P800 Návod k pouïití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P800 Návod k pouïití"

Transkript

1 P800 Návod k pouïití

2 2

3 Obsah Úvod...7 Zaãínáme... 9 Základní funkce Telefon Kontakty Zprávy Internet Kalendáfi Úkoly Zápisník Hry Hlasové poznámky CommuniCam a obrázky Audio pfiehrávaã Video pfiehrávaã ProhlíÏeã On-line sluïby âas Kalkulaãka Personalizace va eho P Ovládací panel Instalace aplikací Pfiipojení k jin m zafiízením Synchronizace a zálohování Zaãínáme s Internetem a zprávami e ení moïn ch problémû Pokyny pro bezpeãné a efektivní pouïívání Pojmy a definice Technické parametry

4 Sony Ericsson P800 Návod k pouïití První vydání (Listopad 2002) Tento návod publikuje firma Sony Ericsson Mobile Communications AB bez záruky. Sony Ericsson Mobile Communications AB mûïe tento návod kdykoliv a bez oznámení opravit ãi doplnit podle potfieby vzniklé typografick mi chybami, nepfiesnostmi dostupn ch informací nebo vylep eními programû a/nebo pfiístroje. V echny takové zmûny ov em budou zahrnuty aï do novûj ích vydání návodu. Sony Ericsson Mobile Communications AB, V echna práva vyhrazena. Publikace ãíslo: Návod k pouïití CZ/LZT P1A Ochranné známky Bluetooth jsou majetkem Bluetooth SIG, Inc. Symbian a znaãky a loga Symbian jsou ochranné známky Symbian Limited. Memory Stick Duo je ochranná známka Sony Corporation. Beatnik je ochranná známka Beatnik, Inc. Jména dal ích produktû a firem zmiàovaná v tomto návodu mohou b t ochranné známky nebo registrované ochranné známky pfiíslu n ch vlastníkû. Copyright SyncML initiative Ltd. ( ). V echna práva vyhrazena. Tento produkt obsahuje software chránûn autorsk mi právy copyright Beatnik, Inc UÏivateli jsou poskytnuta neexkluzivní práva k pouïívání jedné kopie licencovaného softwaru, a to v hradnû ve spojení s licencovan m produktem (tj. s P800). Práva k pouïívání nelze poskytovat dále. Software, kter je pfiedmûtem licence, ani jeho ãásti uïivatel nesmí mûnit, pfiená et, upravovat, pouïít v jiném softwaru, pouïít je ve spojení s jin m softwarem ani z nich odvozovat jiné produkty. Na uïivatele tímto nepfiechází Ïádná vlastnická práva k licencovanému softwaru ani dokumentaci. Software, kter je pfiedmûtem licence, nesmí uïivatel pouïívat jinak neï jako souãást produktu ãi software, jehoï je licencovan software souãástí nebo k nûmuï byl dodán. UÏivatel z licencovaného softwaru ani z dokumentace ãi jejich kopií nesmí odstranit Ïádné proprietární popisy, copyrighty, informace o obchodním tajemství ani v strahy. Îádn software, kter je pfiedmûtem licence, uïivatel nesmí kopírovat s v jimkou úãelu archivace. UÏivatel nesmí licencovan software dekompilovat ani jej podrobovat reverznímu inïen rství s v jimkou pfiípadû vynucen ch zákonem. Licenãní ujednání koncového uïivatele pro Sun Java J2ME : Java a v echny znaãky a loga Java jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky Sun Microsystems, Inc. registrované v USA a dal ích zemích. 4

5 1. Omezení: Software je dûvûrná informace chránûná autorsk m právem patfiící firmû Sun. Práva na ve keré kopie si ponechává Sun a/nebo firmy, kter m byly poskytnuty pfiíslu né licence. Zákazníci software nesmí nijak upravovat, dekompilovat, disassemblovat, de ifrovat, extrahovat ani podrobovat jin m metodám reverzního inïen rství. Software ani jeho ãásti nesmí b t pronajímán, pfiidûlován jin m osobám ani sublicencován. 2. Exportní pravidla: Software, vãetnû technick ch dat, je pfiedmûtem zákonû pro kontrolu exportu ze Spojen ch státû americk ch, vãetnû U.S. Export Administration Act a souvisejících nafiízení. MÛÏe b t i pfiedmûtem pfiedpisû omezujících export ãi import v jin ch zemích. Zákazník souhlasí s dûsledn m dodrïováním v ech takov ch pfiedpisû a potvrzuje, Ïe nese zodpovûdnost za získání licencí pro export, re-export nebo import software. Software nesmí b t stahován ani jinak exportován ãi re-exportován (i) do následujících zemí ani nesmí b t poskytnut osobû, která je obãanem nûkteré z nich ãi v nûkteré z nich trvale Ïije: Kuba, Irák, Irán, Severní Korea, Libye, Súdán, S rie (tento seznam mûïe b t v budoucnu revidován). V e uvedené omezení se vztahuje i na jakoukoliv jinou zemi, na kterou Spojené státy americké uvalí embargo a na (ii) kaïdého na seznamu Specially Designated Nations U.S. Treasury Departmentu a seznamu Table of Denial Orders U.S. Commerce Departmentu. V echna práva kromû práv v slovnû zde uveden ch jsou vyhrazena. Poznámka: Nûkteré ze sluïeb uveden ch v tomto návodu nejsou podporované ve v ech sítích. To platí i pro GSM mezinárodní ãíslo tísàového volání 112. Pokud si nejste jisti, zda urãitou sluïbu mûïete pouïívat ãi nikoliv, obraète se prosím na svého operátora ãi poskytovatele sluïeb. DÛleÏité Vá mobilní telefon umoïàuje stahování, ukládání a pfieposílání dal ího obsahu, napfiíklad vyzvánûcích melodií. PouÏití takového materiálu mûïe b t omezeno ãi zakázáno právy tfietích stran, vãetnû omezení dan ch pfiíslu n mi zákony pro ochranu autorsk ch práv i dal ími pfiedpisy. Za ve ker dal í obsah, kter stáhnete do nebo pfiepo lete z va eho mobilního telefonu, jste plnû odpovûdni vy a nikoliv Sony Ericsson. Pfied pouïitím jakéhokoliv dal ího obsahu si prosím ovûfite, zda je jeho zam lené pouïití pokryto pfiíslu n mi licencemi nebo je jinak autorizováno. Sony Ericsson neruãí za pfiesnost, integritu ani kvalitu Ïádného dal ího obsahu ani jiného obsahu poskytovaného jakoukoliv tfietí stranou. Sony Ericsson za Ïádn ch okolností nijak neruãí za nesprávné pouïití jakéhokoliv dal ího obsahu ani obsahu poskytovaného tfietí stranou. 3. Omezená práva: PouÏití, duplikace nebo odkrytí podrobností software na základû nafiízení vlády Spojen ch státû americk ch je pfiedmûtem omezení plynoucích z Rights in Technical Data and Computer Software Clauses v DFARS (c) (1) (ii) a FAR (c) (2). 5

6 6

7 Úvod Rychl pfiehled hlavních funkcí telefonu a v eobecné informace naleznete v kapitolách Zaãínáme na str. 9 a Základní funkce na str. 20. Vá P800 je spojením práce a potû ení v jednom vynalézavém produktu. Integrovaná kamera vám umoïní fotografovat a posílat obrázky v podstatû odkudkoliv nebo je vyuïívat v fiadû uïiteãn ch aplikací, jako je napfiíklad obrázkov telefonní seznam pro identifikaci volajícího. S pouïitím sluïby MMS (Multimedia Messaging Service) mûïete odesílat a pfiijímat zprávy obsahující kombinaci obrázkû, textu, hlasov ch poznámek a zvukû. Co se zábavy t ãe, umoïní vám P800 pfiehrávání videoklipû, poslech MP3 hudby a hraní 3D her na irokoúhlém displeji. Nov obsah mûïete nahrávat z internetov ch serverû nebo jej do telefonu pfiená et bezdrátovû pomocí technologie Bluetooth, pfies infraãerven port ãi kabel. PfiiloÏená pamûè Memory Stick Duo slouïí jako roz ífiení vnitfiní pamûti, ale také je velmi pohodln m prostfiedkem pro v mûnu obsahu a aplikací, napfiíklad Java her. Funkce organizéru P800 zahrnují kontakty, kalendáfi, poznámky, a synchronizaci s PC. Aplikace podporuje pfiílohy a telefon obsahuje i prohlíïeãe umoïàující ãtení dokumentû napfiíklad ve formátech Microsoft Word, Excel a PowerPoint. P800 obsahuje uïiteãné funkce, jako jsou: Audio pfiehrávaã Kontakty Personalizované (osobní) zvonûní Obrázkov telefonní seznam Vytáãení hlasem a pfiijetí hovoru hlasem Hlasit telefon (hands-free) pro pouïití v kanceláfii ReÏim pouïití PDA v letadle Hry Fotoaparát CommuniCam Video pfiehrávaã Úplná dokumentace k P800 obsahuje následující ãástí: Návod k pouïití. Texty nápovûdy (Help) v P800. DoplÀkové informace na Internetu, viz CD se software PC Suite for P800 a Multimedia for P800. Úvod 7

8 Tento návod obsahuje následující informace: Co potfiebujete vûdût pro zaãátek pouïívání va eho telefonu P800. Pfiedstavení v eobecn ch funkcí P800. Podrobn popis jednotliv ch aplikací v P800. Jak personalizovat a nastavit funkce P800 a jak instalovat aplikace. Jak P800 propojit s jin mi pfiístroji a synchronizovat data. Jak nastavit funkce prohlíïeãe a zpráv. Jak fie it problémy, které se pfii pouïívání telefonu mohou objevit. Pravidla bezpeãného a efektivního pouïívání. Vysvûtlení termínû a zkratek pouïit ch v tomto návodu. Technická data. 8 Úvod

9 Zaãínáme Obsah balení P800 A P800 s perem (stylusem) F A L B C D Akumulátor Cestovní nabíjeãka Synchronizaãní stanice s USB kabelem SmartPhone P800 E Stereofonní náhlavní sada F Ochranné pouzdro a poutko G 3 náhradní pera (stylusy) H Kryt náhrada flipu F B J D H M J K L M PamûÈ Memory Stick Duo Adaptér pro pamûè Memory Stick Duo Balení Návodu k obsluze 2 CD, PC Suite for P800 a Multimedia for P800 G K E C Poznámka Pokud balení neobsahuje v echny zde uvedené poloïky, obraète se prosím na prodejce. Poznámka Pfied pouïitím P800 je do telefonu nutno vloïit SIM kartu. Dále je do nûj nutno vloïit a nabít akumulátor. Pfied vloïením nebo vyjmutím SIM karty vïdy odpojte nabíjeãku a telefon vypnûte. Zaãínáme 9

10 Popis P800 A B A B D C F G H C D E I E F A B Konektor pro externí anténu (zezadu) Objektiv CommuniCam (zezadu) A Konektor pro stereo sluchátka C Prostor pro akumulátor (zezadu) B Ovládací koleãko Jog Dial pro pohyb v menu D Dotykov displej a dal í funkce E Flip (v otevfiené poloze) C Infraãerven port pro komunikaci F Aktivace CommuniCam a tlaãítko spou tû D Vypínaã G Tlaãítko Internetu pro spu tûní prohlíïeãe E Flip s klávesnicí (v zavfiené poloze) H Slot pro pamûè Sony Memory Stick Duo (pod stylusem) F Konektor pro pfiíslu enství I Pero (ukazovátko, stylus) pro psaní na displeji 10 Zaãínáme

11 Aplikace zavřen flip A B C D E Zkratka k aplikaci Messages (zprávy) Zkratka k aplikaci Contacts (kontakty) Zkratka k aplikaci Call list (seznam hovorû) Zkratka k aplikaci Calendar (kalendáfi) Zobrazí v echny aplikace pfii zavfieném flipu P800 pracuje v rûzn ch provozních reïimech. Pfii zavfieném flipu s klávesnicí mûïete P800 pouïívat jako bûïn mobilní telefon a vyuïívat pfiitom v hody ovládacího koleãka Jog Dial. Otáãením koleãka Jog Dial mûïete volit mezi ãtyfimi nejdûleïitûj ími aplikacemi. Zvolenou aplikaci spustíte stiskem koleãka Jog Dial dovnitfi nebo stiskem tlaãítka. Zvolíteli ikonu Aplikace, zobrazí se seznam se v emi aplikacemi, které lze pouïívat pfii zavfieném flipu. Otáãením koleãka Jog Dial zvolte aplikaci a jeho stiskem nebo stiskem tlaãítka ji spusète. Flip mûïete kdykoliv otevfiít a pokraãovat v práci v obsáhlej ím reïimu s otevfien m flipem. Uzavfiením flipu obecnû ukonãíte aktivitu. (Pfiehrávání multimédií v ak bude pokraãovat.) Zaãínáme 11

12 Aplikace otevřen flip A B C D E F Zkratka k aplikaci Messages (zprávy) Zkratka k aplikaci Contacts (kontakty) Zkratka k aplikaci Call list (seznam hovorû) Zkratka k aplikaci Calendar (kalendáfi) Zkratka k aplikaci Internet Zobrazí v echny aplikace pfii otevfieném flipu Pfii otevfieném flipu máte pfiístup k velkému dotykovému displeji. V tomto reïimu mûïete pro pohyb v menu a vkládání dat pouïívat pero (stylus). Dal í moïnost pohybu v menu a voleb poskytuje ovládací koleãko Jog Dial. Text mûïete zadávat pfiirozen m psaním na displeji. VÏdy máte k dispozici i klávesnici zobrazovanou na displeji (onscreen). Pokud je to tfieba, mûïete zvolit i klávesnice symbolû a speciálních znakû. Pfii otevfieném flipu mûïete volit mezi pûti nejdûleïitûj ími aplikacemi a to buì dotknutím se ikony stylusem nebo otáãením a stiskem koleãka Jog Dial. Zvolíteli ikonu Aplikace, zobrazí se seznam v ech aplikací. Pro spu tûní aplikace se jí dotknûte stylusem nebo otoãte koleãkem Jog Dial a stisknûte jej. Flip mûïete i úplnû odstranit. Poté budete mít k dispozici virtuální flip, s jehoï pomocí mûïete nadále pracovat v obou provozních reïimech. 12 Zaãínáme

13 Ovládací koleãko Jog Dial Akce Funkce Akce Funkce Otáãení koleãka (nahoru) Otáãení koleãka (dolû) Stisk koleãka (dovnitfi) Otevfien flip: Pohyb v seznamu poloïek nahoru. Nastavení hlasitosti bûhem hovoru, pfiechod o stranu zpût pfii pfiehrávání multimediální zprávy. Pohyb v seznamu poloïek dolû. Zv ení nebo sníïení hlasitosti pfii hovoru, pfiechod o stranu dopfiedu pfii pfiehrávání multimediální zprávy. Zavfien flip: V eobecnû shodná funkce jako (volba/akce). Volba zv raznûné poloïky. Vytoãení zvoleného telefonního ãísla. Stisk koleãka (od sebe) Zavfien flip: VÏdy shodná funkce jako. Pfiechod na pfiedchozí obrazovku, opu tûní dialogû, pfii pfiíjmu hovorû odeslání signálu obsazeno. Neukonãí hovor. Otevfien flip: Pfiechod doleva v záloïkách hlavních aplikací nahofie. Stisk koleãka (k sobû) Zavfien flip: VÏdy zobrazí menu Options (moïnosti). Otevfien flip: Pfiechod doprava v záloïkách hlavních aplikací nahofie. Zaãínáme 13

14 SIM karta KdyÏ se stanete zákazníkem mobilního operátora, obdrïíte SIM kartu (Subscriber Identity Module). SIM karta obsahuje poãítaãov ãip s informacemi o va em telefonním ãísle a sluïbách svázan ch s va í smlouvou, telefonním seznamem a dal ími informacemi. K SIM kartû operátor pfiikládá tzv. PIN kód (Personal Identity Number), kter musíte zadat po zapnutí P800. SIM karta se vkládá pod akumulátor. Tip Data ze SIM karty, jako napfiíklad kontakty, mûïete také uloïit do vnitfiní pamûti telefonu. Data mezi tûmito dvûma médii lze navzájem exportovat/importovat. Akumulátor Akumulátor pfiiloïen k P800 nemusí b t nabit. Pfied prvním pouïitím telefonu jej musíte nechat alespoà 4 hodiny nabíjet. pouïívejte jako obyãejnû, aï se akumulátor zcela vybije. Akumulátor nabíjejte nabíjeãkou pfiiloïenou k P800. PouÏít mûïete i nabíjeãky akumulátorû pfiiloïené k jin m mobilním telefonûm Ericsson se stejn m konektorem, napfiíklad k T28 nebo R320. V straha! Akumulátor nevystavujte pfiímému sluneãnímu svûtlu. Extrémnû vysoké teploty zpûsobují trvalé sníïení jeho kapacity. VloÏení a vyjmutí akumulátoru VloÏení akumulátoru 1. Ujistûte se, Ïe flip je zavfien. 2. VloÏte akumulátor do prostoru pro akumulátor a uzavfiete kryt. Vyjmutí akumulátoru 1. Ujistûte se, Ïe P800 je vypnut. Poznámka Pfied vyjmutím akumulátoru je dûleïité P800 vïdy vypnout. Pokud tak neuãiníte, mûïe dojít ke ztrátû Va ich dat. Pokud akumulátor budete potfiebovat vybít, jednodu e P Zaãínáme

15 2. Zatlaãte smûrem dolû západku na krytu akumulátoru a kryt sejmûte. 3. Vyjmûte akumulátor. Nabíjení akumulátoru V straha! Zástrãka síèového adaptéru mûïe podle konkrétní zemû vypadat i jinak. Jednotku síèové zástrãky pfiipojujte v hradnû k cestovní nabíjeãce Sony Ericsson nebo jiné kompatibilní Sony Ericsson / Ericsson nabíjeãce se stejn m typem konektoru. KdyÏ je tfieba nabít akumulátor, ozve se pípnutí, indikátor (v horní ãásti telefonu nad sluchátkem) se rozbliká ãervenû a na displeji se objeví zpráva o vybitém akumulátoru. Akumulátor mûïete beze ztráty jeho v konu nabíjet kdykoliv. Pokud v ak bûhem nabíjení budete P800 pouïívat, mírnû se prodlouïí doba potfiebná k nabití. Nabití akumulátoru Telefon P800 mûïete nabíjet zapnut nebo vypnut. 1. Pfiesvûdãete se, Ïe v P800 je vloïen akumulátor a Ïe je zavfien jeho kryt. V straha! Pokud jsou po kozené vodicí v stupky na konektoru nabíjeãky, nabíjeãku k telefonu nepfiipojujte. Uãiníteli tak, mûïe se P800 po kodit. 3. Nabíjeãku zapojte do síèové zásuvky. Nabíjení indikuje pulsování ukazatele stavu akumulátoru na displeji a trval ãerven svit kontrolky nahofie na P800 (pfiípadnû zelen svit, pokud je P800 zapnut). Poznámka JestliÏe je akumulátor zcela vybit nebo nov, mûïe se ikona nabíjení na displeji objevit po aï 30 minutách. 4. Poãkejte asi 4 hodiny nebo do doby, kdy bude ukazatel stavu akumulátoru na displeji zobrazovat pln stav a indikátor nahofie na P800 zûstane svítit zelenû. 5. Naklonûním konektoru nahoru nabíjeãku od telefonu odpojte. 2. Do ãásti konektoru P800 oznaãené bleskem pfiipojte nabíjeãku. Symbol blesku na konektoru nabíjeãky musí b t nahofie. (viz. obrázek v pravém horním rohu této stránky) Zaãínáme 15

16 PamûÈ Memory Stick Duo Do pamûti Sony Memory Stick Duo mûïete snadno ukládat fotografie, hudbu, hlas nebo poãítaãová data a aplikace. Pokud se zaplní pamûè va eho telefonu, mûïete její obsah pfienést do Memory Stick Duo. Poté pamûè mûïete vloïit do jiného telefonu P800 a sdílet tak uloïené informace. JestliÏe je telefon P800 pfiipojen k osobnímu poãítaãi, mûïete jej pouïít pro ãtení a zápis dat do Memory Stick Duo. Více informací o pfiesouvání dat do a z pamûti Memory Stick Duo naleznete v kapitole SloÏky (folders) na str. 34. VloÏení pamûti Memory Stick Duo 1. Zatlaãením nahoru vyjmûte pero (stylus). 2. Do slotu vloïte pamûè Memory Stick Duo, stranou s konektorem k vám (viz obr.). Ujistûte se, Ïe pamûè je ve slotu vloïena správnû. Mûli byste usly et cvaknutí. V straha! Pokud pamûè do telefonu vloïíte nesprávnû, mûïe dojít k po kození P800 i pamûti Memory Stick Duo. Vyjmutí pamûti Memory Stick Duo 1. Vyjmûte pero (stylus). 2. Nehtem nebo stylusem zatlaãte na hranu pamûti Memory Stick Duo. Usly íte cvaknutí a pamûè se vysune ze slotu. Poznámka Pfii vyjímání pamûti postupujte opatrnû, abyste ji neupustili na zem. Adaptér pro pamûè Memory Stick Duo Vá telefon P800 pouïívá krat í verzi pamûti Memory Stick naz vanou Memory Stick Duo. Ta má ve srovnání s bûïnou pamûtí Memory Stick asi tfietinovou velikost a poloviãní hmotnost. Pfii pouïití pamûti Memory Stick Duo v pfiístroji (napfi. fotoaparát nebo pfiehrávaã MP3) urãeném pro pamûti Memory Stick bûïné velikosti pouïijte adaptér pro Memory Stick Duo. Pfii vkládání Memory Stick Duo do adaptéru postupujte podle obrázku na adaptéru. V straha! Pokud v adaptéru pro Memory Stick Duo není vloïena pamûè Memory Stick Duo, nevkládejte jej do slotu pro Memory Stick. Mohlo by dojít k po kození pfiístroje. Pfii vkládání adaptéru dbejte na to, abyste do jej pfiístroje zasunuli stranou s konektorem. BliÏ í informace o pamûtech Sony Memory Stick naleznete na 16 Zaãínáme

17 Připojení příslu enství A Cestovní nabíjeãka se zapojuje do stolního stojánku nebo pfiímo k P800. B USB kabel ze stolního stojánku je zapojen do poãítaãe PC. C Náhlavní sada ze zapojuje do P800. D Dal í pfiíslu enství mûïete zapojit do konektoru na spodní stranû telefonu. E Externí anténu mûïete zapojit do konektoru na zadní stranû telefonu. Poutko je umístûno v drïáku pod akumulátorem a provléknuto otvorem v krytu prostoru pro akumulátor. V straha! Pokud jsou po kozené vodicí v stupky na konektoru nabíjeãky, nabíjeãku k telefonu nepfiipojujte. Uãiníteli tak, mûïe se P800 po kodit. SluÏby Pro pouïití jednotliv ch funkcí P800 potfiebujete následující sluïby: Pro pouïití... telefonování textov ch zpráv (SMS) multimediálních zpráv (MMS) u Potfiebujete... b t zákazníkem GSM operátora b t zákazníkem GSM operátora mít povolenou sluïbu MMS, sluïbu pfienosu dat v síti GSM ov úãet, sluïbu pfienosu dat v síti GSM Zaãínáme 17

18 Pro pouïití... Internetu datové komunikace Potfiebujete... úãet pro pfiipojení k Internetu, WAP úãet (pouze pro sluïby WAP 1.x), sluïbu pfienosu dat v síti GSM sluïbu pfienosu dat v síti GSM Aãkoliv tento návod podrobnû popisuje v echny provozní moïnosti, je velmi dûleïité uvûdomit si, Ïe mnoho zde popisovan ch funkcí závisí na tom, zda je nabízí vá mobilní operátor a poskytovatel sluïeb Internet. S Ïádostmi o informace o poskytovan ch sluïbách a jejich dostupnosti pro vás se prosím obracejte na svého mobilního operátora a poskytovatele sluïeb Internet. Poznámka Pro sledování nákladû spojen ch s datov m pfiipojením je k dispozici GPRS data log. Viz GPRS informace o pfiipojení na str První zapnutí 1. P800 zapnete stiskem tlaãítka zapnutí pfii zavfieném flipu. 2. Po zobrazení dialogového okna zadejte kód PIN. Pro potvrzení stisknûte nebo pro smazání ãíslice stisknûte. Po úplnû prvním zapnutí P800 se automaticky spustí prûvodce Setup Wizard, kter vás provede základními nastaveními. iìte se pokyny na displeji. Jednotlivé kroky Setup Wizard 1. Budete vyzváni k otevfiení flipu. 2. Informace o prûvodci Wizard. 3. Kalibrace displeje. 4. Nastavení místa. 5. Nastavení data, ãasu a formátû. 6. Více informací o ovládacím koleãku Jog Dial, zadávání textû a stavové li tû. 7. Dokonãení nastavování. Demo aplikace Demo aplikace demonstruje nûkteré nejbûïnûj í funkce P800. Spu tûní Dema 1. Zvolte ikonu aplikací. 2. Zvolte ikonu dema. Spustí se Demo aplikace. Ukonãení Dema Demo aplikaci ukonãíte dotykem displeje jeho otoãením ovládacího koleãka Jog Dial. Demo se dále ukonãí pfii: - Pfiíchozím hovoru. - Pfiíchozí textové nebo multimediální zprávû. 18 Zaãínáme

19 Volání a přijímání hovorû Uskuteãnûní hovoru Zadejte volací ãíslo oblasti a telefonní ãíslo a poté stisknûte dovnitfi koleãko Jog Dial nebo stisknûte tlaãítko. Ukonãení hovoru Hovor ukonãíte stiskem koleãka Jog Dial dovnitfi nebo stiskem tlaãítka. Pfiijetí hovoru Pfiíchozí hovor pfiijmete stiskem koleãka Jog Dial dovnitfi nebo stiskem tlaãítka. Informace o zacházení s přístrojem Vá telefon P800 je vysoce sofistikované elektronické zafiízení. Abyste jeho moïností v maximální mífie vyuïili a telefon vám dlouho slouïil, fiiìte se prosím následujícími doporuãeními: Pokud P800 právû nepouïíváte, uloïte jej do ochranného pouzdra. K ãi tûní displeje pouïívejte bûïnû prodávané pfiípravky pro ãi tûní monitorû. Sprej naneste na ãisticí tkaninu a displej jí otfiete. Displeje se dot kejte pouze pfiiloïen m perem (stylusem). Více informací o péãi o vá P800 naleznete v kapitole Pokyny pro bezpeãné a efektivní pouïívání na str Zaãínáme 19

20 Základní funkce Tato kapitola popisuje aplikace, ikony na displeji a práci s P800 pfii zavfieném flipu, otevfieném flipu nebo sejmutém flipu. Dále popisuje v eobecné funkce, které jsou spoleãné pro mnoho aplikací v P800. Aplikace - pfiehled Aplikace lze spou tût nûkolika zpûsoby. NejdÛleÏitûj í aplikace spustíte v pohotovostním reïimu (pfii zavfieném flipu) volbou ikony nebo (pfii otevfieném flipu) volbou ikonu na stavové li tû. Seznam v ech aplikací zobrazíte volbou. Phone (telefon) Toto je aplikace mobilního telefonu. P800 se v ní chová podobnû jako bûïn mobilní telefon. Tato aplikace se automaticky zvolí pfii zavfiení flipu. Pfii otevfieném flipu ji mûïete spustit volbou. Call list (seznam hovorû) Seznam hovorû je ãástí aplikace Telefon. Zobrazí poslední odchozí, pfiíchozí a zme kané hovory. Pfii otevfieném flipu mûïete ãíslo zvolené ze seznamu ihned vytoãit stiskem koleãka Jog Dial nebo tlaãítka. CommuniCam (fotoaparát) V aplikaci CommuniCam se displej telefonu zmûní v hledáãek fotoaparátu. Pro pofiízení snímku stisknûte tlaãítko CommuniCam nebo koleãko Jog Dial. Messages (zprávy) V této aplikaci mûïete ãíst, vytváfiet nebo mazat textové (SMS), multimediální (MMS) nebo ové zprávy. Contacts (kontakty) Zobrazí seznam va ich kontaktû. Volbou kontaktu ze seznamu zobrazíte pfiíslu ná data. Calendar (kalendáfi) Aplikace Kalendáfi zobrazí poloïky zadané pro aktuální den (pokud nûjaké existují). Více informací o zvolené poloïce zobrazíte pomocí koleãka Jog Dial. Koleãkem lze dále zmûnit den, pro kter se poloïky zobrazují. Tasks (úkoly) UdrÏuje seznam va ich úkolû. Pro v echny úkoly nastavte den, do kterého úkol musíte splnit, alarm, prioritu atd. P800 vám pak úkol vãas pfiipomene. Jotter (zápisník) Zobrazí seznam uloïen ch poloïek. Pfii podrobném zobrazení si mûïete zvolenou poloïku detailnû prohlédnout. Voice Memo (hlasové poznámky) Vá P800 mûïete pouïívat jako diktafon. 20 Základní funkce

21 Online services (on-line sluïby) Vá poskytovatel sluïeb mûïe nabízet i jiné sluïby, které s P800 mûïete vyuïívat. Napfiíklad: pfiedpovûì poãasí, finanãní informace nebo zprávy. Pro více podrobnosti kontaktujte svého operátora. Connections (pfiipojení) Nastavení komunikace s PC a jin mi pfiístroji. Volit mûïete mezi infraãerven m spojením, bezdrátov m rádiov m spojením Bluetooth a propojením kabelem. V menu propojení kabelem téï mûïete zvolit, zda má P800 pracovat jako modem ãi nikoliv. Pictures (obrázky) (pouze pfii otevfieném flipu) Správa va ich obrázkû. Obrázky mûïete pofiizovat fotoaparátem CommuniCam nebo je pfiijímat em, bezdrátovû pfies Bluetooth ãi infraãerven port, stahovat je internetov m prohlíïeãem nebo je do telefonu pfiená et z poãítaãe PC. Video (pouze pfii otevfieném flipu) Pfiehrávání videoklipû. Videoklipy mûïete stahovat z Internetu nebo je do telefonu pfiená et z poãítaãe PC. Audio (pouze pfii otevfieném flipu) Pfiehrávání hudby. Skladby mûïete stahovat z Internetu nebo je do telefonu pfiená et z poãítaãe PC. MÛÏete vytváfiet rûzné seznamy skladem (play listy). Pfiehrávaã podporuje nejroz ífienûj í formáty zvuku. Internet (pouze pfii otevfieném flipu) Pfiipojení k Internetu. Internetov m prohlíïeãem mûïete pfiistupovat na Web a Wap stránky. Dále umí pfieãíst HTML a WML pfiílohy û a stahovat obrázky, videoklipy, audio soubory a Java aplikace. Calculator (kalkulaãka) (pouze pfii otevfieném flipu) Standardní kalkulaãka s podporou 10 ãíslic. UmoÏÀuje sãítání, odãítání, násobení, dûlení, v poãet druhé odmocniny a poãítání s procenty. Time (hodiny) (pouze pfii otevfieném flipu) Zobrazení data a ãasu. MÛÏete nastavit aktuální nebo i jinou polohu. Dále zde mûïete nastavit rûzné alarmy. Viewer (prohlíïeã) (pouze pfii otevfieném flipu) SlouÏí k prohlíïení nejrûznûj ích typû dokumentû, napfiíklad dokumentû Word, tabulek, kreseb, dokumentû Adobe Acrobat (PDF) nebo prezentací. Remote Sync (synchronizace) (pouze pfii otevfieném flipu) Provedení synchronizace vzduchem. Pomocí sluïby GPRS mûïe b t telefon P800 trvale pfiipojen k serveru pro vzdálenou synchronizaci dat. Základní funkce 21

22 Control panel (ovládací panel) (pouze pfii otevfieném flipu) V této aplikaci naleznete v echna nastavení platná pro cel systém, která mají vliv na více neï jednu aplikaci. Je to také místo, na kterém byste mûli provést poãáteãní nastavení va eho P800. GPRS data log (pouze pfii otevfieném flipu) Seznam internetov ch úãtû GPRS. Po prvním vytvofiení pfiipojení k úãtu P800 vytvofií nov záznam o datovém pfiipojení. Indikátory a ikony na stavové li tû Tyto ikony se mohou objevit na obrazovce v pohotovostním stavu pfii zavfieném flipu nebo na stavové li tû pfii otevfieném flipu. Indikují stav nûkolika funkcí nebo informují o tom, Ïe se nûco stalo - napfiíklad Ïe do P800 byla doruãena textová zpráva. Pfii otevfieném flipu lze ãasto volbou ikony získat podrobnûj í informace nebo spustit aplikaci. Stav akumulátoru Bluetooth zapnuto Tfiídûní hovorû Upozornûní na pfiesmûrování v ech hovorû GPRS aktivní Místní Upozornûní na Probíhající hovor Zámek klávesnice Umlãení 22 Základní funkce

23 Infraãervené rozhraní zapnuto Klávesnice Zme kan hovor Probíhající datové volání Síla signálu, GPRS pfiipojeno Upozornûní na SMS Plná pamûè SMS Upozornûní na MMS âas, nastaven alarm 12:02 pm / âas, nastavené alarmy Zavřen flip - přehled Pfii zavfieném flipu se P800 chová podobnû jako bûïn mobilní telefon. Displej není citliv na dotek a k ovládání telefonu slouïí tlaãítka. Pokud flip z telefonu odstraníte, mûïete namísto nûj pouïívat virtuální flip, viz Virtuální flip na str. 33. Klávesnice Hlasitost multimédií Hlasit telefon (hands-free) Tich reïim Domácí zóna Magické slovo Tlaãítko Funkce OK Potvrzení zvolené funkce indikované na displeji vedle tlaãítka. ZPùT Návrat do pfiedchozího menu. Stiskem a podrïením se vrátíte do pohotovostního reïimu. Základní funkce 23

24 Tlaãítko Funkce Tlaãítko Funkce MAZÁNÍ Mazání vloïen ch znakû/ãíslic z displeje jeden po druhém. Stiskem a podrïením smaïete najednou cel fiádek vloïen ch znakû/ãíslic. Smazání poloïky z KontaktÛ, Kalendáfie, ÚkolÛ, Hlasov ch poznámek nebo Zpráv. Bûhem hovoru stiskem a podrïením odpojíte mikrofon (funkce umlãení). Umlãení zvonûní pfii pfiíchozím hovoru. Stiskem a podrïením v pohotovostním reïimu P800 pfiepnete do tichého reïimu. VOLBY Otevfiení menu s rûzn mi moïnostmi pro rûzné aplikace. Stiskem a podrïením otevfiete Aplikace. HVùZDIâKA Zadání znaku *. Stiskem a podrïením zadáte znak p (pauza). Stisky pfiepínáte rûzné reïimy vkládání znakû (Abc, 123,...). - KRÍÎEK ˇ Zadání znaku #. Stiskem a podrïením zobrazíte seznam speciálních znakû. Ukonãení vkládání PIN a bezpeãnostních kódû. Vyvolání telefonního ãísla ze seznamu na SIM kartû (zadejte ãíslo pamûti a poté stisknûte ). TLAâÍTKA âíslic Vkládání ãísel 0 aï 9. Vkládání souvisejících znakû nebo provedení souvisejících funkcí, napfiíklad: Stiskem a podrïením zadáte znak mezinárodní pfiedvolby +. Stiskem a podrïením vytoãíte ãíslo hlasové schránky. Stiskem a podrïením kteréhokoliv z tlaãítek - vyhledáte kontakt zaãínající pfiíslu n m písmenem. 24 Základní funkce

25 Displej v pohotovostním reïimu Po zapnutí P800 je displej v pohotovostním reïimu. Displej takto vypadá pouze pfii zavfieném flipu a obsahuje konfigurovatelné zkratky k jin m aplikacím (viz Zkratky aplikací níïe). Pfii zavfiení flipu se displej vïdy pfiepne do tohoto reïimu. V pohotovostním reïimu je na displeji pût zkratek aplikací. Zvolená aplikace je zv raznûná a její jméno je vlevo dole na displeji, vedle tlaãítka. Pro spu tûní aplikace stisknûte koleãko Jog Dial nebo tlaãítko. Na displeji je dále 6 pozic pro ikony 3 po kaïdé stranû displeje pro doãasné indikátory, jako jsou nepfiijaté hovory nebo nepfieãtené zprávy. Menu moïností Stiskem tlaãítka nebo ovládacího koleãka Jog Dial k sobû otevfiete menu moïností v pohotovostním reïimu umoïàující pfiístup k zámku tlaãítek, informaci o stavu akumulátoru, nepfiijat ch hovorech, atd. Zkratky aplikací Je velmi uïiteãné mít zkratky v pohotovostním reïimu nakonfigurované tak, aby vedly k nejãastûji pouïívan m aplikacím. Zkratky mûïete zmûnit v následujícím menu pfii otevfieném flipu: Control panel > Device > Flip closed shortcuts Obrázek na pozadí Obrázek na pozadí (tapetu) pfii otevfieném flipu mûïete zmûnit. Vstupte do menu Control panel > Device > Display. Tip Více obrázkû na pozadí naleznete na CD Multimedia for P800 pfiiloïeném k telefonu. Volba a spou tûní aplikací Aplikaci zvolte otáãením koleãkem Jog Dial. V pohotovostním reïimu se ikona zvolené aplikace zbarví a trochu zvût í a vlevo dole na displeji (pfiímo nad tlaãítkem ) se zobrazí její jméno. Zvolenou aplikaci spustíte stiskem koleãka Jog Dial nebo tlaãítka. Tip Pfii zobrazení ãísla. mûïete aplikaci spustit i stiskem jejího Zavírání aplikací Po návratu do pohotovostního reïimu nebo po pfiepnutí na jinou aplikaci se aktuální aplikace automaticky uzavfie a uloïí se pfiíslu ná data. Vkládání textu v reïimu zavřeného flipu Po stisku tlaãítka se na li tû nástrojû zobrazí okénko s rûzn mi znaky: Základní funkce 25

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800. P ÍRUâKA UÎIVATELE ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03201A Czech. 01/2003. Rev.1.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800. P ÍRUâKA UÎIVATELE ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03201A Czech. 01/2003. Rev.1.0 DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 P ÍRUâKA UÎIVATELE ELECTRONICS Internet www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03201A Czech. 01/2003. Rev.1.0 Obsah DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní..... 7

Více

Obsah. DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní... 7. Rozbalení... 9. Vá telefon... 10. Zaãínáme... 17. Funkce volání... 25. Vkládání textu...

Obsah. DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní... 7. Rozbalení... 9. Vá telefon... 10. Zaãínáme... 17. Funkce volání... 25. Vkládání textu... Obsah DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní... 7 Rozbalení... 9 Vá telefon... 10 Popis telefonu... 10 Hlavní displej... 13 Vnûj í displej... 16 Servisní svûtlo... 16 Zaãínáme... 17 VloÏení/vyjmutí SIM karty...

Více

TRI BAND GPRS telefon SGH-V200

TRI BAND GPRS telefon SGH-V200 * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. TRI BAND GPRS telefon SGH-V200 ELECTRONICS World Wide

Více

1 2 3 4 5 6 7 Funkãní tlaãítka Stav Stisknutí tlaãítka Funkce Zapnutí Dlouze Vypnutí Vypnutí Krátce Zapnutí Zastaveno / pozastaveno Krátce Pfiehraje soubory. Pfiehrávání Krátce Pozastaví pfiehrávání. Pozastaveno

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A NÁVOD K OBSLUZE merit - 32A TOMMY HILFIGER WATCHES UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA ZÁRUKA A INFORMACE O SERVISU TOMMY HILFIGER WATCHES Hodinky mû fascinují uï od m ch dûtsk ch let. MÛj otec, kter strávil 42 let Ïivota

Více

M6100 P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE. LG Electronics Inc. http://www.lge.com

M6100 P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE. LG Electronics Inc. http://www.lge.com M6100 P ÍRUâKA UÎIVATELE âesky SLOVENSKY ENGLISH M6100 P ÍRUâKA UÎIVATELE LG Electronics Inc. http://www.lge.com P/N : MMBB0188426 (1.0) w LG Electronics Inc. M6100 P ÍRUâKA UÎIVATELE Obsah této pfiíruãky

Více

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Obsah Obsah Úvodní informace................ 5 Sestavení telefonu, karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru Seznámení s telefonem............ 9 Přehled telefonu, používání systému menu, tlačítka a procházení

Více

UÎIVATELSK MANUÁL C1150 C1150 UÎIVATELSK MANUÁL P/N : MMBB0181214(1.0) G

UÎIVATELSK MANUÁL C1150 C1150 UÎIVATELSK MANUÁL P/N : MMBB0181214(1.0) G C1150 â E S K Y SLOVENSKY ENGLISH C1150 UÎIVATELSK MANUÁL UÎIVATELSK MANUÁL C1150 UÎIVATELSK MANUÁL Pfieãtûte si tento návod peãlivû je tû pfied pouïíváním svého nového mobilního telefonu. Uchovejte si

Více

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Obsah Obsah Začínáme....................... 5 Sestavení telefonu, karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru. Seznámení s telefonem........... 10 Přehled telefonu, používání systému menu, zadávání znaků, služba

Více

P IDÁNÍ JMÉNA. SíÈ. Zadejte telefonní ãíslo. UloÏit. Pfiechod doleva. Zavolejte na toto ãíslo (napfi. 112 pro tísàové pfiípady, viz str. 9).

P IDÁNÍ JMÉNA. SíÈ. Zadejte telefonní ãíslo. UloÏit. Pfiechod doleva. Zavolejte na toto ãíslo (napfi. 112 pro tísàové pfiípady, viz str. 9). Savvy C14 TCH p1 à 11 1/08/00 9:35 Page I STRUČNÝ PŘEHLED ZAPNUTÍ Stisknûte a podrïte Zadat PIN: Zadejte kód PIN. USKUTEâNùNÍ HOVORU Zadejte telefonní ãíslo. P IDÁNÍ JMÉNA SíÈ Zadejte telefonní ãíslo.

Více

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9211132 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-23 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

DC3410. UÏivatelská pfiíruãka

DC3410. UÏivatelská pfiíruãka DC3410 UÏivatelská pfiíruãka Autorská práva Copyright 2003 BenQ Corporation. V echna práva vyhrazena. Îádná ãást této publikace nesmí b t reprodukována, pfieposílána, pfiepisována, ukládána nebo pfiekládána

Více

EVOLVEO StrongPhone Accu

EVOLVEO StrongPhone Accu Manuál k telefonu 1. Popis telefonu 2. Před zapnutím telefonu Vložte SIM kartu jako na obrázku - uživatelská příručka Stránka 1 z 5 Verze 1.1 3. Připojte USB kabel (připojený k nabíječce nebo k PC) a před

Více

Obsah. Sony Ericsson W810i. Začínáme... 4. Připojení... 63. Seznámení s telefonem... 10. Další funkce... 73. Telefonování... 21

Obsah. Sony Ericsson W810i. Začínáme... 4. Připojení... 63. Seznámení s telefonem... 10. Další funkce... 73. Telefonování... 21 Obsah Začínáme... 4 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, menu po spuštění, hovory. Seznámení s telefonem... 10 Přehled telefonu, používání systému menu, ikony, zadávání znaků, menu činností, správce

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6220. 9356354 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6220. 9356354 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6220 9356354 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-20 shoduje s ustanoveními následující

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

Zaèínáme. Nokia N81-3 1. vydání CS

Zaèínáme. Nokia N81-3 1. vydání CS Zaèínáme Nokia N81-3 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (zepøedu) Èíslo modelu: Nokia N81-3. Dále jen Nokia N81. 1 Tlaèítka her a 2 Slot pamì»ové karty 3 Výbìrová tlaèítka 4 Tlaèítka médií: Tlaèítko Dal¹í Tlaèítko

Více

Handheld Acer n10. Základy použití

Handheld Acer n10. Základy použití Handheld Acer n10 Základy použití Acer n10 Základy pouïití COPYRIGHT Copyright 2003 Acer Inc. nebo pfiidruïené spoleãnosti V echna práva vyhrazena. Vytisknuto v âeské republice. Acer n10 - uïivatelská

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9220821 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

B2100 UÏivatelsk manuál

B2100 UÏivatelsk manuál B2100 UÏivatelsk manuál â E S K Y SLOVENSKY ENGLISH B2100 UÏivatelsk manuál P eãtûte si tento návod pozornû p ed pouïíváním svého mobilního telefonu. Návod si nechejte pro p ípad pot eby do nûj nahlédnout

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC EB-GD93 http://cs.yourpdfguides.com/dref/538491

Vaše uživatelský manuál PANASONIC EB-GD93 http://cs.yourpdfguides.com/dref/538491 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Návod k obsluze. Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015

Návod k obsluze. Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015 Návod k obsluze Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015 OBSAH DÛleÏité bezpeãnostní pokyny......................................... 3 A - Popis hlavních dílû pfiístroje...........................

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30

UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30 Handheld Acer n30 UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30 AUTORSKÁ PRÁVA Copyright 2004 Acer Inc. nebo pfiidruïené spoleãnosti V echna práva vyhrazena Vyti tûno v âeské republice UÏivatelská

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110. 9240171 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110. 9240171 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110 9240171 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-70 shoduje s ustanoveními následující

Více

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 098A TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALCE.......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

BPT 093 RX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE

BPT 093 RX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE BPT 093 RX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 1 BPT 093 RX DIGITÁLNÍ PROGRAMOVATELN TERMOSTAT s individuálním nastavením pro pracovní dny a víkend.

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. XPi s.r.o.

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. XPi s.r.o. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA XPi s.r.o. Chtûli bychom Vám podûkovat, Ïe jste si zakoupili ná bezdrátov DUALPHONE a/nebo bezdrátové DUALPHONE sluchátko. Doufáme, Ïe si tyto na e v robky náleïitû uïijete. Soulad

Více

Obsah. Sony Ericsson W710i. Aplikace Fitness... 64. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Připojení... 71. Telefonování... 21. Další funkce...

Obsah. Sony Ericsson W710i. Aplikace Fitness... 64. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Připojení... 71. Telefonování... 21. Další funkce... Obsah Začínáme... 4 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory Seznámení s telefonem... 8 Přehled telefonu, ikony, nabídky, zadávání písmen, nabídka činností, správce souborů, karta Memory

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220. 9231067 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220. 9231067 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220 9231067 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-37 shoduje s ustanoveními následující

Více

Sony Ericsson K790i. Obsah. Připojení... 68. Začínáme... 5. Seznámení s telefonem... 10. Další funkce... 81. Telefonování... 22

Sony Ericsson K790i. Obsah. Připojení... 68. Začínáme... 5. Seznámení s telefonem... 10. Další funkce... 81. Telefonování... 22 Obsah Začínáme... 5 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory Seznámení s telefonem... 10 Přehled telefonu, ikony, nabídky, zadávání znaků, nabídka činností, správce souborů, pamět ová karta

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson Z550. Kromě předinstalovaného multimediálního obsahu telefonu Z550 můžete

Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson Z550. Kromě předinstalovaného multimediálního obsahu telefonu Z550 můžete Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson Z550. Kromě předinstalovaného multimediálního obsahu telefonu Z550 můžete využít další možnosti, které vás čekají na webu www.sonyericsson.com/fun. Pokud

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

UÏivatelská pfiíruãka

UÏivatelská pfiíruãka UÏivatelská pfiíruãka Stanice Premium Reflexes Vám umoïní snadn a rychl pfiístup ke v em sluïbám a funkcím systému Alcatel 4400. POPIS STANICE V této uïivatelské pfiíruãce naleznete: " kompletní popis

Více

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Obsah Sony Ericsson K660i Začínáme... 5 Sestavení... 5 Zapnutí telefonu... 6 Nápověda v telefonu... 7 Nabíjení baterie... 7 Přehled telefonu... 8 Přehled nabídek... 10 Procházení nabídek... 12 Správce

Více

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S G1342 Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Obsah. Technické údaje... 101 Rejstřík... 102. M600i Obsah 1 This is the Internet version of the user guide. Print only for private use.

Obsah. Technické údaje... 101 Rejstřík... 102. M600i Obsah 1 This is the Internet version of the user guide. Print only for private use. Obsah Vítejte... 4 Seznámení s telefonem... 5 Telefon... 22 Zprávy... 27 Kontakty... 32 Kalendář... 35 Web... 38 Kanály RSS... 42 Přehrávač médií... 43 PlayNow... 48 Galerie obrázků a Editor obrázků..

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

BlindShell uživatelský manuál

BlindShell uživatelský manuál Datum: 1.6.2015 BlindShell uživatelský manuál BlindShell je chytrý telefon pro nevidomé a zrakově postižené uživatele. Ovládá se jednoduchými dotykovými gesty. Hlasová zpětná vazba používá výstup s převodem

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9241720 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9241720 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9241720 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-111 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

BEAR PAW 2448 TA PRO

BEAR PAW 2448 TA PRO SKENER ADAPTÉR NA PRÒSVITNÉ FÓLIE BEAR PAW 2448 TA PRO Rychl prûvodce instalací skeneru Návod k obsluze pro adaptér na prûsvitné fólie Specifikace mohou b t zmûnûny bez dal ího upozornûní. Tento "PrÛvodce

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9354290 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9354290 2. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9354290 2.

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

Pfiíruãka uïivatele. LG Electronics Inc. SLOVENSKY ENGLISH. http://www.lge.com

Pfiíruãka uïivatele. LG Electronics Inc. SLOVENSKY ENGLISH. http://www.lge.com F3000 Pfiíruãka uïivatele â E S K Y SLOVENSKY ENGLISH F3000 Pfiíruãka uïivatele LG Electronics Inc. http://www.lge.com P/N : MMBB0193009 (1.0) LG Electronics Inc. F3000 Pfiíruãka uïivatele Chtûli bychom

Více

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Obsah Obsah Úvodní informace................ 5 Sestavení telefonu, karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru Seznámení s telefonem........... 10 Přehled telefonu, používání nabídek, zadávání písmen, rychlá

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC DIGITÁLNÍ DIKTAFON VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC CZ NÁVOD ! @ # $ % ^ & * ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 CZ Dûkujeme vám za zakoupení DIGITÁLNÍHO DIKTAFONU OLYMPUS. Názvy dílû! Zdífika pro mikrofon

Více

AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9354353 4. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9354353 4. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9354353 4. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHM-2NX shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace 9220823 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9353157 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9353157 1. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9353157 1.

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD...

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... 74 CZ Zaãínáme NÁVOD Názvy dílû Konektor sluchátek Kontrolka záznamu/

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů Obsah Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů 2 3 6 10 12 14 16 Český Další informace naleznete v části

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT:

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Strana 1 Začínáme s TREO 600 Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Tak, jak budete procházet instrukcemi v této příručce, budete potřebovat všechny předměty, které byly součástí balení Trea a také následující:

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Telefon Sony Ericsson XPERIA X8, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Sony Ericsson T630. Obsah. Seznámení s telefonem 4 Funkce tlačítek, rychlá volba funkcí, zadávání písmen a znaků.

Sony Ericsson T630. Obsah. Seznámení s telefonem 4 Funkce tlačítek, rychlá volba funkcí, zadávání písmen a znaků. Obsah Sony Ericsson T630 Seznámení s telefonem 4 Funkce tlačítek, rychlá volba funkcí, zadávání písmen a znaků. Osobní nastavení telefonu 17 Stažení nastavení nebo výběr nastavení na telefonu. Telefonování

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

U¾ivatelská pøíruèka 93538323 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 93538323 1. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 93538323 1.

Více

5" Radio Nav 5" Radio Nav

5 Radio Nav 5 Radio Nav ČESKÁ 5" Radio Nav 5" Radio Nav RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ Fiat Group Automobiles S.p.A. Parts & Services Technical Services Service Engineering Largo Senatore G. Agnelli, 3 10040 Volvera

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Vaše uživatelský manuál LG LSP-40L http://cs.yourpdfguides.com/dref/2737226

Vaše uživatelský manuál LG LSP-40L http://cs.yourpdfguides.com/dref/2737226 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Čtecí a zapisovací zařízení ImageMate s rozhraním USB 2.0 Uživatelská příručka

Čtecí a zapisovací zařízení ImageMate s rozhraním USB 2.0 Uživatelská příručka Česky Čtecí a zapisovací zařízení ImageMate s rozhraním USB 2.0 Uživatelská příručka Multifunkční čtecí a zapisovací zařízení s vysokorychlostním rozhraním USB 2.0 pro: Čtecí a zapisovací zařízení vše

Více

5 Radio 5 Radio ČESKÁ

5 Radio 5 Radio ČESKÁ ČESKÁ 5 Radio 5 Radio RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ Fiat Group Automobiles S.p.A. - Parts & Services - Technical Services - Service Engineering Largo Senatore G. Agnelli, 3-10040 Volvera

Více

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S G1362 Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 1 2 3 4 5 6 7 8 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro volání nebo

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. W200 Obsah Seznámení s telefonem..................... 7 Telefonování............................. 22 Zprávy.................................. 32 Práce s obrázky........................... 39 Zábava..................................

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson T300

Nastavení telefonu Sony Ericsson T300 Nastavení telefonu Sony Ericsson T300 Telefon Sony Ericsson T300, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE Manager Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu 06 Nastavení možností

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Telefon Samsung S5570 Galaxy Mini, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815)

Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815) Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815) Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu

Více