SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ"

Transkript

1 SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P Program pípravy a liturgických oslav Informace z farností Pidružené programy kulturní Pout a další program roku 2006

2 OBSAH Strana 3 Úvodní slovo duchovních správc Program velikononích bohoslužeb a akcí Strana 4 Velikononí program ve farnosti Žár nad Sázavou I. Strana 5 Jarní a letní program Strana 6 Velikononí program ve farnosti Žár nad Sázavou II. Strana 7 Jarní a letní program Informace z farnosti Žár nad Sázavou I. Strana 10 Fara praská ve švech Strana 11 Pastoraní rada farnosti se pedstavuje Strana 18 Oprava stechy na kaplice v Hamrech Strana 18 Plánované akce pro dti a mládež žárské farnosti Strana 19 Pravidelné duchovní akce ve farnosti sv. Prokopa Strana 20 Harmonogram hlavních akcí ve farnosti po velikonocích 2006 Strana 21 Úvod encykliky Benedikta XIV. Bh je láska Informace z farnosti Žár nad Sázavou II. Strana 22 Informace o opravách kostela Strana 23 Z klášterské farní kroniky Informace z institucí a organizací psobících ve farnostech Strana 24 Kolpingovo dílo, Biskupské gymnázium a SOU Adolpha Kolpinga Strana 26 Orel Strana 27 Letní tábor dtí RADOST Duchovní etba pro dobu velikononí Strana 28 Vzkíšení je jako Strana 29 Vol Ježíše Strana 30 Dobou postní s kardinálem Špidlíkem Strana 31 Jakub Deml: Vyjdte z pouští, proroci! Strana 32 Tradice velikononích symbol Strana 34 Mons. Vojtch Cikrle: Co znamenají Velikonoce Události a informace Strana 36 K volbám z listu Pokoj a dobro, Nová encyklika Bh je láska, Tetí evropské ekumenické setkání Strana 37 Vatikánský rozhlas, Katolický týdeník, Legalizace eutanazie, Nová vlajka brnnské diecéze Strana 38 II. vatikánský koncil 40. výroí, Žár nad Sázavou v zrcadle staletí Zadní obálka Strana 39 Strana 40 Rádio Proglas, Kalendá zkoušek na Pašijovou hru Plakát na Pašijovou hru 2

3 Milí farníci, k Velikonocm pinášíme slovo nám neznámého autora o Kristu: Ten, který je Chlebem života, zaal svou službu hladem na poušti. Ten, který je vodou života, skonil svou službu žízní na kíži. Ten, který byl znaven, dává pravý odpoinek. Ten, který platil da krve, je Králem král. Ten, který se modlil, slyší naše modlitby. Ten, který plakal, osuší naše slzy. Ten, který byl prodán za ticet stíbrných, nás vykoupil. Ten, který byl veden jako Beránek k zabití, je dobrý Pastý. Ten, který zemel, byl vzkíšen a pinesl život všem, kdo v Nho ví. Žehnají vaši farái, P. Tomáš Holý P. Vladimír Vojtch Záleský 3

4 VELIKONONÍ PROGRAM VE FARNOSTI ŽÁR NAD SÁZAVOU I. PI KOSTELE SVATÉHO PROKOPA Slavnosti v postní dob (krom bžných nedlí): Pondlí 20. bezna, slavnost sv. Josefa: 8:00 a 18:00 Sobota 25. bezna, slavnost Zvstování Pán: 8:00 a 18:00 Pobožnosti kížové cesty: Každý pátek: 17:30 Každou nedli: 14:30 Velikononí svatá zpov: tvrtek 6. dubna: 16:00 18:00 Pátek 7. dubna ped Kvtnou nedlí: 16:00 18:00 Sobota 8. dubna ped Kvtnou nedlí: 16:00 18:00 Pondlí Svatého týdne 10. dubna: 10:00 12:00, 14:00 19:00, více zpovdník Úterý Svatého týdne 11. dubna: 8:00 10:00 Steda Svatého týdne 12. dubna: 8:00 10:00 Velikononí mše svaté a obady Velkého pátku: Kvtná nedle 9. dubna: 7:30, 10:30 a 18:00 Pondlí Svatého týdne 10. dubna: 8:00 Úterý Svatého týdne 11. dubna: 8:00 Steda Svatého týdne 12. dubna: 8:00 Zelený tvrtek 13. dubna, památka Veee Pán: 19:00 mše svatá, do 21:00 adorace v Getsemanské zahrad Velký pátek 14. dubna, památka Umuení Pán (den písného postu): Dnes se neslaví mše svatá. Kostel bude oteven od 7:00 do 21:00 k adoraci. 10:00 kížová cesta pro dti, 14:00 kížová cesta, 15:00 velkopátení obady Bílá sobota 15. dubna: Dnes se neslaví mše svatá. Kostel bude oteven od 7:00 do 21:00 k adoraci. Sobota 15. dubna, Velikononí vigilie: 21:00 Slavnost velikononí svíce, bohoslužba slova, kestní bohoslužba, slavení eucharistie Nedle 16. dubna, Hod Boží velikononí: 7:30, 10:30 a 18:00 Pondlí velikononí 17. dubna: 7:30, 10:30. Veerní mše svatá není. Od úterý 18. dubna v oktávu velikononím a následn je poad mší svatých bžný. 4

5 JARNÍ A LETNÍ PROGRAM První svaté pijímání Pi nedlní mši svaté 4. ervna v 10:30 hodin. Svatá zpov pro pistupující dti bude v sobotu 3. ervna od 14:00 hod. Program farní poutní slavnosti opata a patrona svatého Prokopa Poutní slavnost farnosti se uskutení v nedli 2. ervence. Poad mší svatých obvyklý, odpoledne ve 13:30 hodin požehnání a od 14:00 pátelské posezení farník na dvoe fary, ke kterému jste všichni srden zváni. Sobotní mše svatá 1. ervence bude již v 17:00 hod. Po ní setkání farník pi hudb na farním dvoe. Poutní slavnosti v pifaených obcích: Poítky, Navštívení Panny Marie: Nedle 28. kvtna v 11:30 hodin Dolní Hamry, svatých Cyrila a Metodje: Steda 5. ervence v 10:00 hodin Vysoké, Panny Marie Karmelské: Nedle 16. ervence v 11:30 hodin Mlkovice, svaté Anny: Nedle 23. ervence v 11:30 hodin Radonín, Narození Panny Marie: Nedle 10. záí v 11:30 hodin Hamry nad Sázavou Najdek, Panny Marie Bolestné: Nedle 17. záí v 11:30 hodin Žár nad Sázavou, slavnost Nejsvtjší Trojice: Nedle 11. ervna v 10:30 hodin Mše svatá v 10:30 v kostele svatého Prokopa nebude. FARNOST ŽÁR NAD SÁZAVOU I. Obvyklý poad nedlních bohoslužeb: 7:30, 10:30 a 18:00 Návštvy nemocných: Druhý týden v msíci ve tvrtek a v pátek a dle poteby Kontaktní adresa: P. Tomáš Holý, Fara u sv. Prokopa, Tvrz 12, Žár nad Sázavou 1 Telefon: Bžné návštvní hodiny: Steda 10:00 12:00, odpoledne 16:00 18:00 5

6 VELIKONONÍ PROGRAM VE FARNOSTI ŽÁR NAD SÁZAVOU II. PI KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE Slavnosti v postní dob: Sobota 25. bezna, slavnost Zvstování Pán: 9:05 Pobožnosti kížové cesty: Každý pátek: 16:45 Každou nedli: 14:00 Velikononí svatá zpov: Pondlí 3. dubna: 16:15 17:15 Steda 5. dubna: 16:15 17:15 Pátek 7. dubna: 16:15 17:15 Kvtná nedle 9. dubna, zpovdní den: 16:00 18:00, cizí zpovdník Velikononí mše svaté a obady Velkého pátku: Zelený tvrtek 13. dubna, památka Poslední veee Pán: 17:00 mše svatá Velký pátek 14. dubna, památka Umuení Pán (den písného postu): 16:00 kížová cesta 17:00 velkopátení obady (doprovází chrámový sbor FONS) Bílá sobota 15. dubna, Vigilie Hodu Božího velikononího: 23:00 vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Pán (s udlováním ktu dosplým) Na vigilii je objednán autobus pro farníky z filiálních obcí: odjezd ze Stržanova ve 22:15, Cikháj 22:25, Svtnov 22:35; Polnika 22:40 po skonení bohoslužeb pojede zpt. Nedle 16. dubna, Slavnost Zmrtvýchvstání Pán, Hod Boží velikononí: 9:05 mše svatá s žehnáním pokrm (doprovází chrámový sbor FONS) 15:00 Te Deum, požehnání a varhanní koncert prof. Karasové z Brna Pondlí velikononí 17. dubna: 9:05 mše svatá 6

7 JARNÍ A LETNÍ PROGRAM Pondlí 17. dubna 2006, horní tok eky Svratky Jarní voda 2006 Tradiní splouvání eky na velikononí pondlí 17. dubna odpoledne tentokrát pojedeme horní tok eky Svratky. Zájemci se mohou informovat na tel Sobota 22. dubna 2006, Žár nad Sázavou Pozvánka na skautskou svatojiskou pou Pou skaut brnnské diecéze se v pedchozích letech uskutenila v Rajhrad, na Vranov u Brna a v Pedklášteí u Tišnova. Letos poprvé ve Žáe nad Sázavou... Letošní již 16. roník této tradiní akce bude opravdovým putováním mezi dvma poutními místy, která mají mnoho spoleného. Pou zane v 9:30 v kostele Navštívení Panny Marie v Obytov; skauti a skautky, vlata a svtlušky, rovei a rangers, oldskauti i ostatní poutníci pjdou asi 15 km pší pou ke kostelu sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoe ve Žáru nad Sázavou, kde se všichni pší poutníci sejdou. Odtud se spoleným prvodem v 15:00 hodin pemístíme do klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše ke slavení mše svaté ta zane v 15:30 hodin s otcem biskupem Vojtchem. Bhem dne bude probíhat soutžní program o putovní trofej. Drobný obd je zajištn pro pší poutníky. Pondlí 8. kvtna a úterý 9. kvtna 2006, Žár nad Sázavou Potetí s otcem Eliasem Vellou OFM Svatý Pavel íká, že v každém z nás je starý lovk. Ale kdo je ten starý lovk, který v nás žije? Je to naše staré já, plné strachu a hnvu, které je strnulé, které se brání a zoufá si, které podléhá depresím a znechucení. Pán chce, aby v nás starý lovk zemel a aby v nás zaal bohatým a plným životem žít lovk nový. (P. Elias Vella; z knihy Ježíš léka tla i duše ) Duchovní obnova farnosti s P. Eliasem Vellou z Malty bude dalším pokraováním jeho žárských duchovních obnov. Ta letošní bude probíhat ve dvou odpoledních programech. V pondlí 8. kvtna zane v 16:00 první promluva. Po mši svaté v 17:15 bude ješt krátké veerní zamyšlení. Rekolekce bude pokraovat také v úterý 9. kvtna ve stejný as. 7

8 Nedle 14. kvtna 2006, Zelená hora Pou ke svatému Janu Nepomuckému na Zelené hoe První poutní mší svatou v sobotu 13. kvtna v 17:00 hodin zahájíme letošní hlavní pou na Zelené hoe. Poutní mše svaté v nedli 14. kvtna budou v 6:00, 7:30, 9:00, 10:30 a ve 14:30 hodin. Poslední poutní mše svatá bude v úterý 16. kvtna v 17:00 hodin v den svátku svatého Jana Nepomuckého. Doprovází chrámový sbor FONS. Pravidelné msíní pout budou: , , , a Mše svatá v den Památky všech vrných zemelých bude ve tvrtek 2. listopadu. Nedle 28. kvtna 2006, Žár nad Sázavou, doprovází chrámový sbor FONS První svaté pijímání 16 našich dtí poprvé pistoupí ke stolu Pán v nedli 28. kvtna pi mši svaté v 9:05. Sobota 20. kvtna 2006, Jablonné v Podještdí a úterý 30. kvtna 2006, Žár n. Sáz. Farní pou do Jablonného a pivítání ostatk svaté Zdislavy Na poátku tohoto roku jsme požádali otce pevora dominikánského kláštera v Jablonném v Podještdí a také provinciála dominikán o darování ostatk svaté Zdislavy. Dne 19. února 2006 jsme dostali tuto odpov: Vaše žádost o ostatky svaté Zdislavy nás tší. Velmi nám záleží na tom, aby se šíila úcta ke sv. Zdislav, patronce rodin. O vztazích rodiny sv. Zdislavy ke žárskému klášteru toho bylo pomrn dost napsáno a krom toho kroniká žárského kláštera píše velice krásn o Zdislav. Ostatky svtice Vám samozejm rádi poskytneme; musíme pouze vyžádat potvrzení pravosti ostatk od litomického biskupa... Na tuto událost se pipravíme farní poutí do Jablonného v Podještdí v sobotu 20. kvtna. Ostatky svaté Zdislavy pedá našemu chrámu P. Augustin Prokop, O. P. na svátek sv. Zdislavy v úterý 30. kvtna 2006 pi mši svaté v 17:00 hodin. Poslední sobota v msíci, kížová chodba fary Biblické hodiny Pokraují setkání zájemc o poznávání Božího slova. Scházíme se jedenkrát za msíc v kížové chodb, vždy v 19:00. Pijít mže kdokoliv. Další setkání budou: 25. bezna, 29. dubna a 27. kvtna. 8

9 Nedle 13. srpna 2006, Žár nad Sázavou Hlavní pou v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie Letos jsme mezi nás pozvali vzácného hosta papežského nuncia v eské republice, arcibiskupa mons. Diega Causera. Mši svatou doprovází chrámový sbor FONS. Sobota 2. záí 2006, Žár nad Sázavou Diecézní pou rodin Na tu se již tší mnoho lidí. Ohlasy z minulých dvou let byly veliké. Po lo ské pouti pišlo nkolik dopis s podkováním, dokonce i obrázky od dtí. Pan biskup rozhodl, že pou bude pokraovat. Letos tedy opt ve Žáe nad Sázavou v sobotu 2. záí. Na pou bude navazovat veerní a noní program Klášterní noc s duchovním i kulturním programem, vetn koncertu chrámového sboru FONS. Plakáty s celým programem budou na vývskách ve všech farnostech již v krátké dob. Prosíme již dnes o pomoc organizátory a tým poadatel. Hlavním organizátorem je Ing. Vít Jank, vedoucí Centra pro rodinu v Brn. Pozvání pro dti a mládež: Putování mládeže Pou poádá Diecézní centrum mládeže. Mladí budou putovat z brnnské katedrály pes Vranov a Ktiny do Sloupu. Kdy? Od 1. do 5. ervence Denn bude pipraven bohatý duchovní program, ale i hry, koncerty, besedy a pednášky. Puák... Farní tábor pro školáky (od 3. tídy) a mládež od 6. do 11. ervence. Táboit budeme na tech místech. Mezi základními tábory se budeme pesouvat. VIII. expedice Ireland Kvli ptaí chipce jsme odložili cíl na turecko-arménské hranici. Zaadili jsme zpáteku a místo na jihovýchod jedeme na severozápad... Na cest do Irska nás bude doprovázet opat irského kláštera Gerard z Mayola... Odjezd v nedli v 16:05! FARNOST ŽÁR NAD SÁZAVOU II. Obvyklý poad nedlní bohoslužby: Mše svatá vždy v 9:05. Fará: P. Vladimír Vojtch Záleský. Kontaktní adresa a služby nemocným: ímskokatolický farní úad, Klášter 2, Žár nad Sázavou 2. Telefon: Mobil: Návštvy nemocných jsou každý první pátek v msíci a na požádání. 9

10 INFORMACE Z FARNOSTI ŽÁR NAD SÁZAVOU I. PI KOSTELE SVATÉHO PROKOPA Fara praská ve švech. Po as Akce 13:30 14:15 Výuka náboženství pro 1. tídu 14:30 15:15 Výuka náboženství pro 1. tídu 16:00 17:30 Každých 14 dní schzky dtí 1. a 4. tíd Út 16:00 17:30 Každých 14 dní schzky dtí 5. a 9. tíd St t Pá So Ne 9:00 10:00 Ržencová modlitební spoleenství 10:00 12:00 Úední hodiny 16:00 18:00 Úední hodiny 18:00 19:30 Biblické spoleenství Metanoia 14:30 17:00 Jednou za msíc setkání terciá františkán 16:00 17:00 Sedmikrásek náboženská píprava pro pedškolní dti od 3 let 19:00 20:00 Porada vedoucích ministrant 20:00 21:00 Kurz italštiny pro studenty farnosti 16:30 17:45 Zkouška scholy 17:00 17:45 Výuka hry na flétnu pro dti farnosti 19:00 21:00 Poslední pátek v msíci pastoraní rada farnosti 8:00 9:30 Jednou za msíc porada katechetek s otcem dkanem 9:00 11:00 Každých 14 dní schzka ministrant 8:30 9:30 Farní knihovna 8:45 10:15 Zkouška scholy 8:45 9:30 Jednou za msíc porada lektor 14:00 17:00 tvrtletn setkání farních hospodá 10

11 Pastoraní rada farnosti se pedstavuje Ideální farnost má vyváženou innost, kterou mžeme rozdlit do sedmi hlavních aspekt, z nichž žádný nemže chybt. Nazvme je teba: spoleenství majetku, apoštolát, duchovní život, zdraví, harmonie, moudrost, komunikace, a pidejme k tomu jako pozadí politiku, abychom navázali na hru barev Ch. Lubichové. Paprsek bílého svtla mžeme sklenným hranolem rozdlit na duhové barvy. Na kotoui našeho grafu má každý segment jednu z barev duhy. Kdybychom kotou roztoili, složí nám duhové barvy bílé svtlo. Budou-li v kotoui nkteré barvy chybt, nedosáhneme jejich složením barvy bílé. Naše oi jsou zvyklé na bílé svtlo. Díváme-li se ve svtle barevném, nevidíme dobe. Znáte, jaké triky se dají dlat s barevným svtlem. Záleží na osvtlení. To dokáže udlat i z krasavice arodjnici. Chceme-li, aby místní církev v diecézi, i církev uskute ovaná ve farnosti byla pro okolí pitažlivá, hezká a pravdivá, nesmí jí chybt žádný aspekt, žádná barva. Pedstavte si farnost, kde se starají jen o bohoslužby a opravy kostela. V naší he by to byla žlutá a ervená. Bude se nám líbit lovk, okolní svt, i kousek církve, když je uvidíme jen v tchto barvách? Za hlavní úkol pastoraní rady farnosti považujeme: usilovat o to, aby v život farního spoleenství nechybla žádná barva a všechny byly pimen silné, harmonické, vyrovnané. Rada nemá všechno dlat i organizovat sama, ale má pedevším vytvoit prostor pro rzné iniciativy malých spoleenství, nebo inspirovat pro innost v tch oblastech, které zatím nejsou rozvinuté, a koordinovat spolupráci všech. P. ThLic. Tomáš Holý Vk: 36 let Vysvcen: 24. ervna 2000 v Brn Psobišt: administrátor, ímskokatolická farnost Žár n. Sáz. I. Bydlišt: Tvrz 12, Žár nad Sázavou P. František Fráa Vk: Vysvcen: Zamstnání: Bydlišt: 68 let 20. bezna 1968 v Brn duchovní vedení Interdiecézního stediska dtí a mládeže Radost duchovní vedení Kolpingova díla eské republiky Barviova 80, Brno 11

12 Jií Dvoáek trvalý jáhen Vk: 60 let Stav: ženatý Dti: 2 Zamstnání: konstruktér, ŽAS, a. s. Bydlišt: Blažíkova 1/1421, Žár nad Sázavou Každý z nás jsme koncem roku 2005 a zaátkem roku 2006 duchovn prožívali dobu vánoní dobu Narození Krista. Zárove každému z nás byl dán dar prožití dvacátého dílu 21. století a zárove dvousté ásti 3. tisíciletí od narození našeho Pána Ježíše Krista. Já sám spolu se svou rodinou prožívám 10 rok jáhenské služby v obou žárských farnostech. Páním pro pastoraní radu naší farnosti, jíž jsem lenem, je, abychom všechno konali k vtší cti a sláv Boží. Peji a u Boha vyprošuji celému našemu farnímu spoleenství, zejména našim rodinám, všem lidem okolo Vás, kde pracujete, aby se nám dailo dobrým píkladem šíit pikázání lásky. Anna Jan Vk: 49 let Stav: vdaná Dti: 2 Zamstnání: vrchní sestra charitní ošetovatelské služby Bydlišt: Libušínská 20/178, Žár nad Sázavou Oblast: Charita Oblastní charita ve Žáe nad Sázavou poskytovala v roce 2005 své služby v tchto odvtvích: Mateské centrum Kopretina, Charitní ošetovatelská služba, Charitní peovatelská služba, Domov pokojného stáí Nížkov, Klub v 9 (Klub pro podporu duševního zdraví), Denní stacioná pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve Velkém Meziíí, centrum prevence PONORKA, D STOP (Centrum prevence a Klub volného asu), Dobrovolnické centrum. V uplynulém roce byla dobrá spolupráce ve farnosti: - zajišování zdravotní služby pi rzných akcích (pout, primice), - zprostedkování návštv knze u nemocných a umírajících cca 20 lidí, - pomoc tžce nemocným a jejich rodinám, - pedávání informací z farnosti (zpravodaj a další tiskoviny, petice). V roce 2006 budeme nadále podporovat službu v charitativní a sociální oblasti, zpístup ovat lidem rádio Proglas, upozor ovat na program napíklad mše svaté, pro ty, kdo se nedostanou do kostela, první spolenou akcí byla Tíkrálová sbírka. 12

13 Jií Kamarád Vk: 30 let Stav: ženatý Dti: 2 Zamstnání: mstský strážník Bydlišt: Lesní 29, Žár nad Sázavou, Oblast: Mládež ministranti V dubnu minulého roku se mnozí z ad ministrant zapojili do dlouhodobé hry, ve které mohou pomit své znalosti, síly a schopnosti v rzných testech a soutžích. Nedílnou souást hry tvoí aktivní úast na služb u oltáe a její etnost. Velkou mrou se na píprav a realizaci schzek pro ministranty podílí také Marek Pichystal, Josef Kašík ml. a Hynek Svoboda, za což jim patí velký dík. Mám také radost, že se v uplynulém roce naše ady rozrostly o šest nových len. V nadcházejícím roce se chci nadále aktivn podílet na práci s ministranty. Budu velice rád, pokud jejich vzájemná setkávání napomohou k vytváení pevnjších vazeb ve farnosti. Považuji za dležité, aby každý cítil, že nkam patí. Parta vících lidí mže pomoci mladému lovku ešit pípadný problém i krizi nejen v období dospívání, ale i v pozdjším život. Josef Zako Vk: 43 let Stav: ženatý Dti: 3 Zamstnání: OSV Bydlišt: Makovského 37, Žár nad Sázavou Oblast: Modlitební spoleenství Za úspch v naší farnosti v Roce eucharistie považuji nov zavedené pravidelné tvrtení adorace, napl ování Fatimských poselství smírnými modlitbami o prvním pátku a první sobot, Fatimské dny každého 13. dne v msíci, modlitby na smír za odinní hích celého svta. Rok eucharistie byl ukonen poutním zájezdem do chrámu Božího Tla ve Slavonicích k UCTNÍ Krista v eucharistii na míst zázraku a k jednot v naší farnosti. Nastínní budoucnosti v této sekci vidím ve své plné a bezpodmínené odevzdanosti do rukou Ježíšových a Mariiných, abych byl vhodným nástrojem v jejích rukou a mohl k potebám svých bližních spolu se svatým Pavlem íci: Už ne já, ale Kristus ve mn. A je to sám Pán, který bude konat své dílo. 13

14 Josef Pokorný Vk: 38 let Stav: ženatý Dti: 3 Zamstnání: defektoskopa, ŽAS, a. s. Bydlišt: Vrchlického 4, Žár nad Sázavou Oblast: Liturgie a kostelníci Na prvním setkání rady zaznl návrh na možnost výuky náboženství v kapli svaté Barbory. Výuku by z vtší ásti mohl vést knz, zvlášt pro dti ped prvním svatým pijímáním. Bude však teba doešit nkteré technické i praktické záležitosti. Martina Coevová Vk: 36 let Stav: vdaná Dti: 3 Zamstnání: v domácnosti Bydlišt: Nádražní 10/427, Žár nad Sázavou Oblast: Katecheze Chtla bych podpoit vtší zapojení dtí a mládeže pi mši svaté. Dále vidím jako dležité vybudování farní budovy, která bude sloužit pro mládež (Sedmikrásek, setkávání mladých), setkávání maminek s dtmi, setkávání senior... Jií Coev Vk: 40 let Stav: ženatý Dti: 3 Zamstnání: editel školy Bydlišt: Nádražní 10/427, Žár nad Sázavou Oblast: Biskupské gymnázium Pál bych si, aby byla zahájena píprava výstavby farního centra, které by bylo druhým domovem pro setkávání dtí, ministrant, farní scholy, kostelního sboru, modlitebních setkání a mnohých dalších aktivit, které by ve svém dsledku vedly ke sblížení a vzájemnému pochopení jednotlivých lidí a skupin ve farnosti. 14

15 Jana Havlíková Vk: 56 Stav: vdaná Dtí: 2 Zamstnání: zástupce editele školy pro ekonomickou oblast Bydlišt: U pily 4/202, Žár nad Sázavou Oblast: SOU Adolpha Kolpinga Nejvtší událostí minulého roku pro mne byla primice otce Pavla Lazárka. V roce píštím by bylo vhodné uskutenit veejnou diskusi farník, co je nejvíc trápí a nebo zajímá, s ím by chtli pomoci. Podle toho potom uskute ovat konkrétní kroky. Petr Kvapil Vk: 34 let Stav: ženatý Dtí: 2 Zamstnání: montér Bydlišt: Veselská 10/56, Žár nad Sázavou Oblast: Orel V srpnu 2005 se uskutenil mezinárodní tábor FICEP, který byl podruhé organizován v eské republice. 170 úastník a vedoucích z 10 zemí mlo možnost strávit ve Žáe nad Sázavou spolen devt dní plných zábavy sportu a poznání. Jana Novotná Vk: Stav: Zamstnání: Bydlišt: Oblast: 24 let svobodná studentka Pelikánova 39/1631, Žár nad Sázavou Mládež schola Naše spoleenství se rozrostlo o tetí nejmenší scholu, kterou vede Gaba Krábková. Uskutenil se první koncert schol od svatého Prokopa. S klášterskou scholou jsme zpívali na primici Pavla Laciny a na Pouti rodin. Poprvé jsme koncertovali mimo Žár ve Velké Bíteši na podporu výstavby tamních nových varhan. Budeme opt pokraovat ve zpívání na páteních mších pro mládež, které jsou naším hlavním posláním, chystáme se koncertovat v Tebíi, ekají nás rzná soustední, víkendy, festivaly i zpívání na speciálních mších i pi jiných píležitostech. 15

16 Vít Dobrovolný Vk: Stav: Zamstnání: Bydlišt: Oblast: 24 let svobodný Kolpingovo dílo R Ržová 10, Žár nad Sázavou Technicko-organizaní innost V uplynulém roce 2005, akoliv ješt neexistovala pastoraní rada naší farnosti a tudíž ani osoba zodpovdná za technicko-organizaní innost, jsem se podílel spolu s Kolpingovým dílem, SOU Adolpha Kolpinga a Orlem na píprav farní pout u svatého Prokopa. Dále pak na technickém zajištní poutní mše v kostelíku Nejsvtjší Trojice a dušikové mše na svátek Všech vrných zemelých tamtéž. Koncem roku to byly již tradiní akce La Festa a Živý Betlém. Jelikož se vesms jedná o pravideln se opakující akce, myslím si, že v roce 2006 se nic vážného nezmní, akorát tak datum tchto akcí a snad se na adu opt dostanou Pašije. Václav Dobrovolný Vk: 33 let Stav: ženatý Dtí: 3 Zamstnání: editel, Kolpingovo dílo R Bydlišt: Jamborova 3/1531, Žár nad Sázavou Oblast: Kolpingovo dílo R Kolpingovo dílo R se v roce 2005 podílelo na ad tradiních akcí. Mezi ty nevýznamnjší patily: priminí mše svaté, svatoprokopská pou, letní tábor pro dti v eškovicích u Blanska a Živý Betlém. Prostory Kolpingova domu zdarma poskytujeme dalším aktivitám, jako jsou napíklad zkoušky farních schol, kurz italštiny a Klub kesanských senior. Schází se zde také kroužek plastikových modelá. V roce 2006 chceme pokraovat ve vzájemné spolupráci a budeme se snažit ji i nadále prohlubovat. Vím, že se nám v tomto roce také opt podaí odehrát Pašijová hra. 16

17 Alois Dvoák Vk: 49 let Stav: ženatý Dti: 2 Zamstnání: ZDAR, a. s. Bydlišt: Jamská 17/505, Žár nad Sázavou Oblast: Hospodái koordinátor František Laštovika Stav: ženatý Dti: 2 Zamstnání: UNISTAV, a. s. Bydlišt: Kozlov Oblast: Hospodái projektant Byly stanoveny hlavní cíle Pastoraní rady farnosti (PRF): 1. prohloubení komunikace mezi knzem a farníky, 2. vybudování farního centra, 3. spolené plánování farních akcí, akcí ve farnosti, 4. zabývat se pipomínkami farník a užitené nápady a poteby pomáhat vnést do života. PRF se schází vždy poslední pátek v msíci po veerní mši svaté. K dispozici je schránka ve zpovdní kapli pro námty a pipomínky farník. 17

18 Oprava stechy na kaplice sv. Cyrila a Metodje v Hamrech nad Sázavou V íjnu 2005 byla zapoata oprava stechy na této kaplice. Plech na steše byl v záhybech znan zrezivlý. Po dohod starosty obce Hamry nad Sázavou Huberta Kesana a P. Tomáše Holého bylo rozhodnuto, že se stecha pokryje mdným plechem. Náklady na opravu byly zaplaceny zásti z rozpotu obce Hamry nad Sázavou a zásti z rozpotu farního úadu ze Žáru nad Sázavou 1. Nová prkna na podbití byla dodána z obecních zásob. Všechny pípravné práce provádli: Aleš Poul, Jaromír Poul starší a mladší. To znamená: stavní lešení, odtrhání staré plechové krytiny, nové podbití prkny a lepenkou. Pokrytí stechy mdným plechem udlali klempíi Zdenk Zátopek a Michal ervi ák. Tyto práce byly zdárn dokoneny zaátkem listopadu Všem zúastnným srdené díky! Plánované akce pro dti a mládež žárské farnosti Schola: 23. dubna v 10:30 rytmická mše svatá zpívá nejstarší schola sv. Prokopa Víkendy: víkend pro dti tíd víkend pro mládež tíd Letní tábory dtí naší farnosti: tábor pro dti tíd tábor pro mládež tíd Kontaktní osoba pro víkendy a tábory: Kama Kulhánková,

19 Pravidelné duchovní akce ve farnosti sv. Prokopa Každou stedu v 7:20 hodin je mše svatá na Biskupském gymnáziu. Každou stedu od 18:00 hodin probíhají biblické hodiny Metanoia. Každý tvrtek od 19:00 do 20:00 je tichá adorace ped vystavenou Nejsvtjší svátostí oltání. Každý pátek v 18:00 hodin se koná mše svatá pro dti a mládež. Každý první pátek v msíci na konci mše svaté jsou litanie a svátostné požehnání. Každý tetí tvrtek v msíci v 10:00 mše svatá v Dom s peovatelskou službou na Libušín. Každou první sobotu v msíci od 17:00 hodin je Mariánská pobožnost. Každou druhou sobotu v msíci v 18:00 hodin mše svatá pro nemocné. Vždy 13. dne v msíci je od 16:30 hodin Fatimská pobožnost. Denn pl hodiny pede mší svatou je spolená modlitba ržence a píležitost ke svátosti smíení (první tvrtek a pátek v msíci od 16:30 hodin). Vánoce a Velikonoce rozšíená možnost dle zveejnného rozpisu Každý msíc mše svatá v kapli: Poítky Vysoké Radonín Hamry nad Sázavou Lhotka 19

20 Harmonogram hlavních akcí ve farnosti po Velikonocích Pondlí Pijímací zkoušky na BIGY a SOU Adolpha Kolpinga Škola Pondlí Zájezd do Prahy Nedle 16:00 Koncert barokní hudby Musica Poetica Pátek 17:30 Píprava dti Kaple sv. k 1. sv. pijímání Barbory Pátek 17:30 Píprava dti Kaple sv. k 1. sv. pijímání Barbory Sobota 14:00 Svátost smíení pro dti a Kostel sv. setkání dtí na fae Prokopa Nedle 10:30 První svaté pijímání dtí Sobota 8:30 OREL - fotbal Steda 8:00 Mše svatá BIGY a SOU A.K. Kostel sv. ukonení šk. roku Prokopa Pátek 18:00 Mše svatá na podkování za Kostel sv. ukonený školní rok Prokopa Sobota 17:00 Poutní mše svatá Kostel sv. Prokopa Sobota od 18:00 Farní pou setkání farník Farní zahrada Nedle 14:00 Svátostné požehnání Kostel sv. a Te Deum Prokopa Nedle 14:30 Farní pou setkání farník Farní zahrada pondlí Pou na Vítochov Letní tábor Kolpingova díla Blansko Zájezd do íma Itálie Pou na sv.hostýn (Orel) Pondlí 8:00 Mše svatá BIGY a SOU A.K. Kostel sv. zahájení šk. roku Prokopa Sobota Pou farnosti Praha Sobota Festival schol "LaFesta" DDM Steda 8:00 Den otevených dveí BIGY, Škola 17:00 SOU A.K Úterý 16:00 Živý betlém Námstí 20

21 Benedikt XVI.: B h je láska 1. Bh je láska; kdo zstává v lásce, zstává v Bohu a Bh zstává v nm (Jan 4,16). Tato slova z prvního listu apoštola Jana vyjadují s jedinenou jasností ohnisko kesanské víry: kesanský obraz Boha a také z toho vyplývající obraz lovka a jeho cesty. Krom toho nám v témže verši Jan nabízí jakousi formuli kesanské existence: Poznali jsme lásku, jakou má Bh k nám a uvili jsme jí (srov. 4,16). Uvili jsme lásce Boží Tak mže kesan vyjádit základní rozhodnutí svého života. Na poátku toho, že jsem kesanem, (Christsein), nestojí mravní rozhodnutí nebo velká Idea, nýbrž setkání s událostí, s jednou Osobou, která dává našemu životu nový horizont a tím jeho rozhodující smr. Jan ve svém evangeliu vyjádil tuto událost následujícími slovy: Tak Bh miloval svt, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v nho ví,... ml život vný (3,16). S ohniskovým postavením lásky kesanská víra pijala, co byl vnitní sted víry Izraele a tomuto stedu zárove dala novou hloubku a šíku. Vždy vící Izraelita se denn modlí slova z knihy Deuteronoium, jimiž dokáže shrnout jádro své existence: Slyš, Izrali, Hospodin je náš Bh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou (6,4-5). Ježíš pak toto pikázání o lásce k Bohu spojil s pikázáním o lásce k bližnímu z knihy Levitikus: Budeš milovat svého bližního jako sebe samého (19,18, srov. Mk 12,29-31). Jelikož nás Bh nejprve miloval (srov. 1 Jan 4,10), láska už není pouze pikázání nýbrž odpov na dar lásky, s kterým nám jde Bh vstíc. Ve svt, v nmž se nkdy se jménem Boha spojuje msta nebo dokonce povinnost nenávidt a páchat násilí, je toto poselství zvláš aktuální a má velmi konkrétní význam. Proto bych rád ve své první encyklice mluvil o lásce, jíž nás Bh zahrnuje a kterou máme pedávat dál. Tím jsou už pedznamenány ob velké, úzce spojené ásti tohoto listu. První bude mít píše spekulativní ráz, jelikož v ní míním objasnit na poátku svého pontifikátu nkteré podstatné body o lásce, kterou Bh tajemným zpsobem a zcela nezištn nabízí, a zárove odhalit vnitní spojení mezi touto Boží láskou a skuteností lidské lásky. Druhý díl bude mít konkrétnjíš ráz, nebo se má zabývat tím, jak církev prakticky plní píkázání milovat bližního. Téma se tím ukazuje jako velmi dalekosáhlé; vyerpávající pojednání však pesahuje úel této encykliky. Mým páním je, dkladn se zamit na nkteré základní prvky, abych probudil ve svt nové oživení praktické odpovdi lovka na Boží lásku. Úvod k první encyklice papeže Benedikta XIV. Deus Caritas Est 21

22 INFORMACE Z FARNOSTI ŽÁR NAD SÁZAVOU II. PI KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE A SVATÉHO MIKULÁŠE Informace o opravách kostela Protože máme možnost pevést do letošního roku nevyerpanou ást státní dotace, mžeme pokraovat v další etap oprav. K tmto prostedkm pravdpodobn pibude píspvek msta Žáru nad Sázavou ve výši K a dá-li Pán a Kraj Vysoina, tak možná i K z kraje. Práce zaaly již v polovin ledna, kdy pracovníci stavební firmy A+Š opravovali štuky v klenbách severní ásti transeptu. Bylo nutné tam pitápt, aby i v mrazivém poasí mohly práce bez vtších problém pokraovat. Než nastane teplejší poasí, využíváme as k odstra ování starých nátr a k opravám omítek v severní závrové kapli. Souasn elektrikái pracují na rozvodech pro nové osvtlení chrámu. Na jae nastoupí malíská firma pana Rouzka a bude provedena výmalba jižní boní lodi chrámu a také celého transeptu nad varhanami. Tšíme se na chvíli, kdy se na tomto choulostivém míst bude moci rozebrat lešení; ovšem vzáptí se postaví na protjší stran u sakristie. Rádi bychom také tyto práce dokonili do konce ervna, vetn výmalby. V lét budeme odpoívat... snad! Další ást prací zane až po diecézní pouti rodin, to znamená v polovin záí. Obtní stl budeme muset posunout a mírn zmnit provoz chrámu, protože bychom chtli zaít s opravami hlavní lodi, konkrétn práv v presbytái... V tu dobu se také budou mnit okna v obou závrových kaplích kostela. eká nás ješt mnoho práce a úkol, které nechci složit popisovat jisté však je, že bez pomoci Ducha svatého a také Vás, mnoha dobrodinc, bychom s pracemi daleko nedošli. I zde platí biblická slova žalmu: Nestaví-li dm Hospodin, marn se lopotí, kdo ho stavjí... Ješt jednou Pán odpla všem pomocníkm, mužm i ženám, dárcm, sponzorm i modlícím se! P. Vladimír Vojtch Záleský 22

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 9:15 Za farníky 14:00 Svátostné požehnání Pondlí 29.12. Úterý 30.12. Steda 31.12. 17:00 Adorace na závr roku

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

.. strana 2 !"#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! &" 213#(,2$. 2

.. strana 2 !#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! & 213#(,2$. 2 Vážená paní editelko, pane editeli, dovolujeme si Vám pedstavit ucelenou nabídku školních výlet na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Pro dti jsme pipravili nkolik zábavných program:.. strana

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

!"# $%&"' ((&) * " " +&12* 3& "&# # # 1 (#1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& # "(# 9".& "'#": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. "

!# $%&' ((&) *   +&12* 3& &# # # 1 (#1 4,(( (,'&/&* 5672* 8& # (# 9.& '#: %*! * 0, (; ( '( & -1 4* < 4 (  -. 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 4 2006!" $%&"' ((&) * +"','*! ("( -".!"/"0'-( " " +&12* 3& "& 1 (1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& "( 9".& "'": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. " '",'

Více

Milí mariánští ctitelé!

Milí mariánští ctitelé! roník 10. prosinec 3/1999 Milí mariánští ctitelé! Oznamuji vám velikou radost: eská biskupská konference urila náš chrám Jména Panny Marie ve Ktinách jako místo, kde je možno získat celoron ovoce Velkého

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

47/duben A.D. 2007 z d a r m a

47/duben A.D. 2007 z d a r m a zpravodaj pražské akademické farnosti 47/duben A.D. 2007 z d a r m a LITURGIE SVATÉHO TÝDNE Pro ty z vás, kdo se zúastní obad Svatého týdne letos poprvé, uvádíme na tomto míst struný úvod do liturgie.

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Uzávrka pihlášek na zájezdy již 8. ervence!

Uzávrka pihlášek na zájezdy již 8. ervence! (p.. 53) Redakce: J.Punochá Náklad: 80 ks íslo 2/2008 erven Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr.

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 1/2008. Toto íslo vyšlo v únoru 2008. Cena 24 K na rok. Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Zasedání dne 17.12.2007 1. Plnní rozpotu obce v

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci, ve výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2008/2009. Management

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

Milí mariánští ctitelé!

Milí mariánští ctitelé! roník 12. 3/2001 Milí mariánští ctitelé! Vstupujeme do nového církevního roku. Zaínáme tradin adventem. Naši pedkové jej prožívali velmi intensivn. Mli k tomu i více asu. Ustaly práce na poli, ve stavebnictví.

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

ZEM PEKYPUJE BOŽÍMI STOPAMI MOUDROSTI A LÁSKY

ZEM PEKYPUJE BOŽÍMI STOPAMI MOUDROSTI A LÁSKY V Lipníku n. Bevou 29. ervna 2008 List farností: Lipník nad Bevou, Hlinsko, Týn nad Bevou Hospodin nestvoil nic neúplného, jedno druhému pomáhá k dokonalosti; kdo se kdy nasytí zíráním na Boží slávu? (Sir

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Tak jsme se opt po roce sešli na Výroní valné hromad, pežili jsme svátky vánoní i oslavy Silvestra bez vtší úhony na zdraví a tak mi dovolte, abych vám popál do tohoto

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 ERVEN 2003 Vážení spoluobané, jaro už je tu a s ním i další íslo Telnického zpravodaje. Od minulého ísla nastaly urité zmny. Toto i další ísla budete i nadále dostávat do svých

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Obanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Obanské sdružení sportovní klub Zpráva o innosti klubu za období leden duben 2007 sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty lenská základna Ke 15.4.2007 má náš klub 59 len (24 žen a 35 muž). V tomto období se novým lenem stal (v závorce

Více

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen (p.. 62) Redakce: J.Punochá íslo 2/2011 srpen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

VÍM V DUCHA SVATÉHO SLOVO OTCE JOSEFA... Brati a sestry,

VÍM V DUCHA SVATÉHO SLOVO OTCE JOSEFA... Brati a sestry, V Lipníku n. Bevou 4. kvtna 2008 List farností: Lipník nad Bevou, Hlinsko, Týn nad Bevou Vit v Ducha Svatého znamená vyznávat, že Duch Svatý je tetí osoba Nejsvtjší Trojice, že vychází z Otce i Syna a

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty je domovem pro seniory. Je uren osobám, které pro sníženou sobstanost potebují pomoc nebo podporu druhé

Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty je domovem pro seniory. Je uren osobám, které pro sníženou sobstanost potebují pomoc nebo podporu druhé Výroní zpráva o prbhu poskytování sociální služby v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2008 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty je domovem pro seniory. Je uren osobám, které pro sníženou sobstanost

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ VÁNOCE L. P. 2005 Program pípravy a liturgických oslav Pidružené programy kulturní + Svatý Otec Jan Pavel II. k jeho životu a dílu Habemus papam Benedikt XVI. a jeho

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2003. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2003. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2003 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc" p$írody SOP eský svaz ochránc pírody je nejvtší nevládní organizací v eské republice sdružující zájemce o ochranu pírody a životního prostedí.

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

ARTINOVY NOVINY 2/2006 RONIK X. LOVO NA ÚNOR. Velebím t, Ote, Pane nebe i zem, že jsi tajemství Božího království odhalil malikým.

ARTINOVY NOVINY 2/2006 RONIK X. LOVO NA ÚNOR. Velebím t, Ote, Pane nebe i zem, že jsi tajemství Božího království odhalil malikým. M ARTINOVY NOVINY 2/2006 RONIK X. Velebím t, Ote, Pane nebe i zem, že jsi tajemství Božího království odhalil malikým. Mt 11, 25 S LOVO NA ÚNOR VELKÉ ZAPLA PÁN BH "Nebojte se tch, kdo zabíjejí tlo duši

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Personalistika, spolupráce

Personalistika, spolupráce Personalistika, spolupráce Verze - TISK Aneb dejte mi lidi a já to udlám Pavel Konený Flek Scout-Tex 2008, bezen 1 Personalistika a spolupráce co to je? Personalistika je obor, který se zamuje na získávání

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003

FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003 FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003 Vážení tenái naší výroní zprávy Na následujících stránkách Vám pedstavím innosti a aktivity naší charity v roce 2003. Ráda bych pi této píležitosti chtla podkovat

Více

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija inkluzija.hr Podle Zákona o sociáln lní péi dti bez rodiovsk ovské pée mají právo na péi p i poskytovanou mimo vlastní rodinu, která zahrnuje

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝE K ROKU RODINY Drazí brati a sestry, v Roce rodiny jsme se nkolikrát pokusili spolen se zamyslet nad dležitými otázkami rodiny. Jsem rád, že jste živ reagovali na nkteré podnty,

Více

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kopivnice ÍLOHA. 2 ke Smlouv o poskytnutí služby sociální pée Odlehovací služby PRAVIDLA POSKYTOVATELE PRO ODLEHOVACÍ SLUŽBU 1. Poslání

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika 1. Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žák s kombinovaným postižením : monografie / Vanda Hájková (ed.) a kol. Praha : Somatopedická spolenost, 2009

Více

DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris)

DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris) KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris) (1.11.1973) MCM OLOMOUC DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (1.11.1973) (Directorium de Missis cum pueris) 1. Poktné dti (Pueros

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

1! "! # $ % &'( ' ) ( *+ *,*- *,., -. - - / 0 12 1 3 ( ( 4) 456 5 * 6 - * 7 - / 7 $ 8 56 5 * 6 - * 7 - + 7 $ 7

1! ! # $ % &'( ' ) ( *+ *,*- *,., -. - - / 0 12 1 3 ( ( 4) 456 5 * 6 - * 7 - / 7 $ 8 56 5 * 6 - * 7 - + 7 $ 7 1!" # $% &'() *+,*- *-,.--,.--/0123 0123 ( 4) 4)56*-7/$8 56*-7/$8 56*-7+$7 56*-7+$7 2 Funkcionái závodu: Poadatel: p. Josef Abrahám tel.: 776 710 671 p. Radek iica tel.: 603 536 674 Garant: ing. Jan Mika

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

11/18/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM $!$ *!!( &$!(!" +%$ ! -.

11/18/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM $!$ *!!( &$!(! +%$ ! -. 11/18/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM!" #$$%$ $!$ &' $!$($ )%"!"$ *!!( &$!(!" +%$,($"!! -.!!'-" /)+!0 1"%2"3! " # $ # % # & ' () # *+&%( (), # -' ) & # -'%. &! #/ $ 0 *( # 1&

Více