VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti byla schválena školskou radou dne: gr. Jiří Kupčík, ředitel školy

2 Obsah Obsah... 2 Část I Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy... 3 Část II Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje... 5 Část III Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy... 5 Část IV Údaje o zápisu k povinné školní docházce,... 5 Část V Údaje o výsledcích vzdělávání žáků... 5 Část VI Údaje o prevenci sociálně patologických jevů... 6 Část VII Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků... 7 Část IX Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Část X Základní údaje o hospodaření školy za rok Část XI Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Část XII Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Část XIII Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Část XIV Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání... 24

3 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Adresa školy: Základní škola Opava, Otická 18 příspěvková organizace Otická 18, Opava Telefonní kontakt: Adresa pro dálkový přístup: Webové stránky školy: Zřizovatel školy: Ředitel školy: Statutární město Opava, Horní nám. 69, Opava gr. Jiří Kupčík Zástupce statutárního orgánu: Zástupce ředitele školy: Výchovný poradce: Školní psycholog: Vedoucí vychovatelka školní družiny: Složení školské rady: gr. Hana Štellarová gr. Libuše artínková gr. Alena Stoczková Bc. Iveta Prokšová Zdeňka Hájková, Dáša Žurková, Pavel Stehlík, Sabina artikánová, Petr Czudek, Zdeňka Wandrolová Charakteristika školy: Škola je tvořena oběma stupni, součástí je školní družina. Od šestého ročníku zřizujeme třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Základní škola je tvořena oběma stupni. Na druhém stupni jsou kromě běžných tříd i třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Počet tříd v ročnících nižšího stupně bylo ve školním roce devět, na vyšším stupni jedenáct. Škola je blízko centra v klidné části města. á vlastní tělocvičnu a budovu pro ŠD. Vyučuje se v 20 kmenových třídách. Využíváme odborné učebny pro výuku fyziky, chemie, přírodopisu, cizích jazyků, keramickou dílnu, také dvě počítačové učebny s připojením internetu, multimediální učebnu a relaxační

4 učebnu, školní dílny, cvičnou kuchyňku. Na školním dvoře je vybudováno nové hřiště vhodné pro míčové sporty, využitelné i pro atletiku. Školu navštěvují děti ze spádové oblasti, ale také z jiných městských částí, které tvoří nezanedbatelnou část. Na vyšším stupni základní školy je i velká část dětí dojíždějících z okolních vesnic. Školní družina je tvořena pěti odděleními, která navštěvují především žáci 1. až 5. ročníku. Školní družina využívá dvou budov mimo školu umístěných na dvoře školy a prostor školního dvora. K dispozici jsou prostory školy i odborné učebny. Na škole je zřízeno pracoviště školního speciálního pedagoga, který má samostatnou místnost vybavenou počítačem a telefonem. Žákům i učitelům je k dispozici po dobu vyučování školní bufet, automat pro zdravou výživu (školní mléko), škola je zapojena do projektu Ovoce do škol. Kroužky děti se měly možnost zapojit do kroužků ve škole (sportovní, angličtina) a kroužků ve školní družině. Na škole pracuje školní parlament, pravidelně vychází školní časopis. Vybavení školy Výuka probíhá v čistých, prostorných, světlých a esteticky příjemných třídách. Postupně jsou třídy vybavovány novým nábytkem splňujícím hygienické normy. Na vzhledu chodeb a společných prostor se podílejí učitelé i žáci, jsou zde informace o událostech ve škole, probíhajících projektech a výtvarné práce žáků. Výzdoba školy je řešena koncepčně, tematicky v různých obdobích roku. Součástí tříd prvního stupně a některých tříd druhého stupně jsou odpočinkové relaxační zóny s kobercem. Většina tříd je vybavena audiovizuální technikou. Nově v osmi třídách byly pořízeny pro výuku notebooky napojeny na dataprojektory a připojeny na internet. Dvě třídy nižšího stupně jsou vybaveny interaktivní tabulí, další jedna dataprojektorem s promítacím plátnem. Spolu s odbornými učebnami fyzika, chemie, cizí jazyk přispívají k zavádění ICT do výuky a používáním moderních metod ve výuce. Škola má k dispozici 26 žákovských stanic připojených k internetu, dalších deset je propojeno s interaktivní tabulí či diaprojektorem a připojeny k bezdrátové síti, dalších dvacet je využíváno pedagogickými i administrativními pracovníky. Všechny učebny jsou pokryty bezdrátovým připojením k internetu. Hygienická zařízení splňují platné normy a působí čistě a moderně. Výchovně vzdělávací práce V několika ročnících nižšího stupně využíváme v pedagogickém procesu i účast rodičů. Přicházejí do tříd za žáky, kde povídají o svém povolání, jak se k němu dostali, jaké přináší uplatnění. Děti tak mohou získat neocenitelné informace o světě práce. Druhou stránkou je, že rodiče získají povědomí o náročné práci učitele. Ve školním roce byla speciální péče věnována celkem 50 žákům se speciálními poruchami učení, z toho bylo 19 normativních žáků. Charakteristika pedagogického sboru Naše škola se může pochlubit vysokou kvalifikovaností pedagogického sboru. O kvalitě výuky svědčí vysoká úspěšnost našich žáků v olympiádách, sportovních a uměleckých soutěžích a také při přijímacích zkouškách na střední školy. Kvalifikovanou výuku dalších cizích jazyků zajišťujeme prostřednictvím

5 vlastních či externích pracovníků. Velká pozornost je věnována jak talentovaným žákům, tak žákům s poruchami učení. Další vzdělávání pedagogických pracovníků je podporováno zvláště v těchto oblastech zvyšování znalostí v oboru psychologie a pedagogiky, komunikační dovednosti, moderní metody vzdělávání. Ve škole působí výchovný poradce, školní speciální pedagog, několik dyslektických asistentů, školní metodik prevence a tři zdravotníci vyškolení pro školní zotavovací akce. V pěti odděleních školní družiny pracují čtyři vychovatelky a jeden vychovatel. Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje Základní vzdělávání C/001 Základní škola Č.j. 3164/ C/01 Základní škola Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pracovníci školy Počet fyzických osob Počet úvazků Pedagogičtí pracovníci z toho bez odborné kvalifikace Nepedagogičtí zaměstnanci z toho zaměstnanci výdejny stravy 37 36, , Průměrný plat pedagogického zaměstnance Průměrný plat nepedagogického zaměstnance Část IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, Základní škola Kapacita školy Počet 1. tříd k Počet zapsaných žáků Z toho počet žáků nepatřících do spádového obvodu školy Počet přijatých žáků Počet 1. tříd k Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Prospěch žáků na základní škole Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo

6 Celkem za 1 st Celkem za 2. st b) Počet žáků se sníženou známkou z chování Stupeň chování Počet žáků Procento z celkového počtu žáků c) Celkový počet neomluvených hodin Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka d) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ Druh oboru vzdělávání ( 58 školského zákona) Konečný stav rozmístění žáků Gymnázia 17 Střední vzdělání s maturitní zkouškou 53 Střední vzdělání 0 Střední vzdělání s výučním listem 9 Neumístěno 0 Počet žáků 9. tříd celkem 79 Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Činnost na úseku prevence kriminality a protidrogové prevence Počet akcí Počet zúčastněných žáků pedagogů

7 Přednášky Pobytové semináře pedagogů Adaptační pobyty žáků 5 dnů Akce v rámci volného času Práce se třídami 14 hodin Celkem prošlo péčí speciálního pedagoga 360 žáků školy ve skupinách či jednorázově. Práce byla převážně zaměřena na problémy v osobnostním vývoji, vztahových obtížích, výukových problémech, výchovných problémech a poruch učení, mimořádného nadání. Individuální konzultace byla poskytnuta rodičům ve 48 případech, pedagogům ve 42. Konzultace realizovaná skupinově proběhla 3 krát. Seznámení a použití speciální metodiky určené pro žáky prvních tříd podstoupilo 60 rodičů. Byly uskutečněny dvě vzdělávací akce pro rodiče s tématikou problematiky dospívání dětí a vztahy v rodině. Probíhá spolupráce s organizacemi zabývajících se touto tematikou. Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Počet zúčastněných Typ kurzu pedagogů Odbornost, metodika, moderní formy 11 Psychologie, pedagogika, komunikace, hodnocení 54 EVVO 4 Výchovné poradenství 5 Řízení 2 Kurzy LVVZ, zdravotník 5 Na základě požadavku pedagogů bylo zajištěno školení v oblasti právního povědomí ve školské praxi, které bylo vedeno zkušenou lektorkou, která se specializuje na školské zákony. Zúčastnili se všichni pedagogičtí pracovníci. Školení bylo velmi kladně hodnoceno, budeme v něm pokračovat. Dalším pedagogům je umožněno vzdělávání jako samoplátcům. Jedná se o zvyšování odbornosti v oblasti montesori pedagogiky, genetické metody čtení, metod kritického myšlení, vzdělávání v oblasti IT technologií, profesního rozvoje mentor. Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) Akce organizované školou - projektové dny školy o Den profesí spolupracujeme s mnoha opavskými podniky. Žáci se v tento den seznámí osobně s řadou profesí, mají možnost se podívat přímo do výroby, podívat se na obory, které si budou volit pro svůj budoucí profesní život, navštíví střední školy. Tento projektový den je určen žákům vyššího stupně. Během své docházky tak mohou získat povědomí o možnostech uplatnění v Opavě a okolí.

8 o Den jazyků slouží k zdokonalení jazykových schopností. Třídní kolektivy či studijní skupiny v cizím jazyce většinou prezentují danou zem, oblast či odvětví. ohou zvolit angličtinu, francouzštinu, němčinu či španělštinu a ruštinu. Projektový den přispívá k užití jazykových schopností v praxi. o Den zdraví spolupracujeme se Slezskou nemocnicí, Hasičským záchranným sborem, městskou i státní policií, organizacemi zabývajícími se zdravým životním stylem, Střední zdravotnickou školou v Opavě a mnoha dalšími. Všichni žáci školy jsou rozděleni do skupin, kterým se věnují odborníci v dané oblasti. Žáci získají jiným způsobem informace o poskytování první pomoci, o tom, jak se chovat v kritických situacích, kde hledat pomoc v krizových chvílích, jak se chovat a jednat bezpečně. o Den Země je určen problematice životního prostředí. Spolupracujeme s SVČ, organizacemi, které se zabývají ochranou životního prostředí, žáci se seznámí s technologií zpracování odpadů a odpadků ve městě. o Světový den určen dění ve světě, poznávání a seznamování se s kulturami různých zemí. Cílem je učit žáky toleranci k odlišnostem kultur a jejich vnímání. - Den otevřených dveří - Adaptační kurz pro žáky nově vznikajících šestých tříd. Je to již několikaletá tradice, jejíž cílem je dobře nastartovat nové kolektivy. Jedná se o dvou až třídenní akci, jejíž program je pečlivě naplánován ve spolupráci s třídními učiteli, metodikem prevence a školním speciálním pedagogem tak, aby se čas maximálně využil pro vybudování základů dobrých vztahů ve třídě. - Socializační kurz pořádaný pro žáky osmých ročníků. Zde spolupracujeme s organizacemi, které se specializují na klima třídy, budování vztahů v kolektivu, prevenci negativních jevů. Toto období jsme zvolili již před lety právě proto, že v této době dochází ve vývoji dětí ke zlomu a je třeba zapracovat na nových podobách vztahů ve třídě a pomoci žákům v orientaci v sobě samých. - školní ples - vánoční a velikonoční výstava žákovských prací - každoroční zpívání koled na schodech - divadelní představení žáků 2. st. pro žáky 1. st. a děti z Š - ikulášský den a Den dětí pro žáky 1. stupně a pro děti z Š Otická a Š Riegrova o Žáci devátých tříd tradičně připravují tento den pro své mladší spolužáky. Velmi oceňovaná je i příprava dne pro děti v mateřské škole na ulici Otická ze strany učitelek a rodičů dětí školky. - Organizace matematické olympiády pro celý okres okresní a krajské kolo - všechny kategorie pořádáme dvě okresní kola olympiády pro cca 150 žáků ze škol v opavském okrese. Je to velmi náročné na organizaci i pro pracovníky školy, kteří věnují přípravě čas a přizpůsobují výuku. Přestože organizace olympiád spadá pod SVČ, považujeme toto za dlouhodobou tradici školy. - okresní kolo matematické soutěže Pythágoriáda ve spolupráci se Slezskou univerzitou - sportovní soutěže v míčových hrách pro okres Opava velmi náročné na organizaci dne bez možnosti použití tělocvičny - matematické hrátky pro žáky 5. tříd opavských základních škol - matematická soutěž - Dejme hlavy dohromady s GO a ZŠ Hlučín - soutěže ZOO, školní kola olympiád O, BiO, ChO, FO, OČj, OAj, ZO, Klokan - lyžařské kurzy pro žáky 7. tříd a 2 kurzy pro žáky tříd - škola v přírodě pro všechny třídy 1. stupně považujeme za dobré umožnit dětem pobyt v přírodě - pravidelná spolupráce s Š Otická a Š Riegrova každý měsíc akce pro jejich děti - soutěž v piškvorkách, sudoku (pro žáky školy a pro žáky z Opavy)

9 - exkurze Úřad práce, Flora Olomouc, Dlouhé stráně, Planetárium, opavské podniky, kulturní organizace - výzdoba Slezské nemocnice pracemi žáků - sportovní soutěže Opavská liga škol florbal - miniolympiáda v jazyce anglickém pro 1. stupeň b) Účast na dalších akcích - zapojení v projektu Ostravské Univerzity Nové přístupy k využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů o tato spolupráce přináší možnost využít k obohacení výuky profesionální měřící techniku včetně čidel, škola získala i několik notebooků s vědeckým softwarem pro práci s těmito přístroji. Žáci tak mají možnost pracovat s přístroji na vysoké vědecké úrovni a dostat se tak k moderním vědeckým metodám. Hodnota zapůjčených sad jde ke statisícům. - Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v SK (Nat Tech) o Spolupráce se SZŠ Opava a Gymnáziem Hladnov jedná se o spolupráci na základě podpory ŠT a SK směrovanou k přírodovědnému vzdělávání v kraji o Profesní růst projekty Ostravské univerzity zaměřené na růst osobnosti učitele, techniky komunikace, zvládání náročných situací ve škole, schopnosti sebereflexe, spolupráce při řešení úkolů, zavedení pozice mentora ve škole. Všechna časově náročná školení a kurzy jsou hrazeny z prostředků projektu, získáváme tak přístup ke kurzům, které bychom z prostředků na vzdělávání hradit nemohli. - entoring a peerlearning o Jedná se o zapojení do projektu s cílem rozvoje profesní dovednosti a kolegiální podpory uvnitř školy. Je zřízena pozice mentora ve škole. Touto cestou bychom rádi zlepšili dovednosti sboru v oblasti spolupráce, efektivního řešení problémů apod. - sportovní soutěže Opavská liga škol, Opavské vánočky - testování žáků 9. ročníku - testování žáků 5. ročníku - olympiády v F, Ch, Bi, Z, Aj, Č, D - volejbalový turnaj učitelů okresu Opava - soutěž v angličtině pro žáky 4. a 5. tříd, pořádaná ZŠ Vrchní - Kulturní akce divadelní, hudební a filmová představení, knihovnické lekce pořádané ěstskou knihovnou P. Bezruče - Bruslení - žáci 1. i 2. stupně - Lyžařská školička pro žáky prvního stupně - Dopravní výchova 2., 4., 8. tříd - Čas proměn pořad v rámci výchovy ke zdraví 6. tř. - Cyklus besed s Hasiči žáci 2. a 6. tříd - Vítání občánků žáci ve školní družině připravují program pro tuto akci - Účast na akcích pořádaných SO kulturní léto, výstavy, soutěže - Pořadatelství Opavských vánoček - Provoz otevřeného hřiště - Podpora BK Opava a SK Pema hodiny v tělocvičně pro minižáky a mládež - Nabídka kroužků ve škole - Aktivní účast v EVVO, spoluúčast na Dni Země pro město Opava o Žáci i učitelé se aktivně podílejí ve svém volném čase na organizaci a přípravě stanoviště v tento den pro občany Opavy. Účast naší školy je vždy velmi kladně hodnocena a úroveň připravených aktivit velmi ceněna. - Konverzační soutěž v jazyce anglickém, německém ve Šternberku tady pravidelně obsazujeme medailová místa, byť se utkáváme s žáky ze škol zaměřených na výuku cizích jazyků

10 c) Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou - V letošním roce skončil projekt Tradice a obyčeje, díky omezeným finančním prostředkům města v další spolupráci zatím nepokračujeme, přestože máme společně přichystané další téma spolupráce. d) Aktivity školy ve spolupráci s dalšími subjekty - Slezská univerzita Pythágoriáda, matematické soustředění - Dejme hlavy dohromady ZŠ Hlučín, Hornická, endelovo gymnázium Opava - KOKOS korespondenční soutěž Gymnázium. Koperníka v Bílovci - PIKOAT korespondenční soutěž FF UK Praha - Den zdraví - Slezská nemocnice, SZŠ Opava, ČČK, ěstská Policie Opava a Policie ČR, HZS Opava, Slezské gymnázium, Eko-kom Praha, sdružení ADRA - Den profesí stř. školy v Opavě, Brano, Strojírna Vehovský, Ostroj, Komas, Hagemann, Transa, 1. slezská strojní - Den Země - STP - čištění opavských řek a jejich okolí, výstavy, čištění ptačích budek - Lesní pedagogika SLŠ Hranice na oravě - EVVO projekt KÚ spolufinancovaný SO - Spolupráce s SZeŠ přírodovědné projekty, EVVO - Spolupráce se ZOO Ostrava pravidelná účast na soutěžích - Partnerství na projektu OU využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů (zdarma získání technologie pro pokusy prostřednictvím PC) - O účast 9 pedagogů na semináři Vedení obtížného rozhovoru - NPÚ navázaná spolupráce i se sdružením Za Opavu roční edukační program. Zvolené téma si klade za úkol umožnit dětem vytvořit si kladný vztah ke kulturnímu a přírodnímu dědictví. Děje se tak přednostně na úrovni regionu, ze kterého děti pocházejí. Zde totiž vznikají přímé osobní vazby k místu i k lidem, zde se mohou děti nejlépe podílet na účinné ochraně krajiny či pamětihodností, vyslovit se k rozhodnutím místních zastupitelských orgánů nebo se plnohodnotně zapojit do života místní komunity. Edukační program se zaměřuje na oblast nemovitého a movitého kulturního dědictví, včetně historických sídel, přírodních zajímavostí, kulturní krajiny a archeologických památek.

11 e) Účast na olympiádách a soutěžích (stačí vložit tabulku zpracovanou pro OŠ) Název školy Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2012/2013 ZŠ Opava, Otická 18 - příspěvková organizace umístění mimořádné soutěže Soutěže typu A Název soutěže v okresním kole (nebo oblastním) v krajském - A1) ATEATICKÁ OLYPIÁDA 4 x 1. m, 1 x 3 m, 1 x 5 m., 3 x 8. m, 1 x 9, 1 x 10, 1 x 12. m, 1 x 14. m - A2) FYZIKÁLNÍ OLYPIÁDA 2 x 1. m., 1 x 3. m., 1 x 4. m, 1 x 6. m. 1x16.místo - A3) CHEICKÁ OLYPIÁDA 1x2., 1x7. místo 8. místo - A4) BIOLOGICKÁ OLYPIÁDA 1 x 2. m, 1 x 7. m, 1 x 9. místo, 1 x 11.m - A5) SOUTĚŽE V CIZÍCH JAZYCÍCH 2 x 1. m, 2 x 2. m, 1 x 4. m, 1 x 17. m - A6) OLYPIÁDA V ČESKÉ JAZYCE - A7) DĚJEPISNÁ OLYPIÁDA - A8) ZEĚPISNÁ OLYPIÁDA 1 x 9. m, 1 x 15 m. - A10) ATEATICKÝ KLOKAN - A13) PYTHAGORIÁDA 1 x 2 m., 3 x 3 m., 3 x 5 m., 2 x 9 m. - A18) EVROPA VE ŠKOLE - A19) CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ - A29) FINANČNÍ GRAOTNOST - A30) SOUTĚŽ V PROGRAOVÁNÍ A11) ASTRONOICKÁ SOUTĚŽ A17) NÁŠ SVĚT A27) DANIEL

12 Soutěže typu B - B3) PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN - B15) CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÉHO DIVADLA - DĚTSKÁ SCÉNA B21) CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH FOLKLORNÍCH SOUBORŮ - B29) CESTOU DVOU BRATŘÍ - B73) DOPRAVNÍ SOUTĚŽ LADÝCH CYKLISTŮ - B74) TG - ŽIVOT, DÍLO A ODKAZ PRO SOUČASNOST - B6) BOBŘÍK INFORATIKY - B8) LADÝ DEOSTHENES B1) POHÁR VĚDY - OLYPIÁDA FYZIKY A DALŠÍCH VĚD B14) EZINÁRODNÍ DĚTSKÁ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ LIDICE B16) CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE B18) CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA ŠKOLNÍCH DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ B22) ALŠOVA ZEĚ B23) KOENSKÝ A Y B24) VIDEO POHLEDNICE Z ÉHO ĚSTA B43) STOLNÍ TENIS B51) ČESKÉ HLAVIČKY 2012 B52) ZELENÁ STEZKA - ZLATÝ LIST B54) SAPERE - VĚDĚT JAK ŽÍT B55) RUBIKON B56) ZELENÉ PODNIKÁNÍ B57) ZELENÁ STEZKA - ZLATÝ LIST B60) EVROPSKÉ SRDCE B72) ČESKÉ HLAVIČKY 2013 B9) LOGICKÁ OLYPIÁDA 1 x 1. m Soutěže typu C C1) ÁE RÁDI PŘÍRODU C2) ZLATÁ STRUNA C5) KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK C6) SKUTEČNÁ LIGA ROCK A POP C7) POHLEDY DO PŘÍRODY

13 C12) EZINÁRODNÍ SOUTĚNÍ FESTIVAL TANCE A HUDBY PRAŽSKÝ KALEIDOSKOP 2013 C13) EKOFÓR 2013: S HUORE NA PŘÍRODU C16) EUROREBUS C20) ANKALA - ISTR DESKOVÝCH HER C22) ISTROVSTVÍ ČR V DESKOVÝCH HRÁCH C23) EZINÁRODNÍ TVŮRČÍ PROGRAÁTORSKÁ SOUTĚŽ CREATIVE BALTIE C24) VÁNOCE S BALTÍKE C29) BIBLE A Y C30) LADÝ PROGRAÁTOR C32) CESTUJEE PO ČESKU C33) TURNAJ VE HŘE SUPERFARÁŘ C34) ZLATÁ UDICE C35) JUNIORERB Další soutěže vyhlašované AŠSK - viz soubor v příloze B41) FOTBAL 1 x 3. m. B44) POHÁR ROZHLASU V ATLETIE S ČESKOU SPOŘITELNOU B46) FLORBAL - ORION FLORBAL CUP 1 x 1. m. 1 x 3. m. B47) PŘESPOLNÍ BĚH 1 x 2. m., 1 x 2. m., 1 x 3. m., 1 x 4.m., 1 x 9.m., 1 x 11.m. B48) ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 2 x 1. m., 2 x 2. m, 1 x 5. m. B49) INIFOTBAL - CDONALD S CUP B50) VYBÍJENÁ - PREVENTAN CUP 1 x 1. m SPORTOVNÍ GYNASTIKA - POHÁR AŠSK ČR BASKETBAL - AND1 CUP 1 x 3. m. ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYPIJSKÝCH VÍTĚZŮ Jiné soutěže Opavské Vánočky 1 x 1. m, 2 x 2. m., 1 x 6. m. atematický maraton 1 x 1. m, 1. x 5. m O cenu primátora Vánoční strom Přírodovědná soutěž GO Kreslím, kreslíš, kreslíme 1 x 2. m 1 x 3. m, 1 x 6 m., m

14 iniházená šk. Liga 4 x 1. m. ZOO Ostrava 2 x 4. m, 2 x 3. m., 1 x 6. m. 1x2., 1x7. místo Opavský slalomář 1 x 2. m Badminton 2 x 1. m., 4 x 2. m, 1 x 4. m. Kolečkové brusle 3 x 2. m., 2 x 3. m. Šachy 1 x 2. m. Technické dovednosti 1 x 5. m., 1 x 7. m. Lesnická olympiáda 1 x 6. m., 1 x 8. m Sběr hliníku 1 x 6. m. ediafest Olympijský víceboj 4 x 2. m., 1 x 3. m., 1 x 5. m 1 x 1. m., 1 x 2. m m. Stavebnice erkur 1 x 4. m. Plavání 1 x 1. m., 1 x 2. m.,1 x 3. m., 3 x 5. m., 2 x 7. m., 1 x 10. m. Stolní tenis 1x2.místo

15 f) Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu: poskytnuté granty imorozpočtové zdroje Finanční prostředky v Kč celkem využité sponzoři Finanční dary, materiál, sponzorství akcí 6.000, ,- ostatní SRPŠ , ,- Další formou sponzorství je pomoc rodičů při zabezpečování akcí, finanční dotace dopravy pro žáky, zabezpečení spotřebního materiálu pro žáky do tříd, na školu v přírodě apod. Část IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a) kontrolní činnost provedena ČŠI ve školním roce 20121/2013 nebyla provedena kontrolní činnost. b) Veřejnosprávní kontrola SO ve školním roce 20121/2013 nebyla provedena kontrolní činnost c) Veřejnosprávní kontrola ve školním roce 20121/2013 nebyla provedena kontrolní činnost

16 Část X. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2011 a) Hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2012 Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů v Kč Účelový znak Ukazatel Poskytnuto k Vráceno v průběhu roku zpět na účet poskytovatele (informativní) Skutečně použito k Vratka dotace při finančním vypořádání a b = Neinvestiční dotace celkem ,00 0, ,00 0,00 v tom: Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) ,00 0, ,00 0,00 z toho: a) platy pedagogických zaměstnanců , ,00 0,00 b) platy nepedagogických zaměstnanců , ,00 0,00 c) OON pedagogických zaměstnanců , ,00 0,00 d) OON nepedagogických zaměstnanců , ,00 0,00 e) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV) , ,00 0, Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání žáků se znevýhodněním na rok , Rozvojový program na bezplatnou výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků - cizinců z tzv. třetích zemí 0, Soutěže 0, Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do zákl. vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU 0, Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním v roce ,00 Vysvětlivky: ve sloupci b) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do sloupec 2 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, zpětna účet poskytovatele sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace k sloupec 4 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2 minus sloupec 3 Potvrzuji, že přidělené dotace byly použity v souladu se stanovenými podmínkami při poskytnutí dotace. Zpracoval: Jarmila Bielková Ředitel: gr. Jiří Kupčík

17 Dne: Razítko a podpis ředitele org. Účelový znak Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie Ukazatel Poskytnuto k Vráceno v průběhu roku zpět na účet poskytovatele (informativní) v Kč, na 2 des. místa Skutečně použito k Vratka dotace při finančním vypořádání Zaměstnanci za IČ Limit počtu zaměstnanců Průměrný přepočtený počet k (stat.v. P1-04) Zaměstnaci celkem ze státního rozpočtu 46,66 43,45 z toho: pedagogičtí pracovníci x 36,33 nepedagogičtí pracovníci x 7,12 Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Opava, Otická 18 - příspěvková organizace, Otická č. 18, Opava v tis. Kč, na dvě d Náklady v roce 2012 Hlavní činnost Doplňk Účet - položky Plán 2012 Navýšenísnížení finan. plánu 2012 zřizovatel. Přesuny finančních prostředků mezi položkami Zapojení navýšen.- snížených výnosů oproti plánu Celkem upravený finanční plán (FP) 2012 Skutečnost k (závěrka) Skutečnost k plánu 2012 v % Skutečnost k uprav.fp v %(správně 100%) Plán 2012 b c d e f g h i j 501 Spotřeba materiálu 232,00 0,00-48,51 0,00 183,49 183,49 79,09 100,00 0,00 v tom - potraviny 0,00 #DIV/0! #DIV/0! - prádlo, oděv, obuv 2,00-2,00 0,00 0,00 #DIV/0! - knihy, učební pomůcky 30,00-3,23 26,77 26,77 89,23 100,00 - drobný hmot. majetek 0,00 22,12 22,12 22,12 #DIV/0! 100,00 - spotřeba materiálů ostatní 200,00-65,40 134,60 134,60 67,30 100,00 - ostatní 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 502 Spotřeba energie 1311,00 0,00 217,69 0, , ,69 116,60 100,00 75,00 v tom - spotřeba vody 100,00-42,79 57,21 57,21 57,21 100,00 15,00 - ÚT a ohřev vody 0,00 #DIV/0! #DIV/0! - spotřeba plynu 710,00 278,12 988,12 988,12 139,17 100,00 40,00 - spotřeba el. energie 330,00-13,53 316,47 316,47 95,90 100,00 20,00 - pohonné hmoty a maziva 3,00-1,83 1,17 1,17 39,00 100,00 - ostatní - práce s mládeží 168,00-2,28 165,72 165,72 98,64 100, Opravy a udržování 300,00 70,00-95,98 274,02 274,02 91,34 100, Cestovné 5,00 4,20 9,20 9,20 184,00 100,00

18 513 Náklady na reprezentaci 2,00 1,62 3,62 3,62 181,00 100, Ostatní služby 431,94-6,00 44,38 0,00 470,32 470,32 108,89 100,00 0,00 v tom- služby poštovní 5,00 0,88 5,88 5,88 117,60 100,00 - služby telekom. a radiokom. 40,00-7,37 32,63 32,63 81,58 100,00 - nájemné 0,00 #DIV/0! #DIV/0! - konzult., porad. a právní 0,00 #DIV/0! #DIV/0! - školení a vzdělávání 3,00 2,05 5,05 5,05 168,33 100,00 - nákup služeb ostatní 151,50 45,50 197,00 197,00 130,03 100,00 - programové vybavení (DDN) 10,86 10,86 10,86 #DIV/0! 100,00 - výměna písku - otevřené zahrady 0,00 #DIV/0! #DIV/0! - internet 30,00-6,00 24,00 24,00 80,00 100,00 - správa sítě 40,00-3,35 36,65 36,65 91,63 100,00 - bankovní poplatky 10,00-2,25 7,75 7,75 77,50 100,00 - účel. dotace-lyžařský výcvik 100,00-6,00 94,00 94,00 94,00 100,00 - učel. dotace-plavecký výcvik 52,44 4,06 56,50 56,50 107,74 100,00 - nákup služ.-person.,mzdy,účto 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 521 zdové náklady (platy, OPPP) 53,05 0,00 9,67 0,00 62,72 62,72 118,23 100,00 0,00 v tom - platy zaměstnanců 5,00 5,00 5,00 #DIV/0! 100,00 - platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště) 53,05 4,67 57,72 57,72 108,80 100, Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.) 18,56 0,00 0,00-16,86 1,70 1,70 9,16 100,00 0,00 v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců 0,00 #DIV/0! #DIV/0! - soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště) 18,56-16,86 1,70 1,70 9,16 100, Jiné sociální pojištění-kooper. 0,56 0,56 0,56 #DIV/0! 100, Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) 0,36 0,00 0,00-0,30 0,06 0,06 16,67 100,00 0,00 v tom - FKSP zaměstnanců 0,00 #DIV/0! #DIV/0! - FKSP (zam.-zahrady, hřiště) 0,36-0,30 0,06 0,06 16,67 100, Jiné sociální náklady 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 538 Jiné daně a poplatky (kolky) 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 551 Odpisy dlouhodobého majetku 239,10-5,73 233,37 233,37 97,60 100, Náklady z DDN a DDH 255,00-127,64-81,70 45,66 45,66 17,91 100, Ostatní náklady z činnosti 20,00 0,00 0,00 29,72 49,72 49,72 248,60 100,00 0,00 v tom - pojištění (majetku, úrazy) 20,00-12,00 8,00 8,00 40,00 100,00 - ostatní - odvod, WiFi 41,72 41,72 41,72 #DIV/0! 100,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! - Ostatní nejmenované položky -0,30 753,00 0,30 0,00 753,00 753, ,00 100,00 0,00 v tom - náklady projektu 145,00 145,00 145,00 #DIV/0! 100,00 - náklady na účelový příspěvek 608,00 608,00 608,00 #DIV/0! 100,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0! - náklady hrazené z jiných zdrojů 0,00 #DIV/0! #DIV/0! zaokrohlení příspěvku na provoz -0,30 0,30 0,00 0,00 #DIV/0! Náklady celkem 2867,71 817,00 0,00-68, , ,13 126,10 100,00 75,00 Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Opava, Otická 18 - příspěvková organizace, Otická č. 18, Opava Výnosy v roce 2012 (v tis. Kč, na dvě des. místa) Výnosy Plán 2012 Úpravy finančního plánu Přesuny finančních prostředků mezi položkami Navýšení - snížení výnosů oproti plánů Hlavní činnost Celkem upravený finanční plán (FP) 2012 Skutečnost k (závěrka) Skutečnost k plánu 2012 v % Skutečnost k uprave FP v % b c d e f g h i

19 Příjmy ze školného 120,00-4,96 115,04 115,04 95,87 Příjmy ze stravného 0,00 #DIV/0! #DIV/0! Úroky 15,00-4,59 10,41 10,41 69,40 Použití rezervního fondu do výnosů 100,00-96,00 4,00 4,00 4,00 Použití investičního fondu do výnosů 200,00 31,97 231,97 231,97 115,99 Použití fondu odměn do výnosů 5,00 5,00 5,00 #DIV/0! Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! v tom: rekl. plocha 0,00 #DIV/0! #DIV/0! pronájem tělocvičny 0,00 #DIV/0! #DIV/0! byt 0,00 #DIV/0! #DIV/0! bufet 0,00 #DIV/0! #DIV/0! kroužky 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0! Ostatní příjmy z jiných zdrojů 0,00 145,00 0,00 0,00 145,00 145,00 #DIV/0! Projekt 145,00 145,00 145,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0! Výnosy celkem 435,00 145,00 0,00-68,58 511,42 511,42 117,57 1 Hlavní činnost NÁKLADY CELKE Plán 2012 Navýšení- snížení finan. plánu 2012 zřizovatel. Přesuny finančních prostředků mezi položkami Zapojení navýšen.- snížených výnosů oproti plánu Celkem upravený finanční plán (FP) 2012 Skutečnost k (závěrka) Skutečnost k plánu 2012 v % Skutečnost k uprav %(správně 100% 2867,71 817,00 0,00-68, , ,13 126,10 1 Hlavní činnost ROZDÍL (náklady minus výnosy - HČ) Plán 2012 Celkem upravený finanční plán (FP) 2012 Skutečnost k závěrka) Skutečnost k plánu 2012 v % Skutečnost k uprave FP v % 2432, , ,71 127,62 1 HČdotace od zřizov. HČ-dotace od zřizov. 0,00 Vypsat ostatní nejmenované položky z nákladů (finanční prostředky z jiných zdrojůdotace, projekty...) Plán 2012 Navýšení finančního plánu 2012zřizovatelem Přesuny finančních prostředků mezi položkami Zapojení navýšen.- snížených výnosů oproti plánu Hlavní činnost Celkem upravený finanční plán (FP) 2012 Skutečnost k (závěrka) Skutečnost k plánu 2012 v % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Skutečnost k uprave FP v % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

20 Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů. Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Opava, Otická 18 - příspěvková organizace Upravený hospodářský výsledek v Kč, na Hospodářský výsledek 2 des. místa - z hlavní činnosti 0, z doplňkové činnosti 884, Celkem k před zdaněním 884,54 Předpokládané zdanění celkem 0, Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) 884,54 Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-) 0, Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-) 881,54 Návrh organizace na rozdělení zlepšeného hospodařského výsledku za rok 2012 Ukazatel Upravený hospodářský výsledek (zisk+, ztráta-) ,54 - z hlavní činnosti 0 - z doplňkové činnosti ,54 Neuhrazená ztráta z minulých let (-) 0!!! Vyjádření ředitele školy, šk. zařízení k hospodářskému výsledku (zisku nad 5 tis. Kč, ztrátě) z hlavní činnosti: Kč Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce 2012 za IČ (v Kč) Ukazatel Bez PV, LV, hřišť a zahrad V plné výši Příspěv. na provoz (PP) skutečnost od zřizovatele celkem na rok Náklady skutečnost na rok 2012 bez FP z jiných zdrojů (JZ) a bez zapojení fondů (ZF) Náklady skutečnost na rok Průměr žáků (dětí) v kal. roce ,67 504,67 Průměr PP na jednoho žáka (dítě) Průměr nákladů na jednoho žáka (dítě)bez JZ a ZF Průměr nákladů na jednoho žáka (dítě) Hospodaření s fondy organizace (v Kč, na dvě des. místa)

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 V Opavě dne 1. 9. 2012 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 V Opavě dne 1. 9. 2011 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce - 2014 Mgr. Manfred Hubálek, ředitel školy Školská rada projednala výroční zprávu o

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 V Opavě dne 1. 9. 2009 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace IČO: 70 99 53 62 tel: 59 624 17 39 fax: 59 624 79 48 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 1 Obsah: a. Základní

Více

Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace ŠKOLNÍ ROK: 2013/2014

Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace ŠKOLNÍ ROK: 2013/2014 Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK: 2013/2014 OPAVA 2014 1 Název: Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace Sídlo: 746

Více

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obsah Část I. Základní údaje o škole 2 Část II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje 3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah : I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 4 III. Přehled pracovníků školy 4 IV. Údaje o zápisu k povinné

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA-KOMÁROV příspěvková organizace U Školy 1, Opava Komárov 747 70 IČO: 70 999 163, bank.spoj: ČSOB Opava 181707987/0300 Tel: 553 794 129, e-mail: zskomarov@tiscali.cz

Více

Výroční zpráva 2010/11

Výroční zpráva 2010/11 Základní škola a Mateřská škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace Výroční zpráva 2010/11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/11 Součástí VZ je DVD s prezentací školy do projektu MŠMT a ČT Nejlepší česká škola.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Opava, Otická 18, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání PRAMENY Motto: My sami musíme být tou změnou, kterou chceme vidět ve světě kolem nás. Mahátma Gándhí Obsah

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 V Ostravě 30.9.2013 Mgr. Marie Lukovská ředitelka školy 1

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-558/09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-558/09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-558/09 Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most Adresa: Ruská 2059, 436 01 Litvínov Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/2012 OBSAH : 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/2012 OBSAH : 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole OBSAH : 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti

Více

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace 301 00 Plzeň. Výroční zpráva o činnosti školy

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace 301 00 Plzeň. Výroční zpráva o činnosti školy 10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace 301 00 Plzeň Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole.. 3 2. Personální zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Dolní Roveň 200 PSČ 533 71 Česká republika Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena pedagogickou radou 2. 9. 2012 V Dolní Rovni 2. 9. 2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE 1. Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace Školní 403, okres Zlín, IČO 708 71 540, identifikátor zařízení: 600 114 473 2. Zřizovatel: Město Slavičín, Osvobození

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 7 zákona č. 225/2009 Sb. Strakonice 8. října 2012 ředitel školy: Mgr. Josef Mráz Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul.

Více