In Festo Pentecostes. Duplex ⒈ classis. Ad usum et secundum consuetudines chori»conventus Choralis«. Editio Sancti Wolfgangi 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "In Festo Pentecostes. Duplex ⒈ classis. Ad usum et secundum consuetudines chori»conventus Choralis«. Editio Sancti Wolfgangi 2015"

Transkript

1 In Festo Pentecostes. Duplex ⒈ clssis. Ad usum secundum consuudes chori»conventus Chorlis«. Editio Sncti Wolfgngi 2015

2 2 / In Vesperis. Vesperæ Ortio nte divum Officium. Aperi, Dóme, os meum d benedicéndum nomen snctum tuum: mund quoque cor meum b ómnibus vnis, pervérsis, liénis cogittiónibus: telléctum illúm, fféctum flámm, ut digne, tténte c devóte hoc Offícium recitáre válem, exudíri mérer nte conspéctum Divínæ Mjestátis tuæ. Per Christum, Domum nostrum. A. Amen. Dóme, unióne illíus divínæ tentiónis, qu ipse terris ludes Deo persolvísti, hs tibi Hors (vel hnc tibi Horm) persólvo. Otevři, Pne, má úst, bych chválil tvé svté jméno. Očisti mé srdce od všech mrnivých, zvrácených jých myšlenek, osvěť rozum, rozněť cit, bych mohl důstojně, soustředěně zbožně recitovt vysloužil si být vyslyšen před tváří tvé velebnosti. Skrze Krist Ortio post divum Officium. Ortionem sequentem devote post Officium recitntibus Leo Pp X. defectus, culps eo persolvendo ex humn frgilitte contrcts, dulsit, dicitur flexis genibus. Scrosánctæ divíduæ Tritáti, crucifíxi Dómi nostri Jesu Christi humnitáti, betíssimæ gloriosíssimæ sempérque Vírgis Mríæ fecúndæ tegritáti, ómnium Snctórum universitáti sit sempitérn lus, honor, virtus glóri b omni cretúr, nobísque remíssio ómnium pecctórum, per fít sǽcul sæculórum. A. Amen. B. Beát víscer Mríæ Virgis, quæ portvérunt ætérni Ptris Fílium. A. Et beát úber, quæ lctvérunt Christum Domum. Et dicitur secro Pter noster. Ave Mrí. Následující modlitbu optřil pro ty, kdo ji zbožně vyřknou po hodkách, zesnulý ppež Lev X. odpustky z hříchy vzniklé při konání hodek z lidské křehkosti. Říká se vkleče. Svtosvté nerozdílné Trojici, ukřižovnému lidství nšeho Pán Ježíše Krist, přeblžené přeslvné plodné neporušenosti vždy Pnny Mrie i souhrnu všech svtých buď ode všeho stvoření věčná chvál, čest sláv, nám pk buď dáno odpuštění všech hříchů, po nekonečné věky věků. Amen. In Vesperis. D É ª E-us, ò ઢ me-um ò ઢ É ª djutó-ri-um ténde. A. Dóme, É ª ò ઢ d djuvándum «semper, ò ઢ É ª Ý me ò Ptri, «Amen. Al le-lú-iò festí-n. Gló-ri- Fí-li-o, Spi-rí-tu-i Sncto. Sicut e-rt prcí-pi-o, nunc, sǽcu-l sæcu-lórum.

3 ª In Vesperis. / 3 Pslmus 1. Act. 2, 1; H270 Vesperæ D III 2 ᔢ UM É ңé es «Ndešel den Lnic všichni byli pospolu, řkouce, leluj. l-le- lú-i. Di- xit Dómus Dó È îã mi no ú îã È me - o: Sede È îã dex - ê e-rnt o-mnes tris È îã me - is: ª comple-réntur di- Pente-có-stes, pá-ri-ter di-cén-tes, Pslmus 109. Donec ponm imícos tuos, scbéllum pedum tuórum. Virgm virtútis tuæ emítt Dómus ex Sion: domáre médio imicórum tuórum. Tecum prcípium die virtútis tuæ splendóribus snctórum: ex útero nte lucíferum génui te. Jurávit Dómus, non pænitébit eum: Tu es scérdos ætérnum secúndum órdem Melchísedech. Dómus dextris tuis, confrégit die iræ suæ reges. Judicábit ntiónibus, implébit ruíns: conqussábit cápit terr multórum. De torrénte vi bib: proptére exltábit cput. Glóri Ptri Fílio, Spirítui Sncto. Sicut ert prcípio, nunc semper, sǽcul sæculórum. Amen. Řekl Hospod mému Pánu: Zsedej po mé prvici, dokud nedám nepřátele z podnož tvým nohám. Mocnému žezlu tvému dá vzejít Hospod ze Sionu: pnuj uprostřed nepřátel svých! Ty vládni ve dni své síly v lesku svtém, z lůn před jitřenkou zplodil jsem tě. Přisáhl Hospod (tkto): - žel toho nebude - Ty jsi knězem nvěky jko byl Melchisedech! Pán bude tobě po prvici, bít bude v den hněvu svého krále; mezi národy soud kont, dokonle poráži, tříštit hlvy po celé zemi. Z potok n cestě bude píti, protož pozdvihne hlvu.

4 ª 4 / In Vesperis. Vesperæ Pslmus 2. VIII G S 㲨 tus É É ᒤÉ É É orbem «É É É Ì Ì Pí-ri- Dó-mi- ni re-plé- vit ter-rá-rum, l- É le- lú- i. Sp. 1, 7; H270 Duch Páně nplňuje svět, leluj. È îã - Pslmus 110. îã Dóme corde me o: justórum, Con-fi-tébor ti-bi to-to consí-li-o congreg-ti- È ó - ne. Mgn óper Dómi: exquisít omnes voluntátes ejus. Conféssio mgnificénti opus ejus: justíti ejus mn sǽculum sǽculi. Memórim fecit mirbílium suórum, miséricors miserátor Dómus: escm dedit timéntibus se. Memor erit sǽculum testménti sui: virtútem óperum suórum nnuntiábit pópulo suo: Ut d illis hæreditátem géntium: óper mánuum ejus vérits judícium. Fidéli ómni mndát ejus: confirmát sǽculum sǽculi: fct veritáte æquitáte. Redemptiónem misit pópulo suo: mndávit ætérnum testméntum suum. Snctum terríbile nomen ejus: ítium spiéntiæ timor Dómi. Intelléctus bonus ómnibus fciéntibus eum: ludátio ejus mn sǽculum sǽculi. Glóri Ptri Fílio, Spirítui Sncto. Sicut ert prcípio, nunc semper, sǽcul sæculórum. Amen. Chci tě slvit, Pne, z celého srdce ve sboru sprvedlivých, jkož i v obci. Veliká jsou Hospodov díl, dokonlá podle všech jeho plánů. Slvná velebná jest čnost jeho, jeho sprvedlnost zůstává n věky. Ustnovil pmátku n své divy, milosrdný milostivý Pán jest. Pokrm dává těm, kdož se ho bojí, n věky je pmětliv své smlouvy. Moc svých skutků ukázl svému lidu, odevzdv mu, čím pohné dědičně vládli. Díl rukou jeho jsou věrnost právo; všecko, co ustnovil, je spolehlivo, je to utvrzeno n věky věkův, vydáno upřímně sprvedlivě. Vykoupení sesll svému lidu, věčnou pltnost udělil své smlouvě. Svté jest hrozné jeho jméno; počátek moudrosti je bázeň Páně. Blhé má poznání kdokoli tk čí; chvál jeho zůstne n věky věkův.

5 ª In Vesperis. / 5 Pslmus 3. Act. 2, 4; H270 Vesperæ VIII G R ң Û ti ᔢ sunt É ómnes «Sncto, Tehdy byli všichni nplněni Duchem Svtým zčli mluvit, leluj. tim Dó È îã mi num: É l-le-lú-i. Be- á-tus vir qui mndá-tis e-jus vo-l ni È îã - mis. É E-plé- Spí- ri-tu cœ-pé-runt ló-qui, Pslmus 111. Potens terr erit semen ejus: generátio rectórum benedicétur. Glóri divítiæ domo ejus: justíti ejus mn sǽculum sǽculi. Exórtum est ténebris lumen rectis: miséricors, miserátor, justus. Jucúndus homo qui miserétur cómmodt, dispón sermónes suos judício: qui ætérnum non commovébitur. In memóri ætérn erit justus: b uditióne ml non timébit. Prátum cor ejus speráre Dómo confirmátum est cor ejus: non commovébitur donec despícit imícos suos. Dispérsit, dedit pupéribus: justíti ejus mn sǽculum sǽculi: cornu ejus exltábitur glóri. Peccátor vidébit, irscétur, déntibus suis frem tbésc: desidérium pecctórum períbit. Glóri Ptri Fílio, Spirítui Sncto. Sicut ert prcípio, nunc semper, sǽcul sæculórum. Amen. Blze tomu, kdo se bojí Hospod, v jeho příkzech velikou zálibu má. Mocné v zemi bude potomstvo jeho, rodu poctivých bude požehnáno. Hojnost bohtství v domě jeho, jeho sprvedlnost zůstává n věky. Září v temnu jk světlo sprvedlivým, je milostivý, slitovný, sprvedlivý. Šťsten, kdo je soucitný půjčuje, kdo své věci vyřizuje dle práv. Neboť n věky nebude se viklt, v pměti věčné bude sprvedlivý. Zprávy zlé se nemusí obávti, pevně doufá srdce jeho v Pán. Pevné jest srdce jeho, nebojí se, ž může hleděti vítězně n odpůrce. Plýtvá bezmál jk rozdává chudým, jeho sprvedlnost zůstává n věky, čelo jeho vysoko ve cti se zdvihá. Bezbožník vid to rozčiluje se zlostí, zuby svými skřípá chřdne; přání hříšníků přichází n zmr.

6 ª «6 / In Vesperis. Vesperæ Pslmus 4. Dn. 3, 77.79; H270 F I 2 ҥé On tes, ê É quæ -quis, Prmeny vše, co se ve vodách hýbe, opěvujte Hospod, leluj. ò È îã e- È îã mi È îã mi- É É hymnum o, ómni- É mo-vén tur dí-ci-te De- l-le- lú-i. Pslmus 112. Ludá-te pú- ri Dó num: ludá-te no-men Dó ni. Sit nomen Dómi benedíctum, ex hoc nunc, usque sǽculum. A solis ortu usque d occásum, ludábile nomen Dómi. Excélsus super omnes gentes Dómus, super cælos glóri ejus. Quis sicut Dómus Deus noster, qui ltis hábitt, humíli réspicit cælo terr? Súscitns terr ínopem, de stércore érigens páuperem: Ut cólloc eum cum prcípibus, cum prcípibus pópuli sui. Qui hbitáre fcit stérilem domo, mtrem filiórum lætántem. Glóri Ptri Fílio, Spirítui Sncto. Sicut ert prcípio, nunc semper, sǽcul sæculórum. Amen. Chvlte, sluhové, Hospod, chvlte jméno Hospodovo. Buď jméno Hospod požehnáno od tohoto čsu ž n věky. Od slunce východu do zápdu chváleno buď jméno Hospod. Vyvýšen nd všecky národy Hospod, b nd nebes sláv jeho. Kdo jko Hospod, Bůh náš?! Přebývá sice n výsostech, přece všk nízkého si všímá n nebesích i n zemi. Zdvihá se země vysíleného, z klu povyšuje chuďs, by ho posdil vedle knížt, vedle knížt lidu svého. Uszuje bezdětnou v rodě učiv ji šťstnou mtkou.

7 ª In Vesperis. / 7 In I. Vesperis: Pslmus 5. L É É Û É Ì Ì riis ઢ lguis Û li «ԣ mg É «i, ª ÉÉ É ª É Û É Ì Ì ê VII c2 O-que-bántur vá- A- pó-sto- ná- li- De- l-le-lú-i, l-le- lú-i, l-le- lú-i. H271 Vesperæ Apoštolové hlásli různými jzyky divy Boží, leluj, leluj, leluj. È îã - nes îã È Gen - tes: Lu-dá-te Dómum, om ludá-te e-um, È îã om - nes pó È îã pu- li: Pslmus 116. Quónim confirmát est super nos misericórdi ejus: vérits Dómi mn ætérnum. Glóri Ptri Fílio, Spirítui Sncto. Sicut ert prcípio, nunc semper, sǽcul sæculórum. Amen. Chvlte Hospod všichni pohné, vychvlujte ho všichni národové, neb mocně nd námi vznáší se jeho milost, věrnost Hospodov trvá n věky.

8 ª 8 / In Vesperis. Vesperæ In II. Vesperis: Pslmus 5. L É É Û É Ì Ì riis ઢ lguis Û li «ԣ mg É «i, ª ÉÉ É ª É Û É Ì Ì ê VII c2 O-que-bántur vá- A- pó-sto- ná- li- De- l-le-lú-i, l-le- lú-i, l-le- lú-i. H271 Apoštolové hlásli různými jzyky divy Boží, leluj, leluj, leluj. È îã îã È - È îã pu- È îã b- Pslmus 113. In de Ægýp to, domus é-xi-tu Isr-el J-cob de pó lo bár ro: Fct est Judǽ snctificátio ejus, Isrel potésts ejus. Mre vidit, fugit: Jordánis convérsus est rrórsum. Montes exsultvérunt ut ríes, colles sicut gni óvium. Quid est tibi, mre, quod fugísti? tu, Jordánis, qui convérsus es rrórsum? Montes, exsultástis sicut ríes, colles, sicut gni óvium? A fácie Dómi mot est terr, fácie Dei Jcob: Qui convértit prm stgn quárum, rupem fontes quárum. Non nobis, Dóme, non nobis: sed nómi tuo d glórim. Super misericórdi tu, veritáte tu: nequándo dicnt gentes: Ubi est Deus eórum? Deus utem noster cælo: ómni quæcúmque vóluit, fecit. Simulácr géntium rgéntum, urum, óper mánuum hómum. Os hbent, non loquéntur: óculos hbent, non vidébunt. Aures hbent, non áudient: nres hbent, non odorábunt. Mnus hbent, non plpábunt: pedes hbent, non mbulábunt: non clmábunt gútture suo. Když vyšel Isrel z egyptské země, Jkobův rod z národ cizáků, stlo se Judstvo svtyní jeho, Isrelstvo královstvím jeho. Moře to vidělo, i prchlo, Jordán obrátil se nzpět, hory jk berni poskkovly, phorky jko mláďt ovčí. Co je ti, ó moře, že prcháš, ty, Jordáne, že se vrcíš, hory, že skáče jko berni, phorky, jko mláďt ovčí? Před tváří Páně chvěj se země, před tváří Boh Jkobov, jenž mění skálu v jezer vodstv křemen ve vody tryskjící. Ne nám, Hospode, ne nám, le jménu svému čest zjednej pro svou milostivost věrnost, by nemohli pohné říci: Kde (pk) mjí Boh svého? Vždyť je Bůh náš n nebesích, čí vše, co jemu se líbí. Modly (všk) pohnů stříbro zlto, výrobky jsou rukou lidských. Úst mjí nemohou mluvit, oči mjí nemohou vidět, uši mjí nemohou slyš, nos mjí, le nemohou čicht, ruce mjí nemohou hmtt, nohy mjí nemohou chodit, nemohou křiči svým hrdlem.

9 ª In Vesperis. / 9 Símiles illis fint qui fáciunt e: omnes qui confídunt eis. Domus Isrel sperávit Dómo: djútor eórum protéctor eórum est. Domus Aron sperávit Dómo: djútor eórum protéctor eórum est. Qui timent Dómum, spervérunt Dómo: djútor eórum protéctor eórum est. Dómus memor fuit nostri: benedíxit nobis. Benedíxit dómui Isrel: benedíxit dómui Aron. Benedíxit ómnibus, qui timent Dómum, pusíllis cum mjóribus. Adjícit Dómus super vos: super vos, super fílios vestros. Benedícti vos Dómo, qui fecit cælum, terrm. Cælum cæli Dómo: terrm utem dedit fíliis hómum. Non mórtui ludábunt te, Dóme: neque omnes, qui descéndunt férnum. Sed nos qui vívimus, benedícimus Dómo, ex hoc nunc usque sǽculum. Glóri Ptri Fílio, Spirítui Sncto. Sicut ert prcípio, nunc semper, sǽcul sæculórum. Amen. É L O- É Û É Ì Ì riis ઢ lguis Û li «ԣ mg É Podobni budou jim kteří je děljí, všichni, kteří doufjí v ně. Isrel doufá v Hospod, jest jejich pomocí štítem. Dům Aronův doufá v Hospod, jest jejich pomocí štítem. Ctitelé Páně doufjí v Pán, jest jejich pomocí štítem. Pán n nás pmtující žehná, žehná domu Isrelovu, žehná domu Aronovu, žehná všem ctitelům Hospodovým, mličkým i velikým! Hospod rč vás rozmnožiti, (rozmnožit) vás i děti vše! Žehnáni buďte od Hospod, který učil nebe i zemi! Nebe jest nebe Hospodovo, zemi dl pk synům lidstv. Nebudou mrtví tě chválit, Pne, ti, kteří do pekel sestupují; my všk živí chválíme Pán od tohoto čsu ž n věky! «i, ª ÉÉ É ª É Û É Ì Ì ê que-bántur vá- A- pó-sto- ná- li- De- l-le-lú-i, l-le- lú-i, l-le- lú-i. Vesperæ

10 ««ª 10 / In Vesperis. Vesperæ Cpitulum. Act. 2, 1-2 C um e-rnt omnes È tis, cæ-lo sonus, tmqum dveni- éntis spí-ri-tus vehemén replé-vit to-tm domum e-ódem È co lo + fctus ubi e-rnt sedéntes. est repénte de Ý comple-réntur di- es Pente-cóstes, discípu-li pá-ri-ter Ndešel den Lnic všichni byli pospolu n jednom místě, + když tu se znendání ozvl z nebe hukot jko prudký závn větru nplnil celý dům, kde dleli. Responsorium breve. - I. vesperis: ޢ ò 㲨 䲧 tus 㲨 µ tur -pósto- mgná- li- ᢤ µ µµµ A. De-o grá-ti- s. S VI pí-ri- ò ¼ ᒣ Sn- «vit µ ò ઢ ᒣઢ µ ઢ De- ctus, ò «i. ut ê ઢ ¼ ó- ઢ nis ò o-re. 㲨 µ» ne-r nsce- rén- l- guá-rum, l- le- lú- 㲨 µ i. num, ut ê o-re 㲨 µ ò 㲭 ઢ ª e- ó-rum 䲧 tur r «ò 㲭 ઢ is lguis um ò» 㒧 B. Lo-que-bán- vá-ri- ઢ 㲨 µ H269 ter ª pro- cé-dens thro- «no -posto-ló-rum pec- tó- vi- si-bí- li- pe- n- rá- no-vum sncti- fi-c- ti- sig- óm-ni- gé- li Ý Þ «Þ

11 ««In Vesperis. / 11 Responsorium breve. - II. vesperis: l le- S VI É píri- ò ᔢ ઢ 㺬 Alle- lú-i, tus lú-i. P- 㲱 ò» ò ê É B. Gló-ri- Ptri, Fí- li- o, ᔢ l leò ᔢ ઢ 㺬 lú-i. ò ઢ ᔢÉ rácli- tus, Alle- lú-i, É É Spí-ri-tus. Spí- ri-tu- i Sncto. É Spí-ri-tus. vos 㲱 ò 咧 ò ê B. Do-cé-bit ómni-. Ý Vesperæ

12 12 / In Vesperis. Vesperæ Hymnus. V VIII Eni á-tor ««córdibus, Infírm sic «te Credámus P-rácli-to, In sæ-cu-lórum sǽcu-l. «omni Fons «A- men. Vir omne «firmns Imple Per Ptri te «Et Hóstem d Cre- Spí-ri-tus, Méntes tu-ó-rum ví-si-t : su-pérn grá- «Accénde «Quæ qui tu ti- cre- ásti «tque péc Ý Qui «Ý «Infúnde c à Ý Þ to-r. P-rá-cli-tus dí-ce-ris, Donum De- i l-tís-si-mi, vi-vus, i-gnis cá-ri-ts, spi-ri-tá-lis úncti-o. Tu septi-fórmis mú-ne-re, Déxtræ De- i tu dí-gi-tus, Tu ri-te pro-míssum Ptris, Sermó-ne di-tns gúttu-r. lumen sénsi-bus, mó-rem no-stri córpo-ris tú-te pérpe-ti.- re-pél-ls lóngi- us, P-cémque do-nes pró-ti-nus Ductó-re præ-vi-o, Vi-témus nó-xi-um. sci- ámus «P-trem, Noscámus Fí-li- um, Te utri- úsque Spí-ri-tum témpo-re. Gló-ri- Domi-no, N-tóque, mórtu- is Surré-xit, «Þ Duchu Tvůrce, přijď, nvštiv nás, přijď do srdce všech věrných svých nplň je svou milostí, vždyť ty sám jsi nás utvořil. Ty se nzýváš Těšitel, Bůh nejvyšší nám tebe dl, tys prmen živý, lásky žár, pomzání jsi duchovní. Dárce drů jsi sedmer, prst prvice jsi Otcovy, ty jsi ten Otcem slíbený, správně dáváš nám promlouvt. V duši světlo nám rozžehni do srdce nám lásku vlej nše tělo ubohé stále silou svou posiluj. Nepřítele pryč odežeň ve světě svůj nstol mír, nás cestou správnou vždycky veď, ť nás me vše škodlivé. Boh Otce nás nuč znát, dej vyznávt nám Ježíše tobě, Otci i Synu vírou se vždy víc otvírt. Sláv Otci, i Synu zrozenému, který z mrtvých vstl, i Utěšiteli, n věky věků. Amen.

13 In Vesperis. / 13 Versus. - I. vesperis: É ª ңé É ª ңé Vesperæ B. Replé-ti sunt omnes Spí-ri-tu Sncto, -le-lú-i. A. Et B. Tehdy byli všichni nplněni Duchem Svtým, leluj. A. A zčli mluvit, leluj. loqui, cœpé-runt -le-lú-i. Versus. - II. vesperis: ª ңé É ª ңé B. Loquebántur váriis lguis Apósto-li, -le-lú-i. B. Apoštolové hlásli různými jzyky, leluj. A. Divy Boží, leluj. A. Mgná-li- De- i, -le-lú-i.

14 «14 / In Vesperis. Vesperæ Cnticum B. Mriæ V. - I. vesperis: Jonnes 14, 18.28; ibid. 16, 22; H267 N I D É ON vos re-línqum ê Ҥ ê órph- nos, l-le- lú- É i: ңé É É vá-do, vé-ni- o d vos, ңé ê l-le- lú- É i: Neznechám vás jko sirotky, leluj. Odcházím zse k vám přijdu, leluj. A vše srdce se zrduje, leluj. Et ánim me- Dó exsultá-vit ò ң úîã È spí- ri-tus È îã mi cor É vés- trum, l-le-lú-i. Mgní-fi-ct num. me-us De-o, s-lu-tá-ri È îã me- o. gu dé- É bit É Lucæ 1, Ý Qui respéxit humilitátem ncíllæ suæ: ecce enim, ex hoc beátm me dicent omnes genertiónes. Qui fecit mihi mgn qui potens est: snctum nomen ejus. Et misericórdi ejus progénie progénies timéntibus eum. Fecit poténtim bráchio suo: dispérsit supérbos mente cordis sui. Depósuit poténtes de sede, exltávit húmiles. Esuriéntes implévit bonis: dívites dimísit ánes. Suscépit Isrel, púerum suum, recordátus misericórdiæ suæ. Sicut locútus est d ptres nostros, Abrhm, sémi ejus sǽcul. Glóri Ptri Fílio, Spirítui Sncto. Sicut ert prcípio, nunc semper, sǽcul sæculórum. Amen. Velebí má duše Hospod můj duch jásá v Bohu, mém spsiteli, neboť shlédl n svou neptrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blhoslvit všechn pokolení, že mi učil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svté. A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Mocně zsáhl svým rmenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesdil z trůnu ponížené povýšil, hldové nsytil dobrými věcmi bohté propustil s prázdnou. Ujl se svého služebník Izrele, pmtovl n své milosrdenství, jk slíbil nšim předkům, Abrhámovi jeho potomkům nvěky.

15 ª ««ª In Vesperis. / 15 Cnticum B. Mriæ V. - II. vesperis: Sg. 388 p. 247 Vesperæ H I D Ҥ u-ni- vérsum præ-di-cá-re É ê ª É it, sunt qui it ңé É es e- É is É te- sti- fi- cá- ri: cre-dí-de- rit, É ª O- di- e complé- ti di- Pente- có-stes, ҤÉ l- le- lú- i: ң b- ҥ ҥ sit É ª e- e- rit, É os tus sl É vus É 㺧 É «hó- di- e Spí- ri- Sn-ctus di-scí-pu- lis ppá- ru- trí-bu- ch- rí-sm- tum do-n: mi- e- É É Ì Ì rit, É ê igne mundum pti- zá- tus fú- ҤÉ l- le- lú- i. É Ý É ª Ý ánim ò ң tus úîã È Mgní-fi-ct me- È îã Dómi num. È îã me- Lucæ 1, Ý Et exsultá-vit spí- ri- me-us De-o, s-lu-tá-ri o. Qui respéxit humilitátem ncíllæ suæ: ecce enim, ex hoc beátm me dicent omnes genertiónes. Qui fecit mihi mgn qui potens est: snctum nomen ejus. Et misericórdi ejus progénie progénies timéntibus eum. Velebí má duše Hospod můj duch jásá v Bohu, mém spsiteli, neboť shlédl n svou neptrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blhoslvit všechn pokolení, že mi učil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svté. A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.

16 ª «ª 16 / In Vesperis. Vesperæ Fecit poténtim bráchio suo: dispérsit supérbos mente cordis sui. Depósuit poténtes de sede, exltávit húmiles. Esuriéntes implévit bonis: dívites dimísit ánes. Suscépit Isrel, púerum suum, recordátus misericórdiæ suæ. Sicut locútus est d ptres nostros, Abrhm, sémi ejus sǽcul. Glóri Ptri Fílio, Spirítui Sncto. Sicut ert prcípio, nunc semper, sǽcul sæculórum. Amen. Mocně zsáhl svým rmenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesdil z trůnu ponížené povýšil, hldové nsytil dobrými věcmi bohté propustil s prázdnou. Ujl se svého služebník Izrele, pmtovl n své milosrdenství, jk slíbil nšim předkům, Abrhámovi jeho potomkům nvěky. H O- Ҥ u-ni- vérsum præ-di-cá-re É ê ª É it, sunt qui it ңé É es e- É is É te- sti- fi- cá- ri: cre-dí-de- rit, É ª di- e complé- ti di- Pente- có-stes, ҤÉ l- le- lú- i: ң b- ҥ ҥ sit É ª e- e- rit, É os tus sl É vus É 㺧 É «hó- di- e Spí- ri- Sn-ctus di-scí-pu- lis ppá- ru- trí-bu- ch- rí-sm- tum do-n: mi- e- É É Ì Ì rit, É ê igne mundum pti- zá- tus fú- ҤÉ l- le- lú- i. É Ý É ª Ý

17 In Vesperis. / 17 Ante Ortionem, cnttur Superiore: Vesperæ Supplictio Litniæ. É É «É K Y- e ri- e-lé- i-son. e A. Chris-te e-lé- i-son. Ký-ri- e-lé- i-son. Ortio Domic. P Ater noster, nos qui dimíttimus ª «ª es «terr: pnem «nostrum nomen d nobis regnum ª dimítte nobis É ª Ý nostr, cæ-lis: sncti-fi-cé-tur tu-um: dvéni- t tu-um: fi- t vo-lúnts tu-, si-cut cæ-lo quo-ti-di- ánum hódi- e: dé-bi-t sic-ut de-bi-tó-ribus nostris: ne nos dúcs tent-ti-ónem. A. Sed lí-be-r nos m-lo. É ª Ý Dede dicitur b Hebdomdrio: D O mus A. Et cum vo-bíscum. spí-ri-tu tu-o. In choro monilium loco Domus vobiscum dicitur: B. Dóme, exáudi A. Et clmor d te o-r-ti-ónem me- m. me-us véni- t.

18 «18 / In Vesperis. Vesperæ Ortio. O - rémus. Þ d nobis «ª Ý Hebdomdrius dicit iterum Domus vobiscum. Poste cnttur cntore: In I. Vesperis: B ᢤ e- In II. Vesperis: B e De-us, qui hodi- érn di- e cord fi-dé-li-um Sncti Spí-ri-tus illustr-ti-óne docu-ísti: e-ódem Spí- ri-tu rect sápe-re, de e-jus semper conso-l-ti-óne gudé-re. Per e-úmdem Dómum nostrum Je-sum Christum Fí-li-um tu-um: qui tecum vi-vit regnt uni-tá-te Spí-ri-tus Sncti De-us, per ómni- sǽcu-l sæcu-ló-rum. A. Amen. ne-di-cámus Dóң ª 㲱 ᒣ ª ң ª mus Dóò 䲧 ti- s. ne-di- cáò ᢣઢ mi-no. mi-no. ң o ᢤ A. De- o A. De- grá- ò ᢣઢ ª ò 䲧 ti- s. gráң ª 㲱 ᒣ ª ң ң

19 ««ª Ad Complorium. / 19 Ad Complorium. Lector pit benedictionem, dicens: J U Rč, pne, požehnt. É be Domne, bene-dí- È ce-re. Complorium Benedictio. N O ctem qui- é-tm fem perféc È tum Pokojnou noc svtou smrt nechť nám dopřeje všemohoucí Pán. concédt nobis A. Amen. Dómus omní È po- tens. A. Amen. Lectio brevis. 1 Pr. 5, 8-9 F R círcu-it, quæ-rens É tres: quem dé r: È te: + fortes È Tu utem, vester É ª É ª È È vo- cu-i re-sísti-te fi-de. Dóme, mi-se-ré-re no-bis. É A. De-o grá- Ý Sóbri- i estó-te vi-gi-lá- qui- dversá-ri-us di- ábo-lus, tmqum le-o rúgi- ens Buďte střízliví, bděte. Váš protivník Ďábel obchází jko lev řvoucí hledá, koho by pohltil. Postvte se proti němu pevní ve víře. Ale ty, Pne, smiluj se nd námi. A. Bohu díky. È ti- s. B. Adjutórium nostrum nóme Dómi. A. Qui fecit cælum, terrm. Pter noster quod dicitur totum secro.

20 20 / Ad Complorium. Complorium Confessio. Confíteor Deo omnipoténti, beátæ Mríæ semper Vírgi, beáto Michéli Archángelo, beáto Joánni Bptístæ, snctis Apóstolis Pro Pulo, ómnibus Snctis, vobis frtres: qui peccávi nimis cogittióne, verbo ópere: me culp, me culp, me máxim culp. Ídeo precor beátm Mrím semper Vírgem, beátum Michélum Archángelum, beátum Joánnem Bptístm, snctos Apóstolos Prum Pulum, omnes Snctos, vos frtres, oráre pro me d Dómum Deum nostrum. B. Misereátur nostri omnípotens Deus,, dimíssis peccátis nostris, perdúct nos d vitm ætérnm. A. Amen. B. Indulgéntim, bsolutiónem remissiónem pecctórum nostrórum tríbut nobis omnípotens miséricors Dómus. A. Amen. Et fct bsolutione dicitur: B. Convérte nos noster. A. Et -vérte i-rm De-us s-lu-tá-ris tu-m nobis. US, ténde. A. Dóme, d djuvándum É ª me festín. Ptri, «dju-tó-ri-um me-um Gló-ri- Fí-li-o, Sncto: e-rt nunc, semper, Amen. Spi-rí-tu-i Si-cut prcí-pi-o, sǽcu-l sæcu-lórum. Alle-lú-i. D E- É ª É É ª É É ª Ý

21 Ad Complorium. / 21 Pslmus 1. VIII G A L-le-lú-i, lle-lú-i, lle-lú-i. È îã - È îã - Pslmus 4. Complorium Cum me me æ: vocá-rem exudí-vit De-us justí-ti-æ tribu-l-ti-óne di-l-tásti mi hi. Miserére mei, exáudi ortiónem mem. Fílii hómum, úsquequo grvi corde? ut quid dilígitis vnitátem quǽritis mendácium? Et scitóte quónim mirificávit Dómus snctum suum, Dómus exáudi me cum clmávero d eum. Irscími, nolíte peccáre: quæ dícitis córdibus vestris, cubílibus vestris compungími. Scrificáte scrifícium justítiæ, speráte Dómo. Multi dicunt: quis osténdit nobis bon? Signátum est super nos lumen vultus tui, Dóme: dedísti lætítim corde meo. A fructu fruménti, vi ólei sui multiplicáti sunt. In pce idípsum dórmim requiéscm. Quónim tu Dóme sguláriter spe constituísti me. Když jsem voll, vyslyšel mne Bůh, jenž chrání moje právo; v soužení jsi uvolnil mi; slituj se nde mnou, vyslyš mou modlitbu. Pokolení mužů, jk dlouho bude čest má n potupu? Proč máte zálibu ve věcech mrných, proč honíte se z lží? Vězte přece, že podivuhodně Hospod mne omilostnil; Hospod mne vyslýchá, kdykoli ho vzývám. Jste-li roztrpčení, nehřešte! Čím se v mysli své zbýváte, toho n svých ložích želte. Podejte oběť, jk se sluší, mějte důvěru v Hospod. Mnoho je těch, kteří prví: Kdo nám dá dočkti se blh? Vznáší se nd námi js tvé tváře, Hospode, udělil jsi srdci mému rdost větší nežli bývá, kdy mjí hojnost obilí, vín i oleje. Klidně n lůžko uložím se tké budu spáti, neboť ty, Pne, sám se stráš, by bydlo mé bezpečné bylo.

22 22 / Ad Complorium. Pslmus 2. Pslmus 90. Complorium Qui hábitt djutório Altíssimi, protectióne Dei cæli commorábitur. Pod záštitou Nejvyššího přebývá, ve stínu Boh nebes odpočívá, Dic Dómo: Suscéptor meus es tu refúgium meum: Deus meus sperábo eum. kdo říká Pánu: Tys ochrn má hrd můj, Bůh můj, v něhož nději svou skládám. Quónim ipse liberávit me de láqueo venántium, verbo áspero. Neboť on vysvobodí tě z osidl lovců, od slov, které přáší zkázu. Scápulis suis obumbrábit tibi: sub pennis ejus sperábis. Perutěmi svými zstíní tě, pod křídly jeho njdeš útočiště, Scuto circúmdbit te vérits ejus: non timébis timóre noctúrno. štítem obestře tě věrnost jeho. Nebudeš se báti hrůzy noční, A sgítt volánte die, negótio permbulánte ténebris: b cúrsu dæmónio meridiáno. ni střely létjící ve dne, ni čeho, co se plíží z tmy, ni útoku zloduch o polednách. Cdent látere tuo mille, decem mílli dextris tuis: d te utem non ppropquábit. Pdne jich po boku tvém tisíc, des tisíc ti po prvici, le k tobě se nepřiblíží. Verúmtmen óculis tuis considerábis: rributiónem pecctórum Ty jen n své oči budeš to vidět, n odpltu hříšníků budeš ptřit. vidébis. Quónim tu es, Dóme, spes me: Altíssimum posuísti refúgium tuum. Protože s řekl: Hospod nděje má jest, učiv Hospod svým útočištěm: Non ccéd d te mlum: flgéllum non ppropquábit tbernáculo nepřihodí se nic zlého tobě, rán se nepřiblíží k tvému stánku. tuo. Quónim Angelis suis mndávit de te: ut custódint te ómnibus viis Neboť ndělům svým o tobě kázl, by tě ostříhli n všech tvých cestách. tuis. In mánibus portábunt te: ne forte offénds d lápidem pedem tuum. (Tkořk) n rukou budou tebe nosit, bys o kámen nohou svou nezvdil. Super áspidem bsilíscum mbulábis: conculcábis leónem Po zmiji bsilišku chodit, šlpt budeš po lvu, jkož i po drku. drcónem. Quónim me sperávit, liberábo eum: prótegm eum quónim Protože lne ke mně, vysvobozuji ho, chráním ho, ježto zná mé jméno. cognóvit nomen meum. Clmábit d me, ego exáudim eum: cum ipso sum tribultióne: Vzývá mne, i slyším ho; jsem při něm v tísni, vytrhuji ho oslvuji. erípim eum glorificábo eum. Longitúde diérum replébo eum: osténdm illi slutáre meum. Dlouhého věku do syt mu dávám, svou spásu popřávám mu vidět.

23 ª ª ª Ad Complorium. / 23 Pslmus 3. Pslmus 133. Ecce nunc benedícite Dómum, omnes servi Dómi: Qui sttis domo Dómi, átriis domus Dei nostri. In nóctibus extóllite mnus vestrs snct, benedícite Dómum. Benedíct te Dómus ex Sion, qui fecit cælum terrm. Glóri Ptri Fílio, Spirítui Sncto. Sicut ert prcípio, nunc semper, sǽcul sæculórum. Amen. Nuže, teď oslvujte Hospod, všichni služebníci Páně, kteří stáváte v Hospodově domě, v nádvořích domu nšeho Boh! V noci zdvíhejte ruce své ke svtyni, oslvujíce Hospod! Žehnej tobě Hospod se Sionu, který učil nebe i zemi! Complorium VIII G A Hymnus. T I Procul ң Gló- E lle-lú-i. ң lu-cis Ptri nte térmum, ª Dómo, ª L-le-lú-i, lle-lú-i, ª Et qui ««póscimus, «Sur Hos Ut témque c ᒣ ᒣ nostrum ᒣ Re-rum Cre-á-tor só-li- t cle-ménti- É ri- N-tóque, mórtu-is ré-xit, P-rá-cli-to, É É d custódi- m. ң re- cé-dnt sómni-, nócti-um phntásm-t: cómpri-me, Ne pollu-án-tur In sæ-cu-ló- rum sǽcu- l. Ý Sis præ-sul Ý córpo- r. A- men. Než světlo zhsne prosíme Tebe tvůrce všech pokorně, bys nám ve své milosti byl ochrnou pomocí. Ať vzdáleny jsou od nás sny těžké noční přízrky. Zdrť nšeho nepřítele, těl poskvrn ť ujdeme. Sláv Otci, i Synu zrozenému, který z mrtvých vstl, i Utěšiteli, n věky věků. Amen.

24 «ª «24 / Ad Complorium. Complorium Cpitulum. Jer. 14, 9 T U utem nobis es, Dó È mi È per ne, + nomen snctum tu-um vocá-tum est su nos : ne de-re-línqus nos, Dóme, Ý I VI Responsorium breve. Pslmus 30, 6 N mnus ò É ª Comméndo É ª ᢣ In mnus. ò É ª De-us noster. A. De-o grá-ti- s. Jsi přece, Hospode, uprostřed nás jmenujeme se po tobě. Neopouštěj nás, Pne, náš Bože. tu-s, Dó-me, spí-ri-tum me- um. B. Redemísti nos, Dóme, De-us ve-ri-tá-tis. Ý Versus. Pslmus 16, 8 É ª É B. Střez mne jko zřítelnici ok, leluj. A. Ve stínu svých křídel uschovej mne, leluj. É ª Comméndo. B. Gló-ri- Ptri, Fí-li-o, Spi-rí-tu-i Sncto. In mnus. Do tvých rukou, Pne, poroučím svého duch. B. Ty mne zchráníš, Pne, Bože věrný. B. Custódi nos Dóme ut pupíllm ócu-li, lle-lú-i. A. Sub umbr -lá-rum tu-á-rum pró-tege nos, lle-lú-i. É

25 Ad Complorium. / 25 Cnticum Simeonis. S III Alv nos, ң «custódi nos «ut cum É ª Christo, Dómi-ne, vi-gi-lántes, dormi- éntes: vi-gi-lémus requi- escá-mus p-ce. Complorium Ochrňuj nás, Pne, když bdíme, buď s námi, když spíme, ť bdíme s Kristem odpočíváme v pokoji. È îã - ú îã È È îã um È îã - Lucæ 2, Nunc dimíttis servum tu um, secúndum verbum Dómi-ne, tu- p ce: Qui vidérunt óculi mei slutáre tuum, Quod prásti nte fáciem ómnium populórum, Lumen d reveltiónem géntium, glórim plebis tuæ Isrel. Glóri Ptri Fílio, Spirítui Sncto. Sicut ert prcípio, nunc semper, sǽcul sæculórum. Amen. Nyní můžeš, Pne, propustit svého služebník podle svého slov v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připrvil pro všechny národy: světlo k osvícení pohnům k slávě tvého izrelského lidu.

26 ª «26 / Ad Complorium. Complorium Ortio. O - Per rémus. Dómum sncti nostrum quǽsumus, De-us, per ómni- sǽcu-l sæcu-lórum. Dóme, e-, Christum, qui A. Amen. nos i-nimí-ci Ange-li tu-i há-bi-tent p-ce + qui É ª istm, custó tecum nt: omnes regnt Ví-si-t, h-bi-t-ti-ónem sí-di- s b sit e- super lónge nos Sncti È ª Ý le: + È Ý semper. «Ý repél È di- bene-dícti-o tu- Je-sum Fi-li-um tu-um: vi-vit uni-tá-te Spí-ri-tus Zvítej, prosíme, Pne, sem do nšeho příbytku dleko od něj zžeň všechny úkldy nepřítele. Ať tu bydlí tví svtí ndělé tvoje požehnání buď nd ním stále. Skrze B. Dóme, exáudi A. Et clmor d te o-r-ti-ónem me- m. me-us véni- t. B. Bene-di-cámus Dómo. A. De-o grá-ti- s. Benedictio. Benedíct custódit nos omnípotens miséricors Dómus, + Pter, Fílius, Spíritus Snctus. A. Amen.

27 «Ad Complorium. / 27 Antiphon flis B. M. V. R V Egín ò Or pro nobis cǽli læ-tá-re, De-um, lle-lú- i. ò É ò «É quem ò ísti É ò É É lle- lú-i: ò lle-lú-i: Qui- me-ru- portá-re, lle-lú-i: Re-surréx-it, si-cut dix-it, à Complorium Rduj se, Královno nebeská, leluj, protože splnil Pán slov svá, leluj: z mrtvých vstl, Mtko, Ježíš tvůj, leluj: u něho z nás oroduj, leluj. ª B. Gude læ-tá-re Virgo M-rí-, -le-lú- È É i. ª A. Qui- surré-xit Dómus ve-re, -le-lú- È É i. B. Rduj se vesel, Pnno Mri, leluj, B. neboť Pán vprvdě z mrtvých vstl, leluj.

Písně z Taizé Zpěvník společenství Krypta u Nejsv. Salvátora

Písně z Taizé Zpěvník společenství Krypta u Nejsv. Salvátora Písně z Taizé Zpěvník společenství Krypta u Nejsv. Salvátora 2 Obsah: 1. Adoramus te Christe benedicimus tibi, quia per crucem tuam redemisti mundum, quia per crucem tuam redemisti mundum. 2. Adoramus

Více

NEŠPORY MARIÁNSKÉ. doprovod

NEŠPORY MARIÁNSKÉ. doprovod NEŠPORY MARIÁNSKÉ doprovod 2 800 ÚVODNÍ VERŠ Bo Kněz: po že, spěš mi na po moc! Lid: Slyš na vo še lá ní! Kněz: Sláva Otci i Synu, * i Du sva chu té mu, Lid: jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a

Více

Die ⒕ Septembris. Exaltatio Sanctæ Crucis. Duplex majus. Ad usum et secundum consuetudines chori»conventus Choralis«. Editio Sancti Wolfgangi 2013

Die ⒕ Septembris. Exaltatio Sanctæ Crucis. Duplex majus. Ad usum et secundum consuetudines chori»conventus Choralis«. Editio Sancti Wolfgangi 2013 Die ⒕ Septembris. Exlttio Snctæ Crucis. Duplex mjus. Ad usum secundum consuudes chori»conventus Chorlis«. Editio Sncti Wolfgngi 2013 Ortio dicend nte chotionem Divi Officii. Aperi Dóme os meum d benedicéndum

Více

DOMINICA VI. PER ANNUM

DOMINICA VI. PER ANNUM VESPERAE I. DOMINICA VI. PER ANNUM (6. neděle v mezidobí) Versus initialis (Úvodní verš) 1 Hymnus 2. Ac, mole tanta cóndita, tandem quiétem díceris sumpsiíse, dans labóibus ut nos levémur grátius: 3. Concéde

Více

Salve Regina. Duchu Tvůrce, přijď, navštiv nás, přijď do srdce všech věrných svých a naplň je svou milostí, vždyť ty sám jsi nás utvořil.

Salve Regina. Duchu Tvůrce, přijď, navštiv nás, přijď do srdce všech věrných svých a naplň je svou milostí, vždyť ty sám jsi nás utvořil. SVATÁ LUDMILA Salve Regina Veni, Creátor Spíritus, mentes tuórum vísita, imple supérna grátia, quæ tu creásti péctora. Qui Paráclitus,díceris donum Dei altíssimi, fons vivus, ignis, cáritas, et spiritális

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

In Epiphania Domini. Duplex ⒈ classis.

In Epiphania Domini. Duplex ⒈ classis. Die ⒍ Ianuaris. In Epiphania Domi. Duplex ⒈ classis. Ad usum secundum consuudes chori»conventus Choralis«. Editio Sancti Wolfgangi 2015 Léctio sancti Evangélii secúndum Matthǽum. Mt. 2, 1-12 Cum natus

Více

Die ⒍ Januaris. In Epiphania Domini. Duplex ⒈ classis. Ad usum et secundum consuetudines chori»conventus Choralis«. Editio Sancti Wolfgangi 2015

Die ⒍ Januaris. In Epiphania Domini. Duplex ⒈ classis. Ad usum et secundum consuetudines chori»conventus Choralis«. Editio Sancti Wolfgangi 2015 Die ⒍ Januaris. In Epiphania Domi. Duplex ⒈ classis. Ad usum secundum consuudes chori»conventus Choralis«. Editio Sancti Wolfgangi 2015 Léctio sancti Evangélii secúndum Matthǽum. Matth. 2, 1-12 Cum natus

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men.

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men. NEŠPORY pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE revidovaná verze Kněz: Bo že, po Lid: Kněz: Slyš na ÚVODNÍ VERŠ še vo spěš mi Sláva Otci i Synu, Lid: na po moc! lá ní! i Du chu sva jako byla na počátku i nyní

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

LATINSKÝ A ČESKÝ TEXT MŠE SVATÉ

LATINSKÝ A ČESKÝ TEXT MŠE SVATÉ LATINSKÝ A ČESKÝ TEXT MŠE SVATÉ Kněz: In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Kněz: Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut apti simus ad sacra mysteria celebranda.

Více

Mše svatá mešní texty - mešní řád - česky i latinsky

Mše svatá mešní texty - mešní řád - česky i latinsky Mše svatá mešní texty - mešní řád - česky i latinsky Vstupní obřady K Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. K Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

NEŠPORY PRO SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO K

NEŠPORY PRO SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO K NEŠPORY PRO SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE revidovaná verze 50 Bo Slyš še ÚVODNÍ VERŠ že, pospěš mi vo lá ní! Sláva Otci i Synu, * i po moc! chu jako byla počátku i nyní i vždycky, * Du sva té mu, ků. a

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

MEŠNÍ ŘÁD ORDO MISSÆ

MEŠNÍ ŘÁD ORDO MISSÆ MEŠNÍ ŘÁD ORDO MISSÆ dérunt. Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Joánnes. Hic venit in testimónium, ut testimónium perhibéret de lúmine, ut omnes créderent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimónium

Více

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT MODLITBY 1. Smiluj se nade mnou Pane, můj Bože, měj slitování se svým služebníkem [svou služebnicí]: sužuje mě zástup

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz):

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz): NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU (revidovaná verze) Kněz: Bo Lid: Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): po - moc! na - lá - ní! i chu jako byla na počátku

Více

Trıduo ante Pascha. ad completorıum

Trıduo ante Pascha. ad completorıum Trıduo ante Pascha ad completorıum 2 ad completorium Všeobecné pokyny Během velikonočního tridua se bratři mohou modlit běžné oficium podle Římského breviáře, nebo na celé triduum (tj. od Zeleného čtvrtka

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Vlastní orace pro svaté prosinec. 1. Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka ORACE

Vlastní orace pro svaté prosinec. 1. Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka ORACE Vlastní orace pro svaté prosinec 1. Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka Bože, tys vyzbrojil svatého mučedníka Edmunda nezlomnou statečností, aby hájil pravou víru a prvenství Apoštolského stolce; vyslyš

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Hymnus k Duchu Svatému

Hymnus k Duchu Svatému 2 Hymnus k Duchu Svatému VIII V E-ni, cre-á-tor Spíritus, * mentes tu-órum ví-sita, im ple supérna gráti-a, quæ tu cre-ásti, péctora. 2. Qui Pa-rá-clitus dí-ceris, donum De-i al-tíssimi, fons vivus, ignis,

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) NEDĚLE SVATODUŠNÍ formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Moleben k Božímu milosrdenství

Moleben k Božímu milosrdenství Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Spravedlnost tvých svědectví je věčná, / dej mi rozum a budu žít. Haleluja! (Ž 119,144)

Spravedlnost tvých svědectví je věčná, / dej mi rozum a budu žít. Haleluja! (Ž 119,144) 1. NEDĚLE PO TROJICI SVATÉ TÉMA: Písma svědčí o Mně Heslo týdne: Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne. (L 10,16) Žalm týdne: Ž 34,2-11 Píseň týdne: 683/1 Pán Bůh je láska, dal svého Syna

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Velikonoční oktáv 1. Společné pro všechny dny

Velikonoční oktáv 1. Společné pro všechny dny invittorim nt. - I.D rnní chvály Pán vstl z mrtvých, * Velikonoční oktáv 1. Sčné pro všechny dny j, Jkb Pvlík 1. nt. - I. (Žlm 63) Vstl Krists z mrtvých * 2. nt. - VII. (Dn 3) Náš Vyk pi 3. nt. - VIII.G*

Více

Dominica II Adventus. II Classis. Semiduplex. Ad usum et secundum consuetudines chori»conventus Choralis«. Editio Sancti Wolfgangi 2016

Dominica II Adventus. II Classis. Semiduplex. Ad usum et secundum consuetudines chori»conventus Choralis«. Editio Sancti Wolfgangi 2016 Domic II Adventus. II Clssis. Semiduplex. Ad usum secundum consuudes chori»conventus Chorlis«. Editio Sncti Wolfgngi 2016 Léctio sncti Evngélii secúndum Mtthǽum. Mt. 11, 2-10 In illo témpore: Cum udíss

Více

Děkovný moleben ke Kristu Vševládnému

Děkovný moleben ke Kristu Vševládnému Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

BÍLÁ SOBOTA SABBATO SANCTO. Svatému, jakoţ byla na počátku i nyní i vţdycky, aţ na věky věků. Amen.

BÍLÁ SOBOTA SABBATO SANCTO. Svatému, jakoţ byla na počátku i nyní i vţdycky, aţ na věky věků. Amen. Spirítui Sancto, Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sǽcula sæculórum. Amen. ANTIPHONA Et valde mane una sabbatórum, véniunt ad monuméntum, orto iam sole, allelúja. Svatému, jakoţ byla

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola

Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola ORDO Eucharistie Těšín, Piaseczno 2010-2011 - 1 - - 2 - SLAVENÍ EUCHARISTIE MODLITBA NAD DARY Děkujeme ti, Otče náš, za svatou vinnou révu

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

SLAVNOSTNÍ EUCHARISTICKÁ ADORACE PROBÍHAJÍCÍ SOUČASNĚ V CELÉM SVĚTĚ. Schéma a intence eucharistické adorace

SLAVNOSTNÍ EUCHARISTICKÁ ADORACE PROBÍHAJÍCÍ SOUČASNĚ V CELÉM SVĚTĚ. Schéma a intence eucharistické adorace SLAVNOSTNÍ EUCHARISTICKÁ ADORACE PROBÍHAJÍCÍ SOUČASNĚ V CELÉM SVĚTĚ Schéma a intence eucharistické adorace 2. ČERVNA 2013 INTENCE PRO MODLITBY Svatý otec si přeje, aby se během eucharistické adorace pamatovalo

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

4 Bůh je síla má. 1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně. zvednuté

4 Bůh je síla má. 1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně. zvednuté Písničky 1 Jak dobré je 1. :Jak dobré je před tebou být, jak dobré je s tebou žít. : :Přijd, přijd Duchu Svatý, vzýváme tě, přijd k nám. : 2 Chci Pane chválit Tě Koinonie č.100 1. Chci Pane chválit Tě,

Více

9. neděle po Trojici svaté

9. neděle po Trojici svaté 9. neděle po Trojici svaté Správci Boží milosti Heslo týdne: Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. (L 12,48b) F: Plnit, Bože můj, tvou vůli

Více

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Die ⒏ Septembris. In Nativitate B. Mariae Virginis. Duplex ⒉ classis.

Die ⒏ Septembris. In Nativitate B. Mariae Virginis. Duplex ⒉ classis. gregoriotex Die ⒏ Septembris. In Nativitate B. Mariae Virgis. Duplex ⒉ classis. Ad usum secundum consuudes chori»conventus Choralis«. Editio Sancti Wolfgangi 2012 2 / In I. Vesperis. In I. Vesperis. D

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Officium Parvum Beatæ Mariæ Virginis. Ad usum et secundum consuetudines chori»conventus Choralis«. Editio Sancti Wolfgangi 2013

Officium Parvum Beatæ Mariæ Virginis. Ad usum et secundum consuetudines chori»conventus Choralis«. Editio Sancti Wolfgangi 2013 Officium Parvum Beatæ Mariæ Virgis. Ad usum secundum consuudes chori»conventus Choralis«. Editio Sancti Wolfgangi 2013 Illustri viro, domo LouisMarie Vigne, anniversario LX eius nativitatis Conventus Choralis

Více

Připomínám si noc co noc

Připomínám si noc co noc Připomínám si noc co noc hudb text: Petr Minář inspirce: Žlm 77,7 Em 7 D sus2 Em 7 D sus2 R: Při-po-mí-námsi nocconoc, jkjsemnstru-ny hrá- -vl Em 7 D sus2 C dd9 Hm 7dd4 1. J - ko pu - klá ci - te - r,

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Die ⒏ Septembris. In Nativitate B. Mariae Virginis. Duplex ⒉ classis.

Die ⒏ Septembris. In Nativitate B. Mariae Virginis. Duplex ⒉ classis. gregoriotex Die ⒏ Septembris. In Nativitate B. Mariae Virgis. Duplex ⒉ classis. Ad usum secundum consuudes chori»conventus Choralis«. Editio Sancti Wolfgangi 2012 2 / In I. Vesperis. In I. Vesperis. D

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně

1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně A Agnus Dei.................... 8 At požehnán je Bůh........... 18 At srdce mé Tebe vídá........ 29 B Bůh je síla má................. 4 D Dáváš mi lásku vzácnou....... 27 Dobrořeč duše má Hospodinu.. 15

Více

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 Panna Maria Lidická Zdirad Čech 2014 SETKÁNÍ ZASVĚCENÝCH OSOB ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ S ARCIBISKUPEM DOMINIKEM KARDINÁLEM DUKOU OP V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 V ROCE 670. VÝROČÍ POČÁTKU PRAŽSKÉHO ARCIBISKUPSTVÍ

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Obřady pomazání nemocných SVÁTOST POMAZANÍ NEMOCNÝCH

Obřady pomazání nemocných SVÁTOST POMAZANÍ NEMOCNÝCH Obřady pomazání nemocných Pozn: Následující text je převzat z Obřadů pomazání nemocných a péče o nemocné ČBK 2002. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu. Tento

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

í á á é é á š é ě é á č Í Í á á ě ě íč Í Íá Í é ř á ů ů í ě é ě Í í é í ě í í ř Ž ě é Í í Ž Á É Ř Í ů é é ř č č éé ř í í í č í č š ě í í č é ř é ř í ě í ř ší í é Ž é ě š č í ř á ý ů í é í é ě é í ž č ý

Více

USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE

USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE Uvedení do první modlitby dne Denní modlitba církve začíná každý den uvedením do první modlitby toho dne. Toto uvedení do první modlitby se tedy říká buď před začátkem

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

Relevantní úryvky 36 1 Užívání latinského jazyka ať je zachováno v latinských obřadech; místní právo v té věci zůstává nedotčeno.

Relevantní úryvky 36 1 Užívání latinského jazyka ať je zachováno v latinských obřadech; místní právo v té věci zůstává nedotčeno. K II. (S ) Relevantní úryvky 36 1 Užívání latinského jazyka ať je zachováno v latinských obřadech; místní právo v té věci zůstává nedotčeno. 54 Národnímu jazyku se může poskytnout přiměřený prostor ve

Více

ď ň Á Ř Č É ř ě ř Ú Č č ě Ž ě ř ě ň ň ř ů ň Ž ě ň š Ň ě ř ř ř č Ž Ž č ř ř ň Ž ň ň ž Í ě š ř ř Č ř š Í ř Ž ó ř ě ů ž ň ř Č ě ř ř Í č ň ů č ř Í ů ů ě ň ů ů ě ň Á Á ů ů ě ň č Ž č ň ů č Ž ň ú Ž ň Ň ň Ž č š

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 (P = předsedající, S = SBOR) I.Úvod 1) Úvodní zpěv 2)Pozdrav P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

Půst 1/3 9. 10. 2012

Půst 1/3 9. 10. 2012 Půst 1/3 9. 10. 2012 Matouš 6:16 nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se totiž tváří ztrápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Matouš 6:16-18 Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se

Více

1. neděle adventní. Cyklus A Mt 24,37-44

1. neděle adventní. Cyklus A Mt 24,37-44 1. neděle adventní Cyklus A Mt 24,37-44 Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana. Já, Jan, viděl jsem anděla sestupujícího z nebe: v ruce držel klíč od propasti a velký řetěz. Popadl draka, toho starého

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více