NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko"

Transkript

1 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno,

2 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ Na základě zkušeností z projektu Cestou komunitní práce Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/ Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Realizátor projektu: DROM, romské středisko Bratislavská 41 Brno tel.: IČO: Partneři projektu: Člověk v tísni o.p.s. - pobočka Slovensko Palešovo námestie 34, Spišské Podhradie, Spišský Hrhov SNP 10, Spišský Hrhov,

3 Úvod Tento metodický materiál je určen pracovníkům/pracovnicím programu Asistence prevence kriminality-práce s pachateli trestných činů. Zároveň slouží jako výchozí zdroj informací pro vytváření informačních materiálů pro klienty, spolupracující instituce a veřejnost. Metodika obsahuje pracovní postupy práce s klienty. Na základě těchto metodických pokynů pracovníci programu APK 1 poskytují služby. Vedle pracovních postupů metodika obsahuje směrnice a závazné předpisy pro pracovníky organizace. 1 V textu zkratku APK - používáme místo celého označení 3

4 Shrnutí projektu cestou komunitní práce Projekt Cestou komunitní práce je realizován v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, financován je Evropským sociálním fondem prostřednictvím OP LZZ a státním rozpočtem ČR. Projekt je zaměřen na přenesení inovativních metod práce s romskými komunitami ze Slovenska a jejich aplikaci na práci s příslušníky sociálně vyloučených romských komunit ve městě Brně. Jedná se o metody komunitní práce a komplexní práce s rodinou. V rámci projektu bylo založeno a provozováno komunitní centrum, které se stalo centrem komplexních služeb pro romské komunity se zaměřením na řešení otázky zaměstnanosti. Činnosti projektu jsou zaměřeny na práci s rodinami jako celky, důraz je kladen na získávání pracovních návyků a dalších kompetencí nezbytných k uplatnění na trhu práce. Zvláštní pozornost byla věnována práci s pachateli trestných činů, kterým byly uděleny alternativní tresty a těm, kteří opustili zařízení pro výkon trestu odnětí svobody s cílem získání pracovních návyků, uplatnění na trhu práce a předcházení páchání další trestné činnosti. Know-how projektu bylo aktivně šířeno mezi klíčové aktéry z oblasti práce s romskými komunitami a byla podporována a zintenzivňována spolupráce mezi zainteresovanými subjekty v této oblasti. Výstupy projektu jsou Metodika založení a provozu komunitního centra v sociálně vyloučených lokalitách a Metodika práce s pachateli trestných činů se zaměřením na uplatnění na trhu práce. Obě metodiky mohou využít i další organizace pracující s romskými komunitami. Partnery projektu jsou slovenská pobočka organizace Člověk v tísni o.p.s. a slovenská obec Spišký Hrhov. Spolupracující organizací je především Probační a mediační služba ČR a řada dalších organizací a institucí zabývajících se prací s romskými komunitami. Realizátorem projektu je Drom, romské středisko, příspěvková organice zřízená Statutárním městem Brno - městskou částí Brno-sever. Cíle projektu Cílem projektu je zavedení nových metod práce s příslušníky sociálně vyloučených romských lokalit ve městě Brně, zejména městských částech Brno-sever a Brno-střed, a to pomocí přenesení dobré praxe od zahraničních partnerů, kteří mají v této oblasti dlouholeté zkušenosti. Jedná se o metody komunitní práce a komplexní práce s rodinou. Dílčí cíle: - rozšíření a zkvalitnění služeb a aktivit žadatele - založení komunitního centra - podpora vstupu cílových skupin na trh práce - rozšíření nabídky volnočasových aktivit v sociálně vyloučených lokalitách - zvyšování kompetencí pracovníků při práci s CS - rozvoj spolupráce mezi realizátorem a partnerem a dalšími zaint. subjekty 4

5 - podpora rozvoje mezinárodní spolupráce - přenesení know-how projektu mezi relevantní klíčové aktéry v dané oblasti 5

6 OBSAH 1. POSLÁNÍ, CÍLE A ZÁSADY/PRINCIPY PROGRAMU APK (včetně práce s pachateli trestných činů) Poslání programu 1.2. Cíle program 1.3. Zásady/programu 2. OKRUH OSOB, KTERÝM JE URČEN PROGRAM APK (cílová skupina včetně pachatelů tr.činů) PRACOVNÍ METODY PROGRAMU APK (včetně práce s pachateli trestných činů) OCHRANA PRÁV OSOB/klientů APK NA ROVNÉ A DŮSTOJNÉ ZACHÁZENÍ Práva klientů Ochrana práv klientů Oblasti střetu zájmů a prevence střetu zájmů Pravidla pro přijímání darů VNITŘNÍ SMĚRNICE A PRACOVNÍ POSTUP: JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SPOLUPRÁCI Základní zásady jednání se zájemcem o spolupráci Navázání kontaktu se zájemcem o spolupráci Postup a pravidla pro jednání se zájemcem o spolupráci Podávání informací o programu APK Souhlas s evidováním osobních údajů Postup při odmítnutí zájemce VNITŘNÍ SMĚRNICE A PRACOVNÍ POSTUP: UZAVÍRÁNÍ DOHODY O SPOLUPRÁCI Průvodce uzavíráním dohody o spolupráci Jak zajišťujeme srozumitelnost dohody pro klienta Ukončení dohody o spolupráci VNITŘNÍ SMĚRNICE A PRACOVNÍ POSTUP: INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PRŮBĚHU SPOLUPRÁCE Individuální plánování Individuální plán - postup při sestavování Úkony zaznamenávané do individuálního plánu Náležitosti plánu v osobní kartě klienta Průběžné hodnocení plánu Závěrečné vyhodnocení výsledku spolupráce VNITŘNÍ SMĚRNICE A PRACOVNÍ POSTUP: ZPŮSOB PŘIJÍMÁNÍ, VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENCE STÍŽNOSTÍ KLIENTŮ Stížnosti klientů na kvalitu nebo způsob spolupráce Podání stížnosti Evidence stížnosti Vyřizování stížnosti Postup pro vyřízení stížnosti 34

7 8.6. Nápravná opatření Informování klientů VNITŘNÍ SMĚRNICE A PRACOVNÍ POSTUP: NÁVAZNOST PROGRAMU APK NA DALŠÍ ZDROJE Návaznost APK na další zdroje principy Návaznost APK na další aktivity a služby v rámci organizace Pracovníci podporují klienty k využívání následujících veřejných institucí Forma spolupráce s návaznými službami VNITŘNÍ SMĚRNICE: PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU APK Pracovní struktura, MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST PROGRAMU APK INFORMOVANOST O PROGRAMU APK Způsoby informování o programu APK PROSTŘEDÍ A PODMÍNKY PROGRAMU APK VNITŘNÍ SMĚRNICE A PRACOVNÍ POSTUP: NOUZOVÉ, KONFLIKTNÍ a HAVARIJNÍ SITUACE Nouzové, konfliktní a havarijní situace - vymezení Postupy předcházení a řešení nouzových situací Postupy předcházení a řešení konfliktních situací Postupy předcházení a řešení havarijních situací Evidence nouzových, konfliktních a havarijních situací Důležitá telefonní čísla 7

8 1. POSLÁNÍ, CÍLE A ZÁSADY/PRINCIPY PROGRAMU APK (-včetně práce s pachateli trestných činů) 1.1. Poslání programu APK Posláním programu APK příspěvkové organizace Drom, romské středisko je napomoci eliminaci kriminality a sociálně patologických jevů v sociálně vyloučených lokalitách, a to jak kriminality, při níž se obyvatelé těchto lokalit stávají oběťmi trestné činnosti, tak i kriminality, kterou sami páchají. Pracujeme s nimi na řešení jejich problematické situace v místě, kde žijí, s důrazem na principy spolupráce a respektování jejich svobodné vůle. Při spolupráci na řešení jednotlivých zakázek v rámci programu APK klademe důraz na: dobrou orientaci v lokalitách, znalost širšího prostředí, životních podmínek, životních stratetigií (případně zvyků či norem chování) i v typických (často se vyskytujících) problémových situací a následných způsobech řešení u zástupců cílové skupiny a naopak,; individuální a intenzívní přístup a spolupráci s jednotlivci při řešení jejich zakázek - s ohledem na jejich konkrétní situaci, na jejich vlastní možnosti, schopnosti a dovednosti i na možné příčiny jejich chování či na jejich postoje a přístupy k řešení životních situací a případných problémů. Za klíčovou považujeme snahu o nalezení a využití osobního kapitálu každého jednotlivce tak, aby postupně v co největší možné míře docházelo k jejich sebeuvědomění i sebenaplňování a tedy k začleňování do běžného způsobu života a stabilizaci včetně uplatnění na trhu práce a aby tak byla eliminována recidiva a výskyt patologických jevů a způsobů chování a naopak; kontakt, spolupráci a znalost nejen samotných jednotlivců ale i jejich přibuzných a blízkých osob, které vytvářejí jejich zázemí a životní podmínky. Snahou pracovníků je zejména rozpoznat, zda blízké okolí má možnost a zda působí na daného jedince pozitivním směrem a může tedy být jedním z rozhodujících, podpůrných a motivujících faktorů. Anebo naopak, zda v rodinné prostředí, pdmínkách a v zázemí není zřejmá jedna ze zásadních bariér, příčin či negativních vlivů na chování daného jedince. Znalost rodinného prostředí a jejich členů se pak snažíme využit k rozvoji a řešení problémů nejen daných jednotlivců ale právě i jejich příbuzných, tak aby spolupráce byla co nejkomplexnější a tím pádem i nejefektivnější Cíle programu APK Hlavním cílem je aktivně vyhledávat osoby v sociálně vyloučených lokalitách ohrožené kriminalitou nebo sociálně patologickými jevy a spolupracovat s nimi na snižování rizik spojených se současným způsobem jejich života, 8

9 Dlouhodobým cílem programu je zejména: - Pomáhat osobám v sociálně vyloučených lokalitách při uplatňování jejich práv v rámci přestupkového a trestního řízení a to zejména osobám v roli poškozených (podání trestního oznámení, podnětu k přestupkové komisi, stížnosti) i pachatelů. Pomáhat osobám v sociálně vyloučených lokalitách, které mají komunikační problémy s institucemi (Probační služba ČR dále jen PMS, Orgán/odbor sociálně právní ochrany dětí a mládeže dále jen OSPOD, Policie ČR dále PČR, vězeňská služba ČR - dále jen VSČR atd.), s nimiž jsou anebo by měly být v kontaktu tak, aby se tato komunikace zlepšovala a tím nedocházelo ke zhoršování jejich situace např. v podobě sankcí ze strany těchto institucí. Pomáhat specifické skupině osob (a jejich příbuzným) ve výkonu trestu, před nástupem do něj, případně po jejich návratu s vyřizováním záležitostí, se kterými si sami neumí poradit. Jedná se zejména o pomoc s listinami (psaní odvolání, stížností nebo žádostí různého druhu), objasňování úředních rozhodnutí (rozsudky, obvinění, obžaloby atd.), zprostředkování kontaktu se zástupci příslušných subjektů, doprovod na instituce (PČR podání vysvětlení, výslech, svědectví atd., PMS schůzky s jednotlivými pracovníky, účast v probačních programech atd., soudy soudní jednání, vězeňská služba doprovod k nástupu do výkonu trestu, návštěvy odsouzených nebo doprovod příbuzných k jednání s pracovníky VSČR). Napomáhat zprostředkování (případně zlepšování) kontaktu mezi osobou ve výkonu trestu a jeho příbuznými, přispívat k vytváření, stabilizaci nebo zlepšování vzájemných vztahů i k optimalizaci podmínek a tím usnadňovat zvládnutí obtížných situací osob ve výkonu trestu nebo osob po návratu z trestu tak, aby docházelo k naplnění smyslu a účelu trestu a zároveň aby docházelo k eliminaci negativních vlivů a příčin recidivy. Umožňovat v rámci činnosti organizace (zejména Komunitního centra) výkon obecně prospěšných prací (dále jen OPP) či společensky prospěšné činnosti (dále jen SPČ) specifické skupině osob, kterým byl takový alternativní trest soudně nařízen. Tímto způsobem přispívat k přínosu těchto osob ve prospěch jejich okolí, veřejnosti, zároveň spolupracovat na rozvoji jejich pracovních návyků, dovedností atd. a následnému uplatnění na trhu práce (a to u osob velmi obtížně zaměstnatelných). Pomáhat osobám v sociálně vyloučených lokalitách ohrožených drogovou závislostí navázat spolupráci s odbornou službou za účelem zahájit léčbu závislosti Zásady programu APK (Etický kodex pracovníků) Pracovník služby/programu APK se řídí těmito zásadami: Nezávislost pracovník/pracovnice postupuje nezávisle na svých pocitech, postojích, názorech a nezávisle na postojích jiných subjektů, které by mohly mít zájem na výsledku případu. 9

10 Nestrannost - pracovník/pracovnice přistupuje ke klientům bez jakékoliv předpojatosti (nenechá se ovlivnit 3. stranou - např. PČR, OSPOD, škola). Diskrétnost - pracovník/pracovnice je vázán/a mlčenlivostí o všech osobních skutečnostech, které se během spolupráce s klientem dozví, respektuje soukromí klienta. Výjimku tvoří případy podléhající ohlašovací povinnosti upravené v Trestním zákoně. Odbornost - pracovník/pracovnice má pro svou pracovní pozici příslušné vzdělání a dbá na průběžné zvyšování své kvalifikace. Bezplatnost - pracovník/pracovnice poskytuje službu bez nároku na odměnu ze strany klienta. Respektování volby klienta - pracovník/pracovnice respektuje právo klienta vybrat si řešení svého problému. Zvyšování kompetencí - pracovník/pracovnice vede klienta k tomu, aby se během vzájemné spolupráce naučil dovednosti a získal znalosti k tomu, aby se do stejné situace napříště nedostal anebo aby jí alespoň byl schopen efektivně řešit sám. Jednání v souladu se zákonem - při poskytování spolupráce postupuje pracovník/pracovnice za všech okolností v souladu s platnými zákony. 2. OKRUH OSOB, KTERÝM JE URČEN PROGRAM APK (CÍLOVÁ SKUPINA pachatelů trestných činů) Cílovou skupinou programu APK jsou obyvatelé sociálně vyloučených lokalit ohrožení kriminalitou a sociálně patologickými jevy, a to jak v roli obětí, tak i pachatelů trestné činnosti (včetně osob ve výkonu trestu případně po návratu z něj). Program APK - práce s pachateli trestných činů se věnuje všem věkovým kategoriím. Svým posláním a obsahem se zaměřuje na osoby, u kterých je potřebný ale i reálný dopad spolupráce. Z těchto důvodů se se zaměřujeme i na práci u věkové kategorie dětí a mladistvých a na sociálně patologické jevy vyskytující se v těchto cílových skupinách (drogy, záškoláctví, zanedbávání péče o dítě, domácí násilí atd.). Specifickou skupinu tvoří klienti, kteří se se stali pachateli trestných činů a byly jim soudem uděleny alternativní tresty OPP/SPČ nebo osoby před nástupem, ve výkonu trestu nebo ti, kteří se z výkonu trestu odnětí svobody vrátili. Ve všech případech nepracujeme pouze s dotyčnými klienty, ale i s jejich rodinnými příslušníky, příbuznými. Dlouhodobá a komplexní spolupráce s celými rodinami pak směřuje ke zlepšení jejich problematické situace. 10

11 Popsaná cílová skupina (i její definované specifické podskupiny) patří k rizikovým skupinám, velmi obtížně zaměstnatelným a s velmi nízkou možností uplatnění na trhu práce. Z výše popsaných důvodů a na základě popsaných charakteristik usilujeme v rámci programu APK nejen o pomoc při řešení konkrétních zakázek ze strany klientů, ale i o komplexní práci s jednotlivci a jejich příbuznými zaměřenou na jejich celkovou stabilizaci včetně pomoci s jejich pracovním uplatněním. Této individuální a komplexní podpoře je možné se věnovat díky návaznosti na další instituce ale zejména na další služby, aktivity a činnosti v rámci organizace DROM. Zcela klíčová a nezbytná je pak spolupráce a návaznost na aktivity Komunitního centra. Díky návaznosti dochází jednak ke sdílení, komplexní spolupráci s klienty - s ohledem a důrazem na obsah, náplň jednotlivých podpůrných služeb či aktivit, ale zejména pak dochází ke zcela konkrétnímu zapojování klientů do konkrétních aktivit organizace (i mimo ni)- především do aktivit Komunitního centra. Program působí především v lokalitách na území městských částí Brno-sever, Brno-střed, Brno- Komárov, Brno-Židenice a Brno-Královo Pole. Program je realizován především v terénu, ale má vyhrazené návštěvní hodiny i v poradně programu APK na ulici Bratislavská 41. Kdy zájemce o službu nepatří do naší cílové skupiny? a. Pokud dosažení individuálního cíle vyžaduje použití takových pracovních postupů, které služba nenabízí. b. Pokud dosažení individuálního cíle vyžaduje osobní řešení jinde než na území města Brna. 3. PRACOVNÍ METODY PROGRAMU APK Mezi základní pracovní metody programu patří: Poradenství - pracovník/pracovnice klientovi poskytuje potřebné informace přispívající k řešení jeho nepříznivé sociální situace. Pomoc s listinami - pracovník/pracovnice klientovi pomáhá vyplňovat potřebné formuláře, sepisuje žádosti či dopisy, vysvětluje klientovi obsah doručených úředních dopisů. Jednání v zájmu klienta - v závislosti na schopnostech klienta se pracovník/pracovnice účastní jednání mezi klientem a úřady (příp. dalšími subjekty) nebo toto jednání sám vede nebo pouze klientovi radí, jak má jednání vést. Doprovod - pracovník/pracovnice, je-li to třeba, doprovází klienta na úřad, na policii, PMS apod. Emocionální podpora - pracovník/pracovnice klienta vyslechne, je-li to potřeba tak uklidní a navodí pocit bezpečí a důvěry. Depistáž - vyhledávání potencionálních klientů v jejich přirozeném prostředí a monitorování rizikových míst v sociálně vyloučených lokalitách. 11

12 Výkon OPP/SPČ, zapojování klientů do aktivit Komunitního centra pracovník/pracovnice ve spolupráci s dalšími pracovníky organizace DROM (zejména s pracovníky KC) a se zástupci PMS (případně OSPOD) i soudu poskytují a zajišťují klientům možnost výkonu OPP/SPČ. Těmito metodami zajišťujeme naplňování základních činností, kterými jsou: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: A. pomoc při vyřizování běžných záležitostí, B. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, C. sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob, D. poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik pomoc při získávání a upevňování pracovních návyků a následné uplatnění na trhu práce V rámci programu APK nenabízíme: - telefonování zdarma (s výjimkou některých zakázek, které pracovník s klientem řeší dlouhodobě) - ubytování - půjčky - služby advokáta 4. OCHRANA PRÁV OSOB (včetně pachatelů tr.činů) NA ROVNÉ A DŮSTOJNÉ ZACHÁZENÍ Práva klientů vycházejí ze tří základních okruhů norem: a) Listina základních práv a svobod (ústavní zákon č. 2/1993 Sb.) Listina základních práv a svobod zakládá právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a na ochranu jména, právo na ochranu před zasahováním do soukromého a rodinného života a na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. Pokud jde o lidskou důstojnost nebo osobní čest, platí, že tato nesmí být žádným způsobem záměrně snižována či porušována, tedy např. je nepřípustné, aby pracovníci používali vůči klientům vulgárních výrazů či se jiným nevhodným způsobem o nich vyjadřovali nebo se k nim chovali jiným ponižujícím způsobem. Klienti mají také právo na ochranu před nevhodným chováním ze strany ostatních 12

13 klientů. Další práva pak souvisí s právem na nezasahování do osobního života (včetně nedotknutelnosti obydlí) a ovlivňování rozhodování (např. nenutit ke službě), s ochranou osobních údajů o klientovi a údajů o jeho rodině (shrnutí z právního komentáře, Hradec Králové, 2003, Mgr. Lukáš Nohejl, Mgr. Jan Lipavský). b) Práva vyplývající z ustanovení platných právních norem, mj. - Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. (ZOOÚ) - Občanský zákoník - Zákoník práce, Trestní zákon, Zákon o probační a mediační službě, Zákon o výkonu trestu c) Pravidla občanského soužití psané i nepsané etické a zvykové normy 4.1. Práva klientů programu APK (včetně pachatelů tr.činů) Klienti programu mají zaručena všechna práva vyplývající z Listiny základních práv a svobod a ze zákonů ČR. Vzhledem k charakteru programu dbáme zejména na dodržování následujících práv, specifických pro program APK. Klient programu APK má právo: Vybrat si asistenta/ku, se kterým/ou bude spolupracovat Na soukromí a ochranu svých osobních údajů (vyplývá z čl. 7 a čl. 10 LZPS, ZOOÚ) s výjimkou případů ohlašovací povinnosti upravené v Trestním zákoně Na kvalitní a odborné služby (vyplývá ze ZSS) Na rovné a důstojné zacházení (vyplývá z čl LZPS) Na odmítnutí nabízeného programu nebo ukončení spolupráce (vyplývá z čl LZSP a ze ZSS) Na podání stížnosti na kvalitu nebo způsob spolupráce v rámci programu (vyplývá ze ZSS) Vědět, jakou dokumentaci o něm zařízení vede a právo do ní nahlížet (vyplývá ze ZSS a charakteru služby) Zůstat v anonymitě (vyplývá ze ZSS a z charakteru služb 4.2. Ochrana práv klientů - informovanost, principy programu APK Klienti jsou o svých právech informování prostřednictvím propagačních materiálů, nástěnek, internetových stránek a při jednání se zájemcem o službu, jež předchází uzavření dohody spolupráci. Program APK má vypracována pravidla pro předcházení porušování práv klientů a mechanismy nápravy v případě porušení práv. - Pracovní postupy programu v sobě obsahují preventivní prvky odstavec dodržování práv - prevence ), které porušování práv klientů předcházejí. 13

14 - V případě porušení práv klientů a povinností vyplývajících z metodiky je pracovník/pracovnice odpovědný zejména po stránce etické, pracovně právní (napomenutí, finanční postih, výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru), občansko právní (náhrada škody) a trestně právní (v případě spáchání trestného činu) Situace, v nichž by mohlo dojít k porušení práv klientů a pravidla pro postup, pokud k porušení těchto práv dojde I. Klient má právo na soukromí a na ochranu svých osobních údajů Problémové oblasti: a) Nedostatek soukromí při jednání s klientem v poradně nebo v terénu b) Osobní údaje klienta se (bez jeho souhlasu) mohou dostat: - mimo organizaci - k neoprávněným zaměstnancům - k dalším klientům Dodržování práv - prevence: ad a) - Klient má právo na rozhovor s pracovníkem/pracovnicí v soukromí a o tomto právu je aktivně informován. ad b) - Organizace shromažďuje pouze ty údaje, které jsou nutné ke spolupráci s klientem při řešení jeho zakázky - Organizace má vypracovaný písemný seznam os. údajů, které shromažďuje a písemný seznam zaměstnanců oprávněných zacházet s os. údaji. - Veškerá dokumentace, která obsahuje os. údaje je náležitě zabezpečena. - Likvidace dokumentů obsahujících os. údaje se řídí skartačním řádem. - Všichni pracovníci/pracovnice mají písemně uzavřený závazek mlčenlivosti - Všichni pracovníci/pracovnice jsou seznámeni s metodikou programu APK, což stvrzují svým podpisem a metodika je pravidelně diskutována na poradách týmu Mechanismus nápravy v případě porušení: Směrem k pracovníkovi (podle míry provinění): - osobní pohovor s vedoucí APK Brno - metodické vedení pracovníků (interní, kurzy) 14

15 - napomenutí (s upozorněním na další možný postih) Směrem ke klientovi (podle charakteru porušení práva) - rozhovor o situaci za přítomnosti pracovníka/pracovnice a vedoucí APK - znovu informování o jeho právech - omluva - seznámení s nápravou Směrem ke zlepšení služby - diskuze na poradě týmu a následně přijatá opatření - revize směrnice II. Klient má právo na kvalitní a odborné služby Problémové oblasti Pracovník/pracovnice neposkytuje klientovi správné informace nebo nepostupuje podle metodiky Dodržování práv - prevence: - Na pravidelných poradách týmu APK se probírají jednotlivé kauzy za poslední týden - Vedoucí pracovník pravidelně (nejméně 1x měsíčně) kontroluje osobní karty klientů v databázi - Noví pracovníci/pracovnice jsou školeni v metodice ze strany vedoucí APK - Všichni pracovníci/pracovnice splňují požadavky na vzdělání stanovené zákonem o soc. službách - Pracovníci/pracovnice doplňují vzdělání a informace účastí na školeních, kurzech, workshopech - Organizace poskytuje pracovníkům/pracovnicím odbornou supervizi. - Všichni pracovníci/pracovnice jsou seznámeni s metodikou APK, což stvrzují svým podpisem a metodika je pravidelně diskutována na poradách týmu Mechanismus nápravy v případě porušení: Směrem k pracovníkovi/pracovnici (podle míry provinění): - osobní pohovor s vedoucí APK - metodické vedení pracovníků/pracovnic (interní, kurzy) - napomenutí (s upozorněním na další možný postih) Směrem ke klientovi (podle charakteru porušení práva) - poskytnutí správných informací 15

16 - možnost změny pracovníka - rozhovor o situaci za přítomnosti pracovníka/pracovnice a vedoucí APK - znovu informování o jeho právech - omluva - seznámení s nápravou Směrem ke zlepšení programu - diskuze na poradě týmu - revize směrnice III. Klient má právo na rovné a důstojné zacházení Problémové oblasti a) Zkreslení pohledu pracovníka/pracovnice na problém, se kterým klient přichází (pracovník/pracovnice interpretuje chování nebo situaci klienta bez dostatečné znalosti všech souvislostí, které jednání klienta a spolupráci s ním ovlivňují - např. automatické předjímání nezodpovědného přístupu klienta) b) Zkreslení pohledu pracovníka/pracovnice na osobu klienta (předpojatost, předsudky, subjektivní postoje a pocity v důsledku např. vzhledu/vnějších znaků klienta, veřejné pověsti klienta atd.). Dodržování práv - prevence: - Organizace má zpracované zásady poskytování služby, jejichž součástí je zásada nezávislosti, zásady jsou součástí metodiky APK - Organizace poskytuje pracovníkům/pracovnicím odbornou supervizi - Všichni pracovníci/pracovnice jsou seznámeni s metodikou APK, což stvrzují svým podpisem a metodika je pravidelně diskutována na poradách týmu Mechanismus nápravy v případě porušení: Směrem k pracovníkovi/pracovnici (podle míry provinění): - osobní pohovor s vedoucí APK - metodické vedení pracovníků/pracovnic (interní, kurzy) - napomenutí (s upozorněním na další možný postih) - mimořádná individuální supervize Směrem ke klientovi (podle charakteru porušení práva) - rozhovor o situaci za přítomnosti pracovníka/pracovnice a vedoucí APK 16

17 - znovu informování o jeho právech - omluva - seznámení s nápravou - možnost změny pracovníka/pracovnice Směrem ke zlepšení služby - diskuze na poradě týmu - revize směrnice IV. Klient má právo na odmítnutí nabízené služby nebo ukončení spolupráce Problémové oblasti Pracovník/pracovnice má tendence: a) přesvědčovat potenciálního klienta k využití soc. služby, o kterou nemá klient zájem b) dotáhnout zakázku do konce, zatímco klient chce spolupráci ukončit Dodržování práv - prevence: - Klient je aktivně informován o tom, že nabízený program může odmítnout - Klient je aktivně informován o tom, že spolupráci může kdykoliv jednostranně ukončit - Všichni pracovníci/pracovnice jsou seznámeni s metodikou APK, což stvrzují svým podpisem a metodika je pravidelně diskutována na poradách týmu - Na pravidelných poradách týmu jsou diskutovány aktuální zakázky klientů a možný postup při jejich řešení Mechanismus nápravy v případě porušení: Směrem k pracovníkovi/pracovnici (podle míry provinění): - osobní pohovor s vedoucí APK - metodické vedení pracovníků/pracovnic (interní, kurzy) - napomenutí (s upozorněním na další možný postih) - mimořádná individuální supervize Směrem ke klientovi (podle charakteru porušení práva) - omluva - seznámení s nápravou - možnost změny pracovníka/pracovnice 17

18 Směrem ke zlepšení služby - diskuze na poradě týmu - revize směrnice V. Klient má právo na podání stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služeb Problémové oblasti a) klient si neuvědomuje, že může podat stížnost b) klient se bojí podat stížnost c) pracovník/pracovnice neinformuje klienta o tom, že může podat stížnost Dodržování práv: prevence - Klient je aktivně informován o tom, že může podat stížnost (informační brožura, nástěnka, www stránky, při jednání s pracovníkem/pracovnicí). Mechanismus nápravy v případě porušení: Směrem k pracovníkovi/pracovnici (podle míry provinění): - osobní pohovor s vedoucí APK - metodické vedení pracovníků/pracovnic (interní, kurzy) - napomenutí (s upozorněním na další možný postih) Směrem ke klientovi (podle charakteru porušení práva) - znovu informování o možnosti a způsobech podání stížnosti (vč. stížnosti anonymní a přítomnosti 2. osoby) - omluva Směrem ke zlepšení programu - diskuze na poradě týmu - revize směrnice 4.3 Oblasti střetu zájmů a prevence střetu zájmů Situace, kdy by mohlo dojít ke střetu zájmů klienta na straně jedné a programu APK nebo pracovníka/pracovnice programu na straně druhé. Střet zájmu neznamená porušení práva nebo povinnosti, obě strany jednají legálně a legitimně. I. Rozdílný pohled pracovníka/pracovnice a klienta na způsob řešení zakázky Popis situace: pracovník/pracovnice klientovi navrhuje určitý konkrétní způsob řešení jeho zakázky (vycházející z jeho odborných znalostí a zkušeností s obdobnými případy), zatímco klient požaduje řešení 18

19 jiné, které však podle názoru pracovníka nevede k dosažení stanoveného cíle a může poškodit jak poskytovatele soc. služby, tak i klienta samotného. Příklad: Klient chce sepsat návrh na podmínečné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, i když ještě neuběhla doba potřebná ze zákona pro propuštění. Důsledky: neefektivita spolupráce, možnost narušení důvěry a vztahu s pracovníkem/pracovnicí. Prevence: organizace aktivně informuje klienty o smyslu a náplni programu APK, pracovníci/pracovnice jsou průběžně školeni v řešení nejčastějších případů, organizace má metodiku pro jednání s klientem, zásady poskytování služby a pravidelnou supervizi. Řešení: V tomto případě volíme takové řešení, které je vůči klientovi vstřícné, ovšem za podmínky důkladného vysvětlení neefektivity takového postupu a pravděpodobného neúspěchu. Zdůrazňujeme, že se jedná o postup, který navrhl sám klient a proto za výsledek nese odpovědnost sám klient. II. Klient jako blízký rodinný příslušník nebo blízký známý Popis situace: klientem programu APK se může stát rodinný příslušník nebo známý pracovníka/pracovnice, který/á s ním řeší jeho zakázku. Důsledky: neobjektivní přístup, zvýhodňování klienta v porovnání s jinými, riziko zaměňování rolí, familiárnost, možnost poškození organizace navenek. Prevence: v případě, že je zájemce o službu blízkým rodinném příslušníkem nebo blízkým známým pracovníka/pracovnice, pracovník/pracovnice na toto už při zahájení spolupráce (jednání se zájemcem o službu) upozorní vedoucí pracovnici. Řešení: sporné situace jsou řešeny s vedoucí pracovnicí, na základě dohody týmu je možné rozhodnout o předání klienta jinému pracovníkovi/pracovnici nebo o tom, že s klientem budou společně pracovat dva pracovníci/pracovnice. V případě, kdy nedojde k dohodě v rámci týmu má vedoucí právo konečného rozhodnutí. 4.4 Pravidla pro přijímání darů Přijímání finančních a věcných darů pro organizaci Pracovníci/pracovnice organizace se zavazují nepřijímat: Finanční dary od klientů Dary od institucí/osob, jejichž činnost je v rozporu s posláním organizace (výrobce návykových látek, úvěrové společnosti). Dary, pokud si darující klade pro organizaci nepřijatelné podmínky (využití daru, protislužba) Postup při nabídnutí daru pracovníkovi ze strany klienta Organizace aktivně informuje klienty o bezplatné nabídce svých služeb. 19

20 V případě nabídky peněžního daru odkazuje pracovník/pracovnice na možnost finanční podpory organizace - uzavření darovací smlouvy, řeší vedoucí kanceláře V případě, kdy klient přinese malou pozornost (čokoláda, káva, bonbóny apod.) pracovník/pracovnice situačně zvažuje riziko střetu zájmů: hodnota obvyklost, vztah, důsledek pro poskytované služby. Pracovník/pracovnice si je vědom možnosti postihu od zaměstnavatele v případě porušení této směrnice. 5. VNITŘNÍ SMĚRNICE A PRACOVNÍ POSTUP: JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SPOLUPRÁCI V RÁMCI PROGRAMU APK 5.1. Základní zásady jednání se zájemcem o spolupráci Se zájemcem o spolupráci jedná asistent/ka prevence kriminality. Jednání se zájemcem probíhá v poradně APK nebo v terénu a to pouze v pracovní době. Jednání probíhá ústně, klientovi je při něm předán leták nebo brožura APK (obsahující poslání, cíle, zásady, metody, práva klientů atd. poskytované služby) U jednání mohou být přítomny další osoby, přeje-li si to klient Služba není koncipována jako krizová intervence, jednání se zájemcem o službu probíhá v domluveném termínu (může proběhnout ihned, nejpozději však do 14ti dnů od prvního kontaktu s klientem). Pracovníci APK usilují a dbají prvotně o navození pocitu důvěry a bezpečí Navázání kontaktu se zájemcem o spolupráci a) v terénu Při prvním kontaktu se zájemcem o službu, ke kterému dochází při aktivním vyhledávání klientů a nabízení služby, oslovuje pracovník/pracovnice zájemce v jeho přirozeném prostředí. V případě, že se jedná o byt a zájemce otevře, pracovník/pracovnice si nevynucuje pozvání dál, stojí přede dveřmi a zájemce osloví následujícím způsobem: Dobrý den, jmenuji se XY, jsem pracovníkem/pracovnice organizace DROM, romské středisko a v lokalitě, kde bydlíte vykonávám práci asistenta prevence kriminality. Mohu Vám nabídnout pomoc s.. S čím bych Vám mohl pomoci, je také uvedeno v tomto letáku.. (předá klientovi leták) a tady je moje vizitka, kde je uveden telefon, na kterém mě můžete v určené době kontaktovat. Služby, které poskytuji, jsou bezplatné. Pokud by Vám to nevadilo, zastavil/a bych se u Vás zase zítra (příp. jindy), abychom se domluvili, jestli bych Vám mohl/a s něčím pomoci. Zatím děkuji za přijetí, na shledanou. 20

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Terénní sociální služba v Ralsku

Terénní sociální služba v Ralsku Terénní sociální služba v Ralsku Zpracovala: Bc. Holasová Lenka Terénní sociální služba Terénní sociální služba v Ralsku je poskytována prostřednictvím terénních programů podle 69 zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s.

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. OBSAH: 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a) Pověřená osoba má písemně definováno a zveřejněno poslání,

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Provázanost s dalšími standardy. Obsah standardu kvality. Provázanost s dokumenty

Provázanost s dalšími standardy. Obsah standardu kvality. Provázanost s dokumenty Mapa systému písemných pravidel a metodických postupů Podpora pěstounských rodin ANEB POMOC V PRAVÝ ČAS Temperi, o.p.s. SQ Obsah standardu kvality Provázanost s dalšími standardy Provázanost s dokumenty

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Příloha 2. Obsah standardů kvality sociálních služeb

Příloha 2. Obsah standardů kvality sociálních služeb Příloha 2 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno ano poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném

Více

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob,

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 3. 5. 2017 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. CHARAKTERISTIKA 1. Název a místo poskytování sociálních služeb: Židovská obec Olomouc odborné sociální poradenství. 2. Sociální poradenství

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1. CÍLE A ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1. CÍLE A ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Dětský domov a Školní jídelna v Novém Strašecí Okružní 647, 271 01 Nové Strašecí příspěvková organizace Středočeského kraje 313 572 136, 313 574 181 reditel@strasidylko.cz www.strasidylko.cz Sociálně aktivizační

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

1) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a navazujících služeb

1) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a navazujících služeb Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava úřad městského obvodu Vnitřní pravidla pro poskytování odborného sociálního poradenství Kontakty: sociální pracovník pověřený vedením vstupních bytů

Více

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: sociální rehabilitace NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: RÚT Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 1101, 738 01 Frýdek-Místek PŘÍLOHA č. 1: POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ

Více

SMĚRNICE VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU

SMĚRNICE VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU SMĚRNICE VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU I. Úvod 1) Směrnice je určena pro sociální službu terénní program, kterou

Více

Metodický pokyn č. 1

Metodický pokyn č. 1 Metodický pokyn č. 1 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Jednání se zájemcem o službu, plánování a

Více

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o.

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. 1) Název a místo poskytované služby LCC domácí péče, s.r.o. IČ: 27628418, Průmyslový park Harfa, Poděbradská 540/26, 190 00 Praha

Více

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Pravidla ke standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Centrum denních služeb

Více

Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní)

Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní) Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní) aktivita 5.1 Zpracování indikátorů hodnocení Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala:

Více

O B L A S T N Í C H A R I T A R U M B U R K

O B L A S T N Í C H A R I T A R U M B U R K O B L A S T N Í C H A R I T A R U M B U R K Sukova 1055/24, 408 01 Rumburk Tel. 412 384 744, 412 384 745 Fax.: 412 332 774 IČO: 46 79 75 72, e-mail: reditel@charitarumburk.cz URL: www.charitarumburk.cz

Více

Směrnice č. 23/2013. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov pro seniory

Směrnice č. 23/2013. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov pro seniory Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok

Městský program. prevence kriminality pro rok Městský program prevence kriminality pro rok 2010 Město Smiřice OBSAH Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Cíle programu... 3 3. Prostředky k naplňování cílů... 3 4. Východiska programu... 4 5. Dílčí projekt...

Více

Procedurální standardy kvality sociálních služeb

Procedurální standardy kvality sociálních služeb Procedurální standardy kvality sociálních služeb 1. CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Cílem sociálních služeb je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využívat místní instituce, které poskytují služby

Více

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC BRANSOUZE PREVENCE 7a) Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU

SMĚRNICE ŘEDITELE STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU Armáda spásy v České republice, z. s. Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše, Tusarova 60, Praha 7 SMĚRNICE ŘEDITELE STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO

Více

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa S t ř e d i s k o Z l í n PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa PRÁCE S PACHATELI NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje NEPŘEHLÍŽEJME DOMÁCÍ

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Jungmannovo nám. 18, Praha 1 Nízkoprahové denní centrum

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Jungmannovo nám. 18, Praha 1 Nízkoprahové denní centrum POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Farní charita Praha 1 Nové Město, Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1 Nízkoprahové

Více

Zařízení: STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE A HUMANITÁRNÍ POMOCI - NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY KE DNI 1.7.

Zařízení: STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE A HUMANITÁRNÍ POMOCI - NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY KE DNI 1.7. Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE A HUMANITÁRNÍ POMOCI - NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY KE DNI 1.7.2014 Poslání Střediska sociální

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Poskytovatel: KSK centrum o.p.s., adresa sídla: Sedlec 125, 360 10 Karlovy Vary IČO: 708 00 812 Sociální služba: Terénní programy (dále jen TP ) Telefon: 724

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Interní předpis Dětského krizového centra. Telefonická krizová pomoc. služba/péče V. 2. Ochrana práv uživatele

Interní předpis Dětského krizového centra. Telefonická krizová pomoc. služba/péče V. 2. Ochrana práv uživatele [Sem zadejte text.] Interní předpis Dětského krizového centra Telefonická krizová pomoc služba/péče V. 2. Ochrana práv uživatele Platnost od: 1.8.2017 Schváleno: 21.7.2017 Počet stran: 5 Zpracoval: Mgr.

Více

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s.

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Obsah směrnice: I. Smysl směrnice II. Veřejný závazek III. Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením

Více

KVALITA SOCIÁLNÍ PRÁCE. Radka Michelová

KVALITA SOCIÁLNÍ PRÁCE. Radka Michelová KVALITA SOCIÁLNÍ PRÁCE Radka Michelová Kvalita??? Jak hodnotit kvalitu sociální práce? Subjektivní x objektivní hodnocení. Hodnotící kritéria. Hodnotitelé. Vnitřní hodnocení Kdo? Jak často? Kritéria? Výstupy?

Více

Občanská poradna Nymburk, o. s. registrovaný poskytovatel sociální služby

Občanská poradna Nymburk, o. s. registrovaný poskytovatel sociální služby Příloha Popis realizace poskytování sociální služby Intervenční centrum Nymburk Poslání sociální služby Posláním Intervenčního centra Nymburk je poskytovat přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava IČ: 25863151 INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Obsah 1. Poslání služeb odborného sociálního poradenství

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB PRO RODINY S DĚTMI

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB PRO RODINY S DĚTMI SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB PRO RODINY S DĚTMI kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Smlouva ) a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany. dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Obecní úřad Lenešice

Standardy kvality sociálně-právní ochrany. dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Obecní úřad Lenešice Standardy kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Lenešice Obecní úřad Lenešice je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999

Více

SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené

SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené SNN v ČR Smlouva o poskytování sociálně aktivizačních služeb (dále jen Smlouva) která se uzavírá podle 66 o poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením zákona

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí

Více

Název poskytovatele DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s. 39 Působnost služby Olomoucký kraj

Název poskytovatele DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s. 39 Působnost služby Olomoucký kraj Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Platnost od: 18.6.2014 Název poskytovatele

Více

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších Terénní sociální pracovníci výchovu dítěte a dalšími

Více

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Zámek Nová Horka, příspěvková organizace Chráněné bydlení Nový Jičín Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Účinnost: od 1. 7. 2014 Plánovaná aktualizace: červenec 2015 Standard č.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Vypracoval: Mgr. Michaela Machková Sociální pracovník Schváleno: 30.03.2015 Kontakty: vedoucí oddělení sociálních služeb: Mgr. Darina Kolková

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby azylového domu

Smlouva o poskytnutí sociální služby azylového domu Astras, o. p. s. Azylový dům pro muže, Purkyňova 702/3, 767 01 Kroměříž Smlouva o poskytnutí sociální služby azylového domu Poskytovatel sociální služby: Astras, o.p.s. Purkyňova 702/3 767 01 Kroměříž

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

Mapa standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Mapa standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Mapa standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standard Stručný popis standardu Kritérium:Seznam příloh 1 Cíle

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Příručka pro uživatele Rané péče Raná péče Co je to raná péče? Raná péče je sociální služba definovaná zákonem č. 108/2006

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

Standardy kvality sociálních služeb

Standardy kvality sociálních služeb Standardy kvality sociálních služeb Standardy kvality sociálních služeb doporučované MPSV od roku 2002 se staly právním předpisem závazným od 1. 1. 2007, znění kritérií Standardů je obsahem přílohy č.

Více

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí.

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí. MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV datum tisku: 1. 1. 2014 platí od : 1. 1. 2014 POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA odbor a oddělení: pracovní zařazení: zaměstnanec: Odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny

Více

BEZPEČNOST A PREVENCE KRIMINALITY

BEZPEČNOST A PREVENCE KRIMINALITY BEZPEČNOST A PREVENCE KRIMINALITY MINISTERSTVO VNITRA odbor bezpečnostn nostní politiky Sociální integrace v obcích ch Ústí nad Labem 2009 KRIMINALITA V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH hlavní příčinou

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže, Emy Destinové 1, 370 05 (Středisko) Název pracoviště: NZDM Oráč Místo poskytování služeb: Komunitní centrum na sídlišti Máj, A.

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, identifikátor:1899810 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním sociálně

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V T 1 Osoba v krizi aktivně kontaktuje zdroj pomoci, získává bezpečný a diskrétní prostor pro sdělení toho, o čem potřebuje hovořit, lépe se orientuje v aktuální situaci s podporou poskytovatele služby Základní

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

VZOR. Smlouva o poskytnutí sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi č. / rok. Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou:

VZOR. Smlouva o poskytnutí sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi č. / rok. Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou: VZOR Smlouva o poskytnutí sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi č. / rok Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou: Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko Světlo ve Vrchlabí se sídlem: Lánovská

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÁZEV ŽADATELE: Společenství Romů na Moravě, Romano jekhetaniben pre Morava DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: terénní programy NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ

Více

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Veškeré stížnosti a připomínky jsou posuzovány jako podnět ke zlepšení poskytovaných

Více

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí standard číslo 4 PŘÍLOHA Č. 1 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: 1.1.2015 1.1.2015 0 Zpracovatel: Tomáš Lukačina, DiS koordinátor zavádění standardů Garant: Mgr. Jana Maťková vedoucí oddělení sociálně-právní

Více

Metodické doporučení Krajského úřadu Ústeckého kraje pro tvorbu standardů kvality sociálně-právní ochrany

Metodické doporučení Krajského úřadu Ústeckého kraje pro tvorbu standardů kvality sociálně-právní ochrany Metodické doporučení Krajského úřadu Ústeckého kraje pro tvorbu standardů kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Pro obecní úřady I.

Více

3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU Standardy kvality sociálních služeb 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU Kritérium Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, podle kterých informuje zájemce o sociální službu srozumitelným

Více

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. U Tiskárny 515/3, 702 00 OSTRAVA IČ: 68145209 Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č. 5344963 Aktualizace

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče. Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1. tel., fax: ,

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče. Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1. tel., fax: , Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 tel., fax: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí 79/3,

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

Průvodce sociální službou

Průvodce sociální službou Průvodce sociální službou OKAMŽITÁ KAPACITA SOCIÁLNÍ SLUŽBY JSOU: 3 KLIENTI (roční kapacita 12 klientů) PROVOZNÍ DOBA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JE: TERÉNNÍ SLUŽBY: STŘEDA 15:00 19:00 hod., PÁTEK

Více

Dospělí lidé s mentálním a vícenásobným postižením, kteří v současné době nemají možnost pracovat z různých důvodů na běžném trhu práce.

Dospělí lidé s mentálním a vícenásobným postižením, kteří v současné době nemají možnost pracovat z různých důvodů na běžném trhu práce. Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ 794 01 Sociálně terapeutická dílna, B. Smetany 35, Město Albrechtice, PSČ 793 95 Popis realizace služby Posláním sociálně terapeutické

Více

Poslání služeb. Cíl služby. Popis cílové skupiny

Poslání služeb. Cíl služby. Popis cílové skupiny POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY Poslání služeb Česká společnost AIDS pomoc, o. s. (ČSAP), založena v roce 1989 z řad prvních HIV pozitivních, je jednou z největších nestátních

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby Oblastní charita Kroměříž Sociální poradenství 5. Sociální poradna, Ztracená 63, Kroměříž Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby 1.Základní údaje Poslání služby Posláním Sociální poradny

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Sociálně terapeutická dílna Ambulantní forma

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Armáda spásy v České republice, z. s., Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha Druh služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Identifikátor

Více

Činnosti PMS v trestním řízení

Činnosti PMS v trestním řízení Postavení PMS PMS jako složka ministerstva spravedlnosti přispívá k efektivnímu řešení věcí projednávaných soudy. Mezi její přinos patří zejména zrychlení, zefektivnění a zjednodušení trestního řízení

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby NÁZEV ŽADATELE: Sdružení Petrov, z.s. DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Dětský dům Zábrdovice - FARA, Lazaretní 1, Brno

Více

VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2012 o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí

VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2012 o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2012 o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 58b odst. 2 a 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní

Více

Smlouva o poskytnutí služby rané péče v rámci projektu č.. /ze dne..

Smlouva o poskytnutí služby rané péče v rámci projektu č.. /ze dne.. Smlouva o poskytnutí služby rané péče v rámci projektu č.. /ze dne.. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem

Více

57 Azylové bydlení Pobytová služba, poskytovaná pro území města Rumburk a Šluknovského výběžku.

57 Azylové bydlení Pobytová služba, poskytovaná pro území města Rumburk a Šluknovského výběžku. POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY 57 Azylové bydlení Pobytová služba, poskytovaná pro území města Rumburk a Šluknovského výběžku. Poskytovatel: CEDR komunitní centrum, občanské sdružení, Křižíkova 918/32,

Více

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala: Schválil: Datum a podpis: 4. Personální zabezpečení výkonu

Více