prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení."

Transkript

1 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem nejen v odborných p edm tech (ekonomika, právo, ú etnictví, marketing, management, písemná elektronická, právo, výpo etní technika), ale i v p edm tech všeobecn vzd lávacích (matematika, eský jazyk, cizí jazyky). Žáci aplikují získané poznatky v praxi, osvojují si základní v domosti a dovednosti pot ebné k rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit. Zakládají studentské spole nosti, volí formu spole nosti, volí prezidenta spole nosti, management spole nosti, vybírají název, logo, vytvá ejí organiza ní strukturu, zpracovávají podnikatelský zám r, který realizují a vytvá ejí výro ní zprávu, ve které zhodnotí innost spole nosti. B hem fungování spole nosti komunikují s ú ady (finan ní ú ad, ministerstvo vnitra), zákazníky apod. Hlavním cílem p edm tu je pochopit fungování firmy (studentské spole nosti), nau it se prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. V p edm tu jsou rozvíjeny p edevším následující odborné kompetence absolventa: zvýšit finan ní gramotnost ú astník prakticky aplikovat poznatky z odborných p edm t p i ešení ekonomických problém vyhotovovat písemnosti komunikovat s ú ady, zákazníky i mezi sebou navzájem sjednotit dosud získané r zné informace z oblasti ekonomie, podnikání, financí a prohlubovat je v oblasti výchovy k podnikavosti realizovat výuku v kombinaci elektronické a prezen ní formy Charakteristika u iva Žáci se dynamickým a netradi ním zp sobem seznámí s finan ním a ekonomickým ízením firmy. V pr b hu jednoho školního roku si osobn vyzkouší start v podnikání od vlastního založení firmy p es její rozjezd, p ekonání po áte ních obtížích v zahájení podnikání, dosažení rozvoje firmy a aktivity spojené s udržením firmy ve form inovací až po její likvidaci (ukon ení innosti a sestavení výro ní zprávy). Žáci zakládají reálnou studentskou spole nost a prožijí s firmou celý její životní cyklus, seznámí se s jejím chodem v r zných fázích životního cyklu, s organizací a pravidly ízení. Žáci mají jedine nou možnost pochopit principy podnikání a dopady r zné úrovn finan ního ízení do existence, rozvoje firmy, p ípadn do jejího zániku. Žáci si prakticky vyzkouší r zné firemní pozice, nau í se ídit porady, komunikovat na úrovni managementu firmy, ov í si úskalí v interní komunikaci firmy. Seznámí se s odpov dností pracovník v rámci organiza ní struktury firmy, seznámí se s denním fungováním firmy. Uv domí si d ležitost vývoje nových produkt a služeb, orientace na zákazníky. U ivo je rozd leno do ty oblastí, které odpovídají cyklu života firmy. Jde o organizaci založení firmy z právního i z organiza ního hlediska, p es sestavení základního podnikatelského zám ru, dále fungování a ízení chodu firmy, vedení ú etnictví až po ukon ení innosti a to v etn právní stránky této záležitosti. Aktivity jsou zakon eny sepsáním výro ní zprávy spole nosti. Sm ování výuky v oblasti cit, postoj, hodnot a preferencí P edm t chce p edat informaci, že sv t podnikání a financí má svoje pravidla, zákonitosti, které je t eba dodržovat. Žáci se u í, že bez manažerského ízení, týmové spolupráce a interní 252

2 ve firm úsp chu nedosáhnou. Vzd lávání v p edm tu aplikovaná ekonomie usiluje o formování a posilování t chto pozitivních cit, postoj, hodnot a preferencí: schopnost vyrovnávat se s r znými situacemi a problémy um t pracovat v týmech jednat v souladu s obecn p ijímanými morálními hodnotami Strategie výuky Výuka p edm tu aplikovaná ekonomie je pojata tak, že klade d raz na aktivitu ze strany žáka. Žáci zakládají a ídí firmu sami, jako konzultant nebo poradce jim slouží pedagog. firmy musí zajistit úsp šnost a finan ní stabilitu firmy. Žáci jsou odpov dni za svá rozhodnutí. Svoji úsp šnost si ov ují tím, zda dosáhli finan ní výkonnosti a jejich firma prosperuje. Žáci pracují jak ve skupinách, tak samostatn. P i skupinové výuce se žáci u í komunikovat s ostatními, respektovat jejich názory, prosazovat a zd vod ovat vlastní názor. Žáci navrhují ešení, u í se hodnotit výsledky své innosti. Výuka podporuje kreativitu žák, vychovává ke schopnosti pracovat v týmu, k ochot poskytnout individuální schopnosti ve prosp ch celku, ke smyslu pro odpov dnost. P i výuce se dbá na využití výpo etní techniky. Hodnocení výsledk práce Žáci jsou hodnoceni v souladu s klasifika ním ádem školy, který je sou ástí školního ádu. Žáci jsou hodnoceni ústn i písemn. U ústního zkoušení je hodnocena krom znalostí a dovedností i souvislost ústního projevu, srozumitelnost, pohotovost, rychlost reagování, vztahy mezi probíranými tematickými celky. U písemného zkoušení je krom v domostí hodnocena také pe livost, p esnost, souvislost, p ehlednost. P i záv re né klasifikaci je zohledn na aktivita žáka v hodin, jeho zájem o problematiku. Pedagog hodnotí p edevším aktivity p i fungování firmy: schopnost žák pracovat v týmu, prosadit se v týmu z hlediska své zodpov dnosti za ur itý firemní úsek schopnost init rozhodnutí, p ijímat za n odpov dnost schopnost profesionální schopnost vid t a chápat informace v širších souvislostech ochotu zapojovat se do diskusí schopnost formulovat svoje myšlenky, vyjad ovat se srozumiteln a souvisle a jednat s externími subjekty v zájmu fungování firmy P ínos p edm tu k rozvoji klí ových kompetencí a pr ezových témat P i výuce aplikované ekonomiky není kladen d raz jen na osvojení si poznatk, ale i na rozvíjení obecn jších dovedností žák. P ínos výuky aplikované ekonomie k rozvoji klí ových kompetencí Kompetence k ešení problém : volí prost edky a zp soby (pom cky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro spln ní jednotlivých aktivit porozumí zadání úkolu, získá informace pot ebné k ešení problému, navrhne zp soby ešení a zd vodní je vyhodnotí a ov í správnost zvoleného postupu ešení a dosažené výsledky p í ešení problému využívá zkušeností a v domostí nabytých d íve 253

3 Komunikativní kompetence: vyjad uje se p im en ú elu jednání a komunika ní situaci v projevech mluvených i psaných vhodn se prezentuje formuluje své myšlenky srozumiteln a souvisle, v písemné podob p ehledn a jazykov správn aktivn se ú astní diskuzí, formuluje a obhajuje své názory a postoje, respektuje názory druhých vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování Personální a sociální kompetence: pracuje v týmu a podílí se na realizaci spole ných pracovních a jiných inností iní rozhodnutí a nese za n zodpov dnost p ijímá hodnocení svých výsledk a zp sobu jednání i ze strany jiných lidí, adekvátn na n reaguje, p ijímá radu i kritiku stanovuje si cíle a priority podle svých osobních schopností podn cuje práci v týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a ešení úkol, nezaujat zvažuje návrhy druhých plní zadané úkoly p ispívá k vytvá ení vst ícných mezilidských vztah a k p edcházení osobních konflikt Kompetence využívat prost edky informa ních a komunika ních technologií a pracovat s informacemi: pracuje s informacemi s využitím prost edk informa ních a komunika ních technologií pracuje s b žným základním a aplika ním programovým vybavením P ínos p edm tu k realizaci pr ezových témat Do výuky aplikované ekonomiky zasahují v r zné mí e pr ezová témata z RVP: lov k a sv t práce: písemná i verbální sebeprezentace p i vstupu na trh práce, sestavování žádostí o zam stnání a odpov dí na inzeráty, psaní profesních životopis, pr vodních (motiva ních) dopis, jednání s potenciálním zam stnavatelem, p ijímací pohovory, výb rová ízení, nácvik konkrétních situací; - soukromé podnikání, podstata a formy podnikání, rozdíly mezi podnikáním a zam stnaneckým pom rem, výhody a rizika podnikání, nej ast jší formy podnikání, innosti, s nimiž je t eba p i podnikání po ítat, orientace v živnostenském zákon a obchodním zákoníku; 254

4 ACADEMIA MERCURII soukromá st ední škola, s.r.o. ŠVP Ekonomické lyceum U ební osnovy: Aplikovaná ekonomie Ro ník Téma Výsledek U ivo Organizace definuje podnikání zhodnotí výhody a nevýhody podnikání posoudí vlastnosti, které jsou charakteristické pro podnikatele uvede p íklady úsp šných podnikatel, úsp šných spole ností orientuje se v podmínkách podnikání uskute ní pr zkum trhu a na jeho základ ur í vhodný p edm t podnikání ur í segment trhu, pro který je produkt ur en, charakterizuje ho provede pr zkum konkurence navrhne vhodnou strategii vybere vhodný název spole nosti a logo zú astní se výb rového ízení na obsazení funkce ve spole nosti zvolí prezidenta spole nosti, management, zam stnance p edloží životopis, motiva ní dopis, žádost o místo ve firm vyhotoví stanovy spole nosti založí spole nost podle právních náležitostí podnikání výhody a nevýhody podnikatel, manažer vlastnosti, charakteristiky úsp šný podnikatel, úsp šné spole nosti podmínky podnikání založení spole nosti, výb r právní formy, obchodního názvu stanovy spole nosti základní podnikatelský zám r firmy pr zkum trhu organiza ní struktura podniku životopis, motiva ní dopis zvolí vhodný zp sob financování firmy sepíše základní podnikatelský zám r a prezentuje ho sestaví kalkulaci produktu stanoví vhodnou cenu produktu sestaví plán p íjm, výdaj sestaví SWOT analýzu firmy a prezentuje ji vede ú etnictví firmy 2. Sestavení podnikatelského plánu stanoví výrobní postup sestaví vhodný marketingový mix vhodným zp sobem komunikuje ídí interní procesy ve firm sepíše výro ní zprávu a prezentuje ji vytvo í prezentaci spole nosti a obhájí výsledky spole nosti uzav e innost spole nosti z pohledu právního a organiza ního, finan ního, ú etního podnikatelský zám r zavedení ú etnictví financování firmy plán p íjm plán výdaj kalkulace ceny stanovení prodejní ceny 255 Mezip edm tové vztahy, pr ezová témata, poznámky Ekonomika lov k a sv t práce 4.3 e,g ekonomika

5 ACADEMIA MERCURII soukromá st ední škola, s.r.o. ŠVP Ekonomické lyceum U ební osnovy: Aplikovaná ekonomie 3. innost a ízení firmy 4. Ukon ení innosti firmy 256 SWOT analýza výroba výrobk, poskytování služeb marketingový mix distribuce- organizace prodeje obchodní strategie propagace ceník, prospekty, uzav ení firemní dokumentace a provedení likvidace studentské spole nosti výro ní zpráva prezentace firmy ekonomika

6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie

6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie 6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem předmětu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Školní vzd lávací program

Školní vzd lávací program ŠKODA AUTO a.s., St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod Školní vzd lávací program pro uchaze e, kte í ukon ili povinnou školní docházku Záme ník Kód a obor vzd lání: 23-51-H/01 Strojní mechanik

Více

Školní vzd lávací program

Školní vzd lávací program ŠKODA AUTO a.s., St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod Školní vzd lávací program Pro žáky a další uchaze e, kte í ukon ili povinnou školní docházku Nástroja Kód a obor vzd lání: 23-52-H/01

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - Sv t práce

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - Sv t práce Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - Sv t práce Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je vzd lávací

Více

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM Z VELKÉ PAVLOVICE ( VP pro základní vzd lávání) OBSAH: 1. IDENTIFIKA

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Ekonomika

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Ekonomika 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Ekonomika Obecné cíle výuky Ekonomiky Předmět ekonomika tvoří spolu s účetnictvím, marketingem, managementem a právem ekonomicko-právní základ odborného vzdělání. Ve výuce

Více

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEK NÍ ZPRÁVA j. ŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající innost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mate ská škola Korálka Miletín Sídlo: Na

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalá ská práce Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci Proposals to effective personnel processes within the organization Tereza Kaprová

Více

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci se učí zachycovat ekonomické informace podle účetních standardů

Více

5.3 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou matematiky

5.3 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou matematiky 5.3 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou matematiky eský jazyk Anglický jazyk Matematika Informa ní a komunika ní technologie jepis Výchova k ob anství Fyzika Chemie írodopis Zem pis

Více

Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání.

Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání. Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00 Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání Pramínek.j.: 236/2014 Školní vzd lávací program Pramínek, zpracovaný podle

Více

5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy

5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy 5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy eský jazyk Anglický jazyk Matematika Informa ní a komunika ní technologie jepis Výchova k ob anství Fyzika Chemie írodopis

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

Školní družina při ZŠ Heřmanice u Oder okres Nový Jičín, příspěvková organizace ŠVP pro školní družinu

Školní družina při ZŠ Heřmanice u Oder okres Nový Jičín, příspěvková organizace ŠVP pro školní družinu IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Oficiální název dokumentu: Školní vzdělávací program pro školní družinu př i ZŠ Heř manice u Oder okres Nový Jič ín, př íspě vková organizace Koordinátor tvorby ŠVP pro školní družinu:

Více

Podnikatelský zám r na založení drobného podniku. Jan Spirit

Podnikatelský zám r na založení drobného podniku. Jan Spirit Podnikatelský zám r na založení drobného podniku Jan Spirit Bakalá ská práce 2009 ABSTRAKT Cílem této bakalá ské práce je zpracování podnikatelského plánu na založení konkrétního mikropodniku. Teoretická

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodá ská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce:

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

ízení neziskových organizací a projekty z evropských fond

ízení neziskových organizací a projekty z evropských fond ízení neziskových organizací a projekty z evropských fond Vytvo eno konzulta ní spole ností Because s.r.o v roce 2010 pro Mezi námi o.s. v rámci projektu E-learningový kurz projektového ízení pro NNO,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Stav: 01. 12. 2012 Strana 1 z 16 Obsah Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA... 1 edmluva... 3 Oblast p

Více

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 1.1 Školní vzd lávací program pro vzd lávání žák v praktické škole jednoleté, zpracovaný podle RVP pro obor vzd lání praktická škola jednoletá Motiva ní název: Je nám spolu dob

Více

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace Základní škola a mate ská škola Brno, nám.28. íjna 22, 602 00, tel.: 545 212 165 p ísp vková organizace Logický a evalua ní rámec 1. íslo výzvy: 08 2. Program, prioritní osa, oblast podpory: Opera ní program

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní Determinanty pracovní spokojenosti Pavlína Horáková Bakalá ská práce 2009 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatn. Veškeré literární

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání

P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Pedagogická fakulta Bakalá ská práce P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání Vypracovala: Ing. Miroslava

Více