Nad Malší (855 m n.m.). Po mši se všichni sejdeme v Cetvinách. Trasa je lehká, cca 8 12 km dle varianty, ale místy obtížným terénem. Vodu a repelenty s sebou. Sraz účastníků je před starou radnicí v Trhových Svinech v 9 hod., předpokládaný návrat je v 19 hod.. Průvodcem nám bude pan Milan Koželuh. Cena výletu je 250 Kč, senioři a studenti 200 Kč, děti do 15 let zdarma. šf akrobatického dua Dea Men, při kterém se z jejich akrobatických kousků lidem tajil dech a sklidili tak frenetický potlesk.. Všichni účinkující se rozloučili s diváky písničkou Není nutno. Nechyběla ani bublifuková show, kterou ocenili hlavně nejmenší diváci. Na závěr koncertu došlo k losování 3 hlavních cen pro diváky i ke slavnostnímu předání výtěžku ze vstupného a dalších darů od účastníků i návštěvníků benefičního večera. Ředitel prachatické nemocnice Ing. Michal Čarvaš společně s primářem dětského a novorozeneckého oddělení MUDr. Janem Kyliánem a 1. náměstkyní hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Ivanou Stráskou převzali šek s konečnou částkou ve výši 50 tisíc korun a srdečně poděkovali za tento finanční přínos. Peníze budou použity na nákup nových polohovatelných dětských postýlek pro malé novorozence. Producent celého večera zpěvák Martin France poděkoval všem sponzorům i vystupujícím a pozval diváky na půlkulatý, již 5. ročník benefičního koncertu Kdo má rád...", který se uskuteční v sobotu A pak se už všichni účinkující vrátili do Martinského mlýna, kde na ně čekal až do ranních hodin opravdu špičkový raut Top Hotelu Praha, včetně vtipných čokoládových pralinek, na kterých byly fotky zúčastněných interpretů od společnosti Top Bonbony. (tisková zpráva z letošního 4. ročníku Kdo má rád )

15 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 7/2014 STRANA 15 Plamen se deštěm zdolat nenechal Na podzim loňského roku jsem Vás v Trhovosvinenských listech informovali o Podzimním kole hry Plamen, které poprvé pořádal Sbor dobrovolných hasičů Trhové Sviny. Druhé kolo této soutěže mladých hasičů s názvem Jarní kolo hry Plamen, které opět pořádal Sbor dobrovolných hasičů Trhové Sviny, se uskutečnilo 3. května 2014 na fotbalovém hřišti SK Rejta, kterému tímto a především manželům Zmeškalovým srdečně děkujeme. Stejně jako Podzimní kolo hry Plamen se i Jarní kolo této soutěže uskutečnilo za finanční podpory Města Trhové Sviny, jemuž taktéž patří naše velké poděkování. Soutěže se zúčastnilo celkem 12 soutěžních družstev z Trhových Svinů, Nových Hradů, Horní Stropnice, Jílovic, Třebče a Žára, které byly podle věkových kategorií rozděleny na mladší a starší žáky. V celé soutěži se tak mezi sebou utkalo celkem 106 mladých soutěžících. Na tom, aby celá soutěž proběhla dle pravidel požárního sportu a byla zajištěna veškerá bezpečnost a pohodlí našich mladých hasičů, se podílelo na 60 dobrovolných hasičů, kterým tímto také děkujeme. I přes velkou nepřízeň počasí vládla po dobu celé soutěže optimistická soutěžní atmosféra. Okolo desáté hodiny proběhlo tradiční zahájení soutěže. Hlavní vedoucí trhovosvinenských mladých hasičů Milan Krajčírik nejprve seznámil všechna soutěžní družstva s pravidly soutěžních Novinky ve fondu knihovny Whitton, Hana: Anežka Česká Boček, Evžen: Aristokratka ve varu Buchanan,Cathy Marie: Dívky z Montmartru Patterson, James: Dvanácté zlo Tomek, Jiří: Královna Zenobie Bauer, Jan: Milenec rudé komisařky Sparks, Nicholas: Nejdelší jízda Horáková, Naďa: Brněnské Židovky Boček, Evžen: Poslední aristokratka Ryan, Cornelius: Poslední bitva Robb, J. D.: Riskovat se musí Vondruška, Vlastimil: Smrt ve Vratislavi Neumann, Jiří: Šumavské střípky Deveraux, Jude: Vzpomínka Lutz, John: Zvrat disciplín, poté následovalo slovo starosty města Ing. Radislava Buška. Svou podporu vyjádřil mladým hasičům také starosta SDH Trhové Sviny Ing. Karel Polák a v neposlední řadě vedoucí celého závodu Miroslava Kusáková, která celou jarní soutěž odstartovala. Mladší i starší družstva soutěžila celkem ve čtyřech disciplínách, které se skládaly ze štafety CTIF, štafety požárních dvojic, požárního útoku a štafety 4x60 m. Okolo druhé hodiny odpoledne se celá soutěž pomalu chýlila ke zdárnému konci. Sečetly se výsledky ze všech soutěžních disciplín a na závěr proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků. Z mladších hasičů se na prvním místě umístilo družstvo Nové Hrady III., stříbrná medaile patřila družstvu Trhové Sviny II., z bronzové medaile se radovala Horní Stropnice II., následovalo družstvo Jílovice a Trhové Sviny III. Za starší hasiče putovala zlatá medaile Novým Hradům I., na druhé příčce se umístilo soutěžní družstvo Třebeč, bronz zůstal na domácí půdě týmu Trhové Sviny I. Následovalo družstvo Žár, Horní Stropnice I., Nové Hrady II. a Jílovice. Všem družstvům tímto gratulujeme a přejeme jim mnoho další soutěžních i nesoutěžních úspěchů. K závěru tohoto článku nesmíme opomenout zmínit doprovodných program M. Dudová celé soutěže, o který se v pauze na oběd postarali profesionální hasiči společně se záchrannou službou Trhové Sviny. Ukázka vyprošťování osoby z havarovaného vozu byla pro všechny opravdu jedinečným zážitkem, za nějž jim mnohokrát děkujeme. Poděkování patří i Vám divákům a rodičům, bez jejichž podpory by mladí hasiči neměli zdaleka tolik energie bojovat. Počasí bylo opravdu chladné a plnit takto složité disciplíny v téměř nepřetržitém dešti bylo pro soutěžící velice náročné. Hlavní díky ale opět paří vedoucím mladých hasičů Trhové Sviny jmenovitě Milanu Krajčírikovi, Martině a Františku Jandovým, Martině Tůmové, Václavu Tůmovi, ale i ostatním členům sboru, kteří se na tom, aby mladí hasiči v Trhových Svinech mohli fungovat, stále více podílejí. Velkou odměnou všem vedoucím jsou za jejich práci bezpochyby šťastné tváře dětí po každém jejich velkém i menším soutěžním úspěchu. Nesmíme opomenout i další činnost našeho sboru, který 21. června pořádal hasičkou soutěž dětských i dospělých družstev v Trhových Svinech a o jejímž průběhu Vás budeme informovat v dalším vydání těchto listů. Za SDH Trhové Sviny Mgr. Lenka Cimlová Ostrá Foto: archiv SDH SPORT Velký rybník opět ožil triatlonem V neděli se uskutečnil již 22. ročník Trhosvinenského triatlonu v rámci Jihočeského poháru v triatlonu. Za podpory města, Policie ČR a pořádajícího oddílu se na plaveckou část 700 m na Velkém rybníku, cyklistiku 26 km Trhové Sviny Údolí u Nových Hradů a běh Velký rybník Hrádek vydali závodníci takřka z celé České republiky. Pohár starosty města Trhových Svinů pro nejlepšího závodníka Trhosvinenska získal Jan Steinbauer. 1. Hron Jan ŠuTri Prachatice :04:16 2. Valter Matěj TRIVA Praha :04:35 3. Toul Filip ŠuTri Prachatice :05:12 7. Steinbauer Jan Resolution Team :08:19 M. Brožka

16 STRANA 16 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 7/2014 Zhodnocení IV. ročníku Trhovosvinenského turnaje v kuželkách Ve dnech se uskutečnil již IV. ročník Trhovosvinenského turnaje v kuželkách, který pořádal oddíl kuželek TJ Spartak Trhové Sviny. Soutěžilo se, stejně jako loni, v kategorii jednotlivců na 100 hodů sdružených, registrovaní hráči. Celkem se turnaje zúčastnilo 59 hráčů a hráček, což je poměrně pěkné číslo (v roce 2013 to bylo 61), aby poměřili své síly v mimosoutěžním kuželkářském období. Potěšující bylo to, že opět přijeli i hráči z poměrně velkých dálek, např. družstvo z Prahy, Strakonic nebo např. Nové Bystřice. Je vidět, že turnaj získává prestiž i za hranicemi našeho kraje. Jako tradičně nechyběli ani družstva z okolních kuželen, převahu mělo plně zastoupené družstvo ze sousedních Borovan, naopak úplnou absenci mělo družstvo z Nových Hradů a Soběnova.. Díky sponzorským darům byli oceněni, a hodnotné ceny si odnesli soutěžící až do 5. míst z kategorie mužů a z kategorie žen a dále byla udělena tradiční cena za nejlepší dorážku a plné a cena pro celkového vítěze. No a teď něco málo k dosaženým výsledkům: v kategorii mužů 1. místo obsadil P. Gondek (Borovany) s náhozem 465 kuželek, 2. místo obsadil Z. Kamiš (Č. Budějovice) s náhozem 452 kuželek a 3. místo obsadil M. Pýcha (Nová Bystřice) s náhozem 443 kuželek. V kategorii žen 1. místo obsadila naše hráčka D. Pavlíková (Trhové Sviny) s náhozem 433 kuželek, 2. místo A. Sailerová (Praha) s náhozem 426 kuželek a 3. místo R. Budošová (Nová Bystřice) s náhozem 410 kuželek. Našim domácím hráčům se sice moc nedařilo, přesto bych zmínil hráče s nejlepšími výkony, kteří pokořili hranici 400 kuželek. Byla to D. Pavlíková s náhozem 433 kuželek (1. místo ženy ), J. Vychodil kuželek (6. místo muži ), F. Vávra kuželek (12. místo muži ), P. Stodolovský kuželek (13. místo muži ) a J. Švepeš kuželek (16. místo muži ). Velké poděkování patří sponzorům turnaje: Město TRHOVÉ SVINY, ELEKTRO STRÁSKÝ, TRUST- TS, spol. s r.o., SAS TECHNIK s.r.o. Borovany, MO ČRS Trhové Sviny a INTERCOM Bohemia spol s r.o., kteří věnovali hodnotné ceny. Rovněž velký dík patří pořadatelům a členům oddílu kuželek, kteří se aktivně podíleli na organizaci a bezproblémovém průběhu turnaje a poděkování samozřejmě patří všem zúčastněným hráčům a hráčkám za jejich sportovní výkony. Nezbývá, než se už jen těšit na další ročník tohoto turnaje. Hodu zdar! Ing. M. Rojdl, předseda oddílu kuželek T. Sviny

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013 Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Hosté: Ing. Emil Kunz (k bodu č.1) Program jednání: 1. Návrh rozpočtu na rok 2014

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Zápis. z 12. jednání rady města, které se konalo v pondělí 1.7.2013 od 17:30 hodin.

Zápis. z 12. jednání rady města, které se konalo v pondělí 1.7.2013 od 17:30 hodin. Zápis z 12. jednání rady města, které se konalo v pondělí 1.7.2013 od 17:30 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Ing. Bustová se dostavila až k projednávání bodu 5 Nepřítomen: Hosté: Program

Více

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny Program jednání: 1. Návrh Územního plánu 2. Žádost o stanovisko fa ENERMA a.s. fotovoltaická

Více

Zápis. z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 2. 6. 2014

Zápis. z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 2. 6. 2014 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 2. 6. 2014 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Mgr. Věra Korčaková Nepřítomen: Hosté: Program jednání: 1. EKO-Kom, smlouva o zajištění zpětného

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno:

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis. z 23. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25.8. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek, Ing. Natálie Holý Bustová

Zápis. z 23. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25.8. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek, Ing. Natálie Holý Bustová Zápis z 23. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25.8. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek, Ing. Natálie Holý Bustová Program jednání: 1. Cenová nabídka

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 10. 2011

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 10. 2011 Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 10. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Ing. Natálie Bustová a Ing. Karel Kocina s pozdějším příchodem Nepřítomen:--- Hosté: --- Program

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46.

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. 1 Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.7/09 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, Josef Sedláček,

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Přístavba společenského sálu ke KD projednání změnových listů

Více

MĚSTYS NAČERADEC USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015

MĚSTYS NAČERADEC USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 MĚSTYS NAČERADEC 1. Zahájení Přítomno 12 ZM. 1 USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 2/12/2014- ZO- U Příloha k usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Rozpočtové opatření

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 28. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 9.5.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil: Zdenek

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec, E. Křivancová,

Více

Zápis. z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. 1. 2012

Zápis. z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. 1. 2012 Zápis z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. 1. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: Dagmar Lošková (k bodu č. 1) Program jednání: 1. KIC-zhodnocení dosavadní

Více

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013 ZÁPIS USNESENÍ 4. ČERVNA 2013 R A D A MĚSTA NEJDKU 69. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Cingroš, p. Drobný Omluveni: 0 Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 13/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 11. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011.

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Ověřitelé: ing. Jaromír Palán, Radek Veverka Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku přítomno 13 zastupitelů

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 66465/2013 OKP Č. j.: JMK 66465/2013 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek (nepřítomen omluven),

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

Zápis. z 14. jednání rady města, které se konalo v pondělí 3.9. 2012

Zápis. z 14. jednání rady města, které se konalo v pondělí 3.9. 2012 Zápis z 14. jednání rady města, které se konalo v pondělí 3.9. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem pana Mgr. Slípky Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Městská policie bez

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 4 / 2 0 0 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zápis. ze 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 26. května 2008 od 18.00 hodin.

Zápis. ze 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 26. května 2008 od 18.00 hodin. Zápis ze 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 26. května 2008 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Sportovní areál záměr výstavby. 2) Projekt kanalizace Rejta. 3) Výměna měřičů tepla na poliklinice

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Přítomni: Prkno, Hájek, Pačesová, Rubeš, Baborský, Němec, Jeník Program: 1) Schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene na

Více

ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015

ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012 Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: Jan Bělohlav, Ing. Ivana Božáková Program jednání: 1. Změnové listy

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, Ing. L. Mohsová, V. Otřísal, L. Bareš, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M.

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více