In Festo Pentecostes. Duplex ⒈ classis. Ad usum et secundum consuetudines chori»conventus Choralis«. Editio Sancti Wolfgangi 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "In Festo Pentecostes. Duplex ⒈ classis. Ad usum et secundum consuetudines chori»conventus Choralis«. Editio Sancti Wolfgangi 2015"

Transkript

1 In Festo Pentecostes. Duplex ⒈ clssis. Ad usum secundum consuudes chori»conventus Chorlis«. Editio Sncti Wolfgngi 2015

2 2 / In Vesperis. Vesperæ Ortio nte divum Officium. Aperi, Dóme, os meum d benedicéndum nomen snctum tuum: mund quoque cor meum b ómnibus vnis, pervérsis, liénis cogittiónibus: telléctum illúm, fféctum flámm, ut digne, tténte c devóte hoc Offícium recitáre válem, exudíri mérer nte conspéctum Divínæ Mjestátis tuæ. Per Christum, Domum nostrum. A. Amen. Dóme, unióne illíus divínæ tentiónis, qu ipse terris ludes Deo persolvísti, hs tibi Hors (vel hnc tibi Horm) persólvo. Otevři, Pne, má úst, bych chválil tvé svté jméno. Očisti mé srdce od všech mrnivých, zvrácených jých myšlenek, osvěť rozum, rozněť cit, bych mohl důstojně, soustředěně zbožně recitovt vysloužil si být vyslyšen před tváří tvé velebnosti. Skrze Krist Ortio post divum Officium. Ortionem sequentem devote post Officium recitntibus Leo Pp X. defectus, culps eo persolvendo ex humn frgilitte contrcts, dulsit, dicitur flexis genibus. Scrosánctæ divíduæ Tritáti, crucifíxi Dómi nostri Jesu Christi humnitáti, betíssimæ gloriosíssimæ sempérque Vírgis Mríæ fecúndæ tegritáti, ómnium Snctórum universitáti sit sempitérn lus, honor, virtus glóri b omni cretúr, nobísque remíssio ómnium pecctórum, per fít sǽcul sæculórum. A. Amen. B. Beát víscer Mríæ Virgis, quæ portvérunt ætérni Ptris Fílium. A. Et beát úber, quæ lctvérunt Christum Domum. Et dicitur secro Pter noster. Ave Mrí. Následující modlitbu optřil pro ty, kdo ji zbožně vyřknou po hodkách, zesnulý ppež Lev X. odpustky z hříchy vzniklé při konání hodek z lidské křehkosti. Říká se vkleče. Svtosvté nerozdílné Trojici, ukřižovnému lidství nšeho Pán Ježíše Krist, přeblžené přeslvné plodné neporušenosti vždy Pnny Mrie i souhrnu všech svtých buď ode všeho stvoření věčná chvál, čest sláv, nám pk buď dáno odpuštění všech hříchů, po nekonečné věky věků. Amen. In Vesperis. D É ª E-us, ò ઢ me-um ò ઢ É ª djutó-ri-um ténde. A. Dóme, É ª ò ઢ d djuvándum «semper, ò ઢ É ª Ý me ò Ptri, «Amen. Al le-lú-iò festí-n. Gló-ri- Fí-li-o, Spi-rí-tu-i Sncto. Sicut e-rt prcí-pi-o, nunc, sǽcu-l sæcu-lórum.

3 ª In Vesperis. / 3 Pslmus 1. Act. 2, 1; H270 Vesperæ D III 2 ᔢ UM É ңé es «Ndešel den Lnic všichni byli pospolu, řkouce, leluj. l-le- lú-i. Di- xit Dómus Dó È îã mi no ú îã È me - o: Sede È îã dex - ê e-rnt o-mnes tris È îã me - is: ª comple-réntur di- Pente-có-stes, pá-ri-ter di-cén-tes, Pslmus 109. Donec ponm imícos tuos, scbéllum pedum tuórum. Virgm virtútis tuæ emítt Dómus ex Sion: domáre médio imicórum tuórum. Tecum prcípium die virtútis tuæ splendóribus snctórum: ex útero nte lucíferum génui te. Jurávit Dómus, non pænitébit eum: Tu es scérdos ætérnum secúndum órdem Melchísedech. Dómus dextris tuis, confrégit die iræ suæ reges. Judicábit ntiónibus, implébit ruíns: conqussábit cápit terr multórum. De torrénte vi bib: proptére exltábit cput. Glóri Ptri Fílio, Spirítui Sncto. Sicut ert prcípio, nunc semper, sǽcul sæculórum. Amen. Řekl Hospod mému Pánu: Zsedej po mé prvici, dokud nedám nepřátele z podnož tvým nohám. Mocnému žezlu tvému dá vzejít Hospod ze Sionu: pnuj uprostřed nepřátel svých! Ty vládni ve dni své síly v lesku svtém, z lůn před jitřenkou zplodil jsem tě. Přisáhl Hospod (tkto): - žel toho nebude - Ty jsi knězem nvěky jko byl Melchisedech! Pán bude tobě po prvici, bít bude v den hněvu svého krále; mezi národy soud kont, dokonle poráži, tříštit hlvy po celé zemi. Z potok n cestě bude píti, protož pozdvihne hlvu.

4 ª 4 / In Vesperis. Vesperæ Pslmus 2. VIII G S 㲨 tus É É ᒤÉ É É orbem «É É É Ì Ì Pí-ri- Dó-mi- ni re-plé- vit ter-rá-rum, l- É le- lú- i. Sp. 1, 7; H270 Duch Páně nplňuje svět, leluj. È îã - Pslmus 110. îã Dóme corde me o: justórum, Con-fi-tébor ti-bi to-to consí-li-o congreg-ti- È ó - ne. Mgn óper Dómi: exquisít omnes voluntátes ejus. Conféssio mgnificénti opus ejus: justíti ejus mn sǽculum sǽculi. Memórim fecit mirbílium suórum, miséricors miserátor Dómus: escm dedit timéntibus se. Memor erit sǽculum testménti sui: virtútem óperum suórum nnuntiábit pópulo suo: Ut d illis hæreditátem géntium: óper mánuum ejus vérits judícium. Fidéli ómni mndát ejus: confirmát sǽculum sǽculi: fct veritáte æquitáte. Redemptiónem misit pópulo suo: mndávit ætérnum testméntum suum. Snctum terríbile nomen ejus: ítium spiéntiæ timor Dómi. Intelléctus bonus ómnibus fciéntibus eum: ludátio ejus mn sǽculum sǽculi. Glóri Ptri Fílio, Spirítui Sncto. Sicut ert prcípio, nunc semper, sǽcul sæculórum. Amen. Chci tě slvit, Pne, z celého srdce ve sboru sprvedlivých, jkož i v obci. Veliká jsou Hospodov díl, dokonlá podle všech jeho plánů. Slvná velebná jest čnost jeho, jeho sprvedlnost zůstává n věky. Ustnovil pmátku n své divy, milosrdný milostivý Pán jest. Pokrm dává těm, kdož se ho bojí, n věky je pmětliv své smlouvy. Moc svých skutků ukázl svému lidu, odevzdv mu, čím pohné dědičně vládli. Díl rukou jeho jsou věrnost právo; všecko, co ustnovil, je spolehlivo, je to utvrzeno n věky věkův, vydáno upřímně sprvedlivě. Vykoupení sesll svému lidu, věčnou pltnost udělil své smlouvě. Svté jest hrozné jeho jméno; počátek moudrosti je bázeň Páně. Blhé má poznání kdokoli tk čí; chvál jeho zůstne n věky věkův.

5 ª In Vesperis. / 5 Pslmus 3. Act. 2, 4; H270 Vesperæ VIII G R ң Û ti ᔢ sunt É ómnes «Sncto, Tehdy byli všichni nplněni Duchem Svtým zčli mluvit, leluj. tim Dó È îã mi num: É l-le-lú-i. Be- á-tus vir qui mndá-tis e-jus vo-l ni È îã - mis. É E-plé- Spí- ri-tu cœ-pé-runt ló-qui, Pslmus 111. Potens terr erit semen ejus: generátio rectórum benedicétur. Glóri divítiæ domo ejus: justíti ejus mn sǽculum sǽculi. Exórtum est ténebris lumen rectis: miséricors, miserátor, justus. Jucúndus homo qui miserétur cómmodt, dispón sermónes suos judício: qui ætérnum non commovébitur. In memóri ætérn erit justus: b uditióne ml non timébit. Prátum cor ejus speráre Dómo confirmátum est cor ejus: non commovébitur donec despícit imícos suos. Dispérsit, dedit pupéribus: justíti ejus mn sǽculum sǽculi: cornu ejus exltábitur glóri. Peccátor vidébit, irscétur, déntibus suis frem tbésc: desidérium pecctórum períbit. Glóri Ptri Fílio, Spirítui Sncto. Sicut ert prcípio, nunc semper, sǽcul sæculórum. Amen. Blze tomu, kdo se bojí Hospod, v jeho příkzech velikou zálibu má. Mocné v zemi bude potomstvo jeho, rodu poctivých bude požehnáno. Hojnost bohtství v domě jeho, jeho sprvedlnost zůstává n věky. Září v temnu jk světlo sprvedlivým, je milostivý, slitovný, sprvedlivý. Šťsten, kdo je soucitný půjčuje, kdo své věci vyřizuje dle práv. Neboť n věky nebude se viklt, v pměti věčné bude sprvedlivý. Zprávy zlé se nemusí obávti, pevně doufá srdce jeho v Pán. Pevné jest srdce jeho, nebojí se, ž může hleděti vítězně n odpůrce. Plýtvá bezmál jk rozdává chudým, jeho sprvedlnost zůstává n věky, čelo jeho vysoko ve cti se zdvihá. Bezbožník vid to rozčiluje se zlostí, zuby svými skřípá chřdne; přání hříšníků přichází n zmr.

6 ª «6 / In Vesperis. Vesperæ Pslmus 4. Dn. 3, 77.79; H270 F I 2 ҥé On tes, ê É quæ -quis, Prmeny vše, co se ve vodách hýbe, opěvujte Hospod, leluj. ò È îã e- È îã mi È îã mi- É É hymnum o, ómni- É mo-vén tur dí-ci-te De- l-le- lú-i. Pslmus 112. Ludá-te pú- ri Dó num: ludá-te no-men Dó ni. Sit nomen Dómi benedíctum, ex hoc nunc, usque sǽculum. A solis ortu usque d occásum, ludábile nomen Dómi. Excélsus super omnes gentes Dómus, super cælos glóri ejus. Quis sicut Dómus Deus noster, qui ltis hábitt, humíli réspicit cælo terr? Súscitns terr ínopem, de stércore érigens páuperem: Ut cólloc eum cum prcípibus, cum prcípibus pópuli sui. Qui hbitáre fcit stérilem domo, mtrem filiórum lætántem. Glóri Ptri Fílio, Spirítui Sncto. Sicut ert prcípio, nunc semper, sǽcul sæculórum. Amen. Chvlte, sluhové, Hospod, chvlte jméno Hospodovo. Buď jméno Hospod požehnáno od tohoto čsu ž n věky. Od slunce východu do zápdu chváleno buď jméno Hospod. Vyvýšen nd všecky národy Hospod, b nd nebes sláv jeho. Kdo jko Hospod, Bůh náš?! Přebývá sice n výsostech, přece všk nízkého si všímá n nebesích i n zemi. Zdvihá se země vysíleného, z klu povyšuje chuďs, by ho posdil vedle knížt, vedle knížt lidu svého. Uszuje bezdětnou v rodě učiv ji šťstnou mtkou.

7 ª In Vesperis. / 7 In I. Vesperis: Pslmus 5. L É É Û É Ì Ì riis ઢ lguis Û li «ԣ mg É «i, ª ÉÉ É ª É Û É Ì Ì ê VII c2 O-que-bántur vá- A- pó-sto- ná- li- De- l-le-lú-i, l-le- lú-i, l-le- lú-i. H271 Vesperæ Apoštolové hlásli různými jzyky divy Boží, leluj, leluj, leluj. È îã - nes îã È Gen - tes: Lu-dá-te Dómum, om ludá-te e-um, È îã om - nes pó È îã pu- li: Pslmus 116. Quónim confirmát est super nos misericórdi ejus: vérits Dómi mn ætérnum. Glóri Ptri Fílio, Spirítui Sncto. Sicut ert prcípio, nunc semper, sǽcul sæculórum. Amen. Chvlte Hospod všichni pohné, vychvlujte ho všichni národové, neb mocně nd námi vznáší se jeho milost, věrnost Hospodov trvá n věky.

8 ª 8 / In Vesperis. Vesperæ In II. Vesperis: Pslmus 5. L É É Û É Ì Ì riis ઢ lguis Û li «ԣ mg É «i, ª ÉÉ É ª É Û É Ì Ì ê VII c2 O-que-bántur vá- A- pó-sto- ná- li- De- l-le-lú-i, l-le- lú-i, l-le- lú-i. H271 Apoštolové hlásli různými jzyky divy Boží, leluj, leluj, leluj. È îã îã È - È îã pu- È îã b- Pslmus 113. In de Ægýp to, domus é-xi-tu Isr-el J-cob de pó lo bár ro: Fct est Judǽ snctificátio ejus, Isrel potésts ejus. Mre vidit, fugit: Jordánis convérsus est rrórsum. Montes exsultvérunt ut ríes, colles sicut gni óvium. Quid est tibi, mre, quod fugísti? tu, Jordánis, qui convérsus es rrórsum? Montes, exsultástis sicut ríes, colles, sicut gni óvium? A fácie Dómi mot est terr, fácie Dei Jcob: Qui convértit prm stgn quárum, rupem fontes quárum. Non nobis, Dóme, non nobis: sed nómi tuo d glórim. Super misericórdi tu, veritáte tu: nequándo dicnt gentes: Ubi est Deus eórum? Deus utem noster cælo: ómni quæcúmque vóluit, fecit. Simulácr géntium rgéntum, urum, óper mánuum hómum. Os hbent, non loquéntur: óculos hbent, non vidébunt. Aures hbent, non áudient: nres hbent, non odorábunt. Mnus hbent, non plpábunt: pedes hbent, non mbulábunt: non clmábunt gútture suo. Když vyšel Isrel z egyptské země, Jkobův rod z národ cizáků, stlo se Judstvo svtyní jeho, Isrelstvo královstvím jeho. Moře to vidělo, i prchlo, Jordán obrátil se nzpět, hory jk berni poskkovly, phorky jko mláďt ovčí. Co je ti, ó moře, že prcháš, ty, Jordáne, že se vrcíš, hory, že skáče jko berni, phorky, jko mláďt ovčí? Před tváří Páně chvěj se země, před tváří Boh Jkobov, jenž mění skálu v jezer vodstv křemen ve vody tryskjící. Ne nám, Hospode, ne nám, le jménu svému čest zjednej pro svou milostivost věrnost, by nemohli pohné říci: Kde (pk) mjí Boh svého? Vždyť je Bůh náš n nebesích, čí vše, co jemu se líbí. Modly (všk) pohnů stříbro zlto, výrobky jsou rukou lidských. Úst mjí nemohou mluvit, oči mjí nemohou vidět, uši mjí nemohou slyš, nos mjí, le nemohou čicht, ruce mjí nemohou hmtt, nohy mjí nemohou chodit, nemohou křiči svým hrdlem.

9 ª In Vesperis. / 9 Símiles illis fint qui fáciunt e: omnes qui confídunt eis. Domus Isrel sperávit Dómo: djútor eórum protéctor eórum est. Domus Aron sperávit Dómo: djútor eórum protéctor eórum est. Qui timent Dómum, spervérunt Dómo: djútor eórum protéctor eórum est. Dómus memor fuit nostri: benedíxit nobis. Benedíxit dómui Isrel: benedíxit dómui Aron. Benedíxit ómnibus, qui timent Dómum, pusíllis cum mjóribus. Adjícit Dómus super vos: super vos, super fílios vestros. Benedícti vos Dómo, qui fecit cælum, terrm. Cælum cæli Dómo: terrm utem dedit fíliis hómum. Non mórtui ludábunt te, Dóme: neque omnes, qui descéndunt férnum. Sed nos qui vívimus, benedícimus Dómo, ex hoc nunc usque sǽculum. Glóri Ptri Fílio, Spirítui Sncto. Sicut ert prcípio, nunc semper, sǽcul sæculórum. Amen. É L O- É Û É Ì Ì riis ઢ lguis Û li «ԣ mg É Podobni budou jim kteří je děljí, všichni, kteří doufjí v ně. Isrel doufá v Hospod, jest jejich pomocí štítem. Dům Aronův doufá v Hospod, jest jejich pomocí štítem. Ctitelé Páně doufjí v Pán, jest jejich pomocí štítem. Pán n nás pmtující žehná, žehná domu Isrelovu, žehná domu Aronovu, žehná všem ctitelům Hospodovým, mličkým i velikým! Hospod rč vás rozmnožiti, (rozmnožit) vás i děti vše! Žehnáni buďte od Hospod, který učil nebe i zemi! Nebe jest nebe Hospodovo, zemi dl pk synům lidstv. Nebudou mrtví tě chválit, Pne, ti, kteří do pekel sestupují; my všk živí chválíme Pán od tohoto čsu ž n věky! «i, ª ÉÉ É ª É Û É Ì Ì ê que-bántur vá- A- pó-sto- ná- li- De- l-le-lú-i, l-le- lú-i, l-le- lú-i. Vesperæ

10 ««ª 10 / In Vesperis. Vesperæ Cpitulum. Act. 2, 1-2 C um e-rnt omnes È tis, cæ-lo sonus, tmqum dveni- éntis spí-ri-tus vehemén replé-vit to-tm domum e-ódem È co lo + fctus ubi e-rnt sedéntes. est repénte de Ý comple-réntur di- es Pente-cóstes, discípu-li pá-ri-ter Ndešel den Lnic všichni byli pospolu n jednom místě, + když tu se znendání ozvl z nebe hukot jko prudký závn větru nplnil celý dům, kde dleli. Responsorium breve. - I. vesperis: ޢ ò 㲨 䲧 tus 㲨 µ tur -pósto- mgná- li- ᢤ µ µµµ A. De-o grá-ti- s. S VI pí-ri- ò ¼ ᒣ Sn- «vit µ ò ઢ ᒣઢ µ ઢ De- ctus, ò «i. ut ê ઢ ¼ ó- ઢ nis ò o-re. 㲨 µ» ne-r nsce- rén- l- guá-rum, l- le- lú- 㲨 µ i. num, ut ê o-re 㲨 µ ò 㲭 ઢ ª e- ó-rum 䲧 tur r «ò 㲭 ઢ is lguis um ò» 㒧 B. Lo-que-bán- vá-ri- ઢ 㲨 µ H269 ter ª pro- cé-dens thro- «no -posto-ló-rum pec- tó- vi- si-bí- li- pe- n- rá- no-vum sncti- fi-c- ti- sig- óm-ni- gé- li Ý Þ «Þ

11 ««In Vesperis. / 11 Responsorium breve. - II. vesperis: l le- S VI É píri- ò ᔢ ઢ 㺬 Alle- lú-i, tus lú-i. P- 㲱 ò» ò ê É B. Gló-ri- Ptri, Fí- li- o, ᔢ l leò ᔢ ઢ 㺬 lú-i. ò ઢ ᔢÉ rácli- tus, Alle- lú-i, É É Spí-ri-tus. Spí- ri-tu- i Sncto. É Spí-ri-tus. vos 㲱 ò 咧 ò ê B. Do-cé-bit ómni-. Ý Vesperæ

12 12 / In Vesperis. Vesperæ Hymnus. V VIII Eni á-tor ««córdibus, Infírm sic «te Credámus P-rácli-to, In sæ-cu-lórum sǽcu-l. «omni Fons «A- men. Vir omne «firmns Imple Per Ptri te «Et Hóstem d Cre- Spí-ri-tus, Méntes tu-ó-rum ví-si-t : su-pérn grá- «Accénde «Quæ qui tu ti- cre- ásti «tque péc Ý Qui «Ý «Infúnde c à Ý Þ to-r. P-rá-cli-tus dí-ce-ris, Donum De- i l-tís-si-mi, vi-vus, i-gnis cá-ri-ts, spi-ri-tá-lis úncti-o. Tu septi-fórmis mú-ne-re, Déxtræ De- i tu dí-gi-tus, Tu ri-te pro-míssum Ptris, Sermó-ne di-tns gúttu-r. lumen sénsi-bus, mó-rem no-stri córpo-ris tú-te pérpe-ti.- re-pél-ls lóngi- us, P-cémque do-nes pró-ti-nus Ductó-re præ-vi-o, Vi-témus nó-xi-um. sci- ámus «P-trem, Noscámus Fí-li- um, Te utri- úsque Spí-ri-tum témpo-re. Gló-ri- Domi-no, N-tóque, mórtu- is Surré-xit, «Þ Duchu Tvůrce, přijď, nvštiv nás, přijď do srdce všech věrných svých nplň je svou milostí, vždyť ty sám jsi nás utvořil. Ty se nzýváš Těšitel, Bůh nejvyšší nám tebe dl, tys prmen živý, lásky žár, pomzání jsi duchovní. Dárce drů jsi sedmer, prst prvice jsi Otcovy, ty jsi ten Otcem slíbený, správně dáváš nám promlouvt. V duši světlo nám rozžehni do srdce nám lásku vlej nše tělo ubohé stále silou svou posiluj. Nepřítele pryč odežeň ve světě svůj nstol mír, nás cestou správnou vždycky veď, ť nás me vše škodlivé. Boh Otce nás nuč znát, dej vyznávt nám Ježíše tobě, Otci i Synu vírou se vždy víc otvírt. Sláv Otci, i Synu zrozenému, který z mrtvých vstl, i Utěšiteli, n věky věků. Amen.

13 In Vesperis. / 13 Versus. - I. vesperis: É ª ңé É ª ңé Vesperæ B. Replé-ti sunt omnes Spí-ri-tu Sncto, -le-lú-i. A. Et B. Tehdy byli všichni nplněni Duchem Svtým, leluj. A. A zčli mluvit, leluj. loqui, cœpé-runt -le-lú-i. Versus. - II. vesperis: ª ңé É ª ңé B. Loquebántur váriis lguis Apósto-li, -le-lú-i. B. Apoštolové hlásli různými jzyky, leluj. A. Divy Boží, leluj. A. Mgná-li- De- i, -le-lú-i.

14 «14 / In Vesperis. Vesperæ Cnticum B. Mriæ V. - I. vesperis: Jonnes 14, 18.28; ibid. 16, 22; H267 N I D É ON vos re-línqum ê Ҥ ê órph- nos, l-le- lú- É i: ңé É É vá-do, vé-ni- o d vos, ңé ê l-le- lú- É i: Neznechám vás jko sirotky, leluj. Odcházím zse k vám přijdu, leluj. A vše srdce se zrduje, leluj. Et ánim me- Dó exsultá-vit ò ң úîã È spí- ri-tus È îã mi cor É vés- trum, l-le-lú-i. Mgní-fi-ct num. me-us De-o, s-lu-tá-ri È îã me- o. gu dé- É bit É Lucæ 1, Ý Qui respéxit humilitátem ncíllæ suæ: ecce enim, ex hoc beátm me dicent omnes genertiónes. Qui fecit mihi mgn qui potens est: snctum nomen ejus. Et misericórdi ejus progénie progénies timéntibus eum. Fecit poténtim bráchio suo: dispérsit supérbos mente cordis sui. Depósuit poténtes de sede, exltávit húmiles. Esuriéntes implévit bonis: dívites dimísit ánes. Suscépit Isrel, púerum suum, recordátus misericórdiæ suæ. Sicut locútus est d ptres nostros, Abrhm, sémi ejus sǽcul. Glóri Ptri Fílio, Spirítui Sncto. Sicut ert prcípio, nunc semper, sǽcul sæculórum. Amen. Velebí má duše Hospod můj duch jásá v Bohu, mém spsiteli, neboť shlédl n svou neptrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blhoslvit všechn pokolení, že mi učil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svté. A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Mocně zsáhl svým rmenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesdil z trůnu ponížené povýšil, hldové nsytil dobrými věcmi bohté propustil s prázdnou. Ujl se svého služebník Izrele, pmtovl n své milosrdenství, jk slíbil nšim předkům, Abrhámovi jeho potomkům nvěky.

15 ª ««ª In Vesperis. / 15 Cnticum B. Mriæ V. - II. vesperis: Sg. 388 p. 247 Vesperæ H I D Ҥ u-ni- vérsum præ-di-cá-re É ê ª É it, sunt qui it ңé É es e- É is É te- sti- fi- cá- ri: cre-dí-de- rit, É ª O- di- e complé- ti di- Pente- có-stes, ҤÉ l- le- lú- i: ң b- ҥ ҥ sit É ª e- e- rit, É os tus sl É vus É 㺧 É «hó- di- e Spí- ri- Sn-ctus di-scí-pu- lis ppá- ru- trí-bu- ch- rí-sm- tum do-n: mi- e- É É Ì Ì rit, É ê igne mundum pti- zá- tus fú- ҤÉ l- le- lú- i. É Ý É ª Ý ánim ò ң tus úîã È Mgní-fi-ct me- È îã Dómi num. È îã me- Lucæ 1, Ý Et exsultá-vit spí- ri- me-us De-o, s-lu-tá-ri o. Qui respéxit humilitátem ncíllæ suæ: ecce enim, ex hoc beátm me dicent omnes genertiónes. Qui fecit mihi mgn qui potens est: snctum nomen ejus. Et misericórdi ejus progénie progénies timéntibus eum. Velebí má duše Hospod můj duch jásá v Bohu, mém spsiteli, neboť shlédl n svou neptrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blhoslvit všechn pokolení, že mi učil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svté. A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.

16 ª «ª 16 / In Vesperis. Vesperæ Fecit poténtim bráchio suo: dispérsit supérbos mente cordis sui. Depósuit poténtes de sede, exltávit húmiles. Esuriéntes implévit bonis: dívites dimísit ánes. Suscépit Isrel, púerum suum, recordátus misericórdiæ suæ. Sicut locútus est d ptres nostros, Abrhm, sémi ejus sǽcul. Glóri Ptri Fílio, Spirítui Sncto. Sicut ert prcípio, nunc semper, sǽcul sæculórum. Amen. Mocně zsáhl svým rmenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesdil z trůnu ponížené povýšil, hldové nsytil dobrými věcmi bohté propustil s prázdnou. Ujl se svého služebník Izrele, pmtovl n své milosrdenství, jk slíbil nšim předkům, Abrhámovi jeho potomkům nvěky. H O- Ҥ u-ni- vérsum præ-di-cá-re É ê ª É it, sunt qui it ңé É es e- É is É te- sti- fi- cá- ri: cre-dí-de- rit, É ª di- e complé- ti di- Pente- có-stes, ҤÉ l- le- lú- i: ң b- ҥ ҥ sit É ª e- e- rit, É os tus sl É vus É 㺧 É «hó- di- e Spí- ri- Sn-ctus di-scí-pu- lis ppá- ru- trí-bu- ch- rí-sm- tum do-n: mi- e- É É Ì Ì rit, É ê igne mundum pti- zá- tus fú- ҤÉ l- le- lú- i. É Ý É ª Ý

17 In Vesperis. / 17 Ante Ortionem, cnttur Superiore: Vesperæ Supplictio Litniæ. É É «É K Y- e ri- e-lé- i-son. e A. Chris-te e-lé- i-son. Ký-ri- e-lé- i-son. Ortio Domic. P Ater noster, nos qui dimíttimus ª «ª es «terr: pnem «nostrum nomen d nobis regnum ª dimítte nobis É ª Ý nostr, cæ-lis: sncti-fi-cé-tur tu-um: dvéni- t tu-um: fi- t vo-lúnts tu-, si-cut cæ-lo quo-ti-di- ánum hódi- e: dé-bi-t sic-ut de-bi-tó-ribus nostris: ne nos dúcs tent-ti-ónem. A. Sed lí-be-r nos m-lo. É ª Ý Dede dicitur b Hebdomdrio: D O mus A. Et cum vo-bíscum. spí-ri-tu tu-o. In choro monilium loco Domus vobiscum dicitur: B. Dóme, exáudi A. Et clmor d te o-r-ti-ónem me- m. me-us véni- t.

18 «18 / In Vesperis. Vesperæ Ortio. O - rémus. Þ d nobis «ª Ý Hebdomdrius dicit iterum Domus vobiscum. Poste cnttur cntore: In I. Vesperis: B ᢤ e- In II. Vesperis: B e De-us, qui hodi- érn di- e cord fi-dé-li-um Sncti Spí-ri-tus illustr-ti-óne docu-ísti: e-ódem Spí- ri-tu rect sápe-re, de e-jus semper conso-l-ti-óne gudé-re. Per e-úmdem Dómum nostrum Je-sum Christum Fí-li-um tu-um: qui tecum vi-vit regnt uni-tá-te Spí-ri-tus Sncti De-us, per ómni- sǽcu-l sæcu-ló-rum. A. Amen. ne-di-cámus Dóң ª 㲱 ᒣ ª ң ª mus Dóò 䲧 ti- s. ne-di- cáò ᢣઢ mi-no. mi-no. ң o ᢤ A. De- o A. De- grá- ò ᢣઢ ª ò 䲧 ti- s. gráң ª 㲱 ᒣ ª ң ң

19 ««ª Ad Complorium. / 19 Ad Complorium. Lector pit benedictionem, dicens: J U Rč, pne, požehnt. É be Domne, bene-dí- È ce-re. Complorium Benedictio. N O ctem qui- é-tm fem perféc È tum Pokojnou noc svtou smrt nechť nám dopřeje všemohoucí Pán. concédt nobis A. Amen. Dómus omní È po- tens. A. Amen. Lectio brevis. 1 Pr. 5, 8-9 F R círcu-it, quæ-rens É tres: quem dé r: È te: + fortes È Tu utem, vester É ª É ª È È vo- cu-i re-sísti-te fi-de. Dóme, mi-se-ré-re no-bis. É A. De-o grá- Ý Sóbri- i estó-te vi-gi-lá- qui- dversá-ri-us di- ábo-lus, tmqum le-o rúgi- ens Buďte střízliví, bděte. Váš protivník Ďábel obchází jko lev řvoucí hledá, koho by pohltil. Postvte se proti němu pevní ve víře. Ale ty, Pne, smiluj se nd námi. A. Bohu díky. È ti- s. B. Adjutórium nostrum nóme Dómi. A. Qui fecit cælum, terrm. Pter noster quod dicitur totum secro.

20 20 / Ad Complorium. Complorium Confessio. Confíteor Deo omnipoténti, beátæ Mríæ semper Vírgi, beáto Michéli Archángelo, beáto Joánni Bptístæ, snctis Apóstolis Pro Pulo, ómnibus Snctis, vobis frtres: qui peccávi nimis cogittióne, verbo ópere: me culp, me culp, me máxim culp. Ídeo precor beátm Mrím semper Vírgem, beátum Michélum Archángelum, beátum Joánnem Bptístm, snctos Apóstolos Prum Pulum, omnes Snctos, vos frtres, oráre pro me d Dómum Deum nostrum. B. Misereátur nostri omnípotens Deus,, dimíssis peccátis nostris, perdúct nos d vitm ætérnm. A. Amen. B. Indulgéntim, bsolutiónem remissiónem pecctórum nostrórum tríbut nobis omnípotens miséricors Dómus. A. Amen. Et fct bsolutione dicitur: B. Convérte nos noster. A. Et -vérte i-rm De-us s-lu-tá-ris tu-m nobis. US, ténde. A. Dóme, d djuvándum É ª me festín. Ptri, «dju-tó-ri-um me-um Gló-ri- Fí-li-o, Sncto: e-rt nunc, semper, Amen. Spi-rí-tu-i Si-cut prcí-pi-o, sǽcu-l sæcu-lórum. Alle-lú-i. D E- É ª É É ª É É ª Ý

21 Ad Complorium. / 21 Pslmus 1. VIII G A L-le-lú-i, lle-lú-i, lle-lú-i. È îã - È îã - Pslmus 4. Complorium Cum me me æ: vocá-rem exudí-vit De-us justí-ti-æ tribu-l-ti-óne di-l-tásti mi hi. Miserére mei, exáudi ortiónem mem. Fílii hómum, úsquequo grvi corde? ut quid dilígitis vnitátem quǽritis mendácium? Et scitóte quónim mirificávit Dómus snctum suum, Dómus exáudi me cum clmávero d eum. Irscími, nolíte peccáre: quæ dícitis córdibus vestris, cubílibus vestris compungími. Scrificáte scrifícium justítiæ, speráte Dómo. Multi dicunt: quis osténdit nobis bon? Signátum est super nos lumen vultus tui, Dóme: dedísti lætítim corde meo. A fructu fruménti, vi ólei sui multiplicáti sunt. In pce idípsum dórmim requiéscm. Quónim tu Dóme sguláriter spe constituísti me. Když jsem voll, vyslyšel mne Bůh, jenž chrání moje právo; v soužení jsi uvolnil mi; slituj se nde mnou, vyslyš mou modlitbu. Pokolení mužů, jk dlouho bude čest má n potupu? Proč máte zálibu ve věcech mrných, proč honíte se z lží? Vězte přece, že podivuhodně Hospod mne omilostnil; Hospod mne vyslýchá, kdykoli ho vzývám. Jste-li roztrpčení, nehřešte! Čím se v mysli své zbýváte, toho n svých ložích želte. Podejte oběť, jk se sluší, mějte důvěru v Hospod. Mnoho je těch, kteří prví: Kdo nám dá dočkti se blh? Vznáší se nd námi js tvé tváře, Hospode, udělil jsi srdci mému rdost větší nežli bývá, kdy mjí hojnost obilí, vín i oleje. Klidně n lůžko uložím se tké budu spáti, neboť ty, Pne, sám se stráš, by bydlo mé bezpečné bylo.

22 22 / Ad Complorium. Pslmus 2. Pslmus 90. Complorium Qui hábitt djutório Altíssimi, protectióne Dei cæli commorábitur. Pod záštitou Nejvyššího přebývá, ve stínu Boh nebes odpočívá, Dic Dómo: Suscéptor meus es tu refúgium meum: Deus meus sperábo eum. kdo říká Pánu: Tys ochrn má hrd můj, Bůh můj, v něhož nději svou skládám. Quónim ipse liberávit me de láqueo venántium, verbo áspero. Neboť on vysvobodí tě z osidl lovců, od slov, které přáší zkázu. Scápulis suis obumbrábit tibi: sub pennis ejus sperábis. Perutěmi svými zstíní tě, pod křídly jeho njdeš útočiště, Scuto circúmdbit te vérits ejus: non timébis timóre noctúrno. štítem obestře tě věrnost jeho. Nebudeš se báti hrůzy noční, A sgítt volánte die, negótio permbulánte ténebris: b cúrsu dæmónio meridiáno. ni střely létjící ve dne, ni čeho, co se plíží z tmy, ni útoku zloduch o polednách. Cdent látere tuo mille, decem mílli dextris tuis: d te utem non ppropquábit. Pdne jich po boku tvém tisíc, des tisíc ti po prvici, le k tobě se nepřiblíží. Verúmtmen óculis tuis considerábis: rributiónem pecctórum Ty jen n své oči budeš to vidět, n odpltu hříšníků budeš ptřit. vidébis. Quónim tu es, Dóme, spes me: Altíssimum posuísti refúgium tuum. Protože s řekl: Hospod nděje má jest, učiv Hospod svým útočištěm: Non ccéd d te mlum: flgéllum non ppropquábit tbernáculo nepřihodí se nic zlého tobě, rán se nepřiblíží k tvému stánku. tuo. Quónim Angelis suis mndávit de te: ut custódint te ómnibus viis Neboť ndělům svým o tobě kázl, by tě ostříhli n všech tvých cestách. tuis. In mánibus portábunt te: ne forte offénds d lápidem pedem tuum. (Tkořk) n rukou budou tebe nosit, bys o kámen nohou svou nezvdil. Super áspidem bsilíscum mbulábis: conculcábis leónem Po zmiji bsilišku chodit, šlpt budeš po lvu, jkož i po drku. drcónem. Quónim me sperávit, liberábo eum: prótegm eum quónim Protože lne ke mně, vysvobozuji ho, chráním ho, ježto zná mé jméno. cognóvit nomen meum. Clmábit d me, ego exáudim eum: cum ipso sum tribultióne: Vzývá mne, i slyším ho; jsem při něm v tísni, vytrhuji ho oslvuji. erípim eum glorificábo eum. Longitúde diérum replébo eum: osténdm illi slutáre meum. Dlouhého věku do syt mu dávám, svou spásu popřávám mu vidět.

23 ª ª ª Ad Complorium. / 23 Pslmus 3. Pslmus 133. Ecce nunc benedícite Dómum, omnes servi Dómi: Qui sttis domo Dómi, átriis domus Dei nostri. In nóctibus extóllite mnus vestrs snct, benedícite Dómum. Benedíct te Dómus ex Sion, qui fecit cælum terrm. Glóri Ptri Fílio, Spirítui Sncto. Sicut ert prcípio, nunc semper, sǽcul sæculórum. Amen. Nuže, teď oslvujte Hospod, všichni služebníci Páně, kteří stáváte v Hospodově domě, v nádvořích domu nšeho Boh! V noci zdvíhejte ruce své ke svtyni, oslvujíce Hospod! Žehnej tobě Hospod se Sionu, který učil nebe i zemi! Complorium VIII G A Hymnus. T I Procul ң Gló- E lle-lú-i. ң lu-cis Ptri nte térmum, ª Dómo, ª L-le-lú-i, lle-lú-i, ª Et qui ««póscimus, «Sur Hos Ut témque c ᒣ ᒣ nostrum ᒣ Re-rum Cre-á-tor só-li- t cle-ménti- É ri- N-tóque, mórtu-is ré-xit, P-rá-cli-to, É É d custódi- m. ң re- cé-dnt sómni-, nócti-um phntásm-t: cómpri-me, Ne pollu-án-tur In sæ-cu-ló- rum sǽcu- l. Ý Sis præ-sul Ý córpo- r. A- men. Než světlo zhsne prosíme Tebe tvůrce všech pokorně, bys nám ve své milosti byl ochrnou pomocí. Ať vzdáleny jsou od nás sny těžké noční přízrky. Zdrť nšeho nepřítele, těl poskvrn ť ujdeme. Sláv Otci, i Synu zrozenému, který z mrtvých vstl, i Utěšiteli, n věky věků. Amen.

24 «ª «24 / Ad Complorium. Complorium Cpitulum. Jer. 14, 9 T U utem nobis es, Dó È mi È per ne, + nomen snctum tu-um vocá-tum est su nos : ne de-re-línqus nos, Dóme, Ý I VI Responsorium breve. Pslmus 30, 6 N mnus ò É ª Comméndo É ª ᢣ In mnus. ò É ª De-us noster. A. De-o grá-ti- s. Jsi přece, Hospode, uprostřed nás jmenujeme se po tobě. Neopouštěj nás, Pne, náš Bože. tu-s, Dó-me, spí-ri-tum me- um. B. Redemísti nos, Dóme, De-us ve-ri-tá-tis. Ý Versus. Pslmus 16, 8 É ª É B. Střez mne jko zřítelnici ok, leluj. A. Ve stínu svých křídel uschovej mne, leluj. É ª Comméndo. B. Gló-ri- Ptri, Fí-li-o, Spi-rí-tu-i Sncto. In mnus. Do tvých rukou, Pne, poroučím svého duch. B. Ty mne zchráníš, Pne, Bože věrný. B. Custódi nos Dóme ut pupíllm ócu-li, lle-lú-i. A. Sub umbr -lá-rum tu-á-rum pró-tege nos, lle-lú-i. É

25 Ad Complorium. / 25 Cnticum Simeonis. S III Alv nos, ң «custódi nos «ut cum É ª Christo, Dómi-ne, vi-gi-lántes, dormi- éntes: vi-gi-lémus requi- escá-mus p-ce. Complorium Ochrňuj nás, Pne, když bdíme, buď s námi, když spíme, ť bdíme s Kristem odpočíváme v pokoji. È îã - ú îã È È îã um È îã - Lucæ 2, Nunc dimíttis servum tu um, secúndum verbum Dómi-ne, tu- p ce: Qui vidérunt óculi mei slutáre tuum, Quod prásti nte fáciem ómnium populórum, Lumen d reveltiónem géntium, glórim plebis tuæ Isrel. Glóri Ptri Fílio, Spirítui Sncto. Sicut ert prcípio, nunc semper, sǽcul sæculórum. Amen. Nyní můžeš, Pne, propustit svého služebník podle svého slov v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připrvil pro všechny národy: světlo k osvícení pohnům k slávě tvého izrelského lidu.

26 ª «26 / Ad Complorium. Complorium Ortio. O - Per rémus. Dómum sncti nostrum quǽsumus, De-us, per ómni- sǽcu-l sæcu-lórum. Dóme, e-, Christum, qui A. Amen. nos i-nimí-ci Ange-li tu-i há-bi-tent p-ce + qui É ª istm, custó tecum nt: omnes regnt Ví-si-t, h-bi-t-ti-ónem sí-di- s b sit e- super lónge nos Sncti È ª Ý le: + È Ý semper. «Ý repél È di- bene-dícti-o tu- Je-sum Fi-li-um tu-um: vi-vit uni-tá-te Spí-ri-tus Zvítej, prosíme, Pne, sem do nšeho příbytku dleko od něj zžeň všechny úkldy nepřítele. Ať tu bydlí tví svtí ndělé tvoje požehnání buď nd ním stále. Skrze B. Dóme, exáudi A. Et clmor d te o-r-ti-ónem me- m. me-us véni- t. B. Bene-di-cámus Dómo. A. De-o grá-ti- s. Benedictio. Benedíct custódit nos omnípotens miséricors Dómus, + Pter, Fílius, Spíritus Snctus. A. Amen.

27 «Ad Complorium. / 27 Antiphon flis B. M. V. R V Egín ò Or pro nobis cǽli læ-tá-re, De-um, lle-lú- i. ò É ò «É quem ò ísti É ò É É lle- lú-i: ò lle-lú-i: Qui- me-ru- portá-re, lle-lú-i: Re-surréx-it, si-cut dix-it, à Complorium Rduj se, Královno nebeská, leluj, protože splnil Pán slov svá, leluj: z mrtvých vstl, Mtko, Ježíš tvůj, leluj: u něho z nás oroduj, leluj. ª B. Gude læ-tá-re Virgo M-rí-, -le-lú- È É i. ª A. Qui- surré-xit Dómus ve-re, -le-lú- È É i. B. Rduj se vesel, Pnno Mri, leluj, B. neboť Pán vprvdě z mrtvých vstl, leluj.

DOMINICA VI. PER ANNUM

DOMINICA VI. PER ANNUM VESPERAE I. DOMINICA VI. PER ANNUM (6. neděle v mezidobí) Versus initialis (Úvodní verš) 1 Hymnus 2. Ac, mole tanta cóndita, tandem quiétem díceris sumpsiíse, dans labóibus ut nos levémur grátius: 3. Concéde

Více

Die ⒕ Septembris. Exaltatio Sanctæ Crucis. Duplex majus. Ad usum et secundum consuetudines chori»conventus Choralis«. Editio Sancti Wolfgangi 2013

Die ⒕ Septembris. Exaltatio Sanctæ Crucis. Duplex majus. Ad usum et secundum consuetudines chori»conventus Choralis«. Editio Sancti Wolfgangi 2013 Die ⒕ Septembris. Exlttio Snctæ Crucis. Duplex mjus. Ad usum secundum consuudes chori»conventus Chorlis«. Editio Sncti Wolfgngi 2013 Ortio dicend nte chotionem Divi Officii. Aperi Dóme os meum d benedicéndum

Více

In Epiphania Domini. Duplex ⒈ classis.

In Epiphania Domini. Duplex ⒈ classis. Die ⒍ Ianuaris. In Epiphania Domi. Duplex ⒈ classis. Ad usum secundum consuudes chori»conventus Choralis«. Editio Sancti Wolfgangi 2015 Léctio sancti Evangélii secúndum Matthǽum. Mt. 2, 1-12 Cum natus

Více

Die ⒍ Januaris. In Epiphania Domini. Duplex ⒈ classis. Ad usum et secundum consuetudines chori»conventus Choralis«. Editio Sancti Wolfgangi 2015

Die ⒍ Januaris. In Epiphania Domini. Duplex ⒈ classis. Ad usum et secundum consuetudines chori»conventus Choralis«. Editio Sancti Wolfgangi 2015 Die ⒍ Januaris. In Epiphania Domi. Duplex ⒈ classis. Ad usum secundum consuudes chori»conventus Choralis«. Editio Sancti Wolfgangi 2015 Léctio sancti Evangélii secúndum Matthǽum. Matth. 2, 1-12 Cum natus

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

LATINSKÝ A ČESKÝ TEXT MŠE SVATÉ

LATINSKÝ A ČESKÝ TEXT MŠE SVATÉ LATINSKÝ A ČESKÝ TEXT MŠE SVATÉ Kněz: In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Kněz: Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut apti simus ad sacra mysteria celebranda.

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Mše svatá mešní texty - mešní řád - česky i latinsky

Mše svatá mešní texty - mešní řád - česky i latinsky Mše svatá mešní texty - mešní řád - česky i latinsky Vstupní obřady K Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. K Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men.

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men. NEŠPORY pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE revidovaná verze Kněz: Bo že, po Lid: Kněz: Slyš na ÚVODNÍ VERŠ še vo spěš mi Sláva Otci i Synu, Lid: na po moc! lá ní! i Du chu sva jako byla na počátku i nyní

Více

MEŠNÍ ŘÁD ORDO MISSÆ

MEŠNÍ ŘÁD ORDO MISSÆ MEŠNÍ ŘÁD ORDO MISSÆ dérunt. Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Joánnes. Hic venit in testimónium, ut testimónium perhibéret de lúmine, ut omnes créderent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimónium

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz):

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz): NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU (revidovaná verze) Kněz: Bo Lid: Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): po - moc! na - lá - ní! i chu jako byla na počátku

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

Vlastní orace pro svaté prosinec. 1. Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka ORACE

Vlastní orace pro svaté prosinec. 1. Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka ORACE Vlastní orace pro svaté prosinec 1. Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka Bože, tys vyzbrojil svatého mučedníka Edmunda nezlomnou statečností, aby hájil pravou víru a prvenství Apoštolského stolce; vyslyš

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

BÍLÁ SOBOTA SABBATO SANCTO. Svatému, jakoţ byla na počátku i nyní i vţdycky, aţ na věky věků. Amen.

BÍLÁ SOBOTA SABBATO SANCTO. Svatému, jakoţ byla na počátku i nyní i vţdycky, aţ na věky věků. Amen. Spirítui Sancto, Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sǽcula sæculórum. Amen. ANTIPHONA Et valde mane una sabbatórum, véniunt ad monuméntum, orto iam sole, allelúja. Svatému, jakoţ byla

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Officium Parvum Beatæ Mariæ Virginis. Ad usum et secundum consuetudines chori»conventus Choralis«. Editio Sancti Wolfgangi 2013

Officium Parvum Beatæ Mariæ Virginis. Ad usum et secundum consuetudines chori»conventus Choralis«. Editio Sancti Wolfgangi 2013 Officium Parvum Beatæ Mariæ Virgis. Ad usum secundum consuudes chori»conventus Choralis«. Editio Sancti Wolfgangi 2013 Illustri viro, domo LouisMarie Vigne, anniversario LX eius nativitatis Conventus Choralis

Více

Připomínám si noc co noc

Připomínám si noc co noc Připomínám si noc co noc hudb text: Petr Minář inspirce: Žlm 77,7 Em 7 D sus2 Em 7 D sus2 R: Při-po-mí-námsi nocconoc, jkjsemnstru-ny hrá- -vl Em 7 D sus2 C dd9 Hm 7dd4 1. J - ko pu - klá ci - te - r,

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

Die ⒏ Septembris. In Nativitate B. Mariae Virginis. Duplex ⒉ classis.

Die ⒏ Septembris. In Nativitate B. Mariae Virginis. Duplex ⒉ classis. gregoriotex Die ⒏ Septembris. In Nativitate B. Mariae Virgis. Duplex ⒉ classis. Ad usum secundum consuudes chori»conventus Choralis«. Editio Sancti Wolfgangi 2012 2 / In I. Vesperis. In I. Vesperis. D

Více

Die ⒏ Septembris. In Nativitate B. Mariae Virginis. Duplex ⒉ classis.

Die ⒏ Septembris. In Nativitate B. Mariae Virginis. Duplex ⒉ classis. gregoriotex Die ⒏ Septembris. In Nativitate B. Mariae Virgis. Duplex ⒉ classis. Ad usum secundum consuudes chori»conventus Choralis«. Editio Sancti Wolfgangi 2012 2 / In I. Vesperis. In I. Vesperis. D

Více

4 Bůh je síla má. 1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně. zvednuté

4 Bůh je síla má. 1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně. zvednuté Písničky 1 Jak dobré je 1. :Jak dobré je před tebou být, jak dobré je s tebou žít. : :Přijd, přijd Duchu Svatý, vzýváme tě, přijd k nám. : 2 Chci Pane chválit Tě Koinonie č.100 1. Chci Pane chválit Tě,

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Relevantní úryvky 36 1 Užívání latinského jazyka ať je zachováno v latinských obřadech; místní právo v té věci zůstává nedotčeno.

Relevantní úryvky 36 1 Užívání latinského jazyka ať je zachováno v latinských obřadech; místní právo v té věci zůstává nedotčeno. K II. (S ) Relevantní úryvky 36 1 Užívání latinského jazyka ať je zachováno v latinských obřadech; místní právo v té věci zůstává nedotčeno. 54 Národnímu jazyku se může poskytnout přiměřený prostor ve

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 Panna Maria Lidická Zdirad Čech 2014 SETKÁNÍ ZASVĚCENÝCH OSOB ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ S ARCIBISKUPEM DOMINIKEM KARDINÁLEM DUKOU OP V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 V ROCE 670. VÝROČÍ POČÁTKU PRAŽSKÉHO ARCIBISKUPSTVÍ

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně

1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně A Agnus Dei.................... 8 At požehnán je Bůh........... 18 At srdce mé Tebe vídá........ 29 B Bůh je síla má................. 4 D Dáváš mi lásku vzácnou....... 27 Dobrořeč duše má Hospodinu.. 15

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ!

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! OBSAH TAM JE TO MÍSTO... 2 ONE WAY UAN UEJ... 3 TAK MILOVAL BŮH SVĚT... 4 KRÁLI VÍTĚZNÝ... 5 KVŮLI NÁM... 6 SLÁVA TI PATŘÍ... 7 TY SÁM MI VLÁDNI... 8 STÁLE VÍC... 9 MÁM...

Více

USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE

USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE Uvedení do první modlitby dne Denní modlitba církve začíná každý den uvedením do první modlitby toho dne. Toto uvedení do první modlitby se tedy říká buď před začátkem

Více

LATINSKÉ MEŠNÍ TEXTY A ZPĚVY

LATINSKÉ MEŠNÍ TEXTY A ZPĚVY LATINSKÉ MEŠNÍ TEXTY A ZPĚVY S ČESKÝM PŘEKLADEM Český překlad je zamýšlen jako pomůcka pro sledování smyslu latinského textu. Proto se věrně drží latinského originálu a místy se tudíž odchyluje od schválených

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Půst 1/3 9. 10. 2012

Půst 1/3 9. 10. 2012 Půst 1/3 9. 10. 2012 Matouš 6:16 nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se totiž tváří ztrápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Matouš 6:16-18 Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

MEŠNÍ ŘÁD ORDO MISSÆ

MEŠNÍ ŘÁD ORDO MISSÆ MEŠNÍ ŘÁD ORDO MISSÆ dérunt. Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Joánnes. Hic venit in testimónium, ut testimónium perhibéret de lúmine, ut omnes créderent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimónium

Více

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 (P = předsedající, S = SBOR) I.Úvod 1) Úvodní zpěv 2)Pozdrav P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

BLázny pro tebe. Zpěvník

BLázny pro tebe. Zpěvník BLázny pro tebe Zpěvník OBSH Ty jsi ten cíl Mluv ke mně Učíš mě dýchat Nebe je tam Králem mého srdce Perla Tvoje vítězství znám Žít v tvých věcech Nikdo a nic ědicové Ty vidíš dál Nadechnout se smím 1

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

ď ň Á Ř Č É ř ě ř Ú Č č ě Ž ě ř ě ň ň ř ů ň Ž ě ň š Ň ě ř ř ř č Ž Ž č ř ř ň Ž ň ň ž Í ě š ř ř Č ř š Í ř Ž ó ř ě ů ž ň ř Č ě ř ř Í č ň ů č ř Í ů ů ě ň ů ů ě ň Á Á ů ů ě ň č Ž č ň ů č Ž ň ú Ž ň Ň ň Ž č š

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

í á á é é á š é ě é á č Í Í á á ě ě íč Í Íá Í é ř á ů ů í ě é ě Í í é í ě í í ř Ž ě é Í í Ž Á É Ř Í ů é é ř č č éé ř í í í č í č š ě í í č é ř é ř í ě í ř ší í é Ž é ě š č í ř á ý ů í é í é ě é í ž č ý

Více

ROZJÍMÁNÍ nad TAJEMSTVÍMI SLAVNÉHO RŮŽENCE

ROZJÍMÁNÍ nad TAJEMSTVÍMI SLAVNÉHO RŮŽENCE ROZJÍMÁNÍ nad TAJEMSTVÍMI SLAVNÉHO RŮŽENCE Písnička Zdrávas Ref: Ave Maria, milosti jsi plná a Pán je s tebou. 1. Tys zlatý šíp, jenž světlo přináší, v tobě chudý svůj poklad nalézá. Ty jsi slabá, kterou

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

C E R T A M E N L A T I N U M - zemské kolo 2010 - kategorie A

C E R T A M E N L A T I N U M - zemské kolo 2010 - kategorie A C E R T A M E N L A T I N U M - zemské kolo 2010 - kategorie A Nomen: Schola: I/ Pars textualis Přeložte uvedený příběh do češtiny: De delphinis et hominibus Iam antiquis temporibus delphini erant animalia

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

MŠE SVATÁ. podle DOMINIKÁNSKÉHO OBŘADU

MŠE SVATÁ. podle DOMINIKÁNSKÉHO OBŘADU MŠE SVATÁ podle DOMINIKÁNSKÉHO OBŘADU Znojmo 2008 2 KRÁTCE ÚVODEM Dominikánský mešní obřad je jedním z římských ritů, který se vyvinul ve 13. století. Byl schválen papežem Klementem IV. roku 1267. Liturgickým

Více

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice! Matika I ja Když za čí ko ná hra ní, ma ti ka, to ne ní žád hle na ná še pa ni ka, po čí tá vy pa dá ní. to 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!.

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 22. 29. března 2015 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976 ANTIFONY K DOBĚ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ které chybí v LH I z r. 1976 *2 D O B A A D V E N TNÍ I A Ž D O 1 6. P R O S I N C E PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ Žaltář 1. týdne A. 1. Hlásejte všem lidem: Hle přijde Bůh,

Více

neděle 20. (7.) září 2015

neděle 20. (7.) září 2015 neděle 20. (7.) září 2015 Narození Přesvaté Bohorodice pondělí 21. (8.) září Otázky na opakování 1. Jaká jsou dvě největší přikázání? 2. Co o Bohu víme a jak Ho můžeme poznávat? 3. Určete, která tvrzení

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

NOVéNA DíKůVZDáNí PAlADIu ZEmě ČEsKé

NOVéNA DíKůVZDáNí PAlADIu ZEmě ČEsKé Imprimatur J. Em. Dominik kardinál Duka OP arcibiskup pražský 29. dubna 2015, Prot. č. j.: arc/277/15 Vydává: Arcibiskupství pražské Kresba na titulní straně: Zdirad Čech, 2015 Grafická úprava: Tomáš Coufal

Více