SOUDY SE SPECIALIZOVANOU PŘÍSLUŠNOSTÍ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUDY SE SPECIALIZOVANOU PŘÍSLUŠNOSTÍ:"

Transkript

1 Organizace soudnictví Portugalsko SOUDY SE SPECIALIZOVANOU PŘÍSLUŠNOSTÍ: Soudy pro věci rodiny Soudy pro věci rodiny mají pravomoc připravovat a vést následující případy: a) procesy s volnou příslušností týkající se manželů; b) řízení týkající se rozluky osob a rozdělení majetku a rozvodu (přičemž návrh na rozvod může být po vzájemné dohodě předložen též na matrice, pokud manželé nemají nezletilé děti nebo, mají-li je, pokud je rodičovská příslušnost soudně upravena); c) soupisy požadované v důsledku řízení ve věci rozluky osob a rozdělení majetku a v důsledku rozvodu, jakož i související předběžná opatření; d) určovací řízení ve věci neexistence nebo zrušení manželství; e) řízení týkající se zrušení manželství uzavřeného alespoň jedním z manželů v dobré víře; f) řízení ve věcech a vymáhání výživného mezi manželi a bývalými manžely. Tyto soudy jsou též na základě příslušnosti ve vztahu k nezletilým a plnoletým dětem oprávněny: a) zřizovat poručnictví a správu majetku; b) jmenovat osobu, která bude jednat jménem nezletilého a rovněž jmenovat hlavního poručníka, který bude moci mimosoudně zastupovat nezletilého podléhajícího rodičovské pravomoci; c) vytvářet adoptivní svazky; d) upravovat výkon rodičovské pravomoci a zabývat se s tím souvisejícími otázkami; e) stanovovat výšku výživného pro nezletilé a plnoleté děti nebo osamostatněné děti, připravovat vymáhání výživného a rozhodovat o něm; f) nařizovat právní poručnictví nezletilých dětí; g) opravňovat právního zástupce nezletilých dětí k výkonu určitých úkonů, potvrzovat ty, které byly vykonány bez oprávnění, a přijímat opatření týkající se přijímání poručnických výhod; h) rozhodovat o záruce, kterou rodiče musí poskytovat ve prospěch nezletilých dětí; i) nařizovat úplný nebo částečný zákaz a stanovovat omezení výkonu rodičovské pravomoci; j) přistupovat k úřednímu ověřování mateřství, otcovství nebo k vyloučení údajného otcovství; k) v případě neshody rodičů rozhodovat o jménu a příjmení nezletilého dítěte. Do příslušnosti soudů pro věci rodiny spadá i:

2 a) ochrana nebo správa majetku, určování výšky odměny poručníka nebo správce, řešení omluvy, osvobození nebo odvolání poručníka, správce či člena rodinné rady, požadování a posuzování účtů, opravňování a nahrazování právní hypotéky a určování posílení a náhrady poskytnuté záruky a jmenování speciálního opatrovníka pro mimosoudní zastupování nezletilého; b) jmenování speciálního opatrovníka k zastupování nezletilého dítěte v jakémkoli procesu o poručnictví; c) úprava, rušení a přehodnocování adopce, požadování a posuzování účtů adoptivního rodiče a určování výšky příjmů určených k výživě adoptovaného dítěte; d) rozhodování o posílení a náhradě záruky poskytnuté ve prospěch nezletilých dětí; e) požadování a posuzování účtů, které rodiče musí předkládat; f) zabývání se jakýmikoli dalšími záležitostmi ve výše uvedených věcech. Soudy pro mladistvé Soudy pro mladistvé mají pravomoc nařizovat opatření týkající se mladistvých, kteří se v období po dovršení věku 12 let a před dovršením věku 16 let nacházejí v některé z následujících situací: a) projevují vážné těžkosti s přizpůsobením se normálnímu společenskému životu vzhledem k jejich situaci, chování či k projevujícím se tendencím; b) jsou odkázáni na žebrání, potulku, prostituci, zpustlost, oddávají se konzumaci alkoholických nápojů nebo nezákonnému užívání drog; c) jsou aktéry činnosti, která je trestním právem kvalifikována jako trestný čin, přestupek nebo správní přestupek (delikt). Pravomoc soudů pro mladistvé se vztahuje též na nezletilé mladší 12 let, pokud rodiče nebo právní zástupce neakceptují poručnický nebo převýchovný zásah úředních nebo mimosoudně stanovených institucí. Kromě případů, ve kterých pravomoc připadá ze zákona určeným institucím bez ohledu na věk, jsou soudy pro mladistvé rovněž kompetentní: a) nařizovat opatření týkající se mladistvých, kteří jsou oběťmi zlého zacházení, jsou zanedbaní či opuštění nebo se ocitají v situacích, ve kterých je ohroženo jejich zdraví, bezpečnost, výchova nebo morálka; b) nařizovat opatření týkající se mladistvých, kteří jsou po dovršení věku 14 let ve výrazné míře nezpůsobilí k výchově v rodině, v práci nebo ve výchovném a pomocném zařízení, ve kterém jsou umístěni; c) nařizovat opatření týkající se mladistvých, kteří jsou odkázáni na žebrání, potulku, prostituci, zpustlost, oddávají se konzumaci alkoholických nápojů nebo užívání drog, pokud tyto aktivity nezpůsobují porušování zákona ani s ním nejsou spojeny; d) posuzovat žádosti a rozhodovat o žádostech o ochranu mladistvých proti zneužívání autority v rodině nebo v institucích, ve kterých jsou umístěni. Pracovní soudy Pracovní soudy mají v občanské sféře pravomoc řešit: a) otázky týkající se zrušení a výkladu dokumentů kolektivní úpravy práce, které nejsou administrativní povahy; b) otázky vznikající z pracovních vztahů zahrnujících podřízenost a vztahů vytvořených za účelem uzavření pracovní smlouvy; c) otázky vyplývající z pracovních úrazů a nemocí z povolání;

3 d) otázky týkající se ošetřování nebo nemocniční péče, dodávek léků vyplývajících z poskytování klinických služeb, protetických a ortopedických materiálů nebo jakýchkoli jiných služeb nebo výkonů poskytnutých nebo zaplacených ve prospěch obětí pracovních úrazů nebo chorob z povolání; e) žaloby o zrušení aktů a smluv uzavřených kterýmikoli zodpovědnými subjekty s cílem zbavit se odpovědnosti za plnění povinností vyplývajících z uplatňování odborové nebo pracovní legislativy; f) otázky vyplývající ze smluv podle zákona porovnatelných s pracovními smlouvami; g) otázky vznikající ze smluv o vykonávání učňovské a odborné praxe; h) otázky týkající se několika zaměstnanců téhož subjektu, pokud jde o práva a povinnosti, které vyplývají z úkonů společně realizovaných při uzavírání pracovních vztahů nebo které vyplývají z nezákonného aktu vykonaného jedním z nich při výkonu služby a z tohoto důvodu, kromě pravomocí trestních soudů pokud jde o občanskoprávní odpovědnost ve spojení s trestněprávní odpovědností; i) otázky týkající se institucí sociálního zabezpečení nebo rodinných přídavků a jejich příjemců v souvislosti se zákonnými, nařízenými nebo statutárními právy, pravomocemi nebo povinnostmi jedněch nebo druhých, bez ohledu na pravomoci správních a finančních soudů; j) otázky týkající se odborů a členů nebo osob jimi zastupovaných nebo ovlivněných jejich rozhodnutími, pokud se týkají pravomoci nebo povinností jedněch nebo druhých, vyplývajících ze zákona, nařízení nebo stanov; k) procesy zaměřené na likvidaci a dělení majetku institucí sociálního zabezpečení nebo odborových organizací, pokud neexistuje jiné zákonné nařízení; l) otázky týkající se institucí sociálního zabezpečení nebo odborových organizací, pokud jde o existenci, rozsah nebo kvalitu pravomocí nebo povinností jedné z nich, které vyplývají ze zákona, nařízení nebo stanov, a které ovlivňují druhou stranu; m) exekuce založené na jejich rozhodnutí nebo na jiných exekučních titulech, kromě pravomocí připisovaných jiným soudům; n) otázky vznikající mezi subjekty pracovněprávního vztahu nebo mezi těmito subjekty a třetími stranami, pokud vznikají ze vztahů spojených s pracovními vztahy, na základě doplňku, dodatku nebo podřízenosti a žaloba se váže na jinou, za kterou je soud přímo odpovědný; o) otázky týkající se protižalob, které jsou s řízením spojeny jedním ze způsobů uvedených v předchozím bodě, mimo případů kompenzace, ve kterých spojení není potřebné; p) otázky občanskoprávní týkající se stávek; q) otázky týkající se zaměstnaneckých výborů a příslušných koordinačních výborů, podniku a jeho zaměstnanců; r) ostatní otázky vyplývající ze zákona. Obchodní soudy Obchodní soudy mají pravomoc připravovat a vést: a) speciální procesy týkající se ozdravení podniku a úpadku;

4 b) řízení ve věci prohlášení neexistence, neplatnosti a zrušení společenské smlouvy (stanov); c) řízení týkající se výkonu práv společníků; d) řízení o přerušení a zrušení rozhodnutí v rámci společnosti; e) řízení ve věci zrušení a likvidace společnosti; f) určovací řízení ve věci týkající se průmyslového vlastnictví ve kterékoli z podob upravených v Zákoně o průmyslovém vlastnictví; g) řízení ve věcech, o kterých pojednává Zákon o obchodním rejstříku; h) řízení o neplatnosti a zrušení podle Zákona o průmyslovém vlastnictví. Tyto pravomoci zahrnují vedlejší a přidružené otázky. Obchodní soudy mají rovněž pravomoc rozhodovat: a) o odvoláních proti rozhodnutím, která ve smyslu Zákona o průmyslovém vlastnictví udělují nebo odepírají kterékoli ze soukromých práv v něm uvedených; b) o odvoláních proti rozhodnutím obchodního rejstříku; c) o odvoláních proti rozhodnutím Výboru pro hospodářskou soutěž a o odvoláních proti rozhodnutím Generálního ředitelství obchodu a hospodářské soutěže, ve správním řízení. Námořní soudy Námořní soudy mají pravomoc zabývat se otázkami, které se týkají: a) odškodnění potřebných z důvodu škod způsobených loďmi, čluny a jinými plavidly a škod na nich utrpěných nebo vyplývajících z jejich námořního využití ve všeobecném právním smyslu; b) smluv o výstavbě, opravě, koupi a prodeji lodí, člunů a jiných plavidel, pokud jsou určena k námořnímu využití; c) smluv o přepravě námořní dopravou nebo smluv o kombinované přepravě či o několika způsobech přepravy; d) smluv o přepravě říční dopravou nebo kanály; e) smluv o námořním využití lodí, člunů a jiných plavidel, především smluv o nájmu a finančním pronájmu; f) smluv o pojištění lodí, člunů a jiných plavidel určených k námořnímu využití a smluv o pojištění jejich nákladu; g) hypoték a práv na lodě a čluny jakož i jakýchkoli skutečných záruk za plavidla a jejich náklady; h) speciálních procesů týkajících se lodí, člunů a jiných plavidel a jejich nákladů; i) předběžných opatření týkajících se lodí, člunů a jiných plavidel, příslušného nákladu, bank a jiných hodnot souvisejících s loďmi, čluny a jinými plavidly, jakož i předběžných žádostí u správy přístavu o zabránění úniku plavidel, která jsou předmětem takových postupů; j) společných havárií nebo zvláštních havárií, včetně těch, které se týkají jiných plavidel určených k námořnímu využití;

5 k) námořní pomoci a záchrany; l) smluv o vlečení a řízení lodí; m) odstraňování ztroskotaných lodí; n) občanskoprávní zodpovědnosti vznikající při znečištění moře a jiných vod v jejich jurisdikci; o) použití, ztráty, nálezu nebo přivlastnění přístrojů nebo zařízení k rybolovu, sběru mořských živočichů, měkkýšů a mořských rostlin, kotev, potřeb, zbraní, zásob a jiných předmětů určených k plavbě nebo k rybolovu, jakož i škod způsobených nebo utrpěných tímto materiálem; p) škod způsobených na veřejném námořním majetku; q) majetku a vlastnictví vyplavených trosek a věcí pocházejících z mořských vod nebo existujících zbytků, které leží na příslušné půdě nebo pod zemí nebo které pocházejí z vnitřních vod či existují ve vnitřních vodách, pokud spadají pod námořní zájem; r) zadržených věcí; s) jakýchkoli otázek o věcech obchodního námořního práva všeobecně.

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE (Ve znění přijatém v ČR, zveřejněném ve Sbírce zákonů č. 104/1991) Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě Spojených

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Vymezení pojmu organizační řád Organizační řád je základním vnitřním předpisem Městského úřadu Polička jako orgánu města Poličky.

Více

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Přílohy Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Obsah této části Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv...............................................................

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA FILOZOFICKÁ

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA FILOZOFICKÁ MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA FILOZOFICKÁ PRÁVO KAPITOLA 2 SOUKROMÉ PRÁVO DISTANČNÍ VÝUKOVÉ OPORY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM UČITELSTVÍ OBSAH 1. SOUKROMÉ PRÁVO 1.1 Občanské právo 1.2 Obchodní právo 1.3 Pracovní

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/389 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/02) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/391 Evropský parlament, Rada a Komise slavnostně vyhlašují

Více

Vybrané kapitoly z práva

Vybrané kapitoly z práva ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Pavel Godický Vybrané kapitoly z práva Opava 2011 Obecná charakteristika práce Tento studijní

Více

SEZNAM POJISTNÝCH PODMÍNEK

SEZNAM POJISTNÝCH PODMÍNEK SEZNAM POJISTNÝCH PODMÍNEK POUČENÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ...2 strana POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY: Obecná část PP/O/2012...2 : Právní ochrana vlastníka vozidla ZPP/V/2012...5 Právní ochrana řidiče

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marcela Zvonařová Vypracovala:

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 27.10.2010 Úřední věstník Evropské unie L 281/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 961/2010 ze dne 25. října 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (ES) č. 423/2007

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY Obecná část PP/O/2011/GEMB

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY Obecná část PP/O/2011/GEMB POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY Obecná část PP/O/2011/GEMB Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Smluvní strany se dohodly, že pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy účastníků

Více

Dodatek č.5/2014. 7.1. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny

Dodatek č.5/2014. 7.1. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny Dodatek č.5/2014 k organizační směrnici č.2/2014 Organizační řád Městského úřadu Český Těšín Tímto dodatkem se mění v návaznosti na usnesení č.3492/42/rm ze dne 24.9.2014 Organizační řád Městského úřadu

Více

SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ Tento text je konsolidovanou verzí Smlouvy o založení Evropského společenství a byl vytvořen odborem komunitárního práva pro pracovní potřebu Ministerstva zahraničních věcí České republiky za účelem zpřehlednění

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány okresních úřadů, obcí a krajů Ročník: 2001 Číslo: 3 V Praze dne 15.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány okresních úřadů, obcí a krajů Ročník: 2001 Číslo: 3 V Praze dne 15. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány okresních úřadů, obcí a krajů Ročník: 2001 Číslo: 3 V Praze dne 15. června 2001 OBSAH: strana 1. Zdravotní pojištění pracovníků OkÚ

Více

ROLE VEŘEJNÉ SPRÁVY A JUSTICE V OBLASTI OCHRANY PRÁV DĚTÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU A V ČR (KOMPARATIVNÍ STUDIE) AKADEMIE HAVEL HOLÁSEK

ROLE VEŘEJNÉ SPRÁVY A JUSTICE V OBLASTI OCHRANY PRÁV DĚTÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU A V ČR (KOMPARATIVNÍ STUDIE) AKADEMIE HAVEL HOLÁSEK ROLE VEŘEJNÉ SPRÁVY A JUSTICE V OBLASTI OCHRANY PRÁV DĚTÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU A V ČR (KOMPARATIVNÍ STUDIE) AKADEMIE HAVEL HOLÁSEK 1 Obsah 1. Úvod... 5 2. Slovensko... 7 2.1. Legislativní ukotvení metod

Více

97/1963 Sb. ZÁKON. ze dne 4.prosince 1963. o mezinárodním právu soukromém a procesním

97/1963 Sb. ZÁKON. ze dne 4.prosince 1963. o mezinárodním právu soukromém a procesním 97/1963 Sb. ZÁKON ze dne 4.prosince 1963 o mezinárodním právu soukromém a procesním Změna: 158/1969 Sb. Změna: 234/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb. Změna: 125/2002 Sb. Změna: 37/2004 Sb., 257/2004 Sb. Změna:

Více

RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH

Více

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen New York, 18. 12. 1979 Státy, smluvní strany této úmluvy, konstatujíce, že Charta Organizace spojených národů potvrzuje víru v základní lidská práva, v

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2012R0267 CS 23.12.2012 005.002 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012

Více

SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (Řím, 25.3.1957, ve znění poslední změny provedené Smlouvou o přistoupení z roku 2003)

SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (Řím, 25.3.1957, ve znění poslední změny provedené Smlouvou o přistoupení z roku 2003) This publication is a private consolidation made by Kristina Savickaite, Lithuanian trainee, under the responsibility of Volker Heydt, Brussels, official at the European Commission's Directorate-General

Více

RAKOUSKO. Článek 70 Zveřejňované informace

RAKOUSKO. Článek 70 Zveřejňované informace RAKOUSKO Článek 70 Zveřejňované informace Články 70 a 76 nařízení o vyživovacích povinnostech zní: Zveřejňované informace V rámci Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, vytvořené rozhodnutím

Více

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I Obsah ČÁST I DÍL I Občanské právo hmotné Občanské právo a občanský zákoník Kapitola 1 Pojem občanského práva................................ 3 Kapitola 2 Metoda občanskoprávní regulace........................

Více

SPECIÁLNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ ASISTENČNÍCH SLUŽEB HOME ASSISTANCE

SPECIÁLNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ ASISTENČNÍCH SLUŽEB HOME ASSISTANCE SPECIÁLNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ ASISTENČNÍCH SLUŽEB HOME ASSISTANCE Obsah Článek 1: Předmět pojištění... 1 Článek 2: Pojistná událost... 1 Článek 3: Územní rozsah asistence... 1 Článek 4: Hranice

Více

ÚMLUVA O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD VE ZNĚNÍ PROTOKOLU č. 11. s Protokoly č. 1, 4, 6, 7, 12 a 13*

ÚMLUVA O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD VE ZNĚNÍ PROTOKOLU č. 11. s Protokoly č. 1, 4, 6, 7, 12 a 13* Czech version / version tchèque český překlad ÚMLUVA O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD VE ZNĚNÍ PROTOKOLU č. 11 s Protokoly č. 1, 4, 6, 7, 12 a 13* Text Úmluvy byl novelizován ustanoveními Protokolu

Více

III. N á v r h. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu. Čl. I

III. N á v r h. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček Krok k pochopení další vzdělávání pracovníků v sociálních službách, reg. č.: CZ.1.07/3.2.13/03.0029 PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

Více

Pro hospodárné pojištění ( 1 č. 2 c) platí následující podmínky kromě ostatních ustanovení pojistné politiky.

Pro hospodárné pojištění ( 1 č. 2 c) platí následující podmínky kromě ostatních ustanovení pojistné politiky. Všeobecné podmínky pojištění zákonné odpovědnosti (AHB) 1. Pojistné krytí ( 1-4) 1 Rozsah pojištění 1. Pojistitel poskytne vlastníkovi pojistky pojistné krytí pro případ, že třetí strana vůči němu uplatní

Více

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS, S.R.O. 1 Obsah Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2137/85 ze dne 25. července 1985 o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2137/85 ze dne 25. července 1985 o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2137/85 ze dne 25. července 1985 o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

Více

STUDIJNÍ OPORA MODULU PRÁVNÍ ASPEKTY V PODNIKÁNÍ. Ing. Michal Červinka, Ph.D. Ing. Soňa Krčová. JUDr. Zuzana Lokajová. Ing.

STUDIJNÍ OPORA MODULU PRÁVNÍ ASPEKTY V PODNIKÁNÍ. Ing. Michal Červinka, Ph.D. Ing. Soňa Krčová. JUDr. Zuzana Lokajová. Ing. STUDIJNÍ OPORA MODULU PRÁVNÍ ASPEKTY V PODNIKÁNÍ Ing. Michal Červinka, Ph.D. Ing. Soňa Krčová JUDr. Zuzana Lokajová Ing. Václav Polok Doc.ing.Jindřich Ujec, CSc. JUDr. Martin Válek Ostrava 2012 Název:

Více

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Řím, 4.XI.1950 Podepsané vlády, členové Rady Evropy, majíce na zřeteli Všeobecnou deklaraci lidských práv vyhlášenou Valným shromážděním Organizace spojených

Více