Podnikové informační systémy. Dana Nejedlová Katedra informatiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikové informační systémy. Dana Nejedlová Katedra informatiky 11. 3. 2015"

Transkript

1 Podnikové informační systémy Dana Nejedlová Katedra informatiky

2 Informační systém Systém pomáhající lidem vykonávat práci Komponenty Lidé Technologie Pravidla Informace Představuje konzistentní uspořádanou množinu komponent spolupracující za účelem tvorby, shromažďování, zpracování, přenášení a rozšiřování informací. 2

3 Informační technologie Mají za úkol uchovávat, vyhledávat a zpracovávat informace. Od 50. let 20. století jsou chápány jako využití elektronických počítačů. Od 90. let 20. století se nazývají informačními a komunikačními technologiemi (ICT). Ale existovaly i před vznikem počítačů. písmo, knihovny, číselné soustavy, obchodní stezky 3

4 Podnikové informační systémy Osobní informatika Hardware a jednoúčelový software pro jednotlivce Často první forma informačního systému malého podniku využívající převážně kancelářský software Textový a tabulkový procesor, databázový program Podniková informatika Automatizace řízení procesů zásobování, výroba, prodej, účetnictví, lidské zdroje Enterprise Resource Planning (ERP) 4

5 Enterprise Resource Planning Tento pojem je používán od roku 1990 pro systémy podporující výrobní procesy. Dnes jsou to systémy integrující všechny podnikové procesy. Monolitická architektura někdy obtížně inovovatelná Dodavatelé SAP, Oracle, Microsoft, NetSuite, 5

6 Komponenty ERP Customer Relationship Management (CRM) Enterprise Content Management (ECM) Supply Chain Management (SCM) Product Lifecycle Management (PLM) Systémy pro podporu rozhodování Datový sklad (Data Warehouse) Business Intelligence a reporting Účetní a ekonomické systémy Human Resource Management (HRM) Dobrým zdrojem informace o informačních systémech jsou Materiály IT manažerů a expertů působících v českých firmách Světově známá firma zabývající se poradenstvím a výzkumem ICT 6

7 Customer Relationship Management Aplikace komplexně zajištující vztahy podniku se zákazníky Operační část Řízení obchodních kontaktů a jednotlivých obchodních případů Vytváření marketingového plánu a kampaní a jejich vyhodnocování Sledování konkurence Specifikace požadavků na zákaznický servis Kooperační část Kontaktní nebo call centrum (telefon, , fax, SMS, web,...) Centrální přístup zákazníka k firmě Uchovává informace o jakémkoli kontaktu se zákazníky. nabídky, obchodní kontrakty, reklamace Integrace s elektronickým obchodem Analytická část Zpracovává informace z ostatních částí CRM a zbytku ERP. Analýza dat o zákaznících za účelem jejich segmentace nebo predikce jejich chování Provádí se pomocí technologií patřících do Business Intelligence a výsledkem této kombinace je Customer Intelligence. Výsledkem je individuální přístup k zákazníkovi. 7

8 Trendy CRM Sociální CRM Využití sociálních sítí pro marketing a zákaznickou podporu Crowdsourcing (využití inteligence davu) Kolektivní inteligence Varianta crowdsourcingu, kde inteligence vzniká emergencí z účasti mnoha lidí na řešení úkolu nebo jejich vzájemnou spoluprací nebo konkurencí. Příkladem jsou online reklamy. Design nových či zlepšování stávajících produktů a služeb Například mobilní aplikace, potisk triček, predikce nemocí z dat sekvenování DNA, V uplynulém desetiletí byly vyvinuty online platformy pro sběr dat, ze kterých je možné získat komerčně využitelné znalosti, pro kolaboraci řešitelů a vlastní řešení daného problému. Dav se stal stabilní institucí, která je na požádání k dispozici. Kevin J. Boudreau and Karim R. Lakhani pro Harvard Business Review 8

9 Enterprise Content Management Technologie pro správu dat a znalostí Content je v kontextu ECM pojem pro všechna data strukturovaná i nestrukturovaná. Groupware SW pro podporu spolupráce členů týmu například virtuální kancelář CMS (Content Management System) SW pro publikování různých dat na WWW bez znalostí Internetu WCM (Web Content Management), redakční systém Výsledkem může být podnikový internetový portál. DMS (Document Management System) řízení životního cyklu dokumentů jako nestrukturovaných dat Dokumenty obsahují metadata (data o datech, popis souborů). Workflow automatizace a řízení podnikových procesů předávání dokumentů, informací, nebo úkolů mezi pracovníky 9

10 Supply Chain Management Supply chain = dodavatelský řetězec. Koordinuje materiálové, informační a finanční toky s cílem zvýšit konkurenceschopnost zúčastněných subjektů. Advanced Planning and Scheduling (APS) systém zajištující plánování výroby s uvažováním všech možných druhů omezení výrobního systému, např. v materiálu, pracovních kapacitách apod., též MES (Manufacturing execution system). kastomizované nebo složité výrobky Warehouse Management System (WMS) systém řídící materiálové zásoby vstupní kontrola materiálu, skladování, výdej do výroby, vyskladnění a transport hotových výrobků Automatic Identification and Data Capture (AIDC) Materiál a skladová místa jsou identifikovány čárovým kódem. Skladníci používají mobilní bezdrátové terminály s integrovaným snímačem čárového kódu. Informace o materiálu je ihned aktualizována v ERP. Terminály informují skladníky o jejich úkolech. 10

11 Product Lifecycle Management Spravuje dokumentaci výrobků. Je integrován se systémy CAD / CAM. Má podobnou funkci jako DMS. Sleduje celý životní cyklus výrobku. Řídí vývoj nových výrobků. Product Data Management (PDM) Je podmnožinou a předchůdcem PLM. Spravuje technické výkresy a výrobní normy. Je aplikován na zavedené výrobky. 11

12 Systémy pro podporu rozhodování Decision Support System (DSS) je jejich původní forma, ze které se vyvinuly: Expertní systém Orientace na jednu problémovou doménu Pracovníci vykonávající hlavní činnost v podniku Management Information System (MIS) controlling, účetnictví Střední management Executive Information System (EIS) vrcholový a střední management Zpracovává i data z okolí firmy pro umožnění strategického řízení. Business Intelligence současný pojem pro EIS Někdy je součástí ERP a někdy se z něj vyčleňuje. 12

13 Datový sklad Obsahuje všechna zachytitelná data ve formě umožňující získání podkladů pro rozhodování. Data musí být konsistentní, aby byla srovnatelná různá časová období. Nástroje pro jeho plnění se nazývají ETL (Extract, Transform, and Load), česky datové pumpy. Datové tržiště (Data Mart) malý datový sklad určený pro omezený okruh uživatelů oddělení, oblasti řízení. Obsahuje data stejného typu jako DWH. Když není čas nebo prostředky na celopodnikový datový sklad. 13

14 Business Intelligence Čerpá informace z datového skladu. Analytické nástroje OLAP (OnLine Analytical Processing) například prodej výrobku A zákazníkovi B v březnu 2005 Data Mining například jaké atributy zákazníků ovlivňují jejich nákupy regrese časové řady, klasifikace, shlukování, bayesovské sítě, rozhodovací stromy, genetické algoritmy, neuronové sítě Reporting Co se děje? Proč se to děje? Jak to lze ovlivnit? databázové dotazy, sestavy, analytické pohledy, vizualizace hodnot, proměna dat ve znalosti Vytváří se automaticky v nadefinovaném čase pro relevantního uživatele. Integrace do ostatních částí ERP 14

15 Důležité vlastnosti podnikového informačního systému Otevřenost schopnost spolupráce s jiným ASW schopnost číst a exportovat různé datové formáty podpora moderních standardů pro data a IS Modularita Modul je samostatně fungující část ASW. možnost zakoupení pouze potřebných modulů Integrovanost společná datová základna pro všechny moduly Data stačí vstoupit jen jednou. 15

16 Vlastnosti dobrého informačního systému podniku modularita, integrovanost, otevřenost (podpora standardů a norem) kompatibilita s IS obchodních partnerů snadnost a centralizování administrace komplexnost IS by měl řešit všechny procesy v organizaci. procesní řízení IS neřídí jen izolované oddělení ale celý proces (například od přijetí objednávky po fakturaci výrobku) napříč celou organizací. lokalizace a customizovatelnost snadnost a jednotnost ovládání, možnost rychlého zaškolení uživatelů usnadnění vstupu dat automatické ověřování datových typů, výběr z menu, možnost importu AIDC (čtečky čárových kódů, skenery, OCR, RFID, biometrika) nastavitelnost různých oprávnění pro různé uživatele ochrana osobních údajů a jiných dat podpora ze strany dodavatele IS školení, aktualizace, upgrady, helpdesk, dořešení dalších požadavků dokumentace, manuály, nápověda sladěnost SW s HW 16

17 Současné trendy ERP Internet Jeho uživatelé pracují v různých operačních systémech, ale chceme, aby mohli využívat stejnou aplikaci, která je například součástí IS podniku. Typicky je to internetový obchod. IS podniku by tedy měly být budovány tak, aby se daly používat prostřednictvím Internetu. Zaměstnanci mohou využívat vlastní mobilní zařízení BYOD. Architektura orientovaná na služby (SOA) integrace částí IS pomocí tzv. webové služby Webové služby jsou v registrech, ve kterých se dají vyhledat. Webových služeb je velké množství a části IS se z nich staví. Využití standardů a hotových SW snižuje náklady. zpřístupnění aplikací přes web (Internet) Příklad Aplikace pro mapy, rezervační systémy, aukce, , weblog, počasí někdo vytvoří a někdo jiný je integruje do svého informačního systému. 17

18 Budoucnost ERP Používání mobilních výpočetních zařízení Integrace se sociálními sítěmi Cloudová řešení namísto instalace na podnikový hardware Následující 2 snímky jsou dle příspěvku Jaroslava Zeleného z IBM pro Sborník příspěvků mezinárodní konference Liberecké informatické fórum

19 Trendy ERP (1) Mobilní technologie: Bring Your Own Device (BYOD) Pracovníci používají pro práci osobní zařízení. Je to příklad konzumerizace jakožto reorientace produktu. Například, počítače byly původně určeny pro velké instituce a dnes jsou běžnými osobními zařízeními. Naopak osobní mobilní zařízení se mohou stát součástí IS podniku. Výhoda Zvyšuje se produktivita, protože svá zařízení umí zaměstnanci dobře ovládat. Problémy Krádeže, nezodpovědné zacházení, nedodržování pravidel S vývojem a diverzitou mobilních technologií roste náročnost tvorby podnikové infrastruktury pro přístup do IS. Požadovaná infrastruktura musí být otevřená (open source), což brání závislosti na jednom dodavateli ICT. 19

20 Trendy ERP (2) Sociální sítě Sdílení znalostí, spolupráce na projektech Současný SW podporuje připojení uživatelů do kolaborativních online prostorů, jako jsou Windows Live, Facebook a další. Cloudové technologie Podnikové IT oddělení se přeorientovává z budování IS vlastním programátorským úsilím na experta na aktuální nabídku řešení typu SaaS a potom tyto externí služby koordinuje. Podnikové databáze dostupné přes webové rozhraní jsou přístupné pro různá mobilní zařízení, viz předchozí snímek. Přitom je nutné uplatnit ITIL (Information Technology Infrastructure Library) komerčně dostupná doporučení ohledně správy ICT a SLA (Service Level Agreement) část kontraktu mezi uživatelem a dodavatelem cloudového řešení o rozsahu služeb, kde jsou definovány: množství a způsoby využívání dohodnutých služeb uživatelem, metriky, které slouží ke kvantitativnímu hodnocení služeb a případné sankce vyplývající z jejich neplnění. Nesprávně sestavené SLA jsou častým důvodem potíží IS. 20

21 Hrozby a příležitosti ERP Podniky využívající ERP ve své původní formě mohou být v konkurenční nevýhodě ve srovnání s podniky doplňující svá ERP řešení o cloudové služby. Sledování moderních trendů může přinést vyšší flexibilitu informačního systému za nižší náklady. 21

22 Informační strategie podniku Špatné nebo žádné strategické řízení ICT v mnoha organizacích zavinilo značné ztráty v důsledku ušlého zisku z nerealizovaných příležitostí a v důsledku zastaralého IS nebo utopení prostředků v nesprávně navrženém IS. Informační strategie by měla být v souladu s globálními cíli (vizí, misí) firmy, být závazným dokumentem, být pravidelně vyhodnocována a přizpůsobována aktuálním požadavkům, zahrnovat také organizování lidských zdrojů, ne jen technologie. Informační strategii řídí informační manažer (Chief Information Officer). Informační manažer má být členem top managementu, což není v současných (nejen) českých firmách často splněno a potom nemá dostatečnou pravomoc. Východiska Požadavky vedení na ICT Aktuální stav ICT v organizaci ICT partnerů a konkurence Legislativní, sociální a etické aspekty Trendy ICT, dostupné informační zdroje a produkty Tempem jejich změn by se měla měnit i informační strategie. 22

23 Zavádění nového informačního systému do podniku Návrh IS Účast zaměstnanců na prezentacích potenciálních dodavatelů IS Stanovení často a méně využívaných funkcí IS diskuzí s uživateli Motivace zaměstnanců za pomoc při zavádění IS Školení uživatelů IS Testování provozu IS Postupné zavádění podle plánu Kontrola práce uživatelů Vyhodnocení návratnosti investice do IS 23

Další doporučená literatura

Další doporučená literatura Informační systémy a technologie Ivana Rábová Ústav informatiky Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Další doporučená literatura Rábová I.: IS/IT (úvodní kurz), nyní e-learningová podpora v UIS Rábová

Více

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 30 Téma: INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ARCHITEKTURA IT V PODNIKU Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y:

Více

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie 11 Informační systémy Důležitým nástrojem podniků jsou informační systémy, které pomáhají podnikům efektivně fungovat v mnoha oblastech. Tato kapitola je věnována úvodu do oblasti informačních systémů.

Více

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ OSTRAVA 2005 Název: Informační management Autor: Ing. Jiří Lenert, Ing. Vlastimil Matula, Ing. Lucie Matušková Vydání:

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 19 Číslo 6, 2005 Využití podnikových informačních systémů dostupných

Více

Otázky z předmětu Podnikové informační systémy

Otázky z předmětu Podnikové informační systémy 1 Otázky z předmětu Podnikové informační systémy 1. Jaké jsou hlavní vývojové etapy podnikových informačních systémů a zásady jejich členění? Automatizované systémy řízení (ASŘ) podpora všech stupňů řízení,

Více

Informační systémy 1

Informační systémy 1 texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta Katedra informatiky a počítačů 2 OBSAH 1 INFORMATIKA, IT/IS TECHNOLOGIE A TRENDY...7 1.1

Více

Informační systém ve veřejné správě

Informační systém ve veřejné správě Informační systém ve veřejné správě texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 CO JE

Více

Podniková informatika I. Pavel Čech KIT

Podniková informatika I. Pavel Čech KIT Podniková informatika I Pavel Čech KIT Kontaktní informace mail pavel.cech@uhk.cz kancelář 312 konzultační hodiny po dohodě emailem materiály k výuce http://oliva.uhk.cz UPI 2009 2 Podmínky zápočtu Zápočet

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce 2011 Zuzana Šislerová Zadávací list Prohlášení Prohlašuji, že bakalářskou

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu The Selection and Implementation of ERP System in a Small Business Company Bc. Radek Dvořáček Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS.

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS. Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS. Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce je návrh projektu

Více

ZÁKLADY PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

ZÁKLADY PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice ZÁKLADY PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY Prof. Ing. Imrich Rukovanský,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU INFORMATION SYSTEM

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Informační systémy Teorie. KICT přednáška

Informační systémy Teorie. KICT přednáška Informační systémy Teorie KICT přednáška Základní pojmy Informace jsou data, kterým jejich uživatel přisuzuje určitý význam a které uspokojují konkrétní objektivní informační potřebu svého příjemce. Informace

Více

Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů

Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Lucie Perná Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů Bakalářská

Více

Aplikace podnikové informatiky

Aplikace podnikové informatiky Aplikace podnikové informatiky Ing. Zuzana Šedivá, Ph.D. zuzana.sediva@vsem.cz 1 Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika cíl a zaměření předmětu, obsah informačních systémů, data,

Více

Informační systém ve stavební společnosti

Informační systém ve stavební společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Informační systém ve stavební společnosti Diplomová práce Autor: Bc. Ján Somsedík, MBA Informační technologie

Více

Budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem. Milan Brázda

Budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem. Milan Brázda Budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem Milan Brázda Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Práce se zabývá analýzou současného marketingového informačního systému ve spojení

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

CAD/CAM SYSTÉMY V ODĚVNÍ VÝROBĚ

CAD/CAM SYSTÉMY V ODĚVNÍ VÝROBĚ CAD/CAM SYSTÉMY V ODĚVNÍ VÝROBĚ Podmínky úspěšného absolvování CAD získání zápočtu: odevzdání SP č.1 zkouška: písemná + ústní (SP č.2) Přednášky PIS jako podpora plánování a řízení podnikových procesů

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2012 MATĚJ PIVRNEC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Studijní program: Produktový management

Více

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systémy Teorie Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systém (IS) je komplex informací, lidí, použitých informačních technologií, organizace

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. FEL/KET Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. FEL/KET Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ FEL/KET Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE Optimalizace ICT infrastruktury společnosti s ohledem na TCO a uzavřená SLA Vedoucí práce: doc.

Více

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, s.r.o. Bc. Andrea Kubínová

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, s.r.o. Bc. Andrea Kubínová Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, s.r.o. Bc. Andrea Kubínová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Cílem diplomové práce je navrhnout zlepšení využití

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inženýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inženýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: N2301 Strojní inženýrství Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inženýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE Návrh informačního systému ve společnosti

Více

Aplikace podnikové informatiky

Aplikace podnikové informatiky Aplikace podnikové informatiky Ing. Zuzana Šedivá, Ph.D. zuzana.sediva@vsem.cz 1 Technologická infrastruktura IS IS/ICT informační systém podpořený informačními technologiemi IS Informační technologie

Více