SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ"

Transkript

1 SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P Program pípravy a liturgických oslav Informace z farností Pidružené programy kulturní Pout a další program roku 2006

2 OBSAH Strana 3 Úvodní slovo duchovních správc Program velikononích bohoslužeb a akcí Strana 4 Velikononí program ve farnosti Žár nad Sázavou I. Strana 5 Jarní a letní program Strana 6 Velikononí program ve farnosti Žár nad Sázavou II. Strana 7 Jarní a letní program Informace z farnosti Žár nad Sázavou I. Strana 10 Fara praská ve švech Strana 11 Pastoraní rada farnosti se pedstavuje Strana 18 Oprava stechy na kaplice v Hamrech Strana 18 Plánované akce pro dti a mládež žárské farnosti Strana 19 Pravidelné duchovní akce ve farnosti sv. Prokopa Strana 20 Harmonogram hlavních akcí ve farnosti po velikonocích 2006 Strana 21 Úvod encykliky Benedikta XIV. Bh je láska Informace z farnosti Žár nad Sázavou II. Strana 22 Informace o opravách kostela Strana 23 Z klášterské farní kroniky Informace z institucí a organizací psobících ve farnostech Strana 24 Kolpingovo dílo, Biskupské gymnázium a SOU Adolpha Kolpinga Strana 26 Orel Strana 27 Letní tábor dtí RADOST Duchovní etba pro dobu velikononí Strana 28 Vzkíšení je jako Strana 29 Vol Ježíše Strana 30 Dobou postní s kardinálem Špidlíkem Strana 31 Jakub Deml: Vyjdte z pouští, proroci! Strana 32 Tradice velikononích symbol Strana 34 Mons. Vojtch Cikrle: Co znamenají Velikonoce Události a informace Strana 36 K volbám z listu Pokoj a dobro, Nová encyklika Bh je láska, Tetí evropské ekumenické setkání Strana 37 Vatikánský rozhlas, Katolický týdeník, Legalizace eutanazie, Nová vlajka brnnské diecéze Strana 38 II. vatikánský koncil 40. výroí, Žár nad Sázavou v zrcadle staletí Zadní obálka Strana 39 Strana 40 Rádio Proglas, Kalendá zkoušek na Pašijovou hru Plakát na Pašijovou hru 2

3 Milí farníci, k Velikonocm pinášíme slovo nám neznámého autora o Kristu: Ten, který je Chlebem života, zaal svou službu hladem na poušti. Ten, který je vodou života, skonil svou službu žízní na kíži. Ten, který byl znaven, dává pravý odpoinek. Ten, který platil da krve, je Králem král. Ten, který se modlil, slyší naše modlitby. Ten, který plakal, osuší naše slzy. Ten, který byl prodán za ticet stíbrných, nás vykoupil. Ten, který byl veden jako Beránek k zabití, je dobrý Pastý. Ten, který zemel, byl vzkíšen a pinesl život všem, kdo v Nho ví. Žehnají vaši farái, P. Tomáš Holý P. Vladimír Vojtch Záleský 3

4 VELIKONONÍ PROGRAM VE FARNOSTI ŽÁR NAD SÁZAVOU I. PI KOSTELE SVATÉHO PROKOPA Slavnosti v postní dob (krom bžných nedlí): Pondlí 20. bezna, slavnost sv. Josefa: 8:00 a 18:00 Sobota 25. bezna, slavnost Zvstování Pán: 8:00 a 18:00 Pobožnosti kížové cesty: Každý pátek: 17:30 Každou nedli: 14:30 Velikononí svatá zpov: tvrtek 6. dubna: 16:00 18:00 Pátek 7. dubna ped Kvtnou nedlí: 16:00 18:00 Sobota 8. dubna ped Kvtnou nedlí: 16:00 18:00 Pondlí Svatého týdne 10. dubna: 10:00 12:00, 14:00 19:00, více zpovdník Úterý Svatého týdne 11. dubna: 8:00 10:00 Steda Svatého týdne 12. dubna: 8:00 10:00 Velikononí mše svaté a obady Velkého pátku: Kvtná nedle 9. dubna: 7:30, 10:30 a 18:00 Pondlí Svatého týdne 10. dubna: 8:00 Úterý Svatého týdne 11. dubna: 8:00 Steda Svatého týdne 12. dubna: 8:00 Zelený tvrtek 13. dubna, památka Veee Pán: 19:00 mše svatá, do 21:00 adorace v Getsemanské zahrad Velký pátek 14. dubna, památka Umuení Pán (den písného postu): Dnes se neslaví mše svatá. Kostel bude oteven od 7:00 do 21:00 k adoraci. 10:00 kížová cesta pro dti, 14:00 kížová cesta, 15:00 velkopátení obady Bílá sobota 15. dubna: Dnes se neslaví mše svatá. Kostel bude oteven od 7:00 do 21:00 k adoraci. Sobota 15. dubna, Velikononí vigilie: 21:00 Slavnost velikononí svíce, bohoslužba slova, kestní bohoslužba, slavení eucharistie Nedle 16. dubna, Hod Boží velikononí: 7:30, 10:30 a 18:00 Pondlí velikononí 17. dubna: 7:30, 10:30. Veerní mše svatá není. Od úterý 18. dubna v oktávu velikononím a následn je poad mší svatých bžný. 4

5 JARNÍ A LETNÍ PROGRAM První svaté pijímání Pi nedlní mši svaté 4. ervna v 10:30 hodin. Svatá zpov pro pistupující dti bude v sobotu 3. ervna od 14:00 hod. Program farní poutní slavnosti opata a patrona svatého Prokopa Poutní slavnost farnosti se uskutení v nedli 2. ervence. Poad mší svatých obvyklý, odpoledne ve 13:30 hodin požehnání a od 14:00 pátelské posezení farník na dvoe fary, ke kterému jste všichni srden zváni. Sobotní mše svatá 1. ervence bude již v 17:00 hod. Po ní setkání farník pi hudb na farním dvoe. Poutní slavnosti v pifaených obcích: Poítky, Navštívení Panny Marie: Nedle 28. kvtna v 11:30 hodin Dolní Hamry, svatých Cyrila a Metodje: Steda 5. ervence v 10:00 hodin Vysoké, Panny Marie Karmelské: Nedle 16. ervence v 11:30 hodin Mlkovice, svaté Anny: Nedle 23. ervence v 11:30 hodin Radonín, Narození Panny Marie: Nedle 10. záí v 11:30 hodin Hamry nad Sázavou Najdek, Panny Marie Bolestné: Nedle 17. záí v 11:30 hodin Žár nad Sázavou, slavnost Nejsvtjší Trojice: Nedle 11. ervna v 10:30 hodin Mše svatá v 10:30 v kostele svatého Prokopa nebude. FARNOST ŽÁR NAD SÁZAVOU I. Obvyklý poad nedlních bohoslužeb: 7:30, 10:30 a 18:00 Návštvy nemocných: Druhý týden v msíci ve tvrtek a v pátek a dle poteby Kontaktní adresa: P. Tomáš Holý, Fara u sv. Prokopa, Tvrz 12, Žár nad Sázavou 1 Telefon: Bžné návštvní hodiny: Steda 10:00 12:00, odpoledne 16:00 18:00 5

6 VELIKONONÍ PROGRAM VE FARNOSTI ŽÁR NAD SÁZAVOU II. PI KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE Slavnosti v postní dob: Sobota 25. bezna, slavnost Zvstování Pán: 9:05 Pobožnosti kížové cesty: Každý pátek: 16:45 Každou nedli: 14:00 Velikononí svatá zpov: Pondlí 3. dubna: 16:15 17:15 Steda 5. dubna: 16:15 17:15 Pátek 7. dubna: 16:15 17:15 Kvtná nedle 9. dubna, zpovdní den: 16:00 18:00, cizí zpovdník Velikononí mše svaté a obady Velkého pátku: Zelený tvrtek 13. dubna, památka Poslední veee Pán: 17:00 mše svatá Velký pátek 14. dubna, památka Umuení Pán (den písného postu): 16:00 kížová cesta 17:00 velkopátení obady (doprovází chrámový sbor FONS) Bílá sobota 15. dubna, Vigilie Hodu Božího velikononího: 23:00 vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Pán (s udlováním ktu dosplým) Na vigilii je objednán autobus pro farníky z filiálních obcí: odjezd ze Stržanova ve 22:15, Cikháj 22:25, Svtnov 22:35; Polnika 22:40 po skonení bohoslužeb pojede zpt. Nedle 16. dubna, Slavnost Zmrtvýchvstání Pán, Hod Boží velikononí: 9:05 mše svatá s žehnáním pokrm (doprovází chrámový sbor FONS) 15:00 Te Deum, požehnání a varhanní koncert prof. Karasové z Brna Pondlí velikononí 17. dubna: 9:05 mše svatá 6

7 JARNÍ A LETNÍ PROGRAM Pondlí 17. dubna 2006, horní tok eky Svratky Jarní voda 2006 Tradiní splouvání eky na velikononí pondlí 17. dubna odpoledne tentokrát pojedeme horní tok eky Svratky. Zájemci se mohou informovat na tel Sobota 22. dubna 2006, Žár nad Sázavou Pozvánka na skautskou svatojiskou pou Pou skaut brnnské diecéze se v pedchozích letech uskutenila v Rajhrad, na Vranov u Brna a v Pedklášteí u Tišnova. Letos poprvé ve Žáe nad Sázavou... Letošní již 16. roník této tradiní akce bude opravdovým putováním mezi dvma poutními místy, která mají mnoho spoleného. Pou zane v 9:30 v kostele Navštívení Panny Marie v Obytov; skauti a skautky, vlata a svtlušky, rovei a rangers, oldskauti i ostatní poutníci pjdou asi 15 km pší pou ke kostelu sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoe ve Žáru nad Sázavou, kde se všichni pší poutníci sejdou. Odtud se spoleným prvodem v 15:00 hodin pemístíme do klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše ke slavení mše svaté ta zane v 15:30 hodin s otcem biskupem Vojtchem. Bhem dne bude probíhat soutžní program o putovní trofej. Drobný obd je zajištn pro pší poutníky. Pondlí 8. kvtna a úterý 9. kvtna 2006, Žár nad Sázavou Potetí s otcem Eliasem Vellou OFM Svatý Pavel íká, že v každém z nás je starý lovk. Ale kdo je ten starý lovk, který v nás žije? Je to naše staré já, plné strachu a hnvu, které je strnulé, které se brání a zoufá si, které podléhá depresím a znechucení. Pán chce, aby v nás starý lovk zemel a aby v nás zaal bohatým a plným životem žít lovk nový. (P. Elias Vella; z knihy Ježíš léka tla i duše ) Duchovní obnova farnosti s P. Eliasem Vellou z Malty bude dalším pokraováním jeho žárských duchovních obnov. Ta letošní bude probíhat ve dvou odpoledních programech. V pondlí 8. kvtna zane v 16:00 první promluva. Po mši svaté v 17:15 bude ješt krátké veerní zamyšlení. Rekolekce bude pokraovat také v úterý 9. kvtna ve stejný as. 7

8 Nedle 14. kvtna 2006, Zelená hora Pou ke svatému Janu Nepomuckému na Zelené hoe První poutní mší svatou v sobotu 13. kvtna v 17:00 hodin zahájíme letošní hlavní pou na Zelené hoe. Poutní mše svaté v nedli 14. kvtna budou v 6:00, 7:30, 9:00, 10:30 a ve 14:30 hodin. Poslední poutní mše svatá bude v úterý 16. kvtna v 17:00 hodin v den svátku svatého Jana Nepomuckého. Doprovází chrámový sbor FONS. Pravidelné msíní pout budou: , , , a Mše svatá v den Památky všech vrných zemelých bude ve tvrtek 2. listopadu. Nedle 28. kvtna 2006, Žár nad Sázavou, doprovází chrámový sbor FONS První svaté pijímání 16 našich dtí poprvé pistoupí ke stolu Pán v nedli 28. kvtna pi mši svaté v 9:05. Sobota 20. kvtna 2006, Jablonné v Podještdí a úterý 30. kvtna 2006, Žár n. Sáz. Farní pou do Jablonného a pivítání ostatk svaté Zdislavy Na poátku tohoto roku jsme požádali otce pevora dominikánského kláštera v Jablonném v Podještdí a také provinciála dominikán o darování ostatk svaté Zdislavy. Dne 19. února 2006 jsme dostali tuto odpov: Vaše žádost o ostatky svaté Zdislavy nás tší. Velmi nám záleží na tom, aby se šíila úcta ke sv. Zdislav, patronce rodin. O vztazích rodiny sv. Zdislavy ke žárskému klášteru toho bylo pomrn dost napsáno a krom toho kroniká žárského kláštera píše velice krásn o Zdislav. Ostatky svtice Vám samozejm rádi poskytneme; musíme pouze vyžádat potvrzení pravosti ostatk od litomického biskupa... Na tuto událost se pipravíme farní poutí do Jablonného v Podještdí v sobotu 20. kvtna. Ostatky svaté Zdislavy pedá našemu chrámu P. Augustin Prokop, O. P. na svátek sv. Zdislavy v úterý 30. kvtna 2006 pi mši svaté v 17:00 hodin. Poslední sobota v msíci, kížová chodba fary Biblické hodiny Pokraují setkání zájemc o poznávání Božího slova. Scházíme se jedenkrát za msíc v kížové chodb, vždy v 19:00. Pijít mže kdokoliv. Další setkání budou: 25. bezna, 29. dubna a 27. kvtna. 8

9 Nedle 13. srpna 2006, Žár nad Sázavou Hlavní pou v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie Letos jsme mezi nás pozvali vzácného hosta papežského nuncia v eské republice, arcibiskupa mons. Diega Causera. Mši svatou doprovází chrámový sbor FONS. Sobota 2. záí 2006, Žár nad Sázavou Diecézní pou rodin Na tu se již tší mnoho lidí. Ohlasy z minulých dvou let byly veliké. Po lo ské pouti pišlo nkolik dopis s podkováním, dokonce i obrázky od dtí. Pan biskup rozhodl, že pou bude pokraovat. Letos tedy opt ve Žáe nad Sázavou v sobotu 2. záí. Na pou bude navazovat veerní a noní program Klášterní noc s duchovním i kulturním programem, vetn koncertu chrámového sboru FONS. Plakáty s celým programem budou na vývskách ve všech farnostech již v krátké dob. Prosíme již dnes o pomoc organizátory a tým poadatel. Hlavním organizátorem je Ing. Vít Jank, vedoucí Centra pro rodinu v Brn. Pozvání pro dti a mládež: Putování mládeže Pou poádá Diecézní centrum mládeže. Mladí budou putovat z brnnské katedrály pes Vranov a Ktiny do Sloupu. Kdy? Od 1. do 5. ervence Denn bude pipraven bohatý duchovní program, ale i hry, koncerty, besedy a pednášky. Puák... Farní tábor pro školáky (od 3. tídy) a mládež od 6. do 11. ervence. Táboit budeme na tech místech. Mezi základními tábory se budeme pesouvat. VIII. expedice Ireland Kvli ptaí chipce jsme odložili cíl na turecko-arménské hranici. Zaadili jsme zpáteku a místo na jihovýchod jedeme na severozápad... Na cest do Irska nás bude doprovázet opat irského kláštera Gerard z Mayola... Odjezd v nedli v 16:05! FARNOST ŽÁR NAD SÁZAVOU II. Obvyklý poad nedlní bohoslužby: Mše svatá vždy v 9:05. Fará: P. Vladimír Vojtch Záleský. Kontaktní adresa a služby nemocným: ímskokatolický farní úad, Klášter 2, Žár nad Sázavou 2. Telefon: Mobil: Návštvy nemocných jsou každý první pátek v msíci a na požádání. 9

10 INFORMACE Z FARNOSTI ŽÁR NAD SÁZAVOU I. PI KOSTELE SVATÉHO PROKOPA Fara praská ve švech. Po as Akce 13:30 14:15 Výuka náboženství pro 1. tídu 14:30 15:15 Výuka náboženství pro 1. tídu 16:00 17:30 Každých 14 dní schzky dtí 1. a 4. tíd Út 16:00 17:30 Každých 14 dní schzky dtí 5. a 9. tíd St t Pá So Ne 9:00 10:00 Ržencová modlitební spoleenství 10:00 12:00 Úední hodiny 16:00 18:00 Úední hodiny 18:00 19:30 Biblické spoleenství Metanoia 14:30 17:00 Jednou za msíc setkání terciá františkán 16:00 17:00 Sedmikrásek náboženská píprava pro pedškolní dti od 3 let 19:00 20:00 Porada vedoucích ministrant 20:00 21:00 Kurz italštiny pro studenty farnosti 16:30 17:45 Zkouška scholy 17:00 17:45 Výuka hry na flétnu pro dti farnosti 19:00 21:00 Poslední pátek v msíci pastoraní rada farnosti 8:00 9:30 Jednou za msíc porada katechetek s otcem dkanem 9:00 11:00 Každých 14 dní schzka ministrant 8:30 9:30 Farní knihovna 8:45 10:15 Zkouška scholy 8:45 9:30 Jednou za msíc porada lektor 14:00 17:00 tvrtletn setkání farních hospodá 10

11 Pastoraní rada farnosti se pedstavuje Ideální farnost má vyváženou innost, kterou mžeme rozdlit do sedmi hlavních aspekt, z nichž žádný nemže chybt. Nazvme je teba: spoleenství majetku, apoštolát, duchovní život, zdraví, harmonie, moudrost, komunikace, a pidejme k tomu jako pozadí politiku, abychom navázali na hru barev Ch. Lubichové. Paprsek bílého svtla mžeme sklenným hranolem rozdlit na duhové barvy. Na kotoui našeho grafu má každý segment jednu z barev duhy. Kdybychom kotou roztoili, složí nám duhové barvy bílé svtlo. Budou-li v kotoui nkteré barvy chybt, nedosáhneme jejich složením barvy bílé. Naše oi jsou zvyklé na bílé svtlo. Díváme-li se ve svtle barevném, nevidíme dobe. Znáte, jaké triky se dají dlat s barevným svtlem. Záleží na osvtlení. To dokáže udlat i z krasavice arodjnici. Chceme-li, aby místní církev v diecézi, i církev uskute ovaná ve farnosti byla pro okolí pitažlivá, hezká a pravdivá, nesmí jí chybt žádný aspekt, žádná barva. Pedstavte si farnost, kde se starají jen o bohoslužby a opravy kostela. V naší he by to byla žlutá a ervená. Bude se nám líbit lovk, okolní svt, i kousek církve, když je uvidíme jen v tchto barvách? Za hlavní úkol pastoraní rady farnosti považujeme: usilovat o to, aby v život farního spoleenství nechybla žádná barva a všechny byly pimen silné, harmonické, vyrovnané. Rada nemá všechno dlat i organizovat sama, ale má pedevším vytvoit prostor pro rzné iniciativy malých spoleenství, nebo inspirovat pro innost v tch oblastech, které zatím nejsou rozvinuté, a koordinovat spolupráci všech. P. ThLic. Tomáš Holý Vk: 36 let Vysvcen: 24. ervna 2000 v Brn Psobišt: administrátor, ímskokatolická farnost Žár n. Sáz. I. Bydlišt: Tvrz 12, Žár nad Sázavou P. František Fráa Vk: Vysvcen: Zamstnání: Bydlišt: 68 let 20. bezna 1968 v Brn duchovní vedení Interdiecézního stediska dtí a mládeže Radost duchovní vedení Kolpingova díla eské republiky Barviova 80, Brno 11

12 Jií Dvoáek trvalý jáhen Vk: 60 let Stav: ženatý Dti: 2 Zamstnání: konstruktér, ŽAS, a. s. Bydlišt: Blažíkova 1/1421, Žár nad Sázavou Každý z nás jsme koncem roku 2005 a zaátkem roku 2006 duchovn prožívali dobu vánoní dobu Narození Krista. Zárove každému z nás byl dán dar prožití dvacátého dílu 21. století a zárove dvousté ásti 3. tisíciletí od narození našeho Pána Ježíše Krista. Já sám spolu se svou rodinou prožívám 10 rok jáhenské služby v obou žárských farnostech. Páním pro pastoraní radu naší farnosti, jíž jsem lenem, je, abychom všechno konali k vtší cti a sláv Boží. Peji a u Boha vyprošuji celému našemu farnímu spoleenství, zejména našim rodinám, všem lidem okolo Vás, kde pracujete, aby se nám dailo dobrým píkladem šíit pikázání lásky. Anna Jan Vk: 49 let Stav: vdaná Dti: 2 Zamstnání: vrchní sestra charitní ošetovatelské služby Bydlišt: Libušínská 20/178, Žár nad Sázavou Oblast: Charita Oblastní charita ve Žáe nad Sázavou poskytovala v roce 2005 své služby v tchto odvtvích: Mateské centrum Kopretina, Charitní ošetovatelská služba, Charitní peovatelská služba, Domov pokojného stáí Nížkov, Klub v 9 (Klub pro podporu duševního zdraví), Denní stacioná pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve Velkém Meziíí, centrum prevence PONORKA, D STOP (Centrum prevence a Klub volného asu), Dobrovolnické centrum. V uplynulém roce byla dobrá spolupráce ve farnosti: - zajišování zdravotní služby pi rzných akcích (pout, primice), - zprostedkování návštv knze u nemocných a umírajících cca 20 lidí, - pomoc tžce nemocným a jejich rodinám, - pedávání informací z farnosti (zpravodaj a další tiskoviny, petice). V roce 2006 budeme nadále podporovat službu v charitativní a sociální oblasti, zpístup ovat lidem rádio Proglas, upozor ovat na program napíklad mše svaté, pro ty, kdo se nedostanou do kostela, první spolenou akcí byla Tíkrálová sbírka. 12

13 Jií Kamarád Vk: 30 let Stav: ženatý Dti: 2 Zamstnání: mstský strážník Bydlišt: Lesní 29, Žár nad Sázavou, Oblast: Mládež ministranti V dubnu minulého roku se mnozí z ad ministrant zapojili do dlouhodobé hry, ve které mohou pomit své znalosti, síly a schopnosti v rzných testech a soutžích. Nedílnou souást hry tvoí aktivní úast na služb u oltáe a její etnost. Velkou mrou se na píprav a realizaci schzek pro ministranty podílí také Marek Pichystal, Josef Kašík ml. a Hynek Svoboda, za což jim patí velký dík. Mám také radost, že se v uplynulém roce naše ady rozrostly o šest nových len. V nadcházejícím roce se chci nadále aktivn podílet na práci s ministranty. Budu velice rád, pokud jejich vzájemná setkávání napomohou k vytváení pevnjších vazeb ve farnosti. Považuji za dležité, aby každý cítil, že nkam patí. Parta vících lidí mže pomoci mladému lovku ešit pípadný problém i krizi nejen v období dospívání, ale i v pozdjším život. Josef Zako Vk: 43 let Stav: ženatý Dti: 3 Zamstnání: OSV Bydlišt: Makovského 37, Žár nad Sázavou Oblast: Modlitební spoleenství Za úspch v naší farnosti v Roce eucharistie považuji nov zavedené pravidelné tvrtení adorace, napl ování Fatimských poselství smírnými modlitbami o prvním pátku a první sobot, Fatimské dny každého 13. dne v msíci, modlitby na smír za odinní hích celého svta. Rok eucharistie byl ukonen poutním zájezdem do chrámu Božího Tla ve Slavonicích k UCTNÍ Krista v eucharistii na míst zázraku a k jednot v naší farnosti. Nastínní budoucnosti v této sekci vidím ve své plné a bezpodmínené odevzdanosti do rukou Ježíšových a Mariiných, abych byl vhodným nástrojem v jejích rukou a mohl k potebám svých bližních spolu se svatým Pavlem íci: Už ne já, ale Kristus ve mn. A je to sám Pán, který bude konat své dílo. 13

14 Josef Pokorný Vk: 38 let Stav: ženatý Dti: 3 Zamstnání: defektoskopa, ŽAS, a. s. Bydlišt: Vrchlického 4, Žár nad Sázavou Oblast: Liturgie a kostelníci Na prvním setkání rady zaznl návrh na možnost výuky náboženství v kapli svaté Barbory. Výuku by z vtší ásti mohl vést knz, zvlášt pro dti ped prvním svatým pijímáním. Bude však teba doešit nkteré technické i praktické záležitosti. Martina Coevová Vk: 36 let Stav: vdaná Dti: 3 Zamstnání: v domácnosti Bydlišt: Nádražní 10/427, Žár nad Sázavou Oblast: Katecheze Chtla bych podpoit vtší zapojení dtí a mládeže pi mši svaté. Dále vidím jako dležité vybudování farní budovy, která bude sloužit pro mládež (Sedmikrásek, setkávání mladých), setkávání maminek s dtmi, setkávání senior... Jií Coev Vk: 40 let Stav: ženatý Dti: 3 Zamstnání: editel školy Bydlišt: Nádražní 10/427, Žár nad Sázavou Oblast: Biskupské gymnázium Pál bych si, aby byla zahájena píprava výstavby farního centra, které by bylo druhým domovem pro setkávání dtí, ministrant, farní scholy, kostelního sboru, modlitebních setkání a mnohých dalších aktivit, které by ve svém dsledku vedly ke sblížení a vzájemnému pochopení jednotlivých lidí a skupin ve farnosti. 14

15 Jana Havlíková Vk: 56 Stav: vdaná Dtí: 2 Zamstnání: zástupce editele školy pro ekonomickou oblast Bydlišt: U pily 4/202, Žár nad Sázavou Oblast: SOU Adolpha Kolpinga Nejvtší událostí minulého roku pro mne byla primice otce Pavla Lazárka. V roce píštím by bylo vhodné uskutenit veejnou diskusi farník, co je nejvíc trápí a nebo zajímá, s ím by chtli pomoci. Podle toho potom uskute ovat konkrétní kroky. Petr Kvapil Vk: 34 let Stav: ženatý Dtí: 2 Zamstnání: montér Bydlišt: Veselská 10/56, Žár nad Sázavou Oblast: Orel V srpnu 2005 se uskutenil mezinárodní tábor FICEP, který byl podruhé organizován v eské republice. 170 úastník a vedoucích z 10 zemí mlo možnost strávit ve Žáe nad Sázavou spolen devt dní plných zábavy sportu a poznání. Jana Novotná Vk: Stav: Zamstnání: Bydlišt: Oblast: 24 let svobodná studentka Pelikánova 39/1631, Žár nad Sázavou Mládež schola Naše spoleenství se rozrostlo o tetí nejmenší scholu, kterou vede Gaba Krábková. Uskutenil se první koncert schol od svatého Prokopa. S klášterskou scholou jsme zpívali na primici Pavla Laciny a na Pouti rodin. Poprvé jsme koncertovali mimo Žár ve Velké Bíteši na podporu výstavby tamních nových varhan. Budeme opt pokraovat ve zpívání na páteních mších pro mládež, které jsou naším hlavním posláním, chystáme se koncertovat v Tebíi, ekají nás rzná soustední, víkendy, festivaly i zpívání na speciálních mších i pi jiných píležitostech. 15

16 Vít Dobrovolný Vk: Stav: Zamstnání: Bydlišt: Oblast: 24 let svobodný Kolpingovo dílo R Ržová 10, Žár nad Sázavou Technicko-organizaní innost V uplynulém roce 2005, akoliv ješt neexistovala pastoraní rada naší farnosti a tudíž ani osoba zodpovdná za technicko-organizaní innost, jsem se podílel spolu s Kolpingovým dílem, SOU Adolpha Kolpinga a Orlem na píprav farní pout u svatého Prokopa. Dále pak na technickém zajištní poutní mše v kostelíku Nejsvtjší Trojice a dušikové mše na svátek Všech vrných zemelých tamtéž. Koncem roku to byly již tradiní akce La Festa a Živý Betlém. Jelikož se vesms jedná o pravideln se opakující akce, myslím si, že v roce 2006 se nic vážného nezmní, akorát tak datum tchto akcí a snad se na adu opt dostanou Pašije. Václav Dobrovolný Vk: 33 let Stav: ženatý Dtí: 3 Zamstnání: editel, Kolpingovo dílo R Bydlišt: Jamborova 3/1531, Žár nad Sázavou Oblast: Kolpingovo dílo R Kolpingovo dílo R se v roce 2005 podílelo na ad tradiních akcí. Mezi ty nevýznamnjší patily: priminí mše svaté, svatoprokopská pou, letní tábor pro dti v eškovicích u Blanska a Živý Betlém. Prostory Kolpingova domu zdarma poskytujeme dalším aktivitám, jako jsou napíklad zkoušky farních schol, kurz italštiny a Klub kesanských senior. Schází se zde také kroužek plastikových modelá. V roce 2006 chceme pokraovat ve vzájemné spolupráci a budeme se snažit ji i nadále prohlubovat. Vím, že se nám v tomto roce také opt podaí odehrát Pašijová hra. 16

17 Alois Dvoák Vk: 49 let Stav: ženatý Dti: 2 Zamstnání: ZDAR, a. s. Bydlišt: Jamská 17/505, Žár nad Sázavou Oblast: Hospodái koordinátor František Laštovika Stav: ženatý Dti: 2 Zamstnání: UNISTAV, a. s. Bydlišt: Kozlov Oblast: Hospodái projektant Byly stanoveny hlavní cíle Pastoraní rady farnosti (PRF): 1. prohloubení komunikace mezi knzem a farníky, 2. vybudování farního centra, 3. spolené plánování farních akcí, akcí ve farnosti, 4. zabývat se pipomínkami farník a užitené nápady a poteby pomáhat vnést do života. PRF se schází vždy poslední pátek v msíci po veerní mši svaté. K dispozici je schránka ve zpovdní kapli pro námty a pipomínky farník. 17

18 Oprava stechy na kaplice sv. Cyrila a Metodje v Hamrech nad Sázavou V íjnu 2005 byla zapoata oprava stechy na této kaplice. Plech na steše byl v záhybech znan zrezivlý. Po dohod starosty obce Hamry nad Sázavou Huberta Kesana a P. Tomáše Holého bylo rozhodnuto, že se stecha pokryje mdným plechem. Náklady na opravu byly zaplaceny zásti z rozpotu obce Hamry nad Sázavou a zásti z rozpotu farního úadu ze Žáru nad Sázavou 1. Nová prkna na podbití byla dodána z obecních zásob. Všechny pípravné práce provádli: Aleš Poul, Jaromír Poul starší a mladší. To znamená: stavní lešení, odtrhání staré plechové krytiny, nové podbití prkny a lepenkou. Pokrytí stechy mdným plechem udlali klempíi Zdenk Zátopek a Michal ervi ák. Tyto práce byly zdárn dokoneny zaátkem listopadu Všem zúastnným srdené díky! Plánované akce pro dti a mládež žárské farnosti Schola: 23. dubna v 10:30 rytmická mše svatá zpívá nejstarší schola sv. Prokopa Víkendy: víkend pro dti tíd víkend pro mládež tíd Letní tábory dtí naší farnosti: tábor pro dti tíd tábor pro mládež tíd Kontaktní osoba pro víkendy a tábory: Kama Kulhánková,

19 Pravidelné duchovní akce ve farnosti sv. Prokopa Každou stedu v 7:20 hodin je mše svatá na Biskupském gymnáziu. Každou stedu od 18:00 hodin probíhají biblické hodiny Metanoia. Každý tvrtek od 19:00 do 20:00 je tichá adorace ped vystavenou Nejsvtjší svátostí oltání. Každý pátek v 18:00 hodin se koná mše svatá pro dti a mládež. Každý první pátek v msíci na konci mše svaté jsou litanie a svátostné požehnání. Každý tetí tvrtek v msíci v 10:00 mše svatá v Dom s peovatelskou službou na Libušín. Každou první sobotu v msíci od 17:00 hodin je Mariánská pobožnost. Každou druhou sobotu v msíci v 18:00 hodin mše svatá pro nemocné. Vždy 13. dne v msíci je od 16:30 hodin Fatimská pobožnost. Denn pl hodiny pede mší svatou je spolená modlitba ržence a píležitost ke svátosti smíení (první tvrtek a pátek v msíci od 16:30 hodin). Vánoce a Velikonoce rozšíená možnost dle zveejnného rozpisu Každý msíc mše svatá v kapli: Poítky Vysoké Radonín Hamry nad Sázavou Lhotka 19

20 Harmonogram hlavních akcí ve farnosti po Velikonocích Pondlí Pijímací zkoušky na BIGY a SOU Adolpha Kolpinga Škola Pondlí Zájezd do Prahy Nedle 16:00 Koncert barokní hudby Musica Poetica Pátek 17:30 Píprava dti Kaple sv. k 1. sv. pijímání Barbory Pátek 17:30 Píprava dti Kaple sv. k 1. sv. pijímání Barbory Sobota 14:00 Svátost smíení pro dti a Kostel sv. setkání dtí na fae Prokopa Nedle 10:30 První svaté pijímání dtí Sobota 8:30 OREL - fotbal Steda 8:00 Mše svatá BIGY a SOU A.K. Kostel sv. ukonení šk. roku Prokopa Pátek 18:00 Mše svatá na podkování za Kostel sv. ukonený školní rok Prokopa Sobota 17:00 Poutní mše svatá Kostel sv. Prokopa Sobota od 18:00 Farní pou setkání farník Farní zahrada Nedle 14:00 Svátostné požehnání Kostel sv. a Te Deum Prokopa Nedle 14:30 Farní pou setkání farník Farní zahrada pondlí Pou na Vítochov Letní tábor Kolpingova díla Blansko Zájezd do íma Itálie Pou na sv.hostýn (Orel) Pondlí 8:00 Mše svatá BIGY a SOU A.K. Kostel sv. zahájení šk. roku Prokopa Sobota Pou farnosti Praha Sobota Festival schol "LaFesta" DDM Steda 8:00 Den otevených dveí BIGY, Škola 17:00 SOU A.K Úterý 16:00 Živý betlém Námstí 20

21 Benedikt XVI.: B h je láska 1. Bh je láska; kdo zstává v lásce, zstává v Bohu a Bh zstává v nm (Jan 4,16). Tato slova z prvního listu apoštola Jana vyjadují s jedinenou jasností ohnisko kesanské víry: kesanský obraz Boha a také z toho vyplývající obraz lovka a jeho cesty. Krom toho nám v témže verši Jan nabízí jakousi formuli kesanské existence: Poznali jsme lásku, jakou má Bh k nám a uvili jsme jí (srov. 4,16). Uvili jsme lásce Boží Tak mže kesan vyjádit základní rozhodnutí svého života. Na poátku toho, že jsem kesanem, (Christsein), nestojí mravní rozhodnutí nebo velká Idea, nýbrž setkání s událostí, s jednou Osobou, která dává našemu životu nový horizont a tím jeho rozhodující smr. Jan ve svém evangeliu vyjádil tuto událost následujícími slovy: Tak Bh miloval svt, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v nho ví,... ml život vný (3,16). S ohniskovým postavením lásky kesanská víra pijala, co byl vnitní sted víry Izraele a tomuto stedu zárove dala novou hloubku a šíku. Vždy vící Izraelita se denn modlí slova z knihy Deuteronoium, jimiž dokáže shrnout jádro své existence: Slyš, Izrali, Hospodin je náš Bh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou (6,4-5). Ježíš pak toto pikázání o lásce k Bohu spojil s pikázáním o lásce k bližnímu z knihy Levitikus: Budeš milovat svého bližního jako sebe samého (19,18, srov. Mk 12,29-31). Jelikož nás Bh nejprve miloval (srov. 1 Jan 4,10), láska už není pouze pikázání nýbrž odpov na dar lásky, s kterým nám jde Bh vstíc. Ve svt, v nmž se nkdy se jménem Boha spojuje msta nebo dokonce povinnost nenávidt a páchat násilí, je toto poselství zvláš aktuální a má velmi konkrétní význam. Proto bych rád ve své první encyklice mluvil o lásce, jíž nás Bh zahrnuje a kterou máme pedávat dál. Tím jsou už pedznamenány ob velké, úzce spojené ásti tohoto listu. První bude mít píše spekulativní ráz, jelikož v ní míním objasnit na poátku svého pontifikátu nkteré podstatné body o lásce, kterou Bh tajemným zpsobem a zcela nezištn nabízí, a zárove odhalit vnitní spojení mezi touto Boží láskou a skuteností lidské lásky. Druhý díl bude mít konkrétnjíš ráz, nebo se má zabývat tím, jak církev prakticky plní píkázání milovat bližního. Téma se tím ukazuje jako velmi dalekosáhlé; vyerpávající pojednání však pesahuje úel této encykliky. Mým páním je, dkladn se zamit na nkteré základní prvky, abych probudil ve svt nové oživení praktické odpovdi lovka na Boží lásku. Úvod k první encyklice papeže Benedikta XIV. Deus Caritas Est 21

22 INFORMACE Z FARNOSTI ŽÁR NAD SÁZAVOU II. PI KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE A SVATÉHO MIKULÁŠE Informace o opravách kostela Protože máme možnost pevést do letošního roku nevyerpanou ást státní dotace, mžeme pokraovat v další etap oprav. K tmto prostedkm pravdpodobn pibude píspvek msta Žáru nad Sázavou ve výši K a dá-li Pán a Kraj Vysoina, tak možná i K z kraje. Práce zaaly již v polovin ledna, kdy pracovníci stavební firmy A+Š opravovali štuky v klenbách severní ásti transeptu. Bylo nutné tam pitápt, aby i v mrazivém poasí mohly práce bez vtších problém pokraovat. Než nastane teplejší poasí, využíváme as k odstra ování starých nátr a k opravám omítek v severní závrové kapli. Souasn elektrikái pracují na rozvodech pro nové osvtlení chrámu. Na jae nastoupí malíská firma pana Rouzka a bude provedena výmalba jižní boní lodi chrámu a také celého transeptu nad varhanami. Tšíme se na chvíli, kdy se na tomto choulostivém míst bude moci rozebrat lešení; ovšem vzáptí se postaví na protjší stran u sakristie. Rádi bychom také tyto práce dokonili do konce ervna, vetn výmalby. V lét budeme odpoívat... snad! Další ást prací zane až po diecézní pouti rodin, to znamená v polovin záí. Obtní stl budeme muset posunout a mírn zmnit provoz chrámu, protože bychom chtli zaít s opravami hlavní lodi, konkrétn práv v presbytái... V tu dobu se také budou mnit okna v obou závrových kaplích kostela. eká nás ješt mnoho práce a úkol, které nechci složit popisovat jisté však je, že bez pomoci Ducha svatého a také Vás, mnoha dobrodinc, bychom s pracemi daleko nedošli. I zde platí biblická slova žalmu: Nestaví-li dm Hospodin, marn se lopotí, kdo ho stavjí... Ješt jednou Pán odpla všem pomocníkm, mužm i ženám, dárcm, sponzorm i modlícím se! P. Vladimír Vojtch Záleský 22

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ VÁNOCE L. P. 2005 Program pípravy a liturgických oslav Pidružené programy kulturní + Svatý Otec Jan Pavel II. k jeho životu a dílu Habemus papam Benedikt XVI. a jeho

Více

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších Vítzství ve smrti (P. Prokop Petr Siostrzonek OSB) Možná to nkoho pekvapí, možná i pohorší, ale pi pohledu na umírajícího Pána na kíži m napadá jedna Ezopova bajka: Král zvíat lev spolen s liškou a oslem

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

Skotská lo. P. Jan Kuník

Skotská lo. P. Jan Kuník Milí brati a milé sestry v Kristu, v duchu pede mnou hoí Kristv ohe, zapálený u chotovinského kostela o velikononí vigilii a pipomínám si své každoroní promluvy o tom, jak má tento ohe hoet v našich srdcích

Více

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Pravidelná shromáždní: Ostrava každá nedle každá steda Frenštát pod Radhoštm v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. nedle v 15,00 hodin každé 2. a 4.

Více

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 2 Vyšlo 26.6.2005 MATRI KY VYPRA VUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Z

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VII 1 doba postní 2006 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více

Naivn jsem si myslela, že když už tento návrh zákona podpoili poslanci, senátem už neprojde. Jak jsem se mýlila! Zastánci registrovaného partnerství

Naivn jsem si myslela, že když už tento návrh zákona podpoili poslanci, senátem už neprojde. Jak jsem se mýlila! Zastánci registrovaného partnerství 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 2 2006 I SENÁTOI PRO REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ? Naivn jsem si myslela, že když už tento návrh zákona podpoili poslanci, senátem už neprojde. Jak jsem

Více

Srpen 2005. 3. + 17. srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: 388 335 014

Srpen 2005. 3. + 17. srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: 388 335 014 Srpen 2005 1. + 8. + 15. + 22. srpna Za poznáním NP Bavorský les Tématická vycházka do nmeckého NP Bavorský les. Informace o aktuální trase 3 dny ped vycházkou na uvedeném telefonním ísle 10 km. Sraz:

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil.

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil. !"# Kandidátky starých známých, jiné plné nových jmen, pro nkoho nová éra, pro druhé zas špatný den. Zane doba dkování, po ramenou plácání, jedny eká odpoinek, ty druhé - snad dlání. Z.S. Vážení spoluobané,

Více

JMÉNA A TRADICE V ESKÝCH A NMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍCH

JMÉNA A TRADICE V ESKÝCH A NMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍCH UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra eského jazyka a literatury MARTINA MÁŠOVÁ IV. roník prezenní studium Obor: eský jazyk nmecký jazyk JMÉNA A TRADICE V ESKÝCH A NMECKY MLUVÍCÍCH

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " # $ %#) 1 " 2% % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% & <& &"2 )#= >88"888 #&) & )()) "2?

! #$% & %&'( &#$##% #) # *! +&,#)! % #  # $ %#) 1  2% % ),6% &) #) &,# '* 7889 % :,;; & #% & <& &2 )#= >88888 #&) & )()) 2? 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 1 2006!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " -.&#/ %) #)'&0*## &# # $ %#) 1 " 2% &&# 34#)%5! % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% &

Více

KOMUNISTICKÝ SVAZ MLÁDEŽE

KOMUNISTICKÝ SVAZ MLÁDEŽE 24 POSLEDNÍ STRANA KSM vydal: Z AKCÍ KSM * PROTI FAŠISMU * Z AKTIVIT * KINOKLUB KSM * SLAVNOST HALÓ NOVIN * ESKÉ SOCIÁLNÍ FÓRUM * KONEC ORIONKY * KRIZE V OBUVNICTVÍ * PRACOVNÍ PODMÍNKY V BILLE * VZESTVÍ

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái,

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái, dovolte, abych v tomto úvodním ísle nového roníku Zpravodaje popál Vám úspšný vstup do roku 2007, pedevším pevné zdraví a mnoho úspch a štstí v osobním život. Pál bych si, abychom v tomto roce dokázali

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA E t i c k é f ó r u m P r a h a Závrená práce z etické výchovy TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA Hradec Králové, prosinec 2002 P. Mgr. Jií Pešek Prohlášení Prohlašuji, že jsem zadané

Více

Zájezd za varhanami. Roník 18 2010, íslo 4 listopad

Zájezd za varhanami. Roník 18 2010, íslo 4 listopad Kde se shromažujeme ke slavení mešní liturgie? V kostele, stavb zasvcené modlitb a bohoslužb. Kde se koná sted liturgie, pedítání slova Božího s výkladem a zpítomnní obti Ježíše Krista a smlouvy nové a

Více

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha Žít plný život...pinášející ovoce Ducha George O. Wood Obsah 1. Vytvoení seznamu 2. Žij plný život s láskou 3. Žij plný život radostn 4. Žij plný život v pokoji 5. Žij plný život trpliv 6. Žij plný život

Více

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 - 1 - Z obsahu: Informace z obecního úadu 3 Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4 Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 Místní program obnovy venkova obce eské Hemanice na období 2007 2013 aktualizace.

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

ARTINOVY NOVINY 1/2006 RONIK X. LOVO NA LEDEN. Aleluja. Moje ovce slyší mj hlas, praví Pán, já je znám a ony jdou za mnou. Aleluja.

ARTINOVY NOVINY 1/2006 RONIK X. LOVO NA LEDEN. Aleluja. Moje ovce slyší mj hlas, praví Pán, já je znám a ony jdou za mnou. Aleluja. M ARTINOVY NOVINY 1/2006 RONIK X. Aleluja. Moje ovce slyší mj hlas, praví Pán, já je znám a ony jdou za mnou. Aleluja. Jan 10, 27 S LOVO NA LEDEN NOVÝ ROK 2006 Pelom letopot je emon nabitý u každého lovka.

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

Vážení tenái Zpravodaje AMD!

Vážení tenái Zpravodaje AMD! Vážení tenái Zpravodaje AMD! Toto íslo Zpravodaje mžeme zaít zprávou, která jist potší všechny úastníky rehabilitaních a rekondiních pobyt v rekreaním zaízení Zámeek v Hodonín u Kunštátu. Vše nasvduje

Více