NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko"

Transkript

1 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno,

2 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ Na základě zkušeností z projektu Cestou komunitní práce Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/ Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Realizátor projektu: DROM, romské středisko Bratislavská 41 Brno tel.: IČO: Partneři projektu: Člověk v tísni o.p.s. - pobočka Slovensko Palešovo námestie 34, Spišské Podhradie, Spišský Hrhov SNP 10, Spišský Hrhov,

3 Úvod Tento metodický materiál je určen pracovníkům/pracovnicím programu Asistence prevence kriminality-práce s pachateli trestných činů. Zároveň slouží jako výchozí zdroj informací pro vytváření informačních materiálů pro klienty, spolupracující instituce a veřejnost. Metodika obsahuje pracovní postupy práce s klienty. Na základě těchto metodických pokynů pracovníci programu APK 1 poskytují služby. Vedle pracovních postupů metodika obsahuje směrnice a závazné předpisy pro pracovníky organizace. 1 V textu zkratku APK - používáme místo celého označení 3

4 Shrnutí projektu cestou komunitní práce Projekt Cestou komunitní práce je realizován v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, financován je Evropským sociálním fondem prostřednictvím OP LZZ a státním rozpočtem ČR. Projekt je zaměřen na přenesení inovativních metod práce s romskými komunitami ze Slovenska a jejich aplikaci na práci s příslušníky sociálně vyloučených romských komunit ve městě Brně. Jedná se o metody komunitní práce a komplexní práce s rodinou. V rámci projektu bylo založeno a provozováno komunitní centrum, které se stalo centrem komplexních služeb pro romské komunity se zaměřením na řešení otázky zaměstnanosti. Činnosti projektu jsou zaměřeny na práci s rodinami jako celky, důraz je kladen na získávání pracovních návyků a dalších kompetencí nezbytných k uplatnění na trhu práce. Zvláštní pozornost byla věnována práci s pachateli trestných činů, kterým byly uděleny alternativní tresty a těm, kteří opustili zařízení pro výkon trestu odnětí svobody s cílem získání pracovních návyků, uplatnění na trhu práce a předcházení páchání další trestné činnosti. Know-how projektu bylo aktivně šířeno mezi klíčové aktéry z oblasti práce s romskými komunitami a byla podporována a zintenzivňována spolupráce mezi zainteresovanými subjekty v této oblasti. Výstupy projektu jsou Metodika založení a provozu komunitního centra v sociálně vyloučených lokalitách a Metodika práce s pachateli trestných činů se zaměřením na uplatnění na trhu práce. Obě metodiky mohou využít i další organizace pracující s romskými komunitami. Partnery projektu jsou slovenská pobočka organizace Člověk v tísni o.p.s. a slovenská obec Spišký Hrhov. Spolupracující organizací je především Probační a mediační služba ČR a řada dalších organizací a institucí zabývajících se prací s romskými komunitami. Realizátorem projektu je Drom, romské středisko, příspěvková organice zřízená Statutárním městem Brno - městskou částí Brno-sever. Cíle projektu Cílem projektu je zavedení nových metod práce s příslušníky sociálně vyloučených romských lokalit ve městě Brně, zejména městských částech Brno-sever a Brno-střed, a to pomocí přenesení dobré praxe od zahraničních partnerů, kteří mají v této oblasti dlouholeté zkušenosti. Jedná se o metody komunitní práce a komplexní práce s rodinou. Dílčí cíle: - rozšíření a zkvalitnění služeb a aktivit žadatele - založení komunitního centra - podpora vstupu cílových skupin na trh práce - rozšíření nabídky volnočasových aktivit v sociálně vyloučených lokalitách - zvyšování kompetencí pracovníků při práci s CS - rozvoj spolupráce mezi realizátorem a partnerem a dalšími zaint. subjekty 4

5 - podpora rozvoje mezinárodní spolupráce - přenesení know-how projektu mezi relevantní klíčové aktéry v dané oblasti 5

6 OBSAH 1. POSLÁNÍ, CÍLE A ZÁSADY/PRINCIPY PROGRAMU APK (včetně práce s pachateli trestných činů) Poslání programu 1.2. Cíle program 1.3. Zásady/programu 2. OKRUH OSOB, KTERÝM JE URČEN PROGRAM APK (cílová skupina včetně pachatelů tr.činů) PRACOVNÍ METODY PROGRAMU APK (včetně práce s pachateli trestných činů) OCHRANA PRÁV OSOB/klientů APK NA ROVNÉ A DŮSTOJNÉ ZACHÁZENÍ Práva klientů Ochrana práv klientů Oblasti střetu zájmů a prevence střetu zájmů Pravidla pro přijímání darů VNITŘNÍ SMĚRNICE A PRACOVNÍ POSTUP: JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SPOLUPRÁCI Základní zásady jednání se zájemcem o spolupráci Navázání kontaktu se zájemcem o spolupráci Postup a pravidla pro jednání se zájemcem o spolupráci Podávání informací o programu APK Souhlas s evidováním osobních údajů Postup při odmítnutí zájemce VNITŘNÍ SMĚRNICE A PRACOVNÍ POSTUP: UZAVÍRÁNÍ DOHODY O SPOLUPRÁCI Průvodce uzavíráním dohody o spolupráci Jak zajišťujeme srozumitelnost dohody pro klienta Ukončení dohody o spolupráci VNITŘNÍ SMĚRNICE A PRACOVNÍ POSTUP: INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PRŮBĚHU SPOLUPRÁCE Individuální plánování Individuální plán - postup při sestavování Úkony zaznamenávané do individuálního plánu Náležitosti plánu v osobní kartě klienta Průběžné hodnocení plánu Závěrečné vyhodnocení výsledku spolupráce VNITŘNÍ SMĚRNICE A PRACOVNÍ POSTUP: ZPŮSOB PŘIJÍMÁNÍ, VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENCE STÍŽNOSTÍ KLIENTŮ Stížnosti klientů na kvalitu nebo způsob spolupráce Podání stížnosti Evidence stížnosti Vyřizování stížnosti Postup pro vyřízení stížnosti 34

7 8.6. Nápravná opatření Informování klientů VNITŘNÍ SMĚRNICE A PRACOVNÍ POSTUP: NÁVAZNOST PROGRAMU APK NA DALŠÍ ZDROJE Návaznost APK na další zdroje principy Návaznost APK na další aktivity a služby v rámci organizace Pracovníci podporují klienty k využívání následujících veřejných institucí Forma spolupráce s návaznými službami VNITŘNÍ SMĚRNICE: PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU APK Pracovní struktura, MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST PROGRAMU APK INFORMOVANOST O PROGRAMU APK Způsoby informování o programu APK PROSTŘEDÍ A PODMÍNKY PROGRAMU APK VNITŘNÍ SMĚRNICE A PRACOVNÍ POSTUP: NOUZOVÉ, KONFLIKTNÍ a HAVARIJNÍ SITUACE Nouzové, konfliktní a havarijní situace - vymezení Postupy předcházení a řešení nouzových situací Postupy předcházení a řešení konfliktních situací Postupy předcházení a řešení havarijních situací Evidence nouzových, konfliktních a havarijních situací Důležitá telefonní čísla 7

8 1. POSLÁNÍ, CÍLE A ZÁSADY/PRINCIPY PROGRAMU APK (-včetně práce s pachateli trestných činů) 1.1. Poslání programu APK Posláním programu APK příspěvkové organizace Drom, romské středisko je napomoci eliminaci kriminality a sociálně patologických jevů v sociálně vyloučených lokalitách, a to jak kriminality, při níž se obyvatelé těchto lokalit stávají oběťmi trestné činnosti, tak i kriminality, kterou sami páchají. Pracujeme s nimi na řešení jejich problematické situace v místě, kde žijí, s důrazem na principy spolupráce a respektování jejich svobodné vůle. Při spolupráci na řešení jednotlivých zakázek v rámci programu APK klademe důraz na: dobrou orientaci v lokalitách, znalost širšího prostředí, životních podmínek, životních stratetigií (případně zvyků či norem chování) i v typických (často se vyskytujících) problémových situací a následných způsobech řešení u zástupců cílové skupiny a naopak,; individuální a intenzívní přístup a spolupráci s jednotlivci při řešení jejich zakázek - s ohledem na jejich konkrétní situaci, na jejich vlastní možnosti, schopnosti a dovednosti i na možné příčiny jejich chování či na jejich postoje a přístupy k řešení životních situací a případných problémů. Za klíčovou považujeme snahu o nalezení a využití osobního kapitálu každého jednotlivce tak, aby postupně v co největší možné míře docházelo k jejich sebeuvědomění i sebenaplňování a tedy k začleňování do běžného způsobu života a stabilizaci včetně uplatnění na trhu práce a aby tak byla eliminována recidiva a výskyt patologických jevů a způsobů chování a naopak; kontakt, spolupráci a znalost nejen samotných jednotlivců ale i jejich přibuzných a blízkých osob, které vytvářejí jejich zázemí a životní podmínky. Snahou pracovníků je zejména rozpoznat, zda blízké okolí má možnost a zda působí na daného jedince pozitivním směrem a může tedy být jedním z rozhodujících, podpůrných a motivujících faktorů. Anebo naopak, zda v rodinné prostředí, pdmínkách a v zázemí není zřejmá jedna ze zásadních bariér, příčin či negativních vlivů na chování daného jedince. Znalost rodinného prostředí a jejich členů se pak snažíme využit k rozvoji a řešení problémů nejen daných jednotlivců ale právě i jejich příbuzných, tak aby spolupráce byla co nejkomplexnější a tím pádem i nejefektivnější Cíle programu APK Hlavním cílem je aktivně vyhledávat osoby v sociálně vyloučených lokalitách ohrožené kriminalitou nebo sociálně patologickými jevy a spolupracovat s nimi na snižování rizik spojených se současným způsobem jejich života, 8

9 Dlouhodobým cílem programu je zejména: - Pomáhat osobám v sociálně vyloučených lokalitách při uplatňování jejich práv v rámci přestupkového a trestního řízení a to zejména osobám v roli poškozených (podání trestního oznámení, podnětu k přestupkové komisi, stížnosti) i pachatelů. Pomáhat osobám v sociálně vyloučených lokalitách, které mají komunikační problémy s institucemi (Probační služba ČR dále jen PMS, Orgán/odbor sociálně právní ochrany dětí a mládeže dále jen OSPOD, Policie ČR dále PČR, vězeňská služba ČR - dále jen VSČR atd.), s nimiž jsou anebo by měly být v kontaktu tak, aby se tato komunikace zlepšovala a tím nedocházelo ke zhoršování jejich situace např. v podobě sankcí ze strany těchto institucí. Pomáhat specifické skupině osob (a jejich příbuzným) ve výkonu trestu, před nástupem do něj, případně po jejich návratu s vyřizováním záležitostí, se kterými si sami neumí poradit. Jedná se zejména o pomoc s listinami (psaní odvolání, stížností nebo žádostí různého druhu), objasňování úředních rozhodnutí (rozsudky, obvinění, obžaloby atd.), zprostředkování kontaktu se zástupci příslušných subjektů, doprovod na instituce (PČR podání vysvětlení, výslech, svědectví atd., PMS schůzky s jednotlivými pracovníky, účast v probačních programech atd., soudy soudní jednání, vězeňská služba doprovod k nástupu do výkonu trestu, návštěvy odsouzených nebo doprovod příbuzných k jednání s pracovníky VSČR). Napomáhat zprostředkování (případně zlepšování) kontaktu mezi osobou ve výkonu trestu a jeho příbuznými, přispívat k vytváření, stabilizaci nebo zlepšování vzájemných vztahů i k optimalizaci podmínek a tím usnadňovat zvládnutí obtížných situací osob ve výkonu trestu nebo osob po návratu z trestu tak, aby docházelo k naplnění smyslu a účelu trestu a zároveň aby docházelo k eliminaci negativních vlivů a příčin recidivy. Umožňovat v rámci činnosti organizace (zejména Komunitního centra) výkon obecně prospěšných prací (dále jen OPP) či společensky prospěšné činnosti (dále jen SPČ) specifické skupině osob, kterým byl takový alternativní trest soudně nařízen. Tímto způsobem přispívat k přínosu těchto osob ve prospěch jejich okolí, veřejnosti, zároveň spolupracovat na rozvoji jejich pracovních návyků, dovedností atd. a následnému uplatnění na trhu práce (a to u osob velmi obtížně zaměstnatelných). Pomáhat osobám v sociálně vyloučených lokalitách ohrožených drogovou závislostí navázat spolupráci s odbornou službou za účelem zahájit léčbu závislosti Zásady programu APK (Etický kodex pracovníků) Pracovník služby/programu APK se řídí těmito zásadami: Nezávislost pracovník/pracovnice postupuje nezávisle na svých pocitech, postojích, názorech a nezávisle na postojích jiných subjektů, které by mohly mít zájem na výsledku případu. 9

10 Nestrannost - pracovník/pracovnice přistupuje ke klientům bez jakékoliv předpojatosti (nenechá se ovlivnit 3. stranou - např. PČR, OSPOD, škola). Diskrétnost - pracovník/pracovnice je vázán/a mlčenlivostí o všech osobních skutečnostech, které se během spolupráce s klientem dozví, respektuje soukromí klienta. Výjimku tvoří případy podléhající ohlašovací povinnosti upravené v Trestním zákoně. Odbornost - pracovník/pracovnice má pro svou pracovní pozici příslušné vzdělání a dbá na průběžné zvyšování své kvalifikace. Bezplatnost - pracovník/pracovnice poskytuje službu bez nároku na odměnu ze strany klienta. Respektování volby klienta - pracovník/pracovnice respektuje právo klienta vybrat si řešení svého problému. Zvyšování kompetencí - pracovník/pracovnice vede klienta k tomu, aby se během vzájemné spolupráce naučil dovednosti a získal znalosti k tomu, aby se do stejné situace napříště nedostal anebo aby jí alespoň byl schopen efektivně řešit sám. Jednání v souladu se zákonem - při poskytování spolupráce postupuje pracovník/pracovnice za všech okolností v souladu s platnými zákony. 2. OKRUH OSOB, KTERÝM JE URČEN PROGRAM APK (CÍLOVÁ SKUPINA pachatelů trestných činů) Cílovou skupinou programu APK jsou obyvatelé sociálně vyloučených lokalit ohrožení kriminalitou a sociálně patologickými jevy, a to jak v roli obětí, tak i pachatelů trestné činnosti (včetně osob ve výkonu trestu případně po návratu z něj). Program APK - práce s pachateli trestných činů se věnuje všem věkovým kategoriím. Svým posláním a obsahem se zaměřuje na osoby, u kterých je potřebný ale i reálný dopad spolupráce. Z těchto důvodů se se zaměřujeme i na práci u věkové kategorie dětí a mladistvých a na sociálně patologické jevy vyskytující se v těchto cílových skupinách (drogy, záškoláctví, zanedbávání péče o dítě, domácí násilí atd.). Specifickou skupinu tvoří klienti, kteří se se stali pachateli trestných činů a byly jim soudem uděleny alternativní tresty OPP/SPČ nebo osoby před nástupem, ve výkonu trestu nebo ti, kteří se z výkonu trestu odnětí svobody vrátili. Ve všech případech nepracujeme pouze s dotyčnými klienty, ale i s jejich rodinnými příslušníky, příbuznými. Dlouhodobá a komplexní spolupráce s celými rodinami pak směřuje ke zlepšení jejich problematické situace. 10

11 Popsaná cílová skupina (i její definované specifické podskupiny) patří k rizikovým skupinám, velmi obtížně zaměstnatelným a s velmi nízkou možností uplatnění na trhu práce. Z výše popsaných důvodů a na základě popsaných charakteristik usilujeme v rámci programu APK nejen o pomoc při řešení konkrétních zakázek ze strany klientů, ale i o komplexní práci s jednotlivci a jejich příbuznými zaměřenou na jejich celkovou stabilizaci včetně pomoci s jejich pracovním uplatněním. Této individuální a komplexní podpoře je možné se věnovat díky návaznosti na další instituce ale zejména na další služby, aktivity a činnosti v rámci organizace DROM. Zcela klíčová a nezbytná je pak spolupráce a návaznost na aktivity Komunitního centra. Díky návaznosti dochází jednak ke sdílení, komplexní spolupráci s klienty - s ohledem a důrazem na obsah, náplň jednotlivých podpůrných služeb či aktivit, ale zejména pak dochází ke zcela konkrétnímu zapojování klientů do konkrétních aktivit organizace (i mimo ni)- především do aktivit Komunitního centra. Program působí především v lokalitách na území městských částí Brno-sever, Brno-střed, Brno- Komárov, Brno-Židenice a Brno-Královo Pole. Program je realizován především v terénu, ale má vyhrazené návštěvní hodiny i v poradně programu APK na ulici Bratislavská 41. Kdy zájemce o službu nepatří do naší cílové skupiny? a. Pokud dosažení individuálního cíle vyžaduje použití takových pracovních postupů, které služba nenabízí. b. Pokud dosažení individuálního cíle vyžaduje osobní řešení jinde než na území města Brna. 3. PRACOVNÍ METODY PROGRAMU APK Mezi základní pracovní metody programu patří: Poradenství - pracovník/pracovnice klientovi poskytuje potřebné informace přispívající k řešení jeho nepříznivé sociální situace. Pomoc s listinami - pracovník/pracovnice klientovi pomáhá vyplňovat potřebné formuláře, sepisuje žádosti či dopisy, vysvětluje klientovi obsah doručených úředních dopisů. Jednání v zájmu klienta - v závislosti na schopnostech klienta se pracovník/pracovnice účastní jednání mezi klientem a úřady (příp. dalšími subjekty) nebo toto jednání sám vede nebo pouze klientovi radí, jak má jednání vést. Doprovod - pracovník/pracovnice, je-li to třeba, doprovází klienta na úřad, na policii, PMS apod. Emocionální podpora - pracovník/pracovnice klienta vyslechne, je-li to potřeba tak uklidní a navodí pocit bezpečí a důvěry. Depistáž - vyhledávání potencionálních klientů v jejich přirozeném prostředí a monitorování rizikových míst v sociálně vyloučených lokalitách. 11

12 Výkon OPP/SPČ, zapojování klientů do aktivit Komunitního centra pracovník/pracovnice ve spolupráci s dalšími pracovníky organizace DROM (zejména s pracovníky KC) a se zástupci PMS (případně OSPOD) i soudu poskytují a zajišťují klientům možnost výkonu OPP/SPČ. Těmito metodami zajišťujeme naplňování základních činností, kterými jsou: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: A. pomoc při vyřizování běžných záležitostí, B. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, C. sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob, D. poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik pomoc při získávání a upevňování pracovních návyků a následné uplatnění na trhu práce V rámci programu APK nenabízíme: - telefonování zdarma (s výjimkou některých zakázek, které pracovník s klientem řeší dlouhodobě) - ubytování - půjčky - služby advokáta 4. OCHRANA PRÁV OSOB (včetně pachatelů tr.činů) NA ROVNÉ A DŮSTOJNÉ ZACHÁZENÍ Práva klientů vycházejí ze tří základních okruhů norem: a) Listina základních práv a svobod (ústavní zákon č. 2/1993 Sb.) Listina základních práv a svobod zakládá právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a na ochranu jména, právo na ochranu před zasahováním do soukromého a rodinného života a na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. Pokud jde o lidskou důstojnost nebo osobní čest, platí, že tato nesmí být žádným způsobem záměrně snižována či porušována, tedy např. je nepřípustné, aby pracovníci používali vůči klientům vulgárních výrazů či se jiným nevhodným způsobem o nich vyjadřovali nebo se k nim chovali jiným ponižujícím způsobem. Klienti mají také právo na ochranu před nevhodným chováním ze strany ostatních 12

13 klientů. Další práva pak souvisí s právem na nezasahování do osobního života (včetně nedotknutelnosti obydlí) a ovlivňování rozhodování (např. nenutit ke službě), s ochranou osobních údajů o klientovi a údajů o jeho rodině (shrnutí z právního komentáře, Hradec Králové, 2003, Mgr. Lukáš Nohejl, Mgr. Jan Lipavský). b) Práva vyplývající z ustanovení platných právních norem, mj. - Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. (ZOOÚ) - Občanský zákoník - Zákoník práce, Trestní zákon, Zákon o probační a mediační službě, Zákon o výkonu trestu c) Pravidla občanského soužití psané i nepsané etické a zvykové normy 4.1. Práva klientů programu APK (včetně pachatelů tr.činů) Klienti programu mají zaručena všechna práva vyplývající z Listiny základních práv a svobod a ze zákonů ČR. Vzhledem k charakteru programu dbáme zejména na dodržování následujících práv, specifických pro program APK. Klient programu APK má právo: Vybrat si asistenta/ku, se kterým/ou bude spolupracovat Na soukromí a ochranu svých osobních údajů (vyplývá z čl. 7 a čl. 10 LZPS, ZOOÚ) s výjimkou případů ohlašovací povinnosti upravené v Trestním zákoně Na kvalitní a odborné služby (vyplývá ze ZSS) Na rovné a důstojné zacházení (vyplývá z čl LZPS) Na odmítnutí nabízeného programu nebo ukončení spolupráce (vyplývá z čl LZSP a ze ZSS) Na podání stížnosti na kvalitu nebo způsob spolupráce v rámci programu (vyplývá ze ZSS) Vědět, jakou dokumentaci o něm zařízení vede a právo do ní nahlížet (vyplývá ze ZSS a charakteru služby) Zůstat v anonymitě (vyplývá ze ZSS a z charakteru služb 4.2. Ochrana práv klientů - informovanost, principy programu APK Klienti jsou o svých právech informování prostřednictvím propagačních materiálů, nástěnek, internetových stránek a při jednání se zájemcem o službu, jež předchází uzavření dohody spolupráci. Program APK má vypracována pravidla pro předcházení porušování práv klientů a mechanismy nápravy v případě porušení práv. - Pracovní postupy programu v sobě obsahují preventivní prvky odstavec dodržování práv - prevence ), které porušování práv klientů předcházejí. 13

14 - V případě porušení práv klientů a povinností vyplývajících z metodiky je pracovník/pracovnice odpovědný zejména po stránce etické, pracovně právní (napomenutí, finanční postih, výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru), občansko právní (náhrada škody) a trestně právní (v případě spáchání trestného činu) Situace, v nichž by mohlo dojít k porušení práv klientů a pravidla pro postup, pokud k porušení těchto práv dojde I. Klient má právo na soukromí a na ochranu svých osobních údajů Problémové oblasti: a) Nedostatek soukromí při jednání s klientem v poradně nebo v terénu b) Osobní údaje klienta se (bez jeho souhlasu) mohou dostat: - mimo organizaci - k neoprávněným zaměstnancům - k dalším klientům Dodržování práv - prevence: ad a) - Klient má právo na rozhovor s pracovníkem/pracovnicí v soukromí a o tomto právu je aktivně informován. ad b) - Organizace shromažďuje pouze ty údaje, které jsou nutné ke spolupráci s klientem při řešení jeho zakázky - Organizace má vypracovaný písemný seznam os. údajů, které shromažďuje a písemný seznam zaměstnanců oprávněných zacházet s os. údaji. - Veškerá dokumentace, která obsahuje os. údaje je náležitě zabezpečena. - Likvidace dokumentů obsahujících os. údaje se řídí skartačním řádem. - Všichni pracovníci/pracovnice mají písemně uzavřený závazek mlčenlivosti - Všichni pracovníci/pracovnice jsou seznámeni s metodikou programu APK, což stvrzují svým podpisem a metodika je pravidelně diskutována na poradách týmu Mechanismus nápravy v případě porušení: Směrem k pracovníkovi (podle míry provinění): - osobní pohovor s vedoucí APK Brno - metodické vedení pracovníků (interní, kurzy) 14

15 - napomenutí (s upozorněním na další možný postih) Směrem ke klientovi (podle charakteru porušení práva) - rozhovor o situaci za přítomnosti pracovníka/pracovnice a vedoucí APK - znovu informování o jeho právech - omluva - seznámení s nápravou Směrem ke zlepšení služby - diskuze na poradě týmu a následně přijatá opatření - revize směrnice II. Klient má právo na kvalitní a odborné služby Problémové oblasti Pracovník/pracovnice neposkytuje klientovi správné informace nebo nepostupuje podle metodiky Dodržování práv - prevence: - Na pravidelných poradách týmu APK se probírají jednotlivé kauzy za poslední týden - Vedoucí pracovník pravidelně (nejméně 1x měsíčně) kontroluje osobní karty klientů v databázi - Noví pracovníci/pracovnice jsou školeni v metodice ze strany vedoucí APK - Všichni pracovníci/pracovnice splňují požadavky na vzdělání stanovené zákonem o soc. službách - Pracovníci/pracovnice doplňují vzdělání a informace účastí na školeních, kurzech, workshopech - Organizace poskytuje pracovníkům/pracovnicím odbornou supervizi. - Všichni pracovníci/pracovnice jsou seznámeni s metodikou APK, což stvrzují svým podpisem a metodika je pravidelně diskutována na poradách týmu Mechanismus nápravy v případě porušení: Směrem k pracovníkovi/pracovnici (podle míry provinění): - osobní pohovor s vedoucí APK - metodické vedení pracovníků/pracovnic (interní, kurzy) - napomenutí (s upozorněním na další možný postih) Směrem ke klientovi (podle charakteru porušení práva) - poskytnutí správných informací 15

16 - možnost změny pracovníka - rozhovor o situaci za přítomnosti pracovníka/pracovnice a vedoucí APK - znovu informování o jeho právech - omluva - seznámení s nápravou Směrem ke zlepšení programu - diskuze na poradě týmu - revize směrnice III. Klient má právo na rovné a důstojné zacházení Problémové oblasti a) Zkreslení pohledu pracovníka/pracovnice na problém, se kterým klient přichází (pracovník/pracovnice interpretuje chování nebo situaci klienta bez dostatečné znalosti všech souvislostí, které jednání klienta a spolupráci s ním ovlivňují - např. automatické předjímání nezodpovědného přístupu klienta) b) Zkreslení pohledu pracovníka/pracovnice na osobu klienta (předpojatost, předsudky, subjektivní postoje a pocity v důsledku např. vzhledu/vnějších znaků klienta, veřejné pověsti klienta atd.). Dodržování práv - prevence: - Organizace má zpracované zásady poskytování služby, jejichž součástí je zásada nezávislosti, zásady jsou součástí metodiky APK - Organizace poskytuje pracovníkům/pracovnicím odbornou supervizi - Všichni pracovníci/pracovnice jsou seznámeni s metodikou APK, což stvrzují svým podpisem a metodika je pravidelně diskutována na poradách týmu Mechanismus nápravy v případě porušení: Směrem k pracovníkovi/pracovnici (podle míry provinění): - osobní pohovor s vedoucí APK - metodické vedení pracovníků/pracovnic (interní, kurzy) - napomenutí (s upozorněním na další možný postih) - mimořádná individuální supervize Směrem ke klientovi (podle charakteru porušení práva) - rozhovor o situaci za přítomnosti pracovníka/pracovnice a vedoucí APK 16

17 - znovu informování o jeho právech - omluva - seznámení s nápravou - možnost změny pracovníka/pracovnice Směrem ke zlepšení služby - diskuze na poradě týmu - revize směrnice IV. Klient má právo na odmítnutí nabízené služby nebo ukončení spolupráce Problémové oblasti Pracovník/pracovnice má tendence: a) přesvědčovat potenciálního klienta k využití soc. služby, o kterou nemá klient zájem b) dotáhnout zakázku do konce, zatímco klient chce spolupráci ukončit Dodržování práv - prevence: - Klient je aktivně informován o tom, že nabízený program může odmítnout - Klient je aktivně informován o tom, že spolupráci může kdykoliv jednostranně ukončit - Všichni pracovníci/pracovnice jsou seznámeni s metodikou APK, což stvrzují svým podpisem a metodika je pravidelně diskutována na poradách týmu - Na pravidelných poradách týmu jsou diskutovány aktuální zakázky klientů a možný postup při jejich řešení Mechanismus nápravy v případě porušení: Směrem k pracovníkovi/pracovnici (podle míry provinění): - osobní pohovor s vedoucí APK - metodické vedení pracovníků/pracovnic (interní, kurzy) - napomenutí (s upozorněním na další možný postih) - mimořádná individuální supervize Směrem ke klientovi (podle charakteru porušení práva) - omluva - seznámení s nápravou - možnost změny pracovníka/pracovnice 17

18 Směrem ke zlepšení služby - diskuze na poradě týmu - revize směrnice V. Klient má právo na podání stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služeb Problémové oblasti a) klient si neuvědomuje, že může podat stížnost b) klient se bojí podat stížnost c) pracovník/pracovnice neinformuje klienta o tom, že může podat stížnost Dodržování práv: prevence - Klient je aktivně informován o tom, že může podat stížnost (informační brožura, nástěnka, www stránky, při jednání s pracovníkem/pracovnicí). Mechanismus nápravy v případě porušení: Směrem k pracovníkovi/pracovnici (podle míry provinění): - osobní pohovor s vedoucí APK - metodické vedení pracovníků/pracovnic (interní, kurzy) - napomenutí (s upozorněním na další možný postih) Směrem ke klientovi (podle charakteru porušení práva) - znovu informování o možnosti a způsobech podání stížnosti (vč. stížnosti anonymní a přítomnosti 2. osoby) - omluva Směrem ke zlepšení programu - diskuze na poradě týmu - revize směrnice 4.3 Oblasti střetu zájmů a prevence střetu zájmů Situace, kdy by mohlo dojít ke střetu zájmů klienta na straně jedné a programu APK nebo pracovníka/pracovnice programu na straně druhé. Střet zájmu neznamená porušení práva nebo povinnosti, obě strany jednají legálně a legitimně. I. Rozdílný pohled pracovníka/pracovnice a klienta na způsob řešení zakázky Popis situace: pracovník/pracovnice klientovi navrhuje určitý konkrétní způsob řešení jeho zakázky (vycházející z jeho odborných znalostí a zkušeností s obdobnými případy), zatímco klient požaduje řešení 18

19 jiné, které však podle názoru pracovníka nevede k dosažení stanoveného cíle a může poškodit jak poskytovatele soc. služby, tak i klienta samotného. Příklad: Klient chce sepsat návrh na podmínečné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, i když ještě neuběhla doba potřebná ze zákona pro propuštění. Důsledky: neefektivita spolupráce, možnost narušení důvěry a vztahu s pracovníkem/pracovnicí. Prevence: organizace aktivně informuje klienty o smyslu a náplni programu APK, pracovníci/pracovnice jsou průběžně školeni v řešení nejčastějších případů, organizace má metodiku pro jednání s klientem, zásady poskytování služby a pravidelnou supervizi. Řešení: V tomto případě volíme takové řešení, které je vůči klientovi vstřícné, ovšem za podmínky důkladného vysvětlení neefektivity takového postupu a pravděpodobného neúspěchu. Zdůrazňujeme, že se jedná o postup, který navrhl sám klient a proto za výsledek nese odpovědnost sám klient. II. Klient jako blízký rodinný příslušník nebo blízký známý Popis situace: klientem programu APK se může stát rodinný příslušník nebo známý pracovníka/pracovnice, který/á s ním řeší jeho zakázku. Důsledky: neobjektivní přístup, zvýhodňování klienta v porovnání s jinými, riziko zaměňování rolí, familiárnost, možnost poškození organizace navenek. Prevence: v případě, že je zájemce o službu blízkým rodinném příslušníkem nebo blízkým známým pracovníka/pracovnice, pracovník/pracovnice na toto už při zahájení spolupráce (jednání se zájemcem o službu) upozorní vedoucí pracovnici. Řešení: sporné situace jsou řešeny s vedoucí pracovnicí, na základě dohody týmu je možné rozhodnout o předání klienta jinému pracovníkovi/pracovnici nebo o tom, že s klientem budou společně pracovat dva pracovníci/pracovnice. V případě, kdy nedojde k dohodě v rámci týmu má vedoucí právo konečného rozhodnutí. 4.4 Pravidla pro přijímání darů Přijímání finančních a věcných darů pro organizaci Pracovníci/pracovnice organizace se zavazují nepřijímat: Finanční dary od klientů Dary od institucí/osob, jejichž činnost je v rozporu s posláním organizace (výrobce návykových látek, úvěrové společnosti). Dary, pokud si darující klade pro organizaci nepřijatelné podmínky (využití daru, protislužba) Postup při nabídnutí daru pracovníkovi ze strany klienta Organizace aktivně informuje klienty o bezplatné nabídce svých služeb. 19

20 V případě nabídky peněžního daru odkazuje pracovník/pracovnice na možnost finanční podpory organizace - uzavření darovací smlouvy, řeší vedoucí kanceláře V případě, kdy klient přinese malou pozornost (čokoláda, káva, bonbóny apod.) pracovník/pracovnice situačně zvažuje riziko střetu zájmů: hodnota obvyklost, vztah, důsledek pro poskytované služby. Pracovník/pracovnice si je vědom možnosti postihu od zaměstnavatele v případě porušení této směrnice. 5. VNITŘNÍ SMĚRNICE A PRACOVNÍ POSTUP: JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SPOLUPRÁCI V RÁMCI PROGRAMU APK 5.1. Základní zásady jednání se zájemcem o spolupráci Se zájemcem o spolupráci jedná asistent/ka prevence kriminality. Jednání se zájemcem probíhá v poradně APK nebo v terénu a to pouze v pracovní době. Jednání probíhá ústně, klientovi je při něm předán leták nebo brožura APK (obsahující poslání, cíle, zásady, metody, práva klientů atd. poskytované služby) U jednání mohou být přítomny další osoby, přeje-li si to klient Služba není koncipována jako krizová intervence, jednání se zájemcem o službu probíhá v domluveném termínu (může proběhnout ihned, nejpozději však do 14ti dnů od prvního kontaktu s klientem). Pracovníci APK usilují a dbají prvotně o navození pocitu důvěry a bezpečí Navázání kontaktu se zájemcem o spolupráci a) v terénu Při prvním kontaktu se zájemcem o službu, ke kterému dochází při aktivním vyhledávání klientů a nabízení služby, oslovuje pracovník/pracovnice zájemce v jeho přirozeném prostředí. V případě, že se jedná o byt a zájemce otevře, pracovník/pracovnice si nevynucuje pozvání dál, stojí přede dveřmi a zájemce osloví následujícím způsobem: Dobrý den, jmenuji se XY, jsem pracovníkem/pracovnice organizace DROM, romské středisko a v lokalitě, kde bydlíte vykonávám práci asistenta prevence kriminality. Mohu Vám nabídnout pomoc s.. S čím bych Vám mohl pomoci, je také uvedeno v tomto letáku.. (předá klientovi leták) a tady je moje vizitka, kde je uveden telefon, na kterém mě můžete v určené době kontaktovat. Služby, které poskytuji, jsou bezplatné. Pokud by Vám to nevadilo, zastavil/a bych se u Vás zase zítra (příp. jindy), abychom se domluvili, jestli bych Vám mohl/a s něčím pomoci. Zatím děkuji za přijetí, na shledanou. 20

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném

Více

ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. CHARAKTERISTIKA 1. Název a místo poskytování sociálních služeb: Židovská obec Olomouc odborné sociální poradenství. 2. Sociální poradenství

Více

Metodický pokyn č. 1

Metodický pokyn č. 1 Metodický pokyn č. 1 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Jednání se zájemcem o službu, plánování a

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, identifikátor:1899810 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním sociálně

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI A VÝSLEDCÍCH PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI A VÝSLEDCÍCH PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI A VÝSLEDCÍCH PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE DROM, romské středisko se sídlem na ul. Bratislavská 41 je příspěvkovou organizací zřízenou městskou částí Brno-sever. Jejím hlavním

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním služby Odborného sociálního

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Vypracoval: Mgr. Michaela Machková Sociální pracovník Schváleno: 30.03.2015 Kontakty: vedoucí oddělení sociálních služeb: Mgr. Darina Kolková

Více

Informace o poskytované PS jsou poskytovány při osobní návštěvě zájemce o PS nebo při telefonickém kontaktu s tímto zájemcem.

Informace o poskytované PS jsou poskytovány při osobní návštěvě zájemce o PS nebo při telefonickém kontaktu s tímto zájemcem. Zřizovatel: Název služby: Název dokumentu: Číslo metodiky: Platnost dokumentu: Vypracoval: Týká se osob: Město Klobouky u Brna Pečovatelská služba Standard č. 3 Jednání se zájemcem o sociální službu č.

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Příručka pro uživatele Rané péče Raná péče Co je to raná péče? Raná péče je sociální služba definovaná zákonem č. 108/2006

Více

NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby

NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby 1. Druh sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež dle 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2. Forma sociální služby

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva Smlouva o poskytování odborného sociálního poradenství č. X/XXXX Uzavřená podle 91 a 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob,

Více

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN registrované na MV ČR pod č.j.: VS/1-1/43 483/00-R,, IČ: 70822301, DIČ: CZ70822301 sídlo: 163 00 Praha 6-Řepy, Bendova 5/1121, pobočka: 155 21 Praha 5 Zličín, Křivatcova 416 Bank.

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAPSANÉHO SPOLKU DOMUS CENTRUM PRO RODINU, HŘÍMALÉHO 631/4, 301 00 PLZEŇ, Korespondenční adresa: ČERNICKÁ 887/9, 301 00 PLZEŇ

VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAPSANÉHO SPOLKU DOMUS CENTRUM PRO RODINU, HŘÍMALÉHO 631/4, 301 00 PLZEŇ, Korespondenční adresa: ČERNICKÁ 887/9, 301 00 PLZEŇ DOMUS - Centrum pro rodinu, z. s. Hřímalého 4 301 00 Plzeň tel: +420 733 733 061 +420 734 754 049 e-mail: domus@domus-cpr.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAPSANÉHO SPOLKU DOMUS CENTRUM PRO RODINU, HŘÍMALÉHO 631/4,

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Poslání Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 6027304

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 6027304 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 6027304 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním Sociálně aktivizačních služeb, Programů

Více

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Zámek Nová Horka, příspěvková organizace Chráněné bydlení Nový Jičín Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Účinnost: od 1. 7. 2014 Plánovaná aktualizace: červenec 2015 Standard č.

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava IČ: 25863151 INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Obsah 1. Poslání služeb odborného sociálního poradenství

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PORADNY PRO DLUŽNÍKY

PROVOZNÍ ŘÁD PORADNY PRO DLUŽNÍKY PROVOZNÍ ŘÁD PORADNY PRO DLUŽNÍKY Provozní řád upravuje podmínky poskytování služby dluhového poradenství v Poradně pro dlužníky Sdružení SPES. (Dále jen poradna). Podmínky a rozsah poskytovaných služeb

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit.

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit. Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín Přehled hlavních aktivit Jedná se o registrovanou sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb. poskytovanou

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. Etický kodex byl vytvořen s cílem stanovit základní pravidla jednání pracovníků organizace v oblastech vztahu s uživatelem sociální služby, vztahu k dobrovolníkovi, mezi

Více

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa S t ř e d i s k o Z l í n PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa PRÁCE S PACHATELI NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje NEPŘEHLÍŽEJME DOMÁCÍ

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Informace o sociální službě

Informace o sociální službě Informace o sociální službě 1. Název sociální služby ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2. Poskytovatel Název: CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ - DENNÍ STACIONÁŘ Sídlo: Skalníkova 519, 35301 Mariánské

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU Tento vnitřní předpis stanovuje zásady jednání zástupce organizace se zájemcem o službu. Cílem jednání je získání potřebných informací o zájemci, jeho potřebách, požadavcích

Více

Informace pro zájemce a uživatele služby Poradny pro cizince a uprchlíky Diecézní katolické charity Hradec Králové

Informace pro zájemce a uživatele služby Poradny pro cizince a uprchlíky Diecézní katolické charity Hradec Králové Informace pro zájemce a uživatele služby Poradny pro cizince a uprchlíky Diecézní katolické charity Hradec Králové Kdo jsme? Poradna pro cizince a uprchlíky je jednou ze služeb nestátní neziskové organizace

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Obsah kritéria standardu 3a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla

Více

III / Jednání se zájemcem o sociální službu

III / Jednání se zájemcem o sociální službu STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Domov se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé asistenční služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče :

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kladno, identifikátor: 5699588 POSLÁNÍ SLUŽBY Nízkoprahového zařízení

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Kontakt Adresa: Havířská 11, 301 00 Plzeň Tel.: 373 323 645 Mobil: 724 890 073 E-mail: vezeni@cppt.cz Web: www.cppt.cz

Kontakt Adresa: Havířská 11, 301 00 Plzeň Tel.: 373 323 645 Mobil: 724 890 073 E-mail: vezeni@cppt.cz Web: www.cppt.cz Kontakt Adresa: Havířská 11, 301 00 Plzeň Tel.: 373 323 645 Mobil: 724 890 073 E-mail: vezeni@cppt.cz Web: www.cppt.cz Otevírací doba Pondělí: Věznice Plzeň Úterý: 8:00 16:00 (1x měsíčně Věznice Horní

Více

Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská

Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská Statutární zástupce: Eva Kormošová Poskytovaná služba: Domovy pro osoby se

Více

Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská

Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská Statutární zástupce: Eva Kormošová Poskytovaná služba: Domovy pro osoby se

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

Název poskytovatele OS ECCE HOMO ŠTERNBERK Název služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 65 Působnost služby Moravský Beroun

Název poskytovatele OS ECCE HOMO ŠTERNBERK Název služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 65 Působnost služby Moravský Beroun Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Název poskytovatele OS ECCE HOMO ŠTERNBERK

Více

Křižovnická pečovatelská služba

Křižovnická pečovatelská služba STANDARD Č. 2 Ochrana práv uživatelů pečovatelské služby Platný od 1. 3. 2015 Obecné práva klientů 1) Organizace respektuje základní lidská práva klienta. 2) Organizace má zmapovány situace, ve kterých

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci Mgr. Pavel Štern Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci projektů z prostředků EU. Veřejná (státní)

Více

Směrnice č. 13/2012. Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb

Směrnice č. 13/2012. Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 13/2012 Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb - 1 - Každá stížnost je motivem

Více

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň datum narození: trvalý pobyt: číslo jednací: zastoupená Mgr. Markétou Štychovou,

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

II. Ochrana práv osob

II. Ochrana práv osob II. Ochrana práv osob Pečovatelská služba je poskytována jednak na středisku pečovatelské služby, také v terénu v domácnostech klientů. Pečovatelka je povinna se řídit etickými pravidly a dbát dodržování

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Vymezení pojmů: Klient = uživatel = osoba, dítě nebo jeho zákonný zástupce, splňující podmínky cílové skupiny Poradce (pracovník) odborného sociálního

Více

Standardy poskytování služeb Poradny pro oběti nacismu

Standardy poskytování služeb Poradny pro oběti nacismu Standardy poskytování služeb Poradny pro oběti nacismu PREAMBULE Posláním Poradny pro oběti nacismu, zřízené při obecně prospěšné společnosti Živá paměť, je podporovat oběti nacismu v nepříznivých sociálních

Více

Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.

Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. Vnitřní směrnice: Název: Ochrana osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. Článek I. Základní ustanovení (1) Tento vnitřní předpis stanoví pravidla pro zacházení s osobními a citlivými údaji uživatelů

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno PŘÍRUČKA pro zájemce o službu osobní asistence Diecézní charita Brno OSOBNÍ ASISTENCE je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež CARAVAN ČSL armády 808/43b, Krnov, 794 01 Název a adresa provozovatele: EUROTOPIA Opava o.p.s.

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice č. 34/012 Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností Obsah 1. Úvod...2 1.1. Použité zkratky...2 1.2. Základní

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s.

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. DRUHOVÉ STANDARDY KVALITY SLUŽBY RANÁ PÉČE závazně odhlasované členskými pracovišti APRP dne 10. 10. 2013 OBSAH: Procedurální standardy: Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování sociální služby Standard

Více

Průběžná zpráva č. 1 o realizaci a výsledcích projektu Cestou komunitní práce

Průběžná zpráva č. 1 o realizaci a výsledcích projektu Cestou komunitní práce Průběžná zpráva č. 1 o realizaci a výsledcích projektu Cestou komunitní práce DROM, romské středisko se sídlem na ul. Bratislavská 41 v Brně je příspěvkovou organizací zřízenou městskou částí Brno-sever.

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 26 Název směrnice: O podávání a vyřizování stížností Stížností se rozumí projev nespokojenosti klienta nebo jiné osoby s poskytovanou sociální službou nebo způsobem jak je poskytována (např.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB č. /2014

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB č. /2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB č. /2014 Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou: Poskytovatel: Diakonie ČCE Středisko Světlo ve Vrchlabí se sídlem: Pražská 858, Vrchlabí,

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Metodický postup střediska PMS v rámci zajištění možností ukládání a výkonu trestu obecně prospěšných prací (OPP)

Metodický postup střediska PMS v rámci zajištění možností ukládání a výkonu trestu obecně prospěšných prací (OPP) Metodický postup střediska PMS v rámci zajištění možností ukládání a výkonu trestu obecně prospěšných prací (OPP) Úvodní ustanovení: Trest obecně prospěšných prací je možné chápat jako jeden z příkladů

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Malá Bystřice Obec : Malá Bystřice Adresa : Malá Bystřice č.

Více

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ O NÁS Veřejně prospěšný spolek STOP RECIDIVĚ! z.s. byl založen lidmi, kterým není lhostejný osud pachatelů a obětí trestní činnosti. V stávající

Více

Intervenční centrum Nymburk

Intervenční centrum Nymburk Intervenční centrum Nymburk Občanská poradna Nymburk, o. s. registrovaný poskytovatel sociální služby Směrnice č. 1 Poslání, cíle a zásady Intervenčního centra Nymburk Jméno a příjmení, funkce Podpis Datum

Více

Pravidla vzájemného soužití ve FOKUSU-Písek, o.s.:

Pravidla vzájemného soužití ve FOKUSU-Písek, o.s.: Pravidla vzájemného soužití ve FOKUSU-Písek, o.s.: 1. Klienti a pracovníci Fokusu-Písek, o.s. si vzájemně vykají a oslovují se křestním jménem, příjmením nebo titulem (výjimky: tykání - např. pracovník

Více