Vaše uživatelský manuál HP JETDIRECT 620N FAST ETHERNET PRINT SERVER

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál HP JETDIRECT 620N FAST ETHERNET PRINT SERVER http://cs.yourpdfguides.com/dref/885346"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP JETDIRECT 620N FAST ETHERNET PRINT SERVER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP JETDIRECT 620N FAST ETHERNET PRINT SERVER v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Spolecnost HP nenese zodpovdnost za technické nebo textové chyby nebo opominutí v tomto dokumentu. Edition 1, 1/2004 Platí pro produkty: J7934A, J6057A Ochranné známky Microsoft, MS-DOS, Windows a Microsoft Windows NT jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spolecnosti Microsoft Corporation v USA. NetWare a Novell jsou registrované ochranné známky spolecnosti Novell Corporation. Oznacuje nebezpecí, které mze zpsobit zranní. UPOZORNNÍ: Oznacuje nebezpecí, které mze zpsobit poskození zaízení nebo dat. Nepokracujte v cinnosti nad rámec VAROVÁNÍ a UPOZORNNÍ, pokud jste se neseznámili s mozným nebezpecím a nepijali píslusná opatení. Obsah 1. Úvod Co je poteba Získání nápovdy Postupy instalace Ovení funkcnosti tiskárny.... Odpojení tiskárny od zdroje napájení, instalace hardwaru..... Ovení funkcnosti tiskového serveru Jetdirect.... Konfigurace serveru Jetdirect na základ nastavení sít (v pípad poteby) Nástroje pro konfiguraci.... Pidání tiskárny k síovému serveru nebo systému Sít Microsoft nebo Novell Netware..... Sít UNIX Sít Apple Mac OS.... Postup pi zobrazení dokument na disku CD-ROM.. 3. Nástroje pro odstraování potízí Konfiguracní stránka HP Jetdirect.... Konfiguracní pepínace 10/100Base-TX.... Indikátory rychlosti propojení..... Odstraování závad propojení.

3 .... Nastavení výchozích hodnot od výrobce.... ízení síových protokol Povolení nebo zákaz síových protokol.. A. Úvod do síového tisku Konfigurace síového tisku..... Síové protokoly... Síové adresy. Nastavení tiskárny pro síový tisk B. Pehled esení HP Jetdirect Pehled nástroj Podporované síové protokoly Instalacní software HP C. Nabídky ovládacího panelu HP Jetdirect EIO Úvod Klasický ovládací panel Grafický ovládací panel.

4 .. 40 D. Technické údaje a prohlásení o pedpisech Specifikace Prohlásení o pedpisech E. Zárucní servis a sluzby zákazníkm F. Podpora a sluzby spolecnosti HP Online podpora spolecnosti HP Aktualizace firmwaru Telefonická podpora spolecnosti HP Úvod Interní tiskové servery HP Jetdirect EIO jsou karty síového rozhraní pro tiskárny s rozhraním EIO (Enhanced Input/Output) a víceúcelová periferní zaízení spolecnosti HP. Pomocí tiskového serveru HP Jetdirect je mozné pipojit a sdílet tiskárnu kdekoli v síti a vyuzít k tisku plnou rychlost sít. Tiskové servery HP Jetdirect EIO podporují pipojení k sítím Fast Ethernet (IEEE 802.3/802.3u 10/100Base-TX). Tiskový server obsahuje jeden konektor RJ-45 pro síové pipojení pomocí nestínné kroucené dvojlinky. Viz obr. 11. Obr. 11 Tiskový server HP Jetdirect EIO Tiskový server po pipojení a zapnutí automaticky vyjedná se sítí rychlost spojení (10 nebo 100 Mb/s) a komunikaci pomocí plného nebo polovicního duplexu. Po navázání síové komunikace vsak lze konfigurovat spojení rucn pomocí ovládacího panelu tiskárny nebo jiných konfiguracních nástroj. Typická sí pouzívající tiskový server HP Jetdirect EIO je znázornna na obr. 12. CSWW Úvod 6 Obr. 12 Typická instalace tiskového serveru HP Jetdirect HP Jetdirect EIO Pi pouzití tiskového serveru HP Jetdirect je instalace síové tiskárny velmi snadná. Nainstalujte hardware tiskového serveru HP Jetdirect a pipojte tiskárnu k síti. Pomocí softwaru pro síovou instalaci nakonfigurujte tiskový server pro síovou komunikaci a pidejte tiskárnu do systému vsech pocítac, které budou odesílat tiskové úlohy pímo na tiskárnu. Podrobné pokyny viz Kapitola 2. CSWW Úvod 7 Co je poteba Tiskárna HP s dostupnou zásuvkou EIO. Pedpokládáme, ze máte k dispozici pln funkcní tiskárnu HP EIO. K sestavení a otestování tiskárny pouzijte dokumentaci, která je s tiskárnou dodávána. Funkcní sí s dostupným síovým pipojením a síové kabely s konektory RJ-45. Pedpokládáme, ze máte funkcní sí s dostupným síovým pipojením pro vasi tiskárnu. Funkcní sí se skládá z nkolika pocítac, které mohou sdílet soubory a jiné zdroje pes síové kabely. U systému Windows ovladac softwaru tiskárny. Pouzíváte-li disk CD-ROM dodávaný se síovou tiskárnou, je ovladac soucástí softwaru pro síovou instalaci. Pouzijete-li k instalaci síové tiskárny disk CD-ROM HP Jetdirect, musíte ovladac získat.

5 Ovladac tiskárny mzete získat z jednoho z následujících zdroj: Disk CD-ROM dodaný s tiskárnou. Webová stránka podpory spolecnosti HP: Funkce automatického stazení ovladace prvodce instalací na disku HP Jetdirect CD-ROM. (Máte-li pístup k síti Internet, mze být ovladac tiskárny automaticky stazen a nainstalován pomocí softwaru pro instalaci tiskárny obsazeného na disku CD ROM HP Jetdirect.) Prvodce instalací HP potebuje k dokoncení instalace soubor ovladace tiskárny odpovídajícího typu (soubor s píponou INF). Píslusné ovladace jsou bzn oznacovány jako ovladace,,pidat tiskárnu" nebo,,firemní uzivatel". Poznámka Pehled instalacních nástroj pro ostatní systémy najdete v cásti Dodatek B. CSWW Úvod 8 Získání nápovdy... Slozitjsí témata a dalsí informace naleznete v dalsí dokumentaci k tomuto produktu dodávané elektronicky na disku CD- ROM HP Jetdirect. Úvodní poznámky naleznete v souboru Readme v koenovém adresái disku CD-ROM HP Jetdirect. Informace o webové nebo pímé telefonní podpoe spolecnosti HP viz Dodatek F. Poznámka Bezplatná telefonní podpora spolecnosti HP v USA a v Kanad je k dispozici na telefonním císle: HPINVENT ( ) Aktualizovaná telefonní císla a poskytované sluzby podpory spolecnosti HP najdete na adrese: CSWW Úvod 9 2 Postupy instalace UPOZORNNÍ Karty HP Jetdirect obsahují elektronické soucástky, které se mohou poskodit statickou elektinou pi elektrostatickém výboji. Aby nedoslo k poskození statickou elektinou, dotýkejte se casto pi práci odkrytého kovového povrchu tiskárny. Pro tento úcel je uzitecná uzemnná zápstní páska. Vzdy zacházejte s kartou opatrn. Nedotýkejte se elektronických soucástek nebo obvodových spoj. Ovení funkcnosti tiskárny Chcete-li ovit, zda tiskárna funguje správn, vytisknte konfiguracní stránku tiskárny. Na konfiguracní stránce tiskárny bude uveden provozní stav tiskárny. Postup pi tisku konfiguracní stránky se u jednotlivých model tiskárny lisí. U vtsiny tiskáren s ovládacím panelem je poskytována mapa nabídek, která usnaduje navigaci jednotlivými nabídkami ovládacího panelu. Chcete-li vytisknout konfiguracní stránku tiskárny, pectte si píslusné pokyny v dokumentaci k tiskárn. Poznámka Název konfiguracní stránky tiskárny se rovím tiskárny do systému, mzete tuto operaci provést nyní. Ve vtsin pípad je vsak mozné tuto cást vynechat. Místo toho mzete pejít pímo k cásti Pidání tiskárny k síovému serveru nebo systému. Pomocí softwaru pro síovou instalaci nakonfigurujte základní síová nastavení na tiskovém serveru a pidejte tiskárnu do konfigurace systému. Nástroje pro konfiguraci U systém Microsoft Windows (Doporuceno) Pouzijte disk pouzijte software pro CD-ROM tiskárny pipravené nastavení sít ulozený na disku pro práci v síti. CD-ROM dod&aaisku HP Jetdirect CD-ROM (bhem práce s prvodcem musí být aktivní pipojení k Internetu). CSWW Postupy instalace 16 Poznámka Pokud pouzijete disk CD-ROM HP Jetdirect pro multifunkcní tiskárny nebo zaízení All-in-One, mze se stát, ze nkteré funkce (jiné nez tisk) nebudou pístupné. V této cásti jsou uvedeny informace o pouzití softwaru na disku CD-ROM HP Jetdirect. Sít Microsoft nebo Novell Netware Pi instalaci tiskárny v podporovaném systému Windows pomocí instalacního nástroje disku CD-ROM HP Jetdirect: 1. Vlozte disk CD-ROM HP Jetdirect do jednotky CD-ROM. 2. Pockejte na automatické spustní instalacního nástroje. Pokud je to nutné, spuste program SETUP.EXE z koenového adresáe disku CD-ROM. 3. Po spustní instalacního nástroje disku CD-ROM vyberte volbu Instalace. Bude spustn prvodce instalací. CSWW Postupy instalace Postupujte podle pokyn na obrazovce. Poznámka Prvodce instalací tiskárny je spustn z disku CD-ROM. Zkopíruje soubory do docasného adresáe v systému a po ukoncení je opt odstraní. Chcete-li získat aktuální verzi prvodce, kterou lze nainstalovat a spustit ze systémového disku, navstivte stránku online podpory HP na adrese: hp.com/support/net_printing 5. Po zobrazení výzvy ovte nastavení tiskárny vytistním testovací stránky. Pokud se testovací stránka úspsn vytiskne, je nastavení tiskárny v systému dokonceno. (V pípad serveru viz Sít klient-server.) Pokud se testovací stránka nevytiskne správn, postupujte podle pokyn prvodce pro esení potízí. Dalsí informace získáte klepnutím na tlacítko Nápovda. Také mzete vybrat polozku Nápovda pro sí na hlavní obrazovce instalacního nástroje disku CD- ROM. Podrobné informace o odstraování potízí naleznete v Pírucce správce tiskového serveru HP Jetdirect pro tento tiskový server. Informace týkající se pístupu k dokumentm na disku CD-ROM Jetdirect naleznete v cásti Postup pi zobrazení dokument na disku CD-ROM. Sít klient-server Po pipojení tiskárny k serveru budete muset nastavit síové klienty tak, aby pistupovali k tiskárn pes server. Postupy zálezí na pomocných programech, které jsou k dispozici pro píslusné klienty a síový operacní systém. Pokud tiskárna byla napíklad nainstalována a sdílena na serveru Microsoft, kazdý klient Windows mze pro pístup k tiskárn pouzít pomocné programy Pidat tiskárnu nebo Okolní pocítace.

6 Dalsí informace naleznete v dokumentaci a nápovd dodávané k vasemu síovému operacnímu systému. CSWW Postupy instalace 18 Sít UNIX U systém HP- UX a Sun Solaris pouzijte software Instalacní program tiskárny HP Jetdirect pro systém UNIX obsazený na disku CD-ROM HP Jetdirect. Tento software se nachází v adresái /UNIX na disku CD-ROM. Podrobné pokyny pro instalaci a dalsí informace se nachází v textových souborech a dokumentech, které jsou obsazeny v adresái /UNIX na disku CD-ROM. Informace o odstraování potízí a popis zpráv na konfiguracní stránce HP Jetdirect naleznete v píslusné Pírucce správce tiskového serveru HP Jetdirect pro tento tiskový server HP Jetdirect. Informace týkající se pístupu k dokumentm na disku CD-ROM Jetdirect naleznete v cásti Postup pi zobrazení dokument na disku CD-ROM. Sít Apple Mac OS Pro správu a konfiguraci tiskárny v sítích AppleTalk pouzijte nástroj HP LaserJet Utility obsazený na disku CD-ROM HP Jetdirect (pro systémy Mac OS 9. x, X 10 Classic Mode). Pi instalaci softwaru postupujte následujícím zpsobem: 1. Vlozte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM a pockejte, dokud se na obrazovce neobjeví ikona disku CD-ROM HP Jetdirect. 2. Dvakrát klepnte na ikonu disku CD-ROM HP Jetdirect. Zobrazí se polozky v okn Jetdirect. 3. Dvakrát klepnte na ikonu instalace softwaru HP LaserJet v pozadovaném jazyce. Poté postupujte podle pokyn na obrazovce. Pokyny ke spustní a pouzívání softwaru naleznete v souborech nápovdy dodávaných se softwarem. Dalsí informace naleznete v píslusné Pírucce správce tiskového serveru HP Jetdirect pro tento tiskový server, která je dodávána na disku CD-ROM. Pi instalaci v systémech Mac OS X 10.2 mzete rovnz pouzít následující nástroje Print Center: AppleTalk, IP Printing (pro tisk LPD) a Rendezvous (pouze pro tiskové servery HP Jetdirect 615n). CSWW Postupy instalace 19 Postup pi zobrazení dokument na disku CD-ROM Na disku CD-ROM je k dispozici nkolik dokument pro tiskový server HPJetdirect vcetn dokumentu Pírucka správce tiskového serveru HP Jetdirect ve formátu Adobe Acrobat Reader (soubor s píponou PDF) a ve formátu HTML pro webový prohlízec (pípona HTM). U podporovaných systém Windows lze k tmto dokumentm pistupovat pomocí instalacního nástroje disku CD-ROM. 1. Vlozte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. 2. Pockejte na automatické spustní instalacního nástroje. Pokud je to nutné, spuste program SETUP. EXE z koenového adresáe disku CD-ROM HP Jetdirect. 3. Vyberte polozku Dokumentace. Poté vyberte vás produkt HP Jetdirect a pejdte k pozadovaným dokumentm. 4. Klepnte na pozívaný model tiskového serveru a pak klepnte na dokument, který chcete zobrazit. Pro zobrazení dokument ve formátu Adobe Acrobat (soubory s píponou PDF) je nutná aplikace Adobe Acrobat Reader 4.0 nebo novjsí. Chcete-li si stáhnout kopii této aplikace, navstivte webovou stránku spolecnosti Adobe na adrese: com/products/acrobat/readstep.html CSWW Postupy instalace 20 Poznámka U dalsích podporovaných operacních systém mzete tyto soubory s dokumentací otevít pímo v adresái \DOCS na disku CD-ROM. Pro prohlízení dokument ve formátu Adobe Acrobat (PDF) je teba nainstalovat do systému program Adobe Acrobat Reader. Jestlize se pi zobrazování dokument s píponou PDF vyskytnou problémy, inovujte program Acrobat Reader na nejnovjsí verzi, která je k dispozici na stránkách spolecnosti Adobe Systems Incorporated. CSWW Postupy instalace 21 3 Nástroje pro odstraování potízí Konfiguracní stránka HP Jetdirect Jak je uvedeno v cásti Kapitola 2, konfiguracní stránka serveru Jetdirect poskytuje velmi obsáhlé informace o stavu tiskového serveru. Pedstavuje proto významný diagnostický nástroj, zejména v pípad, ze síová komunikace s tiskovým serverem není k dispozici. U vtsiny tiskáren HP LaserJet se konfiguracní stránka serveru Jetdirect vytiskne automaticky pi tisku konfiguracní stránky tiskárny. U tiskáren HP DesignJet budou konfiguracní informace serveru Jetdirect zahrnuty v rámci tisku konfigurace sluzeb. Chcete-li vytisknout konfiguracní stránky tiskárny, najdete potebné informace v dokumentaci k tiskárn. Chcete-li interpretovat a pouzít zprávy konfiguracní stránky serveru Jetdirect, najdete potebné informace v píslusné Pírucce správce tiskového serveru HP Jetdirect ulozené na disku CD-ROM HP Jetdirect. Konfiguracní pepínace 10/100Base-TX Tiskové servery HP Jetdirect 10/100Base-TX podporují síové propojení s rychlostí 10 nebo 100 Mb/s prostednictvím poloduplexních nebo plnduplexních penosových kanál. Standardn se tiskový server automaticky pokusí vyjednat provoz propojení se sítí. Pi pipojování k síovým pepínacím zaízením nebo rozbocovacm, které nepodporují automatické vyjednávání, se tiskový server nakonfiguruje sám pro poloduplexní provoz s rychlostí 10 Mb/s nebo 100 Mb/s. Napíklad pi pipojení k pepínacímu zaízení 10 Mb/s bez vyjednávání se karta tiskového serveru automaticky sama nastaví pro poloduplexní provoz s rychlostí 10 Mb/s. Pokud se tiskový server není schopen pipojit k síti pomocí automatického vyjednávání, mzete provozní rezim propojení nastavit rucn pomocí jedné z následujících metod: CSWW Nástroje pro odstraování potízí 22 ovládací panel tiskárny (pokud je jím tiskárna vybavena), dalsí informace viz Dodatek C; integrovaný webový server spustný na tiskovém serveru Jetdirect; pomocí pístupu k rozhraní Telnet na tiskovém serveru Jetdirect; pomocí konfiguracního souboru TFTP (Trivial File Transfer Protocol), který je stazen napíklad ze serveru BootP nebo DHCP.

7 Indikátory rychlosti propojení Tiskový server HP Jetdirect disponuje dvma svtelnými diodami (indikátory LED), které jsou umístny v blízkosti konektoru RJ-45. Tyto indikátory urcují provozní rychlost propojení tiskového serveru (10 Mb/s nebo 100 Mb/s). Stav indikátoru Popis Nesvítí Nepropojeno Svítí Propojení navázáno s indikovanou rychlostí (10 nebo 100 Mb/s) Indikátory Odstraování závad propojení Pokud se tiskový server HP Jetdirect nepipojil úspsn k síti: nebude svítit ani jeden indikátor (10 a 100), na konfiguracní stránce Jetdirect se objeví hlásení LOSS OF CARRIER ERROR (CHYBA ZTRÁTA NOSNÉHO SIGNÁLU). CSWW Nástroje pro odstraování potízí 23 Poznámka Tiskový server HP Jetdirect 10/100Base-TX mze k navázání pipojení k síti potebovat az 10 sekund. Zkuste následující postupy odstraování závad: Zkontrolujte správné zapojení kabel. Nakonfigurujte nastavení propojení 10/100TX tiskového serveru pímo (napíklad pomocí nabídky EIO na ovládacím panelu tiskárny). Zkontrolujte, ze souhlasí konfigurace pipojovacího zaízení k síti (napíklad síový pepínac). Pokud napíklad nastavíte tiskový server na provoz 100Base-TX s plným duplexem, port na síovém pepínaci musí být také nastaven na provoz 100Base-TX s plným duplexem. Vypnutím a zapnutím tiskárny obnovte nastavení. Na konfiguracní stránce Jetdirect porovnejte konfigurace následujících parametr: Ocekávané zprávy pro karty 10/100TX RJ TX HALF, 100TX FULL, 10BASE-T HALF, 10BASE-T FULL Parametr PORT SELECT (Výbr portu): PORT CONFIG (Konfigurace portu): AUTONEGOTIATION ZAPNUTO (automatické vyjednávání je zapnuto), nebo (Automatické vyjednávání): VYPNUTO (automatické vyjednávání je vypnuto, konfigurace10/100tx byla nastavena rucn) Dalsí konfiguracní parametry a zprávy na konfiguracní stránce Jetdirect naleznete v píslusné Pírucce správce HP Jetdirect dodané na disku CD-ROM HP Jetdirect. CSWW Nástroje pro odstraování potízí 24 Nastavení výchozích hodnot od výrobce Výchozí hodnoty od výrobce je mozné obnovit studeným restartem tiskárny (viz pokyny v dokumentaci k tiskárn). Studený restart se u mnoha tiskáren HP LaserJet provede vypnutím tiskárny a podrzením tlacítka Go pi jejím zapnutí. Dokument popisující provedení studeného restartu u mnoha tiskáren HP je k dispozici na webové stránce spolecnosti HP. tedy dojít ke zvýsení provozu v síti. síti typu peer-to-peer se specializované servery nepouzívají. Místo toho je kazdý pocítac nakonfigurován tak, aby posílal tiskové úlohy pímo na tiskárnu. Obr. A-1 Základní konfigurace síového tisku Tisk typu peer-topeer Server Tisk typu klient-server Tisk typu klient-server se obvykle pouzívá ve stedních a velkých sítích, kde správu tiskových poteb mnoha uzivatel zajisují tiskové servery. Sít typu klient-server pouzívají síové operacní systémy (NOS), jako je napíklad systém Novell NetWare a Microsoft Windows NT/2000 Server. Tisk typu peer-to-peer je vhodnjsí pro mensí sít. se elektronicky na disku CD-ROM HP Jetdirect. Instalacní verzi, která se spoustí ze systémového disku, mzete stáhnout z webové stránky podpory online spolecnosti HP. Instalacní program tiskárny HP Jetdirect pro systém UNIX Podporované sít (TCP/IP): HP-UX 10.x , 11. x, Solaris 2.6, 7, 8 (pouze systémy SPARC). Instaluje jednu síovou tiskárnu na podporovanou sí UNIX. CSWW Pehled esení HP Jetdirect 33 Tabulka B-3. Softwarová esení HP (2 z 3) HP Web Jetadmin (vyzaduje pístup na Internet) Podporované sít (TCP/IP, IPX/SPX): Windows NT 4.0, 2000, XP, Server 2003 HP-UX*, Solaris*, Red Hat, SuSE Linux, NetWare*. * Poznámka: Podporuje vytváení front a správu periferních zaízení prostednictvím nástroje HP Web Jetadmin v hostitelském systému Windows 4.0, 2000, XP a Server Nejnovjsí informace o podporovaných hostitelích najdete na stránce com/go/webjetadmin. Správa pomocí prohlízece pipojeného protokolem TCP/IP na hostitele Web Jetadmin Preferované esení HP pro trvalou správu a instalaci více tiskáren kdekoli v intranetu Vzdálená instalace, konfigurace a správa pipojených tiskových server HP Jetdirect, tiskáren jiných výrobc, které podporují standardní rozhraní MIB, a tiskáren s integrovanými webovými servery Správa výstrah a spotebního materiálu Vzdálené aktualizace firmwaru pro tiskové servery HP Jetdirect Sledování polozek a analýza vyuzití HP Internet Printer Connection Podporované sít (TCP/IP): Windows NT 4.0, 2000* (Intel) Konfigurace tiskové cesty mezi systémem a tiskárnou pipojenou k serveru HP Jetdirect pes Internet pomocí protokolu IPP (Internet Printing Protocol) Umozuje úspornou distribuci vysoce kvalitních dokument pes Internet, nahradí fax, postu a kurýrní sluzby. Vyzaduje tiskový server HP Jetdirect (verzi firmwaru X nebo novjsí). * Poznámka: Do systému Windows 2000 je software Internet Printing spolecnosti Microsoft jiz integrován.

8 CSWW Pehled esení HP Jetdirect 34 Tabulka B-3. Softwarová esení HP (3 z 3) Brána IP/IPX tiskárny HP Podporované sít (pouze IPX/SPX): NetWare 5.x, 6. 0 Zjednodusená instalace, tisk a dvousmrná správa tiskáren pipojených k serveru HP Jetdirect v rámci sluzeb NDPS (Novell Distributed Print Services) Umozuje automatické vyhledávání a instalaci tiskáren pipojených k serveru HP Jetdirect v rámci sluzeb NDPS pes IPX Snizuje nároky na uzivatelské licence. Umozuje vypnutí SAP za úcelem snízení síového provozu. Pro tisk pomocí protokolu IPX vyzaduje verzi firmwaru HP Jetdirect X nebo novjsí. HP LaserJet Utility pro Mac OS Podporované sít (AppleTalk): Mac OS 9.x, X 10.x (Classic Mode) Konfigurace a správa tiskáren pipojených k serveru HP Jetdirect CSWW Pehled esení HP Jetdirect 35 C Nabídky ovládacího panelu HP Jetdirect EIO Úvod Pokud tuto funkci podporuje tiskárna, interní tiskový server HP Jetdirect EIO obsahuje konfiguracní nabídku, která je pístupná z ovládacího panelu tiskárny. Tlacítka pro zpístupnní této nabídky závisí na tiskárn. Dalsí informace najdete v pírucce k tiskárn. Interní tiskový server HP Jetdirect podporuje následující ovládací panely tiskáren: Klasický ovládací panel displej s tlacítky pro výbr polozky nabídky a parametru, Grafický ovládací panel displej s navigacními a numerickými tlacítky (k dispozici u novjsích model tiskáren HP LaserJet). CSWW Nabídky ovládacího panelu HP Jetdirect EIO 36 Klasický ovládací panel Klasický ovládací panel mze obvykle zobrazovat 2 ádky po 16 znacích. Jak uvádí Tabulka C-1, nabídka ovládacího panelu HP Jetdirect EIO umozuje povolení nebo zakázání síových protokol a konfiguraci vybraných síových parametr. Na displeji ovládacího panelu oznacuje hvzdicka (*) zvolenou hodnotu. Tabulka C-1. Nabídka klasického ovládacího panelu EIO (1 z 3) Polozka nabídky Popis SÍ CFG= Tato polozka urcuje, zda chcete pracovat s nabídkou Jetdirect. NE (výchozí): Potlacení nabídky HP Jetdirect. ANO: Zobrazení nabídky HP Jetdirect. Zmnu na hodnotu ANO* je teba provést pokazdé, kdyz chcete zpístupnit tuto nabídku. TCP/IP= IPX/SPX= DLC/LLC= ATALK/ETALK= Urcuje, zda je zásobník protokolu zapnutý nebo vypnutý. ZAPNUTO (výchozí). Protokol je povolen. VYPNUTO: Protokol je zakázán. CSWW Nabídky ovládacího panelu HP Jetdirect EIO 37 Tabulka C-1. (výchozí): Peskocit polozky nabídky TCP/IP. ANO: Zobrazit polozky nabídky TCP/IP. DHCP=ANO* umozní konfiguraci pomocí serveru DHCP. NE (výchozí): Peskocit polozky nabídky IPX/SPX. ANO: Zobrazit polozky nabídky IPX/SPX. V nabídce IPX/SPX mzete zadat parametr Typ rámce pouzívaný v síti. Hodnota AUTO (výchozí) znamená, ze se typ rámce nastaví a omezí na první detekovaný rámec. V pípad karet Ethernet jsou moznosti typu rámce EN_8023, EN_II, EN_8022 a EN_SNAP. KONF PIP.= Urcuje, zda chcete rucn konfigurovat síové propojení tiskového serveru HP Jetdirect. NE (výchozí): Peskocit polozky nabídky konfigurace propojení. ANO: Pístup k polozkám nabídky konfigurace propojení. Nastavena mze být jedna z následujících konfigurací propojení: AUTO (výchozí): Tiskový server se automaticky nakonfiguruje tak, aby nastavení odpovídalo rychlosti síového propojení a komunikacnímu rezimu. Pokud se nastavení nezdaí, je pouzito nastavení 100T HALF. 10T HALF: 10 Mb/s, provoz s polovicním duplexem. 10T FULL: 10 Mb/s, provoz s plným duplexem. 100T HALF: 100 Mb/s, provoz s polovicním duplexem. 100T FULL: 100 Mb/s, provoz s plným duplexem. WEB= Pro správu konfigurace urcete, zda integrovaný webový server bude pijímat komunikaci pouze prostednictvím protokolu HTTPS (Secure HTTP) nebo prostednictvím protokol HTTP i HTTPS. HTTPS: Pro zabezpecené sifrované komunikace je pijímán pouze pístup HTTPS. Tiskový server se bude jevit jako zabezpecený. HTTP/HTTPS: Je povolen pístup prostednictvím HTTP i HTTPS. Urcuje, zda aktuální nastavení zabezpecení na tiskovém serveru budou ulozena nebo resetována na výchozí hodnoty od výrobce. PONECH. (výchozí): Aktuální nastavení zabezpecení jsou zachovány. OBNOVIT: Nastavení zabezpecení jsou resetována na výchozí hodnoty od výrobce. ZABEZPECENÍ= CSWW Nabídky ovládacího panelu HP Jetdirect EIO 39 Grafický ovládací panel Grafický ovládací panel obvykle zobrazuje ctyi ádky soucasn po 18 znacích. Navíc je v nkterých pípadech podporováno posouvání, které umozuje zobrazení dalsích ádk. MENUS + XXXXXXXXXX + XXXXXXXXXXXX + XXXXXXXX? Na grafických ovládacích panelech se pro pístup k polozkám nabídek serveru HP Jetdirect EIO pouzívají numerická a navigacní tlacítka. Popis jednotlivých polozek a voleb obsahuje Tabulka C-2. Tabulka C-2. Nabídka grafického ovládacího panelu EIO (1 z 5) Polozka nabídky TCP/IP Volby ZAPNOUT Popis nastavení ZAPNUTO: Protokol TCP/IP je povolen. VYPNUTO: Protokol TCP/IP je zakázán. NÁZEV HOSTITELE Urcuje alfanumerický etzec dlouhý nejvýse 32 znak, který slouzí k identifikaci zaízení. Tento název je uveden na konfiguracní stránce Jetdirect.

9 Výchozím názvem hostitele je NPIxxxxxx, kde xxxxxx je posledních sest císlic hardwarové adresy pro lokální sí (MAC). CSWW Nabídky ovládacího panelu HP Jetdirect EIO 40 Tabulka C-2. Nabídka grafického ovládacího panelu EIO (2 z 5) Polozka nabídky Volby KONFIG. METODA Popis nastavení Umozuje zvolit zpsob konfigurace parametr protokolu TCP/IP na tiskovém serveru Jetdirect. BOOTP: Pro automatickou konfiguraci se pouzije protokol BootP (Bootstrap Protocol). DHCP: Pro automatickou konfiguraci pomocí serveru DHCP se pouzije protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Pokud je vybrán a existuje pronájem DHCP, budou pro nastavení voleb pronájmu DHCP k dispozici nabídky VERZE DHCPa OBNOVENÍ DHCP. AUTO IP: Pouzije se automatické piazení místní adresy IP propojení. Bude automaticky piazena adresa ve tvaru x. x. RUCN: Parametry protokolu TCP/IP budou nastaveny rucn pomocí volby pro rucní nastavení. VERZE DHCP Tato nabídka se zobrazí, pokud je parametr KONFIG. METODA nastaven na hodnotu DHCP a pro tiskový server existuje pronájem DHCP. NE (výchozí): Aktuální pronájem DHCP je ulozen. ANO: Aktuální pronájem DHCP je spolu s pronajatými adresami IP uvolnn. OBNOVENÍ DHCP Tato nabídka se zobrazí, pokud je parametr KONFIG. METODA nastaven na hodnotu DHCP a pro tiskový server existuje pronájem DHCP. NE (výchozí): Tiskový server nevyzaduje obnovení pronájmu DHCP. ANO: Tiskový server vyzaduje obnovení pronájmu DHCP. CSWW Nabídky ovládacího panelu HP Jetdirect EIO 41 Tabulka C-2. Nabídka grafického ovládacího panelu EIO (3 z 5) Polozka nabídky Volby RUCNÍ NASTAVENÍ Popis nastavení (K dispozici pouze, pokud je parametr KONFIG. METODA nastaven na hodnotu RUCN.) Parametry lze konfigurovat pímo z ovládacího panelu tiskárny: Adresa IP n.n. n.n: Jedinecná IP adresa tiskárny, kde n pedstavuje císlo od 0 do 255. MASKA PODSÍT m.m.m. m: Maska podsít pro tiskárnu, kde m pedstavuje císlo od 0 do 255. SERVER SYSLOG n.n.n.n: Adresa IP serveru syslog pouzívaná k pijímání a odesílání zpráv syslog. VÝCHOZÍ BRÁNA n.n.n.n: Adresa IP brány nebo smrovace, pouzívaného pro komunikaci s jinými sítmi. PRODLEVA KLIDOVÉHO STAVU: Doba v sekundách, po které bude necinné tiskové spojení TCP uzaveno (výchozí nastavení je 270 sekund, 0 prodlevu deaktivuje). DEFAULT IP (VÝCHOZÍ IP) Umozuje urcit adresu IP, která bude nastavena jako výchozí, pokud tiskový server nemze získat adresu IP ze sít v prbhu vynucené optovné konfigurace protokolu TCP/IP (napíklad pi rucní konfiguraci pouzití protokolu BOOTP nebo DHCP). AUTO IP: Bude nastavena místní adresa IP propojení x.x. LEGACY (STARSÍ VERZE): Konzistentn se starsími produkty Jetdirect bude nastavena adresa DNS SERVER (SERVER DNS) IPX/SPX ZAPNOUT (Pouze 620n) Umozuje urcit adresu IP (n. n.n.n) serveru DNS. ZAPNUTO: Protokol IPX/SPX je povolen. VYPNUTO: Protokol IPX/SPX je zakázán. CSWW Nabídky ovládacího panelu HP Jetdirect EIO 42 Tabulka C-2. Nabídka grafického ovládacího panelu EIO (4 z 5) Polozka nabídky Volby TYP RÁMCE Popis nastavení Nastavení typu rámc pro sí. AUTO: (Výchozí) Typ rámce se automaticky nastaví a omezí podle prvního detekovaného rámce. Dalsími moznostmi pro sít Ethernet jsou volby EN_8023, EN_II, EN_8022 a EN_SNAP. ATALK ZAPNOUT ZAPNUTO: Protokol AppleTalk je povolen. VYPNUTO: Protokol AppleTalk je zakázán. DLC/LLC ZAPNOUT ZAPNUTO: Protokol DLC/LLC je povolen. VYPNUTO: Protokol DLC/LLC je zakázán. ZABEZPECE NÝ WEB Pro správu konfigurace urcete, zda integrovaný webový server bude pijímat komunikaci pouze prostednictvím protokolu HTTPS (Secure HTTP) nebo prostednictvím protokol HTTP i HTTPS. HTTPS REQUIRED (POZADOVÁNO HTTPS): Pro zabezpecené sifrované komunikace je pijímán pouze pístup HTTPS. Tiskový server se bude jevit jako zabezpecený. HTTPS VOLITELNÉ: Je povolen pístup prostednictvím HTTP i HTTPS. RESET ZABEZPEC. Urcuje, zda aktuální nastavení zabezpecení na tiskovém serveru budou ulozena nebo resetována na výchozí hodnoty od výrobce. NE (výchozí): Aktuální nastavení zabezpecení jsou zachovány. ANO: Nastavení zabezpecení jsou resetována na výchozí hodnoty od výrobce. CSWW Nabídky ovládacího panelu HP Jetdirect EIO 43 Tabulka C-2. Nabídka grafického ovládacího panelu EIO (5 z 5) Polozka nabídky RYCHLOST PROPOJENÍ Volby Popis nastavení Výbr rychlosti síového propojení a komunikacního rezimu pro tiskový server. Pro správnou funkci je nutné, aby nastavení Jetdirect odpovídalo nastavení sít. AUTO (výchozí): Tiskový server se automaticky nakonfiguruje tak, aby nastavení odpovídalo rychlosti síového propojení a komunikacnímu rezimu. Pokud se nastavení nezdaí, je pouzito nastavení 100T HALF. 10T HALF: 10 Mb/s, provoz s polovicním duplexem. 10T FULL: 10 Mb/s, provoz s plným duplexem. 100T HALF: 100 Mb/s, provoz s polovicním duplexem. 100T FULL: 100 Mb/s, provoz s plným duplexem. CSWW Nabídky ovládacího panelu HP Jetdirect EIO 44 D Technické údaje a prohlásení o pedpisech Specifikace Interní tiskový server HP Jetdirect EIO HP J7934A (620n) HP J6057A (615n) Ethernet/Fast Ethernet, IEEE a IEEE 802.3u 10/100Base-TX (RJ-45) Elektrické údaje Maximáln 1,25 A pi 3,3 V (jmenovité naptí) Prostedí Provozní Teplota 0 C az 55 C (32 F az 131 F) Relativní vlhkost (bez kondenzace) Maximální nadmoská výska 15 % az 95 % pi 40 C (104 F) 4,6 km Skladovací -40 C az 70 C (-40 F az 158 F) 15 % az 90 % pi 65 C (149 F) 4,6 km CSWW Technické údaje a prohlásení o pedpisech 45 Elektromagnetické údaje J7934A (620n) J6057A (615n) FCC clánek 47 CFR cást 15 tída B pro Ethernet (USA) ICES-003 tída B (Kanada) VCCI tída B (Japonsko) AS/NZS3548 tída B (Austrálie, Nový Zéland) CISPR-22 tída B (1993)* pro Ethernet (mezinárodní, Evropa) CNS tída B (Tchajwan) Korejský zákon EMI c.

10 tída A (Korea) FCC clánek 47 CFR cást 15 tída A pro Ethernet (USA) ICES-003 tída A (Kanada) VCCI tída A (Japonsko) AS/NZS3548 tída A (Austrálie, Nový Zéland) CISPR-22 tída A (1993)* pro Ethernet (mezinárodní, Evropa) CNS tída A (Tchajwan) Korejský zákon EMI c tída A (Korea) * Shoda s pedpisy EU viz Prohlásení o shod, str. 47. Prohlásení o pedpisech Prohlásení o shod se smrnicí FCC UPOZORNNÍ: Ve shod s cástí smrnice FCC mohou vsechny zmny nebo úpravy tohoto zaízení, které nejsou výslovn schváleny spolecností Hewlett-Packard, zpsobit rusení a neplatnost oprávnní k jeho provozu. Obecné informace. Toto zaízení vyhovuje cásti 15 smrnice FCC. Provoz podléhá následujícím podmínkám: (1) Toto zaízení nesmí zpsobovat rusení a (2) toto zaízení musí být schopné pijímat jakékoli vnjsí rusení vcetn rusení schopného zpsobit nezádoucí funkci. Komise FCC (Federal Communications Commission) pipravila pírucku s názvem Interference Handbook (1986), v níz mzete najít uzitecné informace. Tuto pírucku (skladové císlo ) lze zakoupit na adrese Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office, Washington, D.C FCC tída A pro HP J6057A Ethernet nebo IEEE 802.3/802.3u. Toto zaízení podle provedených zkousek vyhovuje limitm pro digitální zaízení tídy A ve shod s cástí 15 smrnice FCC. Tyto limity jsou navrzeny tak, aby poskytovaly pimenou ochranu proti rusení v komercním prostedí. Toto zaízení vytváí, pouzívá a mze vyzaovat energii na rádiových frekvencích a mze zpsobit rusení rádiové komunikace, není-li nainstalováno a pouzíváno v souladu s pokyny k pouzití. Instalace tohoto zaízení v produktu FCC úrovn B zpsobí po pipojení k síti Ethernet (IEEE 802.3/802.3u) vznik kompozitního systému FCC úrovn A (v souladu s definicí smrnice a naízení FCC). CSWW Technické údaje a prohlásení o pedpisech 46 FCC tída B pro HP J7934A Ethernet nebo IEEE 802.3/802.3u. Toto zaízení podle provedených zkousek vyhovuje limitm pro digitální zaízení tídy B ve shod s cástí 15 smrnice FCC. Tyto limity jsou navrzeny tak, aby poskytovaly pimenou ochranu proti rusení v rezidencním prostedí. Toto zaízení vytváí, pouzívá a mze vyzaovat energii na rádiových frekvencích a mze zpsobit rusení rádiové komunikace, není-li nainstalováno a pouzíváno v souladu s pokyny k pouzití. Není vsak zaruceno, ze k rusení v urcitých konkrétních pípadech nemze dojít. Pokud toto zaízení zpsobuje rusení píjmu rozhlasu nebo televize, coz lze ovit jeho vypnutím a zapnutím, mzete se pokusit tento problém odstranit jedním z následujících zpsob: 1. zmnou umístní nebo orientace pijímací antény, 2. zvtsením vzdálenosti mezi zaízením a pijímacem, 3. pipojením zaízení k jinému napájecímu okruhu, nez ke kterému je pipojen pijímac, 4. konzultací se zkuseným rozhlasovým/televizním technikem. Evropské spolecenství Pokud toto zaízení pouzijete v konfiguracích Ethernet, IEEE 802.3/802. 3u 10/100Base-TX, vyhovuje standardm EN55022 tídy B (HP J7934A) a tídy A (J6057A). Pouze J6057A: Toto je produkt tídy A. V domácím prostedí mze psobit rusení rádiové komunikace. V takovém pípad mze být pozadováno, aby uzivatel pijal pimená opatení. Prohlásení o shod. Následující Prohlásení o shod vyhovují smrnicím ISO/IEC c. 22 a EN Identifikují produkt, název a adresu výrobce a píslusné specifikace uznávané v Evropské unii. CSWW Technické údaje a prohlásení o pedpisech 47 Tiskové servery HP Jetdirect DECLARATION OF CONFORMITY according to ISO/IEC Guide 22 and EN45014 Manufacturer's Name: Manufacturer's Address: Hewlett-Packard Company 8000 Foothills Blvd. Roseville, CA U. S.A. declares that the product: Product Name: Model Number: HP Jetdirect 615N,620N J6057A* J7934A (Regulatory Model: RSVLD-0302) conforms to the following Product Specifications: Safety: EN60950 (1992) +A1,A2,A3,A4,AII / IEC 950 (1991) +A1,A2,A3,A4 EN (1994) / IEC (1993) +A1, Class 1 (Laser/LED) GB 4943 (1995) EMC: EN (1998) / CISPR-22 (1997) Class B* GB 9254 (1988) EN (1998) EN (1995)/ IEC (1995)+A14 EN (1995)/ IEC (1994) FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B* * J6057A is Class-A Supplementary Information: The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC and carries the CE marking accordingly. This product was tested in a typical configurations with Hewlett-Packard Co. products. Roseville, August 20, 2003 Jill Stevenson, Product Regulations Manager European contact for regulatory topics only: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Straße 140, Böblingen, Germany USA Contact: Hewlett Packard Co. Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA Phone (650) CSWW Technické údaje a prohlásení o pedpisech 48 Austrálie This equipment complies with Australian EMC requirements. Kanada (Pouze J7934A) Toto zaízení vyhovuje pozadavkm kanadské smrnice EMC tídy B. (Pouze J6057A) Toto zaízení vyhovuje pozadavkm kanadské smrnice EMC tídy A. VCCI (Japonsko) J7934A tída B J6057A tída A Prohlásení RRL (Korea) J7934A tída B J6057A tída A CSWW Technické údaje a prohlásení o pedpisech 49 Tchajwan tída A J6057A Cínské prohlásení o bezpecnosti CSWW Technické údaje a prohlásení o pedpisech 50 E Zárucní servis a sluzby zákazníkm PROHLÁSENÍ O OMEZENÉ ZÁRUCE HEWLETT-PACKARD PRODUKT HP Tiskové servery HP Jetdirect 620n/615n J7934A, J6057A) Software na disku CD-ROM HP Jetdirect TRVÁNÍ OMEZENÉ ZÁRUKY 1 rok 90 dní 1.

11 Spolecnost HP poskytuje koncovému uzivateli záruku na hardware, píslusenství a spotební materiál HP týkající se výrobních závad a vad materiálu po data uvedenou výse od doby zakoupení výrobku. Pokud spolecnost HP bhem zárucní doby obdrzí vyrozumní o takovýchto závadách, dle uvázení vymní nebo opraví výrobky, které jsou prokazateln vadné. Náhradní výrobky mohou být nové nebo svým výkonem odpovídající novým. 2. Spolecnost HP poskytuje od data zakoupení po dobu urcenou výse záruku na software HP proti selhání programových funkcí, které by nastalo v dsledku vad materiálu nebo výrobních závad, pokud byl software správn nainstalován a pouzíván. Pokud spolecnost HP obdrzí vyrozumní o takovéto závad bhem zárucní doby, vymní software, u nhoz doslo v dsledku tchto závad k selhání programových funkcí. 3. Spolecnost HP nezarucuje, ze provoz výrobk HP bude bez perusení nebo bez závad. Pokud nebude spolecnost HP schopna v odpovídající dob opravit nebo vymnit výrobek a zajistit jeho stav garantovaný zárukou, má zákazník nárok na vrácení nákupní ceny po bezodkladném vrácení výrobku. 4. Výrobky HP mohou obsahovat repasované soucástky, výkonem odpovídající novým, nebo mohou být tyto výrobky náhodn pouzívány. 5. záruka vám poskytuje specifické právní záruky a dalsí záruky se mohou lisit podle práva dané zem/oblasti, státu nebo provincie. 7. Omezená záruka HP je platná v kazdé zemi/oblasti nebo v míst, kde má spolecnost HP zastoupení podpory pro tento výrobek a kde spolecnost HP výrobek prodala. Úrove poskytované záruky se mze mnit v závislosti na místních standardech. HP nebude mnit podobu, seízení ani funkci výrobku tak, aby jej bylo mozné provozovat v zemích/oblastech, pro které nikdy nebyl urcen k provozu kvli právním dvodm nebo pedpism. CSWW Zárucní servis a sluzby zákazníkm autorizovaný prodejce HP bude obeznámen s vasimi pozadavky a poskytne vám pomoc. Bhem zárucní doby HP vymní jednotku bezplatn, pokud bude vadná jednotka vrácena. Jednotku mzete vrátit autorizovanému prodejci HP nebo místnímu zástupci Prodejního a servisního stediska HP. Nezapomete pilozit kopii pokladního dokladu. Informace o zárucním servisu výrobk HP Jetdirect vám poskytne podpora spolecnosti HP. Pipravte si prosím následující informace: výrobek HP Jetdirect, kterého se vás telefonát týká, císlo modelu výrobku, sériové císlo výrobku, úplný popis problému. doklad o koupi výrobku, vasi postovní adresu. Zástupce podpory HP vám pomze s esením problém a poradí vám ve vci zárucního servisu. Poplatky za sluzby (pozárucní) Pi objednávce náhradního dílu pro pozárucní servis vám mohou být úctovány náklady na opravu. Spojte se prosím s místním autorizovaným prodejcem HP nebo se zástupcem místního Prodejního a servisního stediska HP. Nebo se mzete telefonicky spojit s firmou HP na císle (800) (jen v USA). Servis mimo USA Zákazníci mimo USA se musí spojit s autorizovaným prodejcem HP nebo Prodejním a servisním stediskem HP, kde získají informace o cenách, dostupnosti náhradních jednotek a dalsí pokyny. Místní prohlásení o záruce Omezená záruka HP je platná v kazdé zemi/oblasti nebo v míst, kde má spolecnost HP zastoupení podpory pro tento výrobek a kde spolecnost HP výrobek prodala. Úrove poskytované záruky se mze mnit v závislosti na místních standardech. HP nebude mnit podobu, seízení ani funkci výrobku tak, aby jej bylo mozné provozovat v zemích/oblastech, pro které nikdy nebyl urcen k provozu kvli právním dvodm nebo pedpism. Austrálie a Nový Zéland For consumer transactions in Australia and New Zealand: The warranty terms contained herein except to the extent lawfully permitted, do not exclude, restrict, or modify and are in addition to the mandatory statutory rights applicable to the sale of this product to you. CSWW Zárucní servis a sluzby zákazníkm 52 F Podpora a sluzby spolecnosti HP Online podpora spolecnosti HP Jediným klepnutím tlacítka najdete rychlé esení! Webové stránky HP na adrese jsou tím pravým místem, kde lze najít odpovdi na otázky týkající se tiskového serveru HP Jetdirect 24 hodin denn, 7 dní v týdnu. Aktualizace firmwaru Spolecnost Hewlett-Packard nabízí ke stazení elektronické aktualizace pro tiskové servery HP Jetdirect s interní pamtí typu Flash. Elektronické aktualizace lze nainstalovat pomocí nkolika nástroj, vcetn protokolu FTP (File Transfer Protocol), integrovaného webového serveru a softwaru HP Jetdirect Download Manager (Windows) nebo HP Web Jetadmin. Soubory pro aktualizaci firmwaru a softwarové nástroje jsou k dispozici na Internetu na adrese: CSWW 53 Telefonická podpora spolecnosti HP Vysoce kvalifikovaný technický personál je pipraven odpovdt na vase otázky. Seznam telefonních císel podpory HP podle zemí/oblastí viz Tabulka F-1. Poznámka Bezplatná telefonní podpora spolecnosti HP v USA a v Kanad je k dispozici na telefonním císle: HPINVENT ( ) Nejnovjsí telefonní císla a poskytované sluzby podpory HP najdete na adrese:

12 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) hp.com/support/support_assistance Poznámka Uvedená telefonní císla nemusí být bezplatná. Poplatky za telefonní sluzby hradí volající. Poplatky se mohou lisit. Aktuální poplatky vám sdlí místní telefonní spolecnost. Tabulka F-1. Telefonní císla podpory (1 z 2) Austrálie Belgie (francouzsky) Belgie (holandsky) Brazílie (03) (0) (0) (11) Mexiko Nizozemsko Norsko Nový Zéland Nmecko (0) (9) (0,12 EUR/min) Ceská republika (0) Cína Oblast Hong+85 (2) 3002kongu spadající 8555 pod zvlástní správu Polsko Dánsko CSWW 54 Tabulka F-1. Telefonní císla podpory (2 z 2) Filipíny Finsko Francie Indie Indonésie Irsko Itálie + 63 (2) (0) (0) (21) (0) (0) (0) (905) (2) (0) Portugalsko Rakousko Ruská federace Singapur Spanlsko Svédsko Svýcarsko (0) (Moskva) (0) (0) (nmecky) (2) (8) Izrael Japonsko Kanada Korea Maarsko Malajsie Tchajwan Thajsko Turecko USA Velká Británie Vietnam Informace o dalsích zemích/oblastech získáte u prodejce. o aktuálních sazbách v Nmecku získáte u vasí místní telefonní spolecnosti. 1Informace CSWW Hewlett- Packard Development Company, L.P..

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 3500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/895401

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 3500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/895401 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 3500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

HP Jetdirect. HP J7949E Embedded Print Server. P íručka správce

HP Jetdirect. HP J7949E Embedded Print Server. P íručka správce HP Jetdirect HP J7949E Embedded Print Server P íručka správce Příručka správce HP Jetdirect Integrovaný tiskový server 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Všechna práva vyhrazena.

Více

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce Příručka správce Tiskové servery HP Jetdirect Modely: 175x 200m 610n 310x 250m 615n 380x 280m 620n en3700 680n 2003-2004

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX WORKCENTRE 5135. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

HP Color LaserJet CP2020 Series Uživatelská příručka

HP Color LaserJet CP2020 Series Uživatelská příručka HP Color LaserJet CP2020 Series Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu

Více

Vaše uživatelský manuál HP MP3130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920418

Vaše uživatelský manuál HP MP3130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920418 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

LASERJET PRO CP1520 ŘADA BAREVNÝCH TISKÁREN. Uživatelská příručka

LASERJET PRO CP1520 ŘADA BAREVNÝCH TISKÁREN. Uživatelská příručka LASERJET PRO CP1520 ŘADA BAREVNÝCH TISKÁREN Uživatelská příručka Řada barevných tiskáren HP LaserJet Pro CP1520 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/882523

Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/882523 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SERVER TC2110. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP SERVER TC2110 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Uživatelská příručka Řada HP LaserJet Pro M1530 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Xerox. Phaser 6140. User Guide Guide d'utilisation Svenska Dansk Čeština Polski Magyar. Xerox Phaser 6140 Color Laser Printer. Русский Türkçe Ελληνικά

Xerox. Phaser 6140. User Guide Guide d'utilisation Svenska Dansk Čeština Polski Magyar. Xerox Phaser 6140 Color Laser Printer. Русский Türkçe Ελληνικά Xerox Phaser 6140 Color Laser Printer Xerox Italiano Guida dell'utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands Gebruikershandleiding Phaser 6140 User Guide

Více

Tiskárny HP LaserJet P3005 Series

Tiskárny HP LaserJet P3005 Series Tiskárny HP LaserJet P3005 Series Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Xerox. Phaser 6500. Xerox Phaser 6500 Color Laser Printer. Svenska Dansk Čeština Polski. Magyar

Xerox. Phaser 6500. Xerox Phaser 6500 Color Laser Printer. Svenska Dansk Čeština Polski. Magyar Xerox Phaser 6500 Color Laser Printer Xerox Phaser 6500 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands

Více

OFFICEJET PRO 8600. Začínáme Alapvető tudnivalók kézikönyv Úvodná príručka Başlarken Kılavuzu

OFFICEJET PRO 8600. Začínáme Alapvető tudnivalók kézikönyv Úvodná príručka Başlarken Kılavuzu OFFICEJET PRO 8600 Začínáme Alapvető tudnivalók kézikönyv Úvodná príručka Başlarken Kılavuzu Copyright Information 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition 1, 9/2011 Reproduction,

Více

Červenec 2014. Xerox Phaser 3020BI Uživatelská příručka

Červenec 2014. Xerox Phaser 3020BI Uživatelská příručka Červenec 2014 BI 2014 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox, Xerox a obrazová značka jsou registrované ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a dalších zemích. Phaser, CentreWare,

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DC5100 SMALL FORM FACTOR PC http://cs.yourpdfguides.com/dref/863611

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DC5100 SMALL FORM FACTOR PC http://cs.yourpdfguides.com/dref/863611 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ DC5100 SMALL FORM FACTOR PC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP

Více

hp LaserJet 9000, 9000n, 9000dn a 9000hns Použití

hp LaserJet 9000, 9000n, 9000dn a 9000hns Použití hp LaserJet 9000, 9000n, 9000dn a 9000hns Použití Použitím tohoto elektronického dokumentu vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami smlouvy Autorská práva a licence. Copyright 2003 společnost Hewlett-Packard.

Více

Vaše uživatelský manuál UMAX VISIONBOOK 4100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3226132

Vaše uživatelský manuál UMAX VISIONBOOK 4100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3226132 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Xerox WorkCentre 6655 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6655 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6655 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití hp LaserJet 1150 1300 1300n použití tiskárna hp LaserJet 1150 a tiskárna hp LaserJet 1300 series uživatelská příručka Informace o autorských právech Copyright společnost Hewlett-Packard 2003 Všechna práva

Více

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PHOTOSMART

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/591833

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/591833 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4020/CP4520

COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4020/CP4520 COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4020/CP4520 TISKÁRNA Uživatelská příručka CP4025n CP4025dn CP4525n CP4525dn CP4525xh Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise CP4020-CP4520 Series Uživatelská příručka Autorská

Více

Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka

Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele

tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele p íručka uživatele tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele Autorská práva a licence Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Veškerá práva vyhrazena. Kromě případů vymezených autorskými zákony

Více

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 Obsah ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 D!ležité informace k zajišt"ní bezpe#ného a ú#inného provozu...3 P$e#t"te si tyto informace, než za#nete sv!j osobní komunikátor používat...3 Provoz

Více