Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza aktivit student v e-learningových kurzech"

Transkript

1 Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta ové gramotnosti [Dostál 2007: 64]. Informa ní výchova se postupem asu dostala na úrove politiky Evropské unie a v eské republice byla zanesena do kurikulárních dokument rámcových vzd lávacích program všech stup škol. Adekvátn tomuto procesu vyvstává nutnost informa ní výchovy u itel. Na Pedagogické fakult Ostravské univerzity je pro podporu a rozvoj informa ní gramotnosti již adu let vyu ován p edm t Vzd lávací technologie nástroje. Je ur en student, budoucím u itel m, zejména pro preprimární a primární vzd lávání. P edpokládá jistou úrove po íta ové gramotnosti, kterou se snaží u student dále rozvíjet. Zam uje se práci s r znými typy informací (textové, obrazové, zvukové apod.). Ve výuce je uplat ován konstruktivistický p ístup studenti budují své znalosti p i praktické tvorb a innostech. Ty vychází ze zadání jednotlivých úkol, které jsou formulovány tak, aby bylo nutné p i tvorb díla využít jisté znalosti a prokázat jisté dovednosti [Brdi ka 2012]. P edm t Vzd lávací technologie nástroje každoro n absolvuje tém 400 student prezen ní a asi 200 student kombinované formy studia. K podpo e výuky slouží e-learningový kurz vytvo ený v prost edí LMS Moodle. Studenti v kurzu najdou pot ebné studijní materiály ve form text, animací, video tutoriál apod. Kurz slouží také ke komunikaci se studenty prost edí kurzu umož uje student m odevzdávat ešení úkol, které vyu ující následn hodnotí. V kurzu jsou za azeny také testy teoretických znalostí a dotazníky. Kurz je len n do p ti tematicky zam ených kapitol. V rámci jednotlivých kapitol studenti eší samostatn jeden v tší projekt v etapách. Prost ednictvím kurzu pr b žn (po etapách) odevzdávají svoji práci. E-learningové prost edí má obvykle možnost zaznamenat aktivity student v rámci kurzu. Tv rce kurzu definuje v kurzu jednotlivé innosti studijní materiály, knihy, slovníky, úkoly, dotazníky, testy apod. S definovanými innostmi mohou studenti provád t r zné p eddefinované akce zobrazit (text, animaci), vložit ( ešení úkolu), uložit (výsledky testu, dotazníku) apod. Aktivitu studenta je dána innosti a akcí, jež byla s touto inností provedena [Moodle 2014]. 301

2 Po et a p ehled aktivit student lze v prost edí LMS Moodle zjistit z modulu Sestavy (Protokoly). LMS Moodle zaznamenává o jednotlivých aktivitách student tyto údaje: as provedení aktivity, IP adresu po íta e, jméno studenta a innost a akci studenta. Seznam aktivit si lze prohlédnout p ímo v prost edí LMS Moodle nebo stáhnout ve vhodném formátu, nap íklad jako tabulku MS Excel. Dále se zam íme na sledování aktivit student v rámci kurzu Vzd lávací technologie nástroje. Analýza aktivit student umožní získat p edstavu o práci student v kurzu, o jejich p ístupu ke studiu, pravidelnosti, zodpov dnosti, asovém rozvržení práce apod. Srovnáme také aktivity student prezen ní a kombinované formy studia. Analýza aktivit student v e-learningovém kurzu Zam íme se na výsledky v kurzu Vzd lávací technologie nástroje v zimním semestru akademického roku 2013/2014. V tomto období studovalo v kurzu 349 prezen ních a 179 kombinovaných student. V tšinou se jednalo o ženy, zastoupení muž v kurzu je velice malé (viz tabulka1). Zastoupení žen a muž v rámci kurzu Tabulka 1 Žen Muž Celkem 288 (83%) 61 (17%) (89%) 20 (11%) 179 V rámci kurzu bylo u prezen ních student zaznamenáno aktivit, co odpovídá pr m ru 508 aktivit na jednoho studenta. Studenti kombinované formy provedli aktivit zaznamenaných e-learningovým prost edím, tj. pr m r 454 aktivit na jednoho studenta. studenti mají možnost každý týden navšt vovat prezen ní tutoriály. Studenti obvykle zvládnou práci v rámci kurzu v prezen ních hodinách, p esto mnoho z nich do výuky z r zných d vod nedochází. Studenti kombinované formy studia absolvují pouze jeden prezen ní tutoriál, kde vypracovávají úkoly jedné kapitoly. Zbytek zpracovávají obvykle doma nebo v práci. Podle IP adresy aktivity lze zjistit, zda byla vykonána ve škole na po íta ové u ebn nebo mimo školu. Studenti prezen ní formy studia vykonali (18%) aktivit ve škole, studenti kombinované formy studia vykonali ve škole pouze 7492 (9%) aktivit. Podíl aktivit provedených ve škole neodpovídá podílu prezen ní výuky student. Ve škole mají studenti k dispozici vyu ujícího, 302

3 který jim u ivo vysv tlí, ukáže principy práce apod. Studenti proto nevyužívají tolik studijní materiály v kurzu. Navíc ve škole mají studenti okamžitou zp tnou vazbu podle reakce vyu ujícího ví, zda úkol vypracovali správn a proto se výrazn snižuje po et aktivit zam ených na koresponden ní úkoly. Dalším kritériem pro analýzu aktivit student je as (datum a hodina) provedení dané aktivity. Podle asu lze rozd lit aktivity s ohledem na den v týdnu (viz tabulka 2). Aktivity student prezen ní i kombinované formy studia jsou obdobné. Nejvíce aktivit p ipadá na tvrtek (tém 20% aktivit), dále pak na st edu a pátek, tj. konec pracovního týdne. Nejmén aktivit p ipadá na sobotu. O víkendu studenti pracují rad ji v ned li, a to zejména prezen ní studenti, kte í se v ned li pravd podobn pravideln p ipravují na výuku v dalším týdnu. Aktivity podle dn v týdnu Tabulka 2 Pond lí (12%) (13%) Úterý (10%) (13%) St eda (17%) (16%) tvrtek (20%) (18%) Pátek (16%) (16%) Sobota (8%) 8546 (11%) Ned le (17%) (13%) as aktivit umož uje jejich analýzu podle denní doby (viz graf 1). Z grafu je vid t, že no ní práce student v rámci kurzu je minimální, pouze na dob t sn po p lnoci. studenti za ínají studium pom rn brzy ráno (v sedm hodin) a pokra ují zejména v pr b hu dopoledne, kdy bývá v rozvrhu nasazena prezen ní výuka. Jejich aktivity jsou v pr b hu dne rovnom rn rozd lené, odpovídají psychické k ivce pracovní sv žesti v pr b hu dne [Moje škola 2014]. Studenti kombinované formy studia se v nují práci hlavn v odpoledních a ve erních hodinách s kulminací kolem osmé hodiny, po p íchodu ze zam stnání. V ned li je pr b h studia jiný, studenti využívají zejména odpolední (od dvanácti hodin) a ve erní hodiny (kulminace kolem deváté hodiny ve er). 303

4 Graf 1. Procentuální podíl aktivit podle denní doby Krom asu je kombinované studium náro né také organizací v rámci semestru (viz tabulka 3). studenti mají možnost pracovat v kurzu pr b žn od za átku semestru v rámci pravidelné prezen ní výuky. V tšinu práce vykonají v íjnu a listopadu, ke konci semestru práci pouze dokon í. Studenti kombinovaného studia naproti tomu v pr b hu íjna a listopadu (n kdy až po átkem ledna) absolvují prezen ní tutoriály. V tšinu práce (více než polovinu aktivit) vykonávají v pr b hu ledna, kdy sou asn probíhá zkouškové období. Pohled na aktivity student z hlediska asu by bylo možné prohloubit nap íklad sledováním vzájemné provázanosti po tu aktivit a termín odevzdání úkol nebo srovnáváním aktivit v ase prezen ních tutoriál s aktivitami mimo tuto dobu. Aktivity podle m síce Tabulka 3 Zá í (8%) 76 (0%) íjen (35%) (15%) Listopad (33%) 9798 (12%) Prosinec (19%) (15%) Leden (4%) (52%) Únor (0%) 3442 (4%) Na záv r analýzy se zam íme na aktivity student z pohledu probíraných tematických celk. Z tohoto pohledu je nutné aktivity student prot ídit a vybrat pouze ty, které p ímo souvisí se studiem studijních materiál, s koresponden ními 304

5 úkoly, testy apod., tzv. podstatné aktivity. Extrahujeme aktivity zam ené na zobrazení hlavní stránky kurzu, diskuze ve fórech apod. U student prezen ní formy studia bylo zaznamenáno (59%) podstatných aktivit. U student kombinované formy studia (57%). Rozd lení podstatných aktivit na aktivity zam ené na koresponden ní úkoly a ostatní zam ené na studijní materiály uvádí tabulka 4. Z výsledk je patrné, že studenti kombinované formy studia se více zabývají studijními materiály než studenti prezen ní formy, kte í naopak více pozornosti v nují odevzdávání a kontrole koresponden ních úkol. To poukazuje na skute nost, že studenti kombinované formy jsou p i osamocené práci doma nuceni více studovat, hledat informace apod., tj. že práce v kurzu po nich vyžaduje více úsilí a pozornosti. Rozd lení aktivit na úkoly a studijní materiály Tabulka 4 Koresponden ní úkoly (53%) (47%) Studijní materiály (47%) (53%) Podle popisu innosti v jednotlivých aktivitách student lze aktivity rozd lit také podle kapitol kurzu nebo podle jiných menších ástí kurzu. Tabulka 5 uvádí po et aktivit v kurzu pro jednotlivé kapitoly. Nejmén aktivit bylo podle p edpoklad zaznamenáno v úvodní a záv re né kapitole. Zde pouze studenti kombinované formy využili ve v tší mí e úvodní kapitolu, v níž našli studijní oporu [Nagyová 2013] a také pot ebné programy pro instalaci. Další srovnání je také velice zajímavé. U student kombinované formy studia bylo zaznamenáno nejvíce aktivit v první kapitole, naopak prezen ní studenti tuto kapitolu zvládli snáze. Je to jist zp sobeno hlavn tím, že prezen ní studenti práci zpracovali obvykle ve škole, kam v úvodu kurzu p išli. Pro studenty kombinované formy je samostatná práce komplikovan jší. Malý po et aktivit v kapitole v nované zvuku je u student kombinované formy zap í in n tím, že zde nebyl s ohledem na technickou náro nost za azen úkol. Na záv r nutno konstatovat, že v ádném termínu splnilo podmínky kurzu a získalo zápo et 290 (83%) prezen ních a 142 (79%) kombinovaných student. V tšina student, kte í kurz nedokon ili, ukon ila nebo p erušila v pr b hu semestru své vysokoškolské studium. Podle zkušeností pouze cca 5% student p edm t opakuje v dalším roce. 305

6 Po et aktivit student v jednotlivých kapitolách Tabulka 5 1. Úvod 5525 (5%) 3513 (8%) 2. Cesty pohybu (13%) (33%) 3. Komiks (22%) 9836 (21%) 4. Práce se zvukem (15%) 2568 (6%) 5. Prezentace (14%) 6141 (13%) 6. Webové stránky (28%) (27%) 7. Záv r 2910 (3%) 1229 (2%) Záv r P ísp vek se zabývá aktivitami student zaznamenanými prost edím LMS Moodle v rámci e-learningového kurzu Vzd lávací technologie nástroje. Kurz je zam en na informa ní výchovu student pedagogické fakulty. Hlavní metodu výuky lze ozna it jako konstruktivistickou a heuristickou, kdy studenti samostatn eší u ební úlohy zadané vyu ující a p i práci formují své znalosti, t íbí a procvi ují r zné dovednosti. P esto, že prezentované výsledky jsou výsledky jednoho konkrétního kurzu, mají prezentované informace obecnou platnost. Uvádíme nejd ležit jší zjišt ní: studenti kombinované formy studují obvykle v odpoledních hodinách v druhé polovin pracovního týdne, na úkolech pracují na poslední chvíli až ve zkouškovém období a práce je pro n pak náro ná a stresující; studenti prezen ní formy studují v pr b hu celého dne pr b žn v semestru, práce pro n je asov i obsahov p im ená; konstruktivistický p ístup a tvo ivá práce na úkolech je pro studenty kombinované formy mnohem náro n jší (oproti prezen ní form ) tito studenti mnohem více využívají studenti materiály, animace, videa apod. S ohledem na uvedená zjišt ní je nutné každoro n zvažovat zatížení student kombinované formy, po et a rozsah úkol, obsah u iva apod. Analýza aktivit student v e-learningových kurzech je velice d ležitá. Umož uje nahlédnout do forem a metod studia student, do jejich práce v rámci p edm tu, umož uje odhadnout asovou náro nost p edm tu, zatížení student v jednotlivých obdobích semestru, jejich pot eby nebo naopak odhalit p ebyte né i zavád jící zdroje informací. Zevrubnou analýzu aktivit student lze proto doporu it po každém semestru. Výsledky jsou vypovídající zejména, pokud je kurz ur en v tšímu po tu student. 306

7 Literatura Brdi ka B. (2012), Vzd lávací technologie 21. století. Praha: U itelský spomocník, Available: Dostál J. (2007), Informa ní a po íta ová gramotnost klí ové pojmy informa ní výchovy [w:] Infotech 2007, Olomouc. ISBN Moodle: Open source learning platform. (2014), Available: Moje škola. Jak se správn u it? (2014), Available: /pro_zaky.php Nagyová I. (2013), Vzd lávací technologie nástroje, Ostrava. ISBN Pr cha J., Walterová E., Mareš J. (2009), Pedagogický slovník, Praha. ISBN Abstrakt P ísp vek se zabývá analýzou dat zaznamenaných LMS Moodle. Zam uje se zejména na data o aktivitách a práci student v rámci e-learningového kurzu. Data umož ují získat p edstavu o práci student v rámci kurzu, o p ístupu student ke studiu, zodpov dnosti, preciznosti, asovém rozvržení práce, o formách studia a práce student, obvyklém ase apod. Možnosti analýzy jsou prezentovány na kurzu Vzd lávací technologie nástroje. Smyslem p ísp vku je podnítit zájem tená e o podobnou analýzu práce student v dalších kurzech. Klí ová slova: e-learning, vzd lávací technologie, Moodle, aktivita studenta. Analysis of student activities in the e-learning courses Abstract This article deals with analysis of data recorded by LMS Moodle. It focuses mainly on data about activities and work of students in the framework of the course. These data allow us to get idea about how students work in the framework of the course, about students approach to study, responsibility, scheduling of work, form of study and working of students, about its usual time, etc. The possibilities of analysis are presented on the course Educational Technology Instruments. The aim of this article is stimulate the reader s interest for a similar analysis of work of students in other courses. Key words: e-learning, educational technologies, Moodle, student activity. 307