VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti byla schválena školskou radou dne: gr. Jiří Kupčík, ředitel školy

2 Obsah Obsah... 2 Část I Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy... 3 Část II Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje... 5 Část III Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy... 5 Část IV Údaje o zápisu k povinné školní docházce,... 5 Část V Údaje o výsledcích vzdělávání žáků... 5 Část VI Údaje o prevenci sociálně patologických jevů... 6 Část VII Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků... 7 Část IX Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Část X Základní údaje o hospodaření školy za rok Část XI Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Část XII Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Část XIII Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Část XIV Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání... 24

3 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Adresa školy: Základní škola Opava, Otická 18 příspěvková organizace Otická 18, Opava Telefonní kontakt: Adresa pro dálkový přístup: Webové stránky školy: Zřizovatel školy: Ředitel školy: Statutární město Opava, Horní nám. 69, Opava gr. Jiří Kupčík Zástupce statutárního orgánu: Zástupce ředitele školy: Výchovný poradce: Školní psycholog: Vedoucí vychovatelka školní družiny: Složení školské rady: gr. Hana Štellarová gr. Libuše artínková gr. Alena Stoczková Bc. Iveta Prokšová Zdeňka Hájková, Dáša Žurková, Pavel Stehlík, Sabina artikánová, Petr Czudek, Zdeňka Wandrolová Charakteristika školy: Škola je tvořena oběma stupni, součástí je školní družina. Od šestého ročníku zřizujeme třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Základní škola je tvořena oběma stupni. Na druhém stupni jsou kromě běžných tříd i třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Počet tříd v ročnících nižšího stupně bylo ve školním roce devět, na vyšším stupni jedenáct. Škola je blízko centra v klidné části města. á vlastní tělocvičnu a budovu pro ŠD. Vyučuje se v 20 kmenových třídách. Využíváme odborné učebny pro výuku fyziky, chemie, přírodopisu, cizích jazyků, keramickou dílnu, také dvě počítačové učebny s připojením internetu, multimediální učebnu a relaxační

4 učebnu, školní dílny, cvičnou kuchyňku. Na školním dvoře je vybudováno nové hřiště vhodné pro míčové sporty, využitelné i pro atletiku. Školu navštěvují děti ze spádové oblasti, ale také z jiných městských částí, které tvoří nezanedbatelnou část. Na vyšším stupni základní školy je i velká část dětí dojíždějících z okolních vesnic. Školní družina je tvořena pěti odděleními, která navštěvují především žáci 1. až 5. ročníku. Školní družina využívá dvou budov mimo školu umístěných na dvoře školy a prostor školního dvora. K dispozici jsou prostory školy i odborné učebny. Na škole je zřízeno pracoviště školního speciálního pedagoga, který má samostatnou místnost vybavenou počítačem a telefonem. Žákům i učitelům je k dispozici po dobu vyučování školní bufet, automat pro zdravou výživu (školní mléko), škola je zapojena do projektu Ovoce do škol. Kroužky děti se měly možnost zapojit do kroužků ve škole (sportovní, angličtina) a kroužků ve školní družině. Na škole pracuje školní parlament, pravidelně vychází školní časopis. Vybavení školy Výuka probíhá v čistých, prostorných, světlých a esteticky příjemných třídách. Postupně jsou třídy vybavovány novým nábytkem splňujícím hygienické normy. Na vzhledu chodeb a společných prostor se podílejí učitelé i žáci, jsou zde informace o událostech ve škole, probíhajících projektech a výtvarné práce žáků. Výzdoba školy je řešena koncepčně, tematicky v různých obdobích roku. Součástí tříd prvního stupně a některých tříd druhého stupně jsou odpočinkové relaxační zóny s kobercem. Většina tříd je vybavena audiovizuální technikou. Nově v osmi třídách byly pořízeny pro výuku notebooky napojeny na dataprojektory a připojeny na internet. Dvě třídy nižšího stupně jsou vybaveny interaktivní tabulí, další jedna dataprojektorem s promítacím plátnem. Spolu s odbornými učebnami fyzika, chemie, cizí jazyk přispívají k zavádění ICT do výuky a používáním moderních metod ve výuce. Škola má k dispozici 26 žákovských stanic připojených k internetu, dalších deset je propojeno s interaktivní tabulí či diaprojektorem a připojeny k bezdrátové síti, dalších dvacet je využíváno pedagogickými i administrativními pracovníky. Všechny učebny jsou pokryty bezdrátovým připojením k internetu. Hygienická zařízení splňují platné normy a působí čistě a moderně. Výchovně vzdělávací práce V několika ročnících nižšího stupně využíváme v pedagogickém procesu i účast rodičů. Přicházejí do tříd za žáky, kde povídají o svém povolání, jak se k němu dostali, jaké přináší uplatnění. Děti tak mohou získat neocenitelné informace o světě práce. Druhou stránkou je, že rodiče získají povědomí o náročné práci učitele. Ve školním roce byla speciální péče věnována celkem 50 žákům se speciálními poruchami učení, z toho bylo 19 normativních žáků. Charakteristika pedagogického sboru Naše škola se může pochlubit vysokou kvalifikovaností pedagogického sboru. O kvalitě výuky svědčí vysoká úspěšnost našich žáků v olympiádách, sportovních a uměleckých soutěžích a také při přijímacích zkouškách na střední školy. Kvalifikovanou výuku dalších cizích jazyků zajišťujeme prostřednictvím

5 vlastních či externích pracovníků. Velká pozornost je věnována jak talentovaným žákům, tak žákům s poruchami učení. Další vzdělávání pedagogických pracovníků je podporováno zvláště v těchto oblastech zvyšování znalostí v oboru psychologie a pedagogiky, komunikační dovednosti, moderní metody vzdělávání. Ve škole působí výchovný poradce, školní speciální pedagog, několik dyslektických asistentů, školní metodik prevence a tři zdravotníci vyškolení pro školní zotavovací akce. V pěti odděleních školní družiny pracují čtyři vychovatelky a jeden vychovatel. Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje Základní vzdělávání C/001 Základní škola Č.j. 3164/ C/01 Základní škola Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pracovníci školy Počet fyzických osob Počet úvazků Pedagogičtí pracovníci z toho bez odborné kvalifikace Nepedagogičtí zaměstnanci z toho zaměstnanci výdejny stravy 37 36, , Průměrný plat pedagogického zaměstnance Průměrný plat nepedagogického zaměstnance Část IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, Základní škola Kapacita školy Počet 1. tříd k Počet zapsaných žáků Z toho počet žáků nepatřících do spádového obvodu školy Počet přijatých žáků Počet 1. tříd k Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Prospěch žáků na základní škole Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo

6 Celkem za 1 st Celkem za 2. st b) Počet žáků se sníženou známkou z chování Stupeň chování Počet žáků Procento z celkového počtu žáků c) Celkový počet neomluvených hodin Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka d) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ Druh oboru vzdělávání ( 58 školského zákona) Konečný stav rozmístění žáků Gymnázia 17 Střední vzdělání s maturitní zkouškou 53 Střední vzdělání 0 Střední vzdělání s výučním listem 9 Neumístěno 0 Počet žáků 9. tříd celkem 79 Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Činnost na úseku prevence kriminality a protidrogové prevence Počet akcí Počet zúčastněných žáků pedagogů

7 Přednášky Pobytové semináře pedagogů Adaptační pobyty žáků 5 dnů Akce v rámci volného času Práce se třídami 14 hodin Celkem prošlo péčí speciálního pedagoga 360 žáků školy ve skupinách či jednorázově. Práce byla převážně zaměřena na problémy v osobnostním vývoji, vztahových obtížích, výukových problémech, výchovných problémech a poruch učení, mimořádného nadání. Individuální konzultace byla poskytnuta rodičům ve 48 případech, pedagogům ve 42. Konzultace realizovaná skupinově proběhla 3 krát. Seznámení a použití speciální metodiky určené pro žáky prvních tříd podstoupilo 60 rodičů. Byly uskutečněny dvě vzdělávací akce pro rodiče s tématikou problematiky dospívání dětí a vztahy v rodině. Probíhá spolupráce s organizacemi zabývajících se touto tematikou. Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Počet zúčastněných Typ kurzu pedagogů Odbornost, metodika, moderní formy 11 Psychologie, pedagogika, komunikace, hodnocení 54 EVVO 4 Výchovné poradenství 5 Řízení 2 Kurzy LVVZ, zdravotník 5 Na základě požadavku pedagogů bylo zajištěno školení v oblasti právního povědomí ve školské praxi, které bylo vedeno zkušenou lektorkou, která se specializuje na školské zákony. Zúčastnili se všichni pedagogičtí pracovníci. Školení bylo velmi kladně hodnoceno, budeme v něm pokračovat. Dalším pedagogům je umožněno vzdělávání jako samoplátcům. Jedná se o zvyšování odbornosti v oblasti montesori pedagogiky, genetické metody čtení, metod kritického myšlení, vzdělávání v oblasti IT technologií, profesního rozvoje mentor. Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) Akce organizované školou - projektové dny školy o Den profesí spolupracujeme s mnoha opavskými podniky. Žáci se v tento den seznámí osobně s řadou profesí, mají možnost se podívat přímo do výroby, podívat se na obory, které si budou volit pro svůj budoucí profesní život, navštíví střední školy. Tento projektový den je určen žákům vyššího stupně. Během své docházky tak mohou získat povědomí o možnostech uplatnění v Opavě a okolí.

8 o Den jazyků slouží k zdokonalení jazykových schopností. Třídní kolektivy či studijní skupiny v cizím jazyce většinou prezentují danou zem, oblast či odvětví. ohou zvolit angličtinu, francouzštinu, němčinu či španělštinu a ruštinu. Projektový den přispívá k užití jazykových schopností v praxi. o Den zdraví spolupracujeme se Slezskou nemocnicí, Hasičským záchranným sborem, městskou i státní policií, organizacemi zabývajícími se zdravým životním stylem, Střední zdravotnickou školou v Opavě a mnoha dalšími. Všichni žáci školy jsou rozděleni do skupin, kterým se věnují odborníci v dané oblasti. Žáci získají jiným způsobem informace o poskytování první pomoci, o tom, jak se chovat v kritických situacích, kde hledat pomoc v krizových chvílích, jak se chovat a jednat bezpečně. o Den Země je určen problematice životního prostředí. Spolupracujeme s SVČ, organizacemi, které se zabývají ochranou životního prostředí, žáci se seznámí s technologií zpracování odpadů a odpadků ve městě. o Světový den určen dění ve světě, poznávání a seznamování se s kulturami různých zemí. Cílem je učit žáky toleranci k odlišnostem kultur a jejich vnímání. - Den otevřených dveří - Adaptační kurz pro žáky nově vznikajících šestých tříd. Je to již několikaletá tradice, jejíž cílem je dobře nastartovat nové kolektivy. Jedná se o dvou až třídenní akci, jejíž program je pečlivě naplánován ve spolupráci s třídními učiteli, metodikem prevence a školním speciálním pedagogem tak, aby se čas maximálně využil pro vybudování základů dobrých vztahů ve třídě. - Socializační kurz pořádaný pro žáky osmých ročníků. Zde spolupracujeme s organizacemi, které se specializují na klima třídy, budování vztahů v kolektivu, prevenci negativních jevů. Toto období jsme zvolili již před lety právě proto, že v této době dochází ve vývoji dětí ke zlomu a je třeba zapracovat na nových podobách vztahů ve třídě a pomoci žákům v orientaci v sobě samých. - školní ples - vánoční a velikonoční výstava žákovských prací - každoroční zpívání koled na schodech - divadelní představení žáků 2. st. pro žáky 1. st. a děti z Š - ikulášský den a Den dětí pro žáky 1. stupně a pro děti z Š Otická a Š Riegrova o Žáci devátých tříd tradičně připravují tento den pro své mladší spolužáky. Velmi oceňovaná je i příprava dne pro děti v mateřské škole na ulici Otická ze strany učitelek a rodičů dětí školky. - Organizace matematické olympiády pro celý okres okresní a krajské kolo - všechny kategorie pořádáme dvě okresní kola olympiády pro cca 150 žáků ze škol v opavském okrese. Je to velmi náročné na organizaci i pro pracovníky školy, kteří věnují přípravě čas a přizpůsobují výuku. Přestože organizace olympiád spadá pod SVČ, považujeme toto za dlouhodobou tradici školy. - okresní kolo matematické soutěže Pythágoriáda ve spolupráci se Slezskou univerzitou - sportovní soutěže v míčových hrách pro okres Opava velmi náročné na organizaci dne bez možnosti použití tělocvičny - matematické hrátky pro žáky 5. tříd opavských základních škol - matematická soutěž - Dejme hlavy dohromady s GO a ZŠ Hlučín - soutěže ZOO, školní kola olympiád O, BiO, ChO, FO, OČj, OAj, ZO, Klokan - lyžařské kurzy pro žáky 7. tříd a 2 kurzy pro žáky tříd - škola v přírodě pro všechny třídy 1. stupně považujeme za dobré umožnit dětem pobyt v přírodě - pravidelná spolupráce s Š Otická a Š Riegrova každý měsíc akce pro jejich děti - soutěž v piškvorkách, sudoku (pro žáky školy a pro žáky z Opavy)

9 - exkurze Úřad práce, Flora Olomouc, Dlouhé stráně, Planetárium, opavské podniky, kulturní organizace - výzdoba Slezské nemocnice pracemi žáků - sportovní soutěže Opavská liga škol florbal - miniolympiáda v jazyce anglickém pro 1. stupeň b) Účast na dalších akcích - zapojení v projektu Ostravské Univerzity Nové přístupy k využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů o tato spolupráce přináší možnost využít k obohacení výuky profesionální měřící techniku včetně čidel, škola získala i několik notebooků s vědeckým softwarem pro práci s těmito přístroji. Žáci tak mají možnost pracovat s přístroji na vysoké vědecké úrovni a dostat se tak k moderním vědeckým metodám. Hodnota zapůjčených sad jde ke statisícům. - Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v SK (Nat Tech) o Spolupráce se SZŠ Opava a Gymnáziem Hladnov jedná se o spolupráci na základě podpory ŠT a SK směrovanou k přírodovědnému vzdělávání v kraji o Profesní růst projekty Ostravské univerzity zaměřené na růst osobnosti učitele, techniky komunikace, zvládání náročných situací ve škole, schopnosti sebereflexe, spolupráce při řešení úkolů, zavedení pozice mentora ve škole. Všechna časově náročná školení a kurzy jsou hrazeny z prostředků projektu, získáváme tak přístup ke kurzům, které bychom z prostředků na vzdělávání hradit nemohli. - entoring a peerlearning o Jedná se o zapojení do projektu s cílem rozvoje profesní dovednosti a kolegiální podpory uvnitř školy. Je zřízena pozice mentora ve škole. Touto cestou bychom rádi zlepšili dovednosti sboru v oblasti spolupráce, efektivního řešení problémů apod. - sportovní soutěže Opavská liga škol, Opavské vánočky - testování žáků 9. ročníku - testování žáků 5. ročníku - olympiády v F, Ch, Bi, Z, Aj, Č, D - volejbalový turnaj učitelů okresu Opava - soutěž v angličtině pro žáky 4. a 5. tříd, pořádaná ZŠ Vrchní - Kulturní akce divadelní, hudební a filmová představení, knihovnické lekce pořádané ěstskou knihovnou P. Bezruče - Bruslení - žáci 1. i 2. stupně - Lyžařská školička pro žáky prvního stupně - Dopravní výchova 2., 4., 8. tříd - Čas proměn pořad v rámci výchovy ke zdraví 6. tř. - Cyklus besed s Hasiči žáci 2. a 6. tříd - Vítání občánků žáci ve školní družině připravují program pro tuto akci - Účast na akcích pořádaných SO kulturní léto, výstavy, soutěže - Pořadatelství Opavských vánoček - Provoz otevřeného hřiště - Podpora BK Opava a SK Pema hodiny v tělocvičně pro minižáky a mládež - Nabídka kroužků ve škole - Aktivní účast v EVVO, spoluúčast na Dni Země pro město Opava o Žáci i učitelé se aktivně podílejí ve svém volném čase na organizaci a přípravě stanoviště v tento den pro občany Opavy. Účast naší školy je vždy velmi kladně hodnocena a úroveň připravených aktivit velmi ceněna. - Konverzační soutěž v jazyce anglickém, německém ve Šternberku tady pravidelně obsazujeme medailová místa, byť se utkáváme s žáky ze škol zaměřených na výuku cizích jazyků

10 c) Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou - V letošním roce skončil projekt Tradice a obyčeje, díky omezeným finančním prostředkům města v další spolupráci zatím nepokračujeme, přestože máme společně přichystané další téma spolupráce. d) Aktivity školy ve spolupráci s dalšími subjekty - Slezská univerzita Pythágoriáda, matematické soustředění - Dejme hlavy dohromady ZŠ Hlučín, Hornická, endelovo gymnázium Opava - KOKOS korespondenční soutěž Gymnázium. Koperníka v Bílovci - PIKOAT korespondenční soutěž FF UK Praha - Den zdraví - Slezská nemocnice, SZŠ Opava, ČČK, ěstská Policie Opava a Policie ČR, HZS Opava, Slezské gymnázium, Eko-kom Praha, sdružení ADRA - Den profesí stř. školy v Opavě, Brano, Strojírna Vehovský, Ostroj, Komas, Hagemann, Transa, 1. slezská strojní - Den Země - STP - čištění opavských řek a jejich okolí, výstavy, čištění ptačích budek - Lesní pedagogika SLŠ Hranice na oravě - EVVO projekt KÚ spolufinancovaný SO - Spolupráce s SZeŠ přírodovědné projekty, EVVO - Spolupráce se ZOO Ostrava pravidelná účast na soutěžích - Partnerství na projektu OU využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů (zdarma získání technologie pro pokusy prostřednictvím PC) - O účast 9 pedagogů na semináři Vedení obtížného rozhovoru - NPÚ navázaná spolupráce i se sdružením Za Opavu roční edukační program. Zvolené téma si klade za úkol umožnit dětem vytvořit si kladný vztah ke kulturnímu a přírodnímu dědictví. Děje se tak přednostně na úrovni regionu, ze kterého děti pocházejí. Zde totiž vznikají přímé osobní vazby k místu i k lidem, zde se mohou děti nejlépe podílet na účinné ochraně krajiny či pamětihodností, vyslovit se k rozhodnutím místních zastupitelských orgánů nebo se plnohodnotně zapojit do života místní komunity. Edukační program se zaměřuje na oblast nemovitého a movitého kulturního dědictví, včetně historických sídel, přírodních zajímavostí, kulturní krajiny a archeologických památek.

11 e) Účast na olympiádách a soutěžích (stačí vložit tabulku zpracovanou pro OŠ) Název školy Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2012/2013 ZŠ Opava, Otická 18 - příspěvková organizace umístění mimořádné soutěže Soutěže typu A Název soutěže v okresním kole (nebo oblastním) v krajském - A1) ATEATICKÁ OLYPIÁDA 4 x 1. m, 1 x 3 m, 1 x 5 m., 3 x 8. m, 1 x 9, 1 x 10, 1 x 12. m, 1 x 14. m - A2) FYZIKÁLNÍ OLYPIÁDA 2 x 1. m., 1 x 3. m., 1 x 4. m, 1 x 6. m. 1x16.místo - A3) CHEICKÁ OLYPIÁDA 1x2., 1x7. místo 8. místo - A4) BIOLOGICKÁ OLYPIÁDA 1 x 2. m, 1 x 7. m, 1 x 9. místo, 1 x 11.m - A5) SOUTĚŽE V CIZÍCH JAZYCÍCH 2 x 1. m, 2 x 2. m, 1 x 4. m, 1 x 17. m - A6) OLYPIÁDA V ČESKÉ JAZYCE - A7) DĚJEPISNÁ OLYPIÁDA - A8) ZEĚPISNÁ OLYPIÁDA 1 x 9. m, 1 x 15 m. - A10) ATEATICKÝ KLOKAN - A13) PYTHAGORIÁDA 1 x 2 m., 3 x 3 m., 3 x 5 m., 2 x 9 m. - A18) EVROPA VE ŠKOLE - A19) CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ - A29) FINANČNÍ GRAOTNOST - A30) SOUTĚŽ V PROGRAOVÁNÍ A11) ASTRONOICKÁ SOUTĚŽ A17) NÁŠ SVĚT A27) DANIEL

12 Soutěže typu B - B3) PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN - B15) CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÉHO DIVADLA - DĚTSKÁ SCÉNA B21) CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH FOLKLORNÍCH SOUBORŮ - B29) CESTOU DVOU BRATŘÍ - B73) DOPRAVNÍ SOUTĚŽ LADÝCH CYKLISTŮ - B74) TG - ŽIVOT, DÍLO A ODKAZ PRO SOUČASNOST - B6) BOBŘÍK INFORATIKY - B8) LADÝ DEOSTHENES B1) POHÁR VĚDY - OLYPIÁDA FYZIKY A DALŠÍCH VĚD B14) EZINÁRODNÍ DĚTSKÁ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ LIDICE B16) CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE B18) CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA ŠKOLNÍCH DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ B22) ALŠOVA ZEĚ B23) KOENSKÝ A Y B24) VIDEO POHLEDNICE Z ÉHO ĚSTA B43) STOLNÍ TENIS B51) ČESKÉ HLAVIČKY 2012 B52) ZELENÁ STEZKA - ZLATÝ LIST B54) SAPERE - VĚDĚT JAK ŽÍT B55) RUBIKON B56) ZELENÉ PODNIKÁNÍ B57) ZELENÁ STEZKA - ZLATÝ LIST B60) EVROPSKÉ SRDCE B72) ČESKÉ HLAVIČKY 2013 B9) LOGICKÁ OLYPIÁDA 1 x 1. m Soutěže typu C C1) ÁE RÁDI PŘÍRODU C2) ZLATÁ STRUNA C5) KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK C6) SKUTEČNÁ LIGA ROCK A POP C7) POHLEDY DO PŘÍRODY

13 C12) EZINÁRODNÍ SOUTĚNÍ FESTIVAL TANCE A HUDBY PRAŽSKÝ KALEIDOSKOP 2013 C13) EKOFÓR 2013: S HUORE NA PŘÍRODU C16) EUROREBUS C20) ANKALA - ISTR DESKOVÝCH HER C22) ISTROVSTVÍ ČR V DESKOVÝCH HRÁCH C23) EZINÁRODNÍ TVŮRČÍ PROGRAÁTORSKÁ SOUTĚŽ CREATIVE BALTIE C24) VÁNOCE S BALTÍKE C29) BIBLE A Y C30) LADÝ PROGRAÁTOR C32) CESTUJEE PO ČESKU C33) TURNAJ VE HŘE SUPERFARÁŘ C34) ZLATÁ UDICE C35) JUNIORERB Další soutěže vyhlašované AŠSK - viz soubor v příloze B41) FOTBAL 1 x 3. m. B44) POHÁR ROZHLASU V ATLETIE S ČESKOU SPOŘITELNOU B46) FLORBAL - ORION FLORBAL CUP 1 x 1. m. 1 x 3. m. B47) PŘESPOLNÍ BĚH 1 x 2. m., 1 x 2. m., 1 x 3. m., 1 x 4.m., 1 x 9.m., 1 x 11.m. B48) ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 2 x 1. m., 2 x 2. m, 1 x 5. m. B49) INIFOTBAL - CDONALD S CUP B50) VYBÍJENÁ - PREVENTAN CUP 1 x 1. m SPORTOVNÍ GYNASTIKA - POHÁR AŠSK ČR BASKETBAL - AND1 CUP 1 x 3. m. ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYPIJSKÝCH VÍTĚZŮ Jiné soutěže Opavské Vánočky 1 x 1. m, 2 x 2. m., 1 x 6. m. atematický maraton 1 x 1. m, 1. x 5. m O cenu primátora Vánoční strom Přírodovědná soutěž GO Kreslím, kreslíš, kreslíme 1 x 2. m 1 x 3. m, 1 x 6 m., m

14 iniházená šk. Liga 4 x 1. m. ZOO Ostrava 2 x 4. m, 2 x 3. m., 1 x 6. m. 1x2., 1x7. místo Opavský slalomář 1 x 2. m Badminton 2 x 1. m., 4 x 2. m, 1 x 4. m. Kolečkové brusle 3 x 2. m., 2 x 3. m. Šachy 1 x 2. m. Technické dovednosti 1 x 5. m., 1 x 7. m. Lesnická olympiáda 1 x 6. m., 1 x 8. m Sběr hliníku 1 x 6. m. ediafest Olympijský víceboj 4 x 2. m., 1 x 3. m., 1 x 5. m 1 x 1. m., 1 x 2. m m. Stavebnice erkur 1 x 4. m. Plavání 1 x 1. m., 1 x 2. m.,1 x 3. m., 3 x 5. m., 2 x 7. m., 1 x 10. m. Stolní tenis 1x2.místo

15 f) Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu: poskytnuté granty imorozpočtové zdroje Finanční prostředky v Kč celkem využité sponzoři Finanční dary, materiál, sponzorství akcí 6.000, ,- ostatní SRPŠ , ,- Další formou sponzorství je pomoc rodičů při zabezpečování akcí, finanční dotace dopravy pro žáky, zabezpečení spotřebního materiálu pro žáky do tříd, na školu v přírodě apod. Část IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a) kontrolní činnost provedena ČŠI ve školním roce 20121/2013 nebyla provedena kontrolní činnost. b) Veřejnosprávní kontrola SO ve školním roce 20121/2013 nebyla provedena kontrolní činnost c) Veřejnosprávní kontrola ve školním roce 20121/2013 nebyla provedena kontrolní činnost

16 Část X. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2011 a) Hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2012 Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů v Kč Účelový znak Ukazatel Poskytnuto k Vráceno v průběhu roku zpět na účet poskytovatele (informativní) Skutečně použito k Vratka dotace při finančním vypořádání a b = Neinvestiční dotace celkem ,00 0, ,00 0,00 v tom: Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) ,00 0, ,00 0,00 z toho: a) platy pedagogických zaměstnanců , ,00 0,00 b) platy nepedagogických zaměstnanců , ,00 0,00 c) OON pedagogických zaměstnanců , ,00 0,00 d) OON nepedagogických zaměstnanců , ,00 0,00 e) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV) , ,00 0, Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání žáků se znevýhodněním na rok , Rozvojový program na bezplatnou výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků - cizinců z tzv. třetích zemí 0, Soutěže 0, Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do zákl. vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU 0, Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním v roce ,00 Vysvětlivky: ve sloupci b) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do sloupec 2 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, zpětna účet poskytovatele sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace k sloupec 4 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2 minus sloupec 3 Potvrzuji, že přidělené dotace byly použity v souladu se stanovenými podmínkami při poskytnutí dotace. Zpracoval: Jarmila Bielková Ředitel: gr. Jiří Kupčík

17 Dne: Razítko a podpis ředitele org. Účelový znak Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie Ukazatel Poskytnuto k Vráceno v průběhu roku zpět na účet poskytovatele (informativní) v Kč, na 2 des. místa Skutečně použito k Vratka dotace při finančním vypořádání Zaměstnanci za IČ Limit počtu zaměstnanců Průměrný přepočtený počet k (stat.v. P1-04) Zaměstnaci celkem ze státního rozpočtu 46,66 43,45 z toho: pedagogičtí pracovníci x 36,33 nepedagogičtí pracovníci x 7,12 Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Opava, Otická 18 - příspěvková organizace, Otická č. 18, Opava v tis. Kč, na dvě d Náklady v roce 2012 Hlavní činnost Doplňk Účet - položky Plán 2012 Navýšenísnížení finan. plánu 2012 zřizovatel. Přesuny finančních prostředků mezi položkami Zapojení navýšen.- snížených výnosů oproti plánu Celkem upravený finanční plán (FP) 2012 Skutečnost k (závěrka) Skutečnost k plánu 2012 v % Skutečnost k uprav.fp v %(správně 100%) Plán 2012 b c d e f g h i j 501 Spotřeba materiálu 232,00 0,00-48,51 0,00 183,49 183,49 79,09 100,00 0,00 v tom - potraviny 0,00 #DIV/0! #DIV/0! - prádlo, oděv, obuv 2,00-2,00 0,00 0,00 #DIV/0! - knihy, učební pomůcky 30,00-3,23 26,77 26,77 89,23 100,00 - drobný hmot. majetek 0,00 22,12 22,12 22,12 #DIV/0! 100,00 - spotřeba materiálů ostatní 200,00-65,40 134,60 134,60 67,30 100,00 - ostatní 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 502 Spotřeba energie 1311,00 0,00 217,69 0, , ,69 116,60 100,00 75,00 v tom - spotřeba vody 100,00-42,79 57,21 57,21 57,21 100,00 15,00 - ÚT a ohřev vody 0,00 #DIV/0! #DIV/0! - spotřeba plynu 710,00 278,12 988,12 988,12 139,17 100,00 40,00 - spotřeba el. energie 330,00-13,53 316,47 316,47 95,90 100,00 20,00 - pohonné hmoty a maziva 3,00-1,83 1,17 1,17 39,00 100,00 - ostatní - práce s mládeží 168,00-2,28 165,72 165,72 98,64 100, Opravy a udržování 300,00 70,00-95,98 274,02 274,02 91,34 100, Cestovné 5,00 4,20 9,20 9,20 184,00 100,00

18 513 Náklady na reprezentaci 2,00 1,62 3,62 3,62 181,00 100, Ostatní služby 431,94-6,00 44,38 0,00 470,32 470,32 108,89 100,00 0,00 v tom- služby poštovní 5,00 0,88 5,88 5,88 117,60 100,00 - služby telekom. a radiokom. 40,00-7,37 32,63 32,63 81,58 100,00 - nájemné 0,00 #DIV/0! #DIV/0! - konzult., porad. a právní 0,00 #DIV/0! #DIV/0! - školení a vzdělávání 3,00 2,05 5,05 5,05 168,33 100,00 - nákup služeb ostatní 151,50 45,50 197,00 197,00 130,03 100,00 - programové vybavení (DDN) 10,86 10,86 10,86 #DIV/0! 100,00 - výměna písku - otevřené zahrady 0,00 #DIV/0! #DIV/0! - internet 30,00-6,00 24,00 24,00 80,00 100,00 - správa sítě 40,00-3,35 36,65 36,65 91,63 100,00 - bankovní poplatky 10,00-2,25 7,75 7,75 77,50 100,00 - účel. dotace-lyžařský výcvik 100,00-6,00 94,00 94,00 94,00 100,00 - učel. dotace-plavecký výcvik 52,44 4,06 56,50 56,50 107,74 100,00 - nákup služ.-person.,mzdy,účto 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 521 zdové náklady (platy, OPPP) 53,05 0,00 9,67 0,00 62,72 62,72 118,23 100,00 0,00 v tom - platy zaměstnanců 5,00 5,00 5,00 #DIV/0! 100,00 - platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště) 53,05 4,67 57,72 57,72 108,80 100, Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.) 18,56 0,00 0,00-16,86 1,70 1,70 9,16 100,00 0,00 v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců 0,00 #DIV/0! #DIV/0! - soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště) 18,56-16,86 1,70 1,70 9,16 100, Jiné sociální pojištění-kooper. 0,56 0,56 0,56 #DIV/0! 100, Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) 0,36 0,00 0,00-0,30 0,06 0,06 16,67 100,00 0,00 v tom - FKSP zaměstnanců 0,00 #DIV/0! #DIV/0! - FKSP (zam.-zahrady, hřiště) 0,36-0,30 0,06 0,06 16,67 100, Jiné sociální náklady 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 538 Jiné daně a poplatky (kolky) 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 551 Odpisy dlouhodobého majetku 239,10-5,73 233,37 233,37 97,60 100, Náklady z DDN a DDH 255,00-127,64-81,70 45,66 45,66 17,91 100, Ostatní náklady z činnosti 20,00 0,00 0,00 29,72 49,72 49,72 248,60 100,00 0,00 v tom - pojištění (majetku, úrazy) 20,00-12,00 8,00 8,00 40,00 100,00 - ostatní - odvod, WiFi 41,72 41,72 41,72 #DIV/0! 100,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! - Ostatní nejmenované položky -0,30 753,00 0,30 0,00 753,00 753, ,00 100,00 0,00 v tom - náklady projektu 145,00 145,00 145,00 #DIV/0! 100,00 - náklady na účelový příspěvek 608,00 608,00 608,00 #DIV/0! 100,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0! - náklady hrazené z jiných zdrojů 0,00 #DIV/0! #DIV/0! zaokrohlení příspěvku na provoz -0,30 0,30 0,00 0,00 #DIV/0! Náklady celkem 2867,71 817,00 0,00-68, , ,13 126,10 100,00 75,00 Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Opava, Otická 18 - příspěvková organizace, Otická č. 18, Opava Výnosy v roce 2012 (v tis. Kč, na dvě des. místa) Výnosy Plán 2012 Úpravy finančního plánu Přesuny finančních prostředků mezi položkami Navýšení - snížení výnosů oproti plánů Hlavní činnost Celkem upravený finanční plán (FP) 2012 Skutečnost k (závěrka) Skutečnost k plánu 2012 v % Skutečnost k uprave FP v % b c d e f g h i

19 Příjmy ze školného 120,00-4,96 115,04 115,04 95,87 Příjmy ze stravného 0,00 #DIV/0! #DIV/0! Úroky 15,00-4,59 10,41 10,41 69,40 Použití rezervního fondu do výnosů 100,00-96,00 4,00 4,00 4,00 Použití investičního fondu do výnosů 200,00 31,97 231,97 231,97 115,99 Použití fondu odměn do výnosů 5,00 5,00 5,00 #DIV/0! Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! v tom: rekl. plocha 0,00 #DIV/0! #DIV/0! pronájem tělocvičny 0,00 #DIV/0! #DIV/0! byt 0,00 #DIV/0! #DIV/0! bufet 0,00 #DIV/0! #DIV/0! kroužky 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0! Ostatní příjmy z jiných zdrojů 0,00 145,00 0,00 0,00 145,00 145,00 #DIV/0! Projekt 145,00 145,00 145,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0! Výnosy celkem 435,00 145,00 0,00-68,58 511,42 511,42 117,57 1 Hlavní činnost NÁKLADY CELKE Plán 2012 Navýšení- snížení finan. plánu 2012 zřizovatel. Přesuny finančních prostředků mezi položkami Zapojení navýšen.- snížených výnosů oproti plánu Celkem upravený finanční plán (FP) 2012 Skutečnost k (závěrka) Skutečnost k plánu 2012 v % Skutečnost k uprav %(správně 100% 2867,71 817,00 0,00-68, , ,13 126,10 1 Hlavní činnost ROZDÍL (náklady minus výnosy - HČ) Plán 2012 Celkem upravený finanční plán (FP) 2012 Skutečnost k závěrka) Skutečnost k plánu 2012 v % Skutečnost k uprave FP v % 2432, , ,71 127,62 1 HČdotace od zřizov. HČ-dotace od zřizov. 0,00 Vypsat ostatní nejmenované položky z nákladů (finanční prostředky z jiných zdrojůdotace, projekty...) Plán 2012 Navýšení finančního plánu 2012zřizovatelem Přesuny finančních prostředků mezi položkami Zapojení navýšen.- snížených výnosů oproti plánu Hlavní činnost Celkem upravený finanční plán (FP) 2012 Skutečnost k (závěrka) Skutečnost k plánu 2012 v % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Skutečnost k uprave FP v % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

20 Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů. Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Opava, Otická 18 - příspěvková organizace Upravený hospodářský výsledek v Kč, na Hospodářský výsledek 2 des. místa - z hlavní činnosti 0, z doplňkové činnosti 884, Celkem k před zdaněním 884,54 Předpokládané zdanění celkem 0, Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) 884,54 Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-) 0, Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-) 881,54 Návrh organizace na rozdělení zlepšeného hospodařského výsledku za rok 2012 Ukazatel Upravený hospodářský výsledek (zisk+, ztráta-) ,54 - z hlavní činnosti 0 - z doplňkové činnosti ,54 Neuhrazená ztráta z minulých let (-) 0!!! Vyjádření ředitele školy, šk. zařízení k hospodářskému výsledku (zisku nad 5 tis. Kč, ztrátě) z hlavní činnosti: Kč Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce 2012 za IČ (v Kč) Ukazatel Bez PV, LV, hřišť a zahrad V plné výši Příspěv. na provoz (PP) skutečnost od zřizovatele celkem na rok Náklady skutečnost na rok 2012 bez FP z jiných zdrojů (JZ) a bez zapojení fondů (ZF) Náklady skutečnost na rok Průměr žáků (dětí) v kal. roce ,67 504,67 Průměr PP na jednoho žáka (dítě) Průměr nákladů na jednoho žáka (dítě)bez JZ a ZF Průměr nákladů na jednoho žáka (dítě) Hospodaření s fondy organizace (v Kč, na dvě des. místa)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK /2011 Výroční zpráva o činnosti byla schválena školskou radou dne: 22.9.2011 Mgr. Jiří Kupčík, ředitel školy Obsah Obsah... 2 Část I.... 3 Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK /2009 Výroční zpráva o činnosti byla schválena školskou radou dne: 6.10.2009 Mgr. Jiří Kupčík, ředitel školy Obsah Obsah... 2 Část I.... 3 Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti byla schválena školskou radou dne: 23. 9. 2014 Mgr. Jiří Kupčík, ředitel školy Obsah Obsah... 2 Část I.... 3 Základní údaje

Více

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole Název školy Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2010/2011 umístění Název soutěže v okresním kole oblastním) (nebo Soutěže

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011 2012 V Opavě 3. října 2012 ředitel školy Mgr. Michal Vitásek 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK /2015 Výroční zpráva o činnosti byla schválena školskou radou dne: 5.10.2015 Mgr. Jiří Kupčík, ředitel školy Obsah Obsah... 2 Část I.... 3 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK /2016 Výroční zpráva o činnosti byla schválena školskou radou dne: 5.10.2016 Mgr. Jiří Kupčík, ředitel školy Obsah Obsah... 2 Část I.... 3 Základní údaje o škole...

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké 2012 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké 213 2 1 4, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 13 Hlavní projekt: Projekt: Název: Výroční zpráva o h o s p o d a ř e n í soukromé vysoké 213 Autor:

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

MMOPP00A0DRA. llllllllllllllllllllllllllll!!llllll!ll!l!llllllllllllllllllllllllllll. 03. 04. 2015 W-iX_

MMOPP00A0DRA. llllllllllllllllllllllllllll!!llllll!ll!l!llllllllllllllllllllllllllll. 03. 04. 2015 W-iX_ llllllllllllllllllllllllllll!!llllll!ll!l!llllllllllllllllllllllllllll MMOPP00A0DRA Číslo organizace: 20! Závěrečný účet 2014 MAGISTRAT M~STA OPAVY Sl)ltzlllela odbor škol!lvl -29-1D6'ňJ Zp~sc. Doškl:

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Zpráva o hospodaření za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Karlovice Sídlo: Karlovice 143, 793 23 Karlovice Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel školy Obec Karlovice Ředitel

Více

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 765 za Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary Palackého 1045, 363 01

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

111~11~ 1111111~1111111~1111111111111~11111111111 ~~lilii ~111111

111~11~ 1111111~1111111~1111111111111~11111111111 ~~lilii ~111111 111~11~ 1111111~1111111~1111111111111~11111111111 ~~lilii ~111111 MMOPP00A0DS5 Číslo organizace: 24! Závěrečný účet 2014 ~~!" 1i.fa MA.:iiSTRAT M~STA OPAVY cdbcr ~kc~~tvi -2~- 10,67-iJ ~#-- - ZpiBc. ~lo:

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011-2012 Mgr. Manfred Hubálek, ředitel školy Školská rada projednala výroční zprávu

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín Adresa: 407 80 Vilémov 140 Identifikátor školy: 600 076 202 Termín konání inspekce: 25. -

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace 696 48 Ježov 50 Identifikátor školy: 600 115 526 Termín konání inspekce: 21.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Arménská 21, 625 00 Brno Adresa: Arménská 21, 625 00 Brno

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více