Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2012/2013 Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě a datum posledního vydání rozhodnutí: Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: REDIZO: Zřizovatel: Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2 Datum vydání posledního rozhodnutí: Škola sdružuje: Základní školu pro zrakově postižené vzdělávací program pro základní vzdělávání vycházející z RVP pro ZV vzdělávací program pro základní vzdělávání vycházející z RVP pro ZV přílohou pro žáky s LMP Školní družinu Internát Speciálně pedagogické centrum Školní jídelnu Ředitel a statutární zástupci ředitele, jejich a telefon: Ředitelka : PhDr.Marcela Süsslandová Statutární zástupkyně: Mgr.Martina Malotová telefon:

2 1. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Rejstřík škol a školských zařízení a jejich optimalizace Školy nově zřízené, zrušené, sloučené - které a důvod Počty právnických osob (samostatných právních subjektů) a počty druhů škol (součástí právního subjektu) Tab.1 Počet škol podle zřizovatele Zřizovatel Právní subjekty Obec Kraj v tom: MŠ ZŠ SŠ Konzervatoře 1 Soukromý Církev MŠMT x x x x x Celkem 1 Počty škol (součástí) a žáků podle typu zdravotního postižení - zřizovatel HMP Tab. 2 Rozdělení škol vzdělávajících děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami podle typu zdravotního postižení zřizovatel HMP Zdravotní postižení celkem z toho: mentální Celkem MŠ ZŠ SŠ školy děti/žáci školy děti školy žáci školy žáci zrakové 21 sluchové 0 vady řeči 4 tělesné 0 kombinované vady 70 autismus 2 vývojové poruchy učení vývojové poruchy chování

3 Dojíždějící žáci Tab. 3 Dojíždějící žáci (žáci s trvalým bydlištěm mimo území HMP) kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem počet žáků celkem z toho: nově přijatí 1 1 ŠVP zaměření a zhodnocení V průběhu školního roku 2012/ 2013 jsme na základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se měnil Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávaní (platnost od ), opět aktualizovali ŠVP. Jedná se o aktuální a důležitá témata, která mají své opodstatnění ve vládních dokumentech nebo v legislativních dokumentech příslušných rezortů. Učitelé a vychovatelé zpracovávali ŠVP po dílčích krocích, formou pravidelných schůzek metodických sdružení, pod vedením koordinátorky ŠVP a vedení školy. V průběhu aktualizace ŠVP jsme přihlíželi k faktu, že se v naší škole stále mění skladba žákovských kolektivů. Kromě žáků se zrakovým postižením zařazujeme do naší školy i žáky s jiným typem postižení, případně se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Je to dáno především vlivem integračních a inkluzivních trendů ve společnosti. V návaznosti dlouhodobé koncepce naší školy jsme se letos zaměřili hlavně na zrakově postižené žáky, dále také na vzdělávání žáků s jiným typem postižení nebo zdravotního znevýhodnění. Z dosavadních zkušeností se jeví jako vhodné také zařazení žáků se specifickými poruchami učení v různých stupních, žáků s vadami řeči, případně se souběhem postižení. Do naší školy každoročně přicházejí žáci, kteří z různých důvodů v integrovaném způsobu vzdělávání selhávají (souběh zdravotního postižení, lehká mentální retardace, méně funkční rodinné prostředí, zdravotní znevýhodnění). Dalšími žáky naší školy jsou i děti s diagnózou ADHD, kterým poskytujeme péči díky výborné spolupráci s ostatními odbornými pracovišti. Do naší školy po negativních zkušenostech nezařazujeme žáky 3

4 v takových případech, kdy dochází k nedostatečné spolupráci rodiny se školou, dále při výskytu afektivně-agresivních projevů doprovázejících často výše uvedený syndrom ADHD nebo při sociálně patologickém charakteru syndromu ADHD. Za prioritu považujeme především individuální přístup k jednotlivým žákům, pravidelné hodnocení žákovských výsledků i sebehodnocení žáků. Důraz klademe na to, aby naši žáci dokázali přijmout svá postižení a určitým způsobem se s nimi vyrovnali a, aby se tak dokázali zapojit do běžného života. Na prvním stupni rozvíjíme reedukaci zraku, poruch učení a logopedické tréninky, na druhém stupni se zaměřujeme spíše na kompenzační návyky žáků. Závěry z pilotního programu psacího písma Comenia Script byly pozitivní a tento typ výuky byl koncem roku 2012 schválen jako druhá alternativa výuky psaného písma. S ohledem na problémy s grafomotorickými schopnostmi našich žáků budeme v tomto typu písma i nadále pokračovat. Zařazení volitelného a nepovinného předmětu finanční gramotnost se nám osvědčilo, žáci se učí orientovat v dané problematice, získávají důležité informace, které pomohou předcházet možným nezdarům a komplikacím v jejich dalším životě. Dalším důležitým bodem našeho ŠVP je vedení žáků ke zdravému způsobu života, zejména pro jejich zdravotní oslabení. Mezi volitelnými předměty máme nabídku tělovýchovných a sportovních aktivit (zdravotní tělesná výchova, plavání, sportovní hry, sportovní hry speciální). Naším cílem je, aby se žáci věnovali tělesné výchově a sportu i po ukončení povinné školní docházky, aby se pohyb stal součástí jejich života. Podporujeme tím nejen jejich zdravý tělesný rozvoj, ale i psychickou odolnost. Žáky vedeme také k využívání techniky a PC, převážně jako možnou formu samostudia i jako výrazový prostředek při tvorbě materiálů pro školní projekty a programy. I v tomto školním roce jsme do výuky zařadili předmět mediální techniky, o který je velký zájem. Předměty hra na klavír, sólový a sborový zpěv podporujeme u žáků smysl pro rytmus, vnímání pravidelností, možnost vyjádřit hudbou své pocity, hrou na klavír pak také částečně rozvoj i trénink jemné motoriky. Pokračovali jsme v péči o žáky s SPU formou jejich reedukací a logopedických nápravných cvičení. Ve škole pracují dvě speciální pedagožky na zkrácený úvazek a mají ve své péči žáky, kterých se primárně týká tato problematika. Žáci jsou podporováni převážně v hodinách českého jazyka. Žáci, kteří s rodiči v domácím prostředí netrénují, byli z reedukací postupně vyřazeni, a byla dána přednost dalším žákům. 4

5 Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2012/2013 proběhlo v naší škole šetření ČŠI. Z inspekční zprávy a inspekčního protokolu nevyplynuly žádné nedostatky. Jako příkladná je škola hodnocena především v následujících oblastech: Účelné využívání sebereflexe a sebehodnocení žáků v průběhu vzdělávání žáků. Sociální rozvoj žáků, výrazná podpora rozvoje sociálních dovedností. Osobnostní rozvoj žáků podpora žákovských zájmů, schopností a dovedností. Ověřování výsledků vzdělávání Všichni žáci vycházející z devátých ročníků naší školy byli přijati k dalšímu studiu. Ve školním roce 2012/2013 vycházelo ze základní školy pro zrakově postižené celkem třináct žáků. Všichni byli přijati ke studiu na středních školách. ( graf.č.1a 2 + tab.č.4) Graf č.1 Přehled SŠ vybraných žáky 9. ročníků počty přijatých žáků 5

6 Graf č. 2 Vybrané vzdělávací obory žáky 9. ročníků počty přijatých žáků Tabulka č. 4 Přehled SŠ a vzdělávacích oborů zapsaní žáci 2012 /

7 Na průběžném zjišťování úrovně vědomostí našich žáků pracujeme stále aktivně. Vzhledem k různorodosti speciálních vzdělávacích potřeb každého žáka určujeme a zajišťujeme individuální potřeby a možnosti každého žáka, nejen při výuce, ale i při zjišťování jejich výsledků vzdělávání. V loňském roce jsme se dobrovolně přihlásili k celoplošnému ověřování výsledků vzdělávání žáků 5. a 9. tříd., avšak i v letošním školním roce jsme měli jisté pochybnosti o plošném využití didaktických testů určených pro školy a žáky hlavního vzdělávacího proudu. V úvodních termínech testování byla přítomna kolegyně z ČŠI, která se zaměřovala nejen na proces realizace testů u žáků s potřebou odpůrných opatření, ale také na obsahovou stránku testů a soulad žákových možností a schopností s přípravou, výběrem a vlastní realizací testu. S dílčími výsledky jednotlivých žáků jsou samotní žáci a jejich rodiče spokojeni, s celkovým výsledkem školy byli seznámeni vyučující, kteří reagovali též pozitivně. Meziročníkové porovnání výsledků nelze chápat jako validní, a to z důvodu různorodosti speciálně vzdělávacích potřeb našich žáků. I v tomto ohledu je na místě nepostradatelný individuální přístup. Graf č.3. Průměrná úspěšnost žáků školy Matematika ( ŠVP ZV + ŠVP ZV s přílohou pro žáky s LMP) Průměrná úspěšnost žáků školy v Matematice: 35% 7

8 Graf č. 4. Průměrná úspěšnost žáků školy - Český jazyk (( ŠVP ZV + ŠVP ZV s přílohou pro žáky s LMP) Průměrná úspěšnost žáků školy v Českém jazyce: 60 % Graf č.5. Průměrná úspěšnost žáků Anglický jazyk ( ŠVP ZV) Průměrná úspěšnost žáků v Anglickém jazyce 56 %. Žáci pracovali po celou dobu testování klidně, zadaným úkolům, průvodním a závěrečným otázkám porozuměli; pokud si nebyli jistí, dopomohl jim vyučující. Naše škola připomínkovala jednotlivé oblasti přípravy a průběhu ověřování znalostí žáků s ohledem na skutečné zajištění potřebných podpůrných opatření pro naše žáky. Z našich zjištění vybíráme následující postřehy, které jsme poskytli ČŠI. 8

9 Hesla pro žáky byla vygenerována za třídu, nikoliv s ohledem na zadaný typ SVP ( zdrav. postižení, které jsme zadávali) pak se stalo, že chlapec vzděláván v IX. tř. ZŠ s LMP měl jiný test než ostatní. Doporučujeme proto výběr testů a generování hesel ( tím i vytvoření pracovní skupiny žáků) dle SVP žáka, nikoliv dle třídy nebo skupiny, ve které je zařazen. (platí pro školy pro žáky se SVP, a to jen pro jazyk - kde je poslech. část) Jeden žák se SVP neměl vůbec v testu poslechovou část. 1 x PC v průběhu testování spadlo připojení, ale protože test nebyl ukončen, přihlásila se žákyně znovu na jiném PC a test dokončila ( Naštěstí šlo o velice šikovnou dívku, která stihla celý test od začátku v daném čase napsat, a byl k dispozici počítač.) V testech pro žáky se SVP bylo celkem mnoho textu a práce s textem. Zrakově postižení, kteří potřebují zoom ( zvětšovací program) nejsou schopni dobré orientace na stránce. Některé úlohy pro ně vyžadovaly velmi mnoho úsilí a velkou zrakovou zátěž. ( Pro tyto žáky pak doporučujeme spíše tištěnou formu testu upravenou na potřebný font písma a jeho velikost) Pro žáky se SVP není jedinou výhodou poskytnout jim více času na práci. Vyšší počet otázek je pro ně náročný, nejsou schopni dostatečné koncentrace pozornosti, jsou unavení. Bylo by zřejmě vhodným řešením provázat vyšší časovou dotaci současně se sníženým počtem úkolů, především zkrácením textů v úlohách porozumění textu, případně umožnit poslech textu i v českém jazyce. Časový řádek v minulém roce jsme zaznamenali v tomto ohledu problém, letos se ubíhající čas jako stresový faktor nejevil. Dle našeho zjištění byly testy pro potřeby žáků s potřebou podpůrných opatření upraveny pouze částečně. Přesto výsledky žáků hodnotíme chvalitebně až dobře. V dalším období by měla být připravená varianta pro žáky s potřebou podpůrných 9

10 opatření, kde stejně jako v loňském roce doporučujeme např. zohlednit velikost písma, možnost úpravy barevného kontrastu PC prostředí a také kratší, příp. zjednodušené texty při dílčí zkoušce porozumění textu. Jako důležité se také jeví možnost skrýt řádek s odpočítáváním času, nikoliv z důvodu, že by v časovém limitu žáci nezvládali testové úlohy, nýbrž z důvodu eliminace stresového faktoru času, který některé žáky negativně ovlivňuje a zhoršuje jejich koncentraci. Pro žáky se zrakovým postižením je vhodné zadávat test v tištěné podobě, především s ohledem na jejich specifika zrakové práce. Každý učitel si i nadále archivuje čtvrtletní práce žáků, které pravidelně jedenkrát za pololetí kontroluje ZŠR a ŘŠ. Snažíme se hodnotit posun žáků ve vzdělávání, případně zvýšit jejich potřebné individuální vedení. Způsob hodnocení výsledků vzdělávání našich žáků je zakotven ve školním řádu a ŠVP. Žáci jsou hodnoceni na vysvědčení klasifikačním stupněm nebo slovně. Část žáků je na žádost rodičů hodnocena též v rámci průběžného hodnocení v některých předmětech slovně. Průměr hodnocení prospěchu na konci školního roku: 1,96 ( nezapočteny ročníky, ve kterých byli žáci hodnoceni se slovně) Tabulka č.5 Přehled prospěchu tříd ve školním roce - sledované období: 2.pololetí 2012/2013 Třída Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno I. 0% (0) 0% (0) 0% (0) 100% (6) I. ZŠP 28.57% (2) 42.86% (3) 0% (0) 28.57% (2) II % (3) 28.57% (2) 0% (0) 28.57% (2) II. ZŠP 42.86% (3) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) III % (7) 22.22% (2) 0% (0) 0% (0) III. ZŠP 8.33% (1) 91.67% (11) 0% (0) 0% (0) IV. 70% (7) 30% (3) 0% (0) 0% (0) IX. 10% (1) 90% (9) 0% (0) 0% (0) V. 100% (6) 0% (0) 0% (0) 0% (0) VI % (6) 36.36% (4) 0% (0) 9.09% (1) VII % (3) 72.73% (8) 0% (0) 0% (0) VIII. 8.33% (1) 91.67% (11) 0% (0) 0% (0) Celkem 37.04% (40) 50.93% (55) 0.93% (1) 11.11% (12) 10

11 Kurzy na doplnění základního vzdělání nebo základů vzdělání Tyto kurzy nepořádáme. Pedagogická asistence Ve školním roce 2012/13 pracovaly v naší škole 4 asistentky pedagoga, každá s úvazkem 0,8 úv. / 32 hodin týdně. Tyto asistentky byly přiděleny k integrovaným žákům naší školy. Asistentky pracovaly s žákem s poruchou autistického spektra, s žákem se syndromem Down v kombinaci se zrakovým postižením a sníženou úrovní rozumových schopností v pásmu LMR, s žákem s ADHD syndromem v kombinaci se sníženou úrovní rozumových schopností v pásmu LMR a s žákem s narušenou komunikační schopností v kombinaci se sníženou úrovní rozumových schopností v pásmu LMR, všichni s velmi vysokou mírou potřebných podpůrných opatření (PAS, mentální postižení, těžký stupeň zrakové vady). Asistentky pedagoga pracovaly s žáky nejen samostatně, ale i skupinovou formou, tj. asistent pedagoga pracoval se skupinou žáků, nikoli pouze s jedním integrovaným žákem; asistent pomáhal učiteli v rámci celé třídy. Pedagogické asistentky mají potřebné vzdělání na pozici asistenta pedagoga. Jedna asistentka pedagoga dokončila v tomto školním roce studium speciální pedagogiky. Vzdělávání nadaných žáků Koncepce naší školy není zaměřena na vzdělávání mimořádně nadaných žáků. Ani v tomto školním roce jsme nepracovali s těmito žáky. Aktivity a prezentace škol na veřejnosti - mezinárodní spolupráce a zapojení škol do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2012/2013 se ředitelka školy a ostatní pedagogové zapojili do programu OPPA ESF Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu. Jednotlivé bloky probíhaly jako praktické semináře v SPC, praktické náhledy do školní výuky s následným rozborem a formou celodenního semináře pro účastníky. Všechny tyto aktivity probíhaly v naší škole dle harmonogramu. Projekt probíhal ve spolupráci s MHMP a VOŠP, SOŠP a Gymnáziem v Praze 6, Evropská 33. Projekt dále 11

12 pokračuje formou konzultací, závěrečných prací a následnou prezentací postřehů a dojmů z celkového průběhu projektu, a to na MHMP. Škola pokračuje ve spolupráci se školou podobného zaměření v Bratislavě. Průběžně se pedagogové navštěvují a vyměňují si zkušenosti. V průběhu tohoto školního roku bylo připravováno setkání obou škol v rámci programu Comenius ze strany SR s aktivitami podporujícími sport a umělecké zaměření žáků. V tomto školním roce jsme opět reagovali na vyhlášené projekty ČSOB a Leontinka. Z těchto připravených projektů jsme byli úspěšní u Leontinky, kde jsme získali grant na nákup nového multifunkčního zařízení kopírka, scanner, tiskárna v celkové hodnotě tis. Máme připravený program pro grantová řízení Státního fondu životního prostředí, na téma Ozdravný pobyt pro žáky s výukou environmentální výchovy. Projekt jsme připraveni podat, jakmile bude grantové řízení vyhlášeno. V rámci Dne otevřených dveří jsme na naší škole uspořádali výstavu s odborným výkladem, tentokrát se společností Spektra, s níž jsme v tomto školním roce utužili spolupráci. Od společností Glazura, s.r.o. a Technoeuro, s.r.o. jsme získali dar v celkové hodnotě 12 tis.kč. - spolupráce se zaměstnavateli, profesními organizacemi a dalšími sociálními partnery Jako v minulých letech, tak i v tomto školním roce naše škola pravidelně spolupracovala se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých (SONS), Tyfloservisem, Tyflocentrem Praha, Rekvalifikačním a resocializačním centrem Dědina. Dále úzce spolupracuje s ostatními školami pro zrakově postižené (Škola J.Ježka Praha, ZŠ Plzeň, ZŠ Olomouc, ZŠ Opava, ZŠ Brno), se speciální MŠ Horáčkova i středními školami pro zrakově postižené (G a OA v Butovicích, Školy A.Klara v Krči, Konzervatoř J.Deyla). Na některých činnostech spolupracujeme s občanskými sdruženími, která se věnují péči o zrakově postižené, např. Okamžik nebo nadace Leontinka, Světluška. Úzce spolupracujeme se Svazem zrakově postižených sportovců. Naši žáci sportovci jsou organizováni v TJ Zora. 12

13 Spolupracujeme se základními školami v Praze 2 (ZŠ J.Masaryka, ZŠ Na Smetance, Integrál) V tomto školním roce se nám podařilo obnovit spolupráci s Fakultou speciální pedagogiky UK, zatím se statutem spolupracující školy. V dalších letech budeme usilovat o statut fakultní školy. S Universitou JAK Praha, s.r.o. máme smlouvu a jsme jejich fakultním pracovištěm. V květnu 2013, (ve spolupráci s UK - Fakulta speciální pedagogiky), navštívili naši školu zahraniční studenti studující v současné době v Praze na Pedagogické fakultě UK mezinárodní magisterský program Erasmus Mundus, zaměřený na inkluzivní vzdělávání. Škola představila své jednotlivé organizační složky, vysvětlila zahraničním studentům způsob práce se zrakově postiženými žáky a žáky s kombinovaným postižením a poskytla studentům náhledy do výuky a do práce SPC. Naše práce byla studenty i zpětně hodnocena velmi pozitivně. Studentky VOŠ Jasmínova, Praha 10 u nás pravidelně vykonávají odborné stáže. V průběhu roku proběhlo několik souvislých a průběžných praxí studentů speciální pedagogiky PedF UK i UJAK, také JABOK a dalších VŠ a VOŠ, i mimopražských. Školská rada pracuje při škole v souladu s legislativním rámcem. - úspěšnost v soutěžích, olympiádách, na festivalech apod. (umístění do 2. místa na celostátní a mezinárodní úrovni) Ve školním roce 2012/2013 se naši žáci tradičně zúčastnili celostátních Sportovních her zrakově postižené mládeže, které byly letos pořádány v Opavě Naše družstvo skončilo v celkovém hodnocení na 1. místě. Žáci naší školy reprezentují školu na celostátních a zahraničních sportovních turnajích. ( na Slovensku). 13

14 Tabulka č. 6 Přehled sportovních úspěchů našich žáků ve školním roce 2012/ 2013 Soustředění talentované zrakově postižené Železná Ruda mládeže Krkonoše Černá bouda Ozdravné pobyty Lyžařský výcvik Šachy Vánoční šachový turnaj Praha místo Martin Zamrazil Mistrovství republiky v šachu Olomouc místo Martin Zamrazil Goalball Turnaj ředitele školy Butovice 1. místo Družstvo Praha Showdown Přátelský turnaj v showdownu Praha ZŠ pro zrakově postižené místo Družstvo Plzeň 2. místo Družstvo Praha Mezinárodní mistrovství v showdownu V Bratislavě místo Družstvo Praha Plavání Tyršův dům pravidelný trénink 1x týdně Bazén v Riegrových sadech - školní výuka MČR v plavání v Opavě místo Nikola Voňavková Atletika Den zdraví a sportu Sportovní hry pro zrakově postiženou SH pro zrakově postižené v Olomouci mládež místo Družstvo Praha 1.místo plavání prsa, volný způsob Nikola Voňavková 14

15 Akcí školy byl i v tomto školním roce vánoční přebor v plavání O vánočního kapra. V zimním období jsme s žáky chodili na bruslení. V rámci podpory atletické průpravy jsme realizovali tzv. Den míče. Kvůli povodním v červnu 2013 jsme letos nezrealizovali atletický čtyřboj v Riegrových sadech. - vzdělávání dospělých v rámci celoživotního učení realizované školami (rekvalifikace a odborné kurzy) Naši pedagogové se zúčastnili kurzů a seminářů, které pořádaly následující vzdělávací instituce: Tvořivá škola, Dys-centrum Praha, PPP Prahy 1-4,, Descartes,, Pražské centrum primární prevence, NIDV, a to dle schváleného plánu vzdělávání a doporučení vedení školy. Získané vědomosti uplatňují pedagogové při práci se svěřenými žáky. Průběžné vzdělávání směřujeme především do oblasti jiného druhu postižení než zrakového (vady řeči, specifické poruchy učení) z tyflopedické oblasti jsme preferovali semináře o nových pomůckách a práci s nimi. Letos jsme preferovali také vzdělávání v oblasti využití interaktivní tabule ve výuce účastnil se celý pedagogický sbor v rámci proškolení k nově nakoupeným tabulím. Vedení školy se účastnilo seminářů na témata odměňování ped.pracovníků, novela školského zákona, rovné příležitosti ve vzdělávání apod. Sociální pracovnice absolvovala krátkodobé odborné semináře k této problematice. - další důležité aktivity škol V letošním roce jsme uspořádali ozdravný pobyt v Itálii, jenž byl určen pro žáky 1.stupně. Žáci 2.stupně odjeli na běžecký lyžařský výcvik v Krkonoších. Žáci naší školy se i letos pod vedením zdravotnice školy účastnili okresní soutěže Hlídka mladých zdravotníků a dalších aktivit pořádaných např. městskou policií. Jako každý rok zařazujeme do výuky tzv. projektové dny. Letos jsme zahájili projektem Dny zdraví, a to s ohledem na podporu výchovy ke zdraví a na zařazení těchto průřezových témat do výuky i jiných předmětů. V březnu 2013 byl realizován projekt s názvem Desatero životního stylu a v květnu workshop Den zdraví. Na jednotlivých stanovištích ve škole ( z důvodu deštivého počasí) si žáci vyzkoušeli praktické dovednosti z oblasti první pomoci, chování člověka za mimořádných událostí, zvládání stresu, apod. 15

16 Důležitou akcí pro pedagogy, děti i jejich rodiče bylo vystoupení našeho školního sborečku Míráček pod vedením paní učitelky, absolventky konzervatoře J.Deyla, v Domě pro zrakově postižené Palata. V posledním týdnu se pedagogové tradičně rozloučili s žáky na slavnostním shromáždění, vyhlásili úspěšné žáky v kategoriích školní výsledky a chování, sport, sběr papíru a mobilních telefonů, pořádek na internátě. Žáci získali za svou celoroční práci ocenění v podobě malých dárečků a diplomů. Žáci IX. třídy se s námi rozloučili definitivně a získali od školy knihu s věnováním ředitelky školy. Jako každý rok i letos proběhla vánoční a letní akademie pro rodiče. Rodiče nás poctili velkou účastí a žáci jim ukázali to nejlepší z toho, co si za celý rok připravili a nacvičili. Ve spolupráci s Domem zahraničních služeb MŠMT jsme se na podzim tohoto školního roku přihlásili do soutěže Škola v Evropě, Evropa ve škole. Naše škola při přípravě tohoto výukového projektu čerpala z dlouholetých zkušeností (na škole probíhaly projektové Dny států EU). Tuto soutěž jsme vyhráli a získali tak i finanční prostředky na realizaci projektového Dne Nizozemí. Dne proběhla prezentace projektového Dne Nizozemí a na akci byli pozváni zástupci z řad zřizovatele ( MHMP) a MŠMT, školské rady, kolegové ze spřátelených škol a spolupracujících institucí. Účastnila se i šéfredaktorka odborného časopisu Poradce ředitele ZŠ. Celou akci monitorovala TV Metropol a TV5, v níž následně živě vystoupili zástupci naší školy s prezentací školy. Akce se velmi vydařila, ve spolupráci s DZS pokračujeme. Prevence sociálně patologických jevů Ve školním roce 2012/2013 probíhala prevence podobně, jako v předešlých letech. Tedy preventivní aktivity organizovala metodička prevence ve spolupráci s vedením školy a ostatními pedagogy. Hodiny specifické primární prevence vedla sama metodička prevence. Škola využila i nabídky některých organizací, konkrétně o.s. Sananim. Témata všeobecné primární prevence byla probírána také v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů prostřednictvím příslušných vyučujících daného předmětu. Prevence probíhala na obou stupních základní školy přiměřeně věku a schopnostem žáků. 16

17 1) Preventivní hodiny realizované školní metodičkou prevence Témata preventivních hodin: - pozitivní ladění, motivace dětí k plnění školních povinností - koheze třídních kolektivů - agresivita a emoce - problematika bezpečného internetu včetně kyberšikany - závislosti - konkrétně alkoholismus, tabakismus, nealkoholové závislosti (drogy, gambling, netolismus) - poruchy příjmu potravy (některé třídy 2. stupně) - sexuální výchova - vztahy a problematika rodiny - Ve všech preventivních hodinách, klademe především důraz na kohezi třídních kolektivů a budování přátelské a atmosféry ve škole. Využíváme hry a techniky, které umožňují sebepoznání dětí i poznávání druhých, zvyšují sebevědomí a sebedůvěru dětí. Důraz klademe na zpětnou vazbu a pozitivní sebehodnocení dětí. 2) Preventivní hodiny jiných organizací - Spolupracujeme s o. s. Sananim. Také letos u nás v 7. ročnících proběhl jejich program Pobavme se o alkoholu, který byl věnován nebezpečí zneužívání alkoholu. S organizací Sananim spolupracujeme již 3. rokem a beseda měla u dětí vždy dobrý ohlas. 3) Individuální konzultace metodičky prevence Pro žáky i rodiče je metodička prevence k dispozici v konzultačních hodinách v pondělí a ve středu, případně i mimo ně, po předchozí domluvě. -V tomto školním roce konzultovala metodička prevence se sedmi žáky. Jednalo se většinou o osobní, rodinné problémy, v jednom případě o problematiku vztahů v kolektivu. - Se čtyřmi žáky konzultovala metodička prevence na žádost samotných dětí. S jedním žákem na žádost vedení školy. V této souvislosti úzce spolupracovala se sociální pracovnicí a třídní učitelkou žáka. - Dále byla přizvána školní psycholožkou ke konzultaci se dvěma žáky. 17

18 4) Další preventivní aktivity metodičky prevence (selektivní specifická primární prevence) - V letošním školním roce byla otevřena skupina s názvem ROSO pro žáky třídy základní školy. Cílem skupiny bylo posílení sebevědomí a sebedůvěry vytipovaných žáků. Celkový osobnostní a sociální rozvoj. - Do skupiny chodilo 11 žáků. Setkávání probíhalo 1x za 14 dní, ve středu od 14,30 do 15,30 v budově školy. Skupinu vedla školní metodička prevence a školní psycholožka. Skupina měla pozitivní ohlas. Na základě zájmu dětí uvažujeme o jejím otevření i příští školní rok. Environmentální výchova Problematika environmentálního vzdělávání je zapracována jako průřezové téma do obsahu jednotlivých vzdělávacích předmětů v ŠVP. Pojmy vztah člověka k prostředí, udržitelný rozvoj jsou nezbytným učivem při naplňování klíčových kompetencí. Vzdělávání a výchova ve školní družině, školním klubu a na internátě je také zaměřena na environmentální vzdělávání. Kolegyně (vedoucí vychovatelka internátu) odpovídající za tuto problematiku se stará především o náplň mimoškolní činnosti se zaměřením na ochranu přírody, vedení žáků k ekologickému chování. Ve škole jsou umístěny nádoby na třídění odpadu. Učíme děti chovat se šetrně k zařízení a vybavení školy. Rozvíjíme a upevňujeme u dětí vztah k přírodě a všemu živému v každodenní praxi. V průběhu školního roku spolupracovala naše škola s Botanickou zahradou v Troji, ZOO Praha, ekologickými centry Toulcův dvůr, TEREZA a Koniklec, Českým svazem mladých ochránců přírody a se Stanicí mladých přírodovědců. Žáci absolvovali vycházky do chráněných území hlavního města Prahy, jako je Divoká Šárka, Prokopské údolí, Barrandov, Modřanská rokle, Hvězda a další. Jedenkrát ročně vyhlašujeme celoškolní sběr papíru a starých mobilních telefonů. Multikulturní výchova Jako průřezové téma je multikulturní výchova integrována do obsahu jednotlivých vzdělávacích předmětů. V naší škole se setkávají žáci z nejrůznějšího sociálního a kulturního zázemí. Snažíme se zabezpečit takové klima, aby se žáci cítili rovnoprávně, aby byli úspěšní i žáci minorit. Úkolem pedagogů je vést žáky k vzájemné toleranci a respektu k druhým. Multikulturní výchova se na naší škole realizuje také v osvětových projektech, knihovně, na výstavách, festivalech (festival Slunce), které naši žáci absolvují. 18

19 Výchova k udržitelnému rozvoji Tato oblast úzce souvisí s enviromentální výchovou. Kromě problematiky, která je opět integrována do vzdělávacího obsahu jednotlivých předmětů, je cílené výchovné působení na žáky svěřeno pedagogům v době mimo vyučování. Tato výchova je uskutečňována v činnostech školní družiny, klubu a internátu. Dalšími aktivitami, které se prolínají do více vzdělávacích oblastí volnočasového využití a vedení žáků, jsou Klub mladého diváka a Klub mladého čtenáře pod vedením učitelky českého jazyka. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin V roce 2012/2013 bylo ve škole 112 žáků, z toho 1 cizinec. V naší škole je i v tomto školním roce kladen důraz na individuální přístup vzhledem k potřebám podpůrných opatření poskytovaných našim žákům. Vzdělávání cizinců se proto v naší škole nejeví jako problém. Jazykové vzdělávání a jeho podpora - učitelé - počet učitelů cizích jazyků v členění na učitele s odbornou kvalifikací a bez odborné kvalifikace podle zákona o pedagogických pracovnících ve fyzických osobách V tomto školním roce vyučují na naší škole anglický jazyk dva kolegové. Jeden s kvalifikací speciální pedagog, druhý s kvalifikací pro TV. Oba mají mezinárodní zkouškou pro jazykové vzdělávání - pro výuku jazyka (TELC.) - z celkového počtu učitelů cizích jazyků počet rodilých mluvčích ve fyzických osobách Škola v současné době nedisponuje rodilými mluvčími pro výuku jazyka. - motivace učitelů - nejen jazykářů - k jazykovému vzdělávání (kromě projektu JARO II a grantů) Kolegové jsou zaregistrování v programu E.Twinning. Byli seznámeni s akcemi DZS a NAEP. Vyučující anglického jazyka si v příštím školním roce doplní kvalifikaci na jazykovou úroveň C1 Společného evropského rámce pro jazyky. 19

20 PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ I v tomto školním roce upozorňujeme na výrazný posun v procentuálním vyjádření kvalifikovanosti pedagogického sboru, a to z důvodů zásadních změn v přístupu k určení kvalifikace. Od došlo ke změnám v uznání odborné kvalifikace zaměstnanců. Oproti loňskému roku je tedy odborná kvalifikace pedagogických zaměstnanců zhruba nižší, toto však v závislosti na přehodnocení požadavků na odbornost. V roce 2012/2013 ukončila pracovní poměr asistentka pedagoga, která dostudovala a na jiné škole získala pozici učitele. Pedagogičtí pracovníci splňují požadavek na VŠ vzdělání v magisterském oborovém programu. U učitelů druhého stupně pracujeme s faktem, že kolegové nesplňují odbornou kvalifikaci pro speciální pedagogiku učitelství. V dalším školním roce plánují doplnění kvalifikace studiem tohoto oboru. Pro vychovatelky internátu a školní družiny v současné době bohužel neexistuje na pedagogických fakultách obor v programu CŽV speciální pedagogika vychovatelství ( pouze jako bakalářské denní nebo kombinované studium). I tyto kolegyně si v příštím školním roce plánují doplnit kvalifikaci, bohužel budou nuceny studovat v bakalářském studijním programu. U pracovníků, kteří nesplňují tuto odbornou kvalifikaci, vedení školy podporuje další vzdělávání v rámci CŽV, v bakalářském nebo magisterském programu VŠ. Všichni pracovníci jsou vedením školy podporováni ve vzdělávání v programech DVPP zaměřených na různou speciálně pedagogickou problematiku. Stále se snažíme omlazovat pedagogický sbor a posilovat jeho mužské obsazení. Tabulka č.7 Odborná kvalifikace a věková struktura 2012/2013 MŠ ZŠ SŠ Konzervatoře Odborná kvalifikace v % 0 54 % 0 0 věkový průměr 0 46let

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Činnost speciálněpedagogických center Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Integrace x inkluze při vzdělávání Integrované vzdělávání - diagnostika zdravotního postižení zaměřená primárně na konstatování

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/0, příspěvková organizace telefon 485 32 875, e-mail spzs.nemocnice@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 20/202 Zpracovala

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008 Metodický pokyn ke zřizování pracovního místa asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, s účinností od 1.1. 2009

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Škvorec Tyršova 130, 250 83 Škvorec Identifikátor školy: 600 052 231 Zřizovatel: obec Škvorec Školský úřad Praha-východ,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1008/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,

Více

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC Speciálně pedagogické centrum Školské poradenské zařízení fungující jako součást školy je svou činností zaměřeno na dva druhy postižení. Věnuje se dětem, žákům a studentům s vadami řeči a dětem, žákům

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Proseč Rybenská 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 2015

Více