Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2012/2013 Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě a datum posledního vydání rozhodnutí: Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: REDIZO: Zřizovatel: Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2 Datum vydání posledního rozhodnutí: Škola sdružuje: Základní školu pro zrakově postižené vzdělávací program pro základní vzdělávání vycházející z RVP pro ZV vzdělávací program pro základní vzdělávání vycházející z RVP pro ZV přílohou pro žáky s LMP Školní družinu Internát Speciálně pedagogické centrum Školní jídelnu Ředitel a statutární zástupci ředitele, jejich a telefon: Ředitelka : PhDr.Marcela Süsslandová Statutární zástupkyně: Mgr.Martina Malotová telefon:

2 1. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Rejstřík škol a školských zařízení a jejich optimalizace Školy nově zřízené, zrušené, sloučené - které a důvod Počty právnických osob (samostatných právních subjektů) a počty druhů škol (součástí právního subjektu) Tab.1 Počet škol podle zřizovatele Zřizovatel Právní subjekty Obec Kraj v tom: MŠ ZŠ SŠ Konzervatoře 1 Soukromý Církev MŠMT x x x x x Celkem 1 Počty škol (součástí) a žáků podle typu zdravotního postižení - zřizovatel HMP Tab. 2 Rozdělení škol vzdělávajících děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami podle typu zdravotního postižení zřizovatel HMP Zdravotní postižení celkem z toho: mentální Celkem MŠ ZŠ SŠ školy děti/žáci školy děti školy žáci školy žáci zrakové 21 sluchové 0 vady řeči 4 tělesné 0 kombinované vady 70 autismus 2 vývojové poruchy učení vývojové poruchy chování

3 Dojíždějící žáci Tab. 3 Dojíždějící žáci (žáci s trvalým bydlištěm mimo území HMP) kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem počet žáků celkem z toho: nově přijatí 1 1 ŠVP zaměření a zhodnocení V průběhu školního roku 2012/ 2013 jsme na základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se měnil Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávaní (platnost od ), opět aktualizovali ŠVP. Jedná se o aktuální a důležitá témata, která mají své opodstatnění ve vládních dokumentech nebo v legislativních dokumentech příslušných rezortů. Učitelé a vychovatelé zpracovávali ŠVP po dílčích krocích, formou pravidelných schůzek metodických sdružení, pod vedením koordinátorky ŠVP a vedení školy. V průběhu aktualizace ŠVP jsme přihlíželi k faktu, že se v naší škole stále mění skladba žákovských kolektivů. Kromě žáků se zrakovým postižením zařazujeme do naší školy i žáky s jiným typem postižení, případně se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Je to dáno především vlivem integračních a inkluzivních trendů ve společnosti. V návaznosti dlouhodobé koncepce naší školy jsme se letos zaměřili hlavně na zrakově postižené žáky, dále také na vzdělávání žáků s jiným typem postižení nebo zdravotního znevýhodnění. Z dosavadních zkušeností se jeví jako vhodné také zařazení žáků se specifickými poruchami učení v různých stupních, žáků s vadami řeči, případně se souběhem postižení. Do naší školy každoročně přicházejí žáci, kteří z různých důvodů v integrovaném způsobu vzdělávání selhávají (souběh zdravotního postižení, lehká mentální retardace, méně funkční rodinné prostředí, zdravotní znevýhodnění). Dalšími žáky naší školy jsou i děti s diagnózou ADHD, kterým poskytujeme péči díky výborné spolupráci s ostatními odbornými pracovišti. Do naší školy po negativních zkušenostech nezařazujeme žáky 3

4 v takových případech, kdy dochází k nedostatečné spolupráci rodiny se školou, dále při výskytu afektivně-agresivních projevů doprovázejících často výše uvedený syndrom ADHD nebo při sociálně patologickém charakteru syndromu ADHD. Za prioritu považujeme především individuální přístup k jednotlivým žákům, pravidelné hodnocení žákovských výsledků i sebehodnocení žáků. Důraz klademe na to, aby naši žáci dokázali přijmout svá postižení a určitým způsobem se s nimi vyrovnali a, aby se tak dokázali zapojit do běžného života. Na prvním stupni rozvíjíme reedukaci zraku, poruch učení a logopedické tréninky, na druhém stupni se zaměřujeme spíše na kompenzační návyky žáků. Závěry z pilotního programu psacího písma Comenia Script byly pozitivní a tento typ výuky byl koncem roku 2012 schválen jako druhá alternativa výuky psaného písma. S ohledem na problémy s grafomotorickými schopnostmi našich žáků budeme v tomto typu písma i nadále pokračovat. Zařazení volitelného a nepovinného předmětu finanční gramotnost se nám osvědčilo, žáci se učí orientovat v dané problematice, získávají důležité informace, které pomohou předcházet možným nezdarům a komplikacím v jejich dalším životě. Dalším důležitým bodem našeho ŠVP je vedení žáků ke zdravému způsobu života, zejména pro jejich zdravotní oslabení. Mezi volitelnými předměty máme nabídku tělovýchovných a sportovních aktivit (zdravotní tělesná výchova, plavání, sportovní hry, sportovní hry speciální). Naším cílem je, aby se žáci věnovali tělesné výchově a sportu i po ukončení povinné školní docházky, aby se pohyb stal součástí jejich života. Podporujeme tím nejen jejich zdravý tělesný rozvoj, ale i psychickou odolnost. Žáky vedeme také k využívání techniky a PC, převážně jako možnou formu samostudia i jako výrazový prostředek při tvorbě materiálů pro školní projekty a programy. I v tomto školním roce jsme do výuky zařadili předmět mediální techniky, o který je velký zájem. Předměty hra na klavír, sólový a sborový zpěv podporujeme u žáků smysl pro rytmus, vnímání pravidelností, možnost vyjádřit hudbou své pocity, hrou na klavír pak také částečně rozvoj i trénink jemné motoriky. Pokračovali jsme v péči o žáky s SPU formou jejich reedukací a logopedických nápravných cvičení. Ve škole pracují dvě speciální pedagožky na zkrácený úvazek a mají ve své péči žáky, kterých se primárně týká tato problematika. Žáci jsou podporováni převážně v hodinách českého jazyka. Žáci, kteří s rodiči v domácím prostředí netrénují, byli z reedukací postupně vyřazeni, a byla dána přednost dalším žákům. 4

5 Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2012/2013 proběhlo v naší škole šetření ČŠI. Z inspekční zprávy a inspekčního protokolu nevyplynuly žádné nedostatky. Jako příkladná je škola hodnocena především v následujících oblastech: Účelné využívání sebereflexe a sebehodnocení žáků v průběhu vzdělávání žáků. Sociální rozvoj žáků, výrazná podpora rozvoje sociálních dovedností. Osobnostní rozvoj žáků podpora žákovských zájmů, schopností a dovedností. Ověřování výsledků vzdělávání Všichni žáci vycházející z devátých ročníků naší školy byli přijati k dalšímu studiu. Ve školním roce 2012/2013 vycházelo ze základní školy pro zrakově postižené celkem třináct žáků. Všichni byli přijati ke studiu na středních školách. ( graf.č.1a 2 + tab.č.4) Graf č.1 Přehled SŠ vybraných žáky 9. ročníků počty přijatých žáků 5

6 Graf č. 2 Vybrané vzdělávací obory žáky 9. ročníků počty přijatých žáků Tabulka č. 4 Přehled SŠ a vzdělávacích oborů zapsaní žáci 2012 /

7 Na průběžném zjišťování úrovně vědomostí našich žáků pracujeme stále aktivně. Vzhledem k různorodosti speciálních vzdělávacích potřeb každého žáka určujeme a zajišťujeme individuální potřeby a možnosti každého žáka, nejen při výuce, ale i při zjišťování jejich výsledků vzdělávání. V loňském roce jsme se dobrovolně přihlásili k celoplošnému ověřování výsledků vzdělávání žáků 5. a 9. tříd., avšak i v letošním školním roce jsme měli jisté pochybnosti o plošném využití didaktických testů určených pro školy a žáky hlavního vzdělávacího proudu. V úvodních termínech testování byla přítomna kolegyně z ČŠI, která se zaměřovala nejen na proces realizace testů u žáků s potřebou odpůrných opatření, ale také na obsahovou stránku testů a soulad žákových možností a schopností s přípravou, výběrem a vlastní realizací testu. S dílčími výsledky jednotlivých žáků jsou samotní žáci a jejich rodiče spokojeni, s celkovým výsledkem školy byli seznámeni vyučující, kteří reagovali též pozitivně. Meziročníkové porovnání výsledků nelze chápat jako validní, a to z důvodu různorodosti speciálně vzdělávacích potřeb našich žáků. I v tomto ohledu je na místě nepostradatelný individuální přístup. Graf č.3. Průměrná úspěšnost žáků školy Matematika ( ŠVP ZV + ŠVP ZV s přílohou pro žáky s LMP) Průměrná úspěšnost žáků školy v Matematice: 35% 7

8 Graf č. 4. Průměrná úspěšnost žáků školy - Český jazyk (( ŠVP ZV + ŠVP ZV s přílohou pro žáky s LMP) Průměrná úspěšnost žáků školy v Českém jazyce: 60 % Graf č.5. Průměrná úspěšnost žáků Anglický jazyk ( ŠVP ZV) Průměrná úspěšnost žáků v Anglickém jazyce 56 %. Žáci pracovali po celou dobu testování klidně, zadaným úkolům, průvodním a závěrečným otázkám porozuměli; pokud si nebyli jistí, dopomohl jim vyučující. Naše škola připomínkovala jednotlivé oblasti přípravy a průběhu ověřování znalostí žáků s ohledem na skutečné zajištění potřebných podpůrných opatření pro naše žáky. Z našich zjištění vybíráme následující postřehy, které jsme poskytli ČŠI. 8

9 Hesla pro žáky byla vygenerována za třídu, nikoliv s ohledem na zadaný typ SVP ( zdrav. postižení, které jsme zadávali) pak se stalo, že chlapec vzděláván v IX. tř. ZŠ s LMP měl jiný test než ostatní. Doporučujeme proto výběr testů a generování hesel ( tím i vytvoření pracovní skupiny žáků) dle SVP žáka, nikoliv dle třídy nebo skupiny, ve které je zařazen. (platí pro školy pro žáky se SVP, a to jen pro jazyk - kde je poslech. část) Jeden žák se SVP neměl vůbec v testu poslechovou část. 1 x PC v průběhu testování spadlo připojení, ale protože test nebyl ukončen, přihlásila se žákyně znovu na jiném PC a test dokončila ( Naštěstí šlo o velice šikovnou dívku, která stihla celý test od začátku v daném čase napsat, a byl k dispozici počítač.) V testech pro žáky se SVP bylo celkem mnoho textu a práce s textem. Zrakově postižení, kteří potřebují zoom ( zvětšovací program) nejsou schopni dobré orientace na stránce. Některé úlohy pro ně vyžadovaly velmi mnoho úsilí a velkou zrakovou zátěž. ( Pro tyto žáky pak doporučujeme spíše tištěnou formu testu upravenou na potřebný font písma a jeho velikost) Pro žáky se SVP není jedinou výhodou poskytnout jim více času na práci. Vyšší počet otázek je pro ně náročný, nejsou schopni dostatečné koncentrace pozornosti, jsou unavení. Bylo by zřejmě vhodným řešením provázat vyšší časovou dotaci současně se sníženým počtem úkolů, především zkrácením textů v úlohách porozumění textu, případně umožnit poslech textu i v českém jazyce. Časový řádek v minulém roce jsme zaznamenali v tomto ohledu problém, letos se ubíhající čas jako stresový faktor nejevil. Dle našeho zjištění byly testy pro potřeby žáků s potřebou podpůrných opatření upraveny pouze částečně. Přesto výsledky žáků hodnotíme chvalitebně až dobře. V dalším období by měla být připravená varianta pro žáky s potřebou podpůrných 9

10 opatření, kde stejně jako v loňském roce doporučujeme např. zohlednit velikost písma, možnost úpravy barevného kontrastu PC prostředí a také kratší, příp. zjednodušené texty při dílčí zkoušce porozumění textu. Jako důležité se také jeví možnost skrýt řádek s odpočítáváním času, nikoliv z důvodu, že by v časovém limitu žáci nezvládali testové úlohy, nýbrž z důvodu eliminace stresového faktoru času, který některé žáky negativně ovlivňuje a zhoršuje jejich koncentraci. Pro žáky se zrakovým postižením je vhodné zadávat test v tištěné podobě, především s ohledem na jejich specifika zrakové práce. Každý učitel si i nadále archivuje čtvrtletní práce žáků, které pravidelně jedenkrát za pololetí kontroluje ZŠR a ŘŠ. Snažíme se hodnotit posun žáků ve vzdělávání, případně zvýšit jejich potřebné individuální vedení. Způsob hodnocení výsledků vzdělávání našich žáků je zakotven ve školním řádu a ŠVP. Žáci jsou hodnoceni na vysvědčení klasifikačním stupněm nebo slovně. Část žáků je na žádost rodičů hodnocena též v rámci průběžného hodnocení v některých předmětech slovně. Průměr hodnocení prospěchu na konci školního roku: 1,96 ( nezapočteny ročníky, ve kterých byli žáci hodnoceni se slovně) Tabulka č.5 Přehled prospěchu tříd ve školním roce - sledované období: 2.pololetí 2012/2013 Třída Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno I. 0% (0) 0% (0) 0% (0) 100% (6) I. ZŠP 28.57% (2) 42.86% (3) 0% (0) 28.57% (2) II % (3) 28.57% (2) 0% (0) 28.57% (2) II. ZŠP 42.86% (3) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) III % (7) 22.22% (2) 0% (0) 0% (0) III. ZŠP 8.33% (1) 91.67% (11) 0% (0) 0% (0) IV. 70% (7) 30% (3) 0% (0) 0% (0) IX. 10% (1) 90% (9) 0% (0) 0% (0) V. 100% (6) 0% (0) 0% (0) 0% (0) VI % (6) 36.36% (4) 0% (0) 9.09% (1) VII % (3) 72.73% (8) 0% (0) 0% (0) VIII. 8.33% (1) 91.67% (11) 0% (0) 0% (0) Celkem 37.04% (40) 50.93% (55) 0.93% (1) 11.11% (12) 10

11 Kurzy na doplnění základního vzdělání nebo základů vzdělání Tyto kurzy nepořádáme. Pedagogická asistence Ve školním roce 2012/13 pracovaly v naší škole 4 asistentky pedagoga, každá s úvazkem 0,8 úv. / 32 hodin týdně. Tyto asistentky byly přiděleny k integrovaným žákům naší školy. Asistentky pracovaly s žákem s poruchou autistického spektra, s žákem se syndromem Down v kombinaci se zrakovým postižením a sníženou úrovní rozumových schopností v pásmu LMR, s žákem s ADHD syndromem v kombinaci se sníženou úrovní rozumových schopností v pásmu LMR a s žákem s narušenou komunikační schopností v kombinaci se sníženou úrovní rozumových schopností v pásmu LMR, všichni s velmi vysokou mírou potřebných podpůrných opatření (PAS, mentální postižení, těžký stupeň zrakové vady). Asistentky pedagoga pracovaly s žáky nejen samostatně, ale i skupinovou formou, tj. asistent pedagoga pracoval se skupinou žáků, nikoli pouze s jedním integrovaným žákem; asistent pomáhal učiteli v rámci celé třídy. Pedagogické asistentky mají potřebné vzdělání na pozici asistenta pedagoga. Jedna asistentka pedagoga dokončila v tomto školním roce studium speciální pedagogiky. Vzdělávání nadaných žáků Koncepce naší školy není zaměřena na vzdělávání mimořádně nadaných žáků. Ani v tomto školním roce jsme nepracovali s těmito žáky. Aktivity a prezentace škol na veřejnosti - mezinárodní spolupráce a zapojení škol do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2012/2013 se ředitelka školy a ostatní pedagogové zapojili do programu OPPA ESF Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu. Jednotlivé bloky probíhaly jako praktické semináře v SPC, praktické náhledy do školní výuky s následným rozborem a formou celodenního semináře pro účastníky. Všechny tyto aktivity probíhaly v naší škole dle harmonogramu. Projekt probíhal ve spolupráci s MHMP a VOŠP, SOŠP a Gymnáziem v Praze 6, Evropská 33. Projekt dále 11

12 pokračuje formou konzultací, závěrečných prací a následnou prezentací postřehů a dojmů z celkového průběhu projektu, a to na MHMP. Škola pokračuje ve spolupráci se školou podobného zaměření v Bratislavě. Průběžně se pedagogové navštěvují a vyměňují si zkušenosti. V průběhu tohoto školního roku bylo připravováno setkání obou škol v rámci programu Comenius ze strany SR s aktivitami podporujícími sport a umělecké zaměření žáků. V tomto školním roce jsme opět reagovali na vyhlášené projekty ČSOB a Leontinka. Z těchto připravených projektů jsme byli úspěšní u Leontinky, kde jsme získali grant na nákup nového multifunkčního zařízení kopírka, scanner, tiskárna v celkové hodnotě tis. Máme připravený program pro grantová řízení Státního fondu životního prostředí, na téma Ozdravný pobyt pro žáky s výukou environmentální výchovy. Projekt jsme připraveni podat, jakmile bude grantové řízení vyhlášeno. V rámci Dne otevřených dveří jsme na naší škole uspořádali výstavu s odborným výkladem, tentokrát se společností Spektra, s níž jsme v tomto školním roce utužili spolupráci. Od společností Glazura, s.r.o. a Technoeuro, s.r.o. jsme získali dar v celkové hodnotě 12 tis.kč. - spolupráce se zaměstnavateli, profesními organizacemi a dalšími sociálními partnery Jako v minulých letech, tak i v tomto školním roce naše škola pravidelně spolupracovala se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých (SONS), Tyfloservisem, Tyflocentrem Praha, Rekvalifikačním a resocializačním centrem Dědina. Dále úzce spolupracuje s ostatními školami pro zrakově postižené (Škola J.Ježka Praha, ZŠ Plzeň, ZŠ Olomouc, ZŠ Opava, ZŠ Brno), se speciální MŠ Horáčkova i středními školami pro zrakově postižené (G a OA v Butovicích, Školy A.Klara v Krči, Konzervatoř J.Deyla). Na některých činnostech spolupracujeme s občanskými sdruženími, která se věnují péči o zrakově postižené, např. Okamžik nebo nadace Leontinka, Světluška. Úzce spolupracujeme se Svazem zrakově postižených sportovců. Naši žáci sportovci jsou organizováni v TJ Zora. 12

13 Spolupracujeme se základními školami v Praze 2 (ZŠ J.Masaryka, ZŠ Na Smetance, Integrál) V tomto školním roce se nám podařilo obnovit spolupráci s Fakultou speciální pedagogiky UK, zatím se statutem spolupracující školy. V dalších letech budeme usilovat o statut fakultní školy. S Universitou JAK Praha, s.r.o. máme smlouvu a jsme jejich fakultním pracovištěm. V květnu 2013, (ve spolupráci s UK - Fakulta speciální pedagogiky), navštívili naši školu zahraniční studenti studující v současné době v Praze na Pedagogické fakultě UK mezinárodní magisterský program Erasmus Mundus, zaměřený na inkluzivní vzdělávání. Škola představila své jednotlivé organizační složky, vysvětlila zahraničním studentům způsob práce se zrakově postiženými žáky a žáky s kombinovaným postižením a poskytla studentům náhledy do výuky a do práce SPC. Naše práce byla studenty i zpětně hodnocena velmi pozitivně. Studentky VOŠ Jasmínova, Praha 10 u nás pravidelně vykonávají odborné stáže. V průběhu roku proběhlo několik souvislých a průběžných praxí studentů speciální pedagogiky PedF UK i UJAK, také JABOK a dalších VŠ a VOŠ, i mimopražských. Školská rada pracuje při škole v souladu s legislativním rámcem. - úspěšnost v soutěžích, olympiádách, na festivalech apod. (umístění do 2. místa na celostátní a mezinárodní úrovni) Ve školním roce 2012/2013 se naši žáci tradičně zúčastnili celostátních Sportovních her zrakově postižené mládeže, které byly letos pořádány v Opavě Naše družstvo skončilo v celkovém hodnocení na 1. místě. Žáci naší školy reprezentují školu na celostátních a zahraničních sportovních turnajích. ( na Slovensku). 13

14 Tabulka č. 6 Přehled sportovních úspěchů našich žáků ve školním roce 2012/ 2013 Soustředění talentované zrakově postižené Železná Ruda mládeže Krkonoše Černá bouda Ozdravné pobyty Lyžařský výcvik Šachy Vánoční šachový turnaj Praha místo Martin Zamrazil Mistrovství republiky v šachu Olomouc místo Martin Zamrazil Goalball Turnaj ředitele školy Butovice 1. místo Družstvo Praha Showdown Přátelský turnaj v showdownu Praha ZŠ pro zrakově postižené místo Družstvo Plzeň 2. místo Družstvo Praha Mezinárodní mistrovství v showdownu V Bratislavě místo Družstvo Praha Plavání Tyršův dům pravidelný trénink 1x týdně Bazén v Riegrových sadech - školní výuka MČR v plavání v Opavě místo Nikola Voňavková Atletika Den zdraví a sportu Sportovní hry pro zrakově postiženou SH pro zrakově postižené v Olomouci mládež místo Družstvo Praha 1.místo plavání prsa, volný způsob Nikola Voňavková 14

15 Akcí školy byl i v tomto školním roce vánoční přebor v plavání O vánočního kapra. V zimním období jsme s žáky chodili na bruslení. V rámci podpory atletické průpravy jsme realizovali tzv. Den míče. Kvůli povodním v červnu 2013 jsme letos nezrealizovali atletický čtyřboj v Riegrových sadech. - vzdělávání dospělých v rámci celoživotního učení realizované školami (rekvalifikace a odborné kurzy) Naši pedagogové se zúčastnili kurzů a seminářů, které pořádaly následující vzdělávací instituce: Tvořivá škola, Dys-centrum Praha, PPP Prahy 1-4,, Descartes,, Pražské centrum primární prevence, NIDV, a to dle schváleného plánu vzdělávání a doporučení vedení školy. Získané vědomosti uplatňují pedagogové při práci se svěřenými žáky. Průběžné vzdělávání směřujeme především do oblasti jiného druhu postižení než zrakového (vady řeči, specifické poruchy učení) z tyflopedické oblasti jsme preferovali semináře o nových pomůckách a práci s nimi. Letos jsme preferovali také vzdělávání v oblasti využití interaktivní tabule ve výuce účastnil se celý pedagogický sbor v rámci proškolení k nově nakoupeným tabulím. Vedení školy se účastnilo seminářů na témata odměňování ped.pracovníků, novela školského zákona, rovné příležitosti ve vzdělávání apod. Sociální pracovnice absolvovala krátkodobé odborné semináře k této problematice. - další důležité aktivity škol V letošním roce jsme uspořádali ozdravný pobyt v Itálii, jenž byl určen pro žáky 1.stupně. Žáci 2.stupně odjeli na běžecký lyžařský výcvik v Krkonoších. Žáci naší školy se i letos pod vedením zdravotnice školy účastnili okresní soutěže Hlídka mladých zdravotníků a dalších aktivit pořádaných např. městskou policií. Jako každý rok zařazujeme do výuky tzv. projektové dny. Letos jsme zahájili projektem Dny zdraví, a to s ohledem na podporu výchovy ke zdraví a na zařazení těchto průřezových témat do výuky i jiných předmětů. V březnu 2013 byl realizován projekt s názvem Desatero životního stylu a v květnu workshop Den zdraví. Na jednotlivých stanovištích ve škole ( z důvodu deštivého počasí) si žáci vyzkoušeli praktické dovednosti z oblasti první pomoci, chování člověka za mimořádných událostí, zvládání stresu, apod. 15

16 Důležitou akcí pro pedagogy, děti i jejich rodiče bylo vystoupení našeho školního sborečku Míráček pod vedením paní učitelky, absolventky konzervatoře J.Deyla, v Domě pro zrakově postižené Palata. V posledním týdnu se pedagogové tradičně rozloučili s žáky na slavnostním shromáždění, vyhlásili úspěšné žáky v kategoriích školní výsledky a chování, sport, sběr papíru a mobilních telefonů, pořádek na internátě. Žáci získali za svou celoroční práci ocenění v podobě malých dárečků a diplomů. Žáci IX. třídy se s námi rozloučili definitivně a získali od školy knihu s věnováním ředitelky školy. Jako každý rok i letos proběhla vánoční a letní akademie pro rodiče. Rodiče nás poctili velkou účastí a žáci jim ukázali to nejlepší z toho, co si za celý rok připravili a nacvičili. Ve spolupráci s Domem zahraničních služeb MŠMT jsme se na podzim tohoto školního roku přihlásili do soutěže Škola v Evropě, Evropa ve škole. Naše škola při přípravě tohoto výukového projektu čerpala z dlouholetých zkušeností (na škole probíhaly projektové Dny států EU). Tuto soutěž jsme vyhráli a získali tak i finanční prostředky na realizaci projektového Dne Nizozemí. Dne proběhla prezentace projektového Dne Nizozemí a na akci byli pozváni zástupci z řad zřizovatele ( MHMP) a MŠMT, školské rady, kolegové ze spřátelených škol a spolupracujících institucí. Účastnila se i šéfredaktorka odborného časopisu Poradce ředitele ZŠ. Celou akci monitorovala TV Metropol a TV5, v níž následně živě vystoupili zástupci naší školy s prezentací školy. Akce se velmi vydařila, ve spolupráci s DZS pokračujeme. Prevence sociálně patologických jevů Ve školním roce 2012/2013 probíhala prevence podobně, jako v předešlých letech. Tedy preventivní aktivity organizovala metodička prevence ve spolupráci s vedením školy a ostatními pedagogy. Hodiny specifické primární prevence vedla sama metodička prevence. Škola využila i nabídky některých organizací, konkrétně o.s. Sananim. Témata všeobecné primární prevence byla probírána také v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů prostřednictvím příslušných vyučujících daného předmětu. Prevence probíhala na obou stupních základní školy přiměřeně věku a schopnostem žáků. 16

17 1) Preventivní hodiny realizované školní metodičkou prevence Témata preventivních hodin: - pozitivní ladění, motivace dětí k plnění školních povinností - koheze třídních kolektivů - agresivita a emoce - problematika bezpečného internetu včetně kyberšikany - závislosti - konkrétně alkoholismus, tabakismus, nealkoholové závislosti (drogy, gambling, netolismus) - poruchy příjmu potravy (některé třídy 2. stupně) - sexuální výchova - vztahy a problematika rodiny - Ve všech preventivních hodinách, klademe především důraz na kohezi třídních kolektivů a budování přátelské a atmosféry ve škole. Využíváme hry a techniky, které umožňují sebepoznání dětí i poznávání druhých, zvyšují sebevědomí a sebedůvěru dětí. Důraz klademe na zpětnou vazbu a pozitivní sebehodnocení dětí. 2) Preventivní hodiny jiných organizací - Spolupracujeme s o. s. Sananim. Také letos u nás v 7. ročnících proběhl jejich program Pobavme se o alkoholu, který byl věnován nebezpečí zneužívání alkoholu. S organizací Sananim spolupracujeme již 3. rokem a beseda měla u dětí vždy dobrý ohlas. 3) Individuální konzultace metodičky prevence Pro žáky i rodiče je metodička prevence k dispozici v konzultačních hodinách v pondělí a ve středu, případně i mimo ně, po předchozí domluvě. -V tomto školním roce konzultovala metodička prevence se sedmi žáky. Jednalo se většinou o osobní, rodinné problémy, v jednom případě o problematiku vztahů v kolektivu. - Se čtyřmi žáky konzultovala metodička prevence na žádost samotných dětí. S jedním žákem na žádost vedení školy. V této souvislosti úzce spolupracovala se sociální pracovnicí a třídní učitelkou žáka. - Dále byla přizvána školní psycholožkou ke konzultaci se dvěma žáky. 17

18 4) Další preventivní aktivity metodičky prevence (selektivní specifická primární prevence) - V letošním školním roce byla otevřena skupina s názvem ROSO pro žáky třídy základní školy. Cílem skupiny bylo posílení sebevědomí a sebedůvěry vytipovaných žáků. Celkový osobnostní a sociální rozvoj. - Do skupiny chodilo 11 žáků. Setkávání probíhalo 1x za 14 dní, ve středu od 14,30 do 15,30 v budově školy. Skupinu vedla školní metodička prevence a školní psycholožka. Skupina měla pozitivní ohlas. Na základě zájmu dětí uvažujeme o jejím otevření i příští školní rok. Environmentální výchova Problematika environmentálního vzdělávání je zapracována jako průřezové téma do obsahu jednotlivých vzdělávacích předmětů v ŠVP. Pojmy vztah člověka k prostředí, udržitelný rozvoj jsou nezbytným učivem při naplňování klíčových kompetencí. Vzdělávání a výchova ve školní družině, školním klubu a na internátě je také zaměřena na environmentální vzdělávání. Kolegyně (vedoucí vychovatelka internátu) odpovídající za tuto problematiku se stará především o náplň mimoškolní činnosti se zaměřením na ochranu přírody, vedení žáků k ekologickému chování. Ve škole jsou umístěny nádoby na třídění odpadu. Učíme děti chovat se šetrně k zařízení a vybavení školy. Rozvíjíme a upevňujeme u dětí vztah k přírodě a všemu živému v každodenní praxi. V průběhu školního roku spolupracovala naše škola s Botanickou zahradou v Troji, ZOO Praha, ekologickými centry Toulcův dvůr, TEREZA a Koniklec, Českým svazem mladých ochránců přírody a se Stanicí mladých přírodovědců. Žáci absolvovali vycházky do chráněných území hlavního města Prahy, jako je Divoká Šárka, Prokopské údolí, Barrandov, Modřanská rokle, Hvězda a další. Jedenkrát ročně vyhlašujeme celoškolní sběr papíru a starých mobilních telefonů. Multikulturní výchova Jako průřezové téma je multikulturní výchova integrována do obsahu jednotlivých vzdělávacích předmětů. V naší škole se setkávají žáci z nejrůznějšího sociálního a kulturního zázemí. Snažíme se zabezpečit takové klima, aby se žáci cítili rovnoprávně, aby byli úspěšní i žáci minorit. Úkolem pedagogů je vést žáky k vzájemné toleranci a respektu k druhým. Multikulturní výchova se na naší škole realizuje také v osvětových projektech, knihovně, na výstavách, festivalech (festival Slunce), které naši žáci absolvují. 18

19 Výchova k udržitelnému rozvoji Tato oblast úzce souvisí s enviromentální výchovou. Kromě problematiky, která je opět integrována do vzdělávacího obsahu jednotlivých předmětů, je cílené výchovné působení na žáky svěřeno pedagogům v době mimo vyučování. Tato výchova je uskutečňována v činnostech školní družiny, klubu a internátu. Dalšími aktivitami, které se prolínají do více vzdělávacích oblastí volnočasového využití a vedení žáků, jsou Klub mladého diváka a Klub mladého čtenáře pod vedením učitelky českého jazyka. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin V roce 2012/2013 bylo ve škole 112 žáků, z toho 1 cizinec. V naší škole je i v tomto školním roce kladen důraz na individuální přístup vzhledem k potřebám podpůrných opatření poskytovaných našim žákům. Vzdělávání cizinců se proto v naší škole nejeví jako problém. Jazykové vzdělávání a jeho podpora - učitelé - počet učitelů cizích jazyků v členění na učitele s odbornou kvalifikací a bez odborné kvalifikace podle zákona o pedagogických pracovnících ve fyzických osobách V tomto školním roce vyučují na naší škole anglický jazyk dva kolegové. Jeden s kvalifikací speciální pedagog, druhý s kvalifikací pro TV. Oba mají mezinárodní zkouškou pro jazykové vzdělávání - pro výuku jazyka (TELC.) - z celkového počtu učitelů cizích jazyků počet rodilých mluvčích ve fyzických osobách Škola v současné době nedisponuje rodilými mluvčími pro výuku jazyka. - motivace učitelů - nejen jazykářů - k jazykovému vzdělávání (kromě projektu JARO II a grantů) Kolegové jsou zaregistrování v programu E.Twinning. Byli seznámeni s akcemi DZS a NAEP. Vyučující anglického jazyka si v příštím školním roce doplní kvalifikaci na jazykovou úroveň C1 Společného evropského rámce pro jazyky. 19

20 PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ I v tomto školním roce upozorňujeme na výrazný posun v procentuálním vyjádření kvalifikovanosti pedagogického sboru, a to z důvodů zásadních změn v přístupu k určení kvalifikace. Od došlo ke změnám v uznání odborné kvalifikace zaměstnanců. Oproti loňskému roku je tedy odborná kvalifikace pedagogických zaměstnanců zhruba nižší, toto však v závislosti na přehodnocení požadavků na odbornost. V roce 2012/2013 ukončila pracovní poměr asistentka pedagoga, která dostudovala a na jiné škole získala pozici učitele. Pedagogičtí pracovníci splňují požadavek na VŠ vzdělání v magisterském oborovém programu. U učitelů druhého stupně pracujeme s faktem, že kolegové nesplňují odbornou kvalifikaci pro speciální pedagogiku učitelství. V dalším školním roce plánují doplnění kvalifikace studiem tohoto oboru. Pro vychovatelky internátu a školní družiny v současné době bohužel neexistuje na pedagogických fakultách obor v programu CŽV speciální pedagogika vychovatelství ( pouze jako bakalářské denní nebo kombinované studium). I tyto kolegyně si v příštím školním roce plánují doplnit kvalifikaci, bohužel budou nuceny studovat v bakalářském studijním programu. U pracovníků, kteří nesplňují tuto odbornou kvalifikaci, vedení školy podporuje další vzdělávání v rámci CŽV, v bakalářském nebo magisterském programu VŠ. Všichni pracovníci jsou vedením školy podporováni ve vzdělávání v programech DVPP zaměřených na různou speciálně pedagogickou problematiku. Stále se snažíme omlazovat pedagogický sbor a posilovat jeho mužské obsazení. Tabulka č.7 Odborná kvalifikace a věková struktura 2012/2013 MŠ ZŠ SŠ Konzervatoře Odborná kvalifikace v % 0 54 % 0 0 věkový průměr 0 46let

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. A. Kejharová 1 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení (včetně č.j.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012-2013 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012-2013 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 1. Základní údaje o škole 1.1. Přesný název školy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. Název školy Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická 29 Sídlo školy Sušická 1000/29, 160 00 Praha

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva 2013-2014 1. Základní údaje o škole : název školy: Základní škola, Praha 9, Litvínovská 500 jméno ředitele školy: Ing. Davidová Jaroslava kontaktní údaje: - telefon 286 88 99 28 - fax 286

Více

Výroční zpráva 2009-2010

Výroční zpráva 2009-2010 1 Výroční zpráva 2009-2010 Základní škola TOLERANCE 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola Tolerance,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Ivančice 30. září 2013 Ing. Marta Špalková ředitelka Výroční zpráva byla schválena na schůzi školské rady dne: 2. 10. 2013 1 2 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011 / 2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola Praha 9 Černý Most, Bří Venclíků 1140 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011 / 2012 Vydání : 1 Revize 0 Strana :: 1 / 25 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti základní

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva. školní rok 2010/2011 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info Č. org. 10513 IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 Generála Janouška 1006 Praha 9 - Černý Most II 198 00 IČO: 613 86 898 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 2013-2014 V Praze dne 30.8.2014 Mgr. Ilona Šťastná

Více

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Zřizovatel Zřizovatel: Sídlo: Městská část Praha 8, Zenklova 35/čp.1, 180 48 Praha 8 - Libeň Zenklova 35/1, 180 48 Praha

Více

d) Druh škol: Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností Základní škola pro sluchově postižené

d) Druh škol: Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností Základní škola pro sluchově postižené 1. Základní údaje o škole (zařízení) a) Název školy: Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace Adresa: E. Krásnohorské 921, 460 01 Liberec 14 Právní forma: Právnická

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-965/09-H Název školy: Základní škola Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Adresa: Tutleky 65, 517 41 Kostelec nad Orlicí Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-480/15-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 751 05 Kokory 251 E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Kokory info@zskokory.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 Zpráva obsahuje část: Střední odborná škola služeb V Praze

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 200/20. Základní údaje a charakteristika školy a) název školy: Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 3, Fingerova

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2010/2011. Praha září 2011

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2010/2011. Praha září 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2010/2011 Praha září 2011 K tisku výroční zprávy byl použit recyklovaný papír. 1 V Praze dne 30.9.2011 Mgr. Ilona Šťastná ředitelka

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více