Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2012/2013 Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě a datum posledního vydání rozhodnutí: Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: REDIZO: Zřizovatel: Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2 Datum vydání posledního rozhodnutí: Škola sdružuje: Základní školu pro zrakově postižené vzdělávací program pro základní vzdělávání vycházející z RVP pro ZV vzdělávací program pro základní vzdělávání vycházející z RVP pro ZV přílohou pro žáky s LMP Školní družinu Internát Speciálně pedagogické centrum Školní jídelnu Ředitel a statutární zástupci ředitele, jejich a telefon: Ředitelka : PhDr.Marcela Süsslandová Statutární zástupkyně: Mgr.Martina Malotová telefon:

2 1. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Rejstřík škol a školských zařízení a jejich optimalizace Školy nově zřízené, zrušené, sloučené - které a důvod Počty právnických osob (samostatných právních subjektů) a počty druhů škol (součástí právního subjektu) Tab.1 Počet škol podle zřizovatele Zřizovatel Právní subjekty Obec Kraj v tom: MŠ ZŠ SŠ Konzervatoře 1 Soukromý Církev MŠMT x x x x x Celkem 1 Počty škol (součástí) a žáků podle typu zdravotního postižení - zřizovatel HMP Tab. 2 Rozdělení škol vzdělávajících děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami podle typu zdravotního postižení zřizovatel HMP Zdravotní postižení celkem z toho: mentální Celkem MŠ ZŠ SŠ školy děti/žáci školy děti školy žáci školy žáci zrakové 21 sluchové 0 vady řeči 4 tělesné 0 kombinované vady 70 autismus 2 vývojové poruchy učení vývojové poruchy chování

3 Dojíždějící žáci Tab. 3 Dojíždějící žáci (žáci s trvalým bydlištěm mimo území HMP) kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem počet žáků celkem z toho: nově přijatí 1 1 ŠVP zaměření a zhodnocení V průběhu školního roku 2012/ 2013 jsme na základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se měnil Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávaní (platnost od ), opět aktualizovali ŠVP. Jedná se o aktuální a důležitá témata, která mají své opodstatnění ve vládních dokumentech nebo v legislativních dokumentech příslušných rezortů. Učitelé a vychovatelé zpracovávali ŠVP po dílčích krocích, formou pravidelných schůzek metodických sdružení, pod vedením koordinátorky ŠVP a vedení školy. V průběhu aktualizace ŠVP jsme přihlíželi k faktu, že se v naší škole stále mění skladba žákovských kolektivů. Kromě žáků se zrakovým postižením zařazujeme do naší školy i žáky s jiným typem postižení, případně se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Je to dáno především vlivem integračních a inkluzivních trendů ve společnosti. V návaznosti dlouhodobé koncepce naší školy jsme se letos zaměřili hlavně na zrakově postižené žáky, dále také na vzdělávání žáků s jiným typem postižení nebo zdravotního znevýhodnění. Z dosavadních zkušeností se jeví jako vhodné také zařazení žáků se specifickými poruchami učení v různých stupních, žáků s vadami řeči, případně se souběhem postižení. Do naší školy každoročně přicházejí žáci, kteří z různých důvodů v integrovaném způsobu vzdělávání selhávají (souběh zdravotního postižení, lehká mentální retardace, méně funkční rodinné prostředí, zdravotní znevýhodnění). Dalšími žáky naší školy jsou i děti s diagnózou ADHD, kterým poskytujeme péči díky výborné spolupráci s ostatními odbornými pracovišti. Do naší školy po negativních zkušenostech nezařazujeme žáky 3

4 v takových případech, kdy dochází k nedostatečné spolupráci rodiny se školou, dále při výskytu afektivně-agresivních projevů doprovázejících často výše uvedený syndrom ADHD nebo při sociálně patologickém charakteru syndromu ADHD. Za prioritu považujeme především individuální přístup k jednotlivým žákům, pravidelné hodnocení žákovských výsledků i sebehodnocení žáků. Důraz klademe na to, aby naši žáci dokázali přijmout svá postižení a určitým způsobem se s nimi vyrovnali a, aby se tak dokázali zapojit do běžného života. Na prvním stupni rozvíjíme reedukaci zraku, poruch učení a logopedické tréninky, na druhém stupni se zaměřujeme spíše na kompenzační návyky žáků. Závěry z pilotního programu psacího písma Comenia Script byly pozitivní a tento typ výuky byl koncem roku 2012 schválen jako druhá alternativa výuky psaného písma. S ohledem na problémy s grafomotorickými schopnostmi našich žáků budeme v tomto typu písma i nadále pokračovat. Zařazení volitelného a nepovinného předmětu finanční gramotnost se nám osvědčilo, žáci se učí orientovat v dané problematice, získávají důležité informace, které pomohou předcházet možným nezdarům a komplikacím v jejich dalším životě. Dalším důležitým bodem našeho ŠVP je vedení žáků ke zdravému způsobu života, zejména pro jejich zdravotní oslabení. Mezi volitelnými předměty máme nabídku tělovýchovných a sportovních aktivit (zdravotní tělesná výchova, plavání, sportovní hry, sportovní hry speciální). Naším cílem je, aby se žáci věnovali tělesné výchově a sportu i po ukončení povinné školní docházky, aby se pohyb stal součástí jejich života. Podporujeme tím nejen jejich zdravý tělesný rozvoj, ale i psychickou odolnost. Žáky vedeme také k využívání techniky a PC, převážně jako možnou formu samostudia i jako výrazový prostředek při tvorbě materiálů pro školní projekty a programy. I v tomto školním roce jsme do výuky zařadili předmět mediální techniky, o který je velký zájem. Předměty hra na klavír, sólový a sborový zpěv podporujeme u žáků smysl pro rytmus, vnímání pravidelností, možnost vyjádřit hudbou své pocity, hrou na klavír pak také částečně rozvoj i trénink jemné motoriky. Pokračovali jsme v péči o žáky s SPU formou jejich reedukací a logopedických nápravných cvičení. Ve škole pracují dvě speciální pedagožky na zkrácený úvazek a mají ve své péči žáky, kterých se primárně týká tato problematika. Žáci jsou podporováni převážně v hodinách českého jazyka. Žáci, kteří s rodiči v domácím prostředí netrénují, byli z reedukací postupně vyřazeni, a byla dána přednost dalším žákům. 4

5 Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2012/2013 proběhlo v naší škole šetření ČŠI. Z inspekční zprávy a inspekčního protokolu nevyplynuly žádné nedostatky. Jako příkladná je škola hodnocena především v následujících oblastech: Účelné využívání sebereflexe a sebehodnocení žáků v průběhu vzdělávání žáků. Sociální rozvoj žáků, výrazná podpora rozvoje sociálních dovedností. Osobnostní rozvoj žáků podpora žákovských zájmů, schopností a dovedností. Ověřování výsledků vzdělávání Všichni žáci vycházející z devátých ročníků naší školy byli přijati k dalšímu studiu. Ve školním roce 2012/2013 vycházelo ze základní školy pro zrakově postižené celkem třináct žáků. Všichni byli přijati ke studiu na středních školách. ( graf.č.1a 2 + tab.č.4) Graf č.1 Přehled SŠ vybraných žáky 9. ročníků počty přijatých žáků 5

6 Graf č. 2 Vybrané vzdělávací obory žáky 9. ročníků počty přijatých žáků Tabulka č. 4 Přehled SŠ a vzdělávacích oborů zapsaní žáci 2012 /

7 Na průběžném zjišťování úrovně vědomostí našich žáků pracujeme stále aktivně. Vzhledem k různorodosti speciálních vzdělávacích potřeb každého žáka určujeme a zajišťujeme individuální potřeby a možnosti každého žáka, nejen při výuce, ale i při zjišťování jejich výsledků vzdělávání. V loňském roce jsme se dobrovolně přihlásili k celoplošnému ověřování výsledků vzdělávání žáků 5. a 9. tříd., avšak i v letošním školním roce jsme měli jisté pochybnosti o plošném využití didaktických testů určených pro školy a žáky hlavního vzdělávacího proudu. V úvodních termínech testování byla přítomna kolegyně z ČŠI, která se zaměřovala nejen na proces realizace testů u žáků s potřebou odpůrných opatření, ale také na obsahovou stránku testů a soulad žákových možností a schopností s přípravou, výběrem a vlastní realizací testu. S dílčími výsledky jednotlivých žáků jsou samotní žáci a jejich rodiče spokojeni, s celkovým výsledkem školy byli seznámeni vyučující, kteří reagovali též pozitivně. Meziročníkové porovnání výsledků nelze chápat jako validní, a to z důvodu různorodosti speciálně vzdělávacích potřeb našich žáků. I v tomto ohledu je na místě nepostradatelný individuální přístup. Graf č.3. Průměrná úspěšnost žáků školy Matematika ( ŠVP ZV + ŠVP ZV s přílohou pro žáky s LMP) Průměrná úspěšnost žáků školy v Matematice: 35% 7

8 Graf č. 4. Průměrná úspěšnost žáků školy - Český jazyk (( ŠVP ZV + ŠVP ZV s přílohou pro žáky s LMP) Průměrná úspěšnost žáků školy v Českém jazyce: 60 % Graf č.5. Průměrná úspěšnost žáků Anglický jazyk ( ŠVP ZV) Průměrná úspěšnost žáků v Anglickém jazyce 56 %. Žáci pracovali po celou dobu testování klidně, zadaným úkolům, průvodním a závěrečným otázkám porozuměli; pokud si nebyli jistí, dopomohl jim vyučující. Naše škola připomínkovala jednotlivé oblasti přípravy a průběhu ověřování znalostí žáků s ohledem na skutečné zajištění potřebných podpůrných opatření pro naše žáky. Z našich zjištění vybíráme následující postřehy, které jsme poskytli ČŠI. 8

9 Hesla pro žáky byla vygenerována za třídu, nikoliv s ohledem na zadaný typ SVP ( zdrav. postižení, které jsme zadávali) pak se stalo, že chlapec vzděláván v IX. tř. ZŠ s LMP měl jiný test než ostatní. Doporučujeme proto výběr testů a generování hesel ( tím i vytvoření pracovní skupiny žáků) dle SVP žáka, nikoliv dle třídy nebo skupiny, ve které je zařazen. (platí pro školy pro žáky se SVP, a to jen pro jazyk - kde je poslech. část) Jeden žák se SVP neměl vůbec v testu poslechovou část. 1 x PC v průběhu testování spadlo připojení, ale protože test nebyl ukončen, přihlásila se žákyně znovu na jiném PC a test dokončila ( Naštěstí šlo o velice šikovnou dívku, která stihla celý test od začátku v daném čase napsat, a byl k dispozici počítač.) V testech pro žáky se SVP bylo celkem mnoho textu a práce s textem. Zrakově postižení, kteří potřebují zoom ( zvětšovací program) nejsou schopni dobré orientace na stránce. Některé úlohy pro ně vyžadovaly velmi mnoho úsilí a velkou zrakovou zátěž. ( Pro tyto žáky pak doporučujeme spíše tištěnou formu testu upravenou na potřebný font písma a jeho velikost) Pro žáky se SVP není jedinou výhodou poskytnout jim více času na práci. Vyšší počet otázek je pro ně náročný, nejsou schopni dostatečné koncentrace pozornosti, jsou unavení. Bylo by zřejmě vhodným řešením provázat vyšší časovou dotaci současně se sníženým počtem úkolů, především zkrácením textů v úlohách porozumění textu, případně umožnit poslech textu i v českém jazyce. Časový řádek v minulém roce jsme zaznamenali v tomto ohledu problém, letos se ubíhající čas jako stresový faktor nejevil. Dle našeho zjištění byly testy pro potřeby žáků s potřebou podpůrných opatření upraveny pouze částečně. Přesto výsledky žáků hodnotíme chvalitebně až dobře. V dalším období by měla být připravená varianta pro žáky s potřebou podpůrných 9

10 opatření, kde stejně jako v loňském roce doporučujeme např. zohlednit velikost písma, možnost úpravy barevného kontrastu PC prostředí a také kratší, příp. zjednodušené texty při dílčí zkoušce porozumění textu. Jako důležité se také jeví možnost skrýt řádek s odpočítáváním času, nikoliv z důvodu, že by v časovém limitu žáci nezvládali testové úlohy, nýbrž z důvodu eliminace stresového faktoru času, který některé žáky negativně ovlivňuje a zhoršuje jejich koncentraci. Pro žáky se zrakovým postižením je vhodné zadávat test v tištěné podobě, především s ohledem na jejich specifika zrakové práce. Každý učitel si i nadále archivuje čtvrtletní práce žáků, které pravidelně jedenkrát za pololetí kontroluje ZŠR a ŘŠ. Snažíme se hodnotit posun žáků ve vzdělávání, případně zvýšit jejich potřebné individuální vedení. Způsob hodnocení výsledků vzdělávání našich žáků je zakotven ve školním řádu a ŠVP. Žáci jsou hodnoceni na vysvědčení klasifikačním stupněm nebo slovně. Část žáků je na žádost rodičů hodnocena též v rámci průběžného hodnocení v některých předmětech slovně. Průměr hodnocení prospěchu na konci školního roku: 1,96 ( nezapočteny ročníky, ve kterých byli žáci hodnoceni se slovně) Tabulka č.5 Přehled prospěchu tříd ve školním roce - sledované období: 2.pololetí 2012/2013 Třída Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno I. 0% (0) 0% (0) 0% (0) 100% (6) I. ZŠP 28.57% (2) 42.86% (3) 0% (0) 28.57% (2) II % (3) 28.57% (2) 0% (0) 28.57% (2) II. ZŠP 42.86% (3) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) III % (7) 22.22% (2) 0% (0) 0% (0) III. ZŠP 8.33% (1) 91.67% (11) 0% (0) 0% (0) IV. 70% (7) 30% (3) 0% (0) 0% (0) IX. 10% (1) 90% (9) 0% (0) 0% (0) V. 100% (6) 0% (0) 0% (0) 0% (0) VI % (6) 36.36% (4) 0% (0) 9.09% (1) VII % (3) 72.73% (8) 0% (0) 0% (0) VIII. 8.33% (1) 91.67% (11) 0% (0) 0% (0) Celkem 37.04% (40) 50.93% (55) 0.93% (1) 11.11% (12) 10

11 Kurzy na doplnění základního vzdělání nebo základů vzdělání Tyto kurzy nepořádáme. Pedagogická asistence Ve školním roce 2012/13 pracovaly v naší škole 4 asistentky pedagoga, každá s úvazkem 0,8 úv. / 32 hodin týdně. Tyto asistentky byly přiděleny k integrovaným žákům naší školy. Asistentky pracovaly s žákem s poruchou autistického spektra, s žákem se syndromem Down v kombinaci se zrakovým postižením a sníženou úrovní rozumových schopností v pásmu LMR, s žákem s ADHD syndromem v kombinaci se sníženou úrovní rozumových schopností v pásmu LMR a s žákem s narušenou komunikační schopností v kombinaci se sníženou úrovní rozumových schopností v pásmu LMR, všichni s velmi vysokou mírou potřebných podpůrných opatření (PAS, mentální postižení, těžký stupeň zrakové vady). Asistentky pedagoga pracovaly s žáky nejen samostatně, ale i skupinovou formou, tj. asistent pedagoga pracoval se skupinou žáků, nikoli pouze s jedním integrovaným žákem; asistent pomáhal učiteli v rámci celé třídy. Pedagogické asistentky mají potřebné vzdělání na pozici asistenta pedagoga. Jedna asistentka pedagoga dokončila v tomto školním roce studium speciální pedagogiky. Vzdělávání nadaných žáků Koncepce naší školy není zaměřena na vzdělávání mimořádně nadaných žáků. Ani v tomto školním roce jsme nepracovali s těmito žáky. Aktivity a prezentace škol na veřejnosti - mezinárodní spolupráce a zapojení škol do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2012/2013 se ředitelka školy a ostatní pedagogové zapojili do programu OPPA ESF Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu. Jednotlivé bloky probíhaly jako praktické semináře v SPC, praktické náhledy do školní výuky s následným rozborem a formou celodenního semináře pro účastníky. Všechny tyto aktivity probíhaly v naší škole dle harmonogramu. Projekt probíhal ve spolupráci s MHMP a VOŠP, SOŠP a Gymnáziem v Praze 6, Evropská 33. Projekt dále 11

12 pokračuje formou konzultací, závěrečných prací a následnou prezentací postřehů a dojmů z celkového průběhu projektu, a to na MHMP. Škola pokračuje ve spolupráci se školou podobného zaměření v Bratislavě. Průběžně se pedagogové navštěvují a vyměňují si zkušenosti. V průběhu tohoto školního roku bylo připravováno setkání obou škol v rámci programu Comenius ze strany SR s aktivitami podporujícími sport a umělecké zaměření žáků. V tomto školním roce jsme opět reagovali na vyhlášené projekty ČSOB a Leontinka. Z těchto připravených projektů jsme byli úspěšní u Leontinky, kde jsme získali grant na nákup nového multifunkčního zařízení kopírka, scanner, tiskárna v celkové hodnotě tis. Máme připravený program pro grantová řízení Státního fondu životního prostředí, na téma Ozdravný pobyt pro žáky s výukou environmentální výchovy. Projekt jsme připraveni podat, jakmile bude grantové řízení vyhlášeno. V rámci Dne otevřených dveří jsme na naší škole uspořádali výstavu s odborným výkladem, tentokrát se společností Spektra, s níž jsme v tomto školním roce utužili spolupráci. Od společností Glazura, s.r.o. a Technoeuro, s.r.o. jsme získali dar v celkové hodnotě 12 tis.kč. - spolupráce se zaměstnavateli, profesními organizacemi a dalšími sociálními partnery Jako v minulých letech, tak i v tomto školním roce naše škola pravidelně spolupracovala se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých (SONS), Tyfloservisem, Tyflocentrem Praha, Rekvalifikačním a resocializačním centrem Dědina. Dále úzce spolupracuje s ostatními školami pro zrakově postižené (Škola J.Ježka Praha, ZŠ Plzeň, ZŠ Olomouc, ZŠ Opava, ZŠ Brno), se speciální MŠ Horáčkova i středními školami pro zrakově postižené (G a OA v Butovicích, Školy A.Klara v Krči, Konzervatoř J.Deyla). Na některých činnostech spolupracujeme s občanskými sdruženími, která se věnují péči o zrakově postižené, např. Okamžik nebo nadace Leontinka, Světluška. Úzce spolupracujeme se Svazem zrakově postižených sportovců. Naši žáci sportovci jsou organizováni v TJ Zora. 12

13 Spolupracujeme se základními školami v Praze 2 (ZŠ J.Masaryka, ZŠ Na Smetance, Integrál) V tomto školním roce se nám podařilo obnovit spolupráci s Fakultou speciální pedagogiky UK, zatím se statutem spolupracující školy. V dalších letech budeme usilovat o statut fakultní školy. S Universitou JAK Praha, s.r.o. máme smlouvu a jsme jejich fakultním pracovištěm. V květnu 2013, (ve spolupráci s UK - Fakulta speciální pedagogiky), navštívili naši školu zahraniční studenti studující v současné době v Praze na Pedagogické fakultě UK mezinárodní magisterský program Erasmus Mundus, zaměřený na inkluzivní vzdělávání. Škola představila své jednotlivé organizační složky, vysvětlila zahraničním studentům způsob práce se zrakově postiženými žáky a žáky s kombinovaným postižením a poskytla studentům náhledy do výuky a do práce SPC. Naše práce byla studenty i zpětně hodnocena velmi pozitivně. Studentky VOŠ Jasmínova, Praha 10 u nás pravidelně vykonávají odborné stáže. V průběhu roku proběhlo několik souvislých a průběžných praxí studentů speciální pedagogiky PedF UK i UJAK, také JABOK a dalších VŠ a VOŠ, i mimopražských. Školská rada pracuje při škole v souladu s legislativním rámcem. - úspěšnost v soutěžích, olympiádách, na festivalech apod. (umístění do 2. místa na celostátní a mezinárodní úrovni) Ve školním roce 2012/2013 se naši žáci tradičně zúčastnili celostátních Sportovních her zrakově postižené mládeže, které byly letos pořádány v Opavě Naše družstvo skončilo v celkovém hodnocení na 1. místě. Žáci naší školy reprezentují školu na celostátních a zahraničních sportovních turnajích. ( na Slovensku). 13

14 Tabulka č. 6 Přehled sportovních úspěchů našich žáků ve školním roce 2012/ 2013 Soustředění talentované zrakově postižené Železná Ruda mládeže Krkonoše Černá bouda Ozdravné pobyty Lyžařský výcvik Šachy Vánoční šachový turnaj Praha místo Martin Zamrazil Mistrovství republiky v šachu Olomouc místo Martin Zamrazil Goalball Turnaj ředitele školy Butovice 1. místo Družstvo Praha Showdown Přátelský turnaj v showdownu Praha ZŠ pro zrakově postižené místo Družstvo Plzeň 2. místo Družstvo Praha Mezinárodní mistrovství v showdownu V Bratislavě místo Družstvo Praha Plavání Tyršův dům pravidelný trénink 1x týdně Bazén v Riegrových sadech - školní výuka MČR v plavání v Opavě místo Nikola Voňavková Atletika Den zdraví a sportu Sportovní hry pro zrakově postiženou SH pro zrakově postižené v Olomouci mládež místo Družstvo Praha 1.místo plavání prsa, volný způsob Nikola Voňavková 14

15 Akcí školy byl i v tomto školním roce vánoční přebor v plavání O vánočního kapra. V zimním období jsme s žáky chodili na bruslení. V rámci podpory atletické průpravy jsme realizovali tzv. Den míče. Kvůli povodním v červnu 2013 jsme letos nezrealizovali atletický čtyřboj v Riegrových sadech. - vzdělávání dospělých v rámci celoživotního učení realizované školami (rekvalifikace a odborné kurzy) Naši pedagogové se zúčastnili kurzů a seminářů, které pořádaly následující vzdělávací instituce: Tvořivá škola, Dys-centrum Praha, PPP Prahy 1-4,, Descartes,, Pražské centrum primární prevence, NIDV, a to dle schváleného plánu vzdělávání a doporučení vedení školy. Získané vědomosti uplatňují pedagogové při práci se svěřenými žáky. Průběžné vzdělávání směřujeme především do oblasti jiného druhu postižení než zrakového (vady řeči, specifické poruchy učení) z tyflopedické oblasti jsme preferovali semináře o nových pomůckách a práci s nimi. Letos jsme preferovali také vzdělávání v oblasti využití interaktivní tabule ve výuce účastnil se celý pedagogický sbor v rámci proškolení k nově nakoupeným tabulím. Vedení školy se účastnilo seminářů na témata odměňování ped.pracovníků, novela školského zákona, rovné příležitosti ve vzdělávání apod. Sociální pracovnice absolvovala krátkodobé odborné semináře k této problematice. - další důležité aktivity škol V letošním roce jsme uspořádali ozdravný pobyt v Itálii, jenž byl určen pro žáky 1.stupně. Žáci 2.stupně odjeli na běžecký lyžařský výcvik v Krkonoších. Žáci naší školy se i letos pod vedením zdravotnice školy účastnili okresní soutěže Hlídka mladých zdravotníků a dalších aktivit pořádaných např. městskou policií. Jako každý rok zařazujeme do výuky tzv. projektové dny. Letos jsme zahájili projektem Dny zdraví, a to s ohledem na podporu výchovy ke zdraví a na zařazení těchto průřezových témat do výuky i jiných předmětů. V březnu 2013 byl realizován projekt s názvem Desatero životního stylu a v květnu workshop Den zdraví. Na jednotlivých stanovištích ve škole ( z důvodu deštivého počasí) si žáci vyzkoušeli praktické dovednosti z oblasti první pomoci, chování člověka za mimořádných událostí, zvládání stresu, apod. 15

16 Důležitou akcí pro pedagogy, děti i jejich rodiče bylo vystoupení našeho školního sborečku Míráček pod vedením paní učitelky, absolventky konzervatoře J.Deyla, v Domě pro zrakově postižené Palata. V posledním týdnu se pedagogové tradičně rozloučili s žáky na slavnostním shromáždění, vyhlásili úspěšné žáky v kategoriích školní výsledky a chování, sport, sběr papíru a mobilních telefonů, pořádek na internátě. Žáci získali za svou celoroční práci ocenění v podobě malých dárečků a diplomů. Žáci IX. třídy se s námi rozloučili definitivně a získali od školy knihu s věnováním ředitelky školy. Jako každý rok i letos proběhla vánoční a letní akademie pro rodiče. Rodiče nás poctili velkou účastí a žáci jim ukázali to nejlepší z toho, co si za celý rok připravili a nacvičili. Ve spolupráci s Domem zahraničních služeb MŠMT jsme se na podzim tohoto školního roku přihlásili do soutěže Škola v Evropě, Evropa ve škole. Naše škola při přípravě tohoto výukového projektu čerpala z dlouholetých zkušeností (na škole probíhaly projektové Dny států EU). Tuto soutěž jsme vyhráli a získali tak i finanční prostředky na realizaci projektového Dne Nizozemí. Dne proběhla prezentace projektového Dne Nizozemí a na akci byli pozváni zástupci z řad zřizovatele ( MHMP) a MŠMT, školské rady, kolegové ze spřátelených škol a spolupracujících institucí. Účastnila se i šéfredaktorka odborného časopisu Poradce ředitele ZŠ. Celou akci monitorovala TV Metropol a TV5, v níž následně živě vystoupili zástupci naší školy s prezentací školy. Akce se velmi vydařila, ve spolupráci s DZS pokračujeme. Prevence sociálně patologických jevů Ve školním roce 2012/2013 probíhala prevence podobně, jako v předešlých letech. Tedy preventivní aktivity organizovala metodička prevence ve spolupráci s vedením školy a ostatními pedagogy. Hodiny specifické primární prevence vedla sama metodička prevence. Škola využila i nabídky některých organizací, konkrétně o.s. Sananim. Témata všeobecné primární prevence byla probírána také v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů prostřednictvím příslušných vyučujících daného předmětu. Prevence probíhala na obou stupních základní školy přiměřeně věku a schopnostem žáků. 16

17 1) Preventivní hodiny realizované školní metodičkou prevence Témata preventivních hodin: - pozitivní ladění, motivace dětí k plnění školních povinností - koheze třídních kolektivů - agresivita a emoce - problematika bezpečného internetu včetně kyberšikany - závislosti - konkrétně alkoholismus, tabakismus, nealkoholové závislosti (drogy, gambling, netolismus) - poruchy příjmu potravy (některé třídy 2. stupně) - sexuální výchova - vztahy a problematika rodiny - Ve všech preventivních hodinách, klademe především důraz na kohezi třídních kolektivů a budování přátelské a atmosféry ve škole. Využíváme hry a techniky, které umožňují sebepoznání dětí i poznávání druhých, zvyšují sebevědomí a sebedůvěru dětí. Důraz klademe na zpětnou vazbu a pozitivní sebehodnocení dětí. 2) Preventivní hodiny jiných organizací - Spolupracujeme s o. s. Sananim. Také letos u nás v 7. ročnících proběhl jejich program Pobavme se o alkoholu, který byl věnován nebezpečí zneužívání alkoholu. S organizací Sananim spolupracujeme již 3. rokem a beseda měla u dětí vždy dobrý ohlas. 3) Individuální konzultace metodičky prevence Pro žáky i rodiče je metodička prevence k dispozici v konzultačních hodinách v pondělí a ve středu, případně i mimo ně, po předchozí domluvě. -V tomto školním roce konzultovala metodička prevence se sedmi žáky. Jednalo se většinou o osobní, rodinné problémy, v jednom případě o problematiku vztahů v kolektivu. - Se čtyřmi žáky konzultovala metodička prevence na žádost samotných dětí. S jedním žákem na žádost vedení školy. V této souvislosti úzce spolupracovala se sociální pracovnicí a třídní učitelkou žáka. - Dále byla přizvána školní psycholožkou ke konzultaci se dvěma žáky. 17

18 4) Další preventivní aktivity metodičky prevence (selektivní specifická primární prevence) - V letošním školním roce byla otevřena skupina s názvem ROSO pro žáky třídy základní školy. Cílem skupiny bylo posílení sebevědomí a sebedůvěry vytipovaných žáků. Celkový osobnostní a sociální rozvoj. - Do skupiny chodilo 11 žáků. Setkávání probíhalo 1x za 14 dní, ve středu od 14,30 do 15,30 v budově školy. Skupinu vedla školní metodička prevence a školní psycholožka. Skupina měla pozitivní ohlas. Na základě zájmu dětí uvažujeme o jejím otevření i příští školní rok. Environmentální výchova Problematika environmentálního vzdělávání je zapracována jako průřezové téma do obsahu jednotlivých vzdělávacích předmětů v ŠVP. Pojmy vztah člověka k prostředí, udržitelný rozvoj jsou nezbytným učivem při naplňování klíčových kompetencí. Vzdělávání a výchova ve školní družině, školním klubu a na internátě je také zaměřena na environmentální vzdělávání. Kolegyně (vedoucí vychovatelka internátu) odpovídající za tuto problematiku se stará především o náplň mimoškolní činnosti se zaměřením na ochranu přírody, vedení žáků k ekologickému chování. Ve škole jsou umístěny nádoby na třídění odpadu. Učíme děti chovat se šetrně k zařízení a vybavení školy. Rozvíjíme a upevňujeme u dětí vztah k přírodě a všemu živému v každodenní praxi. V průběhu školního roku spolupracovala naše škola s Botanickou zahradou v Troji, ZOO Praha, ekologickými centry Toulcův dvůr, TEREZA a Koniklec, Českým svazem mladých ochránců přírody a se Stanicí mladých přírodovědců. Žáci absolvovali vycházky do chráněných území hlavního města Prahy, jako je Divoká Šárka, Prokopské údolí, Barrandov, Modřanská rokle, Hvězda a další. Jedenkrát ročně vyhlašujeme celoškolní sběr papíru a starých mobilních telefonů. Multikulturní výchova Jako průřezové téma je multikulturní výchova integrována do obsahu jednotlivých vzdělávacích předmětů. V naší škole se setkávají žáci z nejrůznějšího sociálního a kulturního zázemí. Snažíme se zabezpečit takové klima, aby se žáci cítili rovnoprávně, aby byli úspěšní i žáci minorit. Úkolem pedagogů je vést žáky k vzájemné toleranci a respektu k druhým. Multikulturní výchova se na naší škole realizuje také v osvětových projektech, knihovně, na výstavách, festivalech (festival Slunce), které naši žáci absolvují. 18

19 Výchova k udržitelnému rozvoji Tato oblast úzce souvisí s enviromentální výchovou. Kromě problematiky, která je opět integrována do vzdělávacího obsahu jednotlivých předmětů, je cílené výchovné působení na žáky svěřeno pedagogům v době mimo vyučování. Tato výchova je uskutečňována v činnostech školní družiny, klubu a internátu. Dalšími aktivitami, které se prolínají do více vzdělávacích oblastí volnočasového využití a vedení žáků, jsou Klub mladého diváka a Klub mladého čtenáře pod vedením učitelky českého jazyka. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin V roce 2012/2013 bylo ve škole 112 žáků, z toho 1 cizinec. V naší škole je i v tomto školním roce kladen důraz na individuální přístup vzhledem k potřebám podpůrných opatření poskytovaných našim žákům. Vzdělávání cizinců se proto v naší škole nejeví jako problém. Jazykové vzdělávání a jeho podpora - učitelé - počet učitelů cizích jazyků v členění na učitele s odbornou kvalifikací a bez odborné kvalifikace podle zákona o pedagogických pracovnících ve fyzických osobách V tomto školním roce vyučují na naší škole anglický jazyk dva kolegové. Jeden s kvalifikací speciální pedagog, druhý s kvalifikací pro TV. Oba mají mezinárodní zkouškou pro jazykové vzdělávání - pro výuku jazyka (TELC.) - z celkového počtu učitelů cizích jazyků počet rodilých mluvčích ve fyzických osobách Škola v současné době nedisponuje rodilými mluvčími pro výuku jazyka. - motivace učitelů - nejen jazykářů - k jazykovému vzdělávání (kromě projektu JARO II a grantů) Kolegové jsou zaregistrování v programu E.Twinning. Byli seznámeni s akcemi DZS a NAEP. Vyučující anglického jazyka si v příštím školním roce doplní kvalifikaci na jazykovou úroveň C1 Společného evropského rámce pro jazyky. 19

20 PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ I v tomto školním roce upozorňujeme na výrazný posun v procentuálním vyjádření kvalifikovanosti pedagogického sboru, a to z důvodů zásadních změn v přístupu k určení kvalifikace. Od došlo ke změnám v uznání odborné kvalifikace zaměstnanců. Oproti loňskému roku je tedy odborná kvalifikace pedagogických zaměstnanců zhruba nižší, toto však v závislosti na přehodnocení požadavků na odbornost. V roce 2012/2013 ukončila pracovní poměr asistentka pedagoga, která dostudovala a na jiné škole získala pozici učitele. Pedagogičtí pracovníci splňují požadavek na VŠ vzdělání v magisterském oborovém programu. U učitelů druhého stupně pracujeme s faktem, že kolegové nesplňují odbornou kvalifikaci pro speciální pedagogiku učitelství. V dalším školním roce plánují doplnění kvalifikace studiem tohoto oboru. Pro vychovatelky internátu a školní družiny v současné době bohužel neexistuje na pedagogických fakultách obor v programu CŽV speciální pedagogika vychovatelství ( pouze jako bakalářské denní nebo kombinované studium). I tyto kolegyně si v příštím školním roce plánují doplnit kvalifikaci, bohužel budou nuceny studovat v bakalářském studijním programu. U pracovníků, kteří nesplňují tuto odbornou kvalifikaci, vedení školy podporuje další vzdělávání v rámci CŽV, v bakalářském nebo magisterském programu VŠ. Všichni pracovníci jsou vedením školy podporováni ve vzdělávání v programech DVPP zaměřených na různou speciálně pedagogickou problematiku. Stále se snažíme omlazovat pedagogický sbor a posilovat jeho mužské obsazení. Tabulka č.7 Odborná kvalifikace a věková struktura 2012/2013 MŠ ZŠ SŠ Konzervatoře Odborná kvalifikace v % 0 54 % 0 0 věkový průměr 0 46let

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC Speciálně pedagogické centrum Školské poradenské zařízení fungující jako součást školy je svou činností zaměřeno na dva druhy postižení. Věnuje se dětem, žákům a studentům s vadami řeči a dětem, žákům

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-93/08-13 Základní škola prof. Vejdovského Litovel, nám. Přemysla Otakara 777 Adresa: nám. Přemysla Otakara

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Třebíč Předkladatel: Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953 1. Základní údaje o škole PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název: Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více